Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH 4P

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH 4P: 3 II. Tình hình thực trạng sản xuất và kinh doanh của công ty trong những năm qua: 13 1. Một số nét về các mặt hàng chủ yếu và các nhà cung cấp chính của công ty: 13 1.1. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của công ty: 13 1.2. Một số nét về các nhà cung cấp chính của công ty 14 2. Những kết quả đạt được của công ty TNHH 4P: 15 3. Những khó khăn hạn chế: 16 4. Nguyên nhân của những khó khăn hạn chế trên: 18 III. Phương hướng, mục tiêu của công ty trong thời gian tới: 19 1. Phương hướng 19 2. Mục tiêu 19 IV. Một số kiến nghị nhằm giảI quyết những khó khăn hạn chế của công ty TNHH 4P: 20 V. Đề tài dự kiến 21 KẾT LUẬN 22 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

doc24 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 800 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH 4P, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Tõ n¨m 1996, §¶ng vµ Nhµ n­íc ra chñ tr­¬ng thùc hiÖn viÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ sang nÒn thÞ tr­êng cã sù ®iÒu chØnh cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Víi nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua ®· chøng tá sù ®óng ®¾n vµ kÞp thêi cña chñ tr­¬ng nµy. ChÝnh s¸ch ®æi míi mäi mÆt cña chóng ta ®­îc tiÕn hµnh trong bèi c¶nh thÕ giíi cã nhiÒu thuËn lîi, xu thÕ ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cïng víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt. C¸c quèc gia ®Òu thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ vµ kinh tÕ thÕ giíi t¨ng tr­ëng theo xu h­íng toµn cÇu ho¸… Bèi c¶nh thuËn lîi nµy cã ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ cña nhiÒu n­íc, trong ®ã cã ViÖt Nam. Tuy nhiªn chóng ta cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n tõ nhiÒu mÆt nh­: NÒn kinh tÕ cßn nghÌo nµn l¹c hËu, th­êng xuyªn cã t×nh tr¹ng thiÕu vèn trong c¸c doanh nghiÖp, thiÕu kü thuËt vµ m¸y mãc hiÖn ®¹i, tr×nh ®é lao ®éng cßn nhiÒu h¹n chÕ. §Ó nÒn kinh tÕ n­íc nhµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, chóng ta cÇn ph¶i nç lùc thùc hiÖn tèt c«ng cuéc CNH_H§H ®Êt n­íc ®­a ®Êt n­íc trë thµnh mét trong nh÷ng con rång cña Ch©u ¸. Víi sù héi nhËp cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, nÒn kinh tÕ khu vùc còng nh­ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay ®· cho thÊy r»ng ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi t©t c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Thùc tÕ cho thÊy, kh«ng kh«ng cã mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi cã thÓ ph¸t triÓn ®éc lËp, kh«ng cã quan hÖ giao l­u, tao ®æi vµ bu«n b¸n víi c¸c n­íc kh¸c. ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn cµng kh«ng thÓ ®ãng cöa víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi Sau mét thêi gian tiÕn hµnh c¶i c¸ch nÒn kinh tÕ, chóng ta ®· ®¹t ®­îc rÊt nhiÒu thµnh tùu, tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã chóng ta cßn cã rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thiÕu sãt. Nh×n chung nÒn kinh tÕ n­íc ta vÉn cßn nghÌo nµn vµ l¹c hËu so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, thu nhËp b×nh qu©n tÝnh theo ®Çu ng­êi t¨ng, nh­ng vÉn thuéc diÖn mét trong nh÷ng n­íc nghÌo nhÊt thÕ giíi. Tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nh­ng sè tuyÖt ®èi thÊp, viÖc huy ®éng vµ sö dông nguån vèn cßn kÐm hiÖu qu¶. §Ó kh¾c phôc ®­îc nh÷ng t×nh tr¹ng nµy, chóng ta cÇn ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn vµ c¶i c¸ch c¸c chÝnh s¸ch ®æi míi, ®Èy m¹nh sù nghiÖp CNH_ H§H ®Êt n­íc, më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i Mét hiÖn t­îng hiÖn nay, mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, ®ã lµ sù t¨ng tr­ëng ngµy cµng nhanh vÒ sè, chÊt l­îng cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp liªn doanh,… t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thÞ tr­êng, t¹o viÖc lµm cho mét l­îng lao ®éng dåi dµo, lµm t¨ng thªm cho møc sèng cña nh©n d©n, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn tiÕn lªn cña ®Êt n­íc, trong sè ®ã cã c«ng ty TNHH 4P. Sau mét thêi gian t×m hiÓu t¹i c«ng ty em ®· rót ra ®­îc rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých cho b¶n th©n. Víi phÇn b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy em xin ®­îc ®i s©u vµo mét sè khÝa c¹nh cña c«ng ty TNHH 4P. Do tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian t×m hiÓu ch­a ®­îc l©u nªn bµi viÕt cña em cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o h­íng dÉn ThS NguyÔn Thanh Hµ vµ cña c¸c anh chÞ c¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty. Sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o h­íng dÉn vµ cña c¸c anh chÞ trong c«ng ty 4P lµ mét niÒm vinh dù rÊt lín ®èi víi b¶n th©n em. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH 4P: C«ng ty TNHH 4P_ c«ng ty four P thµnh lËp n¨m 2000, giÊy chøng nhËn kinh doanh sè 0502000079 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ tØnh H­ng Yªn cÊp. §¨ng ký kinh doanh lÇn 1 ngµy 10/03/2000. §¨ng ký kinh doanh lÇn 2 ngµy 24/8/2002. §¨ng ký l¹i lÇn thø nhÊt ngµy 23/10/2002. Tªn c«ng ty: C«ng ty TNHH 4P Tªn giao dÞch: FOUR P COMPANY LIMITED. Tªn viÕt t¾t: FOUR Co., LTD §Þa chØ trô së chÝnh: ThÞ trÊn Nh­ Quúnh, huyÖn V¨n L©m, tØnh H­ng Yªn. §T: 049349132 Fax: 049349132 _ Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: Mua b¸n hµng ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc, m¸y mãc ®o l­êng, thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng x©y dùng, c«ng nghiÖp, « t«, xe m¸y, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, trang thiÕt bÞ y tÕ, dông cô thÝ nghiÖm, ®¹i lý mua b¸n trang thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng , dÞch vô kü thuËt , söa ch÷a b¶o d­ìng, b¶o hµnh b¶o tr× c¸c s¶n phÈm c«ng ty kinh doanh, s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm ®IÖn, ®IÖn tö, tin häc, m¸y ®o l­êng, tù ®éng ho¸ trang thiÕt bÞ v¨n phßng, trang thiÕt bÞ y tÕ, dông cô thÝ nghiÖm, t­ vÊn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc, tù ®éng ho¸, ®o l­êng, s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n phÇn mÒm tin häc, m«i giíi th­¬ng m¹i, ®¹i lý mua b¸n ký göi hµng ho¸. Vèn ®iÒu lÖ: 4.500.000.000 ®ång( Bèn tû n¨m tr¨m triÖu ®ång) Danh s¸ch thµnh viªn bao gåm: 1. Hoµng Minh TrÝ phßng 202 V4 tËp thÓ §HGTVT ph­êng Ngäc Kh¸nh_ Ba §×nh_ Hµ Néi. Sè vèn: 3.600 triÖu ®ång. 2. NguyÔn V¨n LuËt: sè 12N2 L¸ng Th­îng_ §èng §a_ Hµ Néi. Sè vèn 900 triÖu ®ång( 20%) Trong ®ã ng­êi ®¹i diÖn ph¸p luËt cña c«ng ty lµ «ng Hoµng Minh TrÝ, chøc danh Gi¸m ®èc. C«ng ty ®¨ng ký m· sè thuÕ sè: 0900198105 Tªn th­¬ng nh©n XNK: C«ng ty TNHH 4P Tªn giao dÞch: FOUR P COMPANY LIMITED. §Þa chØ giao dÞch: TÇng 8 toµ nhµ 25 phè Bµ TriÖu_ Hµ Néi. §Þa chØ nhµ m¸y: Khu«n viªn nhµ m¸y LG SEL thÞ trÊn Nh­ Quúnh, huyÖn V¨n L©m, tØnh H­ng Yªn. Lµ mét ®¬n vi h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp,cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ®­îc sö dông con dÊu riªng theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. C¬ cÊu lao ®éng vµ c¸c phßng ban Lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc ®¶m b¶o qu¶n lý vµ sö dông tèt lùc l­îng lao ®éng ¶nh h­ëng tíi c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng trÎ, cã n¨ng lùc, søc khoÎ, tinh thÇn tËp thÓ. Tuy nhiªn, c«ng ty vÉn gÆp khã kh¨n do ¶nh h­ëng cña viÖc ®æi míi c«ng nghÖ. Tõ mét c«ng ty cã 67 ng­êi khi thµnh lËp, sau h¬n bèn n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Õn nay c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty ®iÖn tö lín trong n­íc víi nguån nh©n lùc lªn ®Õn con sè 125 ng­êi n¨m 2003, chóng ta cã thÓ theo dâi nguån nh©n lùc cña c«ng ty qua c¸c n¨m theo b¶ng 1. §a sè c¸c nh©n viªn cña c«ng ty cã tuæi ®êi cßn rÊt trÎ. §©y lµ mét thÕ m¹nh cña c«ng ty, do ®éi ngò nh©n viªn cßn trÎ nªn lu«n cã sù h­ng phÊn vµ nhanh nhÑn trong c«ng viÖc. Tuy nhiªn ®iÒu nµy còng cã mét sè khã kh¨n h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­: Ch­a cã kinh nghiÖm, ch­a t¹o ®­îc lßng tin ®èi víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh. Do vËy nã ®ßi hái ph¶i cã mét vÞ l·nh ®¹o chÝn ch¾n nh­ng ph¶i am hiÓu vµ cëi më ®Ó t¹o cho hä h­ng phÊn trong c«ng viÖc. C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty TNHH 4P C¬ cÊu n¨m §é tuæi 20_30 30_45 Giíi tÝnh Nam N÷ Tr×nh ®é häc vÊn L§ QLý CN SX Tæng §H C§, TC S¬ cÊp 2001 47 28 39 36 16 14 45 23 52 75 2002 55 38 50 43 25 20 48 26 67 93 2003 74 51 70 55 29 30 66 32 93 125 (Nguån tõ phßng hµnh chÝnh c«ng ty 4P) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy, sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua kh«ng ngõng t¨ng vµ kh¸ c©n ®èi gi÷a hai khèi qu¶ lý vµ s¶n xuÊt. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®é tuæi rÊt trÎ (Khèi qu¶n lý lµ 29 tuæi vµ khèi s¶n xuÊt lµ 31 tuæi) do c«ng ty tuyÓn thªm nhiÒu lao ®éng ®Ó ®¸p øng qui m« kinh doanh ®ang ®­îc më réng. Lùc l­îng lao ®éng trong vµi n¨m qua t¨ng nhanh c¶ vÒ nhËn thøc vµ tr×nh ®é so víi nh÷ng n¨m tr­íc nh»m thÝch øng víi ®iÒu kiÖn, c¬ chÕ míi. §éi ngò c¸n bé vµ kÜ s­ t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ nh­ng l¹i lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vµ th­êng xuyªn tham gia c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. MÆc dï viÖc tæ chøc qu¶n lý lao ®éng trong c«ng ty TNHH 4P ch­a hoµn h¶o vµ cßn nhiÒu thiÕu xãt do ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè nh­ng ta cã thÓ tin t­ëng r»ng víi ®éi ngò lao ®éng kh«ng ngõng gia t¨ng, c¶ vÒ chÊt vµ l­îng, c«ng ty ®øng v÷ng vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ ®Çy biÕn ®éng vµ th¸ch thøc. Tõ ®ã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô nh»m kh«ng ngõng më réng qui m« s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ c«ng ty . Tr¶i qua h¬n 4 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn c«ng ty TNHH 4P ®Õn nay ®· lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lín, cã mét c¬ së vËt chÊt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo lo¹i bËc nhÊt, ®éi ngò kü s­ vµ c¸c bé qu¶n lý ®uîc ®µo t¹o tèt vµ cã kinh nghiÖm trong nghÒ nghiÖp, cã mèi quan hÖ quan hÖ lµm ¨n réng r·i víi kh¸ch hµng vµ b¹n hµng trªn thÕ giíi. C«ng ty lu«n lµm ¨n cã l·i vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. Víi nh÷ng kÕt qu¶ mµ c«ng ty