Công trình xây dựng là nhà công nghiệp, nhà một nhịp một tầng

ĐỒ ÁN THI CÔNG I.Đặc điểm công trình : - Công trình xây dựng là nhà công nghiệp,nhà một nhịp một tầng. - Kết cấu là một khung ngang chịu lực chính và hệ thống dầm dọc cấu tạo bằng BTCT,đổ toàn khối. - Diện tích mặt bằng (16,35 x 114)m nhịp nhà L=15m. - Chạy dọc nhà có cấu tạo một khe nhiệt độ . - Móng đơn đổ bằng bê tông cốt thép toàn khối,tiết diện (2,2 x2,7)m. II.Nhiệm vụ thiết kế : - Trong phần đồ án này nhiệm vụ được giao là thiết kế các biện pháp kỹ thuật và tổ chức bê tông toàn khối cho công trình , như vậy nhiệm vụ chính trong đồ án là tìm hiểu đưa ra những biện pháp về kỹ thuật cũng như cách thức tổ chức thi công đúc bê tông cho công trình. Đó là những công việc trong giai đoạn thi công chính. A/THI CÔNG PHẦN ĐÀO ĐẤT I.Tính toán khối lượng đất đào : - Mặt bằng móng đơn : 2,7 x2,2m - Chiều sâu chân móng : 2,4m - Vì đất cấp là cấp một nên ta chọn m=0,67 c=a+2h x m=3,5 + 2 x 2,4 x 0,67=6,7m d=b + 2h x m=3 +2 x 2,4 x 0,67=6,2m - Khối lượng đất của một hố đơn : V=h (ab + cd + (a+c)(b+d))/16 =2,4(3 x 3,5 + 6,7 x 6,2 + (3,5 + 6,7) x (3 +6,2))=58,35(m3) - Nhà có 19 bức cột ,tức mỗi bên có 21 cột ,và cả hai bên là 42 cột hay 42 hố móng đơn ,vậy khối lượng đất cần đào cho toàn bộ công trình là V=58,35 x 40=2334(m3) II.Chọn phương án đào đất và loại máy đào : Đặc điểm hố đào : -Cấp đất đào là đất cấp I. -Kích thước hố đào : hố đào nông mặt bằng vừa phải. -Điều kiện chuyên chở dễ dàng ,không có chướng ngại vật,chở đất bằng xe tải và một đất để lại miệng hố . -Khối lượng đất đào thấp và giới hạn thi công vừa phải. Dựa vào các yếu tố đó ta chọn máy đào gầu nghịch với dung tích là 0,65m3 III.Đường di chuyển của máy đào : -Mặt bằng công trình khá lớn 114m và chạy dài dọc theo phương dọc nhà nên bố trí một khe nhiệt độ ở bước cột thứ 9. -Đường vận chuyển của máy đào dọc .Giải quyết khối lượng đất thừa bằng ôtô đổ đất ,đường ôtô khoảng 2km.Trọng tải ôtô là 4tấn tương ứng với số lượng gầu đổ là 4m3/1 xe. Năng suất máy đào : N =(q x Kd x nck x Kthời gian )/Kt Trong đó: q=0,65m3 Kd =1,2:hệ số đầy gầu Kt =1,2 Kthời gian =0,8 :hệ số sử dựng thời gian nck =3600/(tck x Kvt x Kquay ) Trong đó : Kvt =1,1 hệ số phụ thuộc điều kiện đổ đất tck =20(s) với máy EO-4112 Kquay = 1 : Hệ số phụ thuộc góc quay N =85(m3/h) B/THI CÔNG PHẦN ĐỔ BÊ TÔNG I.PHÂN ĐỢT –PHÂN ĐOẠN THI CÔNG 1/Phân đoạn : Theo mặt cắt công trình đã cho ,theo yêu cầu thiết kế ta tiến hành phân đợt thi công như sau : -Đợt 1 : Từ đáy móng đến mặt đất . -Đợt 2 : Từ mặt đất đến đáy vai cột . -Đợt 3 : gồm vai cột ,dầm sàn và bản sản. -Đợt 4 : Cột có vai ,dầm chữ L. -Đợt 5 : Cột còn lại và dầm đỡ mái Theo cách phân đợt trên ,tiến hành lập bản tính khối lượng bê tông cho từng đợt ,căn cứ vào kích thước các cấu kiện trên bản vẽ như thiết kế.

doc19 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1625 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công trình xây dựng là nhà công nghiệp, nhà một nhịp một tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑOÀ AÙN THI COÂNG I.Ñaëc ñieåm coâng trình : Coâng trình xaây döïng laø nhaø coâng nghieäp,nhaø moät nhòp moät taàng. Keát caáu laø moät khung ngang chòu löïc chính vaø heä thoáng daàm doïc caáu taïo baèng BTCT,ñoå toaøn khoái. Dieän tích maët baèng (16,35 x 114)m nhòp nhaø L=15m. Chaïy doïc nhaø coù caáu taïo moät khe nhieät ñoä . Moùng ñôn ñoå baèng beâ toâng coát theùp toaøn khoái,tieát dieän (2,2 x2,7)m. II.Nhieäm vuï thieát keá : Trong phaàn ñoà aùn naøy nhieäm vuï ñöôïc giao laø thieát keá caùc bieän phaùp kyõ thuaät vaø toå chöùc beâ toâng toaøn khoái cho coâng trình , nhö vaäy nhieäm vuï chính trong ñoà aùn laø tìm hieåu ñöa ra nhöõng bieän phaùp veà kyõ thuaät cuõng nhö caùch thöùc