Báo cáo Phân tích đánh giá công tác quản lí của công ty TNHH Sơn Chinh

LỜI MỞ ĐẦU Trong tiến trình hội nhập nền kinh tế quốc tế, công nghiệp hoá hiện đại hoá nhằm xây dựng một nền kinh tế thị trường đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định tới sự phát triển của mỗi quốc gia. Rất nhiều nghành nghề với nhiều mức độ khác nhau đã và đang phát triển góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển của nhiều ngành nghề, nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước, số lượng các doanh nghiệp tăng nhanh đã góp phần tạo ra nền kinh tế đa dạng nhiều thành phần. Vấn đề quản lí điều hành doanh nghiệp luôn luôn là một bài toán đối với mọi doanh nghiệp ở mọi nghành nghề kinh doanh khác nhau. Đây vấn đề quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vạch ra những phương hướng, hoạch định chiến lược và tìm ra các giải pháp thúc đẩy quá trình kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. Những năm gần đây ngành dệt may nước ta đang ngày một lớn mạnh, đạt được nhiều thành công nhất định, vươn ra thị trường thế giới. Dệt may đã trở thành một ngành công nhiệp mũi nhọn phát triển của nền kinh tế trong một vài năm vừa qua. Đây là một ngành nghề sản xuất trực tiếp, huy động một lượng sức lao động lớn, với nhiều công đoạn trong một chu kì sống của một sản phẩm vì vậy vấn đề quản lí và điều hành công tác sản xuất và kinh doanh càng trở nên vô cùng quan trọng đòi hỏi một trình độ quản lí cao và có sự kết hợp giữa các cấp quản lí của toàn doanh nghiệp. Học tập, nghiên cứu và thực hành là ba vấn đề cơ bản của một người sinh viên cần làm để tự hoàn thiện bản thân trước khi bước vào thực tế công việc. Được tiếp xúc với nhiều kiến thức thực tế, cụ thể về hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh trong một doanh nghiệp luôn là mong ước của môt người sinh vên chuyên ngành quản trị khi chuẩn bị ra trường. Thời gian thực tập tại CÔNG TY TNHH SƠN CHINH chỉ có hơn 4 tuần nhưng em đã hoc tập được rất nhiều về công tác quản trị sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Là một doanh nghiệp tư nhân góp vốn sản xuất với lịch sử hơn 10 năm hình thành và phát triển, công ty TNHH SƠN CHINH đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật kể từ ngày mới thành lập trong công tác quản lý và sản xuất trực tiếp. Từ những gì thu hoạch đựơc, và cộng thêm một thời gian trước đây đã từng làm việc tại xí nghiệp may công ty em đã xây dựng bản báo cáo về tình hình quản lí sản xuất và kinh doanh của của công ty cụ thể là xí nghiệp may công ty. Bố cục bản báo cáo gồm 3 phần chính như sau : Phần I : Tổng quan về CÔNG TY TNHH SƠN CHINH Phần II : Phân tích đánh giá công tác quản lí của CÔNG TY TNHH SƠN CHINH Phần III : Tổng kết đánh giá chung về công tác quản lí của CÔNG TY TNHH SƠN CHINH Để có thể xem xét, đánh giá về tình hình sản xuất và kinh doanh của xí nghiệp may công ty đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu thực tế cũng như mức độ hiểu biết sâu rộng hơn trong lĩnh vực này, do trình độ còn hạn chế và thời gian nghiên cứu có hạn nên bản báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự đánh giá, góp ý, hướng dẫn của thầy giáo Vũ Dương Hoà cùng tập thể cán bộ công nhân viên CÔNG TY TNHH SƠN CHINH để bài viết ngày càng hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Dương Hoà và tập thể cán bộ công nhân xí nghiệp may công tymay trực thuộc CÔNG TY TNHH SƠN CHINH đã tận tình hướng dẫn, giúp em hoàn thành bản báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

doc48 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Phân tích đánh giá công tác quản lí của công ty TNHH Sơn Chinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c©n nh¾c kÜ tr­íc khi tiÕn hµnh. T¹i nhµ m¸y, tuyÓn mé lao ®éng tõ bªn ngoµi ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c h×nh thøc: +Th«ng qua sù giíi thiÖu cña nh©n viªn xÝ nghiÖp. +Th«ng qua ®¨ng t¶i trªn c¸c th«ng b¸o tuyÓn dông cña nhµ m¸y +Th«ng b¸o tuyÓn dông tíi c¸c tr­êng, + Qua trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm + Khi nhu cÇu tuyÓn dông lín ®¨ng tin tuyÓn dông trªn b¸o. Mét nguån lín cña xÝ nghiÖp may c«ng tylµ qua ®µo t¹o tuyÓn dônglao ®éng phæ th«ng trÎ bªn ngoµi doanh nghiÖp - Nguån tuyÓn dông tõ bªn trong: thùc chÊt cña tuyÓn dông tõ nguån bªn trong xÝ nghiÖp may c«ng tylµ qu¸ tr×nh thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t, th¨ng chøc,... KÕt qu¶ lµ ng­êi lao ®éng ®­îc chuyÓn tõ bé phËn nµy sang bé phËn kh¸c, vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c cã thÓ ph¶i tr¶i qua ®µo t¹o ®Ó phï hîp víi vÞ trÝ c«ng viÖc míi. Kh¸c víi tuyÓn dông tõ bªn ngoµi, tuyÓn dông tõ nguån bªn trong ®­îcÔpÝ nghiÖp sö dông ®Ó t×m kiÕm lao ®éng cho nh÷ng vÞ trÝ viÖc lµm cao h¬n møc khëi ®iÓm cña c«ng viÖc. H×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lín lµ kh«ng tèn nhiÒu chi phÝ cho ®µo t¹o vµ h­íng dÉn c«ng viÖc, còng nh­ cã thÓ dÔ dù ®o¸n h¬n vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng t¹i vÞ trÝ míi, ®ång thêi nã còng tiÕt kiÖm chi phÝ h¬n so víi tuyÓn dông tõ nguån bªn ngoµi xÝ nghiÖp. MÆt kh¸c cã thÓ sö dông nã nh­ lµ mét biÖn ph¸p tèt ®Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng khi hä nh×n thÊy c¬ héi ®­îc th¨ng tiÕn, ®­îc ph¸t triÓn, qua ®ã sù thùc hiÖn c«ng viÖc sÏ tèt h¬n. Hai nguån tuyÓn dông trªn ®Òu cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm riªng, do vËy nÕi nghiÖp ph¶i ph©n tÝch kÜ tr­íc khi lùa chän nguån tuyÓn dông ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng tuyÓn dông mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. d. Qui tr×nh tuyÓn dông Mét sè qui ®Þnh chung cña xÝ nghiÖp may c«ng tyvÒ tuyÓn dông - C¨n cø tiÕn hµnh tuyÓn dông: C¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt, vµo chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp C¨n cø vµo tr×nh ®é, kh¶ n¨ng ngµnh nghÒ ®µo t¹o cña ng­êi lao ®éng - H×nh thøc tuyÓn dông: Thi tuyÓn do héi ®ång tuyÓn dông cña nhµ m¸y xÐt duyÖt theo nguyªn t¾c cho ®iÓm vµ lÊy ®iÓm tõ trªn xuèng cho ®Õn hÕt chØ tiªu ®· x¸c ®Þnh tr­íc, trong tr­êng hîp tr×nh ®é øng viªn qu¸ thÊp th× cã thÓ lÊy Ýt h¬n chØ tiªu Qui tr×nh tuyÓn dông - X¸c ®Þnh nhu cÇu tuyÓn dông C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh c¸c ®¬n vÞ x¸c ®Þnh, ph©n tÝch yªu cÇu c«ng viÖc, ­íc tÝnh sè lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã dùa theo b¶n ®Þnh møc lao ®éng. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ lao ®éng hiÖn t¹i, c¸c ®¬n vÞ x¸c ®Þnh yªu cÇu lao ®éng cÇn bæ sung cho ®¬n vÞ m×nh, lËp phiÕu yªu cÇu theo mÉu vµ göi tíi phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp may c«ng ty vµ dùa trªn yªu cÇu theo phiÕu yªu cÇu lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ, phßng tæ chøc hµnh chÝnh lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng hµng n¨m, hoÆc lªn kÕ ho¹ch tuyÓn dông ®ét xuÊt theo mÉu tr×nh l·nh ®¹o nhµ m¸y vµ l·nh ®¹oÔpÝ nghiÖp phª duyÖt. - Sau khi ®­îc phª duyÖt, phßng tæ chøc th«ng b¸o tuyÓn dông theo mét hoÆc kÕt hîp c¸c ph­¬ng thøc: th«ng b¸o néi bé, qua c¸c tr­êng, qua trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm, ®¨ng b¸o,... tæng hîp c¸c danh s¸ch øng viªn ®¹t tiªu chuÈn tr×nh héi ®ång tuyÓn dông xÝ nghiÖp may c«ng tyxÐt duyÖt. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh tiÕp nhËn hå s¬ xin viÖc, hå s¬ bao gåm: ®¬n xin viÖc, s¬ yÕu lý lÞch b¶n th©n, b¶n sao chøng minh th­ nh©n d©n, b¶n sao b»ng tèt nghiÖp vµ c¸c v¨n b»ng chøng chØ cã liªn quan ®Õn ngµnh nghÒ cÇn tuyÓn, b¶n sao hé khÈu hoÆc chøng minh t¹m v¾ng t¹i ®Þa ph­¬ng vµ t¹m tró t¹i Hµ Néi. - Sau khi nhËn hå s¬, héi ®ång tuyÓn dông tiÕn hµnh pháng vÊn, thÈm tra, kiÓm tra tr×nh ®é c¸c øng viªn. Th«ng th­êng qu¸ tr×nh pháng vÊn chØ ¸p dông cho tuyÓn nh©n viªn khèi phßng ban, trong ®ã héi ®ång pháng vÊn do phßng tæ chøc vµ chuyªn viªn phßng ban cã liªn quan tiÕn hµnh, phßng tæ chøc sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra phÇn kÜ n¨ng m¸y tÝnh hoÆc ngo¹i ng÷ nÕu c«ng viÖc yªu cÇu. Qu¸ tr×nh kiÓm tra, pháng vÊn nµy nh»m lµm râ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ®ång thêi ®Ó xem xÐt ng­êi lao ®éng cã thùc sù mong muèn ®­îc lµm viÖc t¹i xÝ nghiÖp may c«ng tyhay kh«ng, ng­êi ®ã cã phï hîp víi m«i tr­êng v¨n ho¸ trong xÝ nghiÖp may c«ng tyhay kh«ng, tõ ®ã nhµ m¸y cã thÓ dù ®o¸n ®­îc kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hä trong m«i tr­êng míi. - Sau khi cã kÕt qu¶ pháng vÊn phßng tæ chøc hµnh chÝnh lËp danh s¸ch c¸c øng viªn ®¹t tiªu chuÈn ®Ó chuyÓn sang b­íc tiÕp theo lµ ®µo t¹o hoÆc thö viÖc tr×nh phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh phª duyÖt. Tæ chøc kiÓm tra søc khoÎ tr­íc khi vµo ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. §©y lµ b­íc b¾t buéc ph¶i tiÕn hµnh nh»m x¸c ®Þnh râ ng­êi lao ®éng cã ®ñ n¨ng lùc vÒ søc khoÎ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc hay kh«ng, ®ång thêi nã còng gãp phÇn gi¶m thiÓu tai n¹n lao ®éng x¶y ra do ng­êi lao ®éng thiÕu søc khoÎ. - C¸c b­íc tr×nh tù tiÕp theo nh­ sau: + Tr­êng hîp ng­êi lao ®éng ch­a cã nghÒ cÇn ®­îc ®µo t¹o Phßng tæ chøc hµnh chÝnh lªn kÕ ho¹ch ®µo t¹o. Sau khi cã kÕt qu¶ ®µo t¹o, phßng tæ chøc hµnh chÝnh tr×nh héi ®ång tuyÓn dông nhµ m¸y xÐt duyÖt vµ lµm c¸c thñ tôc ký hîp ®ång lao ®éng. + Tr­êng hîp ng­êi lao ®éng ®· cã nghÒ cÇn tiÕn hµnh thö viÖc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh lµm hîp ®ång lao ®éng thö viÖc vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh kÌm theo tr×nh gi¸m ®èc ký vµ chuyÓn c¸c ®¬n vÞ tiÕp nhËn vµ h­íng dÉn lao ®éng thö viÖc. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh lªn ch­¬ng tr×nh thö viÖc theo mÉu tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt, thêi gian thö viÖc: 3 th¸ng víi lao ®éng tuyÓn ®Ó ®µo t¹o, 1 th¸ng víi lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, trung cÊp, c«ng nh©n kÜ thuËt, 7 ngµy víi lao ®éng cã tay nghÒ ch­a qua ®µo t¹o chÝnh qui. Theo qui ®Þnh lao ®éng sÏ ®­îc tiÕn hµnh thö viÖc t¹i chÝnh vÞ trÝ c«ng viÖc mµ hä thi tuyÓn vµo. Trong qu¸ tr×nh thö viÖc, c¸c øng viªn ®­îc giao mét sè c«ng viÖc cô thÓ tõ ®¬n gi¶n cho tíi phøc t¹p dÇn vµ cuèi cïng lµ toµn bé c¸c c«ng viÖc ë vÞ trÝ c«ng viÖc cña hä. Th«ng qua thùc tÕ lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng trong thêi gian thö viÖc cã thÓ chøng tá ®­îc kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hä, còng nh­ th¸i ®é cña ng­êi ®ã víi c«ng viÖc còng nh­ ®èi víi xÝ nghiÖp. Sau thêi gian thö viÖc tr­ëng c¸c ®¬n vÞ viÕt nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ lao ®éng thö viÖc t¹i ®¬n vÞ m×nh göi phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh c¨n cø vµo nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña c¸c ®¬n vÞ, sÏ tiÕn hµnh lùa chän, tæng hîp c¸c øng viªn ®¹t tiªu chuÈn, lªn danh s¸ch tr×nh héi ®ång tuyÓn dông xÝ nghiÖp may c«ng tyvµ gi¸m ®èc xem xÐt phª duyÖt. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh lµm c¸c thñ tôc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng víi c¸c øng viªn ®¹t tiªu chuÈn tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt. Cuèi cïng phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm l­u toµn bé hå s¬ vÒ qu¸ tr×nh tuyÓn dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp. T×nh h×nh sö dông quü thêi gian vµ ®Þnh møc ®¸nh gi¸ lao ®éng Do ®Æc thï cña xÝ nghiÖp may c«ng tylµ cã tû lÖ c«ng nh©n may chiÕm ®a sè vµ sè ®«ng lµ n÷ nªn viÖc x¾p xÕp thêi gian lao ®éng cña xÝ nghiÖp may c«ng tylµ rÊt quan träng. Thêi gian lµm viÖc cña toµn bé c«ng nh©n xÝ nghiÖp may c«ng tyb¾t ®Çu tõ 7h 30 s¸ng tíi 11h30 sau ®ã lµ giê ¨n tr­a vµ nghØ tr­a. Tíi 13h 30 xÝ nghiÖp may c«ng tyb¾t ®Çu quay l¹i lµm viÖc. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cïng c¸c phßng ban b¸t ®µu lµm viÖc tõ 8h s¸ng vµ tíi 17h chiÒu. Thêi gian kÕt thóc c«ng viÖc cña c«ng nh©n s¶n xuÊt lµ 17h 30 chiÒu nh­ng tuú theo møc ®é c«ng viÖc tõng thêi kú mµ cã biÖn ph¸p thiÕt kÕ giê lµm thªm cho c«ng nh©n xÝ nghiÖp: c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp may c«ng tycã thÓ lµm thªm 2 ®Õn 2,5 giê mét ngµy vµ h­ëng l­¬ng b»ng 150 % giê c«ng lµm viÖc chÝnh thøc. Do ®Æc thï ngµnh dªt may nªn xÝ nghiÖp may c«ng tyth­êng xuyªn tæ chøc c«ng nh©n lµm thªm ®Ó ®¹t tiÕn ®é hîp ®ång. Mçi th¸ng c«ng nh©n s¶n xuÊt xÝ nghiªp ®­îc nghØ 2 ngµy Chñ NhËt vµ tuú theo dung l­îng c«ng viÖc mµ tæ chøc cho c«ng nh©n lµm thªm vµo ngµy nghØ víi ngµy c«ng b»ng 200% ngµy lµm viÖc b×nh th­êng. Thêi gian ®Çu míi thµnh lËp vµ giai ®o¹n 1998-2000 xÝ nghiÖp may c«ng tycã mét thêi k× tæ chøc cho c«ng nh©n s¶n xuÊt lµm ca ®ªm ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng viÖc nh­ng tõ ®ã ®Õn nay kh«ng cßn hiÖn t­îng ®ã n÷a vµ thêi gian lµm viÖc tèi ®a cña c«ng nh©n lµ tíi 20h 30 tèi. C«ng nh©n ®­îc h­ëng chÕ ®é nghØ TÕt, nghØ phÐp n¨m, nghØ èm theo ®óng quy ®Þnh. XÝ nghiÖp may c«ng ty may S¬n Chinh ®· thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n theo bé lu©t lao ®éng ®Ò ra. VÒ t×nh h×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ®Î tõ ®ã x©y d­ng ®Þnh møc lao ®éng lµ sù ®¸nh gi¸ cã hÖ thèng vµ chÝnh thøc t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng trong quan hÖ so s¸nh víi c¸c tiªu chuÈn ®· ®­îc x©y dùng vµ th¶o luËn vÒ sù ®¸nh gi¸ ®ã ®Õn ng­êi lao ®éng. §Æt ra ®Þnh møc c«ng viÖc ®Ó so s¸nh ®¸nh gi¸ cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ®¹o ®øc vµ th¸i ®é thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, do ®ã nã ¶nh h­ëng tíi bÇu kh«ng khÝ t©m lý cña tæ chøc, qua ®ã mµ ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Þnh møc c«ng viÖc còng gióp cho mét tæ chøc ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc kh¸c. Th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc mét tæ chøc cã thÓ biÕt thùc tÕ thùc hiÖn c«ng viÖc cña tõng thµnh viªn trong ®¬n vÞ m×nh, biÕt ®ã lµ tèt hay xÊu tõ ®ã mµ cã biÖn ph¸p t¸c ®éng thÝch hîp ®Ó t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn theo h­íng tÝch cùc. NhËn thøc râ tÇm quan träng cña x©y dùng ®Þnh møc c«ng viÖc, xÝ nghiÖp may c«ng ty may S¬n Chinh coi ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch th­êng xuyªn vµ nghiªm tóc. §Ó ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc thËt sù chÝnh x¸c, c«ng b»ng, xÝ nghiÖp may c«ng ty x¸c ®Þnh ®iÒu tr­íc tiªn lµ ph¶i x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng ®Þnh møc c«ng viÖc cho mçi c«ng viÖc. Trong ®ã ®Þnh møc c«ng viÖc bao gåm mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu thÓ hiÖn sù hoµn thµnh c«ng viÖc vÒ mÆt sè l­îng vµ c¶ chÊt l­îng, vÝ dô nh­ sè l­îng s¶n phÈm ph¶i hoµn thµnh, phÈm cÊp chÊt l­îng hoµn thµnh hay møc ®é tiªu hao nguyªn vËt liÖu so víi ®Þnh møc tiªu hao. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc ë nhµ m¸y do chuyªn viªn c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ cïng kÕt hîp víi nh©n viªn phßng kÜ thuËt c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng, c¨n cø vµo c¸c ph©n tÝch vÒ n¨ng lùc trung b×nh cña ng­êi lao ®éng còng nh­ c¨n cø vµo dù kiÕn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ng­êi lao ®éng x©y dùng lªn ®Ó lµm c¬ së ®¸nh gi¸. Sau khi ®­îc x©y dùng b¶ng ®Þnh møc c«ng viÖc sÏ ®­îc göi cho phßng hµnh chÝnh tr×nh ban gi¸m ®èc phª duyÖt. B¶n ®Þnh møc c«ng viÖc ®­îc x©y dùng mçi n¨m mét lÇn ®Ó lµm c¬ së ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn nhµ m¸y. Sau khi ®­îc phª duyÖt nh÷ng tiªu chuÈn thùc hiÖn liªn quan tíi tõng bé phËn sÏ qua tr­ëng ®¬n vÞ phæ biÕn tíi tõng ng­êi lao ®éng. Theo qui ®Þnh cña÷cÝ nghiÖpth× ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh 1 n¨m 1 lÇn tiÕn hµnh cïng c¸c ®ît xÐt n©ng bËc n©ng l­¬ng. Nh­ vËy ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc sÏ ®­îc sö dông lµm c¬ së ®Ó xÐt th­ëng, còng nh­ n©ng bËc, n©ng l­¬ng, hay th«ng qua ®ã kh«ng chØ ®¸nh gi¸ ®­îc sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña mçi c¸ nh©n mµ ®ång thêi cã thÓ cho biÕt n¨ng lùc kh¶ n¨ng cña bé m¸y lao ®éng toµn xÝ nghiÖp. §©y sÏ ®­îc sö dông lµm c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n lùc còng nh­ ®Ó x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ nguån nh©n lùc ®¸p ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ nh©n sù cho chiÕn l­îc kÕ ho¹ch kinh doanh tíi. Tuy qui ®Þnh cña XÝ nghiÖp may c«ng tyvÒ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ kh¸ râ rµng nh­ng trong thùc tÕ ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ë xÝ nghiÖp may c«ng tycßn ch­a cã hiÖu qu¶. Trong thùc tÕ, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ë xÝ nghiÖp may c«ng tycßn ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p so s¸nh chñ quan. Sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc so s¸nh víi sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸c ®ång nghiÖp trong cïng mét bé phËn. KÕt qu¶ cña ®¸nh gi¸ nµy sÏ cho ng­êi l·nh ®¹o mét thø tù xÕp h¹ng gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng tõ tèt nhÊt cho tíi kÐm nhÊt. §iÒu nµy t¹o thuËn lîi rÊt lín cho ho¹t ®éng khen th­ëng vµ kØ luËt lao ®éng. Tuy vËy, ph­¬ng ph¸p so s¸nh do qu¸ ®¬n gi¶n nªn ng­êi ®¸nh gi¸ rÊt dÔ m¾c ph¶i lçi chñ quan, thµnh kiÕn, thiªn vÞ khi ®¸nh gi¸. MÆt kh¸c trong thùc tÕ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ®· ®­îc x©y dùng cho tõng c«ng viÖc nh­ng trong thùc tÕ ¸p dông cã nh÷ng chØ tiªu cßn tá ra ch­a phï hîp víi n¨ng lùc lao ®éng thùc tÕ vÝ dô nh­ lµ cã nh÷ng chØ tiªu ®Æt ra mµ ng­êi lao ®éng l¹i qu¸ dÔ ®¹t ®­îc hoÆc còng cã nh÷ng chØ tiªu ngay c¶ lao ®éng giái nhÊt còng kh«ng thÓ ®¹t ®­îc. ChÝnh v× vËy viÖc x©y dùng vµ thùc hiªn ®Þnh møc c«ng viÖc mét cach nghiªm tóc lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi XÝ nghiÖp may c«ng ty ®Ó n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lÝ. Do vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xÝ nghiÖp may c«ng tycÇn quan t©m tíi c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng ®¸nh gi¸ ®Ó cã ®ñ n¨ng lùc ®¶m tr¸ch nhiÖm vô nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶. HiÖn nay xÝ nghiÖp may c«ng tydù kiÕn sÏ ®­a h×nh thøc ®¸nh gi¸ lao ®éng theo h¹ng A, B, C dùa vµo ngµy c«ng vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc, th¸i ®é lµm viÖc cña mçi c«ng nh©n. HÖ thèng l­¬ng t¹i c«ng ty TNHH S¥N CHINH ®­îc tÝnh theo møc ®é ®¸nh gi¸ cÊp bËc cña c«ng nh©n. NÕu nh­ tuyÓn mé, tuyÓn chän nh©n viªn lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p nh»m tuyÓn lùa nh÷ng nh©n viªn cã ®ñ kh¶ n¨ng vµo lµm viÖc hay gi÷ nh÷ng chøc vô theo ®óng kh¶ n¨ng, th× chÝnh s¸ch l­¬ng bæng lµ chiÕn l­îc kÝch thÝch lao ®éng vµ ®éng viªn nh÷ng ng­êi ®ã nh»m duy tr× cñng cè vµ ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng nµy m·i m·i lµm viÖc víi doanh nghiÖp. TiÒn l­¬ng lµ vÊn ®Ò hÕt søc nh¹y c¶m vµ t¸c ®éng rÊt lín tíi c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn qu¶n trÞ lao ®éng trong mét doanh nghiÖp. Do ®ã ®Ó qu¶n trÞ lao ®éng mang l¹i hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng tÝnh tr¶ l­¬ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm lao ®éng cña doanh nghiÖp m×nh. Mét hÖ thèng tiÒn l­¬ng hîp lý chÝnh lµ lµm sao tr¶ l­¬ng cho lao ®éng ph¶i dùa trªn kÕt qu¶ lao ®éng vµ mang tÝnh c¹nh tranh. * ChÕ ®é tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty ChÕ ®é tr¶ l­¬ng ®ang ®­îc ¸p dông t¹i c«ng ty lµ: ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty theo chÕ ®é tiÒn l­¬ng chøc danh vµ tiÒn l­¬ng cÊp bËc. - ChÕ ®é tiÒn l­¬ng chøc danh: §­îc xÝ nghiÖp may c«ng ty¸p dông tÝnh l­¬ng cho c¸c lao ®éng qu¶n trÞ, còng nh­ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn khèi phßng ban. ChÕ ®é l­¬ng chøc danh ®­îc cÊu thµnh tõ 3 yÕu tè: + Tiªu chuÈn nghiÖp vô viªn chøc tiªu chuÈn xÕp h¹ng c«ng ty + B¶ng hÖ sè chøc danh + Møc l­¬ng th¸ng tèi thiÓu - ChÕ ®é tiÒn l­¬ng cÊp bËc: §­îc ¸p dông tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt ë c«ng ty. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng cÊp bËc ®­îc cÊu thµnh tõ 3 yÕu tè: + Tiªu chuÈn cÊp bËc kÜ thuËt + Thang l­¬ng + Møc l­¬ng tèi thiÓu T¹i c«ng ty hÖ sè tiÒn l­¬ng cÊp bËc ®­îc x©y dùng chñ yÕu dùa trªn møc ®é phøc t¹p c«ng viÖc, tiªu chuÈn c«ng viÖc ®ßi hái, thêi gian ®µo t¹o vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc. ViÖc x©y dùng hÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc cho c«ng nh©n viªn do c¸c ®¬n vÞ lËp vµ göi cho phßng tæ chøc hµnh chÝnh tæng hîp vµ tr×nh héi ®ång l­¬ng nhµ m¸y xem xÐt, phª duyÖt. ViÖc xÐt ®iÒu chØnh hÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh ®Þnh k× mét n¨m mét lÇn vµ ®ét xuÊt khi cÇn thiÕt. Dùa vµo hÖ sè l­¬ng chøc danh vµ hÖ sè l­¬ng cÊp bËc nhµ m¸y tÝnh l­¬ng hµng th¸ng cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn. * H×nh thøc tr¶ l­¬ng HiÖn t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng lµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian Theo h×nh thøc nµy, c«ng ty sÏ c¨n cø vµo thêi gian cã mÆt cña ng­êi lao ®éng t¹i n¬i lµm viÖc ®Ó tÝnh, tr¶ l­¬ng cho hä ( theo b¶ng chÊm c«ng, thÎ tõ ). H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸n bé nh©n viªn ho¹t ®éng trong khèi phßng ban vµ c¸n bé ph©n x­ëng. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm §­îc nhµ m¸y ¸p dông tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i c¸c ph©n x­ëng. - §èi víi c¸c tr­êng hîp lao ®éng lµm thªm giê vµ lµm viÖc ban ®ªm sÏ ®­îc tr¶ l­¬ng theo luËt ®Þnh. Trong tr­êng hîp ng­êi lao ®éng lµm c«ng viÖc tr¸i nghÒ do xÝ nghiÖp®iÒu ®éng th× tiÒn l­¬ng th¸ng ®Çu tiªn khi lµm c«ng viÖc míi ®­îc b¶o l­u b»ng møc l­¬ng cò. TiÒn l­¬ng tõ th¸ng thø hai trë ®i h­ëng theo c«ng viÖc míi nh­ng kh«ng thÊp h¬n møc l­¬ng cÊp bËc cña b¶n th©n do Nhµ n­íc qui ®Þnh. Trong tr­êng hîp cho ng­êi lao ®éng nghØ viÖc do kh«ng bè trÝ ®­îc c«ng viÖc: nÕu nghØ t¹i nhµ cã b¸o tr­íc th× h­ëng 70%l­¬ng cÊp bËc b¶n th©n, cßn nÕu ngõng viÖc ®ét xuÊt t¹i xÝ nghiÖp may c«ng tyth× h­ëng 100% l­¬ng cÊp bËc b¶n th©n. Ngoµi ra c¸c tr­êng hîp nghØ èm, thai s¶n, an d­ìng,... ®­îc tÝnh tr¶ theo chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. * C¸c c«ng thøc tÝnh l­¬ng ®­îc ¸p dông t¹i c«ng ty - C«ng thøc tÝnh l­¬ng khèi phßng ban TL = (HÖ sè l­¬ng * 1000000® /ngµy c«ng chÕ ®é) * ngµy c«ng ®­îc h­ëng hÖ sè Trong ®ã hÖ sè l­¬ng ®­îc lÊy tõ b¶ng hÖ sè - C«ng thøc tÝnh l­¬ng ph©n x­ëng + Qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc, trî lý qu¶n ®èc ph©n x­ëng tÝnh l­¬ng theo c«ng thøc trªn nh­ ®èi víi c¸c phßng ban + Víi c¸n bé c«ng nh©n gi¸n tiÕp TL = ngµy c«ng ®­îc h­ëng hÖ sè * (sè ®iÓm/c«ng) * ®¬n gi¸ ®iÓm l­¬ng Trong ®ã c¸ch tÝnh ®iÓm l­¬ng c¨n cø vµo Barem tÝnh ®iÓm cho tõng c«ng ®o¹n tõng mÆt hµng dùa vµo hÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc vµ ®Þnh møc n¨ng suÊt thiÕt bÞ lao ®éng + Víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt TL = S¶n l­îng (sp) * (sè ®iÓm/sp) * ®¬n gi¸ ®iÓm l­¬ng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c¨n cø vµo quÜ l­¬ng do gi¸m ®èc duyÖt cho tõng ®¬n vÞ vµ b¶ng ®iÓm l­¬ng th­ëng cña c¸c ®¬n vÞ sÏ tÝnh thµnh tiÒn l­¬ng cho tõng c¸ nh©n, tõng ®¬n vÞ, toµn nhµ m¸y vµ tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt. Phßng kÕ to¸n chuÈn bÞ tiÒn vµ ph¸t cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y hai lÇn mét th¸ng: t¹m øng vµo ngµy 25 vµ thanh to¸n vµo ngµy 10 hµng th¸ng. Ngoµi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng lµ mét bé phËn kh«ng nhá trong thï lao lao ®éng, lµ bé phËn thï lao bæ sung cho tiÒn l­¬ng. Trong thùc tÕ hiÖn nay mäi doanh nghiÖp ®Òu sö dông tiÒn th­ëng víi môc ®Ých khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng thùc hiÖn c«ng viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy vËy sö dông c«ng cô tiÒn th­ëng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ thËt kh«ng dÔ dµng, nã cã thÓ cã t¸c dông rÊt tÝch cùc nh­ng nÕu kh«ng ®óng ph­¬ng ph¸p cã thÓ dÉn ®Õn ph¶n t¸c dông. Víi c«ng ty TNHH, tiÒn th­ëng lao ®éng lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc quan t©m. Theo nguyªn t¾c ph©n phèi tiÒn l­¬ng cña c«ng ty th× tæng quÜ l­¬ng ®­îc trÝch hµng th¸ng ph¶i ®Ó l¹i mét tØ lÖ hîp lÝ lµm quÜ dù phßng khi biÕn ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Ó sö dông lµm tiÒn th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn xÝ nghiÖp. - Theo nguyªn t¾c ph©n phèi l­¬ng th­ëng cña nhµ m¸y tØ lÖ ph©n chia gi÷a tiÒn th­ëng so víi tiÒn l­¬ng nh­ sau: + §èi víi l·nh ®¹o xÝ nghiÖp, tr­ëng c¸c ®¬n vÞ, trî lý qu¶n ®èc: phÇn tiÒn th­ëng = 100% so víi tiÒn l­¬ng. + §èi víi c¸n bé c«ng nh©n: tiÒn th­ëng = 50% tiÒn l­¬ng. - Ph©n lo¹i vµ tiÒn th­ëng hµng th¸ng C¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh theo n¨ng suÊt, chÊt l­îng c«ng viÖc, nhµ m¸y ph©n chia lao ®éng thµnh c¸c lo¹i sau: + Lo¹i A Lo¹i A hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc h­ëng 100% tiÒn th­ëng. Lo¹i A nh­ng cã vi ph¹m nhá trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× trõ hÖ: 1, 2, hoÆc 3 hÖ (trõ 3 hÖ = h¹ 1 lo¹i). Trõ 1 hÖ lµ trõ 10% tiÒn th­ëng, trõ 2 hÖ lµ trõ 20%. Lçi vi ph¹m trõ hÖ do ph©n x­ëng qui ®Þnh. + Lo¹i B Lo¹i B ngµy c«ng ®­îc h­ëng 70% tiÒn th­ëng. Lo¹i B chÊt l­îng c«ng viÖc ®­îc h­ëng 50% tiÒn th­ëng. + Lo¹i C Lo¹i C ngµy c«ng ®­îc h­ëng 50% tiÒn th­ëng. Lo¹i C chÊt l­îng c«ng viÖc hoÆc kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc vi ph¹m kØ luËt kh«ng th­ëng. + Tr­êng hîp ®Æc biÖt v× lÝ do bÊt kh¶ kh¸ng do héi ®ång l­¬ng xem xÐt quyÕt ®Þnh. + Ngoµi h×nh thøc th­ëng theo møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô. Nh÷ng c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c, c¸c ®¬n vÞ xem xÐt cã thÓ th­ëng thªm. Møc th­ëng thªm lµ tõ 10% ®Õn 40% tiÒn th­ëng vµ kh«ng qu¸ 40% tiÒn th­ëng. - C¸c c«ng thøc tÝnh th­ëng + C«ng thøc tÝnh th­ëng cho khèi phßng ban, qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc, trî lý qu¶n ®èc ph©n x­ëng TiÒn th­ëng = HÖ sè l­¬ng * (1000000®/ngµy c«ng chÕ ®é) * ngµy c«ng ®­îc h­ëng hÖ sè * hÖ sè th­ëng theo lo¹i * hÖ sè th­ëng thªm (nÕu cã). Trong ®ã l·nh ®¹o xÝ nghiÖp may c«ng tyvµ c¸n bé chñ chèt kh«ng cã hÖ sè th­ëng thªm + Víi c¸n bé, c«ng nh©n ph©n x­ëng gi¸n tiÕp TiÒn th­ëng = ngµy c«ng ®­îc h­ëng hÖ sè * (sè ®iÓm/1 c«ng) * ®¬n gi¸ ®iÓm th­ëng theo lo¹i * hÖ sè th­ëng * hÖ sè th­ëng thªm. + Víi c«ng nh©n trùc tiÕp TiÒn th­ëng = S¶n l­îng * (sè ®iÓm/1kg) * ®¬n gi¸ ®iÓm th­ëng * hÖ sè th­ëng theo lo¹i * hÖ sè th­ëng thªm. C¨n cø vµo qui ®Þnh vµ c«ng thøc tÝnh th­ëng nh­ trªn, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh tÝnh ra tiÒn th­ëng cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn xÝ nghiÖp. C¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp thªm tai c«ng ty C¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp ®­îc sö dông t¹i xÝ nghiÖp. - Phô cÊp ®éc h¹i: ®­îc x¸c ®Þnh trªn cë së thang l­¬ng theo giê thùc tÕ lµm c¸c c«ng viÖc trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng cã h¹i cho søc kháe. C¸c kho¶n phô cÊp èm ®au, thai s¶n, trî cÊp do kh«ng cã viÖc lµm,... ®­îc nhµ m¸y thùc hiÖn theo qui ®Þnh chung cña c«ng ty. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty Theo ®Þnh nghÜa cñaÔpÝ nghiÖp th× ®µo t¹o lµ h×nh thøc ®­îc thùc hiÖn ®Ó trang bÞ, bæ tóc, duy tr× vµ n©ng cao n¨ng lùc vµ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn tr­íc ®ßi hái cña thùc tÕ c«ng viÖc. Qua ®Þnh nghÜa nµy ta cã thÓ thÊy, víi xÝ nghiÖp may c«ng ty®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®­îc coi lµ biÖn ph¸p hiÖu qu¶ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu tõ phÝa c«ng viÖc, ®ång thêi còng ®¸p øng nhu cÇu häc tËp, ph¸t triÓn cña ng­êi lao ®éng. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay th× nguån lùc con ng­êi ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng vµ ®µo t¹o lµ mét trong nh÷ng néi dung kh«ng thÓ thiÕu cña ho¹t ®éng nµy. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, XÝ nghiÖp may c«ng ty may S¬n Chinh ®· x©y dùng vµ ban hµnh qui chÕ, qui tr×nh tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o. Qui tr×nh tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i c«ng ty - Tr­ëng c¸c ®¬n vÞ x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ ®µo t¹o lao ®éng cña ®¬n vÞ vµ göi phiÕu yªu cÇu tíi phßng tæ chøc hµnh chÝnh (c¸ tæ tr­ëng, qu¶n ®èc c¸c ph©n x­ëng) - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh tËp hîp nhu cÇu ®µo t¹o lao ®éng trong toµn nhµ m¸y tr×nh lªn gi¸m ®èc phª duyÖt. - Sau khi ®­îc phª duyÖt, phßng tæ chøc hµnh chÝnh cïng phßng kÜ thuËt tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng ®µo t¹o. - Phßng kÜ thuËt cïng c¸n bé kÜ thuËt cña c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan kiÓm tra, s¸t h¹ch, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cuèi kho¸ ®µo t¹o. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh l­u toµn bé hå s¬ vÒ qu¸ tr×nh ®µo t¹o. Cã ba h×nh thøc ®µo t¹o ®­îc thùc hiÖn t¹i xÝ nghiÖp: - §µo t¹o míi: ¸p dông cho c«ng nh©n viªn míi vµo xÝ nghiÖp may c«ng ty hoÆc lao ®éng phæ th«ng muèn trang bÞ nghÒ ®Ó b­íc vµo cuéc sèng . §©y lµ ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®Ó gióp lao ®éng míi nhanh chãng n¾m b¾t ®­îc c«ng viÖc theo kÞp tiÕn ®é s¶n xuÊt trong xÝ nghiÖp. Chóng ta ®Òu thÊy r»ng, dï cho qu¸ tr×nh tuyÓn chän cã tiÕn hµnh kÜ cµng, hiÖu qu¶ ®Õn ®©u th× còng khã lßng t×m ®­îc ng­êi lao ®éng tho¶ m·n hoµn toµn, trïng khíp víi yªu cÇu vÒ vÞ trÝ c«ng viÖc mµ hä thi tuyÓn vµo. Do ®ã ®µo t¹o míi ®­îc xÝ nghiÖp may c«ng tythùc hiÖn ®Ó gióp trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cßn h¹n chÕ cña ng­êi lao ®éng míi so víi yªu cÇu c«ng viÖc mµ hä ®¶m ®­¬ng. T¹i xÝ nghiÖp, ®µo t¹o míi ®­îc ¸p dông víi hÇu hÕt lao ®éng míi vµo víi néi dung vµ thêi gian thùc hiÖn ®µo t¹o ng¾n dµi lµ kh¸c nhau tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é ®­îc ®¸nh gi¸ cña ng­êi lao ®éng. - §µo t¹o l¹i, ®µo t¹o nghÒ thø hai Hµng n¨m c¨n cø vµo b¶n ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña tõng c¸ nh©n ng­êi lao ®éng trong xÝ nghiÖp may c«ng tycòng nh­ c¨n cø vµo chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cïng víi nh÷ng ®ßi hái thay ®æi vÒ nh©n sù g¾n liÒn víi nã, xÝ nghiÖp may c«ng tylùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o nghÒ thø hai lµ mét gi¶i ph¸p quan träng cïng víi tuyÓn dông lao ®éng míi ®Ó ®¸p øng cã hiÖu qu¶ nhu cÇu vÒ nguån lùc lao ®éng. C¨n cø vµo yªu cÇu vÒ nguån lao ®éng, phßng tæ chøc hµnh chÝnh xÝ nghiÖp may c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé bé m¸y lao ®éng xem xÐt bé phËn nµo cÇn ®­îc bæ sung. Tõ ®ã lùa chän tõ nh÷ng ®¬n vÞ nµy nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng häc hái n©ng cao tr×nh ®é ®Ó ®µo t¹o l¹i hoÆc ®µo t¹o nghÒ thø hai. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, m«i tr­êng kinh doanh lu«n lu«n biÕn ®éng vµ biÕn ®éng ngµy cµng m¹nh mÏ, khã l­êng tr­íc. Do ®ã ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o nghÒ thø hai ®· ®­îc XÝ nghiÖp may c«ng ty may S¬n Chinh chó ý h¬n vµ coi nã lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. - §µo t¹o n©ng cao Nh­ ®· nãi, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi m«i tr­êng kinh doanh lu«n biÕn ®éng vµ biÕn ®éng ngµy cµng m¹nh mÏ, d÷ déi, khã l­êng tr­íc. §Ó theo kÞp, ®Ó chÕ ngù ®­îc nã th× con ng­êi còng ph¶i lu«n ®æi míi m×nh ®Ó phï hîp víi m«i tr­êng míi. Do ®ã, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô lµ mét gi¶i ph¸p tèt ®Ó thÝch øng víi sù biÕn ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, quyÕt liÖt T¹i c«ng ty, ®µo t¹o n©ng cao th­êng ®­îc ¸p dông cho c¸n bé nh©n viªn lµm viÖc trong khèi phßng ban vµ c¸c c¸n bé ph©n x­ëng. Khoa häc kÜ thuËt ngµy mét ph¸t triÓn, do ®ã ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé nh©n viªn khèi v¨n phßng sÏ gióp hä tiÕp cËn víi c¸c kÜ thuËt míi, tiÕp cËn, sö dông tèt h¬n c¸c ph­¬ng tiÖn trî gióp ngµy cµng tinh vi hiÖn ®¹i, tõ ®ã gióp gi¶i quyÕt c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. §Æc biÖt víi c¸c c¸n bé cÊp cao trong nhµ m¸y, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é sÏ gióp hä n¾m b¾t th«ng tin nhanh nh¹y h¬n, chÝnh x¸c h¬n, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n trÞ. Trong bÊt k× mét tæ chøc nµo vÊn ®Ò kØ luËt còng lu«n cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt. Cã thÓ nãi mét tæ chøc kh«ng thÓ tån t¹i nÕu kh«ng cã kØ luËt. Môc tiªu bao trïm, l©u dµi cña bÊt k× mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng ®Òu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn hay nãi c¸ch kh¸c lµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. NÕu nh­ khen th­ëng nh»m khuyÕn khÝch lao ®éng tÝch cùc ph¸t huy nh÷ng hµnh ®éng, th¸i ®é tèt mµ hä ®· thùc hiÖn th× kØ luËt lao ®éng ®­îc thùc hiÖn víi nh÷ng ng­êi lao ®éng cã hµnh vi sai tr¸i vi ph¹m chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp nh»m môc ®Ých r¨n ®e, h¹n chÕ nh÷ng hµnh vi t­¬ng tù t¸i diÔn. C«ng ty TNHH x¸c ®Þnh râ r»ng kØ luËt lao ®éng trong c«ng ty kh«ng ph¶i ®Ó trõng ph¹t nh÷ng ng­êi lao ®éng ph¹m lçi mµ môc ®Ých cao nhÊt lµ nh»m gióp hä nhËn thÊy lçi sai mµ söa ch÷a vµ còng ®Ó noi g­¬ng cho nh÷ng lao ®éng kh¸c. Thi hµnh kØ luËt kh«ng ®­îc coi lµ mét gi¶i ph¸p tèi ­u nh­ng nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i qu¶n trÞ nã vµ thùc thi nã khi cÇn thiÕt. Thi hµnh kØ luËt lµ nh»m vµo hµnh vi sai cña ng­êi lao ®éng chø kh«ng ph¶i lµ vµo c¸ nh©n ng­êi lao ®éng. Thi hµnh kØ luËt lµ mét c«ng viÖc khã kh¨n ®ßi hái tÝnh nghÖ thuËt cao ë nhµ qu¶n trÞ. ChØ cã trªn c¬ së thi hµnh kØ luËt ®óng lóc vµ ®óng c¸ch míi cã thÓ gióp cho nh©n viªn lµm viÖc cã ý thøc h¬n, n¨ng suÊt h¬n. NhËn thøc râ vai trß vµ sù phøc t¹p cña vÊn ®Ò, c«ng ty qui ®Þnh râ vÒ vÊn ®Ò kØ luËt lao ®éng trong b¶n qui ®Þnh cña nhµ m¸y, vµ lÊy ®©y lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi kØ luËt lao ®éng. B¶n néi qui kØ luËt qui ®Þnh râ c¸c lçi vi ph¹m vÒ thêi giê lµm viÖc nghØ ng¬i, vi ph¹m c¸c qui ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn lao ®éng, vÒ tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô cña ng­êi lao ®éng,... Mçi vi ph¹m nµy ®Òu cã qui ®Þnh vÒ c¸c h×nh thøc kØ luËt t­¬ng øng. Mét sè qui ®Þnh vÒ néi dung vµ c¸c h×nh thøc kØ luËt trong c«ng ty - KhiÓn tr¸ch: + KhiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o miÖng ®èi víi ng­êi lao ®éng vi ph¹m c¸c lçi sau: Vi ph¹m nguyªn t¾c vÖ sinh an toµn lao ®éng nh­ kh«ng mang ®óng trang phôc b¶o vÖ,... LÇn ®Çu lµm viÖc riªng trong giê lµm viÖc hoÆc cã hµnh vi g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi c«ng viÖc cña ng­êi kh¸c. NghØ viÖc kh«ng lÝ do lÇn ®Çu trong th¸ng. Vi ph¹m giê giÊc lµm viÖc lÇn ®Çu trong th¸ng. + KhiÓn tr¸ch b»ng v¨n b¶n ®èi víi c¸c hµnh vi: Tù ý bá vÞ trÝ lµm viÖc. ThiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong lao ®éng dÉn ®Õn lµm h­ h¹i tµi s¶n hµng ho¸, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc,... g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi lîi Ých cña nhµ m¸y. Phô tr¸ch ®¬n vÞ thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, Ýt quan t©m ®«n ®èc dÉn ®Õn ®¬n vÞ kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Ng­êi lao ®éng bÞ ®· bÞ khiÓn tr¸ch miÖng nh­ng l¹i cã hµnh vi t¸i ph¹m trong thêi gian hai th¸ng. - ChuyÓn c«ng t¸c tíi bé phËn cã møc l­¬ng thÊp h¬n ®èi víi ng­êi lao ®éng cã c¸c hµnh vi sai ph¹m sau: Ch¬i cê b¹c, uèng r­îu bia trong giê lµm viÖc. NghØ viÖc kh«ng lÝ do ®Õn lÇn thø ba trong th¸ng. Lao ®éng cã hµnh vi g©y mÊt ®oµn kÕt néi bé. Lao ®éng ®· bÞ khiÓn tr¸ch b»ng v¨n b¶n nh­ng l¹i t¸i ph¹m. - Cho th«i viÖc ®èi víi lao ®éng cã c¸c hµnh vi sai ph¹m sau: Ng­êi lao ®éng ®· m¾c khuyÕt ®iÓm bÞ xö lý kØ luËt chuyÓn c«ng t¸c nh­ng l¹i t¸i ph¹m trong thêi gian thi hµnh kØ luËt. Ng­êi lao ®éng nghØ viÖc kh«ng cã lÝ do trªn 5 ngµy trong th¸ng hoÆc trªn 10 ngµy trong quÝ. Ng­êi lao ®éng cã hµnh vi l¹m dông chøc quyÒn tham «, trôc lîi c¸ nh©n g©y ¶nh h­ëng tíi lîi Ých nhµ m¸y. Ng­êi lao ®éng tù ý tiÕt lé bÝ mËt hoÆc cung cÊp nh÷ng tµi liÖu mËt vÒ nhµ m¸y khi ch­a cã sù ®ång ý cña l·nh ®¹o nhµ m¸y lµm ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi lîi Ých cña c«ng ty. Ng­êi lao ®éng cã hµnh vi sö dông ma tuý ë n¬i lµm viÖc. Trªn ®©y chØ ®Ò cËp tíi mét sè lçi vi ph¹m th­êng m¾c ph¶i cña ng­êi lao ®éng. Ngoµi ra ®èi víi nh÷ng lçi vi ph¹m kh¸c tuú theo møc ®é nÆng nhÑ còng nh­ møc ®é g©y ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tíi lîi Ých cña xÝ nghiÖp may c«ng tymµ xem xÐt thi hµnh c¸c h×nh thøc kØ luËt phï hîp. §èi víi lao ®éng bÞ xö lÝ kØ luËt cho chuyÓn viÖc, sau 6 th¸ng lµm viÖc kh«ng vi ph¹m kØ luËt sÏ ®­îc xÐt xo¸ kØ luËt cßn nÕu cã tiÕn bé hay ®ãng gãp tÝch cùc cho c«ng ty th× sÏ ®­îc xem xÐt xo¸ bá hoÆc gi¶m thêi gian thi hµnh kØ luËt. - Mét sè qui ®Þnh cña c«ng ty vÒ nguyªn t¾c xö lý vi ph¹m kØ luËt: Kh«ng ¸p dông ®ång thêi nhiÒu h×nh thøc kØ luËt cho mét ng­êi lao ®éng cïng lóc m¾c nhiÒu sai ph¹m mµ chØ ¸p dông h×nh thøc kØ luËt cho hµnh vi cã h×nh thøc kØ luËt cao nhÊt. Kh«ng x©m ph¹m th©n thÓ, nh©n phÈm cña lao ®éng vi ph¹m kØ luËt. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn chóng ta cã thÓ thÊy r»ng c«ng ty lu«n thùc hiÖn kØ luËt theo nguyªn t¾c r¨n ®e lµ chÝnh vµ lu«n sö dông biÖn ph¸p thuyÕt phôc ng­êi lao ®éng chÊp hµnh ®óng néi qui, qui chÕ, nguyªn t¾c lµm viÖc trong xÝ nghiÖp. HiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc tai c«ng ty * Tinh thÇn lµm viÖc cña c«ng nh©n : Sau khi tiÕn hµnh tæ chøc l¹i c«ng t¸c qu¶n lÝ s¶n xuÊt, tinh thÇn lao ®éng cña c«ng nh©n toµn xÝ nghiÖp may c«ng tyt¨ng nªn râ rÖt, lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm h¬n ®Æc biÖt kÓ tõ khi xÝ nghiÖp may c«ng tytiÕn hµnh xÕp lo¹i lao ®éng vµ ®Ò ra ®Þnh møc lao ®éng n¨ng suÊt lao déng t¨ng lªn râ rÖt, tû lÖ s¶n phÈm háng gi¶m h¼n . Ta cã b¶ng thèng kª t×nh h×nh lao ®éng 2 n¨m gÇn ®©y: Mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng b×nh qu©n th¸ng ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 Doanh thu (1000®) 34436078629 36434737863 Lîi nhuËn (1000®) 809842721 849713565 Sè c«ng nh©n 1412 1426 Tæng sè L§ 1569 1576 DT/CNSX (®/ng­êi) 24388157 25550307 DT/SL§ (®/ng­êi) 21947787 23118488 LN/CNSX (®/ng­êi) LN/SL§ (®/ng­êi) 573543 595872 516152 539158 Nguån phßng tµi chÝnh Ta thÊy doanh thu b×nh qu©n mçi c«ng nh©n th¸ng ®Òu rÊt cao do thùc hiÖn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, lîiu nhu©n mçi c«ng nh©n th¸ng cao h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh qua ®ã th¸y ®­îc hiÖu qu¶ tÝch cùc cña c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña xÝ nghiÖp. Së dÜ em muèn ®i s©u vµo viÖc nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña xÝ nghiÖp may c«ng tylµ v× ®©y l¸ doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm trùc tiÕp, yªu cÇu vÒ chÊt l­¬ng cao do ®ã c«ng t¸c qu¶n lÝ con ng­êi gi÷ vai trß chñ ®¹o quyÕt ®Þnh lín ®Õn thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. III . c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh t¹i c«ng ty tnhh s¬n chinh Nh­ trªn ®· tr×nh bµy t¹i b¶ng kª t×nh h×nh kinh doanh cña xÝ nghiÖp may c«ng tyn¨m 2004 vµ n¨m 2005, lµ kh¸ æn ®Þnh. XÝ nghiÖp may c«ng tyduy tr× æn ®Þnh l­îng kh¸ch hµng, l­îng s¶n phÈm vµ ngµy cµng tèi thiÓu ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt do ®ã gia t¨ng lîi nhuËn nh­ng ë møc thÊp do l­îng s¶n phÈm kh«ng cã sù t¨ng ®ét biÕn. Doanh thu b×nh qu©n t¨ng 1998659234 ®ång ( 5.2%) trong khi lîi nhuËn t¨ng 39870844 ®ång ( 4.9% ) n¨m 2005 so víi n¨m 2004 Cho thÊy r»ng xÝ nghiÖp may c«ng tyngµy cµng cã biÖn ph¸p tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt gi¶m tØ lÖ s¶n phÈm sai háng nh»m tèi thiÓu ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt. T×nh h×nh vèn cña xÝ nghiÖp may c«ng tytõ ngµy ®Çu míi thµnh lËp cã nhiÒu sù thay ®æi: giai ®o¹n ®Çu khi ch­a t¸ch lËp riªng thµnh c¬ së ®éc lËp, vèn cña xÝ nghiÖp may c«ng typhô thuéc nhiÒu vµo sù ph©n phèi cña tæng c«ng ty nªn viÖc sö dông vèn thiÕu chñ ®éng ch­ t¹o ra hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt. Tõ n¨m 1996, sau khi t¸ch lËp thµnh c¬ së ®éc lËp, c«ng t¸c tµi chÝnh ®éc lËp, tù chñ vÒ vèn vµ c¸ch thøc huy ®éng sö dông vèn. Víi khëi ®iÓm toµn bé vèn cã lµ h¬n 40 tû ®ång trong ®ã c¬ së h¹ tÇng chiÕm gÇn 28 tû ®ång cån l¹i lµ vèn kinh doanh l­u ®éng, ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp may c«ng ty®· vËn ®éng tinh thÇn c¸n bé c«ng nh©n toµn xÝ nghiÖp may c«ng tycè g¾ng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng v­ît qua khã kh¨n ban ®Çu. Cho tíi n¨m 2001 xÝ nghiÖp may c«ng ty®¨ kh«ng ngõng tÝch luü vèn vµ ®· cã gÇn 60 tû ®ång. NhËn thÊy nhu cÇu më réng s¶n xuÊt lµ cÇn thiÕt, n¨m 2002 vµ n¨m 2003 xÝ nghiÖp may c«ng ty®· m¹nh r¹n ®Çu t­ h¬n 20 tû ®ång vµo viÖc c¶i t¹o l¹i c¸c ®©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ më thªm ph©n x­ëng s¶n xuÊt sè IV nh»m phôc vô cho nhu cÇu xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü. Do hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn c«ng nghÖ nªn giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp may c«ng tycã thªm nhiÒu ®èi t¸c míi, nhiÒu hîp ®ång lín h¬n n÷a vèn s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp may c«ng ty®Çu t­ vµo nguyªn vËt liÖu lµ kh«ng lín ( nguyªn vËt liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp ) nªn xÝ nghiÖp may c«ng tycµng cã ®iÒu kiÖn tËp trung vèn vµo hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¶ vÒ m¸y mãc vµ con ng­êi. Tõ ®ã tíi nay quy m« s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp may c«ng tyngµy cµng më réng cïng víi viÖc gia t¨ng vÒ vèn cè ®Þnh vµ ®Çu t­ cho s¶n xuÊt, n¨m 2005 xÝ nghiÖp may c«ng ty®¹t tæng vèn vµo kho¶ng 90 tû ®ång trong ®ã cã kho¶ng 50 tû lµ vèn cè ®Þnh xÝ nghiÖp. Dù kiÕn n¨m 2010 xÝ nghiÖp may c«ng tysÏ x©y dùng thªm hai ph©n x­ëng s¶n xuÊt míi trong ®ã cã mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt hµng tiªu dïng phôc vô trong n­íc vµ mét ph©n x­ëng chuyªn s¶n xuÊt phôc vô kh¸ch hµng khu vùc §«ng Nam ¸, vèn ®Çu t­ cho 2 ph©n x­ëng nµy dù kiÕn sÏ vµo kho¶ng 40 tØ ®ång IV. C«ng t¸c thùc hiÖn qu¶n trÞ chÊt l­îng t¹i c«ng ty tnhh s¬n chinh Thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng nµy ®· ®­îc nªu râ trong m« h×nh qu¶n trÞ nh©n sù cña xÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp may c«ng ty®Ò ra ngh÷ng nghuyªn t¾c chung vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ång thêi ®­a ra mét sè quy ®Þnh vÒ thùc hiªn c«ng t¸c an toµn vÖ sinh trong lao ®éng ®Î tõ ®ã mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn tu©n theo. Vµ thùc tÕ ®· cho thÊy c«ng ty cã m«t m« h×nh qu¶n trÞ lµnh m¹nh, ng­êi lao ®éng ®­îc lµm viÖc trong mét m«i tr­êng ®¶m b¶o an toµn, trong 3 n¨m gÇn ®©y tai xÝ nghiÖp may c«ng ty kh«ng x¶y ra mét tai n¹n lao ®éng ®¸ng tiªc nµo. Toµn c«ng ty cè g¾ng x©y dùng hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ. N¨m 2000 xÝ nghiÖp may c«ng ty®· x©y dùng thµnh c«ng m« h×nh qu¶n lÝ chÊt l­îng ISO 9002 -1994 vµ quý III n¨m 2003 xÝ nghiÖp may c«ng tyx©y d­ng thµnh c«ng m« h×nh qu¶n lÝ chÊt l­îng ISO 9001 phiªn b¶n 2000. Së dÜ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nh­ vËy lµ do tr×nh ®é s¶n xuÊt cña c«ng nh©n toµn xÝ nghiÖp may c«ng ty®· ®­îc n©ng cao th«ng qua c¸c héi thi tay nghÒ ®­îc tæ chøc th­êng xuyªn hµng n¨m, tr×nh ®é qu¶n lÝ cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ xÝ nghiÖp may c«ng tycòng t¨ng lªn râ rÖt trong c¸c ®ît tËp huÊn th­êng k×. M¸y mãc hiÖn ®¹i ®­îc ®Çu t­, d©y truyÒn c«ng nghÖ ®­îc n©ng cÊp th­êng xuyªn cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt, mçi n¨m xÝ nghiÖp may c«ng tybá ra hµng chôc tû ®ång vµo c«ng t¸c n©ng cÊp ®¹i tu m¸y mãc thiÕt bÞ vµ cô thÓ cuèi n¨m 2002 ®Çu n¨m 2003 xÝ nghiÖp may c«ng ty®· ®Çu t­ h¬n 20 tû ®ång vµo hiªn ®¹i ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng I vµ II, më thªm ph©n x­ëng IV. Nh­ng tãm l¹i ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng m« h×nh qu¶n trÞ hiÖu qu¶, ®óng tiªu chuÈn th× c«ng t¸c qu¶n trÞ cÇn tËp trung vµo nh©n tè con ng­êi lµ chñ yÕu, xem xÐt c¸c khÝa c¹nh liªn quan ®Õn ®êi sèng s¶n xuÊt sinh ho¹t cña ng­êi lao ®éng chÝnh lµ ph­¬ng thøc tèt nhÊt t¹o ra ®éng lùc thóc ®¶y hä hoµn thµnh c¸c chØ tiªu vÒ chÊt l­îng ®Ò ra. XÝ nghiÖp may c«ng ty®· ®Ò ra møc giíi h¹n vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cho tõng truyÒn, tõng tæ s¶n xuÊt. §èi víi tõng c«ng ®o¹n kh¸c nhau cã tõng møc giíi h¹n chÊt l­îng s¶n phÈm kh¸c nhau nh­ng tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n ®Òu quy ra tû lÖ phÕ phÈm, tû lÖ s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu. Cô thÓ nh­ ë c«ng ®o¹n may tØ lÖ s¶n phÈm háng cho tõng c«ng ®o¹n lµ 0.03% cho c«ng ®o¹n phøc t¹p vµ 0.01% cho c«ng ®o¹n kh¸c, ë c«ng ®o¹n c¾t lµ noi th­¬ng cã tû lÖ s¶n phÈm háng cao nªn dung sai cho phÐp lµ 0.06%- 0.08% cho tØ lÖ phÕ thµnh phÈm. XÝ nghiÖp may c«ng tylu«n tÝnh to¸n mét tØ lÖ s¶n phÈm dù phßng trong s¶n xuÊt, ®ã lµ sè s¶n phÈm dù trï thay thÕ cho sè s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu bÞ lo¹i khái l­îng hµng ®at yªu cÇu nhËp kho thµnh phÈm. Mçi bé phËn s¶n xuÊt ®Òu cã mét c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ lµm c«ng t¸c kiÓm tra ®¶m b¶o kÜ thuËt chÊt l­îng s¶n phÈm tõ cÊp cao ®Õn bé ph©n s¶n xuÊt trùc tiÕp: tæ phã kÜ thuËt, chuyÒn phã, phã qu¶n ®èc.... c¸c vÞ trÝ nµy cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña bé phËn s¶n xuÊt m×nh phô tr¸ch vÒ chÊt l­îng vµ møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n phÈm. XÝ nghiÖp may c«ng tythùc hiªn ®¸nh gÝa xÕp lo¹i lao ®éng th«ng qua ý thøc lµm viÖc, n¨ng suÊt lao ®éng còng nh­ møc ®ä thµnh th¹o c«ng viÖc th«ng qua tØ lÖ s¶m phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu cña tõng c¸ nh©n trong xÝ nghiÖp may c«ng tytõ ®ã g¾n tr¸ch nhiÖm cña hä víi lîi Ých cña hä chÝnh lµ ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt thóc ®Èy n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng toµn xÝ nghiÖp. V. qu¶n trÞ vµ diÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i c«ng ty XÝ nghiÖp may c«ng ty víi 4 x­ëng s¶n xuÊt chÝnh lµ 4 ph©n x­ëng may cïng ph©n x­ëng thªu nh¨m phôc vô cho c¸c ph©n x­ëng may. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp may c«ng tylµ s¶n xuÊt theo thêi vô chonªn viÖc thiÕt lËp c«ng xuÊt kÕ ho¹ch ®­îc thùc hiªn tuú theo quy m« tõng hîp ®ång vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm gia c«ng trong hîp ®ång, khi hîp ®ång víi quy m« lín, thêi gian giao hµng ng¾n, xÝ nghiÖp may c«ng tysÏ tæ chøc lµm thªm giê vµ ph©n ®¬n hµng cho hai hay nhiÒu ph©n x­ëng kh¸c tuú theo ®Æc thï cña tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng ph©n x­ëng. Do mçi ph©n x­ëng phô tr¸ch mét thÞ tr­êng kh¸ch hµng riªng nªn th­êng mçi ph©n x­ëng cã m«t ®¬n hµng riªng. C«ng suÊt cña tõng ph©n x­ëng phô thuéc vµo c«ng ®o¹n may v× hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm ®Òu cã thêi gian gia c«ng nhiÒu nhÊt trªn ë c«ng ®o¹n nµy. - Ph©n x­ëng I víi 215 m¸y may cho c«ng suÊt trung b×nh 1400 thµnh phÈm/giê ( thµnh phÈm cã møc ®é phøc t¹p b×nh th­êng) phôc vô thÞ tr­êng EU. - Ph©n x­ëng II víi 224 m¸y may cho c«ng suÊt trung b×nh 2000 thµnh phÈm/giê ( thµnh phÈm ®¬n gi¶n h¬n so víi ph©n x­ëng I) phôc vô thÞ tr­êng Hµn Quèc vµ mét så n­íc trong khu vùc Ph©n x­ëng III víi 200 m¸y may cho c«ng suÊt trung b×nh 1980 s¶n phÈm/giê do m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n c¸c ph©n x­ëng I vµ II, nøc ®é phøc t¹p cña thµnh phÈm ë gãc ®é trung b×nh, phôc vô thÞ tr­êng NhËt. Ph©n x­ëng IV víi 210 m¸y may lµ ph©n x­ëng thµnh lËp sau nªn ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i h¬n c¸c ph©n x­ëng kia nh»m phôc vô cho thÞ tr­êng Mü víi møc ®é phøc t¹p cña s¶n phÈm cao h¬n do dã s¶n l­îng trung b×nh ®¹t 1300 thµnh phÈm/giê. Ph©n x­ëng thªu phô tr¸ch thªu b¸n thµnh phÈm tr­íc khi thùc hiªn may. Ngoµi ra cßn nh©n gia c«ng thuª chommät sè xÝ nghiÖp may c«ng tykh¸c cã nhu cÇu. V¨n phßng c«ng ty n»m däc trªn quèc lé 1 A phÝa sau tiÕp gi¸p víi khu vùc ®Êt ruéng canh t¸c cña d©n, bªn c¹nh lµ kho cña tæng c«ng ty nªn ®¶m b¶o vÒ m«i tr­êng kh«ng khÝ. Tuy nhiªn cã hai yÕu tè bÊt lîi cho xÝ nghiÖp may c«ng tylµ ®­êng tµu Thèng NhÊt B¾c Nam n¾m sat s­ên xÝ nghiÖp may c«ng ty g©y tiªng ån vµ c¶n trë ®i l¹i, thø hai lµ nguy c¬ « nhiÔm nguån n­íc do xÝ ngiÖp n»m trong khu vùc cã nghÜa trang V¨n §iÓn mÆc dï xÝ nghiÖp may c«ng tyrÊt Ýt sö dông ho¸ chÊt tÈy röa. VÊn ®Ò mµ bÊt k× mét doanh nghiÖp dÖt may nµo còng gÆp ph¶i lµ vÊn ®Ò bôi c«ng nghiÖp, xÝ nghiÖp may c«ng ty®· phÇn nµo kh¾c phôc ®­îc b»ng hÖ thèng qu¹t hót giã vµ hÖ thèng ng­ng bôi tai tõng ph©n x­ëng nh»m t¹o ®iÒu kiªn lµm viÖc an toµn cho c«ng nh©n xÝ nghiÖp. Toµn bé 4 ph©n x­ëng ®Òu ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ vÒ anh s¸ng, qu¹t th«ng giã vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o ®¶m an toµn lao ®éng theo®óng quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng. XÝ nghiÖp may c«ng ty tiÕn hµnh qu¶n lÝ theo ph­¬ng ph¸p ph©n cÊp tøc lµ chia nhá tõng bé phËn vµ gi¸m s¸t qu¶n lÝ trùc tiÕp tõ trªn xuèng : tõ c¸c ph©n x­ëng xuèng c¸c tæ nh­ may, c¾t, hoµn thiÖn. Trong c¸c bé phËn l¹i chia nhá ra c¸c chuyÒn. T¹i mçi bé phËn ®Òu cã c¸n bé phô tr¸ch chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ tõ qu¶n ®èc ph©n x­ëng ®Õn tæ tr­ëng, chuyÒn tr­ëng.... Ph©n c«ng c«ng viÖc cho tõng bé phËn lµ tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé phô tr¸ch bé phËn ®ã theo kÕ hoach cÊp trªn giao cho. C¸n bé phô tr¸ch chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ ®«n ®èc c«ng t¸c thùc hiÖn c«ng viÖc tõng bé phËn. Sau khi qu¶n ®èc ph©n x­ëng tiÕp nhËn ®¬n hµng cña ph©n x­ëng, tiÕn hµnh häp c¸c tæ tr­ëng c¸c bé phËn ph©n c«ng c«ng viÖc, c¸c tæ tr­ëng bé phËn tiÕn hµnh chuÈn bÞ vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c chuyÒn tr­ëng, c¸c chuyÒn tr­áng chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t trùc tiÕp c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. VI. C«ng t¸c qu¶n trÞ Marketing cña c«ng ty XÝ nghiÖp may c«ng ty víi nhiÖm vô may gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr­êng n­íc ngoµi do vËy c«ng t¸c marketing cña xÝ nghiÖp may c«ng tychÝnh lµ x©y dùng uy tÝn cña xÝ nghiÖp may c«ng tyvíi b¹n hµng quèc tÕ nh»m thu ®­îc nhiÒu hîp ®ång gia c«ng s¶n phÈm. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp may c«ng ty thùc chÊt lµ dÞch vô gia c«ng hµng may mÆc, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty thùc chÊt lµ ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh hîp ®ång, tiÕn ®é giao hµng, chÊt l­îng hµng ho¸ cã ®¹t yªu cÇu so víi trong hîp ®ång hay kh«ng. Thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu trªn lµ xÝ nghiÖp may c«ng tysÏ t¹o ra cho m×nh uy tÝn víi c¸c b¹n hµng tõ ®ã thu hót nhiÒu h¬n c¸c ®èi t¸c. thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua xÝ nghiÖp may c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh, ®­ con sè kh¸ch hµng quèc tÕ lªn con sè 20 n­íc trong ®ã cã nhiÒu kh¸ch hµng khã tÝnh nh­ EU, Mü....§©y còng lµ c¸ch mµ c«ng ty x©y dùng th­¬ng hiÖu cho chÝnh b¶n th©n m×nh. H¹ gi¸ thµnh trong s¶n xuÊt chÝnh lµ môc tiªu cña bÊt cø doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo muèn thµnh c«ng trong c«ng t¸c kinh doanh cña m×nh. §èi víi xÝ nghiÖp may c«ng ty , c«ng t¸c nµy ®· ®­îc thùc hiÖn kh¸ tèt: trong nh÷ng n¨m 2004, 2005 tØ lÖ phÕ phÈm ®· gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ tõ 1.3% nh÷ng n¨m vÒ tr­íc dÇn xuèng cßn 0.6% n¨m 2005. Lîi nhuËn b×nh qu©n mìi c«ng nh©n trong doanh nghiÖp ë møc cao trong ngµnh lµ 595872®/ CN cho thÊy xÝ nghiÖp may c«ng ty®· rÊt thµnh c«ng khi thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt, gi¶m tØ lÖ phÕ phÈm ®ång thêi t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng thùc tÕ. Gi¸ thµng s¶n phÈm gi¶m sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xÝ nghiÖp may c«ng tytrong c«ng t¸c t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao déng. Mçi s¶n phÈm ®­îc xuÊt ®i lu«n mang trong m×nh mét gi¸ trÞ qu¶ng c¸o cho ng­êi s¶n xuÊt ra nã : víi nh÷ng nh·n m· : MADE IN VIET NAM 100% COTON S¥N CHINH CO.ltd §· ®i kh¾p thÕ giíi mang l¹i cho c«ng ty, mét th­ong hiÖu danh tiÕng mµ Ýt cã nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam cã ®­îc, ®ã lµ thµnh qu¶ xøng ®¸ng cho nh÷ng cè g¾ng cña toµn xÝ nghiÖp may c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua. Dù kiÕn ngh÷ng n¨m tíi c«ng ty sÏ më réng thÞ tr­êng sang khu vùc B¾c Mü vµ mét sè n­íc ®ang ph¸t triÓn trong khu vùc. PhÇn III. KÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lÝ doanh nghiÖp t¹i xÝ nghiÖp may c«ng tymay xuÊt khÈu thanh tr× Ngày nay trong nền kinh tế thị trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tự chủ trong sản xuất kinh doanh nhưng bên cạnh đó cũng đặt các doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh gay gắt. Để doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển một cách ổn định, lâu dài vấn đề con người được đặt lên hàng đầu và công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương giữ vai trò quan trọng. §èi víi xÝ nghiÖp may c«ng tymay xuÊt khÈu Thanh Tr×,c«ng t¸c qu¶n lÝ lao ®éng trong s¶n xuÊt cïng víi viÖc quan t©m ®Õn ®êi sèng, m«i tr­êng lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp may c«ng tylu«n lµ mét ®äng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng quan t©m h¬n ®Õn c«ng viÖc, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. ChÝnh c«ng t¸c nµy ®· gióp xÝ nghiÖp may c«ng tygÆt h¸i d­îc nh÷ng thµnh c«ng trong thêi gian qua. C«ng t¸c th¨m dß t×m kiÕm thÞ tr­êng còng ®ãng vai trß v« cïng quan träng, nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn doanh thu cña xÝ nghiÖp may c«ng tyth«ng qua sè l­îng vµ khèi l­îng ®¬n hµng. C¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ kh¸c cïng hç trî lÉn nhau nh»m thùc hiÖn mét môc ®Ých chung ®ã lµ hç trî s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó tiÕn tíi môch ®Ých cuèi cïng lµ mang l¹i doanh thu cho doanh nghiÖp, gi¶m chi phÝ t¹o ra lîi nhuÇn cao ®¶m b¶o møc l­¬ng æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng Ty ý kiÕn cña b¶n th©n: Thùc tÕ trong vµi n¨m qua, hÖ thèng gi¸o dôc cña ViÖt Nam ®· liªn tôc ®­îc c¶i c¸ch, c¶i tiÕn theo h­íng ngµy cµng phï hîp h¬n víi yªu cÇu thùc tÕ. NÒn gi¸o dôc Êy ®· gãp phÇn ®µo t¹o ra mét lùc l­îng lao ®éng ®«ng ®¶o, tuy nhiªn chÊt l­îng lao ®éng ®µo t¹o cßn ch­a cao ch­a phï hîp, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trong thùc tÕ c«ng t¸c. Chóng ta thÊy mét ®iÓm næi bËt trong nÒn ®µo t¹o cña chóng ta hiÖn nay lµ sè l­îng nh÷ng c«ng nh©n kÜ thuËt lµnh nghÒ ®­îc ®µo t¹o cßn qu¸ nhá so víi yªu cÇu, ®éi ngò lao ®éng qu¶n trÞ ®µo t¹o trªn ghÕ nhµ tr­êng th× rÊt thiÕu kiÕn thøc thùc tÕ,... TÊt c¶ nh÷ng lÝ do nµy dÉn ®Õn viÖc kh«ng c©n ®èi gi÷a nhu cÇu vÒ ®µo t¹o vµ cung vÒ lao ®éng trong toµn x· héi. V× thÕ trong thêi gian tíi Nhµ n­íc cÇn ®Èy m¹nh ®Çu t­ cho x©y dùng hÖ thèng c¸c c¬ së ®µo t¹o c«ng nh©n kÜ thuËt víi chÊt l­îng cao ®Ó ®¸p øng phï hîp víi nhu cÇu vÒ lao ®éng trong thùc tÕ, tiÕn tíi xo¸ bá t×nh tr¹ng “thõa thÇy, thiÕu thî” nh­ hiÖn nay. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më cöa héi nhËp víi m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt nh­ hiÖn nay th× Nhµ n­íc cÇn chó träng h¬n tíi viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o, ®Ó ®¶m b¶o ®éi ngò lao ®éng ra tr­êng cã chÊt l­îng cao ®¸p øng ®ù¬c yªu cÇu c«ng viÖc. Ngoµi ra hiÖn nay Nhµ n­íc cßn nhiÒu nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ liªn quan tíi ho¹t ®éng qu¶n trÞ lý s¶n xuÊt, trong ®ã cã kh«ng Ýt nh÷ng qui ®Þnh cßn g©y khã kh¨n, lµm gi¶m tÝnh tù chñ, tÝnh linh ho¹t cña doanh nghiÖp. Do vËy trong thêi gian tíi Nhµ n­íc ta nªn nhanh chãng söa ®æi nh÷ng qui ®Þnh kh«ng phï hîp nµy. ViÖt Nam ®· vµ ®ang tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, hiÖn nay ë mét sè thÞ tr­êng h¹n ng¹ch hµng dÖt may cña ViÖt Nam còng ®· vµ ®ang ®­îc xo¸ bá. §©y lµ mét c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam gia t¨ng nhanh sè l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng c¸c n­íc nµy. Thùc tÕ theo ®¸nh gi¸, ViÖt Nam cã c¬ héi t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may, trong ®ã ®Æc biÖt lµ tíi thÞ tr­êng EU. §Ó tËn dông ®­îc c¬ héi nµy th× c¸c doanh nghiÖp dÖt may hiÖn nay cÇn chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu . Mét trong nh÷ng chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc ta hiÖn nay lµ thµnh lËp c¸c khu c«ng nhiÖp chuyªn ngµnh ( khu c«ng nghiÖp). ViÖc x©y dùng míi c¸c c¬ së s¶n xuÊt nµy trong mét sè n¨m tíi cã thÓ lµ phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ, tuy nhiªn tr­íc m¾t Nhµ n­íc ta cã thÓ tËp trung ®Çu t­ c¶ chiÒu réng còng nh­ chiÒu s©u cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt hµng may m¨c chÊt l­îng cao hiÖn t¹i ®Ó tËn dông thÕ m¹nh vÒ kinh nghiÖm s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu cña mét doanh nghiÖp ®· ho¹t ®éng nhiÒu n¨m trong ngµnh, trong ®ã n­íc ta nªn ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt. Đối với một sinh viên sắp ra trường đồng thời là một ng­êi ®· tõng lµm viÖc t¹i xí nghiệp em là người đã chứng kiến và đi sâu vào tìm hiểu thực tế tại cơ sở và đã làm quen đối với công việc sản xuất trên thực tiễn cũng như các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong qúa trình sản xuất kinh doanh đó và cách thu nhập, xử lý chúng để có được thông tin hữu ích nhằm phục vụ các mục đích nhất định của các nhà quản lý. Qua quá trình đó giúp cho em phÇn nµo nâng cao trình độ lý luận và khả năng nắm bắt thực tế, đồng thời là điều kiện để phát huy và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế việc chọn đề tài để đi sâu vào tìm hiểu nghiên cứu và viết b¶n tæng hîp b¸o c¸o thực tập tốt nghiệp. Néi dung b¶n b¸o c¸o th­c tËp cña em nh»m tr×nh bµy vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty . §Ó thÊy râ tõng kh©u nhá trong c«ng t¸c qu¶n lÝ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ cô thÓ ¸p dông vµo c«ng ty. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ®©ycïng víi mét thêi gian ®· tõng lµm viÖc tai XÝ nghiÖp may c«ng ty tr­íc ®©y, em ®· phÇn nµo t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc t¹i nhµ tr­êng ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n vµ hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. Tuy nhiên, do kiến thức bản thân còn hạn chế nên chuyên đề này không tránh khỏi thiếu sót trong công việc tìm hiểu tình hình thực tế tại Xí nghiệp. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy, cô, các cán bộ c«ng nh©n viªn c«ng ty TNHH S¥N CHINH Em xin cảm ơn Khoa Kinh tÕ ph¸p chÕ Trường cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I, xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, các chị, các bạn đồng nghiệp lµ c«ng nh©n cña ph©n x­ëng IV, phòng tiền lương, phßng kÕ ho¹ch đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập và viết chuyên đề này. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thÇy gi¸o Vò D­¬ng Hoµ và tËp thÓ phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng, phßng kÕ ho¹ch c«ng ty đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. Hµ néi, ngµy 28 th¸ng 06 n¨m 2006. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Lª Anh C­êng - NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn - NguyÔn ThÞ Mai (biªn so¹n vµ s­u tÇm), (2004), Ph­¬ng ph¸p vµ kÜ n¨ng qu¶n lý nh©n sù, Nxb Lao ®éng - x· héi, Hµ Néi. Mét sè tµi liÖu néi bé tõ c«ng ty TNHH S¥N CHINH Ng« §×nh Giao, (1997), Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp trong c¸c doanh nghiÖp, Nxb Khoa häc kÜ thuËt, Hµ Néi. NguyÔn V©n §iÒm, PGS.TS NguyÔn Ngäc Qu©n (chñ biªn), (2004), Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc, Nxb Lao ®éng - x· héi, Hµ Néi. GS.TS NguyÔn Thµnh §é, TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn (chñ biªn), (2004), Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh, Nxb Lao ®éng - x· héi, Hµ Néi. NguyÔn §×nh HiÓn, (1994), Qu¶n trÞ nh©n sù trong c¸c c«ng ty NhËt B¶n, Nxb Thµnh phè Hå ChÝ Minh. NguyÔn H÷u Th©n, (1996), Qu¶n trÞ nh©n sù, Nxb Thèng kª, Hµ Néi. NguyÔn Xu©n (biªn so¹n vµ s­u tÇm), (2003), Nh÷ng qui ®Þnh míi vÒ tuyÓn dông, sö dông, th«i viÖc, tiÒn l­¬ng, BHXH ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ c¸n bé c«ng chøc, Nxb Thèng kª, Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35373.DOC
Tài liệu liên quan