Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Hà Nội

chương 1: Tín dụng trung và dài hạn, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. - 1.1 khái quát ngân hàng thương mại - khái niệm. - các chức năng - vai trò. - 1.2 hoạt động tín dụng trung và dài hạn - khái niệm - các hình thức tín dụng - vai trò của tín dụng trung và dại hạn đối với phát triển kinh tế 1.3 chất lượng tín dụng trung và dại hạn của ngân hàng thương mại. Chương 2; thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Agribank bắc Hà Nội. -2.1 Giới thiệu chung. -2.2 thực trạng. -2.3 những kết quả đạt được và hạn chế. Chương 3 : Một số giải pháp

doc56 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g lµ 18% vµ t¨ng 1.363 tû VN§ so n¨m 2005. Theo b¸o c¸o trªn th× l­îng vèn huy ®éng qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng lªn, ®iÒu ®ã ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn ®i lªn cña Chi nh¸nh B¾c Hµ Néi. • XÐt theo thêi h¹n: C¶ hai nguån tiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n ®Òu t¨ng theo c¸c n¨m. N¨m 2006 nguån vèn cã kú h¹n t¨ng 7% so víi n¨m 2005. §Õn n¨m 2007, nguån vèn nµy lµ 3.198 tû VND t¨ng 66 tû VND so víi n¨m 2006. VÒ c¬ cÊu nguån vèn th× nguån vèn kh«ng kú h¹n n¨m 2005 chiÕm tû träng 27,68%/tæng nguån vèn, n¨m 2006 lµ 31,29%/tæng nguån vµ n¨m 2007 lµ 40,88%/tæng nguån. T­¬ng øng víi tû träng cña nguån vèn kh«ng kú h¹n t¨ng th× tû träng cña nguån cã kú h¹n cã xu h­íng gi¶m. • XÐt theo lo¹i tiÒn tÖ: Nguån vèn b»ng VND t¨ng nhanh qua c¸c n¨m. N¨m 2006 t¨ng lªn 652 tû VND so víi n¨m 2005. §Õn n¨m 2007, nguån vèn nµy ®· lµ 4.904 tû VND t¨ng lªn 808 tû VN§ so víi n¨m tr­íc ®ã. §ång thêi víi viÖc nguån vèn b»ng ngoµi tÖ ®· quy ®æi t¨ng chËm vµ thËm chÝ cßn gi¶m ®· lµm cho tû träng cña nguån vèn b»ng VND ®· lín nay cµng lín h¬n. • XÐt theo ®èi t­îng: Theo nh­ b¸o c¸o, nguån tiÒn tõ d©n c­ tuy t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng rÊt chËm. Ng­îc l¹i víi ®èi t­îng nµy, tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c¸c ®èi t­îng kh¸c mµ ë ®©y chñ yÕu lµ c¸c Tæ chøc kinh tÕ t¨ng rÊt nhanh, cô thÓ, n¨m 2006 t¨ng so n¨m 2005 lµ 376 tû VN§, n¨m 2007 t¨ng so n¨m 2006 lµ 864 tû VN§. b) C«ng t¸c cho vay vµ ®Çu t­ vèn: Trong nh÷ng n¨m qua, Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ mäi nhu cÇu vèn tÝn dông cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, gióp c¸c doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ, t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. B¶ng 2.2: D­ nî cho vay vµ ®Çu t­ §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Tæng d­ nî vµ ®Çu t­ 1.164 100,00 1.492 100,00 2.053 100,00 1. Ph©n theo kú h¹n - Ng¾n h¹n - Trung dµi h¹n 647 517 55,58 44,42 924 568 61,93 38,07 1.152 901 68,67 31,33 2. Ph©n theo tiÒn tÖ - VND - Ngo¹i tÖ ®· quy ®æi 770 394 66,16 33,38 1.115 377 74,73 25,27 1.545 508 75,26 24,74 3. Ph©n theo ®èi t­îng - C¸ nh©n, HSX - Doanh nghiÖp Nhµ n­íc - Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 135 370 689 11,60 31,79 56,61 181 358 953 12,13 23,99 63,88 200 348 1.505 9,74 16,95 73,31 4. Ph©n theo §¶m b¶o tiÒn vay - Cã tµi s¶n b¶o ®¶m - Kh«ng cã tµi s¶n b¶o ®¶m 954 210 81,96 18,04 1.040 452 69,71 30,29 1.478 575 71,99 28,21 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m: 2005, 2006, 2007) Qua b¸o c¸o trªn cã thÓ thÊy r»ng d­ nî cña Ng©n hµng ®ang cã xu h­íng t¨ng rÊt nhanh. N¨m 2005 con sè nµy ®ang ë møc 1.164 tû VND th× sang ®Õn n¨m 2006 lµ 1.492 tû VND t¨ng 328 tû VN§ so n¨m 2005. §Õn n¨m 2007, d­ nî lµ 2.053 tû VN§ t¨ng so n¨m 2006 lµ 561 tû VND. Cã thÓ gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña viÖc d­ nî ngµy cµng t¨ng cao lµ do Chi nh¸nh NHNo B¾c Hµ Néi ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh, phï hîp víi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ cña Chi nh¸nh B¾c Hµ Néi lµ t¨ng tr­ëng ®Òu vµ v÷ng ch¾c, ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng g¾n víi ph¸t triÓn; Më réng quy m« g¾n víi n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc hiÖn cho vay cã chän läc trong ph¹m vi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t, g¾n c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé víi ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é vµ më réng mµng l­íi. • XÐt theo kú h¹n: Qua c¸c n¨m qua, c¬ cÊu gi÷a cho vay ng¾n h¹n vµ trung dµi h¹n vÉn kh«ng cã thay ®æi ®¸ng kÓ. D­ nî ng¾n h¹n vÉn chiÕm tû träng cao h¬n so trung dµi h¹n (55,58%) trong tæng d­ nî. MÆc dï d­ nî qua c¸c n¨m t¨ng tr­ëng rÊt nhanh nh­ng tû träng d­ nî trung dµi h¹n l¹i cã xu h­íng gi¶m. Cô thÓ: tû träng d­ nî trung vµ dµi h¹n n¨m 2005 lµ 44,42%/tæng d­ nî, n¨m 2006 lµ 38%, n¨m 2007 lµ 31,33%. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho tû träng d­ nî ng¾n h¹n cµng cao trong tæng d­ nî. N¨m 2007, Ng©n hµng cã mét sè kho¶n tÝn dông sau: TÝn dông ng¾n h¹n: Trong n¨m 2007, Chi nh¸nh tiÕp tôc ®Çu t­, ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c¸c ®¬n vÞ cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, s¶n phÈm lµm ra cã søc c¹nh tranh cao, søc tiªu thô lín. Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh­: C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng C«ng tr×nh Giao Th«ng, C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ khÝ, C«ng ty TNHH DÖt Hµ Nam ... TÝn dông trung dµi h¹n: Chi nh¸nh tÝch cùc chñ ®éng thÈm ®Þnh nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ trung dµi h¹n kh¶ thi cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó ®Çu t­ nh­: “D©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch, gèm ngãi d¸n; Dù ¸n Thuû §iÖn Pleikrong, Dù ¸n Thñy §iÖn A L­íi; cña C«ng ty TNHH §¨ng Minh, c¸c C«ng ty trong khèi Cavico vµ TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam. • XÐt theo ®èi t­îng: §· cã sù chuyÓn dÞch ®¸ng kÓ, d­ nî tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh (DNNQD) n¨m 2005 chØ chiÕm cã 56,61%/tæng d­ nî th× ®Õn n¨m 2006 ®· chiÕm ®Õn 63,88%/tæng d­ nî t­¬ng ®­¬ng víi 953 tû VND vµ ®Õn n¨m 2007 lµ 73,31%/tæng d­ nî. • XÐt theo ®¶m b¶o tiÒn vay: Tû lÖ cho vay cã tµi s¶n ®¶m b¶o vÉn chiÕm tû träng lín trong tæng d­ nî cho vay toµn Chi nh¸nh. Cô thÓ: N¨m 2005 lµ 81,96%/tæng d­ nî, n¨m 2006 lµ 69,71% vµ n¨m 2007 lµ 71,99%. c) C«ng t¸c b¶o l·nh: Trong n¨m qua, Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· thùc hiÖn nhiÒu nghiÖp vô b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp nh­: B¶o l·nh dù thÇu; b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång; b¶o l·nh tiÒn t¹m øng; b¶o l·nh b¶o hµnh, cam kÕt trong nghiÖp vô L/C… §Ó cã thÓ thÊy kÕt qu¶ cña Chi nh¸nh trong nghiÖp vô nµy, ta cã thÓ xem xÐt qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 2.3: B¶ng tæng hîp t×nh b¶o l·nh §¬n vÞ: Tû ®ång, % stt chØ tiªu 31/12/05 31/12/06 31/12/07 So s¸nh thêi ®iÓm 31/12/2007 víi 31/12/05 31/12/06 Sè tiÒn Tû lÖ Sè tiÒn Tû lÖ I Tæng d­ nî b¶o l·nh 158 252 900 742 469.62 648 257.14 1 B¶o l·nh dù thÇu 7 15 43 36 514.29 28 186.67 2 B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång 25 30 81 56 224.00 51 170.00 3 B¶o l·nh thanh to¸n 30 25 74 44 146.67 49 196.00 4 Cam kÕt trong nghiÖp vô L/C 73 145 657 584 800.00 512 353.10 5 B¶o l·nh kh¸c 23 37 45 22 95.65 8 21.62 