toå chöùc thi coâng ñuùc beâ toâng cho coâng trình. Ñoù laø nhöõng coâng vieäc trong giai ñoaïn thi coâng chính. A/THI COÂNG PHAÀN ÑAØO ÑAÁT I.Tính toaùn khoái löôïng ñaát ñaøo : Maët baèng moùng ñôn : 2,7 x2,2m Chieàu saâu chaân moùng : 2,4m Vì ñaát caáp laø caáp moät neân ta choïn m=0,67 c=a+2h x m=3,5 + 2 x 2,4 x 0,67=6,7m d=b + 2h x m=3 +2 x 2,4 x 0,67=6,2m Khoái löôïng ñaát cuûa moät hoá ñôn : V=h (ab + cd + (a+c)(b+d))/16 =2,4(3 x 3,5 + 6,7 x 6,2 + (3,5 + 6,7) x (3 +6,2))=58,35(m3) Nhaø coù 19 böùc coät ,töùc moãi beân coù 21 coät ,vaø caû hai beân laø 42 coät hay 42 hoá moùng ñôn ,vaäy khoái löôïng ñaát caàn ñaøo cho toaøn boä coâng trình laø V=58,35 x 40=2334(m3) II.Choïn phöông aùn ñaøo ñaát vaø loaïi maùy ñaøo : Ñaëc ñieåm hoá ñaøo : -Caáp ñaát ñaøo laø ñaát caáp I. -Kích thöôùc hoá ñaøo : hoá ñaøo noâng maët baèng vöøa phaûi. -Ñieàu kieän chuyeân chôû deã daøng ,khoâng coù chöôùng ngaïi vaät,chôû ñaát baèng xe taûi vaø moät ñaát ñeå laïi mieäng hoá . -Khoái löôïng ñaát ñaøo thaáp vaø giôùi haïn thi coâng vöøa phaûi. ÞDöïa vaøo caùc yeáu toá ñoù ta choïn maùy ñaøo gaàu nghòch vôùi dung tích laø 0,65m3 III.Ñöôøng di chuyeån cuûa maùy ñaøo : -Maët baèng coâng trình khaù lôùn 114m vaø chaïy daøi doïc theo phöông doïc nhaø neân boá trí moät khe nhieät ñoä ôû böôùc coät thöù 9. -Ñöôøng vaän chuyeån cuûa maùy ñaøo doïc .Giaûi quyeát khoái löôïng ñaát thöøa baèng oâtoâ ñoå ñaát ,ñöôøng oâtoâ khoaûng 2km.Troïng taûi oâtoâ laø 4taán töông öùng vôùi soá löôïng gaàu ñoå laø 4m3/1 xe. Naêng suaát maùy ñaøo : N =(q x Kd x nck x Kthôøi gian )/Kt Trong ñoù: q=0,65m3 Kd =1,2:heä soá ñaày gaàu Kt =1,2 Kthôøi gian =0,8 :heä soá söû döïng thôøi gian nck =3600/(tck x Kvt x Kquay ) Trong ñoù : Kvt =1,1 heä soá phuï thuoäc ñieàu kieän ñoå ñaát tck =20(s) vôùi maùy EO-4112 Kquay = 1 : Heä soá phuï thuoäc goùc quay ÞN =85(m3/h) B/THI COÂNG PHAÀN ÑOÅ BEÂ TOÂNG I.PHAÂN ÑÔÏT –PHAÂN ÑOAÏN THI COÂNG 1/Phaân ñoaïn : Theo maët caét coâng trình ñaõ cho ,theo yeâu caàu thieát keá ta tieán haønh phaân ñôït thi coâng nhö sau : -Ñôït 1 : Töø ñaùy moùng ñeán maët ñaát . -Ñôït 2 : Töø maët ñaát ñeán ñaùy vai coät . -Ñôït 3 : goàm vai coät ,daàm saøn vaø baûn saûn. -Ñôït 4 : Coät coù vai ,daàm chöõ L. -Ñôït 5 : Coät coøn laïi vaø daàm ñôõ maùi Theo caùch phaân ñôït treân ,tieán haønh laäp baûn tính khoái löôïng beâ toâng cho töøng ñôït ,caên cöù vaøo kích thöôùc caùc caáu kieän treân baûn veõ nhö thieát keá. Ñôït Teân caáu kieän vaø qui caùch Ñôn vò tính Soá caáu kieän Khoái löôïng 1 caáu kieän Toaøn boä 1 Ñaùy :2.2*2.7*0.4=2.376 Moùng :4*1.2*0.9*0.9/3+1.2*0.9*0.4 Coät :0.8*0.9*0.4 Toång coäng : M3 42 42 42 2.376 1.728 0.288 99.79 72.58 12.10 184.47 2 Coät töø maët neàn->ñaùy daàm coâng son 0.9x0.4x9 Toång coäng : 42 3.24 136.08 3 *Daàm coâng son : 0.4x2.95x0.32+0.4x0.9x0.6+1/2x0.6x1.55x0.4 +Daàm saøn :0.15x0.4x5.6 +Saøn :0.08x2.15x5.6 Toång coäng : 42 114 38 0.677 0.336 0.963 28.43 38.3 36.6 103.33 4 +Coät c2 :0.4x0.9x3 +Vai coät :(0.6x0.2)/2x0.1x0.4 +Daàm chöõ L : (0.4x1x6)+(0.3x0.6x6) Coät :0.6x0.4x5.6 Toång coäng : 42 42 38 42 1.08 0.032 3.48 0.168 45.6 1.34 132.24 7.06 186 5 +Coät c3:0.4x0.6x4 +Daàm doïc :0.3x0.4x5.6 Toång coäng : M3 42 38 0.96 0.672 40.32 25.54 65.86 Sau khi tính toaùn ñöôïc keát quaû nhö sau : +Khoái löôïng beâ toâng ñôït i:184.47 +Khoái löôïng beâ toâng ñôït II :136.08 +Khoái löôïng beâ toâng ñôït III :103.33 +Khoái löôïng beâ toâng ñôït IV : 186.00 +Khoái löôïng beâ toâng ñôït V : 65.86 Toång coäng : 675.74 B.Phaân ñoaïn : ÔÛ ñaây choïn nhöõng phöông phaùp daây chuyeàn ñeå tính toaùn. 