Báo cáo Tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty Giầy Thăng Long

MỤC LỤC Lời cảm ơn 1 Lời nói đầu 2 I. Khái quát tình hình tổ chức kinh doanh của Công ty. 3 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 6 II- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2000-2003. 9 1. Nhận xét chung. 9 2. Các đánh gia cụ thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giầy Thăng Long. 10 3. Phân tích và đánh giá khả năng của Công ty giầy Thăng Long. 12 3.1. Những mặt mạnh của Công ty giầy Thăng Long. 12 3.2. Những mặt yếu của Công ty giầy Thăng Long. 12 3.3. Những cơ hội của Công ty giầy Thăng Long. 13 3.4. Những thách thức đối với Công ty giầy Thăng Long. 13 III. Đánh giá hoạt động quản trị của Công ty trong giai đoạn qua. 14 1. Đánh giá hoạt động định hướng chiến lược. 14 1.1 Định hướng chiến lược thị trường xuất khẩu 14 1.2. Một số mục tiêu chiến lược cơ bản đến năm 2010 của Công ty. 15 2. Đánh giá công tác tổ chức quản trị lao động 16 2.1. Các hoạt động của quản trị lao động 16 2.2. Tình hình sử dụng lao động của công ty 17 3. Đánh giá công tác quản trị Marketing 21 3.1. Quyết định về sản phẩm xuất khẩu 21 3.2. Quyết định xúc tiến thương mại 26 IV. Các kết quả đạt được và một số hạn chế 27 1. Các kết quả đạt được 27 2. Một số hạn chế của Công ty cần được khắc phục. 28 V. Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới 30 Kết luận 32

doc32 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 784 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty Giầy Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 210/ CNn _ TCL§ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ, nay lµ Bé C«ng nghiÖp. Sau ®ã, theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong nghÞ ®Þnh sè 386/ H§BT (nay lµ Thñ t­íng chÝnh phñ) vµ quyÕt ®Þnh sè 397/ CNn _ TCL§ ngµy 14/04/1993 cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ, Nhµ m¸y giÇy Th¨ng Long ®æi tªn thµnh C«ng ty giÇy Th¨ng Long ngµy nay. C«ng ty giÇy Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc Tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp cã tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng: _ Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc II _ Hai Bµ Tr­ng _ Hµ Néi. _ Ng©n hµng cæ phÇn C«ng th­¬ng ViÖt Nam. _ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n th¸ch thøc. Cã thÓ ph©n chia sù ph¸t triÓn cña C«ng ty thµnh 2 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: Tõ n¨m 1990- 1992 Theo luËn chøng kinh tÕ- kü thuËt ®­îc duyÖt, C«ng ty giÇy Th¨ng Long khi b¾t ®Çu thµnh lËp cã sè vèn lµ : 2.420.000.000 ®ång, s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ gia c«ng mò giÇy xuÊt khÈu cho Liªn X« cò víi c«ng suÊt 4.000.000 ®«i/n¨m. Trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp, c«ng ty ®· x©y dùng hai x­ëng s¶n xuÊt vµ mét sè c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ng ®©y lµ giai ®o¹n c«ng ty ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®«Ø tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, l¹i thªm sù tan r· cña §«ng ¢u vµ Liªn X«- kh¸ch hµng chÝnh vµ duy nhÊt cña c«ng ty- ®· ®Èy c«ng ty vµo t×nh thÕ rÊt khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty kh«ng cßn ®­îc ®Çu t­ vèn, ph¶i nghØ chê cÊp trªn gi¶i quyÕt. Song ®Ó duy tr× sù tån t¹i cña c«ng ty ban l·nh ®¹o vµ CBCNV trong c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, thay ®æi s¶n phÈm sang s¶n xuÊt giÇy v¶i xuÊt khÈu. Víi chÝnh s¸ch më cöa, tranh thñ c¸c nguån vèn vay ng©n hµng, vèn ng©n s¸ch, c«ng ty võa ®Çu t­ x©y dùng, võa ®µo t¹o tæ chøc l¹i ®éi ngò c«ng nh©n tõng b­íc thÝch øng víi sù ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Giai ®o¹n 2: Tõ n¨m 1993 ®Õn nay KÓ tõ nh÷ng n¨m 1992_1993 khi t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ ë Liªn x« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u cã nhiÒu biÕn ®æi, c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng bÞ c¾t ®øt, h¬n thÕ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty l¹i mang tÝnh thêi vô, thêi gian ngõng s¶n xuÊt kÐo dµi (kho¶ng 3 th¸ng 5,6,7) ®· g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh vµ trùc tiÕp ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng toµn bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Tr­íc t×nh h×nh ®ã l·nh ®¹o nhµ m¸y cïng toµn thÓ c«ng nh©n viªn ®· cïng nhau t×m h­íng ®i míi cho C«ng ty: §ã lµ s¶n xuÊt giÇy v¶i hoµn chØnh xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu to lín cña mÆt hµng nµy ë trong vµ ngoµi n­íc. Qu¸ tr×nh nµy gÆp nhiÒu khã kh¨n do thêi ®iÓm ®ã n­íc ta ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ch­a cã m« h×nh kiÓu mÉu thùc tÕ ®Ó ¸p dông,C«ng ty l¹i kh«ng ®­îc Nhµ n­íc tµi trî vÒ vèn, ph¶i ®i vay ng©n hµng ®Ó tù trang tr¶i. Tõ ®ã ®Õn nay, c«ng ty kh«ng ngõng t×m tßi, nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng c¶ trong vµ ngoµi n­íc, tõng b­íc më réng thÞ tr­êng t¨ng thÞ phÇn. Nhê ®ã chÊt l­îng vµ sè l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy mét t¨ng vµ ®· cã vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng, chiÕm ®­îc sù quan t©m cña kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi nh­: Hµn Quèc, §µi Loan, Hång K«ng, NhËt B¶n... vµ mét sè thÞ tr­êng Ch©u ¢u, B¾c Mü,... Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c«ng ty cßn s¸p nhËp hai xÝ nghiÖp giÇy ®Þa ph­êng kh«ng cßn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng lµm thµnh viªn, ®ã lµ Nhµ m¸y giÇy ChÝ Linh ( tØnh H¶i D­¬ng) vµ XÝ nghiÖp giÇy Th¸i B×nh ( tØnh Th¸i B×nh), vµo c¸c n¨m 1999 vµ 2000. N¨m 2001 c«ng ty ®· tæ chøc l¹i bé phËn s¶n xuÊt c«ng ty t¹i Hµ Néi, thµnh lËp xÝ nghiÖp giÇy Hµ Néi trùc thuéc c«ng ty. Nh­ vËy, ®Õn nay c«ng ty GiÇy Th¨ng Long gåm cã 3 xÝ nghiÖp trùc thuéc. §ã lµ xÝ nghiÖp giÇy Hµ Néi, XÝ nghiÖp GiÇy Th¸i B×nh vµ XÝ nghiÖp GiÇy ChÝ Linh. TÊt c¶ c¸c xÝ nghiÖp nµy thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty. Mäi mÆt ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp ®Òu ®­îc c«ng ty c©n ®èi vµ giao cho tõng ®¬n vÞ thùc hiÖn. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh doanh, cßn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc chÊt chØ ®ãng vai trß tæ chøc s¶n xuÊt vµ h¹ch to¸n néi bé trªn c¬ së c¸c nguån lùc ®­îc giao ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ s¶n phÈm. Víi sù phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña toµn C«ng ty, cho ®Õn nay sau h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· dÇn ®i vµo nÒ nÕp, c«ng t¸c an toµn phôc vô s¶n xuÊt ®­îc ®¶m b¶o, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. C«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn vÒ mÆt chÊt l­îng mÆt hµng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt cho kh¸ch hµng. C¸c ho¹t ®éng,c¸c gi¸ trÞ t¹o ra cña C«ng ty t¨ng kh«ng ngõng. KÓ tõ n¨m 1996 C«ng ty ®· b¾t ®Çu lµm ¨n cã l·i, C«ng ty lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch, chØ tiªu cña Tæng C«ng ty vµ thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua b¶ng 1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long cho thÊy ®©y lµ mét c«ng ty cßn non trÎ, ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong giai ®o¹n m«i tr­êng kinh doanh cã nh÷ng thay ®æi rÊt lín vµ s©u s¾c, song vÉn t¹o ®­îc nh÷ng b­íc tiÕn nhÊt ®Þnh, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. B¶ng 1: Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n tõ 2000 - 6/2003 TT ChØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 2002 1-6/2003 Tèc ®é ph¸t triÓn (%) 01/00 02/01 02/00 1 Tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt §«i 3708052 4609243 4346350 2694864 124,3 94,3 117,21 Trong ®ã: - GiÇy xuÊt khÈu §«i 1950948 1560412 1454576 1832667 79,98 93,21 74,56 - GiÇy néi ®Þa §«i 1757104 2748831 2891774 862197 156,4 105,2 164,6 2 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Tr.