Đề án Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Lời mở đầu Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, môi trường cạnh tranh ở nước ta hiện nay ngày càng trở nên gay gắt. Mặt khác hoà chung vào sự phát triển của nền kinh tế thế giới, Việt Nam đang thực hiện chính sách mở cửa, giao lưu hợp tác kinh tế với các nước, do đó tính cạnh tranh càng trở nên khốc liệt hơn và vượt ra khỏi phạm vi quốc gia. Để đứng vững và giành ưu thế đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải không ngừng đầu tư, đổi mới và cải tiến công nghệ. Vì đó là yếu tố quan trọng quyết định đến giá thành và chất lượng sản phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được. Nhưng trong hoạt động đầu tư doanh nghiệp không chỉ đối mặt với vấn đề làm thế nào để huy động được vốn đầu tư mà quan trọng hơn là sự hao mòn của tài sản cố định (TSCĐ). Bởi trong quá trình đầu tư và sử dụng, dưới tác động của môi trường tự nhiên và điều kiện làm việc cũng như tiến bộ kỹ thuật tài sản cố định bị giảm dần về mặt giá trị và giá trị sử dụng. Với vai trò cung cấp thông tin cho nhà quản lý trong việc ra quyết định kinh doanh nói chung và quyết định đầu tư TSCĐ nói riêng, công tác kế toán trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt là kế toán TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, hệ thống chế độ kế toán của Việt Nam đã có những chuyển biến rất căn bản để công tác kế toán vận hành có hiệu quả hơn, đảm bảo tính thống nhất chế độ kế toán trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách với thông lệ kế toán quốc tế. Tuy nhiên, trước sự biến đổi to lớn trong hoạt động kinh tế, các qui định đã bộc lộ rõ những hạn chế nhất định. Tiêu biểu nhất là những qui định về kế toán khấu hao TSCĐ. Mà do vai trò và vị trí quan trọng của công tác kế toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp nên những bất cập trong kế toán khấu hao TSCĐ cần phải có phương hướng, giải pháp khắc phục kịp thời. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này nên em đã chọn đề tài “Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay” để làm đề án môn học. Bố cục đề án ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm 3 phần: Phần I:Cơ sở lý luận về TSCĐ Phần II: Khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp Phần III: Những bất cập và phương hướng hoàn thiện cách tính khấu hao & phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp hiện nay. Em xin chân thành cảm ơn Thầy Nghiêm Văn Lợi đã hướng dẫn tận tình để em có thể hoàn thành đề tài này. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng song do trình độ còn hạn chế nên bài viết này không tránh khỏi sai sót và chưa đầy đủ. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để bài viết được hoàn thiện hơn. Mục lục Tên đề mục Trang Lời nói đầu 1 Phần nội dung 2 Phần 1.Lý luận chung về TSCĐ trong DN 2 I.k/n ,đặc điểm ,vai trò ,của TSCĐ 2 II. Phân loại TSCĐ 2 III.Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ 3 Phần 2. Khấu Hao TSCĐ trong Doanh nghiệp 6 I.Hao Mòn và Khấu Hao 6 II. ý nghĩa của tính Khấu Hao 6 III.Phương pháp tính Khấu Hao 7 A.Quốc Tế 7 B.Việt Nam 8 IV.Những quy định về quản lý và tính Khấu Hao 11 V.Phương pháp hạch toán Khấu Hao TSCĐ 11 1.Tài khoản sử dụng 11 2.Phương pháp hạch toán 12 3.Hình thức ghi sổ kế toán 14 Phần 3. Những bất cập và phương hướng hoàn thiện trong cách tính và kế toán khấu hao TSCĐ 17 A. Những Bất cập 17 * Tính Khấu hao 17 * Kế toán Khấu Hao 20 B. Phương hướng hoàn thiện 21 * Tính Khấu Hao 21 * Kế toán Khấu Hao 23 Phần kết luận 25 Danh mục tài liệu tham khảo 26

doc28 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, m«i tr­êng c¹nh tranh ë n­íc ta hiÖn nay ngµy cµng trë nªn gay g¾t. MÆt kh¸c hoµ chung vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, giao l­u hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c n­íc, do ®ã tÝnh c¹nh tranh cµng trë nªn khèc liÖt h¬n vµ v­ît ra khái ph¹m vi quèc gia. §Ó ®øng v÷ng vµ giµnh ­u thÕ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i kh«ng ngõng ®Çu t­, ®æi míi vµ c¶i tiÕn c«ng nghÖ. V× ®ã lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ thµnh vµ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp thu ®­îc. Nh­ng trong ho¹t ®éng ®Çu t­ doanh nghiÖp kh«ng chØ ®èi mÆt víi vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó huy ®éng ®­îc vèn ®Çu t­ mµ quan träng h¬n lµ sù hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§). Bëi trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ sö dông, d­íi t¸c ®éng cña m«i tr­êng tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc còng nh­ tiÕn bé kü thuËt tµi s¶n cè ®Þnh bÞ gi¶m dÇn vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông. Víi vai trß cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n lý trong viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh nãi chung vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t­ TSC§ nãi riªng, c«ng t¸c kÕ to¸n trë nªn quan träng h¬n bao giê hÕt, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n TSC§ vµ kÕ to¸n khÊu hao TSC§. Trong c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc, hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n cña ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn rÊt c¨n b¶n ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n vËn hµnh cã hiÖu qu¶ h¬n, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt chÕ ®é kÕ to¸n trong c¸c lÜnh vùc, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t¹o ®iÒu kiÖn rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ. Tuy nhiªn, tr­íc sù biÕn ®æi to lín trong ho¹t ®éng kinh tÕ, c¸c qui ®Þnh ®· béc lé râ nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Tiªu biÓu nhÊt lµ nh÷ng qui ®Þnh vÒ kÕ to¸n khÊu hao TSC§. Mµ do vai trß vµ vÞ trÝ quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n khÊu hao TSC§ trong doanh nghiÖp nªn nh÷ng bÊt cËp trong kÕ to¸n khÊu hao TSC§ cÇn ph¶i cã ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. §Ó t×m hiÓu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy nªn em ®· chän ®Ò tµi “Bµn vÒ c¸ch tÝnh khÊu hao vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n khÊu hao TSC§ theo chÕ ®é hiÖn hµnh trong c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay” ®Ó lµm ®Ò ¸n m«n häc. Bè côc ®Ò ¸n ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3 phÇn: PhÇn I:C¬ së lý luËn vÒ TSC§ PhÇn II: KhÊu hao TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp PhÇn III: Những bÊt cËp vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c¸ch tÝnh khÊu hao & ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n khÊu hao TSC§ theo chÕ ®é hiÖn hµnh trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Nghiªm V¨n Lîi ®· h­íng dÉn tËn t×nh ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Tuy nhiªn, dï ®· rÊt cè g¾ng song do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái sai sãt vµ ch­a ®Çy ®ñ. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. PhÇn néi dung PhÇn 1. Lý luËn vÒ tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp I.Kh¸i niÖm,®Æc ®iÓm vµ vai trß cña TSC§ trong ho¹t ®éng kinh doanh TSC§ lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi. Do ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng TSC§ hiÖn cã.Tuy nhiªn viÖc ph©n biÖt TSC§ víi mét sè c«ng cô vµ dông cô cã gi¸ trÞ lín lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Theo QuyÕt ®Þnh sè 166/BTC/2000, th× tiªu chuÈn ®Ó nhËn biÕt TSC§ lµ: *Thêi gian sö dông hoÆc thêi gian h÷u Ých lµ tõ 1 n¨m trë lªn *Gi¸ trÞ cña TSC§ kh«ng nhá h¬n 5.000.000 ® Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®­îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ kinh doanh. Kh¸c víi ®èi t­îng lao ®éng, TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h­ háng. II.Ph©n lo¹i TSC§ Do TSC§ trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i víi nhiÒu h×nh th¸i biÓu hiÖn kh¸c nhau nh­ , tÝnh chÊt ®Çu t­, c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông kh¸c nhau nªn ®Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§, cÇn s¾p xÕp TSC§ vµo tõng nhãm theo nh÷ng ®Æc tr­ng nhÊt ®Þnh nh­ ph©n theo quyÒn së h÷u, ph©n theo nguån h×nh thµnh, ph©n theo h×nh th¸i biÓu hiÖn, ph©n theo h×nh th¸i biÓu hiÖn kÕt hîp tÝnh chÊt ®Çu t­ ... Mçi mét c¸ch ph©n lo¹i cã t¸c dông kh¸c nhau ®èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý. Ch¼ng h¹n, theo h×nh th¸i biÓu hiÖn kÕt hîp tÝnh chÊt ®Çu t­, toµn bé TSC§ trong s¶n xuÊt ®­îc chia thµnh : -TSC§ h÷u h×nh: Lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt do doanh nghiÖp n¾m gi÷ ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam(chuÈn mùc 03), c¸c tµi s¶n ®­îc ghi nhËn lµ TSC§ h÷u h×nh ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi tÊt c¶ 4 tiªu chuÈn sau: * Ch¾c ch¾n thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã * Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy * Thêi gian sö dông ­íc tÝnh trªn 1 n¨m * Cã ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh -TSC§ v« h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt nh­ng x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ vµ do doanh nghiÖp n¾m gi÷, sö dông trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp dÞch vô hoÆc cho c¸c ®èi t­îng kh¸c thuª phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§ v« h×nh. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (chuÈn mùc 04), c¸c tµi s¶n ®­îc ghi nhËn lµ TSC§ v« h×nh ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi tÊt c¶ 4 tiªu chuÈn gièng nh­ TSC§ h­ò h×nh ë trªn. -TSC§ thuª tµi chÝnh: lµ TSC§ mµ doanh nghiÖp ®i thuª dµi h¹n vµ ®­îc bªn cho thuª trao quyÒn qu¶n lý vµ sö dông trong hÇu hÕt thêi gian tuæi thä cña TSC§. TiÒn thu vÒ cho thuª ®ñ cho ng­êi cho thuª trang tr¶i ®­îc chi phÝ cña tµi s¶n céng víi kho¶n lîi nhuËn tõ lo¹i ®Çu t­ ®ã. Trong tõng lo¹i TSC§ kÓ trªn, l¹i ®­îc chi tiÕt thµnh tõng nhãm theo kÕt cÊu, theo ®Æc ®iÓm, theo tÝnh chÊt... III.X¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña TSC§ Trong mäi tr­êng hîp, TSC§ ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Do vËy, viÖc ghi sæ ph¶i ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®­îc tÊt c¶ 3 chØ tiªu vÒ gi¸ trÞ cña TSC§ lµ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i: Gi¸ trÞ cßn l¹i =Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn CÇn l­u ý r»ng, ®èi víi c¸c c¬ së thuéc ®èi t­îng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, trong chØ tiªu nguyªn gi¸ TSC§ kh«ng bao gåm phÇn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo. Ng­îc l¹i, ®èi víi c¸c c¬ së thuéc ®èi t­îng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hay tr­êng hîp TSC§ mua s¾m dïng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng mÆt hµng kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, trong chØ tiªu nguyªn gi¸ TSC§ l¹i bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo. Tuú theo tõng lo¹i TSC§ cô thÓ mµ nguyªn gi¸ TSC§ sÏ ®­îc x¸c ®Þnh kh¸c nhau. Xem xÐt cô thÓ nh­ sau: 1.X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh Ph©n lo¹i TSC§ h÷u h×nh theo c¸ch thøc h×nh thµnh, nguyªn gi¸ TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh­ sau: * TSC§ mua s¾m ( bao gåm c¶ mua míi vµ cò):nguyªn gi¸ TSC§ mua s¾m gåm gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶ trõ (-) c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®­îc h­ëng vµ céng (+) c¸c kho¶n thuÕ ( kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®­îc hoµn l¹i) cïng c¸c kho¶n phÝ tæn míi tr­íc khi dïng (phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, thuÕ tr­íc b¹, chi phÝ söa ch÷a, t©n trang tr­íc khi dïng…) * TSC§ do bé phËn x©y dùng c¬ b¶n tù lµm bµn giao: nguyªn gi¸ lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh x©y dùng cïng víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cã liªn quan vµ thuÕ tr­íc b¹ nÕu cã. Khi tÝnh nguyªn gi¸, cÇn lo¹i trõ c¸c kho¶n l·i néi bé, c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng hîp lý, c¸c chi phÝ v­ît qu¸ møc b×nh th­êng trong qu¸ tr×nh tù x©y dùng hoÆc tù chÕ. * TSC§ do bªn nhËn thÇu (bªn B) bµn giao: nguyªn gi¸ lµ gi¸ ph¶i tr¶ cho bªn B céng víi c¸c kho¶n phÝ tæn míi tr­íc khi dïng (ch¹y thö, thuÕ tr­íc b¹…) trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ (nÕu cã). * TSC§ ®­îc cÊp, ®­îc ®iÒu chuyÓn ®Õn: + NÕu lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp: nguyªn gi¸ bao gåm gi¸ trÞ cßn l¹i ghi sæ ë ®¬n vÞ cÊp (hoÆc gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña héi ®ång giao nhËn) céng víi c¸c phÝ tæn míi tr­íc khi dïng mµ bªn nhËn ph¶i chi ra (vËn chuyÓn, bèc dì …) + NÕu ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc: nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i vµ sè khÊu hao luü kÕ ®­îc ghi theo sæ cña ®¬n vÞ cÊp. C¸c phÝ tæn míi tr­íc khi dïng ®­îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµo chi phÝ kinh doanh mµ kh«ng tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§ . * TSC§ nhËn vèn gãp liªn doanh, nhËn tÆng th­ëng, viÖn trî, nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh…Nguyªn gi¸ tÝnh theo gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña héi ®ång giao nhËn cïng c¸c phÝ tæn míi tr­íc khi dïng (nÕu cã). 2.Nguyªn gi¸ TSC§ thuª dµi h¹n Theo chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh hiÖn hµnh, ë ViÖt Nam, khi ®i thuª dµi h¹n TSC§, bªn thuª c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan do bªn cho thuª chuyÓn ®Õn ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ ®i thuª. Nãi c¸ch kh¸c, nguyªn gi¸ ghi sæ TSC§ thuª dµi h¹n ®­îc c¨n cø vµo nguyªn gi¸ do bªn cho thuª chuyÓn giao. 3.Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¶i bá ra ®Ó cã ®ù¬c TSC§ v« h×nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®­a tµi s¶n ®ã vµo sö dông theo dù tÝnh. Cô thÓ, theo chuÈn mùc sè 04 (chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam), viÖc x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh trong c¸c tr­êng hîp nh­ sau: * TSC§ v« h×nh mua ngoµi: nguyªn gi¸ bao gåm gi¸ mua trõ (-) chiÕt khÊu th­¬ng m¹i hoÆc gi¶m gi¸, céng (+) c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng gåm c¸c kho¶n thuÕ ®­îc hoµn l¹i) vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®­a tµi s¶n vµo sö dông theo dù tÝnh.Tr­êng hîp quyÒn sö dông ®Êt ®­îc mua cïng nhµ cöa, vËt kiÕn tróc trªn ®Êt th× gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh riªng biÖt vµ ghi nhËn lµ TSC§ v« h×nh. * TSC§ v« h×nh ®­îc nhµ n­íc cÊp hoÆc ®­îc biÕu tÆng: nguyªn gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hîp lý ban ®Çu céng (+) c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®­a TSC§ vµo sö dông theo dù tÝnh. * TSC§ v« h×nh ®­îc t¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp:nguyªn gi¸ lµ toµn bé chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp hoÆc ®­îc ph©n bæ theo tiªu thøc hîp lý vµ nhÊt qu¸n tõ kh©u thiÕt kÕ, x©y dùng, s¶n xuÊt thö nghiÖm ®Õn chuÈn bÞ ®­a tµi s¶n ®ã vµo sö dông theo dù tÝnh. 4.Thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ chØ thay ®æi khi doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, söa ch÷a n©ng cÊp TSC§, th¸o gì hoÆc bæ sung mét sè bé phËn cña TSC§. Khi thay ®æi nguyªn gi¸ doanh nghiÖp ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ c¸c c¨n cø thay ®æi vµ x¸c ®Þnh l¹i chØ tiªu nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, sè khÊu hao luü kÕ cña TSC§ vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi vµo sæ s¸ch. PhÇn 2. KhÊu hao TSC§ trong doanh nghiÖp : I. Hao mßn vµ khÊu hao TSC§ Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ sö dông, d­íi t¸c ®éng cña m«i tr­êng tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc còng nh­ tiÕn bé kü thuËt, TSC§ bÞ hao mßn. Hao mßn nµy ®­îc thÓ hiÖn d­íi hai d¹ng: Hao mßn h÷u h×nh: lµ sù hao mßn vËt lý trong qu¸ tr×nh sö dông do bÞ cä s¸t, bÞ ¨n mßn, bÞ h­ háng tõng bé phËn. Hao mßn v« h×nh: lµ sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSC§ do tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®· s¶n xuÊt ra nh÷ng TSC§ cïng lo¹i cã nhiªï tÝnh n¨ng víi n¨ng suÊt cao h¬n vµ chi phÝ Ýt h¬n. §Ó thu håi gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§, ng­êi ta tiÕn hµnh trÝch khÊu hao b»ng c¸ch chuyÓn phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ vµo s¶n phÈm lµm ra. Nh­ vËy, hao mßn lµ hiÖn t­îng kh¸ch quan lµm gi¶m gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña TSC§, cßn khÊu hao lµ mét biÖn ph¸p chñ quan trong qu¶n lý nh»m thu håi l¹i gi¸ trÞ ®· hao mßn cña TSC§. VÒ ph­¬ng diÖn kinh tÕ, khÊu hao cho phÐp doanh nghiÖp ph¶n ¸nh ®­îc gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n, ®ång thêi lµm gi¶m lîi nhuËn rßng cña doanh nghiÖp. VÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh, khÊu hao lµ mét ph­¬ng tiÖn tµi trî gióp doanh nghiÖp thu ®­îc bé phËn gi¸ trÞ ®· mÊt cña TSC§. VÒ ph­¬ng diÖn thuÕ kho¸, khÊu hao lµ mét kho¶n chi phÝ ®­îc trõ vµo lîi nhuËn chÞu thuÕ, tøc lµ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh hîp lÖ. VÒ ph­¬ng diÖn kÕ to¸n, khÊu hao lµ viÖc ghi nhËn sù gi¶m gi¸ cña TSC§ II. ý nghÜa cña tÝnh khÊu hao: Nh­ chóng ta ®· biÕt khÊu hao lµ bÞªn ph¸p chñ quan trong qu¶n lý nh»m thu håi gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§,tÝch luü l¹i h×nh thµnh nguån vèn ®Ó ®Çu t­ mua s¾m TSC§ khi nã bÞ h­ háng chÝnh v× thÕ viÖc tÝnh khÊu hao lµ v« cïng quan träng cã ý nghÜa to lín víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp vÒ nh÷ng ph­¬ng diÖn sau: VÒ ph­¬ng diÖn kinh tÕ : KhÊu hao cho phÐp doanh nghiÖp ph¶n ¸nh ®uîc gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n ®ång thêi lµm gi¶m lîi tøc dßng cña doanh nghiÖp VÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh: KhÊu hao sÏ lµm gi¶m gi¸ trÞ th­c cña TSC§ nh­ng l¹i lµm t¨ng gi¸ trÞ cñ TSC§ kh¸c mét c¸ch t­¬ng øng (tiÒn mÆt ,tiÒn ng©n hµng …) ®iÒu nµy cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ mua l¹i TSC§ khi ®· khÊu hao ®ñ. Nh­ vËy khÊu hao lµ mét ph­¬ng tiÖn tµi trî cña doanh nghiÖp gióp doanh nghiÖp h×nh thµnh quü t¸i t¹o TSC§. VÒ ph­¬ng diÖn thuÕ kho¸ : KhÊu hao lµ mét kho¶n chi phÝ ®­îc trõ vµo lîi tøc ph¸t sinh ®Ó tÝnh ra sè lîi tøc chÞu thuÕ. MÆt kh¸c do khÊu hao t¸c ®éng trùc tiÕp chi phÝ bá ra cña doanh nghiÖp tøc lµ mçi ®ång khÊu hao ph¸t sinh sÏ lµm t¨ng chi phÝ ®ång thêi còng lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chØ tiªu thuÕ ph¶i ®ãng gãp vµ cßn t¸c ®éng ®Õn c¶ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cuèi kú . ChÝnh v× thÕ cã thÓ nãi viÖc tÝnh khÊu hao cã ý nghÜa v« cïng to lín vµ quan träng ®èi víi tõng doanh nghiÖp trong t×nh h×nh hiÖn nay III.Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao: A . KÕ to¸n quèc tÕ vÒ khÊu hao TSC§ Do ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ chÕ ®é x· héi ë mçi n­íc kh¸c nhau lµ kh¸c nhau nªn yªu cÇu vÒ qu¶n lý còng kh¸c nhau. Mµ kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ do ®ã chÕ ®é kÕ to¸n ë tõng quèc gia cã sù kh¸c biÖt. ChÕ ®é kÕ to¸n khÊu hao lµ mét ®iÓn h×nh. Sau ®©y chóng ta sÏ xem xÐt hai chÕ ®é kÕ to¸n khÊu hao tiªu biÓu cña thÕ giíi, ®ã lµ Ph¸p vµ Mü ®Ó thÊy sù kh¸c biÖt cña kÕ to¸n khÊu hao ViÖt Nam so víi thÕ giíi. 1.KÕ to¸n khÊu hao TSC§ cña Mü ë Mü, c¬ së ®­îc thiÕt lËp cho viÖc khÊu hao TSC§ lµ nguyªn gÝa TSC§ vµ gi¸ trÞ thu håi cña TSC§. Trong ®ã gi¸ trÞ thu håi lµ phÇn ­íc tÝnh cã thÓ thu håi t¹i thêi ®iÓm thanh lý hoÆc nh­îng b¸n TSC§. Vµ khi thiÕt lËp c«ng thøc tÝnh khÊu hao, th× gi¸ trÞ thu håi ­íc tÝnh lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu bÊt kÓ ®ã lµ ph­¬ng ph¸p nµo. LÊy vÝ dô vÒ ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu theo thêi gian: Sè khÊu hao ph¶i trÝch hµng n¨m Nguyªn gi¸ TSC§ - Gi¸ trÞ thu håi ­íc tÝnh Sè n¨m h÷u dông ­íc tÝnh sö dông phæ biÕn ®ã lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao cè ®Þnh (ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®ÒuTheo chÕ ®é qui ®Þnh c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao sau: -Ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu theo thêi gian -Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo thêi gian sö dông m¸y thùc tÕ -Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n l­îng s¶n xuÊt -Ph­¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn: Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn cã thÓ ¸p dông, tuy nhiªn cã hai ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay ®ã lµ: khÊu hao gi¶m dÇn víi tû suÊt gi¶m dÇn vµ khÊu hao gi¶m dÇn víi tû suÊt kh«ng ®æi. -Ngoµi ra cßn cã c¸c ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo nhãm hoÆc ®a hîp Tõ trªn ta thÊy sù kh¸c biÖt lín nhÊt cña kÕ to¸n khÊu hao TSC§ ë Mü so víi ViÖt Nam ®ã lµ Mü sö dông gi¸ trÞ thu håi TSC§ trong c«ng thøc tÝnh khÊu hao. §ã lµ sù ®óng ®¾n v× nh­ thÕ míi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§, qua ®ã x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý h¬n. Mét sù kh¸c biÖt n÷a lµ: ë Mü ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh ®­îc c¸c doanh nghiÖp sö dông mét c¸ch phæ biÕn. §©y lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao ­u viÖt, nã cho phÐp doanh nghiÖp thu hèi vèn ®Çu t­ nhanh ®Ó ®Çu t­, ®æi míi c«ng nghÖ...ë ViÖt Nam ph­¬ng ph¸p nµy míi ®ang ®­îc thÝ ®iÓm ë mét sè doanh nghiÖp thuéc ngµnh c«ng nghÖ cao.ë 2.KÕ to¸n khÊu hao TSC§ cña Ph¸p Gièng nh­ Mü vµ ViÖt Nam, ë Ph¸p còng cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§. Nh­ng cã hai ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao ®­îc ) vµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn. Theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n Ph¸p, TSC§ ®­a vµo sö dông ngµy nµo th× tÝnh khÊu hao tõ ngµy ®ã. NÕu TSC§ ®ang ®­îc sö dông mµ ®em nh­îng b¸n hoÆc thanh lý th× sÏ tÝnh khÊu hao ®Õn ngµy nh­îng b¸n hoÆc thanh lý. Do ®ã, thêi gian sö dông trong n¨m cã thÓ tÝnh khÊu hao theo n¨m, theo th¸ng, hoÆc theo ngµy tuú theo thêi gian sö dông TSC§. §iÒu nµy gióp cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ chÝnh x¸c h¬n viÖc tÝnh khÊu hao TSC§ theo nguyªn t¾c trßn th¸ng, trßn n¨m ë ViÖt Nam. B.KÕ To¸n ViÖt Nam. ViÖc tÝnh khÊu hao cã thÓ tiÕn hµnh theo nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao nµo lµ tuú thuéc vµo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­îc lùa chän ph¶i ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh, ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng trang tr¶i chi phÝ cña doanh nghiÖp. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao sau ®©y: 1.Ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu Ph­¬ng ph¸p nµy cßn ®­îc gäi lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh hay ph­¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n.Cã nghÜa lµ mçi kú kÕ to¸n ®Òu tÝnh theo sè tiÒn nh­ nhau cho ®Õn khi TSC§ hÕt thêi gian h÷u Ých. C¸ch tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p nµy nh­ sau: Møc khÊu hao ph¶i trÝch b×nh qu©n n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n * TØ lÖ khÊu hao b×nh qu©n n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ Sè n¨m sö dông Møc khÊu hao ph¶i trÝch b×nh qu©n th¸ng Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m 12 ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: ph­¬ng ph¸p nµy cè ®Þnh theo thêi gian nªn cã t¸c dông thóc ®Èy doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng sè l­îng s¶n phÈm lµm ra ®Ó h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn. Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: viÖc thu håi vèn chËm, kh«ng theo kÞp møc hao mßn thùc tÕ, nhÊt lµ hao mßn v« h×nh (do tiÕn bé khoa häc kü thuËt) nªn doanh nghiÖp kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®©ï t­ trang bÞ TSC§ míi. HiÖn nay, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc dïng phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam. 2.Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n l­îng C¸ch tÝnh nµy cè ®Þnh møc khÊu hao trªn mét ®¬n vÞ s¶n l­îng nªn muèn thu håi vèn nhanh kh¾c phôc ®­îc hao mßn v« h×nh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t¨ng ca kÝp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó lµm ra nhiÒu s¶n phÈm. C«ng thøc tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p nµy nh­ sau: Møc khÊu hao ph¶i trÝch trong th¸ng = S¶n l­îng hoµn thµnh trong th¸ng x Møc khÊu hao ®¬n vÞ b×nh qu©n trªn mét ®¬n vÞ s¶n l­îng Trong ®ã: Møc khÊu hao b×nh qu©n trªn mét ®¬n vÞ s¶n l­îng Tèng sè khÊu hao ph¶i trÝch trong thêi gian sö dông S¶n l­îng tÝnh theo c«ng suÊt thiÕt kÕ 3.Ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh Bªn c¹nh khÊu hao theo thêi gian vµ khÊu hao theo s¶n l­îng, c¸c doanh nghiÖp cßn cã thÓ tÝnh khÊu hao theo gi¸ trÞ cßn l¹i. Ph­¬ng ph¸p nµy gäi lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh. Sau ®©y chóng ta sÏ xem xÐt hai ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh: 3.1.Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d­ gi¶m dÇn Trong nh÷ng n¨m ®Çu TSC§ cßn míi, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cao nªn tÝnh khÊu hao cao cßn nh÷ng n¨m vÒ sau TSC§ ®· cò dÇn (mÊt dÇn tÝnh h÷u Ých), n¨ng lùc s¶n xuÊt thÊp h¬n nªn tÝnh chi phÝ khÊu hao thÊp h¬n. C«ng thøc tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p nµy lµ: Tæng møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m 2 x Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ Sè n¨m tÝnh khÊu hao Ph­¬ng ph¸p nµy gióp doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thu håi nhanh vèn ®Çu t­, mua s¾m ®æi míi TSC§, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n møc hao mßn TSC§ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm, phï hîp víi hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm cã gi¸ b¸n lóc ®Çu cao sau ®ã cã xu h­íng gi¶m dÇn. §Æc biÖt nã phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ cao, c«ng nghÖ míi mµ TSC§ cã tèc ®é hao mßn v« h×nh cao, ®ßi hái ph¶i khÊu hao, thay thÕ, ®æi míi nhanh ®Ó theo kÞp sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt. Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d­ gi¶m dÇn lµ mét ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ kü thuËt.Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p nµy phøc t¹p h¬n ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu nªn ®ßi hái c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i cã tr×nh ®é cao, c¸n bé thuÕ ph¶i am hiÓu vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao, vµ nã ¶nh h­ëng ®Õn ng©n s¸ch trong nh÷ng n¨m ®Çu. MÆt kh¸c ph­¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông ®­îc ë nh÷ng doanh nghiÖp mµ gi¸ thµnh hoÆc chi phÝ cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc (doanh nghiÖp cã l·i). Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ kh«ng khi nµo b»ng 0. Do ®ã khi b¸n TSC§ nµy phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña nã ph¶i ®­îc trõ ®i trong doanh thu nh­îng b¸n TSC§ ®Ó tÝnh kÕt qu¶ bÊt th­êng chÝnh x¸c. HiÖn nay, ë n­íc ta, Bé tµi chÝnh quyÕt ®Þnh thùc hiÖn thÝ ®iÓm trong hai n¨m chÕ ®é khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p sè d­ gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh ( ®ã lµ sù kÕt hîp khÊu hao theo sè d­ gi¶m dÇn trong nh÷ng n¨m ®Çu vµ khÊu hao ®Òu trong nh÷ng n¨m cßn l¹i nh»m khÊu hao hÕt toµn bé gi¸ trÞ TSC§ theo ®óng thêi gian sö dông). 3.2.Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo tæng sè n¨m Theo ph­¬ng ph¸p nµy, tØ lÖ khÊu hao ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng n¨m dùa trªn tæng sè n¨m ph¶i tÝnh khÊu hao theo c«ng thøc: n Ti n - i+ 1 i=1 Σ i Trong ®ã: Ti lµ tØ lÖ khÊu hao n¨m thø i n lµ tæng sè n¨m khÊu hao Møc khÊu hao n¨m thø i = Gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao * Ti Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy ch­a ®­îc vËn dông ë n­íc ta, nã míi dõng l¹i trªn ph¹m vi lý thuyÕt. IV. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ tÝnh KhÊu Hao TSC§: 1. Qui ®Þnh khi tÝnh khÊu hao Trong tr­êng hîp doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng vµ møc khÊu hao ®­îc x¸c ®Þnh hµng th¸ng th× tæng møc khÊu hao hµng th¸ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Sè khÊu hao ph¶i trÝch th¸ng nµy = Sè khÊu hao ®· trÝch trong th¸ng tr­íc + Sè khÊu hao cña nh÷ng TSC§ t¨ng thªm trong th¸ng tr­íc - Sè jhÊu hao cña mh÷ng TSC§ gi¶m ®i trong th¸ng tr­íc Do khÊu hao TSC§ ®­îc tÝnh vµo ngµy 1 hµng th¸ng (nguyªn t¾c trßn th¸ng) nªn ®Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n, quy ®Þnh nh÷ng TSC§ t¨ng (hoÆc gi¶m) trong th¸ng nµy th× th¸ng sau míi tÝnh (hoÆc th«i) tÝnh khÊu hao. §èi víi TSC§ ®· khÊu hao hÕt mµ vÉn ®­îc sö dông th× kh«ng ®­îc trÝch khÊu hao n÷a kÓ tõ thêi ®iÓm khÊu hao hÕt. §èi víi nh÷ng TSC§ ch­a khÊu hao hÕt mµ ®· h­ háng ph¶i tiÕn hµnh thanh lý th× gi¸ trÞ cßn l¹i ph¶i ®­îc xö lý thu håi mét lÇn vµ kh«ng tÝnh khÊu hao ë c¸c kú tiÕp theo. §èi víi nh÷ng TSC§ ®­îc söa ch÷a n©ng cÊp hoµn thµnh th× ph¶i x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao vµ thêi gian khÊu hao. Møc trÝch khÊu hao hµng th¸ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Møc khÊu hao ph¶i trÝch trong th¸ng Gi¸ trÞ cßn l¹i tr­íc khi n©ng cÊp + Gi¸ trÞ n©ng cÊp Sè n¨m ­íc tÝnh sö dông sau khi söa ch÷a *12 Trong th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh khÊu hao TSC§ vµ ph©n bæ chi phÝ khÊu hao theo môc ®Ých hay theo bé phËn sö dông. 2. Nh÷ng qui ®Þnh vÒ qu¶n lý sè khÊu hao luü kÕ C¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông toµn bé sè khÊu hao luü kÕ cña TSC§ ®Ó t¸i ®Çu t­, thay thÕ, ®æi míi TSC§; mäi ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng ph¶i thùc hiÖn theo ®óng c¸c qui ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng hiÖn hµnh. Khi ch­a cã nhu cÇu ®Çu t­ ®æi míi TSC§, doanh nghiÖp cã quyÒn sö dông linh ho¹t sè khÊu hao luü kÕ phôc vô yªu cÇu kinh doanh cña m×nh. V. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ 1.Tµi kho¶n sö dông *Tµi kho¶n 214 (Hao mßn TSC§) §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m khÊu hao, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 214 “Hao mßn TSC§ “. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña toµn bé TSC§ hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp (trõ TSC§ thuª ng¾n h¹n) KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh­ sau: Bªn Nî: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm gi¶m gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ nh­ nh­îng b¸n, thanh lý... Bªn Cã: ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ (do trÝch khÊu hao, ®¸nh gi¸ t¨ng...) D­ Cã: Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ hiÖn cã. Tµi kho¶n 214 ®­îc ph©n tÝch thµnh c¸c kho¶n tiÓu kho¶n: TK 2141: Hao mßn TSC§ h÷u h×nh. TK 2142: Hao mßn TSC§ ®i thuª tµi chÝnh. TK 2143: Hao mßn TSC§ v« h×nh. *Tµi kho¶n 009 (Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n) Bªn c¹nh tµi kho¶n 214 nh­ trªn th×, kÕ to¸n cßn sö dông tµi kho¶n 009 “Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n” ®Ó theo dâi t×nh h×nh h×nh thµnh vµ sö dông sè vèn khÊu hao c¬ b¶n TSC§ . TK 009 lµ tµi kho¶n ghi ®¬n. KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh­ sau: Bªn Nî: ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô t¨ng nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n Bªn Cã: ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm gi¶m nguån vèn khÊu hao (nép cho cÊp trªn, cho vay, ®Çu t­, mua s¾m TSC§..) D­ Nî: Sè vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cßn. 2.Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 6.2.1.H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ h÷u h×nh - §Þnh kú (th¸ng, quý, n¨m) kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§ vµ ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: Nî TK 627, 641, 642 Cã TK 2141: Tæng sè khÊu hao ph¶i trÝch §ång thêi ph¶n ¸nh t¨ng nguån vèn khÊu hao: Nî TK 009 Sè khÊu hao ph¶i nép ng©n s¸ch hoÆc cÊp trªn (nÕu cã): Nî TK 411: Ghi gi¶m nguån vèn kinh doanh nÕu kh«ng ®­îc hoµn l¹i Nî TK 136 (1368): Ghi t¨ng kho¶n ph¶i thu néi bé nÕu ®­îc hoµn l¹i Cã TK 336: Sè ph¶i nép cÊp trªn. - Tr­êng hîp gi¶m gi¸ trÞ hao mßn do nh­îng b¸n, thanh lý: Nî TK 2141: Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ. Nî TK 811: Gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 211: Nguyªn gi¸ TSC§ Tr­êng hîp gi¶m gi¸ trÞ hao mßn do gãp vèn liªn doanh b»ng TSC§ h÷u h×nh: Nî TK 222: Gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh dµi h¹n ®­îc ghi nhËn. Nî TK 128: Gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh ng¾n h¹n ®­îc ghi nhËn. Nî TK 2141: Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî (Cã) TK 412: Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ tµi s¶n Cã TK 211: Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh -Tr­êng hîp gi¶m gi¸ trÞ hao mßn do tr¶ vèn gãp liªn doanh: Nî TK 2141: Gi¸ trÞ hao mßn Nî TK 411 (chi tiÕt vèn kinh doanh): Gi¸ trÞ cßn l¹i theo tho¶ thuËn Nî (Cã) TK 412: PhÇn chªnh lÖch Cã TK 211: Nguyªn gi¸ -Tr­êng hîp thiÕu TSC§ khi kiÎm kª Nî TK 2141: Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî TK 138 (1381): Gi¸ trÞ thiÕu chê xö lý Cã TK 211: Nguyªn gi¸ -Tr­êng hîp gi¶m do chuyÓn thµnh c«ng cô, dông cô nhá: Nî TK 2141: Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî TK 627,641,642 Cã TK 211: Nguyªn gi¸ TSC§ NÕu gi¸ trÞ cßn l¹i lín sÏ ®­a vµo chi phÝ tr¶ tr­íc ®Ó ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ kinh doanh: Nî TK 2141: Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî TK 142: Gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 211: Nguyªn gi¸ 2.2.H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ thuª tµi chÝnh - Cuèi kú, trÝch khÊu hao theo chÕ ®é quy ®Þnh tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh: Nî TK 627, 641, 642 Cã TK 2142: Sè khÊu hao ph¶i trÝch §ång thêi ghi t¨ng nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n: Nî TK 009 - Khi kÕt thóc hîp ®ång thuª TSC§ : +NÕu tr¶ l¹i TSC§ cho bªn cho thuª mµ ch­a trÝch ®ñ khÊu hao th× gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thuª ngoµi ph¶i tÝnh vµo chi phÝ chê ph©n bæ (nÕu gi¸ trÞ lín) hoÆc ph©n bæ hÕt vµo chi phÝ kinh doanh trong kú (nÕu gi¸ trÞ cßn l¹i nhá) : Nî TK 142 (1421): ChuyÓn gi¸ trÞ cßn l¹i ch­a khÊu hao hÕt (nÕu cã) Nî TK 2142: Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Cã TK 212: Nguyªn gi¸ TSC§ ®i thuª +NÕu ®­îc quyÒn së h÷u hoµn toµn hay mua l¹i TSC§, th× sau khi kÕt chuyÓn nguyªn gi¸ TSC§ ph¶i kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hao mßn: Nî TK 2142 Cã TK 214 (2141, 2143): Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 2.3.H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ v« h×nh -Trong kú, trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao vµo chi phÝ kinh doanh Nî TK 627, 641, 642 Cã TK 2143: Gi¸ trÞ hao mßn §ång thêi ghi t¨ng nguån vèn khÊu hao: Nî TK 009 -C¸c tr­êng hîp nh­îng b¸n, gi¶m TSC§ v« h×nh do gãp vèn liªn doanh, tr¶ vèn gãp liªn doanh: ph¶n ¸nh t­¬ng tù nh­ h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ h÷u h×nh. Ngoµi ra, khi ®· trÝch ®ñ khÊu hao ph¶i xo¸ sæ TSC§ : Nî TK 2143: Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Cã TK 213: Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh -Cuèi n¨m tµi chÝnh doanh nghiÖp cÇn xem xÐt l¹i thêi gian trÝch khÊu hao vµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ v« h×nh, nÕu cã sù thay ®æi møc khÊu hao cÇn ®iÒu chØnh sè khÊu hao ghi trªn sæ kÕ to¸n nh­ sau: +NÕu møc khÊu hao TSC§ v« h×nh t¨ng lªn so víi sè ®· trÝch trong n¨m, sè khÊu hao chªnh lÖch t¨ng, ghi: BT 1) Nî TK 627, 641, 642: Sè chªnh lÖch khÊu hao t¨ng Cã TK 2143: Gi¸ trÞ hao mßn t¨ng thªm BT 2) Nî TK 009 +NÕu møc khÊu hao TSC§ v« h×nh gi¶m so víi sè ®· trÝch trong n¨m th× sè chªnh lÖch khÊu hao gi¶m ghi: Nî TK 2143: Hao mßn TSC§ Cã TK 627, 641, 642: Sè chªnh lÖch khÊu hao gi¶m 3.H×nh thøc sæ kÕ to¸n: Sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña ph­¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n, nã lµ ph­¬ng tiÖn vËt chÊt c¬ b¶n ®Ó hÖ thèng hãa sè liÖu kÕ to¸n trªn c¬ së chøng tõ gèc vµ c¸c tµi liÖu kÕ to¸n kh¸c cã liªn quan , sæ kÕ to¸n cã nhiÒu lo¹i vµ tïy theo ®èi t­îng h¹ch to¸n mµ ¸p dông h×nh thøc sæ phï hîp. §èi víi h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ th× theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh chóng ta ¸p dông c¸ h×nh thøc sæ nh­ sau: 3.1. h¹ch to¸n trªn sæ chi tiÕt: §¬n vÞ : … Sæ tµi s¶n cè ®Þnh Lo¹i tµi s¶n :… Stt Ghi t¨ng TSC§ KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Chøng tõ Tªn kÝ hiÖu TSC§ N­íc Sx Th¸ng n¨m ®­a vµo sö dông Sè hiÖu TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ KhÊu hao KhÊu hao ®· tÝnh ®Õn khi ghi gi¶m TSC§ Ch-øng tõ Lý do gi¶m TSC§ Sè hiÖu Ngµy th¸ng TØ lÖ (%) khÊu hao Møc khÊu hao Sè hiÖu Ngµy th¸ng Céng Tuy nhiªn doanh nghiÖp còng cã thÓ ¸p dung theo h×nh thøc sæ kÕ to¸n chi tiÕt lµ §¬n vÞ : … Sæ tµi s¶n cè ®Þnh theo ®¬n vÞ sö dông N¨m : … Tªn ®¬n vÞ ( Phßng ,ban,hoÆc ng­êi sö dông) Ghi t¨ng tµi s¶n vµ c«ng cô lao ®éng Ghi gi¶m tµi s¶n vµ c«ng cô lao ®éng Ghi chó Chøng tõ Tªn nh·n hiÖu ®¬n vÞ tÝnh Sè l­îng ®¬n gi¸ Sè tiÒn Chøng tõ Lý do Sè l­îng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng 3.2. H¹ch to¸n trªn sæ tæng hîp: Trªn ®©y lµ 2 h×nh thøc sæ kÕ to¸n chi tiÕt mµ c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn ®ang ¸p dông, vµ sau ®©y lµ mét sè h×nh thøc sæ kÕ to¸n tæng hîp ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô biÕn ®éng TSC§ vµ KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Nh­ chóng ta ®· biÕt cã 4 h×nh thøc sæ kÕ to¸n tæng hîp ®­îc ¸p dông ®Ó ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña TSC§ vµ KhÊu Hao TSC§ * §èi víi h×nh thøc sæ NhËt Ký Chung : + sæ s¸ch sö dông : - Sæ NhËt ký chung: - Sæ c¸i TK 211,212,213,21 * §èi víi h×nh thøc sæ NhËt Ký Sæ C¸i : + sæ s¸ch sö dông : -Sæ NhËt ký sæ c¸i TK 211,212,213,214 * §èi víi h×nh thøc sæ NhËt Ký Chøng Tõ: + sæ s¸ch sö dông : -Sæ NhËt ký chøng tõ sè 1,2,3,4,5,10,9,7 -B¶ng kª sè4,5,6 -Sæ c¸i TK211,212,213,214 * §èi víi h×nh thøc sæ Chøng Tõ ghi sæ: + sæ s¸ch sö dông : -Chøng tõ ghi sæ -Sæ c¸i TK211,212,213,214 - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ PhÇn 3 : Nh÷ng bÊt cËp vµ Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn trong c¸ch tÝnh khÊu hao vµ kÕ to¸n khÊu hao trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. A. Nh÷ng bÊt cËp : I. Nh÷ng bÊt cËp trong ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu haoTSC§ t¹i c¸c DN: TSC§ lµ c¬ së vËt chÊt thiÕt yÕu ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ trong mçi doanh nghiÖp nãi riªng. ViÖc theo dâi, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh t¨ng gi¶m hao mßn, khÊu hao, söa ch÷a vµ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh lµ nhiÖm vô quan träng cña c«ng t¸c ho¹ch to¸n qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh. Tæ chøc