Báo cáo Tại Công ty CP vận tải và xây dựng công trình

PHẦN I: SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY I) NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP. 1.Tên chính thức : Công ty cổ phần Vận Tải và Xây dựng Công trình + Tên giao dịch tiếng anh : Transport and construction joint stock company + Tên viết tắt : Tranco JSC + Địa chỉ trụ sở chính : 83A- Lí Thường Kiệt- Hoàn kiếm- Hà Nội + Địa chỉ giao dịch : P318- Nhà A6 Trần Huy liệu- Giảng võ- Ba Đình- Hà Nội Điện thoại : 04-7262136 Fax : 04-7262136 2. Hình thức pháp lý Là công ty cổ phần có số vốn điều lệ là 10.000.000.000đ (mười tỷ đồng) trong đó: + Tỉ lệ cổ phần nhà nước: 24% vốn điều lệ (cổ phần chi phối) + Tỉ lệ cổ phần bán cho cổ đông là cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp: 36% vốn điều lê. + Tỉ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp: 40% vốn điều lệ 3. Các lĩnh vực hoạt động chính v Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng và dân dụng v Xây dựng các công trình giao thông ( cầu đường, bến cảng .) v Xây dựng các công trình thuỷ lợi ( đê, đập, kênh, mương ) v Xây dựng các công trình kĩ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp v Vận tải hàng hoá v Vận chuyển hành khách.

doc31 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tại Công ty CP vận tải và xây dựng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: S¬ l­îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty I) Nh÷ng th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp. 1.Tªn chÝnh thøc : C«ng ty cæ phÇn VËn T¶i vµ X©y dùng C«ng tr×nh + Tªn giao dÞch tiÕng anh : Transport and construction joint stock company + Tªn viÕt t¾t : Tranco JSC + §Þa chØ trô së chÝnh : 83A- LÝ Th­êng KiÖt- Hoµn kiÕm- Hµ Néi + §Þa chØ giao dÞch : P318- Nhµ A6 TrÇn Huy liÖu- Gi¶ng vâ- Ba §×nh- Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04-7262136 Fax : 04-7262136 2. H×nh thøc ph¸p lý Lµ c«ng ty cæ phÇn cã sè vèn ®iÒu lÖ lµ 10.000.000.000® (m­êi tû ®ång) trong ®ã: + TØ lÖ cæ phÇn nhµ n­íc: 24% vèn ®iÒu lÖ (cæ phÇn chi phèi) + TØ lÖ cæ phÇn b¸n cho cæ ®«ng lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp: 36% vèn ®iÒu lª. + TØ lÖ cæ phÇn b¸n cho cæ ®«ng ngoµi doanh nghiÖp: 40% vèn ®iÒu lÖ 3. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng céng vµ d©n dông X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ( cÇu ®­êng, bÕn c¶ng….) X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ( ®ª, ®Ëp, kªnh, m­¬ng..) X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp VËn t¶i hµng ho¸ VËn chuyÓn hµnh kh¸ch. Bu«n b¸n t­ liÖu s¶n xuÊt (thiÕt bÞ, vËt t­ ngµnh giao th«ng vµ x©y dùng) Kinh doanh nhµ X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn tõ 35kv trë xuèng. II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 1. Giai ®o¹n tr­íc n¨m 2001 Tr­íc n¨m 2001 c«ng ty lµ trung t©m VËt t­ thiÕt bÞ vËn t¶i - thuéc c«ng ty VËt t­ vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. Trung t©m thiÕt bÞ vËn t¶i lu«n lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, cã nhiÒu ®ãng gãp to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt t­ vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña trung t©m VËt t­ thiÕt bÞ vËn t¶i lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi vµ bu«n b¸n t­ liÖu s¶n xuÊt, vËn t¶i hµnh ho¸, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. 2. Giai ®o¹n tõ n¨m 2001 ®Õn nay Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña §¶ng vµ ChÝnh phñ nh»m môc tiªu CNH, H§H ®Êt n­íc, Bé tr­ëng Bé GTVT ®· quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ Trung t©m vËt t­ thiÕt bÞ vËn t¶i - thuéc c«ng ty VËt t­ vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng - Bé GTVT. Sau khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ®æi tªn thµnh c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh trùc thuéc c«ng ty VËt t­ vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng (c«ng ty mÑ) – Bé GTVT GiÊy chøng nhËn §¨ng kÝ kinh doanh c«ng ty cæ phÇn sè 010300235 cÊp ngµy 18/01/2001. C¸c c¸n bé chñ chèt cña c«ng ty cæ phÇn lµ nh÷ng ng­êi ®­îc chän tõ c«ng ty mÑ cö sang ®iÒu hµnh, ®Êy lµ nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, cã nhiÒu kinh nghiÖm trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §­îc sù hç trî cña Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp míi chuyÓn ®æi vµ cña c«ng ty mÑ vÒ nhiÒu mÆt, sau khi cæ phÇn ho¸ c«ng ty cæ phÇn ®· më réng thªm mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh. Ngoµi c¸c lÜnh vùc truyÒn thèng, c«ng ty cæ phÇn cßn tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn tõ 35kv trë xuèng, kinh doanh nhµ. ViÖc më réng lÜnh vùc kinh doanh lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt tèt cho c«ng ty cæ phÇn ®Ó ph¸t triÓn nhanh h¬n, v÷ng h¬n trong t­¬ng lai. PhÇn II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh I. §Æc ®iÓm kinh tÕ - kÜ thuËt chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. S¶n phÈm vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty + S¶n phÈm cña c«ng ty lµ nh÷ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông: C«ng ty nhËn thÇu thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, thuû lîi, giao th«ng, vËn t¶i hµng ho¸, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, bu«n b¸n t­ liÖu s¶n xuÊt, kinh doanh nhµ, x©y l¾p c«ng tr×nh ®iÖn tõ 35kv trë xuèng. NhËn l¾p ®Æt vµ bu«n b¸n hÖ thèng ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng, l¾p ®Æt ®­êng èng cÊp, tho¸t n­íc ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. + Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: §­îc thµnh lËp tõ mét ®¬n vÞ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trùc thuéc doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi nÒn t¶ng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc cã nhiÒu kinh nghiÖm trong kinh doanh vµ x©y dùng. C«ng ty ®· ®­îc thõa h­ëng ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸n bé qu¶n lý – kÜ thuËt tr×nh ®é cao, cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ. C«ng ty ®· cã kinh nghiÖm trong c«ng viÖc x©y dùng d©n dông lµ 22 n¨m (kÓ tõ thêi k× tr­íc khi cæ phÇn ho¸) tõ n¨m 1984 ®Õn n¨m 2006. Tæng sè n¨m cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chuyªn ngµnh lµ 39 n¨m tõ n¨m 1967 ®Õn n¨m 2006. D­íi ®©y lµ sè n¨m kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c chuyªn ngµnh STT TÝnh chÊt c«ng viÖc Sè n¨m kinh nghiÖm 1 §µo ®¾p ®Êt ®¸, san mÆt b»ng c«ng tr×nh 39 2 Khai th¸c ®¸ 39 3 C¶i t¹o, n©ng cÊp mÆt ®­êng bª t«ng nhùa, cÊp phèi, ®¸ d¨m n­íc 39 4 N©ng cÊp, x©y dùng míi mÆt ®­êng bª t«ng ASTPHAL 13 5 Duy tu söa ch÷a cÇu ®­êng bé 35 6 X©y dùng cÇu, cèng c¸c lo¹i quy m« võa vµ nhá 29 7 C«ng t¸c nÒ, méc, bª t«ng xi m¨ng 39 8 Gia c«ng cèt thÐp 39 2. ThÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng C«ng ty cæ phÇn míi ®­îc thµnh lËp trong bèi c¶nh c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng, ch­a cã c¸c mèi quan hÖ s©u réng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ch­a t¹o ®­îc uy tÝn v÷ng ch¾c trªn th­¬ng tr­êng, thÞ tr­êng cña C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c tØnh miÒn B¾c vµ miÒn Trung (tõ Hµ TÜnh trë ra). C«ng ty chñ yÕu chØ míi thi c«ng, c¶i t¹o, s÷a ch÷a c¸c c«ng tr×nh cã quy m« võa vµ nhá nh­ ®­êng tØnh lé, ®­êng quèc lé phÝa B¾c, ®­êng giao th«ng n«ng th«n, c«ng tr×nh thuû lîi, x©y dùng tr­êng häc, ®­êng néi bé trong c¸c nhµ m¸y, khu c«ng nghiÖp … Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· thùc hiÖn trong thêi gian gÇn ®©y: STT C«ng tr×nh Chñ ®Çu t­ N¨m TH Gi¸ trÞ TH (tr®) 1 §­êng Hïng V­¬ng - Quèc lé 1A- L¹ng S¬n BQLDA së GTVT L¹ng S¬n 2003 1818 2 §­êng vµo ®Òn §«, Tõ S¬n, B¾c Ninh BQLDA Tõ S¬n, B¾c Ninh 2003 9000 3 §­êng QL39 - H­ng Yªn BQLDAPMU5-Bé GTVT 2003 14500 4 C¶i t¹o n©ng cÊp QL32 Hµ T©y BQLDAGT tØnh Hµ T©y 2004 15000 5 Tr­êng häc cÊp II, III Can Léc- Hµ TÜnh BQLDA Hµ TÜnh 2004 2120 6 HÖ thèng ®ª N¨m Nam- Nam §µn- NA BQLDA Nam §µn- NA 2004 6800 7 KÌ bê s«ng §µ BQLDA Nam §Þnh 2005 3842 8 Khu ®Þnh c­ ThuËn Ch©u – S¬n la BQLDA huyÖn ThuËn Ch©u. 2005 2000 3. C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ HiÖn nay C«ng ty cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch qu¶n lý m¸y mãc trang thiÕt bÞ cña C«ng ty ®ã lµ bé phËn qu¶n trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc phßng Qu¶n trÞ kinh doanh. Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu phèi m¸y mãc trang thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn thi c«ng c¬ giíi cho c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty sao cho phï hîp víi t×nh h×nh, tiÕn ®é thi c«ng vµ cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn cñng cè trang thiÕt bÞ nµy. C«ng ty cã mét d©y chuyÒn thiÕt bÞ ®Æc chñng, ®ång bé vµ hiÖn ®¹i ®­îc nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, ®­îc vËn hµnh sö dông bëi nh÷ng c«ng nh©n cã ty nghÒ cao. N¨ng lùc vÒ c«ng nghÖ hiÖn nay cña c«ng ty lµ kh¸ m¹nh, so víi yªu cÇu thùc tÕ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty lµ hiÖn ®¹i vÒ yªu cÇu thi c«ng trªn c¸c c«ng tr­êng, c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, sè l­îng lín, ph©n bè ®Òu cho c¸c xÝ nghiÖp, ®éi. ThiÕt bÞ m¸y mãc cña c«ng ty cßn míi, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , gi¸ trÞ cßn l¹i xÊp xØ nhau, chÊt l­îng ®¹t 70 - 80%, c«ng ty còng ®· cã kÕ ho¹ch tÝch luü vèn khÊu hao ®Ó ®Çu t­ ®æi míi dÇn dÇn, tr¸nh t×nh tr¹ng ®æi míi thiÕt bÞ ®ång lo¹t. Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay c«ng ty vÉn cßn tån t¹i mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ chØ ®¹t tõ 30- 40% gi¸ trÞ, ®· ®­îc s¶n xuÊt tõ l©u, khã ®¸p øng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt phøc t¹p, ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng vµ søc c¹nh tranh, ®Õn c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng, dÔ béc lé ®iÓm yÕu ngay trong hå s¬ dù thÇu. Bé phËn qu¶n trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, bëi v× víi trang thiÕt bÞ mµ bé phËn nµy lu«n bæ xung thªm vµo danh s¸ch c¸c trang thiÕt bÞ chuyªn dông, lu«n ®æi míi c«ng nghÖ sao cho phôc vô thi c«ng ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh hoµn thµnh tiÕn ®é thi c«ng còng nh­ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh, víi nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn cã C«ng ty cã thÓ ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c dù ¸n c¸c hîp ®ång cã tÇm vãc lín, còng nh­ c¸c dù ¸n cã yªu cÇu cao vÒ chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thi c«ng. D­íi ®©y lµ danh s¸ch mét sè thiÕt bÞ chñ yÕu: Danh môc trang thiÕt bÞ ®Æc chñng cña c«ng ty cæ phÇn STT Tªn thiÕt bÞ N­íc SX N¨m SX Sè l­îng 1 M¸y ñi (4 lo¹i) NhËt 1999,2000 13 2 M¸y lu NhËt, §øc, TQ 20 3 Ph­¬ng tiÖn «t« vËn t¶i Nga, HQ, §øc 2000,2001 35 4 M¸y xóc ®µo NhËt, Hµn Quèc 1999 14 5 M¸y san g¹t NhËt 1995 02 6 CÈu c¸c lo¹i Hµn Quèc, TQ 2000,1998 03 7 M¸y ph¸t ®iÖn Honda NhËt B¶n 2003 06 8 M¸y c¾t s¾t Italy 1999,2002 02 9 M¸y uèn s¾t §«ng Phong Trung Quèc 2000,2003 04 10 M¸y kinh vÜ NhËt B¶n 2000,2003 08 11 M¸y thuû b×nh NhËt B¶n 2001,2004 08 12 M¸y b¬m n­íc LG Hµn Quèc 1999,2003 08 13 Tr¹m trén BTN 100T/h ViÖt Nam 1999 01 14 M¸y r¶i BLAW-KNOX PF115 ViÖt Nam Model4996/1990 03 15 M¸y khoan D65, D42 Nga, TQ 1999,2004 05 16 M¸y khoan Misaka NhËt 1998,2003 08 17 ThiÕt bÞ nÊu nhùa ViÖt Nam 2001,2003 04 18 M¸y trén BT-250L ViÖt Nam 2000,2002 12 19 M¸y trén BT-400L ViÖt Nam 2001,2003 09 20 M¸y nÐn khÝ AIRMAN NhËt, TQ 2000,2003,2004 08 21 §Çm cãc Tacom, Toku 72DF NhËt B¶n 2001,2004 08 22 §Çm cãc ch¹y x¨ng Misaka NhËt B¶n 2003,2004 03 23 §Çm bª t«ng (ch¹y ®iÖn) misaka NhËt B¶n 2001,2004 10 Nguån: Hå s¬ n¨ng lùc nhµ thÇu 4. Lao ®éng HiÖn nay C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn tr¸ch cã thÓ nãi lµ kh¸ tèt c¶ vÒ tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô cña Nhµ n­íc vµ c«ng