Cơ chế dịch số trong tổng đài alcatel 1000e10

Trước đây, dù đang làm việc tại một trong những tổng đài hiện đại nhất – Alcatel 1000E10 nhưng bản thân tôi chưa bao giờ ý thức hết được những đặc trưng riêng có cũng như những ứng dụng tuyệt vời của nó. Và với luận văn này cùng với sự hướng dẫn tận tình và hổ trợ nhiệt tình của Thầy giáo Lê Văn Thảnh và anh Trần Văn Đông, tôi đã có cơ hội tìm hiểu cặn kẽ hơn, sâu hơn về tổng đài Alcatel 1000 E10 – một hệ thống chuyển mạch số hiện đại, có cấu hình mở và cấu trúc module rất dễ dàng cho việc mở rộng phần cứng cũng như phát triển phần mềm. Không những thế tổng đài Alcatel 1000E10 còn có khả năng làm việc ổn định và tính an toàn cao. Qua kiến thức hổ trợ hướng dẫn từ thầy Thảnh và anh Đông, quá trình nghiên cứu từ thực tế hoạt động của tổng đài và tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tôi đã có được cái nhìn toàn diện hơn về quá trình xử lý gọi trong tổng đài mà cụ thể là quá trình phân tích dịch số và định tuyến cuộc gọi. Hoàn thành cuốn luận văn này không chỉ giúp tôi hoàn thành khoá học tại Học Viện Bưu Chính Viễn Thông mà đây còn là cuốn cẩm nang trang bị thêm kiến thức cho tôi trong công việc thực tiễn. Khoá học và cuốn luận văn đã mở ra cho tôi một chân trời với nhiều nguồn kiến thức mới làm giàu thêm vốn kiến thức hữu hạn của mình.

doc99 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 1366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ chế dịch số trong tổng đài alcatel 1000e10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ieàn phaân tích thì soá naøy ñöôïc baùo laø khoâng nhaän daïng ñöôïc. Cuoäc goïi seõ ñöôïc chuyeån tieáp. 3.2.1.d Quaù trình tieàn phaân tích cuoäc goïi lieân tænh töø thueâ bao: Nhö soá lieäu trong baûng 1, ñaây laø quaù trình tieàn phaân tích cuoäc goïi ñi ñeán tænh Ñak Laêk. Giaû söû thueâ bao quay soá bò goïi “050612345”. Luùc naøy taát caû caùc con soá nhaän, ñöôïc tìm kieám trong baûng döõ lieäu soá 1. Quaù trình naøy tuaàn töï nhö sau: Nhaän soá “0” kieåm tra döõ lieäu soá “0” ñaõ ñöôïc khôûi taïo vaø yeâu caàu nhaän theâm soá. Khi nhaän ñöôïc soá “5” tìm kieám trong baûng thaáy coù khôûi taïo vaø yeâu caàu nhaän theâm soá ñeå tieáp tuïc tieàn phaân tích. Tieáp ñeán, nhaän soá “0”, thöïc hieän tìm kieám trong baûng döõ lieäu thaáy ñaõ coù vaø khoâng yeâu caàu tieáp quaù trình tieàn phaân tích (do RCA=3). Luùc naøy seõ chuyeån sang hoaït ñoäng phaân tích. 3.2.2 Phaân tích. 3.2.2.a Muïc ñích quaù trình phaân tích Muïc ñích quaù trình phaân tích laø bieân dòch con soá nhaän ñöôïc töø quaù trình tieàn phaân tích gôûi ñeán vaø caùc con soá tieáp theo nhaän ñöôïc ñeå ñònh tuyeán ñeán ñích theo yeâu caàu cuûa cuoäc goïi vaø caùc ñöa ra caùc thoâng soá tính cöôùc. 3.2.2.b Döõ lieäu phaân tích. Döõ lieäu phaân tích laø nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeå phaân tích moät soá, noù ñöôïc chöùa trong baûng phaân tích. Coù ñeán 15 baûng phaân tích, moõi baûng thöôøng ñaûm nhieäm chöùc naêng phaân tích cho moät loaïi cuoäc goïi naøo ñoù. Cuï theå, taïi toûng ñaøi OCB Böu ñieän Thaønh phoá Ñaø Naüng söû duïng moät soá loaïi baûng chính sau: Baûng döõ lieäu 1 (tham soá TRAD=1): quy ñònh cho cho vieäc phaân tích caùc cuoäc goïi noäi haït hay noäi vuøng Baûng döõ lieäu 2 (tham soá TRAD=2): quy ñònh cho vieäc phaân tích caùc cuoäc goïi trong nöôùc . Baûng döõ lieäu 3 (tham soá TRAD=3): Baûng döõ lieäu naøy quy ñònh cho vieäc phaân tích caùc cuoäc goïi dòch vuï coäng theâm trong toång ñaøi. Baûng döõ lieäu 4 (tham soá TRAD=4): quy ñònh cho vieäc phaân tích caùc cuoäc goïi quoác teáá. Baûng döõ lieäu 5 (tham soá TRAD=5): quy ñònh cho vieäc phaân tích caùc cuoäc goïi voip Baûng döõ lieäu 6 (tham soá TRAD=6):quy ñònh cho nhaø khai thaùc. Nhöõng soá ñöôïc nhaän daïng trong baûng phaân tích thöôøng ñöôïc goïi laø maõ ñònh tuyeán. Hoaït ñoäng phaân tích thoâng thöôøng chæ ñöôïc thöïc hieän treân taäp hôïp con caùc chöõ soá hình thaønh neân maõ ñònh tuyeán. Vôùi caùch thöùc nhö vaäy, caùc soá khaùc nhau maø coù cuøng maõ ñònh tuyeán thì coù theå cuøng ñöôïc phaân tích vaø ñònh tuyeán theo cuøng moät caùch. Vieäc quy hoaïch ñaùnh soá trong moãi baûng döõ lieäu laø raát quan troïng ñoù laø vieäc khai baùo theå loaïi nhoùm soá, noù thuoäc daïng “soá ñoùng” hay “soá môû”. Vaán ñeà khai baùo soá ñoùng vaø soá môû tuøy thuoäc vaøo theå loaïi cuoäc goïi laø dòch vuï hay thoâng thöôøng. Neáu laø cuoäc goïi thoâng thöôøng thì phuï thuoäc vaøo trình ñoä daân trí maø khai baùo laø soá ñoùng hay soá môû. Khai baùo “Soá ñoùng” laø khai baùo ñoä daøi cuûa daõy soá thueâ bao, noù laø moät soá löôïng coá ñònh. Khai baùo “soá môû” laø khai baùo ñoä daøi daõy soá thueâ bao naèm trong khoaûng naøo ñoù. Vôùi vieäc khai baùo döõ lieäu kieåu “soá ñoùng” thì vieäc xöû lyù cuûa toång ñaøi nhanh hôn so vôùi tröôøng hôïp khai baùo “soá môû”. 3.2.2.c Hoaït ñoäng phaân tích: Khi nhaän ñöôïc caùc thoâng tin veà TRAD vaø daõy soá cuûa quaù trình tieàn phaân tích gôûi ñeán, quaù trình phaân tích seõ thöïc hieän truy vaán trong baûng soá lieäu do giaù trò TRAD trong tieàn phaân tích quy ñònh, noù seõ thöïc hieän phaân tích laïi taát caû caùc con soá trong tieàn phaân tích gôûi ñeán. Nhaø laäp trình toång ñaøi bao giôø cuõng laäp trình chieàu daøi daõy soá “maõ ñònh tuyeán” trong quaù trình phaân tích laø daøi hôn quaù trình “tieàn phaân tích”. Ví duï: maõ truy vaán ñeán cuoäc goïi ñi Ñaklak goàm 3 chöõ soá 508. Nhö vaäy khi nhaän ñöôïc ñaày ñuû 508, keát hôïp vôùi ñaëc tính theå loaïi cuûa thueâ bao ñeå xaùc ñònh höôùng cuoäc goïi cuûa thueâ bao vaø theå loaïi tính cöôùc. Quaù trình phaân tích vaãn tieáp tuïc yeâu caàu nhaän theâm soá löôïng caùc con soá caàn thieát ñeå ñaûm baûo ñuû soá löôïng con soá thöïc hieän cuoäc goïi ñeán ñích yeâu caàu. Vôùi caùch ñaùnh soá môû thì phuï thuoäc vaøo hai tham soá: RCMI vaø RCMA. Trong ñoù: RCMI laø soá con soá toái thieåu maø thueâ bao caàn phaûi baám, RCMA laø soá con soá lôùn nhaát maø thueâ bao baám coù hieäu löïc. Vôùi caùch ñaùnh soá ñoùng thì tham soá RDC quyeát ñònh soá löôïng con soá thueâ bao baám coù hieäu löïc. Ví duï khai baùo soá ñoùng: TRAD = 01 IND =894 RDC= 06 CIA = 1< 14+ 16< 64 ACH= 0002 + 15 ACH= 0018 CIX = 1< 13+ 18< 25+ 27< 64 PTX= 1 + 14< 15 + 65<128 PTX= 0 + 16 PTX= 29 + 17 PTX= 40 + 26 PTX= 37 Ví duï khai baùo soá môû: TRAD = 02 IND =358 RCMI = 07 RCMA = 08 CIA = 1+ 3< 14+ 16+ 25+ 27< 64 ACH= 0360 + 2 ACH= 0364 + 15 ACH= 0018 + 17< 24 ACH= 0024 + 26 ACH= 0546 CIX = 1< 14+ 16+ 25< 64 PTX= 37 + 15+ 17< 24 + 65<128 PTX= 0 Nhö vaäy, sau khi so saùnh vôùi döõ lieäu trong baûng phaân tích seõ cho chuùng ta hai thoâng tin quan troïng ñoù laø : “Höôùng cuoäc goïi” vaø “Baûng giaù trò cöôùc”. “Höôùng cuoäc goïi”: laø kieåm tra xem thueâ bao coù ñöôïc pheùp goïi khoâng, theå loaïi cuoäc goïi laø lieân ñaøi hay noâïi maïng,.