Đề án Thuế và vai trò của thuế trong quá trình chuyển sang nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam

MỤC LỤC Lời mở đầu Phần A . Lý thuyết chung về thuế I. Một số vấn đề cơ bản về thuế 1. 1. Khái niệm. 2. 2. Phân loại 3. 3. Các yếu tố cấu thành một luật thuế II. Tính tất yếu của việc áp dụng hệ thống thuế ở Việt Nam 1.Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. 3. 2.Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế và đời sống xã hội 4. 3. Thuế góp phần thực hiện sự bình đẳng, điều hoà thu nhập đảm bảo công bằng xã hội Phần B . Xu hướng cải cách thuế trên thế giới và một số biện pháp, Kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống thuế ở Việt Nam I. Hệ thống thuế ở Việt Nam hiện nay 1.Thuế giá trị gia tăng. 2.Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.Thuế xuất nhập khẩu 5. Một số Luật thuế cơ bản khác II. Tính tất yếu của việc áp dụng hệ thống thuế ở Việt Nam 1. Vai trò của hệ thống thuế ở nước ta hiện nay 2 .Những tồn tại và hạn chế trong hệ thống thuế ở Việt Nam. Phần C . Xu hướng cải cách thuế trên thế giới và một số biện pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống thuế ở Việt Nam I. Xu hướng cải cách thuế trên thế giới những năm cuối thế kỷ XX. II. Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống thuế ở Việt Nam 1. Biện pháp 2. Kiến nghị Kết luận

doc28 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 08/07/2013 | Lượt xem: 823 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Thuế và vai trò của thuế trong quá trình chuyển sang nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®é gi¶m thuÕ ®èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt, x©y dùng vËn t¶i trong nh÷ng n¨m ®Çu ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng mµ bÞ lç do sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép lín h¬n sè thuÕ tÝnh theo møc thuÕ doanh thu. Thêi h¹n gi¶m thuÕ tÝnh hµng n¨m nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 3 n¨m kÓ tõ ngµy LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cã hiÖu lùc thi hµnh. 2.ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ thuÕ ®¸nh vµo sù tiªu dïng cña x· héi ®èi víi mét sè s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô. §èi t­îng ®iÒu chØnh cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ quan hÖ thu nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt gi÷a Nhµ n­íc víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã s¶n xuÊt, nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. ViÖc quy ®Þnh hµng ho¸, dÞch vô thuéc danh môc chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ tuú thuéc vµo th¸i ®é ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. Tr­êng hîp c¬ së s¶n xuÊt hµng ho¸ chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt b»ng nguyªn liÖu ®· chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× sÏ ®­îc khÊu trõ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép ®èi víi nguyªn liÖu nÕu cã chøng tõ hîp ph¸p. Ph¹m vi ¸p dông : §èi t­îng nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt bao gåm c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã s¶n xuÊt, kinh doanh, nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt - LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hiÖn hµnh ë n­íc ta quy ®Þnh s¸u nhãm mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt gåm: Thuèc hót; R­îu; Bia c¸c lo¹i; C¸c loai ph¸o; ¤t« nhËp khÈu; X¨ng. - DÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: Kinh doanh vò tr­êng; m¸t sa; ka-ra-«-kª; kinh doanh vÐ ®Æt c­îc ®ua ngùa; ®ua xe; kinh doanh golf; b¸n thÎ héi viªn; vÐ ch¬i golf v.v… Hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nÕu xuÊt, nhËp khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong tr­êng hîp: Hµng viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; Hµng