TNHH 4P ®¹t ®­îc, c«ng ty thùc sù xøng ®¸ng lµ mét ®iÓn h×nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong khu vùc doanh nghiÖp t­ nh©n nãi chung vµ trong ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ViÖt Nam nãi riªng, gãp phÇn vµo sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Gi¸m ®èc PXSX 1 Kho Phßng kÕ to¸n Phßng hµnh chÝnh Phßng XNK PCB line PXSX 2 Phã gi¸m ®èc 2 Phã gi¸m ®èc 1 Ban gi¸m ®èc: «ng NguyÔn V¨n LuËt Gi¸m ®èc ¤ng Vò V¨n H¶i Phã gi¸m ®èc 1 ¤ng §µo VÜnh Th¾ng Phã gi¸m ®èc 2 _ Gi¸m ®èc: §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt. Gi¸m ®èc cã quyÒn l·nh ®¹o, tæ chøc vµ thùc hiÖn qu¶n lý c«ng ty bao gåm viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn thùc thi c¸c quyÒn vµ quyÒn h¹n sau: + §¹i diÖn c«ng ty trong c¸c giao dÞch cña c«ng ty. + Gi¸m §èc chÞu tr¸ch nhiÖm trong c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ thay mÆt c«ng ty tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kh¸c. + Bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm c¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty. + So¹n th¶o, ®­a ra c¸c quy chÕ, néi quy ®Ó ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c«ng ty. Ph©n c«ng lao ®éng, tr¸ch nhiÖm vµ chøc n¨ng cña c¸c nh©n viªn trong c«ng ty. + X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ng©n s¸ch chi tiªu, bao gåm viÖc lËp kÕ ho¹ch mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cña c«ng ty. + Quy ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm víi sù cè vÊn cña c¸c phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c tr­ëng phßng. Phã gi¸m ®èc 1 vµ phã gi¸m ®èc 2 cïng chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng ty. _ Phã gi¸m ®èc 1: Phã gi¸m ®èc 1 cã nhiÖm vô gióp ®ì gi¸m ®èc ®­a ra c¸c quÕt ®Þnh qu¶n lý trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ nh­: §µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, qu¶n lý c¸c phßng ban thuéc v¨n phßng ®¹i diÖn _ Phã gi¸m ®èc 2: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kÜ thuËt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Phã gi¸m ®èc nhµ m¸y phô tr¸ch qu¶n lý c¸c phßng, ban chøc n¨ng vµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt. §­a ra c¸c quÕt ®Þnh qu¶n lý nh»m thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng cña nhµ m¸y ®i theo c¸c kÕ ho¹ch ®· ®Þnh s½n _ Phßng hµnh chÝnh (Administration): ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ nh©n sù, hµnh chÝnh cña c«ng ty, tæ chøc ®µo t¹o, tuyÓn dông lao ®éng. Tr­ëng phßng hµnh chÝnh cã chøc n¨ng hµnh chÝnh qu¶n trÞ, trî gióp ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. _ Phßng kÕ to¸n (Accouting): ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ tµi chÝnh, b¶o ®¶m an toµn vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn c¸c quan hÖ víi c¸c ng©n hµng, c¸c nhµ cung cÊp, c¸c kh¸ch hµng. Khai th¸c, lËp kÕ ho¹ch t¹o nguån vèn vµ ph©n bæ cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. LËp c¸c quü cho s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n , thèng kª sæ s¸ch kÕ to¸n, x¸c ®Þnh lç l·i cho tõng kú kÕ to¸n. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi nhµ n­íc nh­: ®ãng thuÕ, lÖ phÝ, thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn liªn quan ®Õn hîp ®ång, thùc hiÖn nghÜa vô tÝnh l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. _ Phßng xuÊt nhËp khÈu : Gåm 4 ng­êi cã nhiÖm vô thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng cã liªn quan viÖc xuÊt nhËp khÈu vËt t­ hµng ho¸, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cã liªn quan, lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc,...NhiÖm vô chÝnh cña phßng XNK bao gåm: + Nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng nh»m n¾m râ t×nh h×nh trong n­íc, ®­êng lèi chÝnh s¸ch luËt lÖ cña c¸c quèc gia cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ cña m×nh + LËp ph­¬ng ¸n kinh doanh, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ tr­êng, lùa chän mÆt hµng, thêi c¬ ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng thøc kinh doanh. §Ò ra môc tiªu, biÖn ph¸p thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc kinh doanh. MÆc dï c«ng ty ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc song lÜnh vùc chÝnh cña c«ng ty vÉn lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng ®iÖn tö theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty. _ C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ. C«ng ty TNHH 4P cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 22000 m2, diÖn tÝch x©y dùng lµ 1400 m2 bao gåm: kho vËt t­ vµ kho thµnh phÈm vµ d©y truyÒn d¹ng CKD vµ SKD. PhÇn cßn l¹i lµ c¸c b·i ®Ó xe dµnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, phßng b¶o vÖ vµ khu«n viªn. C«ng ®o¹n CKD C«ng ®o¹n SKD ChuÈn bÞ vËt t­ S¶n phÈm NhËp kho C«ng ty cã hai d©y truyÒn c«ng nghÖ l¾p r¸p lµ d©y truyÒn l¾p r¸p CKD vµ SKD víi chøc n¨ng riªng ®­îc bè trÝ ë hai phßng riªng biÖt cã kÝch th­íc trËt hÑp kho¶ng 400 m2 , cöa ra vµo cña phßng n»m ngay gi÷a lèi ®i g©y khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm. Trong c¸c ph©n x­ëng CKD vµ SKD ®­îc ph©n nhá thµnh c¸c tæ ®¶m nhiÖm c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau theo tr×nh tù tõ ph©n x­ëng CKD sang ph©n x­ëng SKD ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh. HiÖn nay t¹i c«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng l¾p r¸p c¸c linh kiÖn ®iÖn tö thµnh c¸c vØ m¹nh vµ sau ®ã b¸n l¹i cho c«ng ty LG SEL. C«ng ty cã nhµ m¸y ®Æt t¹i khu«n viªn cña c«ng ty LG Sel, v× vËy c«ng ty cã rÊt nhiÒu thuËn lîi trong kh©u tiªu thô vµ vËn chuyÓn ®Õn n¬i tiªu thô. Nãi tãm l¹i, víi ®Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ nh­ vËy, c«ng ty lu«n cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng cho tiªu thô. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ nguån nguyªn liÖu. Lµ mét doanh nghiÖp lín trong ngµnh ®iÖn tö, c«ng ty thùc hiÖn chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nªn vÒ chñng lo¹i mÆt hµng nhËp khÈu rÊt phong phó, ®a d¹ng nh­ linh kiÖn tivi (víi nhiÒu chñng lo¹i), linh kiÖn m¸y tÝnh, ®iÖn tho¹i di ®éng,…tuy nhiªn linh kiÖn tivi lµ s¶n phÈm tiªu biÓu chiÕm tû träng lín cña c«ng ty. + Mét bé linh kiÖn (CKD) ®a sè lµ ngo¹i nhËp tõ nhiÒu n­íc kh¸c nhau. Mét sè chi tiÕt mua trong n­íc nh­ tô (lo¹i to), loa, vµ phô kiÖn (®iÒu khiÓn tõ xa). Linh kiÖn ®iÖn tö nhËp cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi nh­: LG ELECTRONICS INC_ Korea, HITACHI_ LG DATA STORAGE KOREA INC_ Korea, LG MITR ELECTRONICS_ Th¸i Lan, … + Vá nhùa, c¸c bé phËn bao b×, … nhËp trong n­íc. Nh­ vËy, ta thÊy nguån nguyªn vËt liÖu cung øng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty xuÊt ph¸t tõ hai nguån trong n­íc vµ n­íc ngoµi. MÆc dï, nguån nguyªn vËt liÖu trong n­íc c«ng ty cã thÓ chñ ®éng ®­îc tuy nhiªn thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c linh kiÖn quan träng l¹i ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi nªn ®«i khi thiÕu chñ ®éng. S¶n phÈm gåm nhiÒu bé phËn kh«ng ®ång nhÊt vÒ xuÊt xø dÔ l¾p r¸p nªn gi¸ thµnh vµ chÊt l­îng kh«ng cao l¾m nªn s¶n phÈm cña c«ng ty cßn cã nhiÒu khã kh¨n vÒ mÆt chÊt l­îng. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr­êng tiªu thô HiÖn t¹i th× nguån tiªu thô lín nhÊt cña c«ng ty chÝnh lµ c«ng ty ®iÖn tö LG SEL. C«ng ty nhËp khÈu linh kiÖn ®iÖn tö vÒ vµ tiÕn hµnh l¾p r¸p thµnh c¸c vØ m¹nh, sau ®ã b¸n lai cho c«ng ty LG SEL. Cßn c¸c mÆt hµng kh¸c nh­ linh kiÖn m¸y tÝnh, ®iÖn tho¹i di ®éng… th× c«ng ty trùc tiÕp xuÊt ra cho thÞ tr­êng tiªu thô. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty phô thuéc rÊt lín vµo viÖc th©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña c«ng ty LG SEL. HiÖn nay n­íc ta cã kho¶ng gÇn 100 doanh nghiÖp l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö nh­ tivi, ®Çu ®Üa víi tæng c«ng suÊt kho¶ng 3,5 triªu chiÕc mçi n¨m. Nh­ng thùc chÊt c¸c doanh nghiÖp nµy chØ sö dông hÕt 30% - 40% c«ng suÊt, trong ®ã cã 5 doanh nghiÖp l¾p r¸p chÝnh chiÕm h¬n 70% c«ng suÊt toµn ngµnh. §©y lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã tiÒm lùc tµi chÝnh, kÜ thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, s¶n xuÊt trªn qui m« lín, chÊt l­îng tèt. §iÒu nµy ®­îc minh ho¹ th«ng qua b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 2: ThÞ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p ®iÖn tö trong n­íc . STT Tªn c«ng ty ThÞ phÇn ( % ) 1 LG 29 2 SAMSUNG 15 3 SONY 11 4 DEAWOO 14 5 NATIONAL 8 6 C¸c c«ng ty kh¸c 23 Tæng 100 (Nguån : Phßng kinh doanh XNK) Qua b¶ng chóng ta thÊy thÞ phÇn cña c«ng ty LG SEL chiÕm tû träng cao nhÊt t¹i thÞ tr­êng trong n­íc (chiÕm 29% tæng thÞ phÇn cña c¶ n­íc), h¬n h¼n c¸c c«ng ty kh¸c, ®iÒu nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc kh©u tiªu thô cña c«ng ty TNHH 4P ®· vµ ®ang gÆp rÊt nhiÒu thuËn lîi. §Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh. Tµi chÝnh lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH 4P lµ m«t doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ph¶i tù huy ®éng nguån vèn tõ vèn vay ng©n hµng vµ vèn tù cã, v× thÕ nhiÒu khi c«ng ty gÆp kh¸ nhiÒu khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn. B¶ng 3: Mét sè chØ tiªu chñ yÕu trong c¬ cÊu nguån vèn §¬n vÞ : Tû ®ång STT N¨m ChØ tiªu 2001 Gi¸ trÞ Tû träng 2002 Gi¸ trÞ Tû träng 2003 Gi¸ trÞ Tû träng 1 Vèn cè ®Þnh 12.39 25,65% 11.9 21.66% 15.14 19,78% 2 Vèn l­u ®éng 18.96 39,24% 25.45 46,29% 40.27 52,60% 4 Vèn vay 16.97 35,11% 17.62 32,05% 21.15 27,62% 5 Tæng vèn SXKD 48,32 100% 54,97 100% 76,56 100% ( Nguån: Phßng kÕ to¸n c«ng ty TNHH 4P) Nh×n vµo b¶ng ph©n tÝch nguån vèn ë trªn ta nhËn thÊy : Tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng: N¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 2,45 tû ®ång( tèc ®é t¨ng lµ 107,85%), n¨m 2003 t¨ng h¬n so víi n¨m 2002 lµ 20,66 tû ®ång (tèc ®é t¨ng lµ 161,4%). §iÒu nµy chøng tá qui m« s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy mét t¨ng. §i s©u vµo xem xÐt ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u t¨ng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ vµ chiÕm tû träng lín trong tæng sè nguån vèn tån t¹i d­íi h×nh thøc chñ yÕu lµ quyÒn sö dông ®Êt. Nguån vèn vay cña c«ng ty trong thêi gian qua ®· cã sù biÕn ®éng ®¸ng kÓ, liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2002 t¨ng 0.65 tû ®ång t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 103,83%, n¨m 2003 t¨ng h¬n so víi n¨m 2002 lµ 3.53 tû ®ång (tèc ®é t¨ng lµ 120,03%). Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ trong n¨m 2003, c«ng ty vay vèn ®Ó ®Çu t­ mua s¾m, l¾p ®Æt thªm d©y truyÒn c«ng nghÖ. ViÖc c«ng ty vay vèn ®Ó ®Çu t­ s¶n xuÊt lµm t¨ng hÖ sè m¾c nî ®ßi hái trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty ph¶i h¹t ®éng cã hiÖu qu¶, t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô nh»m tËn dông, khai th¸c c«ng nghÖ míi ®Ó thu håi vèn nhanh. Vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2002 ®· gi¶m 0.49 tû (tèc ®é t¨ng lµ 96.04%)do c«ng ty b¸n vµ thanh lý mét sè trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt. N¨m 2003 t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi n¨m 2002 t¨ng 3.24 tû ®ång(tèc ®é t¨ng lµ 127.23%)do c«ng ty vay vèn l¾p ®Æt c«ng nghÖ míi. VÒ vèn l­u ®éng cña c«ng ty liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m do c«ng ty t¨ng qui m« s¶n xuÊt . Tãm l¹i sau h¬n bèn n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty TNHH 4P trong nh÷ng n¨m qua ®· ph¸t triÓn m¹nh vÒ mäi mÆt, ®ã lµ mét dÊu hiÖu kh¶ quan ®Ó c«ng ty t¨ng m¹nh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi. II. T×nh h×nh thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua: 1. Mét sè nÐt vÒ c¸c mÆt hµng chñ yÕu vµ c¸c nhµ cung cÊp chÝnh cña c«ng ty: 1.1. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu cña c«ng ty: 1.1.1. C¸c mÆt hµng linh kiÖn ®iÖn tö: C¸c linh kiÖn ®iÖn tö mµ c«ng ty nhËp vÒ bao gåm: tô ®iÖn gèm, cuén tõ tr­êng mµnh, cuén tõ tr­êng dß, ®ièt, bé läc kªnh, bé läc h×nh, bé läc tiÕng, m¹ch tÝch hîp, ®iÖn trë, bãng b¸n dÉn, biÕn ¸p ngang, biÕn ¸p cuén, biÕn trë,… Ngoµi ra cßn cã mét sè mÆt hµng nguyªn chiÕc nh­: M¸y chiÕu LCD, Chu«ng b¸o ®éng,…§©y lµ nh÷ng mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty, kim ng¹ch nhËp khÈu cña nã hµng n¨m chiÕm kho¶ng 70_80% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty. C¸c mÆt hµng nµy ®Òu cã xuÊt xø tõ c¸c c«ng ty LG cña c¸c n­íc ASEAN, trong ®ã th× l­îng hµng nhËp tõ c¸c c«ng ty cña Hµn Quèc lµ chiÕm ®a sè( n¨m 2003 chiÕm 74,45% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu). C«ng ty tiÕn hµnh nhËp khÈu c¸c linh kiÖn vÒ sau ®ã l¾p r¸p thµnh c¸c vØ m¹ch t¹i nhµ m¸y vµ b¸n l¹i cho c«ng ty LG SEL cña ViÖt Nam. 1.1.2. C¸c mÆt hµng linh kiÖn m¸y tÝnh: MÆt hµng nµy bao gåm: C¸c lo¹i æ cøng, æ CD, æ ghi VCD, æ ghi DVD, æ VCD, æ DVD,…chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng mang tÝnh chÊt nguyªn chiÕc vµ khi nhËp vÒ cã thÓ xuÊt trùc tiÕp cho kh¸ch hµng.VÒ chñng lo¹i mÆt hµng nµy th× c«ng ty kh«ng chuyªn s©u vµo lÜnh vùc m¸y tÝnh mµ chØ nhËp mét sè lo¹i linh kiÖn thuécc vÒ m¸y vi tÝnh vµ sau ®ã b¸n l¹i cho c¸c ®¹i lý ®iÖn tö tin häc trªn thÞ tr­êng, chÝnh v× thÕ mµ kim ng¹ch nhËp khÈu cña mÆt hµng nµy vÉn cßn lµ nh÷ng con sè cßn rÊt khiªm tèn. N¨m 2003 trÞ gi¸ kim ng¹ch nhËp khÈu cña linh vùc linh kiÖn m¸y vi tÝnh chØ ®¹t 543.977 $ chiÕm 16,25% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu n¨m 2003. 1.1.3. C¸c mÆt hµng ®iÖn tho¹i di ®éng: N¨m 2003 c«ng ty nhËp khÈu thªm mÆt hµng ®iÖn tho¹i di ®éng. §©y lµ mét mÆt hµng mµ Hµn Quèc cã thÕ m¹nh do chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp, gi¸ thµnh l¹i rÎ. Tû träng kim ngach nhËp khÈu cña mÆt hµng nµy kh¸ lín( chiÕm 41,42%) trong tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty. C¸c lo¹i ®iÖn tho¹i di ®éng mµ c«ng ty nhËp khÈu ®Òu lµ c¸c lo¹i ®iÖn tho¹i cña h·ng LG. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng trong n­íc th× ®iÖn tho¹i di ®éng cña h·ng LG cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do cßn ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu h·ng kh¸c næi tiÕng nh­: Nokia, Samsung, Sony, Siemens,… ®©y còng lµ ®iÒu tÊt yÕu v× ®iÖn tho¹i LG míi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam( kho¶ng 1 n¨m) nªn ch­a thÓ t¹o ra th­¬ng hiÖu, ng­êi tiªu thô vÉn cßn thê ¬ víi s¶n phÈm ®iÖn tho¹i di ®éng cña LG. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi, nhÊt ®Þnh lµ ®iÖn tho¹i LG sÏ tõng b­íc chiÕm lÜnh thÞ phÇn vµ dÇn dÇn t¹o uy tÝn bëi v× ®iÖn tho¹i LG cã chÊt l­îng tèt, cã mÉu m· ®Ñp, nhiÒu chøc n¨ng vµ gi¸ thµnh l¹i rÎ. Tuy nhiªn ®Ó ph¸t triÓn lÜnh vùc nµy th× c«ng ty cßn cã rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm trong thêi gian tíi nh­: ®Çu t­ qu¶ng b¸ s¶n phÈm, thiÕt lËp hÖ thèng kªnh ph©n phèi cã kinh nghiÖm, cã n¨ng lùc ®¶m b¶o tèt c¸c kh©u tõ tiªu thô ®Õn ch¨m sãc kh¸ch hµng. 1.2. Mét sè nÐt vÒ c¸c nhµ cung cÊp chÝnh cña c«ng ty C¸c nhµ cung cÊp cña c«ng ty TNHH 4P gåm cã: + LG Electronics INC_ Korea + LG Mitr Electronics_ Thailand + PT LG Innotek_ Indonesia + Hitachi_ LG Data Storage Korea INC_ Korea + Hitachi_ LG Data Storage Korea INC_ japan Ngoµi c¸c c«ng ty trªn th× c«ng ty TNHH 4P cßn cã quan hÖ lµm ¨n víi mét sè c«ng ty LG cña c¸c n­íc Ch©u ¸ kh¸c nh­: Trung Quèc, Sinhgapore, §µi Loan,…Tuy nhiªn, trong tÊt c¶ c¸c nhµ cung cÊp cña c«ng ty th× nhµ cung cÊp lín nhÊt, th­êng xuyªn nhÊt lµ hai c«ng ty LG cña Hµn Quèc víi kim ng¹ch nhËp khÈu( n¨m 2003) lµ: 2.495.091,84 USD chiÕm 74,55% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu n¨m 