… Caùc höôùng cuoäc goïi theo ví duï treân laø caùc ACH vaø caùc giaù trò trong tham soá CIA duøng ñeå nhaän bieát ñöôïc pheùp hay khoâng ñöôïc pheùp goïi “Baûng giaù cöôùc”: ñeå tính cöôùc töông öùng vôùi “höôùng cuoäc goïi” khi cuoäc goïi ñöôïc keát noái thaønh coâng. Caùc “baûng giaù cöôùc” theo ví duï treân laø caùc PTX, caùc giaù trò trong CIX quy ñònh cho pheùp tính cöôùc hay khoâng. 3.2.3 Ñònh tuyeán vaø tính cöôùc cuoäc goïi 3.2.3.a Vai troø cuûa ñònh tuyeán: Ñònh tuyeán laø tìm ra ñöôøng ñi cuûa cuoäc goïi, trong toång ñaøi Acatel 1000 E10 caùc ACH chính laø caùc tuyeán goïi, coù toái ña laø 4095 ACH Tuøy thuoäc vaøo töøng loaïi ñònh tuyeán maø ñöôøng ñi naøy coù theå laø chuøm keânh trung keá, coù theå laø thieát bò truyeàn caùc thoâng baùo ñöôïc ghi saün hoaëc ñeán thueâ bao noäi haït…. 3.2.3.b Caùc loaïi ñònh tuyeán Coù nhieàu kieåu ñònh tuyeán khaùc nhau, vieäc choïn löïa kieåu naøo laø tuøy thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau ñaây: Loaïi cuoäc goïi: noäi haït, lieân tænh, caùc dòch vuï khaån caáp Vuøng ñòa lyù Toång ñaøi Acatel 1000 E10 Ñaø Naüng söû duïng caùc kieåu ñònh tuyeán sau ñaây: Kieåu TYPE=1: Ñònh tuyeán leân chuøm trung keá coù truyeàn soá bò goïi Kieåu naøy ñöôïc söû duïng ñoái vôùi caùc cuoäc goïi lieân tænh, di ñoäng, quoác teá hoaëc ñeán thueâ bao cuûa moät toång ñaøi khaùc ñöôïc ñaáu noái vôùi toång ñaøi cuûa Böu ñieän Ñaø Naüng. @ACHIN: CEN=1/07-06-19/15 H 36 MN 34/INTERROGATION SUR UN ACHEMINEMENT @ACH=341: TRAITEMENT TGPAIN ACC ACH= 0341 TYPE= 01 NFSC= LTI7M RCR= 04 ACD= 0342 AC= 03-00 RPCE= 01 DIS= C+ TR+ SR3+ SR4+SR15 TRAITEMENT TGPAIN EXC Trong ñoù: NFSC teân chuøm trung keá goïi ñi ACD: ACH höôùng traøn, khi tuyeán 341 bò traøn thì caùc cuoäc goïi seõ ñöôïc ñònh tuyeán leân tuyeán ACH=342 AC: Maõ truy caäp (Access code), maõ naøy ñöôïc truyeàn ñi cuøng vôùi soá bò goïi, thoâng soá naøy gaén chuøm keânh söû duïng baùo hieäu C7(laø tham soá NAI trong baùo hieäu soá 7) AC = 1 : Noäi haït AC = 3 : lieân tænh AC = 4 : Quoác teá RPCE: vò trí con soá ñaàu tieân ñöôïc truyeàn ñi RCR: soá con soá ñöôïc truyeàn ñi trong moät laàn, ôû ñaây cöù truyeàn ñi töøng 4 con soá moät laàn DIS: Ñaëc tính cuûa tuyeán C: cho pheùp cuoäc goïi ñeán TR: cho pheùp chuyeån tieáp cuoäc goïi SRi: duøng ñeå cho pheùp hay khoâng cho pheùp cuoäc goïi leân höôùng naøy. Thoâng soá naøy do caùc nhaø khai thaùc toång ñaøi laäp trình theo muïc ñích quy hoaïch cuûa hoï. Kieåu TYPE=3: Kieåu ñònh tuyeán noäi haït, ñònh tuyeán cuoäc goïi ñeán caùc thueâ bao thuoäc toång ñaøi @ACHIN: CEN=1/07-06-19/15 H 36 MN 34/INTERROGATION SUR UN ACHEMINEMENT @ACH=1: TRAITEMENT TGPAIN ACC ACH= 0001 TYPE= 03 DIS= C+SR15 TRAITEMENT TGPAIN EXC Kieåu TYPE=4: Kieåu ñònh tuyeán ñeán caùc baûn tin thoâng baùo @ACHIN: CEN=1/07-06-19/15 H 36 MN 34/INTERROGATION SUR UN ACHEMINEMENT @ACH=18: TRAITEMENT TGPAIN ACC ACH= 0018 TYPE= 04 FILM = 008 DIS= C+ IRV TRAITEMENT TGPAIN EXC Caùc thoâng baùo ñöôïc goïi laø caùc FILM, moãi FILM ñöôïc ñaùnh moät con soá vaø noäi dung cuûa noù do nhaø khai thaùc ghi saün vaø laäp trình. Ví duï FILM = 08 coù noäi dung: “ Soá maùy naøy ñang dòch chuyeån” Kieåu TYPE=5: Ñònh tuyeán ñeán thieát bò ño kieåm Kieåu TYPE=6: Ñònh tuyeán vôùi vieäc taïo laïi caùc con soá ñòa chæ @ACHIN: CEN=1/07-06-19/15 H 36 MN 34/INTERROGATION SUR UN ACHEMINEMENT @ACH=142: TRAITEMENT TGPAIN ACC ACH= 0142 TYPE= 06 NAR = 893222 RCR= 01 DIS= C+ URG+SR15 CAR= PRE001 TRAITEMENT TGPAIN EXC/ Kieåu ñònh tuyeán naøy duøng cho caùc cuoäc goïi laø caùc dòch vuï soá taét, nhö 113, 114, 115,116… NAR: con soá ñöôïc taïo laïi, laø ñích ñeán cuûa cuoäc goïi URG: chæ ñònh cuoäc goïi khaån caáp CAR = PRE001: Quay laïi tieàn phaân tích con soá NAR Kieåu TYPE = 7: Ñònh tuyeán theo vuøng ñòa lyù @ACHIN: CEN=1/07-06-19/15 H 36 MN 34/INTERROGATION SUR UN ACHEMINEMENT @ACH=9: TRAITEMENT TGPAIN ACC ACH= 0009 TYPE= 07 ACH= 0214 CIA= 1< 33+ 37< 64 + 65<128 +129<192 +193<255 ACH= 0215 CIA= 34< 36 TRAITEMENT TGPAIN EXC Kieåu ñònh tuyeán naøy thöôøng söû duïng ñeå phaân chia cuoäc goïi leân caùc tuyeán môùi döïa theo vuøng ñòa lyù cuûa thueâ bao chuû goïi (ZG). ÖÙng vôùi moãi giaù trò ZG thì coù theå phaân boá theo moät tuyeán khaùc nhau. Giaù trò ZG töø 1 ñeán 255 Vôùi ACH = 9 nhö treân, ZG coù giaù trò töø 34 ñeán 36 thì ñi theo tuyeán ACH = 215, ZG coøn laïi ñi theo tuyeán ACH = 214 Trong thöïc teá, kieåu ñònh tuyeán naøy ñöôïc aùp duïng cho höôùng goïi baùo chaùy 114, cuï theå: thueâ bao thuoäc khu vöïc ñòa lyù naøo thì khi goïi 114 seõ ñeán trung taâm cöùu hoûa thuoäc khu vöïc ñoù. Ñieàu naøy ñaûm baûo coâng taùc chöõa chaùy nhanh choùng, kòp thôøi. Kieåu TYPE = 10: Ñònh tuyeán theo thôøi gian Thôøi gian trong ngaøy ñöôïc chia thaønh töøng khoaûng (tuøy theo caùch tính toaùn cuûa ngöôøi ñieàu haønh maïng vaø nhu caàu cuûa khaùch haøng), öùng vôùi töøng khoaûng thôøi gian naøy laø caùc tuyeán khaùc nhau. Kieåu TYPE = 11: Ñònh tuyeán chia taûi @ACHIN: CEN=1/07-06-19/15 H 36 MN 34/INTERROGATION SUR UN ACHEMINEMENT @ACH=344: TRAITEMENT TGPAIN ACC ACH= 0344 TYPE= 11 ACM= 0345-045+0346-055 DIS= NT2 TRAITEMENT TGPAIN EXC Kieåu ñònh tuyeán naøy coù theå chia taûi töø 2 ñeán 8 tuyeán, moãi tuyeán öùng vôùi tyû leä phaàn traêm cuoäc goïi ñi treân tuyeán ñoù. Toång phaàn traêm naøy baèng 100. Vôùi ACH = 344 treân ñöôïc