• Hộ gia đình đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệpHộ gia đình đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

  Hộ gia đình đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệpMỤC LỤC PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 1 1 .Tính cấp thiết của đề tài : 1 2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn : 2 3. Mục tiêu nghiên cứu: 2 4. Đối tượng -khách thể -phạm vi nghiên cứu -mẫu nghiên cứu: 2 4.1. Khách thể nghiên cứu : 2 4.2.đối tượng nghiên cứu : 2 ...

  doc24 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 1

 • Một số biện pháp phát triển công nghiệp nông thôn từ nay đến năm 2010Một số biện pháp phát triển công nghiệp nông thôn từ nay đến năm 2010

  Một số biện pháp phát triển công nghiệp nông thôn từ nay đến năm 2010LỜI NÓI ĐẦU Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền kinh tế nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đạ...

  doc16 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 921 | Lượt tải: 0

 • Ngành mây tre đan Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tếNgành mây tre đan Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế

  Ngành mây tre đan Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tếMỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU 2 NỘI DUNG 3 1. VẤN ĐỀ NGHIấN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 3 2.1. Phương pháp nghiên cứu 3 2.2. Dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu 4 3. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5 3.1. Lịch sử phát triển ngành mây tre đan Việt Nam 5 3.2. Những ...

  doc35 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 2576 | Lượt tải: 5

 • Cây lúa với nền văn minh lúa nước của Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam ÁCây lúa với nền văn minh lúa nước của Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á

  Cây lúa với nền văn minh lúa nước của Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam ÁMỤC LỤC Phần mở đầu 1 Chương 1. Điều kiện để hình thành nghề lúa ở Đông Nam Á 2 1. Điều kiện khí hậu và các vụ lúa ở Đông Nam Á. 3 1.1. Điều kiện khí hậu. 3 1.2. Các vụ lúa ở Đông Nam Á. 5 2. Địa bàn trồng lúa và loại lúa ở Đông Nam Á. 7 2.1. Địa bàn trồng lúa. 7 2.2. Các loại ...

  doc35 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 2933 | Lượt tải: 3

 • Những giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001-2010Những giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001-2010

  Những giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001-2010LỜI NÓI ĐẦU Chăn nuôi là một ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân, cung cấp cho con người và xã hội về thực phẩm và mục đích khác. Là một ngành luôn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển của nó, chăn nuôi sẽ ngày phải p...

  doc17 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1010 | Lượt tải: 0

 • Mối quan hệ giữa tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế ở Đồng Bằng Sông Cửu LongMối quan hệ giữa tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

  Mối quan hệ giữa tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế ở Đồng Bằng Sông Cửu LongMục Lục Tóm tắt Phần I: Lý luận chung về tăng trưởng và XĐGN. 1. Các khái niệm và các chỉ tiêu để đo 1.1. Tăng trưởng kinh tế. 1.2. Phỏt triển kinh tế. 1.3. Nghốo 1.4. Cụng bằng và bất bỡnh đẳng. 2. Cỏc mối quan hệ. 2.1. Mối quan h...

  doc44 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1415 | Lượt tải: 4

 • Kinh tế hộ nông dân và nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ nông dânKinh tế hộ nông dân và nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ nông dân

  Kinh tế hộ nông dân và nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ nông dânMục lục A. Mở đầu 1 B. Nội dung 2 1. Vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân 2 1.1. Khái niệm kinh tế hộ nông dân và hình thức phân loại kinh tế hộ nông dân 2 1.2. Vai trò và ý nghĩa của việc phát triển kinh tế hộ nông dân đối với ngành Nông nghiệp - nông thôn Việt Nam. 4 2. Vấn ...

  doc13 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1038 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà NộiThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội

  Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà NộiMỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài:Kinh tế trang trại ở nước ta đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Có thể nói việc thực hiện chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng (Khoá 4), Nghị quyết 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị (Tháng 4/1988) và phá...

  doc53 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1183 | Lượt tải: 1

 • Đánh giá thực hiện chính sách, đường lối, giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn trong tương laiĐánh giá thực hiện chính sách, đường lối, giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn trong tương lai

  Đánh giá thực hiện chính sách, đường lối, giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn trong tương laiMỤC LỤC Lời mở đầu 1 PHẦN I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ 3 I-/ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3 1-/ Vai trò và các công cụ quản lý của Chính phủ 3 2-/ Vai trò của chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp nông thôn 5 ...

  doc39 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế trang trại ở nước taHoàn thiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế trang trại ở nước ta

  Hoàn thiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế trang trại ở nước taMỤC LỤC CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về tổ chức sản xuất và mô hình kinh tế trang trại trong nông nghiệp ở Việt Nam. 1 1.Khái niệm và các hình thức tổ chức sản xuất .2 2.Tổ chức sản xuất và vai trò tổ chức sản xuất 6 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG NÔNG NGHI...

  doc38 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1056 | Lượt tải: 0