® 76550 90007,6 92751,8 63789 117,58 103,04 121,17 3 Doanh thu Tr.® 103582 127883 107694 67057 123,46 84,21 103,96 Trong ®ã: - Doanh thu néi ®Þa Tr.® 3268,5 35005,4 47123,8 5364,4 1070,9 134,6 144,7 - Doanh thu xuÊt khÈu Tr.® 86731,5 85944,6 60367,2 61692,6 99,09 70,23 69,6 4 Nép ng©n s¸ch Tr.® 2633,52 2380,2 1597 1452,7 90,38 67,095 60,64 5 Lîi nhuËn Tr.® 902 1309,6 1438 60239,9 145,18 109,8 159,12 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty giÇy Th¨ng Long ®­îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. §©y lµ mét c¬ cÊu qu¶n lý mµ toµn bé c«ng viÖc qu¶n lý ®­îc gi¶i quyÕt theomotj kªnh liªn hÖ ®­êng th¼ng gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi trùc thuéc. ChØ cã l·nh ®¹o qu¶n lý ë tõng cÊp míi cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ra mÖnh lÖnh chØ thÞ cho cÊp d­íi(Tøc lµ mçi phßng, ban xÝ nghiÖp cña C«ng ty chØ nhËn quyÕt ®Þnh tõ mét thñ tr­ëng cÊp trªn theo nguyªn t¾c trùc tuyÕn). Gi¸m ®èc cña C«ng ty lµ ng­êi ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng nh­ng ®Ó hç trî cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc th× cÇn ph¶i cã c¸c bé phËn chøc n¨ng. C¸c bé phËn chøc n¨ng nµy kh«ng ra lÖnh mét c¸ch trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi mµ chØ nghiªn cøu, chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh cho l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ thùc hiÖn viÖc h­êng dÉn lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc thi, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu trong chøc n¨ng chuyªn m«n cña m×nh. * S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty giÇy Th¨ng Long. Ban gi¸m ®èc Phßng B¶o vÖ Phßng Tµi vô Phßng Kü thuËt c.nghÖ KCS P. ThÞ tr­êng g. dÞch n­íc ngoµi Phßng KÕ ho¹ch vËt t­. Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn XÝ nghiÖp ®Õ cao su XÝ nghiÖp giÇy Th¸i B×nh XÝ nghiÖp giÇy ChÝ Linh XÝ nghiÖp giÇy Hµ Néi : Quan hÖ trùc tuyÕn : Quan hÖ chøc n¨ng * Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban: - Ban gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®­ng ®Çu C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm chung tr­íc Tæng c«ng ty trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Mét Phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh néi chÝnh cña C«ng ty. Mét Phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiªm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ kü thuËt c«ng nghÖ KCS. X©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch víi Gi¸m ®èc ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn, phô tr¸ch c«ng t¸c s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vËt t­, an toµn lao ®éng. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Thùc hiÖn chøc n¨ng lµm tèt c«ng t¸c nh©n sù, thùc hiÖn chÕ ®é thanh to¸n tiÒn l­¬ng... cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, lµm tèt c«ng t¸c hµnh chÝnh phôc vô cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi C«ng ty, ®ång thêi lµm c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­ v¨n th­, b¶o mËt, tiÕp cËn, y tÕ, vÖ sinh,... - Phßng kinh doanh: Gåm 2 phßng + Phßng thÞ tr­êng vµ giao dÞch n­íc ngoµi: Chøc n¨ng cña phßng lµ tham m­u gióp cho Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña C«ng ty theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vÒ thÞ tr­êng, tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. + Phßng kü thuËt c«ng nghÖ: Víi chøc n¨ng lµ qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt cña toµn C«ng ty nh­ ban hµnh c¸c ®Þnh møc vËt t­ nguyªn liÖu, lËp c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt thö c¸c lo¹i hµng mÉu chµo hµng, qu¶n lý c«ng t¸c an toµn thiÕt bÞ kü thuËt trong s¶n xuÊt. - Phßng tµi vô: Víi chøc n¨ng chÝnh lµ qu¶n lý mäi ho¹t ®«ng tµi chÝnh cña C«ng ty ®ång thêi qu¶n lý dßng tµi chÝnh ra vµo nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Phßng b¶o vÖ qu©n sù: Thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ mäi mÆt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ lµm c«ng t¸c b¶o vÖ qu©n sù theo quy ®Þnh. - Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn: Chøc n¨ng cña ph©n x­ëng c¬ ®iÖn lµ theo dâi söa ch÷a toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ cña C«ng ty ®ång thêi chÕ t¹o mét sè c«ng cô còng nh­ m¸y mãc ®¬n gi¶n cho s¶n xuÊt. - XÝ nghiÖp s¶n xuÊt giÇy Hµ Néi: bao gåm 3 ph©n x­ëng: + Ph©n x­ëng chuÈn bÞ s¶n xuÊt: Thùc hiÖn chøc n¨ng pha c¾t vµ chuÈn bÞ mäi thø cho ph©n x­ëng may. + Ph©n x­ëng may: Víi nhiÖm vô tiÕp nhËn toµn bé b¸n s¶n phÈm tõ ph©n x­ëng chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®Ó may thµnh ®«i mò giÇy. + Ph©n x­ëng gß r¸p: Thùc hiÖn nhiÖm vô tiÕp nhËn mò giÇy tõ ph©n x­ëng may vµ c¸c phô liÖu tõ ph©n x­ëng chuÈn bÞ cïng víi ®Õ tõ ph©n x­ëng ®Õ cao su gß r¸p thµnh ®«i giÇy hoÇn chØnh. - XÝ nghiÖp s¶n xuÊt giÇy ChÝ Linh: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô gièng nh­ cña xÝ nghiÖp giÇy v¶i Hµ Néi. - XÝ nghiÖp s¶n xuÊt giÇy Th¸i B×nh: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô gièng nh­ xÝ nghiÖp giÇy v¶i Hµ Néi. - XÝ nghiÖp ®Õ cao su: Bao gåm hai ph©n x­ëng c¸n luyÖn cao su vµ ph©n x­ëng Ðp ®Õ. NhiÖm vô cña xÝ nghiÖp nµy lµ tiÕp nhËn cao su nguyªn liÖu vµ c¸c ho¸ chÊt theo kÕ ho¹ch ®Ó chÕ biÕn thµnh c¸c lo¹i ®Õ giÇy. II- KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2000-2003. 1. NhËn xÐt chung. Thêi gian gÇn ®©y C«ng ty th­êng xuyªn tæ chøc c«ng t¸c chÕ thö vµ c¶i thiÖn mÉu m· cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, chó träng viÖc n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. Kh«ng ngõng t×m tßi nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, tõng b­íc më réng thÞ tr­êng, t¨ng thÞ phÇn. Lu«n ®i t×m kiÕm thÞ tr­êng míi,.... Nhê ®ã mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. - ChÊt l­îng vµ sè l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty ngµy mét t¨ng vµ cã vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng. - ThÞ tr­êng cña C«ng ty ngµy cµng më réng ra nhiÒu n­íc vµ nhiÒu khu vùc trªn thÕ giíi. - Lîi nhuËn t¨ng lªn theo h­íng æn ®Þnh. - Sè l­îng lao ®éng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. - Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty còng t¨ng lªn, ®êi sèng ®­îc c¶i thiÖn. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ: - ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ mét sè n­íc ch©u ¸, ch©u ¢u vµ B¾c Mü....thÞ tr­êng trong n­íc nhiÒu tiÒm n¨ng th× ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó. - Nguyªn phô liÖu cña C«ng ty th× hÇu hÕt ph¶i nhËp ë n­íc ngoµi. - MÉu m· s¶n phÈm ch­a phong phó. - S¶n xuÊt theo mïa nªn th¸ng 5, 6, 7 C«ng ty rÊt Ýt viÖc lµm, mét sè bé phËn s¶n xuÊt ph¶i nghØ viÖc. - Thu nhËp ng­êi lao ®éng ch­a cao.... 2. C¸c ®¸nh gia cô thÓ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long thêi kú 2000- 6/2003 ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 2: KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty GiÇy Th¨ng Long Thêi kú 2000 - 6/2003 TT ChØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 2002 1-6/2003 Tèc ®é ph¸t triÓn (%) 01/00 02/01 02/00 1 Tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt §«i 3708052 4609243 4346350 2694864 124,3 94,3 117,21 Trong ®ã: - GiÇy xuÊt khÈu §«i 1950948 1560412 1454576 1832667 79,98 93,21 74,56 - GiÇy néi ®Þa §«i 1757104 2748831 2891774 862197 156,4 105,2 164,6 2 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Tr.