Chung cư lô B Phan Văn Trị Q5

MỤC ĐÍCH THIẾT KẾ Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển, ngày càng có nhiều khu công nghiệp tập trung và các đô thị mới xuất hiện, là trung tâm kinh tế của cả nước, mở rộng và hội nhập quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước với nhiều thành phần kinh tế, thu hút đầu tư, thành phần trí thức và nhân công lao động. Với diện tích 2094 km2, dân số trên 6 triệu người, mật độ dân cư 2865 người/km2, nên việc quản lý và bố trí nơi ăn chốn ở cho mọi thành phần lao động là vấn đề nan giải của các ngành chức năng. Trước tình hình đó giải pháp nhà ở tập thể, chung cư cao tầng được đặt ra đã phần nào giải quyết được khó khăn về nhà ở cho công nhân, giáo viên, công chức nhà nước. Chung cư cao tầng Phan Văn Trị Q5 được xây dựng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu đó II. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 1. Vị trí công trình Công trình CHUNG CƯ LÔ B PHAN VĂN TRỊ Q5 do Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình Q5 làm chủ đầu tư được xây dựng trên khu đất rộng với diện tích gần 10000 m2, tọa lạc ngay tại trung tâm Q5, phía Đông giáp với đường Phan Văn Trị gần giao lộ Phan Văn Trị – Lê Hồng Phong, phía Tây giáp với đường Huỳnh Mẫn Đạt, phía Nam giáp với đường Nguyễn Trãi, phía Bắc giáp với đường Trần Hưng Đạo 2. Quy mô và đặc điểm công trình Diện tích đất xây dựng 60 18 = 1080 m2 Công trình gồm 1 trệt – 10 lầu với tổng chiều cao công trình ( từ tầng trệt đến mái ) là 40,8 m - Tầng trệt cao 3,8 m, có diện tích 835 m2 bố trí phòng sinh hoạt cộng đồng, các cửa hàng buôn bán nhỏ, phòng cung cấp điện và máy phát điện dự phòng, phòng nghỉ nhân viên, bảo vệ. Ngoài ra còn có cầu thang bộ dẫn lên các tầng trên - Tầng 1 – 10 có diện tích mỗi tầng 1011 m2, chiều cao tầng 3,3 m gồm các căn hộ cao cấp diện tích 74 m2 hướng vào nhau thông qua lối hành lang dọc theo chiều dài công trình Tầng mái có diện tích 835 m2, bố trí hồ nước, thang máy, ăngten parabol và khoảng sân vườn 3. Chỉ tiêu xây dựng - Diện tích đất xây dựng 1080 m2 - Tổng số tầng xây dựng 11 - Diện tích sàn tầng trệt, mái 835 m2 - Diện tích sàn lầu 1 - 10 1011 m2 - Mật độ xây dựng 95% - Tổng diện tích sàn các tầng 11780 m2

doc8 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1275 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chung cư lô B Phan Văn Trị Q5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 2 LAÄP TOÅNG MAËT BAÈNG THI COÂNG I. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN KHI THIEÁT KEÁ TOÅNG MAËT BAÈNG XAÂY DÖÏNG Toång bình ñoà coâng tröôøng laø maët baèng toång quaùt xaây döïng daân duïng coâng nghieäp, thuûy lôïi … trong ñoù ngoaøi nhöõng nhaø vónh cöûu vaø coâng trình vónh cöõu , coøn phaûi trình baùy nhaø cöûa, laùn traïi tam, caùc xöôõng gia coâng, traõm cô khí söõa chöõa caùc baûi kho traõm ñòeân nöôùc, maïng löôùi ñieän nöùôc, maïng löôùi ñieän nöôùc, coáng raõnh ñöôøng xa vaø nhöõng coâng trình taïm thôøi phuïc vuï thi coâng vaø sinh hoaït cuûa coâng nhaân. Khi laäp toång bình ñoà coâng trình phaûi caên cöù vaøo nhöõng nguyeân taéc sau: - Caàn boá trí caùc nhaø cöûa coâng trình ,maïng löôùi ñöôùng xaù ñieän nöôùc taïm thôøi treân coâng tröôøng sao cho chuùng phuïc vuï taát caû caùc ñòa ñieåm xaây döïng moät caùch thuaän lôïi nhaát. - Cöï ly vaän chuyeån vaät lieäu, baùn thaønh phaåm, caáu kieän phaûi ngaén, khoái coâng taùc boác dôû phaûi ít nhaát - Khi boá trí nhaø cöûa, coâng trình taïm thôøi caàn toân troïng caùc ñieàu kieän lieân quan kyõ thuaät, caùc yeâu caàu veà an toaøn lao ñoäng, luaät leä phoøng choáng hoûa hoaïn, ñieàu kieän veä sinh vaø söùc khoûe coâng nhaân II. NOÄI DUNG THIEÁT KEÁ Toång noäi dung thieát keá maët baèng xaây döïng bao goàm nhöõng vaán ñeà sau Xaùc ñònh vò trí cuï theå caùc coâng trình ñaõ ñöôïc quy hoaïch treân khu ñaát xaây döïng Boá trí caàn truïc , maùy moùc thieát bò xaây döïng Thieát keá giao thoâng phuïc vuï cho coâng tröôøng Thieát keá caùc kho baõi caáu kieän Thieát keá cô sôû cung caáp nguyeân vaät lieäu xaây döïng Thieát keá caùc xöôûng saûn xuaát vaø phuï trôï Thieát keá nhaø taïm treân coâng tröôøng Thieát keá maïng löôùi caáp vaø thoaùt nöôùc Thieát keá maïng luôùi ñieän Thieát keá heä thoáng an toaøn, baûo veä vaø veä sinh moâi tröôøng III. PHÖÔNG THÖÙC BOÁ TRÍ Coâng trình naèm gaàn khu trung taâm thaønh phoá vaø vuøng ñoâng daân cö neân trong toång bình ñoà coâng tröôøng caàn boá trí boá trí laùn traïi cho coâng nhaân cuõng nhö caùn boä kó thuaät Toång bình ñoà coâng tröôøng theå hieän caùc khu vöïc sau Khu vöïc xaây döïng coâng trình vónh cöûu : khoái nhaø 10 taàng, caàn truïc thaùp ñöôïc duøng cho coâng taùc vaän chuyeån vaät lieäu leân cao ñöôïc boá trí vôùi baùn kính hoaït ñoäng bao quaùt toaøn boä coâng trình Maùy thaêng taûi ñeå vaän chuyeån vaät lieäu leân cao Khu caùc xöôûng gia coâng phuï trôï : xöôûng moäc, xöôûng gia coâng coát theùp Khu kho baõi vaät lieäu ñöôïc boá trí ngoaøi khu vöïc xaây döïng cuûa coâng trình nhöng vaãn naèm trong taàm hoaït ñoäng cuûa caàn truïc Heä thoáng daøn giaùo an toaøn ñöôïc boá trí xung quanh coâng trình Heä thoáng raøo baûo veä toaøn boä phaïm vi coâng tröôøng Traïm bieán ñieän, maùy phaùt ñieän döï phoøng ñöôïc boá trí nôi ít coù ngöôøi qua laïi ( traùnh xaûy ra tai naïn ), caùc ñöôøng ñieän thaép saùng vaø chaïy maùy ñöôïc daãn ñi töø maùy bieán theá Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc ñöôïc boá trí taïm thôøi ñuû cung caáp cho thi coâng sao cho khoâng gaây trôû ngaïi giao thoâng cuûa caùc phöông tieän, ñoàng thôøi deã thay ñoåi vò trí khi caàn thieát Hoïng nöôùc cöùu hoûa ñöôïc boá trí gaàn ñöôøng ñi Khu vöïc ñeå xe cho coâng nhaân Khu haønh chính : Ban chæ huy coâng tröôøng, y teá, caùc khu laùn traïi cho coâng nhaân Ban chæ huy coâng tröôøng laø boä phaän quan troïng caàn coù dieän tích ñuû roäng, thoaùng maùt taïo ñieàu kieän laøm vieäc thoaûi maùi cho ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät, töø ñoù taêng naêng suaát laøm vieäc cuõng nhö baûo ñaûm söï chính xaùc vaø kòp thôøi cho vaán ñeà kyõ thuaät cuøng vôùi thôøi haïn thi coâng cuûa coâng trình Phoøng y teá ñöôïc boá trí nôi saïch seõ, coù ñaày ñuû caùc yeâu caàu veà baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng, cuõng nhö phuïc vuï caùc tai naïn ñaùng tieác xaûy ra trong quaù trình thi coâng Khu nhaø aên cuõng nhö khu nghæ ngôi buoåi tröa laø raát caàn thieát cho coâng nhaân cuûa coâng tröôøng. Coâng nhaân khoâng toán thôøi gian vaø söùc löïc khi phaûi tìm choã aên tröa, giaûm toái ña vieäc treã naõi vaøo buoåi chieàu, deã quaûn lyù nhaân söï vaø vaät tö ra vaøo coâng tröôøng 1. Toå chöùc kho baõi Dieän tích caùc kho baõi ñöôïc tính toaùn theo yeâu caàu döï tröõ cho moät giai ñoaïn thi coâng ñieån hình, coù khoái löôïng lôùn nhaát trong caùc giai ñoaïn. Cuï theå döïa treân khoái löôïng thi coâng cuûa giai ñoaïn thi coâng taàng treät Khoái löôïng beâtoâng : V = 235 m3 ( goàm beâtoâng coät vaø daàm saøn ) Toång theå tích töôøng : V = 150 m2 Khoái löôïng theùp : Mtheùp = 23,05 T(bao goàm coát theùp coät vaø daàm saøn ) Khoái löôïng coáp pha : Mcoáppha = 1017 ´ 0.026 = 26.44 T Toång soá gaïch : ñònh möùc 810 vieân/m3 töôøng N = 810 ´ 150 = 121500 vieân Theå tích vöõa xaây vaø traùt : + Ñònh möùc vöõa xaây traùt : 0,3 m3 vöõa/m3 töôøng + ñònh möùc vöõa xaây toâ : 0,012 m3 vöõa/m3 töôøng V = 0,3 ´ 121500 + 0,012 ´ 121500 = 46,8 m3 Khoái löôïng ximaêng ( laáy tæ leä X : C = 1 : 3 ) m = ´ 46,8 ´ 1,7 = 19,89 T ( trong ñoù troïng löôïng ñôn vò cuûa ximaêng laø 1,7 T/m3 ) Khoái löôïng caùt : m = ´ 46,8 = 35,1 Thôøi gian söû duïng vaät lieäu T = 60 ngaøy 2. Xaùc ñònh löôïng vaät lieäu söû duïng lôùn nhaát trong 1 ngaøy Löôïng vaät lieäu söû duïng haøng ngaøy lôùn nhaát ñöôïc tính theo coâng thöùc rmax = k ´ [ T; m3 ] Trong ñoù rmax – toång khoái löôïng vaät lieäu söû duïng trong moät kyø keá hoaïch ( T, m3 ) T – thôøi gian söû duïng vaät lieäu trong kyø keá hoaïch, T = 30 ngaøy K – heä soá baát ñieàu hoøa, xaùc ñònh theo tieán ñoä thi coâng, töùc laø tæ soá giöõa löôïng tieâu thuï toái ña treân löôïng tieâu thuï trung bình haøng ngaøy trong khoaûng thôøi gian cuûa keá hoaïch k = 1,2 ¸ 1,6; laáy k = 1,4 Vaät lieäu Ñôn vò Khoái löôïng Rmax Rmax (ñôn vò/ngaøy) Gaïch vieân 121500 5670 Theùp T 23.05 1.08 Coáp pha T 26.44 1.24 Caùt m3 35.1 1.64 Ximaêng T 19.89 0.93 3. Xaùc ñònh löôïng vaät lieäu döï tröõ taïi coâng tröôøng Löôïng vaät lieäu döï tröõ taïi coâng tröôøng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc Dmax = rmax ´ Td Trong ñoù rmax – löôïng vaät lieäu söû duïng haøng ngaøy lôùn nhaát Td – soá ngaøy döï tröõ vaät lieäu ( khoaûng thôøi gian giöõa nhöõng laàn tieáp nhaän vaät lieäu, vaän chuyeån vaät lieäu töø nôi nhaän ñeán coâng tröôøng, boác dôõ vaø tieáp nhaän taïi coâng tröôøng, thí nghieäm, phaân loaïi, chuaån bò vaät lieäu ñeå caáp phaùt vaø soá ngaøy döï tröõ toái thieåu ñeå ñeà phoøng nhöõng baát traéc laøm cho coâng vieäc cung caáp vaät lieäu khoâng lieân tuïc ) Ttd = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 ³ [ Ttd ] Trò soá Ttd coù theå laáy theo tính toaùn hoaëc laáy theo quy phaïm Teân vaät lieäu rmax [ Ttd ] Dmax Gaïch 5670 8 45360 Theùp 1.08 12 12.96 Coáp pha 1.24 12 14.88 Caùt 1.64 10 16.4 Ximaêng 0.93 8 7.44 4. Dieän tích kho baõi Dieän tích kho baõi coù ích, töùc laø dieän tích chöùa vaät lieäu khoâng keå ñöôøng ñi laïi, ñöôïc tính baèng coâng thöùc F = Trong ñoù Dmax – löôïng vaät lieäu döï tröõ toái ña ôû kho baõi coâng tröôøng D – löôïng vaät lieäu ñònh möùc chöùa treân 1m2 dieän tích kho baõi coù ích Dieän tích kho baõi keå caû ñöôøng ñi laïi ñöôïc tính S = aF = a [ m2 ] Trong ñoù a – heä soá söû duïng maët baèng a = 1,5 ¸ 1,7 – ñoái vôùi caùc kho toång hôïp a = 1,4 ¸ 1,6 – ñoái vôùi caùc kho kín a = 1,2 ¸ 1,3 – ñoái vôùi caùc kho baõi loä thieân chöùa thuøng, hoøm, caáu kieän a = 1,1 ¸ 1,2 – ñoái vôùi caùc kho baõi loä thieân chöùa vaät lieäu thaønh ñoáng Teân vaät lieäu Ñôn vò Dmax d a S ( m2 ) Loaïi kho Gaïch vieân 45360 100 1,2 544.32 Loä thieân Theùp taán 12.96 4 1,2 3.89 Kho hôû Coáp pha taán 14.88 3 1,2 5.95 Kho hôû Caùt, ñaù m3 16.4 3.5 1,2 5.62 Loä thieân Ximaêng taán 7.44 1.3 1,5 8.58 Kho kín Beân caïnh vieäc tính baèng coâng thöùc ta cuõng kieåm tra baèng thöïc nghieäm baèng caùch xeáp thöû caùc vaät lieäu, thieát keá ñöôøng ñi laïi, boá trí thöû caùc thieát bò boác xeáp xem coù thuaän lôïi, hôïp lyù khoâng Sau khi tính ñöôïc dieän tích kho baõi, tuøy ñieàu kieän maët baèng maø quy ñònh chieàu roäng, chieàu daøi cuûa kho baõi sao cho thuaän lôïi töø tuyeán boác dôõ haøng vaøo kho vaø töø kho xuaát haøng ra, chieàu roäng caùc baõi loä thieân coøn tuøy thuoäc vaøo baùn kính hoaït ñoäng cuûa caàn truïc vaø thieát bò boác xeáp maø quyeát ñònh 5. Dieän tích khu laùn traïi Dieän tích xaây döïng nhaø taïm phuï thuoäc vaøo daân soá coâng tröôøng, bao goàm coâng nhaân lao ñoäng treân coâng tröôøng vaø nhöõng ngöôøi lao coâng. Daân soá coâng tröôøng phuï thuoäc vaøo quy moâ coâng trình, thôøi gian vaø ñòa ñieåm xaây döïng coâng trình Ñeå coù theå tính toaùn, ta chia soá ngöôøi lao ñoäng treân coâng tröôøng thaønh naêm nhoùm Nhoùm A : soá coâng nhaân tröïc tieáp laøm vieäc treân coâng tröôøng A = Nmax = 100 ngöôøi ( soá coâng nhaân vaøo thôøi ñieåm ñoâng nhaát ) Nhoùm B : soá coâng nhaân laøm vieäc ôû caùc xöôûng phuï trôï B = k%A = 25% ´ 100 = 25 ngöôøi Nhoùm C : soá caùn boä kyõ thuaät C = ( 4 ¸ 8 )%( A + B ) = 6%( 100 + 25 ) = 125 ngöôøi Nhoùm D : soá nhaân vieân haønh chính D = ( 5 ¸ 6 )%( A + B + C ) = 5%( 100 + 25 ) = 125 ngöôøi Nhoùm E : soá nhaân vieân phuïc vuï E = S%( A + B + C + D ) = 6%( 100 + 25 ) = 125 ngöôøi Theo thoáng keâ ôû coâng tröôøng, tæ leä oám ñau haøng naêm laø 2%, soá ngöôøi nghæ pheùp naêm laø 4%. Soá ngöôøi laøm vieäc ôû coâng tröôøng ñöôïc tính G = 1,06(A + B + C + D + E ) = 1,06 Do coâng trình naèm trong noäi thaønh neân daân soá coâng tröôøng laø N = G = 270 ngöôøi Bieát ñöôïc daân soá coâng tröôøng, döïa vaøo tieâu chuaån veà dieän tích ôû vaø dieän tích sinh hoaït seõ tính ñöôïc dieän tích töøng loaïi nhaø taïm caàn xaây döïng Loaïi nhaø Ñôn vò Tieâu chuaån Dieän tích Nhaø laøm vieäc m2 4 ngöôøi/m2 71 Traïm y teá m2 0.04m2/ngöôøi 15 Nhaø aên m2 1m2/ngöôøi 120 Nhaø veä sinh m2 2.5m2/25ngöôøi/1 phoøng 30 Baûo veä m2 9 6. Nhu caàu veà ñieän vaø coâng suaát tieâu thuï ñieän treân coâng tröôøng Ñieän duøng trong coâng tröôøng xaây döïng chia laøm 3 loaïi Ñieän phuïc vuï tröïc tieáp cho saûn xuaát chieám khoaûng ( 20 ¸ 30 )% toång coâng suaát tieâu thuï ñieän ôû coâng tröôøng Ñieän chaïy maùy duøng cho caàn truïc thaùp, maùy troän beâtoâng, maùy bôm beâtoâng chieám khoaûng ( 60 ¸ 70 )% Ñieän duøng cho sinh hoaït vaø chieáu saùng ôû hieän tröôøng vaø khu nhaø ôû chieám töø ( 10 ¸ 20 )% Nhu caàu ñieän chaïy maùy vaø saûn xuaát ôû coâng tröôøng STT Nôi tieâu thuï Soá löôïng Coâng suaát 1 maùy ( KW ) Toång coâng suaát ( KW ) 1 Maùy haøn 4 20 40 2 Maùy caét theùp 2 2.2 4.4 3 Maùy uoán theùp 1 2.2 2.2 4 Caàn truïc thaùp 1 26 26 5 Maùy troän beâtoâng 250 lít 2 4.1 8.2 6 Maùy troän vöõa 400 lít 2 4.5 9 7 Maùy thaêng taûi 2 2.2 4.4 8 Maùy ñaàm chaán ñoäng 4 1,1 4.4 98.6 Nhu caàu ñieän thaép saùng ôû coâng tröôøng vaø ñieän phuïc vuï cho khu nhaø ôû STT Nôi tieâu thuï Coâng suaát cho 1 ñôn vò ( W/m2 ) Dieän tích hay chieàu daøi thaép saùng Toång coâng suaát ( KW ) A Trong nhaø Ban chæ huy 15 88 1320 Nhaø aên 3 17.5 52.5 Nhaø taém, veä sinh 15 100 1500 Kho kín 3 8.58 25.74 Xöôûng saûn xuaát 18 72 1296 Traïm troän beâtoâng 5 45 225 B Ngoaøi trôøi 1.2 Caùc ñöôøng chính ( km ) 500 188 Caùc ñöôøng phuï ( km ) 2500 710 Caùc baõi vaät lieäu ( m2 ) 0.5 288.85 7. Nhu caàu veà nöôùc treân coâng tröôøng Nöôùc duøng cho caùc nhu caàu treân coâng tröôøng goàm Nöôùc phuïc vuï cho saûn xuaát Nöôùc phuïc vuï sinh hoaït ôû coâng tröôøng Nöôùc phuïc vuï sinh hoaït ôû khu laùn traïi Nöôùc cöùu hoûa 7.1 Nöôùc phuïc vuï cho saûn xuaát ( Q1 ) Bao goàm nöôùc phuïc vuï cho caùc quaù trình thi coâng ôû hieän tröôøng nhö : röûa ñaù, troän vöõa beâtoâng hoaëc vöõa xaây traùt, baûo döôõng beâtoâng, töôùi aåm gaïch…nöôùc cung caáp cho caùc xöôûng saûn xuaát vaø phuï trôï : traïm ñoäng löïc, baõi ñuùc caáu kieän beâtoâng, caùc xöôûng gia coâng… Löu löôïng nöôùc phuïc vuï saûn xuaát tính theo coâng thöùc Trong ñoù N – soá löôïng caùc ñieåm duøng nöôùc Ai – löôïng nöôùc tieâu chuaån cho moät ñieåm saûn xuaát duøng nöôùc ( lít / ngaøy ) Kg = 2 ¸ 2,5 – heä soá söû duïng nöôùc khoâng ñieàu hoøa trong giôø, laáy kg = 2,5 1,2 – heä soá keå ñeán löôïng nöôùc caàn duøng chöa heát hoaëc seõ phaùt sinh ôû coâng tröôøng Ñieåm duøng nöôùc Ñôn vò Tieâu chuaån bình quaân Ai ( lít / ngaøy ) - Traïm troän vöõa m3 400 ´ 1.56 = 624 - Baõi röûa caùt, ñaù m3 1000 ´ 1,64 = 1640 - Töôùi aåm gaïch 1000 vieân 200(5670/1000) = 1134 - Töôùi nöôùc baûo döôõng beâtoâng m3 1000 - Nöôùc cho caùc ñoäng cô noå Maõ löïc – giôø 30 ´ 8 = 240 SAi 4638 7.2 Nöôùc phuïc vuï sinh hoaït ôû hieän tröôøng Trong ñoù Nmax – soá ngöôøi lôùn nhaát laøm vieäc trong moät ngaøy ôû coâng tröôøng B = 15 ¸ 20 ( lít/ngaøy ) – tieâu chuaån duøng nöôùc sinh hoaït cho moät ngöôøi trong moät ngaøy ôû coâng tröôøng, laáy B = 20 lít/ngaøy Kg = 1,8 ¸ 2 – heä soá söû duïng nöôùc khoâng ñieàu hoøa trong giôø, laáy kg = 2 7.3 Nöôùc cöùu hoûa ( Q4 ) Tuøy thuoäc vaøo quy moâ coâng trình xaây döïng, khoái tích cuûa nhaø vaø ñoä khoù chaùy ( baäc chòu löûa ) maø tra baûng tieâu chuaån nöôùc chöõa chaùy ta coù Q4 = 10 l/s Toång löu löôïng nöôùc caàn thieát Ta coù Q1 + Q2 + Q3 = 0,48 + 0,32 + 0 = 0,8 l/s < Q4 = 10 l/s Toång löu löôïng nöôùc ôû coâng trình theo tính toaùn Q = 70%( Q1 + Q2 + Q3 ) + Q4 = 70%( 0,48 + 0,32 + 0 ) + 10 = 10,56 l/s - Xaùc ñònh ñöôøng kính oáng nöôùc Nguoàn nöôùc cung caáp cho coâng trình laáy töø maïng löôùi caáp nöôùc vónh cöûu cuûa thaønh phoá. Döï kieán ñöôøng oáng vónh cöûu vaø taïm thôøi ñeàu duøng oáng theùp coù cuøng ñöôøng kính. AÙp suaát trong maïng laø 2,5atm Coâng thöùc tính ñöôøng kính oáng ( Giaû thieát v = 1,2 m/s ñoái vôùi oáng coù D > 100 mm ) Choïn ñöôøng kính oáng D = 150 mm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTMB.doc
  • docATLD.doc
  • docThicong.doc