Chuyên đề Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng

LỜI MỞ ĐẦU ---  --- Trong xu thế phát triển mới, nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn thay đổi, đề ra những chính sách, những chiến lược kinh doanh phù hợp để có thể đứng vững trên thị trường.Và thông tin là điều hết sức quan trọng đối với nhà quản trị trong doanh nghiệp. Nhà quản trị doanh nghiệp không thể đưa ra những chiến lược kinh doanh có hiệu quả nếu thiếu những thông tin cần thiết. Nhất là thông tin của bộ phận kế toán, mà trong đó đặc biệt là thông tin về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. Nắm rõ về tình hình thanh toán tại Công ty tức là biết được các mối quan hệ giữa Công ty với nhà cung cấp, với người mua, với ngân hàng, cơ quan thuế . và quan trọng hơn cả đó là biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Với lý do đó, em đã chọn đề tài “ Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng “ cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Nội dung chuyên đề gồm 3 phần : Phần I : Những vấn đề lý luận về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán Phần II : Tình hình thực tế về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng. Mặc dù rất tích cực trong công tác tìm tòi và tra cứu , song với năng lực và thời gian có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô cùng các anh chị trong phòng kế toán để chuyên đề của em càng hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô hướng dẫn, các anh chị trong phòng kế toán Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng đã nhiệt tình giúp đỡ để em hoàn thành chuyên đề này. MỤC LỤC Phần I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP I. Sự cần thiết của việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại doanh nghiệp 1.Sự cần thiết của việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp 2. Nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán 3. Ý nghĩa hạch toán các nghiệp vụ thanh toán II. Nội dung của hạch toán các nghiệp vụ thanh toán 1. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng 2. Hạch toán các khoản phải trả người bán 3. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán nội bộ 4. Hạch toán các khoản tạm ứng và thanh toán với công nhân viên 5. Hạch toán các khoản vay ngắn hạn 6. Hạch toán các khoả vay dài hạn, nợ dài hạn 7. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà nước Phần II : TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG A.Giới thiệu tổng quát về Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng II. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng 2. Chức năng của Công ty 3. Nhiệm vụ của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng III. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng 1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 2. Đặc điểm quá trình sản xuất tại Công ty 3. Cơ cấu tổ chức sản xuất 4. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty IV. Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng 1. Tổ chức bộ máy kế toán 2. Hình thức kế toán đang áp dụng B. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng : 1. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng 2. Hạch toán các khoản phải trả người bán 3. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán nội bộ 4. Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên 5. Hạch toán các khoản nợ vay 6. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà nước Phần III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG I. Thực trạng về công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng 1. Công tác tổ chức bộ máy quản lý 2. Tổ chức hệ thống tài khoản 3. Tổ chức sổ sách kế toán 4. Tình hình hạch toán các khoản phải thu khách hàng 5. Tình hình hạch toán các khoản phải trả người bán II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng 1. Về thiết kế sổ sách kế toán 2. Biện pháp đẩy nhanh thu hồi nợ 2.1. Aïp dụng chính sách tín dụng cho khách hàng thường xuyên và khách hàng tiềm năng 2.2. Chính sách khuyến khích khách hàng trả nợ trước thời hạn 3. Công ty cần thực hiện các biện pháp phân tích để quản lý công nợ và khả năng thanh toán của Công ty 4. Hoàn thiện về lập dự phòng phải thu khó đòi

doc60 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 769 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øng håüp chi tiãút TK 131. BAÍNG TÄØNG HÅÜP CHI TIÃÚT TK 131 Thaïng 10/2003 TT Diãùn giaíi SDDK Säú phaït sinh SDCK Nåü Coï Nåü Coï Nåü Coï 1 Lã Häöng 21.780.000 14.400.000 26.780.000 9.400.000 2 C.ty thæûc pháøm vaì ÂTCN 38.622.000 9.500.000 38.540.000 9.582.000 3 TTYT Quáûn Haíi Cháu 8.600.000 19.050.000 14.500.000 13.150.000 4 Trung Duîng (Haì Näüi) 22.232.027 1.145.000 23.377.027 5 DNTN Hæîu Thënh 363.162.550 352.380.000 10.782.550 ... .......... ....... ....... ......... ........ ....... ....... Täøng Cäüng 5.427.995.830 6.868.478.322 7.401.183.530 8.214.208.003 4.071.564.787 6.325.071.752 Säú dæ 1.440.482.492 2.253.506.965 2.Haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí ngæåìi baïn 2.1. Læu chuyãøn chæïng tæì Chæïng tæì âæåüc sæí duûng âãø haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí ngæåìi baïn laì : Hoaï âån(GTGT), Phiãúu chi, Giáúy baïo nåü ngán haìng... Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì : Hoïa âån GTGT Baíng kã chæïng tæì ghi Coï TK 331 Phiãúu chi Giáúy baïo Nåü Baíng kã chæïng tæì ghi Nåü TK 331 Säø chi tiãút TK 331 Baíng täøng håüp chi tiãút TK 331 Chæïng tæì ghi säø Säø caïi TK 331 Ghi chuï : : Ghi hàòng ngaìy : Ghi cuäúi thaïng :Âäúi chiãúu 2.2. Täø chæïc säø saïch kãú toaïn Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông laì mäüt âån vë saín xuáút, nguyãn váût liãûu, váût tæ phuûc vuû cho quaï trçnh saín xuáút âãöu âæåüc mua tæì caïc Cäng ty khaïc nhau trong vaì ngoaìi næåïc. Vç thãú Cäng ty coï quan hãû våïi ráút nhiãöu nhaì cung cáúp khaïc nhau nhæ Cäng ty Nissan, Cäng ty Shealien... Âãø theo doîi vãö tçnh hçnh thanh toaïn våïi nhaì cung cáúp Cäng ty âaî täø chæïc caïc loaûi säø sau : Baíng kã chæïng tæì ghi Nåü TK 331, Baíng kã chæïng tæì ghi Coï TK 331, Säø chi tiãút ngæåìi baïn, chæïng tæì ghi säø, Säø Caïi, Baíng täøng håüp chi tiãút TK 331. - Hàòng ngaìy khi Cäng ty mua nguyãn váût liãûu nhæng chæa thanh toaïn tiãön cho nhaì cung cáúp kãú toaïn cäng nåü càn cæï trãn hoaï âån GTGT do ngæåìi baïn láûp tiãún haình ghi vaìo baíng kã chæïng tæì ghi Coï TK 331 säú tiãön phaíi thanh toaïn cho ngæåìi baïn, mäùi hoaï âån âæåüc ghi vaìo mäüt doìng trãn baíng kã. Khi Cäng ty thanh toaïn säú tiãön mua chëu cuía nhaì cung cáúp hoàûc æïng træåïc tiãön mua haìng thç kãú toaïn tiãön seî láûp phiãúu chi âæåüc kãú toaïn træåíng vaì giaïm âäúc hoàûc uyí nhiãûm cho NH chi (Nãúu thanh toaïn qua ngán haìng). Sau âoï chuyãøn phiãúu chi, uyí nhiãûm chi naìy cho kãú toaïn cäng nåü vaì kãú toaïn cäng nåü càn cæï vaìo baíng kã ghi Nåü TK 331. BAÍNG Kà CHÆÏNG TÆÌ GHI COÏ TAÌI KHOAÍN 331 Thaïng 10/2003 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi Nåü caïc TK Säú Ngaìy 1521 1522 1331 ....... 