1.Choïn maùy beâ toâng coù dung tích 250 lít NS kyõ thuaät cuûa maùy : e : dung tích maùy troän =250l n : soá meû troän moät giôø n=3600/T=3600/115 T : Thôøi gian ñeå coát lieäu vaøo maùy thôøi gian troän vaø thôøi gian ñoå beâ toâng ra khoûi maùy tra baûng ta coù : T250=115 Þ ÞNst = Nkt.Kt =5.8x0.8=4.7(m3/h) Kp :Heä soá thaønh phaàn Kp:0.65¸0.72,choïn Kp:0.69. ÞNaêng suaát cuûa moät ca maùy : Þ Nca=ncaxNsd vôùi nca=8. Þ Nca=4.7x8=37.6 m3/ca 2.Xaùc ñònh caùc thoâng soá daây chuyeàn : Khi thi coâng beâ toâng coát theùp ,coät pha ,dôõ beâ toâng vaø thaùo dôõ coát pha n=4. -Choïn nhòp ñôn chung cuûa c/d K =1 -Cho 1 ngaøy nghæ laøm moät ca A =1 Soá ñôït ñoå beâ toâng :5 ñôït =>a=5 Thôøi gian thaùo coát pha thaønh vaø tieáp tuïc thi coâng treân saøn t1=2 ngaøy -Thôøi gian thaùo gôõ coát pha t2=9 ngaøy =>Soá phaân ñoaïn toái thieåu cuûa moãi ñôït laø : Caên cöù vaøo Nsd=37m3/ca =>soá phaân ñoaïn thi coâng ñôït 1 laø: Nhö vaäy ta phaûi choïn naêng suaát maùy troän ,hoaëc soá ñôït ñoå beâ toâng ,ôû ñaây soá ñôït ñoå beâ toâng . Toång soá caùc phaân ñoaïn ñoå beâ toâng : Khoái löôïng beâ toâng trung bình cuûa moãi ñoaïn : Soá phaân ñoaïn ñôït thi coâng i : Laáy chaün laø 5 Soá phaân ñoaïn thi coâng ñôït II : Laáy chaün laø 5 Soá phaân ñoaïn thi coâng ñôït III : Laáy chaün laø 5 Soá phaân ñoaïn thi coâng ñôït IV : Laáy chaün laø 5 Soá phaân ñoaïn thi coâng ñôït V : Laáy chaün laø 5 *Phaân chia coâng trình treân maët baèng ,moãi ñôït goàm 5 ñoaïn .Toång caùc phaân ñoaïn cuûa coâng trình laø : 25 phaân ñoaïn. Thôøi gian thi coâng laø : *Tính soá löôïng coáp pha caàn thieát +Soá boä coffa moùng caàn thieát : *Ñoä luaân löu cuûa coffa coät : +Soá boä coffa coät coät caàn thieát : *Ñoä luaân löu cuûa coffa daàm saøn : +Soá boä coffa daàm saøn caàn thieát : CHOÏN PHÖÔNG AÙN COFFA Nhaän xeùt raèng caùc boä phaän cuûa coâng trình caàn ñoå beâ toâng laø nhöõng caáu kieän thoâng thöôøng vaø ñôn giaûn ,vaû laïi chieàu cao cuûa caáu kieän khoâng lôùn => Do ñoù ñeå deã thi coâng vaø tieát kieäm ta söû duïng coffa luaân löu baèng goã . THIEÁT KEÁ VAÙN KHUOÂN -Duøng goâng goã coù khoaûn caùch a=60cm,choïn moät loaïi coù tieát dieän lôùn nhaát (40cmx90cm)ñeå tính vaùn khuoân. 1.a. choïn chieàu daøy vaùn : -Löïc ngang taùc duïng leân taám vaùn khuoân ñöùng . +Taûi troïng ñoäng do ñoå beâtoâng vaøo vaùn khuoân :pd=200kg/m2 +Taûi troïng ngang cuûa vöõa beâ toâng ñoå daàm : P=lH + pd =2500x0.75+200=2075kg/m2 Neáu duøng vaùn roäng b=30cm thì löïc phaân boá treân moät m daøi laø : Q=2075x30/100=622.5kg/m =>Mmax=ql2/8=622.5x602/8x100=2800kgm Laáy d=3cm 1.b.Kieåm tra ñoä voõng cuûa vaùn : Ta duøng coâng thöùc : Ta thaáy [f]=3*1/1000=0.18>fmax 1.c. Tính goâng coät (söôøn ngang ) : Coät C1 coù tieát dieän 40cmx90cm ta choïn caïnh daøi ñeå tính ,löïc phaân boá treân 1m daøi duûa goâng laø : Q=2075*60/100=1245kg/m Xem caïnh daøi cuûa goâng laø 1 daàm ñôn giaûn goái laø caùc söôøn boïc keùp ,chòu taûi phaân boá ñeàu : Choïn goâng coù beà roäng laø 5*10cm Choïn kích thöôùc goâng laø 5*10cm *Kieåm tra ñoä voõng cuûa vaùn : Ta duøng coâng thöùc : Ta thaáy [f]=3*1/1000=0.2cm>fmax 2.Tính vaùn khuoân coät C2 =>Vì coät C2 coù kích thöôùc nhö coät C1 neân ta khoâng caàn phaûi tính laïi 3.Tính vaùn khuoân coät C3 Coät C3 coù kích thöôùc tieát dieän(40*60)cm vaùn khuoân coät ñöôïc choïn coù beà roäng b=30cm ,chieàu daøi d=3cm,goâng coät coù khoaûn caùch a=60cm,ta caàn tính caùc goâng coät C 3töông töï ta coù löïc phaân boá treân moãi m daøi cuûa goâng coät laø :q=1245kg/m. Tính löïc cho caïnh daøi nhaát l=60cm Mmax=ql2/8=1245x602/8x100=5602kgcm Vôùi b=5cm:beà roäng cuûa goâng =>choïn goâng kích thöôùc tieát dieän laø (5*10)cm 4.Tính vaùn khuoân daàm saøn : 4.1.Tính cho daàm coù tieát dieän (150*400)mm 4.1.1.Tính vaùn ñaùy : Tính theo vaùn khuoân naèm ,ta choïn vaùn coù beà roäng b=15cm=>Löïc taùc duïng leân vaùn khuoân naèm : +Troïng löôïng beâ toâng treân