Công trình Hầm đậu xe công trường Lam Sơn

Công trình : Hầm đậu xe công trường Lam Sơn © Nguyễn Mạnh Dân – ĐH Kiến Trúc HN Quy Mô : Diện tích xây dựng dưới mặt đất : 1629 m2 Diện tích giao thông dưới mặt đất : 110 m2 Khu dịch vụ : 4440 m2 Diện tích đỗ xe : 6820 m2 sức chứa : 280 xe Số tầng : 10 Tầng hầm Tổng diện tích xây dựng : 15748 m2 Thông Tin: Gồm 4 phần: Kiến Trúc – Kết Cấu – Nền Móng – Thi Công

doc13 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công trình Hầm đậu xe công trường Lam Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giíi thiÖu c«ng tr×nh “HÇm ®Ëu xe c«ng tr­êng lam s¬n” Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, viÖc x©y dùng h¹ tÇng kÜ thuËt ®ãng vai trß rÊt quan träng. Tr­íc hÕt ph¶i hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ®« thÞ lín. HiÖn nay t¹i c¸c ®« thÞ lín ®Êt ®ai ngµy cµng trë lªn rÊt quÝ vµ rÊt ®¾t. Trong khi ®ã, tèc ®é x©y dùng nhµ ë, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh«ng ngõng gia t¨ng, sù liªn tôc ph¸t triÓn giao th«ng ®­êng bé, sù h×nh thµnh c¸c côm c«ng nghiÖp míi, khu c«ng nghiÖp míi…®ang yªu cÇu ®« thÞ dµnh riªng cho nh÷ng khu ®Êt lín. MÆt kh¸c, diÖn tÝch ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c bån hoa, c«ng viªn, c¸c khu vùc ®i bé, d¹o ch¬i. s©n thÓ thao...vÉn ph¶i ®¶m b¶o. V× vËy nhÊt thiÕt ph¶i t¨ng mËt ®é x©y dùng, t¹o lËp nh÷ng cèt cao ®é míi, sö dông tèi ®a c¸c gi¶i ph¸p kh«ng gian ®« thÞ. TÊt c¶ nh÷ng bÊt cËp ®ã, ®ßi hái cÊp b¸ch ph¶i sö dông kh«ng gian ngÇm ®« thÞ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ö réng lín cña x©y dùng ®« thÞ, giao th«ng vËn t¶i, c¸c bµi to¸n kÜ thuËt vµ x· héi. Khi sö dông hiÖu qu¶ kh«ng gian ngÇm cho phÐp: T¨ng c­êng cÊu tróc qui ho¹ch, kiÕn tróc, tiÕt kiÖm ®­îc ®¸ng kÓ quÜ ®Êt ®ai quÝ gi¸ cña ®« thÞ. Gi¶i phãng nhiÒu c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt phô trî khái mÆt ®Êt. Sö dông ®Êt ®« thÞ hîp lÝ cho viÖc x©y dùng nhµ ë, t¹o ra c¸c c«ng viªn, bån hoa, s©n vËn ®éng, khu c©y xanh, c¸c vïng "kh«ng cã « t«". T¨ng c­êng vÖ sinh m«i tr­êng ®« thÞ. Gi¶m bít tiÕng ån vµ khÝ th¶i trªn c¸c ®­êng phè ®« thÞ. Gi÷ g×n ®­îc kiÕn tróc, c¶nh quan ®« thÞ, nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ lich sö quÝ b¸u. Bè trÝ hiÖu qu¶ c¸c côm kÜ thuËt. N©ng cao møc ®é tiÖn nghi, an toµn cho ho¹t ®éng sèng cña con ng­êi. §¶m b¶o an toµn do c¸c t¸c ®éng tõ bªn ngoµi ( do thiªn nhiªn, khñng