phaân theo 2 tuyeán, tuyeán 346 chieám 45% toång soá cuoäc goïi, tuyeán 345 chieám 55 % toång soá cuoäc goïi. Treân ñaây laø moät soá kieåu ñònh tuyeán cô baûn ñang söû duïng taïi toång ñaøi A1000E10 Ñaø Naüng, ngoaøi ra ñeå phuø hôïp vôùi nhu caàu thöïc teá, phuø hôïp vôùi yù ñoà cuûa nhaø quaûn lyù maïng vaø yeâu caàu cuûa khaùch haøng maø nhaø khai thaùc coù theå keát hôïp caùc loaïi ñònh tuyeán vôùi nhau. Sau ñaây chuùng ta seõ laáy moät vaøi ví duï cuï theå ñeå thaáy ñöôïc söï keát hôïp tuyeät vôøi cuûa caùc loaïi ñònh tuyeán. Ví duï: Kieåu ñònh tuyeán soá 6 (TYPE =6) laø kieåu ñònh tuyeán vôùi vieäc taïo laïi caùc con soá ñòa chæ, kieåu ñònh tuyeán naøy duøng cho caùc cuoäc goïi laø caùc dòch vuï soá taét nhö 113, 114, 115……Tuy nhieân neáu chæ coù moãi loaïi ñònh tuyeán naøy thoâi thì vaãn chöa thoûa maõn ñöôïc nhu caàu thöïc teá, chaúng haïn khi ngöôøi daân caàn goïi 114 ñeå baùo chaùy thì mong muoán ñeán ñöôïc traïm chöõa chaùy gaàn nôi xaûy ra chaùy nhaát. Chính vì leõ ñoù caàn phaûi keát hôïp vôùi kieåu ñònh tuyeán soá 7 ( TYPE =7) laø loaïi ñònh tuyeán theo vuøng ñòa lyù, kieåu ñònh tuyeán naøy söû duïng nhaèm phaân chia cuoäc goïi leân caùc tuyeán môùi theo vuøng ñòa lyù cuûa thueâ bao chuû goïi. Ta cuõng coù theå keát hôïp kieåu ñònh tuyeán TYPE = 10 vôùi TYPE = 6, TYPE = 10 vôùi TYPE = 1, TYPE = 11 vôùi TYPE = 1 ñeå phuø hôïp vôùi yeâu caàu thöïc teá. 3.2.3.c Tính cöôùc cuoäc goïi: Sau khi keát thuùc giai ñoaïn phaân tích, song song vôùi ñònh tuyeán cuoäc goïi ñeán ñích, cuï theå laø xaùc ñònh chuøm trung keá höôùng ñi cho cuoäc goïi, thì toång ñaøi cuõng xaùc ñònh caùc thoâng soá tính cöôùc (PTX) cho quaù trình tính cöôùc. Caùc thoâng soá tính cöôùc ñöôïc löu tröõ trong moät thanh ghi coù teân laø TX vaø do phaàn meàm MLTX quaûn lyù. Khi cuoäc goïi ñaõ ñöôïc ñònh tuyeán thaønh coâng, thì phaàn meàm MRTX seõ nhaän ñöôïc moät thoâng baùo, luùc naøy noù seõ kích hoaït thanh ghi TX baét ñaàu quùa trình tính cöôùc. Phaàn meàm seõ giaùm saùt cho ñeán khi nhaän ñöôïc tín hieäu keát thuùc cuoäc goïi, luùc naøy noù keát thuùc vieäc tính cöôùc. PTX ACH Phaân tích CTX = k CTXS=0 Tính cöôùc nhö CTX = k Tính 1 chu kyø theo CTX = k, sau ñoù tính theo CTXS Ñ S Chæ soá möùc cöôùc thöù nhaát ZTX PTX keùp Chæ soá möùc cöôùc thöù hai CAX PTX ñôn Trong toång ñaøi Acatel 1000 E10, thoâng soá cöôùc PTX goàm töø 0 ñeán 255 1/ PTX ñôn: Hieän nay, caùc cuoäc goïi lieân tænh ñöôïc tính cöôùc theo tham soá cöôùc PTX=37, vôùi noäi dung nhö sau: @PTXIN: CEN=1/07-06-19/16 H 27 MN 53/INTERROG. DES PARAMETRES DE TAXATION @PTX=37,ED=OUI: TRAITEMENT TGDTAX ACC PTX=37 TYPE=1 GFD=2 CTX=137 MCT=1 CPTX=1 MDTX=P137 TXD=NON INDTX=0 TRAITEMENT TGDTAX EXC Trong tham soá cöôùc naøy coù nhieàu tham soá, ôû ñaây chæ quan taâm 1 vaøi thoâng soá caàn thieát sau: Tham soá CPTX: soá coâng tô cöôùc soá soá , coù 4 coâng tô nhö sau: CPTX = 0: goïi laø coâng tô noäi haït, duøng ñeå ghi caùc cuoäc goïi noäi haït, dòch vuï 108x CPTX = 1: goïi laø coâng tô lieân tænh, duøng ñeå ghi caùc cuoäc goïi di ñoäng, lieân tænh CPTX = 2: goïi laø coâng tô quoác teá, duøng ñeå ghi caùc cuoäc goïi quoác teá CPTX = 3: goïi laø coâng tô dòch vuï, duøng ñeå ghi cöôùc cho caùc dòch vuï coäng theâm cuûa toång ñaøi Tham soá MCT: laø kieåu thay ñoåi toác ñoä tính cöôùc (rate change mode), thoâng soá naøy ñieàu khieån vò trí giöõa hai toác ñoä tính cöôùc trong suoát cuoäc goïi: MCT = 1: khoâng thay ñoåi toác ñoä tính cöôùc MCT = 2: thay ñoåi kieåu tính cöôùc taïi thôøi ñieåm keát thuùc chu kyø hieän taïi MCT = 3: thay ñoåi kieåu tính cöôùc ngay laäp töùc Tham soá CTX goïi laø maõ cöôùc Xeùt maõ cöôùc 137 STT = 01 CTX = 137 TEMPO = 000 CTXS = 000 N = 250 MTX01 = 000-0060-000 TYP = 2 NTP = 001 ACT MTX02 = 000-0060-000 TYP = 2 NTP = 001 Tham soá NTP laø soá ñôn vò cöôùc trong moãi chu kyø Tham soá MTX : goïi laø kieåu tính cöôùc (charging mode), MTX = Q + P +P’ Trong ñoù: Q laø cöôùc keát noái, P vaø P’ laø chu kyø Vôùi MTX treân thì khi cuoäc goïi baét ñaàu tính cöôùc thì coâng tô khoâng nhaûy cöôùc, sau ñoù cöù moãi 60 giaây, coâng tô cöôùc taêng leân 1 ñôn vò Coù hai coâng tô cöôùc, hieän taïi coâng tô MTX01 ñang ñöôïc kích hoaït Tham soá CTXS laø maõ cöôùc tieáp theo, trong tröôøng hôïp CTXS khaùc 0, thì trong chu kyø tieáp theo cuoäc goïi seõ ñöôïc tính cöôùc theo maõ cöôùc naøy. 2/ PTX keùp: Xeùt PTX = 54: PTX=54 TYPE=2 PTXM=0 CIX=1<38 PTXM=56 CIX=39 PTXM=0 CIX=40<64 Coâng tô cöôùc naøy duøng trong tröôøng hôïp tính cöôùc cuoäc goïi theo vuøng ñòa lyù. Luùc naøy, coù söû duïng chæ soá tính cöôùc thöù hai laø CAX (tham soá naøy ñöôïc gaùn cho moãi thueâ bao) , cuï theå: Vôùi CAX = 1<38 vaø 40<64: thì PTX = 0, töùc khoâng tính cöôùc Vôùi CAX= 39: thì PTX = 56 CHÖÔNG 4: CAÙC LEÄNH KHAI BAÙO VAØ ÖÙNG DUÏNG. 4.1 CAÙC LEÄNH HOÛI ÑEÅ THAM KHAÛO. 4.1.1 Hoûi MIC coøn troáng: @EQTIN: @AMET=SMT(1<64) – ETU(1<32) – ET(1<4): @AFLR=AFUR(1<223)-MIC: tröôøng hôïp SMT2G: MIC=0<15 tröôøng hôïp SMT2G: MIC=0<3 Trong caû hai tröôøng hôïp hoûi ,neáu khoâng thaáy xuaát hieän thì roãi vaø coù theå söû duïng 4.1.2 Lieät keâ ñöôøng döõ lieäu @LDIL: @TYLD=X; (X=1ÛRN: lieân ñaøi , X=2ÛRL: noäi ñaøi) 4.1.3 Hoûi ñöôøng baùo hieäu COC @FSMIN: @TYR=RN: lieân ñaøi RL: noäi ñaøi @CSMIN: @PS=X,TYR=RN: lieân ñaøi RL: noäi ñaøi 4.1.4 Lieät keâ phaân tích baùo hieäu @ANSIL: @TYR=RN: lieân ñaøi RL: noäi ñaøi 4.1.5 Lieät keâ tuyeán baùo hieäu @ASMIL: @TYR=RN: lieân ñaøi RL: noäi ñaøi 4.1.6 Hoûi nhoùm trung keá: @FSCIN: @NFSC= teân chuøm; leänh naøy xem chi tieát taát caû caùc keânh thuoäc chuøm @FSCMO: @NFSC= teân chuøm; leänh naøy xem thoâng soá vaø soá löôïng keânh thuoäc chuøm 4.2 CAÙC LEÄNH THÖÏC HIEÄN KHÔÛI TAÏO 1 CHUØM TRUNG KEÁ 4.2.1 Taïo PCM @MICCR: @AFLR=AFUR-MIC, AMET=SMT-ETU-ET,VV=NON: duøng cho taïo E1/C7 @AFLR=AFUR-MIC, AMET=SMT-ETU-ET,VV=OUI: duøng cho taïo R2/C7 4.2.2 Taïo ñöôøng döõ lieäu @LDCR: @AFCTE=AFUR-MIC-TS,TYLD=1,ILS=PSx,SRV=RN(RL): TS: khe thôøi gian 4.2.3 Taïo ñöôøng baùo hieäu @FSMCR: @PS=x,TYR=RN(RL),LOI=2,COC=0,RANC=0,TSV=1,NFSM=X,SRV=RN(RL),ILS=PSx0: theâm ñöôøng baùo hieäu vaøo