Báo cáo Tại Công ty Cơ khí và xây lắp

LỜI MỞ ĐẦU Với thời gian gần 30 năm, Công ty Cơ khí và Xây lắp đã tồn tại và phát triển không ngừng. Trải qua những thăng trầm của nền kinh tế, Công ty đã đứng vững và phát triển như hiện nay. Tuy nhiên Công ty gặp không ít những khó khăn trong những năm đầu thành lập và nhất là những năm chuyển đổi từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Song cùng với sự phấn đấu nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên và Bộ xây dựng đã thúc đẩy Công ty đứng vững và phát triển trên thương trường. Cùng với sự phát triển của công ty, tổ chức bộ máy kế toán đã không ngừng được hoàn thiện đảm bảo cung cấp kịp thời những thông tin chính xác giúp cho lãnh đạo ra quyết định đúng đắn về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổ chức hạch toán của Công ty đảm bảo theo hệ thống kế toán doanh nghiệp Nhà nước và được áp dụng linh hoạt cho phù hợp với chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Công tác kế toán được bố trí xuyên suốt và chặt chẽ có khả năng đôn đốc, giám sát kịp thời , chính xác đầy đủ. Chính vì nhận thức đó, em xin tham gia vào thực tập ở Công ty, nhẵm học hỏi kinh nghiệm của các bác, các cô trong Công ty, cũng như mong muốn nâng cao nghiệp vụ còn rất non kém của mình.

doc23 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tại Công ty Cơ khí và xây lắp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Víi thêi gian gÇn 30 n¨m, C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Tr¶i qua nh÷ng th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ, C«ng ty ®· ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay. Tuy nhiªn C«ng ty gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp vµ nhÊt lµ nh÷ng n¨m chuyÓn ®æi tõ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Song cïng víi sù phÊn ®Êu nç lùc vµ quyÕt t©m cao cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ Bé x©y dùng ®· thóc ®Èy C«ng ty ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn th­¬ng tr­êng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®· kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c gióp cho l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tæ chøc h¹ch to¸n cña C«ng ty ®¶m b¶o theo hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ®­îc ¸p dông linh ho¹t cho phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc bè trÝ xuyªn suèt vµ chÆt chÏ cã kh¶ n¨ng ®«n ®èc, gi¸m s¸t kÞp thêi , chÝnh x¸c ®Çy ®ñ. ChÝnh v× nhËn thøc ®ã, em xin tham gia vµo thùc tËp ë C«ng ty, nh½m häc hái kinh nghiÖm cña c¸c b¸c, c¸c c« trong C«ng ty, còng nh­ mong muèn n©ng cao nghiÖp vô cßn rÊt non kÐm cña m×nh. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p Tªn gäi: C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p Tªn giao dÞch quèc tÕ : MECOMIC MECHAIC ENGINEERING TRUCSTION & ACHENARY INTALLATION COMPANY Trô së : Km1- Quèc lé 3- Mai l©m -§«ng anh - Hµ néi . N­íc së t¹i: ViÖt Nam §iÖn tho¹i: 04.8272506 Fax: 04.8781319 V¨n phßng giao dÞch : 16B NguyÔn Tr­êng Té- Ba §×nh – Hµ néi §iÖn tho¹i : 04.8293948 Tµi kho¶n ViÖt nam: 710A- 00547 T¹i Ng©n hµng : C«ng th­¬ng – Ba §×nh - Hµ néi. Lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 305/Q§ - TCNS§T ngµy 25/05/1993 cña Bé c«ng nghiÖp nÆng , sè 292/ Q§ -BXD ngµy 27/04/1998 cña Bé X©y dùng. GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 108504 ngµy 09/06/1993 do Träng tµi kinh tÕ Thµnh phè cÊp . PhÇn I: tæng quan vÒ C«ng ty C¬ khÝ vµ x©y l¾p I/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p trùc thuéc Tæng C«ng ty vµ X©y dùng Hµ néi, lµ C«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ hai ®¬n vÞ : XÝ nghiÖp x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt thuéc c«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc vµ x©y dùng – Tæng c«ng ty X©y dùng Hµ néi vµ Nhµ m¸y C¬ khÝ §Þa chÊt thuéc Côc §Þa chÊt ViÖt Nam – Bé c«ng nghiÖp theo quyÕt ®Þnh sè 292/Q§ - BXD – ngµy 27/04/1998 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng . XÝ nghiÖp x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt ®­îc thµnh lËp tõ ®Çu n¨m 1990, ®· tham gia x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh trong ph¹m vi c¶ n­íc víi chÊt l­îng cao vµ ®­îc c¸c chñ ®Çu t­ tÝn nhiÖm . Nhµ m¸y C¬ khÝ §Þa chÊt lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh 388/ CP t¹i QuyÕt ®Þnh sè 305/ Q§ / TCNS§T ngµy 25/05/1993 cña Bé c«ng nghiÖp nÆng. TiÒn th©n lµ Nhµ m¸y C¬ khÝ §Þa chÊt ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1960 thuéc côc §Þa chÊt vµ Kho¸ng s¶n ViÖt Nam. Sau khi thµnh lËp l¹i – C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña T«ng ty X©y dùng Hµ néi trªn c¬ së kÕ tôc vµ ph¸t huy kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã ph¹m vi ho¹t ®éng ë nhiÒu lÜnh vùc trong ph¹m vi toµn quèc víi mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn giÇu kinh nghiÖm vµ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. Quy m« cña C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p hiÖn nay ®ang lín m¹nh vµ ph¸t triÓn kÞp theo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc theo quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. II/ §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p: 1/ C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu : X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé x©y dùng ®Õn nhãm B. Thi c«ng hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh vµ trang trÝ néi ngo¹i thÊt . Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng, b­u ®iÖn vµ kü thuËt h¹ tÇng trong c¸c khu c«ng nghiÖp ®Õn nhãm B. NhËn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi bao gåm x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ tr¹m b¬m, kªnh, m­¬ng, hå chøa, ®e, ®Ëp vµ c¸c d¹ng thuû n«ng kh¸c. X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh khai th¸c, sö lý n­íc vµ hÖ thèng ®­êng cÊp tho¸t n­íc. Khoan th¨m dß kh¶o s¸t nguån n­íc vµ ®Þa chÊt c«ng tr×nh, xö lý nÒn mãng c¸c c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña Bé x©y dùng . Thi c«ng nÒn mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan . L¾p ®Æt kÕt cÊu kim lo¹i trong x©y dùng . L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn d­íi 35 KV bao gåm : Tr¹m ph¸t ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y t¶i ®iÖn . L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ xe, m¸y vµ c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ . L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c¬ ®iÖn l¹nh. Kinh doanh thiÕt bÞ, phô tïng c¬ khÝ, thiÕt bÞ chuyªn nghµnh ®Þa chÊt vµ khai th¸c má, chÕ t¸c ®¸. S¶n xuÊt, kinh doanh c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ phôc vô x©y dùng vµ xe, m¸y, thiÕt bÞ x©y dùng( dµn d¸o, cèp pha, kÕt cÊu kim lo¹i, dông cô cÇm tay, phô tïng xe m¸y thiÕt bÞ). B¶o d­ìng vµ söa ch÷a c¸c lo¹i xe, m¸y, thiÕt bÞ d©n dông. Kinh doanh, ®¹i lý vËt t­ x©y dùng, phô tïng xe, m¸y vµ thiÕt bÞ dïng trong x©y dùng. Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng khu ®« thÞ X©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm tõ kim lo¹i. 2/VÞ thÕ S¶n phÈm : Quy m« cña C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p hiÖn nay ®ang lín m¹nh vµ ph¸t triÓn kÞp theo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, C«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng, l¾p m¸y ®iÖn n­íc, chÕ t¹o c¬ khÝ vµ gia c«ng l¾p dùng kÕt cÊu thÐp nh­: - Trung t©m gi¸o dôc trÎ em thiÖt thßi tØnh Yªn B¸i. - C«ng tr×nh Nhµ h¸t lín thµnh phè Hµ néi - C«ng tr×nh kh¸ch s¹n ThÕ Liªn Hå T©y. - C«ng tr×nh Nhµ Ga T1 Néi Bµi - Trô së BHXH- TØnh H­ng Yªn - Trô së UBND tØnh B¾c Ninh - Nhµ m¸y ®­êng N«ng Cèng Thanh Ho¸ C«ng tr×nh nhµ biªn tËp kü thuËt ph¸t thanh- §µi tØÕng nãi ViÖt nam C«ng ty xi m¨ng Nghi S¬n Lµng Quèc tÔ Th¨ng Long Hµ néi Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt chÞu löa kiÒm tÝnh B¾c Ninh X©y dùng nhµ m¸y g¹ch ngãi Mü ph­íc- B×nh D­¬ng X©y dùng hÖ thèng ®iÖn ®én lùc nhµ m¸y g¹ch GranÝt Tiªn S¬n C¶i t¹o vµ n©ng cÊp l­íi ®iÖn x· Phï §æng – Gia l©m – Hµ néi Ðp bÊc thÊm ®­êng Quèc l« 18 Lµm ®­êng 353 -H¶i Phßng… §Æc biÖt vÒ lÜnh vùc gia c«ng l¾p dùng kÕt cÊu thÐp vµ gia c«ng chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ vÒ c¬ khÝ nh­ : ChÕ t¹o c¸c lo¹i b¸nh r¨ng, trôc cho c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, c¸c phÔu dïng cho c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng …vv, C«ng ty ®· cã mét sè XÝ nghiÖp lín m¹nh nh­ : XÝ nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o , XÝ nghiÖp gia c«ng l¾p dùng vµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt c¬ khÝ ®· vµ ®ang s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o c¸c chi tiÕt m¸y, phô tïng phôc vô cho t¹i mét sè nhµ m¸y lín nh­: Nhµ m¸yX 77, Nhµ m¸y xi m¨ng Nam hµ, Nhµ m¸y xi m¨ng Néi th­¬ng, C«ng ty xi m¨ng Nghi S¬n…vv Hå s¬ Kinh nghiÖm Tæng sè n¨m cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c x©y dùng:10 n¨m. Tæng sè n¨m cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c x©y dùng chuyªn nghµnh:20 n¨m. STT TÝnh chÊt c«ng viÖc N¨m kinh nghiÖm 1 Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng 8 2 Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp 7 3 Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông 12 4 Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn d©n dông, c«ng nghiÖp 12 5 Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc 12 6 Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, giao th«ng 7 7 S¶n xuÊt, l¾p ®Æt kÕt cÊu kim lo¹i 21 Víi bÒ dµy kinh nghiÖm, vµ lu«n gi÷ tÝn víi kh¸ch hµng, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh chç ®øng trªn thÞ tr­êng ( ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu sè 02 trang 06) BiÓu 02 C¸c c«ng tr×nh thi c«ng trong 03 n¨m gÇn ®©y STT Tªn c«ng tr×nh Chñ ®Çu t­ Gi¸ trÞ (tr.