ty mÑ giao cho còng nh­ yªu cÇu c«ng viÖc ®ßi hái. Tuy nhiªn lµ ®¬n vÞ míi ®­îc thµnh lËp cho nªn so víi c¸c c«ng ty x©y dùng m¹nh kh¸c th× tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña ®éi ngò CBCNV c«ng ty vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ do vËy trong suèt thêi gian qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®µo t¹o, tuyÓn dông ®Ó nh»m x©y dùng ®­îc mét lùc l­îng lao ®éng m¹nh ®Ó cã thÓ ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu c«ng viÖc ®ßi hái. D­íi ®©y lµ b¶ng biÓu cho thÊy tr×nh ®é, kinh nghiÖm cña c¸n bé qu¶n lý vµ chuyªn m«n kü thuËt cña c«ng ty. B¶ng biÓu ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ chuyªn m«n kü thuËt cña c«ng ty. STT C¸n bé CM vµ KT Sè l­îng Theo kinh nghiÖm n¨m c«ng t¸c <5 n¨m >=5 n¨m >=15 n¨m I §¹i häc vµ trªn ®¹i häc 131 1 Kü s­ GT cÇu ®­êng 40 18 13 09 2 Kü s­ x©y dùng 30 10 13 07 3 KiÕn tróc s­ 08 02 02 04 4 Kü s­ c¬ khÝ 05 03 02 0 5 Cö nh©n luËt 18 04 07 07 6 Kü s­ ®Þa chÊt c«ng tr×nh 05 04 01 0 7 Kü s­ thuû lîi 15 07 06 02 8 Kü s­ m¸y x©y dùng 04 02 02 0 9 Kü s­ vËn t¶i 02 01 01 0 10 Kü s­ kinh tÕ 04 02 02 0 II Trung cÊp vµ t­¬ng ®­¬ng 93 1 Trung cÊp GTVT 42 14 16 12 2 Trung cÊp x©y dùng 25 08 11 06 3 Trung cÊp thuû lîi 14 02 05 07 4 Trung cÊp c¬ khÝ ®iÖn 04 0 0 04 5 Trung cÊp tµi chÝnh- kÕ to¸n 07 0 07 0 6 V¨n th­ 01 0 0 01 Tæng céng 224 77 88 59 Nh×n vµo biÓu trªn ta thÊy trong sè 224 c¸n bé nh©n viªn kÜ thuËt th× cã 131 ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm 58,5% trong tæng sè lao ®éng gi¸n tiÕp, lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp vÉn kh¸ cao 93 ng­êi; sè c¸n bé nh©n viªn cã kinh nghiÖm trªn 5 n¨m vµ d­íi 15 n¨m lµ 88 ng­êi chiÕm 39,2% trong tæng sè lao ®éng gi¸n tiÕp, c¸n bé nh©n viªn cã kinh nghiÖm trªn 15 n¨m lµ 59 ng­êi chiÕm 26,3% trong tæng sè lao ®éng gi¸n tiÕp §èi víi ®éi ngò c«ng nh©n, hiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông d­íi h×nh thøc hîp ®ång lµ chñ yÕu, bëi v× ngoµi nh÷ng c«ng nh©n ®· ®­îc biªn chÕ chÝnh thøc vµo c«ng ty th× theo tÝnh chÊt ®Æc thï cña c«ng viÖc lu«n lu«n thay ®æi ®Þa ®iÓm do vËy sö dông c«ng nh©n theo mïa vô hoÆc sö dông lao ®éng ®Þa ph­¬ng lµ mét trong nh÷ng lîi thÕ cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· sö dông ®­îc kh¸ nhiÒu lao ®éng theo thêi vô, lao ®éng hîp ®ång dµi h¹n, hîp ®ång ng¾n h¹n, khi sö dông lùc l­îng nµy mang l¹i nhiÒu thuËn lîi cho c«ng ty bëi v× khi tËn dông ®­îc c¸c lao ®éng ®Þa ph­¬ng cµng gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý, thuËn tiÖn cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ë c¸c ®Þa ph­¬ng. ViÖc sö dông lao ®éng ë ®Þa ph­¬ng còng gi¶m bít chi phÝ vËn chuyÓn, ®i l¹i vµ hµng lo¹t c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn c«ng nh©n h¬n n÷a, nã n¨ng ®éng thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh thi c«ng. Tuy nhiªn cÇn ph¶i sö dông mét c¸ch hîp lý, hiÖu qu¶ ®¶m b¶o c¶ vÒ tiÕn ®é lÉn chÊt l­îng c«ng tr×nh. BiÓu d­íi ®©y cho ta thÊy ®­îc tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n kü thuËt cña c«ng ty C«ng nh©n theo nghÒ Sè l­îng BËc thî <=4/7 5/7 6/7 7/7 L¸i xe « t« 25 06 09 08 02 L¸i m¸y xóc ®µo 15 06 05 04 0 L¸i m¸y lu tÜnh - lu rung 19 16 02 01 0 L¸i m¸y ñi, san 10 02 03 05 0 L¸i m¸y thi c«ng kh¸c 13 05 03 05 0 C«ng nh©n c¬ khÝ 20 05 07 08 0 C«ng nh©n lµm ®­êng 92 54 25 13 0 C«nh nh©n nÒ, bª t«ng 36 15 11 07 03 Lao ®éng phæ th«ng 320 Thî söa ch÷a « t«, thiÕt bÞ (m¸y tiÖn hµn, gß, méc, ®iÖn, rÌn….) 08 0 06 0 02 C«ng nh©n bèc xÕp - giao nhËn hµnh ho¸ 08 08 0 0 0 Tæng céng 566 117 71 51 07 C¸c c«ng nh©n cã bËc tay nghÒ tõ bËc 5 ®Õn bËc 7 lµ 129 ng­êi chiÕm tØ träng 53% vÒ tØ lÖ thî kü thuËt bËc cao trong tæng sè lao ®éng, ®iÒu nµy cho thÊy chÊt l­îng c«ng nh©n cña c«ng ty lµ kh¸ cao nh­ vËy cÇn ph¶i sö dông hiÖu qu¶n ®éi ngò c«ng nh©n nµy v× ®©y lµ lùc l­îng nßng cèt trong qu¸ tr×nh thi c«ng, hä sÏ dÉn d¾t ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ thÊp, nh÷ng c«ng nh©n míi, nhÊt lµ c¸c lao ®éng mïa vô, hay häp ®ång ng¾n h¹n. 5. Nguån Vèn TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005 c«ng ty cã nguån vèn t­¬ng ®èi æn ®Þnh: + Vèn s¶n xuÊt thùc tÕ cña c«ng ty gåm vèn nhµ n­íc cÊp, vèn tù cã, vèn vay vµ vèn huy ®éng víi tæng møc 50.231.917.191 ®ång. + Vèn kinh doanh: 8.462.814.700 ®ång + Vèn cè ®Þnh: 5.887.716.746 ®ång + Vèn l­u ®éng: 62.681.602 ®ång Còng n»m trong t×nh tr¹ng chung cña c¸c c«ng ty x©y dùng lµ thiÕu vèn l­u ®éng nªn C«ng ty ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ víi mét sè ng©n hµng lín ®Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn nh­ Ng©n hµng (NH) th­¬ng m¹i cæ phÇn B¾c ¸ -chi nh¸nh Hµ Néi, NH th­¬ng m¹i cæ phÇn kü th­¬ng ViÖt nam, NH n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n b¾c Hµ néi, NH th­¬ng m¹i cæ phÇn nhµ Hµ Néi. Tuy nhiªn do c«ng ty míi ®­îc thµnh lËp nªn kh¶ n¨ng vay vèn cña ng©n hµng cßn h¹n chÕ, nguån vèn l­u ®éng cßn h¹n hÑp. C«ng ty ®· ¸p dông chÝnh s¸ch huy ®éng vèn nhµn rçi trong c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tr¶ l·i vay theo møc l·i suÊt 1% th¸ng, ®iÒu nµy ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt bÕ t¾c khi h¹n møc vèn vay bÞ hÕt. 6. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh mÆc dï míi ®­îc thµnh lËp nh÷ng cã quy m« kh¸ lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng ph©n t¸n trªn nhiÒu vïng chñ yÕu tõ c¸c tØnh miÒn trung trë ra nªn c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý vµ ph©n c«ng lao ®éng thµnh nhiÒu ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau mét c¸ch hiÖu qu¶ ®ång thêi n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c kÕ ho¹ch phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý t¹i C«ng ty hiÖn nay lµ m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. §øng ®Çu Héi ®ång qu¶n trÞ cö ra Gi¸m ®èc c«ng ty ®Ó ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty cã c¸c phã gi¸m ®èc lµ nh÷ng ng­êi phô tr¸ch trùc tiÕp c¸c xÝ nghiÖp (xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh, xÝ nghiÖp vËn t¶i), c¸c phßng ( phßng nghiÖp vô kü thuËt, phßng tæ chøc hµnh chÝnh) vµ kÕ to¸n tr­ëng gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc. D­íi ®©y lµ m« h×nh tæ chøc cña c«ng ty: Héi §ång Qu¶n TrÞ Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng XÝ nghiÖp XDCT II XÝ nghiÖp XDCT I Phßng nghiÖp vô kü thuËt XÝ nghiÖp vËn t¶i P. Tæ chøc hµnh chÝnh P. KÕ to¸n P. Qu¶n trÞ kinh doanh Ban kiÓm so¸t C¸c ®éi XDCT thuéc XN II Qu¶n trÞ MM TB Bé phËn KD VËt t­ C¸c ®éi XDCT thuéc XN I §éi xe C¸c ®éi XDCT tõ ®éi sè 1 ®Õn 15 chó thÝch: L·nh ®¹o ®­êng lèi §iÒu hµnh trùc tiÕp T¸c nghiÖp chuyªn m«n KiÓm tra gi¸m s¸t C¸c phßng ban c«ng ty ®­îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý cã nhiÖm vô chØ ®¹o h­íng dÉn c¸c ®éi trùc thuéc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chøc n¨ng theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty, ®øng ®Çu lµ c¸c tr­ëng phã phßng. Do c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ thi c«ng, ®Æc thï cña nã lµ lµm viÖc ë hiÖn tr­êng nªn c«ng ty ®· tæ chøc c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn , trong xÝ nghiÖp cã c¸c ®éi XDCT, ®øng ®Çu c¸c ®éi cã ®éi tr­ëng, ®éi phã. Nh­ vËy, hiÖn nay c«ng ty cã 4 phßng ban: phßng nghiÖp vô kÜ thuËt, phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kÕ to¸n vµ phßng qu¶n trÞ kinh doanh ( phô tr¸ch bé phËn kinh doanh vËt t­ vµ qu¶n trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ) vµ 3 xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ xÝ nghiÖp XDCT I, XDCTII vµ xÝ nghiÖp vËn t¶i. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban, xÝ nghiÖp nµy lµ thùc hiÖn theo dâi, h­íng dÉn, ®«n ®èc, thùc hiÖn lËp c¸c kÕ ho¹ch, tiÕn ®é thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. C«ng ty cßn cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ®ã lµ c¸c tæ ®éi x©y dùng trùc thuéc c«ng ty (c¸c ®éi XDCT tõ ®éi 1 ®Õn ®éi 15). Ng­êi ®øng ®Çu c¸c ®¬n vÞ nµy cã quyÒn h¹n vµ nghÜa vô do gi¸m ®èc c«ng ty giao, c¸c ®éi nµy kh«ng cã con dÊu riªng, h¹ch to¸n b¸o sæ tuú theo ®iÒu kiÖn tõng ®¬n vÞ mµ gi¸m ®èc cho phÐp h¹ch to¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë ®¬n vÞ ®ã. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn th× cã con dÊu riªng, h¹ch to¸n kinh tÕ phô thuéc theo sù ph©n cÊp cña c«ng ty. II. §¸nh gi¸ tæng hîp ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1. §Êu thÇu vµ x©y dùng Lµ mét c«ng ty míi thµnh lËp t¸ch ra khái c«ng ty VËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng nªn kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®Êu thÇu vµ x©y dùng cßn Ýt, ch­a t¹o lËp ®­îc mèi quan hÖ bÒn v÷ng trªn thÞ tr­êng, ch­a t¹o ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng nªn trong thêi gian ®Çu c«ng ty còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc ®Êu thÇu vµ thi c«ng, c«ng ty chñ yÕu chØ lµm thÇu phô cho c¸c c«ng ty kh¸c, mét sè c«ng tr×nh cã sù hç trî cña c«ng ty mÑ giao thÇu hoÆc do chñ ®Çu t­ chØ ®Þnh. Trong 2,3 n¨m trë l¹i ®©y c«ng ty ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh vµ b­íc ®Çu thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ tèt víi c¸c chñ ®Çu t­, c¸c ban ngµnh ®Þa ph­¬ng. Víi nh÷ng c«ng tr×nh hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é thêi gian, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®· t¹o ®­îc lßng tin ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­, uy tÝn cña c«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng ®· ®­îc n©ng lªn. Trong n¨m 2005, c«ng ty ®· thi c«ng 25 c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chñ yÕu lµ x©y dùng ®­êng giao th«ng tØnh lé, n«ng th«n, n©ng cÊp ®­êng quèc lé, trong ®ã 80% c¸c c«ng tr×nh lµ do c«ng ty th¾ng thÇu, cßn l¹i lµ ®­îc c«ng ty mÑ giao thÇu. Tuy nhiªn, tØ lÖ th¾ng thÇu trong ®Êu thÇu hiÖn nay cña c«ng ty ch­a cao, nh÷ng c«ng tr×nh tróng thÇu th­êng cã quy m« võa vµ nhá cã nhiÒu nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn nh­ do c«ng ty míi ®­îc thµnh lËp nªn thÕ vµ lùc trªn thÞ tr­êng ch­a m¹nh, do trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ch­a chó träng vµo c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, do nh­ng sai sãt trong c¸c hå s¬ ®Êu thÇu, do viÖc lËp gi¸ dù thÇu ch­a hîp lý vµ ch­a mang tÝnh c¹nh tranh cao. ChÝnh ®iÒu nµy lµ mét nh©n tè h¹n chÕ kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua. 2. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 Víi tiÒm n¨ng s½n cã kÕt hîp víi sù nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong n¨m qua c«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ ®­a s¶n l­îng tr­íc khi cæ phÇn tõ 20 tû ®ång/n¨m lªn 50 tû ®ång/n¨m vµ phÊn ®Êu ®¹t 150 tû vµo n¨m 2010. T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 ®¬n vÞ: triÖu ®ång STT ChØ Tiªu §.vÞ KÕ ho¹ch Thùc hiÖn %KH/TH 1 S¶n l­îng hoµn thµnh TriÖu 50.000 62.508 125,02 2 Tæng doanh thu TriÖu 45.000 50.000 111,1 4 Tæng sè ®· nép NS TriÖu 2.670 5 Lîi nhuËn sau thuÕ TriÖu 55,600 59,685 107,3 6 LN ST trªn vèn CSH % 0,7 7 L­¬ng BQ 1 ng­êi/ th¸ng TriÖu 1,450 1,750 120,7 8 Nguyªn gi¸ TSC§ TriÖu 5.887 Trong ®ã ®Çu t­ cho MMTB t¨ng trong k× TriÖu 2.186 Nguån: B¸o c¸o KQSXKD N¨m 2005 c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch ®Ò ra, víi tæng s¶n l­îng thùc hiÖn lµ 62.508 triÖu ®ång, v­ît møc kÕ ho¹ch 25,2%, tæng doanh thu kÕ ho¹ch ®Ò ra 45.000triÖu ®ång nh­ng thùc tÕ ®¹t 50.000 triÖu v­ît 11,1% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. ChØ tiªu lîi nhuËn còng v­ît møc kÕ ho¹ch 7,3%; thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng ®¹t 1.750.000 ®ång/ng­êi/th¸ng v­ît 20,7% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 1.450.000 ®ång/ng­êi/th¸ng. Nh­ vËy, C«ng ty ®· vµo thÕ æn ®Þnh, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ v÷ng ch¾c ®i lªn. Cho ®Õn nay c«ng ty cæ phÇn ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh phÝa B¾c tõ Hµ TÜnh trë ra. D­íi ®©y lµ b¶ng so s¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn trong mét sè n¨m gÇn ®©y. BiÓu tæng hîp so s¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ( N¨m 2003 – 2004 – 2005) STT ChØ tiªu §.vÞ N¨m 2003 N¨m2004 N¨m 2005 1 S¶n l­îng hoµn thµnh TriÖu 43.000 56.000 60.508 2 Tæng doanh thu TriÖu 9.700 24.560 50.000 3 Lîi nhuËn TriÖu 22,5 15,680 59,750 4 §Çu t­ trang thiÕt bÞ x©y dùng TriÖu 1.260 3.120 4.000 5 Lao ®éng Ng­êi 400 540 550 6 Thu nhËp b×nh qu©n ®ång/ng­êi /th¸ng 1.380.000 1.450.000 1.750.000 Nguån: B¸o c¸o KQSXKD Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua cã nhiÒu biÕn chuyÓn, s¶n l­îng hoµn thµnh ®· t¨ng qua c¸c n¨m tuy con sè t¨ng lªn ch­a lín, n¨m 2004 t¨ng lªn so víi 2003 lµ 13.000 triÖu ®ång, n¨m 2005 t¨ng 4.508 triÖu ®ång hay 8,05% so víi s¶n l­îng hoµn thµnh cña n¨m 2004. Doanh thu cña c«ng ty t¨ng râ rÖt qua c¸c n¨m, n¨m 2005 c«ng ty ®¹t 50.000 triÖu ®ång t¨ng 25.440 triÖu so víi n¨m 2004 vµ 40.300 triÖu so víi n¨m 2003 do ®ã, thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng còng ®­îc n©ng lªn râ rÖt n¨m 2005 thu nhËp b×nh qu©n lµ 1.750.000 ®ång, t¨ng 300.000 ®ång so víi n¨m 2004. C«ng ty còng kh«ng ngõng ®Çu t­ vµo trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ, n¨m 2005 c«ng ty ®Çu t­ thªm 4.000 triÖu ®Ó mua s¾m m¸y mãc, tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng 880 triÖu so víi n¨m 2004. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp (N¨m 2003 – 2004- 2005) STT ChØ tiªu §.vÞ N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 1 TSC§/ Tæng TS % 17,09 11,58 11,86 2 TSL§/Tæng TS % 82,91 88,42 88,14 3 Nî ph¶i tr¶/ Tæng NV % 93,02 84,14 82,93 4 NCSH/ Tæng NV % 6,98 15,86 17,07 5 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh LÇn 1,07 1,184 1,206 6 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh LÇn 0,03 0,036 0,002 7 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n LÇn 1,02 1,149 1,122 8 TØ suÊt LN/DT % 0,23 0,063 0,12 9 TSLN/Tæng TS % 0,11 0,075 0,12 10 TSLN/NVCSH % 1,54 0,465 0,7 Nguån:B¸o c¸o tµi chÝnh 3. T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng kh¸c C«ng t¸c ®Çu t­ Trong n¨m 2005 c«ng t¸c ®Çu t­ cña c«ng ty ®· ®­îc quan t©m gi¶i quyÕt xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm më réng s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ nh»m gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ n©ng cao lîi nhuËn cña c«ng ty. N¨m 2005 c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm vµo thiÕt bÞ, tµi s¶n b»ng nguån tÝn dông lµ 1,8 tû, b»ng thuª mua tµi chÝnh lµ 1,2 tû. §Õn nay toµn c«ng ty cã 23 m¸y mãc thiÕt bÞ c¸c lo¹i trÞ gi¸ 9,3 tû. Trong ®ã gåm: - 05 m¸y xóc ®µo - 02 m¸y ñi - 07 m¸y lu c¸c lo¹i - 01 m¸y san - 08 « t« con - Mét bé dµn khoan cäc nhåi bª t«ng TÊt c¶ c¸c tµi s¶n trªn ®· vµ ®ang ph¸t huy t¸c dông trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, t¹o hiÖu qu¶ th¾ng thÇu trªn nhiÒu dù ¸n. Tuy nhiªn, do thñ tôc vµ quy tr×nh ®Çu t­ kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cÊp b¸ch vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ nªn trong n¨m qua chóng ta ®· ¸p dông h×nh thøc thuª mua tµi chÝnh. H×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ thêi gian nh­ng do l·i suÊt cho vay ®Çu t­ dµi h¹n nªn phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n. V× vËy, n¨m 2006 c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, lËp kÕ ho¹ch vµ tr×nh duyÖt ®Çu t­ cÇn ph¶i ®i tr­íc mét b­íc ®Ó cã dù ¸n, cÇn thiÕt bÞ cã thÓ ®¸p øng ®­îc ngay. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n N¨m 2001 c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ ho¹ch to¸n kÕ to¸n ë c«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n tõ C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ lu©n ®­îc duy tr×, kh«ng ngõng ®­îc bæ sung, kiÖn toµn. Tr×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ m¹nh, vÒ c¬ b¶n c«ng t¸c tµi chÝnh ®· huy ®éng vµ cung øng vèn kÞp thêi ®¶m b¶o ®ñ vèn cho SXKD. Chóng ta ®· t¹o ®­îc lßng tin vµ g©y ®­îc tÝn nhiÖm víi c¸c tæ chøc tÝn dông, ®ång thêi cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn th«ng qua nhiÒu kªnh tÝn dông, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cho vay vèn vµ rÊt nhiÒu c¸c b¹n hµng, tuy nhiªn do vèn l­u ®éng kh«ng ®­îc bæ sung vµ tr×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t vÒ c«ng viÖc lµm, nªn cã nh÷ng c«ng tr×nh ký hîp ®ång ph¶i chÊp nhËn øng vèn 80 - 100% hoÆc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao nh­ng chñ ®Çu t­ thanh to¸n vèn chËm vµ kÐo dµi. C«ng t¸c lËp, lu©n chuyÓn, qu¶n lý chøng tõ ë mét sè ®¬n vÞ cßn chËm do c¸c c«ng tr­êng ë xa nªn cßn g©y khã kh¨n cho bé phËn tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty c«ng viÖc thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh, tiÒn l­¬ng th­êng bÞ dån vµo th¸ng cuèi n¨m. Theo c¬ chÕ míi hiÖn nay c¸c xÝ nghiÖp thuéc c«ng ty hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chi tiªu tµi chÝnh vµ qu¶n lý chøng tõ thu chi ë ®¬n vÞ m×nh, c¸c xÝ nghiÖp ®· chñ ®éng tÝnh to¸n, h¹ch to¸n tiÕp kiÖm chi phÝ ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng SXKD, v× vËy vai trß Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ phô tr¸ch kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ lµ rÊt lín. Nh×n chung, ho¹t ®éng tµi chÝnh ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt, b¸m s¸t ®­îc thùc tÕ, ®ãng gãp phÇn quan träng cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch. C«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng Trong n¨m 2005 c«ng ty ®· sö dông 550 lao ®éng trong ®ã cã 68 lao ®éng dµi h¹n vµ 482 lao ®éng ng¾n h¹n. Trong sè lao ®éng dµi h¹n toµn c«ng ty cã 33 ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc, 18 ng­êi tr×nh ®é cao ®¼ng trung cÊp kÜ thuËt, kinh tÕ. V× míi ®­îc thµnh lËp nªn ®éi ngò lao ®éng trong c«ng ty cßn trÎ, Ýt kinh