chuøm môùi vöøa taïo @FSMAD: @TYR=RN(RL),COC=1,RANC=1,TSV=2,NFSM=X,SRV=RN(RL): 4.2.4 Ñònh tuyeán baùo hieäu: Tröôùc ñoá ta hoûi leänh @ASMIL: @TYR=RN(RL): ñeå choïn ASM tieáp theo @ASMCR: @ASM=X,LOI=2,RANF=0,TYR Û=RN(RL),NFSM=X: 4.2.5 Phaân tích ñònh tuyeán @ ANSCR: @PS=x,ASM=y,TYR=RN(RL): @o; 4.2.6 Thay ñoåi traïng thaùi ñöôøng baùo hieäu: @CSMMO: @PS=x,COC=0<1,TYR=RN(RL),EÙTCS=ACTI+NBLO: 4.2.7 Taïo chuøm trung keá 4.2.7.a Taïo chuøm C7 @FSCCR: @NFSC=a,AFCT=afur-mic-ts(2<31),PS=x,GENR=M,SG=L10E07,CSC=0,CIC=2<31: (tröôøng hôïp naøy ta choïn CIC=1(keânh ñaøu tieân cuûa luoàng) laøm keânh baùo hieäu) GENR=M: hai höôùng keát hôïp 4.2.7.b taïo chuøm R2 @FSCCR: @NFSC=a,AFCT=afur-mic-ts(1<15), GENR=S,SG=L3E2,GABC=S1,INDE=9999,CTA=VSG3: tröôøng hôïp höôùng ñi @NFSC=a,AFCT=afur-mic-ts(17<31), GENR=E,SG=L3E2,GABC=S1,CTA=VSG3: tröôøng hôïp höôùng veà 4.2.8 Taïo höôùng ACH @ACHCR: @ACH=a(1<4095),NFSC=x,TYPE=b,RCR=c,RPCE=D,DIS=C+TR: ACH: soá höôùng ñònh tuyeán NFSC: chuøm keânh TYPE: loaïi ñònh tuyeán RCR: giôùi haïn con soá nhaän ñöôïc ñeå truyeàn ñi RPCE: giôùi haïn con soá ñaøu tieân ñöôïc göûi DIS: phaân bieät Tuøy theo loaïi ñònh tuyeán laø noäi haït, chia taûi,höôùng traøn, theo vuøng ñòa lyù, ñeán soá taét.. .maø ta coù tham soá TYPE khaùc nhau 4.2.9 Taïo ñaàu IND cuûa thueâ bao ñaøi ñoùi phöông: @INDCR: @IND=a,TRAD=b,ACHN=c-1<128,PTXN=d-1<128: IND: maõ ñònh tuyeán TRAD: Baûng phaân tích (1<15) ACHN:Danh saùch chæ muïc ñònh tuyeán(c: soá tuyeán) PTXN: danh saùch chæ muïc tham soá cöôùc 4.2.10 Ñöa caùc keânh veà traïng thaùi hoaït ñoäng: @CTMO: @AFCT=afur-mic-ts(1<31),ETAT=/BLOA+BLOD: 4.3 KHAI BAÙO CHUØM TRUNG KEÁ SOÁ 7 TÖØ OCB2/9 ÑEÁN OCB BAÉC MYÕ AN 4.3.1 Taïo PCM: @MICCR: @AFLR=199-1,AMET=4-7-3,VV=NON: @AFLR=205-1,AMET=3-7-3,VV=NON: ……… @AFLR=205-6,AMET=3-12-2,VV=OUI: (E1/R2) @AFLR=205-7,AMET=3-13-2,VV=OUI: (E1/R2) 4.3.2 Taïo ñöôøng döõ lieäu: Choïn keânh soá 1 laøm keânh baùo hieäu @LDCR: CEN=1/07-03-27/21 H 55 MN 18/CREATION LIAISON DE DONNEES @AFCTE=199-1-1,TYLD=1,ILS=PS51210,SRV=RN: TRAITEMENT TEXGLD ACC SRV = RN , ILS = PS51210 , NLD = 0111 TYLD = 01 , FSLD = 000 , RCONF = 0 , SURV = 0 AFCTE = 199-01-01 ALRXE = 02-121 , AFVTE = 199-01-01 AFTSX = 01-137-16 TRAITEMENT TEXGLD EXC @AFCTE=205-1-1,TYLD=1,ILS=PS51211,SRV=RN: TRAITEMENT TEXGLD ACC SRV = RN , ILS = PS51211 , NLD = 0111 TYLD = 01 , FSLD = 000 , RCONF = 0 , SURV = 0 AFCTE = 205-05-01 ALRXE = 02-121 , AFVTE = 205-05-01 AFTSX = 01-137-16 TRAITEMENT TEXGLD EXC 4.3.3 Taïo ñöôøng baùo hieäu: @FSMCR: CEN=1/07-03-27/21 H 56 MN 33/CREATION D'UN FAISCEAU DE C.S. @PS=5121,TYR=RN,LOI=2,COC=0,RANC=0,TSV=1,NFSM=HBMC7,SRV=RN, ILS=PS51210: TRAITEMENT TFSMCR ACC NFSM= HBMC7 TYR=RN PS= 05121 LOI= 02 D= N CORR= BASE COC RANC LSD SRV ILS TSV-VTSV TSM-VTSM COM-LRX-IT ETCS 00 00 0111 RN PS51210 001-01 003-16 1-137-16 ACTI+NBLO Theâm keânh baùo hieäu thöù 2 vaøo chuøm baùo hieäu HBMC7 @FSMAD: CEN=1/07-03-27/22 H 00 MN 34/ADJONCTION D'UN CANAL SEMAPHORE @TYR=RN,COC=1,RANC=1,TSV=2,NFSM=HBMC7,ILS=PS51211,SRV=RN: TRAITEMENT TFSMAD ACC NFSM= HBMC7 TYR=RN PS= 05121 LOI= 02 D= N CORR= BASE COC RANC LSD SRV ILS TSV-VTSV TSM-VTSM COM-LRX-IT ETCS 00 00 0111 RN PS51210 001-01 003-16 1-137-16 INAC+BLOM 01 01 0112 RN PS51211 002-01 001-16 1-009-16 INAC+BLOM 4.3.4 Ñònh tuyeán baùo hieäu Duøng leänh ASMIL: TYR=RN: ñeå hoûi ra danh saùch caùc tuyeán baùo hieäu ñeå choïn tuyeán tieáp theo @ASMCR: CEN=1/07-03-27/22 H 02 MN 29/CREATION D'UN ACHEMINEMENT SEMAPHORE @ASM=7,LOI=2,RANF=0,TYR=RN,HFSM=HBMC7: TRAITEMENT TASMCR ACC TYR=RN ASM LOI NFSM0 NFSM1 NFSM2 NFSM3 007 02 HBMC7 TRAITEMENT TASMCR EXC 4.3.5 Phaân tích ñònh tuyeán: @ANSCR: CEN=1/07-03-27/22 H 04 MN 06/CREATION D'UNE ANALYSE SEMAPHORE @PS=5121,ASM=7,TYR=RN: TRAITEMENT TANSCR ACC TYR=RN PS TANS ASM ACCE ACF0 ACF1 ACF2 ACF3 05121 INDIV 007 ACT A X X X TRAITEMENT TANSCR EXC @O: 4.3.6 Thay ñoåi traïng thaùi ñöôøng baùo hieäu @CSMMO: CEN=1/07-03-27/22 H 06 MN 07/MODIF. D'ETAT D'UN CANAL SEMAPHORE @NFSM=HBMC7,COC=0,TYR=RN,ETCS=ACTI+NBLO: TRAITEMENT TPPMIL ACC NFSM = HBMC7 COC = 01 ETCS = ACTI(INAC) + NBLO(BLOM) TYR = RN TRAITEMENT TPPMIL EXC @NFSM=HBMC7,COC=1,TYR=RN,ETCS=ACTI+NBLO: TRAITEMENT TPPMIL ACC NFSM = HBMC7 COC = 01 ETCS = ACTI(INAC) + NBLO(BLOM) TYR = RN TRAITEMENT TPPMIL EXC 4.3.7 Taïo chuøm trung keá HBM1M: @FSCCR: CEN=1/07-03-27/22 H 08 MN 30/CREATION D'UN FAISCEAU @NFSC=HBM1M,PS=5121,AFCT=199-1-2<31,GENR=M,SG=L10E7,CSC=0, CIC=2<31(thoáng nhaát giöõa 2 beân): TRAITEMENT TGCCR ACC NFSC=HBM1M GENR=M SG=L10E07 PS=05121 TYR=RN AFCT =199-01-02 CIC=0002 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-03 CIC=0003 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-04 CIC=0004 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-05 CIC=0005 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-06 CIC=0006 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-07 CIC=0007 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-08 CIC=0008 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-09 CIC=0009 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-10 CIC=0010 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-11 CIC=0011 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-12 CIC=0012 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-13 CIC=0013 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-14 CIC=0014 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-15 CIC=0015 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-16 CIC=0016 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-17 CIC=0017 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-18 CIC=0018 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-19 CIC=0019 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-20 CIC=0020 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-21 CIC=0021 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-22 CIC=0022 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-23 CIC=0023 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-24 CIC=0024 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-25 