2003. HiÖn t¹i quan hÖ kinh doanh cña c«ng ty vÉn cßn giíi h¹n trong bèn quèc gia chÝnh lµ: Hµn Quèc, NhËt B¶n, Th¸i Lan vµ Indonesia. Ngoµi ra cßn cã mét sè n­íc kh¸c nh­: Trung Quèc, §µi Loan, Sinhgapore,…tuy nhiªn viÖc quan hÖ lµm ¨n cßn nhá lÎ vµ kh«ng th­êng xuyªn Së dÜ nhµ cung cÊp chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c c«ng ty LG cña Hµn Quèc do mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: _ C¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty Hµn Quèc cã gi¸ thµnh t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ rÎ. _ C¸c s¶n phÈm nguyªn chiÕc cña Hµn Quèc cã bao b×, mÉu m· ®Ñp _ ChÊt l­îng hµng ho¸ cao _ Mèi quan hÖ gi÷a hai bªn kh¸ mËt thiÕt _ Hµn Quèc lµ quª h­¬ng cña tËp ®oµn LG Víi nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n trªn chóng ta cã thÓ hiÓu râ t¹i sao kim ng¹ch nhËp khÈu cña 4P tõ c¸c c«ng ty cña Hµn Quèc l¹i chiÕm tû träng cao trong tæng kim ng¹ch nhËp khÈu qua c¸c n¨m 2. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c«ng ty TNHH 4P: B¶ng 4 b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña 4P: ®¬n vÞ: tû ®ång N¨m ChØ tiªu 2001 2002 2003 Tæng doanh thu 41,40 45,48 71.907 Nép NSNN 4.75 5.26 7.17 Lîi nhuËn rßng 0.923 1.428 3.305 Chi phÝ 11.446 12.432 16.12 Tæng KNNK 29.031 31.62 52.482 Tæng vèn kinh doanh 48.32 54.97 76.56 Sau gÇn 5 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn, ®Õn nay c«ng ty TNHH 4P ®· cã ®­îc mét sè nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ nh­ sau: _ C«ng ty ®· vµ ®ang më réng ho¹t ®éng kinh doanh XNK trªn thÞ tr­êng cña n­íc ta. Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m, lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ang ph¸t triÓn theo chiÒu h­íng tÝch cùc, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn. _ C«ng ty ®· vµ ®ang t¹o dùng cho m×nh mét mèi quan hÖ v÷ng ch¾c víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. §©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng vµ nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh c«ng trong thêi gian qua vµ trong t­¬ng lai. _ C«ng ty ®· tæ chøc ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n ®Çy nhiÖt t×nh vµ cã tr×nh ®é. Sau gÇn 5 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng, c«ng ty ®· cã 29 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, 30 c¸n bé cã tr×nh ®é cao ®¼ng hoÆc trung cÊp vµ 66 c«ng nh©n ®· qua c¸c líp s¬ cÊp. §©y lµ mét nç lùc rÊt lín cña toµn thÓ c«ng ty. _ L­îng vèn l­u ®éng cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn, lµm t¨ng vßng quay cña vèn l­u ®éng, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn, gi¶m thiÓu c¸c thiÖt h¹i kh«ng cÇn thiÕt. _C«ng ty ®· vµ ®ang më réng ngµnh nghÒ kinh doanh, tõng b­íc th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ®Çy triÓn väng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña n­íc ta _ Sù ®ãng gãp cña c«ng ty vµo c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng ®Êt n­íc còng lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ cña c«ng ty th«ng qua c¸c kho¶n ®ãng gãp cho ng©n s¸ch, thu hót lao ®éng, cung cÊp c¸c lo¹i s¶n phÈm phuc vô ®êi sèng nh©n d©n. _ C«ng ty ®· tËn dông vµ x©y dùng ®­îc mèi quan hÖ t«t víi b¹n hµng vµ víi c¸c nhµ cung cÊp. TÊt c¶ c¸c nhµ cung cÊp cña c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng c«ng ty thuéc khu vùc ASEAN nªn c«ng ty ®· tranh thñ nhËn ®­îc sù ñng hé cña hä. 3. Nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ: Trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c«ng ty ®· cã vµ tranh thñ ®­îc rÊt nhiÒu ­u ®iÓm vèn cã cña m×nh, tËn dông triÖt ®Ó sù quan t©m cña c¸c cÊp c¸c ngµnh, cña c¸c ®èi t¸c b¹n hµng. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n h¹n chÕ. _ Mét trong nh÷ng khã kh¨n næi bËt cña c«ng ty lµ hiÖn t­îng thiÕu vèn, do nguån vèn cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn c«ng ty cßn ph¶i dùa nhiÒu vµo c¸c kho¶n vèn vay vµ tõ ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. Ngoµi ra viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn vay cßn cã nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ do ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ tôc r­êm rµ, ®iÒu nµy th­êng xuyªn dÉn ®Õn c¸c t×nh tr¹ng bá lì c¬ héi kinh doanh cña c«ng ty. _ChÝnh s¸ch vµ nh÷ng quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt cña n­íc ta cßn nhiÒu bÊt cËp ch­a ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi, sù hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña ChÝnh phñ ch­a ®­îc tho¶ ®¸ng. _ §éi ngò c¸n bé tuy cã søc trÎ vµ lßng nhiÖt t×nh, song vÒ kinh nghiÖm th× cßn nhiÒu h¹n chÕ. NhÊt lµ trong ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ ®èi ngo¹i mµ ®©y l¹i lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty. ChÝnh v× thÕ mµ c«ng ty ch­a thÓ ph¸t huy hÕt nh÷ng kh¨ n¨ng vèn cã. _ N¨m 2003 c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt, song nh­ vËy vÉn ch­a ®ñ ®¸p øng víi nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Môc tiªu trong thêi gian tíi cña c«ng ty lµ sÏ ®Çu t­ thªm mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó thay thÕ d©y chuyÒn cò ®· l¹c hËu vµ kÐm hiÖu qu¶. _ Sù hç trî tõ phÝa chÝnh