Chuyên đề Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU 04 CHƯƠNG I - LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 06 1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 06 1.1.1. Khái niệm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 06 1.1.2 Đặc điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 06 1.1.3 Vai trò của nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 06 1.2 Phân loại và đánh giá nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 07 1.2.1 Phân loai nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 07 1.2.2 Sổ danh điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 09 1.2.3 Đánh giá nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 10 1.3 - Nhiệm vụ của kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 14 1.4 - Thủ tục quản lý nhập - xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ và các chứng từ kế toán liên quan 15 1.4.1 Thủ tục quản lý nhập - xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ và các chứng từ kế toán liên quan 15 1.4.2 Thủ tục xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 16 1.4.3 Các chứng từ kế toán liên quan 17 1.5 - Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 18 1.5.1 Phương pháp thẻ song song 18 1.5.2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển 21 1.5.3. Phương pháp sổ số dư 24 1.6 - Yêu cầu quản lý nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 26 1.7 - Kế toán tổng hợp nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 27 1.7.1 Các tài khoản chủ yếu sử dụng 27 1.7.2 Phương pháp kế toán tổng hợp các trường hợp tăng nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 29 1.7.3 Phương pháp kế toán giảm nguyên liệu vật liệu 34 1.7.4 Kế toán và các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 34 CHƯƠNG II - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CTY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC HÀ NỘI 38 2.1 - Đặc điểm chung của công ty 38 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 38 2.1.2 Quy trình sản xuất công nghệ 39 2.1.3 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và bộ máy kế toán tại công ty 40 2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 41 2.2 - Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ ở công ty Cty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội 46 2.2.1 Thực tế công tác phân loại nguyên liệu vật liệu tại công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội 46 2.2.2 Thủ tục nhập xuất nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 48 2.2.3 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội 58 2.3 - Kế toán tổng hợp nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 65 2.3.1 Tài khoản kế toán sử dụng trong công ty 65 2.3.2 Kế toán tổng hợp nhập kho vật liệu, công cụ dụng cụ 66 CHƯƠNG III - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY 78 3.1 - Nhận xét và đánh giá chung về công ty kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH công nghệ tin học hà nội 78 3.1.1Ưu điểm 78 3.1.2 Nhược điểm 79 3.2 - Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Tin học Hà Nội 80 KẾT LUẬN 83

doc82 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 833 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
th«ng tin kÞp thêi cho c¸c nhµ qu¶n lý. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý toµn bé vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty, thùc hiÖn viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm, lËp c¸c b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh ký kÕt hîp ®ång kinh doanh. 2.1.4 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, c«ng t¸c h¹ch to¸n gi÷ vai trß quan träng. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®· thùc hiÖn chøc n¨ng kÕ to¸n cña m×nh ®· ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña tµi s¶n, c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Êy ®ñ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tõ kh©u lËp chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ®Õn lËp hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i c«ng ty * HÖ thèng chøng tõ ®­îc sö dông t¹i c«ng ty: C«ng ty ®· ®¨ng ký sö dông hÇu hÕt c¸c chøng tõ trong hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt do bé tµi chÝnh ban hµnh. * HÖ thèng tµi kho¶n t¹i c«ng ty: C«ng ty ®· ®¨ng ký sö dông hÖ thèng tµi kho¶n theo danh môc tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt cña bé tµi chÝnh ban hµnh. 2.1.4.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc tæ chøc bé m¸y tËp trung: Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh thèng kª ®Òu ®­îc thùc hiÖn trän vÑn tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi trªn phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty bao gåm nhiÒu thµnh phÇn coa mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc sö dông ®ång tiÒn theo chÕ ®é hiÖn hµnh th«ng qua t×nh h×nh thu chi vµ doanh thu, lîi nhuËn ®Ó gi¸m s¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt tiªu thô kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. s¬ ®å 9 s¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng KÕ to¸n TSC§ kiªm thñ quü KÕ to¸n TSC§ kiªm thñ quü KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n thanh to¸n Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh thèng kª ®Òu ®­îc thùc hiÖn trän vÑn tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi trªn phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty gåm nhiÒu thµnh phÇn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc sö dông ®ång tiÒn theo chÕ ®é tµi chÝnh hiªn hµnh th«ng qua t×nh h×nh thu chi vµ doanh thu, lîi nhuËn ®Ó gi¸m s¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt tiªu thô kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã nh÷ng ng­êi nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc ®­îc ®¹t d­íi sö l·nh ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty vµ thùc hiªn chøc n¨ng nhiÖm vô d­íi sù ph©n c«ng cña kÕ to¸n tr­ëng ®­îc tæ chøc nh­ sau: * §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng víi chøc n¨ng phô tr¸ch chung toµn bé c¸c kh©u c«ng viÖc phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc, cÊp trªn v× th«ng tin kinh tÕ cña doanh nghiÖp. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæ chøc ho¹t ®éng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ theo ®óng chÕ ®é, nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. * D­íi kÕ to¸n tr­ëng lµ mét phã phßng kÕ to¸n lµm nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh, tÝnh gi¸ thµnh cho mäi lo¹i s¶n phÈm. Theo dâi t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm ®ång thêi hµng th¸ng cã tr¸ch nhiÖm lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. * KÕ to¸n vËt t­: Theo dâi tæng hîp vµ chi tiÕt t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Thùc hiÖn sæ kÕ to¸n, ph¶n ¸nh vµo c¸c b¶ng ph©n bæ víi c¸c néi dung nghiÖp vô kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: Hµng th¸ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu, kiÓm tra vµ c¸c phiÕu giao kho¸n ®· ®­îc x¸c ®Þnh vÒ chÊt l­îng, sè l­îng vµ tiÕn ®é hoµn thµnh cua c¸c xÝ nghiÖp, tæ ®éi s¶n xuÊt ®Ó lªn b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, ®ång thêi c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, hÖ thèng doanh thu ®Õ tÝnh l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn khèi gi¸n tiÕp. Sau ®ã tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. * KÕ to¸n thanh to¸n: Cã nhiÖm vô lËp vµ thanh to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n nh­ phiÕu thu, phiÕu chi ph¸t sinh trªn c¬ së theo dâi c¸c t×nh h×nhthanh to¸n vµ ng©n hµng, kh¸c hµng, ng©n s¸ch theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶, thanh to¸n t¹m øng chÞu tr¸ch nhiÖm ghi sæ kÕ to¸n víi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n nèi trªn. * KÕ to¸n dù ¸n ®Çu t­: Thu nhËp, ph¶n ¸nh, xö lý vµ tæng hîp th«ng tin vÒ nguång vèn ®Çu t­ h×nh thµnh. T×nh h×nh chi phÝ sö dông vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ theo dù ¸n, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh, lËp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. * KÕ to¸n TSC§ kiªm thñ quü: Cã nhiÖm vô thu tiÒn chi tiÒn c¨n cø trªn phiÕu thu, phiÕu chi mµ kÕ to¸n thanh to¸n ®· nhËp, ®ång thêi hµng ngµy cã nhiÖm vô nép tiÒn ng©n s¸ch vµ rót tiÒn tõ ng©n hµng vÒ tuú theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra cßn theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ tÝnh khÊu hao TSC§. Nh©n viªn kÕ to¸n ë c«ng ty: Cã nhiÖm vô ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh kÞp thêi sæ hiÖn cã, t×nh h×nh lu©n chuyÓn, sö dông tµi s¶n, qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ sö dông kinh phÝ cña c«ng ty. - KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh kiÓm tra viÖc gi÷ g×n vµ sö dông tµi s¶n, sö dông kinh phÝ ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa kÞp thêi nh÷ng hµnh ®éng tham « l·ng phÝ vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é mµ nhµ n­íc vµ ®¬n vÞ ban hµnh. - Cung cÊp c¸c sè liÖu vµ tµi liÖu phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng t¹i c«ng ty, kiÓm tra vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh kinh tÕ phôc vô c«ng t¸c vµ theo ndâi thùc hiÖn kÕ hoach phôc vô c«ng t¸c thèng kÕ vµ th«ng tin kinh tÕ. 2.1.4.2 H×nh thøc vµ ph­ong ph¸p kÕ to¸n ®ang ¸p dông ë c«ng ty. C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi thuéc lo¹i h×nh cã tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt ®iÖn tö trong c¬ chÕ thÞ tr­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n song c«ng ty ®· chñ tr­¬ng ®a d¹ng ho¸ vµ më réng s¶n xuÊt nªn ®· cè nhøng chØ sè doanh thu ®¸ng kÓ. Do vËy khèi l­îng nghiÖp vô kinh tÕ còng nhiÒu. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ë c«ng ty ®ang sö dông h×nh thøc kÕ to¸n "nhËt ký chung" vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Víi h×nh thøc tæ chøc ghi sæ lµnhËt ký chung c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông ®Òu lµ nhòng sæ s¸ch theo biÓu mÉu quy ®inh gåm: - NhËt ký chung, sæ c¸i, thÎ chi tiÕt. C«ng ty ®· sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña m×nh. Nã trî gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ë chç l­u tr÷ ®­îc mét l­îng th«ng tin, sæ s¸ch b¶ng biÓu, b¸o c¸o tµi chÝnh cña nhiÒu kú mét c¸ch tæng hîp nhÊt víi mét khèi l­îng lín. HiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ kÓ tõ ngµy 01/01/2005. Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc nh¹n ®­îc (phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt....) ®· ®­îc kiÓm tra ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ, ®ång thêi tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Ó lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c nhËt ký chung råi ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. §ång thêi ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan. Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng c¸c sè liÖu ghi trªn nhËt ký chung, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liªu trªn c¸c nhÊt ký chung vµ c¸c sæ chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c nhËt ký chung ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i. Sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng, sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®­îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®­îc dïng lµm c¬ së ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.1.4.3 TiÕn ®é kÕ to¸n ¸p dông theo n¨m, n¨m kÕ to¸n trïng víi n¨m d­¬ng lÞch (tõ 01/01 ®Õn 31/12). 2.1.4.4 HÖ thèng b¸o c¸o ë c«ng ty bao gåm HÖ thèng b¸o c¸o ë c«ng ty bao gåm: * B¸o c¸o ®Þnh kú, gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - B¸o c¸o phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ ë c«ng ty + B¸o c¸o vÒ c«ng nî + B¸o c¸o vÒ khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh s¬ ®å 10: s¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña h×nh thøc nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký ®Æc biÖt (1) (1) (1) B¶ng tæng hîp chi tiÕt (2) Sæ c¸i (2) (3) B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh (4) (5) B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 2.2 - Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë c«ng ty Cty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi 2.2.1 Thùc tÕ c«ng t¸c ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi cã quy m« s¶n xuÊt ®a d¹ng vµ phong phó. HiÖn nay c«ng ty cã kho¶ng 25 lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. V× vËy c«ng ty sö dông mét l­îng nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô kh¸ lín. §Ó ®¶m b¶o cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ qu¶n lý nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· quan t©m ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò qu¶n lý kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô. 2.2.1.1 §Æc ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cña c«ng ty. Víi c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, viÖc kinh doanh ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng c«ng ty ®· nhanh chãng thÝch øng víi c¬ chÕ nµy,víi môc tiªu ngµy cµng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm mÉu m· chñng lo¹i ®a d¹ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng t¨ng, th× ngay tõ kh©u mua vËt t­ ®Õn kh©u b¶o qu¶n dù tr÷ tèt lµ rÊt quan träng ®èi víi c«ng ty. Do ®ã ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chñ yÕu. Nguån cung cÊp nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña c«ng ty chñ yÕu ®­îc nhËp tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n­íc, ë c¸c cöa hµng cã kinh doanh thiÕt bÞ ®iÖn tö. Ngoµi ra, do yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm, c«ng ty cßn nhËp mét sè vËt liÖu n­íc ngoµi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu quy ®Þnh vÒ phÈm chÊt, quy c¸ch vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm. 2.2.1.2 Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë c«ng ty. Nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña c«ng ty bao gåm nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau vµ th­êng xuyªn biÕn ®éng. Do ®ã ®Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i. Dùa vµo tõng tiªu thøc nhÊt ®Þnh ®Ó s¾p xÕp nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµo mçi lo¹i, mçi nhãm. C¨n cø vµo vai trß, t¸c dông cña tõng lo¹i s¶n phÈm, nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong qu¸ tr×nh s¶n suÊt vµ yªu cÇu qu¶n lý kÕ to¸n ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nh­ sau: * Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu: ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu mét c¸ch cã hiÖu qu¶, c«ng ty ®· ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu thµnh c¸c lo¹i nh­ sau: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Chuét, bµn phÝm, nguån, loa/speaker..... - Nguyªn vËt liÖu phô: headphone-microphone, hép ®ùng æ cøng ngoµi/hdd box, gamepaid-tay cÇm trß ch¬i..... - Phô tïng thay thÕ: thµnh phÈm mua ngoµi.... - PhÕ liÖu: c¸c lo¹i phÕ phÈm thu håi sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt * C«ng cô dông cô bao gåm c¸c lo¹i: quÇn ¸o b¶o hé, giÇy, c¸c thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ nhá..... TÊt c¶ c¸c ph©n lo¹i trªn ®­îc thÓ hiÖn trªn sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô. sæ danh ®iÓm vËt liÖu tt Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ Ký hiÖu ®¬n vÞ Ghi chó a nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh i NGUY£N LIÖU V¢T LIÖU CHÝNH 1 Chuét - Chuét th­êng-mµu tr¾ng xanh - Chuét quang-HD838 mµu ®en C CT CQ C¸i C¸i C¸i 2 Bµn phÝm - MITUSUMI-mµu tr¾ng - SOMIC813-08-phÝm ®en viÒn tr¸ng b¹c BP MTSI-T SM813-08 C¸i C¸i C¸i 3 Nguån - Nguån ATXP4-TAKO 450W - C¸p chuyÓn ch©n nguån tõ N N-ATXP4 CCCNT ChiÕc ChiÕc ChiÕc 4 - Loa m¸y vi tÝnh - Loa 2 côc dïng cho phßng game L L2 ChiÕc ChiÕc 5 Nguyªn vËt liÖu phô 6 Headphone-microphone - HS-36W, cho ®t NOKIA, c¸ch xa 10 m HP-MP HS36W ChiÕc ChiÕc 7 - Hép ®ùng æ cøng ngoµi/hdd box - USB,æ CD,CDRW,hiÖu SSK cã Adapter trong H§OC USB-SSK Hép Hép 8 Gamepaid-tay cÇm trß ch¬i - Tay ®«i cã rung, cã driver G GT2 bé bé 9 Phô tïng thay thÕ 10 Nhùa N kg 11 Thµnh phÈm mua ngoµi TPMN kg 12 PhÕ liÖu 13 C¸c lo¹i phÕ phÈm thu håi sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt PP kg 14 C«ng cô dông cô 15 QuÇn ¸o b¶o hé QA bé 16 GiÇy G1 ®«i 2.2.2 Thñ tôc nhËp xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô 2.2.2.1 Thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty Khi mua nguyªn liÖu vËt liÖu vÒ ®Õn c«ng ty thñ kho cïng c¸n bé phßng KCS (kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm) kiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm cña nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ghi trong ho¸ ®¬n vµ ký x¸c nhËn. Bé phËn cung óng lËp phiÕu nhËp kho trªn c¬ së ho¸ ®¬n GTGT råi giao cho thñ kho nguyªn vËt liÖu thùc nhËp vµo phiÕu nhËp rråi vµo thÎ kho. Cø 3 - 5 ngµy thñ kho chuyÓn chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ. * PhiÕu nhËp kho ®­îc lµm 3 liªn: - Liªn 1: L­u lµm chøng tõ gèc t¹i phßng kÕ ho¹ch - Liªn 2: do thñ kho göi - göi lªn phßng kÕ to¸n - Liªn 3: Do tiÕp liÖu gi÷ chøng tõ tµi liÖu kÌm theo ho¸ ®¬nGTGT göi lªn phßng kÕ to¸n 2.2.2.2 §¸nh gi¸ vËt liÖu C«ng ty xuÊt nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt cho c¸c ph©n x­ëng xÝ nghiÖp trùc thuéc. Do ®ã thñ tôc xuÊt kho t¹i c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: C¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t­, bé phËn cung øng (PKH) viÕt phiÕu vËt liÖu sè thùc xuÊt, ghi vµo thÎ kho råi chuyÓn chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n. 2.2.2.3 §¸nh gi¸ vËt liÖu §¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ th­íc ®o tiÒn tÖ biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. HO¸ §¥n MÉu sè: 01 GTKT-3LL GTGT DG/01-B (Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng) NO: 054135 Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: M· sè: 01001443211 Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: Anh Kh¶i Tªn ®¬n vÞ: c«ng ty c«ng ty C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi §Þa chØ: CÇu GiÊy - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè: 01001123451 §VT: 1.000® TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Bµn phÝm MITUSUMI-mµu tr¾ng c¸i 100 80,5 8.050 02 Chuét quangHD-870mµu ®en xanh c¸i 100 64 6.400 Céng tiÒn hµng: 14.450 ThuÕ suÊt GTGT:10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.445 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 15.895 b»ng ch÷: m­êi n¨m triÖu t¸m tr¨m chÝn n¨m ngh×n ®ång ch½n Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) MS: 01-VT Q§15-TC/Q§/C§KT Ngµy 20/03/2006 cña BTC PHIÕU NHËP KHO ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2006 Sè: 52 Nî TK152 (1): Nî TK 133: Cã TK 111: Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng Theo sè 19 ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2006 NhËp t¹i kho C: §VT: 1.000® TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt VL M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A b C D 1 2 3 4 01 Bµn phÝm MITUSUMI-mµu tr¾ng MTSI -T c¸i 90 100 80,5 8.050 02 Chuét quangHD-870mµu ®en xanh CQ - HD c¸i 95 100 64 6.400 Céng 14.450 B»ng ch÷: m­êi bèn triÖu bèn tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n NhËp ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2006 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH c«ng nghÖ tin häc Hµ Néi MS: 02-VT CÇu GiÊy - Hµ Néi Q§15-TC/Q§/C§KT Ngµy 20/03/2006 cña BTC Sè: 10 phiÕu xuÊt kho Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2006 Nî TK 621: Cã TK152 (1): Hä tªn ng­êi nhËn hµng: C¬ së s¶n xuÊt Thanh hoa §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt kho: H§ 12/2005 Trang bÞ m¸y cho c«ng ty kh¸c XuÊt NLVL t¹i kho C: §VT: 1.000® TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt VL M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A b C D 1 2 3 4 01 Bµn phÝm MITUSUMI-mµu tr¾ng MTSI-T c¸i 100 100 80,500 8.050 02 Chuét quangHD-870mµu ®en xanh CQ - HD c¸i 100 100 64 6.400 03 Chuét quangHD838-mµu ®en CQ - 838 c¸i 150 150 67 10050 Céng 24.500 B»ng ch÷: Hai m­¬i t­ triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n NhËp ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2006 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) HO¸ §¥N MÉu sè: 01 GTKT-3LL GTGT DG/01-B (Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng) NO: 054135 Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: M· sè: 01001443211 Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: ChÞ Hµ Tªn ®¬n vÞ: c«ng ty c«ng ty C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi §Þa chØ: CÇu GiÊy - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè: 01001123451 §VT: 1.000® TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Nguån ATXP4-TAKO 450W c¸i 120 100 12.000 02 Loa 2 côc dïng cho phßng game c¸i 160 150,5 24.080 Céng tiÒn hµng: 36.080 ThuÕ suÊt GTGT:10% TiÒn thuÕ GTGT: 3.608 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 39.688 b»ng ch÷: ba m­¬i chÝn triÖu s¸u tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngh×n ®ång ch½n Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) MS: 01-VT Q§15-TC/Q§/C§KT Ngµy 20/03/2006 cña BTC PHIÕU NHËP KHO ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2006 Sè: 62 Nî TK152 (1): Nî TK 133: Cã TK 111: Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng Theo sè 12 ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2006 NhËp NLVL t¹i kho C: §VT: 1.000® TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt VL M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A b C D 1 2 3 4 01 Nguån ATXP4-TAKO 450W N-ATXP4 c¸i 120 120 100 12.000 02 Loa 2 côc dïng cho phßng game L2 c¸i 160 160 150,5 24.080 Céng 36.080 B»ng ch÷: ba m­¬i s¸u triÖu kh«ng tr¨m t¸m m­¬i ngh×n ®ång ch½n NhËp ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2006 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH c«ng nghÖ tin häc Hµ Néi MS: 02-VT CÇu GiÊy - Hµ Néi Q§15-TC/Q§/C§KT Ngµy 20/03/2006 cña BTC Sè: 10 phiÕu xuÊt kho Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2006 Nî TK 621: Cã TK152 (1): Hä tªn ng­êi nhËn hµng: C¬ së s¶n xuÊt Thanh hoa §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt kho: H§ 11/2005 Trang bÞ m¸y cho c«ng ty kh¸c XuÊt NLVL t¹i kho C: §VT: 1.000® TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt VL M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A b C D 1 2 3 4 01 Loa 2 côc dïng cho phßng game L2 c¸i 160 160 150,5 24.080 02 Bµn phÝm SOMIC 813-08-phÝm ®en viÒn tr¸ng b¹c SM813-08 c¸i 170 170 80 13.600 03 C¸p chuyÓn ch©n nguån tõ CCCNT chiÕc 180 180 120 21.600 04 Chuét quang-HD838 mµu ®en CQ c¸i 140 140 65,5 9.170 05 Loa m¸y vi tÝnh L chiÕc 130 130 150 19.500 Céng 87.950 B»ng ch÷: T¸m m­¬i b¶y triÖu chÝn tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n NhËp ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2006 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) HO¸ §¥N MÉu sè: 01 GTKT-3LL GTGT DG/01-B (Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng) NO: 054135 Ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH H¶i Long §Þa chØ: H¶i Phßng Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: M· sè: 01000301432 Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: Anh Kh¶i Tªn ®¬n vÞ: c«ng ty c«ng ty C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi §Þa chØ: CÇu GiÊy - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè: 01001123451 §VT: 1.000® TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Tay ®«i cã rung, cã driver c¸i 100 60 6.000 02 Hép ®ùng æ cøng ngoµi/hdd box hép 100 50,5 5.050 03 HS-36W, cho ®t NOKIA, c¸ch xa 10 m c¸i 120 70,5 8.460 Céng tiÒn hµng: 19.510 ThuÕ suÊt GTGT:10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.951 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 21.461 b»ng ch÷: Hai m­¬i mèt triÖu bèn tr¨m s¸u m­¬i mèt ngh×n ®ång ch½n Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) MS: 01-VT Q§15-TC/Q§/C§KT Ngµy 20/3/2006 cña BTC PHIÕU NHËP KHO ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2006 Sè 65 Nî TK152 (1): Nî TK 133: Cã TK 111: Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty TNHH H¶i Long Theo sè 40 ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2006 NhËp t¹i kho C: §VT: 1.000® TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt VL M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A b C D 1 2 3 4 01 HS-36W, cho ®t NOKIA, c¸ch xa 10 m HS36W c¸i 120 120 70,5 8.460 02 Hép ®ùng æ cøng ngoµi / hdd box H§OC hép 100 100 50,5 5.050 04 Tay ®«i cã rung, cã driver GT2 c¸i 100 100 60 6.000 Céng 12.310 B»ng ch÷: Hai m­¬i mèt triÖu bèn tr¨m t¸m m­¬i ngh×n ®ång ch½n NhËp ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2006 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH c«ng nghÖ tin häc Hµ Néi MS: 02-VT CÇu GiÊy - Hµ Néi Q§15-TC/Q§/C§KT Ngµy 20/03/2006 cña BTC Sè: 10 phiÕu xuÊt kho Ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2006 Nî TK 621: Cã TK153 (1): Hä tªn ng­êi nhËn hµng: C¬ së s¶n xuÊt Thanh hoa §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt kho: H§ 11/2005 Trang bÞ m¸y cho c«ng ty x©y dông XuÊt CCDC t¹i kho C: §VT: 1.000® TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt VL M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A b C D 1 2 3 4 QuÇn ¸o b¶o hé QA bé 1170 1170 70 9.170 GiÇy G1 ®«i 1170 1170 60 21.600 Céng 30770 B»ng ch÷: ba m­¬i chÝn triÖu s¸u tr¨m s¸u m­¬i ngh×n ®ång ch½n NhËp ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2006 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2.3 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®­îc ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p thÎ song song. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i kho vµ phßng kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: * T¹i kho: Thñ kho sö dông hÖ thèng thÎ kho ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh hµng ngµy t×nh h×nh N-X-T cña tõng lo¹i NVL. ThÎ kho gåm néi dung nh­ sau: - Sè vµ ngµy cña chøng tõ - DiÔn gi¶i: N¬i cung cÊp, n¬i nhËn NVL cña c«ng ty - Ngµy xuÊt NVL - Sè l­îng NVL: N-X-T - Ký x¸c nhËn cña bªn cung cÊp, bªn nhËn NVL Khi x¸c nhËn ®­îc nh÷ng c¸c chøng tõ nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu, kiÓm tra tÝnh hîp lý cña chøng tõ nhËp xuÊt, ®èi chiÕu sè l­îng thùc tÕ N-X-T víi sè l­îng ghi trªn phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho. Thñ kho tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c chøng tõ trªn, ghi vµo thÎ kho vµ chuyÓn chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n choi lÕ to¸n vËt t­ theo quy ®Þnh kú quy ®Þnh (tõ 3-5 ngµy). Cuèi th¸ng, thñ kho céng sè l­îng nguyªn vËt liÖu N-X-T kho, kÕt thÎ kho. C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi thÎ kho Ngµy lËp thÎ: 07/04/2006 Tê sè 1 Tªn nh·n vËt t­: Chuét, nguån, loa §VT: c¸i TT C tõ DiÔn gi¶i Ngµy N-X Sè l­äng CH ký SH N/T NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 4 Tån th¸ng 3/2005 187 1 01 3/4 Nguån ATXP4-TAKO 450W 3/4 210 2 02 7/4 Chuét quangH§838-mµu ®en 7/4 103 .... .... ..... ............ ..... ..... ..... ..... 8 10 15/4 Loa 2 côc dïng cho phßng game 15/4 100 .... .... ..... ............ ..... ..... ..... ..... Tæng céng 203 210 Tån cuèi th¸ng 171 C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi thÎ kho Ngµy lËp thÎ: 07/04/2006 Tê sè 1 Tªn nh·n vËt t­: Webcam - Tay ®«i cã rung, cã driver §VT: c¸i TT C tõ DiÔn gi¶i Ngµy N-X Sè l­äng CH ký SH N/T NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 4 Tån th¸ng 3/2005 600 1 01 5/4 Webcam TAKO-08 5/4 120 2 02 20/4 C«ng ty TNHH H¶i Long 20/4 500 .... .... ..... ............ ..... ..... ..... ..... 8 10 25/4 Tay ®«i cã rung, cã driver 25/4 160 .... .... ..... ............ ..... ..... ..... ..... Tæng céng 800 1005 Tån cuèi th¸ng 395 C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi thÎ kho Ngµy lËp thÎ: 07/04/2006 Tê sè 1 Tªn nh·n vËt t­: QuÇn ¸o b¶o hé §VT: bé TT C tõ DiÔn gi¶i Ngµy N-X Sè l­äng CH ký SH N/T NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 4 Tån th¸ng 3/2005 60 6 07 27/4 QuÇn ¸o b¶o hé - A2 27/4 25 .... .... ...... ........... ........ ......... .......... .......... .......... Tæng céng 15 40 Tån cuèi th¸ng 35 C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi thÎ kho Ngµy lËp thÎ: 07/04/2006 Tê sè 1 Tªn nh·n vËt t­: Bµn phÝm + chuét, m¸y huû tµi liÖu §VT: c¸i TT C tõ DiÔn gi¶i Ngµy N-X Sè l­äng CH ký SH N/T NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 4 Tån th¸ng 3/2005 60 6 07 27/4 bµn phÝm + chuét - mµu ®en 27/4 25 m¸y huû tµi liÖu 3 .... .... ...... ........... ........ ......... .......... .......... .......... Tæng céng 15 40 Tån cuèi th¸ng 35 T¹i phßng kÕ to¸n: C«ng t¸c tÝnh gi¸ tµnh xuÊt kho vµ vµo sæ kÕ to¸n m¸y ®­îc kÕ to¸n thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng. KÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y thùc hiÖn kÕ to¸n trªn phÇn mÒm Enter ®· ®­îc cµi ®Æt. C¸c sè liÖu ®­îc nhËp sÏ ®­îc ch­¬ng tr×nh tÑ ®éng vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp cÇn qu¶n lý, theo dâi. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho ®­îc c«ng ty ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. KÕ to¸n chi tiÕt cã 2 sæ: sæ chi tiÕt hµng ho¸ (VT, SP) vµ b¸o c¸o N-X-T vËt liÖu. TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho = TrÞ gi¸ thùc tÕ ®Çu kú + TGTT nhËp trong kú x Sè l­îng NVL xuÊt kho SL thùc tÕ tån ®Çu kú + SL thùc tÕ nhËp trong kú C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi MST: 01001123451 Sæ CHI TIÕT HµNG HO¸ (SP, VT) Tõ ngµy 01/ 04/2006 ®Õn ngµy 31/04/2006 Tµi Kho¶n 153 Tªn kho: C Tån ®Çu kú: SL: 60 bé Tªn quy c¸ch: QuÇn ¸o b¶o hé TT: 2.760.000® §VT: 1.000® Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®­ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Sè N/T SL TT SL TT 01 27/4 QuÇn ¸o b¶o hé-A2 627 70 25 1.750 ... ... ... ... ... ... Céng ... ... 25 1.750 Tån cuèi kú: SL: 35 bé TT: 2.450.000® Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) §GBQGQ xuÊt kho 2.760.000+0 quÇn ¸o b¶o hé = = 46.000 60+0 C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi MST: 01001123451 Sæ CHI TIÕT HµNG HO¸ (SP, VT) Tõ ngµy 01/ 04/2006 ®Õn ngµy 31/04/2006 Tµi Kho¶n 152 (1) Tªn kho: C Tån ®Çu kú: SL: 60 bé Tªn quy c¸ch: QuÇn ¸o b¶o hé TT: 2.760.000® §VT: 1.000® Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®­ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Sè N/T SL TT SL TT 01 27/4 QuÇn ¸o b¶o héA2 621 70 25 1.750 C«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng 331 80,5 100 8.050 QuÇn ¸o b¶o héA2 621 70 25 1.750 .... .... .......... .... ....... ....... ....... ....... ........ Céng 100 8050 50 3500 Tån cuèi kú: SL: 35 bé TT: 2.450.000® Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) §GBQGQ xuÊt kho 8.050.000 + 3.500.000 quÇn ¸o b¶o hé = = 77.000 100+50 C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi MST: 01001123451 Sæ CHI TIÕT HµNG HO¸ (SP, VT) Tõ ngµy 01/ 04/2006 ®Õn ngµy 31/04/2006 Tµi Kho¶n 152 (2) Tªn kho: C Tån ®Çu kú: SL: 54 Tªn quy c¸ch: Gamepaid-tay bÊm trß ch¬i TT: 3.510.000® §VT: 1.000® Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®­ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Sè N/T SL TT SL TT 01 27/4 Tay ®«i cã rung, cã driver 621 60 100 6.000 160 9.600 C«ng ty TNHH H¶i Long 331 58 100 5800 Tay ®¬n v« l¨ng lín cã rung, cã driver 621 60 120 7.200 180 10.800 .... .... .......... .... ....... ....... ....... ....... ........ Céng 320 19.000 340 20.400 Tån cuèi kú: SL: 35 bé TT: 2.450.000® Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) §GBQGQ xuÊt kho 19.000.000 + 20.400.000 quÇn ¸o b¶o hé = = 59 969, 69697 320+340 TÝnh trßn ®¬n gi¸ gamepaid - tay bÊm trß ch¬i = 59969, 7 C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi MST: 01001123451 b¶ng tæng hîp nhËp - xu©t - tån vËt liÖu chÝnh Th¸ng 4/ 2006 kho: c §VT: 1.000® TT Tªn vËt liÖu §VT Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú SL TT SL TT SL TT SL TT I NVL 10 Chuét quang HD - 838 mµu ®en c¸i 95 622,5 140 9.170 235 9.792,5 29 Loa 2 côc dïng cho phßng game chiÕc 90k 13.545 100 15.050 190 28.595 36 Nguån ATXP4TAK - O450 W chiÕc 84 8.400 210 21.000 45 TBTC - Tay ®«i cã rung, cã driver bé 100 6.000 160 9.600 ..... .... ....... Céng 369n 34167,5 240 24.220 370 30.600 II CCDC 12 QuÇn ¸o b¶o hé bé 60 2.760 25 1.750 85 4510 27 GiÇy ®«i 1170 60.200 ....... ... ....... .... ....... Céng 60 2.760 25 1.750 1170 60.200 Tæng céng 36.927,5 25.970 90.800 -27.902,5 Sau khi lËp b¸o c¸o N - X - T kho nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë kho C cña c«ng ty kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp N - X - T nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña kho C. C¸ch tÝnh cô thÓ cho nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña: §GBQGQ chuét 9.170.000 + 0 quangHD 838 = = 65, 5 mµu ®en 140 + 0 §GBQGQ 0 + 60.200.000 GiÇy = = 514, 53 0 + 117 C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi MST: 01001123451 Tæng hîp b¸o c¸o nhËp – xuÊt – tån kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng 4/2006 §VT: 1.000® TT Kho Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú I NLVL 01 C 34.167,5 24.220 30.600 27.787,5 II CCDC 01 C 2.760 1.750 60.200 -55.690 Céng 36.927,5 25.970 90.800 -27.902,5 2.3 KÕ to¸n tæng hîp nhËp kho, xuÊt kho 2.3.1Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông trong c«ng ty: C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ NéÝap dông ph­¬ng ph¸p khÕ to¸n kª khai th­êng xuyªn (KKTX) ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu c«ng cô dông cô. C«ng ty thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. C¸c TK sö dông liªn quan ®Õn nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nh­ sau: - TK152 - Nguyªn liÖu vËt liÖu - TK 153 - C«ng cô dông cô - TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ - TK 131 - Ph¶i tr¶ kh¸ch hµng - Tk 111, 112 - TiÒn MÆt, TGNH - C¸c TK chi phÝ: TK621; TK622; TK627; TK641; TK642. HÖ thèng TK sö dông ë c«ng ty ®­îc dùa trªn c¬ së chÝnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ hÖ thèng TK chung cho c¸c doanh nghiÖp do Bé tµi chÝnh ban hµnh. 2.3.2 KÕ to¸n tæng hîp nhËp kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 2.3.2.1 Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho cña c«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng trÞ gi¸: 21.480 (§VT: 1000®) Sè tiÒn thanh to¸n: 39.688, kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y ®Ó vµo sæ NhËt ký chung