moãi m daøi laø : qbt=0.15*0.4*2500=150kg/m a)Löïc ñoäng do beâ toâng ñoå xuoáng van khuoân :200kg/m2 b)Troïng löôïng ngöôøi thi coâng : 200kg/m2 c)Löïc rung do ñaàm maùy : 130kg/m2 =>Toång coäng hoaït taûi :a+b+c=530kg/m2 =>Hoaït taûi phaân boá treân moät m daøi vaùn khuoân laø : qht = 530*0.15=79.5kg/m2 =>Toång coäng löïc phaân boá treân 1m daøi vaùn ñaùy laø : q=qbt+qht=229.5kg/m Mmax=ql2/8=229.5*802/8*100=1836kgcm Choïn d=3cm *Kieåm tra ñoä voõng cuûa vaùn Ta duøng coâng thöùc : F max =5ql4/384*100*EJ=5*229.5*804/384*100*1.2*106*33.75=0.03 Vôùi J=bh3/12=15*33/12=33.75cm4 E=1.2*106kg/cm Ta thaáy [f]=3*1/1000=0.24cm>fmax 4.1.2.Tính vaùn thaønh: 1.Vaùn thaønh : ñöôïc tính toaùn nhö vaùn khuoân ñöùng,ta choïn vaùn coù beà roäng laø b=20cm,khoaûn caùch cho caùc goâng vaùn khuoân thaønh laø 80cm cho thuaän tieän vieäc thi coâng . +Löïc phaân boá treân 1m vaùn : q=2075*0.2=15kg/m Mmax =ql2/8=415*802/8*100=3320kgcm Choïn d=3cm *Kieåm tra ñoä voõng cuûa vaùn : Ta duøng coâng thöùc : F max =5ql4/384*100*EJ=5*415*804/384*100*1.2*106*45=0.04cm Vôùi J=bh3/12=20*33/12=45cm4 E=1.2*106kg/cm Ta thaáy [f]=3*1/1000=0.225cm>fmax 2.Goâng : Xem goâng ngang nhö laø moät daàm ñôn coù hai goái töïa laø hai thanh goâng ñöùng coù khoaûn caùch laø 80 cm chòu löïc phaân boá ñeàu nhö vaùn thaønh ,ta coù löïc phaân boá treân 1mvaùn :q=1660kg/m =>Mmax =ql2/8=1660*802/8*100=1328kgcm Nhö treân ta choïn k1ch thöôùc goâng ngang laø 4*8cm 3.Tính vaùn saøn : Choïn vaùn saøn coù beà roäng b=30cm,ta coù : +Troïng löôïng beâ toâng treân moãi m daøi laø : qbt=0.08*0.3*2500=60kg/m +Löïc ñoäng do beâ toâng ñoå xuoáng vaùn saøn :200kg/m2 +Troïng löôïng ngöôøi thi coâng :200kg/m2 +Troïng löôïng xe vaän chuyeån ,caàn coâng taùc :300kg/m2 +Löïc rung do ñaàm maùy :130kg/m2 =>Toång coäng hoaït taûi :830kg/m2 =>Hoaït taûi phaân boá treân 1m daøi vaùn khuoân laø : qht=830*0.3=249kg/m =>Toång coäng löïc phaân boá treân moät m daøi vaùn khuoân laø : q=qbt+qht=309kg/m Choïn khoaûn caùch giöõa caùc söôøn ngang ñeå loùt vaùn laø :80cm. Mmax=ql2/8=309*802/8*100=2473kgcm Choïn d=3cm *Kieåm tra ñoä voõng cuûa vaùn : Ta duøng coâng thöùc : Fmax=5ql4/384*100*EJ=5*309*804/384*100*1.2*106*67.5=0.02cm Vôùi J=bh3/12=30*33/12=67.5cm4 E=1.2*106kg/cm Ta thaáy [f]=3*1/1000=0.24cm>fmax 4.Tính kích thöôùc söôøn ngang : +Caên cöù theo keát caáu coâng trình ,theo beà daøy cuûa vaùn thaønh ,daàm saøn ta thaáy chieàu daøi cuûa thanh söôøn ngang goái töïa leân hai daàm saøn seõ laø : l=2600-(150*3)/2-60=1015mm=1.015m +Löïc phaân boá treân thanh söôøn ngang laø löïc phaân boá treân dieän tích (80*101.5)cm.Ta coù löïc phaân boá treân vaùn khuoân coù beà roäng 80cm daøi 1m laø : q=0.8(200+850)=824kg/m Mmax=ql2/8=824*101.52/8*100=10611kgcm Choïn chieàu roäng cuûa thanh söôøn ngang laø 5cm ta coù : Choïn d=10cm *Kieåm tra ñoä voõng cuûa vaùn : Ta duøng coâng thöùc : Fmax=5ql4/384*100*EJ=5*824*101.54/384*100*1.2*106*416.6=0.02cm Vôùi J=bh3/12=5*103/12=416.6cm4 E=1.2*106kg/cm Ta thaáy [f]=3*101.5/1000=0.3cm>fmax 5.Tính coät choáng : -Löïc phaân boá treân söôøn doïc (töùc laø daàm saøn )chính laø dieän tích cuûa löïc phaân boá treân saøn qua hai thanh söôøn ngang ñaët vaøo daàm ,caên cöù vaøo keát quaû ta coù : +Löïc phaân boá treân dieän tích cuûa saøn (80*107.5)cm laø : q=772.5*1.075=885.8 +Troïng löôïng vaùn saøn : (1.075*0.8*0.03*800)=20.64kg Troïng löôïng cuûa hai thanh söôøn ngang :2*(1.075*0.05*0.1)*800=8.6kg =>Taûi troïng taùc duïng leân söôøn doïc (Daàm saøn)seõ laø : ps=885.8+20.64+8.6=915kg Taûi troïng baûn thaân cuûa daàm saøn keå caû vaùn khuoân laø : Pds=(0.75*229.5)+17.1=189kg(trong ñoù 17.1kg laø khoái löôïng cuûa vaùn khuoân daàm saøn ) =>Taûi troïng taùc duïng leân coät choáng laø : N=ps/2+psd=915/2+189=646.5 