Chuyên đề Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 1

giới thiệu chung Kế toán luôn gắn liền với nền sản xuất xã hội, nó là một công cụ không thể thiếu được trong công việc điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô. Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm các yếu tố đầu vào, hạ giá thành sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ (CCDC) thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm. Do đó việc hạch toán nguyên vật liệu luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đúng sẽ giúp cho doanh nghiệp cung cấp vật liệu, công cụ dụng cụ một cách kịp thời, đầy đủ, đồng thời kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các định mức dự trữ tiêu hao vật liệu, đảm bảo sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tiết kiệm có hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Với kiến thức được trang bị trong thời gian học tập tại trường cùng với sự nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp, em đã chọn đề tài: "Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ" để viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu, phần kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của báo cáo được trình bày gồm ba phần: - Chương I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ. - Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 1. - Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 1.

doc60 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 784 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiÓm kª chê xö lý NhËn gãp vèn liªn doanh XuÊt vèn gãp liªn doanh Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i Chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i 2. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 2.1. Tµi kho¶n sö dông: * Tµi kho¶n 611: Mua hµng + Bªn Nî: ph¶n ¸nh gi¸ thùctÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô + Bªn Cã: ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng, thiÕu hôt vµ tån kho cuèi kú. Tµi kho¶n 611(1) cuèi kú kh«ng cã sè d­ vµ th­êng ®­îc më chi tiÕt theo tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô * Tµi kho¶n 151: Hµng mua ®i ®­êng + Bªn Nî: Gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i ®­êng cuèi kú + Bªn Cã: KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i ®­êng cuèi kú + D­ Nî: Gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i ®­êng * Tµi kho¶n 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu: + Bªn Nî: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho cuèi kú + Bªn Cã: KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + D­ Nî: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho * Tµi kho¶n 153: C«ng cô dông cô + Bªn Nî: Gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô tån kho cuèi kú + Bªn Cã: KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô tån ®Çu kú + D­ Nî: Gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô tån kho Ngoµi ra, trong qóa tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh­ TK 133,331,111,112,.... 2.2. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 2.2.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: - §Çu kú kinh doanh, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng tån kho theo tõng lo¹i Nî TK 611(1) (chi tiÕt tõng lo¹i) Cã TK 152: Nguyªn vËt liÖu tån kho Cã TK 151: Hµng ®ang ®i ®­êng - Trong kú kinh doanh, c¨n cø vµo c¸c ho¹t ®éng mua hµng (víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) Nî TK 611(1) (chi tiÕt tõng lo¹i): Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thu mua Nî TK 133(1): ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111,112,331,.... : Tæng gi¸ thanh to¸n - C¸c nghiÖp vô kh¸c lµm t¨ng nguyªn vËt liÖu trong kú: Nî TK 611(1) (chi tiÕt tõng lo¹i): Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thu mua Cã TK 411: NhËn cÊp ph¸t, nhËn vèn gãp Cã TK 311,336,338: T¨ng do ®i vay Cã TK 128,228: NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh Sè gi¶m gi¸, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i vµ vËt liÖu ®· mua tr¶ l¹i trong kú (Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) Nî TK 111,112,331,... tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 611(1) (chi tiÕt tõng lo¹i): Gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT Cã TK 133(1): ThuÕ ®Çu vµo t­¬ng øng Sè chiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc h­ëng khi mua hµng ghi t¨ng thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Nî TK 111,112,331,... Cã TK 711 Cuèi kú c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª vËt liÖu tån kho vµ biªn b¶n xö lý sè mÊt m¸t thiÕu hôt Nî TK 152: Nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú Nî TK 151: Hµng ®i ®­êng cuèi kú Nî TK 138,334: Sè thiÕu hôt mÊt m¸t c¸ nh©n ph¶i båi th­êng Nî TK 138(1): Sè thiÕu hôt ch­a râ nguyªn nh©n chê xö lý Nî TK 632: Sè thiÕu hôt trong ®Þnh møc Cã TK 611(1) (chi tiÕt tõng lo¹i): TrÞ gi¸ vËt liÖu tån kho, ®ang ®i ®­êng cuèi kú vµ thiÕu hôt trong kú. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè ph¸t sinh bªn Nî tµi kho¶n 611(1) trõ ®i sè ph¸t sinh bªn Cã (bao gåm sè tån cuèi kú sè mÊt m¸t, sè tr¶ l¹i, sè gi¶m gi¸ hµng mua, ....) råi ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng sö dông Nî TK 621,627,641,642 Cã TK 611(1) (chi tiÕt tõng lo¹i) Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, trong gi¸ thùc tÕ gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo, do vËy ghi: Nî TK 611(1) (chi tiÕt tõng lo¹i): Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu mua ngoµi Cã TK 111,112,331,...tæng gi¸ thanh to¸n C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng mua, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i vµ hµng mua tr¶ l¹i (nÕu cã) Nî TK 331,111,112,... Cã TK 611(1) (chi tiÕt tõng lo¹i) C¸c nghiÖp vô kh¸c ph¸t sinh ë thêi ®iÓm ®Çu kú, trong kú, cuèi kú h¹ch to¸n t­¬ng tù doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. 