CIC=0025 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-26 CIC=0026 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-27 CIC=0027 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-28 CIC=0028 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-29 CIC=0029 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-30 CIC=0030 ETAT=NENG+BLOD AFCT =199-01-31 CIC=0031 ETAT=NENG+BLOD NBCT=00030 TRAITEMENT TGCCR EXC Theâm luoàng 205-1 vaøo chuøm trung keá HBM1M @FSCAD: @NFSC=HBM1M,AFCT=205-1-2<31,CIC=42<71(thoáng nhaát 2 beân): 4.3.7.b Taïo chuøm R2 @FSCCR: CEN=1/07-03-27/11 H 00 MN 41/CREATION D'UN FAISCEAU @NFSC=HBM2D,AFCT=205-6-1<15, GENR=S, SG=L3E2,GABC=S1,INDE=9999 ,CTA =VSG3: TRAITEMENT TGCCR ACC NFSC=HBM2D GENR=S SG=L03E02 AFCT =205-06-01 ETAT=BLOM AFCT =205-06-02 ETAT=BLOM AFCT =205-06-03 ETAT=BLOM AFCT =205-06-04 ETAT=BLOM AFCT =205-06-05 ETAT=BLOM AFCT =205-06-06 ETAT=BLOM AFCT =205-06-07 ETAT=BLOM AFCT =205-06-08 ETAT=BLOM AFCT =205-06-09 ETAT=BLOM AFCT =205-06-10 ETAT=BLOM AFCT =205-06-11 ETAT=BLOM AFCT =205-06-12 ETAT=BLOM AFCT =205-06-13 ETAT=BLOM AFCT =205-06-14 ETAT=BLOM AFCT =205-06-15 ETAT=BLOM NBCT=00015 TRAITEMENT TGCCR EXC @NFSC=HBM2A,AFCT=205-6-17<31,GENR=E,SG=L3E2,GABC=S1 , CTA=VSG3: TRAITEMENT TGCCR ACC NFSC=HBM2A GENR=E SG=L03E02 AFCT =205-06-17 ETAT=BLOM AFCT =205-06-18 ETAT=BLOM AFCT =205-06-19 ETAT=BLOM AFCT =205-06-20 ETAT=BLOM AFCT =205-06-21 ETAT=BLOM AFCT =205-06-22 ETAT=BLOM AFCT =205-06-23 ETAT=BLOM AFCT =205-06-24 ETAT=BLOM AFCT =205-06-25 ETAT=BLOM AFCT =205-06-26 ETAT=BLOM AFCT =205-06-27 ETAT=BLOM AFCT =205-06-28 ETAT=BLOM AFCT =205-06-29 ETAT=BLOM AFCT =205-06-30 ETAT=BLOM AFCT =205-06-31 ETAT=BLOM NBCT=00015 TRAITEMENT TGCCR EXC Töông töï aùp luoàng coøn laïi vaøo chuøm HBM2D vaø HBM2A @FSCAD: @NFSC=HBM2D,AFCT=205-7-1<15 @NFSC=HBM2A,AFCT=205-7-17<31: 4.3.8 Taïo höôùng ACH: @ACHCR: CEN=1/07-03-27/22H 30 MN 26/CREATION D'UN ACHEMINEMENT @ACH=588,NFSC=HBM2D,TYPE=1,RCR=1,RPCE=1,DIS=C+TR: TRAITEMENT TGPACR ACC ACH= 0588 TYPE= 01 NFSC= HBM2D RCR= 01 AC= 01-00 RPCE= 01 DIS= C+ TR VALIDATION? @O; TRAITEMENT TGPACR EXC @O: @ACH=580+589, NFSC=HBM1M,TYPE=1,RCR=1,RPCE=1,AC=1-0,ACD=588, DIS=C+TR+DRA08: TRAITEMENT TGPACR ACC ACH= 0580 TYPE= 01 NFSC= HBM1M RCR= 01 ACD= 0588 AC= 01-00 RPCE= 01 DIS= C+ TR+ DRA08 ACH= 0589 TYPE= 01 NFSC= HBM1M RCR= 01 ACD= 0588 AC= 01-00 RPCE= 01 DIS= C+ TR+ DRA08 TRAITEMENT TGPAIN EXC @ACH=581,TYPE=7,ACM=24-1<255: TRAITEMENT TGPACR ACC ACH= 0581 TYPE= 07 ACH= 0024 CIA= 1< 64 + 65<128 +129<192 +193<255 @O: @ACH=582,TYPE=7,ACM=589-31+589-36<38+24-1<30+24-32<35+24-39<255: TRAITEMENT TGPACR ACC ACH= 0582 TYPE= 07 ACH= 0024 CIA= 1< 30+ 32< 35+ 39< 64 + 65<128 +129<192 +193<255 ACH= 0589 CIA= 31+ 36< 38 TRAITEMENT TGPACR EXC @ACH=583,TYPE=7,ACM=589-46+24-1<45+24-47<255: TRAITEMENT TGPACR ACC ACH= 0583 TYPE= 07 ACH= 0024 CIA= 1< 45+ 47< 64 + 65<128 +129<192 +193<255 ACH= 0589 CIA= 46 TRAITEMENT TGPACR EXC Hoûi ACH=24 @ACHIN: CEN=1/07-03-27/22 H 57 MN 56/INTERROGATION SUR UN ACHEMINEMENT @ACH=24: TRAITEMENT TGPAIN ACC ACH= 0024 TYPE= 04 FILM = 008 TRAITEMENT TGPAIN EXC 4.3.9 Taïo ñaàu soá ñaøi ñoái phöông: Giaû söû ñaàu soá ñaøi ñoái phöông laø 957 @INDCR: CEN=1/07-03-27/22 H 58 MN 55/CREATION D'ANALYSE @IND=957,TRAD=1,ACHN=580-1<5+580-20<21+581-31+582-32+583-33+24-6<19+24-22<30+24-34<64, PTXN=1-1<128: TRAITEMENT TGAIIN ACC TRAD = 01 IND =957 RDC= 06 CIA = 1< 5+20<21 ACH= 0580 + 6< 19+ 22< 30+ 34< 64 ACH= 0024 + 31 ACH= 0581 + 32 ACH= 0582 + 33 ACH= 0583 CIX = 1< 64 + 65<128 PTX= 1 TRAITEMENT TGAIIN EXC 4.3.10 Môû caùc keânh vöøa taïo: @CTMO: CEN=1/07-03-27/23 H 06 MN 00/MODIF. ETAT CIRCUIT TERMINAL @AF CT=199-1-2<31,ETAT=/BLOA+BLOD: TRAITEMENT TPPMIL ACC AFCT = 199-01-02 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00002 TYR = RN AFCT = 199-01-03 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00003 TYR = RN AFCT = 199-01-04 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00004 TYR = RN AFCT = 199-01-05 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00005 TYR = RN AFCT = 199-01-06 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00006 TYR = RN AFCT = 199-01-07 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00007 TYR = RN AFCT = 199-01-08 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00008 TYR = RN AFCT = 199-01-09 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00009 TYR = RN AFCT = 199-01-10 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00010 TYR = RN AFCT = 199-01-11 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00011 TYR = RN AFCT = 199-01-12 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00012 TYR = RN AFCT = 199-01-13 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00013 TYR = RN AFCT = 199-01-14 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00014 TYR = RN AFCT = 199-01-15 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00015 TYR = RN AFCT = 199-01-16 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00016 TYR = RN AFCT = 199-01-17 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00017 TYR = RN AFCT = 199-01-18 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00018 TYR = RN AFCT = 199-01-19 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00019 TYR = RN AFCT = 199-01-20 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00020 TYR = RN AFCT = 199-01-21 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00021 TYR = RN AFCT = 199-01-22 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00022 TYR = RN AFCT = 199-01-23 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00023 TYR = RN AFCT = 199-01-24 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00024 TYR = RN AFCT = 199-01-25 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00025 TYR = RN AFCT = 199-01-26 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00026 TYR = RN AFCT = 199-01-27 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00027 TYR = RN AFCT = 199-01-28 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00028 TYR = RN AFCT = 199-01-29 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00029 