nghiÖm, do vËy h»ng n¨m c«ng ty ®· tæ chøc tuyÓn dông nhiÒu ®ît c¸c CBCNV vµo c«ng ty nh»m bæ sung nguån nh©n lùc cßn thiÕu. C«ng ty còng ®ang x©y dùng ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña m×nh. Ngoµi ra c«ng ty cßn th­êng xuyªn göi c¸c CBCNV ®i theo häc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ ®Ó cã thÓ ®¸p øng víi nh÷ng c«ng viÖc míi ë nh÷ng vÞ trÝ quan träng h¬n, c«ng ty còng cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyªn khÝch hç trî kinh phÝ ®i häc hay trong thêi gian ®i häc nh©n viªn vÉn ®­îc h­ëng l­¬ng. C«ng ty vÉn vËn dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng theo thang bËc l­¬ng Doanh nghiÖp nhµ n­íc nh­ng quy ®æi ra thµnh tiÒn, kh«ng ¸p dông hÖ sè. ViÖc n©ng l­¬ng vµ tr¶ l­¬ng theo quy chÕ vµ néi quy cña c«ng ty cæ phÇn vµ quy ®Þnh cña nhµ n­íc, trªn tinh thÇn lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, ®µi thä theo n¨ng lùc cèng hiÕn, kh«ng ¸p dông chÕ ®é ®Õn hÑn l¹i lªn, sèng l©u lªn l·o lµng. C«ng ty còng ¸p dông quy chÕ n©ng l­¬ng sím cho c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc, cèng hiÕn nhiÒu víi thêi gian gi÷a c¸c bËc lµ 1 n¨m c«ng t¸c trë lªn. Møc l­¬ng b×nh qu©n hiÖn nay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 1.750.000®. C«ng ty chi phÝ chÕ ®é ¨n tr­a, x¨ng xe vµ c«ng t¸c phÝ cho khèi v¨n phßng, chÕ ®é l­¬ng kho¸n khèi c«ng tr­êng. C«ng ty lu«n quan t©m, xem xÐt bæ sung c¬ chÕ ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i c«ng t¸c nh­ hÖ sè th­ëng hµng th¸ng lµ 0,3; th­ëng th¸ng l­¬ng thø 13. C«ng ty duy tr× chÕ ®é phÐp n¨m vµ tr¶ tiÒn phÐp n¨m cho nh÷ng c¸ nh©n kh«ng nghØ phÐp, chØ tr¶ 500.000® cho 1 n¨m phÐp. 100% sè c¸n bé c«ng nh©n viªn kÝ hîp ®ång lao ®éng dµi h¹n ®­îc ®ãng B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé kh¸c theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. C¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ Cã thÓ nãi c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh lµ mét tËp thÓ ®oµn kÕt, g¾n bã, c¸c tæ chøc quÇn chóng trong c«ng ty nh­ c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, héi phô n÷, cùu chiÕn binh ®Òu sinh ho¹t chung d­íi mét m¸i nhµ. §Æc biÖt trong c«ng t¸c c«ng ®oµn c«ng ty lu«n lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong c«ng ty mÑ, lµ ®¬n vÞ lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®Ò ra, hoµn thµnh xuÊt s¾c nh÷ng ch­¬ng tr×nh, hµnh ®éng thi ®ua cña c«ng ty, cña ngµnh. Nh÷ng quÇn chóng ­u tó ®­îc ph¸t hiÖn, båi d­ìng c¶m t×nh §¶ng C«ng t¸c tiÕp thÞ, nghiªn cøu thÞ tr­êng. Lµ ®¬n vÞ míi thµnh lËp nªn trong thêi gian qua c«ng ty ch­a cã ®iÒu kiÖn, còng nh­ ch­a chó träng ®Õn c«ng t¸c tiÕp thÞ, nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m hiÓu kh¸ch hµng cho nªn phÇn lín kh¸ch hµng hiÖn nay cña c«ng ty lµ nhê c¸c mèi quan hÖ víi c«ng ty mÑ, chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh cã quy m« võa vµ nhá. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÊt k× doanh nghiÖp nµo còng ph¶i ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng, v× vËy c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m kiÕm kh¸ch hµng cµng trë nªn quan trong h¬n bao giê hÕt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Do vËy trong thêi gian tíi c«ng ty nªn chó träng, quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn ho¹t ®éng nµy. 4. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. N­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, vai trß cña ngµnh x©y dùng lµ rÊt quan träng do vËy lu«n ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m. TËn dông ®­îc lîi thÕ nµy c«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. a) ThuËn lîi: C«ng ty ®­îc thµnh lËp trªn nÒn t¶ng lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty vËt t­ vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. §­îc c«ng ty lín hç trî vÒ nhiÒu mÆt: b¶o l·nh cho viÖc vay vèn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh, cö c¸n bé ®ñ n¨ng lùc trùc tiÕp tham gia qu¶n lý. Tuy gäi lµ cæ phÇn ho¸ nh­ng thùc chÊt lµ s¾p xÕp l¹i, s¸t nhËp Trung t©m vËt t¶i vËt t­, ®ång thêi bæ sung c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, më réng ngµnh nghÒ, huy ®éng vèn cæ ®«ng, ph¸t triÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. §­îc l·nh ®¹o Bé GTVT vµ c¸c côc, vô, viÖn, ban ngµnh ñng hé gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn c«ng ¨n viÖc lµm ®éng viªn khen th­ëng gãp phÇn khÝch lÖ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Tr­ëng thµnh tõ c«ng ty vËt t­ vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng lµ mét ®¬n vÞ cã bÒ dµy kinh nghiÖm vµ ®­îc c¸c ®Þa ph­¬ng tÝn nhiÖm. b) Khã kh¨n: C«ng ty cæ phÇn ®­îc thµnh lËp trong bèi c¶nh më réng c¬ chÕ thÞ tr­êng, ch­a cã c¸c mèi quan hÖ s©u réng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ch­a t¹o ®­îc uy tÝn v÷ng ch¾c trªn th­¬ng tr­êng nªn gÆp khã kh¨n trong viÖc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Do míi thµnh lËp nªn c¬ së vËt chÊt ph¶i trang bÞ mua s¾m tõ ®Çu, thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng cßn máng ph¶i võa ho¹t ®éng kinh doanh võa bæ sung b»ng h×nh thøc tÝn dông vµ thuª mua. C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ch­a hoµn chØnh, cßn eo hÑp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp chuyÓn ®æi. MÆt kh¸c do tµi s¶n thÕ chÊp kh«ng ®¸p øng nªn kh¶ n¨ng vay ®­îc nguån vèn tõ ng©n hµng lµ rÊt khã. §éi ngò c¸n bé chuyªn m«n, kü thuËt nghiÖp vô cßn yÕu, phÇn lín míi ra tr­êng, kinh nghiÖm c«ng t¸c hÇu nh­ ch­a cã. Mét sè cã thêi gian th©m niªn c«ng t¸c nh­ng yÕu vÒ kü n¨ng nghiÖp vô, n¨ng lùc l·nh ®¹o ®iÒu hµnh ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c«ng viÖc. ThÊy ®­îc nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi trªn, c«ng ty ®ang tõng b­íc nç lùc phÊn ®Êu, t×m kiÕm nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t huy nh÷ng mÆt thuËn lîi, h¹n chÕ nh÷ng mÆt khã kh¨n, mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn III. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh Trong thêi gian tíi, C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh tiÕp tôc kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, duy tr× vµ më réng quy m« s¶n xuÊt, chó träng ph¸t triÓn chiÒu s©u ®Ó n©ng cao ®­îc chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. CÇn cã quan niÖm nh×n nhËn thÞ tr­êng ®æi míi vµ më réng h¬n trong lÜnh vùc x©y l¾p. §iÒu ®ã cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc, ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt, më réng h¬n c¸c lo¹i h×nh c«ng tr×nh x©y dùng. TiÕp tôc huy ®éng vèn nhµn rçi trong c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó t¨ng c­êng vèn vµ cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ chiÒu s©u, mua thªm m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m æn ®Þnh ®êi sèng n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. C«ng ty phÊn ®Êu t¨ng gi¸ trÞ s¶n l­îng, ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu trÝch nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, phÊn ®Êu ®¶m b¶o ®ñ viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. I. §Þnh h­íng chiÕn l­îc chung N¨m 2002, nÒn kinh tÕ cña thÕ giíi vµ khu vùc tiÕp tôc ph¸t triÓn n¨ng ®éng trong tæng thÓ ®a d¹ng, ¶nh h­ëng lÉn nhau chøa ®ùng nhiÒu tiÒm n¨ng, ®ång thêi còng xuÊt hiÖn nh÷ng thêi c¬ míi. Lùa chän mét ph­¬ng h­íng ®óng phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ thùc tiÔn lµ tiÒn ®Ò quan träng cho sù ph¸t triÓn cña t­¬ng lai. C¨n cø vµo thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, c¨n cø yªu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi, cña sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, c¨n cø vµo thùc tÕ ®· tÝch luü ®­îc trong nh÷ng n¨m qua vµ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c SXKD n¨m 2005, nhiÖm vô kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2006 cña C«ng ty cÇn ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: - Ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc phÊn ®Êu ®­a s¶n xuÊt cña c«ng ty t¨ng tr­ëng nªn mét b­íc míi theo c¸c néi dung: T¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh, doanh thu vµ lîi nhuËn, ®ång thêi víi viÖc t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng CBCNV, x¸c ®Þnh vÞ thÕ v÷ng ch¾c cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. - §Èy m¹nh chuyÓn h­íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm t¨ng tû träng qu¶n lý dù ¸n, kinh doanh nhµ, SXCN vµ x©y dùng h¹ tÇng x©y dùng, x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t­ BT; BOT.v..v. - TiÕp tôc hoµn chØnh c¬ chÕ qu¶n lý ®Æc biÖt lµ c¬ chÕ kho¸n, qu¶n lý tµi chÝnh gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng trªn c¬ së n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD. - N©ng cao vai trß qu¶n lý cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, t¹o ra nh÷ng ®¬n vÞ ®ñ m¹nh tham gia vµo thÞ tr­êng mét c¸ch linh ho¹t s¸ng t¹o trong c¬ chÕ míi. X©y dùng cñng cè ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé vµ thî kü thuËt, n©ng cao gi¸ trÞ truyÒn thèng cña c«ng ty. II.C¸c môc tiªu c¬ b¶n cña s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2006 KÕ ho¹ch n¨m 2006 I. Tæng s¶n l­îng triÖu ®ång 60.000 II. Tæng doanh thu - 55.000 III. Lîi nhuËn - 490 IV C¸c kho¶n ph¶i nép - 3.940 V Lao ®éng ng­êi 550 1. Dµi h¹n - 90 2. Ng¾n h¹n - 460 VI. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi triÖu/ng­êi/th¸ng 1,85 III. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2006 §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu SXKD ®· ®Ò ra trong n¨m 2006, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu sau: 1- S¾p xÕp l¹i tæ chøc c¸c ®¬n vÞ xÝ nghiÖp theo h­íng gän nhÑ, hîp lý, ®iÒu chØnh c¬ cÊu kü thuËt vµ kiÖn toµn ®é ngò c¸n bé qu¶n lý kÕt hîp víi viÖc ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i vÒ qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý thÞ tr­êng. §Æc biÖt quan t©m ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n, c«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ë cÊp xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ trùc thuéc trong ®ã chó ý ®Çu t­ c¸n bé. §¶m b¶o ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc, n¨ng lùc, ®iÒu kiÖn ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña xu thÕ ph¸t triÓn vµ héi nhËp. 2- Trong n¨m nµy ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ më réng thÞ tr­êng c«ng ty dù kiÕn sÏ x©y dùng phßng kinh tÕ thÞ tr­êng nh»m khai th¸c c«ng tr×nh n¾m b¾t th«ng tin, xö lý vµ tham gia x©y dùng hå s¬ ®Êu thÇu. C¸c h­íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®a ph­¬ng ho¸ s¶n xuÊt lµ c«ng t¸c qu¶n lý dù ¸n, kinh doanh nhµ vµ SXCN.. - TËp trung chñ ®Êu thÇu c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng, x©y dùng ®­êng giao th«ng, thuû lîi. - Më réng liªn doanh liªn kÕt tham gia ®Êu thÇu c¸c dù ¸n n­íc ngoµi tiÕn tíi tæng thÇu x©y l¾p, ch×a kho¸ trao tay. 3- T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt nghiªn cøu khoa häc ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi: -Tõng b­íc x©y dùng vµ cñng cè ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt, ®¸p øng yªu cÇu phong phó ®a d¹ng cña SXKD mµ mÊu chèt lµ tuyÓn dông, ®µo t¹o x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé chØ ®¹o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®éc lËp, x©y dùng ph¸t triÓn mét ®éi ngò thî bËc cao th«ng qua tuyÓn dông tõ c¸c tr­êng ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i. - Tæ chøc nghiªn cøu ¸p dông c¸c c«ng nghÖ thi c«ng míi (Bª t«ng cèt thÐp ®ù øng lùc, cäc nhåi, xi m¨ng ®Êt … ) vËn dông s¸ng t¹o vµo c¸c dù ¸n ®ang vµ sÏ thi c«ng ®Æc biÖt lµ thi c«ng h¹ tÇng, thµnh lËp mét xÝ nghiÖp chuyªn lµm h¹ tÇng. - Cñng cè x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng toµn c«ng ty theo tiªu chuÈn quèc tÕ: ISO 9002, t¹o ra ®­îc vÞ thÕ míi c¹nh tranh ®Êu thÇu trong vµ ngoµi n­íc. 4 - §Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ. N¨m 2006 tiÕp tôc ®Çu t­ thªm 3 thiÕt bÞ gåm 2: m¸y xóc ®µo b¸nh xÝch, 1 m¸y san víi gi¸ trÞ kho¶ng 900 triÖu ®ång b»ng nguån huy ®éng vµ tÝn dông dµi h¹n. Trong c«ng t¸c thi c«ng trªn c«ng tr­êng, nh÷ng c«ng tr­êng ë vïng ®i l¹i khã kh¨n cho trang bÞ xe uãat ®Ó hç trî c¸c ®éi . Còng trong n¨m nµy sÏ lËp kÕ ho¹ch mua 1 tr¹m trén bª t«ng nhùa ¸tphan lo¹i nhá tõ 25 ®Õn 40 tÊn víi gi¸ trÞ kho¶ng 1,5 tû. 5- Më réng ®Þa bµn kinh doanh, theo chÝnh s¸ch hiÖn nay c«ng ty chóng ta ph¶i tiÕp tôc më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë 1 sè ®Þa ph­¬ng ®Ó tham gia dù thÇu c¸c gãi thÇu ®Þa ph­¬ng lµ chñ ®Çu t­ nh­: Tuyªn Quang, Cao B»ng, L¹ng S¬n, Hoµ B×nh, S¬n La, Th¸i Nguyªn… Cè g¾ng trong n¨m nµy sÏ tæ chøc thªm 1 ®Õn 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn. §éi nµo ®ñ ®iÒu kiÖn: s¶n l­îng ®¹t tõ 15 tû ®ång trë lªn, lao ®éng cã ®iÒu kiÖn vµ ®Þa ®iÓm më trô së xÝ nghiÖp sÏ cho chuyÓn ®æi thµnh xÝ nghiÖp. 6- §Èy m¹nh c«ng t¸c h¹ch to¸n, qu¶n lý tµi chÝnh. - Th«ng qua c¬ chÕ kho¸n, x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý giái, cñng cè ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ nh»m t¨ng c­êng søc m¹nh vÒ tµi chÝnh, chñ ®éng vÒ vèn vµ t¨ng kh¶ n¨ng chi tr¶ ®¶m b¶o kinh doanh ®óng ph¸p luËt chÊp hµnh c¸c quy chÕ cña c«ng ty vµ SXKD cã l·i. - X©y ®ùng vµ giao kÕ ho¹ch lîi nhuËn hîp lý cho tõng ®¬n vÞ trªn c¬ së lîi nhuËn, t¨ng c­êng ®Çu t­ nh»m thay ®æi l¹i c¬ cÊu bè trÝ vèn cho phï hîp. Cã c¬ chÕ khuyÕn khÝnh c¸c gi¶m ®èc xÝ nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu lîi nhuËn cña ®¬n vÞ. 7- Quan t©m h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng: Ph©n bè l¹i lao ®éng trong c¸c xÝ nghiÖp ®¶m b¶o lo ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm, x©y dùng chi phÝ tiÒn l­¬ng hîp lý trªn c¬ së n¨ng suÊt lao ®éng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh thùc tÕ nh»m huy ®éng cao nhÊt n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã cña c«ng ty, kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cho CBCNV. 8- Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch BHLD, ®¶y m¹nh c«ng t¸c ATLD trªn c¸c c«ng tr×nh. - T¨ng c­êng c«ng t¸c, tæ chøc kiÖn toµn bé m¸y c¸n bé chuyªn tr¸ch, b¸n chuyªn tr¸ch ATLD cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së, lÊy c¸c xÝ nghiÖp lµm lùc l­îng nßng cèt thùc thi c¸c chÝnh s¸ch BHLD, ATLD. - Coi träng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, huÊn luyÖn cho ng­êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng ng¾n h¹n ®Ó hä thùc sù n©ng cao hiÓu biÕt vµ ý thøc, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn tèi thiÓu khi tham gia lao ®éng trªn c¸c c«ng tr×nh, nh»m gi¶m thiÓu c¸c nguy c¬ mÊt ATLD. 9. §Èy m¹nh phong trµo thi ®ua khen th­ëng. Trong n¨m 2006 dÊy lªn mét phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt trªn c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm. §Æt ra môc tiªu s¸t thùc, ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch, c¸c yªu cÇu vÒ tiÕn ®é, chÊt l­îng, an toµn. KÕt hîp chÆt chÏ víi tæ chøc c«ng ®oµn, ®­a phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt ë c«ng ty ®i vµo chiÒu s©u, trë thµnh ®éng lùc phÊn ®Êu cña CBCNV, trªn c¬ së ®ã x©y dùng c¸c nh©n tè míi thóc ®¶y ph¸t triÓn s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu cu¶ kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2006. Môc lôc PhÇn I- S¬ l­îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty……………………………………………………….... 1 I. Nh÷ng th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp…………………………..…..1 1. Tªn chÝnh thøc…………………………………………………………..…..1 2. H×nh thøc ph¸p lý………………………………………………………..….1 3. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh…………………………………………….....1 II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn…………………………………….2 1. Giai ®o¹n tr­íc n¨m 2001…………………………………………………...2 2. Giai ®o¹n tõ n¨m 2001 ®Õn nay………………………………………......…2 PhÇn II - Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh………………………………………………………………….....3 I. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh………………………………………………………………....3 1. S¶n phÈm vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty…………………....3 2. ThÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng…………………………………………………….4 3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt, trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ………………………….5 4. Lao ®éng……………………………………………………………………..8 5. Nguån vèn…………………………………………………………………...12 6. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp………………………………12 II. §¸nh gi¸ tæng hîp ho¹t ®éng cña c«ng ty……………………………..14 1. §Êu thÇu vµ x©y dùng………………………………………………………..14 2. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005…………..16 3. T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng kh¸c…………………………………18 4. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y…………………….22 PhÇn III - §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh trong thêi gian tíi………………………………………………………………………23 I. §Þnh h­íng chiÕn l­îc chung…………………………………………24 II. C¸c môc tiªu c¬ b¶n cña s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2006……………25 III. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2006……………………………………………………………………..25 KÕt luËn Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh trùc thuéc c«ng ty vËt t­ vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng Kü thuËt vµ phßng Tµi chÝnh – kÕ to¸n, cïng víi sù chØ b¶o cÆn kÏ cña PGS. TS Ph¹m H÷u Huy, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· thu l­îm ®­îc trong qu¸ tr×nh häc t©p, em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· cè g¾ng ®i vµo t×m hiÓu mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty víi kh¶ n¨ng cã thÓ. Em nhËn thÊy r»ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35818.DOC