Chuyên đề Quy trình sản xuất tại công ty Dệt may Hà Nội

MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI I. Quá trình hình thành và phát triển 1. Lịch sử ra đời của công ty - 1 - 2. Quá trình phát triển - 2 - 2.1. Thời kì đầu thành lập (9/1978 – 8/1984) - 2 - 2.2. Thời kì 1985 – 1994 - 3 - 2.3. Thời kì 1995 – 2000 - 4 - 2.4. Thời kì 2000 đến nay - 4 - II. Cơ cấu tổ chức 1. Bộ máy quản trị - 6 - 2. Cơ cấu tổ chức quản lý nhà máy may - 17 - III. nội quy an toàn sản xuất 1. Những điều cần biết khi vận hành máyvà sử dụng máy để tránh tai nạn - 19 - 2. Yêu cầu khi vận hành máy - 19 - 3. Yêu cầu khi hết giờ làm việc - 20 - 4. Nội quy phòng cháy chữa cháy - 20 - 5. Quy trình vận hành khi sử dụng máy cắt - 21 - PHẦN II: THỰC TẬP ĐẠI CƯƠNG I. Công đoạn kho nguyên phụ liệu 1. Chức năng và nhiệm vụ - 25 - 2. Công tác tổ chức sản xuất - 25 - 2.1 Hình thức tổ chức sản xuất - 25 - 2.2.Phân công lao động - 25 - 3. Quy trình làm việc - 29 - 3.1. Tiến hành nhập NPL tạm thời - 30 - 3.1.1. Với nguyên liệu vải - 33 - 3.1.2. Với phụ liệu - 33 - 3.1.3.Với nguyên liệu phôi in thêu - 33 - 3.2. Tiến hành kiêm tra NPL - 33 - 3.2.1. Kiểm tra nguyên liệu vải dệt kim - 34 - 3.2.1.1.Các chỉ tiêu kiểm tra - 34 - 3.2.1.2.Đánh giá chất lượng cuộn vải - 34 - 3.2.1.3.Đánh giá kế quả - 35 - 3.2.2.Kiểm tra nguyên liệu dựng mex - 35 - 3.2.2.1.Kiểm tra số lượng - 35 - 3.2.2.2.Kiểm tra chất lượng - 35 - 3.2.3.Kiểm tra phụ liệu - 36 - 3.2.3.1.Với phụ liệu chỉ - 36 - 3.2.3.2.Các nhãn khoá và các phụ liệu khác - 36 - 3.2.4. Kiểm tra chất lượng phôi in thêu - 37 - 3.3. Phân loại NPL - 38 - 3.4. Nhập kho - 41 - 3.5. Cấp phát - 41 - 3.6. Công tác quản lý chất lượng - 42 - 3.7.Kiểm tra chất lượng vải tồn trước khi đưa vào cắt may đại trà - 42 - 3.7.1.Quy định chung - 43 - 3.7.2. Quy định cụ thể cho từng đơn vị - 43 - 3.7.2.1.Phòng kế hoạch thị trường - 43 - 3.7.2.2.TTTN và KTCL - 43 - 3.7.2.3.Phòng KTĐT - 44 - 3.8. Các tình huống kỹ thuật thường xảy ra - 44 - II. công đoạn chuẩn bị kỹ thuật sản xuất 1.Vai trò và nhiệm vụ - 44 - 2. Hình thức tổ chức chức sản xuất - 45 - 3. Quy trình làm việc khi triển khai chuẩn bị kỹ thuật cho một mã hàng để chuẩn bị sản xuất hàng loạt - 47 - 4. Quy trình sản xuất của công đoạn chuẩn bị kỹ thuật thực hiện ở phòng kỹ thuật-nghiệp vụ. - 48 - 4.1. Phác thảo mẫu - 48 - 4.2. Thiết kế PI - 48 - 4.3. Lập phiếu công nghệ cắt may - 49 - 4.4. Chế thử - 53 - 4.5. Nhân mẫu- hoàn chỉnh bộ mẫu cứng - 53 - 4.6.Thiết kế mẫu sơ đồ cắt - 54 - 4.6.1. Mục đích - 54 - 4.6.2. Hình thức giác sơ đồ - 54 - 4.6.2.1.Giác đối đầu - 54 - 4.6.2.2.Giác đuổi - 54 - 4.6.2.3. Giác đối xứng hoặc vừa đối xứng vừa đuổi - 55 - 4.6.3. Các loại sơ đồ cắt - 55 - 4.6.3.1. Sơ đồ trơn - 55 - 4.6.3.3. Sơ đồ phối hợp mẫu đơn và ghép - 55 - 4.6.4. Các yêu cầu kỹ thuật của sơ đồ cắt - 55 - 4.7. Xây dựng định mức tiêu hao NPL - 56 - 4.7.1. Mức tiêu hao NPL - 56 - 4.7.2. Phương pháp xay dựng định mức nguyên liệu vải - 56 - 4.7.3. Phương pháp xây dựng định mức phụ liệu chỉ - 56 - 5. Hệ thống cỡ số trong một công ty sử dụng thiết kế các mặt hàng đang sản xuất. Đối với các nước trên thế giới mỗi nước đều có một hệ thống cỡ số quần áo may riêng tuỳ theo mỗi nước quy định. - 57 - 6. Các tình huống kỹ thuật xảy ra ở công đoạn CBSX - 58 - III. CÔNG ĐOạN Tổ CắT 1. Vai trò và nhiệm vụ - 58 - 2. Yêu cầu của tổ cắt - 59 - 3. Hình thức tổ chức sản xuất - 59 - 4. Phân công lao động ở tổ cắt - 61 - 5. Quy trình cắt - 61 - 5.1. Kiểm tra an toàn: - 61 - 5.2. Chuẩn bị cắt - 61 - 5.3. Mẫu cứng hoặc mẫu giấy - 62 - 5.4. Trải vải - 62 - 5.5. Vẽ mẫu cứng lên vải - 63 - 5.6. Cắt - 64 - 5.7. Tách cây bó hàng - 64 - 5.8. Ghi biểu cắt - 65 - 5.9. Một yêu cầu quan trọng không thể thiếu là công nhân phải hoàn thành định mức chất lượng và sản lượng. - 65 - 6. Công nhân đổi bán - 66 - 7. Phát BTP đã đạt yêu cầu ra công đoạn may - 66 - 8. Hạch toán bàn cắt - 66 - 9. Các tình huống thường xảy ra ở công đoạn cắt - 67 - 11. Một số biểu mẫu cho công đoạn cắt - 69 - IV. công đoạn may và hoàn thành *Công đoạn may - 71 - 1. Nhiệm vụ - 71 - 2. Công tác tổ chức sản xuất - 71 - 2.1. Hình thức tổ chức sản xuất - 71 - 2.2. Cách phân công lao động - 71 - 2.3. Tiến trình thực hiện - 72 - 2.3.1. Công đoạn giao nhận và kiểm tra BTP - 72 - 2.3.2.Dải chuyền - 73 - 2.3.3. Thu hoá và nhặt chỉ cuối chuyền - 73 - 3. Các loại máy được sử dụng trong nhà máy - 74 - 4. Các tình huống thường xảy ra trên dây chuyền may - 75 - 4.1. Bán thành phẩm nhận về không hoàn chỉnh - 75 - 4.2. Ứng đọng chuyền ở một số bước công việc - 75 - 4.3. Công nhân nghỉ đột xuất - 75 - 4.4. Trục trặc về thiết bị - 76 - * Công đoạn là và hoàn thành sản phẩm - 76 - 1.Vai trò nhiệm vụ của công đoạn hoàn thành - 76 - 2.Cơ cấu tổ chức sản xuất của công đoạn hoàn thành - 76 - 2.1.Phân công lao động - 76 - 2.2.Quy trình làm việc - 77 - 2.2.1. Là - 77 - 2.2.2.Thu hoá - 77 - 2.2.3. Gấp - 79 - 2.2.4.Đóng gói - 79 - PHẦN III thực tập chuyên sâu I. quy trình làm việc 2. Tại tổ nghiệp vụ - 88 - II. Tiêu chuẩn cắt 1. Nội dung - 90 - 2. Chi tiết (đồng bộ) - 90 - III. Quy trình cắt 1.Trải vải - 91 - 2. Cắt phá, cắt gọt - 91 - 3. Đánh số - đồng bộ - 92 - 4. Sơ chế - 92 - IV. Tiêu chuẩn may thành phẩm 1. Đặc điểm hình dáng - 92 - 2. Yêu cầu kỹ thuật - 93 - 3. Lắp ráp - 93 - 3.1. Nẹp áo - 93 - 3.2. Thân trước - 93 - 3.3. Cổ áo - 93 - 3.4. Tay áo - 94 - 3.5. Gấu - 94 - 3.6.Nhãn các loại - 94 V. Tiêu chuẩn là gấp bao gói 1. Là gấp - 94 - 2. Nhãn treo - 95 - 3. Đóng gói - 95 - PHẦN IV Đánh giá nhận xét chung Kết luận

doc106 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 817 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Quy trình sản xuất tại công ty Dệt may Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch t­¬ng øng víi cÊu t¹o mÆt v¶i. B= ((§M- Smc)x %/100 Trong ®ã: B: Tiªu hao v« Ých ( phô thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña mçi lo¹i s¶n phÈm) §M: §Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu. Smc: DiÖn tÝch mÉu cøng. 4.7.3. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc phô liÖu chØ §Þnh møc chØ lµ l­îng chØ cÇn thiÕt may hoµn chØnh mét s¶n phÈm trong s¶n xuÊt hµng lo¹t §Þnh møc chØ lµ c¬ së ®Ó cÊp ph¸t chØ cho c¸c d©y chuyÒn may khi nh©n ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Víi mçi lo¹i s¶n phÈm ®Þnh møc chØ kh¸c nhau. Qua kh©u may mÉu kh¶o s¸t kÕt hîp víi ph©n tÝch thèng kª ta cã c«ng thøc - Ph­¬ng ph¸p 1: §o chØ ¸p dông theo c«ng thøc: L= (m) Trong ®ã : L: L­îng chØ tiªu hao. L1, L2,…Ln: L­îng chØ tiªu hao lÇn 1,2,…,n. n: Sè lÇn kh¶o s¸t - Ph­¬ng ph¸p 2: KÕt hîp ph­¬ng ph¸p 1 vµ dùa trªn chiÒu dµi ®­êng may, ®é dµy cña líp v¶i. L=n.l.§m(m) Trong ®ã: L: L­îng chØ tiªu hao. n: MËt ®é mòi may( sè mòi may/1cm). l: chiÒu dµi ®­êng may. §m: L­îng chØ tiªu hao cña mòi may. §m=Dn/n Dn: L­îng chØ tiªu hao/1cm 5. HÖ thèng cì sè trong mét c«ng ty sö dông thiÕt kÕ c¸c mÆt hµng ®ang s¶n xuÊt. §èi víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi mçi n­íc ®Òu cã mét hÖ thèng cì sè quÇn ¸o may riªng tuú theo mçi n­íc quy ®Þnh. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vãc c¬ thÓ lµ 4cm, 6cm, 8cm còng theo quy ®Þnh cña tõng n­íc kh¸c nhau.HÇu hÕt c¸c n­íc ký hiÖu cì sè b»ng sè ®o chiÒu cao c¬ thÓ, Vc, Vb,Vn…… *Liªn x« cò: Ký hiÖu cì vãc cña quÇn ¸o may s½n dùa trªn c¸c sè ®o nöa vßng ngùc, chiÒu cao c¬ thÓ vµ thÓ tr¹ng c¬ thÓ. - Cì 46, 48,….., 60 ký hiÖu :”C”. Chªnh lÖch gi÷a 2 cì lµ 2cm nh­ng sè nµy lÊy theo 1/2 Vn - Vãc I % ký hiÖu “P” Vãc I ®èi víi n÷ cao 1.68m, ®èi víi nam cao 1.79m - ThÓ tr¹ng c¬ thÓ: M: C¬ thÓ gÇy. C: C¬ thÓ trung b×nh. B: C¬ thÓ bÐo. * §øc: Cì lÊy s½n sè ®o Vn III vµ t­¬ng øng víi c¸c cì 42, 44, 46,….. ,60. Vãc I/V: Mçi vãc chªnh lÖch nhau 6cm * Ph¸p: Cì ghi theo 1/2 Vn ,1/2 Vm. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Chªnh lÖch gi÷a c¸c vãc lµ : 2cm * §µi Loan: Ký hiÖu theo c¸c ch÷ c¸i t­¬ng øng víi sè ®o vßng cæ . S M L XL XXL 38 39 40 41 42 * TriÒu tiªn: Cì sè quÇn ¸o cã thÓ lÊy theo chiÒu cao c¬ thÓ 130, 140, 150. S: Small. M: Medium. L: Large. 6. C¸c t×nh huèng kü thuËt x¶y ra ë c«ng ®o¹n CBSX Khi thiÕt kÕ cã thÓ thiÕt kÕ nhÇm sai lÖch hoÆc cã thÓ tÝnh to¸n céng thªm c¸c t¸c ®éng c¬ lý ho¸ cña vËt liÖu ch­a phï hîp víi ®¬n hµng. ThiÕt kÕ mÉu cøng mét bé mÉu chuÈn ( cì TB) sau khi chÕ thö kh¸ch hµng kh«ng chÊp nhËn mét sè vÞ trÝ l¹i ph¶i söa l¹i cho phï hîp. X©y dùng ®Þnh møc NPL : Do nh÷ng nhÇm lÉn trong viÖc tÝnh to¸n g©y ra thiÕu NPL cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. III. C¤NG §O¹N Tæ C¾T 1. Vai trß vµ nhiÖm vô C«ng ®o¹n c¾t BTP cã mét nhiÖm vô chuÈn bÞ vµ cung cÊp BTP cho c«ng ®o¹n may tiÕp theo.Do vËy n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña c«ng ®o¹n c¾t cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. §ång thêi ®ãng vai trß quan träng trong viÖc tiÕt kiÖm nguyªn liÖu, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¾t trong c«ng nghiÖp lµ qu¸ tr×nh dïng c¸c lo¹i m¸y c¾t, c¾t c¸c chio tiÕt cña s¶n phÈm trªn bµn c¾t ®· ®­îc tr¶i v¶i vµ ®­îc truyÒn h×nh c¾t b»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p kh¸c ( hoÆc c¾t trùc tiÕp tõ s¬ ®å, xoa phÊn), c¾t lªn sè l¸ v¶i cña mét bµn c¾t ®· ®­îc tr¶i theo mét ®é cao quy ®Þnh phï hîp víi chÊt l­îng cña tõng lo¹i v¶i, sao cho c¸c chi tiÕt s¶n phÈm c¾t ®¶m b¶o TCKT vµ ®­îc cÊp ph¸t cho c«ng ®o¹n may kÞp thêi. 2. Yªu cÇu cña tæ c¾t B¸m s¸t quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Kh©u kiÓm tra chÊt l­îng ph¶i ®­îc tiÐn hµnh sau mçi b­íc c«ng viÖc b»ng c¸ch tù kiÓm tra vµ kiÓm tra c¸n bé kü thuËt. Qu¶n lý tèt ®Çu vµo ë qu¸ tr×nh tr¶i v¶i vµ ®Çu d­ tÊm ®Ó tr¸nh l·ng phÝ nguyªn liÖu. 3. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt C«ng ®o¹n c¾t ë nhµ m¸y may thêi trang phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc võa tuÇn tù võa song song. Tæ chøc s¶n xuÊt theo nhãm trong ®iÒu kiÖn chuyªn m«n ho¸ quy m« s¶n xuÊt lín, cã thÓ tæ chøc chuyªn m«n ho¸ hÑp tøc lµ biªn chÕ tæ chuyªn m«n ho¸ thùc hiÖn c¸c b­íc c«ng viÖc tr¶i v¶i , c¾t ph¸, c¾t gät, ®¸nh sè, phèi kiÖn (®èi víi hµng dÖt thoi), bãc líp, ®ãng gãi, cµi kÐt, lªn cÇu(víi hµng dÖt kim)….. M« h×nh s¶n xuÊt trªn ë c«ng ty DÖt-May Hµ Néi ®­îc ¸p dông phæ biÕn v× nã phï hîp møc ®é chuyªn m«n ho¸, mÆt hµng æn ®Þnh, c«ng suÊt lín vµ tr×nh ®é qu¶n lý cao. S¬ ®å 6: S¬ ®å mÆt b»ng tæ c¾t nhµ m¸y may thêi trang. Bµn lµm viÖc GÝa ®Ó tµi liÖu Tñ hå s¬ M¸y Ðp mex Xe ®Èy hµng Xe ®Èy hµng Xe ®Èy hµng Bµn tr¶i v¶i Bµn tr¶i v¶i Bµn tr¶i v¶i Bµn tr¶i v¶i M¸y c¾t vßng M¸y c¾t vßng Bµn kiÓm tra nguyªn liÖu viÒn Thïng hµng 4. Ph©n c«ng lao ®éng ë tæ c¾t Tæ c¾t bao g«m 22 lao ®éng trong ®ã: Tæ tr­ëng (1 lao ®éng) lµ ng­êi ®øng ®Çu trong tæ c¾t, ®iÒu tr×nh qu¸ tr×nh c¾t trong tæ. Bè trÝ lao ®éng trong tæ phï hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt trong t­ng thêi ®iÓm.Tæ tr­ëng qu¶n lý viÖc giao nhËn BTP c¾t qu¶n lý xuÊt nhËp nguyªn liÖu tõ kho cña nhµ m¸y.ChÊp hµnh lÖnh cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc nhµ m¸y. Tæ phã (1 lao ®éng) lµ ng­êi n¾m ch¾c c¸c tiªu chuÈn kü thuËt c¾t cña tõng m· hµng tr­íc khi triÓn khai s¶n xuÊt.H­íng dÉn kü thuËt c¾t trong qu¸ tr×nh c¾t lu«n lu«n kiÓm tra chÊt l­îng bµn c¾t tr¸nh tr­êng hîp sai sãt kh«ng ®¸ng x¶y ra. KiÓm tra BTP c¾t an toµn ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm . C«ng nh©n tr¶i v¶i, ®ång bé BTP(15 lao ®éng) : C«ng nh©n tr¶i v¶i tr¶i theo ®óng b¶ng h­íng dÉn sö dông nguyªn liÖu theo biÔu mÉu. C«ng nh©n Ðp Mex (1 lao ®éng). C«ng nh©n kiÓm tra b¨ng èp, viÒn,®ai,…(4 lao ®éng). 5. Quy tr×nh c¾t 5.1. KiÓm tra an toµn: Tr­íc khi vµo vËn hµnh m¸y c«ngnh©n thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh khi vËn hµnh sö dông c¸c lo¹i m¸y c¾t do nhµ m¸y ban hµnh. 5.2. ChuÈn bÞ c¾t TÝnh to¸n sè líp v¶i cÇn tr¶i=KÕ ho¹ch c¾t /sè s¶n phÈm 1 líp V¶i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch, mÆt b»ng nhËn tõ kü thuËt c¾t ®Ó kiÓm tra th«ng tin trªn tem c©y v¶i bao gåm: m·, lo¹i v¶i, khæ v¶i , träng l­îng g/m,mµu,… NÕu mét trong nh÷ng th«ng tin kh«ng ®óng th× c«ng nh©n b¸o cho tæ phã kü thuËt c¾t sö lý. Nh÷ng c©y v¶i d¹ng cuén ph¶i ®­îc të ra tr­íc khi c¾t Ýt nhÊt 12h ®Ó æn ®Þnh ®é co cña v¶i míi ®­îc ®­a vµo c¾t. 5.3. MÉu cøng hoÆc mÉu giÊy C«ng nh©n c¾t nhËn mÉu c¾t tõ kü thuËt c¾t. Ph¶i kiÓm tra mÉu cì ®Æc biÖt lµ sè l­îng chiÒu chi tiÕt ®óng víi kÕ ho¹ch ®­îc giao. BiÕt ph¸t hiÖn mÆt b»ng c¾t cã nh÷ng ®iÓm ®óng sai kh«ng hîp lý. NÕu mét trong nh­ng th«ng tin trªn kh«ng ®óng ph¶i b¸o l¹i cho tæ phã kü thuËt c¾t ®Ó kÞp thêi sö lý. TÝnh to¸n ®­îc c¸c ®iÓm nèi ®o¹n trªn mÆt b»ng. §èi víi c«ng nh©n tõ bËc 3 trë lªn ph¶i biÕt xem vµ hiÓu râ PCN ®Ó cho viÖc kiÓm tra mÆt b»ng ®­îc chÝnh x¸c. 5.4. Tr¶i v¶i X¸c ®Þnh sè líp v¶i trªn mét bµn c¾t. V¶i ph¶i ®­îc tr¶i ªm ph¼ng kh«ng bïng c¨ng vÆn vÑo, hai biªn v¶i vµ hai ®Çu ®èn ph¶i th¼ng vµ vu«ng gãc víi mÆt bµn, kh«ng chÐo v¸t vµo trong hay ra ngoµi. Ph¶i lo¹i bá: + §Çu c©y. + VÕt lçi lín suèt khæ v¶i . Chu kú sîi râ . Thñng r¸ch . è bÈn . Loang mµu râ . Chu kú mµu râ KÞp thêi ph¸t hiÖn vµ b¸o cho kü thuËt c¾t nh­ng c©y v¶i lçi ngo¹i quan qu¸ tiªu chuÈn kh«ng ®ón víi th«ng tin trªn tem c©y v¶i. Kh«ng tr¶i c¸c c©y v¶i sÉm mµu(Black, Navy) lÉn víi c¸c c©y v¶i s¸ng mµu( whte, off white, crem….). Tr¶i xong mçi c©y v¶i (cïng mét mµu) c«ng nh©n ph¶i ®¸nh dÊu ph©n c¸ch c¸c c©y v¶i b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sau: §èi víi v¶i mµu White , O/White ph¶i ®¸nh dÊu b»ng b¨ng giÊy t¹i tõng chi tiÕt cña s¶n phÈm nh­ng ph¶i cïng chÊt liÖu víi c©y v¶i ®ang tr¶i. §èi víi v¶i mµu dïng d©y v¶i kh¸c mµu ®¸nh dÊu ph©n t¸ch c¸c c©y v¶i t¹i tõng chi tiÕt cña s¶n phÈm nh­ng ph¶i cïng chÊt liÖu víi c©y v¶i ®ang tr¶i. §èi víi 2 mÆt kh¸c nhau cã thÓ ®¸nh dÊu ph©n t¸ch c¸c c©y v¶i b»ng c¸ch tr¶i xen kÏ mÆt ph¶i, tr¸i cña tõng c©y liÒn nhau. Sau khi tr¶i xong mét c©y v¶i cho vµo tói nylon vµ l­u t¹i n¬i quy ®Þnh. ChiÒu cao líp v¶i quy ®Þnh tèi ®a lµ 17cm mÆt hµng b×nh th­êng cßn víi c¸c mÆt hµng ®Æc biÖt yªu cÇu chÊt l­îng cao cã quy ®Þnh riªng cho mçi lo¹i vµ cã ®Þnh møc kÌm theo. Kh«ng tr¶i c¸c c©y v¶i kh¸c khæ trªn mét mÆt ph¼ng trong tr­êng hîp ®­îc kü thuËt cho phÐp vµ ký x¸c nhËn th× ph¶i tr¶i khæ lín ë d­íi khæ nhá ë trªn. C¸c c©y v¶i lo¹i 2 c¾t theo h­íng dÉn cña tæ phãkü thuËt c¾t .Nh÷ng c©y v¶i lo¹i 3 ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña c¸n bé kü thuËt chÊt l­îng nhµ m¸y míi ®­îc c¾t vµ theo sù h­íng dÉn cña tæ phã kü thuËt c¾t . C¸c lçi cÇn l­u ý khi tr¶i v¶i : S¾p biªn bÞ ®æ, v¶i c¨ng trïng, ®Çu ®èn chÐo v¸t kh«ng vu«ng gãc, ®èn hôt mÆt b»ng. 5.5. VÏ mÉu cøng lªn v¶i ¸p mÉu giÊy lªn v¶i: Tr¶i ph¼ng, c©n ®èi mÉu giÊy lªn líp v¶i trªn cïng Dïng ghim dµi ®Þnh vÞ c¸c chi tiÕt s¶n phÈm t¹i c¸c ®iÓm c¸ch ®­êng biªn cña hai chi tiÕt 2cm kh«ng ®Ó ¶nh h­ëng ®Õn kÝch th­íc h×nh d¸ng chi tiÕt cña s¶n phÈm khi c¾t. Sau khi tr¶i mÉu cøng lªn v¶i hoÆc vÏ xong (®èi víi mÉu cøng) ph¶i ®­îc kü thuËt c¾t kiÓm tra, ký x¸c nhËn vµo biÓu mÉu BM-7.5.1\04\38 míi ®­îc tiÕn hµnh c¾t. 5.6. C¾t C¾t ph¸, c¾t ®èn c¾t c¸c chi tiÕt lín nh­: th©n ¸o , quÇn b»ng dao tay. §èi víi c¸c chi tiÕt cã ®é chÝnh x¸c cao mµ ®èi xøng nhau (vai j¾cl¨ng) c¸c chi tiÕt nhá( m¶nh can, nÑp, tói, bäc cæ,…) cã yªu cÇu kü thuËt cao hoÆc c¸c chi tiÕt cã ®­¬ng cong l­în khã c¾t ph¶i ®­îc c¾t trªn dao c¾t vßng, tr­êng hîp cÇn thiÕt ph¶i dïng kÑp vµ d­ìng kim lo¹i ®Ó c¾t. §é s©u c¸c ®iÓm bÊm dÊu dµi tay vµ tói däc quÇn 0.3cm. §é lÖch c¸c chi tiÕt cã ®­¬ng ®èi xøng 0.3cm Dung sai cho phÐp c¸c kÝch th­íc chÝnh nh­ dµi ¸o , réng ¸o , dµi tay= 1/2 dung sai kÝch th­íc thµnh phÈm. Dung sai kÝch th­íc nhá nh­ m¶nh can cã bÒ réng 5cm, d©y bäc cæ, bo lµ 0.2cm. Sau khi c¾t xong mçi tËp chi tiÕt c«ng nh©n tù kiÓm tra. §é ®èi xøng cña chi tiÕt b»ng c¸ch gËp ®«i chi tiÕt theo chiÒu däc. §é l­în c¸c ®­êng cong b»ng c¸ch ¸p mÉu lªn ph«i. NÕu cã sù sai lÖch ph¶i söa ngay . C¸c d¹ng lçi th­êng gÆp khi c¾t : mÐo cæ, lÖch c¸c chi tiÕt ®èi xøng, gÊu vâng v¸t hôt kÝch th­íc,…. Nguyªn nh©n x¶y ra c¸c lçi trªn mét phÇn do tr¶i v¶i kh«ng ®Òu hoÆc qu¸ cao nh­ng chñ yÕu lµ do lçi thao t¸c khi c¾t. §Ó kh¾c phôc lçi trªn ng­êi c«ng nh©n ph¶i tr¶i v¶i theo ®óng yªu cÇu. 5.7. T¸ch c©y bã hµng S¾p xÕp c¸c chi tiÕt cña s¶n phÈm cïng c¸c cì hoÆc cïng chiÒu v¶i vµo thµnh mét hµng ®Ó tiÕn hµnh t¸ch c©y. LÇn l­ît t¸ch tõ trªn xuèng. Kh«ng dïng d©y v¶i mµu sÉm bã ph«i mµu tr¾ng hoÆc ng­îc l¹i. C¸c lçi th­êng x¶y ra: bã lÉn c©y lÉn cì , d©y buéc kh«ng ®óng yªu cÇu. 5.8. Ghi biÓu c¾t Mçi bã ph«i c¾t cã mét phiÕu s¶n xuÊt ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin theo biÓu mÉu( BM-7.5.1\04\39). PhiÕu s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt pha mµu ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin theo biÓu tªn v¶i chÝnh/tªn mµu v¶i pha. VD: Mµu Red lµ mµu chÝnh Mµu White lµ mµu phô Ghi lµ RED/WHITE ThuËt c¾t. C¸c lo¹i v¶i kÎ ®Æc biÖt nh­ kÎ car«, chÐo kÎ, v¶i cã hoa v¨n, v¶i cã chiÒu tuyÕt ph¶i theo sù h­íng dÉn cña kü thuËt c¾t. 5.9. Mét yªu cÇu quan träng kh«ng thÓ thiÕu lµ c«ng nh©n ph¶i hoµn thµnh ®Þnh møc chÊt l­îng vµ s¶n l­îng. - §èi víi ph«i c¾t däc kÎ + Chän nh÷ng c©y v¶i cã chu kú kÎ ®Òu nhau ®Ó c¾t trªn mét mÆt b»ng +X¸c ®Þnh ®­êng kÎ lµ t©m ¸o c¨ng d©y tr¶i v¶i ®Ó ®¶m b¶o ®­êng kÎ lµm t©m ¸o th¼ng. + Tay ¸o c¾t ®èi nhau , kÎ th©n tr­íc vµ th©n sau ®èi nhau. + VÞ trÝ c¾t tói nÑp trªn mÆt b»ng ph¶i trïng víi kÎ ë th©n nÕu ch¹y kÎ ph¶i s¾p l¹i. + BÊm dÊu vÞ trÝ tõ ®Çu vai ®Õn miÖng tói ( nÕu ¸o cã tói) vµo ®­êng khoÐt n¸ch th©n tr­íc( bªn cã tói). §èi víi ph«i c¾t ngang kÎ: Chän nh÷ng c©y v¶i cã chu kú kÎ ®Òu nhau ®Ó c¾t trªn mét mÆt b»ng. GÊu ¸o c¾t th¼ng theo kiÎu kh«ng vÊp r¨ng c­a . Sau khi c¾t ph¸ s¾p l¹i kÎ ®iÓm n¸ch ¸o cã cïng mét lo¹i kÎ ®Ó ®¶m b¶o s­ên ¸o 2 th©n ®èi kÎ Tay ¸o còng ph¶i c¾t ®èi kÎ. VÞ trÝ c¾t tói, nÑp trªn mÆt b»ng ph¶i trïng víi kÎ th©n , nÑp ¸o th­êng ph¶i c¾t thªm 2-3 cm so víi chiÒu dµi nÑp BÊm dÊu vÞ trÝ tõ ®Çu vai ®Õn miÖng tói ( nÕu ¸o cã tói) vµo ®­êng khoÐt n¸ch th©n tr­íc (bªn cã tói) Víi nh÷ng m· hµng cã yªu cÇu chuÈn kÎ t¹i vÞ trÝ ngang th©n , khi tr¶i v¶i ph¶i c¨ng d©y t¹i vÞ trÝ yªu cÇu nh­ng gÊu vÉn ph¶i c¾t chuÈn mét lo¹i kÎ. Nh÷ng chi tiÕt can pha c¾t b»ng v¶i cã yªu cÇu ®èi xøng ph¶i c¾t theo h­íng dÉn cña kü nhËn BTP ®· c¾t tõ kh©u ®«ng bé tiÕn hµnh më hµng kiÓm tra 100% BTP ®· c¾t . NÕu ph¸t hiÖn h­ háng ë BTP th× ®Ó riªng ra b¸o c¸o víi nh©n viªn phu tr¸ch kho nguyªn liÖu may cña nhµ m¸y tiÕn hµnh ®æi b¸n : ®óng mµu v¶i, kÐt v¶i, List v¶i nÕu sè l­îng Ýt. 6. C«ng nh©n ®æi b¸n C«ng nh©n ®æi b¸n tiÕp nhËn BTP ®· c¾t tõ kh©u ®ång bé. C«ng nh©n ®æi b¸n lµ ng­êi gi÷ sæ s¸ch qu¶n lý viÖc giao nhËn BTP ®èi víi c¸c bé phËn nh­: in, thªu , Ðp… 7. Ph¸t BTP ®· ®¹t yªu cÇu ra c«ng ®o¹n may C¸c BTP ë c«ng ®o¹n c¾t sau khi ®· ®¶m b¶o mäi yªu cÇu cña s¶n xuÊt , th× tæ tiÕn hµnh ph¸t BTP c¾t cho c¸c tæ may cña nhµ m¸y may nÕu c¸c ph«i cÇn ph¶i in thªu th× ph«i sau c¾t sÏ ®­îc chuyÓn vµo kho nguyªn liÖu ®Ó ®­îc mang ®Õn tæ in thªu. ViÖc giao nhËn ph«i sau c¾t ph¶i cã x¸c nhËn vµ ch÷ ký tõ hai phÝa. 8. H¹ch to¸n bµn c¾t C«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh ngay sau khi c«ng nh©n tr¶i v¶i kÕt thóc, lß kÐt cña m· hµng vµ c«ng nh©n ®æi b¸n còng hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh C«ng nh©n tr¶i v¶i trong khi tr¶i v¶i ®· tiÕn hµnh theo dâi bµn v¶i, qu¶n lý ®Çu tÊm, nh©n viªn phô tr¸ch h¹ch to¸n bµn c¾t tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i sè liÖu mµ c«ng nh©n b¸o l¹i, c©n ®èi sæ s¸ch tæng hîp h¹ch to¸n l¹i nguyªn liÖu ®· sö dông vµ nguyªn liÖu cÊp ph¸t õ kho cña nhµ m¸y. *H¹ch to¸n bµn c¾t : lµ x¸c ®Þnh l­îng tiªu hao v¶i cho mçi bµn c¾t theo c«ng thøc: H=(Dm+3)f+Hbc Trong ®ã : H : lµ l­îng tiªu hao cho mçi bµn c¾t Dm : lµ chiÒu dµi mÉu Hbc: ph¸t sinh ®Çu tÊm 3cm: ®é d­ ®Çu vµo cho phÐp f : sè l¸ v¶i trªn 1 bµn c¾t 9. C¸c t×nh huèng th­êng x¶y ra ë c«ng ®o¹n c¾t Thay ®æi lÖnh s¶n xuÊt : Tæ tr­ëng nhËn lÖnh s¶n xuÊt vµ ph©n phèi, s¾p xÕp chØ ®¹o thùc hiÖn theo lÖnh, lóc ®ã gi¸m ®èc nhµ m¸y cã quyÕt ®Þnh dõng s¶n xuÊt víi m· ®ã (do tiÕn ®é, do yªu cÇu cña kh¸ch hµng,…) tæ tr­ëng l¹i tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt theo m·, theo ®¬n mµ trùc tiÕp gi¸m ®èc (phã gi¸m ®èc) nhµ m¸y may chØ ®¹o. NhËn b¶n nguyªn liÖu nhÇm so víi m· hµng ®· cã lÖnh. CÊp ph¸t nguyªn liÖu kh«ng ®óng víi m· hµng s¶n xuÊt. Tr¶i v¶i kh«ng ®óng yªu cÇu, kÜ thuËt quy ®Þnh dÉn ®Õn nh÷ng sai háng x« lÖch, thõa thiÕu ®Çu bµn, vç ®Ò, kh«ng ®øng thµnh, tr¶i v¶i kh«ng ®óng mÆt v¶i, lÖch kÎ, kh«ng th¼ng kÎ. Sao mÉu s¬ ®å copy bÞ nhÇm, thiÕu chi tiÕt, kh«ng ®ñ c¸c ®­êng biªn, v¹ch, vÏ, dÊu bÊm, ®èi xøng,…sao qu¸ nhiÒu líp hoÆc giÊy than hÕt h¹n sö dông dÉn ®Õn s¬ ®å cuèi cïng bÞ mê. S¬ ®å c¾t bÞ réng hoÆc hep h¬n so víi khæ v¶i thùc tÕ. NhÇm s¬ ®å c¾t. C¾t ph¸ kh«ng chÝnh x¸c theo s¬ ®å c¾t. C¾t ph¸ kh«ng chÝnh gi÷a c¸c líp cña cïng mét chi tiÕt b¸n thµnh phÈm. VÝ dô: th©n tr­íc cì M l¸ trªn cïng to, l¸ d­íi cïng bÐ hoÆc ng­îc l¹i. C¾t gät bÞ vÖ, rª, lîi chËn, c¾t nhÇm… Khi c¾t kh«ng bÊm dÊu hoÆc bÊm dÊu kh«ng ®Òu kh«ng quy c¸ch. Bãc líp bÞ nhÇm kh«ng ®óng sè mÆt bµn cña bµn v¶i, bã bÞ láng, quªn kh«ng gµi kÐt, v­¬ng v·i nh÷ng chi tiÕt nhá. KiÓm tra b¸n thµnh phÈm kh«ng ®­îc chÝnh x¸c phÇn tr¨m vÉn lät b¸n thµnh phÈm kh«ng ®ñ yªu cÇu s¶n xuÊt, ®­a l¹i ®Ó ®æi b¸n. Giao nhËn b¸n thµnh phÈm c¾t víi tæ may bÞ nhÇm lÉn thiÕu hôt. 10. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng vµ kiÓm tra chÊt l­îng ChÊt l­îng b¸n thµnh phÈm c¾t ®­îc nh©n viªn KCS cña nhµ m¸y kiÓm tra víi sù kiÓm tra 24/24 cña tæ phã tæ c¾t. Tæ phã tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh c¾t theo tiªu chuÈn cña ISO quy ®Þnh. LËp biªn b¶n theo quy tr×nh vµ tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t cña thñ tôc ISO quy ®Þnh. Tæ phã kiÓm tra v¶i → c¾t → ®ång bé → ®æi b¸n → ®ãng dÊu chÊt l­îng tr­íc khi ®em ra tæ may hoÆc tr­íc khi ®i in thªu. Cã tr­êng hîp sai ph¹m lËp biªn b¶n theo biÓu mÉu Tæ phã kiÓm tra c¨n cø vµo tiªu chuÈn vµ quy tr×nh c¾t §æi b¸n tiÕn hµnh 100% Tæ phã kÜ thuËt kiÓm tra mÉu vµ 100% c¸c bã hµng. KiÓm tra b¸n x¸c suÊt tøc lµ ph¶i cã l¸ ®Çu vµ l¸ cuèi Víi m· hµng cã in thªu hoÆc Ðp mÕch khi tiÕp nhËn s¶n phÈm chuyÓn ®Õn th× nh©n viªn KCS lÊy mÉu vµ kiÓm tra tiªu chuÈn kÜ thuËt chØ khi nµo cã ®ãng dÊu chÊt l­îng míi chuyÓn qua c«ng ®o¹n tiÕp theo. 11. Mét sè biÓu mÉu cho c«ng ®o¹n c¾t C«ng ty dÖt may hµ néi Tæng hîp c¾t mét mÆt b»ng (hanoi Textile & garment company Cutting summary hanosimex ®¬n vÞ:………… Stt Mçu/ color Sè liÖu/tem Q’ty on stickers ChÊt l­îng c©y v¶i/ Quality of roll stt cuén v¶i/ No of rool mÎ v¶i/ lot no Sè lèp/ no. of layers Tt tr¶i v¶i Steps of stretching fabric Sè mÐt thùc tÕ/ Actual Q’ty (m) Ghi chó/ note Kg M Sè líp ®ñ MB. No of layers of cutting surfce ®o¹n lÎ/End of rool ®o¹n lçi/Fault Kü thuËt c¾t/ cutting Technician CN c¾t/ cutting worker 1:……………………….. 2:………………………… 3:………………………… 4:………………………… BM- 7.5.1\04\38 Ban hµnh lÇn: 1 trang:……/… C«ng ty dÖt may hµ néi KÕ ho¹ch c¾t mét mÆt b»ng Hanoi textile & garment company Cutting plan Hanosimex §¬n vÞ M·/style no.:……………………ngµy c¾t/cutting date…./……/……… ChiÒu dµi mÆt b»ng/ length of cutting surface………………………… Khæ v¶i/ Width of Fabric……………………………………………….. Tû lÖ mÆt b»ng/ Rate of cutting surface……………………………….. Stt MÇu/color Câ/size Sè l­îng KH Planed Q’ty Sè l­îng thùc tÕ Infact Q’ty Ghi chó Note Tæ tr­ëng c¾t/ cutting group leader BM- 7.5.1\04\37 Ban hµnh lÇn :1 trang:……/……. IV. c«ng ®o¹n may vµ hoµn thµnh *C«ng ®o¹n may 1. NhiÖm vô L¾p r¸p chi tiÕt tõ khi nhËp BTP c¾t (in thªu) tíi khi hoµn chØnh mét s¶n phÈm vµ xuÊt x­ëng. 2. C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt 2.1. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt May lµ c«ng ®o¹n chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong tæng sè thêi gian gia c«ng s¶n phÈm 75 – 80%. V× vËy nã ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña toµn doanh nghiÖp. Tæ chøc s¶n xuÊt ë c«ng ®o¹n may mang ®Æc ®iÓm d©y chuyÒn cã nhÞp ®iÖu râ rµng. Sè l­îng, møc ®é phøc t¹p cña c¸c nguyªn c«ng may l¾p phô thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña m· hµng vµ tÝnh chÊt nguyªn liÖu sö dông. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu mÆc theo thêi trang c¸c m· hµng s¶n xuÊt trong d©y chuyÒn may cÇn diÔn ra trong thêi gian ng¾n mÆt hµng thay ®æi liªn tôc mµ sè l­îng Ýt, v× vËy c«ng t¸c triÓn khai s¶n xuÊt mét m· hµng míi ë d©y chuyÒn may b»ng c¸ch rót ng¾n thêi gian d©y chuyÒn vµ cuèn chiÕu nhanh lµ môc tiªu ®Æt ra cña nhµ m¸y. 2.2. C¸ch ph©n c«ng lao ®éng Nhµ m¸y may thêi trang cña c«ng ty DÖt May Hµ Néi ®­îc chia lµm 4 tæ s¶n xuÊt mçi tæ s¶n xuÊt lµ mét d©y chuyÒn, 4 d©y chuyÒn nµy ®­îc bè trÝ theo kiÓu d©y chuyÒn däc( d©y chuyÒn n­íc ch¶y). Mçi d©y chuyÒn thùc hiÖn mét ca s¶n xuÊt. Mçi tæ s¶n xuÊt bao gåm cã 1tæ tr­ëng vµ 2 tæ phã chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc h­íng dÉn c«ng nh©n may vµ mçi tæ cã 50 lao ®éng lµ c«ng nh©n may trùc tiÕp c¸c s¶n phÈm t¹i c¸c vÞ trÝ m¸y kh¸c nhau. 2.3. TiÕn tr×nh thùc hiÖn Tæ chøc nhËn kÕ ho¹ch vµ tiªu chuÈn kÕ ho¹ch cña tõng m· hµng truyÒn ®¹t l¹i cho c«ng nh©n trong tæ n¾m b¾t . NhËn b¶ng quy tr×nh c«ng nghÖ may bé phËn cña tæ kü thuËt cïng víi BTP c¾t ( ®· ®ãng dÊu chÊt l­îng ) cña tæ tr­ëng tæ c¾t vÒ vµ ®­a cho bé phËn ®Çu chuyÒn cho c«ng nh©n kiÓm tra vµ mùc dÊu ph«i. Riªng phô liÖu th× tæ tr­ëng nhËn tõ thñ kho cña nhµ m¸y, khi nhËn ph¶i kiÓm tra sè l­îng vµ chÊt l­îng. Tæ phã nhËn tiªu chuÈn may thµnh phÈm ¸o mÉu, ¸o mÉu vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi m· hµng tõ nh©n viªn tæ kü thuËt vµ kiÓm tra sè l­îng s¶n phÈm cña c«ng ®o¹n ®­îc giao phô tr¸ch theo thñ tôc ISO quy ®Þnh. Tæ phã sau khi ®· n¾m b¾t ®­îc yªu cÇu kü thuËt cña m· hµng, phèi hîp víi kü thuËt h­íng dÉn c«ng nh©n may r¸p s¶n phÈm vµ lu«n theo dâi c«ng nh©n may. KÞp thêi ph¸t hiÖn vµ sö lý c¸c sai háng trong qu¸ tr×nh may l¾p s¶n phÈm. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trªn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch võa tuÇn tù võa song song. 2.3.1. C«ng ®o¹n giao nhËn vµ kiÓm tra BTP Giao nhËn BTP ph¶i ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ vµo sæ s¸ch. Sæ theo dâi BTP ph¶i thÓ hiÖn BTP cã ®¹t chÊt l­îng hay kh«ng, nÕu BTP khoong ®¹t chÊt l­îng ph¶i ph©n tÝch nguyªn nh©n sai háng vµ ghi l¹i sè l­îng BTP bÞ háng thiÕu, thõa, lÉn cña c«ng nh©n c¾t. Chó ý tr­êng hîp c¸c BTP sai lÖch kÝch th­íc do bèc hµng nhÇm lÉn cì , nÕu BTP bÞ háng do lçi ë v¶i th× b¸o l¹i víi c«ng nh©n ®æi b¸n ë tæ c¾t . CÇn th­êng xuyªn liªn l¹c víi c«ng nh©n tæ c¾t ®Ó gi¶i quyÕt c¸c v­¬ng m¾c. Trong sæ theo dâi BTP cÇn ghi râ sè l­îng, mµu , m·, cì. KiÓm tra l¹i kÝch th­íc cña BTP, ®é d­îc canh sîi cho phÐp ,canh sîi cña c¸c chi tiÕt trong 1 bã ph¶i cïng chiÒu, ph¸t hiÖn c¸c d¹ng lçi : è, vµng dÝnh dÇu, sîi m¶nh loang mµu ghi l¹i vµ b¸o cho tæ nghiÖp vô hoÆc gi¸m ®èc ®Ó cã h­íng gi¶i quyÕt. C¸c vÕt bÈn ph¶i ®­îc tÈy s¹ch tr­íc khi ®­a vµo gia c«ng tÈy b»ng ho¸ chÊt c¸c vÕt bÈn ph¶i ®­îc giÆt b»ng n­íc s¹ch , sÊy kh« kh«ng ®­îc dïng bµn ch¶i tÈy lµm s¬ b«ng mÆt v¶i . Th­êng xuyªn l¾ng nghe th«ng b¸o cña kü thuËt vµ cña gi¸m ®èc nhµ m¸y ®Ó kÞp thêi thay ®æi bæ xung tõ ®ã cã c¸ch gi¶i quyÕt nhanh chãng viÖc sai háng nhiÒu. 2.3.2.D¶i chuyÒn §­îc phÐp d¶i chuyÒn khi ®· ®­îc kü thuËt nhµ m¸y thèng nhÊt tr­íc khi s¶n xuÊt ®¹i trµ. Tæ tr­ëng vµ tæ gi¸m s¸t cung cÊp kÞp thêi nguyªn liÖu , phô liÖu, b¶ng mµu, nh©n viªn d¶i chuyÒn cÇn chó ý lµm sao tÊt c¶ c¸c lao ®éng trong d©y chuyÒn ph¶i cã viÖc lµm trong thêi gian ng¾n nhÊt. Tæ phã kü thuËt h­íng dÉn chi tiÕt cho tõng c«ng ®o¹n may. KiÓm tra gi¸m s¸t c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc ,yªu cÇu c«ng nh©n lµm ®Õn ®©u chØ ®Õn ®ã vµ kh©u sau kiÓm tra kh©u tr­íc, nÕu kh©u tr­íc lµm ch­a ®¹t yªu cÇu th× kh©u sau ®Ó riªng vµ tr¶ l¹i cho kh©u tr­íc lµm l¹i. Th­êng xuyªn gi¸m s¸t nh¾c nhë uèn n¾n thao t¸c cña c«ng nh©n lµm theo ®óng mÉu ®ã. KiÓm tra chÆt chÏ viÖc sö dông kim, kim søt mòi ph¶i thay ngay mËt ®é mòi may theo yªu cÇu kü thuËt. Nh©n viªn thu ho¸, tæ tr­ëng, tæ phã ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh may. Ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ víi kh©u thu ho¸, ®ãng gãi ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng sai háng kÞp thêi söa ch÷a l¹i. 2.3.3. Thu ho¸ vµ nhÆt chØ cuèi chuyÒn S¶n phÈm sau khi may ®­îc chuyÓn xuèng cuèi chuyÒn c«ng nh©n nhÆt chØ tiÕn hµnh nhÆt chØ. Thu ho¸ cuèi chuyÒn kiÓm tra 100% s¶n phÈm tho¸t chuyÒn theo tiªu chuÈn may.NÕu s¶n phÈm tho¸t chuyÒn bÞ lçi th× thu ho¸ se d¸n dÊu vµo chç ®ã vµ ph©n lo¹i ®­a l¹i cho c¸c c«ng nh©n cã thao t¸c sai t¹i s¶n phÈm cña m×nh lµm l¹i. S¶n phÈm sau khi tiÕn hµnh kiÓm tra 100% ®¹t yªu cÇu ®­îc ®­a xuèng tæ lµ vµ hoµn thµnh vµ ph¶i thèng kª sè l­îng s¶n phÈm cuèi chuyÒn cña tõng m·, cì, mÉu theo chØ ®¹o cña gi¸m ®èc nhµ m¸y. 3. C¸c lo¹i m¸y ®­îc sö dông trong nhµ m¸y - M¸y b»ng 1 kim - M¸y xÐn - M¸y 1 kim cã bé phËn tù ®éng - M¸y 2 kim. - M¸y thïa khuy ®Çu chÌn b»ng. - M¸y ®Ýnh cóc. - M¸y zicz¾c - M¸y g¸. - M¸y can sai. - M¸y ®Ýnh cóc. - M¸y di bä. - M¸y thïa khuyÕt. - M¸y trÇn viÒn. - M¸y trÇn gÊu. - M¸y xÐn. - M¸y c¾t viÒn phèi. - Dµn thªu. - M¸y d¸n mµng. - M¸y c¾t tay. - M¸y c¾t vßng. - M¸y Ðp mex. - M¸y bæ tói tù ®éng. - M¸y lµ form. - M¸y thæi khÝ. - Bµn lµ h¬i. - Bµn lµ nhiÖt. - M¸y tÝnh ®Ó thiÕt kÕ , gi¸c s¬ ®å vµ nhÈy mÉu. - Thang m¸y dµnh riªng cho vËn chuyÓn hµng ho¸. - M¸y ph¸t ®iÖn. C¸c lo¹i thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt trªn chñ yÕu do c¸c h·ng s¶n xuÊt juky, yama, brother, singen,…vµ c¸c h·ng m¸y tÝnh §NA 4. C¸c t×nh huèng th­êng x¶y ra trªn d©y chuyÒn may 4.1. B¸n thµnh phÈm nhËn vÒ kh«ng hoµn chØnh - Nguyªn nh©n : + Do c¾t kh«ng chÝnh x¸c. + MÉu s¬ ®å kh«ng chuÈn, lÉn chi tiÕt trong kh©u c¾t. - C¸ch kh¾c phôc: KiÓm tra tù mùc söa hoÆc b¸o cho c«ng ®o¹n c¾t kh¾c phôc. 4.2. øng ®äng chuyÒn ë mét sè b­íc c«ng viÖc Nguyªn nh©n : Do ph©n c«ng c«ng viÖc kh«ng hîp lý. Cung cÊp BTP kh«ng hîp lý. BTP kh«ng ®­îc mùc söa chuÈn tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Do c«ng nh©n ë vÞ trÝ gi÷a chuyÒn lµm sai thao t¸c dÉn ®Õn s¶n phÈm bÞ sai háng nhiÒu. 4.3. C«ng nh©n nghØ ®ét xuÊt Nguyªn nh©n: Do èm ®au, bÖnh tËt, bËn viÖc gia ®×nh. Do yªu cÇu c«ng t¸c. C¸ch kh¾c phôc: §iÒu ®éng thî nh¶y chuyÒn. Ph©n chia bít c«ng viÖc hç trî lÉn nhau. T¨ng c­êng b»ng c¸ch ®­a ®å g¸, m¸y chuyªn dïng vµo nh÷ng bé phËn hîp lý. 4.4. Trôc trÆc vÒ thiÕt bÞ Do thiÕt bÞ bÞ háng kh«ng kh¾c phôc ®­îc ngay. Kh¾c phôc b»ng c¸ch ®­a m¸y dù tr÷ thay thÕ hoÆc ®iÒu ®éng m¸y míi. * C«ng ®o¹n lµ vµ hoµn thµnh s¶n phÈm 1.Vai trß nhiÖm vô cña c«ng ®o¹n hoµn thµnh Tæ lµ vµ hoµn thµnh s¶n phÈm kh«i phôc l¹i h×nh d¸ng kÝch th­íc, chÊt l­îng cña s¶n phÈm khi ®· tr¶i qua c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt tr­íc. §ång thêi thùc hiÖn trang trÝ gÊp ®ãng gãi theo c¸c yªu cÇu vÒ mÉu, ®Æt ra cña kh¸ch hµng ®¶m b¶o dÔ kiÓm tra chÊt l­îng vµ så l­îng, gi÷ g×n b¶o qu¶n hang ho¸ xuÊt nhËp thuËn tiÖn. 2.C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ®o¹n hoµn thµnh - Tæ lµ bao gåm 22 ng­êi: + Tæ tr­ëng kiªm h­íng dÉn kü thuËt. + Tæ phã lµm list, ph©n lo¹i ®ång bé cì sè, h­íng dÉn ®ãng gãi ®ãng hßm. - Tæ chÊt l­îng gåm 5 ng­êi: + 1 tæ tr­ëng kiªm KCS nhµ m¸y. + 1 tæ phã chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra trªn chuyÒn. + 3 tæ viªn kiÓm tra 100% s¶n phÈm lµ, gÊp tr­íc khi ®ãng gãi. 2.1.Ph©n c«ng lao ®éng Tæ tr­ëng lµ nhËn b¶n tiªu chuÈn lµ, ®ãng gãi tõ trªn tæ kü thuËt nhµ m¸y , kÌm theo cã b¶ng th«ng sè, k×ch s th­íc thµnh ph©m tr­íc vµ sau giÆt cho bé phËn thu ho¸. Chó ý: Toµn bé c¸c s¶n phÈm tr­íc khi nhËp vµo ph©n x­ëng hoµn thµnh ®Òu ph¶i ®­îc bé phËn thu ho¸ cuèi d©y kiÓm tra vµ nhÆt chØ vôn. §èi víi c¸c s¶n phÈm cã h×nh in thªu ph¶i ®­îc kiÓm tra c¾t c¸c ®Çu chØ thõa phÝa trong kh«ng ®Ó qu¸ 0.7cm tr­íc khi nhËp vµo. 2.2.Quy tr×nh lµm viÖc Khi cã s¶n phÈm tíi tæ phã lµ chÞu tr¸ch nhiÖm nhËn hµng. Tr­íc khi nhËn hµng ph¶i kiÓm tra xem c¸c d¹ng lçi nh­ thñng lç ch©n kimph¶i ®­îc kh©u may ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp míi ®­îc nhËp vµo . Ngo¶i ra tæ phã cßn ph¶i kiÓm tra xem tõng bã s¶n phÈm cã bã lÉn m· lÉn cì hay kh«ng, mçi bã ®Òu ph¶i cã tªn m· , sè s¶n phÈm trong 1 bã ph¶i gièng nhau. Tæ phã khi nhËn hµng vµo ph¶i ghi sè l­îng s¶n phÈm cña tõng cì, tõng m· mét c¸ch chÝnh x¸c, cÈn thËn ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu hµng. Tæ tr­ëng nhËn phô liÖu tõ khi phô liÖu cña nhµ m¸y vÒ . Sau khi s¶n phÈm vµo sÏ ®­îc c«ng nh©n dïng sóng b¾n ®¹n nhùa ®Ó g¾n nh·n m¸c , nh·n cì….Sau ®ã s¶n phÈm sÏ ®­îc chuyÓn sang c«ng ®o¹n lµ. 2.2.1. Lµ C«ng nh©n lµ sÏ lµ theo ®óng quy c¸ch do tæ tr­ëng h­íng dÉn dùa vµo b¶ng tiªu chuÈn lµ. Khi lµ xong s¶n phÈm sÏ ®­îc chuyÓn sang bé phËn gÊp s¬ qua ®Ó s¶n phÈm ®ì nhµu vµ chuyÓn sang bµn thu ho¸. 2.2.2.Thu ho¸ Tæ tr­ëng tæ chÊt l­îng sÏ h­íng dÉn c«ng nh©n cña m×nh cïng kiÓm tra tõng s¶n phÈm mét. Dùa vµo b¶ng th«ng sè thµnh phÈm sau giÆt ®Ó kiÓm tra th«ng sè kÝch th­íc s¶n phÈm .KiÓm tra xem c¸c vôn chØ qua kh©u thÊm bôi ®· s¹ch ch­a , nÕu s¶n phÈm m¾c d¹ng lçi nh­ bÈn, d©y dÇu ( tÈy ®­îc) ph¶i ®­îc c«ng nh©n dïng ho¸ chÊt tÈy s¹ch l¹i . C¸c s¶n phÈm mang ®i tÈy ghi sè l­îng râ rµng vµ ®­îc lµm khÈn tr­¬ng kh«ng ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é giao hµng. C«ng nh©n thu ho¸ ph¶i n¾m ch¾c tiªu chuÈn kü thuËt , kiÓm tra ®óng quy tr×nh , ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm m¾c lçi kh«ng ®¹t tiªu chuÈn ghi l¹i sè l­îng s¶n phÈm m¾c lçi, ®¸nh dÊu vÞ trÝ m¾c lçi giao cho kh©u may t¸i chÕ. KÕt qu¶ kiÓm tra ®­îc ghi vµo biÓu BM-8.2.4\03\01 C¤NG TY DÖT MAY Hµ NéI ChÊt l­îng s¶n phÈm may HANOSIMEX §¬n vÞ: TTTN M· hµng:………………PCN sè:…………….Th«ng b¸o sè:…………….. N¬i s¶n xuÊt:…………..KÕ ho¹ch…………...Ng­êi kiÓm tra:…………... Ngµy Sè Luîng l« MÇu Cì SL mÉu K.tra C¸c d¹ng lçi SL mÉu K §¹t §¸nh gi¸ l« KiÓm hµng ®· t¸i chÕ NhËn t¸i chÕ Ghi chó L1 L2 L3 BM 8.2.4\03\01 Ban hµnh lÇn:1 Trang:…......... 2.2.3. GÊp GÊp lµ mét kh©u cña c«ng ®o¹n bao gãi. Quy c¸ch gÊp ®èi víi tõng lo¹i mÆt hµng phô thuéc vµo lo¹i s¶n phÈm, tÝnh chÊt cña nguyªn liÖu chÝnh, phô thuéc vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn thuËn tiÖn cho viÖc tr×nh bµy kiÓu mÉu vµ giíi thiÖu ®­îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n cña s¶n phÈm. S¶n phÈm sau khi ®­îc tæ chÊt l­îng kiÓm tra nÕu ®¹t yªu cÇu sÏ ®­îc chuyÓn sang c«ng ®o¹n gÊp bao gãi. S¶n phÈm gÊp theo quy ®Þnh cña tæ phã tæ lµ h­íng dÉn dùa vµo b¶ng tiªu chuÈn gÊp ®ãng gãi. 2.2.4.§ãng gãi Nh»m liªn kÕt c¸c s¶n phÈm víi nhau tr­íc khi ®ãng vµo kiÖn .Sè l­îng s¶n phÈm trong mçi gãi phô thuéc vµo mçi lo¹i s¶n phÈm . Nh­ng ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c ®Ó kiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng trong giao nhËn c¸c t¸c dông gi÷ g×n b¶o qu¶n hang ho¸. Sau khi ®ãng gãi tæ phã h­íng dÉn c«ng nh©n hßm hép lµm ®óng theo tiªu chuÈn. Nh©n viªn KCS cña c«ng ty sÏ kiÓm tra sè l­îng c¸c cì ,s¾p xÕp theo tr×nh tù dùa vµo b¶ng tiªu chuÈn hßm hép. KCS c«ng ty sÏ kiÓm tra xem kÝch th­íc hßm hép cã ®¹t hay kh«ng, sè l­îng hµng trong 1 thïng, sè l­îng c¸c cì tr×nh tù s¾p sÕp vµ kiÓm tra ngo¹i quan vµ ®­îc ghi vµo phiÕu kiÓm tra thµnh phÈm S¶n phÈm sau khi ®ãng gãi sÏ ®­îc chuyÓn tíi kho thµnh phÈm ®Ó tiÕn hµnh ®ßng kiÖn xuÊt hµng. §Õn kh©u nµy s¶n phÈm l¹i ®­îc kiÓm tra l¹i 1 lÇn n÷a ®Ó xem l¹i chÊt l­îng cña c«ng t¸c ®ãng gãi. Tæ tr­ëng vµ tæ phã cïng víi c«ng nh©n trong tæ tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i bao b× chÊt l­îng bao b×. KÕt qu¶ kiÓm tra ®­îc ghi l¹i vµo biÓu BM-7.5.1\04\51 C«ng ty dÖt may hµ néi HANOSIMEX Nhµ m¸y MMTT PhiÕu kiÓm tra chÊt l­îng ®ãng kiÖn M· hµng:…………..Th«ng b¸o quy c¸ch ®ãng hßm sè:………. Ng­êi kiÓm tra:………………………………………………. Ngµy Stt hßm KiÓm tra lÇn1 KiÓm tra lÇn 2 X¸c nh©n tæ ®ãng kiÖn §¹t K.