TYR = RN AFCT = 199-01-30 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00030 TYR = RN AFCT = 199-01-31 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00031 TYR = RN @AF CT=205-1-2<31,ETAT=/BLOA+BLOD: TRAITEMENT TPPMIL ACC AFCT = 205-01-02 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00002 TYR = RN AFCT = 205-01-03 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00003 TYR = RN AFCT = 205-01-04 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00004 TYR = RN AFCT = 205-01-05 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00005 TYR = RN AFCT = 205-01-06 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00006 TYR = RN AFCT = 205-01-07 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00007 TYR = RN AFCT = 205-01-08 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00008 TYR = RN AFCT = 205-01-09 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00009 TYR = RN AFCT = 205-01-10 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00010 TYR = RN AFCT = 205-01-11 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00011 TYR = RN AFCT = 205-01-12 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00012 TYR = RN AFCT = 205-01-13 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00013 TYR = RN AFCT = 205-01-14 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00014 TYR = RN AFCT = 205-01-15 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00015 TYR = RN AFCT = 205-01-16 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00016 TYR = RN AFCT = 205-01-17 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00017 TYR = RN AFCT = 205-01-18 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00018 TYR = RN AFCT = 205-01-19 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00019 TYR = RN AFCT = 205-01-20 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00020 TYR = RN AFCT = 205-01-21 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00021 TYR = RN AFCT = 205-01-22 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00022 TYR = RN AFCT = 205-01-23 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00023 TYR = RN AFCT = 205-01-24 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00024 TYR = RN AFCT = 205-01-25 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00025 TYR = RN AFCT = 205-01-26 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00026 TYR = RN AFCT = 205-01-27 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00027 TYR = RN AFCT = 205-01-28 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00028 TYR = RN AFCT = 205-01-29 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00029 TYR = RN AFCT = 205-01-30 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00030 TYR = RN AFCT = 205-01-31 ETAT = LIBR (NENG+BLOD) NATC = CSM7 TYC = JML10E07 NFSC = HBM1M PS = 05121 CIC = 00031 TYR = RN TRAITEMENT TPPMIL EXC @AFCT=205-6-1<31,ETAT=LIBR: AFCT = 205-06-01 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-02 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-03 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-04 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-05 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-06 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-07 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-08 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-09 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-10 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-11 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-12 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-13 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-14 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-15 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JDL03E02 NFSC = HBM2D AFCT = 205-06-16 ETAT = LIBR NATC = GMIC AFCT = 205-06-17 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-18 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-19 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-20 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-21 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-22 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-23 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-24 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-25 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-26 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-27 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-28 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-29 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-30 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A AFCT = 205-06-31 ETAT = LIBR NATC = CTVV TYC = JAL03E02 NFSC = HBM2A 4.3.11 Thöû caùc keânh vöøa taïo: Tröôùc heát ta xem thieát bò cuûa thueâ bao caàn aùp leân keânh ñeå thöû. Giaû söû ta xem ñöôïc thieát bò cuûa maùy 612345 laø NE=1-0-20 @APDLA: CEN=1/07-06-27/23 H 11 MN 48/LANCEMENT D'APPELS DIRIGES @NEI=1-0-20,AFCTD=199-1-2: D'APPELS CEN=1/07-06-27/23 H 11 MN 48/LANCEMENT DIRIGES Do ñoù khi ta goïi qua ñaøi ñoái phöông thì cuoäc goïi seõ chieám keânh vöøa aùp. LÔØI KEÁT Tröôùc ñaây, duø ñang laøm vieäc taïi moät trong nhöõng toång ñaøi hieän ñaïi nhaát – Alcatel 1000E10 nhöng baûn thaân toâi chöa bao giôø yù thöùc heát ñöôïc nhöõng ñaëc tröng rieâng coù cuõng nhö nhöõng öùng duïng tuyeät vôøi cuûa noù. Vaø vôùi luaän vaên naøy cuøng vôùi söï höôùng daãn taän tình vaø hoå trôï nhieät tình cuûa Thaày giaùo Leâ Vaên Thaûnh vaø anh Traàn Vaên Ñoâng, toâi ñaõ coù cô hoäi tìm hieåu caën keõ hôn, saâu hôn veà toång ñaøi Alcatel 1000 E10 – moät heä thoáng chuyeån maïch soá hieän ñaïi, coù caáu hình môû vaø caáu truùc module raát deã daøng cho vieäc môû roäng phaàn cöùng cuõng nhö phaùt trieån phaàn meàm. Khoâng nhöõng theá toång ñaøi Alcatel 1000E10 coøn coù khaû naêng laøm vieäc oån ñònh vaø tính an toaøn cao. Qua kieán thöùc hoå trôï höôùng daãn töø thaày Thaûnh vaø anh Ñoâng, quaù trình nghieân cöùu töø thöïc teá hoaït ñoäng cuûa toång ñaøi vaø taøi lieäu, hoïc hoûi kinh nghieäm