Xem ñoaïn daàm saøn naèm giöõa hai coät choáng laø moät daàm ñôn coù hai goái töïa laø hai coät choáng chòu taûi troïng taäp trung N=646.5kg ñaët giöõa daàm töø ñoù ta coù taûi troïng truyeàn leân coät choáng :P=p/2=646.5/2=323kg. +Choïn coät coù tieát dieän laø 100*100ta coù coâng thöùc kieåm tra : Do coät coù tieát dieän 100*100 neân ta coù : Vôùi J=bh3/12=833cm4 Vôùi i=baùn kính chuyeån hoài Vì hai coät choáng coù söôøn ngang neân ta coi nhö hai ñaàu ngaøm =>choïn m=0.65 Töø l=112=>j=0.244 =>N/jF=323/0.244*100=35.5<[s]neùn II.TÍNH VAÙN KHUOÂN VAØ CHOÁNG CHO DAÀM CHÖÕ L: Xem daàm Ldo hai daàm ñôn gheùp laïi :daàm ñôn 1 coù kích thöôùc 400*1000 vaø daàm ñôn 2 coù kích thöôùc 300*600 1.Tính daàm ñôn 1: 1.1.Tính vaùn ñaùy : Choïn vaùn coù beà roäng b=30cm. +Troïng löôïng beâ toâng treân moãi m daøi laø : qbt=0.3*1*2500=750kg/m +Löïc ñoäng do beâ toâng ñoå xuoáng van khuoân :200kg/m2 +Troïng löôïng ngöôøi thi coâng :200kg/m2 +Löïc rung do ñaàm maùy :130kg/m2 =>Toång coäng hoaït taûi :530kg/m2 =>Hoaït taûi phaân boá treân moät m daøi vaùn khuoân laø : qht=530*0.3=159kg/m Choïn khoaûn caùch giöõa caùc ñaø ngang ñeå ñôõ ñaùy daàm laø 80cm Mmax=ql2/8=909*802/8*100=7272kgcm Vôùi J=bh3/12=67.5cm4 E=1.2*106kg/cm Ta thaáy [f]=3*1/1000=0.24cm>fmax 1.2.Tính vaùn thaønh : Tính toaùn nhö vaùn huoân ñöùng ,ta choïn vaùn coù beà roäng laø b=30cm daøy 3cm,khoaûn caùch cho caùc ngoâng ngang laáy laø 56cm,khoaûn caùch caùc choáng ñöùng laáy baèng 80cm ta coù : +Löïc phaân boá treân moät m daøi vaùn : q=2075*0.3=622kg/m Mmax =ql2/8=622*402/8*100=1244kgcm Choïn d=3cm *Kieåm tra ñoä voõng cuûa vaùn : Ta duøng coâng thöùc : Fmax =5ql4/384*100*EJ=5*622*404/384*100*1.2*106*67.5=0.085cm Ta thaáy [f]=3*40/1000=0.195cm>fmax 1.3.Tính goâng ñöùng : Xem goâng ñöùng nhö moät daàm ñôn chòu löïc phaân boá ñeàu treân dieän tích (40*50)cm ta coù : +Löïc phaân boá treân moät m vaùn roäng 50cm:q=0.4*2075=830kg/m =>Mmax=ql2/8=830*502/8*100=2593kgcm Nhö treân ta choïn kích thöôùc goâng laø (4*6)cm 1.4Tính goâng ngang : Xem goâng ngang nhö moät daàm ñôn coù hai goái töïa laø hai thanh goâng ñöùng coù khoaûn caùch laø 40cmchòu löïc phaân boá deàu nhö vaùn thaønh : =>Mmax=ql2/8=622*802/8*100=4976kgcm Nhö treân ta choïn kích thöôùc goâng ngang laø:5*10cm 2.Tính cho daàm ñôn 2: Daàm ñôn hai coù kích thöôùc 300x600 cm,vôùi caùch tính töông töï ta coù keát quaû thieát keá vaùn khuoân nhö sau : +vaùn ñaùy coù beà roäng b=30cm,beà daøy d=3cm +Vaùn thaønh coù beà roäng b=30cm,beà daøy d=3cm +Goâng ñöùng :4x6cm +Goâng ngang :4x6cm 3.Tính coät choáng cho daàm ñôn 1+2: -Khoaûng caùch giöõa hai coät choáng baèng 80cm -Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân moãi ñaàu coät choáng : Ta xem hai coät choáng laø hai goái töïa cuûa moät daàm ñôn coù l=80cm taûi troïng taùc duïng leân daàm goàm :troïng löôïng baûn thaân daàm qui ra löïc phaân boá ñeàu : +Löïc phaân boá treân moät m daøi daàm (400x1000)mm laø : 909kg/m +Troïng löôïng cuûa vaùn khuoân goàm vaùn ñaùy ,vaùn thaønh ,goâng ñöùng ,goâng ngang : (0.3*0.04*800)+(1*0.03*800*2)+0.04*0.06*800)+0.05*0.1*1*800*6) =9.6+48+16+15.36=88.96kg/m =>Daàm chòu löïc phaân boá ñeàu q=909+88.96=997.96kg/m =>Taûi troïng taùc duïng leân coät choáng laø : N=q*1/2=997.96*0.8/2=400kg +Choïn coät choáng coù tieát dieän laø 80*80 .kieåm tra kieàu kieän oån ñònh ta coù Vôùi J+b*h3/12=8*83/12=341cm4 =>l=ml/i=0.65*4/2.3=1.13 Töø l=1.13=>j=0.99 Kieåm tra dieàu kieän :N/jF=400/0.99*64=6.3l<[s]neùn =>Ta choïn coät choáng coù tieát dieän (80*80)mm IIITÍNH VAÙN KHUOÂN DAÀM DOÏC (300*400): Tính vaùn khuoân daàm doïc ta tieán haønh caùch tính toaùn töông töï nhö tính toaùn caùc daàm ñôn keát quaû :ta choïn vaùn ñaùy daày 3cm,beà roäng b=30cm,goâng ñöùng ,goâng ngang