6526 ..... ...... Âaûi thäúng Cty CP Phuï Lám TPHCM Cty CP cå khê CNHC .................. 124.977.600 149.321.600 1.186.930 .............. 142.211.047 1.132.979 .............. 113.616.000 ............. 11.361.600 7.110.553 53.951 ........... Cäüng 5.389.407.012 3.145.232.905 267.588.526 75.638.526 BAÍNG Kà CHÆÏNG TÆÌ GHI NÅÜ TK 331 Thaïng 10/2003 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi Coï caïc TK .... Säú Ngaìy 111 112.1 112.2 ... ..... ....... C.ty CP cå khê CNHC C.ty CP Phuï Lám TPHCM ............ 20.000.000 234.156.400 ............. ............. 20.000.000 ............ 234.156.400 .............. Cäüng 3.012.468.141 861.125.217 1.555.701.946 505.740.978 Song song våïi viãûc ghi vaìo caïc baíng kã chæïng tæì, kãú toaïn cäng nåü coìn càn cæï vaìo caïc chæïng tæì gäúc trãn tiãún haình ghi vaìo säø chi tiãút ngæåìi baïn theo tæìng nhaì cung cáúp âãø theo doîi. SÄØ CHI TIÃÚT NGÆÅÌI BAÏN Cäng ty CP cå khê CNHC Chæïng tæì Diãún giaíi TKÂÆ Säú tiãön Säú dæ cuäúi thaïng Säú Ngaìy Nåü Coï 6526 6546 ...... 7/10 ....... SDÂK Säú phaït sinh 206 Kg CO2 226 Kg CO2 Traí tiãön mua haìng ................. 152 112.2 20.000.000 ........... 30.183.260 1.186.930 1.302.166 .......... Cäüng 197.870.000 204.153.371 36.466.631 Tæång tæû nhæ trãn âãún cuäúi thaïng kãú toaïn càn cæï vaìo baíng kã chæïng tæì ghi Nåü TK 331 vaì baíng kã chæïng tæì ghi Coï TK 331 láûp caïc chæïng tæì ghi säø. Caïc chæïng tæì ghi säø naìy sau khi âæåüc láûp xong chuyãøn âãún cho kãú toaïn træåíng xem xeït, kyï duyãût sau âoï chuyãøn âãún cho kãú toaïn täøng håüp, bäü pháûn kãú toaïn naìy vaìo säø Caïi TK 331. Âäöng thåìi cuäúi thaïng trãn cå såí säø chi tiãút ngæåìi baïn âæåüc theo doîi haìng ngaìy, kãú toaïn cäng nåü táûp håüp laûi láúy säú dæ âáöu kyì, cäüng säú phaït sinh, säú dæ cuäúi kyì trãn mäùi säø chi tiãút vaì tiãún haình láûp baíng täøng håüp chi tiãút TK 331, mäùi ngæåìi baïn âæåüc ghi trãn mäüt doìng cuía säø täøng håüp. BAÍNG TÄØNG HÅÜP CHI TIÃÚT TK 331 Thaïng 10/2003 Diãùn giaíi SDÂK Säú phaït sinh SDCK Nåü Coï Nåü Coï Nåü Coï Cäng ty An Hæång 6.437.103 12.928.000 12.685.897 6.195.000 2.Cäng ty TNHH Hæng Thënh 354.830.409 168.548.894 236.224.128 422.525.643 3.C.ty CP khê CN & HC 30.183.260 197.870.000 204.153.371 36.466.631 4.Nguyãùn Vàn Duîng 633.144 30.000.000 72.580.535 43.214.679 5.C.ty Nam Giang 354.830.409 236.244.128 168.548.894 422.525.643 ...... ........ ......... ......... ......... ......... ....... Täøng cäüng 28.771.540.597 10.347.274.538 3.012.468.141 5.389.407.012 26.534.195.205 10.486.868.017 Säú dæ 18.424.266.059 16.047.327.188 3. Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn näüi bäü Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë Âaì Nàông coï 5 xê nghiãûp træûc thuäüc laì nhaì maïy âiãûn cå, nhaì maïy cå khê vaì nhaì maïy cå khê ätä xê nghiãûp sæía chæîa baío dæåîng vaì xê nghiãûp cå khê. Caïc quan hãû giæîa Cäng ty vaì caïc xê nghiãûp træûc thuäüc naìy khäng âæåüc phán cáúp roî raìng båíi vç caïc xê nghiãûp khäng âæåüc phán cáúp quaín lyï taìi chênh riãng vaì khäng täø chæïc haûch toaïn âäüc láûp. Cäng ty quaín lyï toaìn bäü taìi chênh vaì dæûa vaìo kãú haûch saín xuáút âãø cáúp tiãön, nguyãn váût liãûu.. xuäúng cho caïc xê nghiãûp thæûc hiãûn quaï trçnh saín xuáút. Caïc khoaín phaït sinh taûi xê nghiãûp kãú toaïn chè haûch toaïn vaìo caïc baíng kã vaì cuäúi thaïng chuyãøn toaìn bäü chæïng tæì säø saïch lãn phoìng kãú toaïn nhaì maïy âãø täøng håüp xæí lyï. Caïc nghiãûp vuû thanh toaïn näüi bäü taûi Cäng ty vaì caïc xê nghiãûp âæåüc hoaûch toaïn vaìo taìi khoaín 136 - phaíi thu näüi bäü vaì taìi khoaín 336 - phaíi traí näüi bäü. * Taûi phoìng kãú toaïn Cäng ty måí taìi khoaín 1368 vaì taìi khoaín naìy âæåüc måí chi tiãút cho tæìng xê nghiãûp. + TK 13681 : Nhaì maïy âiãûn cå + TK 13684 : Xê nghiãûp cå khê 2 + TK 13685: Nhaì maïy ätä + TK 13683 : Nhaì maïy cå khê + TK 13682 : Xê nghiãûp sæía chæîa baío dæåîng Quan hãû thanh toaïn giæîa Cäng ty vaì caïc xê nghiãûp taûi phoìng kãú toaïn âæåüc haûch toaïn trãn så âäö sau: TK152.111 TK 1368 TK 111, 112 Khaïch haìng traí tiãön cho caïc xê nghiãûp TK 627 Chi phê saín xuáút chung phaït sinh taûi caïc xê nghiãûp Xuáút nguyãn váût liãûu, tiãön cho caïc xê nghiãûp Hàòng ngaìy khi Cäng ty xuáút nguyãn váût liãûu, tiãön xuäúng cho caïc xê nghiãûp âãø phuûc vuû saín xuáút kãú toaïn cäng nåü càn cæï vaìo phiãúu xuáút kho, phiãúu chi âãø tiãún haình ghi vaìo säø chi tiãút TK 1368 âuïng theo xê nghiãûp âæåüc cáúp. Trêch máùu säø chi tiãút thanh toaïn näüi bäü taûi nhaì maïy. SÄØ CHI TIÃÚT THANH TOAÏN NÄÜI BÄÜ TK 1368 Âån vë : Xê nghiãûp cå khê - Thaïng 10/2003 Ngaìy Säú chæïng tæì Näüi dung TKÂÆ Säú tiãön Nåü Coï 4/10 XK117 C.ty CT âæåìng thuyí miãön Nam 1121A 32.169.700 6/10 XK124 TT Y Tãú Ngoüc Häöi 1121A 4.719.000 7/10 QBK C.ty ISUZU VN traí tiãön baío dæåîng 1121A 5.749.845 11/10 QBC Xuáút váût liãûu phuû 152.2 10.067.839 12/10 HÂ114 Xuáút dáöu cho Cäng ty T 621 3.327.995 ... ......... ......... ....... .......... ......... Cäüng 11.501.208 252.554.188 Âäöng thåìi trãn cå såí caïc chæïng tæì gäúc, cuäúi thaïng kãú toaïn nhaì maïy täøng håüp táút caí laûi vaì ghi vaìo baíng kã chæïng tæì ghi Nåü TK 136 vaì baíng kã chæïng tæì ghi Coï TK 136. BAÍNG Kà CHÆÏNG TÆÌ GHI NÅÜ TK 136 Chæïng tæì Diãùn giaíi TKÂÆ Ghi Nåü caïc TK TK 13681 TK 13682 TK 13683 TK 13684 Thaïng 10/2003 Tiãön âiãûn thaïng 10/03 C.ty xuáút váût liãûu chênh cho xê nghiãûp Xuáút váût liãûu phuû cho xê nghiãûp ................ 627 1521 1522 ..... 17093006 53146477 .......... 14906378 .......... 3525333 ............ 20185289 ......... Cäüng 17093006 11501208 57796458 21031245 Tæì caïc baíng kã, kãú toaïn cäng nåü láûp chæïng tæì ghi säø. Chæïng tæì ghi säø sau khi âæåüc láûp xong, chuyãøn cho kãú toaïn træåíng xem xeït, kyï duyãût, sau âoï chuyãøn cho kãú toaïn täøng håüp âãø ghi vaìo säø Caïi TK 136. Taûi xê nghiãûp : Måí TK 3368 phaín aïnh caïc khoaín thanh toaïn giæîa caïc xê nghiãûp vaì Cäng ty. Kãú toaïn xê nghiãûp måí säø chi tiãút âãø theo doîi caïc khoaín tæì Cäng ty chuyãøn xuäúng. Cuäúi kyì chuyãøn toaìn bäü caïc chæïng tæì vaì säø saïch lãn phoìng kãú toaïn Cäng ty âãø kãú toaïn Cäng ty tiãún haình âäúi chiãúu, kiãøm tra vaì ghi vaìo säø täøng håüp TK 336. TK 131 TK 331 TK 3368 TK 111,621 TK 627 Khaïch haìng traí tiãön Nháûn váût tæ cho nhaì maïy Nháûn tiãön, váût tæ nhaì maïy chuyãøn xuäúng Caïc khoaín chi phê SXC phaït sinh tai xê nghiãûp Hàòng ngaìy khi nháûn âæåüc nguyãn váût liãûu, tiãön tæì Cäng ty chuyãøn xuäúng âãø phuûc vuû træûc tiãúp cho viãûc saín xuáút, kãú toaïn xê nghiãûp tiãún haình ghi vaìo säø chi tiãút thanh toaïn näüi bäü TK 3368. SÄØ CHI TIÃÚT THANH TOAÏN NÄÜI BÄÜ TK 33683 Thaïng 10/2003 Säú chæïng tæì Näüi dung TKÂÆ Säú tiãön Säú Ngaìy Nåü Coï ....... Nháûn váût liãûu tæì Cäng ty chuyãøn xuäúng Nháûn váût tæ cho Cäng ty Tiãön âiãûn thoaûi thaïng 10/03 ......... 621 331 627 ........ 10067839 2.400.000 ......... 548.317 . ........ Cäüng 252554188 11501208 Âãún cuäúi thaïng kãú toaïn caïc xê nghiãûp chuyãøn toaìn bäü caïc chæïng tæì säø saïch lãn phoìng kãú toaïn Cäng ty. Kãú toaïn Cäng ty tiãún haình kiãøm tra âäúi chiãúu. Sau âoï láûp baíng kã chæïng tæì ghi Nåü vaì ghi Coï TK 336 vaì baíng kã naìy tiãún haình láûp chæïng tæì ghi säø. BAÍNG Kà CHÆÏNG TÆÌ GHI COÏ TK 336 Chæïng tæì Diãùn giaíi TKÂÆ Ghi Nåü caïc TK TK 33681 TK 33682 TK 33683 TK 33684 Thaïng 10/2003 Tiãön âiãûn thaïng 10/03 Nháûn váût tæ tæì Cäng ty Nháûn váût tæ tæì Cäng ty ................ 627 621 621 ..... 17093006 53146477 .......... 14906378 .......... 3525333 ............ 20185289 ......... Cäüng 17093006 11501208 57796458 21031245 Chæïng tæì ghi säø sau khi âæåüc kãú toaïn cäng nåü láûp xong chuyãøn âãún cho kãú toaïn træåíng xem xeït, kyï duyãût. Sau âoï chuyãøn cho kãú toaïn täøng håüp ghi vaìo säø Caïi TK 336. 4. Haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí cäng nhán viãn Caïc khoaín phaíi traí cäng nhán viãn taûi cäng nhán viãn taûi Cäng ty chuí yãúu laì tiãön læång phaíi traí, caïc khoaín tråü cáúp baío hiãøm xaî häüi, ngoaìi ra coìn coï caïc khoaín phaíi traí khaïc. Âãø haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí cäng nhán viãn Cäng ty sæí duûng TK 334- Phaíi traí cäng nhán viãn. Cäng ty traí læång theo 2 hçnh thæïc : traí læång theo saín pháøm vaì traí læång theo thåìi gian. + Âäúi våïi lao âäüng træûc tiãúp saín xuáút Cäng ty traí læång theo saín pháøm. + Âäúi våïi lao âäüng giaïn tiãúp nhæ nhán viãn vàn phoìng, nhán viãn bäü pháûn quaín lyï... thç traí læång theo thåìi gian. Càn cæï vaìo cáúp báûc, chæïc vuû, hãû säú læång cuía tæìng nhán viãn maì tênh læång cho hoü. 4.1. Täø chæïc chæïng tæì Chæïng tæì sæí duûng âãø haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí cäng nhán viãn laì : Baíng cháúm cäng, Baíng thanh toaïn læång, Baíng thanh toaïn BHXH, phiãúu xaïc nháûn saín pháøm hoaìn thaình... 4.2. Täø chæïc säø saïch kãú toaïn Âãø theo doîi tçnh hçnh læång cuía nhán viãn, Cäng ty dæûa vaìo baíng phán bäø tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång, chæïng tæì ghi säø, säø caïi. Viãûc theo doîi caïc khoaín phaíi traí cäng nhán viãn Cäng ty âæåüc thãø hiãûn qua så âäö sau : -Baíng cháúm cäng - Phiãúu xaïc nháûn saín pháøm hoaìn thaình. - Phiãúu nghè hæåíng BHXH... Baíng thanh toaïn læång. Baíng thanh toaïn tråü cáúp BHXH - Baíng phán bäø tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång. Chæïng tæì ghi säø Säø Caïi TK 334 Cuäúi thaïng càn cæï vaìo baíng cháúm cäng, phiãúu xaïc nháûn saín pháøm hoaìn thaình cuìng caïc chæïng tæì liãn quan nhæ phiãúu nghè hæåíng BHXH... cuía caïc xê nghiãûp chuyãøn lãn kãú toaïn tiãön læång tênh læång phaíi traí cho mäùi ngæåìi lao âäüng, mäùi bäü pháûn åí xê nghiãûp vaì Cäng ty. Sau âoï láûp baíng thanh toaïn læång, baíng thanh toaïn tråü cáúp BHXH, caïc baíng naìy phaíi chuyãøn âãún cho kãú toaïn træåíng kyï duyãût, sau âoï láûp phiãúu chi vaì phaït læång. Trãn cå såí baíng thanh toaïn tiãön læång, baíng thanh toaïn tråü cáúp BHXH kãú toaïn láûp baíng phán bäø tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång. BAÍNG PHÁN BÄØ TIÃÖN LÆÅNG VAÌ CAÏC KHOAÍN TRÊCH THEO LÆÅNG Thaïng 10 nàm 2003 Ghi Coï TK Ghi Nåü TK TK338 TK334 Cäüng 3383 3384 3382 TK622 39902694 5320360 10797361 539870715 595898430 TK627 4372898 583053 1183272 59163914 65303938 TK641 3826286 510171 1035363 51768425 57140945 TK642 6559347 874580 1774909 88745871 97955906 Cäüng 54661224 7288164 14790906 739548925 816299219 Cuäúi thaïng càn cæï vaìo baíng kã chæïng tæì TK 334 kãú toaïn tiãön haình láûp chæïng tæì ghi säø vaì säø Caïi TK 334. CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ Thaïng 10 nàm 2003 Trêch yãúu Säú hiãûu TK Säú tiãön Nåü Coï Nåü Coï Phán bäø læång 622 627 641 642 334 334 334 334 539870715 59163914 51768425 88745871 595898430 65303938 57140945 97955906 Cäüng 739548925 816299219 5. Haûch toaïn tiãön vay ngán haìng Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông laì mäüt âån vë saín xuáút kinh doanh, caïc nghiãûp vuû kinh tãú thæåìng xuyãn xaíy ra, âoìi hoíi âaïp mäüt nguäön âaïp æïng låïn, trong khi âoï nguäön väún hiãûn coï cuía Cäng ty laûi khäng âaïp æïng âuí, nãn Cäng ty phaíi huy âäüng nguäön väún âáöu tæ tæì ngán haìng. Cäng ty chuí yãúu huy âäüng nguäön väún tæì caïc ngán haìng : Ngán haìng cäng thæång, Ngán haìng âáöu tæ... Caïc khoaín nåü vay gäöm hai pháön âoï laì vay ngàõn haûn vaì vay daìi haûn. + Nguäön väún vay daìi haûn cuía Cäng ty chuí yãúu duìng cho caïc dæû aïn, âáöu tæ mua sàõm trang thiãút bë måïi. + Nguäön väún vay ngàõn haûn cuía Cäng ty chuí yãúu chuyãøn thàóng cho khaïch haìng âãø traí tiãön mua nguyãn váût liãûu hay vay vãö nháûp quyî tiãön màût âãø chi traí læång. Caïc khoaín nåü vay ngàõn haûn âæåüc kãú toaïn Cäng ty theo doîi trãn taìi khoaín 311 vaì khoaín nåü vay daìi haûn âæåüc theo doîi trãn TK 341- vay daìi haûn. Caïc khoaín naìy âæåüc chi tiãút cho tæìng ngán haìng. Âiãöu kiãûn âãø âæåüc vay : âoï laì doanh nghiãûp vay vãö âãø sæí duûng cho muûc âêch gç Vê duû : Cäng ty vay âãø chi læång thç phaíi coï baíng kã chi læång Hoàûc Cäng ty vay âãø nháûp kháøu khung gáöm thç phaíi coï håüp âäöng giæîa doanh nghiãûp våê ngæåìi baïn. Cäng ty vay âãø mua nguyãn váût liãûu thç âiãöu kiãûn âãø vay âoï laì håüp âäöng giæîa doanh nghiãûp vaì ngæåìi baïn, phiãúu nháûp kho Noïi chung âiãöu kiãûn vay phuû thuäüc vaìo muûc âêch vay cuía doanh nghiãûp vay vãö âãø sæí duûng cho viãûc gç. Trçnh tæû haûch toaïn nhæ sau : Sau khi hoaìn táút caïc thuí tuûc, ngán haìng kiãøm tra âäúi chiãúu tháúy håüp lyï thç ngán haìng cho vay. Caïn bäü tên duûng seî kyï tãn âoïng dáúu vaìo uyí nhiãûm chi(UNC), UNC laì chæïng tæì laìm càn cæï âãø haûch toaïn vaìo baíng kã chæïng tæì ghi Coï TK 311. UYÍ NHIÃÛM CHI säú 7/9 Âån vë traí tiãön : Cäng ty cå khê Ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông Säú TK : ------- Taûi ngán haìng cäng thæång Âån vë nháûn tiãön: Cäng ty CP cå khê cäng nghiãûp vaì hoaï cháút Säú TK : ------- Taûi ngán haìng âáöu tæ phaït triãøn Säú tiãön bàòng chæî : Hai mæåi triãûu âäöng Näüi dung thanh toaïn : Thanh toaïn tiãön mua nguyãn váût liãûu Âån vi traí tiãön Ngán haìng A Ngán haìng B Kãú toaïn Chuí TK Kãú toaïn Chuí TK Kãú toaïn Chuí TK Tæì UNC kãú toaïn seî haûch toaïn vaìo baíng kã chæïng tæì ghi Coï TK 311( Kiãøm chæïng tæì ghi säø ) nhæ sau : SÄØ CHI TIÃÚT TIÃÖN VAY NGÀÕN HAÛN Ngán haìng cäng thæång Thaïng 10/2003 Chæïng tæì Diãùn giaíi TKÂÆ Säú tiãön Säú dæ cuäúi thaïng Säú Ngaìy Nåü Coï SDÂK Säø phaït sinh 3.571.292.078 02/10 Traí mäüt pháön nåü vay KÆ 1121A 177.000.000 10/10 Traí tiãúp nåü vay KÆ 1121A 87.000.000 15/10 Vay TM chi læång 111 200.000.000 23/10 Traí mäüt pháön nåü vay KÆ 1121A 304.811.899 ... ...... ........... ......... .......... ........... .......... Cäüng 604.811.899 200.000.000 3.166.480.179 BAÍNG Kà CHÆÏNG TÆÌ GHI COÏ TK 311 Thaïng 10 nàm 2003 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi Nåü TK ....... Säú ngaìy 111 331 ..... Vay ngàõn haûn ngán haìng cäng thæång TM chi traí læång. 200.000.000 200.000.000 Vay ngàõn haûn ngán haìng âáöu tæ traí tiãön ngæåìi baïn 350.000.000 350.000.000 ..... ...... .................. ............ ............. ........... ....... Cäüng 5.680.788.294 7.250.000 9.000.0000 Âäúi våïi caïc træåìng håüp traí nåü thç kãú toaïn càn cæï vaìo giáúy nháûn Nåü âãø haûch toaïn vaìo baíng kã chæïng tæì ghi Nåü TK 311, TK 341. Cuäúi thaïng càn cæï vaìo baíng kã chæïng tæì ghi Nåü TK 311, TK 341 âãø haûch toaïn vaìo säø Caïi TK 311, TK 341. 6. Haûch toaïn thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp nhaì næåïc Thuãú laì nguäön thu chuí yãúu cuía ngán saïch nhaì næåïc, moüi doanh nghiãûp âãöu phaíi coï nghéa vuû âoïng thuãú. Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông laì mäüt doanh nghiãûp saín xuáút, caïc loaûi thuãú maì Cäng ty phaíi näüp laì thuãú GTGT, thuãú thu nháûp doanh nghiãûp, thuãú xuáút nháûp kháøu... Mæïc âoïng thuãú cuía doanh nghiãûp do nhaì næåïc quy âënh. Cäng ty näüp thuãú theo phæång phaïp kháúu træì. 6.1. Täø chæïc haûch toaïn thuãú GTGT âáöu vaìo - Âãø haûch toaïn thuãú GTGT âáöu vaìo kãú toaïn Cäng ty sæí duûng TK 1331 “ thuãú GTGT âáöu vaìo âæåüc kháúu træì “ Trçnh tæû haûch toaïn âæåüc minh hoaû bàòng så âäö sau : Hoaï âån GTGT Baíng kã hoaï âån chæïng tæì Baíng kã hoaï âån chæïng tæì ghi Nåü TK 133 Chæïng tæì ghi säø Säø Caïi TK 133 Hàòng ngaìy kãú toaïn nhaì maïy càn cæï trãn hoaï âån GTGT vãö mua nguyãn váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû... åí cäüt thuãú GTGT âãø tiãún haình láûp baíng kã hoaï âån chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû mua ngoaìi âäöng thåìi láûp baíng kã chæïng tæì ghi Nåü TK 133. BAÍNG Kà HOAÏ ÂÅN CHÆÏNG TÆÌ Haìng hoaï dëch vuû mua ngoaìi Thaïng 10/2003 Chæïng tæì mua haìng hoaï Tãn âån vë baïn Thuãú GTGT Ghi chuï Säú Ngaìy Âaûi Thäúng 11.361.600 C.ty CP Phuï Lám TPHCM 7.110.553 Cäng ty Nam Giang 11.249.718 Nguyãùn Vàn Duîng 3.422.407 ........ .......... ......................... ............ ............. Cäüng 75.638.526 BAÍNG Kà CHÆÏNG TÆÌ GHI NÅÜ TK 1331 Thaïng 10/2003 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi Coï caïc taìi khoaín ..... Säú Ngaìy 111 331 ... 0521 5/10 Mua 206 Kg CO2 53.951 4.160.000 0621 7/10 Häüp cháún læu 295.762 295.762 Thuìng Caton cháún læu 956.092 956.092 ... ...... .............. .......... ............ ............ ... Cäüng 75.638.526 4.312.456 35.349.025 Âãún cuäúi mäùi thaïng kãú toaïn càn cæï vaìo baíng kã chæïng tæì ghi Nåü TK 1331 âãø láûp chæïng tæì ghi säø vaì tæì âáy tiãún haình láûp säø Caïi TK 1331. 6.2. Täø chæïc haûch toaïn thuãú GTGT âáöu ra Âãø haûch toaïn thuãú giaï trë gia tàng âáöu ra, kãú toaïn sæí duûng TK 3331 âãø theo doîi vaì haûch toaïn. Trçnh tæû haûch toaïn âæåüc minh hoaû bàòng så âäö sau : Hoaï âån GTGT Baíng kã hoaï âån chæïng tæì Baíng kã hoaï âån chæïng tæì ghi Coï TK 3331 Chæïng tæì ghi säø Säø Caïi TK 3331 Hàòng ngaìy càn cæï trãn hoïa âån GTGT cuía haìng hoaï baïn ra kãú toaïn tiãún haình láûp baíng kã hoaï âån chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû baïn ra âäöng thåìi láûp baíng kã chæïng tæì ghi Coï TK 3331. BAÍNG Kà HOAÏ ÂÅN CHÆÏNG TÆÌ Haìng hoaï dëch vuû baïn ra Chæïng tæì mua haìng hoaï Tãn âån vë mua Doanh säú baïn Thuãú GTGT Ghi chuï Säú Ngaìy C.ty thæûc pháøm vaì ÂTCN 8.636.400 863.600 TTYTãú quáûn Haíi Cháu 18.142.856 907.144 C.ty TNHH Duy Vuî 1.790.476 89.524 ..... ........ ............... .............. ............... ........... Cäüng 5.815.472.772 295.696.758 BAÍNG Kà CHÆÏNG TÆÌ GHI COÏ TK 3331 Thaïng 10/2003 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Ghi Nåü caïc TK Säú Ngaìy 111 1121A ... Baïn quaût âiãûn 863.600 863.600 Baïn tuí Inox 1.309.104 1.309.104 Baïn tuí Inox 907.144 907.144 ... Cäüng 295.696.758 Âãún cuäúi thaïng càn cæï trãn baíng kã chæïng tæì ghi Coï âãø láûp chæïng tæì ghi säø vaì tæì chæïng tæì ghi säø Caïi TK 331. Cuäúi quyï càn cæï trãn säø Caïi TK 133 kãú toaïn træåíng tênh täøng säú thuãú GTGT âæåüc kháúu træì vaì càn cæï trãn säø Caïi TK 3331 tênh ra täøng säú thuãú GTGT phaíi näüp cho nhaì næåïc. PHÁÖN III : MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN CAÏC NGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN TAÛI CÄNG TY CÅ KHÊ Ä TÄ VAÌ THIÃÚT BË ÂIÃÛN ÂAÌ NÀÔNG : I . NHÁÛN XEÏT CHUNG VÃÖ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN CAÏC NGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN TAÛI CÄNG TY CÅ KHÊ ÄTÄ VAÌ THIÃÚT BË ÂIÃÛN ÂAÌ NÀÔNG Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông tæì luïc hçnh thaình vaì phaït triãøn cho âãún nay âaî tæìng bæåïc hoaìn thiãûn vãö moüi màût. Saín pháøm cuía Cäng ty ráút âa daûng. Tæì nhæîng saín pháøm Inox, phuû tuìng xe maïy, quaût cho âãún caïc loaûi xe ätä, xe buyït... âaî âem laûi cho Cäng ty mäüt khoaín doanh thu tæång âäúi låïn . Täøng doanh thu cuía Cäng ty vaìo nàm 2003 trãn 80 tyí VNÂ. Nhåì âoï maì náng cao thu nháûp, caíi thiãûn âåìi säúng cho caïn bäü cäng nhán viãn vaì âoïng goïp mäüt pháön âaïng kãø vaìo ngán saïch nhaì næåïc. Âãø âaût âæåüc thaình quaí nhæ ngaìy häm nay laì nhåì sæû cäú gàõng khäng ngæìng cuía ban laînh âaûo vaì toaìn thãø caïn bäü cäng nhán viãn Cäng ty. 1. Täø chæïc bäü maïy quaín lyï Bäü maïy quaín lyï cuía Cäng ty âæåüc täø chæïc theo mä hçnh træûc tuyãún chæïc nàng laì phuì håüp våïi âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút kinh doanh. Våïi cå cáúu naìy caïc phoìng ban chëu sæû quaín lyï cuía mäüt cáúp duy nháút, traïnh sæû chäöng cheïo trong quaín lyï. Âäöng thåìi giæîa caïc phoìng ban coï quan hãû trao âäøi våïi nhau taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi trong viãûc saín xuáút kinh doanh. 2. Nháûn xeït chung vãö cäng taïc kãú toaïn 2.1. Hçnh thæïc säø kãú toaïn - Æu âiãøm : Hçnh thæïc säø kãú toaïn Cäng ty âang aïp duûng laì hçnh thæïc chæïng tæì ghi säø. Hçnh thæïc naìy phuì håüp våïi nhæîng âån vë coï quy mä låïn, khäúi læåüng cäng viãûc nhiãöu. Våïi hçnh thæïc naìy, giuïp cho bäü maïy kãú toaïn hoaût âäüng thuáûn låüi. Hçnh thæïc ghi säø naìy thêch håüp trong âiãöu kiãûn aïp duûng maïy vi tênh. - Haûn chãú : Bãn caûnh nhæîng æu âiãøm âoï thç våïi hçnh thæïc ghi säø nhæ thãú naìy thç cäng viãûc ghi cheïp truìng làõp nhiãöu vaì seî däön nhiãöu vaìo cuäúi thaïng, gáy mãût moîi cho nhán viãn. Dáùn âãún cháûm trãù cäng viãûc chung, aính hæåíng âãún viãûc láûp baïo caïo quyãút toaïn toaìn Cäng ty. Hiãûn giåì Cäng ty váùn âang sæí duûng hçnh thæïc kãú toaïn thuí cäng. Maì cäng viãûc cuía caïc pháön haình kãú toaïn ráút nhiãöu, nháút laì åí pháön haình kãú toaïn váût tæ, nhæ thãú dãù dáùn âãún gáy mãût moîi cho nhán viãn, gáy aính hæåíng âãún cháút læåüng cäng viãûc, vaì coï thãø boí soït nghiãûp vuû. Theo em Cäng ty nãn aïp duûng kãú toaïn maïy âãø quaín lyï váût tæ seî täút hån. 2.2. Bäü maïy kãú toaïn Qua mäüt thåìi gian thæûc táûp vaì tçm hiãøu thç em tháúy viãûc täø chæïc bäü maïy kãú toaïn taûi Cäng ty coï nhæîng æu âiãøm vaì haûn chãú sau : - Æu âiãøm : Cäng ty âaî phán cäng lao âäüng roî raìng, cuû thãø vaì håüp lyï. Háöu hãút nhán viãn kãú toaïn âãöu coï trçnh âäü tæì cao âàóng, âaûi hoüc tråí lãn vaì coï kinh nghiãûp láu nàm, hàòng nàm âæåüc bäöi dæåîng thãm kiãún thæïc nghiãûp vuû. Mäùi ngæåìi âãöu quaín lyï tæìng pháön haình phuì håüp våïi trçnh âäü vaì nghiãûp vuû âaìo taûo cuía mçnh. Cäng ty bäú trê cho mäùi xê nghiãûp, mäùi chi nhaïnh mäüt nhán viãn kãú toaïn âãø theo doîi tçnh hçnh haûch toaïn cuía tæìng âån vë. Âiãöu naìy thãø hiãûn sæû quan tám cuía ban laînh âaûo âãún trçnh âäü, nghiãûp vuû cuía mäùi nhán viãn kãú toaïn, tæì âoï Cäng ty giao cäng viãûc cuîng nhæ traïch nhiãûm cho âuïng âäúi tæåüng. Taûi phoìng kãú toaïn, caïc nhán viãn kãú toaïn âãöu quaín lyï ráút täút cäng viãûc maì Cäng ty giao. Nhåì sæû phäúi håüp nhëp nhaìng cuía caïc nhán viãn maì ban laînh âaûo Cäng ty luän luän coï caïc thäng tin cáûp nháûp vaì chênh xaïc nháút. - Haûn chãú : Hiãûn nay Cäng ty coï caïc xê nghiãûp taûi thaình phäú Âaì Nàông laì : nhaì maïy cå khê, nhaì maïy cå khê ätä vaì nhaì maïy âiãûn cå, xê nghiãûp cå khê vaì xê nghiãûp sæía chæîa baío dæåîng. Cäng ty giao cho nhán viãn taûi vàn phoìng theo doîi vaì haûch toaïn caïc nghiãûp vuû xaíy ra taûi caïc âån vë âoï. Âiãöu naìy cho tháúy sæû theo doîi khäng chàût cheî vaì chênh xaïc do caïc nhán viãn khäng thãø træûc tiãúp xem xeït vaì kiãøm duyãût haìng hoaï, chæïng tæì këp thåìi. Cæï cuäúi quyï caïc âån vë chuyãøn hoïa âån chæïng tæì vãö vàn phoìng Cäng ty, âiãöu naìy laìm cho cäng viãûc æï âoüng vaìo cuäúi quyï, tæì âoï aính hæåíng âãún thåìi gian láûp baïo caïo quyãút toaïn cuía toaìn Cäng ty. 3. Tçnh hçnh haûch toaïn khoaín phaíi thu cuía Cäng ty Khoaín phaíi thu khaïch haìng chiãúm mäüt tyí troüng låïn trong täøng taìi saín. Cuû thãø laì khoaín phaíi thu cuía Cäng ty nàm 2003 laì 7694544244 âäöng. Âiãöu naìy laì khäng täút vç cho tháúy väún cuía Cäng ty bë khaïch haìng chiãúm duûng nhiãöu, aính hæåíng âãún hiãûu quaí sæí duûng väún cuía Cäng ty. Nguyãn nhán laìm phaït sinh cäng nåü phaíi thu cuía Cäng ty âoï laì do tênh cháút màût haìng cuía Cäng ty kinh doanh caïc loaûi xe coï giaï trë låïn nãn khaïch haìng thæåìng traí cháûm, cäng taïc tháøm âënh khaïch haìng coìn yãúu, cäng viãûc âän âäúc thu häöi nåü coìn cháûm, tçnh traûng nåü âoüng keïo daìi, nåü quaï haûn coìn nhiãöu. Thãú nhæng Cäng ty chæa âæa ra caïc biãûn phaïp, cäng cuû thu häöi nåü phaíi thu cuía khaïch haìng täúi æu maì chè âoìi nåü mang tênh cháút thäng thæåìng. Âiãöu naìy laìm cho khaïch haìng trç hoaîn viãûc traí nåü, dáùn âãún nhæîng khoaín nåü khoï âoìi gáy thiãût haûi vãö taìi chênh cho Cäng ty. 4.Tçnh hçnh haûch toaïn nåü phaíi traí cuía Cäng ty * Nguyãn nhán laìm phaït sinh cäng nåü phaíi traí cuía Cäng ty : - Do voìng quay cäng nåü phaíi thu cháûm, vç váûy khi cáön väún âãø phuûc vuû cho nhu cáöu kinh doanh, âaím baío khaí nàng thanh toaïn caïc khoaín nåü âãún haûn, Cäng ty phaíi âi vay ngán haìng âãø traí nåü, chuí yãúu laì vay ngàõn haûn. - Do Cäng ty cáön väún âãø âáöu tæ trang thiãút bë, dáy chuyãön âãø saín xuáút caïc loaûi xe ca, xe khaïch do âoï cáön coï nhiãöu väún âãø âáöu tæ mua sàõm trang thiãút bë måïi. * Âãø haûn chãú caïc khoaín nåü phaíi traí cuîng nhæ sæí duûng håüp lyï vaì mang laûi hiãûu quaí cao cáön thæûc hiãûn mäüt säú giaíi phaïp sau : - Âäúi våïi caïc khoaín nåü phaíi traí nhaì cung cáúp Cäng ty cáön phaíi thanh toaïn trong thåìi haûn âãø traïnh chi phê laîi do thanh toaïn nåü khäng âuïng haûn. Âäöng thåìi taûo âæåüc uy tên vaì niãöm tin våïi nhaì cung cáúp tæì âoï seî giuïp Cäng ty coï âiãöu kiãûn thuáûn låüi hån trong quan hãû mua baïn sau naìy. - Tuy nhiãn Cäng ty cáön tçm ra phæång aïn täúi æu trong viãûc læûa choün thanh toaïn khoaín nåü naìo træåïc cho coï låüi. Âäúi våïi mäüt säú khoaín nåü Cäng ty coï thãø gia thãm haûn âãø duìng thanh toaïn caïc khoaín nåü khaïc cáön thiãút hån hay âáöu tæ vaìo lénh væûc cáúp thiãút naìo âáúy. Khi keïo daìi thåìi haûn thanh toaïn thç phaíi xem xeït chi phê laîi gia haûn phaíi tháúp hån låüi nhuáûn do viãûc âáöu tæ âoï mang laûi, cuîng nhæ khäng aính hæåíng âãún uy tên cuía Cäng ty. - Têch cæûc tçm caïc nguäön taìi tråü coï thãø âæåüc âãø tàng täúc âäü voìng quay nåü phaíi traí, haûn chãú tçnh traûng nåü keïo daìi, máút uy tên âäúi våïi nhaì cung cáúp, ngán haìng, caïc âäúi taïc khaïc... II. MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN CAÏC NGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN TAÛI CÄNG TY CÅ KHÊ Ä TÄ VAÌ THIÃÚT BË ÂIÃÛN ÂAÌ NÀÔNG Vãö thiãút kãú säø saïch haûch toaïn kãú toaïn - Âäúi våïi säø chi tiãút phaíi thu khaïch haìng Säø chi tiãút khoaín phaíi thu khaïch haìng, Cäng ty âang sæí duûng coï kãút cáúu âån giaín, khäng thuáûn tiãûn cho viãûc theo doîi cuîng nhæ cung cáúp thäng tin këp thåìi cho quaín lyï trong viãûc theo doîi nhæîng khaïch haìng âaî thanh toaïn, âãún haûn thanh toaïn hoàûc âaî quaï haûn thanh toaïn. Âãø quaín lyï täút tçnh hçnh cäng nåü cuîng nhæ coï kãú hoaûch thu häöi nåü håüp lyï, thç nhæîng thäng tin trãn laì ráút quan troüng. Theo em Cäng ty nãn thiãút kãú máùu säø sau âãø theo doîi: Säø chi tiãút phaíi thu khaïch haìng Tãn khaïch haìng : Lã Häöng Ngaìy thaïng Säú chæïng tæì Diãùn giaíi TKÂÆ Thåìi haûn phaíi thanh toaïn Säú tiãön Säú dæ cuäúi thaïng Thåìi haûn thanh toaïn Nåü Coï Thanh toaïn såïm Âuïng haûn Quaï haûn Cäüng Dæûa vaìo säø chi tiãút trãn ta biãút âæåüc thåìi haûn thanh toaïn cuía tæìng khaïch haìng, khaïch haìng naìo thanh toaïn træåïc haûn, quaï haûn hoàûc âuïng haûn... nhæ thãú seî thuáûn tiãûn cho Cäng ty theo doîi vaì âæa ra caïc biãûn phaïp thu häöi nåü mäüt caïch håüp lyï hån. Âäöng thåìi qua âoï Cäng ty cuîng biãút âæåüc tçnh hçnh thanh toaïn cuía tæìng khaïch haìng âãø coï chênh saïch tên duûng håüp täút hån. Âäúi våïi chæïng tæì ghi säø Nhæ pháön 2 âaî trçnh baìy hiãûn nay Cäng ty âang sæí duûng chæïng tæì ghi säø âæåüc thiãút kãú theo kiãøu 2 bãn åí cäüt säú tiãön gäöm caí cäüt Nåü vaì Coï nhæ váûy laì thæìa mäüt cäüt. Âiãöu naìy âaî laìm cho khäúi læåüng ghi cheïp tàng lãn khäng cáön thiãút vaì täún cäng ghi 2 láön. Vç âäúi tæåüng ghi säø chè theo màût Nåü hoàûc Coï cuía mäüt âäúi tæåüng kãú toaïn vaì dé nhiãn laì säú täøng håüp cäüng trãn chæïng tæì ghi säø laì täøng säú phaït sinh Nåü hoàûc Coï cuía âäúi tæåüng âoï. Váûy âãø âån giaín vaì goün nheû hån trong ghi cheïp nhæng váùn âaím baío âæåüc tênh phaïp lyï ta coï thãø thiãút kãú laûi máøu chæïng tæì ghi säø sau âáy : CHÆÏNG TÆÌ GHI SÄØ SÄÚ : 9 Âån vë : Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông Keìm theo chæïng tæì : .................... Âënh khoaín vaì trêch yãúu Kê hiãûu TK Säú tiãön Nåü Coï Baïn haìng chæa thu tiãön 131 511 3331 5.815.472.772 295.696.758 Cäüng 7.401.183.530 Säø chi tiãút tiãön vay Khoaín tiãön vay laì khoaín chiãúm tyí troüng låïn trong täøng nguäön väún cuía Cäng ty. Do âoï kãú toaïn måí säø chi tiãút theo doîi tæìng khoaín vay ngàõn haûn, daìi haûn vaì chi tiãút riãng cho tæìng ngán haìng. Tuy nhiãn caïch thiãút kãú cuía Cäng ty khäng thãø biãút âæåüc ngaìy âãún haûn thanh toaïn cuía khoaín tiãön doanh nghiãûp vay. Váûy âãø cho doanh nghiãûp chuí âäüng trong viãûc thanh toaïn khoaín nåü vay ngán haìng kãú toaïn cáön thiãút kãú säø chi tiãút tiãön vay ngán haìng theo máùu sau : SÄØ CHI TIÃÚT TIÃÖN VAY Taìi khoaín : 311 Âäúi tæåüng cho vay : Ngán Haìng Cäng Thæång Chæïng tæì Diãùn giaíi TKÂÆ Säú tiãön Säú dæ cuäúi thaïng Ngaìy âãún haûn thanh toaïn Säú Ngaìy Nåü Coï 02/10 10/10 15/10 ...... SDÂK Säø phaït sinh Traí mäüt pháön nåü vay KÆ Traí tiãúp nåü vay KÆ Vay TM chi læång ........... 1121A 1121A 111 ......... 177.000.000 87.000.000 .......... 3.571.292.078 200.000.000 ........... ........... 10/12 Cäüng 604.811.899 200.000.000 3.166.480.179 2.Biãûn phaïp âáøy nhanh viãûc thu häöi nåü Âãø âáøy nhanh saín læåüng tiãu thuû, måí räüng thë pháön thç mäüt trong nhæîng chênh saïch coï taïc âäüng maûnh laì chênh saïch baïn chëu, baïn haìng traí cháûm, traí goïp. Tæì âoï dáùn âãún nhæîng khoaín nåü quaï haûn, nåü phaíi thu khoï âoìi. Laìm thãú naìo âãø giaíi quyãút täút váún âãö cäng nåü maì váùn âaím baío hoaût âäüng kinh doanh phaït triãøn, doanh thu khäng bë aính hæåíng theo chiãöu hæåïng xáúu laì mäüt baìi toaïn khoï âäúi våïi ban laînh âaûo Cäng ty. Ngoaìi caïc nguyãn nhán laìm phaït sinh cäng nåü phaíi thu nhæ âaî trçnh baìy åí trãn thç coìn mäüt nguyãn nhán næîa âoï laì dæåìng nhæ viãûc âæa chênh saïch tên duûng cuía Cäng ty chè mang tênh cháút âån thuáön chæa thãø hiãûn âæåüc tênh cuû thãø vaì cå chãú khuyãún khêch khaïch haìng traí nåü êt phaït huy taïc duûng. Do váûy, Cäng ty cáön phaíi láûp mäüt chênh saïch tên duûng täúi æu vaì quaín lyï hæîu hiãûu caïc khoaín phaíi thu âãø traïnh caïc khoaín nåü khoï âoìi coï thãø phaït sinh. Âãø giaíi quyãút váún âãö trãn theo em Cäng ty coï thãø aïp duûng chênh saïch tên duûng sau âáy: 2.1.Aïp duûng chênh saïch tên duûng cho khaïch haìng thæåìng xuyãn vaì khaïch haìng tiãöm nàng Nhæ chuïng ta âaî biãút mäüt chênh saïch tên duûng täúi æu laì mäüt âoìn báøy coï taïc duûng thuïc âáøy hiãûu quaí kinh doanh cuía âån vë. Vç váûy mäüt chênh saïch tên duûng håüp lyï âæåüc chuïng ta âæa ra thç noï seî tàng âæåüc thë pháön, kêch thêch nhu cáöu, tàng saín læåüng, tàng låüi nhuáûn maì laûi haûn chãú âæåüc nhæîng ruíi ro nhæ phaït sinh nåü phaíi thu khoï âoìi...Do âoï khi âæa ra mäüt chênh saïch tên duûng cáön phaíi cán nhàõc vaì læûa choün mäüt caïch kyî læåîng. Näüi dung cuía mäüt chênh saïch tên duûng bao gäöm : Tiãu chuáøn tên duûng : Coï nghéa laì chuïng ta xaïc âënh roî sæïc maûnh taìi chênh täúi thiãøu vaì coï thãø cháúp nháûn âæåüc cuía tæìng khaïch haìng. Træåïc khi âæa ra caïc tiãu chuáøn tên duûng cho tæìng loaûi khaïch haìng thç Cäng ty cáön phaíi âiãöu tra tçm hiãøu kyî tçnh hçnh taìi chênh, âaûo âæïc kinh doanh , thoïi quen traí nåü cuía khaïch haìng thäng qua caïc Cäng ty taìi chênh, ngán haìng cuîng nhæ caïc âäúi taïc maì khaïch haìng quan hãû træåïc âáy... chàóng haûn âäúi våïi nhæîng khaïch haìng coï taìi chênh maûnh thç giaï trë tên duûng âæåüc cáúp caìng cao. Tuy nhiãn chuïng ta khäng chè dæìng laûi åí âáy maì coìn xem xeït âãún caïc khêa caûnh khaïc. Thåìi haûn tên duûng : Âoï laì khoaín thåìi gian maì Cäng ty cháúp thuáûn cho khaïch haìng kãø tæì khi mua haìng cho âãún khi traí tiãön. Xaïc xuáút vãö tçnh traûng khaïch haìng khäng traí tiãön laì âiãöu khäng traïnh khoíi. Âiãöu naìy ráút quan troüng vç khi måí räüng chênh saïch tên duûng thç chuïng ta phaíi cháúp nháûn ruíi ro khaïch haìng khäng traí nåü. Vaì ruíi ro âoï âæåüc âæa vaìo chi phê vaì seî âæåüc tênh toaïn cán nhàõc træåïc khi âæa ra hay måí räüng chênh saïch tên duûng. Âãø haûn chãú âæåüc ruíi ro khäng traí nåü cuía khaïch haìng thç chuïng ta phaíi tênh toaïn âæåüc nhæîng khoaín nåü khäng traí âæåüc cuía khaïch haìng. Tuy nhiãn âáy laì váún âãö khoï, màûc duì coï nhæîng cå såí âãø tênh toaïn nhæng noï váùn phaït sinh. Âãø coï thãø æåïc tênh âæåüc khaïch haìng khäng traí nåü, ta tiãún haình phán loaûi khaïch haìng theo âäúi tæåüng khaïch haìng : - Âäúi våïi khaïch haìng thæåìng xuyãn, uy tên, coï mæïc ruíi ro tháúp, tçnh hçnh taìi chênh væîng maûnh thç nãn aïp duûng nhæîng âiãöu kiãûn tên duûng måí räüng thåìi haûn tên duûng daìi hån. - Âäúi våïi khaïch haìng thanh toaïn khäng âuïng haûn thæåìng coï ruíi ro cao thç nãn aïp duûng thåìi haûn thanh toaïn ngàõn hån. - Âäúi våïi khaïch haìng tiãöm nàng thç chuïng ta cáön âæa ra chênh saïch tên duûng håüp lyï nhàòm thu huït khaïch haìng vãö láu daìi. - Âäúi våïi nhæîng khaïch haìng thæåìng xuyãn nhæng laûi thanh toaïn khäng âuïng haûn hay gia haûn nåü våïi doanh nghiãûp thç ta nãn cáúp tên duûng ngàõn nháút âãún mæït coï thãø. Giaí sæí æåïc tênh khaí nàng khäng traí nåü âæåüc khaïch haìng, PKDTT âaî tiãún haình mäüt cuäüc thæí nghiãûm âiãöu tra âãø âaïnh giaï vë thãú tên duûng cuía 100 khaïch haìng. Kãút quaí cuäüc âiãöu tra cho tháúy : Coï 90% khaïch haìng coï âuí tçm læûc taìi chênh, laìm àn coï hiãûu quaí vaì âuí khaí nàng traí nåü, chæa hãö máút khaí nàng chi traí. 10% khaïch haìng coìn laûi lám vaìo tçnh traûng máút khaí nàng thanh toaïn. Âãø traïnh khaïch haìng chiãúm duûng thæåìng xuyãn ngán quyî Cäng ty cáön phaíi phán loaûi khaïch haìng : Loaûi khaïch haìng Tyí lãû Säú læåüng khaïch haìng Xaïc xuáút khaïch haìng khäng traí âæåüc nåü Säú læåüng KH phaï saín dæû kiãún 1. Coï khaí nàng traí nåü 90% 90 0% 0 2. Khäng coï khaí nàng traí nåü 10% 10 100% 10 Täøng 100% 100 10% 10 Våïi kãút quaí phán têch trãn, chuïng ta seî nháûn diãûn âæåüc nhæîng khaïch haìng khäng coï khaí nàng traí nåü, khaí nàng traí nåü laì khäng cao, hoàûc khäng coï khaí nàng traí nåü. Âãø tæì âoï âæa ra phæång aïn cáúp tên duûng thêch håüp tæì chäúi cáúp tên duûng nhàòm traïnh thiãût do haûi khaïch haìng chiãúm duûng väún cuía Cäng ty, laìm giaím hiãûu quaí sæí duûng väún. 2.2. Chênh saïch khuyãún khêch khaïch haìng traí nåü træåïc thåìi haûn Âoï laì caïc chiãút kháúu thanh toaïn maì khaïch haìng âæåüc hæåíng do thanh toaïn træåïc haûn. Chênh saïch naìy âæåüc aïp duûng nhàòm gia tàng täúc âäü thu tiãön baïn haìng maì tiãön haìng âang nàòm trong thåìi haûn thanh toaïn. Khi xáy dæûng chênh saïch naìy cáön xem xeït so saïnh giæîa chi phê âáöu tæ vaìo khoaín phaíi thu vaì chi phê chiãút kháúu maì Cäng ty cháúp thuáûn cho khaïch haìng. Chiãúc kháúu thanh toaïn laì sæû giaím træì trãn hoaï âån âæåüc aïp duûng âäúi våïi khaïch haìng nhàòm khuyãún khêch khaïch haìng thanh toaïn tiãön såïm hån so våïi thåìi haûn. Mäùi khi tyí lãû chiãúc kháúu âæa ra coï taïc duûng têch cæûc tæïc laì nhaì maïy âaî âæa ra mäüt hçnh thæïc thanh toaïn thêch håüp våïi khaïch haìng tæì âoï laìm cho khoaín phaíi thu khaïch haìng giaím xuäúng vaì läi keïo khaïch haìng ngaìy caìng nhiãöu vãö phêa doanh nghiãûp. Vaì mäüt chênh saïch chiãúc kháúu âæa ra ta phaíi xem xeït âãún yãúu täú laì phaíi laìm sao âãø khi aïp duûng chiãút kháúu seî âem laûi cho doanh nghiãûp låüi êch gç. Aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu thanh toaïn nhàòm khuyãún khêch khaïch haìng traí tiãön træåïc thåìi haûn khäng nhæîng tàng säú voìng quay khoaín phaíi thu âaïp æïng nhu cáöu taìi chênh cuía Cäng ty maì coìn giaím âæåüc khoaín nåü quaï haûn cuía Cäng ty. Nhæng âãø âæa ra âæåüc mäüt chênh saïch chiãút kháúu håüp lyï Cäng ty phaíi xeït xem chi phê chiãút kháúu låïn hån hay nhoí hån xaíy ra âäúi våïi doanh nghiãûp khi khäng chiãút kháúu. BAÍNG PHÁN LOAÛI NÅÜ PHAÍI THU KHAÏCH HAÌNG Thaïng 10/2003 Tãn khaïch haìng Säú tiãön Trong haûn thanh toaïn Quaï haûn thanh toaïn 30 ngaìy 60 ngaìy 90 ngaìy 6 thaïng 9 thaïng 12 thaïng > 1nàm C.ty CTGT 525 C.ty xe khaïch Xavin Bãûnh viãûn Da Liãùu ÂN 19.660.000 3.360.000 13.390.000 3.360.000 19.660.000 13.390.000 3. Cäng ty cáön thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp phán têch âãø quaín lyï cäng nåü vaì khaí nàng thanh toaïn cuía Cäng ty Viãûc phán têch tçnh hçnh cäng nåü seî cung cáúp thäng tin hæîu êch cho ban laînh âaûo trong viãûc ra quyãút âënh âuïng âàõn vaì këp thåìi vãö tçnh hçnh quaín lyï cäng nåü cuía Cäng ty. Phán têch tçnh hçnh cäng nåü coï yï nghéa ráút låïn vaì laì cå såí âãø âaïnh giaï vaì tçm ra nguyãn nhán laìm phaït sinh cäng nåü ngaìy caìng cao, tæì âoï coï biãûn phaïp xæí lyï âuïng âàõn goïp pháön náng cao hiãûu quaí sæí duûng väún, haûn chãú âãún mæïc tháúp nháút tçnh traûng khaïch haìng chiãúm duûng. Qua baíng phán têch tçnh hçnh cäng nåü ta coï thãø tháúy âæåüc tçnh hçnh phaíi thu, phaíi traí, caïc khoaín thanh toaïn näüi bäü... cuía Cäng ty ra sao. Giaí sæí Cäng ty muäún biãút khoaín phaíi thu khaïch haìng chiãúm tyí troüng bao nhiãu trong täøng khoaín phaíi thu vaì khoaín phaíi thu cuía doanh nghiãûp trong caïc nàm qua nhæ thãú naìo. Cäng ty chè cáön dæûa vaìo baíng phán têch tçnh hçnh cäng nåü seî biãút âæåüc ngay. Vaì coï thãø nhçn nháûn mäüt caïch khaïi quaït hån vãö khoaín phaíi thu, phaíi traí cuía Cäng ty. ( Trang sau ) BAÍNG PHÁN TÊCH KHOAÍN PHAÍI THU TAÛI CÄNG TY Âãø laìm roî khaí nàng thu häöi nåü tæì khaïch haìng cuía Cäng ty ta láûp baíng phán têch sau : Chè tiãu Nàm 2001 Nàm 2002 Nàm 2003 Doanh thu thuáön 46755101481 66989814273 80370297516 Thuãú GTGT âáöu ra 3412067841 4840531825 5723194873 Phaíi thu khaïch haìng bçnh quán 7833163742 10137034899 10191066768 Säú voìng quay nåü phaíi thu (voìng/kyì) 6,40 7,09 8,45 Säú ngaìy mäüt voìng quay nåü phaíi thu khaïch haìng (ngaìy) 56,21 50,80 42,61 Chuïng ta coï thãø dæûa vaìo baíng phán têch nåü phaíi thu khaïch haìng âãø tháúy âæåüc säú tiãön cuía doanh nghiãûp mçnh bë caïc doanh nghiãûp khaïc chiãúm duûng laì bao nhiãu. So saïnh qua caïc nàm âãø tæì âoï tçm ra nguyãn nhán dáùn âãún tàng hoàûc giaím nåü phaíi thu theo chiãöu hæåïng nhæ thãú naìo täút hay laì xáúu âãø âæa ra biãûn phaïp quaín lyï nåü phaíi thu coï hiãûu quaí hån. Qua baíng phán têch trãn ta tháúy säú voìng quay nåü phaíi thu tàng dáön qua caïc nàm nàm 2001 laì 6,4 voìng/kyì âãún nàm 2003 laì 8,45 voìng/kyì âaî laìm cho kyì thu tiãön bçnh quán cuía khaïch haìng giaím xuäúng. Âáy laì mäüt dáúu hiãûu täút, vç ta tháúy doanh thu thuáön cuía Cäng ty tàng dáön qua caïc nàm trong khi âoï säú ngaìy mäüt voìng quay nåü phaíi thu giaím xuäúng. Âiãöu naìy chæïng toí ràòng doanh nghiãûp âaî coï biãûn phaïp thu häöi nåü phaíi thu nàm nay täút hån so våïi caïc nàm træåïc. 4. Hoaìn thiãûn vãö láûp dæû phoìng nåü phaíi thu khoï âoìi Nhàòm taûo âiãöu kiãûn thu huït khaïch haìng cuîng nhæ tàng âæåüc thë pháön trãn thë træåìng Cäng ty âaî aïp duûng chênh saïch baïn haìng tên duûng cho khaïch haìng. Vaì thåìi gian maì khaïch haìng thanh toaïn caïc khoaín nåü våïi Cäng ty tuyì thuäüc vaìo quan hãû cuía Cäng ty våïi khaïch haìng. Tuy nhiãn vç mäüt lyï do naìo âoï tæì phêa khaïch haìng nhæ laìm àn thua läù, phaï saín... khaïch haìng khäng âuí khaí nàng traí nåü cho Cäng ty, màûc duì Cäng ty âaî sæí duûng nhiãöu biãûn phaïp âoìi nåü nhæng váùn khäng âoìi nåü âæåüc. Thãú nhæng cho âãún báy giåì Cäng ty váùn chæa tiãún haình láûp dæû phoìng nhæîng khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi naìy. Váûy âãø haûn chãú nhæîng âäüt biãún xáúu vãö kãút quaí saín xuáút kinh doanh trong kyì kãú toaïn vaì giaím båïi nhæîng ruíi ro biãún âäüng vãö taìi chênh vaìo cuäúi niãn âäü. Cäng ty phaíi dæû kiãún säú nåü tæì phêa khaïch haìng khäng âoìi âæåüc âãø tênh træåïc vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh trong kyì khi coï ruíi ro xaíy ra. Váûy kãú toaïn Cäng ty cáön láûp dæû phoìng nåü phaíi thu khoï âoìi, dæûa vaìo säú liãûu dæû kiãún mæïc täøn tháút coï thãø xaíy ra trong nàm kãú hoaûch maì tiãún haình láûp dæû phoìng. Ta coï thãø sæí duûng caïch sau âáy âãø láûp dæû phoìng nåü phaíi thu khoï âoìi theo caïch sau : Æåïc tênh tyí lãû pháön tràm (%) caïc khoaín phaíi thu khoï âoìi trãn doanh säú baïn chæa thu âæåüc tiãön. Vê duû : Vaìo ngaìy 31/12/03 kãú toaïn cäng nåü xaïc âënh tyí lãû % æåïc tênh caïc khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi trãn doanh säú baïn chæa thu tiãön laì 1.5% vaì säú phaíi thu khaïch haìng cuäúi nàm 2003 laì 7.694.544.244 thç mæïc láûp dæû phoìng cho nàm 2004 laì : 7.694.544.244* 1.5% =115.418.164. Nåü TK 642 : 115.418.164 Coï TK 139 : 115.419.164 Trong nàm 2004 nãúu xaíy ra caïc træåìng håüp caïc khoaín phaíi thu khoï âoìi thæûc tãú khäng âoìi âæåüc. Càn cæï vaìo nhæîng vàn baín coï xaïc nháûn, caïc chæïng tæì phaïp lyï Cäng ty tiãún haình laìm thuí tuûc xoaï nåü. Nåü TK 139 - Dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi (Âaî láûp dæû phoìng) Nåü TK 642 - Âaî láûp dæû phoìng (Chæa láûp dæû phoìng) Coï TK 131 - Phaíi thu khaïch haìng KÃÚT LUÁÛN Våïi nhæîng kiãún thæïc âaî hoüc åí træåìng cuìng våïi thåìi gian thæûc táûp taûi Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông. Em âaî âi sáu tçm hiãøu so saïnh nhæîng kiãún thæïc trãn nãön taíng lyï thuyãút vaì nhæîng kiãún thæïc thæûc tãú taûi Cäng ty. Trãn cå såí âoï tçm hiãøu quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía Cäng ty cuîng nhæ caïch thæïc täø chæïc haûch toaïn taûi Cäng ty, em âaî hoaìn thaình chuyãn âãö naìy. Viãûc tçm toìi nghiãn cæïu trong quaï trçnh hoaìn thaình chuyãn âãö âaî giuïp em hiãøu biãút sáu hån vãö cäng taïc haûch toaïn âàûc biãût laì cäng taïc haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn. Tuy nhiãn do thåìi gian vaì kiãún thæïc coìn haûn chãú nãn chuyãn âãö khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït. Mäüt láön mong tháöy, cä vaì caïc baûn âoüc cuìng caïc anh chë trong phoìng kãú toaïn cäng âoïng goïp yï kiãún âãø em coï thãø nháûn thæïc sáu hån vãö lénh væûc naìy. Cuäúi cuìng em xin chán thaình caím ån tháöy cä hæåïng dáùn cuìng caïc anh chë trong phoìng kãú taûi Cäng ty cå khê ätä Âaì Nàông âaî nhiãût tçnh giuïp em trong quaï trçnh thæûc táûp âãø hoaìn thaình chuyãn âãö naìy. Xin chán thaình caím ån ! Âaì Nàông, thaïng 5 nàm 2004 Sinh viãn thæûc hiãûn Tráön Thë Täú Ni Låïp 26K06.2 NHÁÛN XEÏT CUÍA cå quan thæûc táûp NHÁÛN XEÏT CUÍA giaïo viãn hæåïng dáùn : LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU ---—& – --- Trong xu thãú phaït triãøn måïi, nãön kinh tãú thë træåìng tæû do caûnh tranh âoìi hoíi caïc doanh nghiãûp phaíi luän thay âäøi, âãö ra nhæîng chênh saïch, nhæîng chiãún læåüc kinh doanh phuì håüp âãø coï thãø âæïng væîng trãn thë træåìng.Vaì thäng tin laì âiãöu hãút sæïc quan troüng âäúi våïi nhaì quaín trë trong doanh nghiãûp. Nhaì quaín trë doanh nghiãûp khäng thãø âæa ra nhæîng chiãún læåüc kinh doanh coï hiãûu quaí nãúu thiãúu nhæîng thäng tin cáön thiãút. Nháút laì thäng tin cuía bäü pháûn kãú toaïn, maì trong âoï âàûc biãût laì thäng tin vãö haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn. Nàõm roî vãö tçnh hçnh thanh toaïn taûi Cäng ty tæïc laì biãút âæåüc caïc mäúi quan hãû giæîa Cäng ty våïi nhaì cung cáúp, våïi ngæåìi mua, våïi ngán haìng, cå quan thuãú... vaì quan troüng hån caí âoï laì biãút âæåüc tçnh hçnh taìi chênh cuía doanh nghiãûp. Våïi lyï do âoï, em âaî choün âãö taìi “ Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn taûi Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông “ cho chuyãn âãö täút nghiãûp cuía mçnh. Näüi dung chuyãn âãö gäöm 3 pháön : Pháön I : Nhæîng váún âãö lyï luáûn vãö haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn Pháön II : Tçnh hçnh thæûc tãú vãö haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn taûi Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông Pháön III : Mäüt säú yï kiãún nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn taûi Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông. Màûc duì ráút têch cæûc trong cäng taïc tçm toìi vaì tra cæïu , song våïi nàng læûc vaì thåìi gian coï haûn nãn chuyãn âãö khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït. Ráút mong nháûn âæåüc yï kiãún âoïng goïp cuía tháöy cä cuìng caïc anh chë trong phoìng kãú toaïn âãø chuyãn âãö cuía em caìng hoaìn thiãûn hån. Cuäúi cuìng em xin chán thaình caím ån caïc tháöy cä hæåïng dáùn, caïc anh chë trong phoìng kãú toaïn Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông âaî nhiãût tçnh giuïp âåî âãø em hoaìn thaình chuyãn âãö naìy. Âaì Nàông, thaïng 5 nàm 2004 Sinh viãn thæûc hiãûn Tráön Thë Täú Ni Låïp 26K06.2 MUÛC LUÛC Pháön I : Nhæîng váún âãö lyï luáûn cå baín vãö haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn trong doanh nghiãûp I. Sæû cáön thiãút cuía viãûc haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn taûi doanh nghiãûp 1.Sæû cáön thiãút cuía viãûc haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn trong doanh nghiãûp Nhiãûm vuû haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn 3. YÏ nghéa haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn II. Näüi dung cuía haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn Haûch toaïn caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng Haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí ngæåìi baïn Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn näüi bäü Haûch toaïn caïc khoaín taûm æïng vaì thanh toaïn våïi cäng nhán viãn Haûch toaïn caïc khoaín vay ngàõn haûn Haûch toaïn caïc khoaí vay daìi haûn, nåü daìi haûn Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn våïi nhaì næåïc Pháön II : Tçnh hçnh thæûc tãú vãö haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn taûi Cäng ty cå khê ä tä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông A.Giåïi thiãûu täøng quaït vãö Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông I. Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông II. Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông Chæïc nàng cuía Cäng ty Nhiãûm vuû cuía Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông III. Âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút vaì täø chæïc quaín lyï cuía Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông 1. Quy trçnh cäng nghãû saín xuáút saín pháøm 2. Âàûc âiãøm quaï trçnh saín xuáút taûi Cäng ty 3. Cå cáúu täø chæïc saín xuáút 4. Täø chæïc bäü maïy quaín lyï taûi Cäng ty IV. Täø chæïc haûch toaïn kãú toaïn taûi Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông 1. Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn 2. Hçnh thæïc kãú toaïn âang aïp duûng B. Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn taûi Cäng ty cå khê ätä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông : Haûch toaïn caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng Haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí ngæåìi baïn Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn näüi bäü Haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí cäng nhán viãn Haûch toaïn caïc khoaín nåü vay Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn våïi nhaì næåïc Pháön III : Mäüt säú yï kiãún nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn taûi Cäng ty cå khê ä tä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông I. Thæûc traûng vãö cäng taïc haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn taûi Cäng ty cå khê ä tä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông 1. Cäng taïc täø chæïc bäü maïy quaín lyï 2. Täø chæïc hãû thäúng taìi khoaín 3. Täø chæïc säø saïch kãú toaïn 4. Tçnh hçnh haûch toaïn caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng 5. Tçnh hçnh haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí ngæåìi baïn II. Mäüt säú yï kiãún nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thanh toaïn taûi Cäng ty cå khê ä tä vaì thiãút bë âiãûn Âaì Nàông Vãö thiãút kãú säø saïch kãú toaïn Biãûn phaïp âáøy nhanh thu häöi nåü Aïp duûng chênh saïch tên duûng cho khaïch haìng thæåìng xuyãn vaì khaïch haìng tiãöm nàng Chênh saïch khuyãún khêch khaïch haìng traí nåü træåïc thåìi haûn 3. Cäng ty cáön thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp phán têch âãø quaín lyï cäng nåü vaì khaí nàng thanh toaïn cuía Cäng ty 4. Hoaìn thiãûn vãö láûp dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHachtoannghiepvuTT taiCty Cokhi oto.doc
Tài liệu liên quan