töø ñoàng nghieäp, toâi ñaõ coù ñöôïc caùi nhìn toaøn dieän hôn veà quaù trình xöû lyù goïi trong toång ñaøi maø cuï theå laø quaù trình phaân tích dòch soá vaø ñònh tuyeán cuoäc goïi. Hoaøn thaønh cuoán luaän vaên naøy khoâng chæ giuùp toâi hoaøn thaønh khoaù hoïc taïi Hoïc Vieän Böu Chính Vieãn Thoâng maø ñaây coøn laø cuoán caåm nang trang bò theâm kieán thöùc cho toâi trong coâng vieäc thöïc tieãn. Khoaù hoïc vaø cuoán luaän vaên ñaõ môû ra cho toâi moät chaân trôøi vôùi nhieàu nguoàn kieán thöùc môùi laøm giaøu theâm voán kieán thöùc höõu haïn cuûa mình. Moät laàn nöõa toâi xin caûm ôn thaày Leâ Vaên Thaûnh, anh Traàn Vaên Ñoâng, caùc anh chò em ñoàng nghieäp vaø caùc thaày coâ baïn beø ñaõ giuùp toâi hoaøn thaønh cuoán luaän vaên naøy moät caùch xuaát saéc nhaát. Traân troïng ! Sinh vieân Traàn Vaên Anh THUAÄT NGÖÕ VIEÁT TAÉT Töø vieát taét (theo tieáng Phaùp) YÙ nghóa ACHN(routing number) AE ( Echo annulation AP ( physical Address) AFUR(functional address of connection unit) BHCA : (Busy hour attempt) BIT/S (Bit per second) BL ( Local bus) BSM( Multiprocessor Station Bus) BT : (Time Base) CAS ( Channel Associated Signalling) CCX ( Switching matrix system) CCITT( International telegraph and telephone consultative committee) CLTH ( HDLC transmission link coupler) CMP ( Main Multiplex Coupler) CMS ( Secondary Multiplex Coupler) CN ( Digital Concentrator) CNE ( Remote digital concentrator) CNL ( Local digital concentrator) CPE ( Customer Premises Equipment) CRA (Call report) CRC4 ( Cyclic Redundancy Check of 4th order) CSE ( Electronic satellite concentrator) CSMP : Multiprotocol signalling coupler) CSN ( Subscriber digital acces unit) CT ( Terminal circuit) CTSV (Voice signal procesing coupler) CV ( Voltage converter or visual display unit-VDU) CVA( Alarm marshlling and display) GT ( Tone Generator) GTA ( Auxiliary equipment processing group) HDB3 ( High Density Bibolar Code) HDLC ( High level Data Link Control ) IAS INR ( Matrix link interface) IN : Intelligent network IND(area code analysed in the specified TR) INDA(Equivalent area code already used) ISDN ( integrated Service Digital Network) LAS (Access link) LAPD ( Link access Protocol for Decicated channel- D channel) LR ( Matrix Link) LRE (Extenal matrix link) LRI (Internal matrix link ) LRS MAL ( Alarm Multiplex) MAS ( Main control station access multiplex ) MC (Commom memory) MCX ( Host switching matrix ) MIS ( Inter- station multiplex ) ML ( software machine) MLCC ( Call control ML) MLCOM ( Matrix switch controller ML) ML ETA ML MQ ML MR ML OC ML PC ML PUPE ML TR ML TX ML URM MP NE NT PCM ( Pulse Code Modulation) PGS (General supervisory Station) PRE(access or routing code to be preanalysed) PREA(preanalysis file number) PTXN(number of the charging number) PUP ( Main processor unit) RCA(number of digits required before continuing preanalysis or analysis) RCE(rank of digit at which preanalysis or analysis starts) RCMA(maximum number of digits to be received in open numbering) RCMI(minimum number of digits to be received in open numbering) RCX ( Switching matrix) RDC(number of digits to be received in closed numbering) RGF (Frequency generator Receiver) SAB SAD SCCP SCSI SMA SMC SMM SMT SMX STS SUP SYSER TA/s TMN ( Telecommunication Management Network ) TS : Soá tuyeán : Boä trieät tieáng doäi : Ñòa chæ vaät lyù : Ñòa chæ chöùc naêng cuûa ñôn vò keát noái : Cuoäc thöû giôø baän : Toác ñoä bit/giaây : Bus noäi haït hay bus cuïc boä : Bus giöõa caùc traïm ña xöû lyù : Cô sôû thôøi gian : Baùo hieäu keânh lieân keát : Heä thoáng ma traän chuyeån maïch : Hoäi ñoàng tö vaán ñieän thoaïi vaø ñieän baùo quoác teá : Coupler keát noái truyeàn daãn HDLC : Coupler maïch voøng chính : Coupler maïch voøng phuï : Boä taäp trung soá : Boä taäp trung soá veä tinh : Boä taäp trung soá noäi haït : Thieát bò khaùch haøng : Baùo caùo cuoäc goïi : Kieåm tra dö voøng baäc 4 : Boä taäp trung ñieän töû veä tinh : Coupler baùo hieäu ña giao thöùc : Ñôn vò truy nhaäp thueâ bao soá : Maïch keát cuoái :Coupler xöû lyù tín hieäu tieáng noùi. : Boä bieán ñoåi ñieän hay maùy hieån thò : Voøng thu thaäp vaø hieån thò caûnh baùo : Boä taïo tone : Nhoùm xöû lyù thieát bò phuï trôï : Maõ tam cöïc maät ñoä cao : Ñieàu khieån ñöôøng soá lieäu möùc cao : Caùc giao tieáp caûnh baùo cuûa SMM : Giao tieáp ñöôøng ma traän : Maïng thoâng minh : maõ vuøng ñöôïc phaân tích trong thanh ghi TR : maõ vuøng töông töï ñöôïc duøng : Maïng soá ña dòch vuï : Lieân keát truy nhaäp : Giao thöùc truy nhaäp lieân keát( keânh D) : Ñöôøng ma traän : Ñöôøng ma traän beân ngoaøi ( ñi vaøo) : Ñöôøng ma traän beân trong : Ñöôøng maïng ñi ra : Maïch voøng caûnh baùo : Maïch voøng thoâng tin truy nhaäp giöõa caùc maïng : Boä nhôù chung : Ma traän chuyeån maïch chính : Maïch voøng thoâng tin giöõa caùc traïm : Phaàn meàm chöùc naêng : Phaàn meàm ñieàu khieån thoâng tin : Phaàn meàm quaûn trò thoâng tin : ML quaûn lyù thieát bò phuï trôï : ML phaân boá baûn tin : ML boä xöû lyù goïi : ML boä taïo tuyeán baûn tin OM : ML traïm ñieàu khieån baùo hieäu soá 7 : ML boä xöû lyù giao thöùc baùo hieäu soá 7 : Phaàn meàm quaûn lyù cô sôû döõ lieäu vaø thueâ bao : Phaàn meàm ño ñöôøng löu thoaïi vaø tính cöôùc cuoäc goïi. : ML boä xöû lyù PCM : Thieát bò ghi nhaän thoâng baùo : Soá thieát bò : Ñaàu cuoái maïng : Ñieàu bieán xung maõ : Traïm giaùm saùt chung : maõ tuyeán ñaõ ñöôïc tieàn phaân tích : Soá döõ lieäu tieàn phaân tích : Soá tham soá cöôùc : Ñôn vò xöû lyù chính : Soá con soá ñöôïc yeâu caàu tröôùc khi tieáp tuïc tieàn phaân tích hay phaân tích : Giôùi haïn con soá maø baét ñaàu tieàn phaân tích hay phaân tích : soá toái ña caùc con soá nhaän ñöôïc trong khai baùo soá môû : soá toái thieåu caùc con soá nhaän ñöôïc trong khai baùo soá môû : Ma traän chuyeån maïch : soá caùc con soá nhaän ñöôïc trong khai baùo soá ñoùng : Boä thu vaø xöû lyù taàn soá : Khueách ñaïi vaø löïa choïn nhaùnh : Ñòa chæ phuï : Traïm ñieàu khieån lieân keát baùo hieäu : Giao tieáp heä thoáng maùy tính nhoû : Traïm ñieàu khieån thieát bò phuï