Cao ốc cho thuê RSC 17-19-21 Lý Tự Trọng Q1

Qui mô công trình: Tên dự án : CAO ỐC CHO THUÊ RSC 17-19-21 LÝ TỰ TRỌNG Quy mô : Công trình : cấp I Tầng cao: 10 tầng Diện tích đất: 3735 m2 Diện tích xây dựng : 3272 m2 Trong đó được phân bổ như sau : Tầng 1 : nằm ở cao độ +0.6m so với mặt nền thiên nhiên dùng làm trung tâm thương mại và một phần dùng làm chỗ đậu xe hơi. Tầng 2 :nằm ở độ cao +5.1m toàn bộ dùng làm tầng để xe (trong đó có một phần diện tích để xe môtô). Tầng 3 : nằm ở cao độ +8.1m dùng làm sân vườn xung quanh biên công trình, bên trong có các phòng chức năng như căn tin, phòng thể thao, hồ bơi và một phần dùng làm nhà ở. Tầng 4-10: nằm ở cao độ +12.6m đến +30.6m (mỗi tầng cách nhau 3m) là khu nhà ở bao gồm 2 dãy nhà song song lệch nhau một bước cột. Tầng mái : nằm ở cao độ +33.6m bên trên lợp tole và tại tầng này có các thiết bị và buồng kỹ thuật. * Phân khu chức năng: · Tầng 1 : dùng để xe, hồ chứa nước sinh hoạt, nước PCCC chưa xử lý, bể xử lý nước, hầm phân tự hoại, các phòng kỹ thuật như máy phát điện, máy bơm, phòng WC, văn phòng, phòng bảo vệ, bãi để xe ô tô có diện tích 684m2 (để được 38 chiếc). Tổng diện tích mặt bằng là 3744m2. · Tầng 2 : dùng làm để xe ô tô và xe gắn máy. Bãi để xe ô tô có diện tích 1404m2 (để dược 78 chiếc) và bãi để xe gắn máy có diện tích 100m2 (để được 50 chiếc). Diện tích tổng mặt bằng là 2750m2. · Tầng 3 : một phần dùng làm căn hộ để ở và một phần dùng làm khu vui chơi giải trí thể thao như : hồ bơi, quán cà phê sân vườn, căn tin, các phòng tập thể dục thể thao, các phòng làm việc hành chánh của nhân viên. Chung quanh rìa ngoài của tầng này có trồng cây cảnh để dạo mát, Khu nhà ở có diện tích 612m2 (bao gồm 9 căn hộ), hồ bơi có diện tích 144m2 và sân hồ bơi có diện tích 396m2, khu sân vườn rộng 48m2, các phòng còn lại có diện tích 2750m2. · Tầng 4-10 : là 2 dãy các căn hộ cao cấp, hai dãy nhà này có cùng chiều dài nhưng lệch nhau một bước khung ngang. Hai dãy này nối với nhau bằng dãy hành lang chung có thang bộ và thang máy đặt tại đây. Mỗi dãy có 5 căn hộ (chia ra 3 loại nhà: A,B,C). Mỗi căn hộ có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và 2 phòng WC(loại A: 115m2/hộ; loại B : 125m2/hộ ; loại C : 72m2/hộ). Tổng diện tích mỗi dãy là 577m2 và hành lang nối 2 dãy có diện tích 233m2, tổng diện tích mặt bằng là 1445m2. · Tầng mái : dược lợp bằng tole, xung quanh khối nhà có 8 giếng trời thông sáng từ tầng 3 đến mái (có gắn kính). Mỗi dãy có 4 lỗ (diện tích mỗi lỗ 2.6x4m/lỗ). Trên tầng mái có 4 hồ nước có kích thướt 6mx6mx2m/hồ đặt xung quanh theo lõi cầu thang. Phòng kỹ thuật thang máy ở trên tầng mái. Diện tích tổng mặt bằng là 1450m2.

doc145 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1101 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cao ốc cho thuê RSC 17-19-21 Lý Tự Trọng Q1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aøi moãi caây laø: 2,8m Momen töông öùng vôùi maët ngaøm II-II: MII = r2 (p1 + p2 + p3) = 0,5 (54,67+55,67+56,67) = 83,51 (T.m) Dieän tích coát theùp maët ngaøm II-II: = 60,25 (cm2) Tra baûng choïn coù Fa= 60,3 cm2 Xeùt : 0,08% < 5% (thoûa) Chieàu daøi moãi caây laø: 2,80 m III. THIEÁT KEÁ MOÙNG M3: LÖÏC DOÏC N0 236 T MOÂMEN M0 3,05 Tm LÖÏC CAÉT Q0 2,12 T * Dieän tích sô boä cuûa ñaùy ñaøi coïc: m2 * Taûi troïng tính toaùn sô boä cuûa ñaùy: 1,1x3,4x2x2= 15 (T) * Tính toaùn soá löôïng coïc sô boä cuûa moùng. - Troïng löôïng cuûa ñaøi: 1,1x3,4x2x2= 15 ( T) - Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeà taøi: 1,2x236+15=298,2 (T) Soá löôïng coïc sô boä: (coïc) Choïn: nc1 = 6 coïc (vì moùng chòu taûi leäch taâm). L = 2x0,9 + 2 x 0,3 = 2,4 m B = 0,9 + 2 x 0,3 = 1,5m Vaäy: dieän tích ñeà taøi thöïc teá laø: Fñ = L x B = 2,4 x 1,5 = 3,6 m2 - Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi: 1,1 x 3,6x2x2= 15,84 (T) -Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeá ñaøi: 1,2x236+15,84= 299,04 (T) - Momen tính toaùn xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm dieän tích tieát dieän caùc coïc taïi ñeá ñaøi: Mtt = Mott + Qtt . h = 1,2 x 3,05 + 1,2 x 2,12 x 2 = 8,75 (T.m) - Löïc truyeàn xuoáng caùc coïc: Pmax = 51,46 (T) Pmin = 48,22 (T) Vaäy: = 49,84 (T) Troïng löôïng tính toaùn cuûa coïc: Pc = n x Fc x lc x = 1,1 x 0,3 x 0,3 x 11 x 2,5 =2,723 (T) Nhaän xeùt: 51,46 + 2,723= 54,183 (T) Vaäy 54,183 (T) < Qa = 71,43 (T) Thoûa maõn ñieàu kieän löïc max truyeàn xuoán coïc. = 48,22 T > 0. Vaäy khoâng caàn kieåm tra theo ñieàu kieän choáng nhoå. Kieåm tra neàn moùng coïc ma saùt theo ñieàu kieän bieán daïng ñoä luùn cuûa neàn moùng coïc ñöôïc tính theo ñoä luùn cuûa neàn khoái moùng qui öôùc coù maët caét laø abcd. Trong ñoù jtb = = = 16,94o α = Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm =2xa + 2xLcxtgµ =2x0,9+ 2x+11x tg4,235o = 2,9 m Beà roäng cuûa khoái moùng quy öôùc: Bm = b + 2xLcxtgµ = 0,9+ 2x+11x tg4,235o = 2,0 m Vôùi: a,b laø khoaûng caùch giöõa hai meùp ngoaøi cuûa hai coïc bieân theo phöông a,b Lc chieàu daøi cuûa coïc tính töø ñaùy ñaøi ñeán muõi coïc ÞFm = Bm´Lm = 2,9x2,0= 5,8 m2 Chieàu cao khoái moùng qui öôùc laø: HM = 13m * Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái qui öôùc trong phaïm vi töø ñeá taûi trôû leân coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc: 5,8x2,1x2,0 = 24,36 (T) * Troïng löôïng ñaát seùt trong phaïm vi töø ñeá taûi ñeán ñaùy cuûa lôùp ñaát seùt pha cuûa lôùp 1 vaø phaûi tröø ñi phaàn theå tích ñaát bò 8 coïc chieám choã: 5,8x4,9x1,8-6x0,3x0,3x4,9x1,8= 46,393 (T) Trò tieâu chuaån troïng löôïng coïc 30 x 30 cm, daøi 11m laø: 11 x 0,3 x 0,3 x 2,5 = 2,475 (T) * Troïng löôïng coïc trong lôùp 1: (T) * Troïng löôïng khoái qui öôùc trong phaïm vi lôùp seùt pha cuûa lôùp 2 chöa keå troïng löôïng coïc: 5,8x4x1,9-6x0,3x0,3x4x1,9= 39,98 (T) * Troïng löôïng coïc trong lôùp 2: (T) * Troïng löôïng khoái qui öôùc trong lôùp caùt pha cuûa lôùp 3: 5,8x2x2,05 - 6x0,3x0,3x2x2,05= 21,57 (T) * Troïng löôïng coïc trong lôùp 3: (T) Vaäy troïng löôïng cuûa khoái qui öôùc laø: 24,36+46,393+6,62+39,98+5,4+21,57+2,7= 147 (T) * Momen tieâu chuaån töông öùng troïng taâm ñaùy khoái qui öôùc: 3,05 x1,2+2,12x1,2x11,7 = 33,42 (Tm) * Ñoä leäch taâm: = 0,227 (m) * AÙp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy khoái qui öôùc: Giaûi ra ñöôïc: 109,03 (T/m2) 39,31 (T/m2) = 74,17 (T/m2) Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát ôû ñaùy khoái qui öôùc: Rtcm = Trong ñoù: m1xm2 = 1.2x1,01 ( khi =) Ktc =1 vì caùc chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát laáy theo soá lieäu thí nghieäm tröïc tieáp ñoái vôùi ñaát. jII = 22o tra baûng 2-1 trang 64 saùch “Neàn Vaø Moùng Caùc Coâng Trình