Báo cáo thực tập tại Công ty Du Lịch Hương Giang

LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tổng hợp đối với sinh viên du lịch nói riêng và sinh viên thuộc khối kinh tế nói chung là vô cùng quan trọng và hữu ích. Thông qua thời gian thực tập này giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng hợp về qúa trình hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, hiểu rõ hơn về các công việc mà sau khi ra trường họ phải đảm nhiệm. Từ đó giúp cho sinh viên hoàn thiện những kiến thức mà mình còn thiếu để khi ra trường có thể đạt được hiểu quả cao nhất trong công việc. Trước thực tế đó khoa Du lịch- trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội đã thực hiện chủ trương của trường cho sinh viên K41 đi thực tập trong tám tuần đầu năm thứ tư tại các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh du lịch. Là một sinh viên K41 khoa Du lịch –trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội được thực tập tại công ty Du Lịch Hương Giang chi nhánh Hà Nội. Sau khi kết thúc thực tập tôi đã có được những hiểu biết đáng kể về quá trình hoạt động cũng như những công việc trong một doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn Trương Tử Nhân, các thầy cô giáo trong khoa Du Lịch – trường Đại học Kinh tế quốc dân và tất cả mọi người trong Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh tại Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đợt thực tập này. Tôi xin chân thành cảm ơn!

doc24 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 882 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Du Lịch Hương Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Thùc tËp tæng hîp ®èi víi sinh viªn du lÞch nãi riªng vµ sinh viªn thuéc khèi kinh tÕ nãi chung lµ v« cïng quan träng vµ h÷u Ých. Th«ng qua thêi gian thùc tËp nµy gióp cho sinh viªn cã c¸i nh×n tæng hîp vÒ qóa tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp du lÞch, hiÓu râ h¬n vÒ c¸c c«ng viÖc mµ sau khi ra tr­êng hä ph¶i ®¶m nhiÖm. Tõ ®ã gióp cho sinh viªn hoµn thiÖn nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh cßn thiÕu ®Ó khi ra tr­êng cã thÓ ®¹t ®­îc hiÓu qu¶ cao nhÊt trong c«ng viÖc. Tr­íc thùc tÕ ®ã khoa Du lÞch- tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi ®· thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña tr­êng cho sinh viªn K41 ®i thùc tËp trong t¸m tuÇn ®Çu n¨m thø t­ t¹i c¸c doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. Lµ mét sinh viªn K41 khoa Du lÞch –tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi ®­îc thùc tËp t¹i c«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang chi nh¸nh Hµ Néi. Sau khi kÕt thóc thùc tËp t«i ®· cã ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt ®¸ng kÓ vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng còng nh­ nh÷ng c«ng viÖc trong mét doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch. Qua ®©y t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o h­íng dÉn Tr­¬ng Tö Nh©n, c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Du LÞch – tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n vµ tÊt c¶ mäi ng­êi trong C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! néi dung 1. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang. -Tªn c«ng ty: C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang -Tªn ®èi ngo¹i: Huong Giang Tourist Company, HTC -Trô së chÝnh: 17 Lª Lîi, Thµnh Phè HuÕ, ViÖt Nam. - Chi nh¸nh : Hµ Néi, §µ N½ng, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. - §¹i diÖn V­¬ng Quèc Anh, Céng Hoµ Liªn Bang §øc, Mªhico. 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang. N¨m 1975 cïng vèi sù ra ®êi cña C«ng ty Du LÞch Thõa Thiªn HuÕ, kh¸ch s¹n H­¬ng Giang còng chÝnh thøc ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng. 1994 C«ng ty Kh¸ch S¹n H­¬ng Giang ®­îc thµnh lËp trªn nÒn t¶ng cña Kh¸ch S¹n H­¬ng Giang vµ mét sè c¬ së l­u tró kh¸c. Còng vµo n¨m nµy, c«ng ty ®­îc cÊp giÊy phÐp kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ lÇn ®Çu tiªn. Sau hai n¨m ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, n¨m 1996 c«ng ty ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang, lÊy trô së chÝnh t¹i sè 17 Lª Lîi, Thµnh Phè HuÕ. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã quy m« lín trong ngµnh Du lÞch ViÖt Nam, C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang ®· nhanh trãng n¨m b¾t ®­îc nh÷ng xu thÕ vµ ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, cung cÊp c¸c dÞch vô chÊt l­îng cao, møc gi¸ c¹nh tranh vµ b¶o ®¶m uy tÝn víi c¸c ®èi t¸c, ban hµng ®· thùc sù trë thµnh ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang còng ®· nhanh chãng triÓn khai c¸c ho¹t ®éng maketing nh»m v­¬n tíi thÞ tr­êng quèc tÕ giÇu tiÒm n¨ng. Víi bÒ dÇy truyÒn thèng vµ kinh nghiÖm C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang ®· kh«ng ngõng tr­ëng thµnh vµ lín m¹nh vÒ mäi mÆt. C«ng ty ®­îc c«ng nh©n lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt trong ngµnh du lÞch ViÖt Nam. * Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh C«ng ty Du Lich H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi. Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1986 c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang chÝnh thøc ®­îc Tæng côc Du lÞch ViÖt nam cÊp giÊy phÐp kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ (sè 86/LHQQT). §Õn ngµy 30/3/1997 c«ng ty l¹i ®­îc Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam bæ sung thªm chøc n¨ng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh quèc tÕ. Trong suèt qóa tr×nh kinh doanh dµi c«ng ty ®· lu«n cè g¾ng t¹o lËp mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng trong lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh nãi chung vµ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ nãi riªng. Thu hót mét l­îng kh¸ch du lÞch rÊt lín trong n­íc vµ quèc tÕ tr­íc sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ngµnh du lÞch ViÖt nam. C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang cÇn ph¶i më réng thÞ tr­êng kh¸ch ®Çu vµo ra quy m« toµn quèc ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ còng nh­ néi ®Þa trªn toµn ®Êt n­íc. ChÝnh v× vËy, ngµy 30/8/1997 Gi¸m ®èc c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang t¹i HuÕ ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp thªm Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi. Ngµy 17/9/1997 UBND thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh(sè 3549/UBND) cho phÐp C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang ®Æt chi nh¸nh t¹i sè 56 phè Ch©u Long- Hµ Néi, ®ång thêi Chi nh¸nh còng ®­îc Së du lÞch thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ. Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang – HuÕ thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh tõng phÇn trong khu«n khæ kÕ ho¹ch, h¹ch to¸n vµ thèng nhÊt trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty, chi nh¸nh ®­îc sö dông con dÊu riªng ®Ó ho¹t ®éng, cã quyÒn më tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam b»ng ®ång ViÖt nam vµ ngo¹i tÖ. Sau mét thêi gian ng¾n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ do yªu cÇu më réng quy m« vµ thuËn tiÖn cho c«ng viÖc giao dÞch chi nh¸nh c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi ®· chuyÓn v¨n phßng lµm viÖc sang sè 106 phè TrÊn Vò vµo n¨m 2001. HiÖn nay chi nh¸nh c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt trong c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang. 1.2. §Þa vÞ ph¸p lý cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi C«ng ty du lÞch H­¬ng Giang lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p lý ®Ó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty ®­îc cÊp giÊy phÐp kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ do Tæng côc du lÞch ViÖt nam cÊp. Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang – HuÕ v× vËy nã còng cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p lý nh­ trªn. Ngoµi ra, Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi cßn ®­îc Së du lÞch Thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh du lÞch quèc tÕ. 1.3. Chøc n¨ng kinh doanh -Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ nhËn kh¸ch. -Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ göi kh¸ch -Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. -Cung cÊp c¸c dÞch vô lÎ cho kh¸ch du lÞch c«ng vô nh­: §Æt chç trong kh¸ch s¹n, mua vÐ m¸y bay, c¸c dÞch vô vËn chuyÓn, h­íng dÉn, ®ãn tiÕp t¹i s©n bay VIP… 2. §iÒu kiÖn hiÖn cã cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi 2.1. C¬ së vËt chÊt kü thuËt KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay tr¶i qua mét thêi gian dµi ho¹t ®éng c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang ®· vµ ®ang lín m¹nh vÒ mäi mÆt, hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ngµy cµng ®­îc x©y dùng n©ng cÊp lín m¹nh quy m« ngµy cµng lín * VÒ hÖ thèng kh¸ch s¹n c«ng ty cã 4 kh¸ch s¹n trong ®ã cã 2 kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn 3 sao. Kh¸ch s¹n H­¬ng Giang: sè 51 Lª Lîi –thµnh phè HuÕ (3 sao) Kh¸ch s¹n Sµi Gßn Morin (c«ng ty cã 50 % cæ phÇn): sè 30 Lª Lîi thµnh phè HuÕ (3 sao) Kh¸ch s¹n §«ng D­¬ng:sè 3 H­¬ng Giang, thµnh phè HuÕ Kh¸ch s¹n T©n Mü: Bªn biÓn ThuËn An. * VÒ hÖ thèng c¸c nhµ hµng: Nhµ hµng §«ng D­¬ng: sè 3 Hïng V­¬ng – thµnh Phè HuÕ Nhµ hµng v­ên Thiªn §µng:sè 17 Lª Lîi – thµnh phè HuÕ Nhµ hµng Quª H­¬ng: sè 75 ThuËn An – thµnh phè HuÕ Nhµ hµng Mai Hoa: sè 57 Lª Lîi – thµnh phè HuÕ * C«ng ty liªn doanh víi n­íc ngoµi Liªn doanh víi c«ng ty HIPPODROM- GEMBH (¸o) thµnh lËp C«ng ty liªn doanh Du lÞch L¨ng C«. Liªn doanh víi tËp ®oµn FUJIKEN (NhËt B¶n) x©y dùng khu Du lÞch L¨ng C«. Liªn doanh víi tËp ®oµn GERARDTEIM (Ph¸p) x©y dùng khu Du lÞch ThuËn An * C¸c Chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §µ N½ng V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i V­¬ng Quèc Anh V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i CHLB §øc V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Mªhic« Ngoµi ra c«ng ty cßn mét ®éi xe du lÞch, mét ®éi thuyÒn du lÞch kh¸ lín ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸ch du lÞch ®Õn th¨m thµnh phè HuÕ. *C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i t¹i Hµ Néi Ngay tõ khi thµnh lËp Chi nh¸nh ®· ®­îc C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang cÊp vèn ban ®Çu lµ 162. 000. 000 VND bao gåm: - Vèn b»ng tiÒn mÆt ®­a vµo tµi kho¶n cña Chi nh¸nh t¹i NHNT ViÖt Nam lµ 5. 000. 000 VND - Vèn ®Ó thanh to¸n tiÒn thuª nhµ ®ît 1 (lµm v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i 56 Ch©u Long –Hµ Néi) : 106. 000. 000 VND - Vèn b»ng hiÖn vËt bao gåm trang thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña v¨n phßng: 51. 000. 000 VND - Sau h¬n 5 n¨m ho¹t ®éng sè vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cña Chi nh¸nh ngµy mét t¨ng lªn. Chi nh¸nh ®· tù trang bÞ hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ngµy mét ®ång bé vµ ®¹t tiªu chuÈn Quèc TÕ. §Æc biÖt chi nh¸nh cßn sö dông m¹ng l­íi th«ng tin liªn l¹c tiªn tiÕn, nèi m¹ng Internet nhê ®ã chi nh¸nh cã thÓ giao dÞch liªn l¹c thu©n tiÖn ®Õn nh÷ng n¬i kh¸c trong n­íc còng nh­ quèc tÕ. Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang – Hµ Néi cßn cã hÖ thèng nhµ cung cÊp xe víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i, c¸c hÖ thèng nhµ hµng kh¸ch s¹n cã quan hÖ víi chi nh¸nh t¹i ®iÓm du lÞch. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®­a kh¸ch tham quan, tiªu dïng c¸c dÞch vô theo nhu cÇu cña kh¸ch. * HÖ thèng m¸y mãc trang thiÕt bÞ. Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi tuy míi thµnh lËp nh­ng ®øng tr­íc th¸ch thøc vÒ tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, chi nh¸nh ®· chñ ®éng ®Çu t­ mét hÖ thèng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó thuËn lîi cho c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng B¶ng1:B¶ng liÖt kª trang thiÕt bÞ m¸y mãc: Tªn thiÕt bÞ ®¬n vÞ Sè l­îng M¸y vi tÝnh ChiÕc 10 ®iÖn tho¹i cè ®Þnh ChiÕc 10 M¸y ph« t« ChiÕc 1 M¸y fax ChiÕc 1 M¸y in ChiÕc 3 M¸y ®iÒu hoµ ChiÕc 3 Xe « t« ChiÕc 1 (Nguån: Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi) Víi møc trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®­îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ mçi ng­êi gÇn nh­ sö dông mét m¸y vi tÝnh, mét ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. HÖ thèng m¸y tÝnh víi møc ®é hiÖn ®¹i cao ®­îc kÕt nèi m¹ng LAN vµ kÕt nèi víi bªn ngoµi qua m¹ng Internet. §iÒu nµy ®· n©ng cao n¨ng suÊt lµm viÖc cña nh©n viªn. 2.2. Nguån nh©n lùc cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi. C«ng t¸c ®iÒu hµnh cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi do bèn nh©n viªn, toµn bé ®· tèt nghiÖp ®¹i häc chuyªn ngµnh du lÞch ®¶m nhiÖm. Quan hÖ chÆt chÏ, g¾n bã víi c¸c nhµ cung cÊp c¸c dÞch vô cã chÊt l­îng cao nhÊt víi møc gi¸ c¹nh tranh. C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch lu«n ®­îc theo dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ lßng nhiÖt t×nh cña ®éi ngò nh©n viªn. Kh¶ n¨ng xö lý cña bé phËn ®iÒu hµnh cßn ®­îc nh©n lªn bëi hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c hiÖn ®¹i vµ quy tr×nh lµm viÖc, kiÓm tra chÆt chÏ. * M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang t¹i Hµ Néi. C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý doanh nghiÖp theo nguyªn t¾c trùc tuyÕn chøc n¨ng. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña chi nh¸nh ®­îc biÓu diÔn theo s¬ ®å sau: Néi ®Þa Inbound Outbound Gi¸m ®èc c«ng ty Bé phËn bæ trî Bé phËn nghiÖp vô du lÞch Phßng Marketing Phßng kÕ to¸n Phßng ®iÒu hµnh Bé phËn hµnh chÝnh B¶ng 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y chi nh¸nh c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang – Hµ Néi) (Nguån Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi) Sè l­îng nh©n viªn trong Chi nh¸nh Du lÞch H­¬ng Giang bao gåm 14 nh©n viªn trong ®ã cã: 1 Gi¸m ®èc Chi nh¸nh 1 Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, 1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch Marketing 1 KÕ to¸n tr­ëng - Bé phËn nghiÖp vô du lÞch: + Phßng marketing: 2 nh©n viªn + Phßng ®iÒu hµnh: 6 nh©n viªn, trong ®ã bao gåm: Outbound 1 nh©n viªn, Inbound 4 nh©n viªn, néi ®Þa 1 nh©n viªn. - Bé phËn bæ trî: + Phßng kÕ to¸n: 2 nh©n viªn (trong ®ã cã 1 kÕ to¸n tr­ëng). + Phßng hµnh chÝnh: 2 nh©n viªn. §éi ngò nh©n viªn trong Chi nh¸nh ®Òu tèt nghiÖp §HKTQD khoa Du lÞch vµ Kh¸ch s¹n. V× vËy hä n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ kinh doanh du lÞch nãi chung vµ kinh doanh l÷ hµnh nãi riªng. Ngoµi ra, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña ®éi ngò nh©n viªn trong Chi nh¸nh còng kh¸ thµnh th¹o v× vËy ®· t¹o ra mét lîi thÕ rÊt lín trong qóa tr×nh lµm viÖc. B¶ng 3: Tr×nh ®é häc vÊn cña ®éi ngò nh©n viªn Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang – Hµ Néi: Bé phËn Tæng sè ng­êi Trªn ®¹i häc §¹i häc Cao ®¼ng Sè l­îng (ng­êi) Tû lÖ (%) Sè l­îng (ng­êi) Tû lÖ (%) Sè l­îng (ng­êi) Tû lÖ (%) Marketing 2 1 50 1 50 0 0 Out bound 1 0 0 1 100 0 0 Inbound 4 0 0 4 100 0 0 Néi ®Þa 1 0 0 0 0 1 100 KÕ to¸n 2 0 0 2 100 0 0 Tæng sè 10 1 8 1 (Nguån: Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi) B¶ng 4: Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña ®éi ngò nh©n viªn Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang – Hµ Néi: Bé phËn Tæng Sè Ng­êi 2 ngo¹i ng÷ 1 ngo¹i ng÷ Sè l­îng (ng­êi) Tû lÖ (%) Sè l­îng (ng­êi) Tû lÖ (%) Marketing 2 1 50 1 50 Outbound 1 0 0 1 100 Inbound 4 1 25 3 75 Néi ®Þa 1 0 0 1 100 KÕ to¸n 2 0 0 2 100 Tæng sè 10 2 20 8 80 (Nguån: Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi) Ngoµi ®éi ngò h­íng dÉn viªn chÝnh thøc cña m×nh ra Chi nh¸nh ®· x©y dùng vµ tæ chøc mét m¹ng l­íi víi gÇn 100 h­íng dÉn viªn, céng t¸c viªn. §©y lµ nh÷ng c¸n bé h­íng dÉn cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖn vµ thùc sù quan t©m ®Õn c«ng viÖc h­íng dÉn. Chi nh¸nh lu«n chó träng duy tr× vµ ph¸t triÓn h­íng dÉn viªn. Bªn c¹nh c¹nh viÖc th­êng xuyªn l¾ng nghe ý kiÕn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho h­íng dÉn viªn, hµng n¨m tr­íc vµ sau mïa du lÞch. Chi nh¸nh ®· gÆp mÆt vµ trao ®æi víi toµn thÓ h­íng dÉn viªn. VËy ®èi víi ®éi ngò nh©n viªn, céng t¸c viªn nh­ vËy Chi nh¸nh Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi ®· thùc sù trë thµnh mét ®Þa chØ tùc sù ®¸ng tin cÇy ®èi víi kh¸ch du lÞch vµ b¹n hµng ®èi t¸c. 3. C¸c dÞch vô hiÖn cã cña Chi nh¸nh Du lÞch H­¬ng