trôï : Traïm ñieàu khieån chính : Traïm baûo döôõng : Traïm ñieàu khieån trung keá : Traïm ñieàu khieån ma traän chuyeån maïch : Traïm cô sôû thôøi gian vaø ñoàng boä : Chöông trình giaùm saùt : Loãi heä thoáng : Cuoäc goïi thöïc hieän treân giaây : Maïng quaûn lyù vieãn thoâng : Khe thôøi gian TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1] Institut de Formation Alcatel CIT- Alcatel 1000 E10 (OCB-283) [2] Institut de Formation Alcatel CIT- Digital Setellite Centre (CSN) [3] Taøi lieäu tham khaûo cuûa haõng Alcatel : - Managing Preanalysis in the E10 (OCB-283) - Managing Analysis in the E10 (OCB-283) - Managing Routings in the E10 (OCB-283) - REDA Alcatel Document (Version R24) - Translation Management (Version R24) [4] Lyù thuyeát OCB-283 - Trung taâm ñaøo taïo Böu chính Vieãn thoâng 1 [5] Quy trình khai thaùc vaø baûo döôõng toång ñaøi Alcatel 1000E10 (Nhaø xuaát baûn Böu ñieän) [6] Kyõ thuaät chuyeån maïch soá - Nguyeãn Thò Thanh Kyø [7] Giaùo trình kyõ thuaät chuyeån maïch soá - NXB Haø Noäi [8] SPC Digital Telephone Exchanges - F.J. Redmill and A.R. Valdar [9] Quy trình vaän haønh, baûo döôõng toång ñaøi Alcatel 1000E10 - Toång coâng ty Böu chính - Vieãn thoâng Vieät Nam MUÏC LUÏC Muïc luïc noäi dung..........................................................................................................I Danh muïc hình veõ......................................................................................................IV 2.3.4.a Chöùc naêng cuûa traïm cô sôû thôøi gian vaø ñoàng boä (STS) 34 2.3.4.b Caáu truùc cuûa traïm cô sôû thôøi gian vaø ñoàng boä. 35 2.3.5 Ma traän chuyeån maïch MCX. 35 2.3.5.a Vai troø cuûa loõi ma traän chuyeån maïch CCX 35 2.3.5.b Toå chöùc heä thoáng ma traän chuyeån maïch CCX 36 2.3.5.c Hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ma traän chuyeån maïch CCX 37 2.3.5.d Ma traän chuyeån maïch chính MCX 38 2.3.6 Caùc ñaëc tính cuûa maïch voøng thoâng tin (Token Ring) 39 2.3.7 Traïm ña xöû lyù vaän haønh vaø baûo döôõng (SMM) 40 2.3.7.a Caáu truùc chöùc naêng SMM 42 2.3.7.b Caáu truùc phaàn cöùng 43 2.3.8 Caùc caáu hình tieâu chuaån cuûa A1000 E10 (OCB283) 45 2.3.8.a Caáu hình nhoû (P) 46 2.3.8.b Caáu hình trung bình (M) 47 2.3.8.c Caáu hình lôùn (G) 49 2.3.8.d Caáu hình lôùn ruùt goïn (C) 50 2.3.9 Toång quan veà phaàn meàm chöùc naêng (ML) . 50 CHÖÔNG 3:CÔ CHEÁ DÒCH SOÁ VAØ ÑÒNH TUYEÁN CUOÄC GOÏI TRONG TOÅNG ÑAØI ALCATEL 1000E10 ÑAØ NAÜNG. 52 3.1 Toång quan veà bieân dòch 52 3.1.1 Chöùc naêng bieân dòch. 52 3.2 Caùc giai ñoaïn cuûa quaù trình bieân dòch. 52 3.2.1 Tieàn phaân tích 54 3.2.1.a Muïc ñích cuûa tieàn phaân tích: 54 3.2.1.b Döõ lieäu tieàn phaân tích. 54 3.2.1.c Hoaït ñoäng tieàn phaân tích 54 3.2.1.d Quaù trình tieàn phaân tích cuoäc goïi lieân tænh töø thueâ bao: 56 3.2.2 Phaân tích. 57 3.2.2.a Muïc ñích quaù trình phaân tích 57 3.2.2.b Döõ lieäu phaân tích. 57 3.2.2.c Hoaït ñoäng phaân tích: 58 3.2.3 Ñònh tuyeán vaø tính cöôùc cuoäc goïi 60 3.2.3.a Vai troø cuûa ñònh tuyeán: 60 3.2.3.b Caùc loaïi ñònh tuyeán 60 3.2.3.c Tính cöôùc cuoäc goïi: 64 CHÖÔNG 4: 68 CAÙC LEÄNH KHAI BAÙO VAØ ÖÙNG DUÏNG. 68 4.1 CAÙC LEÄNH HOÛI ÑEÅ THAM KHAÛO. 68 4.1.1 Hoûi MIC coøn troáng: 68 4.1.2 Lieät keâ ñöôøng döõ lieäu 68 4.1.3 Hoûi ñöôøng baùo hieäu COC 68 4.1.4 Lieät keâ phaân tích baùo hieäu 68 4.1.5 Lieät keâ tuyeán baùo hieäu 68 4.1.6 Hoûi nhoùm trung keá: 68 4.2 CAÙC LEÄNH THÖÏC HIEÄN KHÔÛI TAÏO 1 CHUØM TRUNG KEÁ 69 4.2.1 Taïo PCM 69 4.2.2 Taïo ñöôøng döõ lieäu 69 4.2.3 Taïo ñöôøng baùo hieäu 69 4.2.4 Ñònh tuyeán baùo hieäu: 69 4.2.5 Phaân tích ñònh tuyeán 69 4.2.6 Thay ñoåi traïng thaùi ñöôøng baùo hieäu: 69 4.2.7 Taïo chuøm trung keá 69 4.2.7.a Taïo chuøm C7 69 4.2.7.b taïo chuøm R2 70 4.2.8 Taïo höôùng ACH 70 4.2.9 Taïo ñaàu IND cuûa thueâ bao ñaøi ñoùi phöông: 70 4.2.10 Ñöa caùc keânh veà traïng thaùi hoaït ñoäng: 70 4.3 KHAI BAÙO CHUØM TRUNG KEÁ SOÁ 7 TÖØ OCB2/9 ÑEÁN OCB BAÉC MYÕ AN 70 4.3.1 Taïo PCM: 70 4.3.2 Taïo ñöôøng döõ lieäu: Choïn keânh soá 1 laøm keânh baùo hieäu 70 4.3.3 Taïo ñöôøng baùo hieäu: 71 4.3.4 Ñònh tuyeán baùo hieäu 71 4.3.5 Phaân tích ñònh tuyeán: 72 4.3.6 Thay ñoåi traïng thaùi ñöôøng baùo hieäu 72 4.3.7 Taïo chuøm trung keá HBM1M: 72 4.3.8 Taïo höôùng ACH: 76 4.3.9 Taïo ñaàu soá ñaøi ñoái phöông: Giaû söû ñaàu soá ñaøi ñoái phöông laø 957 77 4.3.10 Môû caùc keânh vöøa taïo: 78 4.3.11 Thöû caùc keânh vöøa taïo: 87 LÔØI KEÁT 88 DANH MUÏC HÌNH VEÕ Hình 1.1: Sô ñoà toå chöùc maïng chuyeån maïch BÑ Ñaø Naüng Hình 1.2: Sô ñoà maïng vieãn thoâng Böu Ñieän Ñaø Naüng Hình 2.1 Caáu truùc chöùc naêng toång ñaøi Alcatel 1000E10 Hình 2.2: Caáu truùc chöùc naêng cuûa toå chöùc ñieàu khieån OCB-283 H×nh 2.3: Chøc n¨ng cña khèi ETA H×nh 2.4: CÊu tróc phÇn mÒm ®a thµnh phÇn MR H×nh 2.5: CÊu tróc phÇn mÒm ®a thµnh phÇn TX H×nh 2.6: CÊu tróc phÇn cøng A1000 E10 (OCB-283) Hình 2.7: Vò trí traïm ñieàu khieån chinh SMC Hình 2.8: Caáu truùc moät traïm ña xöû lyù Hình 2.9: Caáu truùc chöùc naêng cuûa traïm SMC Hình 2.10 : Caáu truùc phaàn cöùng traïm SMC Hình 2.11: Vò trí cuûa traïm SMA trong OCB-283 Hình 2.12: Toå chöùc ñieàu khieån traïm SMA Hình 2.13: Caáu truùc phaàn cöùng traïm SMA Hình 2.13: Caáu truùc phaàn cöùng traïm SMA Hình 2.14: Vò trí cuûa traïm SMT trong OCB– 283 Hình 2.15: Toå chöùc cuûa module Hình 2.16: Toå chöùc LOGUR Hình 2.17: Caáu truùc vaät lyù cuûa traïm SMT Hình 2.18: Caáu truùc SMT 2G Hình 2.19: Caáu truùc phaàn cöùng cuûa SMT 2G Hình 2.20: Caáu truùc baûng ICTRQ Hình 2.21: Caáu truùc cuûa traïm cô sôû thôøi gian vaø ñoàng boä Hình 2.22: Toå chöùc cuûa CCX Hình 2.23: Caáu truùc moät nhaùnh MCX Hình 2.24: Toå chöùc cuûa SMX Hình 2.25: Vò trí cuûa caùc maïch voøng thoâng tin trong A1000 E10 Hình 2.26: Vò trí cuûa SMM H×nh 2.27: CÊu tróc tæng quan SMM Hình 2.29: Caáu hình nhoû cuûa A1000 E10 Hình 2.30: Caáu hình M1 Hình 2.31. Caáu hình M3 Hình 2.32: Caáu hình lôùn Hình 2.33: Caáu hình lôùn ruùt goïn Hình 3.1: Quaù trình dòch soá vaø ñònh tuyeán

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccochedichsotrongtongdaialcatel1000e10.doc