lµ vËt t­, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt khÈu v.v… C¨n cø tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ sè l­îng hµng ho¸, gi¸ tÝnh thuÕ, ®¬n vÞ hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt. Sè l­îng hµng ho¸, gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: - §èi víi hµng s¶n xuÊt lµ gi¸ do c¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã b¸n ra t¹i n¬i s¶n xuÊt ch­a cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. - §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu céng thuÕ nhËp khÈu. BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt gåm c¸c thuÕ suÊt ¸p dông cã tÝnh ph©n biÖt gi÷a c¸c nhãm mÆt hµng vµ gi÷a c¸c mÆt h»ng trong cïng mét nhãm. BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: STT MÆt hµng ThuÕ suÊt (%) 1 Thuèc hót 32-70 2 R­îu 15-90 3 Bia 90 4 Ph¸o (Trõ ph¸o næ) 75-100 5 ¤t« nhËp khÈu 30-100 6 X¨ng 15 Thêi h¹n thu, nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Thêi h¹n thu nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®­îc quy ®Þnh phï hîp víi tõng lo¹i hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ hµng s¶n xuÊt trong n­íc hay hµng nhËp khÈu. ChÕ ®é miÔn, gi¶m thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh gi¶m thuÕ trong mét sè tr­êng hîp: - C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt gÆp khã kh¨n do thiªn tai, ®Þch ho¹, tai nan bÊt ngê ®­îc xÐt gi¶m thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Møc gi¶m ®­îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, nh­ng kh«ng qu¸ 50% sè thuÕ ph¶i nép vµ sè tiÒn thuÕ ®­îc gi¶m kh«ng qu¸ 30% gi¸ trÞ tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i. Thêi gian gi¶m thuÕ kh«ng qu¸ 3 th¸ng kÓ tõ sau thêi ®iÓm x¶y ra thiÖt h¹i vµ cã xuÊt hµng. - C¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp hoÆc c¬ së më réng s¶n xuÊt, ¸p dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi nÕu nép ®ñ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt mµ bÞ lç ®­îc xÐt gi¶m thuÕ theo tõng n¨m. Møc gi¶m thuÕ t­¬ng øng víi sã lç cña tõng n¨m nh­ng kh«ng qu¸ 30% sè thuÕ ph¶i nép cña n¨m ®ã. Thêi gian ®­îc xÐt gi¶m thuÕ kh«ng qu¸ hai n¨m. §èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt quy m« nhá nÕu kh¶ n¨ng kh«ng nép ®ñ ®­îc theo møc quy ®Þnh th× Bé Tµi ChÝnh c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ quyÕt ®Þnh møc vµ thêi gian miÔn thuÕ cho tõng tr­êng hîp cô thÓ. 3.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 33 LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, th× LuËt thuÕ TNDN cã hiÖu lùc thi hµnh vµ thay thÕ LuËt thuÕ lîi tøc tõ ngµy 01/01/1999. ThuÕ TNDN lµ thuÕ trùc thu. Pham vi ¸p dông: §èi t­îng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 LuËt thuÕ TNDN lµ tæ chøc c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cã thu nhËp. §èi t­îng kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ TNDN ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña LuËt thuÕ TNDN gåm: Hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c v.v… C¨n cø tÝnh thuÕ TNDN lµ thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. - Thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ thu nhËp kh¸c nh­ thu nhËp thu ®­îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh ë n­íc ngoµi cña ®èi t­îng nép thuÕ. Thu nhËp chÞu thuÕ tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ dÞch vô b»ng doanh thu trõ c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý cã liªn quan ®Õn thu nhËp chÞu thuÕ. - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 LuËt thuÕ TNDN lµ thuÕ suÊt tû lÖ (%) ¸p dông cho c¸c nhãm ®èi t­îng cô thÓ. Thêi h¹n thu, nép thuÕ TNDN ®­îc quy ®Þnh trong luËt cã tÝnh ®Õn quy m« vµ tÝnh chÊt kinh doanh cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã thu