bè, chiÕn tranh..) Gi¶m ®­îc nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt tiÒm Èn nguy hiÓm. Trong giao th«ng: ®¶m b¶o sù liªn tôc vµ tèc ®é cao cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng, ph©n luång tuyÕn giao th«ng, t¹o nªn c¸c nót giao th«ng thuËn tiÖn, tæ chøc tèt c¸c bÕn ®ç xe « t«... Mét sè d¹ng c«ng tr×nh ngÇm trªn thÕ giíi: C«ng tr×nh ngÇm trªn thÕ giíi ph¸t triÓn rÊt sím, hiÖn kh¸ phæ biÕn vµ ®­îc x©y dùng hiÖn ®¹i trong c¸c khu ®« th× lín. - Mét trong nh÷ng lo¹i c«ng tr×nh ngÇm phæ biÕn nhÊt lµ hÖ thèng giao th«ng ngÇm nay ®· cã h¬n 70 ®« thÞ lín x©y dùng hÖ thèng nµy. Liªn X« bÞ Ên t­îng m¹nh mÏ bëi nh÷ng ga tµu ®iÖn ngÇm. T¹i Tokyo ( NhËt B¶n) hÖ thèng tµu ®iÖn ngÇm kh¸ hiÖn ®¹i víi 177 chiÒu dµi c¸c tuyÕn khai th¸c víi 164 nhµ ga, mçi n¨m vËn chuyÓn ngh×n triÖu l­ît kh¸ch. HiÖn Hµn Quèc còng ®ang hoµn thµnh 415 km ®­êng xe ®iÖn ngÇm ë c¸c thµnh phè Seoul, Busan, Daegu, Incheun… - Phøc hîp tæ hîp ngÇm Sharev ë Matxc¬va víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh , ®Þa chÊt thuû v¨n rÊt phøc t¹p vµ c«ng tr×nh liÒn kÒ víi khèi nhµ 9 tÇng trªn mÆt ®Êt cã tÇng hÇm chøa « t« s©u 4 tÇng, ®é s©u ®¸y mãng tíi 15m. Ph­¬ng ¸n sö dông t­êng trong ®Êt dµy 800mm, s©u 18m vµ thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p "trªn xuèng" víi c¸c tÊm sµn ®­îc ®Æt lªn t­êng b»ng c¸c b¬m phun xim¨ng. Sµn vµ cét ®­îc liªn kÕt cøng víi nhau cßn ch©n cét còng ®­îc liªn kÕt cøng víi bÌ dµy 1000mm. Mãng c¸c c«ng tr×nh tiÕp gi¸p phÝa T©y ®­îc gia cè b»ng cäc ®Êt xi m¨ng D800mm cã cèt thÐp t¹o nªn mét t­êng ®Æc ng¨n c¸ch sôt lë ®Êt xuèng phÝa d­íi khi thi c«ng. C¸c thiÕt bÞ quan tr¾c còng ®­îc l¾p ®Æt nh¾m theo dâi c¸c biÕn ®éng cña m«i tr­êng nh­ chÕ ®é thuû v¨n, thµnh phÇn ho¸ häc cña ®Êt vµ n­íc trong khu vùc x©y dùng. - Ga ra ngÇm ®Æt t¹i qu¶ng tr­êng c¸ch m¹ng gÇn ®iÖn Kremlin, xung quanh lµ hÖ thèng c¸c kh¸ch s¹n cao cÊp vµ l¨ng tÈm Lª nin. Gara ®­îc x©y träng ®iÒu kiÖn chËt hÑp. N»m ngay phÝa d­íi mãng c«ng tr×nh ë cèt -10m cã ®­êng èng dÉn dÇu ch¹y qua. Víi kÝch th­íc 17,6x 82,5m c«ng tr×nh chøa ®­îc 184 xe, xe ®­îc ®­a xuèng cèt ©m nhê ®­êng chuyÓn tÇng h×nh xo¾n èc. H×nh d­íi. - Mét sè h×nh ¶nh c«ng tr×nh ngÇm trªn thÕ giíi thÓ hiÖn d­íi ®©y. The NakuroTunnel,Japan Underground Shopping, Japan Gara Package H×nh 1.1- Mét sè d¹ng c«ng tr×nh ngÇm trªn thÕ giíi Trong nh÷ng n¨m x©y dùng, ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ tæ quèc, mét sè lo¹i c«ng tr×nh ngÇm víi chøc n¨ng kh¸c nhau ®· b¾t ®Çu ®­îc x©y dùng ë n­íc ta. Trong c«ng nghiÖp, ®ã lµ nh÷ng bÓ chøa nguyªn liÖu th« hoÆc b¨ng chuyÒn cho nhµ m¸y (nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n, nhµ m¸y apatÝt Lµo Cai, nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i, nhµ m¸y ph©n ®¹m Hµ B¾c,…) . C¸c c«ng tr×nh nµy khi x©y dùng ®Òu sö dông ph­¬ng ph¸p thi c«ng ®µo më s©u 4-20m, phÇn lín ®Òu do n­íc ngoµi thiÕt kÕ. Trong thuû lîi, t¹i c«ng tr×nh thuû ®iÖn s«ng §µ, thuû ®iÖn Ialy cã nh÷ng c«ng tr×nh ngÇm víi nh÷ng kÜ thuËt phøc t¹p. Trong quèc phßng, x©y dùng mét sè hÇm tró Èn, kho chøa vò khÝ, hÇm chiÕn ®Êu. Trong giao th«ng, ®­êng hÇm giao th«ng ®­êng bé qua ®Ìo Ngang lµ do ViÖt Nam hoµn toµn thiÕt kÕ vµ thi c«ng. §­êng hÇm giao th«ng b¸nh h¬i qua ®Ìo H¶i V©n dµi h¬n 6km lµ do NhËt B¶n thiÕt kÕ, tiªu biÓu cho tÝnh hiÖn ®¹i còng nh­ vÒ qui m« kh«ng chØ trong n­íc ta mµ trªn tÇm c¶ khu vùc. C«ng tr×nh ngÇm ®« thÞ n­íc ta phæ biÕn míi chØ lµ c¸c tÇng hÇm trong c¸c nhµ cao tÇng( Sö dông lµm tÇng kÜ thuËt hoÆc chç ®Ó xe), c¸c ®­êng ®i bé tÝnh ®Õ nay ®· ®­îc triÓn khai t¹i nót giao th«ng Kim Liªn, Ng· T­ Së…Mét sè dù ¸n ®ang ë giai ®o¹n gäi vèn vµ thiÕt kÕ c¬ së nh­ Dù ¸n x©y dùng 2 tuyÕn tÇu ®iÖn ngÇm t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, dù ¸n ®­êng hÇm Thñ Thiªn qua s«ng Sµi Gßn, dù ¸n tuyÕn xe ®iÖn võa trªn cao võa ngÇm Mai DÞch- TrÇn H­ng §¹o –Hµ Néi, c¸c dù ¸n x©y dùng b·i ®ç xe ngÇm ë Hµ Néi ë phè Hµng §Ëu, Hµng Khoai, v­ên hoa ChÝ Linh … Trong t­¬ng lai kh«ng xa chóng ta ph¶i nghÜ tíi viÖc x©y dùng c¸c tæ hîp c«ng tr×nh ngÇm ë c¸c thµnh phè lín. H×nh 1.2 - Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ngÇm t¹i c¸c ®« thÞ lín a) §­êng hÇm H¶i V©n b) HÇm trong nhµ m¸y ®iÖn §a Ninh H×nh 1.3 – Mét sè c«ng tr×nh ngÇm ®· triÓn khai t¹i ViÖt Nam C«ng tr×nh "HÇm ®Ëu xe c«ng tr­êng lam s¬n" ®­îc x©y dùng t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh ®­îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng theo ®Þnh h­íng hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng høa hÑn sÏ lµ mét h­íng ®i míi cho qui ho¹ch vµ ph¸t triÓn ®« thÞ t¹i ViÖt Nam. 1.1- QUI M¤ Vµ §ÆC §IÓM kiÕn tróc C¤NG TR×NH: "HÇm ®Ëu xe c«ng tr­êng lam s¬n": Gåm 10 tÇng hÇm, mçi tÇng cao 2,27¸4,0m. §iÓm ®Æc biÖt c«ng tr×nh lµ mét tæ hîp cña gara ngÇm vµ dÞch vô c«ng