®¹t D¹ng lçi §¹t K.®¹t D¹ng lçi Tªn CN Tæ tr­ëng ký BM-7.5.1\04\51 Ban hµnh lÇn :1 Trang:……../….. S¬ ®å 7:S¬ ®å mÆt b»ng tæ hoµn thµnh nhµ m¸y may thêi trang Bµn lµm viÖc Khu vùc lµ Khu vùc lµ Khu vùc gÊp s¶n phÈm sau lµ Xe ®Èy hµng Xe ®Èy hµng Xe ®Èy hµng GÝa ®Ó hµng Gi¸ ®Ó hµng Gi¸ ®Ó hµng Bµn lµm viÖc Tñ c¸ nh©n Khu vùc kiÓm tra s¶n phÈm sau lµ Khu vùc giÆt tÈy Bµn kiÓm tra s¶n phÈm sau giÆt tÈy Dµn th«ng giã PhÇn iii thùc tËp chuyªn s©u Chuyªn ®Ò: C¸ch thøc triÓn khai c«ng ®o¹n chuÈn bÞ kü thuËt m· hµng 0505T1-PE224NCFI ¸o Polo-shirt trÎ em can pha in. I. quy tr×nh lµm viÖc Sau khi cã lÖnh th«ng b¸o s¶n xuÊt m· hµng 0505T1-PE224NCFI ¸o Polo-shirt trÎ em can pha in phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ nghiªn cøu m· hµng, nghiªm cøu thêi gian s¶n xuÊt vµ thêi thêi gian giao hµng. NÕu kh«ng cã vÊn ®Ò g× x¶y ra phßng KH§T ®­a ra lÖnh s¶n xuÊt vµ cÊp ph¸t vËt t­. §ång thêi nhµ m¸y may thêi trang, phßng KT-NV, phßng KHTT còng nhËn ®­îc lÖnh s¶n xuÊt nµy. Phã gi¸m ®èc nhµ m¸y cïng víi nh©n viªn nghiªn cøu kü vÒ s¶n phÈm vµ sÏ ph©n c«ng tõng c«ng viÖc cho tõng nh©n viªn. TriÓn khai m· míi mét c¸ch cô thÓ dùa vµo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mçi ng­êi. So s¸nh c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng cã phï hîp víi kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty vµ nhµ m¸y hay kh«ng ( vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, NPL,..)lµm viÖc víi kh¸ch hµng vµ phßng KH§T ®Ó lµm râ c¸c yªu cÇu kü thuËt . M· hµng 0505T1-PE224NCFI ¸o Polo – shirt trÎ em lµ hµng F ( Thêi trang cao cÊp) ®¬n hµng kh«ng cã b¶ng th«ng sè kÝch th­íc s¶n phÈm vµ ¸o mÉu nªn nh©n viªn thiÕt kÕ cña tæ kü thuËt ph¶i tiÕn hµnh thiÕt kÕ d­íi sù ph©n c«ng cña phã gi¸m ®èc nhµ m¸y. Nh©n viªn thiÕt kÕ tiÕn hµnh thiÕt kÕ mÉu ¸o dùa trªn nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, sau khi thiÕt kÕ mÉu ®­îc mang cho phã gi¸m ®èc vµ tæ tr­ëng tæ kü thuËt ký duyÖt, sau khi mÉu ®­îc chÊp nhËn th× nh©n viªn c«ng nghÖ tiÕn hµnh lËp phiÕu c«ng nghÖ c¾t may C«ng ty dÖt may hµ néi PhiÕu c«ng nghÖ c¾t may Hanosimex §¬n vÞ: nhµ m¸y MMTT Sè: 35/2/05 M· hµng: 0505T1-PE224NCFI Kh¸ch hµng: Phßng Th­¬ng M¹i PI sè: 125/05- MMTT Tªn s¶n phÈm : ¸o Polo-shirt trÎ em can pha in. MÇu G L.GREY C0417 SAND DKN0403* GREY C0402 MÇu A GREY C0402 BEIGE T0428* L.GREY C0417 MÇu B ORANGE C0415 ORANGE C0415 ORANGE C0415 ChØ mÇu G 4585 B0431 0362 ChØ mÇu A 0362 9749 4585 ChØ mÇu B 0113 0113 0113 Tiªu chuÈn v¶i: STT Lo¹i v¶i Träng l­îng (g/m) Khæ v¶i(m) 1 Single Ne 20/1 cott CT 180 1.52; 0.70(khæ èng) 2 Cæ dÖt Ne 30/1 cott CKch©p 5 MÆt b»ng c¾t: *MÇu G: + 1.78m x1.52m=03 ¸o cì 16 *MÇu A: + 0.48m x1.52m= 05 ¸o cì 16 + 1.64m x 1.52m=03 ¸o cì 14 + 0.47m x1.52m=05 ¸o cì 14 + 1.54m x 1.52m=03 ¸o cì 12 + 0.45m x1.52m=05 ¸o cì 12 + 1.41m x 1.52m=03 ¸o cì 10 + 0.43m x1.52m=05 ¸o cì 10 + 1.23m x 1.52m=03 ¸o cì 8 + 0.40m x1.52m= 05 ¸o cì 8 + 1.39m x 1.52m=04 ¸o cì 6 + 0.36m x1052m=06 ¸o cì 6 * MÇu B: + 0.56m x 1.52m=12 ¸o c¬ 16 + 0.52m x 1.52m=12 ¸o cì 14 + 0.50m x 1.52m=12 ¸o cì 12 + 0.48m x 1.52m=12 ¸o cì 10 + 0.44m x 1.52m=12 ¸o cì 8 + 0.41m x 1.52m=12 ¸o cì 6 B¨ng èp mÇu B: 1.0m x 0.70m = 17 ¸o c¸c cì( khæ èng) B¶ng thèng kª chi tiÕt: TT Tªn chi tiÕt MÇu s¾c Sè l­îng Lo¹i v¶i 1 Th©n tr­íc ¸o G 01 Single Ne 20/1 cott CT 2 M¶nh can th©n tr­íc ¸o A+B 01+01 nt 3 Th©n sau ¸o G 01 nt 4 Tay ¸o G 02 nt 5 NÑp ¸o A 02 nt 6 Dãng vai ®¬n G 02 nt 7 D©y bäc cæ G 01 nt 8 B¨ng èp B Cuén Nt( khæ èng) 9 Cæ dÖt G 01 Cæ dÖt Ne 30/1 cott CK chËp 5 BM-7.5.1\04\30 Ban hµnh lÇn :1 Trang 1/4 B¶ng th«ng sè kÝch th­íc s¶n phÈm m·: 0505T1-PE224NCFI. Chó ý: C¸c s¶n phÈm TE cì cì 8 KTdµi ¸o DS= 1.5cm; réng ¸o= 1cm Cì 6 8 10 12 14 16 DS KÝch th­íc MÉu TP MÉu TP MÉu TP MÉu TP MÉu TP MÉu TP +;- Dµi ¸o TS 52 48 56 52 60.5 56 63.5 59 66.5 62 71.5 67 2 §Ønh vaiMC 17.7 16 18.7 17 19.7 18 20.7 19 21.7 20 22.7 21 Réng ngùc(sau) 41 38 43 40 46 43 48 45 50 47 52 49 1.5 Réng gÊu (sau) 40 38 42 40 45 43 47 45 49 47 51 49 1.5 Réng vai 36 34 38 36 40 38 42 40 44 42 46 44 1 N§C 17 18 19 20 21 22 1 Dµi tay 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 1 Cöa tay(1/2) 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 0.5 Réng n.cæ 11.5 13 12.5 14 12.5 14 13.5 15 13.5 15 14.5 16 0.5 S©u cæ tr­íc 6.3 6 6.8 6.5 6.8 6.5 7.3 7 7.3 7 7.8 7.5 0.5 S©u cæ sau 1.8 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 0.3 NÑp ¸o (DxR) 7x3 7x3 7x3 7x3 7x3 7x3 1x0.5 To gi÷a cæ 6.2 5.5 6.7 6 6.7 6 7.2 6.5 7.2 6.5 7.7 7 0.3 To ®Çu cæ 5.2 4.5 5.7 5 5.7 5 6.2 5.5 6.2 5.5 6.7 6 0.3 ChiÒu dµi cæ 30 32 32 34 34 36 C→HI (mÇu G) 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 0.5 MC→HI (mÇu B) 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0.5 BM-7.5.1\04\30 Ban hµnh lÇn:1 Trang 2/4 Sau khi ®· cã b¶ng th«ng sè kÝch th­íc thµnh phÈm nh©n viªn thiÕt kÕ sÏ ®­a cho nh©n viªn chÕ thö may thö s¶n phÈm mÉu , sau khi nh©n viªn chÕ thö hoµn thµnh mÉu th× trªn mÉu ph¶i cã g¾n mét m¶nh v¶i tr¾ng vµo ch©n cì cã ghi râ m· hµng, hµng, ng­êi may, mÉu x¸c lËp quy tr×nh may r¸p s¶n phÈm vµ thêi gian thùc hiÖn c¸c thao t¸c khi may. MÉu sÏ ®­îc Phã gi¸m ®èc nhµ m¸y cïng tæ tr­ëng tæ kü thuËt xem vµ ký duyÖt,mÉu chØ ®­îc ký duyÖt sau khi ®· ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ kiÓu d¸ng thêi trang vµ b¾t ®Çu ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt ®¹i trµ. Khi mÉu hµng ®· ®­îc qua kh©u chÕ thö vµ ®· ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn th× nh©n viªn c«ng nghÖ tiÕn hµnh lËp b¶ng h­íng dÉn c¾t may, vµ h­íng dÉn phô liÖu. 20.XÐn tra tay, xÐn bông tay,xÐn s­ên, v¾t sæ ®u«i nÑp MX2K G 21.V¾t sæ ®u«i nÑp. MX2K A 22. ChÇn gÊu ¸o 2cm MC2K G 23. Di cöa tay,di ngoµi 0.3cm(di däc ®­êng xÐn lËt vÒ sau MB G Thïa khuyÕt,®Ýnh cóc : ¸o cã 01 cóc +Cóc trªn cïng c¸ch ch©n cæ 1.2cm, thïa ngang 24. Lén xÕp 25. Thu ho¸ 26. Lµ gÊp s¶n phÈm , mçi s¶n phÈm 1 giÊy lãt l­ng KT gÊp: 24cm x 32cm Hangtag b¾n vµo phÝa sau m¸c chÝnh = ®¹n nhùa Mçi s¶n phÈm cho vµo tói PP, miÖng tói d¸n b¨ng dÝnh H­íng dÉn phô liÖu:0505T1-PE224NCFI. Tªn phô liÖu Quy c¸ch Sè l­îng Ghi chó M¸c giÆt cã cì TP 100% cott 01c Hµng ®aÞ trµ trÎ em Tem thªu, in Nt 03c nt Mex giÊy 0.33m x 1.0m = 24 ¸o c¸c cì nt Cóc 1.15cm MÇu A 01c nt §¹n nhùa 6.5cm 01c nt Hangtag TP 100% cott 01c Nt(mÉu míi) Tói PP 26cm x 40cm 01c Hµng ®¹i trµ cã in GiÊy lãt 24cm x 32cm 01tê B¨ng dÝnh 1cm 3cm/sp §Þnh møc chØ: MÇu ChØ T¬ ChØ m¸c G 31m 67m A 8m 12m B Ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2005 Ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 2005 Nhµ m¸y MMTT Phßng KT§T ThiÕt kÕ: Hoa KiÓm tra: TiÕn Ng­êi kiÓm tra BM-7.5.1\04\30 Ban hµnh lÇn :1 Trang 4/4 * Nh©n mÉu Sau khi cã bé mÉu c¾t cì trung b×nh ®· ®­îc chØnh söa râ rµng chÝnh x¸c thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu kü thuËt cña m· hµng th× sÏ ®­îc nh©n viªn thiÕt kÕ PI tiÕn hµnh thiÕt kÕ vµ nhÈy cì trªn m¸y tÝnh . B¸n c¸c chi tiÕt trªn bµn sè ho¸ vµ tiÕn hµnh lËp c¸c chi tiÕt vµo m¸y.