• Quản trị kinh doanh - Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcQuản trị kinh doanh - Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

  Phương thức xác định nhu cầu đào tạo? Trao đổi với quản lý các bộ phận. Giám sát tình hình họat động của nhân viên. Phỏng vấn. Dùng phiếu điều tra. Phân tích các vấn đề của nhóm. Phân tích các báo cáo/ ghi chép về kết quả thực hiện công việc.

  ppt23 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 4: Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lựcQuản trị kinh doanh - Chương 4: Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực

  Thu hút những người tài Bổ nhiệm và bố trí lại nhân sự. Kích thích tinh thần làm việc, tính sáng tạo, đạt hiệu quả công việc cao hơn. Tạo nguồn sinh lực mới cho doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức tốt hơn. Tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

  ppt28 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lựcQuản trị kinh doanh - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực

  Bước 1: Dự báo nhu cầu NNL trong tương lai của tổ chức/ doanh nghiệp. Bước 2: Phân tích tình hình thực trạng NNL của doanh nghiệp Bước 3: Dự báo nguồn cung và cầu sắp tới Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện. Bước 5: Tiến hành bố trí/sử dụng nhân lực Bước 6: Đánh giá kết quả đạt được.

  ppt26 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 2: Phân tích, thiết kế công việcQuản trị kinh doanh - Chương 2: Phân tích, thiết kế công việc

  Bản Mô tả công việc Phần xác định công việc Phần tóm tắt về các nhiệm vụ, trách nhiệm Phần quy định về các điều kiện làm việc

  ppt13 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lựcQuản trị kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

  Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách. Phối hợp các trưởng bộ phận thực hiện các họat động Cố vấn cho các nhà quản trị. Kiểm tra việc thực hiện các chính sách và thủ tục về quản trị.

  ppt16 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Role of packaging as an element of logisticsQuản trị kinh doanh - Role of packaging as an element of logistics

  Packaging has a significant impact on the efficiency and effectiveness of retail supply chains, where improvements can be achieved through the adaptation and development of the concept of packaging logistics. Packaging Logistics should be considered as an integrated approach, where both systems of packaging and logistics interact, complement and a...

  pptx38 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - ProcurementQuản trị kinh doanh - Procurement

  The overall aim of procurement is to guarantee that an organisation has a reliable supply of materials. To organise a reliable and uninterrupted flow of materials into an organisation To work closely with user departments, developing relationships and understanding their needs To find good suppliers, work closely with them and developing benefic...

  ppt32 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Reverse logisticsQuản trị kinh doanh - Reverse logistics

  Introduction Reverse logistics is more than just returns management, it is "activities related to returns avoidance and disposal and all other after-market supply chain issues The principal difference between forward and reverse logistics as being that: "on the forward side, you deal with order. On the reverse side, you deal with chaos, trying t...

  ppt38 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Material handling and back safety trainingQuản trị kinh doanh - Material handling and back safety training

  When you add in the 105 pounds of the average human upper torso, you see that lifting a ten pound object actually puts 1,150 pounds of pressure on the lower back. Given these figures, it is easy to see how repetitive lifting and bending can quickly cause back problems. Even leaning forward while sitting at a desk or table can eventuall...

  ppt27 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - E - Commerce and supply chain managementQuản trị kinh doanh - E - Commerce and supply chain management

  Information technology – enablers include the Internet, Web, EDI, intranets and extranets, bar code scanners, and point-of-sales demand information E-commerce and e-business – uses internet and web to transact business

  ppt54 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0