ho¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng chØ cã ý nghÜa gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lÝ vµ hiÖu qu¶ sö dông mµ cßn cã ý nghÜa thiÕt thùc trong viÖc ®Çu t­ s¶n xuÊt. Trong khi ®ã kh©ó hao lµ ph¹m trï cã tÝnh chñ quan, nã phô thuéc vµo ý chÝ cña ng­êi qu¶n lÝ. KhÊu hao lµ ph¹m trï cã tÝnh chñ quan nªn lîi nhuËn còng mang tÝnh chñ quan v× khÊu hao ®­îc tÝnh vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp nªn nÕu doanh nghiÖp muèn t¨ng lîi nhuËn th× gi¶m møc khÊu hao vµ ng­îc l¹i nÕu doanh nghiÖp muèn gi¶m lîi nhuËn th× t¨ng møc khÊu hao hµng n¨m lªn. §©y chÝnh lµ sai lÇm trong c¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ n­íc ta vµ chÝnh lµ khe hë cho nh÷ng kÎ c¬ héi lµm giµu. Do vËy ®· g©y ra kh«ng Ýt tiªu cùc trong viÖc ¸p dông, qu¶n lý TSC§ vµ tÝnh thuÕ cña c¶ doanh nghiÖp vµ Nhµ n­íc. 1.T×nh tr¹ng thiÕu nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ, chi tiÕt, hoµn thiÖn cho viÖc ph©n lo¹i vµ sö dông TSC§. a. §iÒu kiÖn ghi nhËn TSC§: Trong chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh sè 16, ®iÒu kiÖn ghi nhËn tµi s¶n cã thÓ xem lµ mét nguyªn t¾c nÒn t¶ng. Tµi s¶n chØ ®­îc phÐp ghi nhËn khi vµ chØ khi nã cã thÓ mang l¹i lîi Ých kinh tÕ t­¬ng lai cho doanh nghiÖp vµ nguyªn gi¸ cã thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. §iÒu kiÖn “cã thÓ ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ t­¬ng lai cho doanh nghiÖp” nªu ra trong nguyªn t¾c nµy ®· ®­a ra c¬ së lý luËn tæng qu¸t ph©n biÖt gi÷a chi phÝ vµ tµi s¶n. Sau ®ã dùa trªn nguyªn t¾c nµy, c¸c quy ®Þnh h¹ch to¸n chi tiÕt ®èi víi tõng tr­êng hîp sÏ ®­îc x©y dùng cô thÓ. Sù thiÕu v¾ng c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n lµm nÒn t¶ng trong quy ®Þnh kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn nay c¸c néi dung nh­ ®iÒu kiÖn ghi nhËn tµi s¶n, x¸c ®Þnh nguyªn gi¸, khÊu hao,… ®· dÉn ®Õn nh÷ng m©u thuÉn tÊt yÕu ®ang tån t¹i ®ã lµ: c¸c quy ®Þnh qu¸ ®i s©u vµo chi tiÕt , tiÓu tiÕt ®ång thêi trong mét sè tr­êng hîp l¹i kh«ng quy ®Þnh râ rµng, ®Çy ®ñ vµ kh«ng ph¶n ¸nh hÕt c¸c tr­êng hîp nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong thùc tÕ. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ qua ®iÒu kiÖn ghi nhËn TSC§. TSC§ ®­îc ghi nhËn c¨n cø vµo thêi gian sö dông (1 n¨m trë lªn) vµ gi¸ trÞ tèi thiÓu cña TSC§ (5 triÖu ®ång trë lªn). Giíi h¹n chi tiÕt vÒ thêi gian sö dông vµ gi¸ trÞ tèi thiÓu cña tµi s¶n kh«ng thÓ phï hîp hoµn toµn víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ thêi ®IÓm ghi nhËn. Sù ®a d¹ng vÒ lo¹i h×nh doanh nghiÖp, quy m« ho¹t ®éng còng nh­ sù thay ®æi vÒ thêi gi¸ ®Æt ra yªu cÇu kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n. Mét tµi s¶n cã thÓ ®­îc xem nªn ghi nhËn lµ TSC§ h÷u h×nh ë mét tæ hîp s¶n xuÊt thñ c«ng nghiÖp nhá nh­ng ®èi víi mét c«ng ty s¶n xuÊt lín cã thÓ chØ ®­îc xem lµ gÝa trÞ c«ng cô, dông cô ph©n bæ th¼ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. Ngoµi ra cïng víi tÝnh phøc t¹p cña nh÷ng nghiÖp vô kinh doanh ®Æc biÖt nh÷ng nghiÖp vô liªn quan ®Õn h¹ch to¸n TSC§ v« h×nh nh­ chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn, chi phÝ lîi thÕ th­¬ng m¹i…th× ®iÒu kiÖn ghi nhËn nµy kh«ng thÓ ph©n biÖt ®­îc râ nh÷ng chi phÝ nµo ®­îc phÐp vèn ho¸ vµo tµi s¶n vµ chi phÝ nµo cÇn ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo l·i lç trong kú. b. Thµnh phÇn cña nguyªn gi¸ h÷u h×nh vµ v« h×nh : NÕu trong ®iÒu kiÖn ghi nhËn tµi s¶n quy ®Þnh qu¸ chi tiÕt th× ë mét sè néi dung kh¸c nh­ thµnh phÇn cña nguyªn gi¸ h÷u h×nh vµ v« h×nh th× quy ®Þnh l¹i ch­a cô thÓ. TSC§ v« h×nh nh­ chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn, chi phÝ lîi thÕ th­¬ng m¹i… thµnh phÇn gåm nh÷ng lo¹i nµo ®­îc phÐp ghi nhËn vµ ph­¬ng ph¸p xö lý ®èi víi c¸c chi phÝ hµnh chÝnh, chi phÝ tiÒn ho¹t ®éng, lç trong giai ®o¹n tr­íc khi ®­a tµi s¶n vµo ho¹t ®éng nh­ dù kiÕn gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh doanh nghiÖp cßn cã quyÒn lùa chän qu¸ réng c¸ch thøc h¹ch to¸n chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ nh­: trÝch tr­íc, ph©n bæ dÇn hoÆc h¹ch to¸n th¼ng vµo l·i lç trong kú. Quy ®Þnh kh«ng cô thÓ vµ ®Çy ®ñ trªn ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vËn dông tuú tiÖn do cã thÓ ®­îc hiÓu theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau vµ lµm cho th«ng tin trªn b¸o c¸o tµi chÝnh mÊt kh¶ n¨ng so s¸nh. 2. Gi¸ trÞ thu håi ­íc tÝnh cña TSC§ kh«ng ®­îc tÝnh ®Õn trong c«ng thøc tÝnh khÊu hao. ChÝnh sù ph©n lo¹i vµ qu¶n lý TSC§ cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch­a hîp lý nªn viÖc trÝch khÊu hao TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng v­íng m¾c. Thùc tÕ hiÖn nay, cã nh÷ng doanh nghiÖp sè tµi s¶n ®· khÊu hao hÕt nguyªn gi¸ vÉn cßn sö dông chiÕm tíi 50-60% trong tæng sè TSC§ (tÝnh theo nguyªn gi¸) vµ xu h­íng tØ träng nµy ngµy cµng lín. GÝa trÞ thu håi ­íc tÝnh cña TSC§ lµ chØ tiªu nãi lªn sè tiÒn cã thÓ thu ®­îc khi tiÕn hµnh thanh lý nh÷ng tµi s¶n ®· hÕt khÊu hao. Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña TSC§ lµ dï tµi s¶n cã cò, l¹c hËu, h­ háng… tíi møc nµo th× vÉn cßn mét l­îng gi¸ trÞ cè ®Þnh cã thÓ thu håi ®­îc, kÓ c¶ trong tr­êng hîp 100% h×nh th¸i vËt chÊt cña tµi s¶n ®­îc thu håi d­íi d¹ng phÕ liÖu. C«ng thøc x¸c ®Þnh møc khÊu hao hiÖn nay lµ: Møc khÊu hao = Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n hµng n¨m Thêi gian sö dông TSC§ Theo c«ng thøc nµy gi¸ trÞ thu håi cña TSC§ kh«ng ®­îc tÝnh ®Õn. Nh­ vËy lµm cho c¸ch tÝnh gi¶n ®¬n, lo¹i bá ®­îc mét yÕu tè ­íc tÝnh. Song viÖc kh«ng ®­a gi¸ trÞ thu håi vµo c«ng thøc x¸c ®Þnh møc khÊu hao lµ mét sù thiÕu sãt rÊt lín v× c¸c nguyªn nh©n sau: + Trªn thùc tÕ cã nhiÒu TSC§ khi thanh lý sÏ thu håi hoÆc b¸n ®­îc víi sè tiÒn lín, ch¼ng h¹n nh­: nhµ cöa, « t«, nÕu kh«ng tÝnh tíi gi¸ trÞ thu håi th× chÝnh lµ ®· gi¸n tiÕp lµm cho møc khÊu hao ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt cao h¬n thùc tÕ. + Gi¸ trÞ thu håi lµ phÇn gi¸ trÞ vèn cã cña TSC§, viÖc sö dông gi¸ trÞ thu håi sÏ lµm cho TSC§ kh«ng bao giê ®­îc phÐp khÊu hao hÕt nguyªn gi¸. VÝ dô: mét TSC§ cã nguyªn gi¸ 104 triÖu ®ång, gi¸ trÞ thu håi ­íc tÝnh 4 triÖu, thêi gian sö dông 10 n¨m, møc khÊu hao 1 n¨m lµ 10 triÖu. Sau n¨m thø 10 nÕu TSC§ vÉn cßn sö dông t¹i doanh nghiÖp th× doanh nghÞªp cã thÓ kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao nh­ng gi¸ trÞ cßn trªn sæ s¸ch kÕ to¸n vÉn lµ 4 triÖu ®ång. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng hîp lý mµ cßn cã t¸c dông lµm t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®èi víi TSC§. §ång thêi nÕu cã sù mÊt m¸t, h­ háng…TSC§ do c¸c yÕu tè chñ quan cña con ng­êi th× sÏ dÔ dµng cho viÖc x¸c ®Þnh møc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vµ møc båi th­êng thiÖt h¹i ®èi víi ng­êi ph¹m lçi. + ViÖc sö dông chØ tiªu gi¸ trÞ thu håi cßn cã t¸c dông trî gióp ®¾c lùc cho qu¶n trÞ tµi chÝnh khi tiÕn hµnh c«ng t¸c thanh lý TSC§. + Theo chÕ ®é kÕ to¸n cña c¸c n­íc tiªn tiÕn (kÓ c¶ kÕ to¸n Mü), ng­êi ta vÉn ®­a gi¸ trÞ thu håi vµo c«ng thøc x¸c ®Þnh møc khÊu hao, ngay c¶ khi sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh hay khÊu hao theo s¶n l­îng th× gi¸ trÞ thu håi ®­îc coi lµ mét chØ tiªu giíi h¹n ®Ó khèng chÕ møc khÊu hao luü kÕ cña TSC§. ChÝnh v× vËy, nh÷ng doanh nghiÖp cã tØ träng TSC§ ®· hÕt khÊu hao th× ®­¬ng nhiªn chØ tiªu møc khÊu hao hµng n¨m sÏ nhá. §iÒu kh«ng hîp lý nµy sÏ dÉn tíi c¬ cÊu chi phÝ hay gi¸ thµnh sÏ thay ®æi, lîi nhuËn thay ®æi…g©y khã kh¨n, phøc t¹p cho viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. V× khi tÝnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn TSC§ nh­: sè vßng quay cña TSC§, tØ suÊt lîi nhuËn tÝnh trªn tæng tµi s¶n… sÏ kh«ng chÝnh x¸c, sè liÖu ph©n tÝch kÐm ý nghÜa kinh tÕ. Kh«ng nh÷ng thÕ, hiÖn nay