II D­ nî cho vay b¾t buéc 0 0 0 0 0 0 0 1 - Néi tÖ 0 0 0 0 0 0 0 2 - Ngo¹i tÖ 0 0 0 0 0 0 0 (Nguån: C©n ®èi ngo¹i b¶ng qua c¸c n¨m 2005, 2006, 2007) C¸c nhu cÇu b¶o l·nh cña c¸c doanh nghiÖp, Ng©n hµng ®Òu gi¶i quyÕt kÞp thêi nhanh chãng vµ ®Òu ch­a cã mãn b¸o b¶o l·nh nµo Ng©n hµng ph¶i nhËn nî b¾t buéc. NhiÒu dù ¸n ®­îc Ng©n hµng b¶o l·nh ®· tróng thÇu. TiÕp ®ã Ng©n hµng cung cÊp vèn kÞp thêi ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®· tróng thÇu. Tæng d­ b¶o l·nh ®Õn 31/12/2007 lµ 900 tû VND t¨ng 257% so víi cïng kú n¨m tr­íc. 2.2 Thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Nhno&ptnt b¾c hµ néi thêi gian gÇn ®©y (2005 – 2007) 2.2.1 Ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ViÖt Nam ®­îc biÕt ®Õn lµ mét nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh vµ n¨ng ®éng trong khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn kh¶ quan nµy cña nÒn kinh tÕ th× Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ t­¬ng ®èi tèt vÒ doanh sè cho vay vµ doanh sè thu nî. B¶ng 2.4: T×nh h×nh doanh sè cho vay trung dµi h¹n §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Doanh sè cho vay Doanh sè cho vay trung dµi h¹n 1.633 301 100,00 18,43 1.777 240 100,00 13,48 4.357 589 100,00 13,52 Doanh sè thu nî Doanh sè thu nî trung dµi h¹n 1.497 258 100,00 19,66 1.449 157 100,00 10,84 3.797 255 100,00 6,72 Tæng d­ nî D­ nî trung dµi h¹n 1.164 517 100,00 44,42 1.492 568 100,00 38,07 2.053 901 100,00 43,89 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m: 2005, 2006, 2007) Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy ho¹t ®éng cho vay trong 3 n¨m cã sù t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi tèt c¶ vÒ doanh sè cho vay vµ doanh sè thu nî. Doanh sè cho vay trung dµi h¹n chiÕm tû träng nhá trong tæng doanh sè cho vay vµ ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn. N¨m 2005 doanh sè cho vay trung dµi h¹n míi chØ chiÕm 18,43% trong tæng doanh sè cho vay th× ®Õn n¨m 2006 con sè nµy gi¶m xuèng cßn 13,48% vµ ®Õn n¨m 2007 lµ 13,52%. Doanh sè thu nî cña TDTDH n¨m 2005 lµ 258 tû VN§, chiÕm tû träng 19,66%/tæng thu nî, n¨m 2006 lµ 157 tû ®ång, chiÕm tû träng 10,84%/tæng thu nî vµ n¨m 2007 lµ 255 tû ®ång chiÕm tû träng lµ 6,72%/tæng thu nî. D­ nî trung dµi h¹n t¨ng qua c¸c n¨m , tuy nhiªn tèc ®é t¨ng tr­ëng rÊt chËm. N¨m 2005 d­ nî trung dµi h¹n lµ 517 tû VND ®Õn n¨m 2006 lµ 568 tû VN§ vµ 2007 lµ 901 tû VND. B¶ng 2.5: C¬ cÊu tÝn dông trung dµi h¹n theo ®èi t­îng vay §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Doanh sè cho vay trung dµi h¹n - C¸ nh©n, Hé s¶n xuÊt - Doanh nghiÖp quèc doanh - Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 301 75 15 211 100,00 24,92 4,98 70,10 240 95 7 138 100,00 39,58 2,92 57,5 589 145 0 444 100,00 24,62 0 75,38 Doanh sè thu nî trung dµi h¹n - C¸ nh©n, Hé s¶n xuÊt - Doanh nghiÖp quèc doanh - Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 258 55 20 183 100,00 21,32 7,75 70,93 157 63 15 79 100,00 40,13 9,55 50,32 255 92 37 126 100,00 36,08 14,51 49,41 D­ nî trung dµi h¹n - C¸ nh©n, Hé s¶n xuÊt - Doanh nghiÖp Nhµ n­íc - Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 517 79 110 328 100,00 15,28 21,28 63,44 568 111 102 355 100,00 19,54 17,96 62,50 901 164 65 671 100,00 18,20 7,21 74,59 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m: 2005, 2006, 2007) Theo b¸o c¸o trªn, tæng d­ nî doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh trong 3 n¨m lu«n chiÕm tû träng trªn 60% tæng d­ nî trung dµi h¹n. C¸c chØ tiªu TDTDH cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã sù biÕn ®éng kh«ng æn ®Þnh. VÒ doanh sè cho vay doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh n¨m 2005 chiÕm 70,10% sang n¨m 2006 lµ 57,50% th× n¨m 2007 l¹i t¨ng lªn 75,38% tæng doanh sè cho vay trung dµi h¹n. Cßn doanh sè thu nî doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh l¹i cã xu h­íng gi¶m, n¨m 2005 chiÕm 70,93%; n¨m 2006 chiÕm 50,32%, n¨m 2007 chiÕm 49,41%. Gièng nh­ c¸c TCTD kh¸c trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ, Chi nh¸nh còng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n trong viÖc cho vay vµ thu håi nî tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®«i khi ®ã còng lµ nh÷ng rñi ro g©y ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. VÊn ®Ò ®Çu tiªn trong rñi ro tÝn dông cña Ng©n hµng ®­îc biÓu hiÖn trùc tiÕp ®ã lµ nî qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n. ë nh÷ng n­íc cã nÒn tµi chÝnh ph¸t triÓn. Mét Ng©n hµng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l­îng tÝn dông tèt khi cã tû lÖ nî qu¸ h¹n chiÕm tõ 1-2% tæng d­ nî cña Ng©n hµng. Trong ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm so¸t cña Ng©n hµng Nhµ n­íc tû lÖ nî qu¸ h¹n so víi tæng d­ nî thÊp h¬n 5% lµ chÊp nhËn ®­îc. Trong nh÷ng n¨m 2005, 2006, 2007 t×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña Chi nh¸nh diÔn ra nh­ sau: B¶ng 2.6: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 Nî qu¸ h¹n 4 35 7 T.®ã Nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n 2 20 2 D­ nî 1.164 1.492 2.053 T.®ã D­ nî trung dµi h¹n 517 568 901 Tû lÖ nî qu¸ h¹n 0,34 2,35 0,34 T.®ã Tû lÖ nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n 0,39 3,52 0,22 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m: 2005, 2006, 2007) Tuy r»ng tû lÖ nî qu¸ h¹n/tæng d­ nî cña Chi nh¸nh vÉn ®ang ë møc chÊp nhËn ®­îc nh­ng ®øng trªn gãc ®é ®iÒu hµnh th× nî qu¸ h¹n ngµy cµng t¨ng vµ t¨ng nhanh nh­ b¶ng sè liÖu trªn th× nã l¹i trë thµnh vÊn ®Ò rÊt quan träng vµ ®ang ®­îc Chi nh¸nh quan t©m. N¨m 2005 tû lÖ nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n chØ cã 0,39% sang ®Õn n¨m 2006 tû lÖ nµy t¨ng lªn lµ 3,52% vµ ®Õn n¨m 2007 th× nã ®· gi¶m xuèng lµ 0,22%. 2.2.2 Thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng No&PTNT B¾c Hµ Néi Nh­ ®· lý luËn ë ch­¬ng 1 th× viÖc nghiªn cøu chÊt l­îng tÝn dông ®ßi hái ph¶i ®­îc xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn, c¶ vÒ mÆt ®Þnh tÝnh lÉn vÒ mÆt ®Þnh l­îng, c¶ vÒ quan ®iÓm cña kh¸ch hµng vµ cña Ng©n hµng, c¶ vÒ mÆt lîi Ých thuÇn tóy c¶ vÒ lîi Ých x· héi. HiÖu qu¶ cña mét dù ¸n cho vay kh«ng chØ ®¬n thuÇn vÒ mÆt lîi nhuËn cña Ng©n hµng mµ cßn nhiÒu mÆt kh¸c. NÒn kinh tÕ ph¶i cã sù t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, ®êi sèng nh©n d©n ph¶i tõng b­íc n©ng cao, c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¶i ®¶m b¶o tr¶i ®Òu c¸c vïng miÒn ®Ó cã sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®ång ®Òu còng nh­ h¹n chÕ sù ph©n hãa giµu nghÌo. Cã nh­ vËy, chÊt l­îng tÝn dông míi ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, kh¸ch quan. §Çu tiªn xÐt trªn gãc ®é lµ Ng©n hµng, theo quan ®iÓm cña Ng©n hµng th× chÊt l­îng tÝn dông ®­îc xem xÐt trªn mét sè chØ tiªu sau: tæng d­ nî; d­ nî trung dµi h¹n/tæng d­ nî; tû lÖ nî qu¸ h¹n; … C¸c chØ tiªu ®Òu cho ta thÊy møc ®é an toµn vµ hiÖu qu¶ cho vay trung vµ dµi h¹n lµ ch­a tèt thËm chÝ cßn ë ng­ìng nguy hiÓm. §Çu tiªn chØ tiªu vÒ møc d­ nî TDTDH th× gi¶m c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi lÉn sè tuyÖt ®èi. ChØ tiªu thø hai vÒ nî qu¸ h¹n cña TDTDH, víi tû lÖ cho phÐp lµ 5% lµ chÊp nhËn ®­îc th× trong 3 n¨m 2005 vµ 2006, n¨m 2007, Chi nh¸nh ®Òu gi÷ ë møc an toµn. Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan do thay ®æi c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n­íc, cña ngµnh Ng©n hµng, do biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, nî qu¸ h¹n ph¸t sinh lín (chñ yÕu n»m ë c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh giao th«ng vµ x©y dùng c¬ b¶n), mµ cßn do mét sè c¸n bé qu¶n lý ®¬n vÞ ch­a s©u s¸t, ph­¬ng ¸n kh«ng kh¶ thi, kh«ng ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn tÝn dông mµ vÉn gi¶i ng©n. XÐt trªn quan ®iÓm kh¸ch hµng vµ lîi Ých x· héi: tuy d­ nî TDTDH kh«ng t¨ng tr­ëng nh­ng nã còng ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu vÒ vèn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Bªn c¹nh duy tr× quan hÖ tÝn dông víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, Chi nh¸nh cßn quan t©m cho vay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá, cã ph­¬ng ¸n kh¶ thi, cã tµi s¶n ®¶m b¶o tõ ®ã gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho toµn x· héi gãp phÇn vµo sù thóc ®Èy kinh tÕ ®Êt n­íc ®i lªn. Nh­ vËy nh×n vµo c¸c chØ tiªu xÐt trªn gãc ®é Ng©n hµng vµ nh÷ng lîi Ých cña TDTDH ®em l¹i cã thÓ kh¼ng ®Þnh trong 3 n¨m 2005, 2006, 2007 c«ng t¸c tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh tuy cã mét sè thµnh tùu song nh×n chung lµ cã xu h­íng kh«ng kh¶ quan cho l¾m. 2.3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh nhno&ptnt b¾c hµ néi 2.3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc N¨m 2007, nÒn kinh tÕ thÕ giíi tiÕp tôc ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng cao . T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¸ dÇu t¨ng cao lµ hai yÕu tè thóc ®Èy l¹m ph¸t trªn toµn thÕ giíi t¨ng, buéc c¸c n­íc ph¶i ¸p dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ th¾t chÆt. T¨ng tr­ëng kinh tÕ, gi¸ dÇu t¨ng vµ Fed t¨ng l·i suÊt lµ 3 yÕu tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ n­íc ta n¨m 2007. §Ó h¹n chÕ t¸c ®éng tiªu cùc cña c¸c yÕu tè trªn, ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng ®iÒu chØnh tÝch cùc chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, nh»m ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao, æn ®Þnh, l¹m ph¸t ®­îc kiÒm chÕ. Nhµ n­íc ®· th¾t chÆt thÞ tr­êng tiÒn tÖ, t¨ng l·i suÊt c¬ b¶n, gi¶m dÇn l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng. ThÞ tr­êng vèn bïng næ c¶ vÒ gi¸ c¶ vµ quy m« dÉn ®Õn canh tranh kh¾c nghiÖt gi÷a c¸c Ng©n hµng. ¶nh h­ëng cña mét sè vô ¸n liªn quan ®Õn ngµnh giao th«ng, sù ®ãng b¨ng cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ®· t¸c ®éng kh¸ lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh. §­îc sù ñng hé gióp ®ì cña QuËn ñy, UBND QuËn, cïng c¸c ban ngµnh QuËn Ba §×nh, sù chØ ®¹o gióp ®ì cña Ng©n hµng Nhµ n­íc thµnh phè Hµ Néi, ®Æc biÖt lµ sù chØ ®¹o s¸t sao cña Ban l·nh ®¹o NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· h¹n chÕ ®­îc t¸c ®éng tiªu cùc cña t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Thø nhÊt: Do Chi nh¸nh ®· lµm tèt chÝnh s¸ch phôc vô kh¸ch hµng, c¶i tiÕn phong c¸ch phôc vô thuËn lîi, nhanh chãng, ®¸p øng nhu cÇu göi tiÒn cña d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. V× vËy tæng nguån vèn huy ®éng t¨ng lªn nhanh chãng. Thø hai: C¬ cÊu d­ nî tÝn dông xÐt theo ®èi t­îng vay cã ®ang cã xu h­íng míi mµ cã thÓ coi lµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay. Khi mµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn hãa. D­ nî ë c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®ang t¨ng lªn nhanh chãng. Chi nh¸nh ®· cè g¾ng ®a d¹ng hãa ®èi t­îng cho vay. §©y lµ mét kÕt qu¶ mang tÝnh tÝch cùc. Thø ba: C¬ cÊu d­ nî tÝn dông xÐt theo ®¶m b¶o tiÒn vay còng cã sù tiÕn triÓn kh¶ quan. D­ nî tÝn dông cã tµi s¶n ®¶m b¶o ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong tæng d­ nî. ViÖc nµy gióp n©ng cao møc ®é an toµn cho l­îng vèn mµ Ng©n hµng ®· ®Çu t­. Thø t­: Doanh sè cho vay cña Ng©n hµng t¨ng lªn kh¸ ®Òu ®Æn theo c¸c n¨m. Trong ®ã doanh sè cho vay cña TDTDH còng cã xu h­íng nµy. §©y cã thÓ coi lµ mét dÊu hiÖu tÝch cùc cña Chi nh¸nh. Thø n¨m: Doanh sè thu nî còng t¨ng lªn ®Òu. Trong ®ã doanh sè thu nî cña TDTDH t¨ng lªn xong l¹i kh«ng æn ®Þnh. ViÖc doanh sè thu nî t¨ng lªn lµ tèt nh­ng nã l¹i b¾t nguån tõ c¸c nguyªn nh©n kh«ng tÝch cùc. Tãm l¹i th× t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh nãi chung vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n nãi riªng còng cã mét sè thµnh tùu ®¸ng nªu. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng h¹n chÕ mµ Chi nh¸nh cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ngay nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng mong ®îi trong t­¬ng lai. Chóng ta sÏ bµn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nµy ngay sau ®©y. Nh­ng còng kh«ng thÓ phñ nhËn ®éi ngò c¸n bé cña Chi nh¸nh ®· nç lùc hÕt søc ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ trong thêi gian qua. 2.3.2 Nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 2.3.2.1 Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ Tr­íc hÕt chóng ta t×m hiÓu nh÷ng mÆt cßn ch­a ®¹t ®­îc cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua lµ g×? Ta thÊy r»ng: MÆc dï d­ nî t¨ng tr­ëng m¹nh qua c¸c n¨m nh­ng song song víi ®iÒu nµy th× nî qu¸ h¹n l¹i cã xu h­íng t¨ng rÊt nhanh mµ ®Æc biÖt lµ n¨m 2006 ph¸t sinh lín (35 tû ®ång nî qu¸ h¹n). ViÖc nµy lµm gi¶m uy tÝn cña Ng©n hµng. Tõ ®ã lµm gi¶m kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña m×nh. Trªn ®©y lµ nh÷ng mÆt chung nhÊt cña Chi nh¸nh trong thêi gian qua. Cßn vÒ phÇn tÝn dông trung vµ dµi h¹n cã thÓ nãi r»ng: Thø nhÊt: Doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n cã t¨ng tr­ëng nh­ng vÉn thÊp h¬n nhiÒu so víi doanh sè cho vay ng¾n h¹n, tèc ®é t¨ng tr­ëng chËm. Thø hai: Doanh sè cho vay trung dµi h¹n ®èi víi khu vùc ngoµi quèc doanh vÉn chiÕm tû träng cao trong tæng doanh sè cho vay trung dµi h¹n. Thø ba: Tû lÖ nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n cã dÊu hiÖu xÊu trong mÊy n¨m gÇn ®©y. §Æc biÖt n¨m 2006 tû lÖ nµy ®· t¨ng lªn 3,52%/tæng d­ nî TDH, trong khi ®ã n¨m 2005 chØ cã 0,39%/tæng d­ nî TDH. §©y lµ mét dÊu hiÖu mµ Chi nh¸nh cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi. Thø t­: Tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé tÝn dông cña Chi nh¸nh còng cßn nhiÒu h¹n chÕ, nhiÒu c¸n bé ch­a cã kinh nghiÖm, ®iÒu nµy còng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l­îng TÝn dông trung dµi h¹n nãi riªng. VÊn ®Ò nµo ®Òu cã nguyªn nh©n cña nã vµ viÖc ë Chi nh¸nh cã nhiÒu h¹n chÕ kÓ trªn còng cã c¸c nguyªn nh©n riªng. Tõ nh÷ng nguyªn nh©n nµy mµ ta cã thÓ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh hiÖn nay. 2.3.2.2 Nguyªn nh©n h¹n chÕ trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi • Nguyªn nh©n tõ phÝa Ng©n hµng Tr­íc hÕt, Ng©n hµng vÉn cßn thËn träng trong viÖc cho vay ®èi víi kh¸ch hµng ngoµi quèc doanh. An toµn vèn lµ môc tiªu cña Ng©n hµng, nh­ng nÕu Ng©n hµng muèn n©ng cao tû träng vèn cho vay trung dµi h¹n tr­íc m¾t kh«ng nªn qu¸ coi träng môc tiªu nµy. §µnh r»ng cho vay khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh th× tiÒm Èn nhiÒu rñi ro song kh«ng v× thÕ mµ bá lì c¬ héi kinh doanh víi hä. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiªp cã vÊn ®Ò th× cã kh¸ nhiÒu doanh nghiÖp nghiªm chØnh, thùc sù mong muèn t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn. V­íng m¾c chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp nµy lµ phÇn vèn tù cã vµ tµi s¶n thÕ chÊp. NÕu Ng©n hµng cøng nh¾c lµm theo quy ®Þnh th× kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng lµ khã. Nguyªn nh©n thø hai n»m ë ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng. Trong t×nh tr¹ng ®æi míi phøc t¹p nh­ hiÖn nay, yªu cÇu ®èi víi ®éi ngò c¸n bé lµ rÊt cao. C¸n bé tÝn dông kh«ng nh÷ng n¾m b¾t chuyªn m«n nghiÖp vô mµ cßn ph¶i hiÓu biÕt kh¸ch hµng. HiÓu ®­îc thùc lùc tµi chÝnh cña hä, n¾m râ ®¹o ®øc t­ c¸ch cña tõng ng­êi vay. H¬n n÷a c¸n bé tÝn dông cßn ph¶i cã sù am hiÓu nhÊt ®Þnh vÒ lÜnh vùc mµ kh¸ch hµng cña m×nh ®ang kinh doanh. Nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra kh¸ cao nµy kh«ng ph¶i c¸n bé tÝn dông nµo còng ®¸p øng ®­îc. Víi tr×nh ®é nh­ vËy khiÕn cho c¸n bé tÝn dông kh«ng d¸m cho vay, thiÕu chñ ®éng. Bªn c¹nh ®ã cßn cã t×nh tr¹ng mét sè dù ¸n kh«ng kh¶ thi, ch­a ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn tÝn dông mµ c¸n bé vÉn gi¶i ng©n. Cuèi cïng cã thÓ thÊy viÖc ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng hiÖn t¹i chñ yÕu lµ ®¸nh gi¸ vÒ mÆt tµi chÝnh, bá qua nhiÒu yÕu tè vÒ n¨ng lùc kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng vÒ sau cña kh¸ch hµng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c. • Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng Ng©n hµng bao giê còng muèn cã nhiÒu kh¸ch hµng, cµng nhiÒu kh¸ch hµng cµng tèt, nh­ng nhiÒu dù ¸n vay vèn kh«ng ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn nh­ ®· quy ®Þnh. MÆt kh¸c nhiÒu kh¸ch hµng kh«ng cã dù ¸n kh¶ thi khi xÐt trªn mét c¸ch toµn diÖn. Do vËy mµ Ng©n hµng kh«ng thÓ cho vay ®­îc. Hay cã dù ¸n kh¶ thi nh­ng v× doanh nghiÖp ®· cã, hay ®ang cßn nî qu¸ h¹n tr­íc nªn còng kh«ng thÓ gi¶i ng©n. Råi nguyªn nh©n tõ c¸c ®¬n vÞ trong khèi x©y l¾p (d­ nî cho vay lÜnh vùc nµy cña chi nh¸nh chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong tæng d­ nî toµn Chi nh¸nh), do thêi gian cuèi n¨m 2007, t×nh h×nh kinh tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng lín ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ nµy. §iÒu ®ã ®· lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng tÝn dông cña Chi nh¸nh, lµm gi¶m sót chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh. Trong khi ®ã c¸c ®¬n vÞ nµy hÇu nh­ cho vay tÝn chÊp, hoÆc tµi s¶n ®¶m b¶o ®Òu lµ quyÒn ®ßi nî trong t­¬ng lai do vËy sè ph¶i trÝch dù phßng rñi ro t¨ng vät. Së dÜ viÖc nî qu¸ h¹n cña c¸c ®¬n vÞ trªn t¨ng lµ do chËm trÔ trong thanh quyÕt to¸n, gi¸ s¾t thÐp, x¨ng dÇu, xi m¨ng t¨ng lµm cho nhiÒu c«ng tr×nh sau khi quyÕt to¸n bÞ lç ph¶i xin ®iÒu chØnh dù to¸n. • Nguyªn nh©n kh¸ch quan T¨ng tr­ëng kinh tÕ, gi¸ dÇu t¨ng vµ Fed t¨ng l·i suÊt lµ 3 yÕu tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn t×nh kinh tÕ n­íc ta n¨m 2007. §Ó h¹n chÕ t¸c ®éng tiªu cùc cña c¸c yÕu tè trªn, ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc ®· cã chÝnh s¸ch th¾t chÆt th× tr­êng tiÒn tÖ b»ng biÖn ph¸p t¨ng l·i suÊt cho vay b»ng ®ång VN§; gi¶m dÇn l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng. Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi lµ Ng©n hµng cã tû träng d­ nî cña ngµnh giao th«ng vµ x©y dùng c¬ b¶n kh¸ cao, ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt, t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh. Qua b¶ng sè liÖu sau ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy: B¶ng 2.7: D­ nî ph©n theo ngµnh kinh tÕ §¬n vÞ: Tû ®ång STT 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 1. Ngµnh th­¬ng m¹i 375 520 729 2. Ngµnh x©y dùng 520 670 857 3. Ngµnh kh¸c 269 303 467 Tæng 1.164 1.493 2.053 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2005, 2006, 2007) Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh nhno&ptnt b¾c hµ néi 3.1 §Þnh h­íng ho¹t ®éng t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng nhno&ptnt b¾c hµ néi Thùc hiÖn nghiªm tóc chñ tr­¬ng vÒ k×m chÕ l¹m ph¸t cña Thñ t­íng ChÝnh phñ còng nh­ cña Thèng ®èc vµ cña Tæng Gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam; T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ qu¶n lý tÝn dông trong bèi c¶nh thÞ tr­êng tiÒn tÖ cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p; Thùc hiÖn cho vay cã chän läc, ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng tÝn dông theo ®óng môc tiªu vµ chØ tiªu KÕ ho¹ch ®­îc giao. C¨n cø vµo c¸c chØ tiªu ®­îc NHNo ViÖt Nam giao, Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®Ò ra mét sè nhiÖm vô, chØ tiªu kinh doanh n¨m 2008 nh­ sau: a) Mét sè chØ tiªu kinh doanh chÝnh ®Õn 31/12/2008: • Tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t: 4.800 tû VND • Tæng d­ nî ®¹t: 1.992 tû VND • Tû lÖ cho vay trung dµi h¹n: 47%/tæng d­ nî • Tû nî xÊu/tæng d­ nî: d­íi 5% • Lîi nhuËn (ch­a trÝch dù phßng rñi ro): 75 tû VND b) Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian tíi Trong n¨m 2008, ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau: • Huy ®éng vèn: Qu¸n triÖt chñ tr­¬ng ph¶i coi më réng vµ t¨ng tr­ëng nguån vèn lµm c¬ së më réng kinh doanh vµ t¨ng tr­ëng d­ nî. TriÓn khai c¸c s¶n phÈm huy ®éng vèn míi nh»m thu hót tèi ®a nguån tiÒn göi cña kh¸ch hµng. • TÝn dông: TËp trung n©ng cao chÊt l­îng TÝn dông, tæ chøc ®¸nh gi¸ ph©n tÝch xÕp lo¹i kh¸ch hµng ®Ó cã c¬ chÕ ­u ®·i ®èi víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng; §iÒu chØnh c¬ cÊu tÝn dông, chñ ®éng t×m kiÕm c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa cã t×nh h×nh SXKD æn ®Þnh, tµi chÝnh lµnh m¹nh, ®ång thêi chñ ®éng rót dÇn d­ nî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD kh«ng æn ®Þnh, tû suÊt lîi nhuËn kh«ng cao. • KiÓm tra kiÓm to¸n néi bé: Chó träng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé, tæ chøc kiÓm tra kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c mãn vay tõ kh©u tiÕp cËn hå s¬, kiÓm tra trong vµ sau cho vay ®¶m b¶o an toµn mãn vay; VËn dông linh ho¹t l·i suÊt cho vay trªn c¬ së ®¶m b¶o lîi Ých chung cña c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. • Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô: §Èy m¹nh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: ChuyÓn tiÒn, Chi tr¶ l­¬ng qua thÎ ®èi víi c¸c ®èi t­îng h­u trÝ vµ c¸c c¸n bé C«ng nh©n viªn trong c¸c doanh nghiÖp ... • Nh©n sù: Träng t©m n¨m 2008 lµ rµ so¸t vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé, ®Æc biÖt lµ c¸n bé giao dÞch vµ tÝn dông. 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh NHno&ptnt b¾c hµ néi XuÊt ph¸t tõ tån t¹i vµ v­íng m¾c còng nh­ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña Chinh nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi trong thêi gian tíi cïng víi nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n, t«i xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng TDTDH t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. 