coù kích thöôùc (4x6)cm,khoaûn caùch caùc caây choáng laø 80cm,caây choáng coù kích thöôùc tieát dieän laø 8x8cm. TRÌNH TÖÏ THI COÂNG A.Thi coâng coffa Coát Theùp 1.PHAÀN GIA COÂNG : 1.Gia coâng coffa :Coffa ñöôïc gia coâng taïi laùn traïi ,hoaëc phaân xöôûng (neáu coù )taïi ñoù coù trang bò caùc thieát bò duïng cuï maùy moùc chuyeân duøng nhö maùy cöa baøo ,caét …Caên cöù vaøo baûn veõ thieát keá ,coâng nhaân tieán haønh caét gheùp töøng taám coffa thaønh töøng thanh töøng taám ,thaønh caùc hoäp coät ,daàm neáu chuùng coù kích thöôùc nhoû ,hoaëc gheùp coffa taïi hieän tröôøng neáu chuùng coù kích thöôùc lôùn . -Khi cöa ,caét ,gia coâng coffa phaûi chuù yù tính toaùn chính xaùc ,neáu caàn thieát phaûi ñem laép döïng thöû goaøi hieän tröôøng tröôùc khi tieán haønh saûn xuaát haøng loaït . 2.Gia coâng Coát Theùp :Töông töï nhö coffa,coát theùp ñöôïc laøm töø laùn traïi roài vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng ñeå laép gheùp ,khi gia coâng coát theùp phaûi chuù yù ñeán kích thöôùc cuûa coffa,khoaûn caùch beâ toâng thòt ,choå giao nhau cuûa coát theùp trong caùc caáu kieän maø laøm cho thích hôïp .Thoâng thöôøng khi phaûi uoán coát theùp ta phaûi tieán haønh uoán thöû taïi coâng tröôøng nhöõng thanh theùp caàn phaûi uoán.Neáu ñaït yeâu caàu môùi coù theå gia coâng haøng loaït ñöôïc .Moät chuù yù nöõa laø coát theùp cuûa caáu kieän naøo thì phaûi ghi roõ ñeå khi boù buoät vaän chuyeån khoâng bò nhaàm laãn ,khi laép raùp phaûi ghi soá löôïng thanh haøng 1 caáu kieän töông öùng cuûa noù trong baûn veõ ,ñöôøng kính ,chieàu daøi ,hình daïng cuûa noù khi laép raùp ñöôïc chính xaùc mau choùng . I.PHAÀN LAÉP DÖÏNG 1.Ñoái vôùi coät :Ñaàu tieân phaûi laáy tim coät (duøng daây caêng hoaëc maùy kinh vó )theo haøng doïc vaø haøng ngang .Nhaát thieát haøng tim coät haøng doïc phaûi vuoâng goùc vôùi ñöôøng tim coät haøng ngang .Sau khi coù kích thöôùc nhoû thì döïng coát theùp tröôùc ,döïng coffa sau .neáu coät coù kích thöôùc lôùn thì döïng coffa 3 maët kín,coøn moät maët hôû ñeå gia coâng coát theùp .Khi döïng coffa thì maët trong cuûa coät cuõng phaûi laáy tim coät cuûa caû hai phöông .Laép döïng sau cho tim cuûa hoäp coät truøng vôùi daáu tim treân coå coät hoaëc coå moùng .Tieán haønh coá ñònh chaân coät ,duøng daây hoaëc hoaëc maùy chænh hoäp coät ,theo caû hai phöông ñöùng .Coá dònh coät baèng caây choáng (5x10)cm chaúng haïn hoaëc baèng vaùn chaèng .Neáu coät cao hôn 2m thì caàn phaûi coù hai lôùp caây choáng cho coät ,chuù yù khi döïng hoäp coät thgì phaûi coá ñònh taïm hoäp coät baèng ñinh sau ñoù duøng goâng coät ñeå kieàng laïi vôùi khoaûn caùch qui ñònh (60cm).Sau khi laép döïng xong tieán haønh laàn cuoái ,vaø cuoái cuøng laø töôùi nöôùc hoäp coät roài doïn veä sinh maët coå coät ,moùng ñeå ñoå beâ toâng . 2.Ñoái vôùi daàm ,saøn daàm maùi : -Sau khi tieán haønh ñuùc beâ toâng coät xong ,ta tieán haønh döïng coffa daàm ,saøn ñeå tieán haønh döïng coffa daàm,saøn .Ta phaûi bieát cao ñoä cuûa noù vaø phaûi ñaùnh daáu vaøo thaân coät duøng oáng nöôùc ñeå caân ni voâ hoaëc duøng maùy thuûy bình ñeå xaùc ñònh cao ñoä cuûa daàm treân toaøn coâng trình .Sau ñoù giaêng daây vaø döïng caùc coät choáng theo daây ,coá ñònh taïm caùc coät choáng ,raûi vaùn ñaùy daàm ,duøng neâm chaân coät ñeå ñieàu chænh cao ñoä cuûa vaùn ñaùy daàm .Döôùi chaân coät phaûi coù vaùn loùt ,neàm ,ñaát neàn phaûi ñöôïc ñaàm chaët ,baèng phaúng ñeå traùnh luùn khi ñoå beâ toâng .Khi coù vaùn ñaùy daàm thì tieán haønh döïng saøn coâng taùc ñeå thi coâng coát theùp daàm ,khi thi coâng coát theùp daàm caàn phaûi laøm giaù ñôõ coát theùp cao hôn vaùn ñaùy moät khoaûn lôùn hoaëc baèng chieàu cao daàm ,raûi caùc coát theùp doïc ,loàng caùc coát ñai ,laáy daáu treân coát