Daân Duïng Vaø Coâng Nghieäp” cuûa taùc giaû “GSTS. Nguyeãn Vaên Quaûng”. jII = 220 Þ A=0,61; B=3,44; D=6,01 tb = = = 1,869 T/m3 Þ Rm = (T/m2) Xeùt : 109,03 (T/m2)< RM x 1,2 = 144,1 x 1,2 = 173 T/m2 74,17 (T/m2)< RM = 144,1 T/m2 (thoûa ñieàu kieän) Vaäy ta coù theå tính toaùn ñöôïc ñoä luùn cuûa neàn theo quan nieäm neàn bieán daïng tuyeán tính. Tröôøng hôïp naøy, ñaát neàn töø chaân coïc trôû xuoáng coù chieàu daøy lôùn, ñaùy cuûa khoái qui öôùc coù dieän tích beù neân ta duøng moâ hình neàn laø nöûa khoâng gian bieán daïng tuyeán tính ñeå tính toaùn. * ÖÙng suaát baûn thaân taïi lôùp ñaát seùt pha cuûa lôùp 1: 7 x 1,8 = 12,6 (T/m2) * ÖÙng suaát baûn thaân taïi lôùp ñaát seùt pha cuûa lôùp 2: 4 x 1,9 = 7,6 (T/m2) * ÖÙng suaát baûn thaân taïi lôùp ñaát caùt pha cuûa lôùp 3: 2 x 2,05 = 4,1 (T/m2) * ÖÙng suaát baûn thaân cuûa caû 3 lôùp: 12,6+7,6+4,1= 24,3 (T/m2) * ÖÙng suaát gaây luùn cuûa ñaùy khoái qui öôùc: = 74,17 – 24,3 = 49,87 (T/m2) Chia neàn ñaát döôùi ñaùy khoái qui öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau vaø baèng: =0,4(m) Ñieåm Ñoä saâu Z (m) Ko (kg/cm2) (kg/cm2) 0 0 0 1,45 1 4,987 2,43 1 0,4 0,4 1,45 0,973 4,905 2,512 2 0,8 0,8 1,45 0,851 4,823 2,594 3 1,2 1,2 1,45 0,687 4,741 2,676 4 1,6 1,6 1,45 0,539 4,659 2,758 5 2,0 2,0 1,45 0,421 4,577 2,84 6 2,4 2,4 1,45 0,332 4,495 2,922 7 2,8 2,8 1,45 0,266 4,417 3,0 8 3,2 3,2 1,45 0,216 4,331 3,086 Daùng heä soá roãng öùng vôùi caáp aùp löïc P (KG/ cm2 ) P 0 1 2 3 4 ε 0,673 0,623 0,578 0,551 0,537 Nhôø ma saùt giöõa maët xung quanh coïc vaø ñaát bao quanh neân taûi troïng moùng ñöôïc truyeàn treân dieän tích roäng hôn, xuaát phaùt töø meùp ngoaøi taïi ñaùy coïc vaø nghieâng 1 goùc: jtb = = = 16,94o α = *TÍNH S: -Xeùt lôùp ñieåm 0 : Zo=0 P1.0= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.0= P1.0 += 7,42 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm1 : Z1=0,4m P1.1= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.1= P1.1 += 7,417 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm2 : Z2= 0,8 m P1.2= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.2= P1.2 += 4,782 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm 3 : Z3=1,2m P1.3= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.3= P1.3 += 7,417 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: Toång ñoä luùn: S= S0+S1+S2+S3=0,716+0,66+0,615+0,564 = 2,56 cm Þ S = 2,56 cm < Sgh = 8 cm ( thoûa maûng yeâu caàu bieán daïng) Ta thaáy toång caùc ñieåm coù ñoä luùn luoân < Sgh = 8 (cm) (Thoûa ñieàu kieän luùn). * TÍNH MOMEN NGAØM ÑAÀU COÏC: Ñaàu coïc ñöôïc ngaøm vaøo beä, do vaäy coïc chuyeån vò ngang maø khoâng chuyeån vò xoay (……) Xaùc ñònh heä soá tæ leä heä soá K: Lôùp 1: ñaát seùt pha: I2 = 0,32 Tra baûng 5 – 14 trang 297 saùch neàn moùng ñöôïc: K1 = 500 T/m4 Lôùp 2: ñaát seùt pha: I2 = 0,29 Tra baûng coù K2 = 500 T/m4 Lôùp 3: ñaát caùt pha: I2 = 0,286 Tra baûng coù K3 = 500 T/m4 * Tính chuyeån vò ngang cuûa coïc: yo = Vôùi Qo = 2,12 (T) Mo = 3,05 (Tm) EJ: vôùi Eb = 2,52.106 (T/m2) EJ = 2,52.106 x= 1701 (T/m2) * Xaùc ñònh: Mott = M Qolo Qo =1,2 x 2,12 = 2,544 (T) Mott = 1,2 x 3,05 + 2,544 x 2 Qo = 2,544 (T) Mott = 8,75 (T.m) Qott = 2,544 (T) Löïc ngang taùc duïng leân ñaàu moãi coïc = 0,424 (T) Vôùi dtt = 1,5d + 0,5 = 1,5 x 0,3 + 0,5 = 0,95 (m) = 2(d +1) = 2(0,3 + 1) = 2,6 (m) Vaäy : = 0,775 (m-1) L = x L = 0,775 x 13 = 10,075 Tra baûng 5 – 15 trang 298 saùch neàn moùng ñöôïc: Ao = 2,441 Bo = 1,621 Co = 1,751 Chuyeån vò ngang do Ho=1 Vaäy : = 3,083x10-3 (m/T) Chuyeån vò xoay do Mo = 1 gaây ra: = 1,328x10-3 (1/Tm) Chuyeån vò ngang do Mo = 1: = 1,587x10-3 (m/T) Taûi ngang treân ñaàu moãi coïc: Q1tt = = 0,424 (T) Q1tc = =0,353 (T) * Momen ngaøm ñaàu coïc: Mf = Vì chieàu cao töï do cuûa ñaøi coïc cho lo = 0 neân: Mftc = (Tm) Mftt = (Tm) Daáu (-) trong baøi toaùn coù yù nghóa laø khi löïc ngang Q höôùng töø traùi sang phaûi thì gaây ra momen höôùng ngöôïc laïi. * Chuyeån vò ngang taïi ñaàu coïc laø: yotc = = 3,083x10-3x 0,353 + 1,587x10-3x(-0,422)= 0,42x10-3 (m) Vôùi Motc = Mftc = -0,422 (T.m) yott = =3,083x10-3x 0,424 + 1,587x10-3x(-0,507)= 0,503x10-3 (m) Vôùi Mott = Mftt = -0,507 (T.m) Vaäy toång caû hai chuyeån vò: Yotc + Yott = 0,42.10-3 + 0,503.10-3 = 0,923.10-3 < 10 mm Vaäy thoûa ñieàu kieän chuyeån vò ngang * Tính toaùn ñoä beàn vaø caáu taïo ñaøi coïc: Duøng beâtoâng maùc 200, theùp AII Xaùc ñònh chieàu cao ñaøi coïc theo ñieàu kieän ñaâm thuûng: veõ thaùp ñaâm thuûng thì ñaùy thaùp naèm truøm ra ngoaøi truïc caùc coïc. Nhö vaäy ñaøi coïc khoâng bò ñaâm thuûng. Tính toaùn momen vaø theùp ñaët cho ñaøi coïc: Momen töông öùng vôùi maët ngaâm I-I: MI = r1 (p3 + p6) ÔÛ ñaây: p3 = p6 = pmax = 51,46 (T) MI = 0,55x(56,67+56,67) = 56,61 (T.m) Dieän tích coát theùp öùng vôùi maët ngaøm I-I: = 40,84 (cm2) Tra baûng choïn coù Fa= 40,2 cm2 Xeùt : 1,57% < 5% (thoûa) Chieàu daøi moãi caây laø: 2,8m Momen töông öùng vôùi maët ngaøm II-II: MII = r2 (p1 + p2 + p3) = 0,5 (48,22+49,84+51,46) = 74,76 (T.m) Dieän tích coát theùp maët ngaøm II-II: = 53,94 (cm2) Tra baûng choïn coù Fa= 54,3 cm2 Xeùt : 0,6% < 5% (thoûa) Chieàu daøi moãi caây laø: 1,90 m IV. THIEÁT KEÁ MOÙNG M4: LÖÏC DOÏC N0 398 T MOÂMEN M0 4,31 Tm LÖÏC CAÉT Q0 1,8 T * Dieän tích sô boä cuûa ñaùy ñaøi coïc: m2 * Taûi troïng tính toaùn sô boä cuûa ñaùy: 1,1x5,7x2x2= 25,1 (T) * Tính toaùn soá löôïng coïc sô boä cuûa moùng. - Troïng löôïng cuûa ñaøi: 1,1x5,7x2x2= 25,1 ( T) - Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeà taøi: 1,2x398+25,1= 503 (T) Soá löôïng coïc sô boä: (coïc) Choïn: nc1 = 8 coïc (vì moùng chòu taûi leäch taâm). L = 2x0,9 + 2 x 0,3 = 2,4 m B = 2x 0,9 + 2 x 0,3 = 2,4m Vaäy: dieän tích ñeà taøi thöïc teá laø: Fñ = L x B = 2,4 x 2,4 = 5,76 m2 - Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi: 1,1 x 5,76x2x2= 25,344 (T) -Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeá ñaøi: 1,2x398+25,344= 503 (T) - Momen tính toaùn xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm dieän tích tieát dieän caùc coïc taïi ñeá ñaøi: Mtt = Mott + Qtt . h = 1,2 x 4,31 + 1,2 x 1,8 x 2 = 9,5 (T.m) - Löïc truyeàn xuoáng caùc coïc: Pmax = 64,2 (T) Pmin = 61,6 (T) Vaäy: = 62,9 (T) Troïng löôïng tính toaùn cuûa coïc: Pc = n x Fc x lc x = 1,1 x 0,3 x 0,3 x 11 x 2,5 =2,723 (T) Nhaän xeùt: 64,2 + 2,723= 67 (T) Vaäy 67 (T) < Qa = 71,43 (T) Thoûa maõn ñieàu kieän löïc max truyeàn xuoán coïc. = 61,6 T > 0. Vaäy khoâng caàn kieåm tra theo ñieàu kieän choáng nhoå. Kieåm tra neàn moùng coïc ma saùt theo ñieàu kieän bieán daïng ñoä luùn cuûa neàn moùng coïc ñöôïc tính theo ñoä luùn cuûa neàn khoái moùng qui öôùc coù maët caét laø abcd. Trong ñoù jtb = = = 