Đặc điểm, chức năng của phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố Hà Nội nói chung và của phòng Đăng ký Đất và Nhà nói riêng

LỜI MỞ ĐẦU Thanh Trì là huyện ngoại thành nằm ở phía nam thành phố Hà Nội, có nhiều đầu mối giao thông quan trọng nối với các tỉnh phía nam, gồm 15 xó và một thị trấn cú tổng diện tích tự nhiên là 6292,71 ha. Trong đó: - Đất nông nghiệp: 3548,13 ha chiếm 56,38% so với tổng diện tích tự nhiên. - Đất phi nông nghiệp :2712,14 ha chiếm 43,11% so với tổng diện tích tự nhiên. - Đất chưa sử dụng: 31,64 ha chiếm 0,5% so với tổng diện tích tự nhiên. Tổng số dân là 164000 người,lao động trong độ tuổi 87500 người trong đó: + Lao động nông nghiệp là 40320 người. + Lao động phi nông nghiệp là 47180 người. Trong 5 năm qua kinh tế huyện Thanh Trỡ phỏt triển cú tốc độ tăng trưởng khá cao 14,5% bình quân năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2001 là 2,4 triệu đồng, đến năm 2005 đạt 5,5 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch theo hướng Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp – Thương mại dịch vụ. Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về các mặt mà đặc biệt là quản lý nhà nước về đất đai và nhà ở và các vấn đề về môi trường trong quá trình phát triển của huyện và của toàn thành phố Hà Nội Phòng Tài nguyên và Môi Trường của huyện được thành lập. Xuyên suốt trong thời gian bước đầu thành lập trải qua thời gian làm việc phòng đó cú nhiều đóng góp to lớn cho việc tăng trưởng của huyện, thành phố cũng như cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Qua một thời gian nghiên cứu, thực tập ở Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Thanh Trì, Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Vũ Thị Thảo và cán bộ trực tiếp tại cơ quan cô Vũ Thị Diệp em đó thu nhận được nhiều bài học, kinh nghiệm trong công tác của các cán bộ làm việc tại phòng, phân công nhiệm vụ của phòng, thực hiện chức năng của từng cán bộ. Đó là những kinh nghiệm đáng quý đóng góp vào quá trình học tập nghiên cứu để trở thành người cán bộ làm công tác quản lý sau này.

doc24 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 1237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm, chức năng của phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố Hà Nội nói chung và của phòng Đăng ký Đất và Nhà nói riêng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Thanh Trì là huyện ngoại thành nằm ở phía nam thành phố Hà Nội, có nhiều đầu mối giao thông quan trọng nối với các tỉnh phía nam, gồm 15 xã và một thị trấn có tổng diện tích tự nhiên là 6292,71 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 3548,13 ha chiếm 56,38% so với tổng diện tích tự nhiên. Đất phi nông nghiệp :2712,14 ha chiếm 43,11% so với tổng diện tích tự nhiên. Đất chưa sử dụng: 31,64 ha chiếm 0,5% so với tổng diện tích tự nhiên. Tổng số dân là 164000 người,lao động trong độ tuổi 87500 người trong đó: + Lao động nông nghiệp là 40320 người. + Lao động phi nông ngiệp là 47180 người. Trong 5 năm qua kinh tế huyện Thanh Trì phát triển có tốc độ tăng trưởng khá cao 14,5% bình quân năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2001 là 2,4 triệu đồng, đến năm 2005 đạt 5,5 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch theo hướng Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp – Thương mại dịch vụ. Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về các mặt mà đặc biệt là quản lý nhà nước về đất đai và nhà ở và các vấn đề về môi trường trong quá trình phát triển của huyện và của toàn thành phố Hà Nội phòng Phòng Tài Nguyên và Môi Trường của huyện được thành lập. Xuyên suốt trong thời gian bước đầu thành lập trải qua thời gian làm việc phòng đã có nhiều đóng gióp to lớn cho việc tăng trưởng của huyện, thành phố cũng như cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Qua một thời gian nghiên cứu, thực tập ở phòng phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Thanh Trì, Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Vũ Thị Thảo và cán bộ trực tiếp tại cơ quan cô Vũ Thị Diệp em đã thu nhận được nhiều bài học, kinh nghiệm trong công tác của các cán bộ làm việc tại phòng, phân công nhiệm vụ của phòng, thực hiện chức năng của từng cán bộ. Đó là những kinh nghiệm đáng quý đóng góp vào quá trình học tập nghiên cứu để trở thành người cán bộ làm công tác quản lý sau này. I Đặc điểm, vai trò chức năng chung của phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Thanh Trì Thành phố Hà Nôi 1.1, Đặc điểm tình hình của phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện: Phòng tài nguyên môi trường là phòng trực thuộc UBND huyệc có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác cấp gấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá hộ gia đình, các cá nhân, và quản lý đất đai trên địa bàn huyện, tiếp nhận thủ tục hành chính bán chuyên trách tại bộ phận một cửa theo danh mục hồ sơ quy định có liên quan đến phòng. Năm 2001 đến tháng 4/2005 là phòng địa chính nhà đất và đô thị được sát nhập từ hai phòng : phòng địa chính nhà đất và phòng xấy dựng. Đến tháng - 4/2005 phòng được tách ra làm hai phòng: phòng xây dựng đô thị và phòng tài nguyên môi trường. Số lượng cán bộ phòng trước khi chưa tách hiện có 10 cán bộ trong biên chế và 6 đồng chí hợp đồng ngắn hạn; ban lãnh đạo gồm có một trưởng phòng và hai phó phòng. Sau khi tách phòng tài nguyên môi trường số lượng cán bộ trong biên chế gồm 6 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí trưởng phòng và một đồng chí phó trưởng phòng và tám đồng chí cán bộ hợp đồng ngắn hạn. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng tài nguyên và môi trường. Vị trí, chức năng: Phòng tài nguyên môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thanh Trì, chịu sự quản lí trực tiếp, tòan diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài Nguyên Môi Trường và Nhà Đất Hà Nội. Phòng có chức năng tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nứơc về tài nguyên đất, nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý nhà ở. Nhiệm vụ: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường có nhiệm vụ giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường và nhà ở, cụ thể như sau: * Tham mưu giúp UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường và nhà đất trên địa bàn huyện. * Tham mưu giúp UBND huyện quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về tài nguyên môi trường và nhà đất trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi đựơc phê duyệt. * Tổ chức thẩm định và trình UBND huyện xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên môi trường,nhà đất của các xã, thị trấn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt. * Tham mưu giúp UBND huyện quyết định việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện và tổ chức thực hiện. * Quản lý và theo dõi biến động về đất đai, cập nhập, đề xuất, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của sở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nội. * Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việchoạch định địa giới hành chính xã, thị trấn, quản lý các dấu mốc đo đạc, mốc địa giới và giải quyết các tranh chấp địa giới hành chính có liên quan đến đất đai. * Tổ chức hướng dẫn và thực hiện, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê đất đai và hiện trạng môi trường theo định kỳ, lập và quản lý hồ sơ địa chính, quản lý lưu trữ tư liệu tài nguyên môi trường và nhà đất. * Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện, tổ chức thực hiện bảo vệ tài nguyên khóang sản, tài nguyên nước, môi trường tự nhiên, khắc phục các hậu quả gây suy thoái, ô nhiễm môi trường tự nhiên, hậu quả do thiên tai để lại. * Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường và nhà đất.Thu thập tài liệu phục vụ công tác quản lý của UBND huyện, sở Tài Nguyên Môi Trường và Nhà Đất để giải quyết tranh chấp về tài nguyên môi trường và nhà đất theo quy định của pháp luật. * Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và nhà đất đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của nhà nước. * Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, thông tin về tài nguyên môi trường và nhà đất. * Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao với UBND huyện và Sở Tài Nguyên và Môi Trường và Nhà Đất. * Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn,ngiệp vụ đối với công chức địa chính xã, thị trấn, phối hợp thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức địa chính xã, thị trấn theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền. 1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Thanh Trì và phân công nhiệm vụ giữa các bộ phận. Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường Đ/C Trần Văn Chung Phó trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường Đ/C Đỗ Doãn Phong Phó trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường Đ/C Nguyễn Ngọc Hàng Các chuyên viên và cán bộ 1.3.1 Về các đồng chí phụ trách phòng: * Đồng chí Trần Văn Chung trưởng phòng: - Chiụ trách nhiệm chung trước Huyện ủy và UBND huyện về tòan bộ công việc của phòng Điạ Chính Nhà Đất & Đô Thị Các văn bản phòng sẽ do đồng chí trưởng phòng trực tiếp kí (trừ các trường hợp được giao cho các đồng chí phó trưởng phòng ký). Cải cách hành chính và các vấn đền liên quan đến cải cách hành chính. Quy hoạch và các vấn đề về quy hoạc đất đai, xây dựng. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận về đất theo quyết định 65/2001/ QĐ – UB ngày 29/8/2001 và quyết định 69/1999/QĐ – UB ngày 18/8/1999. Thụ lý hồ sơ về giao đấ và cho thuê đấ của các tổ chức cá nhân. Tham gia phê duyệt các dự án thuộc thẩm quyền của huyện. Thẩm định các dự án về xây dựng, tham gia phê duyệt và đấu thầu các dự án thuộc thẩm quyề của huyện. * Về đồng chí Đỗ Doãn Phong – phó trưởng phòng. Phụ trách các công tác thanh tra, giải quyết đơn thư và tranh chấp đất đai (được trưởng phòng giao ký các văn bản trên). Chuyên trách giải phóng mặt băng. Công tác giãn dân của huyện. Thụ lý hồ sơ xin thuê đất, giao đất, cấp đất của các tổ chức, cá nhân ( khi được trưởng phòng giao) Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo quyết định 65/2001/QĐ –UB ngày 29/8/2001 và quyết định 69/1999/QĐ – UB ngày 18/08/1999. Thực hiện các nhiệm vụ khi đồng chí trưởng phòng