céng d¹ng h×nh « van n»m ch×m trong ®Êt ë ®é s©u -29,1m (tÝnh tíi cèt trªn b¶n sµn ®¸y), trong khi ®ã trªn mÆt ®Êt vÉn gi÷ ®­îc c¶nh quan vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dÞch vô kh¸c. - VÞ trÝ x©y dùng : C«ng tr­êng Lam S¬n- Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. - DiÖn tÝch giao th«ng mÆt ®Êt: 110 m2 - DiÖn tÝch x©y dùng d­íi mÆt ®Êt: 1620 m2 - DiÖn tÝch khu dÞch vô: 4440 m2 - DiÖn tÝch khu kÜ thuËt: 3840 m2 - DiÖn tÝch ®ç xe: 6035 m2, søc chøa xe 280 xe. - Tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng: 15748 m2 H×nh 1.4 – Phèi c¶nh tæng thÓ HÇm ®Ëu xe c«ng tr­êng lam s¬n TÇng 1,2,3: Kh«ng gian siªu thÞ. §©y lµ mét m« h×nh kh¸ míi mÎ. Th­êng th× siªu thÞ n»m trªn mÆt ®Êt nh­ng trong kiÕn tróc c«ng tr×nh vÉn tån t¹i kh«n gian nµy. Kh¸ch hµng cã thÓ mua ®å trùc tiÕp t¹i ®©y. TÇng 4: §©y lµ khu kÜ thuËt chÞu tr¸ch nhiªm cho mäÞ ho¹t ®éng bªn trong. (phßng ®iÒu hµnh chung, hÖ thèng ®iÖn,n­íc, th«ng giã...), ë gi÷a hai lâi dïng ®Ó chøa xe. TÇng 5,6,7,8,9,10: Lµ kh«ng gian chøa xe: TËn dông thÕ m¹nh cña c«ng tr×nh lµ lo¹i gara-bÕn ®ç tù ®éng hoµn toµn nªn chiÒu cao tÇng thuéc ph©n khu chøa xe kh«ng cÇn lín nh­ gara th«ng th­êng (chØ kho¶ng 2,4¸2,7m). C«ng tr×nh ®ang xÐt thiÕt kÕ khu ®Ó xe gåm 8 tÇng: cã 2 tÇng cã chiÒu cao 2,74(m) dïng ®Ó chøa nh÷ng xe cã kÝch th­íc lín,6 tÇng cßn l¹i ®Ó chøa nhòng xe cã kÝch th­íc võa ph¶i. Underground Shopping Mall in Sakae, Nogoya City, Japan Underground package Technical area HÖ thèng giao th«ng: Gåm: - VËn chuyÓn ng­êi vµ hµng ho¸: 1 hÖ thèng thang cuèn, 4 thang m¸y, 2 thang bé, c¸c hµnh lang phôc vô di chuyÓn theo ph­¬ng ngang. - ChuyÓn xe: 2 thang quay 3600. C¸c lèi vµo vµ lèi ra « t« ®­îc bè trÝ 2 lµn xe ®¶m b¶o ®ñ réng cho 2 luång xe di chuyÓn ng­îc chiÒu. Bªn h«ng bè trÝ phÇn ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé vµo trong tÇng 1 ®i vµo hÖ thèng giao th«ng theo ph­¬ng ®øng. PhÝa ngoµi lèi ®i ®­îc më réng t¨ng ®é an toµn cho l¸i xe, phèi hîp tèt víi c¶nh quan trªn mÆt ®Êt gi¶m ®é kh« cøng vèn lµ nh­îc ®iÓm cña c«ng tr×nh ngÇm. HÖ thèng thang n©ng di chuyÓn « t« H×nh 1.6 - HÖ thèng giao th«ng trong c«ng tr×nh. Gara, bÕn ®ç ®­îc c¬ giíi ho¸ hoµn toµn. HÖ thèng vËn chuyÓn «t« hµng ®Çu thÕ giíi , lÇn ®Çu tiªn ®­îc ¸p dông t¹i ViÖt Nam, mang l¹i d¸ng vÎ hiÖn ®¹i cho c«ng tr×nh. TÊt c¶ c¸c thao t¸c ®­îc thùc hiÖn kh«ng cÇn l¸i xe; « t« ®­îc ®­a tíi c¸c