phñ kh¸ t«t, tuy nhiªn cßn nhiÒu ®iÒu ch­a ®­îc tho¶ ®¸ng, c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng trong n­íc cung nh­ ngoµi n­íc cßn ch­a kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. Ch­a cã nh÷ng sù hç trî vÒ gi¸ c¶, vÒ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, vÒ thÞ tr­êng s¶n phÈm, vÒ c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh… _ C«ng ty ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh ®Êt n­íc ®ang chuÈn bÞ gia nhËp khu vùc mËu dÞch tù do AFTA. HiÖn nay lé tr×nh c¾t gi¶m thuÕ gia nhËp AFTA cña n­íc ta ®ang tiÕn hµnh tõng ngµy tõng giê, ®iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty trong nh÷ng hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, tuy nhiªn nã l¹i ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét kh¶ n¨ng c¹nh tranh rÊt cao, trong khi c¬ së vËt chÊt, kh¶ n¨ng vÒ vèn cña c«ng ty cßn nhiÒu khiªm tèn. Víi nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ trªn, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ cña c«ng ty cßn gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ nhiÒu khi kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt nh÷ng kh¶ n¨ng vèn cã cña m×nh. 4. Nguyªn nh©n cña nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ trªn: Nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ cña c«ng ty do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan mang ®Õn. §èi víi c¸c nguyªn nh©n chñ quan th× c«ng ty cè g¾ng t×m hiÓu vµ tõng b­íc kh¾c phôc. Tuy nhiªn cßn cã mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan mµ c«ng ty chØ cã thÓ tr«ng chõ vµo sù quan t©m kÞp thêi vµ ®óng lóc cña c¸c cÊp, c¸c bé ngµnh liªn quan. C¸c nguyªn nh©n ®ã gåm cã: Nguyªn nh©n chñ quan: _ Do cßn non trÎ nªn c«ng ty ch­a thÓ ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé kinh doanh giµu kinh nghiÖm trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ, Nguån nh©n lùc cña c«ng ty cã tuæi ®êi cßn trÎ do ®ã ch­a cã ®­îc kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc cña c«ng viÖc, c¸c ho¹t ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cßn phô thuéc vµo tÝnh béc ph¸t vµ ®«i khi dÉn ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc ch­a cao. _ Nguån vèn tù cã cña c«ng ty ch­a ®ñ ®¸p øng cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tÇm cì quèc tÕ, ®Én tíi t×nh tr¹ng kh«ng æn ®Þnh vÒ vèn, t¨ng nhiÒu kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. _ C¸c trang thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty ch­a ®­îc ®Çu t­ thÝch ®¸ng nh»m t¨ng vÞ thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty, Kh¶ n¨ng thu thËp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng cung cÊp còng nh­ thÞ tr­êng tiªu thô cßn nhiÒu h¹n chÕ . _ C«ng t¸c tæ chøc c¸c phßng ban cña c«ng ty ch­a ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, c«ng ty ch­a cã hÖ thèng kªnh b¸n hµng, ch­a cã c¸c chuyªn viªn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò maketting, kªnh ph©n phèi _ C«ng ty n¾m b¾t vµ ph¸t triÓn ®­¬c mét sè mÆt hµng tiÒm n¨ng nh­ng sù ®Çu t­ cßn ch­a tho¶ ®¸ng mµ nguyªn nh©n chÝnh còng lµ do t×nh tr¹ng thiÕu vèn kinh doanh. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: _ Sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o cßn cã nhiÒu thiÕu sãt vµ bÊt cËp, ch­a cã ®­îc nh÷ng sù hç trî kÞp thêi nhÊt lµ trong hoµn c¶nh ®Êt n­íc tõng b­íc héi nhËp AFTA. _ Quy ®Þnh cña Tæng côc h¶i quan vÒ c¸c mÆt hµng kinh doanh NK cña c«ng ty cßn ch­a chÆt chÏ, c¸c møc gi¸, møc thuÕ, cßn cã nhiÒu sai sãt vµ bÊt hîp lý g©y ra nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i cho c«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh XNK. _ C¸c Ng©n hµng ch­a cã dù hç trî kÞp thêi, c¸c thñ tôc vay vèn cßn r­êm rµ vµ cøng nh¾c dÉn ®Õn viÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n. III. Ph­¬ng h­íng, môc tiªu cña c«ng ty trong thêi gian tíi: 1. Ph­¬ng h­íng _ TiÕp tôc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o sù æn ®Þnh trong thu nhËp vµ t¹o ®iÒu kiÖn hç trî cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu. _ T¨ng c­êng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c«ng ty ®iÖn tö, _ TiÕp tôc cñng cè, hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc, hoµn chØnh quy chÕ ®· ban hµnh. TriÖt ®Ó thùc hiÖn d©n chñ trªn nguyªn t¾c tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch. _ TiÕp tôc quan t©m ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kinh doanh, duy tr× vµ ph¸t triÓn phong trµo thi ®ua lao ®éng trong toµn thÓ c«ng ty, chó ý tíi c¸c h×nh thøc khen th­ëng, xö ph¹t hîp lý nh»m t¹o sù h¨ng say, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc vµ n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng. 2. Môc tiªu Cïng víi viÖc ®Ò ra c¸c ph­¬ng h­íng, c«ng ty còng ®· ®Ò ra c¸c môc tiªu cô thÓ cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi. B¶ng 5: Môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 4P: ®¬n vÞ: tû ®ång N¨m ChØ tiªu 2005 2010 Tæng KNNK 90 110 Tæng doanh thu 120 150 Nguån: Phßng XNK c«ng ty 4P IV. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m gi¶I quyÕt nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ cña c«ng ty TNHH 4P: §èi víi c«ng ty: _ §µo t¹o nguån c¸n bé nh©n viªn nhiÖt t×nh, cã kinh nghiÖm cã lßng yªu c«ng viÖc. Ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nh»m ®¸p øng cho ¸p lùc cña c«ng viÖc. T¹o dùng c¸c quü hç trî cho ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc giao l­u v¨n ho¸ trong c¸c ngµy nghØ nh»m t¹o sù tho¶i m¸i sau nh÷ng ngµy lµm viÖc c¨ng th¼ng vµ chuÈn bÞ tinh thÇn tèt cho nh÷ng ngµy lµm viÖc s¾p tíi. Song song c¹nh ®ã c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p cøng r¾n nh­: siÕt chÆt kû luËt lao ®éng, thùc hiÖn c¸c h×nh thøc th­ëng ph¹t c«ng minh _ §Çu t­ m¹nh cho c¸c ho¹t ®éng c¶i tiÕn c«ng nghÖ, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trong thÞ tr­êng tiªu thô. _ Tæ chøc c¸c kªnh b¸n hµng, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé maketting giµu kinh nghiÖm, _ TËn dông triÖt ®Ó nh÷ng ­u ®iÓm vèn cã cña c«ng ty tõ c¸c phÝa,®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh. §©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó c«ng ty t¨ng doanh thu qua c¸c giai ®o¹n vµ h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh. §Ó thùc hiÖn t«t ®iÒu nµy th× c«ng ty cÇn ph¶i: + T×m hiÓu thÞ tr­êng, lùu chän nhµ cung cÊp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô sau b¸n hµng + N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty bao gåm c¶ vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng + T¨ng tèc ®é l­u chuyÓn hµng hãa th«ng qua c¸c kªnh ph©n phèi +Lùu chän ph­¬ng thøc thanh to¸n thuËn lîi vµ an toµn T¹o dùng c¸c quü hç trî cho ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc giao l­u v¨n ho¸ trong c¸c ngµy nghØ nh»m t¹o sù tho¶i m¸i sau nh÷ng ngµy lµm viÖc c¨ng th¼ng vµ chuÈn bÞ tinh thÇn tèt cho nh÷ng ngµy lµm viÖc s¾p tíi. _ Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn, nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Ó kÞp thêi ®Ò ra c¸c ph­¬ng ¸n øng phã. _ X©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh mang tÝnh kh¶ thi cao, kÕt hîp c¸c môc tiªu l©u dµi vµ tr­íc m¾t, kh¾c phôc t×nh tr¹ng bÞ ®éng trong kinh doanh. T¹o ra kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n b»ng uy tÝn, gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng cña hµng ho¸. _ C«ng ty cÇn t¹o dùng uy tÝn vµ n©ng cao h×nh ¶nh c«ng ty th«ng qua: + Qu¶ng c¸o lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña minh trªn c¶ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc +Th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, biÕn nã thµnh thÞ tr­êng l©u dµi vµ æn ®Þnh cña m×nh. + §èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cÇn cã nguån vèn lín, c«ng ty cÇn tiÕn hµnh hîp t¸c víi c¸c c«ng ty kh¸c nh»m gi¶m thiÓu rñi ro vµ huy ®éng triÖt ®Ó nguån vèn. §èi víi Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp, ban, ngµnh cã liªn quan: _ T¹o sù hç trî kÞp thêi trong c¸c ho¹t ®éng cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, vÒ gi¸ c¶, vÒ c¸c thñ tôc, c¸ch chÝnh s¸ch. §Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh ®Êt n­íc héi nhËp AFTA. _Gi¶m thiÓu c¸c thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt trong c¸c c«ng t¸c vay vèn, h¶i quan,… _ Cã sù hç trî vÒ thuÕ, vÒ gi¸ c¶ cho c¸c doanh nghiÖp nh»m t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®èi víi c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i V. ®Ò tµi dù kiÕn Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty TNHH 4P trong qu¸ tr×nh ViÖt Nam gia nhËp khu vùc m©u dÞch tù do AFTA. KÕt luËn B­íc vµo thÕ kû 21, chóng ta ®· lµ 1 thµnh viªn cña ASEAN vµ sÏ tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ lín trªn thÕ giíi nh­ APEC, WTO... C¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cµng cã nhiÒu viÖc ®Ó lµm ®Ó cã thÓ tån t¹i, bëi mét doanh nghiÖp kÐm linh ®éng sÏ bÞ lo¹i khái th­¬ng tr­êng, Nhµ n­íc sÏ kh«ng thÓ lµm ®­îc g× ®Ó cã thÓ cøu v·n ®­îc nã. Do vËy, ngay tõ b©y giê c¸c doanh nghiÖp còng nh­ Nhµ n­íc cÇn cã mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n ®Ó chóng ta cã thÓ tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ trªn mét c¸ch cã lîi nhÊt. C«ng ty TNHH 4P lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu vµ s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö_ mét mÆt hµng ®­îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng träng ®iÓm, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ng©n s¸ch, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy CHN- H§H ®Êt n­íc vµ qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Bëi vËy, víi nç lùc cña toµn C«ng ty vµ sù qu¶n lý ®óng ®¾n cña Nhµ n­íc th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« th× C«ng ty sÏ ph¸t triÓn h¬n n÷a. Do thêi gian thùc tËp vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cña b¶n th©n cßn Ýt ái céng víi tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c anh, chÞ ë C«ng ty TNHH 4P vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Hµ Néi 3/2004 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o _ B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c n¨m _ C¸c b¸o c¸o cña phßng XNK _ Hå s¬ ph¸p lý cña c«ng ty môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35764.DOC
Tài liệu liên quan