trong c¸c doanh nghiÖp c¶ nhµ n­íc vµ t­ nh©n con tån ®äng rÊt nhiÒu tµi s¶n ®· hÕt khÊu hao nh­ng ch­a ®­îc xö lý cßn n»m trong kho cña doanh nghiÖp g©y l·ng phÝ l­îng tiÒn cña rÊt lín cña nhµ n­íc. L­îng TSC§ nµy ®· khÊu hao hÕt song còng kh«ng ®­îc thanh lý. §©y còng chÝnh lµ biÓu hiÖn cña sù thiÕu sãt khi kh«ng ®­a gi¸ trÞ thu håi cña TSC§ vµo c«ng thøc tÝnh khÊu hao TSC§. II. Nh÷ng bÊt cËp trong kÕ to¸n khÊu hao TSC§: ViÖc sö dông tµi kho¶n 009- Nguån vèn khÊu hao. ViÖc sö dông tµi kho¶n 009 “Nguån vèn khÊu hao” lµ tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, nguyªn t¾c h¹ch to¸n lµ ghi ®¬n, sè d­ cña tµi kho¶n nµy kh«ng cã quan hÖ víi sè d­ cña tµi kho¶n kh¸c song viÖc h¹ch to¸n tµi kho¶n 009 ch­a ®­îc coi träng. HiÖn nay nhiÒu doanh nghiÖp ghi chÐp kh«ng ®Çy ®ñ, thËm chÝ cã doanh nghiÖp kh«ng sö dông tµi kho¶n nµy. Tuy nhiªn, viÖc sö dông tµi kho¶n nµy cßn mét sè ®iÒu ch­a hîp lý. §ã lµ tµi kho¶n 009 kh«ng quy ®Þnh râ cã ph¶n ¸nh sè khÊu hao c¬ b¶n cña TSC§ thuéc nguån vèn trong thanh to¸n hay kh«ng? NÕu ph¶n ¸nh c¶ sè khÊu hao c¬ b¶n cña tµi s¶n cè ®Þnh thuéc nguån vèn trong thanh to¸n th× bªn ph¸t sinh Cã cña tµi kho¶n 009 ph¶i cã bót to¸n ghi ®¬n sè khÊu hao c¬ b¶n ®ã, nÕu kh«ng sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng lÊy khÊu hao c¬ b¶n cña nh÷ng tµi s¶n ®ã ®Ó mua s¾m, x©y dùng tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c dÉn ®Õn rÊt khã x¸c ®Þnh nguån cña nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh nµy. NÕu tµi kho¶n 009 chØ ph¶n ¸nh sè khÊu hao c¬ b¶n cña nh÷ng TSC§ thuéc nguån ng©n s¸ch, xÝ nghiÖp bæ sung hoÆc cã bót to¸n trªn th× sè d­ tµi kho¶n 009 ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc sau: Vèn cè ®Þnh = Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ + Sè d­ tµi kho¶n 009. ViÖc h¹ch to¸n tµi s¶n chuyÓn thµnh c«ng cô: Khi h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh chuyÓn thµnh c«ng cô lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh th× chØ ghi gi¶m TSC§, phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i ghi vµo chi phÝ (TK 641, 642, 627) hoÆc ghi vµo chi phÝ chê ph©n bæ (TK 142). Song trong thùc tÕ cã nhiÒu doanh nghiÖp l¹i ghi phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i ®ã chuyÓn tõ vèn cè ®Þnh sang vèn l­u ®éng (tuy vÉn ë trong mét tµi kho¶n 411 “Nguån vèn kinh doanh”. Nh­ng viÖc ghi chÐp thiÕu thèng nhÊt nµy ¶nh h­ëng tíi viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch mua s¾m TSC§, t×nh h×nh sö dông vèn vµ c¬ cÊu vèn trong doanh nghiÖp. Nh×n chung viÖc sö dông tµi kho¶n 214 chi tiÕt cho viÖc h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ ®· hîp lý . Tuy nhiªn, do sù giíi h¹n vÒ tr×nh ®é vµ nhËn thøc cña c¸n bé kÕ to¸n vµ qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp nªn viÖc sö dông tµi kho¶n nµy ®Ó ®Þnh kho¶n vµ h¹ch to¸n chi tiÕt nhiÒu khi cßn ch­a hîp lý. V× vËy n©ng cao tr×nh ®é vµ nghiÖp vô kÕ to¸n cho nh©n viªn kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cÇn ®­îc quan t©m ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý. B . Nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn : I.C¬ së hoµn thiÖn chung: ChuÈn mùc kÕ to¸n lµ v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n­íc cã tÝnh ®éc lËp vµ kh«ng phô thuéc vµo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy kh¸c vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh hay chÝnh s¸ch thuÕ cña nhµ n­íc. Nh­ vËy cã nghÜa lµ gi÷a c¸c v¨n b¶n ph¸p quy nµy ch¾c ch¾n cã nh÷ng ®iÓm kh«ng thèng nhÊt víi nhau. ChuÈn mùc kÕ to¸n ®­îc ban hµnh lµ v¨n b¶n cã tÝnh ®éc lËp ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ ¸p dông song thùc tÕ thiªn biÕn v¹n ho¸ phøc t¹p h¬n nhiÒu nªn nhiÒu khi cã sù kh«ng thèng nhÊt gi÷a chÕ ®é vµ thùc tÕ lµ ®iªï kh«ng tr¸nh khái. Hoµn thiÖn chuÈn mùc trªn c¬ së nguyªn t¾c kh¸ch quan lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c quan träng hµng ®Çu cña kÕ to¸n. Trong khi ®ã, khÊu hao l¹i lµ ph¹m trï cã tÝnh chñ quan trong kÕ to¸n, do vËy ®Ó tiÕn hµnh khÊu hao ®óng, ®Çy ®ñ, hîp lý mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho c¸c doanh nghiÖp lµ mét ®iÒu hÕt søc khã song l¹i lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp , c¬ quan, ®¬n vÞ v× hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan ®Òu sö dông TSC§ chØ kh¸c lµ sö dông Ýt hay nhiÒu, tÝnh chÊt cña TSC§ vµ nguån vèn ®Çu t­ tõ ®©u. V× thÕ, viÖc x©y dùng chuÈn mùc kÕ to¸n hoµn thiÖn cho nghiÖp vô trÝch khÊu hao trong c¸c doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt, cÇn ®­îc gi¶i quyÕt cµng sím cµng tèt. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp: 1. §Ó kh¸ch quan trong viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. KhÊu hao lµ ph¹m trï mang tÝnh chñ quan ®©y lµ ®Æc tÝnh cè h÷u cña khÊu hao. Møc khÊu hao cã ¶nh lín tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy, ®Ó kh¸ch quan nhÊt trong viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× kh«ng nªn ®­a khÊu hao vµo trong chi phÝ kinh doanh th× phÇn cßn l¹i lµ l·i thùc. Kh«ng tÝnh khÊu hao n÷a th× lµm thÕ nµo ®Ó thu håi vèn ®Çu t­? Ta sÏ thu håi vèn ®Çu t­ dÇn dÇn dùa trªn chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh, n¨m nµo thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn th× tÝnh khÊu hao nhiÒu, n¨m nµo thu ®­îc Ýt lîi nhuËn th× ta tÝnh khÊu hao Ýt hoÆc kh«ng tÝnh khÊu hao. TSC§ sÏ ®­îc tÝnh khÊu hao cho ®Õn khi thu håi ®­îc toµn bé vèn ®Çu t­ ban ®Çu, gi¸ trÞ thu håi ­íc tÝnh cña TSC§ cã thÓ coi lµ mét kho¶n thu nhËp bÊt th­êng cña doanh nghiÖp. Ph­¬ng ph¸p nµy sÏ gióp cho doanh nghiÖp tr¸nh khái t×nh tr¹ng khã kh¨n khi trong n¨m doanh nghiÖp cã thu nhËp thÊp hoÆc bÞ lç. Song viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy sÏ g©y khã kh¨n cho c¸c c¬ quan qu¶n lý, nhÊt lµ c¬ quan thuÕ. Do vËy, ®Ó ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy th× ®ßi hái ph¶i cã sù thay ®æi t­ duy qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp, cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó lµnh m¹nh ho¸ ®éi ngò c¸n bé nhµ n­íc. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng tÝnh møc thu håi vèn mét c¸ch bõa b·i th× cÇn cã sù quy ®Þnh râ rµng ®èi víi tõng lo¹i tµi s¶n, víi TSC§ cã gi¸ trÞ tõ bao nhiªu triÖu ®Õn bao nhiªu triÖu th× quy ®Þnh râ chØ ®­îc phÐp thu håi vèn trong bao nhiªu n¨m. Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ lµ mét biÖn ph¸p kh¸ tho¸ng cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc thu håi vèn ®Çu t­ song l¹i yªu cÇu tÝnh tù gi¸c cña mçi c¸ nh©n, mçi doanh nghiÖp rÊt cao míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 2. Nªn ®­a gi¸ trÞ thu håi vµo c«ng thøc x¸c ®Þnh møc khÊu hao. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, thiÕt nghÜ ta còng nªn ®­a gi¸ trÞ thu håi vµo c«ng thøc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh vµ trÝch khÊu hao TSC§. Tuy nhiªn viÖc ­íc tÝnh gi¸ trÞ thu håi nh­ thÕ nµo cho hîp lý l¹i lµ vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu kü vµ cÇn cã sù chØ ®¹o h­íng dÉn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng Nhµ n­íc. NÕu chØ tiªu gi¸ trÞ thu håi ®­îc ®­a vµo c«ng thøc th× c«ng thøc x¸c ®Þnh møc khÊu hao sÏ lµ: = Sè l­îng còng nh­ tû träng TSC§ ®· khÊu hao hÕt nguyªn gi¸ mµ vÉn sö dông ®­îc trong c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng cao ®iÒu ®ã chøng tá ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®ang ®­îc ¸p dông vµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó x¸c ®Þnh møc khÊu hao lµ ch­a phï hîp. NhiÖm vô cña c¸c nhµ qu¶n trÞ lµ lµm sao cho thêi gian sö dông TSC§ ­íc tÝnh ®Ó trÝch khÊu hao cµng s¸t víi thêi gian sö dông thùc tÕ cµng tèt. Trong t­¬ng lai nÕu gi¶i ph¸p trªn ®­îc ¸p dông th× nã sÏ gãp phÇn gi¶m thiÓu sè l­îng TSC§ cã gi¸ trÞ cßn l¹i b»ng kh«ng ë trong c¸c doanh nghiÖp. Víi nh÷ng TSC§ ®· khÊu hao hÕt nguyªn gi¸ mµ vÉn cßn ®ang sö dông ®Ó qu¶n lý vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ tèt, c¸c doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau: Tæ chøc kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i thùc tr¹ng cña nh÷ng TSC§ ®· khÊu hao hÕt. NÕu tµi s¶n cßn sö dông tèt th× ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý hiÖn vËt, t¨ng c«ng suÊt sö dông, sím cã kÕ ho¹ch thay thÕ. Nh­îng b¸n, thanh lý nh÷ng tµi s¶n ®· l¹c hËu hoÆc hiÖu qu¶ sö dông kÐm ®Ó tr¸nh nguy c¬ mÊt an toµn lao ®éng (do chóng kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng), mÊt c¬ héi ®Çu t­ trang thiÕt bÞ cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kü thuËt tiªn tiÕn. Trong b¸o c¸o thuyÕt minh tµi chÝnh hµng n¨m ph¶i ®­a néi dung ph¶n ¸nh thùc tr¹ng vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ, tÝnh n¨ng t¸c dông cña nh÷ng TSC§ ®· khÊu hao hÕt nguyªn gi¸ hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc tiÕp tôc sö dông hay kh«ng sö dông nh÷ng tµi s¶n nµy ®Ó cã quyÕt ®Þnh kÞp thêi. 3.VÒ gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao vµ thêi gian sö dông cña TSC§: Gi¸ trÞ khÊu hao cña TSC§ ph¶i ®­îc ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng trong thêi gian sö dông h÷u Ých cña chóng. Ph­¬ng ph¸p khÊu hao ph¶i phï hîp víi lîi Ých kinh tÕ mµ tµi s¶n ®em l¹i cho ®¬n vÞ. Khi x¸c ®Þnh thêi gian sö dông h÷u Ých cña tµi s¶n cÇn quan t©m tíi c¸c nh©n tè sau: Møc ®é sö dông ­íc tÝnh cña ®¬n vÞ ®èi víi TSC§ th«ng qua c«ng suÊt hoÆc s¶n l­îng ­íc tÝnh. Møc ®é hao mßn phô thuéc vµo c¸c nh©n tè liªn quan trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n nh­: sè ca lµm viÖc, viÖc söa ch÷a vµ b¶o d­ìng cña ®¬n vÞ ®èi víi tµI s¶n vµ viÖc b¶o qu¶n tµi s¶n trong nh÷ng thêi kú kh«ng sö dông tµi s¶n. Hao mßn v« h×nh ph¸t sinh trong viÖc thay ®æi hay c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ hay do sù thay ®æi nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm hoÆc dÞch vô do tµi s¶n ®ã s¶n xuÊt ra. Gíi h¹n cã tÝnh ph¸p lý trong viÖc sö dông tµi s¶n, nh­ ngµy hÕt hîp ®ång cña nh÷ng tµi s¶n thuª. Ph­¬ng ph¸p khÊu hao do ®¬n vÞ ¸p dông ph¶i nhÊt qu¸n trõ khi cã sù thay ®æi trong c¸ch thøc sö dông tµi s¶n th× ®¬n vÞ míi ®­îc thay ®æi ph­¬ng ph¸p khÊu hao. Thêi gian khÊu hao vµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao cÇn ®­îc xem xÐt l¹i Ýt nhÊt lµ cuèi mçi n¨m tµi chÝnh. Nh×n chung ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn ®­îc hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n th× c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn cã sù th­êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ h­íng dÉn mét c¸ch cô thÓ, chi tiÕt tíi c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ¸p dông ®óng c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n cña nhµ n­íc, phï hîp víi th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ, t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lý an toµn cho ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp. III.Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp : 1. Sö dông tµi kho¶n 009: CÇn cã sù h­íng dÉn ®Çy ®ñ vµ thèng nhÊt vÒ viÖc sö dông tµi kho¶n 009 ®Ó gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n ®Ó cã kÕ ho¹ch x©y dùng, mua s¾m TSC§,®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn vµ c¬ cÊu vèn trong doanh nghiÖp. PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ h÷u h×nh ®· thanh lý hoÆc nh­îng b¸n nÕu thuéc nguån vèn chñ së h÷u ph¶i ghi ®¬n Nî tµi kho¶n 009, viÖc khÊu hao c¬ b¶n hµng n¨m cña TSC§ còng chØ ghi ®¬n Nî tµi kho¶n 009 cña nh÷ng TSC§ thuéc nguån vèn chñ së h÷u. Khi h¹ch to¸n TSC§ chuyÓn thµnh c«ng cô lao ®éng th× phÇn ghi gi¶m gi¸ trÞ cßn l¹i ph¶i ghi ®¬n Nî tµi kho¶n 009 nÕu TSC§ ®ã thuéc nguån vèn chñ së h÷u nh­ tr­êng hîp thanh lý, nh­îng b¸n TSC§. 2.h¹ch to¸n tµi s¶n chuyÓn thµnh c«ng cô dung cô: Rªng ®èi víi phÇn nµy th×, do bé tµi chÝnh ®· cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ trong viÖc chuyÓn tµi s¶n thµnh céng cô dông cô chÝnh v× vËy phÇn cßn l¹i thùc hiÖn nh­ thÕ nµo ?.. cã ®óng quy chÕ hay kh«ng lµ tïy thuéc vµo n¨ng lùc cña ®éi ngò kÕ to¸n trong tõng doanh nghiÖp chÝnh v× thÕ h¬n lóc nµo hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m trùc tiÕp ®Õn viÖc ®µo t¹o ®éi ngò kÕ to¸n tèt ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc t×nh h×nh vµ nhu cµu ®ßi hái cña c«ng viÖc trong hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai ®Æc biÖt lµ trong t×nh h×nh hiÖn nay khi mµ xu thÕ héi nhËp quÕc tÕ ngµy cµng diÔn ra m¹nh mÏ nh­ hiÖn nay KÕt luËn Cã thÓ nãi qua nh÷ng ph©n tÝch ë trªn chóng ta ®· cã c¸i nh×n tæng thÓ vÒ chÕ ®é kÕ to¸n khÊu hao TSC§ n­íc ta hiÖn nay, thÊy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n khÊu hao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®· thÊy ®­îc mét sè bÊt cËp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÕ ®é khÊu hao TSC§ t¹i c¸c doanh nghiÖp. Nh­ chóng ta ®· biÕt, v× c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ®­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn trªn c¬ së nguyªn t¾c kh¸ch quan mµ viÖc tÝnh khÊu hao l¹i mang tÝnh chñ quan. Do ®ã ®Ó cã mét chÕ ®é kÕ to¸n khÊu hao TSC§ thèng nhÊt vµ phï hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, tõng yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp còng nh­ c¸c c¬ quan qu¶n lý cña nhµ n­íc lµ mét ®iÒu hÕt søc khã. Nh­ng nã còng kh«ng cã nghÜa lµ sÏ kh«ng lµm ®­îc. Qua trªn ta thÊy, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy chóng ta nªn thùc hiÖn kÞp thêi vµ nhanh chãng c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc theo c¸c h­íng ®· nªu ra ë trªn. Tuy ®ã chØ lµ nh÷ng ý kiÕn chñ quan vµ ch­a ®Çy ®ñ do h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm thùc tÕ, nh­ng em hi väng nã còng cã Ých cho viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n khÊu hao TSC§ t¹i c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta hiÖn nay. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Nghiªm V¨n Lîi ®· h­íng dÉn ®Ó em cã thÓ hiÓu s©u h¬n vÒ ®Ò tµi vµ hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Hµ Néi Ngµy 30 Th¸ng 06 N¨m 2003 Sinh Viªn : NguyÔn Xu©n Tr­êng Tµi liÖu tham kh¶o Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh – NXB Tµi chÝnh, Hµ Néi, 2002 Gi¸o tr×nh KÕ to¸n quèc tÕ, NXB Thèng kª, Hµ Néi, 2002 CÈm nang nghiÖp vô qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n tr­ëng DN. T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn T¹p chÝ kÕ to¸n T¹p chÝ tµi chÝnh Môc lôc Tªn ®Ò môc Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn néi dung 2 PhÇn 1.Lý luËn chung vÒ TSC§ trong DN 2 I.k/n ,®Æc ®iÓm ,vai trß ,cña TSC§ 2 II. Ph©n lo¹i TSC§ 2 III.X¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña TSC§ 3 PhÇn 2. KhÊu Hao TSC§ trong Doanh nghiÖp 6 I.Hao Mßn vµ KhÊu Hao 6 II. ý nghÜa cña tÝnh KhÊu Hao 6 III.Ph­¬ng ph¸p tÝnh KhÊu Hao 7 A.Quèc TÕ 7 B.ViÖt Nam 8 IV.Nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ tÝnh KhÊu Hao 11 V.Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n KhÊu Hao TSC§ 11 1.Tµi kho¶n sö dông 11 2.Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 12 3.H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n 14 PhÇn 3. Nh÷ng bÊt cËp vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn trong c¸ch tÝnh vµ kÕ to¸n khÊu hao TSC§ 17 A. Nh÷ng BÊt cËp 17 * TÝnh KhÊu hao 17 * KÕ to¸n KhÊu Hao 20 B. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn 21 * TÝnh KhÊu Hao 21 * KÕ to¸n KhÊu Hao 23 PhÇn kÕt luËn 25 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 26

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA170.doc
Tài liệu liên quan