® 76550 90007,6 92751,8 63789 117,58 103,04 121,17 3 Doanh thu Tr.® 103582 127883 107694 67057 123,46 84,21 103,96 Trong ®ã: - Doanh thu néi ®Þa Tr.® 3268,5 35005,4 47123,8 5364,4 1070,9 134,6 144,7 - Doanh thu xuÊt khÈu Tr.® 86731,5 85944,6 60367,2 61692,6 99,09 70,23 69,6 4 Nép ng©n s¸ch Tr.® 2633,52 2380,2 1597 1452,7 90,38 67,095 60,64 5 Lîi nhuËn Tr.® 902 1309,6 1438 60239,9 145,18 109,8 159,12 Qua b¶ng trªn ta thÊy ®­îc tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt cña C«ng ty cã xu h­íng gi¶m. MÆc dï s¶n l­îng s¶n xuÊt c¸c n¨m 2001, 2002 ®Òu t¨ng h¬n nhiÒu so víi n¨m 2000, n¨m 2001 so víi n¨m 2000 ®¹t 124,3%, n¨m 2002 so víi n¨m 2001 th× s¶n l­îng giÇy s¶n xuÊt ra n¨m sau ®· gi¶m ®i 202.893 ®«i, chØ ®¹t møc 94,3%. §iÒu nµy ®­îc lý gi¶i bëi viÖc c¸c ®¬n ®Æt bÞ c¾t gi¶m do bÞ ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng trong khu vùc, c¸c b¹n hµng §µi Loan, Hµn Quèc l©m vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n. ThÞ tr­êng giÇy xuÊt khÈu cã xu h­íng gi¶m m¹nh, cô thÓ sè l­îng giÇy xuÊt khÈu n¨m 2002 chØ ®¹t 1.454.576 ®«i, gi¶m 6,79% so víi n¨m 2001 vµ gi¶m tíi 25,44% so víi n¨m 2000 do ®ã tû träng doanh thu tõ xuÊt khÈu trong tæng doanh thu cña C«ng ty còng Ýt ®i vµ ¶nh h­ëng ®Õn tæng doanh thu cña C«ng ty. N¨m 2002 doanh thu cña toµn C«ng ty chØ b»ng 84,21% so víi n¨m 2001, gi¶m 15,79%. Tuy nhiªn C«ng ty ®· biÕt kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu thÞ tr­êng b»ng c¸ch tung s¶n phÈm ra b¸n t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa. S¶n l­îng giÇy tiªu thô trong n­íc n¨m 2000 chØ cã 1.757.104 ®«i th× n¨m 2002 ®· tiªu thô ®­îc ®Õn 2.891.774 ®«i, t¨ng trªn 1 triÖu ®«i. Doanh thu tiªu thô néi ®Þa t¨ng m¹nhqua c¸c n¨m, phÇn nµo bï ®¾p sù suy gi¶m cña doanh thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Doanh thu néi ®Þa n¨m 2002 ®¹t 47.123,8 triÖu VN§, t¨ng 34% so víi n¨m 2001 vµ b»ng 141,7% so víi n¨ 2000. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng nh­ng kh«ng ®Òu qua c¸c n¨m. N¨m 2001 t¨ng lªn 17,58% so víi n¨m 2000 nh­ng n¨m 2002, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chØ t¨ng 3,04% so víi n¨m 2001. Doanh thu cña C«ng ty còng cã sù biÕn ®éng lín. Tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2001 cã t¨ng lªn víi møc t¨ng 24,301 triÖu VN§. Doanh thu sang ®Õn n¨m 2002 cã xu h­íng gi¶m ®i, chØ ®¹t 107.694 triÖu VN§. Doanh thu gi¶m dÉn ®Õn nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc còng gi¶m. Cô thÓ, sè giao nép ng©n s¸ch n¨m 2001 lµ 2.380,2 triÖu VN§, b»ng 90,38% so víi n¨m 2000 vµ n¨m 2002 cßn tiÕp tôc gi¶m m¹nh, nép ng©n s¸ch chØ cßn 1.597 triÖu VN§, b»ng 67,079% so víi møc n¨m 1999. Tuy vËy nhê tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ ®Çu vµo, chi phÝ l­u th«ng... nªn lîi nhuËn cña C«ng ty vÉn d¶m b¶o t¨ng ®Òu. N¨m 2001 ®¹t 1.309,6 triÖu VN§, t¨ng 49,18% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 ®¹t 1.438 triÖu VN§ t¨ng 9,8% so víi n¨m 2001 vµ t¨ng 59.12% so víi n¨m 2000. MÆc dï gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng chËm vµ xuÊt khÈu gi¶m ®i nh­ng lîi nhuËn cña C«ng ty dÇn ®i vµo æn ®Þnh. §©y lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña C«ng ty do ®· biÕt kÕt hîp khai th¸c c¶ thÞ tr­êng ThÕ giíi vµ nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa, chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Tû lÖ lîi nhuËn trªn doanh thu ngµy cµng t¨ng. 3. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña C«ng ty giÇy Th¨ng Long. 3.1. Nh÷ng mÆt m¹nh cña C«ng ty giÇy Th¨ng Long. + C«ng ty cã quy m« s¶n xuÊt lín, chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng cã thÓ ®¸p øng mäi ®pn ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. MÉu m· s¶n phÈm do phßng kü thuËt cña C«ng ty thiÕt kÕ ®a d¹ng vÒ kiÓu d¸ng, chÊt liÖu. Nh÷ng mÉu do kh¸ch hµng mang ®Õn lu«n ®­îc ®¸p øng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. + Cã chi phÝ nh©n c«ng rÎ, s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. ViÖt Nam lµ n­íc cã nguån lao ®éng dåi dµo, ®©y lµ mmét ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó c¸c c«ng ty gi¶n ®­îc chi phÝ kinh doanh, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. + Cã bé m¸y qu¶n lý t­¬ng ®èi hoµn chØnh vµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. C¸c phßng ban vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt phèi hîp víi nhau mét c¸ch t­¬ng ®èi nhÞp nhµng. 3.2. Nh÷ng mÆt yÕu cña C«ng ty giÇy Th¨ng Long. + Tr×nh ®é Marketing cßn yÕu, c«ng nghÖ thiÕu ®ång bé, l¹c hËu so víi ThÕ giíi. Tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng cho lÜnh vùc Marketing vµ ®Çu t­ cho c«ng nghÖ nh­ng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ lµm c¶n trë kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Do thiÕu vèn mµ vÊn ®Ò ®Çu t­ cho qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm cßn yÕu, nghiªn cøu thiÕt kÕ mÉu s¬ sµi, chñ yÕu lµ do kh¸ch hµng t×m ®Õn C«ng ty vµ mÉu m· lµ do kh¸ch hµng yªu cÇu. Cßn m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty hÇu hÕt lµ l¹c hËu, ®­îc nhËp tõ nh÷ng n¨m 90, chñ yÕu ®Ó bæ sung thay thÕ nh÷ng m¸y mãc ®· cò. + ThiÕu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. + Tr×nh ®é kinh doanh quèc tÕ cßn h¹n chÕ. MÆc dï C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc tuyÓn chän, ®µo t¹o ph¸t triÓn, sa th¶i vµ c¸c biÖn ph¸p t¹o ®éng lùc, song so víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi C«ng ty vÉn cßn thua kÐm hä rÊt nhiÒu + YÕu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, tiªu chuÈn kü thuËt, xuÊt sø hµng ho¸ vµ kh¶ n¨ng thay ®æi mÉu mèt. Nh×n chung, chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty ë møc trung b×nh, c¸c quy ®Þnh qu¶n lý vÒ tiªu chuÈn kü thuËt xuÊt sø hµng ho¸ thiÕu chÆt chÏ, kh¶ n¨ng cña C«ng ty trong viÖc nghiªn cøu, thay ®æi mÉu mèt cßn yÕu. 3.3. Nh÷ng c¬ héi cña C«ng ty giÇy Th¨ng Long. + Trong xu thÕ héi nhËp cña ViÖt Nam víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn ThÕ giíi, c¸c c«ng ty kinh doanh cã nhiÒu c¬ héi ®Ó th©m nhËp vµ triÓn khai thÞ tr­êng n­íc ngoµi. C«ng ty giÇy Th¨ng Long cã thÓ n¾m b¾t c¬ héi nµy. + C«ng ty giÇy Th¨ng Long ®­îc sù hç trî tõ phÝa ChÝnh phñ vµ Tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam. C«ng ty giÇy Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam, cho nªn C«ng ty ®­îc sù hç trî rÊt lín vÒ vèn, vay vèn ng©n hµng ®­îc thuËn lîi, nhËn ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng, ®­îc sù hç trî vÒ triÓn l·m,... Ngoµi ra, ChÝnh phñ rÊt chó träng ®Õn chÝnh s¸ch hç trî xuÊt khÈu. 3.4. Nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty giÇy Th¨ng Long. + §èi thñ c¹nh tranh m¹nh vµ sù gia t¨ng nhanh chãng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh míi. C«ng ty cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®Æc biÖt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu vèn lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty nh­ C«ng ty giÇy v¶i Th­îng §×nh, C«ng ty giÇy Thuþ Khuª,... nh­ng hiÖn nay ®èi thñ c¹nh tranh lín nhÊt cña C«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm giÇy cña Trung Quèc v× gi¸ b¸n rÊt rÎ, mÉu m· phong phó ®a d¹ng. + Nguyªn phô liÖu cña C«ng ty hÇu hÕt ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi. Do chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cña nguyªn phô liÖu trong n­íc ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña C«ng ty, dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng cao lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. + Nhu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ mÉu m· s¶n phÈm cña kh¸ch hµng rÊt cao buéc C«ng ty ph¶i lùa chän biÖn ph¸p phï hîp. + Do c¸c cuéc xung ®ét trªn thÕ giíi x¶y ra liªn tiÕp ®· ¶nh h­ëng ®Õn thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ thÕ giíi, ®iÒu nµy còng g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty. III. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña C«ng ty trong giai ®o¹n qua. 1. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®Þnh h­íng chiÕn l­îc. 1.1 §Þnh h­íng chiÕn l­îc thÞ tr­êng xuÊt khÈu Trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, c«ng ty ®· ®Æt thÞ tr­êng xuÊt khÈu lªn hµng ®Çu. ThÞ tr­êng lµ mét ph¹m trï kh¸ch quan g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸. ë ®©u cã s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ th× ë ®ã cã thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p vµ quan träng trong qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc cña c«ng ty. ViÖc lùa chän thÞ tr­êng lµ mét qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c c¬ héi thÞ tr­êng vµ x¸c ®Þnh h­íng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Trªn c¬ së n¨ng lùc s¶n xuÊt tiÒm n¨ng s½n cã vµ nh÷ng thuËn lîi mµ c«ng ty ®ang cã cïng c¬ héi tõ thÞ tr­êng thÕ giíi, c«ng ty ®· ®­a ra ®Þnh h­íng lùa chän thÞ tr­êng xuÊt khÈu nh­ sau: - Thø nhÊt: TËp trung chñ yÕu vµo thÞ tr­êng EU. C«ng ty dù kiÕn tû träng tiªu thô giÇy dÐp cña EU so víi c¸c lo¹i thÞ tr­êng chiÕn l­îc cña c«ng ty n¨m 2004: 70%. - Thø hai: Thu hót kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ më réng thÞ tr­êng sang Mü, B¾c Mü vµ NhËt... C«ng ty ®· ®­a ra chiÕn l­îc kinh doanh dù kiÕn tû träng tiªu thô giÇy dÐp ë thÞ tr­êng Mü, B¾c Mü, thÞ tr­êng NhËt n¨m 2004 t­¬ng øng lµ 21,1% vµ 10,9%. - Thø ba: T×m vµ nèi l¹i quan hÖ víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng nh­ Nga vµ c¸c n­íc §«ng ¢u. Dù kiÕn tû träng tiªu thô giÇy dÐp ë thÞ tr­êng Nga vµ §«ng ¢u so víi c¸c thÞ tr­êng chiÕn l­îc kh¸c n¨m 2004 lµ 7%. Tuy nhiªn tr­íc m¾t c«ng ty nªn tiÕp tôc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng EU, thÞ tr­êng mµ nhu cÇu c¸c mÆt hµng giÇy dÐp rÊt lín, h¬n thÕ n÷a l¹i cã mèi quan hÖ lµm ¨n trong mÊy n¨m qua. Cßn ®èi víi thÞ tr­êng Mü, NhËt cÇn ph¶i cã thêi gian khi quan hÖ kinh tÕ, ngo¹i giao gi÷a Nhµ n­íc ta vµ Nhµ n­íc hä ®­îc më réng. §©y lµ ®Þnh h­íng cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc x©y dùng thÞ tr­êng tèi ­u cho C«ng ty. 1.2. Mét sè môc tiªu chiÕn l­îc c¬ b¶n ®Õn n¨m 2010 cña C«ng ty. C¨n cø vµo môc tiªu chiÕn l­îc cña toµn ngµnh vµ Tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam, c¨n cø vµo s¶n xuÊt kinh doanh(nhÊt lµ kinh doanh xuÊt khÈu) cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng nh­ c¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu khi nghiªn cøu thÞ tr­êng, C«ng ty giÇy Th¨ng Long ®· x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh h­íng chiÕn l­îc th«ng qua x©y dùng mét sè chØ tiªu c¬ b¶n ®Õn n¨m 2010: Thø nhÊt, C«ng ty chñ ®éng phÊn ®Êu t¨ng tr­ëng víi nhÞp ®é nhanh vµ hiÖu qu¶, duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 150%. Dù kiÕn ®Çu n¨m 2004, gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng t¨ng 1,73 lÇn so víi n¨m 2003, s¶n xuÊt kho¶ng 5 triÖu ®«i giÇy dÐp, ®­a gi¸ trÞ xuÊt khÈu lªn kho¶ng 15 triÖu USD. B¶ng 3 : Mét sè môc tiªu c¬ b¶n ®Õn n¨m 2010 cña C«ng ty giÇy Th¨ng Long. STT ChØ tiªu §¬n vÞ KÕ ho¹ch 2003 Dù kiÕn 2004 Dù kiÕn 2005 Dù kiÕn 2010 1 Tæng doanh thu Tr.iÖu VN§ 120.700 204.800 727.000 1.140.000 2 Doanh thu tõ XuÊt khÈu TriÖu VN§ 97.500 190.000 700.000 1.050.000 3 S¶n l­îng giÇy v¶i XK TriÖu ®«i 2,3 4 15 33 4 TÝch luü nép NS TriÖu VN§ 672 1.300 5.600 13.000 (Nguån: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty giÇy Th¨ng Long giai ®o¹n 2000-2010) Thø hai, c¸c s¶n phÈm vÒ giÇy ®­îc s¶n xuÊt ra ph¶i lùa chän trªn c¬ së cã xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, cã kh¶ n¨ng khai th¸c tèi ®a c«ng suÊt, tån Ýt vèn vµ cã tiÒm lùc nguyªn liÖu néi ®Þa. C«ng nghÖ ngµy cµng xÝch l¹i gÇn víi thêi trang trªn mét c¬ cÊu s¶n xuÊt mÒm dÎo, uyÓn chuyÓn linh ho¹t, nh¹y c¶m víi thÞ tr­êng vµ thÞ hiÕu tiªu dïng. Thø ba, C«ng ty ph¶i tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm vÒ vèn, kü thuËt, thÞ tr­êng, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc... ®ång thêi khai th¸c tèt lîi thÕ nguån lùc lao ®éng ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, hîp t¸c quèc tÕ. Thø t­, s«ng song víi viÖc ®æi míi vÒ c¬ së vËt chÊt, c«ng ty giÇy Th¨ng Long cÇn quan t©m ®Õn c«ng t¸c x©y dùng lùc l­îng s¶n xuÊt víi c¬ cÊu s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, thÝch nghi víi m¸y mãc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, chó träng c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng ®Ó hä tù hµo vµ g¾n bã víi doanh nghiÖp cña m×nh. Thø n¨m, C«ng ty ph¶i lËp ra ®­îc kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu. C«ng ty ®· chñ ®éng ®Çu t­ trang bÞ m¸y mãc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh b»ng chÝnh chÊt l­îng, mÉu m· s¶n phÈm. C«ng ty ®· tõng b­íc x©m nhËp vµo nh÷ng thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh. 2. §¸nh gi¸ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n trÞ lao ®éng 2.1. C¸c ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ lao ®éng - KÕ ho¹ch nh©n sù trong c«ng ty do phã gi¸m ®èc nh©n sù cïng phßng Tæ chøc hµnh chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tõng thêi k×. C«ng t¸c tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc c¬ cÊu, tæ chøc l¹i bé m¸y qu¶n lý c«ng ty còng ®ang ®­îc tiÕn hµnh t¹i ®©y. - C«ng t¸c tuyÓn dông bè trÝ sö dông, ®¸nh gi¸ ®Ò b¹t th¨ng tiÕn, ®µo t¹o trong c«ng ty chñ yÕu sö dông nguån néi bé c«ng ty víi môc ®Ých t¹o ®éng lùc phÊn ®Êu cho CBCNV. - TiÒn l­¬ng th­ëng vµ c¸c h×nh thøc ph©n phèi .HiÖn nay c«ng ty ®ang tiÕn hµnh chÕ ®é l­¬ng theo s¶n phÈm, chÕ ®é th­ëng cña c«ng ty ¸p dông th­ëng theo 3 tiªu thøc lµ chÊt l­îng, sè l­îng vµ thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc. 2.2. T×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c«ng ty B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng theo giíi cña C«ng ty N¨m Lao ®éng n÷ Lao ®éng nam Tæng (ng­êi) Sè L§ (ng­êi) (%) Sè L§ (ng­êi) (%) 1999 1.010 63,60 578 36,40 1.588 2000 1.235 65,00 665 35,00 1.900 2001 2.134 67,28 1.038 32,72 3.172 2002 2.387 68,70 1.085 31,30 3.472 2003 2.422 68,49 1.123 31,31 3.555 - VÒ tæng sè lao ®éng cña c«ng ty tÝnh ®Õn n¨m 1999 lµ 1588 ng­êi. Nh­ng ®Õn n¨m 2000 th× tæng sè ®· lµ 1900 ng­êi t¨ng thªm 312 ng­êi