§) N¨m tµi chÝnh 1 Trô së BH huyÖn Tiªn L÷ - H­ng Yªn UBND huyÖn Tiªn L÷ - H­ng Yªn 500 2001 2 X©y dùng khu biÖt thù – Lµng quèc tÕ Th¨ng Long- Hµ néi Tæng c«ng ty X©y dùng Hµ néi 1.496 2001 3 Lµng trÎ em SOS – TØnh Yªn B¸i Së GD§T - tØnh Yªn B¸i 10.000 2001 4 HÖ thèng ®iÖn ®éng lùc chiÕu s¸ng nhµm¸y sx vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh Tæng C«ng ty VILACERA 2.334 2001 5 Trô së UBND –tØnh B¾c Ninh UBND tØnh B¾c Ninh 870 2001 6 §­êng QL1A ®o¹n Ph¸p v©n- CÇu giÏ PMU1A-1 3200 2001 7 HÖ thèng ®iÖn ®éng lùc chiÕu s¸ng- Cty gèm thuû tinh vµ X©y dùng Xu©n hoµ Tæng C«ng ty VILACERA 1.570 2001 8 C«ng tr×nh ®­êng Yªn thÕ – VÜnh Kiªn – Yªn B¸i Km56 ®Õn Km 66 UBND tØnh Yªn B¸i 7.721 2001 9 C«ng tr×nh c¶i t¹o ®­êng d©yvµ tr¹m ®iÖn häc viÖn hËu cÇn Häc viÖn hËu cÇn 780 2001 10 C«ng tr×nh ®­êng Yªn thÕ – VÜnh Kiªn – Yªn B¸i Km69 ®Õn Km 74 UBND tØnh Yªn B¸i 2.461 2001 11 C«ng tr×nh c¶i t¹o, hiÖn ®¹i ho¸ nhµ m¸y xi m¸y BØm s¬n – Thanh Ho¸ Nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n- Thanh ho¸ 1.342 2002 12 X©y dùng trô së BHXH huyÖn V¨n l©m- tØnh H­ng yªn BHXH tØnh H­ng Yªn 470 2002 13 X©y dùng trô së BHXH huyÖn V¨n Giang- tØnh H­ng yªn BHXH tØnh H­ng Yªn 490 2002 14 X©y dùng trô së BHXH huyÖn Yªn Mü- tØnh H­ng yªn BHXH tØnh H­ng Yªn 500 2002 15 C«ng tr×nh thiÕt bÞ lß nung hÇm sÊy 10 triÖu VSP/ n¨m Cty TNHH XD vµ TT NT Ng©n ph¸t- Quy Nh¬n- B×nh ®Þnh 990 2002 16 ChÕ t¹o phô tïng c¬ khÝ ViÖn KHCN tµu thuû 240 2002 17 Gia c«ng thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn CtyXDD vµ CNVL Tõ liªm_Hµ néi 430 2002 18 Dù ¸n quèc tÕ Th¨ng long –Thi c«ng ®­êng c¸p ®iÖn h¹ ¸p Tæng c«ng ty X©y dùng Hµ néi 374 2002 19 C«ng tr×nh nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n- Thanh Ho¸ Cty xi m¨ng Nghi S¬n- Thanh Ho¸ 630 2002 20 C«ng tr×nh d©y truyÒn thiÕt bÞ lß nung Tuynel CS 10 triÖu Viªn/n¨m CtyXDD vµ CNVL Tõ liªm_Hµ néi 827 2002 21 Gia c«ng thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn cho hÖ thèng lß nung –sÊy Tuynel CtyXDD vµ CNVL Tõ liªm_Hµ néi 348 2002 22 Cung cÊp gia c«ng l¾p ®Æt TB lß nung sÊy Tuynel CtyXDD vµ CNVL Tõ liªm_Hµ néi 892 2002 23 C«ng tr×nh c¶i t¹o vµ n©ng cÊp tr¹m biÕn ¸p 560 KVA vµ hÖ thèng ®iÖn h¹ thÕ c«ng ty may 10 C«ng ty may 10 1400 2002 24 Gia c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ lß nung-lß sÊy Tuynel CtyXDD vµ CNVL Tõ liªm_Hµ néi 409 2002 25 X©y dùng hÖ thèng ®iÖn ®éng lùc chiÕu s¸ng b¶o vÖ nhµ m¸y g¹ch granit Tiªn s¬n –B¾c ninh Tæng c«ng ty vµ gèm VILACERA 3300 2002 26 X©y dùng NM G¹ch ngãi Mü ph­íc cña Cty KTXD & VLXD (Cotec) Cty KTXD & VLXD (Cotec) 6.248 2002 27 C¶i t¹o n©ng cÊp l­íi ®iÖn x· Phï §æng –huyÖn Gia L©m-Hµ néi Ban qu¶n lý dù ¸n huyÖn Gia L©m 2440 2002 28 X©y dùng chi côc thuÕ huyÖn V¨n l©m tØnh H­ng yªn Chi côc thuÕ huyÖn V¨n l©m tØnh H­ng yªn 1080 2002 29 Cung cÊp thiÕt bÞ chÕ biÕn t¹o h×nh c«ng suÊt 20tr. viªn/ n¨m Nhµ m¸y gach Dung quÊt sè 2 1.095 2002 30 Di chuyÓn c¸c kho¶ng v­ît cña c¸c ®­êng ®iÖn lùc qua Qu¶n lý 18 thuéc ®Þa phËn huyÖn Sãc S¬n Hµ néi C«ng ty xay l¾p ®iÖn 2100 2002 31 §­êng 353 H¶i phßng Km5+250- Km7+00 Cty X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng H¶i phßng 15.000 2002 32 L¾p ®Æt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ©m thanh-Nhµ h¸t lín Thµnh phè-Hµ néi Ban QLDAvµ tu bæ t«n t¹o NHL- Hµ néi 1.965 2002 33 Thi c«ng ®ãng cäc c¸t phi 400 QL18 Ban ®iÒu hµnh gãi thÇu sè 2 –QL18 435 2002 34 C¶i t¹o n©ng cÊp l­íi ®iÖn x· Trung mµu –huyÖn Gia l©m-Hµ néi Ban qu¶n lý dù ¸n huyÖn Gia l©m 1.100 2002 35 X©y dùng NM g¹ch tuynel –Léc Ch©u Nhµ m¸y g¹ch tuynel Léc Ch©u –L©m §ång 7.135 2002 36 ChÕ t¹o, gia c«ng l¾p ®Æt khung nhµ Zamil C«ng ty ISUZU Qu¶ng ®é C«ng ty ISUZU Qu¶ng ®é 400 2002 37 ChÕ t¹o, gia c«ng l¾p ®Æt khung nhµ x­ëng C«ng ty qu¶ng an I C«ng ty qu¶ng an I 3.200 2003 38 Thi c«ng ®­êng c¸p ®iÖn H¹ thÕ thuéc DA Lµng quyÕt to¸n Th¨ng Long Tæng c«ng ty X©y dùng- Hµ néi 400 2003 39 ChÕ t¹o, gia c«ng, l¾p ®Æt khung nhµ thÐp cho c«ng ty Th¹ch Bµn c«ng ty Th¹ch Bµn 500 2003 40 Cung cÊp, l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p cho c«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long 1.600 2003 41 C¶i t¹o cÊp l­íi ®iÖn x· Héi X· huyÖn Gia l©m hµ néi Ban qu¶n lý dù ¸n huyÖn Gia l©m 2.250 2003 42 Thi c«ng phÇn kÕt cÊu thÐp Nhµ m¸y xi m¨ng Tam DiÖp –Ninh B×nh Nhµ m¸y xi m¨ng Tam DiÖp –Ninh B×nh 4.700 2003 43 X©y dùng l­íi ®iÖn khu vùc x· Mü §×nh –huyÖnTõ liªm_Hµ n«i §iÖn lùc Tõ liªm 430 2003 §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt hiÖn nay n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng , C«ng ty C¬ khÝ vµ x©y l¾p kh«ng ngõng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt còng nh­ ¸p dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt, t¨ng tÝch luü vµ ®Çu t­ trang bÞ thªm m¸y mãc cÇn thiÕt phôc vô cho thi c«ng ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c nhµ thÇu kh¸c trong vµ ngoµi n­íc.