§ång thêi tiÕn hµnh nh©n mÉu trªn m¸y vi tÝnh , hÖ sè nh©n mÉu vµ ®iÓm cÇn dÞch chuyÓn ®­îc nhËp vµo m¸y th«ng qua b¶ng th«ng sè kÝch th­íc thµnh phÈm. Bé mÉu chuÈn sau khi ®· ®­îc thiÕt kÕ hoµn chØnh ®­îc in vµ chuyÓn cho tæ c¾t, mét bé ®­îc in ra vµ gi÷ l¹i lµm hå s¬ l­u. 2. T¹i tæ nghiÖp vô Sau khi tæ kü thuËt ®· thiÕt kÕ vµ lËp phiÕu chØ dÉn s¶n phÈm cã h­íng dÉn nguyªn phô liÖu cÇn dïng th× nh©n viªn cña tæ nghiÖp vô tiÕn hµnh tÝnh to¸n ®Þnh møc NPL. Th«ng qua mÆt b»ng v¶i thùc tÕ vµ qua kh©u chÕ thö, kÕt hîp víi ph©n tÝch thèng kª ®Ó x¸c ®Þnh l­îng NPL cÇn thiÕt cho mét s¶n phÈm, tõ ®ã tÝnh ®­îc l­îng NPL tiªu hao cho c¶ l« hµng. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®ù¬c ghi ra biÓu mÉu BM-7.5.1/04/08. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®Þnh møc tiªu hao NPL nh©n viªn tæ nghiÖp vô lËp b¶ng thèng kª nhu cÇu hµng ho¸ ®Ó ®­îc cÊp ph¸t vËt t­ phôc vô cho viÖc triÓn khai s¶n xuÊt mÆt hµng, ®­îc ghi vµo biÓu mÉu BM-7.4\01\01 C«ng ty dÖt may hµ néi NHU CÇU HµNG HO¸ HANOSIMEX Nhu cÇu theo kÕ ho¹ch th¸ng §¬n vÞ: Nhµ m¸y MMTT Nhu cÇu ®ét xuÊt Sè: ……………/VT KÝnh göi: Tæng gi¸m ®èc Ngµy 10 thang 3 n¨m 2005 P.KHTT PI 125/05 stt Tªn vËt t­ quy c¸ch M· sè Yªu cÇu kh¸c ®vt Sè l­îng Môc ®Ých sö dông Ngµy cÇn sö dông Ghi chó Yªu cÇu Tån kho DuyÖt A 0505T1-PE224NCFI KH:3000SP 15/03/05 1 ChØ tiger 40/2 2000m/c Cuén L.GREY 4585 nt 20 SAND B0431 nt 16 GREY 0362 nt 20 BEIGE 9749 nt 4 ORANGE 0113 nt 26 ChØ ®Ýnh m¸c 663ZX nt 2 ChØ t¬ textua 150D 5000m/c nt L.GREY 4585 nt 16 SAND B0431 nt 14 GREY 0362 nt 16 BEIGE 9749 nt 3 3 M¸c giÆt c¸c cì 100%cott Cì 6 C¸i 300 Cì 8 nt 300 Cì 10 nt 600 Cì 12 nt 600 Cì 14 nt 600 Cì 16 nt 600 4 Hangtag 100%cott nt 3000 5 §¹n nhùa 6.5cm nt 3000 6 Tói PP in h×nh trÎ em 26 x 40cm nt 3000 7 GiÊy lãt 24 x 32cm Tê 3000 8 B¨ng dÝnh 1cm Cuén 18 9 Tem in, thªu C¸i 9000 10 Mex giÊy met 41 11 Cóc th¸i tr¾ng C¸i 3000 Tæng gi¸m ®èc p.kt®t p.khtt p.xnk phô tr¸ch ®¬n vÞ Bm-7.4\01\01 ban hµnh lÇn:3 trang:..1/1.. Sau khi ®· tÝnh ®­îc ®Þnh møc NPL vµ nhËn ®­îc lÖnh cÊp ph¸t vËt t­ th× m· hµng b¾t ®Çu ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt vµ kh©u tæ c¾t tiÕn hµnh c«ng viÖc. II. Tiªu chuÈn c¾t Kh¸ch hµng: Phßng th­¬ng m¹i M· hµng: 0505T1-PE224NCFI ¸o Polo-shirt trÎ em can pha in. 1. Néi dung - Sè l­îng l¸ v¶i trªn 1 bµn c¾t: 100 l¸/1 bµn. - NhËn biÕt mÆt v¶i. - Tr¶i mÆt ph¶i ë trªn, tr¶i v¶i ®ång ®Òu. - L¸ v¶i tr¶i ªm ph¼ng, th¼ng canh sîi. - §Çu bµn vµ mÐp b¨ng ph¶i th¼ng vµ b»ng nhau. - C¾t sao vµ c¾t c¶ s¬ ®å. + C¾t ph¸ chÝnh x¸c theo s¬ ®å vµ bÊm dÊu. + C¾t gät chÝnh x¸c vµ bÊm dÊu theo mÉu. 2. Chi tiÕt (®ång bé) Bãc líp v¶i theo c©y, ®ång bé trªn 1 s¶n phÈm. Stt Chi tiÕt V¶i chÝnh Cæ dÖt MÇu s¾c Gi¶i thÝch 1 Th©n tr­íc ¸o 01 G 2 MCth©n tr­íc ¸o 01 + 01 A + B 3 Th©n sau ¸o 01 G 4 Tay ¸o 02 G 5 NÑp ¸o 02 A C¾t gät 6 Dãng vai ®¬n 02 G 7 D©y bäc cæ 01 G C¾t gät 8 B¨ng èp Cuén (khæ èng) B Tay+ TT 9 Cæ dÖt Ne30/1 cott CK chËp 5 Tæng céng 11 III. Quy tr×nh c¾t 1.Tr¶i v¶i Tr¶i mÆt ph¶i lªn trªn, khi tr¶i dïng tay ®ì v¶i,®ång thêi m¾t kiÓm tra chÊt l­îng v¶i, tay ph¶i cÇm que g¹t võa di chuyÓn võa kÐo v¶i, ®èi víi v¶i khæ xo¶ th× ph¶i co 4 ng­êi tr¶i cßn v¶i khæ èng th× 2 ng­êi tr¶i. Khi tíi ®Çu bµn 2 ng­êi kÕt hîp cÇm 2 ®Çu mÐp c¨ng võa ph¶i vµ ®iÒu chØnh l¸ v¶i vµo ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh sao cho th¼ng 2 mÐp kh«ng x« lÖch, ®æ , vÖ, mµ ªm ph¼ng. Dïng kÐo c¾t mÐp ®Çu bµn th¼ng canh sîi. Sau khi tr¶i v¶i xong mét c©y ph¶i ®¸nh dÊu tõng c©y v¶i ®Ó bãc líp. Chó ý: Tr­íc khi trai vÈi ph¶i Xem phiÕu s¶n xuÊt ®Ó biÕt ®­îc tªn s¶n phÈm, cì sè lo¹i v¶i khæ v¶i, sè l¸ v¶i cÇn tr¶i, kiÓm tra khæ v¶i thùc tÕ nhËn cña kho nguyªn liÖu cÊp. NÕu ph¸t sinh thªm lo¹i khæ v¶i nhá h¬n hoÆc lín h¬n th× b¸o l¹i cho tæ tr­ëng. Xem tiªu chuÈn kÜ thuËt ®Ó biÕt ®­îc yªu cÇu kÜ thuËt cña s¶n xuÊt N¾m ®­îc tiªu chuÈn c¸c lo¹i v¶i BiÕt ®­îc sè l¸ v¶i trªn mét bµn c¾t Sau khi tr¶i KiÓm tra xung quanh ph¸t hiÖn vµ sö lý nh÷ng l¸ v¶i bÞ gÊp, hôt KiÓm tra l¹i sè v¶i so víi phiÕu cã khíp kh«ng. 2. C¾t ph¸, c¾t gät Sao s¬ ®å chÝnh x¸c theo s¬ ®å gèc KiÓm tra x¸c ®Þnh xem c¸c chi tiÕt, ®­êng nÐt,…trªn s¬ ®å ®· ®Çy ®ñ ®¶m b¶o ch­a KÜ thuËt c¾t, kÝch th­íc, ®é an toµn cña m¸y Khi c¾t, c¾t c¸c chi tiÕt to tr­íc, nhá sau C¾t ph¸ tõng m¶nh chÝnh x¸c theo s¬ ®å sao, bÊm dÊu theo s¬ ®å sa3. §¸nh sè - ®ång bé §¸nh sè ®ång bé bãc líp theo c©y §¸nh sè ®ång bé ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt: xem sè l­îng chi tiÕt, ®¶m b¶o ®óng ®ñ th× buéc hµng ®ång bé, bã buéc ph¶i ®óng quy c¸ch, chÆt chÏ, tr¸nh r¬i v·i TÊt c¶ c¸c bã buéc chÆt råi ®Ó thµnh mét côm, th©n to ë trªn vµ ë d­íi, cßn c¸c chi tiÕt nhá ë gi÷a bã buéc chÆt chÏ gän gµng, cµi sè mÆt bµn vµo d©y buéc, d©y buéc ph¶i ®ång mÇu víi bã hµng L­u ý: §èi víi nh÷ng bµn v¶i cã hai cì trë lªn cÇn chó ý tr¸nh lÉn thõa hoÆc thiÕu 4. S¬ chÕ Tr­íc khi s¬ chÕ ®Ó chi tiÕt thËt ªm ph¼ng, nhÆt s¹ch bôi bÈn b¸m trªn mÆt v¶i. Sau ®ã ®Æt mex vµ cho vµo m¸y Ðp ë nh÷ng vÞ trÝ nÑp ¸o S¬ chÕ lÇn l­ît tõng chi tiÕt, kh«ng ®Æt chång lªn nhau, tr¸nh bÞ co v¶i, s¬ chÕ kh«ng ®Ó biÕn d¹ng mÆt v¶i, è vµng, kiÓm tra nhiÖt ®é tr­íc khi s¬ chÕ Chó ý: Trong qu¸ tr×nh c¾t, nÕu cã ®iÒu g× m©u thuÉn b¸o l¹i cho tæ kÜ thuËt tr­íc khi s¶n xuÊt hµng lo¹t. IV. tiªu chuÈn may thµnh phÈm 1. §Æc ®iÓm h×nh d¸ng ¸o Polo- shirt trÎ em lµ lo¹i ¸o ®­îc lµm tõ chÊt liÖu 100%cotton th©n tr­íc ¸o cã h×nh in vµ ®­îc chia lµm 3 m¶nh víi 3 mµu s¾c kh¸c nhau. M¶nh can trªn ngùc lµ mµu A m¶nh can c¹nh s­ên TT tr¸i lµ mµu B vµ phÇn cßn l¹i lµ mµu chÝnh (mÇu G).Tay ¸o céc vµ phÇn m¶nh can TT bªn tr¸i co b¨ng èp 1cm mÇu B . Cæ ¸o ®­îc dÖt b¨ng mµu G cã bé phËn më vµ cµi cóc, tay ¸o vµ th©n sau ¸o mµu G. 2. Yªu cÇu kü thuËt TÊt c¶ c¸c ®­êng may mËt ®é mòi may lµ 4 mòi/1cm, tÊt c¶ c¸c ®­êng may ch¾p dïng m¸y xÐn, ®­êng may gÊu ¸o vµ gÊu tay dïng m¸y chÇn b¶n to lµ 2cm, tÊt c¶ c¸c ®­êng mÝ cã ®é lín lµ 0.15cm. C¸c ®­êng may ph¶i th¼ng ®Òu, ªm ph¼ng, do ®©y lµ v¶i dÖt kim nªn cã ®é bai gi·n lín nªn khi may ph¶i chó ý kh«ng ®Ó cho c¸c vÞ trÝ tay ¸o, cæ ¸o bÞ biÕn d¹ng cong vÑo lÖch thiÕu hôt kÝch th­íc. §­êng mÝ b¨ng èp ph¶i ®Òu th¼ng, b¨ng èp ph¶i ªm ph¼ng kh«ng bÞ lÖch mÐo, c¸c ®­êng may ph¶i ch¾c ch¾n l¹i mòi kh«ng ®Ó lµm cong vÑo t¹i vÞ trÝ ®ã. 3. L¾p r¸p C¸c chi tiÕt dùng nÑp ®­îc ¸p vµo v¶i b»ng m¸y Ðp nhiÖt, c¸c c«ng ®o¹n, c¾t b¨ng èp, rót söa cæ dÖt, kiÓm ph«i, d¸n tem biÓu t­äng, d¸n tem in th©n tr­íc ¸o, thªu biÓu t­îng c«ng ty th©n sau, in m¶nh can th©n tr­íc mÇu A vµ mÇu G, kiÓm ph«i sau thªu+in, kÎ b¨ng èp tay ¸o, lµ Ðp mex, lµ bÎ nÑp ®­îc thùc hiÖn 1 c¸ch tû mØ tõ nh÷ng kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh l¾p r¸p. 3.1. NÑp ¸o Lµ Ðp mex nÑp ¸o lµ bÎ nÑp, v¾t sæ nÑp ¸o b»ng m¸y MX1K , may nÑp ¸o (nÑp lÖch xo¶) b»ng MB , nÑp ¸o mÝ 0.15cm chÆn ch©n nÑp 0.8cm diÔu nÑp ¸o 3cm, thïa khuyÕt, ®Ýnh cóc. NÑp may xong ph¶i ®¶m b¶o ªm ph¼ng kh«ng c¨ng bïng, vªnh vÓu. 3.2. Th©n tr­íc XÐn can th©n tr­íc ¸o víi m¶nh can th©n tr­íc ¸o mÇu B, mÝ 0.15 ®­êng can ¸o B ®Ì G, may b¨ng èp 1cm mÇu B vµo th©n ¸o mÇu G c¸ch ®­êng can ¸o TP= 1cm, xÐn can MC ¸o A víi th©n trø¬c ¸o , mÝ 0.15cm MC ®Ì th©n (A ®Ì G) , xÐn hai vai con ®Æt giãng vai ®¬n. 3.3. Cæ ¸o May tra cæ, ®Æt d©y bäc cæ , mÝ d©y bäc cæ. 3.4. Tay ¸o May 3 b¨ng èp 1cm mÇu B vµo tay ¸o nh­ h×nh vÏ , xÐn