16,94o α = Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm =2xa + 2xLcxtgµ =2x0,9+ 2x+11x tg4,235o = 2,9 m Beà roäng cuûa khoái moùng quy öôùc: Bm =2xb + 2xLcxtgµ =2x 0,9+ 2x+11x tg4,235o = 2,9 m Vôùi: a,b laø khoaûng caùch giöõa hai meùp ngoaøi cuûa hai coïc bieân theo phöông a,b Lc chieàu daøi cuûa coïc tính töø ñaùy ñaøi ñeán muõi coïc ÞFm = Bm´Lm = 2,9x2,9=8,41 m2 Chieàu cao khoái moùng qui öôùc laø: HM = 13m * Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái qui öôùc trong phaïm vi töø ñeá taûi trôû leân coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc: 8,41x2,1x2,0 = 35,322 (T) * Troïng löôïng ñaát seùt trong phaïm vi töø ñeá taûi ñeán ñaùy cuûa lôùp ñaát seùt pha cuûa lôùp 1 vaø phaûi tröø ñi phaàn theå tích ñaát bò 8 coïc chieám choã: 8,41x4,9x1,8-8x0,3x0,3x4,9x1,8= 67,83 (T) Trò tieâu chuaån troïng löôïng coïc 30 x 30 cm, daøi 11m laø: 11 x 0,3 x 0,3 x 2,5 = 2,475 (T) * Troïng löôïng coïc trong lôùp 1: (T) * Troïng löôïng khoái qui öôùc trong phaïm vi lôùp seùt pha cuûa lôùp 2 chöa keå troïng löôïng coïc: 8,41x4x1,9-8x0,3x0,3x4x1,9= 58,44 (T) * Troïng löôïng coïc trong lôùp 2: (T) * Troïng löôïng khoái qui öôùc trong lôùp caùt pha cuûa lôùp 3: 8,41x2x2,05 - 8x0,3x0,3x2x2,05= 31,529 (T) * Troïng löôïng coïc trong lôùp 3: (T) Vaäy troïng löôïng cuûa khoái qui öôùc laø: 35,322+67,83+8,82+58,44+7,2+31,529+3,6=212,74 (T) * Momen tieâu chuaån töông öùng troïng taâm ñaùy khoái qui öôùc: 4,31 x1,2+1,8x1,2x11,7 = 30,44 (Tm) * Ñoä leäch taâm: = 0,143 (m) * AÙp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy khoái qui öôùc: Giaûi ra ñöôïc: 117,38 (T/m2) 46,79 (T/m2) = 56,81 (T/m2) Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát ôû ñaùy khoái qui öôùc: Rtcm = Trong ñoù: m1xm2 = 1.2x1,01 ( khi =) Ktc =1 vì caùc chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát laáy theo soá lieäu thí nghieäm tröïc tieáp ñoái vôùi ñaát. jII = 22o tra baûng 2-1 trang 64 saùch “Neàn Vaø Moùng Caùc Coâng Trình Daân Duïng Vaø Coâng Nghieäp” cuûa taùc giaû “GSTS. Nguyeãn Vaên Quaûng”. jII = 220 Þ A=0,61; B=3,44; D=6,01 tb = = = 1,869 T/m3 Þ Rm = (T/m2) Xeùt : 117,38 (T/m2)< RM x 1,2 = 144,1 x 1,2 = 173 T/m2 82,1 (T/m2)< RM = 144,1 T/m2 (thoûa ñieàu kieän) Vaäy ta coù theå tính toaùn ñöôïc ñoä luùn cuûa neàn theo quan nieäm neàn bieán daïng tuyeán tính. Tröôøng hôïp naøy, ñaát neàn töø chaân coïc trôû xuoáng coù chieàu daøy lôùn, ñaùy cuûa khoái qui öôùc coù dieän tích beù neân ta duøng moâ hình neàn laø nöûa khoâng gian bieán daïng tuyeán tính ñeå tính toaùn. * ÖÙng suaát baûn thaân taïi lôùp ñaát seùt pha cuûa lôùp 1: 7 x 1,8 = 12,6 (T/m2) * ÖÙng suaát baûn thaân taïi lôùp ñaát seùt pha cuûa lôùp 2: 4 x 1,9 = 7,6 (T/m2) * ÖÙng suaát baûn thaân taïi lôùp ñaát caùt pha cuûa lôùp 3: 2 x 2,05 = 4,1 (T/m2) * ÖÙng suaát baûn thaân cuûa caû 3 lôùp: 12,6+7,6+4,1= 24,3 (T/m2) * ÖÙng suaát gaây luùn cuûa ñaùy khoái qui öôùc: = 82,1 – 24,3 = 57,8 (T/m2) Chia neàn ñaát döôùi ñaùy khoái qui öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau vaø baèng: =0,58 (m) Ñieåm Ñoä saâu Z (m) Ko (kg/cm2) (kg/cm2) 0 0 0 1 1 5,78 2,43 1 0,58 0,4 1 0,96 5,66 2,55 2 1,16 0,8 1 0,8 5,542 2,668 3 1,74 1,2 1 0,606 5,423 2,787 4 2,32 1,6 1 0,449 5,304 2,906 5 2,9 2,0 1 0,336 5,185 3,025 6 3,48 2,4 1 0,257 5,067 3,143 7 4,06 2,8 1 0,201 4,948 3,26 8 4,64 3,2 1 0,16 4,429 3,38 Daùng heä soá roãng öùng vôùi caáp aùp löïc P (KG/ cm2 ) P 0 1 2 3 4 ε 0,673 0,623 0,578 0,551 0,537 Nhôø ma saùt giöõa maët xung quanh coïc vaø ñaát bao quanh neân taûi troïng moùng ñöôïc truyeàn treân dieän tích roäng hôn, xuaát phaùt töø meùp ngoaøi taïi ñaùy coïc vaø nghieâng 1 goùc: jtb = = = 16,94o α = *TÍNH S: -Xeùt lôùp ñieåm 0 : Zo=0 P1.0= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.0= P1.0 += 8,21 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm1 : Z1=0,58m P1.1= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.1= P1.1 += 8,21 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm2 : Z2= 1,16 m P1.2= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.2= P1.2 += 8,21 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm 3 : Z3=1,74m P1.3= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.3= P1.3 += 8,21 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: Toång ñoä luùn: S= S0+S1+S2+S3=1,04+0,93+0,782+0,67= 3,422 cm Þ S = 3,422 cm < Sgh = 8 cm ( thoûa maûng yeâu caàu bieán daïng) Ta thaáy toång caùc ñieåm coù ñoä luùn luoân < Sgh = 8 (cm) (Thoûa ñieàu kieän luùn). * TÍNH MOMEN NGAØM ÑAÀU COÏC: Ñaàu coïc ñöôïc ngaøm vaøo beä, do vaäy coïc chuyeån vò ngang maø khoâng chuyeån vò xoay (……) Xaùc ñònh heä soá tæ leä heä soá K: Lôùp 1: ñaát seùt pha: I2 = 0,32 Tra baûng 5 – 14 trang 297 saùch neàn moùng ñöôïc: K1 = 500 T/m4 Lôùp 2: ñaát seùt pha: I2 = 0,29 Tra baûng coù K2 = 500 T/m4 Lôùp 3: ñaát caùt pha: I2 = 0,286 Tra baûng coù K3 = 500 T/m4 * Tính chuyeån vò ngang cuûa coïc: yo = Vôùi Qo = 1,8 (T) Mo = 4,31 (Tm) EJ: vôùi Eb = 2,52.106 (T/m2) EJ = 2,52.106 x= 1701 (T/m2) * Xaùc ñònh: Mott = M Qolo Qo =1,2 x 1,8 = 2,16 (T) Mott = 1,2 x 4,31 + 2,16 x 2 Qo = 2,16 Mott = 9,49 (T.m) Qott = 2,16 (T) Löïc ngang taùc duïng leân ñaàu moãi coïc = 0,27 (T) Vôùi dtt = 1,5d + 0,5 = 1,5 x 0,3 + 0,5 = 0,95 (m) = 2(d +1) = 2(0,3 + 1) = 2,6 (m) Vaäy : = 0,775 (m-1) L = x L = 0,775 x 13 = 10,075 Tra baûng 5 – 15 trang 298 saùch neàn moùng ñöôïc: Ao = 2,441 Bo = 1,621 Co = 1,751 Chuyeån vò ngang do Ho=1 Vaäy : = 3,083x10-3 (m/T) Chuyeån vò xoay do Mo = 1 gaây ra: = 1,328x10-3 (1/Tm) Chuyeån vò ngang do Mo = 1: = 1,587x10-3 (m/T) Taûi ngang treân ñaàu moãi coïc: Q1tt = = 0,27 (T) Q1tc = =0,225 (T) * Momen ngaøm ñaàu coïc: Mf = Vì chieàu cao töï do cuûa ñaøi coïc cho lo = 0 neân: Mftc = (Tm) Mftt = (Tm) Daáu (-) trong baøi toaùn coù yù nghóa laø khi löïc ngang Q höôùng töø traùi sang phaûi thì gaây ra momen höôùng ngöôïc laïi. * Chuyeån vò ngang taïi ñaàu coïc laø: yotc = = 3,083x10-3x 0,225 + 1,587x10-3x(-0,269)= 0,267x10-3 (m) Vôùi Motc = Mftc = -0,269 (T.m) yott = =3,083x10-3x 0,27 + 1,587x10-3x(-0,323)= 0,32x10-3 (m) Vôùi Mott = Mftt = -0,323 (T.m) Vaäy toång caû hai chuyeån vò: Yotc + Yott = 0,267.10-3 + 0,32.10-3 = 0,587.10-3 < 10 mm Vaäy thoûa ñieàu kieän chuyeån vò ngang * Tính toaùn ñoä beàn vaø caáu taïo ñaøi coïc: Duøng beâtoâng maùc 200, theùp AII Xaùc ñònh chieàu cao ñaøi coïc theo ñieàu kieän ñaâm thuûng: veõ thaùp ñaâm thuûng thì ñaùy thaùp naèm truøm ra ngoaøi truïc caùc coïc. Nhö vaäy ñaøi coïc khoâng bò ñaâm thuûng. Tính toaùn momen vaø theùp ñaët cho ñaøi coïc: Momen töông öùng vôùi maët ngaâm I-I: MI = r1 (p3 + p6) ÔÛ ñaây: p3 = p6 = pmax = 64,2 (T) MI = 0,55x(64,2+64,2) = 