Chuyên đề Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục Hải quan Hà Nội

Lời mở đầu Trong những năm vừa qua đất nước ta ổn định về chính tri và xã hội, kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng, giao lưu kinh tế được mở rộng, công cuộc cải cách hành chính phát triển nổi bật, đặc biệt là những định hướng phát triển kinh tế và xã hội đưa ra trong nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng đề ra, như đa phương hoá, đa dạng hoá các mối quan hệ, Viêt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trên thế giới, đồng thời đảy mạnh các hoat động kinh tế đối ngoại, đây chính là bước tiến quan trọng cho hoat động XNK trên địa bàn thủ đô. Ngoài ra, chúng ta còn phải nhắc tới những bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hoá ngành Hải quan như quy chế hoá, quy trình hoá, thống nhất hoá hoạt động nghiệp vụ chuyên môn và xây dựng lực lượng Hải quan vững mạnh .Bên cạnh đó, viêc thực thi những hiệp đinh quốc tế song phương và đa phương như hiệp định thương mại Viêt-Mĩ, việc gia nhập AFTA, thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo hiệp định CEPT đã góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại với các nước trên thế giới đăc biệt là Châu Mĩ và Châu Âu là những thị trương còn rất xa lạ với chúng ta trong thời kỳ trước đây. Thủ đô Hà Nội là đầu não kinh tế-văn hoá-chính trị, khoa học-kĩ thuật và là một trung tâm giao dịch thương mại quốc tế lớn của cả nước. Vị trí quan trọng nay một mặt thúc đẩy hoạt động giao lưu buôn bán với nước ngoài tạo điều kiện cho thủ đô phát triển nhanh chóng nhưng mặt khác nó cũng là môi trường thuận lợi cho hành vi buôn lậu và gian lận thương mại sinh sôi, nảy nở đây là một thách thức không nhỏ đối với thành phố. Trong những năm gần đây tình hình buôn lậu và gian lân thương mại trên địa bàn thành phố phát triển hết sức nhanh chóng đáng chú ý là những mặt hàng như: hàng chuyển tiếp, hàng đầu tư nước ngoài, hàng chế độ riêng, hàng tạm nhập-tái xuất. Để có những biện pháp khắc phục kịp thời, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm soát chặt chẽ các hàng hoá, hành lí, ngoại hối, bưu phẩm, bưu kiện xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan Gia Lâm, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Yên Viên, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công, Chi cục Hải quan Hà Tây, Chi cục Hải quan Gia Thuỵ, Chi cục Hải quan Bắc ninh, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Chi cục Hải quan Phú Thọ. Cục Hải quan Hà nội có phạm vi quản lý rộng, phức tạp, không có cửa khẩu biên giới, không có cửa khẩu trực tiếp với biển nhưng Hà nội lại có hệ thống giao thông toả đi các miền trong cả nước và có sân bay quốc tế Nội Bài là cửa khẩu lớn đón nhận hầu hết sự giao lưu quốc tế với Viêt nam qua đường hàng không . Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà nội diễn ra rất sội động, đa dạng và phức tạp đối với đủ các loại hình của hơn 4000 doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước. Nhưng cùng với sự phát triển về hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hoá cũng phát sinh không ít những hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và những hành vi vi phạm pháp luật Hải quan. Chính vì những đặc điểm nêu trên, nên kết quả đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại của Hải quan Thành phố Hà nội trong thời gian qua tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp , chỉ mới phát hiện được những vụ nhỏ với những phương thức giản đơn và phổ biến. Những vụ buôn lậu quy mô lớn ít được phát hiện và xử lý, nhất là những vụ xuất nhập hàng cấm qua cửa khẩu và những vụ gian lận trốn lậu thuế có thủ đoạn tinh vi và có tính chất nước ngoài. Hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại không những không giảm mà ngày càng gia tăng với những tình tiết ngay càng phức tạp. Chính vì vậy việc nghiên cứu đề tài:”Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục Hải quan Hà Nội” không những mang tính cấp thiết về mặt lý luận mà còn là đòi hỏi thực tiễn cấp thiết nhằm góp phần năng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới. 2.Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống thực trạng của công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục Hải quan TP Hà nội. Chuyên đề làm rõ các nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự xuất hiện và phát triển của buôn lậu và gian lận thương mại trong hoạt động XNK do Cục Hải quan TP Hà nội quản lý để từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế và từng bước đẩy lùi tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Buôn lậu và gian lận thương mại là một đề tài có phạm vi rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên để việc nghiên cứu được tập trung và có trọng điểm chuyên đề chỉ đề cập đến Buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan , qua công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại , công tác kiểm tra ,giám sát của Cục Hải quan TP Hà nội 4.Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề được nghiên cứu dựa vào phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương pháp khảo sát thực tế ,thống kê, phân tích ,tổng hợp . 5.Kết cấu của chuyên đề: Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục , nội dung chuyên đề bao gồm 03 chương. Chơương I: Tổng quan về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong thương mại quốc tế Chơương II: Thực trạng các hoạt động phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục hải quan TP Hà nội Chương III : Định hướng và các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại của Cục Hải quan Hà Nội trong thời gian tới

doc97 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 08/07/2013 | Lượt xem: 829 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục Hải quan Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ån gèc c­ tró ë Canada, óc, Mü vµ ë c¸c n­íc §«ng Nam ¸... - Ng­êi n­íc ngoµi : Hång K«ng, Hoa KiÒu, §µi Loan, Th¸i Lan, Myanma, Nigeria, Singapore, Ph¸p, Mü, Canada, óc... - Ng­êi ViÖt Nam cã th©n phËn ngo¹i giao, an ninh, quèc phßng, nh©n viªn hµng kh«ng, nh©n viªn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc ë c¸c C«ng ty ®a quèc gia... vµ mét sè nh©n viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc ë s©n bay, cöa khÈu cã ®iÒu kiÖn dÔ bÞ ®èi t­îng bu«n lËu ngo¹i tÖ vµ vËn chuyÓn ma tuý, c¸c ®­êng d©y bu«n lËu kh¸c mua chuéc, mãc nèi, lîi dông. - C¸c C«ng ty TNHH, c¸c C«ng ty thuéc Bé quèc phßng vµ Bé c«ng an ; c¸c Liªn doanh ®Çu t­ c¸c c¬ së gia c«ng, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu tr¸ h×nh, c¸c doanh nghiÖp vi ph¹m nhiÒu lÇn, c¸c kho n»m trong khu vùc quèc phßng - an ninh; c¸c kho cña mét sè doanh nghiÖp hay cho thuª ®Ó lµm thñ tôc 1 lÇn. 1.2 C¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cña Côc H¶i quan Hµ Néi : 1.2.1. C¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ vi ph¹m luËt H¶i quan : 1.2.1.1. Phæ biÕn, tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng: Trong c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i Côc H¶i quan Hµ Néi cÇn ph¶i tuyªn truyÒn phæ biÕn cho doanh nghiÖp vµ nh©n d©n t¸c h¹i to lín cña u«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®Æc biÖt lµ hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ ng­êi tiªu dïng, n¨ng suÊt mïa mµng, vËt nu«i... C¸c chØ thÞ, biÖn ph¸p chèng bu«n lËu cña ChÝnh phñ, cña ngµnh H¶i quan. giao nhiÖm vô cho c¸n bé nh©n viªn ë c¸c bé phËn nghiÖp vô trong ngµnh vµ yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong ho¹t ®éng XNK, c¸c qui ®Þnh, qui tr×nh nghiÖp vô cña ngµnh H¶i quan ®· ban hµnh. Cïng nhau thèng nhÊt hµnh ®éng : kh«ng bu«n b¸n hµng cÊm, kh«ng bu«n lËu, kh«ng kinh doanh, tiªu thô hµng lËu, ph¸t hiÖn vµ tè gi¸c cho