so víi cïng k× b¸o c¸o cña n¨m tr­íc vµ chiÕm tØ lÖ t¨ng lµ 19,65%.Vµ ®Õn n¨m 2001 th× con sè nµy ®· lµ 3172 ng­êi lao ®éng, t¨ng 1272 ng­êi so víi n¨m tr­íc, víi tû lÖ t¨ng 66,95%. N¨m 2002 sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 3.472 ng­êi, t¨ng 300 ng­êi so víi n¨m 2001. N¨m 2003 lµ 3.555 ng­êi t¨ng 83 ng­êi so víi n¨m 2002. Nh­ vËy nh×n vµo chØ tiªu tæng sè lao ®«ng cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long chóng ta nhËn th©ý trong thêi gian gÇn ®©y c«ng ty ®· thùc hiÖn ®­îc môc tiªu kinh doanh cña m×nh më réng qui m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ môc tiªu x· héi lµ ®¸p øng, lo cho h¬n 3000 lao ®éng cã c«ng ¨n viÖc lµm. Tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lu«n t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong ®ã: - XÐt vÒ h×nh thøc t¸c ®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng ta thÊy: +Lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty chiÕm tû träng lín gÇn 90% trong tæng sè lao ®éng vµ t¨ng dÇn trong 3 n¨m qua. N¨m 1999 tæng sè lao ®éng lµ 1382 ng­êi, n¨m 2000 con sè nµy ®· lµ 1653 ng­êi vµ ®Õn n¨m 2001 lµ 2760 ng­êi .Nh­ vËy ®Õn n¨m 2000 sè lao ®éng trùc tiÕp ®· t¨ng 217 ng­êi t­¬ng øng víi møc t¨ng 19,61% so víi n¨m 1999 .B­íc sang n¨m 2001 cã nhiÒu biÕn ®éng ®èi víi c«ng ty. Sè ng­êi lao ®éng trùc tiÕp ®· t¨ng lªn 1107 ng­êi t­¬ng øng víi t¨ng 66,97%. §Õn n¨m 2002 vµ 2003 sè lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty tiÕp tôc t¨ng nh­ng æn ®Þnh, cô thÓ lµ n¨m 2002 t¨ng 276 ng­êi, n¨m 2003 t¨ng 71 ng­êi so víi n¨m 2002. Qu¶ lµ mét con sè ®¸ng nÓ. Nguyªn nh©n t¨ng chñ yÕu do c«ng ty ®· phÊn ®Êu hoµn thµnh nhu cÇu ®Æt ra lµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, vµ ®Õn n¨m 2001 c«ng ty ®· s¸p nhËp thªm chi nh¸nh giÇy Th¸i B×nh.Vµ mét ®iÒu quan träng lµ do ®Æc ®iÓm ngµnh hµng cña c«ng ty yªu cÇu ®ßi hái lao ®éng trùc tiÕp lµ chñ yÕu. + Lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty chiÕm tû träng kh«ng nhá song ®· t¨ng trong 3 n¨m qua. Cô thÓ n¨m 1999 cã 206 lao ®éng gi¸n tiÕp ®Õn n¨m 2000 ®· cã 247 ng­êi .Nh­ vËy t¨ng 41 ng­êi t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 19,90% so víi n¨m 1999, ®Õn n¨m 2001 th× ®· t¨ng lªn 412 ng­êi t­¬ng øng víi t¨ng 66,80% so víi n¨m 2000. N¨m 2002 vµ 2003 sè lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 463 vµ 448 ®Òut¨ng lªn vµ æn ®Þnh. Së dÜ cã sù t¨ng ®ét biÕn n¨m 2001 lµ do trong n¨m ®ã C«ng ty ®· s¸t nhËp thªm chi nh¸nh giÇy Th¸i B×nh. VËy theo h×nh thøc t¸c ®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng cña c«ng ty ta cã nhËn xÐt ®Òu t¨ng trong 3 n¨m qua .§iÒu nµy chøng tá 1 quy m« s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ®­îc më réng .H¬n n÷a do nhu cÇu ,®Æc tÝnh cña mÆt hµng giÇy v¶i vµ giÇy thÓ thao ®ßi hái mét ®äi ngò lao ®éng trùc tiÕp t­¬ng ®èi lín. Vµ ®iÒu quan träng lµ c«ng ty ®· s¾p xÕp bè trÝ cho mÊy ngh×n lao ®éng cã c«ng ¨n viÖc lµm. - XÐt theo giíi tÝnh ta thÊy : + Lao ®éng n÷: Qua b¶ng sè liÖu ta còng thÊy hîp lý tû träng lao ®éng n÷ nhiÒu h¬n tû träng lao ®éng nam .§iÒu nµy còng dÔ hiÓu bëi v× c«ng viÖc cña c«ng ty ®ßi hái sù khÐo lÐo v¸ nhanh nhÑn cña phô n÷ nhiÒu h¬n: vÝ dô nh­ c«ng viÖc may giÇy ch¼ng h¹n ®a sè lao ®éng n÷ ®¶m nhiÖm c«ng viÖc nµy ,chØ cã 1 sè c«ng viÖc ®ßi hái lao ®äng nam nh­ ph©n x­ëng c¬ ®iÖn , ®Õ cao su. Cô thÓ lao ®éng n÷ n¨m 1999 lµ 1010 ng­êi chiÕm tû träng 63,60%.Song n¨m 2000 sè lao ®éng n÷ lµ 1235 ng­êi chiÕm 65% .So víi n¨m 1999 sè lao ®éng n÷ ®· t¨ng 225 ng­êi t­¬ng øng 22,28%.N¨m 2001 th× con sè nµy ®· lµ 2134 ng­êi chiÕm tû träng 67,28% tæng sè lao ®éng cña n¨m 2001 vµ t¨ng 899 ng­êi t­¬ng øng t¨ng 72,79%. N¨m 2002 sè lao ®éng n÷ lµ 2.387, chiÕm 68,70% tæng sè lao ®éng, n¨m 2003 sè nµy lµ 2.442, chiÕm 68,69%. Sè lao ®éng n÷ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m vµ víi tû träng còng t¨ng, nh­ vËy, c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn kh©u tuyÓn dông lao ®éng cho phï hîp víi c«ng viÖc. + Lao ®éng nam : Trong c¸c n¨m qua, sè lao ®éng nam chiÕm tØ träng nhá, chØ b»ng mét nöa sè lao ®éng n÷. Cô thÓ, n¨m 1999 sè lao ®éng nam lµ 578 ng­êi, chiÕm tØ träng 36,4% so víi tæng sè lao ®éng cña n¨m 1999. §Õn n¨m 2000, con sè nµy ®· lµ 665 ng­êi t¨ng 87 ng­êi so víi n¨m 1999 t­¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng 15,05% lµm cho tØ träng l¹i gi¶m ®i 1,4%. Nguyªn nh©n chñ yÕu do n¨m 2000, møc t¨ng lªn cña lao ®éng n÷ lín h¬n møc t¨ng lªn cña lao ®éng nam. Sang n¨m 2001, tæng sè lao ®éng nam ®· t¨ng 373 ng­êi t­¬ng øng víi t¨ng 56,09% so víi n¨m 2000. N¨m 2002 sè lao ®éng nam lµ 1.085 ng­êi, chiÕm 31,30%, n¨m 2003 sè nµy lµ 1.113 ng­êi, chiÕm 31,31% XÐt vÒ tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty trong giai ®o¹n 1999-2002. Nh×n chung tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao ®iÒu nµy phï hîp víi chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng,n¾m b¾t kÞp thêi sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc.§iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ trong biÓu sau.Qua b¶ng sè liÖu ë ta cã nhËn xÐt nh­ sau: + Sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng chiÕm tØ träng kh«ng lín l¾m. N¨m 1999 cã 60 ng­êi, chiÕm tØ träng 3,7% trong toµn c«ng ty, ®Õn n¨m 2000 ®· lµ 65 ng­êi, chiÕm tØ träng 3,42% vµ ®· t¨ng 5 ng­êi so víi n¨m 1999. Sang n¨m 2001 th× con sè nµy ®· lªn ®Õn 78 ng­êi, chiÕm tØ träng 2,46% tæng sè lao ®éng. §· t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 13 ng­êi, víi tØ lÖ t¨ng 20%. N¨m 2002 th× sè nµy ®· lµ 93 t¨ng 15 ng­êi, chiÕm tû träng 2,68%. Nh­ vËy, tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng ngµy cµng ®­îc n©ng cao, chiÕm tØ träng ngµy cµng lín. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty rÊt chó träng n©ng cao n¨ng lùc cho ®éi ngò CBCNV, tuyÓn dông thªm nhiÒu nh©n viªn míi cã tr×nh ®é ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ lao ®éng, t¹o thªm ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty. + Sè lao ®éng cã tr×nh ®é trung häc chuyªn nghiÖp: chiÕm mét tØ träng kh«ng lín l¾m tõ 1,54% ®Õn 2% . Cô thÓ n¨m 1999 sè lao ®éng nµy lµ 31 ng­êi chiÕm tØ träng 1,95%. §Õn n¨m 2000 cã 38 ng­êi, chiÕm 2% tØ träng vµ nh­ vËy ®· t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 7 ng­êi, t­¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng 22,58% lµm cho tØ träng l¹i gi¶m ®i. Nguyªn nh©n chñ yÕu do n¨m 2001 tæng sè lao ®éng cña c«ng ty t¨ng 66,95% so víi n¨m 2000 ®iÒu nµy ®· lµm cho tØ träng vÒ tr×nh ®é trung häc chuyªn nghiÖp cña n¨m 2001 chØ cã 1,54% trong khi ®ã n¨m 2000 lµ 2%. N¨m 2002 con sè nµy lµ 45 ng­êi, chiÕm 1,41%. Nh­ vËy ®· gi¶m 0,59%, ®©y lµ mét dÊu hiÖu tèt v× tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng th× t¨ng lªn cßn tr×nh ®é trung häc gi¶m ®i. §iÒu nµy chøng tá mét ®éi ngò CBCNV cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long ngµy cµng ®­îc n©ng cao vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, kÜ thuËt. + C«ng nh©n kÜ thuËt bËc 5 n¨m 1999 cã 53 ng­êi, chiÕm tØ träng 3,34% vµ n¨m 2000 cã 62 ng­êi, chiÕm tØ träng 3,26% nh­ vËy, c«ng nh©n kÜ thuËt cã tay nghÒ bËc 5 cña n¨m 1999 ®· t¨ng 9 ng­êi, t­¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng 16,98% lµm cho tØ träng gi¶m 0.07%. N¨m 2001 cã 90 ng­êi, chiÕm tØ träng 2,84% t¨ng 28 ng­êi so víi n¨m 2000 t­¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng lµ 45,16%, n¨m 2002 con sè nµy lµ 122 ng­êi, chiÕm 3,51%. Nh×n chung, vÒ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty trong thêi gian gÇn ®©y ®Òu t¨ng lªn râ rÖt. §iÒu nµy ®¸nh gi¸ cao sù qu¶n lÝ vµ tuyÓn dông c«ng nh©n viªn cña ban l·nh ®¹o c«ng ty. + C«ng nh©n kÜ thuËt bËc 4 : §©y lµ lùc l­îng lao ®éng chiÕm tØ träng lín trong toµn c«ng ty. N¨m 1999 lµ 992 ng­êi, chiÕm tØ träng lµ 62,47% tæng sè lao ®éng. N¨m 2000 con sè nµy ®· lµ 1182 ng­êi, t­¬ng øng víi tØ träng 62,21% tæng sè lao ®éng cña n¨m 2000 vµ so víi n¨m 1999 th× ®· t¨ng lªn 190 ng­êi, t­¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng 19,15%. N¨m 2001 con sè nµy ®· t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ.Tæng sè CNV cã tay nghÒ bËc 4 lµ 2330 ng­êi, chiÕm tØ träng 73,46%. Vµ ®· t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 1148 ng­êi, t­¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng 97,12%. N¨m 2002 lµ 2.486 ng­êi chiÕm 71,60%. + Lao ®éng phæ th«ng: N¨m 1999 cã 452 ng­êi chiÕm tØ träng 28,46% n¨m 2000 cã 553 ng­êi, chiÕm tØ träng 29,11% vµ ®· t¨ng 101 ng­êi so víi n¨m 1999 t­¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng lµ 22,35%. N¨m 2001 th× ®· t¨ng 72 ng­êi so víi n¨m 2000 t­¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng lµ 13,72%. N¨m 2002 sè nµy lµ 732 ng­êi t¨ng lªn 107 ng­êi, chiÕm 21,08% tæng sè lao ®éng. 3. §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ Marketing C«ng t¸c qu¶n trÞ Marketing doanh nghiÖp ch­a ®i s©u t×m hiÓu thÞ tr­êng, c¶i thiÖn mÉu m· cho phï hîp víi thÞ hiÕu kh¸ch hµng. Chñ yÕu lµ marketing hoµn thiÖn s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng ®Ó xuÊt khÈu. 3.1. QuyÕt ®Þnh vÒ s¶n phÈm xuÊt khÈu * QuyÕt ®Þnh s¶n phÈm - Chñng lo¹i s¶n phÈm xuÊt khÈu: Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh chñng lo¹i s¶n phÈm xuÊt khÈu nh­ sau: B¶ng 5: C¬ cÊu mÆt hµng cña C«ng ty giÇy Th¨ng long. Tªn hµng N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1. GiÇy v¶i 16.506 29.279 53.000 GiÇy nam Cì 22-31 Cì 32-41 Cì 42-48 16.506 249 12.157 4.100 28.983 6.653 17.680 4650 52.492 12070 32.028 8.391 1.2GiÇy n÷ Cì 22-31 Cì 32-41 Cì 42-48 0 0 0 0 296 91 205 0 508 157 351 0 GiÇy thÓ thao b»ng da. Cì 21-31 Cì 32-41 Cì 42-48 1690 0 1690 0 2.016 0 2016 0 3127 0 3127 0 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giÇy Th¨ng Long n¨m 2000_ 2002) Qua b¶ng ta thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cña C«ng ty tËp chung chñ yÕu vµo lo¹i s¶n phÈm giÇy v¶i nam, ®©y còng lµ mét mÆt hµng truyÒn th«ng mµ C«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong suèt nh÷ng n¨m võa qua. Cßn lo¹i giÇy n÷ vµ giÇy thÓ thao b»ng da xuÊt khÈu ë d¹ng cÇm chõng, chiÕm tû träng nhá trong tæng sè c¸c lo¹i giÇy. - QuyÕt ®Þnh vÒ chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu: Khi s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, C«ng ty th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ®Ó ®¶m b¶o gi÷ v÷ng trªn thÞ tr­êng môc tiªu. Sö dông c¸c chØ tiªu chÊt l­îng ®Æc tr­ng quan träng nhÊt cña s¶n phÈm cho phÐp C«ng ty cã sù ®¸nh gi¸ thËt kh¸ch quan khoa häc vµ chÝnh x¸c. + ChØ tiªu c«ng dông: §Æc tr­ng cho hiÖu qu¶ cã Ých cña viÖc sö dông s¶n phÈm theo c«ng dông. §©y lµ chØ tiªu cã vai trß träng yÕu trong viÖc ®¸nh gi¸ møc chÊt l­îng s¶n phÈm. + ChØ tiªu b¶o qu¶n. + ChØ tiªu ®é bÒn. + ChØ tiªu c«ng nghÖ: ®Æc tr­ng chñ yÕu cho nguyªn liÖu ban ®Çu. + ChØ tiªu thÈm mü: mµu s¾c, kÝch cì, bè côc, bao b×,... + ChØ tiªu kinh tÕ: ®Æc tr­ng cho chi phÝ chÕ biÕn, s¶n xuÊt, b¸n hµng, qu¶ng c¸o. - QuyÕt ®Þnh vÒ bao b×. Bao b× cña s¶n xuÊt gåm 3 líp: + Líp trong lµ líp trùc tiÕp chøa ®ùng hµng ho¸ th­êng ®­îc lµm b»ng c¸c vËt liÖu polyeste, PVC biÕn tÝch víi ®é bãng vµ gióp lµm s¶n phÈm næi bËt. + Líp bao b× ngoµi lµ vËt liÖu dïng ®Ó b¶o vÖ líp bao b× trong vµ sÏ bá ®i khi chuÈn bÞ sö dông hµng ho¸: b×a c¸t t«ng. + Nh·n hiÖu vµ th«ng tin m« t¶ hµng ho¸ ®­îc ®Æt ngay trªn bao gãi hay ®Æt bªn trong s¶n phÈm. Bao gãi cña C«ng ty cã kiÓu d¸ng phï hîp, thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn vµ sö dông. - QuyÕt ®Þnh vÒ nh·n m¸c: Víi h×nh thøc gia c«ng xuÊt khÈu, C«ng ty kh«ng cÇn sö dông nh·n m¸c cña m×nh mµ ph¶i sö dông nh·n m¸c cña ®èi t¸c trªn s¶n phÈm do m×nh lµm ra. §©y lµ ®iÒu bÊt lîi víi C«ng ty v× nã kh«ng lµm næi bËt nh·n hiÖu vµ h×nh ¶nh cña C«ng ty víi kh¸ch hµng quèc tÕ. - QuyÕt ®Þnh vÒ ph¸t triÓn s¶n phÈm. + Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu kh¸ch hµng, theo yªu cÇu cña c¸c ®¬n ®Æt hµng, C«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt, thiÕt kÕ c¸c mÉu hµng míi hoµn toµn hoÆc c¸c s¶n phÈm cã c¶i tiÕn vµ ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao. + §èi víi mÆt hµng gia c«ng th× nguyªn liÖu vµ mÉu m· hoµn toµn do phÝa ®èi t¸c cung cÊp do ®ã C«ng ty chØ viÖc lµm theo nh÷ng yªu cÇu ®ã. §ay lµ nguån mÉu m· tèt gióp C«ng ty cã thÓ b¾t ch­íc ®Ó thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm cña m×nh. * QuyÕt ®Þnh vÒ gi¸ xuÊt khÈu. - ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ xuÊt khÈu mÆt hµng giÇy v¶i ®­îc C«ng ty nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò sau: + C«ng ty x¸c ®Þnh kü môc tiªu cña m×nh, nh­ ®¶m b¶o viÖc x©m nhËp thÞ tr­êng, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn hay giµnh ®­îc vÞ thÐ trªn thÞ tr­êng. + C«ng ty x©y dùng cho m×nh ®å thÞ ®­êng cÇu thÓ hiÖn sè l­îng hµng ho¸ ch¾c ch¾n sÏ b¸n ®­îc trªn thÞ tr­êng trong mét kho¶ng thêi gian cô thÓ theo c¸c møc gi¸ kh¸c nhau. Nhu cÇu cµng kh«ng co gi·n th× møc gi¸ do C«ng ty x¸c ®Þnh cµng cao. + C«ng ty tÝnh to¸n xem tæng chi phÝ thay ®æi nh­ thÕ nµo khi møc s¶n xuÊt kh¸c nhau. + C«ng ty nghiªn cøu gi¸ c¶ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó sö dông lµm c¨n cø khi x¸c ®Þnh vÞ trÝ gi¸ c¶ cho hµng ho¸ cña m×nh. + Lùa chän kü thuËt ®Þnh gi¸ cña C«ng ty: ®Þnh gi¸ trªn c¬ së tÝnh to¸n c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn mçi s¶n phÈm vµ céng thªm lîi nhuËn môc tiªu cña C«ng ty. - QuyÕt ®Þnh ®ång tiÒn tÝnh gi¸. §ång tiÒn tÝnh gi¸ ®­îc C«ng ty sö dông trong c¸c tr­êng hîp th­êng lµ c¸c ngo¹i tÖ m¹nh, ®¶o b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ ho¸n ®æi nh­: USD, FRF,GBP, DM. - QuyÕt ®Þnh chiÕt khÊu: §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín, thanh to¸n tr­íc thêi h¹n, mua tr¸i vô, C«ng ty ®· khuyÕn khÝch b»ng nh÷ng h×nh thøc: + ChiÕt gi¸ v× thanh to¸n sím: Kh¸ch hµng khi thanh to¸n ®­îc h­ëng chiÕt khÊu tr¶ sím 1%. + ChiÕt khÊu v× sè l­îng mua hµng: Kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng tõ 1.000 _ 2000 ®«i ®­îc h­ëng chiÕt khÊu 2% gi¸ vµ tõ 2000 ®«i trë lªn ®­îc h­ëng 3% gi¸. + ChiÕt khÊu thêi vô. - QuyÕt ®Þnh giao hµng vµ thanh to¸n: + §iÒu kiÖn giao hµng: C¸c hîp ®ång ký kÕt bëi c«ng ty vµ c¸c ®èi t¸c th­êng sö dông ph­¬ng ph¸p giao hµng theo FOB H¶i Phßng hoÆc FOB Néi Bµi. + §iÒu kiÖn thanh to¸n: §Ó ®¶m b¶o an toµn trong thanh to¸n, tr­íc khi hîp ®ång ®­îc ký kÕt, c«ng ty ®Òu yªu cÇu phÝa ®èi t¸c më L/C vµ chuyÓn tiÒn cho c«ng ty t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam víi chi phÝ chuyÓn tiÒn do bªn ng­êi nhËp khÈu chÞu. * QuyÕt ®Þnh ph©n phèi xuÊt khÈu. HiÖn nay c«ng ty giÇy Th¨ng Long ®ang ¸p dông 3 lo¹i kªnh ph©n phèi sau: Kªnh 1: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu trong n­íc Ng­êi nhËp khÈu ThÞ tr­êng tiªu thô C«ng ty ViÖc sö dông