tÇng cÇn thiÕt b»ng 2 thang n©ng cã sµn quay 3600, sau ®ã ®­îc têi ®­a vµo chç trèng. Gara c¬ giíi ho¸ chiÕm diÖn tÝch Ýt h¬n gara ®­êng rÏ, lo¹i trõ ®­îc « t« ®i l¹i trong gara do ®ã gi¶m ®­îc l­îng khÝ th¶i rÊt nhiÒu, gi¶m ®­îc chi phÝ th«ng giã nh©n t¹o, chiÕu s¸ng vµ cÊp nhiÖt. Thang cuèn ®Æt ë gi÷a c«ng tr×nh kÕt hîp víi 2 côm thang m¸y 2 bªn t¹o thuËn lîi cho ng­êi sö dông to¶ ®i c¸c h­íng víi kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt, gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c tho¸t hiÓm, ®ång thêi t¹o cho c«ng tr×nh nÐt hoµnh tr¸ng, thanh tho¸t, hiÖn ®¹i. 1.2- C¸C HÖ THèNG KÜ THUËT CHÝNH TRONG C¤NG TR×NH: 1.2.1-HÖ thèng ®iÖn kÜ thuËt vµ chiÕu s¸ng: Do dÆc ®iÓm c«ng tr×nh sö dông hÖ thèng vËn chuyÓn c¬ giíi ho¸, viÖc lÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn cho chiÕu s¸ng bÞ h¹n chÕ nªn nhu cÇu vÒ ®iÖn n¨ng lµ rÊt lín. Sö dông chñ yÕu hÖ thèng chiÕu s¸ng nh©n t¹o, theo tiªu chÝ kh«ng g©y tiÕng ®éng, kh«ng nguy hiÓm, ë møc ®é gÇn nhÊt víi ¸nh s¸ng tù nhiªn trªn mÆt ®Êt vµ ®­îc thay ®æi theo ngµy vµ ®ªm cho phï hîp víi ¸nh s¸ng bªn ngoµi ®Ó tr¸nh hiÖu øng chãi s¸ng còng nh­ "lç ®en" cã thÓ g©y nguy hiÓm cho l¸i xe. ChiÕu s¸ng ban ngµy theo hai vïng: ®é chiÕu s¸ng cao lèi vµo ra, ®é chiÕu s¸ng b×nh th­êng cho nh÷ng kh«ng gian cßn l¹i. Ban ®ªm møc ®é chiÕu s¸ng ®­îc thùc hiÖn ®ång ®Òu. ChiÕu s¸ng cho c«ng tr×nh 1.2.2- HÖ thèng ®iÖn l¹nh - th«ng giã: §Ó t¹o ®iÒu kiÖn m«i tr­êng b×nh th­êng trong c«ng tr×nh ngÇm, ta bè trÝ hÖ thèng th«ng giã theo chu k× chuyÓn ®éng kh«ng khÝ trong lµnh vµo vµ ®­a kh«ng khÝ nhiÔm bÈn ra. Gara ®ang thiÕt kÕ thuéc lo¹i c¬ giíi cì trung b×nh nªn tÇng 1 cã thÓ th«ng giã tù nhiªn, trong ®ã kh«ng khÝ nãng vµ nhiÔm bÈn ®­îc n©ng lªn trªn vµ ®­îc ®Êy ra qua c¸c khu vùc lèi vµo gara c¸c lç ®Æc biÖt ë trªn m¸i, cßn khÝ s¹ch tõ mÆt ®Êt vµo gara. Cßn l¹i tÊt c¶ c¸c tÇng cßn l¹i thùc hiÖn th«ng giã nh©n t¹o b»ng c¸ch bè trÝ c¸c qu¹t cÊp vµ hót giã c«ng suÊt lín kÕt hîp hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ t¹i nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp Th«ng giã trªn t­êng èng th«ng giã Bè trÝ thiÕt bÞ ®o vµ kiÓm tra nång ®é CO 24/ 24 giê trong ngµy. Bé phËn kÜ thuËt th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ møc ®é « nhiÔm do c¸c chÊt th¶i cña « t« ( SO, CO, CH, NOx). Sö dông hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m ®­îc xö lý vµ lµm l¹nh theo hÖ thèng ®­êng èng ch¹y theo cÇu thang theo ph­¬ng th¼ng ®øng vµ ch¹y trong trÇn theo ph­¬ng ngang ph©n bè ®Õn c¸c vÞ trÝ tiªu thô. 1.2.3- HÖ thèng phßng - ch÷a ch¸y: §Ó lo¹i bá kh¶ n¨ng ch¸y còng nh­ dËp löa nhanh, c«ng tr×nh sö dông c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt sau: - Sö dông hÖ thèng tù ®éng ®iÒu khiÓn b¸o vµ ch÷a ch¸y. Bè trÝ hÖ thèng dËp ch¸y tù ®éng. X©y dùng c¸c tÝn hiÖu b¸o ch¸y d¹ng c¶m biÕn, ph¶n øng nh¹y víi sù thay ®æi cña nhiÖt ®é. - Bè trÝ ë tõng tÇng c¸c thiÕt bÞ dËp löa x¸ch tay, c¸c thiÕt bÞ dung tÝch lín, c¸c cét chøa bét ch÷a ch¸y, c¸c b×nh cacbon, b×nh bät còng nh­ c¸c vËt liÖu vµ dông cô ch÷a ch¸y dù tr÷ ( c¸t, c©u liªm, rõu...).Bè trÝ c¸c häng cÊp n­íc, c¸c ®o¹n èng ch÷a ch¸y, c¸c thiÕt bÞ dËp löa trong c¸c hèc t­êng hoÆc trong c¸c tñ chuyªn dïng lèi ®i dÞch vô. - Sö dông hÖ thèng th«ng tin, chØ dÉn h­íng tho¸t hiÓm khi ch¸y: Tr¹m ®iÒu ®é h­íng ch¸y, thiÕt bÞ loa phãng thanh vµ ®­êng th«ng tin, chØ dÉn b»ng ¸nh s¸ng ®­êng ch¹y ra cöa tho¸t. - C¸c kÕt cÊu chÞu lùc : t­êng, cét, dÇm, m¸i sµn ®­îc b¶o vÖ b»ng c¸c líp phñ chèng ch¸y. Giíi h¹n chÞu löa kh«ng d­íi 120 phót. H×nh 1.7 – C¸c tÝn hiÖu vµ thiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. 1.2.4- Gi¶i ph¸p chèng ån: C¸c thiÕt bÞ, c¬ cÊu trong c«ng tr×nh ngÇm còng nh­ ho¹t ®éng ®i l¹i mua s¾m cña con ng­êi lµm xuÊt hiÖn tiÕng ån m¹nh t¹o nªn nhiÒu bÊt tiÖn cho ng­êi cã mÆt l©u dµi ë ®ã. Do vËy trong c«ng tr×nh dïng c¸c vËt liÖu cã ®Æc ®iÓm tiªu ©m cao ®Ó èp trÇn, t­êng ( kho¸ng chÊt, ami¨ng, c¸c tÊm kªramÝc, g¹ch c¸ch ©m...) Ngoµi tiÕng ®éng, c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc trong c«ng tr×nh còng t¹o ra ®é rung lín g©y ¶nh h­ëng bÊt lîi nªn cÇn chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu cã kh¶ n¨ng hÊp thô dao ®éng cao: t¨ng chiÒu dµy c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu, t¨ng ®é cøng vµ träng l­îng cña chóng t¹o ®iÒu kiÖn gi¶m tÇn sè dao ®éng riªng cho chóng. 1.2.5- HÖ thèng tho¸t n­íc: H×nh 1.8 – Mét sè nguån t¹o n­íc th¶i- HÖ thèng èng dÉn- Trung t©m xö lÝ Trong qu¸ tr×nh khai th¸c vµ sö dông c«ng tr×nh ngÇm c¸c nguån n­íc th©m nhËp vµo c«ng tr×nh gåm: n­íc m­a ch¶y qua cöa chÝnh, cÇu thang, n­íc thÊm qua c¸c kÕt cÊu tõ khèi ®Êt xung quanh, n­íc röa c¸c mÆt èp, phÇn ®­êng xe ch¹y, sµn, khu röa xe, n­íc tho¸t ra tõ c¸c khu vÖ sinh... Trong c«ng tr×nh ®­îc bè trÝ hÖ thèng