H¶i quan nh÷ng tæ chøc vµ c¸ nh©n cã hµnh vi bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. T¹o thµnh phong trµo réng kh¾p chèng bu«n b¸n hµng cÊm, chèng bu«n lËu, chèng gian lËn th­¬ng m¹i t¹i c¸c cöa khÈu vµ c¸c ®iÓm th«ng qua do H¶i quan Hµ Néi qu¶n lý. Th«ng b¸o c«ng khai c¸c qui ®Þnh, chÝnh s¸ch vÒ XNK t¹i c¸c cöa khÈu ®Ó mäi ng­êi thùc hiÖn. Kh«ng ngõng ®æi míi ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn, vËn ®éng quÇn chóng, x¸c ®Þnh ®óng néi dung vµ biÖn ph¸p tæ chøc phï hîp víi thùc tiÔn ë tõng ®Þa bµn c¬ së, kÕt hîp tuyªn truyÒn víi phè biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt trong c¸c c¬ quan doanh nghiÖp vµ céng ®éng d©n c­. C«ng viÖc nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc, b»ng nhiÒu h×nh thøc trªn c¸c ph­¬ng tiÖn ph¸t thanh truyÒn h×nh, b¸o chÝ, tæ chøc c¸c cuéc triÔn l·m hµng thËt, hµng gi¶ xen kÏ víi c¸c cuéc triÔn l·m kh¸c, thµnh lËp c¸c tæ chøc, c¬ quan t­ vÊn, h­íng dÉn th«ng tin cho ng­êi tiªu dïng hiÓu biÕt vÒ c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi vµ vËn ®éng hä sö dông hµng hãa, dÞch vô phï hîp víi nÒn kinh tÕ v¨n hãa cña ®Êt n­íc, x©y dùng c¸c phong trµo nh­ ng­êi tiªu dïng tiÕt kiÖm, tiªu dïng hµng néi..., §èi víi c¸c vïng träng ®iÓm, phøc t¹p vÒ bu«n lËu t¹i c¸ccöa khÈu c«ng t¸c nµy cµng ph¶i ®Æc biÖt chó träng gi¸o dôc n©ng cao ý thøc cho bµ con nh©n d©n vÒ ph¸p luËt, kh«ng tiÕp tay cho bu«n lËu, vËn ®éng thùc hiÖn c¸c cam kÕt kh«ng tham gia vËn chuyÓn hµng lËu. 1.2.1.2. C¶i tiÕn tæ chøc: §Ó ®èi phã víi "lùc l­îng khæng lå" cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cÇn ph¶i cã lùc l­îng lín m¹nh chèng l¹i. X©y dùng lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i tinh nhuÖ, trong s¹ch, v÷ng m¹nh c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ngµy cµng tinh vi phøc t¹p, ®ßi hái Côc ph¶i cã sù hiÓu biÕt toµn diÖn vµ tæ chøc lùc l­îng t¹i c¸c ®Þa bµn, c¸c bé phËn nghiÖp vô ph¶i thËt hîp lý, khoa häc, hiÖu qu¶. Qua c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ thu thuÕ H¶i quan, ho¹t ®éng H¶i Quan ph¶i ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ng¨n chÆn cã hiÖu qu¶ c¸c hµnh vi bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i, ®ång thêi võa ph¶i gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi, tõng b­íc hoµ nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. N©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n bé H¶i Quan. Tõng b­íc tiªu chuÈn ho¸ c¸c chøc danh nghÒ nghiÖp, nghiÖp vô. Sè c«ng chøc ch­a ®­îc ®µo t¹o hoÆc ®· ®­îc ®µo t¹o nh­ng tr¸i ngµnh ph¶i ®­îc ®µo t¹o hoÆc ®µo t¹o l¹i theo yªu cÇu cña c«ng t¸c cô thÓ. C¶i tiÕn tæ chøc nh©n sù cña Phßng §iÒu tra chèng bu«n lËu ë c¬ quan Côc H¶i quan TP Hµ Néi ph¶i theo h­íng tinh gi¶m, chuyªn s©u, cã nghiÖp vô giái, cã tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. TriÓn khai kÞp thêi vÒ yªu cÇu nhiÖm vô vµ lùc l­îng chèng bu«n lËu t¹i c¸c ®¬n vÞ H¶i quan thuéc Côc. NhÊt lµ ë c¸c ®iÓm th«ng quan míi vµ ë c¸c tØnh l©n cËn ®­îc Tæng Côc H¶i quan giao cho H¶i quan Hµ Néi qu¶n lý nh­ H¶i quan Hµ ®«ng, ViÖt Tr×, B¾c Ninh, VÜnh Phóc. §iÒu chØnh nhiÖm vô cña Phßng gi¸m s¸t qu¶n lý vµ c¸c ®iÓm th«ng quan cho phï hîp víi c¸c c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan hiÖn nay, võa ®¶m b¶o th«ng quan nhanh chãng hµng hãa XNK, võa t¨ng c­êng qu¶n lý chÆt chÏ, ph¸t hiÖn ®Êu tranh cã hiÖu qu¶ bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i. §Æc biÖt tËp trung cñng cè thªm Phßng §Êu tranh chèng bu«n lËu , ph©n c«ng s¾p xÕp lùc l­îng cho c¸c ®éi kiÓm so¸t cã ®ñ søc tËp trung triÖt ph¸ c¸c tæ chøc ®­êng d©y, æ nhãm, c¸c ®Çu nËu bu«n b¸n hµng cÊm, bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. TËp trung chñ yÕu chèng bu«n lËu qua cöa khÈu s©n bay quèc tÕ Néi Bµi, còng nh­ hµng hãa t¹i Néi bµi to¶ vÒ c¸c ®iÓm th«ng quan Gia L©m, Gi¶ng Vâ, B­u ®iÖn vµ ng­îc l¹i. §ång thêi triÓn khai c¸c tæ c«ng t¸c cña Phßng ®iÒu tra chèng bu«n lËu t¹i c¸c ®¬n vÞ cöa khÈu hoÆc ®iÓm th«ng quan thuéc H¶i quan Hµ Néi ®Ó h­íng dÉn nghiÖp vô thu thËp tin tøc, ®iÒu tra vµ phèi hîp phßng ngõa, ng¨n chÆn, ph¸t hiÖn ®Êu tranh chèng bu«n lËu, chèng gian lËn th­¬ng m¹i. Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i th­êng ®i kÌm víi tham nhòng do vËy ph¶i kÕt hîp chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i víi chèng tham nhòng. Bän gian th­¬ng vµ tham nhòng hiÖn nay ®ang cÊu kÕt víi nhau t¹o thµnh nh÷ng ®­êng d©y bu«n lËu lín, lµm ¨n phi ph¸p, ho¹t ®éng tinh vi. Do vËy ®Ó chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ th× ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®iÒu tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan cã tæ chøc. Th­êng xuyªn chó träng viÖc rµ so¸t ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn ®Ó ®¶m b¶o ®ñ sè l­îng, m¹nh vÒ chÊt l­îng vµ trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc. ChÊp hµnh nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh, quy tr×nh vÒ kiÓm tra, kiÓm so¸t. Chó träng viÖc kiÓm tra chÐo, ®¶o ®Þa bµn... Kiªn quyÕt xö lý, lo¹i trõ c¸c phÇn tö tha hãa biÕn chÊt, c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc ra khái lùc l­îng ®Ó lµm trong s¹ch lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i t¹o lßng tin t­ëng cho nh©n d©n, an toµn cho x· héi. CÇn n¾m b¾t vµ b¸o c¸o kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c khã kh¨n v­íng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh triÓn khai nhiÖm vô. KÞp thêi ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trong c«ng viÖc söa ®æi, bæ sung, ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cho phï hîp phôc vô c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®¹t kÕt qu¶ cao. 1.2.1.3 Ph¸t huy hÕt n¨ng suÊt cña c¸c ph­¬ng tiÖn nghiÖp vô : §Çu t­ trang thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i phï hîp cho ®éi ngò lµm c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §©y lµ mét phÇn quan träng hç trî cho lùc l­îng phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cã thÓ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Nh­ng viÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã kinh phÝ lín vµ cho toµn ngµnh nªn cÇn xem xÐt ­u tiªn cho nh÷ng khu vùc träng ®iÓm tr­íc. HiÖn t¹i lµ trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cã tèc ®é cao phï hîp víi nhu cÇu c«ng t¸c tr­íc m¾t. Ph¸t huy hÕt n¨ng suÊt cña c¸c ph­¬ng tiÖn nghiÖp vô m¸y soi hµng, m¸y ph¸t hiÖn ma tuý, hÖ thèng camera ®Ó quan s¸t ph¸t hiÖn hµng lËu, c¸c kiÖn hµng ch÷a hµng cÊm qua cöa khÈu Néi Bµi ®Ó phôc vô cho viÖc kiÓm tra cã träng t©m, träng ®iÓm. TriÓn khai c¸c m¹ng m¸y vi tÝnh ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô. T¨ng c­êng c¸c trang bÞ kü thuËt ®Æc biÖt cho lùc l­îng ®iÒu tra chèng bu«n lËu nh­ ph­¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c, vò khÝ th« s¬, c«ng cô hç trî... X©y dùng ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm m¸y vi tÝnh kÕt hîp ®­îc quy tr×nh thñ tôc h¶i quan hiÖn ®¹i víi ®Æc thï cña ViÖt nam. Ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm nµy cã kh¶ n¨ng kÕ thõa, t­¬ng thÝch vµ ph¸t triÓn tõ c¸c hÖ thèng tin häc nghiÖp vô ®· triÓn khai trong Ngµnh, cã kh¶ n¨ng vËn hµnh trªn m¹ng diÖn réng, víi c¸c chøc n¨ng phï hîp víi c¸c lo¹i h×nh thñ tôc c¶ng biÓn, hµng kh«ng, ®­êng bé.... ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®a d¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý h¶i quan, ®­îc thiÕt kÕ ®ñ c¸c chøc n¨ng cho c¸c c¬ quan cã liªn quan nh­ doanh nghiªp XNK, khai thuª h¶i quan, ng©n hµng, c¶ng vô, h·ng vËn chuyÓn thùc hiÖn giao dÞch trªn m¹ng vÒ thñ tôc h¶i quan. Tham gia tÝch cùc vµo ch­¬ng tr×nh hiÖn ®Ëi ho¸ H¶i quan , Duy tr× c¸c hÖ thèng th«ng tin ®· triÓn khai vÒ : Qu¶n lý tê khai, Vi ph¹m, Gi¸, KÕ to¸n thuÕ. TriÓn khai tiÕp c¸c hÖ thèng th«ng tin vÒ Qu¶n lý gia c«ng hµng nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, Qu¶n lý hµnh chÝnh, trang Web tê khai ®iÖn tö, ®Çu t­ x©y dùng m¹ng Wan. Tæ chøc ph­¬ng ¸n bÈo ®¶m an toµn cho m¹ng m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu nghiÖp vô. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c ®éi tµu cao tèc kiÓm so¸t chèng bu«n lËu; t¨ng thªm trang thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng, c«ng cô hç trî chèng bu«n lËu. Më réng ph­¬ng ¸n huÊn luyÖn vµ sö dông chã nghiÖp vô t¹i c¸c ®Þa bµn cã nguy c¬ cao vÒ vËn chuyÓn tr¸i phÐp ma tuý nh­: S©n bay quèc tÕ Néi Bµi vµ c¸c ®iÓm th«ng quan Gia l©m, Gi¶ng Vâ, B­u ®iÖn . Tæ chøc, bè trÝ lùc l­îng, ph­¬ng tiÖn nghiÖp vô cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng ph¸t hiÖn, ng¨n ngõa vµ xö lý kÞp thêi c¸c ®êng d©y, æ nhãm bu«n lËu. H×nh thµnh Trung t©m thu thËp vµ xö lý th«ng tin h¶i quan. 1.2.1.4 Phèi hîp tèt víi c¸c lùc l­îng chèng bu«n lËu trong vµ ngoµi ngµnh  §iÒu phèi nhÞp nhµng ho¹t ®éng gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong Côc vµ c¸c lùc l­¬ng chuyªn tr¸ch ®Ó lµm tèt c«ng t¸c kiÓm so¸t H¶i quan t¹i ®Þa bµn qu¶n lý. Thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô: Ng¨n ngõa, ph¸t hiªn, b¾t gi÷, ®iÒu tra vµ xö lý c¸c hµnh vi bu«n lËu, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua cöa khÈu vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt H¶i quan, kh«ng ®Ó x¶y ra nh÷ng vô, viÖc kh«ng kiÓm so¸t ®­îc dÉn tíi viÖc c¸c c¬ quan kh¸c vµo ®iÒu tra . ViÖc phèi hîp cïng c¸c c¬ quan h÷u quan trong c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i lµ cÇn thiÕt ®ång thêi ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh. C¸c lùc l­îng, c¬ quan chøc n¨ng ph¶i nhanh chãng tæ chøc sù phèi hîp kÕt hîp víi c¸c ngµnh trong c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Ph¶i tæ chøc tèt viÖc trao ®æi th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c vÒ thñ ®o¹n, hµnh vi vi ph¹m vµ kinh nghiÖm ®Êu tranh theo vïng, côm. Tæ chøc ra qu©n ®ång lo¹t theo sù chØ ®¹o cña Trung ­¬ng, cña UBND c¸c cÊp, cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c tØnh, c¸c huyÖn liÒn kÒ nhau ®Ó bän bu«n lËu kh«ng thÓ lÈn chèn ®­îc ë c¸c vïng gi¸p ranh. Thùc hiÖn tèt theo tinh thÇn cña chØ thÞ 853 /1997/ CT - TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ®Êu tranh phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i, yªu cÇu vÒ sù phèi hîp gi÷a c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng trong c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i: Tæng côc H¶i quan víi Bé néi vô, Bé th­¬ng m¹i, Bé tµi chÝnh, gi÷a Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, UBND víi c¸c cÊp uû §¶ng, héi ®ång ND... Trong ho¹t ®éng hiÖn nay, c¸c lùc l­îng chøc n¨ng gÆp kh«ng Ýt c¸c tr­êng hîp chång chÐo, phiÒn hµ, g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng XNK, l­u th«ng hµng hãa, mÆt kh¸c vÉn cã t×nh tr¹ng dùa dÉm, ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm dÉn ®Õn viÖc bu«ng láng qu¶n lý, bá lät c¸c hµnh vi bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. ChÝnh v× vËy viÖc ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña mçi c¬ quan, lùc l­îng chøc n¨ng còng lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt trong c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Cô thÓ nh­: Hµng hãa qua cöa khÈu tr¸ch nhiÖm chÝnh lµ cña H¶i quan. Hµng kinh doanh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa tr¸ch nhiÖm chÝnh lµ lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng. Biªn phßng lµm nhiÖm vô an ninh cöa khÈu, b¶o vÖ ®­êng biªn, phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë vïng l·nh h¶i, vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ, biªn giíi. C¬ quan thuÕ tr¸ch nhiÖm chèng thÊt thu thuÕ, gi¶m s¸t hµng hãa trèn lËu thuÕ, kiÓm tra c¸c hãa ®¬n chøng tõ theo quy ®Þnh cña ngµnh. Bé c«ng an thùc hiÖn triÓn khai c¸c nghiÖp vô nh»m ph¸t hiÖn, lµm râ vµ sím ®­a ra xÐt xö c¸c vô ¸n bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i Bé th­¬ng m¹i cã nhiÖm vô qu¶n lý chÆt chÏ ho¹t ®éng XNK, ®Ò xuÊt c¸c ®iÒu chØnh vÒ chÝnh s¸ch liªn quan ®Ò tr×nh lªn chÝnh phñ. Bé tµi chÝnh ban hµnh c¸c chÕ ®é vÒ sö dông tiÒn thu tõ xö lý bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. ChÝnh quyÒn ®i¹ ph­¬ng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý hµnh chÝnh kinh tÕ trªn ®Þa bµn, tæ chøc phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i, trùc tiÕp thô lý c¸c vô viÖc vi ph¹m... C¸c Bé ngµnh liªn quan: Bé c«ng an, Quèc phßng, Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng, Th­¬ng m¹i, Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i quan, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng...cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tèt chØ thÞ sè 19/2000/ CT - TTg ngµy 28/9/2000 cña Thñ t­íng chÝnh phñ trong viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t, chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i t¹i c¸c cöa khÈu. 1.2.1.5.D¸n tem chèng hµng lËu, hµng gi¶ §©y lµ mét h×nh thøc qu¶n lý hµng hãa trong vµ ngoµi n­íc cã hiÖu qu¶ dÔ kiÓm so¸t vµ dÔ ph¸t hiÖn vi ph¹m. Qua ®ît d¸n tem 17 mÆt hµng ng­êi ta ®· thÊy ®­îc ­u ®iÓm cña nã lµ h¹n chÕ ®­îc hµng nhËp lËu xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng thóc ®Èy s¶n xuÊt trong n­íc vµ cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, tuy nhiªn biÖn ph¸p nµy cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ. Nh÷ng biÖn ph¸p nghiÖp vô mµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®ang ¸p dông ®Ó ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn vµ quay vßng tem ch­a thùc sù hiÖu qu¶, hiÖu lùc cña nh÷ng con tem Th­¬ng m¹i ®ang bÞ suy gi¶m, xuÊt hiÖn sù thiÕu hôt gi¶ t¹o ë mçi ®ît d¸n tem, xuÊt hiÖn tem gi¶, sö dông l¹i mí hµng hoÆc chµo hµng b»ng hµng cã d¸n tem thËt nh­ng b¸n cho kh¸ch hµng kh«ng cã tem hoÆc b¸n gi¸ thÊp h¬n. ViÖc d¸n tem chñ yÕu dùa vµo lêi khai cña chñ hµng nªn kh«ng ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, tõ ®ã ®ßi hái viÖc d¸n tem ph¶i ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó, t¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t, h¹n chÕ vi ph¹m, ph¸t huy hiÖu lùc cña viÖc d¸n tem. 1.2.1.6.Xö lý nghiªm minh Xö lý nghiªm minh c¸c vô vi ph¹m bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i, chuyÓn cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh÷ng vô träng ¸n ®iÒu tra xÐt xö mét sè vô bu«n lËu ®iÓn h×nh ®Ó r¨n ®e gi¸o dôc chung, ®×nh chØ ho¹t ®éng, rót giÊy phÐp kinh doanh, tÞch thu hµng ho¸ vµ xö lý nhiÒu tr­êng hîp vi ph¹m. B×nh æn an ninh trËt tù thÞ tr­êng. 1.2.1.7. §Ò ra chÕ ®é khen th­ëng thÝch hîp L·nh ®¹o côc ®Ò ra viÖc khen th­ëng nh»m môc ®Ých khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt cho c¸c c¸n bé tham gia cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®Ó hä tÝch cùc h¬n n÷a vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Khen th­ëng, ®éng viªn c¶ b»ng tinh thÇn vµ vËt chÊt cho nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña tõng ®¬n vÞ, tõng c¸ nh©n. §Ó cuéc ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cña ta giµnh th¾ng lîi th× viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng cho nh÷ng c«ng chøc lµm c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i rÊt cÇn thiÕt. V× hiÖn nay chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng cña ta cßn cã nh÷ng bÊt hîp lý, ®ang lµ vËt c¶n cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ, lµm t¨ng sù ph©n hãa, bÊt b×nh ®¼ng gi÷a c¸c tÇng líp d©n c­. Do tiÒn l­¬ng kh«ng ®ñ ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng trong lÜnh vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp còng nh­ lùc l­îng vò trang nªn xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng c«ng chøc ph¶i lµm thªm vµ nhËn ®­îc c¸c nguån thu nhËp kh¸c ngoµi l­¬ng. Cã nguån thu nhËp do c«ng chøc lµm thªm nhê vµo tr×nh ®é tay nghÒ cña hä, cã nguån tõ c¬ quan ®¬n vÞ tæ chøc ho¹t ®éng cã ®­îc ®Ó ph©n phèi cho c«ng chøc. Mét vÊn ®Ò lµ tiÒn l­¬ng cho c«ng chøc nãi chung vµ cho c¸c lùc l­îng lµm c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nãi riªng hiÖn nay lµ cßn thÊp. V× vËy ®Ó tån t¹i, b¶n th©n c«ng chøc vµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ph¶i cã nh÷ng ho¹t ®éng lµm thªm. T×nh h×nh lµm thªm cña c«ng chøc vµ c¸c ®¬n vÞ cã mÆt tèt lµ ®¶m b¶o cho hä cã thªm thu nhËp, song mÆt tr¸i cña nã lµ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng viÖc c¬ quan cña ng­êi c«ng chøc. ChÝnh v× vËy, chóng ta thÊy r»ng muèn tæ chøc triÓn khai chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i mét c¸ch triÖt ®Ó cÇn cã "con ng­êi triÖt ®Ó" ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt, ph¸p lÖnh vµ luËt ph¸p cña Nhµ n­íc ta trong c«ng t¸c nµy. §Ó cã con ng­êi ®ã kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng mÆc dï ®iÒu nµy lµ cÇn thiÕt, mµ cßn ph¶i gi¶i quyÕt ®­îc ®êi sèng vËt chÊt cho hä. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i c¶i c¸ch v¨n b¶n chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®ñ ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cho c«ng chøc vµ gia ®×nh hä. Khi tiÒn l­¬ng cña c«ng chøc ®ñ nu«i sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh, chØ cã Nhµ n­íc lµ ng­êi chñ duy nhÊt cña c«ng chøc th× hä sÏ hÕt lßng lµm viÖc cho Nhµ n­íc. Mäi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ban hµnh ®Ó ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i míi ®­îc tæ chøc triÓn khai vµ thùc hiÖn nghiªm tóc. 1.2.1.8. Thµnh lËp vµ tæ chøc c¸c tr¹m kiÓm so¸t liªn ngµnh LËp ra c¸c tr¹m kiÓm tra liªn nghµnh di ®éng trªn c¸c tuyÕn quèc lé chÝnh ho¹t ®éng nµy cÇn ®­îc tæ chøc th­êng xuyªn. §©y lµ biÖn ph¸p chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trªn c¸c tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn hµng lËu vµo s©u trong néi ®Þa nh»m h¹n chÕ tèi ®a l­îng hµng lËu ®· lät qua c¸c cöa khÈu biªn giíi cã thÓ vµo néi ®Þa. 1.2.1.9 T¨ng c­êng c«ng t¸c tù kiÓm tra: KiÓm tra chÐo gi÷a c¸c khÈu nghiÖp vô cña ®¬n vÞ , ph¸t huy vai trß cña §éi ®Æc nhiÖm chèng tiªu cùc nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt trong qui tr×nh nghiÖp vô, ®Ó sãt lät hoÆc tiÕp tay cho bän bu«n lËu cña C¸n bé c«ng nh©n viªn trong Côc. Côc còng yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ H¶i quan trùc thuéc lµm ®óng qui ®Þnh cña Tæng côc H¶i quan, kh«ng cho më tê khai tr¸i tuyÕn, tr¸i ®Þa bµn, kh«ng ®óng luång ®­êng vµ lo¹i h×nh XNK do m×nh phô tr¸ch, nh»m phßng ngõa vµ ng¨n chÆn tr­íc vi ph¹m x¶y ra ®ång thêi ph¸t hiÖn xö lý nghiªm minh c¸c C¸n bé nh©n viªn vi ph¹m. 1.2.1.10 T¨ng c­êng c«ng t¸c tuÇn tra: KiÓm s¸t trong thêi gian vµ cã träng ®iÓm cña lùc l­îng chuyªn tr¸ch chèng bu«n lËu t¹i c¸c tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn hµng tõ c¸c tØnh vÒ Hµ Néi, c¸c kho b·i tËp kÕt hµng XNK, c¸c ®Þa ®iÓm trong khu vùc kiÓm so¸t H¶i quan nh»m ng¨n chÆn vµ ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi bu«n lËu kÞp thêi hiÖu qu¶. 1.2.2 C¸c gi¶i ph¸p ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trong thêi gian tíi : 1.2.2.1. BiÖn ph¸p c«ng khai - H¶i quan c¸c cöa khÈu vµ c¸c ®iÓm th«ng quan ph¶i n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c kiÓm tra hµng hãa, hµnh lý, b­u phÈm, b­u kiÖn, xuÊt nhËp khÈu, ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn xuÊt nhËp c¶nh, ®Òu ph¶i cã ý thøc ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi vËn chuyÓn, bu«n lËu ma tuý, bu«n b¸n hµng cÊm, gian lËn th­¬ng m¹i, b¸o c¸o kÞp thêi víi L·nh ®¹o Côc ®Ó quyÕt ®Þnh. - NÕu x¸c ®Þnh hµnh vi vi ph¹m ph¶i lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ H¶i quan ngay. §èi víi nh÷ng vi ph¹m nghiªm träng hoÆc cã t×nh tiÕt phøc t¹p ph¶i b¸o c¸o ngay vÒ L·nh ®¹o Côc, ®ång thêi ph¶i lÊy lêi khai cña ®­¬ng sù vµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan ngay, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn ®Ó b¶o ®¶m viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh theo ph¸p luËt quy ®Þnh. - Nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m cÇn cã ®iÒu tra x¸c minh, thu thËp hå s¬ tµi liÖu kh¸c (ngoµi hå s¬ thñ tôc H¶i quan hiÖn hµnh) míi kÕt luËn ®­îc th× c¸c Tr­ëng phßng, Tr­ëng H¶i quan cöa khÈu cÇn b¸o c¸o L·nh ®¹o Côc vµ trao ®æi víi Tr­ëng phßng §iÒu tra - Chèng bu«n lËu ®Ó phèi hîp kiÓm tra, b¾t gi÷, lËp biªn b¶n vµ chuyÓn hå s¬ cïng tang vËt vi ph¹m vÒ Phßng §iÒu tra chèng bu«n lËu ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra theo thÈm quyÒn. - Cung cÊp th«ng tin vÒ ho¹t ®éng cña ®èi t­îng bu«n b¸n hµng cÊm. Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cho Phßng ®iÒu tra chèng bu«n lËu tiÕn hµnh ®iÒu tra x¸c minh, phèi hîp b¾t gi÷ kÞp thêi theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp cïng c¸n bé c¸c tæ c«ng t¸c thuéc Phßng ®iÒu tra chèng bu«n lËu ®­îc ph©n c«ng t¹i ®Þa bµn ®Ó thu thËp tin tøc, ®iÒu tra c¬ b¶n phôc vô c«ng t¸c chèng bu«n b¸n hµng cÊm, chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. - Phßng Gi¸m s¸t qu¶n lý, H¶i quan cöa khÈu vµ c¸c ®iÓm th«ng quan hµng ngµy ph¶i chuyÓn c¸c th«ng tin vÒ hµng hãa, hµnh lý, b­u phÈm b­u kiÖn XNK vµ danh s¸ch hµnh kh¸ch XNC, lÞch tr×nh c¸c chuyÕn bay b»ng FAX vÒ Phßng ®iÒu tra chèng bu«n lËu ®Ó tæng hîp xö lý tin. - Khi cÇn thiÕt vÒ yªu cÇu nghiÖp vô ®iÒu tra hoÆc chuyªn ¸n ®Êu tranh lùc l­îng ®iÒu tra chèng bu«n lËu ®­îc sö dông c¸n bé nh©n viªn trùc tiÕp t¹i cöa khÈu vµ c¸c ®iÓm th«ng quan (kÓ c¶ ph­¬ng tiÖn kü thuËt kiÓm tra) ®Ó ®iÒu tra ph¸t hiÖn chèng bu«n lËu. 1.2.2.2. BiÖn ph¸p bÝ mËt - Tõ viÖc tæng hîp t×nh h×nh chung, ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh theo dâi cña trinh s¸t, Phßng ®iÒu tra chèng bu«n lËu tiÕn hµnh ph©n tÝch xö lý x¸c ®Þnh ®èi t­îng träng ®iÓm cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô ®iÒu tra cÇn thiÕt nh­ : thu thËp thªm th«ng tin, nghiªn cøu hå s¬ ban ®Çu, sö dông c¬ së bÝ mËt vµ b¸o c¸o ®Ò xuÊt L·nh ®¹o Côc vÒ c¸c biÖn ph¸p ®Ó kiÓm tra, lËp biªn b¶n vi ph¹m vµ t¹m gi÷ tang vËt. - Trong toµn bé c¸c kh©u ho¹t ®éng nghiÖp vô tõ theo dâi ®èi t­îng, thu thËp th«ng tin, x©y dùng m¹ng líi c¬ së, n¾m ch¾c ph­¬ng thøc thñ ®o¹n cña c¸c ®èi t­îng träng ®iÓm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c bÝ mËt, khi ®· ph¸t hiÖn cã ho¹t ®éng tµng tr÷, bu«n b¸n vËn chuyÓn ma tuý, bu«n b¸n hµng cÊm, bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i th× tiÕn hµnh x¸c lËp nh÷ng chuyªn ¸n vµ tæ chøc ®Êu tranh ph¸ ¸n kÞp thêi. - Phßng ®iÒu tra chèng bu«n lËu bè trÝ lùc l­îng ®Ó phèi hîp vµ tiÕp nhËn c¸c vô viÖc do c¸c phßng nghiÖp vô vµ c¸c ®¬n vÞ H¶i quan chuyÓn ®Õn ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra x¸c minh, kÕt luËn vµ ®Ò xuÊt gi¶i quyÕt. - Nghiªn cøu chuyÓn mét sè kh©u c«ng t¸c kh«ng liªn quan ®Õn viÖc lµm thñ tôc H¶i quan nh­ng l¹i cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t hiÖn ra hµng lËu vµ ®èi t­îng bu«n lËu nh­: gi¸m s¸t s©n ®ç, gi¸m s¸t kho, gi¸m s¸t b»ng camera vµ m¸y kiÓm tra H¶i quan thuéc H¶i quan cöa khÈu s©n bay Néi Bµi vÒ Phßng ®iÒu tra chèng bu«n lËu hoÆc cã c¸n bé ®iÒu tra chèng bu«n lËu cïng tiÕn hµnh gi¸m s¸t. NÕu thÊy cÇn thiÕt th× ®Ò nghÞ thµnh lËp trë l¹i §éi kiÓm so¸t chèng bu«n lËu t¹i H¶i quan cöa khÈu s©n bay Néi bµi thuéc Phßng ®iÒu tra chèng bu«n lËu ®Ó chuyªn tr¸ch lµm c¸c nhiÖm vô vÒ chèng bu«n lËu t¹i cöa khÈu quèc tÕ quan träng vµo lo¹i bËc nhÊt nµy. HiÖn nay ®Ó tån t¹i t×nh tr¹ng qu¸ s¬ hë kÐo dµi viÖc thØnh tho¶ng b¾t ®­îc mét vô xuÊt nhËp lËu qua ®©y, thùc chÊt lµ ch­a ph¶n ¸nh hÕt sù ®¸nh gi¸ kh¸ch quan vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng bu«n lËu qua cöa khÈu nµy. - Phèi hîp víi c¸c lùc l­îng chèng bu«n lËu ®Ó thu thËp th«ng tin, n¾m t×nh h×nh, qu¶n lý, theo dâi ®èi t­îng vµ phôc vô cho c«ng t¸c ®Êu tranh ph¸ ¸n. Phèi kÕt hîp víi Côc ®iÒu tra chèng bu«n lËu Tæng côc H¶i quan ®Ó n¾m t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c ®èi t­îng bu«n lËu trªn toµn quèc vµ c¸c n­íc trong khu vùc, ®ång thêi hç trî, t¸c ®éng trong qu¸ tr×nh theo dâi qu¶n lý ®èi t­îng vµ ®iÒu tra kh¸m ph¸. 2. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­¬ng c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i 2.1. Nhµ n­íc cÇn ph¶i hoµn chØnh h¬n n÷a hÖ thèng luËt ph¸p. 1.§Ó chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu luËt cô thÓ chÝnh s¸ch nghiªm minh cho tõng hµnh vi gian lËn, bÞt kÝn c¸c kÏ hë cña c¬ chÕ chÝnh s¸ch, thu hÑp m«i tr­êng, t­íc bá c¸c ®iÒu kiÖn mµ gian lËn cã thÓ khai th¸c lîi dông ®Ó lµm ¨n bÊt chÝnh. HÖ thèng ph¸p luËt cña n­íc ta hiÖn nay cßn thiÕu vµ kh«ng ®Çy ®ñ râ rµng nªn trong thùc hiÖn thiÕu c¬ së ph¸p lý dÔ dµng dÉn ®Õn tuú tiÖn kh«ng thèng nhÊt. NhiÒu chÕ ®Þnh, quy ®Þnh ®­îc ban hµnh ®· l©u nay kh«ng cßn phï hîp, vÉn ch­a ®­îc söa ®æi, bæ sung kÞp thêi. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i do c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ban hµnh còng ch­a cô thÓ ho¸ ®­îc nh÷ng quy ®Þnh cña luËt mét c¸ch thèng nhÊt. Nªn trong c¸c v¨n b¶n cßn m©u thuÉn, g©y khã kh¨n cho nh÷ng ng­êi thõa hµnh. LuËt ph¸p kh«ng ®ång bé hoµn chØnh sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tuú tiÖn, chñ quan trong kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ xö lý. V× vËy, Nhµ n­íc cÇn ph¶i nghiªn cøu x©y dùng ban hµnh ph¸p luËt míi vµ c¶ ®iÒu chØnh söa ®æi bæ sung nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt cò kh«ng phï hîp. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vÜ m« nh­ chÝnh s¸ch thuÕ, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu, ban hµnh c¸c nghÞ ®Þnh vµ c¸c th«ng t­, v¨n b¶n ph¸p luËt h­íng dÉn LuËt H¶i quan. Nªn tËp trung nghiªn cøu, x©y dùng mét chÝnh s¸ch thuÕ c¨n cø vµo lo¹i mÆt hµng chø kh«ng ph¶i c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông, møc thuÕ suÊt kh«ng qu¸ cao, khuyÕn khÝch ®­îc nhµ s¶n xuÊt kinh doanh tù gi¸c nép thuÕ cho Nhµ n­íc. 2. Khi ban hµnh chÝnh s¸ch míi, Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i cã nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn râ rµng cô thÓ ®Ó viÖc thùc hiÖn mang l¹i kÕt qu¶ tèt. 3. Trong nh÷ng biÖn ph¸p chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i, Nhµ n­íc cÇn lµm râ tr¸ch nhiÖm cña tõng ngµnh, tõng cÊp, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vÒ vËt chÊt cña c¸c tæ chøc gi¸m ®Þnh, h¹n chÕ tèi ®a sù trïng lÆp trong xö lý vô viÖc, n©ng cao tinh thÇn cña c¸c Bé, Ngµnh lµm c«ng t¸c chèng bu«n lËu. Quy ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm chÝnh s¸ch ®Ó dÔ dµng thi hµnh nhiÖm vô nh­ng ®ång thêi trong c«ng t¸c phßng chèng cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh chøc n¨ng t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ho¹t ®éng mang l¹i kÕt qu¶ cao nhÊt. ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè cÇn trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ngµnh cã liªn quan trong ®Þa ph­¬ng m×nh phèi hîp trong c«ng t¸c phßng, chèng. Theo tinh thÇn cña ChØ thÞ 853/1997/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ th× hiÖn nay Tæng Côc H¶i Quan chñ ch× víi sù tham gia cña Bé Néi Vô, Bé th­¬ng m¹i, Bé tµi chÝnh tiÕn hµnh tæng kiÓm tra ®ång lo¹t hµng ho¸ ®ang lµm thñ tôc xuÊt, nhËp khÈu t¹i c¸c c¶ng biÓn, cöa khÈu, ph¸t hiÖn hµng nhËp lËu, hµng gian lËn th­¬ng m¹i ®Ó trèn thuÕ. Bé th­¬ng m¹i chñ tr× cã sù tham gia cña Bé Néi Vô, Bé tµi chÝnh tæng kiÓm tra ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã cöa hµng bu«n b¸n hµng ho¸ vËt t­ nhËp khÈu nh»m lµm lµnh m¹nh thÞ tr­êng néi ®Þa, ®ång thêi chÝnh s¸ch biÖn ph¸p buéc c¸c doanh nghiÖp chØ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng ®· ®¨ng ký kinh doanh. C¸c Bé, Ngµnh, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng tiÕn hµnh tæng kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp xuÊt kh©ñ trùc thuéc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, chÕ ®é thu chi tµi chÝnh, h¹ch to¸n kÕ to¸n. 2.2. G¾n viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i víi c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh: §©y lµ mét yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. Chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ph¶i g¾n víi viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt 38/CP cña ChÝnh phñ vÒ c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc. §èi víi H¶i Quan cÇn nghiªn cøu ®Ó x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u nh»m môc tiªu b¶o ®¶m sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®­îc chÆt chÏ, chèng ®­îc bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i cã hiÖu qu¶, thu ®óng, thu ®ñ thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®¶m b¶o nguån thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc, nh­ng vÉn t¹o ®­îc thuËn lîi cho th­¬ng m¹i ch©n chÝnh ho¹t ®éng ph¸t triÓn, khuyÕn khÝch ®­îc xuÊt nhËp khÈu, b¶o hé ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc, b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, héi nhËp víi th­¬ng m¹i khu vùc thÕ giíi. Trªn c¬ së c¶i c¸ch hµnh chÝnh s©u réng, gi¶m c¸c thñ tôc r­êm rµ, g©y phiÒn hµ, ¸ch t¾c cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp c¶nh. TiÕp tôc ®æi míi c¸c quy tr×nh nghiÖp vô, rµ so¸t c¸c v¨n b¶n, c¸c quy ®Þnh vµ hÖ thèng l¹i theo h­íng ®¬n gi¶n, hµi hoµ vµ thèng nhÊt dÔ hiÓu, dÔ thùc hiÖn. Kiªn quyÕt lo¹i bá c¸c quy ®Þnh kh«ng râ rµng kh«ng cã tÝnh kh¶ thi, g©y ¸ch t¾c, phiÒn hµ, tiªu cùc, ®Ó gian lËn th­¬ng m¹i vµ c¸c phÇn tö tiªu cùc, c¬ héi cã thÓ luån l¸ch lîi dông. 2.3 T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ víi H¶i quan c¸c n­íc: Trao ®æi th«ng tin víi H¶i quan c¸c n­íc trong ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Tranh thñ sù hîp t¸c gióp ®ì cña c¸c n­íc ph¸t triÓn trong viÖc ®µo t¹o cho c¸n bé H¶i Quan ViÖt Nam vÒ c¸c kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p ®Êu tranh chèng gian lËn th­¬ng m¹i tiÕn tiÕn. 2.4 Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt trong n­íc: Ph¶i t¨ng c­êng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng, ®ã còng lµ gi¶i ph¸p gãp phÇn ng¨n chÆn hµng lËu. Muèn vËy ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ míi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn, t¹o th«ng tho¸ng cho ho¹t ®éng kinh doanh, lµnh m¹nh thÞ tr­êng néi ®Þa. 2.5.Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ vïng biªn, lµm cho nh©n d©n vïng biªn trë thµnh lùc l­îng tham gia tÝch cùc vµo viÖc chèng bu«n lËu: T×nh tr¹ng hiÖn nay lµ bän bu«n lËu ®ang sö dông mét bé phËn kh¸ ®«ng nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vïng biªn vµo viÖc vËn chuyÓn hµng lËu qua biªn giíi. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ vïng biªn, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n. C¸n bé, c¸c ngµnh ë trung ­¬ng cã tr¸ch nhiÖm cïng víi c¸c ®Þa ph­¬ng, nhÊt lµ ®Þa ph­¬ng vïng biªn giíi thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi nh»m n©ng cao ®êi sèng mäi mÆt cña nh©n d©n b»ng c¸c ch­¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo, c¸c dù ¸n kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi... ®¶m b¶o cho nh©n d©n cã ®êi sèng æn ®Þnh kh«ng ®Ó bän bu«n lËu lîi dông l«i kÐo hä vµo con ®­êng lµm thuª "cöu v¹n" cho chóng. 