kªnh ph©n phèi nµy gièng nh­ h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c mµ c«ng ty uû quyÒn cho mét ®¬n vÞ kh¸c xuÊt khÈu hµng hé m×nh. C¸c c«ng ty nhËn uû th¸c xuÊt khÈu cho c«ng ty lµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp, c«ng ty sö dông c¸ch nµy khi viÖc më réng thÞ tr­êng ®èi víi c«ng ty lµ khã kh¨n vµ c«ng ty kh«ng d¸m chÊp nhËn mét rñi ro trong xuÊt khÈu. Tuy nhiªn c«ng ty còng ph¶i chi tr¶ mét l­îng chi phÝ uû th¸c t­¬ng ®èi lín vµ viÖc tiÕp cËn thùc tÕ khã kh¨n, ®©y lµ nh÷ng bÊt lîi cña lo¹i kªnh nµy. Kªnh 2: Ng­êi nhËp khÈu ThÞ tr­êng tiªu thô C«ng ty Víi kªnh nµy, c«ng ty ký kÕt c¸c hîp ®ång trùc tiÕp víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi. §©y lµ kªnh ®­îc c«ng ty sö dông nhiÒu nhÊt v× nã ®em l¹i cho c«ng ty nhiÒu lîi Ých. C«ng ty võa cã c¬ héi tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c ®èi t¸c, võa ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt tèi ®a ho¸ lîi nhuËn do kh«ng ph¶i chia sÎ víi ng­êi kh¸c. Nh÷ng ý kiÕn ph¶n hoßi tõ phÝa kh¸ch hµng lµ nh÷ng th«ng tin h÷u Ých gióp c«ng ty hoµn thiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. H·ng bu«n xuÊt khÈu ThÞ tr­êng tiªu thô C«ng ty Kªnh 3: C«ng ty xuÊt khÈu hµng ho¸ th«ng qua hµng bu«n xuÊt khÈu cña n­íc ngoµi ®Æt t¹i ViÖt Nam. Khi giao dÞch víi c¸c h·ng nµy C«ng ty gÆp thuËn lîi gièng nh­ viÖc b¸n hµng trong n­íc v× c«ng ty kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp xuÊt khÈu vËn chuyÓn hµng ho¸. MÆt kh¸c sö dông kªnh nµy còng cung cÊp nh÷ng th«ng tin nhanh nhÊt, Ýt tèn kÐm chi phÝ cho c«ng ty v× kh¸ch hµng ®­îc trùc tiÕp viÖc mua ®øt b¸n ®o¹n t¹i trong n­íc. 3.2. QuyÕt ®Þnh xóc tiÕn th­¬ng m¹i Trong thêi gian qua, c«ng ty ®· sö dông c¸c h×nh thøc XTTM sau: * Qu¶ng c¸o: §Ó kÝch thÝch viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ më réng thÞ tr­êng, c«ng ty tiÕn hµnh qu¶ng c¸o trªn nhiÒu ph­¬ng tiÖn th«ng tin trong còng nh­ ngoµi n­íc. Néi dung qu¶ng c¸o bao gåm nh÷ng khÝa c¹nh: +Th«ng b¸o cho thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm míi hay øng dông míi cña s¶n phÈm. + Th«ng b¸o sù thay ®æi gi¸. + Gi¶i thÝch c¸c nguyªn t¾c sö dông hµng ho¸. + M« t¶ dÞch vô. + Giíi thiÖu h×nh ¶nh C«ng ty. C¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o. + C¸c b¸o chÝ, tËp san trong vµ ngoµi n­íc. + LÞch, sæ tay cã in vÒ C«ng ty. + B­u phÈm göi trùc tiÕp vµ th­ riªng. * Xóc tiÕn b¸n: C«ng ty sö dông c¸c h×nh thøc sau: + Catalog: §­îc in Ên b»ng tiÕng n­íc ngoµi víi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ s¶n phÈm nh­ mµu s¾c, kÝch cì, chÊt l­îng vµ chñng lo¹i c¸c mÆt hµng. + Hµng mÉu: C«ng ty göi hµng mÉu ®Õn tËn tay c¸c ®èi t¸c ®Ó hä cã nh÷ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. C¸c danh môc hµng mÉu ®­îc C«ng ty thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt ®¹t ®­îc c¸c th«ng sè, kiÓu d¸ng chuÈn nhÊt, chÊt l­îng tèt nhÊt ®Ó g©y ®­îc ph¶n øng tÝch cùc cña ng­êi nhËn. * X¸c ®Þnh chi phÝ cho xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña C«ng ty: Víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cßn h¹n chÕ, nªn nguån kinh phÝ mµ C«ng ty giµnh cho ho¹t ®«ng xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ rÊt nhá. Th«ng th­êng C«ng ty x¸c ®Þnh chi phÝ cho xóc tiÕn th­¬ng m¹i theo phÇn tr¨m doanh sè b¸n cña tõng n¨m. Tuy nhiªn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn chØ diÔn ra trong nh÷ng thêi kú nhÊt ®Þnh khi C«ng ty muèn më réng thÞ tr­êng hoÆc muèn ®Þnh vÞ l¹i h×nh ¶nh cña C«ng ty. IV. C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ mét sè h¹n chÕ 1. C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc - Nhê nh÷ng cè g¾ng nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty, sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c cÊp chØ ®¹o ®Ò ra kÕ ho¹ch vµ bé phËn thùc hiÖn, sù huy ®éng tèi ®a mäi nguån lùc, C«ng ty giÇy Th¨ng Long ®· tõng b­íc kh¾c phôc ®­îc sù hôt hÉng vÒ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, kim ng¹ch qua c¸c n¨m t¨ng lªn. Nguyªn nh©n kiÕn cho C«ng ty ngµy cµng thu hót ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng cã gi¸ trÞ lín ®ã lµ do C«ng ty ®· biÕt tËn dông thÕ m¹nh cña m×nh so víi c¸c quèc gia xuÊt khÈu giÇy kh¸c trong khu vùc. Nguån nguyªn liÖu tù nhiªn s½n cã, chi phÝ nh©n c«ng rÎ cïng víi chÝnh s¸ch khuyÕn kÝch xuÊt khÈu cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· gãp phÇn lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Kim ng¹ch xuÊt khÈu ña C«ng ty hµng n¨m ®Òu t¨ng lªn víi møc t¨ng ®¸ng kÓ trong khi ®ã sè l­îng giÇy xuÊt khÈu kh«ng t¨ng nhiÒu. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· tõng b­íc n©ng cao ®­îc gi¸ cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. C«ng ty ®· h­íng ho¹t ®éng kinh doanh vµo lo¹i s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao, mÉu m· t­¬ng ®èi phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. - NhËn thøc ®­îc n¨ng lùc hiÖn cã cña C«ng ty kh«ng ®ñ vèn ®Çu t­ ®¸p øng yªu cÇu réng lín cña toµn bé thÞ tr­êng, C«ng ty ®· lo¹i bá dÇn c¸c thÞ tr­êng phô, tËp trung vµo c¸c thÞ tr­êng chÝnh EU. - §Ó cã thÓ gi¶m bít chi phÝ vµ c¶i tiÕn bé m¸y ho¹t ®éng cña m×nh, C«ng ty giÇy Th¨ng Long thùc hiÖn gi¶m bít lùc l­îng qu¶n lý, khai th¸c vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé cã hiÖu qu¶. C«ng ty giÇy Th¨ng Long ®· x©y dùng ®­îc mét m« h×nh qu¶n lý t­¬ng ®èi hoµn chØnh vµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. C¸c phßng ban qu¶n lý vµ bé phËn s¶n xuÊt phèi hîp víi nhau mét c¸ch linh ho¹t, hîp lý vµ nhÞp nhµng. - N©ng cao tr×nh ®é ng­êi lao ®éng chÝnh lµ biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn C«ng ty, n©ng cao v¨n minh doanh nghiÖp, C«ng ty lu«n t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, gióp ®ì vËt chÊt ®Ó cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cã thÓ tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ, tr×nh dé häc vÊn vµ nhËn thøc cña mçi ng­êi. 2. Mét sè h¹n chÕ cña C«ng ty cÇn ®­îc kh¾c phôc. MÆc dï ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh c«ng nhÊt ®Þnh, tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh C«ng ty giÇy Th¨ng Long còng vÊp ph¶i mét sè tån t¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc. Thø nhÊt, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÉn cßn dùa vµo c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh do Tæng c«ng ty ®­a xuèng ®iÒu nµy khiÕn cho C«ng ty kh«ng chñ ®éng trong ho¹t ®éng cña m×nh. Ngoµi ra,viÖc s¶n xuÊt hiÖn nay cña C«ng ty hÇu nh­ chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã ®¬n ®Æt hµng do ccs b¹n hµng ®em ®Õn, nã kh«ng cho phÐp C«ng ty thÊy ®­îc ®Þnh h­íng trong dµi h¹n kh«ng lµm cho C«ng ty nhËn biÕt ®­îc c«nh viÖc ph¶i lµm trong c¶ mét giai ®o¹n. Thø hai, C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh chiÕn l­îc vÒ mÆt hµng, lÊy mÆt hµng giÇy v¶i nam lµm s¶n phÈm chñ ®¹o nh­ng c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cña C«ng ty ch­a ®¶m b¶o ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i mÉu m·. C«ng ty giÇy Th¨ng Long víi mÆt hµng giÇy v¶i nam chØ ®¸p øng ®­îc mét bé phËn nhá d©n sè trong khi nhu cÇu c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ giÇy da, giÇy thÓ thao,giÇy n÷, giÇy trÎ em,... lín h¬n rÊt nhiÒu th× l¹i kh«ng ®¸p øng ®­îc. C«ng t¸c thiÕt kÕ mÉu ch­a ®­îc C«ng ty quan t©m ®óng møc, mÉu m· chñ yÕu lµ do kh¸ch