3.2.1 Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông ChÝnh s¸ch tÝn dông cña mét Ng©n hµng lµ mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn viÖc khuÕch tr­¬ng tÝn dông hoÆc h¹n chÕ tÝn dông ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ho¹ch ®Þnh cña Ng©n hµng ®ã, h¹n chÕ rñi ro vµ ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh tÝn dông. §ång thêi chÝnh s¸ch tÝn dông còng lµ mét b¶n h­ìng dÉn quan träng ®Ó c¸n bé tÝn dông thùc thi c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. CÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông ®Ó ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc tèt. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña Ng©n hµng th× chÝnh s¸ch tÝn dông trung vµ dµi h¹n cÇn tËp trung vµo c¸c néi dung sau: • TiÕp tôc cñng cè t¨ng c­êng vµ më réng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ truyÒn thèng, cã quan hÖ th­êng xuyªn víi ng©n hµng vµ nhu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt… th­êng xuyªn vµ thu hÑp TÝn dông ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cã t×nh h×nh tµi chÝnh khã kh¨n, cã biÓu hiÖn tr©y ú. • §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc ®Çu t­ dµi h¹n. Bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng cho vay trung dµi h¹n th× Ng©n hµng tiÕp tôc ph¸t huy c¸c thµnh qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong c¸c ho¹t ®éng thuª mua tµi trî. • T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra tr­íc, trong vµ sau khi cho vay. CÇn ph¶i linh ho¹t, nh¹y bÐn, biÕt nh×n nhËn ®©u lµ kh¸ch hµng tèt ®¸ng tin cËy ®Ó cã quyÕt ®Þnh cho vay ®óng ®¾n. 3.2.2 Thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc kh¸ch hµng Ng©n hµng cÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng trªn c¬ së c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i thÝch hîp. Ng©n hµng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo n¨ng lùc tµi chÝnh, vÒ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng còng nh­ kh¶ n¨ng qu¶n lý, kh¶ n¨ng thÝch nghi víi m«i tr­êng. ChØ më réng TÝn dông ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cã dù ¸n kh¶ thi vµ thËt sù cã hiÖu qu¶, gi¶m dÇn d­ nî ®èi víi kh¸ch hµng cã t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng æn ®Þnh, kh¸ch hµng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­ cã khã kh¨n vÒ nguån vèn. 3.2.3 N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh Dù ¸n ®Çu t­ Sau khi ®· cã mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n vÒ tÝn dông vµ c«ng t¸c kh¸ch hµng tèt th× viÖc tiÕp theo cÇn ph¶i lµm lµ biÕn nh÷ng ®iÒu tèt ®ã thµnh hiÖn thùc, thµnh lîi nhuËn cho Ng©n hµng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n chÝnh lµ ®Çu mèi quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña mét kho¶n cho vay. §èi víi viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ th× c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh cña dù ¸n lµ quan träng nhÊt. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ bao gåm c¸c b­íc sau: • Sù cÇn thiÕt cña dù ¸n. • ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn thÞ tr­êng. • ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt. • ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh. • ThÈm ®Þnh vÒ m«i tr­êng x· héi. • ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng ¸n thùc hiÖn. • ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn tæ chøc qu¶n lý. • KÕt luËn. §Ó n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n cÇn chó ý tíi c¸c vÊn ®Ò sau: Thø nhÊt: HÖ thèng chØ tiªu thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ võa ®ñ vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t­ ®­îc toµn diÖn, chÝnh x¸c. HÖ thèng chÝnh x¸c ®ã bao gåm hai nhãm: Mét lµ ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña dù ¸n, hai lµ ph¶n ¸nh ®é rñi ro cña dù ¸n. Cßn xuÊt ph¸t tõ chñ ®Çu t­ lµ Ng©n hµng, ng­êi thÈm ®Þnh bá thªm nhãm chØ tiªu kh¶ n¨ng hoµn vèn cña dù ¸n. Tuy nhiªn cÇn ®­a ra c¸c nhãm chØ tiªu phï hîp víi thùc tÕ nÒn kinh tÕ vµ thùc tÕ ho¹t ®éng cña NHTM ë ViÖt Nam. Thø hai: Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc c¸c chØ tiªu cÇn thiÕt ®Ó thÈm ®Þnh tµi chÝnh cña dù ¸n vÊn ®Ò tiÕp theo lµ ph¶i x©y dùng, tÝnh to¸n ®Õn c¸c dßng lîi Ých vµ chi phÝ cña dù ¸n, hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Do vËy cã x¸c ®Þnh ®óng lîi Ých vµ chi phÝ th× míi ®¸nh gi¸ ®óng hiÖu qu¶ cña dù ¸n. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c lo¹i lîi Ých vµ chi phÝ trong khi x©y dùng tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu còng nh­ quyÕt ®Þnh bëi chØ tiªu nghiªn cøu thÈm ®Þnh. Ph©n tÝch kinh tÕ kh«ng chØ quan t©m tíi lîi Ých cña nhµ ®Çu t­ nh­ ph¸t triÓn tµi chÝnh mµ cßn quan t©m tíi sù ®ãng gãp cña dù ¸n tíi viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ quèc d©n. Do vËy mµ quan niÖm tÝnh to¸n vÒ lîi Ých cã sù thay ®æi vµ ®iÒu chØnh. Thùc chÊt viÖc x©y dùng tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ dùa trªn mét nÒn to¸n häc chÆt chÏ vµ phong phó. ë ®©y nÕu chó träng tíi lý thuyÕt th× còng khã cho viÖc triÓn khai ¸p dông trong thùc tÕ v× cßn bÞ giíi h¹n bëi nhiÒu ®iÒu kiÖn nh­ thêi gian, tæ chøc… Trong tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu ph¶i ph©n tÝch b»ng gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng, ®ã lµ ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n dùa vµo c¸c chØ tiªu nh­ l·i kÐp, tû suÊt doanh lîi néi bé, ph©n tÝch ®é nhËy cña dù ¸n. Cuèi cïng vËn dông tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu cña dù ¸n kh«ng thÓ kh«ng chó ý tíi tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. Tiªu ®iÓm chÝnh cña vÊn ®Ò chÝnh lµ d÷ liÖu. C¸c yÕu tè cÊu thµnh chØ tiªu ph¶i dùa trªn c¬ së sè liÖu cã thÓ thu thËp hoÆc dù kiÕn ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c trong t­¬ng lai, ch¼ng h¹n nh­ gi¸ c¶, s¶n l­îng, l·i suÊt, doanh thu… §Æc biÖt trong xu thÕ hiÖn ®¹i hãa nhanh chãng nh­ hiÖn nay th× Ng©n hµng cÇn ph¶i nh¹y bÐn, n¨ng ®éng… Thø ba: §¸nh gi¸ nh÷ng g× mµ c¸c chØ tiªu vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch mang l¹i. Mçi chØ tiªu tõ hÖ thèng chØ tiªu ®­îc xem xÐt so s¸nh víi c¸c chØ tiªu chuÈn cña dù ¸n. Tïy chØ tiªu mµ cã c¸ch ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, chØ tiªu lµ mét tiªu chuÈn do néi chØ tiªu mang l¹i nh­ (NPV>=0) hoÆc chØ tiªu chuÈn qua so s¸nh chØ tiªu kh¸c nh­ IRR so víi l·i suÊt cña Ng©n hµng, hay chØ tiªu chuÈn do thèng kª kinh nghiÖm thùc tÕ, do th«ng lÖ quèc tÕ. Tuy nhiªn, tiªu chuÈn chÊp nhËn cña dù ¸n ë ®©y còng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kh«ng gian, thêi gian cô thÓ vµ cã thay ®æi khi kh«ng gian thêi gian thay ®æi. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh khi so s¸nh víi tiªu chuÈn ph¶i nãi nªn ý nghÜa cña tõng vÊn ®Ò. VËy qua viÖc thÈm ®Þnh hÖ thèng c¸c chØ tiªu, kÕt luËn chung cuèi cïng vÒ dù ¸n ph¶i lµ mét kÕt luËn tæng hîp, kh¸i qu¸t thËm chÝ ph¶i nhê vµo sù cho ®iÓm ®Ó cã thÓ ph©n biÖt tÇm quan träng kh¸c nhau cña c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸. MÆt kh¸c, kÕt luËn chung ®«i khi ph¶i mang tÝnh linh ho¹t tïy vµo hoµn c¶nh cô thÓ vµ sù ­u tiªn khÝa c¹nh nµo ®ã cña dù ¸n, hoµn c¶nh thùc tÕ ë ViÖt Nam. Thø t­: §èi víi nh÷ng dù ¸n lín phøc t¹p, c¸c kh¸ch hµng lín ho¹t ®éng ®a d¹ng cÇn kÕt hîp thÈm ®Þnh dù ¸n gi÷a c¸n bé ngang hµng vµ c¸c chuyªn gia. Cuèi cïng lµ nhËn thøc râ rµng c¸ch ®¸nh gi¸, kÕt luËn dù ¸n phô thuéc lo¹i dù ¸n vµo chñ ®Ò thÈm ®Þnh. Nh­ ­u tiªn cho sinh lîi, nh­ng ®èi víi Ng©n hµng th× l¹i xem xÐt vÒ mÆt thêi gian tr¶ nî lµ ®Çu tiªn vµ kÕt cÊu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 3.2.4 N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé vµ sö dông c¸n bé hîp lý YÕu tè con ng­êi trong bÊt kú tr­êng hîp nµo còng ®ãng vai trß rÊt quan träng. Do vËy, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé lµ cÇn thiÕt h¬n khi Ng©n hµng ph¶i lu«n ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng biÕn ®éng tõng giê tõng phót, con ng­êi ph¶i häc hái kh«ng ngõng ®Ó ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®ã. Tr­íc hÕt ph¶i bè trÝ, s¾p xÕp nh÷ng c¸n bé ®ñ tiªu chuÈn ®¹o ®øc, søc kháe, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, cã ý thøc vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu tèt nh÷ng nghiÖp vô chuyªn m«n ngµy cµng cao. Mét quyÕt ®Þnh sai lÇm do thiÕu n¨ng lùc, hiÓu biÕt cña c¸n bé tÝn dông, cïng víi viÖc thiÕu s©u s¸t cña ban l·nh ®¹o còng cã thÓ g©y ra hËu qu¶ ®¸ng kÓ. Trªn c¬ së tiªu chuÈn hãa tÝn dông, Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi cÇn cã h­íng ®µo t¹o vµ tuyÓn chän hîp lý. • §èi víi c¸n bé ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch Ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é nghiÖp vô vÒ lÜnh vùc Ng©n hµng mét c¸ch v÷ng vµng, cã kiÕn thøc kinh tÕ x· héi vµ ph¸p luËt, cã ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc, am hiÓu thÞ tr­êng, nh­ vËy míi ®ñ kh¶ n¨ng xem xÐt nhu cÇu tÝn dông mét c¸ch tæng qu¸t, chÝnh x¸c tõ ®ã ®­a ra chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý vµ cã ph­¬ng h­íng xö lý ®óng ®¾n. §Æc biÖt c¸n bé ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i cã kiÕn thøc marketing ng©n hµng, ®©y lµ lÜnh vùc míi ë n­íc ta song l¹i rÊt ph¸t triÓn. §©y lµ viÖc cÇn thiÕt vµ mang tÝnh l©u dµi cho tÝn dông trung vµ dµi h¹n. • §èi víi c¸n bé qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tÝn dông Ngoµi c¸c kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô c¬ b¶n ph¶i giái th× cßn cÇn n¾m ch¾c ph¸p luËt vµ vÒ Ng©n hµng, thÊu hiÓu c¸c thÓ chÕ cña ngµnh cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch ®óng sai trong v¨n b¶n tõ ®ã rót ra nh÷ng g× cÇn lµm cÇn tr¸nh, cã kh¶ n¨ng bæ sung vµ chØ ra nh÷ng thiÕu sãt cña cÊp d­íi. • §èi víi ®éi ngò c¸n bé Ph¶i hiÓu biÕt tõng biÖn ph¸p kü thuËt nghiÖp vô thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vµ ®¸nh gi¸ mét dù ¸n, mét mãn vay, biÕt thu thËp xö lý th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸. ThÈm ®Þnh ph¶i n¾m v÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch x· héi cña ®Êt n­íc cña ngµnh, cña ®Þa ph­¬ng cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t­. Ngoµi nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng viÖc cña m×nh th× c¸n bé tÝn dông cÇn cã ®øc tÝnh trung thùc, cã b¶n lÜnh vµ phong c¸ch lµm viÖc khoa häc. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× Chi nh¸nh nªn th­êng xuyªn tæ chøc tËp huÊn, ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸n bé gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, ®Æc biÖt chó träng vÒ kh¶ n¨ng thÈm ®Þnh, ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh vµ t×nh h×nh sö dông vèn vay. Ng©n hµng th­êng xuyªn cö c¸n bé ®i tham quan, häc hái kinh nghiÖm cña c¸c Ng©n hµng kh¸c trong vµ ngoµi n­íc trªn c¸c lÜnh vùc cã liªn quan tíi tÝn dông. §ång thêi, cÇn ph¶i cã sù ®Þnh râ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm còng nh­ chÕ ®é khen th­ëng, xö ph¹t cô thÓ ®èi víi c¸n bé tÝn dông. §iÒu nµy khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc, kh«ng cã t×nh tr¹ng ch¶y m¸u chÊt x¸m, t×nh tr¹ng lµm bõa lµm Èu… §Þnh kú tæ chøc héi th¶o ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông, ph©n tÝch sai sãt ®ang vÊp ph¶i, nh÷ng thµnh c«ng… tõ ®ã cã sù häc hái, ®óc rót kinh nghiÖm cho c¸n bé tÝn dông ®Ó kh«ng vÊp ph¶i trong t­¬ng lai. 3.2.5 N©ng cao chÊt l­îng th«ng tin Cµng ngµy, vai trß cña th«ng tin trong viÖc qu¶n lý Ng©n hµng ngµy cµng quan träng. ViÖc qu¶n lý nãi cho cïng th× còng lµ viÖc thu thËp vµ xö lý th«ng tin. Th«ng tin cµng ®Çy ®ñ, cµng chÝnh x¸c th× viÖc ®­a ra quyÕt ®Þnh cµng hiÖu qu¶. Th«ng tin Ng©n hµng cã thÓ lÊy tõ c¸c nguån sau: • Th«ng tin trùc tiÕp tõ kh¸ch hµng qua pháng vÊn, quan s¸t, t×m hiÓu trùc tiÕp t¹i ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh… Nguån nµy rÊt quan träng, nã ph¶n ¸nh ý thøc cña ng­êi vay, còng nh­ n¨ng lùc s¶n xuÊt. • Th«ng tin tõ trung t©m th«ng tin tÝn dông (CIC) cña Ng©n hµng Nhµ n­íc. §©y lµ trung t©m ®Çu mèi thu thËp th«ng tin tÝn dông liªn quan tíi kh¸ch hµng cña c¸c NHTM. Nh­ng nguån th«ng tin nµy cßn cã nhiÒu bÊt cËp do nhiÒu lý do kh¸ch quan còng nh­ chñ quan. • Th«ng tin tõ c¸c b¹n hµng cña chñ ®Çu t­, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cïng ngµnh nghÒ, ®Þa ph­¬ng… qua ®ã x¸c ®Þnh ®­îc vÞ thÕ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. • Nguån th«ng tin tõ c¸c c¬ quan qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c ®Çu mèi th«ng tin quan träng nh­ Tæng côc Thèng kª, Tæng côc thuÕ, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, ñy ban vËt gi¸… T×nh tr¹ng l·ng phÝ th«ng tin cña Ng©n hµng ë n­íc ta cßn nhiÒu, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin tÝn dông Ng©n hµng cÇn ph¶i: • Chñ ®éng, tÝch cùc trong viÖc khai th¸c th«ng tin mét c¸ch ®a d¹ng, chÝnh x¸c ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. • Bªn c¹nh viÖc thu thËp th«ng tin th× cÇn ph¶i ph©n tÝch xö lý th«ng tin, cã ®­îc c¸c m¶ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, gi¸ c¶, vÒ chÝnh s¸ch… CÇn cã ®Þnh h­íng phï hîp cho tõng ®èi t­îng ®Ó qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin khi ph©n tÝch rñi ro ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. • ThiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ, th­êng xuyªn víi chÝnh quyÒn, c¸c c¬ quan chøc n¨ng, c¸c hiÖp héi ngµnh nghÒ, thÞ tr­êng liªn quan… 3.2.6 Ng¨n ngõa, gi¶i quyÕt nî qu¸ h¹n Nh­ chóng ta ®· biÕt nî qu¸ h¹n ®èi víi NHTM lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch t¹i mäi thêi ®iÓm. Do ®ã, ®èi víi c¸c kho¶n nî NHTM cã thÓ gi¶i quyÕt theo hai h­íng: • Thø nhÊt: Ng©n hµng cã thÓ tiÕp tôc cho vay hoÆc hç trî cho c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tæ chøc l¹i, ph¸t triÓn kinh doanh. Tõ ®ã doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh thanh to¸n nî cho Ng©n hµng, nhËn l¹i tµi s¶n ®· g¸n nî tr­íc ®©y. Gi¶i ph¸p nµy chØ ¸p dông víi c¸c kh¸ch hµng nÕu xÐt thÊy bªn vay vÉn cã kh¶ n¨ng duy tr× kinh doanh vµ cã ý thøc tr¶ nî cho Ng©n hµng. ViÖc kh«ng tr¶ ®­îc nî cho Ng©n hµng ®óng h¹n lµ do c¸c yÕu tè kh¸ch quan nh­ thiªn tai, biÕn ®éng chÝnh trÞ. §©y lµ biÖn ph¸p hay, hîp ®¹o lý, kh«ng nh÷ng kh«ng ®Èy bªn vay ®Õn chç ph¸ s¶n mµ cßn t¹o kh¶ n¨ng thu håi triÖt ®Ó c¸c kho¶n nî khã ®ßi cho Ng©n hµng. • Thø hai: §èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n ch¾c ch¾n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi th× kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ Ng©n hµng tiÕn hµnh xiÕt nî tµi s¶n vµ xö lý c¸c tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó thu håi nî. 3.2.7 Hoµn thiÖn ho¹t ®éng xÕp h¹ng TÝn dông VÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng TÝn dông, gi¶m thiÓu rñi ro trong ho¹t ®éng Ng©n hµng lu«n lµ ®ßi hái cÊp thiÕt vµ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña NHNN vµ NHTM, ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng cña tõng NHTM vµ cho toµn hÖ thèng NH ViÖt Nam. NhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, sù c¹nh tranh kh«ng chØ ®Õn tõ c¸c Ng©n hµng trong n­íc mµ c¸c NH n­íc ngoµi còng ®ang b¾t ®Çu cã ¶nh h­ëng khi c¸nh cöa héi nhËp cña ViÖt Nam ®ang dÇn më réng, th× viÖc xÕp h¹ng TÝn dông cµng ®­îc sù quan t©m chó ý h¬n. §©y lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n trÞ, mµ chñ yÕu lµ qu¶n trÞ rñi rá TÝn dông. ViÖc xÕp h¹ng TÝn dông ®· vµ ®ang ®­îc c¸c NHTM trong n­íc nhanh chãng x©y dùng, ¸p dông trªn toµn hÖ thèng vµ ®ang mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. 