2.2.2. KÕ to¸n c«ng cô dông cô ViÖc kÕ to¸n c«ng cô dông cô nhá ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ ®èi víi vËt liÖu. Tr­êng hîp c«ng cô dông cô xuÊt dïng trong kú nÕu xÐt thÊy gi¸ trÞ lín, sö dông cho ho¹t ®éng kinh doanh cña nhiÒu n¨m tµi chÝnh cÇn ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ nhiÒu n¨m. KÕ to¸n ghi: Nî TK 242,142 Cã TK 611(1) C¨n cø vµo sè lÇn ph©n bæ x¸c ®Þnh møc chi phÝ c«ng cô dông cô trõ dÇn vµo trong kú Nî TK 627,641,642 Cã TK 242,142 Theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, khi xuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho c¸c môc ®Ých th× kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh theo tõng chøng tõ mµ cuèi kú míi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª hµng tån kho S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) TK 611 TK 111,112,331 TK 412 TK 151,152,153 TK 111,112,331 TK 412 KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt t­ tån kho ®Çu kú KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt t­ tån kho cuèi kú T¨ng do mua ngoµi Gi¶m gi¸ ®­îc h­ëng vµ gi¸ trÞ hµng mua tr¶ l¹i TK 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ NhËn, cÊp, ph¸t, tÆng NVL, CCDC thùc tÕ xuÊt dïng trong kú Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i Chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i TK 151,152,153 TK621,627,641,642 TK 411 S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) TK 611 TK 111,112,331 TK 412 TK 151,152,153 TK 111,112,331 TK 412 KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt t­ tån kho ®Çu kú KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt t­ tån kho cuèi kú T¨ng do mua ngoµi Gi¶m gi¸ ®­îc h­ëng vµ gi¸ trÞ hµng mua tr¶ l¹i NhËn, cÊp, ph¸t, tÆng NVL, CCDC thùc tÕ xuÊt dïng trong kú Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i Chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i TK 151,152,153 TK621,627,641,642 TK 411 Ch­¬ng II T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, CCDC t¹i XÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 I. §Æc ®iÓm chung ë XÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. XÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 trùc thuéc C¶ng Hµ Néi, ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 1629/TCCB ngµy 31/12/1983 XÝ nghiÖp chÝnh thøc chuyÓn ®æi tõ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc sang XÝ nghiÖp Cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh sè 1640/Q§-BXD ngµy 03/12/2003 trô së cña XÝ nghiÖp ®Æt t¹i 78 B¹ch §»ng - QuËn Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi. XÝ nghiÖp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã con dÊu riªng, cã ®iÒu lÖ vµ tæ chøc ho¹t ®éng. Khi míi chuyÓn ®æi XÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 cã vèn ®iÒu lÖ lµ 11.200.000.000 ®ång. Cæ phÇn ph¸t hµnh lÇn ®Çu: 112.000 Cæ phÇn mÖnh gi¸ mét cæ phÇn lµ 100.000 ®ång, trÞ gi¸ 11.200.000.000 ®ång. Trong ®ã, cæ phÇn nhµ n­íc: 70.180 cæ phÇn, trÞ gi¸ 7.018.000.000 ®ång chiÕm 62.66% vèn ®iÒu lÖ, cæ phÇn b¸n cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty 41.820 cæ phÇn, trÞ gi¸ 4.182.000 ®ång chiÕm 37.84% vèn ®iÒu lÖ. Tæng sè lao ®éng cã ®Õn thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸ lµ: 1.121 ng­êi, tæng sè lao ®éng chuyÓn sang xÝ nghiÖp cæ phÇn lµ 858 ng­êi, tæng sè lao ®éng d­ lµ 263 ng­êi. Tõ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, sau khi cæ phÇn ho¸ xÝ nghiÖp ®· më réng ngµnh nghÒ thµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng, bao gåm c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c - Trang trÝ néi thÊt, kinh doanh nhµ, vËt t­, vËt liÖu x©y dùng - Gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng - Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n­íc vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ liªn doanh - Söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh x©y dùng - Cung cÊp vËt liÖu x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng - Cho thuª c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ c¬ giíi vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i - Kinh doanh kho b·i - §¹i lý kinh doanh vËt liÖu x©y dùng XÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 cã 5 ®éi x©y dùng, 1 ®éi m¸y vµ 1 ®éi qu¶n lý Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh xÝ nghiÖp ®· cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ gãp phÇn thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh d©n dông va c«ng nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trong n­íc vµ liªn doanh víi n­íc ngoµi. Víi bÒ dµy kinh nghiÖm xÝ nghiÖp ®· t¹o cho m×nh mét uy tÝn lín, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xÝ nghiÖp chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc sang xÝ nghiÖp cæ phÇn. Nh÷ng c«ng tr×nh ®· ®­îc nhµ n­íc c«ng nhËn c«ng tr×nh cã chÊt l­îng cao nh­: §¹i häc Quèc Gia Hµ Néi, Kh¸ch s¹n T©y Hå, Khu ®« thÞ B¾c Linh §µm vµ nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c. D­íi ®©y lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ cña n¨m 200...vµ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo cña xÝ nghiÖp khi míi chuyÓn ®æi: §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång TT C¸c chØ tiªu chñ yÕu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 1 Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng 200.438 220.000 245.000 2 Tæng doanh thu 151.000 168.000 196.000 3 Vèn ®iÒu lÖ 11.245 11.245 11.245 4 C¸c kho¶n nép Nhµ n­íc 929,5 1.052 1.240 2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt: XÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu trªn c¸c lÜnh vùc nh­: kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp, x©y l¾p.... Do ®ã mang nÐt ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, qóa tr×nh s¶n xuÊt mang tÝnh liªn tôc ®a d¹ng kÐo dµi vµ phøc t¹p tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng, ®Þa ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau cho nªn quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp lµ khÐp kÝn tõ giai ®o¹n thiÕt kÕ ®Õn giai ®o¹n hoµn thiÖn ®­a vµo sö dông vµ nguyªn t¾c tæ chøc s¶n xuÊt lµ qu¶n lý tËp trung. 2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: §¹i héi ®ång cæ ®«ng lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña xÝ nghiÖp. Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) xÝ nghiÖp lµ c¬ quan cao nhÊt cña xÝ nghiÖp gi÷a hai kú ®¹i héi cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt, ph­¬ng ¸n tæ chøc, c¬ chÕ qu¶n lý cña xÝ nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng cña xÝ nghiÖp. Ban kiÓm so¸t lµ ng­êi thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®iÒu hµnh cña xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp ®­îc ®iÒu hµnh bëi Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Gi¸m ®èc do H§QT bæ nhiÖm vµ c¸c phßng ban chuyªn m«n gióp viÖc nh­: Phßng Tµi vô, Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt, Phßng Kinh tÕ thÞ tr­êng, Phßng Tæng hîp, C¸c phßng ban cã c¸c tr­ëng phßng phô tr¸ch xÝ nghiÖp ®­îc H§QT phª duyÖt. Cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp b»ng s¬ ®å sau: Qui tr×nh ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ gèc Sæ nhËt kú chung B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng XÝ nghiÖp ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n míi hiÖn hµnh, c¸c d÷ liÖu kÕ to¸n ®­îc kiÓm tra xö lý b»ng m¸y vi tÝnh. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c lo¹i hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p ®Ých danh TÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, tÝnh chÊt vµ quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t×nh h×nh trang bÞ ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n vµ th«ng tin, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp, bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc vµ thùc hiÖn kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®¶m b¶o nguyªn t¾c gän nhÑ, ®¬n gi¶n, ®¶m b¶o sù chØ ®¹o chÆt chÏ tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng, ®ång thêi kÕt hîp víi n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n vµ chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n cña bé phËn kÕ to¸n S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n VL, CCDC, TSC§ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH KÕ to¸n NH, vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n ë c¸c ®éi s * KÕ to¸n tr­ëng: Cã nhiÖm vô chØ ®¹o, tæ chøc h­íng dÉn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn xÝ nghiÖp. KÕ to¸n tr­ëng gióp gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n, chÊp hµnh kû luËt vÒ chÕ ®é lao ®éng, viÖc sö dông quü tiÒn mÆt vµ quü phóc lîi còng nh­ viÖc chÊp hµnh c¸c kû luËt tµi chÝnh tÝn dông vµ thanh to¸n. * KÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô, tµi s¶n cè ®Þnh: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c ®Ó tiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu vµo m¸y. Khi ®ã, ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n sÏ tù ®éng vµo c¸c sæ nhËt ký chung, sæ c¸i vµ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. * KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi: Cã nhiÖm vô lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho khèi v¨n phßng cña xÝ nghiÖp. KÕ to¸n tæng hîp l­¬ng cßn cã nhiÖm vô tæng hîp toµn bé l­¬ng cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hµng th¸ng sau ®ã lµm c¨n cø ®Ó ph©n bæ vµo c¸c ®èi t­îng sö dông. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n BHXH kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch BHXH theo chÕ ®é hiÖn hµnh. * KÕ to¸n ng©n hµng, vèn b»ng tiÒn: Cã nhiÖm vô theo dâi kiÓm tra c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng­êi b¸n vµ c¸c ®¬n vÞ néi bé trong c«ng ty, kiÓm tra theo dâi c¸c kho¶n TGNH, tiÒn vay ng©n hµng, cã nhiÖm vô viÕt uû nhiÖm chi, uû nhiÖm thu ®Ó thùc hiÖn c¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch nî vµ chñ nî. * Thñ quü: Cã nhiÖm vô gi÷ tiÒn mÆt cña xÝ nghiÖp c¨n cø vµo phiÕu thu, chi kÌm theo c¸c chøng tõ gèc hîp lý, hîp lÖ ®Ó nhËp hoÆc xuÊt quü, cuèi ngµy thñ quü tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sæ quü cña kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn * KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng­êi c«ng tr×nh, c«ng viÖc liªn quan ®Õn lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú 4. H×nh thøc h¹ch to¸n. HiÖn nay, xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung viÖc ¸p dông h×nh thøc nµy ®· mang l¹i cho xÝ nghiÖp nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng quan t©m, biÓu hiÖn ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n ¸p dông trªn m¸y vi tÝnh. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung ¸p dông t¹i xÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 bao gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chñ yÕu sau: - Sæ nhËt ký chung - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt - B¶ng tæng hîp chi tiÕt S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh §éi 1 §éi 2 §éi 3 §éi 5 §éi m¸y §éi qu¶n lý §éi 4 Phßng tµi vô Phßng KH-KT Phßng KTTT Phßng tæng hîp Ban dù ¸n khu CN Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Phã gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Héi ®ång qu¶n trÞ §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t II. Thùc tÕ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 1. §Æc ®iÓm vËt liÖu cña xÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng, x©y l¾p c«ng tr×nh nªn nh÷ng vËt liÖu ®­îc sö dông trong s¶n xuÊt cã c¸c ®Æc thï riªng. §Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín cÇn ph¶i sö dông mét khèi l­îng lín nguyªn vËt liÖu, phong phó vÒ chñng lo¹i, ®a d¹ng vÒ chÊt l­îng. Cã c¸c lo¹i vËt liÖu lµ s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp nh­ xi m¨ng, xi m¨ng tr¾ng H¶i Phßng, xi m¨ng Hoµng Th¹ch,..., thÐp bao gåm thÐp trong n­íc, thÐp nhËp khÈu víi thÐp trßn, thÐp tÊm, thÐp gai... c¸c lo¹i g¹ch.... Cã nh÷ng lo¹i vËt liÖu lµ s¶n phÈm cña ngµnh n«ng nghiÖp nh­: gç, tre, nøa, ®Ó lµm giµn gi¸o, cèt pha vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c. Khèi l­îng c¸c lo¹i vËt liÖu sö dông rÊt kh¸c nhau, cã nh÷ng lo¹i vËt liÖu cÇn khèi l­îng lín nh­: xi m¨ng, c¸t, g¹ch, thÐp, cã nh÷ng lo¹i sö dông Ýt nh­: ®inh, èc, c¸c lo¹i c«ng cô dông cô trong xÝ nghiÖp gåm: g¨ng tay, m¸y hµn... HÇu hÕt c¸c lo¹i vËt liÖu sö dông ®Òu trùc tiÕp cÊu thµnh nªn thùc thÓ c«ng tr×nh. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ x©y dùng. Qua ®ã thÊy ®­îc vai trß quan träng cña nguyªn vËt liÖu trong c«ng nghiÖp x©y dùng. Ngoµi viÖc thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu còng cã sù kh¸c biÖt. Cã lo¹i vËt liÖu cã thÓ mua ngay t¹i c¸c ®¹i lý trong ®Þa bµn, vËn chuyÓn thuËn tiÖn vµ nhanh chãng, cã lo¹i vËt liÖu xÝ nghiÖp ph¶i ®i mua ë xa nh­: v«i, c¸t,..., cã nh÷ng lo¹i cã thÓ b¶o qu¶n ë kho nh­: xi m¨ng, s¾t thÐp, ®å kim khÝ, ®å méc. Cã nh÷ng lo¹i vËt liÖu ph¶i ®Õn tËn n¬i khai th¸c ®Ó mua vµ kh«ng thÓ b¶o qu¶n trong kho, ph¶i ®Ó ngoµi trêi nh­: c¸t, sái, v«i, ®¸.... g©y khã kh¨n cho viÖc b¶o qu¶n, dÔ x¶y ra hao hôt, mÊt m¸t ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh, ®Õn gi¸ thµnh c«ng tr×nh. V× vËy, xÝ nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p vËn chuyÓn, b¶o qu¶n phï hîp víi tõng lo¹i vËt liÖu. ViÖc thu mua vËt liÖu cã thÓ do c¸c ®éi tù mua, cã thÓ do phßng KHTH vËt t­ cÊp hoÆc ®iÒu ®éng tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c vÒ. ViÖc cung cÊp vËt liÖu ®­îc dùa trªn c¬ së ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu cña Nhµ n­íc. Khi l­îng vËt liÖu sö dông v­ît qóa ®Þnh møc th× c¸c ®éi ph¶i gi¶i tr×nh, nÕu kh«ng gi¶i tr×nh ®­îc th× phÇn v­ît ®Þnh møc ®ã ph¶i ®­îc khÊu trõ vµo l·i cña c¸c ®éi, cña c«ng tr×nh. Hµng th¸ng, c¸c ®éi lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn sè l­îng cïng víi dù trï sö dông vËt liÖu. Khi mua vËt liÖu, c¸n bé tiÕp liÖu cña phßng KHTH vËt t­ lµm thñ tôc nhËp kho. Sau ®ã, kÌm theo c¸c chøng tõ hîp lÖ, kÕ to¸n c¸c ®éi viÕt phiÕu xin lÜnh tiÒn ®Ó tr¶ cho bªn b¸n. Tõ ®Æc ®iÓm trªn cho thÊy viÖc qu¶n lý vËt liÖu ë xÝ nghiÖp cßn nhiÒu khã kh¨n cÇn th¸o gì. Do ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp ®ßi hái khèi l­îng vËt t­ lín vµ ph¶i b¶o ®¶m tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh nªn vËt t­ lu«n ®­îc tÝnh to¸n tr­íc vµ dù tr÷ trong kho tr¸nh t×nh tr¹ng khan hiÕm vËt t­ lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng tr×nh. Do vËy tr­êng hîp mua vËt t­ vÒ xuÊt ngay kh«ng qua kho lµ kh«ng cã. 2. §¸nh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu: 2.1. §èi víi vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho VËt liÖu ®­îc thu mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau vµ vµo c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau nªn gi¸ thu mua vµ chi phÝ thu mua sÏ kh¸c nhau dÉn ®Õn gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp kho còng kh¸c nhau. Do vËy, chóng ®ßi hái ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng, lµ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n vµ chi phÝ thu mua gåm cã chi phÝ vËn chuyÓn th× ®­îc tÝnh cho vËt liÖu ®ã. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho = Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n + Chi phÝ thu mua (nÕu cã) Do xÝ nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ nªn gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT. 2.2. §èi víi vËt liÖu xuÊt kho Do ®èi t­îng vËt t­ sö dông cña xÝ nghiÖp rÊt lín, chñng lo¹i ®a d¹ng t×nh h×nh nhËp xuÊt diÔn ra th­êng xuyªn nªn xÝ nghiÖp ®· sö dông gi¸ h¹ch to¸n hµng ngµy. 3. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. 3.1. H¹ch to¸n ban ®Çu Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu lµ ®ßi hái ph¶i ph¶n ¸nh, theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng lo¹i vËt liÖu c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ. TÊt c¶ c¸c tr­êng hîp nhËp, xuÊt tån kho ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ hîp lÖ theo ®óng chÕ ®é ®· quy ®Þnh lµm c¬ së ph¸p lý ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. - Thñ tôc nhËp kho Nh©n viªn cung øng cña ®éi, xÝ nghiÖp nhËn tiÒn mÆt, ng©n phiÕu ®Ó mua vËt t­, khi vËt t­ vÒ ®Õn kho th× nh©nviªn cung øng mang ho¸ ®¬n GTGT cña bªn b¸n vËt t­ lªn ng­êi cã tr¸ch nhiÖm ë ®éi, xÝ nghiÖp kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña ho¸ ®¬n, ®èi chiÕu c¸c chØ tiªu chñng lo¹i, quy c¸ch vËt t­, sè l­îng, chÊt l­îng ghi trªn ho¸ ®¬n víi thùc tÕ, nÕu thÊy ®óng th× lµm thñ tôc nhËp kho vµ viÕt phiÕu nhËp kho, phiÕu nhËp kho ®­îc lËp thµnh 3 liªn: - Mét liªn giao thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho - Mét liªn kÑp víi ho¸ ®¬n GTGT chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n - Mét liªn giao cho ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp gi÷ ®Ó ®èi chiÕu Tr­íc ®©y, xÝ nghiÖp kÝ hîp ®ång mua vËt t­ vµ th­êng nhËp th¼ng vÒ kho cña xÝ nghiÖp. §éi nµo cã nhu cÇu vÒ vËt t­ sÏ viÕt giÊy xin cÊp vËt t­. Tuy nhiªn, do ¸p dông linh ho¹t quy chÕ ®Ó c¸c ®éi ®­îc phÐp tù mua vËt t­ theo c¸c quy ®Þnh cña xÝ nghiÖp nªn hiÖn nay c«ng tr×nh ë ®©u cã kho t¹i ch©n c«ng tr×nh ®ã. Cô thÓ: Trong th¸ng 2 n¨m 2004, xÝ nghiÖp ®· mua vËt t­ cña c«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu Ng©n Hµ vµ nhËn ®­îc ho¸ ®¬n sau: Hãa ®¬n (GTGT) MÉu sè: 01-GTKT-3LL Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng 02 - B Ngµy: 19 th¸ng 2 n¨m 2004 H§: 0016648 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH SX vµ XNK Ng©n Hµ. §Þa chØ: 13/3 C¸t Linh - §èng §a - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: MS: 0101298311 Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn TrÝ Dòng §¬n vÞ: §éi 4 - XÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 §Þa chØ: 78 B¹ch §»ng - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: SÐc MS: 0100104933 - 1 TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 Sen vßi t¨m Joden bé 50 320.000 16.000.000 Céng tiÒn hµng: 16.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ. 1.600.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 17.600.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M­êi b¶y triÖu s¸u tr¨m ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ®ãng d¸u, ghi râ hä tªn) Khi vËt liÖu vÒ ®Õn kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n nÕu thÊy hîp lý, hîp lÖ cho nhËp kho vµ tiÕn hµnh nhËp kho sè hµng thùc nhËp. PhiÕu nhËp kho Sè: 02 MS 01-VT Ngµy 19 th¸ng 2 n¨m 2004 Nî: Q§ sè 1141 TC/C§KT Cã: Ngµy 1/11/1995 cña BTC Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty TNHH Ng©n Hµ. Theo H§ sè 0016648 ngµy 19/2/2004. NhËp t¹i kho: C«ng tr×nh söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi. TT Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 Sen vßi t¨m Joden bé 50 320.000 16.000.000 16.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.600.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 17.600.000 ViÕt b»ng ch÷: M­êi b¶y triÖu s¸u tr¨m ngh×n ®ång. Ngµy 19 th¸ng 2 n¨m 2004 Phô tr¸ch cung tiªu (ký, hä tªn) Ng­êi giao hµng (ký, hä tªn) Thñ kho (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) Còng trong th¸ng 2 n¨m 2004, xÝ nghiÖp ®· mua m¸y hµn TQ 15 KVA cña c«ng ty kü thuËt §iÖn th«ng vµ nhËn ®­îc ho¸ ®¬n sau: Hãa ®¬n (GTGT) MÉu sè: 01-GTKT-3LL Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng 02 - B Ngµy: 25 th¸ng 2 n¨m 2004 H§: 031797 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Kü thuËt §iÖn th«ng §Þa chØ: 418 B¹ch Mai - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: MS: 0100100777 - 1 Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn TuÊn Anh §¬n vÞ: §éi 4 - XÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 §Þa chØ: 78 B¹ch §»ng - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: SÐc MS: 0100104933 - 1 TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 M¸y hµn TQ 15 KVA c¸i 1 3.220.000 3.220.000 Céng tiÒn hµng: 3.200.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ. 161.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 3.381.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ba triÖu ba tr¨m t¸m m­¬i mèt ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Khi vËt liÖu vÒ ®Õn kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n nÕu thÊy hîp lý, hîp lÖ cho nhËp kho vµ tiÕn hµnh nhËp kho. Ta cã phiÕu nhËp kho nh­ sau: PhiÕu nhËp kho Sè: 06 MS 01-VT Ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2004 Nî: Q§ sè 1141 TC/C§KT Cã: Ngµy 1/11/1995 cña BTC Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty Kü thuËt §iÖn Th«ng. Theo H§ sè 031797 ngµy 25/2/2004. NhËp t¹i kho: C«ng tr×nh söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi. TT Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 M¸y hµn TQ 15 KVA bé 1 3.220.000 3.220.000 3.220.000 ThuÕ suÊt GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 161.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 3.381.000 ViÕt b»ng ch÷: Ba triÖu ba tr¨m t¸m m­¬i mèt ngh×n ®ång. Ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2004 Phô tr¸ch cung tiªu (ký, hä tªn) Ng­êi giao hµng (ký, hä tªn) Thñ kho (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) - Thñ tôc xuÊt kho: C¨n cø vµo nhiÖm vô x©y dùng s¶n xuÊt, c¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao cho tõng c«ng viÖc, h¹ng môc c«ng tr×nh c¸c ®éi viÕt giÊy xin t¹m øng vËt t­. Nh©n viªn kÕ to¸n ®éi tiÕn hµnh lËp phiÕu xuÊt kho lµm 3 liªn, sau khi ng­êi phô tr¸ch ký vµo, giao cho ng­êi lÜnh vËt t­ xuèng kho ®Ó lÜnh. Thñ kho thùc hiÖn xuÊt kho ghi sè thùc xuÊt, sau khi kiÓm nghiÖm sè l­îng chÊt l­îng, sè thùc nhËn, ng­êi nhËn vµ thñ kho ký vµo 3 liªn ®ã: + Mét liªn chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n + Mét liªn giao cho ®¬n vÞ lÜnh vËt t­ + Mét liªn thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho Cô thÓ: Ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2004, ®éi 4 cã nhu cÇu xuÊt kho sen vßi t¾m Joclen phôc vô cho thi c«ng söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi, Bé phËn vËt t­ tiÕn hµnh lËp phiÕu xuÊt kho. §¬n vÞ: §éi 4 PhiÕu xuÊt kho Sè: 02 MS 02-VT Ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2004 Nî: Q§ sè 1141 TC/C§KT Cã: Ngµy 1/11/1995 cña BTC Tªn ng­êi nhËn: Anh S¬n §Þa chØ (bé phËn): §iÖn n­íc Lý do xuÊt kho: L¾p thiÕt bÞ XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi. TT Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Sen vßi t¨m Joden bé 50 320.000 16.000.000 16.000.000 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷: M­êi s¸u triÖu ®ång. Ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) Thñ kho (ký, hä tªn) Ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2004, ®éi 4 cã nhu cÇu xuÊt m¸y hµn phôc vô cho c«ng viÖc söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi, bé phËn vËt t­ tiÕn hµnh lËp phiÕu xuÊt kho . §¬n vÞ: §éi 4 PhiÕu xuÊt kho Sè: 06 MS 02-VT Ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2004 Nî: Q§ sè 1141 TC/C§KT Cã: Ngµy 1/11/1995 cña BTC Tªn ng­êi nhËn: Anh Hu©n §Þa chØ (bé phËn): §iÖn n­íc Lý do xuÊt kho: L¾p thiÕt bÞ XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi. TT Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 M¸y hµn TQ 15 KVA c¸i 1 3.220.000 3.220.000 3.220.000 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷: Ba triÖu hai tr¨m hai m­¬i ngh×n ®ång. Ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (ký, hä tªn) Thñ kho (ký, hä tªn) 2.2. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. HiÖn nay, XÝ nghiÖp h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­êng ph¸p ghi thÎ song song. Theo ph­¬ng ph¸p nµy qui tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: * T¹i kho: Thñ kho theo dâi sè l­îng vËt liÖu nhËp vµ xuÊt kho trªn thÎ kho c¨n cø vµo phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt kho vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan nh­ ho¸ ®¬n GTGT. Cuèi th¸ng thñ kho mang thÎ kho lªn phßng kÕ to¸n ®Ó ®èi chiÕu. Cô thÓ: Trong th¸ng 2 n¨m 2004 sau khi nhËn PhiÕu nhËp kho sè 02, PhiÕu xuÊt kho sè 02. Thñ kho §éi 4 lËp thÎ kho cho lo¹i vËt liÖu lµ sen vßi t¾m Joden nh­ sau: §¬n vÞ: §éi 4 ThÎ kho C«ng tr×nh: Söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi Th¸ng 2 n¨m 2004 Lo¹i vËt t­: Sen vßi t¾m Joden §¬n vÞ tÝnh: Bé TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng X¸c nhËn Sè Ngµy NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu kú 02 19/2 NhËp kho 50 02 20/2 XuÊt kho 50 Céng 50 50 0 Ng­êi lËp thÎ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Còng trong th¸ng 2 n¨m 2004 sau khi nhËn PhiÕu nhËp kho sè 06 vµ PhiÕu xuÊt kho sè 06, thñ kho §éi 4 lËp thÎ kho cho lo¹i vËt t­ lµ m¸y hµn TQ15 KVA nh­ sau: §¬n vÞ: §éi 4 ThÎ kho C«ng tr×nh: Söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi Th¸ng 2 n¨m 2004 Lo¹i vËt t­: M¸y hµn §¬n vÞ tÝnh: C¸i TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng X¸c nhËn Sè Ngµy NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu kú 06 25/2 NhËp kho 1 06 26/2 XuÊt kho 1 Céng 1 1 0 Ng­êi lËp thÎ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) * T¹i phßng kÕ to¸n: §Þnh kú ghi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt kho do thñ kho chuyÓn lªn kÕ to¸n hµng tån kho kiÓm tra ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ liªn quan vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu trªn c¸c phiÕu nhËp, xuÊt. NÕu thÊy hîp lý th× kÕ to¸n nhËn chøng tõ vµ ký x¸c nhËn vµo thÎ kho. C¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n lËp b¶ng kª nhËp vËt t­. Cô thÓ: Trong th¸ng 2 n¨m 2004 kÕ to¸n lËp b¶ng kª nhËp vËt t­ nh­ sau: §¬n vÞ: §éi 4 B¶ng kª nhËp vËt t­ C«ng tr×nh: Söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi Ngµy .... th¸ng 2 n¨m 2004 TT Chøng tõ Sè hãa ®¬n Tªn vËt t­ §¬n vÞ b¸n §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi cã TK 152 Ghi nî c¸c TK SP NT SP NT 153 133 1 1 18/2 0036601 18/2 S¬n chèng rØ AK 90x3 C.Ty S¬n TH HN kg 270 12.300 3.321.000 3.321.000 332.100 S¬n ghi AK 24x3 C.Ty S¬n TH HN kg 72 14.500 1.044.000 1.044.000 104.400 2 2 19/2 0016648 19/2 Sen vßi t¾m J C.Ty TNHH Ng©n Hµ bé 50 320.000 16.000.000 16.000.000 1.600.000 3 3 22/2 003137 22/2 Bét b¶ Eania C.Ty TNHH Liali kg 7.500 3.100 23.250.000 23.250.000 2.325.000 4 4 23/2 0051233 23/2 BiÕn bãng 250/5A C.TY ThiÕt bÞ ®o ®iÖn c¸i 3 73.000 219.000 219.000 10.950 5 5 24/2 009813 24/2 T«n c¾t b¶n m· DN Ph­¬ng Nam kg 1.062 6.190 6.573.780 6.573.780 328.689 6 6 25/2 031797 25/2 M¸y hµn C.Ty KT. §.Th«ng c¸i 1 3.220.000 3.220.000 3.220.000 161.000 Céng 53.704.780 50.407.780 3.220.000 4.862.139 ThuÕ GTGT: Lo¹i 5%: 500.639 Lo¹i 10%: 4.361.500 KÕ to¸n (ký, hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) §èi víi phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n còng lËp mét b¸o c¸o tæng hîp xuÊt vËt t­ ®Ó theo dâi trong th¸ng. §èi víi vËt t­ xuÊt kho, gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®Ých danh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®­îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« hµng vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp cho ®Õn lóc xuÊt dïng (trõ tr­êng hîp ®iÒu chØnh), khi xuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nµo sÏ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®ã. Cô thÓ: Trong th¸ng 2 n¨m 2004, XÝ nghiÖp mua 50 bé sen vßi t¾m Joden víi gi¸ thùc tÕ lµ 16.000.000 ®ång (®¬n gi¸ 320.00 ®ång), kh«ng cã sè d­ ®Çu kú. XÝ nghiÖp xuÊt 50 bé sen vßi t¾m Joden cã ®¬n gi¸ xuÊt kho lµ: 320.000 ®ång.VËy gi¸ thùc tÕ cña 50 bé sen vßi t¾m Joden xuÊt kho lµ: 50 x 320.000 ®ång = 16.000.000 ®ång. C¨n cø chøng tõ kÕ to¸n ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®­îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ b¸o c¸o tæng hîp nhËp - xuÊt - tån vËt t­ còng ®­îc më vµo mçi tuÇn. Trong th¸ng 2 n¨m 2004 ta cã b¶ng kª xuÊt vËt t­, sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, b¸o c¸o tæng hîp nhËp - xuÊt - tån vËt t­ nh­ sau: §¬n vÞ: §éi 4 B¸o c¸o tæng hîp xuÊt vËt t­ C«ng tr×nh: Söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi Ngµy .... th¸ng 8 n¨m 2004 Chøng tõ Tªn vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi cã