70,62 (T.m) Dieän tích coát theùp öùng vôùi maët ngaøm I-I: = 50,95 (cm2) Tra baûng choïn coù Fa= 50,25 cm2 Xeùt : 1,3% < 5% (thoûa) Chieàu daøi moãi caây laø: 2,8m Momen töông öùng vôùi maët ngaøm II-II: MII = r2 (p1 + p2 + p3) = 0,5 (61,6+62,9+64,2) = 94,35 (T.m) Dieän tích coát theùp maët ngaøm II-II: = 68,1 (cm2) Tra baûng choïn coù Fa= 68,71 cm2 Xeùt : 0,9% < 5% (thoûa) Chieàu daøi moãi caây laø: 2,80 m V. THIEÁT KEÁ MOÙNG M5: LÖÏC DOÏC N0 43,52 T MOÂMEN M0 2,55 Tm LÖÏC CAÉT Q0 1,7 T * Dieän tích sô boä cuûa ñaùy ñaøi coïc: m2 * Taûi troïng tính toaùn sô boä cuûa ñaùy: 1,1x 0,623 x2x2= 2,74 (T) * Tính toaùn soá löôïng coïc sô boä cuûa moùng. - Troïng löôïng cuûa ñaøi: 1,1x0,623x2x2= 2,74 ( T) - Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeà taøi: 1,2x43,52+2,74= 54,96 (T) Soá löôïng coïc sô boä: (coïc) Choïn: nc1 = 2 coïc L = 0,9 + 2x0,3 = 1,5 m B = 0,3 + 0,3 = 0,6 m Vaäy: dieän tích ñeà taøi thöïc teá laø: Fñ = L x B = 0,6x1,5= 0,9 m2 - Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi: 1,1 x 0,9x2x2= 3,96 (T) -Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñeá ñaøi: 1,2x43,52+3,96= 56,18 (T) - Momen tính toaùn xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm dieän tích tieát dieän caùc coïc taïi ñeá ñaøi: Mtt = Mott + Qtt . h = 1,2 x 2,55 + 1,2 x 1,7 x 2 = 7,14 (T.m) - Löïc truyeàn xuoáng caùc coïc: Pmax = 32,06 (T) Pmin = 24,123 (T) Vaäy: = 28,1 (T) Troïng löôïng tính toaùn cuûa coïc: Pc = n x Fc x lc x = 1,1 x 0,3 x 0,3 x 11 x 2,5 =2,723 (T) Nhaän xeùt: 32,06 + 2,723= 34,78 (T) Vaäy 34,78 (T) < Qa = 71,43 (T) Thoûa maõn ñieàu kieän löïc max truyeàn xuoán coïc. = 24,123 T > 0. Vaäy khoâng caàn kieåm tra theo ñieàu kieän choáng nhoå. Kieåm tra neàn moùng coïc ma saùt theo ñieàu kieän bieán daïng ñoä luùn cuûa neàn moùng coïc ñöôïc tính theo ñoä luùn cuûa neàn khoái moùng qui öôùc coù maët caét laø abcd. Trong ñoù jtb = = = 16,94o α = Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm =0,9+2x11x tg4,235o = 2 m Beà roäng cuûa khoái moùng quy öôùc: Bm =0,3+11x tg4,235o = 1,2 m Vôùi: a,b laø khoaûng caùch giöõa hai meùp ngoaøi cuûa hai coïc bieân theo phöông a,b Lc chieàu daøi cuûa coïc tính töø ñaùy ñaøi ñeán muõi coïc ÞFm = Bm´Lm = 1,2x2= 2,4 m2 Chieàu cao khoái moùng qui öôùc laø: HM = 13m * Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái qui öôùc trong phaïm vi töø ñeá taûi trôû leân coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc: 2,4 x2,1x2,0 = 10,08 (T) * Troïng löôïng ñaát seùt trong phaïm vi töø ñeá taûi ñeán ñaùy cuûa lôùp ñaát seùt pha cuûa lôùp 1 vaø phaûi tröø ñi phaàn theå tích ñaát bò 2 coïc chieám choã: 2,4x4,9x1,8-2x0,3x0,3x4,9x1,8= 19,58 (T) Trò tieâu chuaån troïng löôïng coïc 30 x 30 cm, daøi 11m laø: 11 x 0,3 x 0,3 x 2,5 = 2,475 (T) * Troïng löôïng coïc trong lôùp 1: (T) * Troïng löôïng khoái qui öôùc trong phaïm vi lôùp seùt pha cuûa lôùp 2 chöa keå troïng löôïng coïc: 2,4x4x1,9-2x0,3x0,3x4x1,9= 16,87 (T) * Troïng löôïng coïc trong lôùp 2: (T) * Troïng löôïng khoái qui öôùc trong lôùp caùt pha cuûa lôùp 3: 2,4x2x2,05 - 2x0,3x0,3x2x2,05= 9,1 (T) * Troïng löôïng coïc trong lôùp 3: (T) Vaäy troïng löôïng cuûa khoái qui öôùc laø: 10,08+19,58+2,2+16,87+1,8+9,1+0,9 = 60,53 (T) * Momen tieâu chuaån töông öùng troïng taâm ñaùy khoái qui öôùc: 2,55 x1,2+1,2x1,7x11,7 = 26,93 (Tm) * Ñoä leäch taâm: = 0,445 (m) * AÙp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy khoái qui öôùc: Giaûi ra ñöôïc: 109,7 (T/m2) -15,74 (T/m2) = 46,98 (T/m2) Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát ôû ñaùy khoái qui öôùc: Rtcm = Trong ñoù: m1xm2 = 1.2x1,01 ( khi =) Ktc =1 vì caùc chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát laáy theo soá lieäu thí nghieäm tröïc tieáp ñoái vôùi ñaát. jII = 22o tra baûng 2-1 trang 64 saùch “Neàn Vaø Moùng Caùc Coâng Trình Daân Duïng Vaø Coâng Nghieäp” cuûa taùc giaû “GSTS. Nguyeãn Vaên Quaûng”. jII = 220 Þ A=0,61; B=3,44; D=6,01 tb = = = 1,869 T/m3 Þ Rm = (T/m2) Xeùt : 109,7 (T/m2)< RM x 1,2 = 144,1 x 1,2 = 173 T/m2 46,98 (T/m2)< RM = 144,1 T/m2 (thoûa ñieàu kieän) Vaäy ta coù theå tính toaùn ñöôïc ñoä luùn cuûa neàn theo quan nieäm neàn bieán daïng tuyeán tính. Tröôøng hôïp naøy, ñaát neàn töø chaân coïc trôû xuoáng coù chieàu daøy lôùn, ñaùy cuûa khoái qui öôùc coù dieän tích beù neân ta duøng moâ hình neàn laø nöûa khoâng gian bieán daïng tuyeán tính ñeå tính toaùn. * ÖÙng suaát baûn thaân taïi lôùp ñaát seùt pha cuûa lôùp 1: 7 x 1,8 = 12,6 (T/m2) * ÖÙng suaát baûn thaân taïi lôùp ñaát seùt pha cuûa lôùp 2: 4 x 1,9 = 7,6 (T/m2) * ÖÙng suaát baûn thaân taïi lôùp ñaát caùt pha cuûa lôùp 3: 2 x 2,05 = 4,1 (T/m2) * ÖÙng suaát baûn thaân cuûa caû 3 lôùp: 12,6+7,6+4,1= 24,3 (T/m2) * ÖÙng suaát gaây luùn cuûa ñaùy khoái qui öôùc: = 46,98 – 24,3 = 22,68 (T/m2) Chia neàn ñaát döôùi ñaùy khoái qui öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau vaø baèng: =0,24 (m) Ñieåm Ñoä saâu Z (m) Ko (kg/cm2) (kg/cm2) 0 0 0 1,67 1 2,268 2,43 1 0,24 0,4 1,67 0,974 2,22 2,48 2 0,48 0,8 1,67 0,849 2,17 2,528 3 0,72 1,2 1,67 0,683 2,12 2,578 4 0,96 1,6 1,67 0,559 2,071 2,627 5 1,2 2,0 1,67 0,443 2,022 2,676 6 1,44 2,4 1,67 0,354 1,973 2,725 7 1,68 2,8 1,67 0,285 1,924 2,774 8 1,92 3,2 1,67 0,233 1,874 2,824 Daùng heä soá roãng öùng vôùi caáp aùp löïc P (KG/ cm2 ) P 0 1 2 3 4 ε 0,673 0,623 0,578 0,551 0,537 Nhôø ma saùt giöõa maët xung quanh coïc vaø ñaát bao quanh neân taûi troïng moùng ñöôïc truyeàn treân dieän tích roäng hôn, xuaát phaùt töø meùp ngoaøi taïi ñaùy coïc vaø nghieâng 1 goùc: jtb = = = 16,94o α = *TÍNH S: -Xeùt lôùp ñieåm 0 : Zo=0 P1.0= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.0= P1.0 += 4,7 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm1 : Z1=0,24m P1.1= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.1= P1.1 += 4,7 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm2 : Z2= 0,48 m P1.2= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.2= P1.2 += 4,7 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm 3 : Z3= 0,72m P1.3= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.3= P1.3 += 4,7 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: Toång ñoä luùn: S= S0+S1+S2+S3= 0,44+0,414+0,4+0,384= 1,64 cm Þ S = 1,64 cm < Sgh = 8 cm ( thoûa maûng yeâu caàu bieán daïng) Ta thaáy toång caùc ñieåm coù ñoä luùn luoân < Sgh = 8 (cm) (Thoûa ñieàu kieän luùn). * TÍNH MOMEN NGAØM ÑAÀU COÏC: Ñaàu coïc ñöôïc ngaøm vaøo beä, do vaäy coïc chuyeån vò ngang maø khoâng chuyeån vò xoay (……) Xaùc ñònh heä soá tæ leä heä soá K: Lôùp 1: ñaát seùt pha: I2 = 0,32 Tra baûng 5 – 14 trang 297 saùch neàn moùng ñöôïc: K1 = 500 T/m4 Lôùp 2: ñaát seùt pha: I2 = 0,29 Tra baûng coù K2 = 500 T/m4 Lôùp 3: ñaát caùt pha: I2 = 0,286 Tra baûng coù K3 = 500 T/m4 * Tính chuyeån vò ngang cuûa coïc: yo = Vôùi Qo = 1,7 (T) Mo = 2,55 (Tm) EJ: vôùi Eb = 2,52.106 (T/m2) EJ = 2,52.106 x= 1701 (T/m2) * Xaùc ñònh: Mott = M Qolo Qo =1,2 x 1,7 = 2,04 (T) Mott = 1,2 x 2,55 + 2,04 x 2 Qo = 2,04 (T) Mott = 7,14 (T.m) Qott = 2,04 (T) Löïc ngang taùc duïng leân ñaàu moãi coïc = 1,02 (T) Vôùi dtt = 1,5d + 0,5 = 1,5 x 0,3 + 0,5 = 0,95 (m) = 2(d +1) = 2(0,3 + 1) = 2,6 (m) Vaäy : = 0,775 (m-1) L = x L = 0,775 x 13 = 10,075 Tra baûng 5 – 15 trang 298 saùch neàn moùng ñöôïc: Ao = 2,441 Bo = 1,621 Co = 1,751 Chuyeån vò ngang do Ho=1 Vaäy : = 3,083x10-3 (m/T) Chuyeån vò xoay do Mo = 1 gaây ra: = 1,328x10-3 (1/Tm) Chuyeån vò ngang do Mo = 1: = 1,587x10-3 (m/T) Taûi ngang treân ñaàu moãi coïc: Q1tt = = 1,02 (T) Q1tc = = 0,85 (T) * Momen ngaøm ñaàu coïc: Mf = Vì chieàu cao töï do cuûa ñaøi coïc cho lo = 0 neân: Mftc = (Tm) Mftt = (Tm) Daáu (-) trong baøi toaùn coù yù nghóa laø khi löïc ngang Q höôùng töø traùi sang phaûi thì gaây ra momen höôùng ngöôïc laïi. * Chuyeån vò ngang taïi ñaàu coïc laø: yotc = = 3,083x10-3x 0,85 + 1,587x10-3x(-1,02)= 1x10-3 (m) Vôùi Motc = Mftc = -1,02 (T.m) yott = =3,083x10-3x 1,02 + 1,587x10-3x(-1,22)= 1,21x10-3 (m) Vôùi Mott = Mftt = -1,21 (T.m) Vaäy toång caû hai chuyeån vò: Yotc + Yott = 1.10-3 + 1,21.10-3 = 2,21.10-3 < 10 mm Vaäy thoûa ñieàu kieän chuyeån vò ngang * Tính toaùn ñoä beàn vaø caáu taïo ñaøi coïc: Duøng beâtoâng maùc 200, theùp AII Xaùc ñònh chieàu cao ñaøi coïc theo ñieàu kieän ñaâm thuûng: veõ thaùp ñaâm thuûng thì ñaùy thaùp naèm truøm ra ngoaøi truïc caùc coïc. Nhö vaäy ñaøi coïc khoâng bò ñaâm thuûng. Tính toaùn momen vaø theùp ñaët cho ñaøi coïc: Momen töông öùng vôùi maët ngaâm I-I: MI = r1 (p3 + p6) ÔÛ ñaây: p3 = p6 = pmax = 32,06 (T) MI = 0,55x(32,06+32,06) = 35,27 (T.m) Dieän tích coát theùp öùng vôùi maët ngaøm I-I: = 25,45 (cm2) Tra baûng choïn coù Fa= 25,44 cm2 Xeùt : 0,04% < 5% (thoûa) Chieàu daøi moãi caây laø: 1,9m Momen töông öùng vôùi maët ngaøm II-II: MII = r2 (p1 + p2 + p3) = 0,5 (24,123+28,1+32,06) = 42,1 (T.m) Dieän tích coát theùp maët ngaøm II-II: = 30,41 (cm2) Tra baûng choïn coù Fa= 30,54 cm2 0,43% < 5% (thoûa) Chieàu daøi moãi caây laø: 1,1 m IV. KIEÅM TRA ÑOÄ BEÀN CUÛA COÏC KHI VAÄN CHUYEÅN VAØ CAÅU LAÉP : Khi Vaän Chuyeån : Sô ñoà laøm vieäc vaø tính toaùn coïc khi vaän chuyeån nhö hình veõ - Vì coát theùp trong coïc ñaët ñoái xöùng neân ñeå ñaûm baûo cho coïc chòu löïc toát vaø kinh teá nhaát thì trò soá momen aâm lôùn nhaát baèng trò soá momen döong lôùn nhaát .Ta boá trí treân coïc 2 moùc caåu,moùc caåu caùch ñaàu coïc 1 ñoaïn : a= 0.207lc » 1.2m. ® M=0.043ql2 - Troïng löôïng baûn thaân coïc: q=n.q/ =1.8(0,25.0,252500).1,1 = 309(KG/m) (Theo TCVN 2737-1991, laáy heä soá ñoäng löïc n = 1.8 khi chuyeân chôû vaø n = 1.5 khi caåu laép). Choïn lôùp baûo veä abv = 4cm ® h0 = 25 – 4 = 21(cm) Theùp 1 phía coïc : 2f14= 3,08(cm2) Vaäy, khaû naêng chòu taûi cuûa coïc laø: [M] = gRaFah0 = 0.9x2600x3,08.21= 1514(KGm) Momen gaây ra trong coïc laø : M=0,043.q.l2 = 0,043.309.62 = 478(KGm) =>M=0.043ql2 = 478 < [M] =1514(KGm)® coc ñuû naêng chòu löïc khi vaän chuyeån 2) Khi Döïng Coïc : - Vôùi hai moùc caåu ñaõ boá trí, kieåm tra laïi khaû naêng chòu löïc cuûa coïc khi döïng coïc. - Sô ñoà laøm vieäc vaø sô ñoà tính nhö hình veõ. Giaù trò moment lôùn nhaát: Mmax=0.068qlc2=0.068x309x62=756(KGm) <[M] = 1514(KGm)® coc ñuû naêng chòu löïc khi vaän chuyeån 3)Do yeâu caàu caáu taïo : (Theo TCXD 205-1998) -Theùp coïc phaûi coù haøm löôïng m ³ 0,8% -Ñöôøng kính theùp trong coïc Þ =14mm>12mm 4) Kieåm Tra Moùc Caåu : Choïn moùc caåu f16, laø theùp khoâng gôø loaïi AI, Ra=2300 KG/cm2. Theo ñieàu kieän laøm vieäc, xeùt löïïc keùo cho moät moùc chòu. Giaù trò löïc keùo : G = qlc = 309x6 = 1854(KG) a) Kieåm Tra Ñöùt Moùc : Khaû naêng chòu keùo cuûa moät moùc caåu : [G] = RakxFa = 2300.2,01 = 4623(KG) Vaäy G < [G]® moùc caåu ñaûm baûo khoâng ñöùt b) Kieåm Tra Keùo Tuoät Moùc : Khaû naêng choáng keùo tuoät cuûa moùc chính laø löïc dính giöõa beâtoâng vaø coát theùp : [N]k=Lnpdtd Trong ñoù : Ln =h0=30 cm: chieàu daøi neo theùp trong coïc. td=Rn/m : löïc dính giuõa beâtoâng vaø coát theùp. Vôùi Rn =130 KG/cm2; m : heä soá thöïc nghieâm, laáy baèng 6 ® td= 110/6 = 18,3(KG/cm2) d =1.6 cm : ñöôøng kính moùc theùp Vaäy : [N]k = 30.p.1,6.21,7 = 2758(KG) moùc caåu ñaûm baûo khoâng bò keùo tuoät. VIII.KIEÀM TRA CHOÏC THUÛNG ÑAØI COÏC : Duøng coâng thöùc nhö keát caáu BTCT nhö sau ; Trong ñoù : *.Pct – löïc choïc thuûng tính toaùn do coïc naèm ngoaøi phaïm vi ñaâm thuûng *.Rk = 8,8(Kg/cm2) *.utb – chu vi choïc thuûng cuûa ñaùy ñaøi a)Moùng M1 : -Chieàu daøi maët phaúng eùp loõm cuûa ñaùy thaùp ñaâm thuûng l = 0,5.2 + 0,3 = 1,3m > 0,75m =>Vaäy ñaøi khoâng bò ñaâm thuûng b)Moùng M2 : -Chieàu daøi maët paúng eùp loõm theo phöông caïnh daøi ld =0,9.2 + 0,7 = 2,5m > 2,25m -Chieàu daøi maët phaúng eùp loõm theo phöông caïnh ngaén ln = 0,9.2 + 0,5 = 2,3m > 1,5m =>Vaäy ñaøi khoâng bò ñaâm thuûng c)Moùng M3 : -Chieàu daøi maët paúng eùp loõm theo phöông caïnh daøi ld =1,0.2 + 0,8 = 2,8m < 3m -Chieàu daøi maët phaúng eùp loõm theo phöông caïnh ngaén ln = 1,0.2 + 0,6 = 2,6m > 1,5m =>Vaäy coù 6 coïc bieân ôû 2 meùp naèm ngoaøi ñaùy thaùp ñaâm thuûng -Löïc choïc thuûng ñaùy ñaøi laø : Pct = 6.Ptb = 6.38,86 = 233,2(T) -Chu vi ñaâm thuûng trung bình : utb = 2.2 = 4(m) => Vaäy thoûa ñeàu kieän ñaâm thuûng cuûa ñaøi PHÖÔNG AÙN 2 : MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI I.KHAÙI QUAÙT VEÀ COÏC KHOAN NHOÀI : -Coïc khoan nhoài laø coïc BTCT ñoå taïi choã ñöôïc thi coâng baèng phöông phap thuû coâng hay hieän ñaïi tuøy theo yeâu caàu truyeàn taûi cuûa coâng trình. -Coïc khoan nhoài söû duïng trong caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp ñoái vôùi vieäc xaây döïng caùc coâng trình cao taàng ôû caùc ñoâ thò lôùn trong ñieàu kieän xaây chen. 1/Nhöõng öu ñieåm : -Coù khaû naêng chòu taûi troïng lôùn. Söùc chòu taûi cuûa coïc coù ñöôøng kính lôùn thì coù theå ñaït ñeán haøng nghìn taán . -Khoâng gaây aûnh höôûng chaán ñoäng vôùi caùc coâng trình xung quanh, thích hôïp cho vieäc xaây chen ôû cac ñoâ thò lôùn, khaéc phuïc ñöôïc caùc nhöôïc ñieåm cuûa coïc ñoùng . -Coù khaû naêng môû roäng chieàu daøi coïc vaø ñöôøng kính coïc ñeán möùc toái ña. Hieän nay coù theå söû duïng loaïi ñöôøng kính 60-250cm hay lôùn hôn , chieàu saâu coïc coù theå ñaït 100m. -Löôïng coát theùp boá trí trong coïc khoan nhoài thöôøng ít hôn coïc ñoùng . -Coù khaû naêng thi coâng coïc nhoài ñi qua caùc lôùp ñaát cöùng . 