doïc ,vaø raûi coát ñai theo daáu .Coát doïc naèm treân thì giöõ treân giaù ,coøn coát doïc naèm döôùi thì haï xuoáng ñaùy daàm tieán haønh buoäc hoaëc haøn coát ñai ,chuù yù khi buoäc hoaëc haøn phaûi giöõ coát ñai cho thaúng ñöùng vuoâng goùc vôùi phöông cuûa coát doïc buoäc coát ñai chaéc chaén traùnh xoäc xeäch . -Sau khi laép raùp coát theùp ta tieán haønh gheùp coffa thaønh ,coá ñònh taïm vaùn thaønh baèng caùc “boå “treân “mieäng “daàm vaø baèng caùc côû ñaët trong loøng cuûa daàm ,sau ñoù duøng caùc goâng ñöùng vaø caùc goâng ngang coá ñònh chaéc chaén vaùn thaønh daàm . -Laép döïng coffa daàm xong tieán haønh kieåm tra cao ñoä ,kích thu7ôùc khoaûn hôû giöõa caùc choå giao nhau cuûa daàm neáu ñaõ tieán haønh raûicoffa saøn . -Coffa saøn kieåm tra cao ñoä ñaùy saøn ,tröø ñi beà daøy cuûa vaùn saøn tieán haønh laáy cao ñoä ñaø ngang ñôõ saøn ,cuõng duøng oáng ni voâ hoaëc maùy thuûy bình ñeå laáy cao ñoä cuûa ñaø saøn treân toaøn boä coâng trình sau ñoù tieán haønh choáng caùc ñôõñaø ngang nhö treân .Coá ñònh caùc coät choáng xong tieán haønh raûi vaùn saøn . Laép coát theùp saøn : Gheùp coffa saøn xong ,queùt doïn laøm veä sinh maët vaùn ,duøng giaáy tole ñeå bòt caùc khe hôû treân maët vaùn ,sau ñoù laáy daáu xong tieán haønh raûi coát theùp saøn lôùp döôùi raûi tröôùc ,lôùp treân raûi ñeán ñaâu thì tieán haønh buoäc hoaëc haøn ñeán ñoù .Khi tieán haønh coät ,buoäc phaûi laøm theo höôùng luøi veà sau ñeå traùnh daãm ñaïp leân theùp saøn ñaõ thi coâng .Coát theùp chòu momen aâm phaûi ñöôïc gia coá raát chaéc chaén ,khi buoäc coát theùp phaûi chænh khoaûn caùch giöõa caùc thanh theo ñuùng qui ñònh .Coát theùp saøn khi raûi phaûi coá gaéng laøm cho theùp phaûi caêng ,thaúng . -sau khi laép coát thep saøn xong phaûi laøm caùc caàu coâng taùc ñeå vaän chuyeån vöõa beâ toâng traùnh daãm ñaïp tröïc tieáp leân coát theùp . B.Thi coâng beâ toâng : 1.Yeâu caàu vaät lieäu : Ñaù : Ñaù phaûi ñuùng kích côõ ,phaûi ñöôïc röûa saïch khoâng ñöôïc dính ñaát ,baõi chöùa ñaù phaûi coù neàn cöùng ñeå xuùc vaø vaän chuyeån . Caùt : Caùt ñeå ñoå beâ toâng phaûi laø caùt to ,saïch ,ít laãn caùc taïp chaát . Nöôùc :nöôùc ñeå troän beâ toâng duøng nöôùc saïch ,khoâng maën khoâng nhieãm pheøn ,khoâng nhieãm chaát xaâm thöïc . Xi maêng :ñuùng maùc qui ñònh ,coøn nguyeân bao ,môùi ra loø ,toát nhaát laø ñaõ ñöôïc treân 15 ngaøy .Nhöng khoâng quaù 90 ngaøy ,bao ximaêng phaûi coøn meàm khoâng ñoùng cuïc . IIYeâu caàu ñoái vôùi beâ toâng : Lieàu löôïng pha troän cho moät meû beâ toâng phaûi ñuùng qui ñònh . Beâ toâng sau khi troän xong phaûi ñeõo ,ñuùng ñoä suït thieát keá ,khoâng neân ñoå nhieàu nöôùc khi ñoå beâ toâng. Ñuùc töøng maãu ñoã cho töøng ñôïtñoå beâ toâng ,ghi roõ ngaøy thaùng ñuùc maãu . III.Qui trình ñoå beâ toâng : Beâ toâng ñöôïc troän taïi coâng trình :duøng xe ruøa ,xe cuùt kít ñeå ñöa coát lieäu vaøo trong maùy troän ,xe phaûi coù möùc ñaùnh daáu veà khoái löôïng ñeå kieåm tra vieäc caân ñong löôïng vaät lieäu cho töøng meû troän beâ toâng . Beâ toâng troän xong ñöôïc vaän chuyeån baèng xe nhoû chuùa caùc thuøng chöùa beâ toâng hoaëc baèng loaïi xe caåu töï haønh . Beâ toâng khi ñoå khoaûi thuøng chöùa ñöôïc coâng nhaân bang ra baèng cuoác ,caøo,xeûng , theo caùc côû qui ñònh ñöôïc ñaùnh daáu saún ,sau khi bang beâ toâng phaûi tieán haønh ñaàm .Neáu ñoå coät thì ta ñaàm baèng duøi ,ñoå saøn thì duøng ñaàm baøn ,ñaàm xo ,buùa goõ ,ñaàm ngang .