giao và thay mặt phòng giải quyết công việc khi trưởng phòng đi vắng. * Đồng chí Nguyễn Ngọc Hàng – phó trưởng phòng. Phụ trách công tác kiểm tra chất lượng công trình và tiến độ công trình các dự án. Công tác cấp giấy phép xây dựng, thanh tra xây dựng (được giao ký các văn bản này). Thực hiện các nhiệm vụ khi được trưởng phòng giao. 1.3.2 Phân công cán bộ chuyên viên phụ trách xã, thị trấn. * Tổ 1: Đ/c Trần Thị Lan Hương - tổ trưởng phụ trách 4 xã cùng các đồng chí sau: + Đ/c Trần Thị Lan Hương : Phụ trách xã Tả Thanh Oai. + Đ/c Hòang Thúy Linh: Phụ trách xã Yên Mỹ. + Đ/c Bùi Mạnh Hùng: Phụ trách thị trấn Văn Điển + Đ/c Nguyễn Ngọc Hải: Phụ trách xã Hữu Hòa. * Tổ 2: Đ/c Nguyễn Mạnh Hiến - Tổ trưởng phụ trách 4 xã cùng các đồng chí sau: + Đ/c Nguyễn Mạnh Hiến: Phụ trách xã Liên Ninh + Đ/c Nguyễn Thị Minh Hồng: phụ trách xã Tân Triều + Đ/c Trương Hồng Quân: Phụ trách xã Tam Hiệp + Đ/c Nguyễn Phương Huyền: Phụ trách xã Vạn Phúc. * Tổ 3: Đ/c Phạm Tiến Nam: tổ trưởng phụ trách 4 xã cùng các đồng chí + Đ/c Phạm Tiến Nam: Phụ trách xã Thanh Liệt + Đ/c Vũ Thị Thu Dung: phụ trách xã Ngọc Hồi + Đ/c Đào Thị Tuyên: Phụ trách xã Duyên Hà. + Đ/c Trịnh Công Sơn: Phụ trách xã Đông Mỹ. Nhiệm vụ của tổ: Tổ trưởng: Có trách nhiệm điều hành các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và báo cáco kết quả thực hiện của tổ vào các kỳ họp giao ban phòng hàng tuần, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng tất cả các công việc được giao trên địa bàn tổ phụ trách. Riêng các đồng chí phụ thuộc văn phòng đăng ký đất đai và nhà được phân công phụ trách xã có trách nhiệm đôn đốc xã mình phụ trách thực hiện các công việc phòng giao và phụ trách công tác cấp giấy chứng nhận ( không phải giải quyết đơn thư). Các tổ viên phụ trách xã: Thực hiện tất cả các công việc được giao thuộc địa bàn xã phụ trách và chịu trách nhiệm trước đồng chí tổ trưởng. Tổ trưởng kiểm tra lại các hồ sơ thuộc diện phải trình lãnh đạo của cán bộ mình phụ trách và ký nháy trước khi trình. 1.3.3 Các tổ chuyên môn * Tổ phụ trách văn phòng và lưu trữ hồ sơ gồm 4 đồng chí Nhiệm vụ chung của tổ: Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng do cơ quan tổ chức cá nhân chuyển trình đến lãnh đạo. Tiếp nhận công văn đến sao lục chuyển lãnh đạo phòng để xử lý, vào sổ sách theo quy định. Quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ của phòng và văn phòng đăng ký đất và nhà chuyển đến theo quy định, không được tự ý cung cấp hồ sơ, tài liệu chi các tổ chức, cá nhân; việc cung cấp khai thác hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân phải được sự đồng ý của lãnh đạo phòng phê duyệt. Quản lý con dấu, sử dụng con dấu bảo đảm đúng quy định Kiểm tra các văn bản về thể thức thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng trước khi trình lãnh đạo ký. Lập dự tóan kinh phí phục vụ cho họat động của phòng, theo dõi chế độ tiền lương, tiền thưởng. Quản lý tài sản chung của phòng, đề xuất mua sắm sửa chữa phục vụ cho công tác chuyên môn. Thẩm tra hồ sơ giao đất, cho thuê đất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiêmh vụ của phòng theo quy định hàng tuần và ngày 15 hàng tháng trình lãnh đạo. Tổ văn phòng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về các nhiệm vụ đựơc giao. * Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đ/c Đỗ Dõan Phong phụ trách. gồm 4 đồng chí khác. Nhiệm vụ của tổ: Thường xuyên đôn đốc hướng dẫn, kiểm tra công tác kê khai, phân loại hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Tập huấn chuyên môn, ngiệp vụ cho cán bộ địa chính xã. Tổng hợp các vướng mắc khó khăn trong quá trình cấp giấy chứng nhận đề xuất với lãnh đạo phòng xem xét giải quyết. Soạn thảo các văn bản hướng dẫn chuyên môn về công tác cấp giấy chứng nhận trình lãnh đạo. Tổ chức kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với cán bộ địa chính xã thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận. * Tổ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, môi trường: Gồm 3 đồng chí trong đó đồng chí Phạm Tiến Nam là tổ trưởng nhiệm vụ của tổ: - Tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra công tác môi trường trên địa bàn huyện, đề xuất biện pháp xử lý. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án có quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật và tham gia tổ công tác giả phóng mặt bằng. giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực giải phóng mặt bằng và môi trường Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo lãnh đạo phòng và hội đồng giải phóng mặt bằng theo quy định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về tòan bộ nhiệm vụ được giao. * Tổ giải quyết đơn thư: Gồm có 5 đồng chí trong đó đồng chí Nguyễn Mạnh Hiến làm tổ trưởng và đồng chí Trần Thị Lan Hương làm tổ phó. Nhiệm vụ của tổ: - Thực hiện công tác thanh tra kiểm tra về công tác quản lý đất đai ở các xã và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện. Tham gia các đòan thanh tra, kiểm tra của huyện, thành phố yêu cầu. Hội thảo việc giải quyết đơn thự thuộc lĩnh vực phòng được UBND huyện giao mà phòng đã giao cho cácn bộ thụ lý giải quyết vê nội dung, bố cục, kết luận, kiến nghị để hòan thiện văn bản trước khi trình lãnh đạo phòng hoặc tham mưu trình UBND huyện xem xét quyết định. Chủ động trong công việc được giao. Họp giao bàn tổ hàng tuần trước khi họp phòng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần và hướng giải quyết trong tuần tới (do đồng chí tổ trưởng báo cáo). Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư về bộ phận văn phòng để tổng hợp hàng tuần và ngày 15 hàng tháng theo quy định. Đối với những xã có số lượng đơn thư nhiều đồng chí tổ trưởng đề xuất với ban lãnh đạo phòng chuyển giao cho những đồng chí thuộc các xã có ít đơn thư xem xét giải quyết. Các đồng chí tổ trưởng,cán bộ công chức được phân công nhiệm vụ nêu cao tinh thần, vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt công tác đòan kết nôi bộ, chủ động trong công tác để hòan thành tốt nhiệm vụ được giao. 1.4 Nhận xét về tổ chức cán bộ của phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Thanh Trì. Phòng Tài Nguyên Môi Trường có một trưởng phòng, hai phó phòng và 6 cán bộ công chức, trình độ chuyên môn các cán bộ là đại học. Mỗi đồng chí cán bộ công chức phụ trách thực hiện một hoặc nhiều nhóm nhiệm vụ được giao. Ngoài ra do thực hiện nhiều nhiệm vụ được giao, phòng có thêm 4 cán bộ hợp đồng ngắn hạn do UBND huyện ký. + Văn phòng đăng ký đất và nhà có 1 giám đốc kiêm phó Phòng Tài Nguyên Môi Trường, 2 cán bộ viên chức trình độ chuyên môn là đại học và một kế tóan là hợp đồng không thời hạn. Ngoài ra Văn phòng đăng ký đất và nhà ký hợp đồng thời vụ với 06 cán bộ giúp cho văn phòng thực hiện nhiệm vụ được giao. + Huyện Thanh Trì có 15 xã và 01 thị trấn: Mỗi xã, thị trấn có 01 cán bộ địa chính được UBND huyện có quyết định tíêp nhận. Một số xã, thị trấn ký hợp đồng với 01 đến 03 cán bộ giúp xã thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường.Trình độ chuyên môn của cán bộ không đồng đều, từ sơ cấp đến đại học. Do phải thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ cho nên với 10 chỉ tiêu biên chế được giao là chưa đáp ứng được, phòng kiến nghị bổ sung thêm cho phòng một chỉ tiêu biên chế. + Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, được sự quan tâm của UBND huyện, phòng được trang bị tương đối đầy đủ máy móc, thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn. + Đối với các xã, thị trấn: Do trình độ chuyên môn không đồng đều cho nên có một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, mặc dù phòng Tài Nguyên Môi Trường đã tổ chức tập huấn chuyên môn và giao ban với cán bộ địa chính các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình và giải quyết những khó khăn vướng mắc, cán bộ phòng thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn, đôn đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành. II.Tổ chức và phân công nhiệm vụ của phòng Đăng Ký Đất và Nhà. Thực hiện quy chế tổ chức hoạt động của văn phòng đăng ký đất và nhà ban hành quyết định số 119/QĐ –UB ngày 11/8/2005 cuả UBND huyện Thanh Trì. với chức năng là cơ quan dịch vụ hành chính công, thực hiện đăng ký đất và nhà, chỉnh lý biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính gúp UBND huyện trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật. Để từng bước cải cách thủ tục hành chính trong bộ phận văn phòng đăng ký đất và nhà theo trình tự quy định của pháp luật nhanh gọn, đúng thời gian, tạo thuận lợi nhất cho công dân liên hệ tại văn phòng đăng ký đất và nhà. 2.1. Phân công nhiệm vụ các cán bộ thuộc phòng Đăng Ký Đất và Nhà. Giám đốc văn phòng đăng ký đất và nhà phân công nhiệm vụ cụ thể trong lãnh đạo và từng cán bộ viên chức đảm nhận công việc theo từng tổ cụ thể như sau: * Bộ phận hành chính và lưu trữ hồ sơ: Gồm các đồng chí: Vũ Thị Diệp - Tổ trưởng Nguyễn Thị Minh Hồng Bùi Mạnh Hùng Nguyễn Thị Hòa Thơ Nhiệm vụ của tổ: + Cấp phát tờ khai các khỏan thu liên quan đến đất và nhà theo yêu cầu của người sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai theo đúng mẫu tờ khai quy định. + Tiếp nhận tòan bộ hồ sơ có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc Văn Phòng Đăng Ký đất và nhà theo quy định của Luật đất đai, thông tư 30, thông tư 05. + Vào sổ sách cập nhập hàng ngày hồ sơ nhận và trả đầy đủ theo biểu mẫu quy định. + Quản lý hồ sơ thuộc bộ phận hành chính, lưu trữ chặt chẽ khoa học nhằm phục vụ cho công tác công khai thác hồ sơ thuận lợi khi có nhu cầu cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. + Quản lý con dấu và sử dụng con dấu đảm bảo đúng quy định. + Tổng hợp kết quả thực hiện các công việc trong ngày báo cáo lãnh đạo. + Nhận thông báp nộp tiền sử dụng đất của Chi cục thuế từ bộ phận chuyên môn nhận về để chuyển thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính tại bộ phận nhận trả hồ sơ một cửa. * Bộ phận nghiệp vụ chuyên môn: Gồm các đồng chí: Nguyễn Phương Huyền - Tổ trưởng Đào Thị Tuyên Phạm Ngọc Hưng Nhiệm vụ của tổ: + Thực hiện các công việc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân. Thẩm định ký nhày trước khi trình lãnh đạo. + Xác định tòan bộ thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. + Tiếp nhận của bộ phận hành chính hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận rách nát, mất để thụ lý, thẩm định, hòan thiện in giấy chứng nhận trình lãnh đạo ký. + Nhận hồ sơ bàn giao của bộ phận tiếp nhạn hồ sơ đối với các tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính của công dân kê khai để xác định thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính. + Luân chuyển hồ sơ phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính sang Chi cục thuế và tiếp nhận thông báo nộp tiền của cơ quan thuế chuyển đến. Vào sổ sách luân chuyển hồ sơ theo đúng quy định. + Trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khách về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin theo đúng quy định của pháp luật. + Trình ký với lãnh đạo các hồ sơ có liên quan đến nhiệm vụ được giao phiếu xác nhận thông tin, trích sao hồ sơ, thẩm định và ký nháy trước khi trình lãnh đạo do đồng chí tổ trưởng ký nháy. + Giải quyết trả lời đơn thư khiếu nại thuộc phạm vi lĩnh vực Văn Phòng Đăng Ký đất và nhà. + Đồng chí tổ trưởng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tất cả các công việc được giao, thẩm định lại tòan bộ phiếu xác định thông tin của các can bộ được giao trong phòng chuyển đến, được quyền điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ phù hợp với chuyên môn và khối lượng công việc được giao. * Bộ phận theo dõi quản lý thu chi tài chính: Gồm các đồng chí: Vũ Thị Ninh - Tổ trưởng Nguyễn Thị Phương Huyền - Thủ Quỹ Nhiệm vụ của tổ: + Thực hiện việc thu chi theo đúng quy định. + Đồng chí kế tóan lập kế hoạch thu chi, hạch tóan với tài chính, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về các khỏan thu chi. + Thường xuyên, hàng ngày trực tại bàn tiếp nhận - trả hồ sơ viết phiếu thu ccs khỏan thu theo đúng quy định. + Có trách nhiệm quản lý tài sản chung của Văn Phòng, đề xuất mua sắm để phục vụ chung cho Văn Phòng theo yêu cầu nhiệm vụ. + Báo cáo kết quả thu chi, các khỏan thu trong ngày với lãnh đạo. Các đồng chí cán bộ viên chức trong văn phòng được phân công xây dựng lịch làm việc cụ thể từng ngày ghi trên bảng, nêu cao tinh thần vai trò trách nhiệm phấn đấu hòan thành nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ được giao trước lãnh đạo Văn Phòng và Phòng Tài Nguyên và Môi Trường. 2.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng Đăng Ký Đất và Nhà trong thời gian gần đây: * Kết quả công tác năm 2005. Đã tham mưu giúp huyện ủy và UBND huyện ban hành một số văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ: Việc quản lý đất công. Tham gia vào công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện. Nhờ vậy mà kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện đã có nhiều bước tiến đáng kể đạt 114,4% so với mục tiêu đề ra huyện đã được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng và trao tặng nhiều bằng khen. Cụ thể như sau: Toàn huyện đã có 15 xã có diện tích đất nông nghiệp đã lập phương án giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình và các cá nhân. Trong đó: có 2 xã lập phương án giao đất lấy thời điểm chốt nhân khẩu giữ nguyên theo khoán 10 gồm Thanh Liệt, Ngũ hiệp. Có 3 xã lập phương án lấy thời điểm chốt nhân khẩu 03/12/1996 là Đại Áng, Đông Mỹ, Vạn Phúc…..Đến nay có 10/15 xã hoànthành việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân. Còn 5 xã còn một số hộ chưa đủ điều kiện rút bù theo phương phương án gồm: Thanh Liệt,Ngũ Hiệp, Duyên Hà,Tam Hiệp,Tả Thanh Oai. Toàn huyện đã cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp theo nghị định 64 cho các hộ gia đình, cá nhân được 19284 giấy chứng nhận đạt tỷ lệ 85% số hộ phải cấp giấy chứng nhận với diện tích là 2109,59 ha. việc giao đất nông nghiệp theo nghi định 64/CP của Chính Phủ phần nào đã giải quyết được sự công bằng trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở nông thôn và tạo điều kiện cho các hộ có điều kiện thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Đồng thời giúp cho các xã thực hiện công tác quản lý sử dụng các quỹ đất đúng mục đích. Về đất ở: cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với thị trấn Văn Điển theo quy định. Kết quả đã cấp được 1439 giấy chứng nhận đạt tỷ lệ 80%, tổng diện tích cấp được 13,91 h a. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn cho 15 xã. Số giấy chứng nhận đã cấp từ khi triển khai quyết định 65 đến ngày thực hiện quyết định 23 cấp được 19042 giấy chứng nhận đạt tỷ lệ 70,3% so với kế hoạch dự kiến phải cấp, tổng diện tích đã cấp là 431 ha. Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện ở Ngũ Hiệp, Liên Ninh, lấn chiếm đất công của ông Nguyễn Văn Nhu ở Thanh Liệt, xử lý việc giao đất trái pháp luật ở Thanh Liệt... Trong cải cách hành chính: Đã hòan thành nhiệm vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định “ một cửa” của UBND huyện.Bước đầu họat động của văn phòng đăng ký đất và nhà có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của Nhà Nước và nhân dân; thông tin về đất đai đã được nhân dân báo theo số máy đã đăng ký nhằm trả lời đơn thư và các ý kiến của nhân dân trong lĩnh vực đất đai cũng như xử lý kịp thời các phát hiện của nhân dân về các vi phạm của các cá nhân, tập thể liên quan đến đất đai và môi trường. Thực hiện việc báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo đúng quy định của UBND huyện: hàng tháng, hàng quý, hàng năm... đều nạp báo cáo đúng ngày quy định nhằm đáp ứng yêu cầu của cấp trên. Khi có yêu cầu đột xuất để phục vụ cho nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường đã phối hợp với các ngành liên quan để cung cấp và báo cáo kịp thời, chính xác. Trong thời gian qua, luật đất đai và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến đất đai có nhiều thay đổi nên luôn cập nhập thông tin để hướng dẫn cho các xã, các đồng chí có liên quan nắm chắc để thực hiện, Đã tổ chức nhiều đợt tập huấn trên huyện cũng như tại cơ sở xã về các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đã phối hợp với đài phát thanh huyện để thông tin trên hệ thống loa đài của huyện về các văn bản liên quan đến đất đai. Về chuyên môn: Đã hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, ngiệp vụ đối với địa chính xã, thị trấn. Hàng tuần đều có giao ban để hướng dẫn, kiểm tra công việc đạt được trong tuần và giao nhiệm vụ thực hiện trong tuần tới; giải quyết các vướng mắc, đề nghị trong lĩnh vực chuyên môn, công việc này được thực hiện thường xuyên vào thứ 6 hàng tuần. Phối hợp với các phòng liên quan và các xã trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến môc giới, địa giới hành chính để xác định đúng địa giới hành chính của các xã và giúp cho việc xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Phối hợp với các ngành như thành tra chuyên ngành, thanh tra huyện... để thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn. Trong vấn đề đơn thư tố cáo và tranh chấp đất đai đã có nhiều cố gắng để giải quyết cũng như tham mưu cho UBND huyện xử lý vi phạm đúng quy định, đúng pháp luật.Một số vi phạm đã từ lâu tồn tại, phức tạp nhưng đã phối hợp với xã, thị trấn để tham mưu cho UBND huyện hướng giải quyết như: vi phạm đầm Quang Lai, đơn thư về đất giãn dân ở Ngũ Hiệp và Liên Ninh, lấn chiếm đất công của ông Nguyễn Văn Nhu ở Thanh Liệt, xử lý việc giao đất trái pháp luật ở Thanh Liệt.... * Đánh giá kết qủa đạt được trong năm 2005: Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp của các phòng, ban thuộc huyện; được sự chỉ đạo, giúp đỡ về chuyên môn của Sở Tài Nguyên Môi Trường và Nhà Đất Hà Nội; được sự phối hợp của các xã, thị trấn, cán bộ công chức phòng Tài Nguyên và Môi Trường đã đoàn kết thống nhất, bám sát nhiệm vụ, chủ động trong công việc đã hòan thành tốt nhiệm vụ năm 2005, nổi bật là: Tham mưu cho UBND huyện hòan thành tốt nhiệm vụ, công tác kiểm kê đất đai năm 2005, được đánh giá là dẫn đầu thành phố và được UBND thành phố tặng bằng khen cho UBND huyện. Hòan thành tốt nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định và đạt 111,4% so với kế hoạch, đây là năm thứ 2 liên tiếp vượt chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bước đầu đã đáp ứng được công tác tiếp dân thông qua Văn phòng đăng ký đất và nhà. Tham mưu cho UBND huyện để xử lý, giải quyết dứt điểm một số vi phạm mà đơn thư tồn đọng phức tạp từ thời gian trước để lại. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn luật đất đai và các quy định về quản lý, sử dụng đất với nhièu chuyên đề đã đáp ứng được sự quan tâm của các ngành, xã, thị trấn và nhân dân. Thống kê lập danh sách các cơ quan có vi phạm trong lĩnh vực đất đai và nhà , báo cáo và đề xuất với lãnh đạo UBND huyện cũng như sở Tài Nguyên và Môi Trường và Nhà Đất, UBND thành phố Hà Nội một số vướng mắc cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai và tài nguyên môi trường. Hướng dẫn, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cán bộ địa chính các xã, thị trấn trong lĩnh vực chuyên môn. Trình UBND huyện các quyết định giao đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Phối hợp với các phòng liên quan và các xã trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến mốc giới, địa giới hành chính để xác định đúng địa giới hành chính của các xã và giúp cho việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Thực hiện công tác dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai đựơc UBND huyện giao cho như: cung cấp thông tin, cung cấp hồ sơ mua bán,chuyển nhượng,…..tạo nhiều thuận lợi cho các bên giao dịch hạn chế đựơc tình trạng vướng mắc, lừa lọc trong mua bán chuyển giao. Có thể thấy tuy mới thành lập nhưng vai trò của Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà là khá quan trọng đó là bước đầu cho công tác quản lý, trực tiếp với dân. Thời gian qua khối lượng công việc khá lớn nhưng phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều ý kiến sang tạo giúp cho hoạt động của UBND huyện. Bên cạnh những mặt đạt được văn phòng cần nêu cao hơn nữa tinh thầm làm việc để có thể hoàn thành tốt hơn, tíên tới hoàn thành hồ sơ và cấp giấy chứng nhận hết cho các xã, cá nhân, tổ chức. * kết quả đạt được năm 2006: Phối hợp với các phòng ban khác hoàn thành xuất sắc công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: + Đối với đất nông nghiệp: Đã cấp được 1218 giấy: Ngọc Hồi (639), Tam Hiệp (239),Duyên Hà (45), Tân Triều (30), Vĩnh Quỳnh (30), Đại Áng ( 235). điều chỉnh xong 62 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi một phần diện tích theo quy định của UBND thành phố khi thực hiện dự án trên địa bàn xã Tân Triều. + Đất ở: Tham mưu cho UBND huyện giao kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở năm 2006 cho các xã, thị trấn, kế hoạch là 6000 hồ sơ. Trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn vướng mắc do phải hòan thiện hồ sơ chưa đủ điều kiện năm 2005. - Đã báo cáo xin điều chỉnh kế hoạch thực hiện năm 2006 là 3368 hồ sơ. Có văn bản số 170/TN&MT ngày 13/7/2006 đề nghị các xã, thị trấn thống kê, phân loại các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; tổ chức kiểm tra số phân loại các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận của 4 xã: Tả Thanh Oai, Tân Triều, Vạn Phúc, Vĩnh Quỳnh và đã có nhiều ý kiến chỉ đạo để các xã thực hiện đúng quy định. - Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn hòan thành hồ sơ trình hộ đồng xét cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện trên địa bàn. kết quả thực hiện được trong năm 2006 cấp đựơc 3682 giấy chứng nhận. Trong đó: Các xã thực hiện là 3201 giấy : Đông Mỹ (77), Đại Áng (175), Duyên Hà (30), Hữu Hoà (98), Liên Ninh (220), Ngọc Hồi (169), Ngũ Hiệp (366), Tân Triều (196),Tả Thanh Oai (480),Tứ Hiệp (167),Tam hiệp (177), Thanh Liệt (102),Vạn Phúc (502),Vĩnh Quỳnh (320), Yên Mỹ (44), thị trấn Văn Điển (78). Công ty nhà số 2 thực hiện là 27 giấy, quân đội là 96 giấy, cấp chuyển quyền sử dụng đất là 358 giấy. Hoàn thành công tác thu thuế kịp thời, đến cuối năm 2006 do có sự thay đổi trong khung gía, phải có sự điều chỉnh của giá do các cơ quan chức năng quy định nên có sự chậm chễ hơn các năm khác nhưng Văn phòng sẽ hoàn thành ngay khi có điều kiện.Tuy nhiên còn một số trường hợp nhỏ lẻ còn nợ thuế từ những năm trước đang được tuyên truyền vận động phấn đầu thu hết trong đầu thời gian tới. - - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao văn phòng đăng ký đất và nhà tiếp nhận hồ sơ để thực hiện các thủ tục, thu được một số kết quả sau: + Nhận hồ sơ: Thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính 2874 Biên lai xóa nợ 2314 Thẩm tra chuyển quyền sử dụng đất:303 Thế chấp: 272 Giải chấp: 32 Địa chính: 169 +Trả hồ sơ: Thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính 2295 Xóa nợ: 2252 Phiếu chuyển: 303 Thế chấp: 272 Xóa thế chấp: 34 Địa chính: 169 Tổng số có 13945 lượt người. Thu dịch vụ 331239000 đồng. * Đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất. a, Nguyên nhân khách quan: - Sáu tháng đầu năm tập trung cho công tác thực hiện quyết định số 196/2005/QĐ – UB ngày 23/11/2005 của UBND thành phố Hà Nội. - Một bộ phận người dân không quan tâm đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do việc phải nộp nghĩa vụ tài chính với một số lượng lớn trước khi nhận giây chứng nhận quyền sử dụng đất cho nên người dân không hợp tác để kê khai và hòan thành hồ sơ. - Một số giấy chứng nhận đã được hoàn thành có thể giao ngay cho người dân nhưng do nhận thức và không đủ tài chính mà lại không cần đến khi không thực hiện các giao dịch nên một số giấy chứng nhận đã hoàn thành nhưng vẫn không giao đến tay ng ười dân đựơc. Sau khi có quy định của chính phủ cho nợ tiền sử dụng đất thì tình trạng trên có giảm đi nhưng vẫn còn lác đác xảy ra. b, nguyên nhân chủ quan: - Trình độ cán bộ chuyên môn ở các xã còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm với công việc được giao, trách nhiệm chưa cao, thiếu sự chủ động, sáng tạo trong công việc. - Phần lớn hồ sơ thực hiện năm 2006 là phức tạp, tranh chấp, khiếu kiện, không cung cấp đủ hồ sơ, thong tin cần thiết. Các thông tin về pháp luật đất đai, chủ trương chính sách còn chưa sâu rộng, chưa thường xuyên đến người dân. - Chính quyền một số xã chưa thống nhất và chưa quan tâm đúng mức trong việc chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. * Phương hướng nhiệm vụ năm 2007của Văn Phòng Đăng Ký Đất và Nhà thuộc phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Thanh Trì. + Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết đinh 23 phải được thực hiện triệt để không để xảy ra hiện tượng cấp sai thẩm quyền đồng thời giải quyết các trường hợp tồn đọng. + Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn cho các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bổ sung các giấy tờ cần thiết để hòan thiện hồ sơ và cấp hết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các đối tượng có đủ điều kiện. + Phối hợp với các phòng, ban khác để giải quyết được đơn thư mà UBND huyện giao, thực hiện tốt công tác hướng dẫn hòa giải tại xã, tạo điều kiện cho công tác quản lý sử dụng đất đai được ổn định. + Hòan thiện hồ sơ địa chính ở các xã, thị trấn. + Cung cấp tốt thông tin cho người dân khi tham gia giao dịch, + Phối hợp với các ban ngành của huyện và UBND xã thực hiện các kết luận sau thanh tra và giải quyết dứt điểm vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai. + Cung cấp tốt các dịch vụ công của phòng để người tham gia có điều kiện thuận lợi hơn trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thế chấp… Trên đây là những ưu nhược điểm của công tác của Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà. Có những mặt đạt được cần phải phát huy, có những mặt còn tồn tại thì khắc phục. Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà cùng toàn thể cán bộ của huyện sẽ đòan kết, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa công việc được giao cho. 2.3 Giới thiệu một số công tác của cán bộ trực tiếp hướng dẫn thực tập. Sau một thời gian thực tập tại Văn phòng những bài học quan trọng đầu tiên của thực tế làm việc của người cán bộ mà em quan sát đựơc từ người trực tiếp hướng dẫn đó là co Vũ Thị Diệp như sau: Đảm nhận chức danh tổ trưởng tổ phụ trách văn phòng và lưu trữ hồ sơ gồm 4 đồng chí. Nhiệm vụ chủ yếu của cô Vũ Thị Diệp: - Chuyên trách về việc tiếp nhận hồ sơ theo chế độ một cửa. Phụ trách văn phòng quản lý và sử dụng con dấu. Có trách nhiệm viết báo cáo tuần, tháng và các văn bản cần thiết. Thực hiện các nhiệm vụ được trưởng phòng giao. Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng do cơ quan tổ chức cá nhân chuyển trình đến lãnh đạo. Tiếp nhận công văn đến sao lục chuyển lãnh đạo phòng để xử lý, vào sổ sách theo quy định. Quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ của phòng và văn phòng đăng ký đất và nhà chuyển đến theo quy định, không được tự ý cung cấp hồ sơ, tài liệu chi các tổ chức, cá nhân; việc cung cấp khai thác hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân phải được sự đồng ý của lãnh đạo phòng phê duyệt. Kiểm tra các văn bản về thể thức thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng trước khi trình lãnh đạo ký. Quản lý tài sản chung của phòng, đề xuất mua sắm sửa chữa phục vụ cho công tác chuyên môn. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiêmh vụ của phòng theo quy định hàng tuần và ngày 15 hàng tháng trình lãnh đạo. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về các nhiệm vụ đựơc giao cho phòng Đăng Ký Đất và Nhà. III, Một số nhận xét và kiến nghị. Sau một thời gian thực tập và nghiên cứu xét thấy công việc của Văn Phòng Đăng Ký Đất và Nhà là rất lớn. Vừa tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ, giải quyết hồ sơ cho cả huyện, vừa quản lý, lưu trữ tài liệu, sổ sách,…với nguồn nhân lực như hiện nay thì văn phòng làm việc rất vất vả. Hàng ngày đặc biệt là vào những đợt thực hiện các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lượng cán bộ trực tiếp dân rất ít trong khi người dân cần giải quyết thủ tục rất đông, đây là một cản lực lớn cho công tác của Văn phòng. Về công tác quản lý hồ sơ đây là một mảng rất khó bởi lẽ : việc bảo quản chủ yếu bằng tay thô sơ không có phương tiện mất nhiều thời gian và nhân lực, nhiều giấy tờ cũ, giấy tờ cấp sai quy định, cấp sai thẩm quyền……từ trước tồn đọng lại rất lớn đất đai lại là một lĩnh vực mang tính phức tạp vì vậy công tác của Văn phòng rất khó khăn Do đặc điểm là một huyện mới, việc hoàn thành giấy tờ cho các hộ dân là rất cấp bách nhưng hầu hết dân chúnglà những người không hiểu biết nhiều về pháp luật nói chung và về vấn đề đất đai nói riêng….điều này gây ra rất nhiều trở ngại cho cán bộ hướng dẫn kê khai, cung cấp thông tin, nhiều trường hợp còn không chấp hành, có thái độ không hợp tác hoànthành công việc… Mặt khác về tài sản, thiết bị phục vụ cho công tác của phòng còn khá sơ sài, hầu hết các công đoạn đều làm thủ công mất rất nhiều thời gian và khó quản lý. Đặc biệt là về hồ sơ tồn đọng và hồ sơ cũ để lại. Do vậy để hoàn thành được tốt công tác của UBND huyện giao cho Văn Phòng Đăng Ký Đất và Nhà cần thêm nguồn nhân lực và cơ sở vật chất.Thiết nghĩ đó là một điều không thể tách khỏi nguồn cán bộ cũng cần phải năng nổ nhiệt tình, hiểu biết, có chuyên môn cao. Đồng thời phải có hướng giải quyết về lâu dài hoàn thiện. bổ sung, tuyên truyền cho người dân về chính sách pháp luật để người dân hiểu thuận lợi cho công tác quản lý. Về cán bộ của phòng ngoài việc bổ sung thêm thì các cán bộ cũng cần phải luôn luôn học hỏi trau dồi kiến thức, tiếp thu những thay đổi của pháp luật kịp thời để hoàn thành tốt công tác, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm làm việc tận tuỵ, nhiệt tình, năng động, không quan liêu cậy quyền. KẾT LUẬN Sau một thời gian thực tập tại phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Thanh Trì. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp nhiệt tình của cô Vũ Thị Diệp tại Văn Phòng Đăng Ký Đất và Nhà em đã thu nhận được rất nhiều kiến thức bổ ích chuẩn bị cho giai đoạn bước vào làm việc thực tế. Phải nói sau một thời gian học tập lý thuyết tại trường, đây là một cơ hội lớn cho tất cả các bạn sinh viên đưa kiến thức ra áp dụng và học hỏi. Bản thân em cũng vậy học phải đi đôi với hành mang laị hiệu quả cao khi mình được thực nghiệm làm người cán bộ. Tham gia thực tập tại phòng và sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn em mong muốn sẽ hoàn thành được mọi công việc thất tốt. Trong quá trình thực tập sẽ nhận được nhiều kiến thức hơn nữa, là một người cán bộ năng nổ có chuyên môn sau khi đã ra trường. Em xin chân thành cảm ơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35323.DOC
Tài liệu liên quan