2.6. Nhµ n­íc cÇn tuyªn truyÒn gi¸o dôc, n©ng cao gi¸c ngé c¸n bé vµ nh©n d©n vÒ viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i: Nhµ n­íc cÇn ph¶i tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho nh©n d©n thÊy ®­îc t¸c h¹i to lín cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®èi víi kinh tÕ -x· héi. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ b¸o chÝ, ph¸t thanh, truyÒn h×nh. §©y còng lµ mét biÖn ph¸p gãp phÇn mang l¹i hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. N©ng cao gi¸c ngé vµ ®Êu tranh chèng l¹i bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cho c¸n bé vµ nh©n d©n lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch v× nã cã vai trß trùc tiÕp trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt nhËp khÈu, vÒ ho¹t ®éng h¶i quan qua viÖc t¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa trong ®Êu tranh chèng gian lËn th­¬ng m¹i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Nhµ n­íc ta ®· tõng b­íc ®æi míi hÖ thèng ph¸p luËt víi t­ duy ph¸p lý míi. C¬ së ph¸p lý míi cña qu¶n lý Nhµ n­íc, qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®· b¾t ®Çu h×nh thµnh. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i n©ng cao gi¸c ngé ph¸p luËt nh»m h×nh thµnh mét c¬ chÕ kiÓm tra viÖc tu©n theo nh÷ng c¬ së ph¸p lý míi nµy. C¨n cø vµo ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, xuÊt ph¸t tõ ®¨c ®iÓm c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë n­íc ta thêi gian qua vµ tr¹ng th¸i ý thøc ph¸p luËt cña c¸n bé vµ nh©n d©n lao ®éng n­íc ta. C«ng t¸c gi¸c ngé vÒ luËt th­¬ng m¹i, ph¸p luËt h¶i quan, vÒ c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, cÇn tiÕn hµnh kh¾c phôc t×nh tr¹ng kÐm hiÓu biÕt ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng bu«n b¸n xuÊt nhËp khÈu, h¶i quan. Gi¸o dôc t×nh c¶m t«n träng ph¸p luËt, tõng b­íc më réng tri thøc ph¸p luËt n©ng cho c¸n bé vµ nh©n d©n. §Ó trang bÞ tri thøc ph¸p luËt n©ng cao gi¸c ngé cho c¸n bé vµ nh©n d©n cÇn ph¶i sö dông tæng hîp nhiÒu h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau nh»m l«i cuèn nh©n d©n tham gia tÝch cùc vµo x©y dùng, b¶o vÖ vµ ¸p dông luËt ph¸p. Th«ng qua viÖc tham gia tÝch cùc, trùc tiÕp cña c¸n bé vµ nh©n d©n nh­ th¶o luËn, gãp ý cña quÇn chóng nh©n d©n sÏ gióp n©ng cao tÝnh tÝch cùc c«ng d©n trong c«ng viÖc Nhµ n­íc mµ cô thÓ ë ®©y lµ viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. 2.7.N©ng cao gi¸c ngé ph¸p luËt cho c¸n bé trong c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc: §©y lµ mét nhu cÇu cÊp b¸ch v× trong gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc cô thÓ, phÇn lín phô thuéc vµo nhËn thøc chñ quan cña ng­êi ®­îc giao quyÒn thay mÆt c¬ quan qu¶n lý gi¶i quyÕt. H¬n n÷a ph¶i gi¸c ngé lßng tin ph¸p luËt c¸n bé trong qu¸ tr×nh ¸p dông ph¸p luËt ®ã lµ t×nh c¶m c«ng b»ng tr¸ch nhiÖm, t×nh c¶m ph¸p chÕ, kh«ng khoan nh­îng víi nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt vµ téi ph¹m, h×nh thµnh thãi quen xö sù tÝch cùc theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kh«ng bÞ ngo¹i c¶nh chi phèi. Ngoµi ra gi¸o dôc cho c¸n bé cña c¸c c¬ quan qu¶n lý t×m ra nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn dÉn ®Õn vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu, xuÊt nhËp c¶nh víi tõng tr­êng hîp cô thÓ nh»m bÞt kÝn nh÷ng kÏ hë ph¸p luË. Trong qu¸ tr×nh Êy ph¶i lµm cho mäi ng­êi thÊy ®­îc hËu qu¶ nghiªm träng cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®èi víi kinh tÕ, x· héi vµ ®¹o ®øc v¨n ho¸, ®èi víi ®Êt n­íc còng nh­ ®èi víi quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña mäi ng­êi d©n lao ®éng. 2.8 Ph¶i xö lý nghiªm minh vµ thÝch ®¸ng nh÷ng kÎ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i: §©y lµ biÖn ph¸p nh»m b¶o ®¶m cho ph¸p luËt ®­îc thùc hiÖn nghiªm minh, ®¶m b¶o quyÒn mäi ng­êi ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt. Khi ph¸t hiÖn c¸ hµnh vi bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i th× nhÊt ®Þnh ph¶i ¸p dông nh÷ng h×nh ph¹t thÝch ®¸ng. V× b¶n th©n c¸c h×nh ph¹t ®óng còng cã t¸c dông phßng ngõa hµnh vi vi ph¹m cña nh÷ng ng­êi kh¸c. Trong thêi gian qua, chóng ta ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn viÖc ®Êu tranh kiªn quyÕt vµ kÞp thêi víi nh÷ng hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i vµ bu«n lËu. Mét sè c¸ nh©n, mét sè ®¬n vÞ cã hµnh vi bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i ®­îc ph¸t hiÖn nh­ng kh«ng ®­îc xö lý kÞp thêi hoÆc thËm chÝ cã xö lý nh­ng chØ qua loa, kh«ng ®óng møc. Mét hiÖn t­îng hÕt søc nguy hiÓm cho c«ng viÖc cñng cè, t¨ng c­êng ph¸p chÕ lÜnh vùc th­¬ng m¹i. Tõ nh÷ng vi ph¹m nhá mµ kh«ng xö lý nghiªm minh sÏ tiÕp lèi cho nh÷ng vi ph¹m lín. Bu«n lËu 1 bao thuèc còng lµ vi ph¹m ph¸p luËt, lµ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt, coi th­êng ph¸p luËt vËy nã còng ph¶i ®­îc xö lý nghiªm minh ®Ó r¨n ®e, ng¨n ngõa kh«ng ®Ó hµnh vi ®ã t¸i diÔn ®ång thêi cho mäi ng­êi thÊy ®­îc mµ t«n träng ph¸p luËt. 2.9.Nghiªm trÞ nh÷ng kÎ tiÕp tay cho bu«n lËu: Ng­êi trùc tiÕp vi ph¹m ph¸p luËt ®· lµ nguy hiÓm nh­ng ng­êi gi¸n tiÕp tiÕp tay cho viÖc vi ph¹m ph¸p luËt ®ã cßn nguy hiÓm h¬n. Xö lý thÝch ®¸ng nh÷ng kÎ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nh­ng ®ång thêi còng cÇn nghiªm minh ®èi víi nh÷ng kÎ tiÕp tay cho bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Thùc tÕ ë n­íc ta thêi gian qua trong lùc l­îng chèng bu«n lËu cßn tån t¹i tiªu cùc ®ã lµ mét sè c¸n bé trong ngµnh bÞ bän bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i mua chuéc lam tho¸i ho¸ biÕn chÊt tiÕp tay cho chóng. §iÒu nµy rÊt nguy hiÓm v× trong khi c¸c ngµnh, c¸c cÊp gia søc chèng tÖ n¹n nµy th× mét sè ng­êi trong ®ã l¹i tiÕp tay cho nã. Nh÷ng viÖc nµy chøng minh r»ng hä rÊt coi th­êng ph¸p luËt, coi th­êng ®¹o ®øc. §iÓn h×nh trong thêi gian qua lµ 2 vô ¸n lín Epco Minh Phông, T©n Tr­êng Sanh g©y hËu qu¶ rÊt lín cho nÒn kinh tÕ -x· héi mµ trong ®ã cã liªn quan ®Õ c¸n bé h¶i quan- nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i, g©y bÊt b×nh lín trong nh©n d©n, lµm tæn th­¬ng ®Õn lßng tin cña nh©n d©n vµo nh÷ng ng­êi b¶o vÖ ph¸p luËt. V× vËy, cÇn ph¶i xö lý thÝch ®¸ng nh÷ng kÎ nµy ®ång thêi gi¸o dôc ®¹o ®øc trong lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. 2.10. C¸c ngµnh, c¸c cÊp ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra n¾m b¾t t×nh h×nh thÞ tr­êng: Cã th­êng xuyªn vµ tÝch cùc kiÓm tra th× míi ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn tinh tr¹ng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i l¾m phÐp "thÇn th«ng". Hµng lËu trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau tuån vµo víi ®ñ chñng lo¹i, mÉu m·. Mçi lo¹i hµng ho¸ cã tíi hµng tr¨m kiÓu d¸ng, mÉu m·. Thùc tÕ mét sè mÆt hµng d¸n tem ®· h¹n chÕ ®­îc hµng lËu rÊt nhiÒu nh­ng chóng ta khã cã thÓ d¸n tem ë hµng tr¨m c¸c mÆt hµng kh¸c ®­îc. Hµng lËu lan trµn dÉn ®Õn "cung" v­ît qu¸ "cÇu", lóc th× trµn vµo å ¹t lµm cho gi¸ c¶ gi¶m xuèng, lóc ch÷ng l¹i lµm cho gi¸ c¶ t¨ng lªn lµm cho thÞ tr­êng mÊt æn ®Þnh. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy th× c¸c ngµnh chøc n¨ng cÇn kiÓm tra kiÓm so¸t thÞ tr­êng th­êng xuyªn th× míi gi¶m bít ®ùoc ®ãng gãp vµo viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. ------o0o------ KÕt luËn Bu«n lËu vµ Gian lËn th­¬ng m¹i ®ang lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi kh«ng chØ ë n­íc ta mµ cßn cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i g©y ra nh÷ng hËu qu¶ rÊt nghiªm träng vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, ¶nh h­ëng s©u s¾c tíi mäi ho¹t ®éng cña ®Êt n­íc. V× vËy, ®Êu tranh phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i lµ mét nhiÖm vô v« cïng bøc xóc ®èi víi §¶ng, Nhµ n­íc, vµ toµn d©n ta, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn n­íc ta ®ang tËp trung thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng cuéc ®æi míi, tõng b­íc ®­a ®Êt n­íc b­íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp cïng c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. §Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o môc tiªu ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt trong n­íc, t¹o ra m«i tr­êng th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ lµnh m¹nh, t¨ng thu ng©n s¸ch, æn ®Þnh tû gi¸ vµ thÞ tr­êng, gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ®êi sèng kinh tÕ x· héi, lµm c¬ së cho viÖc th¾ng lîi cña sù nghiÖp ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ. T×nh h×nh bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam nãi chung vµ trªn ®Þa bµn thñ ®« Hµ néi nãi riªng trong thêi gian qua nãi chung diÔn ra nghiªm träng vµ phøc t¹p nguyªn nh©n lµ do s¶n xuÊt trong n­íc cßn kÐm ph¸t triÓn, ch­a ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, hÖ thèng ph¸p luËt vÉn tån t¹i nhiÒu bÊt hîp lý, thiÕu ®ång bé, ch­a phï hîp ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña ®Êt n­íc, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch thuÕ suÊt xuÊt nhËp khÈu, ng­êi d©n còng ch­a nhËn thøc ®­îc tÝnh chÊt nghiªm träng cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Trong khi ®ã , ho¹t ®éng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ngµy cµng tinh vi x¶o quyÖt vµ mang tÝnh quèc tÕ, ch­a tÝnh ®Õn nh÷ng ©m m­u ph¸ ho¹i cña c¸c thÕ lùc thï ®Þnh n­íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã, lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nãi chung l¹i ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ c¶ sè l­îng lÉn tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Ph­¬ng tiªn trang thiÕt bÞ, m¸y mãc cßn thiÕu thèn l¹c hËu. C«ng t¸c, kiÓm ho¸ cßn th« s¬, phÇn lín vÉn lµ kiÓm tra, kiÓm so¸t thñ c«ng. ChÝnh v× vËy, cuéc ®Êu tranh phßng chèng gian lËn th­¬ng m¹i hiÖn nay ph¶i ®èi ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch vµ chØ cã thÓ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ thùc sù khi cã nç lùc quyÕt t©m vµ phèi hîp thèng nhÊt cña mäi ngµnh, mäi cÊp vµ sù ñng hé cña nh©n d©n. Tr­íc hÕt cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc c«ng nghiÖp ho¸ theo m« h×nh chiÕn l­îc míi, nhanh chãng kh¾c phôc sù l¹c hËu cña ®Êt n­íc ®Ó héi nhËp quèc tÕ, ®ång thêi hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch thuÕ suÊt nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ H¶i Quan, t¨ng c­¬ng sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Bªn c¹nh ®ã ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n tham gia c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Ngoµi ra cÇn chó ý x©y dùng H¶i Quan trë thµnh mét lùc l­îng trong s¹ch v÷ng m¹nh cã trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i víi c¸c c«ng cô kiÓm tra kiÓm so¸t tiªn tiÕn. C«ng t¸c ®iÒu tra chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i hiÖn nay kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò bøc sóc vµ th¸ch thøc ®èi víi ngµnh H¶i quan nãi chung vµ Côc h¶i quan TP Hµ néi nãi riªng . C«ng t¸c nµy lµ mét nhiÖm vô quan träng cña Côc h¶i quan TP Hµ néi thùc hiÖn b»ng viÖc tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô, vËn ®éng quÇn chóng, trinh s¸t bÝ mËt, ®iÒu tra vµ tuÇn tra kiÓm so¸t c«ng khai nh»m ph¸t hiÖn, phßng ngõa vµ ®Êu tranh xö lý c¸c hµnh vi bu«n lËu hoÆc vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸, tiÒn tÖ qua biªn giíi còng nh­ c¸c hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i, ®¶m b¶o cho Côc H¶i quan TP Hµ Néi thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng mµ ®· ®­îc quy ®Þnh trong LuËt H¶i quan. C«ng t¸c Chèng Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i lµ c«ng t¸c khã kh¨n, phøc t¹p ®ßi hái ng­êi lµm c«ng t¸c nµy võa ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chÝnh trÞ, chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, võa ph¶i ®­îc huÊn luyÖn kü thuËt, ®­îc trang bÞ ph­¬ng tiÖn, vò khÝ ®¶m b¶o ®ñ søc hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao xøng ®¸ng lµ "ng­êi chiÕn sü biªn phßng trªn mÆt trËn kinh tÕ". Lµm tèt c«ng t¸c Chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn H¶i quan TP Hµ néi lµ gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña Thñ ®«, thóc ®Èy nÒn s¶n xuÊt trong n­íc vµ t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ héi nhËp quèc tÕ ./. Tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cña Tæng côc H¶i quan c¸c n¨m 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 vµ th¸ng 1, 2 n¨m 2001. B¸o H¶i quan c¸c sè n¨m 2000, 2001. Bé LuËt h×nh sù n­íc CHXHCN ViÖt Nam (N¨m 1999). LuËt H¶i quan Ph¸p lÖnh H¶i quan. Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 6/7/1995 LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. BiÓu thuÕ xuÊt khÈu - BiÓu thuÕ nhËp khÈu. C¸c v¨n b¶n míi nhÊt vÒ thuÕ xuÊt nhËp khÈu. NXB Thèng kª, 2001. HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i. Bé Th­¬ng m¹i, 1995. NghÞ ®Þnh sè 16/CP ngµy 20/03/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ H¶i quan. NghÞ ®Þnh sè 54-1998/N§-CP ngµy 21/7/1998 cña ChÝnh phñ vÒ s÷a ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña nghÞ ®Þnh 16/CP. ChØ thÞ 853/1997/CT-TTg ngµy 11/10/1997 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ®Êu tranh Chèng bu«n lËu trong t×nh h×nh míi. HiÖp ®Þnh vÒ thùc hiÖn ®iÒu 7 cña hiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ mËu dÞch 1994(Th­êng gäi lµ hiÖp ®inh trÞ gi¸ GATT 1994) QuyÕt ®Þnh 127-2001/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Ban chØ ®¹o chèng bu«n lËu, hµng gi¶ vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Danh môc v¨n b¶n ph¸p qui vÒ tæ chøc bé m¸y cña ngµnh H¶i quan theo lu©t H¶i quan ngµy 29/06/2001 Qui ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc bé m¸y vµ mèi quan hÖ c«ng t¸c cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc H¶i quan thµnh phè Hµ néi. Lª Thanh B×nh. Chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, 1999. 18. Website cña Tæng côc H¶i quan: 19. Website cña Bé th­¬ng m¹i : 20. Website cña Bé Tµi chÝnh Phô lôc I KÕt qu¶ b¾t gi÷ ma tuý tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 2002 cña ngµnh H¶i quan Nguån: Côc ®iÒu tra CBL – TCHQ N¨m Tang vËt Heroin (Kg) Thuèc phiÖn (Kg) C¸c lo¹i kh¸c 1995 1,44 30 28 kg cÇn sa 1996 24,21 89,15 2,2 kg cÇn sa 19100 èng thuèc g©y nghiÖn 14200 viªn t©n d­îc cÊm nhËp 1997 0,82 98,0 6,663 kg cÇn sa 36747 èng thuèc g©y nghiÖn 1998 2,7 15,1 100000 viªn thuèc g©y nghiÖn c¸c lo¹i 1999 2,21 34,2 0,42 kg mooc-phin 22306 èng thuèc g©y nghiÖn Diazepam 80 lä cã chøa chÊt Methamphetamin 2000 6,35 21,11 0,52 kg Methamphetamin 200 èng thuèc g©y nghiÖn Diazepam 12672 viªn t©n d­îc cÊm nhËp 2001 0,7 4,45 3651 èng thuèc g©y nghiÖn Diazepam 2002 0,2 0,4 kg t©n d­îc TQ Phô lôc II KÕt qu¶ b¾t gi÷ b¾t gi÷ ngo¹i tÖ, v¨n ho¸ phÈm ph¶n ®éng, vò khÝ, cæ vËt tõ n¨m 1995 - 2001 cña ngµnh H¶i quan Nguån: Côc ®iÒu tra CBL – TCHQ N¨m Ngo¹i tÖ Vò khÝ, chÊt næ V¨n ho¸ phÈm néi dung xÊu Cæ vËt 1995 8 sóng c¸c lo¹i 122 kg thuèc næ 1811 b×nh xÞt h¬i ®éc 2400 Ên phÈm 1800 mãn 1996 945510 USD 2700000 Yªn NhËt 72100 DM 689600 NDT 13 sóng c¸c lo¹i 6 b×nh xÞt h¬i cay 64 kg thuèc næ 3131 kÝp næ 775 Ên phÈm 8878 b¨ng ®Üa 375 mãn 1997 1700000 USD 2000m d©y ch¸y chËm 54 kg thuèc næ 43 h¹t næ 3300 Ên phÈm 5283 b¨ng ®Üa 375 mãn 1998 1500000 USD 51270000 VN§ gi¶ 133 kg thuèc næ 449 kÝp næ 4980m d©y ch¸y chËm 232 Ên phÈm 1000 b¨ng ®Üa 47 mãn 1999 1200000 USD 75000000 VN§ gi¶ 45 kg thuèc næ 150m d©y ch¸y chËm 550 Ên phÈm 175 mãn 2000 3700000 USD 14 kg vµng 90 kg thuèc næ 1000 kÝp næ 36000 Ên phÈm 2001 430460 USD 500000NDT 119,8 kg thuèc næ 37500 que ph¸o 42 §Üa h×nh 62 Ên phÈm 35 mãn Phô lôc III KÕt qu¶ thu thuÕ trong 10 n¨m tõ 1990 - 2000: KÕt qu¶ thu thuÕ ®¹t 736 tû ®ång. KÕt qu¶ thu thuÕ ®¹t 1.129 tû ®ång, vît chØ tiªu 29 tû ®ång. KÕt qu¶ thùc thu 2.474 tû ®ång. ( Nhµ níc giao chØ tiªu cho ngµnh H¶i quan 1.920 tû ®ång). KÕt qu¶ thu thuÕ ®¹t 6.134 tû ®ång, b»ng 188% chØ tiªu ®îc giao. KÕt qu¶ thu thuÕ ®¹t 10.050 tû ®ång. T¨ng h¬n 60% so víi n¨m 1993. KÕt qu¶ thu thuÕ ®¹t 13.500 tû ®ång. T¨ng 40% so víi n¨m 1994. KÕt qu¶ thu thuÕ íc ®¹t 15.200 tû ®ång. T¨ng 12% so víi n¨m 1995. KÕt qu¶ thu thuÕ ®¹t 13.500 tû ®ång. Gi¶m gÇn 4.000 tû ®ång so víi kÕ ho¹ch. KÕt qu¶ thu thuÕ ®¹t 16.600 tû ®ång, vît kÕ ho¹ch ®îc giao 600 tû ®ång;. KÕt qu¶ thu thuÕ ®¹t 23.307 tû ®ång, ®¹t 110,99% so víi kÕ ho¹ch thu c¶ n¨m. KÕt qu¶ thu thuÕ ®¹t 24.423 tû ®ång, ®¹t 106% so víi kÕ ho¹ch. Môc lôc Trang Ch­¬ng I: 1 Tæng quan phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trong th­¬ng m¹i quèc tÕ 5 1. Kh¸i niÖm bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trong Th­¬ng mËi quèc tÕ (TMQT) 5 1.1Kh¸i niÖm 5 1.1.1 Bu«n l©u vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ tr¸i phÐp : 5 1.1.2 Gian lËn th­¬ng m¹i : 7 1.1.3 Gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan : 7 1.2. Ph©n biÖt gi÷a bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. 10 1.3 HËu qu¶ cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i 11 1.3.1 HËu qu¶ cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n 11 1.3.2 HËu qu¶ cña Bu«n lËu gian lËn th­¬ng m¹i ®èi víi v¨n ho¸ x· héi 12 1.3.3 HËu qu¶ cña bu«n lËu vµ gian lËn th­ong m¹i ®èi víi an ninh chÝnh trÞ: 13 2. C¸c h×nh thøc bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i th­êng gÆp trong lÜnh vùc H¶i quan: 13 2.1 C¸c h×nh thøc bu«n lËu : 13 2.2 C¸c h×nh thøc gian lËn th­¬ng m¹i 14 2.2.1.Khai b¸o kh«ng trung thùc 14 2.2.2. XuÊt tr×nh kh«ng ®óng chñng lo¹i hµng ho¸. 17 2.2.3. XuÊt tr×nh giÊy tê, chøng tõ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu tÝnh ch©n thùc. 17 3. C¬ së ph¸p lÝ ®Ó ®Êu tranh phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i: 18 3.1. C¸c quy ®Þnh quèc tÕ vÒ chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i . 18 3.1.1.Quy ®Þnh trong hiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i (GATT) 18 3.1.2. Quy ®Þnh trong c«ng ­íc quèc tÕ vÒ ®¬n gi¶n ho¸ vµ hµi hoµ ho¸ toµn bé thñ tôc H¶i quan ( c«ng ­íc KYOTO). 19 3.1.3. Quy ®Þnh trong c«ng ­íc quèc tÕ vÒ gióp ®ì hµnh chÝnh lÉn nhau, ®iÒu tra, ng¨n ngõa vµ trÊn ¸p c¸c vi ph¹m H¶i quan ( C«ng ­íc NAIROBI) 20 3.2. C¸c quy ®Þnh cña ViÖt Nam ®èi víi ho¹t ®éng chèng Bu«n lËu vµ Gian lËn th­¬ng m¹i 20 4. C«ng cô phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i 21 4.1 C«ng t¸c kiÓm tra vµ ®¨ng kÝ tê khai : 21 4.1.1.C¸c mÉu tê khai ®­îc sö dông : 22 4.1.2 Hå s¬ H¶i quan : 23 4.2 KiÓm tra, gi¸m s¸t thùc tÕ hµng ho¸ 24 4.2.1 §èi t­îng kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc tÕ hµng ho¸: 24 4.2.2 C¸c h×nh thøc kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸ XNK: 24 4.3 X¸c ®Þnh trÞ gi¸ H¶i quan 26 4.4. KiÓm tra sau th«ng quan : 26 4.4.1 Kh¸i niÖm kiÓm tra sau th«ng quan : 26 4.4.2. Vai trß cña kiÓm tra sau th«ng quan : 27 4.4.3 Qu¸ tr×nh kiÓm tra sau th«ng quan : 28 5. C¸c lùc l­îng tham gia thùc hiÖn phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trªn l·nh thæ ViÖt Nam : 28 5.1.Lùc l­îng h¶i quan: 28 5.2.Lùc l­îng cña Bé néi vô: 29 5.3.Lùc l­îng Bé C«ng an: 29 5.4.Lùc l­îng qu©n ®éi: 29 5.5. Lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng: 29 5.6. Lùc l­îng thuÕ: 30 6. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng : 31 6.1 Nh©n tè kinh tÕ 31 6.2. Nh÷ng nh©n tè v¨n ho¸ - x· héi : 32 6.3 Nh÷ng nh©n tè tõ hÖ thèng hµnh ph¸p vµ lËp ph¸p : 33 6.4. C¸c nh©n tè kh¸c: 34 Ch­¬ng II 35 Thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i t¹i Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi 35 1.Giíi thiÖu vÒ Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi : 35 1.1.NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña côc H¶i quan Hµ Néi : 35 1.2.C¸c ho¹t ®éng cña côc H¶i quan Hµ néi trong giai ®o¹n 2001-2003: 37 1.2.1.C«ng t¸c gi¸m s¸t qu¶n lý 37 1.2.2. C«ng t¸c kiÓm tra thu thuÕ XNK 37 1.2.3.C«ng t¸c trÞ gi¸ tÝnh thuÕ 37 1.2.4.C«ng t¸c ®iÒu tra chèng bu«n lËu 38 1.2.5.C«ng t¸c kiÓm tra sau th«ng quan 38 1.2.6. C«ng t¸c c«ng nghÖ th«ng tin 39 1.2.7.C«ng t¸c x©y dùng lùc l­äng 39 1.2.8 C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra 40 1.2.9 C«ng t¸c v¨n phßng 40 1.3.Chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i - Mét trong nh÷ng nhiÖm vô then chèt cña Côc H¶i quan TP Hµ néi: 41 2.T×nh h×nh vµ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cña H¶i quan Hµ Néi trong thêi gian qua: 43 2.1 T×nh h×nh chung 43 2.2 Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c ®Êu tranh CBL vµ gian lËn th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Hµ néi. 45 2.2.1 Thùc tr¹ng ®Êu tranh chèng bu«n lËu theo tuyÕn ®­êng trªn ®Þa bµn Hµ néi 45 2.2.2 Thùc tr¹ng ®Êu tranh chèng c¸c h×nh thøc gian lËn th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Hµ Néi : 49 3 Nh÷ng kÕt qu¶ ®Êu tranh phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i t¹i c¸c ®¬n vÞ thuéc Côc H¶i quan Hµ néi : 55 3.1 Phßng ®iÒu tra bu«n lËu: 55 3.2. Phßng gi¸m s¸t qu¶n lý: 56 3. 3. Phßng kiÓm tra thu thuÕ XNK 57 3.4. Phßng tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o : 58 3.5. §èi víi H¶i quan c¸c cöa khÈu. 59 4. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng bu«n lËu vµ gian l©n th­¬ng m¹i t¹i c¸c ®¬n vÞ thuéc Côc H¶i quan Hµ Néi : 60 Ch­¬ng III 65 ®Þnh h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cña côc h¶i quan Hµ Néi trong thêi gian tíi 65 I. §Þnh h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cña côc h¶i quan Hµ Néi 65 1.1. Mét sè ®Þnh h­íng cho c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i t¹i Côc H¶i quan Hµ Néi trong thêi gian tíi 65 1.1.1. X¸c ®Þnh ®Þa bµn träng ®iÓm 66 1.1.2. X¸c ®Þnh c¸c tuyÕn vËn chuyÓn cÇn chó ý 66 1.1.3. §èi t­îng träng ®iÓm cÇn tËp trung ®Êu tranh 67 1.2. C¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cña Côc H¶i quan Hµ Néi 67 1.2.1. C¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ vi ph¹m luËt h¶i quan 67 1.2.2. C¸c gi¶i ph¸p ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trong thêi gian tíi 76 2. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i 79 2.1. Nhµ n­íc cÇn ph¶i hoµn chØnh h¬n n÷a hÖ thèng luËt ph¸p 79 2.2. G¾n viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i víi c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh 81 2.3. T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ víi H¶i quan c¶ n­íc 81 2.4. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt trong n­íc 81 2.5. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ vïng biªn, lµm hco nh©n d©n vïng biªn trë thµnh lùc l­îng tham gia tÝch cùc vµo viÖc chèng bu«n lËu 82 2.6. Nhµ n­íc cÇn tuyªn truyÒn gi¸o dôc, n©ng cao gi¸c ngé c¸n bé vµ nh©n d©n vÒ viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i 82 2.7. N©ng cao gi¸c ngé ph¸p luËt c¸n bé trong c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc 83 2.8. Ph¶i xö lý nghiªm minh vµ thÝch ®¸ng nh÷ng kÎ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i 84 2.9. Nghiªm trÞ nh÷ng kÎ tiÕp tay cho bu«n lËu 84 2.10. C¸c ngµnh, c¸c cÊp ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra n¾m b¾t t×nh h×nh thÞ tr­êng 85 KÕt luËn 86 Tµi liÖu tham kh¶o 89 Phô lôc 91

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc6.doc
Tài liệu liên quan