tho¸t n­íc hîp lÝ gåm: m¹ng èng tho¸t n­íc, tr¹m b¬m n­íc c¹nh cöa chÝnh, ®­êng èng ¸p thuû lùc, m¸y b¬m, giÕng th¨m, c¸c hè thu n­íc, c¸c bÓ tËp trung...Tõ bÓ tËp trung n­íc ®­îc xö lÝ, ®­îc m¸y b¬m n­íc th¶i chuyÓn theo ®­êng èng ¸p lùc vµo hÖ tho¸t n­íc ®« thÞ hoÆc trùc tiÕp vµo dßng ch¶y c«ng tr×nh tiÕp cËn. Gara, bÕn ®ç cã c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó thu c¸c chÊt láng nh­ dÇu mì, x¨ng... ch¶y vµo c¸c chç ®ç, lèi xe ch¹y...§Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã sµn cña c¸c tÇng gara ®­îc thiÕt kÕ víi ®é dèc 10% ®Ó chÊt láng cã thÓ ch¶y ®­îc. §Ó ng¨n ngõa n­íc ch¶y trµn trªn mÆt sµn gara ®Æt c¸c n¾n dßng ch¶y b»ng thÐp- r·nh n­íc h­íng dßng ch¶y vÒ phßng chuyªn dïng. Còng cÇn bè trÝ c¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch chuyªn dïng ®Ó t¸ch n­íc, nhiªn liÖu mì, bé phËn l¾ng cÆn, bé phËn thu gom dÇu mì... ViÖc ®iÒu khiÓn toµn bé qu¸ tr×nh cÊp vµ tho¸t n­íc ®­îc ®iÒu khiÓn hoµn toµn tù ®éng. Ngoµi c¸c hÖ thèng vµ thiÕt bÞ xÐt trªn c«ng tr×nh ngÇm ®« thÞ cßn ®­îc bè trÝ hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp n¨ng l­îng còng nh­ c¸c m¹ng kÜ thuËt kh¸c. Mét sè Dù ¸n x©y dùng hÇm ®ç xe ngÇm cña c«ng ty §«ng D­¬ng ®· ®­îc UBND thµnh phè phª duyÖt: Hầm đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng Vạn Xuân: Vị trí xây dựng tại vườn hoa Vạn Xuân, Ba Đình, Hà Nội.       - Diện tích giao thông mặt đất: 250m2.       - Diện tích xây dựng dưới mặt đất: 3200m2.       - Diện tích khu dịch vụ: 6400m2.       - Diện tích khu kỹ thuật: 56900m2.       - Diện tích đỗ xe: 7000m2.       - Tổng số xe ôtô: 360 xe.       - Tổng số xe gắn máy: 350       - Tổng diện tích sàn xây dựng: 22400m2. Tổng số vốn đầu tư: 8 triệu USD. Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 12/2007. Hầm đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng Thành Công: Vị trí xây dựng tại Hồ Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.       - Diện tích giao thông mặt đất: 440m2.       - Diện tích xây dựng dưới mặt đất: 6600m2.       - Diện tích khu dịch vụ: 12700m2.       - Diện tích khu kỹ thuật: 10000m2.       - Diện tích đỗ xe ôtô: 19800m2.       - Diện tích gắn máy: 7000m2.        - Tổng số xe ôtô: 786 xe.       - Tổng số xe gắn máy: 2000       - Tổng diện tích sàn xây dựng: 51500m2. Tổng số vốn đầu tư: 20 triệu USD. Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 7/2009. Hầm đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng Thồng Nhất: Vị trí xây dựng tại đường Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.       - Diện tích giao thông mặt đất: 250m2.       - Diện tích xây dựng dưới mặt đất: 7120m2.       - Diện tích khu dịch vụ: 13170m2.       - Diện tích khu kỹ thuật: 6585m2.       - Diện tích đỗ xe ôtô: 32925m2.       - Diện tích gắn máy: 7000m2.        - Tổng số xe ôtô: 930 xe.       - Tổng số xe gắn máy: 1800       - Tổng diện tích sàn xây dựng: 56920m2. Tổng số vốn đầu tư: 24 triệu USD. Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 12/2007. Hầm đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng Lam Sơn: Vị trí xây dưng tại công trường Lam Sơn,Quận I TP.HCM        - Diện tích giao thông bề mặt: 110m2.        - Diện tích xây dựng dưới mặt đất: 1620m2.        - Diện tích khu dịch vụ: 4440m2.        - Diện tích khu kỹ thuật: 3840m2.        - Diện tích đậu xe: 6035m2.        - Số lượng xe chứa tối đa: 280.        - Tổng diện tích xây dựng: 15.740m2. Tổng số vốn đầu tư: 114,93,847,196VNĐ. Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 12/2007. Hầm đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng Nguyễn Huệ Vị trí xây dựng tại đường Nguyễn Huệ, quận I, TP.HCM.        - Diện tích giao thông mặt đất: 700m2.        - Diện tích xây dựng dưới mặt đất: 20.000m2.        - Diện tích khu dịch vụ: 40.000m2.        - Diện tích kỹ thuật: 20.000m2.        - Diện tích để xe chung (gồm cả diện tích giao thông chung): 6600m2.        - Diện tích tầng hầm để xe: 60.000m2.        - Tổng số xe: 2900 xe.        - Tổng diện tích sàn xây dựng: 120.000m2. Tổng số vốn đầu tư: 50 triệu USD. Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 09/2009. Hầm đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng Hoa Lư: Vị trí xây dựng tại sân vận động Hoa Lư, quận I, TP.HCM.       - Diện tích giao thông mặt đất: 700m2.       - Diện tích xây dựng dưới mặt đất: 14900m2.       - Diện tích khu dịch vụ: 26500m2.       - Diện tích kỹ thuật và để xe: 56900m2.       - Tổng số xe: 1520 xe.       - Tổng diện tích sàn xây dựng: 89400m2. Tổng số vốn đầu tư: 34 triệu USD. Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 09/2009.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1.Kien Truc.doc
  • doc0.bia kien truc.doc
  • rar2.phan ket cau.rar
  • rar3.phan nen mong.rar
  • rar4.phan thi cong.rar
Tài liệu liên quan