(BiÓu 03 trang 09) BiÓu 03 B¶ng kª m¸y mãc thiÕt bÞ TT M« t¶ thiÕt bÞ ( Lo¹i, kiÓu, nh·n hiÖu) Sè l­îng N­íc s¶n xuÊt C«ng suÊt 1 CÈu KC3577 02 Nga Q= 10 tÊn 2 M¸y trén bª t«ng 32C-250 05 TQ 250 lÝt 3 M¸y vËn th¨ng Thµnh phè 14/16 H35 08 L. X« Q= 500kg 4 M¸y ®Çm bµn TACOM-TV.80N 03 Nh©t. 1.5KW 5 M¸y ®Çm dïi BC-28 FP 04 NhËt 1,3 KW 6 M¸y b¬m n­íc 04 H.Quèc 25m3/h 7 M¸y kinh vÜ 02 §øc 8 M¸y thuû b×nh 02 §øc 9 M¸y ®Çm ®Êt MIKASA 04 NhËt 60kg/m2 10 Gi¸o PAL Gi¸o x©y tr¸t 15 bé ViÖt Nam 75KVA 11 M¸y ph¸t ®iÖn 01 TQ 2,8KW 12 M¸y uèn s¾t GJB7- 40B 02 TQ 2,8KW 13 M¸y c¾t s¾t GQ- 40 02 Nga+ HQ 10 tÊn 14 ¤t« tù ®æ ben-Huyn ®ai, Kamaz 05 NhËt 0,7 m3/gÇu 15 M¸y ®µo KOMATSU.PW –200-1 01 NhËt 20tÊn 16 CÈu trôc b¸nh lèp KATO NK-200E 01 NhËt 120 m· lùc 17 M¸y ñi KOMASU 50 A-17 01 NhËt 12 tÊn 18 M¸y lu Sakai-K§ 10 01 NhËt 5 tÊn 19 CÈu trôc « t« tù hµnh TANDANO 04 NhËt 20 M¸y mµi c¸c lo¹i 15 Nga 21 Pa l¨ng xÝchYII-100 02 NhËt 22 M¸y c¾t hµn h¬i 05 TQ 23 m¸y tiÖn côt CJ 6020 01 TQ 21KW 24 M¸y phay MEP.320 01 Hung gari 5,8KW 25 M¸y tiÖn v¹n n¨ng16K20 18 LX 10KW 26 M¸y bµo gang 665 03 TQ+LX 5KW 27 M¸y c¾t ®ét kim lo¹i 63 tÊn 02 LX 7 KW 28 M¸y hµn ®iÖn 40 LX+VN 29 m¸y lèc t«n thuû lùc3 trôc A 01 Italy 30 M¸y c¾t t«n thuû lùc A 30-13 01 Italy 31 M¸y sÊn t«n thuû lùc UNICA 30-100 01 Italy 32 M¸y hµn b¸n tù ®éngdïng khÝ b¶o vÖ 02 TQ+ NhËt I= 400A 33 M¸y nÐn khÝ AIRNAN 03 TQ+Nga 34 M¸y khoan ®øng Z-525, HT- 04 ViÖt Nam 35 M¸y trén v÷a 06 ViÖt Nam 150lÝt 36 M¸y nghiÒn trôc 02 ViÖt Nam phi 350 37 M¸y nghiÒn ®Üa 02 Singapo phi 400 38 M¸y phun c¸t LESSON PBM-1648 02 Sing ga po 39 M¸y phu NhËt n s¬n IWATA ALS-331 02 NhËt 40 Cæng trôc hai ®Çm 01 ViÖt Nam 12.5 TÊn 41 M¸y Ðp ®Çu cèt thuû lùc 04 NhËt 42 D©y truyÒn SX c«p pha thÐp 01 TQ 2000T/ n¨m 3/ Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ H§SXKD cña C«ng ty C¬ khÝ vµX©y l¾p trong mét sè n¨m gÇn ®©y (2001- 2003) D­íi sù l·nh ®¹o cña Ban gi¸m ®èc cïng víi sù phÊn ®Êu nç lùc vµ quyÕt t©m cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn , C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p tõng b­íc ph¸t triÓn, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n t¹m thêi, C«ng ty kh«ng ngõng cè g¾ng chÌo chèng , t×m mäi nguån vèn hîp ph¸p, hîp lÖ ®Ó lµm t¨ng vai trß cña vèn chñ së h÷u nh»m chñ ®éng trong kinh doanh. C«ng ty ®· hoµ nhËp vµ thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, t¹o ®Çy ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n, lµm ¨n cã hiÖu qu¶ , hoµn thµnh nghÜa vô víi Nhµ n­íc, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty qua 3 n¨m qua( BiÓu sè 04 trang11 ) BiÓu 04 Sè liÖu tµi chÝnh trong 03 n¨m qua TT ChØ tiªu n¨m §V 2001 2002 2003 1 Vèn kinh doanh ®ång 20.772.925.817 31.435.303.249 55.879.893.605 a Vèn cè ®Þnh nt 1.217.848.469 2.301.366.121 13.421.479.855 -Ng©n s¸ch nt 1.217.848.469 12.217.848.469 -Tù bæ sung nt 1.269.679.040 1.269.679.049 b Vèn x©y dùng c¬ b¶n nt 1.358.808.563 -Ng©n s¸ch cÊp nt -§Çu t­ tõ c¸c quü nt -Vèn kh¸c nt 1.358.808.563 c Vèn l­u ®éng nt 18.119.242.507 27.864.258.088 42.458.413.750 -Ng©n s¸ch nt -Tù bæ sung nt d Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt nt 77.024.278 142.474.068 392.474.068 2 Doanh thu nt 19.142.203.416 28.759.915.755 52.064.000.000 3 Tæng chi phÝ + ThuÕ Doanh thu nt 19.127.507.304 28.582.641.285 51.369.820.000 4 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ nt 14.696.122 185.698.280 694.180.000 5 Lîi nhuËn sau thuÕ nt 11.022.084 107.590.888 472.042.400 6 Nép Ng©n s¸ch nt 1.761.616.346 367.352.734 2.789.509.151 - ThuÕ Doanh thu nt 1.698.309.482 338.859.734 2.479.238.000 -ThuÕ lîi tøc nt 200.137.000 -ThuÕ vèn nt 34.849.864 63.206.402 -H¹ tÇng + ®Êt nt 28.457.000 27.607.000 27.607.000 -Kh¸c nt 850.000 7 Tû suÊt lîi nhuÊn sau thuÕ trªn vèn kinh doanh % 0.0531 0.34 0.84 8 TrÝch lËp c¸c quü ®ång 11.022.084 183.990.443 400.000.000 -Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt nt 11.022.084 142.474.068 250.000.000 -Quü khen th­ëng + phóc lîi nt 41.516.375 150.000.000 -Dù phßng tµi chÝnh nt 9 Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/ n¨m nt 11.274.705 12.600.000 14.520.000 -l­¬ng nt 9.600.000 11.016.000 12.120.000 -th­ëng nt 1.764.705 1.584.000 2.400.000 NhËn xÐt : Qua mét sè chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ H§SXKD trong 3 n¨m qua, ®¬n vÞ ®· kinh doanh cã hiÖu qu¶, lµm ¨n cã l·i, thÓ hiÖn râ sù v÷ng vµng vµ uy tÝn cña m×nh trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu kÕt qu¶ cña n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, cô thÓ: -VÒ Vèn L­u ®éng : VL§ chiÕm tû lÖ cao trong tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty, nªn sù vËn ®éng cña VL§ ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t t×nh h×nh H§KD còng nh­ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Qua sè liÖu ë trªn ta thÊy VL§ t¨ng lªn, ®©y lµ biÓu hiÖn tèt, nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn. Do ban l·nh ®¹o ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch can thiÖp hîp lý vµ kÞp thêi nªn ®· n©ng cao ®­îc tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. VL§ bq = VL§/4 