3.2.8 N©ng cao c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn kÞp thêi vµ trë thµnh mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña c«ng t¸c qu¶n trÞ ®iÒu hµnh. Muèn vËy, Chi nh¸nh cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t theo h­íng: • Hoµn thiÖn, cñng cè, t¨ng c­êng c¸n bé cã kinh nghiÖm, cã n¨ng lùc sang lµm c«ng t¸c kiÓm so¸t. • §¶m b¶o thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t th­êng xuyªn ®èi víi tÊt c¶ c¸c kho¶n nî. Trong c«ng t¸c nµy, Ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh nh­: göi c¸n bé tÝn dông ®Þnh kú xuèng gi¸m s¸t, mçi lÇn nªn göi mét c¸n bé kh¸c nhau ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng c¸n bé tÝn dông cã thÓ mãc ngoÆc víi bªn ®i vay ®ång thêi tr¸nh c¸i nh×n chñ quan cña mét c¸n bé tÝn dông. 3.2.9 Mét sè gi¶i ph¸p hç trî kh¸c 3.2.9.1 T¨ng c­êng huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n Tõ c¬ cÊu cña nguån vèn mµ ta cã thÓ cho vay mét c¸ch hîp lý, víi nguån vèn trung vµ dµi h¹n lín th× Ng©n hµng cã thÓ cho vay trung dµi h¹n víi con sè t­¬ng øng. 3.2.9.2 Tham gia b¶o hiÓm tÝn dông Khi doanh nghiÖp gÆp rñi ro dÉn ®Õn t×nh tr¹ng doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n víi Ng©n hµng. Tïy theo tÝnh chÊt cña tõng lo¹i rñi ro vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, Ng©n hµng cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p: trÝch chuyÓn tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng t¹i NHTM, gia h¹n c¸c kho¶n tÝn dông, b¸n c¸c tµi s¶n thÕ chÊp, khoanh nî vµ cuèi cïng lµ bï ®¾p b»ng quü rñi ro. Nh­ng quü bï ®¾p rñi ro lu«n cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­ quy m« nhá, kh«ng cã sù t­¬ng trî gi÷a c¸c Ng©n hµng… Bªn c¹nh quü bï ®¾p rñi ro th× NHTM cã thÓ tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông. HiÖn nay Ng©n hµng cã hai h×nh thøc b¶o hiÓm tiÒn göi lµ: C«ng ty trùc thuéc Ng©n hµng, C«ng ty b¶o hiÓm ®éc lËp. Ph­¬ng thøc b¶o hiÓm thø nhÊt phï hîp trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn nay. Theo h­íng ®ã c«ng ty nµy ho¹t ®éng d­íi sù ®iÒu tiÕt cña NHTM nªn chi phÝ nhá h¬n. §ång thêi h×nh thøc b¶o hiÓm nµy ph¸t huy ®­îc tÝnh céng ®ång, t­¬ng trî gi÷a c¸c NHTM gãp phÇn ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh cña tõng Ng©n hµng còng nh­ toµn hÖ thèng Ng©n hµng. 3.2.9.3 TriÓn khai ch­¬ng tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ C«ng nghÖ lµ ph­¬ng tiÖn vµ lµ ch×a khãa n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng vµ qu¶n lý hÖ thèng. §Ó triÓn khai c¸c ®Ò ¸n trong ch­¬ng tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ cÇn ph¶i cã sù chØ ®¹o cô thÓ, tuyÓn hoÆc ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé cã chuyªn m«n thùc hiÖn. §Ò ra c¸c thø tù ­u tiªn cho c¸c tiÓu dù ¸n ®Ó tr¸nh sù dµn tr¶i. C«ng nghÖ tèt, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i gióp t¨ng nhanh tèc ®é liªn l¹c trong néi bé võa lµm t¨ng tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin, lµm rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh mµ vÉn ®¶m b¶o ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, lµm t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña Ng©n hµng. 3.3 KiÕn nghÞ 3.3.1 KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc Ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng liªn quan hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy viÖc t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho Ng©n hµng kh«ng chØ lµ viÖc ban hµnh söa ®æi c¸c quy ®Þnh trong ho¹t ®éng tÝn dông mµ lµ toµn bé hÖ thèng ph¸p luËt kinh tÕ nãi chung. VÊn ®Ò nµy ®ßi hái Nhµ n­íc sím gi¶i quyÕt th«ng qua viÖc ban hµnh söa ®æi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nh­ vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, vÒ hîp ®ång kinh doanh, vÒ quyÒn sö dông tµi s¶n… Sù ®ång bé, phï hîp cña hÖ thèng ph¸p luËt mét mÆt t¹o ra hµnh lang ph¸p lý cho c¸c Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng, mÆt kh¸c ®¶m b¶o an toµn hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng ®Çu t­ tÝn dông cña Ng©n hµng. §ång thêi, Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p m¹nh mÏ thùc hiÖn khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc vµ cã biÖn ph¸p b¶o hé ng­êi s¶n xuÊt trong n­íc ®Ó t¹o c¬ héi cho c«ng d©n ViÖt Nam tham gia ®Çu t­, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hé kinh doanh vµ Ng©n hµng cã c¬ héi ®Çu t­ tÝn dông. Nhµ n­íc còng cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång ®Òu cho c¸c vïng, cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo nh÷ng vïng mµ hiÖn tr¹ng kinh tÕ cßn nhiÒu yÕu kÐm ®Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch c¸c vïng. Nhµ n­íc cÇn sím chÊn chØnh l¹i c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. Nhµ n­íc chØ ®Ó l¹i c¸c doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ vµ thùc sù cÇn thiÕt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Çu t­ tÝn dông cã träng ®iÓm vµ hiÖu qu¶. 3.3.2 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n­íc cã quy ®Þnh gi¶n l­îc c¸c yªu cÇu vÒ hå s¬ mµ trªn thùc tÕ rÊt khã cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. TiÕn tíi thùc hiÖn theo th«ng lÖ quèc tÕ: khi ®· lµ nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi th× Ng©n hµng cã thÓ bï ®¾p kho¶n nî dù phßng rñi ro, kh«ng ph©n biÖt nguyªn nh©n chñ quan hay kh¸ch quan. §èi víi tr­êng hîp thuéc nguyªn nh©n chñ quan th× Ng©n hµng ph¶i h¹ch to¸n ngo¹i b¶ng, theo dâi s¸t sao ®Ó thu håi tèi ®a nguån bï ®¾p, gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt h¹i cho Ng©n hµng. 3.3.3 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng No&PTNT ViÖt Nam NHNo&PTNT ViÖt Nam sím cã chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®Þnh h­íng cho c¸c Chi nh¸nh x©y dùng chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng n¬i. Nh­ x©y dùng c¬ chÕ tµi chÝnh trong tiÕp thÞ vµ ­u ®·i víi kh¸ch hµng võa mang tÝnh hÖ thèng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao, võa t¹o quyÒn chñ ®éng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc vËn dông cã hiÖu qu¶ c¸c c¬ chÕ ®ã. NHNo&PTNT ViÖt Nam cÇn cã chiÕn l­îc huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n c¶ vÒ néi tÖ lÉn ngo¹i tÖ, n©ng cao tû träng vèn trung vµ dµi h¹n nh»m t¹o ra nguån vèn æn ®Þnh ®Ó cho vay c¸c dù ¸n lín. Hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh vÒ nghiÖp vô thÈm ®Þnh dù ¸n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chi nh¸nh më réng tÝn dông vµ ®ång thêi ®Ó sµng läc c¸c rñi ro trong qu¸ tr×nh cho vay cña Ng©n hµng. Ng©n hµng cÇn cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông c¸n bé hîp lý vµ ph¶i th­êng xuyªn cã nh÷ng kú s¸t h¹ch l¹i tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé tÝn dông. Më nh÷ng líp ®µo t¹o, n©ng cao vÒ c¶ chuyªn m«n nghiÖp vô lÉn phÈm chÊt ®¹o ®øc cho c¸c c¸n bé. ViÖc nµy sÏ lµm cho chiÕn l­îc, chÝnh s¸ch råi quy tr×nh ®· nªu trªn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ. N©ng cao c«ng t¸c th«ng tin phßng ngõa rñi ro. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, th«ng tin kinh tÕ ®ãng vai trß quan träng. Th«ng tin chÝnh x¸c vÒ kh¸ch hµng gióp doanh nghiÖp hiÓu h¬n vÒ kh¸ch hµng vµ tõ ®ã cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng. §Èy m¹nh n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t, chÊn chØnh vµ xö lý døt ®iÓm c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. KÕt LuËn Cïng víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ngµy cµng ®ãng vai trß mét “m¾t xÝch” quan träng trong tiÕn tr×nh ®i lªn cña ®Êt n­íc. §¹i diÖn cho vinh dù nµy cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng tÝn dông, trong ®ã cã ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, nã gãp phÇn kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Êt n­íc trªn con ®­êng C«ng nhiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa. Qua ®©y ta thÊy viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cho toµn bé nÒn kinh tÕ, hÖ thèng Ng©n hµng nãi chung vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi nãi riªng trong chiÕn l­îc cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi, ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c c« chó, anh chÞ c«ng t¸c trong Chi nh¸nh, em ®· hoµn thµnh viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi”. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh ®­îc sù sai sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó em cã thÓ hiÓu biÕt s©u h¬n vÒ ®Ò tµi mµ em ®· quan t©m. Vµ em còng mong chuyªn ®Ò cña em gãp mét phÇn nµo ®ã dï lµ rÊt nhá vµo sù nghiÖp ®æi míi hiÖn ®¹i hãa ho¹t ®éng Ng©n hµng, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n./. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt TiÒn tÖ – Häc viÖn Ng©n hµng 2. PGS,TS. NguyÔn ThÞ Mïi – NghiÖp vô Ng©n hµng Th­¬ng m¹i – Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh – 2005 3. Peter S.Rose – Qu¶n trÞ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i – Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh – 2001 4. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi trong c¸c n¨m 2005, 2006, 2007 5. B¶ng c©n ®èi ngo¹i b¶ng cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi n¨m 2005, 2006, 2007 6. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña Nhµ n­íc 7. C¸c Website: www.sbv.gov.vn : Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam www.mof.gov.vn : Bé tµi chÝnh www.vneconomy.com.vn : Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 8. Mét sè tµi liÖu tham kh¶o kh¸c Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng 1: TÝn dông trung dµi h¹n vµ chÊt l­îng cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 3 1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 3 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 3 1.1.2 C¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 5 1.1.3 Vai trß cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 6 1.2 Ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 7 1.2.1 Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 7 1.2.2 C¸c h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n 8 1.2.3 Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ 9 1.2.3.1 Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi nÒn kinh tÕ 9 1.2.3.2 Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi doanh nghiÖp 9 1.2.3.3 Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 11 1.3 ChÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 11 1.3.1 Kh¸i niÖm chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 11 1.3.2 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n 13 1.3.3 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i 16 1.3.3.1 C¸c nh©n tè tõ phÝa Ng©n hµng 16 1.3.3.2 C¸c nh©n tè tõ phÝa kh¸ch hµng 19 1.3.3.3 C¸c nh©n tè vÜ m« 20 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi 23 2.1 Giíi thiÖu chung vÒ Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi 23 2.1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 23 2.1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi 24 2.1.3 M« h×nh ho¹t ®éng .....................................................................................24 2.1.4 Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh doanh 24 2.2 Thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi thêi gian gÇn ®©y (2005 – 2007) 29 2.2.1 Ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng No&PTNT B¾c Hµ Néi 29 2.2.2 Thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng No&PTNT B¾c Hµ Néi 31 2.3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi 32 2.3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 32 2.3.2 Nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 34 2.3.2.1 Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ 34 2.3.2.2 Nguyªn nh©n h¹n chÕ trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi 35 Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi 38 3.1 §Þnh h­íng ho¹t ®éng t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi 38 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi 39 3.2.1 Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông 39 3.2.2 Thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ..............................................................40 3.2.3 N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh Dù ¸n ®Çu t­ 40 3.2.4 N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé vµ sö dông c¸n bé hîp lý 43 3.2.5 N©ng cao chÊt l­îng th«ng tin 44 3.2.6 Ng¨n ngõa, gi¶i quyÕt nî qu¸ h¹n 45 3.2.7 Hoµn thiÖn ho¹t ®éng xÕp h¹ng TÝn dông ..................................................46 3.2.8 N©ng cao c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t 46 3.2.9 Mét sè gi¶i ph¸p hç trî kh¸c 46 3.2.9.1 T¨ng c­êng huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n 46 3.2.9.2 Tham gia b¶o hiÓm tÝn dông 47 3.2.9.3 TriÓn khai ch­¬ng tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ 47 3.3 KiÕn nghÞ 47 3.3.1 KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc 47 3.3.2 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc 48 3.3.3 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng NHo&PTNT B¾c Hµ Néi 48 KÕt luËn 50 NhËn xÐt cña Chi nh¸nh Ng©n hµng nhno&ptnt b¾c hµ néi Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2008 X¸c nhËn cña ®¬n vÞ thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van e lamp161ong.doc
Tài liệu liên quan