nhËp thuéc diÖn chÞu thuÕ. §iÒu 13 LuËt thuÕ TNDN quy ®Þnh cô thÓ thêi h¹n nép thuÕ ®èi víi tõng lo¹i ®èi t­îng. ChÕ ®é quyÕt to¸n thuÕ tÝnh theo n¨m d­¬ng lÞch hoÆc theo n¨m tµi chÝnh do c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Ngoµi c¸c quy ®Þnh vÒ thêi h¹n vµ néi dung thùc hiÖn chÕ ®é quyÕt to¸n thuÕ, LuËt thuÕ TNDN cßn cã c¸c quy ®Þnh vÒ quyÕt to¸n thuÕ trong tr­êng hîp c¬ së kinh doanh s¸t nhËp, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. ChÕ ®é miÔn, gi¶m thuÕ: LuËt thuÕ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cã c¸c quy ®Þnh miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông theo tõng nhãm ®èi t­îng ®­îc miÔn, gi¶m thuÕ (§iÒu 17, 18, 19, 20, 21). 4. ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu. ThuÕ xuÊt nhËp khÈu lµ thuÕ thu ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu qua cöa khÈu, biªn giíi n­íc m×nh. LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu hiÖn hµnh ®­îc quèc héi th«ng qua ngµy 26/12/1991 vµ söa ®æi bæ sung theo luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®­îc quèc héi th«ng qua ngµy 5/7/1993. §èi t­îng ®iÒu chØnh cña thuÕ xuÊt nhËp khÈu lµ quan hÖ thu nép thuÕ xuÊt nhËp khÈu gi÷a nhµ n­íc víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã hµng ho¸ ®­îc phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu qua cöa khÈu , biªn giíi ViÖt Nam , kÓ c¶ hµng ho¸ tõ thÞ tr­êng trong n­íc ®­a vµo khu chÕ xuÊt vµ tõ khu chÕ xuÊt ®­a ra thÞ tr­êng trong n­íc. Theo qui ®Þnh cña luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu hiÖn hµnh thuÕ xuÊt nhËp khÈu lµ thuÕ gi¸n thu. Ph¹m vi ¸p dông cña thuÕ xuÊt nhËp khÈu : §èi t­îng nép thuÕ xuÊt nhËp khÈu lµ c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã hµng ho¸ ®­îc phÐp xuÊt, nhËp khÈu thuéc diÖn chÞu thuÕ. §èi t­îng nép thuÕ xuÊt nhËp khÈu cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ còng cã thÓ lµ c¸ nh©n, tæ chøc n­íc ngoµi. Hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ xuÊt nhËp khÈu ph¶i lµ hµng ho¸ ®­îc phÐp xuÊt, nhËp khÈu qua cöa khÈu, biªn giíi ViÖt Nam , kÓ c¶ hµng ho¸ tõ thÞ tr­êng trong n­íc ®­a vµo khu chÕ xuÊt hoÆc tõ khu chÕ xuÊt ®­a ra thÞ tr­êng trong n­íc. §èi víi c¸c hµng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu tr¸i phÐp, hµng ho¸ cÊm xuÊt, nhËp khÈu kh«ng thuéc ph¹m vi ¸p dông luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu mµ xö lý b»ng c¸c biÖn ph¸p c­ìng chÕ hµnh chÝnh, t­ ph¸p theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. C¨n cø tÝnh thuÕ xuÊt nhËp khÈu. Theo ®iÒu 6 LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu c¨n cø tÝnh thuÕ xuÊt nhËp khÈu bao gåm: Sè l­îng tõng mÆt hµng ghi trong tê khai hµng xuÊt, nhËp khÈu; Gi¸ tÝnh thuÕ; ThuÕ suÊt cña mÆt hµng chÞu thuÕ quy ®Þnh trong biÓu thuÕ. Gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®­îc ¸p dông theo tõng tr­êng hîp hµng xuÊt, nhËp khÈu theo nh÷ng ph­¬ng thøc kh¸c nhau. BiÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu bao gåm c¸c thuÕ suÊt tû lÖ (%) ¸p dông cho tõng mÆt hµng xuÊt, nhËp khÈu. ThuÕ suÊt ¸p dông ®Ó tÝnh thuÕ ®èi víi hµng xuÊt, nhËp khÈu gåm thuÕ suÊt th«ng th­êng vµ thuÕ suÊt ­u ®·i. - ThuÕ suÊt th«ng th­êng lµ thuÕ suÊt ®­îc quy ®Þnh t¹i biÓu thuÕ. - ThuÕ suÊt ­u ®·i ®­îc quy ®Þnh b»ng 70% thuÕ suÊt th«ng th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi hµng xuÊt, nhËp khÈu víi nh÷ng n­íc cã ký kÕt ®iÒu kho¶ ­u ®·i trong quan hÖ bu«n b¸n víi ViÖt Nam hoÆc trong nh÷ng tr­êng hîp do chÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Thêi h¹n thu, nép thuÕ xuÊt, nhËp khÈu. §iÒu 17 LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu quy ®Þnh cô thÓ thêi h¹n ®èi t­îng nép thuÕ cã nghÜa vô kª khai vµ nép thuÕ, riªng ®èi víi hµng thuÕ xuÊt nhËp khÈu phi mËu dÞch vµ tiÓu ng¹ch biªn giíi ®èi t­îng nép thuