Chuyên đề Hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty cổ phần Xây dựng Năng Lượng đến năm 2010

Chiến lược kinh doanh được lập ra và thực hiện bởi đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.Vì vậy, có thể nói chiến lược và hiệu quả thực hiện chiến lược kinh doanh phụ thuộc vào tập thể cán bộ công nhân viên của công ty. Cho nên trong hoạch định chiến lược kinh doanh thì chiến lược phát triển con người là xương sống xuyên suốt quá trình thực hiện. Do đó trước mắt cũng như lâu dài đội ngũ này phải đáp ứng các yêu cầu sau: + Có quan điểm và thái độ rõ ràng, trung thành với các lợi ích của công ty,có ý thức chấp hành kỷ luật tốt . + Có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng được những đòi hỏi trong nền kinh tế thị trường để hoàn thành tốt mọi nhiêm vụ và mục tiêu mà công ty đề ra . + Có đạo đức trongkinh doanh, trong quản lý và mọi quan hệ với thể lao động trong công ty. Vậy Công ty cần thực hiện chiến lược phát triển con người với các nội dung sau: * Tổ chức sử dụng nguồn nhân lực theo các phương án chiến lược đã xác định nhằm khai thác tốt nhất năng lực trí tuệ và sức lực của đội ngũ công nhân viên chức, bố trí sắp xếp, phân công lao động hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả yếu tố lao động. * Đầu tư đào tạo bồi dưỡng trình độ mọi mặt của đội ngũ lao động để đủ sức làm chủ quá trình sản xuất kinh doanh với yêu cầu ngày càng cao hơn về trình độ cũng như tiến độ thi công công trình. * Tạo ra được các động lực kinh tế như có chính sách thù lao lao động hợp lý, có chế độ lương thưởng rõ ràng.

doc103 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 27/12/2013 | Lượt xem: 802 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty cổ phần Xây dựng Năng Lượng đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
íi gi¸ thÊp hoÆc n«n nãng t×m kiÕm viÖc lµm nªn ®· h¹ gi¸ dÉn ®Õn thua lç. H¬n n÷a do kh«ng n¾m râ ®iÒu kiÖn ®Çu t­ dÉn ®Õn tiÕn ®é c«ng tr×nh bÞ ngõng so víi tiÕn ®é thi c«ng do thêi tiªt vµ t×nh tr¹ng nî ®äng trong thanh to¸n. - HÖ thèng c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp tuy ®· ®­îc x¸c ®Þnh nh­ng chóng ch­a ®­îc hoµn chØnh ®Çy ®ñ, ch­a thÓ hiÖn ®­îc kh¸t väng cña C«ng ty. Môc tiªu t¨ng tr­ëng cã ®Ò cËp ®Õn nh­ng ch­a ®­îc chó träng thùc hiÖn, mµ môc tiªu chñ yÕu cña C«ng ty lµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. MÆt kh¸c, môc tiªu ®¶m b¶o duy tr× mèi quan hÖ tèt víi d­ luËn vÉn ch­a ®­îc ®Æt ra. Ngoµi ra, c¸c c¨n cø x©y dùng môc tiªu mµ Tæng C«ng ty ®Ò ra ch­a thùc sù dùa trªn nh÷ng ph­¬ng ph¸p khoa häc, do vËy mµ môc tiªu ®Ò ra chØ mang tÝnh ®Þnh h­íng, ch­a s¸t víi thùc tÕ ( kÕt qu¶ lµ chØ tiªu kÕ ho¹ch 2008 ®Æt ra Tæng c«ng ty hÇu nh­ kh«ng ®¹t ®Õn ®­îc, vÝ dô nh­ n¨m 2000 chØ tiªu ®Æt ra cho gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh lµ 8 tû nh­ng kÕt qu¶ thùc hiÖn chØ ®¹t ®­îc h¬n 3 tû ch­a ®Õn mét nöa so víi dù kiÕn . - ViÖc h×nh thµnh c¸c quyÕt ®Þnh cã tÝnh chÊt chiÕn l­îc cßn mê nh¹t ch­a thùc sù c¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch m«i tr­êng. M«i tr­êng vÜ m« ch­a ®­îc ®Ò cËp mét c¸ch ®Çy ®ñ, c¸c yÕu tè nh­ c«ng nghÖ, m«i tr­êng tù nhiªn, l¹m ph¸t, tû lÖ thÊt nghiÖp, tû lÖ l·i suÊt ch­a ®­îc ®Ò cËp ®Õn. M«i tr­êng ngµnh, C«ng ty míi chØ ®Ò cËp ®Õn kh¸ch hµng lµ chñ yÕu cßn viÖc ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp, c¸c nhµ cung cÊp cña C«ng ty, c¸c ®èi thñ tiÒm Èn ch­a ®­îc ®Ò cËp ®Õn mét c¸ch chÝnh x¸c. M«i tr­êng néi bé trong doanh nghiÖp còng kh«ng ®­îc ph©n tÝch mét c¸ch ®Çy ®ñ, C«ng ty ch­a ®i ph©n tÝch kh¶ n¨ng tµi chÝnh, vÒ kh¶ n¨ng tæ chøc, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh so víi ®èi thñ ®Ó tõ ®ã kh«ng thÊy hÕt ®­îc ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó tËn dông triÖt ®Ó vµ kh¾c phôc. - C«ng ty ch­a sö dông ma trËn BCG, SWOT, MC.KINSEY... trong ph©n tÝch m«i tr­êng ®Ó thÊy ®­îc c¸c c¬ héi, nguy c¬ ®e däa ho¹t ®éng trong t­¬ng lai cña Tæng C«ng ty. - Ch­a quan t©m ®Õn sù ph©n bæ nguån lùc, vèn, nh©n lùc, c«ng nghÖ mét c¸ch tèi ­u ®Ó thùc hiÖn tõng môc tiªu cô thÓ. - Khi x©y dùng chiÕn l­îc ®· ch­a ®Ò ra ®­îc c¸c chiÕn l­îc dù phßng trong c¸c t×nh huèng theo diÔn biÕn m«i tr­êng. - Ch­a x©y dùng cho m×nh c¸c ph­¬ng h­íng dù b¸o thÝch hîp, do vËy kh«ng ®­a ra ®­îc nh÷ng môc tiªu mang tÝnh kh¶ thi vµ chÊp nhËn ®­îc. - ViÖc tæ chøc thu thËp xö lý th«ng tin m«i tr­êng kinh doanh cßn rÊt h¹n chÕ, ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ë tr¹ng th¸i tÜnh, tÝnh dù b¸o cßn rÊt thÊp.ViÖc ®ã sÏ lµm c«ng ty trë nªn thô ®éng khi cã sù cè lín x¶y ra. - §éi ngò c¸n bé x©y dùng chiÕn l­îc th× vÉn do trùc tiÕp ban l·nh ®¹o c«ng ty x©y dung ,ch­a cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch râ rµng.ChÝnh ®iÒu nµy ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµ trong C«ng ty hiÖn nay ch­a xuÊt hiÖn kh¸i niÖm chiÕn l­îc mµ vÉn sö dông kh¸i niÖm kÕ ho¹ch. Nh­ vËy, nh×n mét c¸ch tæng qu¸t, sù h×nh thµnh c¸c yÕu tè chiÕn l­îc trong s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn X©y Dùng N¨ng L­îng nãi riªng vµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhiÒu doanh nghiÖp n­íc ta nãi chung lµ sù h×nh thµnh mét c¸ch tù ph¸t víi t­ c¸ch lµ nh÷ng m¶ng bé phËn, nh÷ng néi dung mang tÝnh chiÕn l­îc Èn d­íi nh÷ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n mµ ch­a ®­îc ch¾p nèi, l¾p ghÐp thµnh mét chiÕn l­îc kinh doanh hoµn chØnh. Vµ do vËy, ®é tin cËy còng nh­ hiÖu qu¶ khi thùc hiÖn rÊt thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tiÔn kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng 4.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại - XÐt vÒ kh¸ch quan MÆc dï n­íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· ®­îc h¬n 20 n¨m nh­ng nh÷ng lý thuyÕt vÒ chiÕn l­îc kinh doanh vÉn ch­a ®­îc du nhËp m¹nh mÏ vµo n­íc ta. §iÒu nµy ®­îc lý gi¶i bëi nh÷ng lý do sau: - §¶ng vµ Nhµ n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tuy ®· cã quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh ë c¸c C«ng ty còng nh­ c¸c C«ng ty thµnh viªn, nh­ng do míi tiÕp cËn víi ph¹m trï "chiÕn l­îc" mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p h÷u hiÖu thóc ®Èy sù du nhËp cña chiÕn l­îc kinh doanh. - Sau chiÕn tranh nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· tr¶i qua h¬n 10 n¨m c¬ chÕ t©p trung, quan liªu, bao cÊp. Do vËy, hiÖn nay c¸c nhµ l·nh ®¹o cßn chÞu ¶nh h­ëng nÆng nÒ cña nã, ch­a tiÕp nhËn c¸c míi. - C¸c th«ng tin vÒ chiÕn l­îc kinh doanh ch­a ®­îc phæ biÕn mét c¸ch réng r·i vÒ c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay ë hÇu hÕt c¸c s¸ch b¸o t¹p chÝ vµ c¸c ph­îng tiÖn truyÒn th«ng míi b¾t ®Çu ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy, mµ chñ yÕu lµ mét sè s¸ch cña n­íc ngoµi ®· ®­îc dÞch vµ mét sè gi¸o tr×nh cña c¸c tr­êng ®¹i häc. - ViÖc nghiªn cøu vÒ chiÕn l­îc kinh doanh ë c¸c c¬ quan nghiªn cøu, c¸c tr­êng häc míi b¾t ®Çu ®­îc quan t©m chó ý. ViÖc nghiªn cøu øng dông vµo c¸c ngµnh kinh tÕ - kü thuËt kh¸c nhau ch­a ®­îc triÓn khai vµ ®Æc biÖt trong c¸c ngµnh x©y dùng vÊn ®Ò nµy ch­a ®­îc ®Ò cËp ®Õn. XÐt vÒ chñ quan. C¸n bé l·nh ®¹o trong C«ng ty ch­a thùc sù chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy, mµ chñ yÕu lµ tËp trung vµo c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n,c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m. ChÝnh do nh÷ng nhËn thøc nµy mµ c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng nh÷ng c¸n bé qu¶n lý nãi chung vµ c¸n bé qu¶n lý chiÕn l­îc nãi riªng ch­a thùc sù ®­îc quan t©m. - Tæng C«ng ty cßn thiÕu hÖ thèng th«ng tin lµm c¬ së cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc. 4.4.4Đánh giá đội ngũ cán bộ hoạch định chiến lược tại công ty C¸c c¸n bé hÕ ho¹ch cña phßng kÕ ho¹ch kÜ thuËt thuéc C«ng ty cæ phÇn X©y Dùng N¨ng L­îng cã chøc n¨ng nhiÖm vô tham m­u cho Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc vÒ : C«ng t¸c x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh; giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m, quÝ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; so¹n th¶o c¸c lo¹i v¨n b¶n cña Tæng c«ng ty; tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ò ra; kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn môc tiªu kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó b¸o c¸o l·nh ®¹o; qu¶n lý triÓn khai c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ XDCB thuéc nguån vèn cña c«ng ty lµ chñ ®Çu t­ hoÆc chñ qu¶n ®Çu t­; lËp kÕ ho¹ch c¸c lo¹i vèn vµ huy ®éng c¸c nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô quan träng nh­ vËy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch thùc sù cã tr×nh ®é n¨ng lùc vµ kinh nhgiÖm lµm viÖc. HiÖn nay Phßng kinh tÕ- kÕ ho¹ch cã 5 ng­êi gåm: - 4 kü s­ thuû lîi – x©y dùng - 1 cö nh©n kinh tÕ Qua ®ã chóng ta thÊy ®­îc ®éi ngò c¸n bé cña phßng KÕ ho¹ch ®Òu ë tr×nh ®é ®¹i häc cã kh¶ n¨ng lµm viÖc tèt. Tuy nhiªn riªng bé phËn kÕ ho¹ch th× hÇu nh­ lµ ®éi ngò c¸n bé cßn trÎ nªn kinh nghiÖm lµm viÖc cßn ch­a nhiÒu l¹i ph¶i ®¶m ®­¬ng mét khèi l­îng c«ng viÖc lín cña c«ng ty.NhËn thøc vÒ chiÕn l­îc kinh doanh cßn s¬ sµi vµ kh¸i niÖm “kÕ ho¹ch” lu«n cè h÷u trong mçi c¸n bé. KÕ ho¹ch dµi h¹n d­êng nh­ chØ mang tÝnh h×nh thøc do ®ã c¸c chØ tiªu ®«i khi cßn xa rêi thùc tÕ n¨ng lùc cña c«ng ty. Do ®ã C«ng ty còng nh­ b¶n th©n mçi c¸n bé ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¶i lu«n häc hái ®æi míi t­ duy ®Ó cã thÓ ®¸p øng xu thÕ thêi ®¹i. KiÕn thøc vÒ ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cÇn ®­îc c¸c c¸n bé kÕ ho¹ch nghiªn cøu ¸p dông vµ ®Æc biÖt cÇn thiÕt trong giai ®o¹n héi nhËp nh­ hiÖn nay. Nh­ vËy, xÐt vÒ c¶ kh¸ch quan vµ chñ quan th× hiÖn nay qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ë C«ng ty cæ phÇn X©y Dùng N¨ng L­îng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Do vËy, víi sù ®ãng gãp nhá bÐ cña m×nh trong luËn v¨n nµy em sÏ tr×nh bµy mét vµi gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng nãi trªn, tõ ®ã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty. 4.5 Một số ý kiến góp phần vào quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng đến năm 2010 ë n­íc ta nãi chung còng nh­ ë C«ng ty cæ phÇn X©y dùng N¨ng L­îng nãi riªng th× chiÕn l­îc vµ qu¶n lý chiÕn l­îc cßn hÕt søc míi mÎ. VÒ mÆt lý thuyÕt cßn nhiÒu tranh c·i, vÒ mÆt thùc tiÔn th× ch­a ®­îc ¸p dông mét c¸ch réng r·i. ë n­íc ta, ph¹m trï chiÕn l­îc ®­îc biÕt ®Õn th«ng qua s¸ch b¸o, t¹p chÝ, kinh nghiÖm cña mét sè C«ng ty hµng ®Çu thÕ giíi.C«ng ty cæ phÇn X©y Dùng N¨ng L­îng cã nhiÖm vô ®¸p øng nhu cÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, thuû ®iÖn lín, ®ång thêi ®em l¹i nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã ®­îc mét chiÕn l­îc kinh doanh hoµn thiÖn, ®­¬ng ®Çu víi mäi nguy c¬, tõ ®ã ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc thï cña C«ng ty, b»ng chót c«ng søc nhá bÐ cña m×nh em xin ®­îc ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m gãp phÇn hoµn chØnh c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh cña Tæng C«ng ty ®Õn n¨m 2015. Trong ph¹m vi luËn v¨n tèt nghiÖp em xin nªu mét vµi biÖn ph¸p sau khi tiÕn hµnh ph©n tÝch : Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh bªn ngoµi C«ng ty. M«i tr­êng kinh doanh bªn ngoµi C«ng ty bao gåm m«i tr­êng vÜ m« vµ m«i tr­êng ngµnh kinh tÕ ( vi m« ).C«ng ty nªn ph©n tÝch cô thÓ vÝ dô nh­: M«i tr­êng vÜ m«: + M«i tr­êng kinh tÕ: - GDP hµng n¨m ®¹t 9,5- 10% - S¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 14- 15% - Tû lÖ ®Çu t­ toµn x· héi 27% trong ®oc c«ng ty chiÕm tû lÖ? - Xu h­íng biÕn ®æi cña l·i suÊt ng©n hµng, ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty. - Sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty nh­ thÕ nµo ? - Xu h­íng d©n sè ngµy cµng t¨ng sÏ lµm nhu cÇu x©y dung t¨ng lªn. - Møc ®é thÊt nghiÖp cao, ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ cña lao ®éng ®Çu vµo. + M«i tr­êng chÝnh trÞ luËt ph¸p, quy chÕ: - C¸c thÓ chÕ tÝn dông liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng vay vèn cña C«ng ty, còng nh­ vèn nhËn ®­îc tõ ng©n s¸ch. - C¸c chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cña Nhµ n­íc ®· lµm h×nh thµnh hµng lo¹t c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp. - ChiÕn l­îc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt, v¨n ho¸ x· héi. - C¸c hiÖp ®Þnh ®­îc ký kÕt gi÷a Nhµ n­íc ta víi c¸c n­íc c¸c tæ chøc quèc tÕ trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. - Xu h­íng më réng quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ, gia nhËp vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ nh­: AFTA, APEC, WTO ë ViÖt Nam ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng c«ng ty víi c¸c c¬ héi vµ th¸ch thøc . - HÖ thèng ph¸p luËt nh­: LuËt tµi nguyªn, LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng, LuËt lao ®éng, LuËt C«ng ty, c¸c LuËt thuÕ( ThuÕ VAT, ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, ThuÕ vèn, ThuÕ tµi nguyªn, ThuÕ xuÊt nhËp khÈu...) + M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi: Do sù du nhËp cña v¨n ho¸ ph­¬ng T©y cho nªn phong c¸ch lèi sèng, së thÝch cña ng­êi d©n còng thay ®æi, ®ßi hái nh÷ng s¶n phÈm cã ®é tinh tÕ, thÈm mü vµ chÊt l­îng cao h¬n. + M«i tr­êng tù nhiªn: YÕu tè nµy ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng khai th¸c, tiÕn ®é sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng mµ ¶nh h­ëng cña yÕu tè nµy ®Õn nã lµ rÊt lín. + M«i tr­êng khoa häc c«ng nghÖ: Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin thóc ®Èy sù h×nh thµnh nÒn kinh tÕ trÝ thøc, ®Èy nhanh sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®©û nhanh chu tr×nh lu©n chuyÓ vèn vµ c«ng nghÖ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n cã sù thay ®æi ®Ó thÝch øng, nÕu kh«ng sÏ tôt hËu vµ ph¸ s¶n . C«ng ty ph¶i nhËn thøc râ ®­îc vÊn ®Ò nµy vµ ph¶i quan t©m ®Õn viÖc nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ øng dông nh÷ng thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i. M«i tr­êng ngµnh kinh tÕ (vi m«) gåm: Trong m«i tr­êng ngµnh kinh tÕ C«ng ty cÇn ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm sau: §èi thñ c¹nh tranh C«ng ty Nhµ cung cÊp Kh¸ch hµng §èi thñ tiÒm tµng S¬ ®å: m«i tr­êng ngµnh cña C«ng ty VÒ ®èi thñ c¹nh tranh. - Ph©n tÝch c­êng ®é c¹nh tranh trong ngµnh. - Sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh lµ rÊt lín, ®Æc biÖt c¸c ®èi thñ ngang søc còng rÊt lín.VÝ dô nh­ : Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Công nghiệp, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI), Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng & xuất nhập khẩu Việt Nam – Vinaexpo, Tổng công ty xây dựng Hà Nội , Tổng công ty xây dựng đường thủy, Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), Tổng công ty Sông Đà, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội , Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam ,Tổng Công ty cơ khí Xây dựng , Phòng thí nghiệm LAS-XD 565, Công ty xây lắp vật liệu xây dựng An Dương, Công ty tư vấn xây dựng công trình và quy hoạch đô thị Việt Nam, Công ty tư vấn khoa học công nghệ và đào tạo liên ngành Xây dựng Việt nam … + Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia hiÖn nay th× tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng lµ rÊt cao. + Trong ngµnh x©y dùng chi phÝ cè ®Þnh vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ rÊt lín, viÖc rót lui khái ngµnh lµ rÊt khã. Qua ph©n tÝch ta cã thÓ ®i ®Õn kÕt luËn lµ c­êng ®é c¹nh tranh trong ngµnh x©y dùng hiÖn nay lµ rÊt lín. Do vËy, ®ßi hái C«ng ty cÇn ph¶i chó träng tíi viÖc ph©n tÝch c¸c ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, tõ ®ã ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh ®­îc ®óng ®¾n. Sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ rÊt lín cho nªn trong khi x©y dùng chiÕn l­îc tæng C«ng ty cÇn lùa chän ra c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch. Ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp. + Ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña ®èi thñ: Ch¼ng h¹n ®èi víi C«ng ty x©y dùng Lòng L« (thuéc Bé quèc phßng) th× ®iÓm m¹nh cña hä lµ sö dông ®­îc nh©n c«ng rÎ, cã kû luËt cao, ®­îc sù ­u ®·i cña Nhµ n­íc vÒ thuÕ, cã ­u thÕ vÒ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ. Nh­ng ®iÓm yÕu cña hä lµ kh«ng cã kinh nghiÖm vÒ x©y dùng, thiÕu mét sè thiÕt bÞ nh­: khoan, næ, ®µo hÇm vµ ®Æc biÖt lµ hä thiÕu danh tiÕng trong x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn. §Ó ph©n tÝch ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu ta cÇn ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm sau ®©y: - Kinh nghiÖm. - Kh¶ n¨ng tµi chÝnh. - Quan hÖ cña hä víi chÝnh quyÒn. - Kh¶ n¨ng vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n c«ng. - Uy tÝn trong kinh doanh. - Tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. - Kh¶ n¨ng tiÕp thÞ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. + Ph©n tÝch vÒ c¸c môc tiªu kh¸t väng, vÒ chiÕn l­îc hiÖn thêi cña ®èi thñ: Ch¼ng h¹n nh­ chiÕn l­îc dù thÇu, ®Êu thÇu mµ ®èi thñ sÏ thùc hiÖn ( chiÕn l­îc gi¶m gi¸, dùa vµo c«ng nghÖ kü thuËt, dùa vµo nh÷ng ­u thÕ s½n cã). + Ph©n tÝch kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng cña c¸c ®èi thñ, quy m« s¶n xuÊt cña c¸c ®èi thñ lµ lín hay nhá: Ch¼ng h¹n nh­ trong lÜnh vùc x©y dùng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña C«ng ty cã quy m« kh¸ lín vµ kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng lµ rÊt cao. + Kh¶ n¨ng thÝch nghi víi hoµn c¶nh xung quanh cña ®èi thñ. + Kh¶ n¨ng ph¶n øng ®èi phã víi t×nh h×nh. + Kh¶ n¨ng chÞu ®ùng, kiªn tr×. + Ph©n tÝch vÒ h­íng ®Çu t­ míi trong t­¬ng lai cña c¸c ®èi thñ. Ph©n tÝch kh¸ch hµng. Do ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty mµ kh¸ch hµng cña C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng. Do vËy, C«ng ty hiÖn nay ®ang chÞu rÊt nhiÒu søc Ðp tõ phÝa c¸c kh¸ch hµng. Ch¼ng h¹n trong lÜnh vùc x©y l¾p kh¸ch hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c chñ c«ng tr×nh, dù ¸n nh­: C¸c bé, c¸c c¬ quan chñ qu¶n, ®Þa ph­¬ng ®­îc nhµ n­íc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. Th«ng th­êng søc Ðp cña c¸c chñ c«ng tr×nh ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau: + Xu h­íng h¹ thÊp gi¸ giao thÇu x©y dùng c«ng tr×nh, chñ c«ng tr×nh bao giê còng muèn cã chi phÝ thÊp nhÊt. §iÒu nµy lµ hÕt søc dÔ hiÓu lµ bëi v× hiÖn nay trong lÜnh vùc x©y dùng cung lín h¬n cÇu rÊt nhiÒu, do vËy mµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nhiÒu khi ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó chÊp nhËn gi¸ thÊp, kh«ng cã nhiÒu lîi nhuËn, chñ yÕu nh»m ®¶m b¶o c«ng viÖc æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng. Gi¸ giao thÇu kh«ng chØ bÞ Ðp ngay tõ giai ®o¹n lËp dù to¸n thiÕt kÕ mµ cßn bÞ Ðp xuèng cã khi tíi vµi chôc phÇn tr¨m gi¸ trÞ dù to¸n v× nh÷ng kho¶n “lÖ phÝ” qua rÊt nhiÒu giai ®o¹n tr­íc khi c«ng tr×nh ®­îc khëi c«ng còng nh­ trong qu¸ tr×nh x©y dùng. Søc Ðp tõ phÝa chñ c«ng tr×nh cßn t¸c ®éng mét c¸ch gi¸n tiÕp ®Õn gi¸ giao thÇu th«ng qua sè ®«ng c¸c doanh nghiÖp tham gia dù thÇu, ®Èy c¸c nhµ thÇu vµo t×nh thÕ ®ua nhau gi¶m gi¸ ®Ó giµnh ®­îc ­u thÕ trong c¹nh tranh. + Xu h­íng chiÕm dông vèn kinh doanh còng lµ mét søc Ðp kh¸ lín ®èi víi C«ng ty. C¸c chñ c«ng tr×nh kh«ng thanh to¸n kÞp thêi cho c¸c nhµ thÇu khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, bµn giao thËm chÝ cã c«ng tr×nh ®· ®­a vµo sö dông nhiÒu n¨m trong khi nhµ thÇu ph¶i ®i vay vèn cña ng©n hµng ®Ó lµm c«ng tr×nh ph¶i chÞu l·i suÊt tiÒn vay. Víi l·i suÊt nh­ hiÖn nay th× chi phÝ vÒ vèn kh¸ lín nhiÒu khi lín h¬n c¶ lîi nhuËn thu ®­îc tõ c«ng tr×nh, do vËy ®· lµm C«ng ty thiÖt h¹i rÊt nhiÒu. + Ngoµi ra c¸c chñ c«ng tr×nh cßn g©y søc Ðp khi chËm trÔ, ¸ch t¾c trong viÖc b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh nh­ hå s¬ thiÕt kÕ, tµi liÖu kü thuËt... §ã lµ trong lÜnh vùc x©y l¾p, cßn trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, vËn t¶i, kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ C«ng ty còng chÞu rÊt nhiÒu søc Ðp vÒ gi¸ ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh ®ã lµ c¸c tr­êng hîp: Kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän c¸c s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. Kh¸ch hµng cßn cã t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn, thanh to¸n chËm. Ph©n tÝch nhµ cung cÊp. C¸c nhµ cung cÊp cña C«ng ty bao gåm c¸c nhµ cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, cung cÊp vËt liÖu x©y dùng . HiÖn nay, m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty chñ yÕu nhËp tõ n­íc ngoµi nh­: Nga, §øc, Mü, NhËt... hä lµ nh÷ng nhµ cung cÊp ®éc quyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ. Do vËy, C«ng ty chÞu rÊt nhiÒu søc Ðp tõ phÝa hä, hä th­êng xuyªn n©ng gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng hoÆc giao nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®ñ chÊt l­îng. H¬n n÷a, do tr×nh ®é ngo¹i th­¬ng cña c¸n bé cßn h¹n chÕ, cho nªn trong hîp ®ång nhËp khÈu c¸c ®iÒu kho¶n ch­a ®­îc chÆt chÏ, ch­a cã ®iÒu kiÖn rµng buéc nhµ cung cÊp v× vËy C«ng ty th­êng ph¶i chÞu thiÖt thßi. §èi víi c¸c nhµ cung cÊp vËt liÖu x©y dùng nh­ c¸c doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh c¸t sái ®¸...hoÆc chÝnh quyÒn ®i¹ ph­¬ng n¬i cã nguån nguyªn liÖu ®Ó khai th¸c th× søc Ðp cña hä lµ n©ng gi¸ vËt liÖu lªn hoÆc g©y ra nh÷ng thñ tôc v­íng m¾c trong viÖc khai th¸c cña C«ng ty. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng. Ngoµi viÖc ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò nªu trªn, trong m«i tr­êng ngµnh C«ng ty cßn ph¶i chñ yÕu ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng. §ã lµ c¸c tËp ®oµn x©y dùng n­íc ngoµi ®· vµ sÏ tham gia trªn thÞ tr­êng x©y dùng ViÖt Nam. Cã thÓ nãi ®©y lµ nh÷ng ®èi thñ rÊt m¹nh mÏ vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh còng nh­ c«ng nghÖ... ta cÇn ph©n tÝch kü cµng ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p khèng chÕ nh­ liªn kÕt víi mét sè C«ng ty x©y dùng m¹nh nh»m t¹o ra hµng rµo c¶n trë x©m nhËp ®èi víi hä. C¸c ®èi thñ tiÒm tµng mµ c«ng ty cÇn quan t©m lµ Licogi, Bé giao th«ng, Bé n¨ng l­îng vµ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi . .. Ph©n tÝch hoµn c¶nh néi bé C«ng ty. Chóng ta kh«ng chØ ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh mµ cßn ph¶i ph©n tÝch nh÷ng thÕ m¹nh ®iÓm yÕu cña m×nh tõ ®ã ph¸t huy thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ ®iÓm yÕu cña m×nh. Trong ph¹m vi néi bé C«ng ty ta cÇn ph©n tÝch theo nh÷ng vÊn ®Ò sau ®Ó cã thÓ thÊy ®­îc thÕ m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña C«ng ty: . Ph©n tÝch c¸c nguån lùc. C¸c nguån lùc cña C«ng ty bao gåm cã m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n c«ng, tµi chÝnh nh­ c«ng ty ph©n tÝch kh¸ chi tiÕt. §©y lµ nh÷ng ®iÓm m¹nh mµ c«ng ty cÇn tËn dông ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh.Ngoµi ra c«ng ty nªn tËp trung vµo ho¹t ®éng marketing ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng kinh doanh ®­îc bÒn v÷ng. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn cung lín h¬n cÇu hiÖn nay, C«ng ty ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi mét vÊn ®Ò rÊt lín ®ã lµ sù c¹nh tranh tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh. Do vËy, viÖc ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc nh»m ®¶m b¶o chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. Ta cÇn tËp trung ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: + BÇu kh«ng khÝ lµm viÖc trong doanh nghiÖp lµ tèt hay xÊu? mäi ng­êi cã quan t©m tíi nhau hay kh«ng? Cã gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc hay kh«ng? + Møc sinh lêi cña vèn ®Çu t­ lµ cao hay thÊp? + N¨ng suÊt lao ®éng ?... X¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu cho C«ng ty cæ phÇn X©y dùng N¨ng L­îng Cã nhiÒu c¸ch x¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu cña Tæng C«ng ty, ë ®©y ta sÏ x¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu theo c¸c môc tiªu dµi h¹n vµ môc tiªu ng¾n h¹n. Môc tiªu dµi h¹n (tõ nay ®Õn n¨m 2015). NhËn thøc râ ®­îc nh÷ng thuËn lîi còng nh­ khã kh¨n th¸ch thøc cña §Êt n­íc, cña ngµnh vµ cña c«ng ty tr­íc khi b­íc vµo thÕ kû XXI, c¨n cø vµo môc tiªu chiÕn l­îc 10 n¨m (2010-2020) cu¶ §¶ng, chóng ta cÇn x¸c ®Þnh ®Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi cho c«ng ty.C«ng ty nªn x©y dung chiÕn l­îc theo ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc vµ x©y dung chiÕn l­îc rong thêi gian kho¶ng 10 n¨m chø kh«ng ph¶I tËp trung chñ yÕu theo n¨n nh­ hiÖn nay. §Þnh h­íng: X©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty trë thµnh nhµ thÇu chuyªn nghiÖp, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi lµm th­íc ®o chñ yÕu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trªn c¬ së duy tr× vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ x©y dùng truyÒn thèng. Ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Môc tiªu: C«ng ty nªn ®­a ra c¸c môc tiªu cô thÓ nh­ : 1. PhÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 13-15%. 2. PhÊn ®Êu ®Ó trë thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh víi nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau, víi kinh nghiÖm c¹nh tranh cao. 3. LÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi lµm th­íc ®o chñ yÕu vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty vÒ chÊt : §ã lµ chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. · Mét sè chØ tiªu chñ yÕu ®Õn n¨m 2015: T¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 13-15%. Doanh thu kho¶ng 650 tû ®ång. Tæng tµi s¶n t¨ng lªn 499 tû ®ång Vèn kinh doanh b×nh qu©n n¨m tõ 32,5 ®Õn 150 tû ®ång. Lîi nhuËn ®¹t tõ 40 tû ®Õn 50 tû ®ång. Lao ®éng b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng tõ 30- 40 ng­êi. Thu nhËp b×nh qu©n 1 ng­êi/ th¸ng hµng n¨m t¨ng 10-15 %. Tr­íc hÕt tõ nay ®Õn n¨m ®Õn n¨m 2010 Tæng c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu sau: Doanh thu hµng n¨m t¨ng 35 % tøc kho¶ng 650 tû ®ång Vèn kinh doanh t¨ng lªn kho¶ng 98,7 tû ®ång . Nép ng©n s¸ch hµng n¨m tõ 100®Õn 125 tû ®ång . Lîi nhuËn b×nh qu©n t¨ng tõ 2-3 tû Lao ®éng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 30- 40 ng­êi . Thu nhËp b×nh qu©n 1 ng­êi / th¸ng c¶ th­ëng tõ 3.5 triÖu ®Õn 3.8 triÖu ®ång Môc tiªu ng¾n h¹n (hµng n¨m). Môc tiªu ng¾n h¹n lµ sù cô thÓ ho¸ môc tiªu dµi h¹n, xem nh­ c¸i cÇn ®¹t ®­îc trong n¨m. Môc tiªu ng¾n h¹n cña C«ng ty hiÖn nay bao gåm c¸c môc tiªu trong tõng lÜnh vùc cô thÓ mµ c«ng ty ®ang tham gia §¶m b¶o th¾ng thÇu c¸c dù ¸n. §¶m b¶o huy ®éng vèn cho c¸c c«ng tr×nh ®· vµ ®ang x©y dùng .§Çu t­ thªm ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ thi c«ng x©y l¾p tiªn tiÕn, ®Çu t­ con ng­êi gåm c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. T¨ng c­êng ho¹t ®éng tiÕp thÞ ®Êu thÇu. Khi x©y dùng môc tiªu dµi h¹n còng nh­ ng¾n h¹n C«ng ty cÇn ph¶i chó ý quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau nh»m lµm cho hÖ thèng môc tiªu ®óng ®¾n vµ khoa häc: + Môc tiªu ph¶i cô thÓ, nghÜa lµ nã ph¶i ®­îc l­îng ho¸. + Môc tiªu ph¶i linh ho¹t, cã thÓ thay ®æi phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh. + §¶m b¶o tÝnh kh¶ thi, tøc lµ phï hîp víi n¨ng lùc néi t¹i cña C«ng ty. + Ph¶i nhÊt qu¸n(thèng nhÊt), gi÷a c¸c môc tiªu kh«ng m©u thuÉn nhau. + Môc tiªu ph¶i hîp lý. VËn dông mét sè m« h×nh ®Ó ph©n tÝch lùa chän chiÕn l­îc Cã rÊt nhiÒu m« h×nh ®­îc vËn dông ®Ó ph©n tÝch, trong tr­êng hîp nµy nªn sö dông ba m« h×nh phæ biÕn sau ®Ó ph©n tÝch: Ma trËn thÞ phÇn/ t¨ng tr­ëng cña Boston Consulting Group (BCG). Theo phÇn lý luËn chóng ta ®· biÕt ma trËn nµy ®­îc Boston Consulting Group khëi x­íng tõ n¨m 1960, nã ®­îc ph¸t triÓn tõ ®­êng cong kinh nghiÖm cña M.Porter. Khi ¸p dông ma trËn nµy Tæng C«ng ty cÇn chó ý: Trôc hoµnh biÓu thÞ phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi cña Tæng C«ng ty (phÇn tr¨m cña Tæng C«ng ty so víi c¸c ®èi thñ trong thÞ tr­êng cña c¸c s¶n phÈm: x©y l¾p, xi m¨ng, bao b×, vËn t¶i...). Trôc tung biÓu thÞ tû lÖ t¨ng tr­ëng thÞ phÇn hµng n¨m cña mçi lo¹i s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty. Mçi vßng trßn biÓu thÞ thÞ phÇn cña s¶n phÈm ®ã. Ma trËn ®­îc biÓu thÞ trong s¬ ®å sau: S¬ ®å: Ma trËn BCG ¸p dông cho C«ng ty Ng«i sao DÊu hái Con bß s÷a Con chã 10 0 PhÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi Kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng thÞ tr­êng 10% 0 VËn t¶i Kinh doanh S¶n xuÊt ,khai th¸c X©y dung giao th«ng,thuû lîi (1) Ng«i sao: S¶n phÈm cã tû lÖ t¨ng tr­ëng vµ phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi cao, ®èi víi C«ng ty ®ã chÝnh lµ s¶n phÈm X©y l¾p . HiÖn nay, s¶n phÈm nµy ®ang cã kh¶ n¨ng sinh lêi lín nhÊt, rñi ro Ýt. H­íng chiÕn l­îc s¾p tíi lµ gi÷ vÞ trÝ c¹nh tranh chi phèi, cÇn ®Çu t­ dÓ më réng d©y truyÒn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m th©m nhËp vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. (2) Nhãm bß s÷a: Nhãm nµy cã tû lÖ t¨ng tr­ëng thÊp, phÇn thÞ tr­êng cao, trong C«ng ty chÝnh lµ s¶n phÈm kinh doanh. S¶n phÈm nµy cã kh¶ n¨ng sinh lîi cao, rñi ro Ýt. H­íng chiÕn l­îc hiÖn nay lµ sinh lîi, tøc lµ cè g¾ng khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó nh»m thu l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho C«ng ty. (3) Nhãm dÊu hái: Nhãm nµy cã tû lÖ t¨ng tr­ëng cao nh­ng phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi l¹i thÊp. §èi víi C«ng ty hiÖn nay th× s¶n phÈm bao b×, vËn t¶i ®ang n»m t¹i « dÊu hái. H­íng chiÕn l­îc ®èi víi s¶n phÈm nµy lµ ph¶i tÝch cùc ®Çu t­ thªm, më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt, t×m ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt thÝch hîp nhÊt, tõ ®ã ph¸t triÓn s¶n phÈm nµy lªn « ng«i sao. (4) Nhãm con chã: Cã thÞ phÇn t­¬ng ®èi vµ tû lÖ t¨ng tr­ëng thÊp. Trong C«ng ty th× bé phËn s¶n xuÊt ®ang n»m ë nhãm nµy H­íng chiÕn l­îc ¸p dông cho m« h×nh nµylµ kh«ng tiÕp tôc ®Çu t­ më réng, duy tr× æn ®Þnh ë møc hiÖn nay nh»m ®¶m b¶o cung cÊp xi m¨ng, söa xh÷a c¸c thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh trong néi bé c¸c ®¬n vÞ cña C«ng ty. Ma trËn SWOT (Strengths- Weaknesses- Oportunities-Threats). Do ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng, do ®ã ta kh«ng thÓ vËn dông ma trËn nµy cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty, ë ®©y ta chØ ¸p dông cho tõng s¶n phÈm, trong ph¹m vi cã h¹n cña luËn v¨n nµy ta sÏ ¸p dông cho s¶n phÈm x©y l¾p. VËn dông ma trËn SWOT, C«ng ty nªn tiÕn hµnh theo t¸m b­íc sau: LiÖt kª c¬ héi lín bªn ngoµi C«ng ty. LiÖt kª c¸c mèi ®e däa quan träng bªn ngoµi C«ng ty. LiÖt kª c¸c ®iÓm m¹nh chñ yÕu cña C«ng ty. LiÖt kª c¸c ®iÓm yÕu chñ yÕu cña C«ng ty. KÕt hîp ®iÓm m¹nh bªn trong víi c¬ héi bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc S/O vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm m¹nh bªn trong víi ®e do¹ bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc S/T vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm yÕu bªn trong víi c¬ héi bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc W/O vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm yÕu bªn trong víi nguy c¬ bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc W/T vµo « thÝch hîp. ViÖc thùc hiÖn 8 b­íc trªn ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu sau: Ma trËn SWOT ¸p dông Tæng C«ng ty X©y Dùng S«ng §µ Ma trËn SWOT C¬ héi (0): 1.Khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn t¸c ®éng tíi x©y dùng. 2.ChÝnh Phñ chuÈn bÞ ®Çu t­ vµo mét sè c«ng tr×nh lín. 3.Sù xuÊt hiÖn cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 4.Sù ph¸t triÓn cña dÞch vô kh¸ch s¹n. 5.C¸c trô së c¬ quan Nhµ n­íc ë c¸c thµnh phè ®ang xuèng cÊp. 6.Tr×nh ®é d©n trÝ cao. Nguy c¬ (T): 1.§èi thñ c¹nh tranh m¹nh. 2.Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, sù Ðp gi¸ cña c¸c chñ ®Çu t­. 3.XuÊt hiÖn c¸c liªn doanh vÒ x©y dùng. 4.ChÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc thay ®æi th­êng xuyªn. §iÓm m¹nh (S): 1.Cã vèn lín ,m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dông, nh©n c«ng tr×nh ®é 2.Cã uy tÝn trong kinh doanh. 3.Cã thÓ liªn kÕt víi c¸c C«ng ty trong néi bé ngµnh ChiÕn l­îc S/O: 1.TËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn, nh©n c«ng, m¸y mãc, uy tÝn vµ sù ­u ®·i ®Ó th¾ng thÇu c¸c c«ng tr×nh lín cña Nhµ n­íc. 2.Th©m nhËp vµo khu c«ng nghiÖp, chÕ xuÊt vµ c¸c thµnh phè. ChiÕn l­îc S/T: 1.Cã thÓ liªn kÕt víi c¸c C«ng ty néi bé ®Ó th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh. 2.TËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn ®Ó chèng l¹i søc Ðp tõ chñ ®Çu t­. 3.TËn dông sù ­u ®·i ®Ó v­ît qua sù thay ®æi vÒ ph¸p luËt. §iÓm yÕu (W): 1.ChÊt l­îng c«ng tr×nh kh«ng cao. 2.C¬ chÕ qu¶n lý kÐm 3.Tr×nh ®é marketing cßn yÕu kÐm. 4.¸p dông khoa häc c«ng nghÖ cßn yÕu. ChiÕn l­îc W/O 1.Tr×nh ®é marketing cßn yÕu kÐm cã thÓ v­ît qua nhê c¸c dù ¸n lín ChÝnh Phñ s¾p ®Çu t­. 2.TËn dông sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ ®Ó ®Èy m¹nh viÖc ¸p dông chóng. ChiÕn l­îc W/T: 1.Kh¾c phôc chÊt l­îng c«ng tr×nh ®Ó ®èi phã víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, víi c¸c chñ c«ng tr×nh. 2.§Èy m¹nh viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ ®Ó c¹nh tranh víi c¸c liªn doanh. Qua ph©n tÝch b¶ng trªn th× ®èi víi s¶n phÈm x©y l¾p hiÖn nay C«ng ty nªn tËp trung chñ yÕu vµo chiÕn l­îc S/O. X©y dùng mét sè m« h×nh chiÕn l­îc vËn dông cho C«ng ty. Qua viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu, ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh vµ vËn dông mét sè m« h×nh ®Ó ph©n tÝch chiÕn l­îc, ta cã thÓ ®i x©y dùng cho Tæng C«ng ty X©y Dùng S«ng §µ mét sè chiÕn l­îc sau: · ChiÕn l­îc ThÞ tr­êng. · ChiÕn l­îc §Êu thÇu. · ChiÕn l­îc Ph¸t triÓn con ng­êi. (1). ChiÕn l­îc thÞ tr­êng. Trªn c¬ së hÖ thèng môc tiªu ®· x¸c ®Þnh, ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cho thÊy doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ph­¬ng h­íng x©m nhËp thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh vµ cô thÓ ho¸ thªm lÜnh vùc s¶n phÈm kinh doanh mµ hÖ thèng môc tiªu ®· ®Ò ra. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng bao gåm c¸c chiÕn l­îc nh­ sau: + ChiÕn l­îc thÞ tr­êng chuyªn m«n ho¸ hÑp: ChiÕn l­îc nµy chØ tËp trung vµo mét thÞ tr­êng chñ yÕu chuyªn m«n ho¸ theo s¶n phÈm x©y dùng. + ChiÕn l­îc thÞ tr­êng më réng: Tøc lµ viÖc lùa chän kinh doanh theo mét nhiÒu thÞ tr­êng víi nh÷ng tû lÖ kh¸c nhau. Trong ®ã cã c¸c thÞ tr­êng chÝnh vµ thÞ tr­êng bæ trî. + ChiÕn l­îc thÞ tr­êng tæng hîp: Kh«ng chØ ho¹t ®éng trong ph¹m vi thÞ tr­êng x©y l¾p vµ cßn v­¬n ra chiÕm lÜnh c¸c thÞ tr­êng kh¸c nh­: vËn t¶i, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu... Qua ®ã, kÕt hîp toµn bé nh÷ng ph©n tÝch trªn C«ng ty cæ phÇn X©y dùng N¨ng L­îng cã thÓ x¸c ®Þnh chiÕn l­îc thÞ tr­êng cña C«ng ty lµ chiÕn l­îc thÞ tr­êng tæng hîp (chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ däc). Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty bao trïm c¸c lÜnh vùc: x©y l¾p, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ, vËn t¶i. (2). ChiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Tõ ph©n ®o¹n chiÕn l­îc cña C«ng ty lµ ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc: lÜnh vùc x©y l¾p; lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp; lÜnh vùc vËn t¶i; lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ. Cho nªn trong chiÕn l­îc s¶n phÈm C«ng ty cÇn chØ ra c¸c chiÕn l­îc cô thÓ cho tõng lÜnh vùc chø kh«ng nªn ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc tæng hîp. · VÒ s¶n phÈm x©y l¾p: Mçi doanh nghiÖp x©y l¾p th­êng lùa chän cho m×nh mét trong c¸c chiÕn l­îc sau: + ChiÕn l­îc h­íng vµo c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, yªu cÇu kü thuËt cao. + ChiÕn l­îc h­íng vµo c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n cã quy m« trung b×nh, yªu cÇu kü thuËt truyÒn thèng. + ChiÕn l­îc h­íng vµo c¸c c«ng tr×nh nhá, kü thuËt ®¬n gi¶n. XÐt vÒ mÆt n¨ng lùc kü thuËt, thiÕt bÞ vµ n¨ng lùc cña C«ng ty, C«ng ty nªn ®i vµo c¶ 3 h­íng chiÕn l­îc trªn. Nh­ng ®Æc biÖt chó träng vµo chiÕn l­îc mét vµ hai. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: + §Çu t­ ®ång bé ho¸ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ truyÒn thèng, qu¶n lý sö dông tèt nh÷ng trang thiÕt bÞ cßn sö dông ®­îc. + TiÕp tôc ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc míi hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. + Tæ chøc hÖ thèng tiÕp thÞ réng r·i theo khu vùc ®Þa lý ®Ó cã thÓ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá th­êng ph©n t¸n trªn diÖn réng. + Cã ph­¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý. + Tranh thñ th¾ng thÇu c¸c c«ng tr×nh lín cña Nhµ n­íc. · VÒ kinh doanh vµ lÜnh vùc kh¸c C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ph¸t huy thªm c¸c lÜnh vùc kh¸c mµ trong b¶n ®¨ng kÝ kinh doanh cña c«ng ty. (3). ChiÕn l­îc ®Êu thÇu. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh trong ngµnh x©y dùng mµ ®©y lµ chiÕn l­îc hÕt søc ®Æc thï cña C«ng ty. ChiÕn l­îc nµy bao gåm c¸c chiÕn l­îc cô thÓ sau: a. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu dùa chñ yÕu vµo ­u thÕ vÒ gi¸. C«ng ty lùa chän chiÕn l­îc nµy khi xÐt thÊy m×nh kh«ng cã ­u thÕ vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ so víi c¸c nhµ thÇu kh¸c nh­ng l¹i cã ­u thÕ tiÒm tµng nµo ®ã ®Ó gi¶m chi phÝ x©y dùng nh­: + Cã thÓ gi¶m chi phÝ tËp kÕt, di chuyÓn lùc l­îng ë gÇn ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. + Cã thÓ tËn dông nh÷ng trang thiÕt bÞ ®· khÊu hao hÕt ®Ó gi¶m chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. + Khai th¸c ®­îc nguån vËt liÖu víi gi¸ thÊp hoÆc cã s½n c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu cña C«ng ty gÇn ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. §Ó thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc nµy C«ng ty cÇn cã mét sè gi¶i ph¸p sau: + Dù b¸o nhu cÇu vËt liÖu, ®Çu t­ x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu theo khu vùc c«ng tr×nh. + TriÖt ®Ó sö dông lao ®éng gi¶n ®¬n ngoµi x· héi. + Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc cã ­u thÕ vÒ trang thiÕt bÞ hoÆc c¬ së vËt liÖu. + X©y dùng ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng tèi ­u ®Ó gi¶m chi phÝ x©y dùng. Sau khi x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng, lùa chän ®­îc ph­¬ng ¸n tèi ­u, x¸c ®Þnh gi¸ chuÈn theo ph­¬ng ¸n ®· chän, C«ng ty sÏ xÐt ®Õn kh¶ n¨ng ®Þnh gi¸ bá thÇu. VÒ nguyªn t¾c cã thÓ cao h¬n, b»ng hoÆc thÊp h¬n gi¸ chuÈn. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ bá thÇu cao h¬n hoÆc b»ng gi¸ chuÈn ph¶i xÐt ®Õn møc ®é v­ît tréi ­u thÕ gi¸ cña C«ng ty so víi c¸c C«ng ty kh¸c vµ tÝnh bøc xóc cña viÖc th¾ng thÇu. NÕu ­u thÕ vÒ gi¸ cña C«ng ty v­ît tréi kh«ng nhiÒu so víi mét trong c¸c nhµ thÇu kh¸c th× gi¸ bá thÇu tèi thiÓu cã thÓ b»ng gi¸ chuÈn hoÆc t¨ng chót Ýt. Tr­êng hîp cã nhu cÇu bøc xóc ph¶i th¾ng thÇu ®Ó x©m nhËp thÞ tr­êng hoÆc thiÕu viÖc lµm gay g¾t th× gi¸ bá thÇu cã thÓ thÊp h¬n gi¸ chuÈn. Møc ®é gi¶m gi¸ bá thÇu so víi gi¸ chuÈn cña mét c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c ­u thÕ ®· nªu trªn. §­¬ng nhiªn tr­êng hîp th¾ng thÇu kh«ng bøc thiÕt C«ng ty cã thÓ chän gi¸ bá thÇu lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ chuÈn. b. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu dùa chñ yÕu vµo ­u thÕ kü thuËt c«ng nghÖ. ChiÕn l­îc nµy ®­îc ¸p dông khi C«ng ty cã ­u thÕ vÒ c«ng nghÖ, tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng hoÆc c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dông trong khu«n khæ mét hoÆc mét sè dù ¸n nµo ®ã. C«ng ty rÊt cã ­u thÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, thuû ®iÖn ,thuû lîi nh­: ®ª, kÌ, ®Ëp; c¸c c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn thÕ vÒ kü thuËt còng nh­ c«ng nghiÖp. Cho nªn, ®©y lµ ­u thÕ lín ®Ó C«ng ty thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Êu thÇu cña m×nh mét c¸ch tèt h¬n. C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: + §Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c lo¹i m¸y mãc chuyªn dïng. + Cã chÝnh s¸ch thu hót, ph¸t triÓn ®éi ngò kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ. + Cã chÝnh s¸ch b¶o ®¶m kü thuËt, chÊt l­îng c«ng tr×nh ®Ó gi÷ v÷ng ­u thÕ cña m×nh ®­îc l©u bÒn. c. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu dùa vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh. ChiÕn l­îc nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã tiÒm lùc tµi chÝnh v÷ng m¹nh víi nh÷ng c¸ch huy ®éng vèn kh¸c nhau. Nh÷ng c¸ch thøc nh­: øng vèn thi c«ng tr­íc cho chñ c«ng tr×nh, chÊp nhËn thanh to¸n chËm... B»ng c¸ch ®ã th× nhµ thÇu cã thÓ tham gia vµ th¾ng thÇu theo ph­¬ng thøc chän thÇu. §ã lµ v× c¸c chñ c«ng tr×nh nhiÒu khi cã nhu cÇu vµ dù kiÕn x©y dùng ch­¬ng tr×nh nh­ng ch­a ®­îc duyÖt vèn hoÆc ch­a huy ®éng vèn. ChiÕn l­îc nµy ®ßi hái ph¶i cã sù chÊp nhËn m¹o hiÓm vµ rñi ro. Tuy nhiªn, bï l¹i C«ng ty cã thÓ giµnh ®­îc c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n hoÆc ®­îc thanh to¸n c¶ l·i, vèn ®· øng ra ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh víi mét l·i suÊt cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. BiÖn ph¸p chñ yÕu lµ : + Lùa chän gi¶i ph¸p thi c«ng tèi ­u, thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh. + ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn tõ néi bé, tõ c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt cã n¨ng lùc tµi chÝnh m¹nh vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng cao, chÝnh s¸ch sö dông vèn vay ng©n hµng. + CÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch khai th¸c tæng thÓ l©u dµi ®èi víi chñ c«ng tr×nh mµ m×nh chÊp nhËn theo nguyªn t¾c chÞu thiÖt tr­íc thu lîi sau. d. ChiÕn l­îc dùa vµo c¸c ­u thÕ ngoµi kinh tÕ. ChiÕn l­îc nµy ®­îc ¸p dông chñ yÕu trong tr­êng hîp mong muèn ®­îc chØ ®Þnh thÇu c¸c c«ng tr×nh dù ¸n nµo ®Êy. C¸c ­u thÕ cô thÓ lµ : + Nh÷ng mèi quan hÖ cña C«ng ty víi chñ c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh hîp t¸c l©u dµi. + Sù tÝn nhiÖm vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh ®· t¹o tr­íc ®ã. C«ng ty cÇn: + T¹o lËp c¸c mèi quan hÖ tin cËy lÉn nhau víi c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¸c chñ c«ng tr×nh. + TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ x· héi nh­ tham gia hç trî, ñng hé ®Þa ph­¬ng x©y dùng mét sè c«ng tr×nh nhá nµo ®Êy, tham gia cøu trî nh©n ®¹o vµ c¸c ho¹t ®éng t×nh nghÜa... Khi x©y dùng chiÕn l­îc ®Êu thÇu cho C«ng ty cÇn chó ý lµ kh«ng nªn x©y dùng duy nhÊt mét chiÕn l­îc nµo ®ã, mµ cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña C«ng ty x©y dùng mét chiÕn l­îc kÕt hîp thÝch hîp víi m×nh. (4) ChiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi. ChiÕn l­îc kinh doanh ®­îc lËp ra vµ thùc hiÖn bëi ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña C«ng ty.V× vËy, cã thÓ nãi chiÕn l­îc vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh phô thuéc vµo tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Cho nªn trong ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh th× chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi lµ x­¬ng sèng xuyªn suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Do ®ã tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi ®éi ngò nµy ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: + Cã quan ®iÓm vµ th¸i ®é râ rµng, trung thµnh víi c¸c lîi Ých cña c«ng ty,cã ý thøc chÊp hµnh kû luËt tèt . + Cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó hoµn thµnh tèt mäi nhiªm vô vµ môc tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra . + Cã ®¹o ®øc trongkinh doanh, trong qu¶n lý vµ mäi quan hÖ víi thÓ lao ®éng trong c«ng ty. VËy C«ng ty cÇn thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi víi c¸c néi dung sau: * Tæ chøc sö dông nguån nh©n lùc theo c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ®· x¸c ®Þnh nh»m khai th¸c tèt nhÊt n¨ng lùc trÝ tuÖ vµ søc lùc cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn chøc, bè trÝ s¾p xÕp, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ yÕu tè lao ®éng. * §Çu t­ ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é mäi mÆt cña ®éi ngò lao ®éng ®Ó ®ñ søc lµm chñ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi yªu cÇu ngµy cµng cao h¬n vÒ tr×nh ®é còng nh­ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. * T¹o ra ®­îc c¸c ®éng lùc kinh tÕ nh­ cã chÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý, cã chÕ ®é l­¬ng th­ëng râ rµng. * T¹o ra ®­îc c¸c ®éng lùc tinh thÇn nh­ ®Ò cao lßng tù träng, l­¬ng t©m, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng thi ®ua s¶n xuÊt. C¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p lín ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh ë C«ng ty (1).§æi míi c«ng nghÖ lu«n lµ mét gi¶i ph¸p cã tÝnh then chèt. §æi míi c«ng nghÖ quyÕt ®Þnh sù chuyÓn biÕn vÒ kh¶ n¨ng chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c«ng ty.§Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng n¨ng suÊt n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty.C«ng ty lu«n cÇn ph¶i m¹nh d¹n ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng vµ c¸n bé qu¶n lý kü thuËt. C«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: - TËn dông triÖt ®Ó sè thiÕt bÞ, xe, m¸y sau khi hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh.§iÒu ®éng linh ho¹t ®Ó gi¶m bít chi phÝ mua míi. - HiÖn ®¹i ho¸ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng ngµnh ®­êng bé, ®­êng hÇm. - Nghiªn cøu c¶i tiÕn, tù chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng. - Tù chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ, dông cô phôc vô c«ng t¸c x©y l¾p: m¸y b¬m, m¸y hµn, que hµn, giµn gi¸o, v¸n khu«n, dông cô cÇm tay, hµng b¶o hé lao ®éng… Muèn vËy, c«ng ty nªn cã c¸c biÖn ph¸p nh­: + TÝch cùc t×m kiÕm vµ huy ®éng mäi nguån vèn ®Çu t­. - Nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp - Nguån vèn tõ c¸c nguån kh¸c nh­ vèn vay cña ng©n hµng, vèn vay cña n­íc ngoµi, vèn cã ®­îc do hîp t¸c x· liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c«ng ty kh¸c, hoÆc huy ®éng vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. + T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n nªn thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi. (.)Tæ chøc tèt ho¹t ®éng nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, n©ng cao n¨ng lùc cña c«ng ty trong ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh. Tr­íc khi x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ph¸t triÓn doanh nghiÖp mét trong nh÷ng nh©n tè dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña c«ng ty lµ ph¶i n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh khi tham gia ®Êu thÇu. Nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ tiªn quyÕt ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt cho c«ng ty. Th«ng tin sai lÖch, chËm trÔ hoÆc kh«ng ®Çy ®ñ ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¶i chi phÝ rÊt nhiÒu thêi gian c«ng søc tiÒn cña nh­ng vÉn kh«ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong muèn. Do kh«ng cã th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ thÞ tr­êng vµ th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong nhiÒu tr­êng hîp c«ng ty ®· mÊt c¬ héi kinh doanh. MÆc dï c«ng ty còng ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng nh­ng c«ng t¸c thÞ tr­êng cßn yÕu, ch­a ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh vµ n¨ng lùc së tr­êng cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.§Ó kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu ®ã vµ vËn dông tèi ®a c¬ héi cña m«i tr­êng c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn theo mét sè gi¶i ph¸p sau: - §Çu t­, ph¸t triÓn C«ng ty t­ vÊn m¹nh cã kh¶ n¨ng lµm c¸c hå s¬ ®Êu thÇu, mêi thÇu trän gãi c¸c c«ng tr×nh trong n­íc vµ quèc tÕ víi chÊt l­îng cao. - Cñng cè vµ ph¸t triÓn lùc l­îng lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Êu thÇu , ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh dù ¸n tõ c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng vµ m¹nh vÒ chÊt l­îng cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ë tÇm quèc tÕ. - T¨ng c­êng mäi kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ n¾m b¾t th«ng tin nhanh nh¹y vÒ thÞ tr­êng. - X©y dùng tiªu chuÈn c¸n bé qu¶n lý, thi c«ng vµ c«ng nh©n phï hîp víi khu vùc vµ thÕ giíi; §µo t¹o hÖ thèng ngµnh nghÒ cã ®ñ tr×nh ®é vµ cã b»ng cÊp, chøng chØ theo th«ng lÖ quèc tÕ. - Thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9000 trong x©y l¾p c«ng tr×nh vµ ISO 1400 vÒ m«i tr­êng… - T×m mäi biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - T¨ng c­êng tham gia dù thÇu vµ lµm thÇu chÝnh c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ vèn vay ODA, cè g¾ng kh«ng thua trªn s©n nhµ, tõng b­íc v­¬n ra x©y dùng t¹i thÞ tr­êng quèc tÕ. - T¨ng c­êng liªn danh , liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t¹o thªm søc m¹nh trong c¹nh tranh trªn c¬ së b×nh ®¼ng , t«n träng lÉn nhau, c¸c bªn cïng cã lîi. - §Þnh h­íng, ph©n chia thÞ tr­êng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trªn c¬ së së tr­êng vµ kh¶ n¨ng cña tõng ®¬n vÞ , tr¸nh sù dµn tr¶i, ph©n t¸n, l·ng phÝ, khã qu¶n lý chi phÝ vµ doanh thu. - Tõng b­íc më réng thÞ tr­êng c¶ miÒn B¾c vµ miÒn Nam . (3) TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc, ®æi míi qu¶n lý kinh doanh, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc, ®æi míi qu¶n lý kinh doanh. - Dùa trªn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc ®Ó söa ®æi ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, qui chÕ tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n qui ®Þng néi bé kh¸c cho phï hîp, t¹o sù th«ng tho¸ng ,n¨ng ®éng trong SXKD. - X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn ISO 9000 hoµn chØnh. - S¾p xÕp l¹i hÖ tèng kiÓm so¸t néi bé ®Ó ®¶m b¶o hiÖu lùc kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nh÷ng chøc n¨ng kh«ng ®­îc chång chÐo, bé m¸y phaØ gän nhÑ. Ph¶i cã sù thèng nhÊt , ®ång nhÊt vÒ ch­¬ng tr×nh gi÷a hÖ thèng kiÓm so¸t cña chuyªn m«n víi hÖ thèng kiÓm tra c¸c cÊp cña §¶ng vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng. T¨ng c­êng sù kiÓm tra, gi¸m s¸t nh­ng kh«ng ®­îc g©y khã kh¨n, ¸ch t¾c cho s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ , lÊy ng¨n ngõa khuyÕn c¸o lµm môc ®Ých chÝnh. Sai ph¹m ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i ®­îc xö lý kÞp thêi. - ViÖc s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c gi÷ v÷ng sù æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn , kh«ng lµm ®ång lo¹t ngay mét lóc mµ chØ lµm tõng b­íc , phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý SXKD. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. X©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi m¹nh vÒ mäi mÆt ®ñ vÒ sè l­îng víi tr×nh ®é häc vÊn vµ tay nghÒ cao, cã n¨ng lùc qu¶n lý , cã n¨ng lùc s¸ng t¹o vµ øng dông c«ng nghÖ míi , lao ®éng víi n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. * Tr­íc hÕt c«ng ty cÇn ph¶i chó träng viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé trong viªc lËp chiÕn l­îc kinh doanh cho C«ng ty. §Ó cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé cã ®­îc kiÕn thøc vµ n¨ng lùc trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: + §µo t¹o vµ båi d­ìng kiÕn thøc vÒ chiÕn l­îc kinh doanh cho ®éi ngò c¸n bé cao cÊp trong C«ng ty vµ c¸c c¸n bé ë Phßng KÕ ho¹ch. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy ph¶i tiÕn hµnh trÝch mét phÇn tr¨m trong lîi nhuËn cña C«ng ty ®Ó thuª chuyªn gia cã tr×nh ®é vÒ chiÕn l­îc kinh doanh hoÆc göi hä ®i häc líp vÒ chiÕn l­îc kinh doanh. + Cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vÒ vËt chÊt còng nh­ vÒ tinh thÇn ®èi víi ®éi ngò c¸n bé ®ã nh­ ®­îc th­ëng hoÆc tr¶ tiÒn ®i häc. + TuyÓn dông nh÷ng sinh viªn hoÆc c¸n bé cã kiÕn thøc tr×nh ®é trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc. §©y lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty, bëi v× nÕu thiÕu con ng­êi th× mäi ý t­ëng cña C«ng ty còng ®Òu bá ®i. * Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé trong viÖc lËp chiÕn l­îc,C«ng ty hiÖn nay cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn con ng­êi : - X©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi ®Õn n¨m 2015. KÕ ho¹ch nµy ph¶i g¾n vµ ®ång bé víi kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng ty. - Thùc hiÖn nguyªn t¾c §¶ng thèng nhÊt l·nh ®¹o c«ng t¸c c¸n bé vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. X©y dùng vµ lµm tèt c«ng t¸c qui ho¹ch, ®µo t¹o c¸n bé võa ®¸p øng yªu cÇu tr­íc m¾t, võa ®¸p øng yªu cÇu l©u dµi. - Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc vµ ph­¬ng thøc ®µo t¹o: võa ®µo t¹o míi, võa ®µo t¹o l¹i; võa tù ®µo t¹o, võa tuyÓn dông míi; võa ®µo t¹o trong n­íc, võa ®µo t¹o n­íc ngoµi. - G¾n viÖc ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô víi viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é chÝnh trÞ vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷. - T¹o mäi ®iÒu kiÖn vµ khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn tù häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. - §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®iÒu hµnh dù ¸n , c¸n bé qu¶n lý c¬ së c«ng nghiÖp. V . KẾT LUẬN 5.1 Kết luận Trong bÊt cø giai ®o¹n nµo, thêi kú nµo cña c¬ chÕ thÞ tr­êng th× chiÕn l­îc kinh doanh còng lu«n lu«n cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®èi víi doanh nghiÖp. §èi víi C«ng ty cæ phÇn X©y dùng N¨ng L­îng còng vËy, chiÕn l­îc kinh doanh lu«n ®ãng mét vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn, sù suy thÞnh cña C«ng ty. Th«ng qua mét hÖ thèng c¸c môc tiªu, m« h×nh chiÕn l­îc chñ yÕu mµ x¸c ®Þnh, t¹o dùng mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ c¸ch thøc, biÖn ph¸p, mµ C«ng ty sÏ ph¶i thùc hiÖn v­¬n tíi trong t­¬ng lai. Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ, sù bïng næ cña th«ng tin cïng víi c¸c yÕu tè bÊt ngê x¶y ra liªn tiÕp ®èi víi nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia, nªn viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­íc kinh doanh ®óng ®¾n lµ rÊt cÇn thiÕt. Do vËy, ngµnh x©y dùng còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n muèn cã sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng th× còng cÇn cã ®­êng lèi chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n vµ ph¶i lu«n hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh sao cho phï hîp víi tõng thêi kú, tõng giai ®o¹n. Th«ng qua chiÕn l­îc kinh doanh x©y dùng c¸c b­íc hµnh ®éng mét c¸ch khoa häc, dù ®o¸n tr­íc c¬ héi vµ rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i vµ ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt. §Æc biÖt ®èi víi C«ng ty cæ phÇn X©y dùng N¨ng L­îng ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc mµ trong t­¬ng lai sÏ gÆp rÊt nhiÒu rñi ro, khi ®ã cã mét chiÕn l­îc kinh doanh hoµn thiÖn sÏ gióp cho C«ng ty cã kh¶ n¨ng vµ biÕt øng phã víi mäi t×nh huèng ë mäi n¬i, mäi lóc tõ ®ã kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña C«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. 5.2 Kiến nghị TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN VÀ QTKD ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : “ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG TỪ NĂM 2008 - 2015” Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đỗ Thành Xương Sinh viên thực hiện : Hoàng Thị Thảo Lớp : QTKD – K50 HÀ NỘI 2009 Môc lôc 1.4.2 Chiến lược kinh doanh xác định các mục tiêu cho doanh nghiệp 9 1.4.3 Chiến lược kinh doanh nhằm xác định phương hướng thực hiện mục tiêu 10 1.4.4 Chiến lược kinh doanh cuối cùng thể hiện phương án chiến lược 10 2.1 Tầm quan trọng và lợi ích của chiến lược kinh doanh 10 2.1.1 Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh 10 2.1.2 Lợi ích của chiến lược kinh doanh 10 2.2 Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay 11 2.3 Hoạch định chiến lược kinh doanh ở một doanh nghiệp 13 2.3.1 Những yêu cầu và căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 13 2.3.1.1 Yêu cầu hoạch định chiến lược 13 2.3.1.2 Những căn cứ khi hoạch định chiến lược 13 2.3.2 Các quan điểm cần quán triệt khi hoạch định chiến lược kinh doanh 15 2.3.3 Các bước hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 16 2.3.3.1 Khẳng định đường lối 16 2.3.3.2 Nghiên cứu và dự báo 17 2.3.3.3 Nghiên cứu và dự báo môi trường bên ngoài của doanh nghiệp 18 2.3.3.2 Nghiên cứu dự báo các yếu tố của doanh nghiệp 24 2.3.3.3 Xác định hệ thống mục tiêu chiến lược 26 2.3.3.3.1 Hệ thống mục tiêu chiến lược 26 2.3.3.3.2 Yêu cầu và các mục tiêu chiến lược 26 2.3.3.4 Xây dựng các phương thức chiến lược 27 2.3.3.4.1 Mô hình chiến lược tăng trưởng 27 2.3.3.4.2 Chiến lược ổn định 29 2.3.3.4.3 Chiến lược cắt giảm 30 2.3.3.4.4 Chiến lược hỗn hợp 30 2.3.3.4.5 Chiến lược hướng ngoại 31 2.3.3.5 Lựa chọn chiến lược tối ưu 31 2.3.3.5.1 Phân tích bằng ma trận thị phần/tăng trưởng của BCG (Boston Consulting Group) 32 2.3.3.5.2 Sử dụng ma trận SWOT (Strengths–Weaknesses- Oportunities -Thearts ) 33 2.3.3.6. Quyết định chiến lược 35 III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Tổng quan về công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng 36 3.1.1 Giới thiệu công ty 36 3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 36 3.1.3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đặc điẻm về sản phẩm 38 3.1.4 Đặc điểm về tài sản cố định 38 3.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 42 3.1.6 Thị trường hoạt động của công ty trong các năm vừa qua 43 3.1.7 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động 46 3.2 Nguồn số liệu và phương pháp nghiên cứu 46 3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 46 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 46 3.2 3 Phương pháp phân tích số liệu 46 IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY 47 4.1 Phân tích môi trường kinh doanh 47 4.1.1 Môi trường vĩ mô ( nền kinh tế ) 47 4.1.2 Môi trường vi mô ( ngành ) 48 4.1.3Phân tích các yếu tố bên trong 50 4.1.3.1. Phân tích các nguồn lực của doanh nghiệp 50 4.1.3.2 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng tæ chøc cña doanh nghiÖp. 54 4.1.3.3Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 56 4.2 Xác định mục tiêu của công ty 57 4.2.1Mục tiêu dài hạn: 57 4.2.2 Mục tiêu ngắn hạn thể hiện qua kế hoạch năm 2009 58 4.3.2 Giải pháp về con người 59 4.3.3 Giải pháp về tài chính 59 4.3.4 Giải pháp về tư vấn khảo sát thiết kế 60 4.3.5 Giải pháp về tổ chức sản xuất 61 4.4 Đánh giá khái quát thực trạng hoạch định chiến lược 61 4.4.1 Kết quả công ty đã đạt được khi ¸p dông chiÕn l­îc qua các năm 61 4.4.2 Những tồn tại trong quá trình hoạch định 66 4.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại 69 4.4.4Đánh giá đội ngũ cán bộ hoạch định chiến lược tại công ty 70 4.5 Một số ý kiến góp phần vào quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng đến năm 2010 72 V . KẾT LUẬN 98 5.1 Kết luận 98 5.2 Kiến nghị 98

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochoach dinh chien luoc thao coi.doc
Tài liệu liên quan