2/Nhöôïc ñieåm : -Giaù thaønh phaàn neàn moùng thöôøng cao hôn so vôùi coïc eùp vaø coïc ñoùng . -Coâng trình vôùi soá taàng khoâng lôùn laém thì kinh phí thöôøng lôùn hôn 2-2,5 laàn so vôùi coïc eùp. -Coâng ngheä thi coâng ñoøi hoûi kyõ thuaät cao. -Bieän phaùp kieåm tra chaát löôïng coïc thöôøng phöùc taïp vaø toán keùm . -Khoái löôïng beâtoâng khoù bieát ñöôïc chính xaùc do thaønh loã khoan khoâng ñaûm baûo . -Ma saùt beân thaân coïc coù phaàn giaûm ñi ñaùng keå so vôùi coïc eùp do coâng ngheä khoan taïo loã. I. Söùc chòu taûi cuûa coïc Choïn vaät lieäu vaø kích thöôùc coïc: Choïn coïc coù kích thöôùc 100 cm. Muõi coïc caém vaøo lôùp ñaát caùt vöøa ñeán mòn laãn boät vaø ít soûi .Chieàu daøi coïc choïn 11 m Ngaøm coïc vaøo ñaøi 60 cm Dieän tích ngang cuûa coïc: F = p´d2/4= 3.14´1.02/4= 0.785 m2 Ñaùy ñaøi ñaët taïi coát -2m Söùc chòu taûi theo vaät lieäu laøm coïc : Coïc ñöôøng kính 100 Cm ñaët 12F18 trong coïc,chieàu daøi loàng coát theùp coïc 2/3 chieàu daøi cuûa coïc ( 12m) coøn laïi muõi coïc chæ ñoå beâ toâng. Beâ toâng coïc maùc 300 coù Rn = 130 Kg/Cm2. Coát theùp AIII , Ra = 3600 Kg/Cm2 . Söùc chòu taûi cuûa coïc theo vaät lieäu laøm coïc : Trong ñoù : - m1: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc = 0.85 - m2: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc keå ñeán aûnh höôûng cuûa phöông phaùp thi coâng coïc = 0.7 - j: Heä soá uoán doïc Þ j = 1 - Rb , F : Dieän tích vaø cöôøng ñoä chòu neùn cuûa BeâToâng . - Ra , Fa : Dieän tích vaø cöôøng ñoä coát theùp . Þ = 717142 kG = 717.142 T Söùc chòu taûi giôùi haïn cuûa coïc: : söùc chòu taûi cho pheùp cuûa coïc cho ñaát neàn Trong ñoù: Ktc : heä soá an toaøn baèng 1.4 döïa treân quy phaïm : söùc chòu taûi cuûa ñaát neàn = m(mR´qpxAp + uåmf´fi´hi) m: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coïc trong ñaát, laáy baèng 1 fi : cöôøng ñoä tính toaùn cuûa lôùp ñaát thöù i theo maët xung quanh coïc (T/m2) u: chu vi tieát dieän chaân coïc Þ u = 2´p´r = 2´3.14´0.5 =3.14m mR,mf: heä soá laøm vieäc cuûa ñaát ôû muõi coïc vaø maët beân coù keå ñeán phöông phaùp haï coïc li : chieàu daøy lôùp ñaát thöù i tieáp xuùc vôùi coïc ÞmR = 1 Þ mf = 0.6 (coïc khoan nhoài , ñoå beâ toâng döôùi dung dòch bentonite ) Ap= m2 Xaùc ñònh söùc khaùng cuûa ñaát döôùi muõi coïc: qp Tra baûng 6.6 trang 117 saùch ñoà aùn neàn moùng : Teân ñaát : Caùt pha; Il=0,286; ZR=13m Tra baûng noäi suy : qp= 119 T/m2 Chia ñaát theo thaân coïc: h1= 2m ; h2= 2m ; h3= 1m ; h4= 2m ; h5= 2m ; h6= 2m ZR – 2 = 13-2 = 11 m. Xaùc ñònh fi: Tra baûng 6-3 trang 115 *Lôùp ñaát 1: Seùt pha , Il=0,32 , Z1= 3m Tra baûng noäi suy: f1= 3,3 T/m2 *Lôùp ñaát 2: Seùt pha , Il=0,32 , Z2= 5m Tra baûng noäi suy: f2= 3,78 T/m2 *Lôùp ñaát 3: Seùt pha , Il=0,32 , Z3= 6,5m Tra baûng noäi suy: f3= 4,03 T/m2 *Lôùp ñaát 4: Seùt pha , Il=0,29 , Z4= 8m Tra baûng noäi suy: f4= 4,58 T/m2 *Lôùp ñaát 5: Seùt pha , Il=0,29 , Z5= 10m Tra baûng noäi suy: f5= 4,79 T/m2 *Lôùp ñaát 6: Caùt pha , Il=0,286 , Z6= 12m Tra baûng noäi suy: f6= 5,08 T/m2 1x[ 1x119x0,785+3,14x0,6(3.3x2+3,78x2+4,03x1+4,58x2+4,79x2+5,08x2)]=182(T) (T) II. TÍNH MOÙNG TRUÏC BIEÂN: Do ñöôøng kính cuûa coïc khoan nhoài söû duïng ôû ñaây laø lôùn (1m), neân neáu phöông aùn duøng ñaøi ñôn laø khoâng hôïp lyù vì seõ xaûy ra hieän töôïng truøng öùng suaát döôùi ñaùy khoái moùng quy öôùc.Do ñoù ta söû duïng phöông aùn ñaøi baêng Töø keát quaû giaûi vaø toå hôïp noäi löïc cho khung, choïn ra caùc caëp noäi löïc taïi caùc chaân coät ñeå tính moùng nhö sau: Nmin vaø Mtö. Ta khoâng caàn kieåm tra theâm vôùi caùc caëp noäi löïc khaùc vì coù löïc doïc beù hôn nhieàu. Sau khi tieán haønh caùc böôùc tính toaùn sô boä nhö vaäy ta coù soá lieäu tính toaùn cho moùng khung truïc 4 .Ta coù baûng thoáng keâ taûi troïng cho moùng nhö sau: MOÙNG TRUÏC BIEÂN TRUÏC TAÛI TIEÂU CHUAÅN TAÛI TÍNH TOAÙN A LÖÏC DOÏC N0 38 45,6 MOÂMEN M0 1,82 2,184 LÖÏC CAÉT Q0 1,2 1,44 B LÖÏC DOÏC N0 230,66 277 MOÂMEN M0 1,071 1,29 LÖÏC CAÉT Q0 1,413 1,7 C LÖÏC DOÏC N0 332,651 399,2 MOÂMEN M0 3,182 3,82 LÖÏC CAÉT Q0 1,131 1,36 D LÖÏC DOÏC N0 331,201 397,44 MOÂMEN M0 1,95 2,34 LÖÏC CAÉT Q0 0,836 1 E LÖÏC DOÏC N0 330,21 396,25 MOÂMEN M0 2,98 3,58 LÖÏC CAÉT Q0 1 1,2 F LÖÏC DOÏC N0 350 420 MOÂMEN M0 1,94 2,33 LÖÏC CAÉT Q0 0,98 1,18 G LÖÏC DOÏC N0 148 177,7 MOÂMEN M0 2,4 2,88 LÖÏC CAÉT Q0 1,7 2,04 1.1. Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc ñaøi coïc: Soá löôïng coïc sô boä: nc ³ m = = 17.88 coïc Choïn nc = 26 coïc Kích thöôùc ñeá ñaøi : 37.4 ´ 4.4 = 164,56 m2 Vaäy dieän tích ñeá moùng laø 164,56 m2 Chieàu cao choân coïc choïn laø: .Choïn h = 2.0m töø maët ñaát töï nhieân. Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi vaø ñaát ñaøi: Nttñ = nxF’ñxhxg= 1.1´164,56 ´2x2 = 724,064 T Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñaùy ñaøi: Ntt = Ntt0 +Nttñ = 2113,2 + 724,064 = 2837,264 T Söùc chòu taûi cuûa coïc luùc naøy: P = = = 120 T< 130 (T) ñieàu kieän chòu taûi thoûa 1.2. Caáu taïo vaø tính toaùn ñaøi coïc. Vôùi chieàu cao ñaøi laø hñ= 2.0 m . Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñaùy ñaøi: Ntt = Ntt0 +Nttñ = 2113,2 + 724,064 =2837,264 (T) Moment tính toaùn xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm tieát dieän caùc coïc taïi ñeá ñaøi (do khung laø ñoái xöùng vaø taûi troïng treân khung cuõng ñoái xöùng, vaäy neân khi chuyeån N vaø chính giöõa khung khung phaùt sinh moment dôøi löïc ): Mtt = Mtt0 + Qtt0 x h = (2,184+1,29+3,82+2,34+3,58+2,33+2,88)+(1,44+1,7+1,36+1+1,2+1,18+2,04)´2 = 38,264 Tm Löïc truyeàn xuoáng caùc coïc daõy bieân: = ÞPmax = 110,44 T ÞPmin = 107,82 T ÞPtb = 109,13 T ÔÛ ñaây Pmax = 110,44 T < F0 = 130T thoûa maõn ñieàu kieän coïc truyeàn xuoáng coïc. Pmin = 107,82 T > 0 khoâng phaûi kieåm tra theo ñieàu kieän choáng nhoå. Kieåm tra oån ñònh cuûa neàn naèn döôùi moùng khoái qui öôùc: Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng qui öôùc: Troïng löôïng rieâng trung bình: tb = = = 1,869 T/m3 Goùc ma saùt trong trung bình: jtb = = = 16,94o α = Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm = a + 2xLcxtgµ = 37.4+ 2x10.4x tg4,235o = 38,94 m Beà roäng cuûa khoái moùng quy öôùc: Bm = b + 2xLcxtgµ = 4.4+ 2x10.4x tg4,235o = 5,94 m Vôùi: a,b laø khoaûng caùch giöõa hai meùp ngoaøi cuûa hai coïc bieân theo phöông a,b Lc chieàu daøi cuûa coïc tính töø ñaùy ñaøi ñeán muõi coïc ÞFm = Bm´Lm = 38,94 ´5,94 = 231,3 m2 Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc: + Troïng phaïm vi töø ñeá ñaøi trôû leân xaùc ñònh theo coâng thöùc: Wtcqu 1 = Fmxgxhd = 231,322 = 925,2 T + Troïng löôïng ñaát ñaùy ñaøi trôû xuoáng ñeán heát lôùp seùt pha vaøng xaùm , ñoû deûo meàm, chieàu daøy 5 m (phaûi tröø ñi phaàn theå tích ñaát coïc chieám choã ) laø: Wtcqu 2 = [231,3x5-5x(3,14x12/4)x26]x1,869= 1970,8 T + Troïng löôïng ñaát töø lôùp caùt pha, vaøng deûo ñeán lôùp caùt vaøng lôït keát caáu chaët vöøa chieàu daøy 6 m (phaûi tröø ñi phaàn theå tích ñaát coïc chieám choã ) laø : Wtcqu 3 = [231,3x4-4x(3,14x12/4)x26]x1,869 = 1576,6 T + Troïng löôïng ñaát caùt vaøng lôït keát caáu chaët vöøa ñeàn ñaùy khoái moùng quy öôùc (phaûi tröø ñi phaàn theå tích ñaát coïc chieám choã ) laø : Wtcqu 4 = [231,3x2-2x(3,14x12/4)x26]x1,869 = 788,31 T +Trò tieâu chuaån troïng löôïng coïc 1.0x1.0m daøi 10.4 m 1.1´4(3.14´1.02 ¸4)´2.5´10.4 = 89,8 T Troïng löôïng khoái moùng quy öôùc: Qm= 925,2+1970,8+1576,6+788,31+89,8=5351 T Aùp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy khoái quy öôùc: Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát ôû ñaùy khoái quy öôùc: Rtcm = Trong ñoù: m1xm2 = 1.2x1,01 ( khi =) Ktc =1 vì caùc chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát laáy theo soá lieäu thí nghieäm tröïc tieáp ñoái vôùi ñaát. jII = 22o tra baûng 2-1 trang 64 saùch “Neàn Vaø Moùng Caùc Coâng Trình Daân Duïng Vaø Coâng Nghieäp” cuûa taùc giaû “GSTS. Nguyeãn Vaên Quaûng”. jII = 220 Þ A=0,61; B=3,44; D=6,01 tb = = = 1,869 T/m3 Þ Rm = T/m2 - ÖÙng suaát trung bình thöïc teá döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc : stctb = = (T/m2) Ta coù : stctb= 32,3 (T/m2) < Rm= 150 T/m2 ñaát neàn döôøi ñaùy moùng ñuû söùc chòu taûi. ÖÙng suaát cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu döôùi ñaùy moùng qui öôùc : Mtt = Mtt0 + Qtt0 x h + (1,82+1,071+3,182+1,95+2,98+1,94+2,4)+(1,2+1,413+1,131+0,836+1+0,98+1,7)x10,4=101,25 Tm = = Þstcmax = 30.84 T/m2 Þstcmin = 30.65 T/m2 Þstctb = 30,75 T/m2 Thoûa maõn ñieàu kieän: stcmax= 30.84 T/m2< 1.2xRtc= 180 T/m2 stcmin = 30.65 T/m2>0 Vaäy ñaát neàn döôùi daùy moùng qui öôùc oån ñònh. Tính luùn theo phöông phaùp phaân taàng coäng luùn: Duøng phöông phaùp coäng luùn töôøng lôùp: Aùp löïc baûn thaân taïi muõi coïc: σtb= = 1,869´10.4 = 19,44 (T/m2) Aùp löïc gaây luùn taïi taâm dieän tích ñaùy moùng khoái qui öôùc: P0 = stctb- sbt= 30,75 -19,44 = 11,31 (T/m2) Taïi giöõa moãi lôùp ñaát ta xaùc ñònh caùc trò soá: σtb= : σglz = k0xp0 σtbz = (σglzi+ σglzi-1)/2 Trò soá k0 tra baûng öôùng vôùi tyû soá 2z/B vaø Chia neàn ñaát döôùi khoái moùng quy öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau vaø baèng m. Ñieåm Z(m) k0 sglZi kg/cm2 sbttbZ kg/cm2 0 0 0 6,56 1 1,131 1.944 1 1.19 0.4 6,56 0.977 1,105 2.166 2 2.38 0.8 6,56 0.881 0,996 2.389 3 3,57 1.2 6,56 0.755 0,854 2.611 4 4,76 1,6 6,56 0,642 0,726 2.611 *TÍNH S: -Xeùt lôùp ñieåm 0 : Zo=0 P1.0= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.0= P1.0 +=3,173 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm1 : Z1=1,19m P1.1= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.1= P1.1 +=3,329 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm2 : Z2=2,38m P1.2= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.2= P1.2 +=3,425 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm 3 : Z3=3,57m P1.3= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.3= P1.3 +=3,513 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: Toång ñoä luùn: S= S0+S1+S2+S3=2+1,8+1,44+1,07=6,13 Þ S = 6,13 cm < Sgh = 8 cm ( thoûa maûng yeâu caàu bieán daïng) Tính toaùn theùp ñaøi coät: Kieån tra ñeàu kieän xuyeân thuûng Trong ñoù: laø phaûn löïc cuûa caùc ñaàu coïc naèm ngoaøi phaïm vi thaùp choïc thuûng btb : laø trung bìng coäng cuûa caïnh ngaén ñaùy teân vaø ñaùy döôùi cuûa khoái choïc thuûng Rk = 10 kG/cm2 = 100 T/m2 vaäy ta coù: Maø giaû thuyeát choïn h0 = 2.0 m vaäy khoâng xaûy ra hieän töôïng choïc thuûng Tính coát theùp Theo keát quaû tính toaùn ôû treân ta coù: ÞPmax = 110,44 T ÞPmin = 107,82 T ÞPtb = 109,13 T +) Phöông ngang: -Khoaûng caùch töø vò trí ngaøm ñeán truïc coïc laø 1.275m -Taûi taäp trung taïi ñaàu console : (T) - Dieän tích coát theùp ñaøi coïc: cm2 Þ Choïn 130Æ18 a200 vôùi Fa= 330,8 cm2 (vôùi + ho = 200-20=180cm: chieàu cao höõu ích cuûañaøi coïc + 0.05m: beà daøy lôùp beâ toâng baûo veä ñaøi coïc). +) Phöông doïc : -Sô ñoà tính vaø bieåu ñoà noäi löïc: Xem ñaøi nhö moät daàm ñôn giaûn hai ñaàu thöøa,boán coät nhö boán phaûn löïc goái töïa, ta coù sô ñoà tính vaø bieåu ñoà noäi löïc cuûa daàm naøy nhö sau: Dieän tích coát theùp ñaøi coïc: = = 0,079 cm2 Vôùi: -Rn =130 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng maùc 300. - b = 440cm : chieàu roäng ñaøi coïc - h0 = hñ – a0 = 200 -20 =180 (cm): chieàu cao höõu ích ñaøi coïc. Þ Choïn 60Æ22 coù Fa = 228,1 (cm2) - Kieåm tra haøm löôïng coát theùp: Þ thoaû! (COÁT THEÙP TRONG MOÙNG ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ BAÛN VEÕ KEØM THEO) II. TÍNH MOÙNG TRUÏC GIÖÕA: Do ñöôøng kính cuûa coïc khoan nhoài söû duïng ôû ñaây laø lôùn (1m), neân neáu phöông aùn duøng ñaøi ñôn laø khoâng hôïp lyù vì seõ xaûy ra hieän töôïng truøng öùng suaát döôùi ñaùy khoái moùng quy öôùc.Do ñoù ta söû duïng phöông aùn ñaøi baêng Töø keát quaû giaûi vaø toå hôïp noäi löïc cho khung, choïn ra caùc caëp noäi löïc taïi caùc chaân coät ñeå tính moùng nhö sau: Nmin vaø Mtö. Ta khoâng caàn kieåm tra theâm vôùi caùc caëp noäi löïc khaùc vì coù löïc doïc beù hôn nhieàu. Sau khi tieán haønh caùc böôùc tính toaùn sô boä nhö vaäy ta coù soá lieäu tính toaùn cho moùng khung truïc 4 .Ta coù baûng thoáng keâ taûi troïng cho moùng nhö sau: MOÙNG TRUÏC GIÖÕA TRUÏC TAÛI TIEÂU CHUAÅN TAÛI TÍNH TOAÙN A LÖÏC DOÏC N0 43,52 52,224 MOÂMEN M0 2,55 3,06 LÖÏC CAÉT Q0 1,7 2,04 B LÖÏC DOÏC N0 309 370,8 MOÂMEN M0 1,96 2,352 LÖÏC CAÉT Q0 1,8 2,16 C LÖÏC DOÏC N0 385 462 MOÂMEN M0 4,2 5,04 LÖÏC CAÉT Q0 1,33 1,596 D LÖÏC DOÏC N0 382 458,4 MOÂMEN M0 3,06 3,672 LÖÏC CAÉT Q0 1,15 1,38 E LÖÏC DOÏC N0 381 457,2 MOÂMEN M0 4,31 5,172 LÖÏC CAÉT Q0 1,33 1,596 F LÖÏC DOÏC N0 398 477,6 MOÂMEN M0 2,51 3,012 LÖÏC CAÉT Q0 0,95 1,14 G LÖÏC DOÏC N0 236 283,2 MOÂMEN M0 3,05 3,66 LÖÏC CAÉT Q0 2,12 2,544 1.1. Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc ñaøi coïc: Soá löôïng coïc sô boä: nc ³ m = 19,7 coïc Choïn nc = 30 coïc Kích thöôùc ñeá ñaøi : 43.4 ´ 4.4 = 190,96 m2 Vaäy dieän tích ñeá moùng laø 190,96 m2 Chieàu cao choân coïc choïn laø: .Choïn h = 2.0m töø maët ñaát töï nhieân. Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi vaø ñaát ñaøi: Nttñ = nxF’ñxhxg= 1.1´190,96 ´2x2 = 840,224 T Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñaùy ñaøi: Ntt = Ntt0 +Nttñ = 2561,424 + 840,224 = 3401,648 T Söùc chòu taûi cuûa coïc luùc naøy: P = = = 124,7 T< 130 (T) ñieàu kieän chòu taûi thoûa 1.2. Caáu taïo vaø tính toaùn ñaøi coïc. Vôùi chieàu cao ñaøi laø hñ= 2.0 m . Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán coát ñaùy ñaøi: Ntt = Ntt0 +Nttñ = 2561,424+840,224=3401,648 (T) Moment tính toaùn xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm tieát dieän caùc coïc taïi ñeá ñaøi (do khung laø ñoái xöùng vaø taûi troïng treân khung cuõng ñoái xöùng, vaäy neân khi chuyeån N vaø chính giöõa khung khung phaùt sinh moment dôøi löïc ): Mtt = Mtt0 + Qtt0 x h = (3,06+2,352+5,04+3,672+5,172+3,012+3,66)+(2,04+2,16+1,596+1,38+1,596+1,14+2,544)´2 = 50,88 Tm Löïc truyeàn xuoáng caùc coïc daõy bieân: = ÞPmax = 115,65 T ÞPmin = 111,13 T ÞPtb = 113,39 T ÔÛ ñaây Pmax = 115,65 T < F0 = 130T thoûa maõn ñieàu kieän coïc truyeàn xuoáng coïc. Pmin = 111,13 T > 0 khoâng phaûi kieåm tra theo ñieàu kieän choáng nhoå. Kieåm tra oån ñònh cuûa neàn naèn döôùi moùng khoái qui öôùc: Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng qui öôùc: Troïng löôïng rieâng trung bình: tb = = = 1,869 T/m3 Goùc ma saùt trong trung bình: jtb = = = 16,94o α = Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm = a + 2xLcxtgµ = 43,4+ 2x10.4x tg4,235o = 44,94 m Beà roäng cuûa khoái moùng quy öôùc: Bm = b + 2xLcxtgµ = 4.4+ 2x10.4x tg4,235o = 5,94 m Vôùi: a,b laø khoaûng caùch giöõa hai meùp ngoaøi cuûa hai coïc bieân theo phöông a,b Lc chieàu daøi cuûa coïc tính töø ñaùy ñaøi ñeán muõi coïc ÞFm = Bm´Lm = 44,94 ´5,94 = 266,94 m2 Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc: + Troïng phaïm vi töø ñeá ñaøi trôû leân xaùc ñònh theo coâng thöùc: Wtcqu 1 = Fmxgxhd = 266,9422 = 1067,78 T + Troïng löôïng ñaát ñaùy ñaøi trôû xuoáng ñeán heát lôùp seùt pha vaøng xaùm , ñoû deûo meàm, chieàu daøy 5 m (phaûi tröø ñi phaàn theå tích ñaát coïc chieám choã ) laø: Wtcqu 2 = [266,94x5-5x(3,14x12/4)x30]x1,869= 2274,5 T + Troïng löôïng ñaát töø lôùp caùt pha, vaøng deûo ñeán lôùp caùt vaøng lôït keát caáu chaët vöøa chieàu daøy 6 m (phaûi tröø ñi phaàn theå tích ñaát coïc chieám choã ) laø : Wtcqu 3 = [266,94x4-4x(3,14x12/4)x30]x1,869 = 1819,58 T + Troïng löôïng ñaát caùt vaøng lôït keát caáu chaët vöøa ñeàn ñaùy khoái moùng quy öôùc (phaûi tröø ñi phaàn theå tích ñaát coïc chieám choã ) laø : Wtcqu 4 = [266,94x2-2x(3,14x12/4)x30]x1,869 = 909,8 T +Trò tieâu chuaån troïng löôïng coïc 1.0x1.0m daøi 10.4 m 1.1´4(3.14´1.02 ¸4)´2.5´10.4 = 89,8 T Troïng löôïng khoái moùng quy öôùc: Qm= 1067,78+2274,5+1819,58+909,8+89,8= 6161,46 T Aùp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy khoái quy öôùc: Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát ôû ñaùy khoái quy öôùc: Rtcm = Trong ñoù: m1xm2 = 1.2x1,01 ( khi =) Ktc =1 vì caùc chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát laáy theo soá lieäu thí nghieäm tröïc tieáp ñoái vôùi ñaát. jII = 22o tra baûng 2-1 trang 64 saùch “Neàn Vaø Moùng Caùc Coâng Trình Daân Duïng Vaø Coâng Nghieäp” cuûa taùc giaû “GSTS. Nguyeãn Vaên Quaûng”. jII = 220 Þ A=0,61; B=3,44; D=6,01 tb = = = 1,869 T/m3 Þ Rm = T/m2 - ÖÙng suaát trung bình thöïc teá döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc : stctb = = (T/m2) Ta coù : stctb= 32,68 (T/m2) < Rm= 150 T/m2 ñaát neàn döôøi ñaùy moùng ñuû söùc chòu taûi. ÖÙng suaát cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu döôùi ñaùy moùng qui öôùc : Mtt = Mtt0 + Qtt0 x h + (2,55+1,96+4,2+3,06+4,31+2,51+3,05)+(1,7+1,8+1,33+1,15+1,33+0,95+2,12)x10,4 =129,6 Tm = = Þstcmax = 32,77 T/m2 Þstcmin = 32,59 T/m2 Þstctb = 32,68 T/m2 Thoûa maõn ñieàu kieän: stcmax= 32,77 T/m2 < 1.2xRtc= 180 T/m2 stcmin = 32,59 T/m2 >0 Vaäy ñaát neàn döôùi daùy moùng qui öôùc oån ñònh. Tính luùn theo phöông phaùp phaân taàng coäng luùn: Duøng phöông phaùp coäng luùn töôøng lôùp: Aùp löïc baûn thaân taïi muõi coïc: σtb= = 1,869´10.4 = 19,44 (T/m2) Aùp löïc gaây luùn taïi taâm dieän tích ñaùy moùng khoái qui öôùc: = stctb- sbt= 32,68 -19,44 = 13,24 (T/m2) Taïi giöõa moãi lôùp ñaát ta xaùc ñònh caùc trò soá: σtb= : σglz = k0xp0 σtbz = (σglzi+ σglzi-1)/2 Trò soá k0 tra baûng öôùng vôùi tyû soá 2z/B vaø Chia neàn ñaát döôùi khoái moùng quy öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau vaø baèng m. Ñieåm Z(m) k0 sglZi kg/cm2 sbttbZ kg/cm2 0 0 0 7.56 1 1,324 1.944 1 1.19 0.4 7.56 0.977 1,294 2.166 2 2.38 0.8 7.56 0.881 1,167 2.389 3 3,57 1.2 7.56 0.755 1 2.611 4 4,76 1,6 7.56 0,642 0,85 2.611 *TÍNH S: -Xeùt lôùp ñieåm 0 : Zo=0 P1.0= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.0= P1.0 +=3,364 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm1 : Z1=1,19m P1.1= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.1= P1.1 +=3,329 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm2 : Z2=2,38m P1.2= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.2= P1.2 +=3,584 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: -Xeùt lôùp ñieåm 3 : Z3=3,57m P1.3= (kg/cm2) Tra baûng noäi suy ñöôïc: P2.3= P1.3 +=3,648 kg/cm2 Tra baûng noäi suy ñöôïc: Toång ñoä luùn: S= S0+S1+S2+S3=2,26+1,97+1,6+1,22= 7,05 cm Þ S = 7,05 cm < Sgh = 8 cm ( thoûa maûng yeâu caàu bieán daïng) Tính toaùn theùp ñaøi coät: Kieån tra ñeàu kieän xuyeân thuûng Trong ñoù: laø phaûn löïc cuûa caùc ñaàu coïc naèm ngoaøi phaïm vi thaùp choïc thuûng btb : laø trung bìng coäng cuûa caïnh ngaén ñaùy treân vaø ñaùy döôùi cuûa khoái choïc thuûng Rk = 10 kG/cm2 = 100 T/m2 vaäy ta coù: Maø giaû thuyeát choïn h0 = 2.0 m vaäy khoâng xaûy ra hieän töôïng choïc thuûng Tính coát theùp Theo keát quaû tính toaùn ôû treân ta coù: ÞPmax = 115,65 T ÞPmin = 111,13 T ÞPtb = 113,39 T +) Phöông ngang: -Khoaûng caùch töø vò trí ngaøm ñeán truïc coïc laø 1.275m -Taûi taäp trung taïi ñaàu console : (T) - Dieän tích coát theùp ñaøi coïc: cm2 Þ Choïn 140Æ18 a200 vôùi Fa= 356,2 cm2 (vôùi + ho = 200-20=180cm: chieàu cao höõu ích cuûañaøi coïc + 0.05m: beà daøy lôùp beâ toâng baûo veä ñaøi coïc). +) Phöông doïc : -Sô ñoà tính vaø bieåu ñoà noäi löïc: Xem ñaøi nhö moät daàm ñôn giaûn hai ñaàu thöøa,boán coät nhö boán phaûn löïc goái töïa, ta coù sô ñoà tính vaø bieåu ñoà noäi löïc cuûa daàm naøy nhö sau: Dieän tích coát theùp ñaøi coïc: = = 0,083 cm2 Vôùi: -Rn =130 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng maùc 300. - b = 440cm : chieàu roäng ñaøi coïc - h0 = hñ – a0 = 200 -20 =180 (cm): chieàu cao höõu ích ñaøi coïc. Þ Choïn 60Æ22 coù Fa = 228,1 (cm2) - Kieåm tra haøm löôïng coát theùp: Þ thoaû! (COÁT THEÙP TRONG MOÙNG ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ BAÛN VEÕ KEØM THEO)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN_T.DOC
  • dwgCAU THANG.dwg
  • dwgCOC EP.dwg
  • dwgCOC KHOAN NHOI.dwg
  • dwgDAM LIEN TUC.dwg
  • dwgHO NUOC.dwg
  • dwgKHUNG TRUC 4.dwg
Tài liệu liên quan