Giang hµ néi §©y lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang – HuÕ. Nh­ vËy nÕu nh­ C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang cã thÓ ®¸p øng ®­îc tÊt c¶ c¸c dÞch vô hiÖn cã nh­: c¸c dÞch vô nhËn kh¸ch, ®­a ®ãn kh¸ch quèc tÕ, néi ®Þa, c¸c dÞch vô lÎ cho kh¸ch c«ng vô (FIT sesvice) nh­ ®Æt chç trong kh¸ch s¹n mua vÐ m¸y bay, c¸c dÞch vô vËn chuyÓn, h­íng dÉn ®ãn tiÔn s©n bay…Th× chÝnh Chi nh¸nh Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi còng cã thÓ còng cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô nh­ trªn. Chi nh¸nh Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi lµ nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch chñ yÕu cho kh¸ch s¹n Sofitel, Metropole Hµ Néi, Th¸p Hµ Néi … Chi nh¸nh cßn cung cÊp c¸c dÞch vô vËn chuyÓn vµ du lÞch cho c¸c §¹i sø qu¸n n­íc ngoµi t¹i Hµ Néi. Sø qu¸n CHLB §øc, V­¬ng quèc ¸o, §an M¹ch lµ nh÷ng kh¸ch quen thuéc cña Chi nh¸nh. 4. C¸c ho¹t ®éng khai th¸c kh¸ch cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang – Hµ Néi: Chi nh¸nh ®· tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng khai th¸c trªn c¶ 3 ®èi t­îng kh¸ch hµng ®ã lµ: Inbound, Outbound vµ néi ®Þa. Tuy nhiªn, Chi nh¸nh ®· h­íng môc tiªu chñ yÕu cña m×nh vµo ®èi t­îng kh¸ch Inbound, mçi mét ®èi t­îng kh¸ch chi nh¸nh ®Òu x©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch phï hîp, hÊp dÉn ®¸p øng ®Çy ®ñ nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. 4. 1. Ho¹t ®éng khai th¸c kh¸ch ®èi víi Inbound: §èi t­îng kh¸ch Inbound lµ thÞ tr­êng môc tiªu cña Chi nh¸nh. Kh¸ch Inbound ®Õn ViÖt Nam qua chi nh¸nh tõ rÊt nhiÒu quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi, nh­ng cã thÓ chia ra lµm 2 m¶ng ®ã lµ: M¶ng Inbound ¢u – Mü vµ m¶ng Inbound Ch©u ¸. * M¶ng Inbound ¢u – Mü: §èi vìi nh÷ng kh¸ch du lÞch ®Õn tõ c¸c Ch©u ¢u vµ Ch©u Mü th× ®Æc tr­ng cña hä lµ cã møc tiªu dïng cao, hä muèn kh¸m ph¸ nh÷ng c¸i ®­îc coi lµ ®Æc tr­ng cña ®Êt n­íc ViÖt nam ë c¶ 3 miÒn B¾c, Trung vµ Nam mµ hä míi chØ ®­îc biÕt th«ng qua nh÷ng ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. N¾m ®­îc thÞ hiÕu, nhu cÇu trªn chi nh¸nh ®· chñ ®éng x©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch sau ®Ó phôc vô ®èi t­îng kh¸ch nµy: * C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi (Packag tour). C¸c ch­¬ng tr×nh trän gãi ®­îc Chi nh¸nh thùc hiÖn ®Ó kh¸m ph¸ nh÷ng nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng cïng nh÷ng th¾ng c¶nh næi tiÕng cña c¶ 3 miÒn nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh mang tªn “ViÖt Nam New Discovery” hay “ViÖt Nam Grand Adventure” c¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc chia nhá ra ®Ó kh¸m ph¸ tõng phÇn, tõng bé phËn ë c¶ 3 miÒn. Thêi gian cho dµnh cho c¸c ch­¬ng tr×nh nµy cã thÓ dµi tíi 20 ngµy/19 ®ªm ®¶m b¶o cho du kh¸ch cã c¸i nh×n toµn diÖn vµ râ nÐt vÒ con ng­êi, ®Êt n­íc ViÖt Nam. * C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch tù chän (Optional Tour). §èi víi nh÷ng kh¸ch ®Õn ViÖt Nam mµ hä kh«ng cã nhiÒu thêi gian hoÆc lµ nh÷ng ng­êi n­íc ngoµi ®ang lµm viÖc t¹i ViÖt Nam, hä muèn ®i du lÞch trong mét thêi gian ng¾n phï hîp víi thêi gian vµ c«ng viÖc cña hä. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu trªn Chi nh¸nh ®· x©y dùng rÊt nhiÒu ch­¬ng tr×nh du lÞch tù chän víi thêi gian tõ 1 ®Õn 2 ngµy, thËm chÝ cã thÓ lµ 1/2 ngµy. C¸c ®Þa ®iÓm mµ Chi nh¸nh ®­a kh¸ch ®Õn th­êng lµ nh÷ng ®iÓm xung quanh Hµ Néi kh«ng xa nh­: H¹ Long, Ninh B×nh, Mai Ch©u – Hoµ B×nh, Chïa H­¬ng…vµ c¸c ®iÓm tham quan trong thµnh phè Hµ Néi. Gi¸ b¸n trung b×nh cho c¸c Tour tù chän lµ tõ kho¶ng 15 ®Õn 30 USD trªn/Pax. + Mét ch­¬ng tr×nh trän gãi ®­îc Chi nh¸nh thùc hiÖn cã thÓ nh­ sau: Hµ Néi – H¹ Long – Hµ Néi Thêi gian 4 ngµy/3 ®ªm Ngµy 1: §Õn Hµ Néi §ãn kh¸ch t¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi NhËp phßng kh¸ch s¹n cho kh¸ch ¡n tèi vµ nghØ qua ®ªm t¹i kh¸ch s¹n ë Hµ Néi Ngµy 2: Hµ Néi – H¹ Long Buæi s¸ng, sau khi ¨n s¸ng song ë Hµ Néi, ®­a kh¸ch ®i H¹ Long b»ng «t«. ¡n tr­a ë H¹ Long. Buæi chiÒu: Th¨m th¾ng c¶nh VÞnh H¹ Long b»ng tµu thuû. ¡n tèi vµ nghØ l¹i t¹i VÞnh H¹ Long. Ngµy 3: H¹ Long – Hµ Néi Buæi s¸ng, sau khi ¨n s¸ng ë H¹ Long, quay trë l¹i Hµ Néi, cho kh¸ch ¨n tr­a t¹i Hµ Néi. Buæi chiÒu thùc hiÖn Tour nöa ngµy t¹i thµnh phè Hµ Néi dÉn kh¸ch ®i th¨m mét sè ®Þa ®iÓm næi tiÕng cña Hµ Néi nh­: Hå Hoµn KiÕm, §Òn Ngäc S¬n, L¨ng B¸c… Sau khi ¨n tèi, ®­a kh¸ch ®i xem móa rèi n­íc, kh¸ch nghØ qua ®ªm ë Hµ Néi. Ngµy 4: Dêi Hµ Néi Cho kh¸ch tù do tham quan, mua s¾m tr­íc khi lªn m¸y bay. * M¶ng kh¸ch Inbound Ch©u ¸ : §èi víi m¶ng kh¸ch nµy chñ yÕu ®Õn tõ nh÷ng n­íc gÇn víi n­íc ta nh­ Trung Quèc, c¸c n­íc ASEAN (Th¸i Lan, Singapore, Malaysia…). HiÖn nay, Chi nh¸nh míi khai th¸c hai ®èi t­îng kh¸ch giµu tiÒm n¨ng ®ã lµ NhËt B¶n vµ Hµn Quèc. So víi ®èi t­îng kh¸ch Trung Quèc vµ mét sè n­íc trong khu vùc th× ®Æc ®iÓm møc tiªu dïng c¸c dÞch vô cña hä lµ kh«ng cao (hä kh«ng cÇn ë kh¸ch s¹n nhiÒu sao). Hä th­êng ®Õn nh÷ng ®iÎm du lÞch næi tiÕng cña ViÖt Nam nh­: Hµ Néi, H¹ Long, Héi An…Cßn ®èi víi kh¸ch NhËt B¶n vµ Hµn Quèc, do møc sèng ë hai n­íc nµy kh¸ cao vµ ®Æc tÝnh tiªu dïng cña hä còng kh¸c so víi ng­êi Trung Quèc, Th¸i Lan…Hä th­êng ë t¹i c¸c kh¸ch s¹n lín, møc tiÖn nghi cao nh­ : Niko, Daewooo… Mét ch­¬ng tr×nh 3 ngµy /2®ªm mµ Chi nh¸nh thùc hiªn cho ®èi t­îng kh¸ch nµy th­êng lµ: Hµ Néi – H¹ Long -Ninh B×nh- Hµ Néi. Ngµy1: Seoul(Hµn Quèc)-Hµ Néi –H¹ Long. -§ãn kh¸ch t¹i s©n bay Néi BµI. - §­a kh¸ch ®Õn th¼ng H¹ Long. -¡n tèi t¹i nhµ hµng ViÖt Nam. -NghØ ®ªm t¹i H¹ Long. Ngµy 2: H¹ Long –Hµ Néi. Sau khi ¨n s¸ng t¹i kh¸ch s¹n. §­a kh¸ch th¨m vÞnh H¹ Long b»ng thuyÒn, th­ëng thøc b÷a tr­a trªn thuyÒn b»ng c¸c mãn ¨n h¶i s¶n. Buæi chiÒu trë vÒ Hµ Néi, ¨n tèi t¹i nhµ hµng Hµn Quèc. NghØ ®ªm t¹i kh¸ch s¹n ë Hµ Néi. Ngµy3: Hµ Néi –Ninh B×nh –Hµ Néi. Sau khi ¨n s¸ng kh¸ch cã mét chuyÕn th¨m quan quanh thµnh phè Hµ Néi: L¨ng B¸c, Nhµ sµn, B¶o tµng Hå ChÝ Minh, Hå Hoµn KiÕm … Sau khi ¨n tr­a, dêi Hµ Néi ®i Ninh B×nh th¨m Tam Cèc –BÝch §éng b»ng thuyÒn nan. Trë vÒ Hµ Néi sau khi ¨n tèi, ®­a kh¸ch ®i xem móa rèi n­íc. TiÔn s©n bay. KÕt thóc tour. *NhËn xÐt Nh­ vËy thÞ tr­êng kh¸ch môc tiªu cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi lµ kh¸ch Inbound. Khi khai th¸c ®èi t­îng kh¸ch nµy Chi nh¸nh ®· chñ ®éng n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu, thÞ hiÕu, c¸c ®Æc tÝnh tiªu dïng cña kh¸ch®Ó tõ ®ã x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh phï hîp víi ®èi t­îng kh¸ch, ®¸p øng®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch. §èi víi ®èi t­îng kh¸ch nµy Chi nh¸nh ®· x©y dùng ®­îc nhiÒu ch­¬ng tr×nh du lÞch phong phó, ®a d¹ng vµ hÊp dÉn. * Mét ch­¬ng tr×nh du lÞch tù chän cã thÓ nh­ sau: Hµ Néi – Hoµ B×nh (2 ngµy 1 ®ªm). Ngµy 1: DÉn kh¸ch ®i trùc tiÕp tíi Mai Ch©u c¸ch Hµ Néi 150 km vÒ phÝa t©y nam. ¡n tr­a ë Mai Ch©u sau ®ã th¨m b¶n lµng d©n téc thiÓu sè Th¸i. Quay vÒ thÞ x· Hoµ B×nh, ¨n tèi ë Hoµ B×nh th­ëng thøc c¸c ®iÖu móa, nh÷ng c©u h¸t d©n ca cña ng­êi d©n téc vµ cïng uèng r­îu cÇn. Qua ®ªm ë Hoµ B×nh. Ngµy 2: Nöa ngµy th¨m Hoµ B×nh: §Ëp thuû ®iÖn Hoµ B×nh, ®Òn Th¸c Bµ vµ nh÷ng b¶n lµng d©n téc thiÓu sè. Quay trë l¹i Hµ Néi vµo bu«Ø chiÒu. 4. 2. Ho¹t ®éng khai th¸c kh¸ch ®èi víi Oubound. KÓ tõ khi Viªt Nam më réng mèi quan hÖ quèc tÕ, héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi c¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu còng ®¬n gi¶n ®i rÊt nhiÒu, th× l­îng ng­êi ViÖt Nam ®i du lÞch n­íc ngoµi còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. N¾m b¾t ®­¬c xu thÕ ®ã c«ng ty Du lich H­¬ng Giang ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu, x©y dùng ch­¬ng tr×nh tham quan, kÕt hîp víi mua s¾m ë c¸c n­íc trong khu v­c ASEAN vµ Trung Quèc mang tªn “ThÕ giíi ngµy nay “c¸c ch­¬ng tr×nh nµy tËp chung vµo nh÷ng ®iÓm du lÞch næi tiÕng vµ nh÷ng trung t©m th­¬ng m¹i: -V­¬ng Quèc Th¸i Lan: Bangkok-Pattga. -Malaysia vµ singapore: Kuala lampur – Genting -Ma lucca-JohorBara- Singapore. -Trung Quèc + B¾c kinh-Th­îng H¶i. +§¶o H¶I Nam. +Trung Hoa lôc tØnh. +Qu¶ng ch©u –Th©m QuyÕn –Ma cao –Hång k«ng. Ngoµi ra, Chi nh¸nh cßn thùc hiªn c¸c ch­¬ng tr×nh liªn tuyÕn nh­: Th¸i Lan –Singapore-Malaysia c¸c ch­¬ng tr×nh nµy th­êng cã ®é dµi thêi gian tõ 5-15 ngµy. 4. 