Ñoå tôùi ñaâu thì ñaàm tôùi ñoù ,ñoå beâ toâng theo höôùng luøi ,beà maét beâ toâng phaûi caàn coù thôï coù kinh nghieäm ,duøng caùc thöôùc bang caùn cho phaúng . Trong thôøi gian ñoå beâ toâng phaûi coù giaùm saùt kyõ thuaät thöôøng xuyeân ñeå xöû lyù caùc söï coá vaø ñeå kieåm tra caùc kích thöôùc cuûa coffa,coát theùp kòp thôøi . IV.Quaù trình baûo döôõng beâ toâng : a) Sau khi ñoå beâ toâng xong khoâng ñöôïc ñi laïi ,laøm chaán ñoäng gaây aûnh höôûng khoái beâ toâng vöøa ñoå.24 giôø sau khi ñoå beâ toâng thì phaøi tieán haønh töôùi nöôùc baûo döôõng ,thôøi gian baûo döôõng lieân tuïc trong 7 ngaøy ,ñoái vôùi saøn beâ toâng phaûi coù bieän phaùp che phuû beà maët traùnh boác hôi nöôùc quaù nhanh ,nhö duøng caùc ,maït cöa ,voû bao xi maêng ñaäy laïi . b) sau khi beâ toâng ñöôïc hai ngaøy thì tieán haønh thaùo dôõ coffa thaønh ,loaïi naøo laép sau thì thaùo tröôùc ,khi thaùo coffa phaûi duøng xaø ben caäy theâm ,khoâng ñöôïc ñaäp,ñuïc laøm aûnh höôûng chaát löôïng beâ toâng,thaùo coffa xong phaûi caïo saïch vöõa beâ toâng dính vaøo coffa ,nhoå ñinh vaø vaän chuyeån veà laùn traïi ñeå gia coá laïi hoaëc caát giöõ . V.Bieän phaùp an toaøn phoøng hoûa : Khi thi coâng moät coâng trình caàn phaûi chuù yù :an toaøn lao ñoäng laø treân heát ,neân trong quaù trình thi coâng phaûi kieåm tra :giaøn giaùo ,saøn coâng taùc ,thang leo ,lancan baûo veä .Taát caû phaûi ñöôïc gia coá kyõ caøng chaéc chaén Ñieän duøng trong coâng trình phuïc vuï thi coâng phaûi ñöôïc boä phaän kyõ thuaät chuyeân moân kieåm tra thöôøng xuyeân ,khoâng ñöôïc laøm troùt voû ñaáu maéc tuøm lum ,loän xoän caùc thieát bò duøng ñieän phaûi ñöôïc kieåm tra kyõ vaø thöôøng xuyeân tröôùc khi ñöa ra cho coâng nhaân söû duïng. Coâng nhaân khi ñi vaøo coâng trình phaûi ñoäi noùn baûo hoä ,khi laøm vieäc treân cao phaûi mang daây an toaøn ,phaûi coù moät toå an toaøn lao ñoäng thöôøng xuyeân ñi nhaéc nhôû anh em coâng nhaân . ÔÛ nhöõng nôi deã xaûy ra chaùy noå nhö kho xaêng daàu ,traïi cöa traïi caây ,caàn phaûi coù bình cöùu hoûa ,maùy bôm hoaït ñoäng tích cöïc 24/24h.Khoâng cho coâng nhaân huùt thuoác taïi nhöõng nôi ñoù ,caàn coù baûng thoâng baùo ,nhaéc nhôû nhöõng coâng nhaân veà hoûa hoaïn tieâu leänh chöõa chaùy ôû nhöõng nôi coù coâng nhaân laøm vieäc nhieàu Coâng taùc Khoái löôïng Ñònh möùc Soá coâng thöïc hieän Thôøi gian thöïc hieän Soá löôïng coâng nhaân B.T C.T C.P C.T B.T T.D C.P C.T B.T T.D C.P C.T B.T T.D C.P C.T B.T T.D Beâtoâng moùng ñôït 1-PÑ.1 18.54 1.998 1.66 11.32 0.996 0.664 31 23 18 12 1 2 1 1 30 15 20 20 Beâtoâng moùng ñôït 1-PÑ.2 18.54 1.998 31 23 18 12 1 2 1 1 Beâtoâng moùng ñôït 1-PÑ.3 14.83 1.598 25 18 15 10 1 1 1 1 Beâtoâng moùng ñôït 1-PÑ.4 11.12 1.199 18 14 11 7 1 1 1 1 Beâtoâng moùng ñôït 1-PÑ.5 14.83 1.598 25 18 15 10 1 1 1 1 Beâ toâng coät C1ñôït 2-PÑ.1 16.20 3.240 4.03 8.84 2.415 1.61 65 27 39 26 2 2 2 1 Beâ toâng coät C1ñôït 2-PÑ.2 16.20 3.240 65 27 39 26 2 2 2 1 Beâ toâng coät C1ñôït 2-PÑ.3 12.96 2.592 52 22 31 21 2 2 2 1 Beâ toâng coät C1ñôït 2-PÑ.4 9.72 1.944 39 16 23 16 1 1 1 1 Beâ toâng coät C1ñôït 2-PÑ.5 12.96 2.592 52 22 31 21 2 2 2 1 Beâ toâng ñôït 3-PÑ.1 16.55 2.860 3.105 10.04 1.863 1.242 51 29 31 21 2 2 2 1 Beâ toâng ñôït 3-PÑ.2 15.85 2.753 49 28 30 20 2 2 2 1 Beâ toâng ñôït 3-PÑ.3 12.41 2.162 39 22 23 15 1 1 1 1 Beâ toâng ñôït 3-PÑ.4 11.37 1.933 35 19 21 14 1 1 1 1 Beâ toâng ñôït 3-PÑ.5 12.41 2.162 39 22 23 15 1 1 1 1 Beâ toâng ñôït 4-PÑ.1 12.98 2.596 4.025 10.04 2.415 1.61 52 26 31 21 2 2 2 1 Beâ toâng ñôït 4-PÑ.2 12.52 2.504 50 25 30 20 2 2 2 1 Beâ toâng ñôït 4-PÑ.3 9.84 1.968 40 20 24 16 1 1 1 1 Beâ toâng ñôït 4-PÑ.4 8.50 1.700 34 17 21 14 1 1 1 1 Beâ toâng ñôït 4-PÑ.5 9.84 1.968 40 20 24 16 1 1 1 1 Beâ toâng ñôït 5-PÑ.1 7.94 1.588 4.025 10.04 2.415 1.61 32 16 19 13 1 1 1 1 Beâ toâng ñôït 5-PÑ.2 7.70 1.540 31 15 19 12 1 1 1 1 Beâ toâng ñôït 5-PÑ.3 6.07 1.214 24 12 15 10 1 1 1 1 Beâ toâng ñôït 5-PÑ.4 5.14 1.028 21 10 12 8 1 1 1 1 Beâ toâng ñôït 5-PÑ.5 6.07 1.214 24 12 15 10 1 1 1 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdo an thi cong.doc