tra tay, xÐn bông tay, xÐn s­ên, v¾t sæ ®u«i nÑp ¸o , di cöa tay ngoµi 0.3cm. 3.5. GÊu GÊu tay vµ gÊu ¸o gÊp ®«i may chÇn 2cm. 3.6.Nh·n c¸c lo¹i M¸c chÝnh ®Æt vµo gi÷a cæ sau, hangtag b¾n vµo phÝa sau max chÝnh b»ng ®¹n nhùa. Nh·n giÊy (nh·n sö dông) nh·n ®­îc ®¹t ë ®­êng xÐn s­ên phÝa bªn tr¸i khi mÆc c¸ch gÊu ¸o 10cm. *Chó ý:Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nÐu thÊy cã sù b©t hîp lý gi÷a tiªu chuÈn mÉu cøng vµ ¸o mÉu ph¶i hái l¹i tæ tr­ëng hoÆc tæ phã. Sau khi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc trªn tæ tr­ëng mang mÉu vÒ tæ kü thuËt lµm mÉu kiÓm tra vµ ®èi chiÕu lÇn cuèi cïng( trong qu¸ tr×nh may nÕu cã ph¸t sinh g× vÒ kü thuËt vÉn ph¶i gi¶i quyÕt triÖt ®Ó) ®Ó kÞp cã hµng ®¹t tiªu chuÈn ch©t l­îng giao hµng cho kh¸ch ®óng thêi gian trong hîp ®ång. V. tiªu chuÈn lµ gÊp bao gãi 1. Lµ gÊp ¸o ph¶i ®­îc vÖ sinh c«ng nghiÖp s¹ch sÏ tr­íc khi chuyÓn xuèng tæ lµ vµ bao gãi, ¸o ph¶i ®­îc lµ ph¼ng tÊt c¶ c¸c diÖn tÝch ®­¬ng may vµ bÒ mÆt s¶n phÈm, s¶n phÈm sau khi lµ l¹i ®­îc nh©n viªn KCS kiÓm tra l¹i 1 lÇn n÷a xem cã cßn cã nh÷ng lçi g× n÷a kh«ng, nÕu vÉn cong bÈn th× l¹i ®­îc giÆt tÈy b»ng ho¸ chÊt vµ tiÕn hµnh gÊp ®ãng gãi. GÊp: BÎ cæ ¸o gÊp ¸o ®Ó lé phÇn bÒ mÆt chÝnh cña ¸o lµ phÇn th©n tr­íc vµ phÇn tay ¸o ®Ó sao cho khi cho vµo gãi tÊt c¶ c¸c chi tiÕt trªn s¶n phÈm ®Òu ®­îc nh×n thÊy râ, gÊp theo kÝch th­íc giÊy lãt quy ®Þnh trong m· nµy lµ D x R 24cm x 32cm. 2. Nh·n treo Nh·n treo ®­îc treo vµo cóc ¸o phÝa tr­íc ngùc ¸o, nh·n treo cã ghi gi¸, mµu, cì treo b»ng ®¹n nhùa dµi 3cm. 3. §ãng gãi Mçi s¶n phÈm cho vµo 1 tói PP cã in h×nh trÎ em cã kÝch th­íc DxR lµ 26cmx40cm. MÆt b»ng v¶i thùc tÕ m·: 0505t1- pe224ncfi ( pi 125/05) ( Khæ èng 0.67m) 1. MÇu G ( xÎ khæ): - 2.82m x 1.32m = 02 ¸o cì 14+ 02 ¸o cì 16+ QXE cì 2. - 1.14m x 1.31m = 02 ¸o cì 12. - 1.09m x 1.32m = 02 ¸o cì 10. - 1.78m x 1.32m = 04 ¸o cì 8. - 1.21m x 1.32m = 03 ¸o cì 6. 2. MÇu B ( xÎ khæ ): - 0.96m x 1.32m = 02 ¸o cì 6 + 02 ¸o cì 8 + 04 ¸o cì 10 + 04 ¸o cì 12 + 04 ¸o cì 14 + 04 ¸o cì 16. 3. MÇu A ( khæ èng ): - 2.59m x 0.67m = 03 ¸o cì 6 + 03 ¸o cì 8 + 06 ¸o cì 10 + 06 ¸o cì 12 + 06 ¸o cì 14 + 06 ¸o cì 16. 4. B¨ng èp mÇu B: - 1m x 0.67m = 14 ¸o c¸c cì. B¶ng h­íng dÉn sö dông nguyªn phô liÖu M· hµng: 0505T1- PE224NCFI ¸o Polo- shirt trÎ em can pha in Kh¸ch hµng: Phßng th­¬ng m¹i stt Nguyªn phô liÖu M· sè §VT MÉu 1 MÇu G L.GREY C0417 m SAND DKN0403* m GREY C0402 m 2 MÇu A GREY C0402 m BEIGE T0428 m 3 MÇu B ORANGE C0415 m 4 ChØ mÇuG B0431 Cuén 5 ChØ mÇu A 9749 Cuén 6 ChØ mÇu B 0113 Cuén 7 M¸c chÝnh C¸i 8 M¸c giÆt 100% cotton C¸i 9 Mex giÊy m 10 Cóc th¸i tr¾ng C¸i 11 M¸c gi¸ C¸i 12 Hangtag 100%cotton C¸i S¬ ®å bè trÝ d©y chuyÒn s¶n xuÊt Bµn thu hãa Bµn kiÓm ph«i M¸y chuyªn dïng M¸y b»ng M¸y thïa khuyÕt M¸y ®Ýnh cóc Thïng hµng GhÕ ngåi PhÇn iv ®¸nh gi¸ nhËn xÐt chung Víi thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu t¹i c«ng ty DÖt-May Hµ Néi cô thÓ t¹i nhµ m¸y may thêi trang em xin ®­a ra mét sè nhËn xÐt chung nh­ sau; Bé m¸y tæ chøc cña toµn c«ng ty lµ mét quy tr×nh khÐp kÝn ®¶m b¶o tiÕn ®é s¶n xuÊt nhÞp nhµng liªn tôc , c«ng ty DÖt-May Hµ Néi ®· tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt d­íi h×nh thøc chuyªn m«n ho¸ cao. C«ng ty ®· ¸p dông trong s¶n xuÊt mét sè quy tr×nh tù ®éng ho¸ trªn c¬ së: Tiªu chuÈn ho¸ c¸c ®èi t­îng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO9001:2000 vµ hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi SA8000 t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n phÈm cña c«ng ty héi nhËp theo xu h­íng chung cña khu vùc vµ thÕ giíi víi bé m¸y qu¶n lý ®¬n gi¶n gän nhÑ. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt, trong thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu t¹i c«ng ty em ®· nhËn thÊy r»ng: T¹i kho nguyªn liÖu do kh«ng gian chËt hÑp nªn nguyªn liÖu ®Ó cßn bÞ chång chÊt lªn nhau lèi ®i l¹i chËt hÑp khã kh¨n cho qu¸ tr×nh bèc dì vËn chuyÓn nguyªn liÖu vµ sÏ g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c ch÷a ch¸y nÕu cã sù cè x¶y ra. T¹i tæ c¾t, quy tr×nh tr¶i v¶i vÉn cßn lµm viÖc b»ng tay ( thñ c«ng ) nªn ®é chÝnh x¸c kh«ng cao , ®Þnh møc v¶i ch­a cao( v¶i bÞ so le, gËp khóc, v­ît qu¸ ®inhj møc cho phÐp). Khi c¾t mét m· hµng vÉn cßn nhiÒu chç v¶i thõa nhiÒu mµ kh«ng kÕt hîp s¶n xuÊt do vËy vÉn ch­a tiÕt kiÖm ®­îc v¶i. T¹i nhµ m¸y may, tuy theo c¸ch chia th× cã gi¶m ®­îc chi phÝ thêi gianvËn chuyÓn b¸n thµnh phÈm nh­ng do c«ng nh©n ngåi quen m¸y nµo th× vÉn ngåi m¸y ®ã mµ m· hµng th× lu«n lu«n thay ®æi nªn khi m· hµng míi triÓn khai s¶n xuÊt kh«ng s¾p xÕp l¹i do ®ã thêi gian hao phÝ vµo vËn chuyÓn b¸n thµnh phÈm lín. Do kh«ng gian cña nhµ m¸y chËt hÑp nªn viÖc hoµn thµnh s¶n phÈm bao gåm cã : lµ, gÊp, bao gãi, ®ãng kiÖn l¹i ë khu vùc xa cho nªn nh©n viªn chÊt l­îng, bao gãi , ®ãng kiÖn ph¶i ®i l¹i xa vµ qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng ho¸ mÊt nhiÒu thêi gian. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt chung cña em trong thêi gian thùc tËp t¹i nhµ m¸y may thêi trang c«ng ty DÖt-May Hµ Néi , cã thÓ ch­a ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c nh­ng nÕu nhµ m¸y kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khuyÕt ®iÓm trªn sÏ gióp ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n trong s¶n xuÊt. KÕt luËn Ngµy nay nhu cÇu mÆc ®Ñp cña con ng­êi trong x· héi ngµy cµng t¨ng cao ®iÒu nµy ®· vµ ®ang ®Æt ra tr­íc m¾t c¸c c«ng ty may rÊt nhiÒu thö th¸ch nh­ng ®ång thêi còng më ra nhiÒu c¬ héi ®Ó c¸c c«ng ty tù kh¼ng ®Þnh m×nh. C«ng ty DÖt-May Hµ Néi còng lµ mét thµnh viªn gãp phÇn trong nhu cÇu may mÆc cña x· héi tÊt nhiªn còng ph¶i ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh khèc liÖt mµ m«i tr­êng kinh doanh t¹o ra . V× vËy, trong thêi kú hiÖn nay ®Ó tån t¹i ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ m¸y mãc nhµ x­ëng , kiÓu d¸ng, mÉu m·, chÊt l­îng s¶n phÈm sao cho phï hîp , ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu chung cña m×nh lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn . ChÊt l­îng, mÉu m·, kiÓu d¸ng thêi trang quyÕt ®Þnh sù tiªu thô còng ®ång nghÜa víi viÖc quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng tr­ëng vµ dµnh nhiÒu kÕt qu¶ h¬n n÷a c«ng ty ®· thµnh lËp thªm nhµ m¸y may thêi trang (4/2002) s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thêi trang cao cÊp néi ®Þa vµ xuÊt khÈu gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo doanh thu cña c«ng ty. Vµ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng tr­ëng vµ dµnh nhiÒu kÕt qu¶ cao h¬n n÷a , c«ng ty ®· vµ ®ang tiÕp tôc ®Çu t­ vµ ®æi míi nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng cña s¶n phÈm . Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em ®· ®­îc tiÕp xóc víi thùc tÕ s¶n xuÊt, biÕt ®­îc c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ viÖc tiÕn hµnh c¸c c«ng ®o¹n ®ã trong nhµ m¸y theo tr×nh tù nh­ thÕ nµo cho hîp lý. Mét lÇn n÷a em xin göi lêi c¶m ¬n cña m×nh ®Õn gi¸o viªn h­íng dÉn, thÇy gi¸o Vò Sinh L­¬ng, c¸c c« chó, anh chÞ n¬i em thùc tËp cïng b¹n bÌ , nh÷ng ng­êi ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35313.DOC
Tài liệu liên quan