VL§ bq 2001 = 18.119.242.507/4 = 4.529.810.627 VL§ bq 2002 = 27.864.258.088/4 = 6.966.064.522 VL§ bq 2003 = 42.458.413.750/4 =10.614.603.436 VL§ bq Møc ®¶m nhiÖm cña VL§ =…………………….x100 Doanh thu thuÇn N¨m2001 =( 4.529.810.627 /19.124.203.416) x 100 =23% N¨m2002 = (6.966.064.522/28.582.641.285) x100 =24% N¨m2003 = ( 10.614.603.436/51.369.820.000)x100=20% -VÒ Doanh thu: Chªnh lÖch DT = DT n – DT (n-1) DT( 2002so víi 2001) = DT 2002- DT 2001 = 28.582.641.285 – 19.127.507.304 = +9.455.133.981 ® DT 9.617.712.339 Tû lÖ chªnh lÖch DT = ……………… = ……………… x 100 = 49,4% DT 2001 19.127.507.304 DT( 2003so víi 2002) = DT 2003 – DT 2002 = 51.369.820.000 – 28.582.641.285 = +22.787.178.715 DT 22.787.178.715 % DT = ……………. = ……………….x 100 = 79,7% DT 2002 28.582641.285 Qua kÕt qu¶ trªn ta thÊy DT n¨m 2002 t¨ng 9.617.712.339 ®ång so víi møc t¨ng cña n¨m 2001, t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 49%. §©y lµ biÓu hiÖn tÝch cùc cho thÊy trong n¨m 2002 C«ng ty ®· lµm ¨n hiÖu qu¶ víi tû lÖ doanh thu t¨ng gÊp ®«i, ®iÒu ®ã cßn thÓ hiÖn ë n¨m 2003 DT t¨ng 22.787.178.715®ång so víi n¨m 2002, t­¬ng øng víi 79,7%% . Víi nhiÒu biÖn ph¸p nh­ gi¶m chi phÝ, sö dông nh÷ng nguyªn liÖu tù chÕ, phï hîp víi c«ng tr×nh cho nªn ®· gi¶m chi phÝ ®¸ng kÓ- ®ã lµ ®iÒu ®¸ng mõng. Do ®ã c«ng ty cÇn ph¸t huy h¬n n÷a trong kú tíi. -VÒ chØ chØ tiªu Lîi nhuËn: LN( 2002 so víi 2001) = LN 2002 – LN 2001= 107.590.888- 11.022.084 = + 96.569.804 LN ( 2003 so víi 2002)= LN 2003 – LN 2002= 472.042.400- 107.590.888 = + 364.451.512 LN 96.568.804 % ( 2002 so víi 2001) = ……………….=………………x100 = 876% LN2001 11.022.084 LN 364.451.512 % ( 2002 so víi 2003) = ……………….=………………x100= 338% LN2002 107.590.734 Qua sè liÖu trªn cho thÊy phÇn Lîi nhuËn sau khi C«ng ty ®· nép thuÕ thu nhËp cho Nhµ n­íc cña n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 96.568.804®ång, t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng876%. §iÒu nµy cho thÊy trong n¨m 2002 C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §iÒu ®ã vÉn ®­îc ph¸t huy trong n¨m 2003 so víi 2002, LN t¨ng 364.451.512 ®ång, t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 3387%. §ång thêi còng cho thÊy C«ng ty ®· nép thuÕ thu nhËp ®Çy ®ñ cho Nhµ n­íc, so víi n¨m 2001 thuÕ thu nhËp cña DN n¨m2002 t¨ng tõ 1.698.309.482 ®Õn 338.859.734,vµ tíi 2.479.238.000 ®ång cña n¨m 2003. V× vËy C«ng ty cÇn cã chiÕn l­îc kinh doanh l©u dµi nh»m ®Èy m¹nh quy m« më réng SXKD vµ t¨ng l¬Þ nhuËn trong thêi gian tíi. -VÒ tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn : t¨ng dÇn ®Òu qua c¸c n¨m ( n¨m 2001= 0,0531%,n¨m 2002=0,34%, n¨m2003= 0,84%) §©y lµ biÓu hiÖn tèt ®¶m b¶o r»ng C«ng ty ®· sö dông ®óng ®ång tiÒn vµo kinh doanh. VÒ tû suÊt lîi nhuËn trªn Doanh thu: Tû suÊt Lîi nhuËn sau thuÕ lîi nhuËn/ Doanh thu= …………………….x 100 Doanh thu thuÇn 11.022.084 N¨m2001= ……………… x 100 = 0,057% 19.127.507.304 N¨m 2002 =0,376% N¨m 2003 =0,918% ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tÝnh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, thÓ hiÖn lîi nhuËn do doanh thu tiªu thô s¶n phÈm mang l¹i. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh r»ng cø 100 ®ång doanh thu mµ Doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú th× sÏ t¹o ra ®­îc mÊy ®ång lîi nhuËn. Ta nhËn thÊy tû suÊt lîi nhuËn/ Doanh thu qua 3 n¨m trªn ®Òu t¨ng ®©y lµ biÓu hiÖn tèt. Th«ng qua c¸c sè liÖu ph©n tÝch, trªn thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®· ®¹t ®­îc nhiÒu hiÖu qu¶ trong qu¶n lý vèn, còng nh­ ®¶m b¶o trÝch lËp c¸c quü chuyªn dïng, vµ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn …®i ®óng h­íng, nªn kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng. 4/ §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p: -Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 485 ng­êi Trong ®ã: * KiÕn tróc s­: 02 ng­êi * Kü s­, cö nh©n: 80 ng­êi * Trung cÊp : 20 ng­êi * C«ng nh©n : 383 ng­êi -Lao ®éng ký hîp ®ång ng¾n h¹n th­êng xuyªn: 500 ng­êi PhÇn II: §Æc ®iÓm vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p I/§Æc ®iÓm qu¶n lý Tµi chÝnh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 1/§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty: C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ, kinh doanh ®éc lËp. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc chØ ®¹o thèng nhÊt tõ trªn xuèng d­íi. -Ban gi¸m ®èc gåm cã : Gi¸m ®èc lµ ng­êi quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng Ty theo ®óng chÕ ®é ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ nghÞ ®Þnh cña ®¹i héi c«ng nh©n viªn, lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vµ tËp thÓ lao ®éng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. -Trong C«ng ty cã hai phã gi¸m ®èc : Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh vµ Phã gi¸m ®èc kü thuËt, lµ nh÷ng ng­êi cïng víi Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ tæ chøc mäi ho¹t ®éng trong C«ng ty. - Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc cßn cã c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ nghiÖp vô ®­îc tæ chøc theo yªu cÇu cña viÖc qu¶n lý kinh doanh, chÞu sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc gåm cã: +Phßng KÕ ho¹ch: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, lËp kÕ ho¹ch lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng +Phßng Kü thuËt: Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi kü thuËt qua c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp, theo dâi vÒ gi¸, c¸c ®Þnh møc vÒ gi¸, lµm hå s¬ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, thiÕt kÕ chÕ t¹o c¶i tiÕn s¶n phÈm vµ chÕ thö c¸c lo¹i s¶n phÈm míi, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý quy tr×nh vµ ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt kinh doanh. +Phßng Hµnh chÝnh : Cã tr¸ch nhiÖm trang bÞ ®å dïng v¨n phßng cho c¸c phßng ban, qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù, tiÒn l­¬ng,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ v¨n th­ l­u tr÷ , qu¶n lý hå s¬ c¸n bé… + Phßng Kinh doanh:ChÞu tr¸ch nhiÖm thu mua vµ qu¶n lý c¸c lo¹i vËt t­, nhËp kho vµ tiªu thô s¶n phÈm. +Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: D­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc, víi nhiÖm vô h¹ch to¸n hiÖu qu¶ trong kú. Thèng kª l­u tr÷, cung cÊp c¸c sè liÖu, th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi, ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty t¹i mäi thêi ®iÓm cho Gi¸m ®èc vµ bé phËn liªn quan. + Phßng Tæ chøc lao ®éng: Qu¶n lý CBCNV trong C«ng ty, ®¶m b¶o ch¨m lo søc khoÎ vµ ®êi sèng cho CBCNV trong C«ng ty. + Phßng tiÕp thÞ vµ ®Çu t­: Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ më réng thÞ tr­êng. -Ngoµi c¸c phßng ban cßn cã c¸c xÝ nghiÖp vµ ph©n x­ëng trùc thuéc: +XÝ nghiÖp l¾p m¸y ®iÖn n­íc +XÝ nghiÖp X©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt +XÝ nghiÖp C¬ khÝ chÕ t¹o +XÝ nghiÖp Gia c«ng l¾p dùng +XÝ nghiÖp X©y dùng vµ c¬ ®iÖn l¹nh +§éi Thi c«ng c¬ giíi +§éi l¾p ®iÖn n­íc +Ph©n x­ëng s¶n xuÊt c¬ khÝ +X­ëng kÕt cÊu vµ cèt pha thÐp (S¬ ®å tæ chøc C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu 05 trang22) 2/ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty C¬ khÝ vµ x©y l¾p: C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc chØ ®¹o thèng nhÊt tõ trªn xuèng d­íi Bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung thèng nhÊt tõ trªn xuèng. Bé m¸y kÕ to¸n cã nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh thu chi theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh kÕ to¸n hiÖn hµnh. Phßng kÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng thµnh viªn kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n lµm nhiÖm vô h­íng dÉn, kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËn ghi chÐp vµo sæ s¸ch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong ph¹m vi xÝ nghiÖp, phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n nghiÖp vô( nh­ b¸o c¸o NVL, b¸o c¸o kho thµnh phÈm). Cuèi th¸ng chuyÓn chøng tõ cïng víi b¸o c¸o ®ã vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó xö lý vµ tiÕn hµnh c«ng viÖc kÕ to¸n trong toµn bé c«ng ty. Cô thÓ nh­ sau: -T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn: + Nh©n viªn h¹ch to¸n tu©n thñ theo chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho … vµ tõ ngµy 03-05 cña th¸ng sau chuyÓn b¸o c¸o nµy lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. Ngoµi ra ph¶i ch¸p hµnh néi quy h¹ch to¸n néi bé c«ng ty vÒ cÊp ph¸t nguyªn liÖu theo ®Þnh møc. Cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o sau ®Ó chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty( B¸o c¸o NhËp- XuÊt- tån nguyªn liÖu, B¸o c¸o sö dông NVL, B¸o c¸o hµng ho¸). C¨n cø vµo nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: + KÕ to¸n tr­ëng : Lµ ng­êi ®iÒu hµnh phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n víi chøc n¨ng phô tr¸ch chung toµn bé kh©u c«ng viÖc cña phßng, ®­îc ®Æt d­íi sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc, h­íng dÉn vµ kiÓm tra thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c thu thËp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n , c«ng t¸c thèng kª trong ph¹m vi toµn c«ng ty, h­íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c bé phËn trong c«ng t¸c thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, gióp Gi¸m ®èc xö lý th«ng tin vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. Nhãm tµi chÝnh : Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty, thùc hiÖn viÖc kiÓm tra tµi chÝnh trong néi bé C«ng ty, lËp vµ ghi chÐp vµo sæ chi tiÕtTK 136, 336. Cuèi n¨m lËp b¶n gi¶i tr×nh kÕt qu¶ H§SXKD. + KÕ to¸n TSC§, c«ng cô lao ®éng nhá:Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶, thanh to¸n víi ng­êi b¸n , theo dâi TSC§ vµ c«ng cô dông cô nhá ghi vµo NKCT sè 9 sö dông TK 211, TK 214 vµ TK 411, lËp b¶ng ph©n bæ sè 3, theo dâi kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶, cuèi th¸ng lËp NKCT sè 10, theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi ng­êi b¸n , c¨n cø vµo nhËt ký chøng tõ 1,2,3( ghi cã TK 111,112,315 ®èi øng víi Nî TK 131, tr¶ tr­íc tiÒn hµng) +Bé phËn kÕ to¸n VËt liÖu :Phô tr¸ch Tk 152,153 h¹ch to¸n chi tiÕt VL theo ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Cuèi kú tæng hîp sè liÖu , lËp b¶ng kª NhËp – XuÊt - Tån ®Ó nép cho bé phËn tÝnh gi¸ thµnh +KÕ to¸n tiÒn l­¬ng :NhËn b¶ng thanh to¸n l­¬ng do c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n xÝ nghiÖp göi lªn, tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng toµn c«ng ty. C¨n cø vµo quy ®Þnh vÒ viÖc kho¸n quü l­¬ng theo doanh thu ®èi víi c¸c phßng ban vµ ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng khÐp kÝn cña c«ng ty ban hµnh, kÕ to¸n x¸c ®Þnh tû lÖ tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng theo doanh thu cña tõng ®¬n vÞ, bé phËn. Cuèi kú lËp b¸o c¸o ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶ng ph©n bæ sè1 +Bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸: NhËn c¸c b¸o c¸o tõ c¸c xÝ nghiÖp göi lªn ®Ó ®­a vµo sæ chi tiÕt TK 621- phÇn nguyªn liÖu trùc tiÕp. +Bé phËn kÕ to¸n thµnh phÈm tiªu thô Theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt thµnh phÈm ghi sæ chi tiÕt TK155 vµo b¶ng kª sè 8 vµ lËp b¸o c¸o NhËp- XuÊt – Tån thµnh phÈm . TÝnh gi¸ trÞ hµng ho¸ göi ®i , ghi sæ chi tiÕt TK 131, cuèi lú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. +Bé phËn KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt : ViÕt phiÕu thu, phiÕu chi sö dông tµi kho¶n 1111, cuèi th¸ng lËp NKCT sè1. +Thñ quü : Gi÷ tiÒn mÆt, c¨n cø chøng tõ gèc hîp lý hîp lÖ ®Ó xuÊt hoÆc nhËp tiÒn vµo quü . Sau ®ã ghi sæ quü phÇn thu, phÇn chi , cuèi ngµy ®èi chiÕu víi sæ quü cña kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt(S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu 06 trang 23) II/§Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n ë ®¬n vÞ C¬ khÝ vµ x©y l¾p : 1/§Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n: C«ng Ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p do quy m« cña c«ng ty s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt nhiÒu mÆt hµng, ®¬n ®Æt hµng, c«ng tr×nh kh¸c nhau, nªn viÖc h¹ch to¸n cña c«ng ty ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chøng tõ vµ viÖc tËp hîp s¶n xuÊt ®¬n vÞ sö dông lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ, dïng ph­¬ng ph¸p tæng hîp sè liÖu vµo sæ c¸i c¸c chøng tõ gèc qua mét hÖ thèng c¸c sæ trung gian nh­ c¸c b¶ng kª, c¸c b¶ng ph©n bæ, sæ chi tiÕt. Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chøng tõ B¶ng kª Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra §èi víi c¸c NhËt ký chøng tõ ®­îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo nhËt ký chøng tõ. Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ, kiÓm tra, ®èi chiÐu sè liÖu trªn c¸c nhËt ký, sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c nhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo sæ C¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ C¸ivµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong nhËt ký chøng tõ, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. H×nh thøc kÕ to¸n nµy ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc vËn hµnh tr«i ch¶y, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô kÞp thêi yªu cÇu th«ng tin cña l·nh ®¹o, cñng cè nÒ nÕp lµm viÖc cña bé phËn kÕ to¸n vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong c«ng ty, thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt. 2/HÖ thèng B¸o c¸o ë c«ng ty: Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01kÕt thóc ngµy31/12. Cuèi mçi kú kÕ to¸n, bé phËn kÕ to¸n tµi chÝnh tiÕn hµnh kho¸ sæ kÕ to¸n, tiÕn hµnh ghi bót to¸n ®iÒu chØnh , tÝnh ra sè d­ cuèi kú cña tµi kho¶n vµ lËp c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh nh»m phôc vô chÝnh cho néi bé cña C«ng ty, vµ C«ng ty ®· lËp vµ göi b¸o c¸o tíi : C¬ quan tµi chÝnh, Côc thuÕ, C¬ quan thèng kª, C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh chñ yÕu lµ c¸c b¸o c¸o b¾t buéc ( B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o KQH§KD, ThuyÕt minh BCTC vµ B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ) §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông lµ ®ång ViÖt nam. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ theo møc tÝnh khÊu hao hµng n¨m cho TSC§. 