TK Ghi nî TK 142 SP NT 621 627 1 19/8 S¬n chèng rØ AK 30x30 kg 270 12.3000 3.321.000 3.321.000 S¬n ghi AK 24x3 kg 72 14.500 1.044.000 1.044.000 2 20/8 Sen vßi t¾m Joden bé 50 320.000 16.000.000 16.000.000 3 23/8 Bét b¶ Eanicer kg 7.500 3.100 23.500.000 23.500.000 4 24/8 BiÕn ®ãng 250/5A c¸i 3 73.000 219.000 219.000 5 25/8 T«n c¾t b¶n m· kg 1.062 6.190 6.573.780 6.573.780 6 26/8 M¸y hµn c¸i 1 3.220.000 3.220.000 ThuÕ GTGT: Lo¹i 5%: 500.639 Lo¹i 10%: 4.361.500 Céng: 4.862.139 KÕ to¸n (ký, hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) Tªn vËt liÖu: Sen vßi t¾m Joden Sæ chi tiÕt vËt t­ §¬n vÞ tÝnh: Bé Th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ: §éi 4 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn 01 19/2 NhËp kho sen vßi t¾m cña C«ng ty TNHH Ng©n Hµ 331 320.000 50 16.000.000 01 20/2 XuÊt sen vßi t¾m Joden cho anh S¬n 621 320.00 50 16.000.000 Céng 50 50 Ng­êi ghi sæ (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Tªn vËt liÖu: M¸y hµn Sæ chi tiÕt vËt t­ §¬n vÞ tÝnh: C¸i Th¸ng 2 n¨m 2004 §¬n vÞ: §éi 4 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn 06 25/2 NhËp kho m¸y hµn cña C«ng ty KT - §T 112 3.220.00 1 3.220.000 06 26/2 XuÊt m¸y hµn cho anh Hu©n 142 3.200.00 1 3.220.000 Céng 1 1 Ng­êi ghi sæ (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) §¬n vÞ: §éi 4 B¸o c¸o nhËp - xuÊt - tån vËt t­ C«ng tr×nh: Söa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi Th¸ng 2 n¨m 2004 TT Tªn vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh D­ ®Çu th¸ng NhËp XuÊt Tån Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 S¬n chèng rØ AK 90x3 kg 270 3.321.000 270 3.321.000 2 S¬n ghi AK 24x3 kg 72 1.044.000 72 1.044.000 3 Sen vßi t¾m Joden bé 50 16.000.000 50 16.000.000 4 Bét b¶ Eanicer kg 7.500 23.500.000 7.500 23.500.000 5 BiÕn ®ãng 250/5A c¸i 3 219.000 3 219.000 6 T«n c¾t b¶n m· kg 1.062 6.573.780 1.062 6.573.780 7 M¸y hµn c¸i 1 3.220.000 1 3.220.000 Céng 53.627.780 53.627.780 KÕ to¸n (ký, hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) III. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu. XÝ nghiÖp Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Do vËy t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu ®­îc ph¶n ¸nh th­êng xuyªn vµ liªn tôc. MÆt kh¸c, nguyªn vËt liÖu cña xÝ nghiÖp ®­îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau mµ chñ yÕu do mua ngoµi, v× vËy viÖc sö dông ho¸ ®¬n lµ hÕt søc quan träng. T¹i XÝ nghiÖp Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 kh«ng cã tr­êng hîp ho¸ ®¬n vÒ mµ vËt liÖu ch­a vÒ trong th¸ng vµ ng­îc l¹i, do ®ã c«ng t¸c ghi sæ kÕ to¸n ®¬n gi¶n h¬n vµ chØ cã tr­êng hîp hµng vÒ vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ trong th¸ng. Hµng ngµy, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n. Cô thÓ: - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT sè 0016648 vµ phiÕu nhËp kho sè 02 ngµy 19/2/2004, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (sen vßi t¾m Joden): 16.000.000 Nî TK 133 (1): 1.600.000 Cã TK 331: 17.600.000 - C¨n cø phiÕu xuÊt kho sè 2 ngµy 20/2/2004, kÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 16.000.000 Cã TK 152 (sen vßi t¾m Joden): 16.000.000 C«ng cô dông cô xuÊt kho cã gi¸ trÞ lín ®­îc tiÕn hµnh ph©n bæ tuú theo gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ ®­îc ph©n bæ 50% hay ph©n bæ nhiÒu lÇn. Cô thÓ: - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT sè 031797 vµ phiÕu nhËp kho sè 06 ngµy 25/2/2004, kÕ to¸n ghi: Nî TK 142: 3.220.000 Cã TK 153: 3.220.000 Sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ lÇn ®Çu (ph©n bæ 50% gi¸ trÞ) Nî TK 627: 1.610.000 Cã TK 142: 1.610.000 Do xÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung nªn xÝ nghiÖp kh«ng sö dông b¶ng kª hay b¶ng ph©n bæ trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp bao gåm sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i tµi kho¶n cã liªn quan. Ta cã sæ nhËt ký chung sau: Sæ nhËt ký chung (trÝch) Th¸ng 2 n¨m 2004 Trang sè: 085 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i SHTK Sè PS SH NT Nî Cã 18/2 01 18/2 Mua s¬n chèng rØ AK 90x30 vµ s¬n ghi AK 24x3 cña C«ng ty S¬n Tæng hîp Hµ Néi 152 133 331 4.365.000 436.500 4.801.500 19/2 02 19/2 XuÊt s¬n chèng ri vµ s¬n ghi cho anh Hu©n 621 152 4.365.000 4.365.000 19/2 02 19/2 NhËp kho sen vßi t¾mJoden cña C«ng ty TNHH Ng©n Hµ 152 133 331 16.000.000 1.600.000 17.600.000 20/2 02 20/2 XuÊt sen vßi t¾m Joden cho anh Dòng 621 152 16.000.000 16.000.000 22/2 03 22/2 NhËp bét b¶ Eancier cña C«ng ty TNHH Hali 152 133 331 23.250.000 2.325.000 25.575.000 23/2 03 23/2 XuÊt bét b¶ Eancier 621 152 23.250.000 23.250.000 23/2 04 23/2 NhËp biÕn bãng 250/5A 152 133 111 219.000 10.950 229.950 24/2 04 24/2 XuÊt biÕn bãng 250/5A 621 152 219.000 219.000 24/2 05 24/2 NhËp t«n c¾t b¶n m· 152 133 112 6.573.780 328.689 6.902.469 25/2 05 25/2 XuÊt t«n b¶n m· 621 152 6.573.780 6.573.780 25/2 06 25/2 NhËp m¸y hµn TQ 153 133 112 3.220.000 161.000 3.381.000 26/2 06 26/2 XuÊt m¸y hµn ph©n bæ 50% 142 153 627 142 3.220.000 1.610.000 3.220.000 1.610.000 ............... Sæ c¸i TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Th¸ng 2 n¨m 2004 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK§¦ Sè PS SH NT Nî Cã 19/2 01 19/2 XuÊt s¬n chèng rØ & s¬n ghi 08 152 4.365.000 20/2 02 20/2 XuÊt sen vßi t¾m Joden 08 152 16.000.000 23/2 03 23/2 XuÊt bét b¶ Eancier 08 152 23.250.000 24/2 04 24/2 XuÊt biÕn bãng 250/5A 08 15 219.000 25/2 05 25/2 XuÊt t«n c¾t b¶n m· 08 2 6.573.780 30/2 KÕt chuyÓn chi phÝ 154 50.4073780 Céng 50.407.780 50.407.780 Sæ c¸i TK 152 - nguyªn liÖu, vËt liÖu C«ng tr×nh:S öa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi Th¸ng 2 n¨m 2004 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK§¦ Sè PS SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 18/2 01 18/2 NhËp s¬n chèng rØ vµ s¬n ghi 08 331 4.365.000 19/2 01 19/2 XuÊt s¬n chèng ri vµ s¬n ghi 08 621 4.365.000 19/2 02 19/2 NhËp sen vßi t¾m Joden 08 661 16.000.000 20/2 02 20/2 XuÊt sen vßi t¾m Joden 08 621 16.000.000 22/2 03 22/2 NhËp bét b¶ Eanicer 08 331 23.250.000 23/2 03 23/2 XuÊt bét b¶ Eanicer 08 621 23.250.000 23/2 04 23/8 NhËp biÕn bãng 250/5A 08 111 219.000 24/2 04 24/2 XuÊt biÕn bãng 250/5A 08 621 219.000 24/2 05 24/2 NhËp t«n c¾t b¶n m· 08 112 6.573.780 25/2 05 25/2 XuÊt t«n c¾t b¶n m· 08 621 6.573.780 Céng sè ph¸t sinh 50.407.780 50.407.780 D­ cuèi th¸ng Sæ c¸i TK 153 - c«ng cô dông cô C«ng tr×nh:S öa ch÷a nhµ kh¸ch ViÖn Nhi Th¸ng 2 n¨m 2004 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK§¦ Sè PS SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 25/2 06 25/2 NhËp m¸y hµn 08 112 3.220.000 26/2 06 26/2 XuÊt m¸y hµn 08 142 3.220.000 Céng 3.220.000 3.220.000 D­ cuèi kú Sæ c¸i TK 111 - TiÒn mÆt Th¸ng 2 n¨m 2004 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK§¦ Sè PS SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 23/2 04 23/2 NhËp biÕn bãng 250/5A 08 152 133 219.000 10.950 ............ Céng sè ph¸t sinh D­ cuèi th¸ng Sæ c¸i TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng Sè hiÖu TK: 112 Th¸ng 2 n¨m 2004 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK§¦ Sè PS SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 24/2 05 24/2 NhËp t«n c¾t b¶n m· 08 152 133 6.573.780 328.689 25/2 06 25/2 NhËp m¸y hµn TQ 08 153 133 3.220.000 161.000 Sè d­ cuèi kú Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Sè hiÖu TK: 331 Th¸ng 2 n¨m 2004 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK§¦ Sè PS SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 18/2 01 18/2 Mua s¬n chèng rØ AK 90x3 vµ s¬n ghi Ak 24x3 cña C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi 08 152 133 4.365.000 436.500 19/2 02 19/2 NhËp kho sen vßi t¾m Joden cña C«ng ty TNHH Ng©n Hµ 08 152 133 16.000.000 1.600.00 22/2 03 22/2 NhËp bét b¶ Eancier cña C«ng ty TNHH Hali 08 152 133 23.250.000 2.325.000 Sè d­ cuèi kú Trªn ®©y lµ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i XÝ nghiÖp Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1. XÝ nghiÖp Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y dùng, bao gåm nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc, mçi ®éi tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau v× vËy khèi l­îng nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô toµn xÝ nghiÖp lµ rÊt lín cho nªn trong bµi em chØ ®Ò cËp ®Õn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña §éi 4 thùc hiÖn c«ng viÖc söa ch÷a Nhµ kh¸ch ViÖn Nhi. Ch­¬ng III: mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë xÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1. XÝ nghiÖp Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng víi s¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt d©n dông cã qui m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian sö dông l©u dµi vµ mang tÝnh cè ®Þnh, n¬i s¶n xuÊt s¶n phÈm còng lµ n¬i sau nµy khi s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc ®­a vµo sö dông. Do ®ã, vÊn ®Ó qu¶n lý gi¸m s¸t thi c«ng lµ ®iÒu hÕt søc quan träng, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò nguyªn vËt liÖu v× nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt, cã ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh còng nh­ mü quan cña s¶n phÈm. C«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nãi riªng cña XÝ nghiÖp ®ang ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n, ®¸p øng yªu cÇu vÒ lÜnh vùc x©y dùng trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay. Qua thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë XÝ nghiÖp cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: - XÝ nghiÖp ®· ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y nªn viÖc tÝnh to¸n qu¶n lý vËt t­, khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n gi¶m nhiÒu. - Phßng kÕ to¸n cã thÓ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho ban l·nh ®¹o phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. - Phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸ch thøc ghi chÐp, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét c¸ch khoa häc, ®óng víi môc ®Ých vµ yªu cÇu cña chÕ ®é kÕ to¸n míi. §iÒu nµy ®· lµm gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp, sæ s¸ch kÕ to¸n ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin víi c¸c yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ vµ c¸c ®èi t­îng liªn quan kh¸c. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kÕ to¸n tr­ëng cïng l·nh ®¹o xÝ nghiÖp trong viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, cô thÓ nh­ sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. XÝ nghiÖp tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu,c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp. KÕ to¸n ghi chÐp t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®­îc kÕt hîp gi÷a sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp mét c¸ch rµng, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ hîp lý. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn XÝ nghiÖp còng cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nh­ lµ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ cßn chËm, kiÓm tra gi¸m s¸t ch­a chÆt chÏ... XÝ nghiÖp cÇn kh¾c phôc vµ c¶i tiÕn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ngµy cµng cao. II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i XÝ nghiÖp Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1. 1. Qui ®Þnh thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ. HiÖn t¹i XÝ nghiÖp cã mét sè c«ng tr×nh th­êng chøng tõ ban ®Çu phiÕu nhËp, xuÊt vËt t­ nép vÒ phßng chËm, kh«ng ®óng thêi gian qui ®Þnh dÉn ®Õn viÖc c«ng tr×nh ®· thi c«ng xong mét hai th¸ng mµ vÉn ch­a cã chi phÝ tËp hîp vµ ®Õn th¸ng sau l¹i tËp hîp dån c¶ mÊy th¸ng vµo mét kú. Khi xem biÓu tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ng­êi ta sÏ thÊy kh«ng ®­îc hîp lý vµ nã còng ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn sù chÝnh x¸c kÞp thêi c¸c sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp. 2. C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô: Thø nhÊt: §Ó ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp tiÕn hµnh ®­îc th­êng xuyªn, liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n vµ qu¶n lý ®­îc vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ cÇn ph¶i nhËn biÕt ®­îc mét c¸ch cô thÓ sè liÖu hiÖn cã vµ tÝnh h×nh biÕn ®éng cña tõng thø vËt liÖu. Bëi vËy, nguyªn liÖu vËt liÖu ph¶i ®­îc ph©n lo¹i vµ ®­îc chi tiÕt theo qui c¸ch phÈm chÊt nhÊt ®Þnh. VËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i. V× vËy XÝ nghiÖp nªn ph©n lo¹i vµ lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu nh»m qu¶n lý nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc, tr¸nh sù nhÇm lÉn gi÷a c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu víi nhau. Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu nªn chia thµnh 6 nhãm vµ cã chi tiÕt cho tõng nhãm nh­ sau: TK 1521: nguyªn vËt liÖu chÝnh. TK 1522: nguyªn vËt liÖu phô. TK 1523: phô tïng thay thÕ TK 1524: nhiªn liÖu TK 1526: vËt liÖu XDCB TK 1528: vËt liÖu kh¸c Sau ®ã, c¨n cø vµo chñng lo¹i vµ sè l­îng cña nhãm nguyªn liÖu vËt liÖu ®Ó lËp sæ danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu. Mçi nhãm vËt liÖu sÏ ®­îc ghi trªn mçi trang sæ, trong mçi nhãm vËt liÖu sÏ ghi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i vËt liÖu cña nhãm ®ã. VÝ dô: nhãm xÝ m¨ng, s¾t, thÐp, g¹ch, sái, ®¸... C¸ch x©y dùng danh ®iÓm vËt liÖu phæ biÕn lµ kÕt hîp gi÷a sè liÖu tµi kho¶n vµ viÖc ph©n chia vËt t­ cho mçi lo¹i ®­îc ®¸nh sè liªn tôc theo qui ­íc cña lo¹i ®ã. Gi÷a c¸c lo¹i ®Ó trèng, phßng khi cã c¸c lo¹i vËt t­ míi ®Ó ghi bæ sung. Víi nguyªn t¾c nµy gióp cho kÕ to¸n nhËn biÕt ®­îc vËt t­ mét c¸ch nhanh chãng th«ng qua danh ®iÓm vËt t­. ViÖc x©y dùng danh ®iÓm sÏ c¨n cø vµo sè liÖu tµi kho¶n vµ ®¸nh sè lÇn l­ît theo tõng lo¹i vËt t­ trong nhãm ®ã. Sè danh ®iÓm vËt liÖu cña tõng nhãm sÏ c¨n cø vµo chñng lo¹i vµ sè l­îng cña nhãm vËt t­ ®ã ®Ó ph©n chia mét c¸ch cô thÓ. VÝ dô: TK 152 - nguyªn vËt liÖu chÝnh, xi m¨ng sÏ ®­îc ph©n ra - TK 152.110: Xi m¨ng H¶i Phßng - TK 152.111: Xi m¨ng Hoµng Th¹ch - TK 152.112: Xi m¨ng BØm S¬n... Thø hai: XÝ nghiÖp nªn lËp b¶ng ph©n bæ sè 2 (b¶ng ph©n bæ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô), dïng ®Ó ph¶n ¸nh chØ tiªu qu¸ tr×nh ph©n bæ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cho tõng bé phËn... Theo mÉu b¶ng ph©n bæ sau: B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô Th¸ng ..... n¨m ....... TT Ghi Cã c¸c TK Ghi Nî c¸c TK 152 153 HT TT HT TT 1 TK 621: Chi phÝ NVL trùc tiÕp. Ph©n x­ëng (sp) 2 TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Ph©n x­ëng 3 TK154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 4 TK 641: Chi phÝ b¸n hµng 5 TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6 TK 142: Chi phÝ tr¶ tr­íc 7 TK 335: Chi phÝ ph¶i tr¶ 8 TK 241: X©y dùng c¬ b¶n dë dang Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i XÝ nghiÖp Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1. KÕt luËn Víi néi dung nghiªn cøu tr×nh bµy ë trªn, chóng ta nhËn thÊy r»ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã vai trß v« cïng quan träng trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nãi riªng. C«ng viÖc nµy kh«ng mÊy dÔ dµng, nã ph¶i cã sù phèi hîp gi÷a nhiÒu bé phËn nh­ phßng kÕ to¸n, c¸c kÕ to¸n ®éi, xÝ nghiÖp vµ c¸c kho ë c¸c c«ng tr×nh... TÇm quan träng cña kÕ to¸n thÓ hiÖn ë chç nã lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc lËp kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu... Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, kh«ng ngõng ph¸t triÓn lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n nh­ng chÝnh sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ l¹i lµ ®ßn bÈy gióp cho doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n lµ cÇn thiÕt cho mçi doanh nghiÖp. Nã sÏ t¹o cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®ång thêi nã cã thÓ gióp doanh nghiÖp qu¶n lý tèt h¬n ho¹t ®éng chñ yÕu cña m×nh ®¶m b¶o lµm ¨n cã l·i, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n­íc, víi ng­êi lao ®éng vµ n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn. Trong thêi gian thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1, kÕt hîp gi÷a nghiªn cøu lý luËn vµ t×m hiÓu thùc tÕ em ®· nhËn thøc râ tÇm quan träng vµ tÝnh phøc t¹p cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nãi riªng. Do thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu, kh¶ n¨ng nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c«, chó, anh, chÞ phßng kÕ to¸n XÝ nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cña em hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì, h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o TrÇn Ngäc Anh, Phßng kÕ to¸n XÝ nghiÖp Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè 1 ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh. 2. Mét sè s¸ch b¸o cã liªn quan ®Õn néi dung chuyªn ®Ò. 3. Tµi liÖu thùc tÕ cña XÝ nghiÖp Kinh doanh VLXD sè 1. 4. Gi¸o tr×nh c¸c m«n: ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm to¸n. 5. T¹p chÝ chuyªn ngµnh x©y dùng. Môc lôc Trang Ch­¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung cña kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong s¶n xuÊt kinh doanh 1.1.2. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong s¶n xuÊt kinh doanh 1.2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.2.1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.2.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.3. NhiÖm vô kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.4. Thùc tÕ qu¶n lý nhËp - xuÊt kho nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ chøng tõ liªn quan 1.4.1. Thñ tôc nhËp kho 1.4.2. Thñ tôc xuÊt kho 1.4.3. C¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan 1.5. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.5.1. Ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song 1.5.2. Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn 1.5.3. Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ 1.6. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.6.1. C¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn 1.6.2. C¸c tµi kho¶n chñ yÕu sö dông 1.6.3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp c¸c TH t¨ng nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.6.3.1. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô do mua ngoµi 1.6.4. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n gi¶m nguyªn vËt liÖu 1.6.5. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n xuÊt dïng c«ng cô dông cô 1.7. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 1.7.1. C¸c tµi kho¶n chñ yÕu 1.7.2. C¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu 1.7.3. KÕ to¸n dù phßng gi¶m gi¸ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tån kho Ch­¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty Nhùa Y tÕ Mediplast 2.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 2.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 2.1.3. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 2.1.4. C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt 2.1.5. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông trong bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp 2.2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 2.2.1. C«ng t¸c ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong c«ng ty 2.2.2. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 2.2.2.1. Thñ tôc nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô víi chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan 2.2.2.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô c«ng ty øng dông 2.2.2.3. B¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 2.2.2.4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gèc nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho t¹i c«ng ty 2.3. KÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt, kho nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 2.3.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n ®¬n vÞ thùc tÕ sö dông 2.3.2.1. KÕ to¸n tæng hîp c¸c TH nhËp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Ch­¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 3.1. NhËn xÐt chung 3.2. NhËn xÐt cô thÓ 3.3. NhËn xÐt t×nh h×nh vµ ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë C«ng ty ThiÕt bÞ Nhùa Y tÕ Mediplast.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc20405.DOC
Tài liệu liên quan