vµ sæ c¸i TK152 theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK152: 21.480 Nî TK 133: 2.148 CãTK 331: 23.628 SCT: Ph¶i tr¶ C«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng: 23.628 2.3.2.2 KÕ to¸n tæng hîp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty: Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty xuÊt chñ yÕu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm (cho c¸c XN, PX). Tuú theo yªu cÇu, môc ®Ých sö dông nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n theo ®Þnh kho¶n. Nî TK liªn quan (TK 621; TK641; TK642) Cã TK 152 (TK 153) C¨n cø phiÕu xuÊt kho sè 25 ngµy 28/04/2006 xuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho C¬ së s¶n xuÊt Thanh hoa trÞ gi¸ ho¸ ®¬n: 30770 (§VT:1.000®) kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 621: 27.693 Nî TK 627: 3.077 Cã TK 152 (2): 27.693 Cã TK 153 : 3.077 Sau khi d÷ liÖu h¹ch to¸n, kÕ to¸n theo dâi sæ kÕ to¸n trªn m¸y, hµng th¸ng in sæ ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý chøng tõ vµ sæ s¸ch. V× c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NKC cho nªn kÕ to¸n NVL, CCDC ®­îc kÕ to¸n thùc hiÖn, sö dông c¸c lo¹i: sæ NKC - sæ c¸i TK liªn quan vµ sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý chøng tõ vµ sæ s¸ch ®ång thêi hµng th¸ng in sæ, theo dâi sæ kÕ to¸n trªn m¸y. sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n TK 331- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (Th¸ng 04/2006) Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH §øc Anh D­ Cã ®Çu kú: 1.897.600 P/s Nî : 35.672.000 P/s Cã : 54.648.000 D­ Cã : 20.873.600 §VT: 1.000® Ho¸ ®¬n Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn P/s SH N/T SH N/T Nî Cã 345 7/4 03 7/4 Nguån + loa 152 36.080 133 3.608 489 23/4 30 23/4 bµn phÝm SOMIC 813-08 152 13.600 133 1.360 ..... ..... ..... ..... .................. ..... ....... ........ 27/4 Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt 111 39.688 27/4 Thanh to¸n b»ng TGNH 112 1.496 Céng C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi trÝch sæ nhËt ký chung Tõ ngµy 01/04 ®Õn 31/04/2006 Tæng céng: Trang: 27 §VT: 1.000® N/T ghi sæ C. tõ DiÔn gi¶i §G SC SH TK Sè tiÒn P/s SH N/T Nî Cã 03/04 03 03/4 Nguån ATXP4 - TAKO 450W 152(1) 133 331 11.079 1.231 12.310 10/04 10 10/4 XuÊt kho dïng cho bµn phÝm + chuét - mµu ®en 621 152(1) 85.562 85.562 13/04 12 13/4 Thanh to¸n TM cho C«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng 331 111 39.688 39.688 15/04 16 15/4 NhËp kho NVL C«ng ty TNHH H¶i Long 152(2) 133 331 19.510 1.951 21.461 18/04 28 18/4 Thanh to¸n TGNH cho C«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng 331 112 1.496 1.496 20/04 33 20/4 XuÊt kho NVL, CCDC cho cty TNHH Th¸i S¬n 621 627 152(2) 153 27.693 3.077 27.693 3.077 22/04 42 22/4 Nguån ATXP3 - TAKO 400W 152(1) 133 331 21.970 2.197 24.167 23/04 53 23/4 XuÊt kho dïng cho bµn phÝm mµu tr¾ng 621 152(1) 23.886 23.886 24/04 55 24/4 Thanh to¸n TM cho C«ng ty TNHH T©n B×nh 331 111 56.280 56.280 25/04 64 25/4 NhËp kho NVL C«ng ty TNHH Lª Hoµn 152(2) 133 331 45.020 4.501 49.522 Céng chuyÓn trang sau X X 399.142 399.142 Trang 28 Sè trang tr­íc c.sang X X 399.142 399.142 27/04 69 27/4 XuÊt kho NVL, CCDC cho cty TNHH Nam An 621 627 152(2) 153 36.279 2.301 36.279 2.301 28/04 90 28/4 Thanh to¸n TGNH cho C«ng ty TNHH Thuþ Chi 331 112 5.927 5.927 ........ ..... ..... ................ ....... ......... .......... ......... Ngµy 31th¸ng 04 n¨m 2006 Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) sæ c¸i tµi kho¶n Sæ c¸i Tõ ngµy 1/04 ®Õn 31/04 Tªn TK: Nguyªn liÖu vËt liÖu Sè hiÖu TK: 152 D­ Cã ®Çu kú: 103.000.000 P/s Nî : 39.660.000 P/s Cã : 130.651.000 D­ Cã : 12.009.000 §VT: 1.000® N/T G.Sæ C. Tõ DiÔn gi¶i TS NKC SHTK§¦ Sè tiÒn P/s SH N/T Nî Cã 03/4 03 03/4 NguånATXP4TAKO450W 27 331 23.628 10/4 10 10/4 XuÊt kho dïng cho bµn phÝm + chuét - mµu ®en 27 621 85.562 15/4 16 15/4 NhËp kho NVL C«ng ty TNHH H¶i Long 27 331 21.461 20/4 33 20/4 XuÊt kho NVL, CCDC cho cty TNHH Th¸i S¬n 27 621 35.694 22/4 42 22/4 Nguån ATXP3 -TAKO 400W 27 331 24.167 23/4 53 23/4 XuÊt kho dïng cho bµn phÝm mµu tr¾ng 27 621 23.886 25/4 64 25/4 NhËp kho NVL C«ng ty TNHH Lª Hoµn 27 331 49.522 27/4 69 27/4 XuÊt kho NVL, CCDC cho cty TNHH Nam An 28 621 36.279 ............. ..... ....... ........ Céng Ngµy 31th¸ng 04 n¨m 2006 Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) sæ c¸i tµi kho¶n Sæ c¸i Tõ ngµy 1/04 ®Õn 31/04 Tªn TK: C«ng cô dông cô Sè hiÖu TK: 153 D­ Cã ®Çu kú: 570.000 P/s Nî : 39.660.000 P/s Cã : 960.000 D­ Cã : 39.270.000 §VT: 1.000® N/T G.Sæ C. Tõ DiÔn gi¶i TS NKC SHTK §¦ Sè tiÒn P/s SH N/T Nî Cã 20/4 33 20/04 XuÊt kho NVL, CCDC cho cty TNHH Th¸i S¬n 27 621 627 35.694 3.966 XuÊt kho quÇn ¸o BHL§ 27 627 960 27/4 69 27/4 XuÊt kho NVL, CCDC cho cty TNHH Nam An 28 621 627 36.279 2.301 .............. ..... ....... ..... Céng Ngµy 31th¸ng 04 n¨m 2006 Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) sæ c¸i tµi kho¶n Sæ c¸i Tõ ngµy 1/04 ®Õn 31/04 Tªn TK: ThuÕ GTGT ®ù¬c khÊu trõ Sè hiÖu TK: 133 D­ Cã ®Çu kú: 0 P/s Nî : 61.832.000 P/s Cã : 61.832.000 D­ Cã : 0 §VT: 1.000® N/T ghi sæ C. Tõ DiÔn gi¶i TS NKC SHTK §¦ Sè tiÒn P/s SH N/T Nî Cã 25/04 15 25/04 Nguån ATXP4 - TAKO 450W 27 331 214.610 14/04 30 14/04 NhËp kho NVL C«ng ty TNHH VÜ Hoµ 27 331 12.310 Bµn phÝm mµu tr¾ng 29 331 16.204 Nguån ATXP3 -TAKO 400W 27 331 24.167 NhËp kho NVL C«ng ty TNHH Minh Th¾ng 27 331 49.522 ..... ...... ....... .............. ......... .......... Céng Ngµy 31th¸ng 04 n¨m 2006 Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) sæ c¸i tµi kho¶n Sæ c¸i Tõ ngµy 1/04 ®Õn 31/04 Tªn TK: Chi phÝ NLVL trùc tiÕp Sè hiÖu TK: 621 D­ Cã ®Çu kú: 0 P/s Nî : 178.798.000 P/s Cã : 178.798.000 D­ Cã : 0 §VT: 1.000® N/T G.Sæ C. Tõ DiÔn gi¶i TS NKC SHTK §¦ Sè tiÒn P/s SH N/T Nî Cã A B C D E 1 2 3 10/4 10 10/4 XuÊt kho dïng cho bµn phÝm + chuét - mµu ®en 27 152 85.562 20/4 33 20/4 XuÊt kho NVL, CCDC cho cty TNHH Th¸i S¬n 27 152 153 27.693 3.077 23/4 53 23/4 XuÊt kho dïng cho bµn phÝm mµu tr¾ng 27 152 23.886 27/4 69 27/4 XuÊt kho NVL, CCDC cho cty TNHH Nam An 28 152 153 36.279 2.301 ............ ...... ........ .......... Céng Ngµy 31th¸ng 04 n¨m 2006 Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) sæ c¸i tµi kho¶n Sæ c¸i Tõ ngµy 1/04 ®Õn 31/04 Tªn TK: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Sè hiÖu TK: 627 D­ Cã ®Çu kú: 0 P/s Nî : 69.350.000 P/s Cã : 69.350.000 D­ Cã : 0 §VT: 1.000® N/T G.Sæ C. Tõ DiÔn gi¶i TS NKC SHTK §¦ Sè tiÒn P/s SH N/T Nî Cã 20/4 33 20/4 XuÊt kho NVL, CCDC cty TNHH Th¸i S¬n 27 152 153 27.693 3.077 27/4 69 27/4 XuÊt kho NVL, CCDC cty TNHH Nam An 28 152 153 36.279 2.301 ..... ...... ....... .............. ......... .......... Céng Ngµy 31th¸ng 04 n¨m 2006 Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) sæ c¸i tµi kho¶n Sæ c¸i Tõ ngµy 1/04 ®Õn 31/04 Tªn TK: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Sè hiÖu TK: 642 D­ Cã ®Çu kú: 0 P/s Nî : 44.061.000 P/s Cã : 44.061.000 D­ Cã : 0 §VT: 1.000® N/T G.Sæ C. Tõ DiÔn gi¶i TS NKC SHTK §¦ Sè tiÒn P/s SH N/T Nî Cã 20/4 33 20/4 XuÊt kho NVL, CCDC cty TNHH Th¸i S¬n 27 152 153 157.365 17.485 27/4 69 27/4 XuÊt kho NVL, CCDC cty TNHH Nam An 27 152 153 23.918 2.658 ..... ...... ....... .............. ......... .......... Céng Ngµy 31th¸ng 04 n¨m 2006 Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) mtv1.02 b¶ng kª h® - chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô mua vµo (Dïng cho kª khai khÊu trõ thuÕ hµng th¸ng) Th¸ng 4/ 2006 Tªn c¬ së kinh doanh: C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi M· sè: 01001123451 §Þa chØ: CÇu giÊy, Hµ Néi §VT: 1.000® H§ - CT mua Tªn ng­êi b¸n MST cña ng­êi b¸n Doanh sè Ghi chó KH ho¸ ®¬n Sè ho¸ ®¬n N/T Mua ch­a cã thuÕ ThuÕ GTGT ®Çu vµo 13/4 0296 13/4 C«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng 01001443211 1.421,2 74,8 15/4 0546 15/4 C«ng ty TNHH H¶i Long 01000301432 20.387,95 1.073,05 .... ..... ...... ..... ........ ........ ........ Céng 5% 22.899,61 1.205,2 23/4 0643 23/4 C¬ së s¶n xuÊt Thanh Hoa 10003021430 1.764 196 26/4 0812 26/4 C«ng ty TNHH §øc Anh 01011243012 212.652 23.628 ..... ...... ...... ....... ......... ........ ....... Céng 10% 2358.576 262.064 Tæng céng 2381475,61 263269,24 Ngµy 31th¸ng 04 n¨m 2006 Ng­ßi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng T.Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) b¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng.....n¨m..... §VT: 1.000® TT TK ghi Cã TK ghi Nî (§èi t­îng sö dông) TK 152 (NLVL) TK 153 (CCDC) Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT TK 621 - CPNVL trùc tiÕp — 173.420 — 5.378 XuÊt kho dïng cho bµn phÝm + chuét - mµu ®en — 85.562 XuÊt kho dïng cho bµn phÝm mµu tr¾ng — 27.693 — 3.077 XuÊt kho NVL, CCDC cho cty TNHH Th¸i S¬n — 23.886 XuÊt kho NVL, CCDC cho cty TNHH Nam An — 36.279 — 2.301 TK 642 - CPQLDN — 181.283 — 20.143 XuÊt kho NVL, CCDC cty TNHH Th¸i S¬n — 157.365 — 17.485 XuÊt kho NVL, CCDC cty TNHH Nam An — 23.918 — 2.658 TK 627 - CPSXC — 63.972 — 5.378 XuÊt kho NVL, CCDC cty TNHH Th¸i S¬n — 27.693 — 3077 XuÊt kho NVL, CCDC cty TNHH Nam An — 36.279 — 2.301 Céng — 418.675 — 30.899 Ngµy 31th¸ng 04 n¨m 2006 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng ch­¬ng III NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi 3.1 NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng ty kÕ to¸n nlvl, ccdc t¹i c«ng ty tnhh c«ng nghÖ tin häc hµ néi D­íi gãc ®é lµ häc sinh thùc tËp, lÇn ®Çu tiªn ®­îc lµm quen víi thùc tÕ, d­íi sù gióp ®ì cña c¸c anh, chÞ phßng kÕ to¸n em ®· phÇn nµo hiÓu ®­îc qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ vµo sæ s¸ch. Gi÷a thùc tÕ vµ lý thuyÕt tuy gièng nhau nh­ng còng cã sù kh¸c biÖt. Bªn c¹nh nh÷ng tÝch cùc th× thùc tÕ vÉn cßn phÇn h¹n chÕ. Trong thêi gian ®­îc thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH c«ng nghÖ Tin häc Hµ Néi em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm sau: 3.1.1 ¦u ®iÓm: * ViÖc øng dông tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô: C«ng ty ®· thùc hiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh theo ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n. ViÖc ønh dông tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n ®·t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc xö lý, thu thËp th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ h÷u Ých. MÆt kh¸c, nã gióp cho c«ng t¸c l­u tr÷ b¶o qu¶n d÷ liÖu th«ng tin kÕ to¸n an toµn, nã cßn t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n, sö dông Ýt thêi gian cã thÓ vµ kiÓm so¸t néi bé cña doanh nghiÖp. * §éi ngò kÕ to¸n viªn n¨ng ®éng: C«ng ty víi ®éi ngò kÕ to¸n viªn yªu nghÒ, nhiÖt huyÕt víi c«ng viÖc lµ ­u thÕ cña c«ng ty. Toµn bé cã b»ng ®¹i häc 99%, cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm, lu«n cã môc tiªu, båi d­ìng, n©ng cao nghiÖp vô cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã kÕ to¸n tr­ëng lu«n lµm tÊm g­¬ng tèt cho nh©n viªn: lßng yªu nghÒ, trung thùc, võa gi¸m s¸t nh©n viªn võa hoµn thiÖn m×nh. * Lùa chän h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Tin häc Hµ Néi lµ ®¬n vÞ cã bé m¸y tæ chøc gän, vÉn ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ th«ng tin kÕ to¸n cña c«ng ty. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty lµ h×nh thøc tËp trung ë c¸c x­ëng, xÝ nghiÖp kh«ng cã bé phËn kÕ to¸n riªng mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn ghi chÐp ban ®Çu thu thËp, tæng hîp kiÓm tra xö lý s¬ bé chøng tõ, sè liÖu kÕ to¸n råi göi vÒ phßng kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n tËp trung ®­îc ¸p dông t¹i doanh nghiÖp lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi. H×nh thøc bé m¸y kÕ to¸n võa rÊt thuËn tiÖn trong viÖc gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung, m« h×nh n¸y ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra, chØ ®¹o vµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o, tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng, còng nh­ sù chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o c«ng ty. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp lµ h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ C«ng ty TNHH c«ng nghÖ Tin häc Hµ Néi nèi riªng. HÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mµ c«ng ty ®ang ¸p dông t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, khoa häc vµ hîp lý ®óng theo chÕ ®é kÕ to¸n mµ nhµ n­íc quy ®Þnh. * §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ gèc (gi¸ thùc tÕ) Gi¸ gèc ph¶n ¸nh rÊt kh¸ch quan, ch©n thùc do ®ã C«ng ty TNHH c«ng nghÖ Tin häc Hµ Néi ¸p dông gi¸ gèc ®Ó tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ N-X-T kho, ph­¬ng ph¸p §GBQGQ ®­îc c«ng ty ¸p dông trong tr­êng hîp xuÊt kho NVL, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p dÔ tÝnh, dÏ kiÓm tra. * KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®­îc c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song. Ph­¬ng ph¸p cã ­u ®iÓm lµ ghi sæ ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu så liÖu, ph¸t hiÖn sím nh÷ng sai sãt trong viÖc ghi chÐp vµ qu¶n lý. Tuy nhiªn nã còng cã nh÷ng nh­îc ®iÓm kh«ng tr¸nh khái. 3.1.2 Nh­îc ®iÓm: MÆc dï ®· cã nhiÒu thay ®æi, c¶i tiÕn tÝch cùc nh­ vËy, song c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty vÉn tån t¹i mét sè nh­îc ®iÓm ch­a ®­îc th¸o gì: - C«ng ty ch­a x¸c ®Þnh ®­îc vai trß nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô rÊt quan träng ®èi víi mét c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi v× nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ nh÷ng co sá vËt chÊt cÊu t¹o nªn thùc thÓ s¶n phÈm, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chiÕm sè lín trong ZSP. - Do nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vÒ ®Òu ph¶i qua nhËp kho. Tuy cã ­u ®iÓm lµ thñ kho gi¸m s¸t ®­îc sè l­îng nguyªn vËt liÖu. Tuy nhiªn nhiÒu khi rÊt r¾c