3. Ho¹t ®éng khai th¸c kh¸ch néi ®Þa. ThÞ tr­êng kh¸ch néi ®Þa tuy kh«ng ®­îc Chi nh¸nh C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang m¹nh mÏ nh­ thÞ tr­êng kh¸ch Inbound nh­ng nã vÉn cã mét tÇm quan träng trong chiÕn l­îc kinh doanh cña Chi nh¸nh. MÆc dï chi nh¸nh chØ tiÕn hµnh khai th¸c thÞ tr­êng néi ®Þa khi mµ mïa du lÞch quèc tÕ gi¶m ®i, nh­ng chi nh¸nh vÉn x©y dùng mét hÖ thèng ch­¬ng tr×nh néi ®Þa rÊt híp dÉn trong n¨m 2000-2001, víi rÊt nhiÒu ch­¬ng tr×nh du lÞch trªn c¶ ba miÒn B¾c –Trung –Nam cña n­íc ta mang tªn “Du lÞch trªn mäi miÒn tæ quèc “. §©y lµ ch­¬ng tr×nh chän gãi víi thêi gian tõ 3-11 ngµy. Nã ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ mäi nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch nªn rÊt ®­îc mäi ng­êi ­a chuéng nh­: Ch­¬ng tr×nh HuÕ vµo h¹ (3ngµy /4®ªm) , hay ch­¬ng tr×nh ®i th¨m H¹ Long (3ngµy /2®ªm) …víi møc gi¸ phï hîp. MÆc dï hiÖn t¹i kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa ®èi víi chi nh¸nh ch­a ph¸t triÓn nh­ng nã vÉn ®ãng vai chß quan träng trong chiÕn l­îc chung cña chi nh¸nh. Trong thêi gian tíi nhu cÇu du lÞch cña ng­êi d©n t¨ng nhanhch¾c ch¾n du lÞch néi ®Þa sÏ ph¸t triÓn m¹nh. §iÒu nµy ®ßi hái chi nh¸nh ph¶i cã ch­¬ng tr×nh du lÞch néi ®Þa phong phó vµ phï hîp h¬n. 5. KÕt qu¶ kinh doanh trong thêi gian qua cña Chi nh¸nh Du lÞch H­¬ng Giang Hµ N«i. 5. 1 VÒ doanh thu chi phÝ vµ lîi nhuËn: T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh H­¬ng Giang Hµ Néi trong giai ®o¹n 1999 - 2000 ®­îc biÓu diÔn qua b¶ng biÓu sau: B¶ng 5: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi ChØ tiªu §¬n vÞ (®ång) 1999 2000 2001 Doanh VN§ 3.080.116.000 3.301.588.000 4.116.696406 Chi phÝ VN§ 2.882.183.000 3.064.634.000 4.006.275.630 Lîi nhuËn VN§ 15.354.097 55.872.900 45.376.200 Nép ng©n s¸ch VN§ 14.606.229 1.6761.870 18.978.327 (Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nhanh Du lÞchH­¬ng Giang Hµ Néi n¨m 2001) BiÓu 1:BiÓu ®å thu chi cña Chi nh¸nh Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi n¨m 2001-2002 BiÓu 2: BiÓu ®å b¸o c¸o lîi nhuËn –nép ngh©n s¸ch nhµ n­íc cña Chi nh¸nh H­¬ng Giang 5.2. VÒ kh¸ch Sè ngµy kh¸ch b×nh qu©n trong n¨m 1999-2001 cña chi nh¸nh H­¬ng giang còng t¨ng lien tôc sè ngµy kh¸ch b×nh qu©n cña chi nh¸nh ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 6: Sè ngµy kh¸ch b×nh qu©n cña Chi nh¸nh tõ n¨m 1999-2001 ChØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 2001 Sè ngµy kh¸ch b×nh qu©n Ngµy kh¸ch 2, 57 3, 50 4, 25 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi n¨m 2001) Nh×n vµo sè liÖu tõ n¨m 1999 -2001 ta thÊy sè ngµy kh¸ch cña Chi nh¸nh t¨ng rÊt nhanh. §iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch cña chi nh¸nh rÊt tèt vµ uy tÝn cña chi nh¸nh còng ®­îc kh¼ng ®Þnh. Cã ®­îc ®iÒu trªn lµ do sù nç lùc rÊt lín cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Chi nh¸nh C«ng ty du lÞch H­¬ng giang Hµ Néi. · Sè l­îng kh¸ch cña Chi nh¸nh trong n¨m 2001 võa qua nh­ sau: B¶ng 7: Sè l­ît kh¸ch cña Chi nh¸nh trong n¨m 2001 Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn Kh¸ch Outbound Kh¸ch inbound Kh¸ch Néi ®Þa Tæng sè ®­êng hµng kh«ng 67 1227 0 1294 ®­êng bé 0 0 389 389 Tæng sè l­ît kh¸ch 67 1227 389 1683 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Du lÞch H­¬ng Giang Hµ Néi n¨m 2001) NhËn xÐt: Nh­ vËy víi sè liÖu nh­ trªn cña chi nh¸nh c«ng ty du lÞch H­¬ng giang Hµ Néi trong n¨m 2001 ta thÊy tæng sè l­ît kh¸ch cña chi nh¸nh lµ 1683 trong ®ã sè l­îng kh¸ch ®i b»ng ®­êng bé lµ 389 (chiÕm 23, 1%) , sè l­îng kh¸ch ®i b»ng ®­êng hµng kh«ng lµ 1294 (chiÕm 76, 9%) Cã tû lÖ nh­ vËy lµ do thÞ tr­êng kh¸ch môc tiªu cña chi nh¸nh tËp trung vµo m¶ng kh¸ch quèc tÕ lµ chñ yÕu mµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cña ®ãi t­îng kh¸ch nµy b»ng ®­êng hµng kh«ng lµ chÝnh. MÆc dï vËy kh¸ch ®i du lÞch n­íc ngoµi ngµy cµng cã xu h­íng ®i b»ng ph­¬ng tiÖn tµu biÓn v× vËy trong t­¬ng lai tû lÖ kh¸ch quèc tÕ ®i vµo ViÖt Nam b»ng ®­êng hµng kh«ng sÏ gi¶m dÇn, nh­êng chç cho ph­¬ng tiÖn tµu biÓn. Trong tæng sè l­ît kh¸ch mµ chi nh¸nh thùc hiÖn trong n¨m 2001 th× sè l­îng kh¸ch