3/§Æc ®iÓm mét sè phÇn hµnh ë C«ng ty C¬ khÝ vµ x©y l¾p Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong ho¹y ®éng C¬ khÝ vµ x©y l¾p chiÕm tû lÖ kh¸ lín, kho¶ng 70% toµn bé chi phÝ, nã ®ãng vai trß quan träng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. NVL ®­îc sö dông gåm nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau: - S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm C¬ khÝ: Nguyªn vËt liÖu ban ®Çu NhËp kho b¸n thµnh phÈm ChÕ t¹o ph«I,c¾t ®oan, rÌn dËp Gia c«ng c¬ khÝ, tiÖn, phay, bµo NhiÖt luyÖn Gia c«ng nguéi ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm NhËp kho thµnh phÈm L¾p r¸p hoµn chØnh M¹ s¶n phÈm Mét sè s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty Tªn s¶n phÈm Nguyªn vËt liÖu chÝnh BÒ mÆt s¶n phÈm K×m chiÕt ®IÒu chØnh ThÐp rÌn M¹ NI,Cr K×m ®IÖn ThÐp rÌn §¸nh bãng, m¹ Ni, Cr K×m tuèt d©y ThÐp rÌn Mhuém ®en,m¹ Ni, Cr Ch×a vÆn èng b»ng xÝch ThÐp rÌn Nhuém ®en, s¬n DÇm ®Êt ThÐp rÌn §¸nh bãng, s¬n Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty lµ mét quy tr×nh phøc t¹p kiÓu chÕ biÕn song song, gåm nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, gi÷a c¸c giai ®o¹n cã thÓ gi¸n ®o¹n vÒ mÆt kü thuËt, chÕ t¹o riªng ®ång thêi l¾p r¸p hoµn chØnh. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm X©y l¾p: Còng nh­ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c, c¸c c«ng tr×nh do c«ng tr×nh ®¶m nhËn lu«n cã gi¸ dù to¸n- lµ c¬ së ®Ó c«ng ty tæ chøc ho¹t ®éng thi c«ng, trªn thùc tÕ nh»m tr¸nh khái lÖch h­íng lµ c¬ së ®Ó cuèi kú c«ng ty so s¸nh kÕt qu¶ víi gi¸ dù to¸n. S¬ ®å quy tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh X©y l¾p NgiÖm thu QuyÕt to¸n Tè chøc thi c«ng LËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ an toµn lao ®éng LËp mÆt b»ng tæ chøc thi c«ng ChuÈn bÞ hå s¬ S¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh thuéc ph¹m vi chuyªn m«n cña c«ng ty ®· tróng thÇu. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ nh÷ng c¨n cø c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ trªn c¬ së ®ã ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c c«ng ®o¹n sau: Gia cè nÒn §µo mãng Thi c«ng phÇn khung bª t«ng cèt thÐp vµ m¸I nhµ Thi c«ng m¸y Hoµn thiÖn NghiÖm thu Bµn giao X©y th«, l¾p dùng PHÇn III : Mét sè nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ 1/ §¸nh gi¸ H§KD ë ®¬n vÞ : Chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu lµ ®¬n ®Æt hµng, do ®ã toµn bé chi phÝ s¶n xu¸t ph¸t sinh ®Òu ®­îc tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng, kh«ng kÓ sè l­îng cña ®¬n ®Æt hµng ®ã nhiÒu hay Ýt. Nh­ vËy ®èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®¬n ®Æt hµng nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®¬n ®Æt hµng ®ã, theo c¸c chøng tõ gèc( hay b¶ng ph©n bæ chi phÝ. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung , sau khi tËp hîp sÏ ph©n bæ cho tõng ®¬n theo tiªu chuÈn phï hîp( giê c«ng s¶n xuÊt hay nh©n c«ng trùc tiÕp). 2/§¸nh gÝa Tæ chøc qu¶n lý ë C«ng ty: Víi bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gän nhÑ, ®­îc chØ ®¹o thèng nhÊt tõ trªn xuèng d­íi, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, nghiªn cøu vµ vËn dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ, ®· gióp C«ng ty hoµ nhËp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ còng nh­ hoµn thµnh nhiÖm vô cña Bé x©y dùng giao cho. 3/§¸nh gÝa bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty: ViÖc h¹ch to¸n ë C«ng ty ®· sö dông h×nh thøc sæ s¸ch hîp lý víi ®iÒu kiÖn c«ng viÖc hiÖn nay ë doanh nghiÖp. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®óng víi quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh, tu©n thñ chÆt chÏ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n Nhµ n­íc ban hµnh. ChÝnh v× vËy ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn. NhËn xÐt chung: Trong nÒn Kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh­ hiÖn nay, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p rÊt quan t©m tíi ®éi ngò kü thuËt, lu«n lu«n t¨ng c­êng vµ s¸ng t¹o, ¸p dông khoa häc tiªn tiÕn . C«ng ty còng kh«ng ngõng n©ng cao ®éi ngò qu¶n lý kinh tÕ , ®Æc biÖt lµ ®éi ngò kÕ to¸n nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n theo h­íng chÝnh x¸c h¬n vµ khoa häc h¬n. ChÝnh v× vËy víi mét ®éi ngò d¹n dµy vÒ kinh nghiÖm cïng víi nh÷ng s¸ng t¹o vµ ph¸t huy kh«ng ngõng, C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p ®· t×m ®­îc h­íng ®i míi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n©ng cao ®­îc chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh vµ c¸c ®¬n ®Æt hµng ®em l¹i uy tÝn víi c¸c b¹n hµng trªn mäi miÒn ®Êt n­íc. Gi¸m ®èc BiÓu 05 Phßng kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch Phßng tµI chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh Phßng kÕ ho¹ch Phßng tiÕp thÞ vµ ®Çu t­ Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng hµnh chÝnh Phßng kü thuËt §éi thi c«ng c¬ giíi XN l¾p m¸y ®IÖn n­íc XN gia c«ng l¾p dùng XN x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt X­ëng kÕt cÊu vµ cèp pha thÐp §éi l¾p x©y ®IÖn XN x©y dùng vµ c¬ ®Iªn l¹nh XN c¬ khÝ chÕ t¹o XN s¶n xuÊt c¬ khÝ BiÓu06 Bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y l¾p KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n NVL KÕto¸n tiªu thô KÕ to¸n quü KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n TSC§

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35783.DOC
Tài liệu liên quan