hµng ®em ®Æt. §iÒu nµy khiÕn cho s¶n phÈm cña C«ng ty kÐm lîi thÕ c¹nh tranh so víi s¶n phÈm cña c¸c h·ng kh¸c nh­ §µi Loan, Trung Quèc, Hµn Quèc. ChÊt l­îng s¶n phÈm cßn ë møc trung b×nh. Thø ba, do ch­a chó träng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm, qu¶ng c¸o nh·n hiÖu cña C«ng ty mµ kh¸ch hµng hiÖn nay cña C«ng ty giÇy Th¨ng Long ch­a nhiÒu vÒ sè l­îng, ®a sè lµ kh¸ch hµng quen biÕt l©u n¨m. C«ng ty ch­a l«i kÐo ®­îc kh¸ch hµng, chØ cã mét sè Ýt kh¸ch hµng tù t×m ®Õn víi C«ng ty. V× thÕ, ph­¬ng thøc kinh doanh cña C«ng ty th­êng bÞ ®éng, kh«ng thÓ dù ®o¸n ®­îc mçi n¨m cã bao nhiªu ®¬n vÞ ®Æt hµng bëi b¹n hµng th­êng ngÉu nhiªn. Thø t­, C«ng ty giÇy Th¨ng Long thiÕu ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô kinh doanh trong m«i tr­êng th­¬ng m¹i quèc tÕ. Trong c«ng t¸c giao dÞch ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång víi ®èi t¸c n­íc ngoµi, rÊt dÔ bÞ lóng tóng vµ ®«i khi ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh sai lÇm, kh«ng ®¹t môc tiªu ®Ò ra, C«ng ty th­êng ®Ó mÊt thÕ chñ ®éng vµo tay kh¸ch hµng v× vËy g©y bÊt lîi lín cho ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña C«ng ty. Thø n¨m, trong c«ng t¸c s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, tuy C«ng ty ®· tÝch cùc t×m kiÕm nguån nguyªn liÖu trong n­íc nh­ng vÉn cßn mét sè nguyªn liÖu ch­a thÓ t×m ®­îc nguån thay thÕ, vÉn ph¶i tr«ng chê tõ viÖc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. MÆc dï vËy, viÖc nhËp khÈu nguyªn liÖu tõ n­íc ngoµi kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®¸p øng kÞp tiÕn ®é thùc hiÖn ®¬n ®Æt hµng kÐo theo sù bÞ ®éng, chËm trÔ trong xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty. Thø s¸u, nguån vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÉn cßn h¹n hÑp do ch­a huy ®éng hÕt mäi nguån vèn cã thÓ. Nguån vèn Nhµ n­íc cÊp qu¸ nhá bÐ nÕu so víi nhu cÇu ®æi míi vµ trang bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ch­a ®¶m b¶o cho c¸c nhµ kinh doanh an t©m ®Çu t­. Tuy ®· tõng b­íc ®Èy m¹nh ®­îc ho¹t ®éng xuÊt khÈu, t¨ng doanh thu nh­ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty ch­a ®¹t yªu cÇu, thÓ hiÖn ë viÖc tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn ®Çu t­ ch­a cao. Qua ph©n tÝch, ta cã thÓ nhËn thÊy nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn lµ do tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giÇy Th¨ng Long thùc hiÖn theo c¸c chØ tiªu cña Tæng c«ng ty còng ®ång thêi lµ ®Þnh h­íng dµi h¹n mµ C«ng ty cÇn ph¶i v­¬n tíi. Do ®ã, C«ng ty thiÕu tÝnh chñ ®éng trong ho¹t ®éng cña m×nh. C¸c kh¶ n¨ng n¾m b¾t c¬ héi, c¸c mèi ®e do¹ ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty ngµy cµng gia t¨ng theo chiÒu h­íng xÊu. §Ó kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trªn, gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho C«ng ty lµ x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh thÝch øng víi sù biÕn ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t cña m«i tr­êng kinh doanh t­¬ng lai. V. Ph­¬ng h­íng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi C«ng ty giÇy Th¨ng Long trùc thuéc Tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam, lµ mét c«ng ty Nhµ n­íc, c«ng ty ph¶i ®èi phã víi kh«ng Ýt nh÷ng biÕn ®éng vµ biÕn ®æi kh«ng ngõng cña m«i tr­êng kinh doanh trong c¬ chÕ míi. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng, n¨ng lùc thùc tÕ c¹nh tranh, vèn lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®­îc ®Æt ra ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. C«ng ty ®· x¸c ®Þnh cho m×nh mét ®Þnh h­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. tr­íc hÕt, c«ng ty t¨ng c­êng c«ng t¸c cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, æn ®Þnh tæ chøc, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¹o nªn sù yªn t©m t­ t­ëng ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÓu râ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña c«ng ty, tõ ®ã thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc ®ãng gãp x©y dùng c«ng ty. C«ng ty sÏ më réng s¶n xuÊt kinh doanh theo h­íng ®a d¹ng hãa mÆt hµng trong ®ã giÇy v¶i xuÊt khÈu lµ then chèt. Ngoµi ra c«ng ty ®ang më thªm h­íng x©y dùng, ®iÖn, giao th«ng, vµ mét sè ngµnh hµng phôc vô kinh tÕ d©n sinh. Víi nh÷ng ®Þnh h­íng nh­ vËy, c«ng ty còng ®· ®Ò ra nhiÖm vô chñ yÕu ®èi víi tõng bé phËn. Cô thÓ ®èi víi bé phËn s¶n xuÊt, c«ng ty x¸c ®Þnh: CÇn t¨ng c­êng c¶i tiÕn hîp lý ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng thu nhËp, khuyÕn khÝch ph¸t huy s¸ng kiÕn, khuyÕn khÝch c¸c biÖn ph¸p n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n ®Æc biÖt quan t©m ®Õn nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ cßn thÊp. §èi víi bé phËn kinh doanh, c«ng ty x¸c ®Þnh cÇn thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô sau: Gi÷ v÷ng b¹n hµng truyÒn thèng, ph¸t triÓn theo h­íng ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, cã thÓ t¨ng c­êng h×nh thøc hµng ®æi hµng ®Ó cã thÓ quay vßng ch¾c vµ cã lîi h¬n; më réng ph¸t triÓn thÞ tr­êng; thùc hiÖn nghiªm chØnh LuËt thuÕ míi, thùc hiÖn kho¸n qu¶n cã hiÖu qu¶; gi÷ v÷ng mèi quan hÖ cã h¹n ng¹ch, ®ång thêi ph¸t triÓn thÞ tr­êng phi h¹n ng¹ch. T¨ng c­êng ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh hµng míi bªn c¹nh nh÷ng ngµnh then chèt lµ da giÇy. Môc tiªu ®Õn n¨m 2010, kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 1.050.000 triÖu VN§. Cïng víi viÖc ®Ò ra ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô còng nh­ tÝch cùc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m hç trî ho¹t ®éng cña bé phËn s¶n xuÊt vµ bé phËn kinh doanh, C«ng ty còng quan t©m vµ cè g¾ng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng ty tiÕn hµnh tinh gi¶m lao ®éng qu¶n lý, t¨ng c­êng lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp. C«ng ty giÇy Th¨ng Long ®· x©y dùng ®­îc mét m« h×nh qu¶n lý t­¬ng ®èi hoµn chØnh vµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. C¸c phßng ban qu¶n lý vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt phèi hîp víi nhau mét c¸ch linh ho¹t hîp lý vµ nhÞp nhµng. Trªn ®©y lµ mét sè môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng mµ c«ng ty ®Ò ra ®Ó thùc hiÖn trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ hiÖn nay, víi nguån vèn vµ quy m« cßn h¹n chÕ th× viÖc thùc hiÖn ®óng môc tiªu nµy lµ hoµn toµn kh«ng dÔ dµng. KÕt luËn XuÊt nhËp khÈu lµ tÊt yÕu kh¸ch quan vµ cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c quèc gia. §Æc biÖt lµ ë n­íc ta, xuÊt khÈu lµ con ®­êng ®i tíi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ mét c¸ch nhanh nhÊt. Kinh doanh trong n­íc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· khã, kinh doanh xuÊt khÈu cßn khã h¬n nhiÒu bëi ®©y lµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. Song dï khã kh¨n vµ phøc t¹p ®Õn ®©u, nÕu cã sù qu¶n lý ®óng ®¾n cña Nhµ n­íc, th«ng qua chÝnh s¸ch vi m«, sù vËn dông n¨ng lùc s¸ng t¹o cña c«ng ty ph¸t triÓn h¬n n÷a, c«ng ty sÏ n©ng cao ®­îc uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Víi kiÕn thøc ®­îc trang bÞ ë tr­êng, cïng víi sù t×m hiÓu thùc tÕ ®Ó ®i tíi mét sè kiÕn nghÞ víi mong muèn gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty, t«i hy väng cïng víi thêi gian, c«ng ty ngµy cµng v÷ng m¹nh vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35040.DOC
Tài liệu liên quan