rèi, bëi l¹i ph¶i cã chøng tõ, ph¶i tèn chi phÝ kho b·i... - Do nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chiÕm mét l­îng lín víi nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau, do vËy muèn qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chÝnh x¸c cÇn c¶i tiÕn ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô sao cho hîp lý, khoa häc. C«ng ty ch­a ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, ®iÒu nµy lµ h¹n chÕ thËm chÝ cßn c¶n trë qu¸ tr×nh tÝnh ZSP. - VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n: C¸c c«ng t¸c kÕ to¸n ch­c hoµn thµnh ®Çy ®ñ ®óng thêi gian vµ ch­a ®ång bé v× khèi l­îng c«ng viÖc qu¸ lín th­êng hay bÞ dån vµo cuèi th¸ng mÆc dï c«ng ty cã sè nh©n viªn kÕ to¸n t­¬ng ®èi yªu nghÒ vµ nhiÖt huyÕt víi c«ng viÖc h¬n n÷a c«ng ty trang bÞ ph­¬ng tiªn h¹ch to¸n hiÖn ®¹i. - C«ng t¸c h¹ch to¸n c«ng cô dông cô chÝnh x¸c: Tuy sö dông Ýt c«ng cô dông cô vµ 6 th¸ng kiÓm kª mét lÇn, cho nªn kh«ng ph¸t hiÖn sím c«ng cô dông cô bÞ thiÕu, mÊt trong khi ®ã c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín vÉn ®­îc h¹ch to¸n th¼ng vµo c¸c TK chi phÝ mµ kh«ng ph©n bæ cho nhiÒu kú. 3.2 Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Tin häc Hµ Néi Trong bÊt kú ho¹t ®éng nµo, bªn c¹nh ­u ®iÓm cïng tån t¹i song song víi nã lµ nh÷ng nh­îc ®iÓm vµ ®Ó h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng nh­îc ®iÓm lµ mét c«ng viÖc kh«ng dÔ dµng chót nµo. Qua 2 th¸ng thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Tin häc Hµ Néi trªn c¬ së lýluËn ®­îc häc ë tr­êng kÕt hîp víi qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn cña em vÒ vÊn ®Ò kÕ to¸n víi môc ®Ých gãp phÇn nhá vµo hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Tin häc Hµ Néi: Thay ®æi hÖ thèng nhÊt toµn c«ng ty. Tuy c«ng ty ®· cã sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu nh­ng ch­a ®­îc hoµn chØnh, ®©u lµ nguyªn liÖu vËt liÖu phô. BÊt kú mét c«ng ty nµo ®Òu ph¶i ph©n lo¹i vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô ®Ó dÔ dµng tÝnh to¸n. Mµ trong khi ZSP ¸p dông cã c«ng cô dông cô, vËt liÖu phô §èi víi c«ng ty cã nhiÒu xÝ nghiÖp con, ph©n x­ëng mµ kh«ng cã hÖ thèng danh ®iÓm thèng nhÊt toµn c«ng ty cho nªn x¶y ra kh«ng Ýt sai sãt trong viÑc ®èi chiÕu gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n ®Ó h¹n chÕ nh÷ng nh­îc ®iÓm trªn, c«ng ty nªn x©y dùng sæ danh ®iÓm thèng nhÊt toµn c«ng ty. D­íi ®©y lµ mÉu danh ®iÓm mµ em cã thÓ ®­a ra: - Do c«ng cô dông cô sö dông Ýt hay nãi c¸ch kh¸c lµ Ýt biÕn ®éng, tuy vËy kÕ to¸n vÉn ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, ®ã lµ mét viÖc lµm ®óng. C«ng cô dông cô c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª 6 th¸ng mét lÇn, tuy kh«ng ph¸t hiªn sai sãt, thiÕu sãt mét c¸ch kÞp thêi mµ c«ng ty l¹i kh«ng ph©n bæ lµm nhiÒu lÇn. Theo ý kiÕn cña em th× c«ng ty nªn ph©n bæ c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín víi c¸ch ph©n bæ 2 hoÆc 3 lÇn. Nh­ vËy sÏ ®¶m b¶o hîp lý, ®óng nguyªn t¾c thÝch hîp víi qu¸ tr×nh s¶n suÊt cña c«ng ty. D­íi ®©y lµ mÉu danh ®iÓm mµ em cã thÓ ®­a ra: sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô Danh ®iÓm Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch §VT Gi¸ HT Ghi chó Lo¹i Nhãm Thø ...... ......... ....... ................ ........ .......... ............ ...... ......... ....... ................. ........ ........... ........... ...... ........ ...... ............... ....... ........ .......... ...... ........ ....... ............... ........ ......... .......... - Thùc hiÖn ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu chÝnh v× chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh rÊt lín. Cho nªn thñ kho còng nh­ ng­êi lao ®éng ph¶i tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu sao cho hîp lý nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. Do ®ã c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖunãi chung. NhÊt lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, kh«ng ngõng ph¸t triÓn. KÕ to¸n còng nh­ thñ kho cÇn ph¶i phèi hîp ®Òu ®Æn gi÷a viÖc qu¶n lý sæ N-X-T nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®ã lµ mét c«ng viÖc thiÕt yÕu. - Nguyªn vËt liÖu chÝnh mÆc dï do mua ngoµi lµ chñ yÕu, ®èi víi vËt liÖu phô, c«ng cô dông cô c«ng ty nªn thuª ngoµi gia c«ng th× sÏ kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng sö dông vèn qu¸ møc khi ®ã ZSP sÏ h¹ gi¸ h¬n. - Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n c«ng ty kh«ng lµm biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ mµ chØ cã ch÷ ký cña KCS ký ®»ng sau phiÕu nhËp kho. Tuy viÖc nµy cã ­u thÕ lµ tiÖn sö dông, biªn b¶n kh«ng bÞ thÊt l¹c, nh­ng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n. - C«ng ty nªn lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Do hiÖn t­îng gi¸ c¶ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô biÕn ®éng th­êng xuyªn trªn thÞ tr­êng, ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. C«ng ty nªn trÝch lËp quü dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Sö dông TK 159. Gi¶ sö 3 th¸ng cuèi n¨m, vËt liÖu gi¶m gi¸ liªn tôc tõ 9.000® xuèng 8.500®/c¸i. Ban gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vµo ngµy 31/12/2006 VËt t­ tån kho: 100.000 c¸i ®¬n gi¸ trÝch lËp dù phßng: 500®/ c¸i TrÝch lËp dù phßng: 100.000 x 500 =50.000.000® Nî TK 632: 50.000.000 Cã TK 159: 50.000.000 TH1: Gi¶ sö ®Õn cuèi n¨m 2007, VËt t­ chØ gi¶m gi¸ xuèng 8.700®/ c¸i kÕ to¸n lËp dù phßng gi¶m gi¸: Ghi hoµn nhËp gi¸ dù phßng = gi¸ gi¶m n¨m nay - gi¸ gi¶m n¨m tr­íc = 8.700 - 8.500 = 200®/ c¸i VËy kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 159: 100.000 x 200 = 20.000.000 Cã TK 632: 20.000.000 TH2: Gi¶ sö ®Õn cuèi n¨m 2007, VËt t­ chØ gi¶m gi¸ xuèng 8.200®/ c¸i kÕ to¸n lËp dù phßng gi¶m gi¸: Ghi hoµn nhËp gi¸ dù phßng = gi¸ gi¶m n¨m nay - gi¸ gi¶m n¨m tr­íc = 8.200 - 8.500 = -300 Nî TK 632: 100.000 x 300 = 30.000.000 Cã TK 159: 30.000.000 KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Tin häc Hµ Néi, b¶n chuyªn ®Ó cña em ®· hoµn thµnh víi ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô. B¶n chuyªn ®Ò ®­îc tr×nh bµy kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tܪn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan ®iÓm ®æi míi víi nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n nghiÖp vô cña xÝ nghiÖp, trªn c¬ së kiÕn thøc ®· häc cïng víi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o Ng« Xu©n D­¬ng em ®· m¹nh d¹n ®­a ra nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¸t huy hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian vµ kiÕn thøc nªn trong bµi chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt sai sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy, em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì, ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c«, c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docB1033.DOC
Tài liệu liên quan