Chung cư đinh tiên hoàng phường 3 quận Bình Thanh

MỤC LỤC Phần I : GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC 2 Phần II : KẾT CẤU Chương I : Tính toán sàn tầng điển hình 6 Chương II : Tính toán và thiết kế dầm dọc trục B 15 Chương III : Tính toán và thiết kế cầu thang bộ 23 Chương IV : Tính toán và thiết kế khung trục 6 87 Phần III : NỀN & MÓNG Phương án I : Phương án cọc ép BTCT 119 Phương án II : Phương án cọc khoan nhồi 140 Phần IV : THI CÔNG Chương I : Biện pháp thi công 183 Chương II : An toàn lao động 209

doc10 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chung cư đinh tiên hoàng phường 3 quận Bình Thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phaàn II KEÁT CAÁU CHÖÔNG I TÍNH SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH I. SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG SAØN 1. Choïn chieàu daøy baûn saøn Caên cöù vaøo oâ baûn coù kích thöôùc lôùn nhaát trong ñoù : D : hoaït taûi tieâu chuaån loaïi nheï , D = 0.85 m = 40 ¸ 45 L1 : caïnh ngaén cuûa oâ ñang xeùt , L1 = 4.7m Vaäy : Choïn hs = 10 cm. 2. Choïn hình thöùc lieân keát saøn vaø daàm Choïn sô boä chieàu cao daàm ( hd) trong ñoù : L : chieàu daøi caïnh daøi (L2) cuûa oâ baûn ñang xeùt , L2 = 4.7m m = 12 Choïn hd = 40 cm Ta coù tyû soá Vaäy coi lieân keát 4 caïnh cuûa oâ baûn laø lieân keát ngaøm. Hình 1 II. TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG : 1. Tónh taûi Phoøng nguû , phoøng khaùch , beáp, haønh lang, ban coâng 1: Lôùp gaïch ceramic daøy 1 cm. 2: Vöõa loùt daøy 2cm . 3: Saøn beâ toâng coát theùp daøy 10 cm. 4: Lôùp vöõa traùt traàn daøy 1.5 cm Lôùp vaät lieäu Daøy (m) gtc (kG/m2) Heä soá n gtt (kG/m2) Gaïch ceramic Vöõa loùt Saøn beâ toâng coát theùp Lôùp traùt traàn 0.01 0.02 0.10 0.02 1800 x 0.01 2000 x 0.02 2500 x 0.10 2000x 0.015 1.2 1.3 1.1 1.3 21.6 52 275 39 Phoøng veä sinh 1: Lôùp gaïch nhaùm daøy 2 cm. 2: Vöõa loùt daøy 2cm . 3: Lôùp beâtoâng gaïch vuïn daøy 20 cm. 4: Saøn beâ toâng coát theùp daøy 10 cm. 5: Lôùp vöõa traùt traàn daøy 1.5 cm Lôùp vaät lieäu Daøy (m) gtc (kG/m2) Heä soá n gtt (kG/m2) Gaïch nhaùm Vöõa loùt Lôùp beâtoâng gaïch vuïn Saøn beâ toâng coát theùp Lôùp traùt traàn 0.01 0.02 0.20 0.10 0.015 1800 x 0.01 2000 x 0.02 1600 x 0.20 2500 x 0.10 2000 x 0.015 1.2 1.3 1.3 1.1 1.3 21.6 52 416 275 39 2. Hoaït taûi Hoaït taûi ñöôïc laáy theo TCVN 2737-95 Phoøng ptc (kG/m2) Heä soá n ptt (kG/m2) Phoøng nguû Phoøng khaùch, beáp Haønh lang, caàu thang Ban coâng Veä sinh 200 200 400 200 200 1.2 1.2 1.2 1.4 1.3 240 240 480 280 260 3. Toång taûi Phoøng gtt (kG/m2) ptt (kG/m2) q=(gtt + ptt) (kG/m2) Phoøng nguû Phoøng khaùch, beáp Haønh lang, caàu thang Ban coâng Veä sinh 387.6 387.6 387.6 387.6 803.6 240 240 480 280 260 627.6 627.6 867.6 667.6 1063.6 III. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC Noäi löïc ñöôïc xaùc ñònh theo sô ñoà ñaøn hoài Ñoái vôùi oâ baûn laøm vieäc 2 phöông (oâ soá 2,3,4,6) - Töø tyû soá , ta tra baûng (tuøy theo sô ñoà) ñöôïc trong ñoù : L2 laø caïnh daøi cuûa oâ baûn L1 laø caïnh ngaén cuûa oâ baûn Hình 4 Moment döông lôùn nhaát taïi giöõa nhòp M1 = m91 ´ qs ´ L1 ´ L2 ; M2 = m92 ´ qs ´ L1 ´ L2 Moment aâm lôùn nhaát taïi goái MI = k91 ´ qs ´ L1 ´ L2 ; MII = k92 ´ qs ´ L1 ´ L2 Vôùi q = gtt + ptt Ñoái vôùi baûn laøm vieäc theo 1 phöông ( oâ soá 1,5,7) Baûn laøm vieäc theo phöông caïnh ngaén (L1) Hình 5 Moment aâm lôùn nhaát : Moment döông lôùn nhaát : IV. TÍNH COÁT THEÙP Beâtoâng maùc #250 coù Coát theùp söû duïng thuoäc nhoùm CII coù Ta coù hs = 10 cm Þ ho = hs – 1.5 = 8.5 cm 1) Tính cho oâ saøn laøm vieäc 2 phöông: OÂ soá 2: L1=4.2m ; L2=4.7 m , oâ saøn soá 9. Taûi troïng oâ saøn S2 vôùi: Ta tra baûng ñöôïc caùc heä soá sau: m91=0.0196 m92=0.0165 k91=0.0454 k92=0.0381 Moment döông lôùn nhaát taïi giöõa nhòp M1 = m91 ´ qs ´ L1 ´ L2 = 0.0196 ´627.6 ´ 4.2´ 4.7=242.82 (kG.m) M2 = m92 ´ qs ´ L1 ´ L2 = 0.0165 ´627.6 ´ 4.2´ 4.7=204.42 (kG.m) Moment aâm lôùn nhaát taïi goái MI = k91 ´ qs ´ L1 ´ L2 = 0.0454´627.6 ´ 4.2´ 4.7=562.45 (kG.m) MII = k92 ´ qs ´ L1 ´ L2 = 0.0381 ´627.6 ´ 4.2´ 4.7=472.01 (kG.m) Ta coù hs = 10 cm Þ ho = hs – 1.5 = 8.5 (cm) *Tính coát theùp döôùi: Caïnh ngaén: Caïnh daøi: *Tính coát theùp muõ: Caïnh ngaén: Caïnh daøi: 2) Tính cho oâ saøn laøm vieäc 1 phöông: OÂ soá 1: L1=1.4m ; L2=4.2 m , oâ saøn laøm vieäc 1 phöông. Taûi troïng oâ saøn S1 vôùi: Moment aâm lôùn nhaát taïi goái: Moment döông lôùn nhaát taïi nhòp: Ta coù baûng tính toaùn sau: Loaïi l1 l2 l2/l1 g p q=(g+p) Heä soá Moment Fatính Choïn Fachoïn m oâ saøn (m) (m) (kG/m2) (kG/m2) (kG/m2) mi1 (kG.m) (cm2) theùp  (cm2) % mi2 ki1 ki2 S1 1.4 4.2 3.00 387.6 280 667.6 109.04 0.48 Æ8a200 2.51 0.30 54.52 0.24 Æ6a200 1.41 0.17 S2 4.2 4.7 1.12 387.6 240 627.6 0.0196 242.82 1.07 Æ6a200 1.41 0.17 0.0165 204.42 0.90 Æ6a200 1.41 0.17 0.0454 562.45 2.54 Æ8a200 2.51 0.30 0.0381 472.01 2.12 Æ8a200 2.51 0.30 S3 2.5 4.7 1.88 387.6 480 867.6 0.0191 194.71 0.86 Æ6a200 1.41 0.17 0.005 50.97 0.22 Æ6a200 1.41 0.17 0.0402 409.81 1.83 Æ8a200 2.51 0.30 0.0111 113.16 0.50 Æ8a200 2.51 0.30 S4 2.5 4.2 1.68 387.6 480 867.6 0.0201 183.11 0.81 Æ6a200 1.41 0.17 0.0071 64.68 0.28 Æ6a200 1.41 0.17 0.0442 402.65 1.80 Æ8a200 2.51 0.30 0.0158 143.93 0.63 Æ8a200 2.51 0.30 S5 1.7 4.2 2.47 803.6 260 1063.6 256.15 1.13 Æ8a200 2.51 0.30 0.00 128.08 0.56 Æ6a200 1.41 0.17 S6 3.0 3.0 1.00 387.6 480 867.6 0.0179 139.77 0.61 Æ6a200 1.41 0.17 0.0179 139.77 0.61 Æ6a200 1.41 0.17 0.0417 325.61 1.45 Æ8a200 2.51 0.30 0.0417 325.61 1.45 Æ8a200 2.51 0.30 S7 1.4 4.2 3.00 387.6 240 627.6 102.51 0.45 Æ8a200 2.51 0.30 0.00 51.25 0.22 Æ6a200 1.41 0.17

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChuong 1 _ San.doc
 • doc00-BIA.doc
 • dwg01-Bia ban ve (1).dwg
 • doc01-LCO.DOC
 • doc02 Kien Truc.doc
 • dwg02-Kien truc (4).dwg
 • dwg03-KC-SAN+ ddoc+cau thang (3).dwg
 • dwg04-KHUNG V 1_32.DWG
 • dwg05-Mong Vude (4).dwg
 • dwg06-THI CONG KHUNG.dwg
 • dwg07-THI CONG EP COC.dwg
 • docChuong 2 _ Dam doc B.doc
 • docChuong 3 _ Cau thang.doc
 • docchuong 4 _khung ngang moinhat.doc
 • docmong ep 6-Aa.doc
 • docmong ep 6-Ea.doc
 • docNhoi 6Aa.doc
 • docNhoi 6Ea.doc
 • docthi cong khung.DOC
 • docTTT-KET.doc
Tài liệu liên quan