inbound lµ 1227 l­ît kh¸ch (chiÕm 73%), sè l­îng kh¸ch outbound lµ 67 l­ît kh¸ch (chiÕm 4%) vµ sè l­îng kh¸ch néi ®Þa lµ 389 l­ît kh¸ch (chiÕm 23%) . Víi tû lÖ nh­ vËy ta thÊy chi nh¸nh chñ yÕu khai th¸c ®èi t­îng kh¸ch inbound lµ chÝnh. Bëi v× khi ®ãn ®èi t­îng kh¸ch nµy Chi nh¸nh ®· cã mét hÖ thèng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch khai th¸c tÊt c¶ c¸c ®iÓm, khu du lÞch næi tiÕng ë miÒn B¾c ViÖt Nam. Chi nh¸nh còng cã quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô. TÊt c¶ ®¶m b¶o ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu khi kh¸ch ®Õn th¨m quan. §èi t­îng kh¸ch outbound th× Ýt h¬n bëi Chi nh¸nh míi ®­îc thµnh lËp nªn vÒ kinh nghiÖm còng nh­ c¸c mèi quan hÖ víi ®èi t¸c n­íc ngoµi cßn nhiÒu h¹n chÕ cho nªn nh÷ng n¨m ®Çu chi nh¸nh chØ t©p trung t¹o lËp uy tÝn ®Ó chuÈn bÞ cho chiÕn l­îc l©u dµi. Cßn ®èi t­îng kh¸ch néi ®Þa chi nh¸nh chØ tiÕn hµnh khai th¸c khi mµ mïa du lÞch quèc tÕ ®· gi¶m. L­îng kh¸ch Inbound gi¶m ®i th× Chi nh¸nh tËp trung vµo nhËn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch néi ®Þa còng vÉn víi nh÷ng tour mµ Chi nh¸nh ®· khai th¸c ë c¸c ®iÓm, c¸c khu du lÞch næi tiÕng cña miÒn B¾c KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhê cã chÝnh s¸ch më cöa ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta më réng quan hÖ ngo¹i giao víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi c¶ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸… nhê ®ã mµ ngµnh Du lÞch ViÖt Nam nãi riªng ®· kh«ng ngõng ®­îc ph¸t triÓn nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc, ®ång thêi ®em l¹i nguån thu ®¸ng kÓ cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. Cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch lµ sù ra ®êi cña rÊt nhiÒu nh÷ng c«ng ty du lÞch vµ c¸c kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn cao ®Ó phôc vô tèt nhÊt nh÷ng nhu cÇu cña du kh¸ch. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· x¸c ®Þnh chñ tr­¬ng ®­a ngµnh Du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän vµ ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ lín cho ®Êt n­íc, ®ång thêi gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng­êi d©n. Do n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh ®ã, Chi nh¸nh C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Hµ Néi ®· ®ang vµ sÏ tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng trang thiÕt bÞ, kiÖn toµn c¬ cÊu tæ chøc, nguån nh©n lùc vµ ph¸t triÓn c¸c chiÕn l­îc nh»m thu hót kh¸ch ®Õn víi c«ng ty. Ngoµi ra, trong nh÷ng n¨m tíi Chi nh¸nh C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Hµ Néi cßn sÏ tiÕn hµnh më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó t¨ng sè l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn mua c¸c s¶n phÈm du lÞch cña c«ng ty. Qua 8 tuÇn thùc tËp t¹i Chi nh¸nh C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Hµ Néi t«i ®· thùc sù n¾m b¾t ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ vÒ c¸ch thøc tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña mét C«ng ty Du lÞch nãi chung vµ cña Chi nh¸nh C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Hµ Néi nãi riªng ®Ó tõ ®ã cã thÓ hiÓu biÕt h¬n vÒ mét C«ng ty Du lÞch cÇn ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc g×?, c¬ cÊu tæ chøc cña nã ra sao?. Vµ h×nh thøc thu hót kh¸ch cña nã nh­ thÕ nµo?. §ång thêi qua lÇn thùc tËp nµy t«i còng biÕt ¸p dông mét phÇn nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë tr­êng vµo thùc tiÔn. Trong thêi gian thùc tËp t«i còng hiÓu ®­îc mét phÇn vÒ nh÷ng c«ng viÖc mµ s¾p tíi khi ra tr­êng t«i sÏ ph¶i lµm. §­îc nh­ vËy lµ do cã sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« trong khoa Du lÞch vµ Kh¸ch s¹n, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Tr­¬ng Tö Nh©n ng­êi ®· trùc tiÕp tËn t×nh gióp ®ì t«i trong thêi gian thùc tËp cïng víi sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña ban gi¸m ®èc vµ c¸c nh©n viªn trongChi nh¸nh C«ng ty Du LÞch H­¬ng Giang Hµ Néi ®· gióp t«i hoµn thµnh tèt thêi gian thùc tËp. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35658.DOC
Tài liệu liên quan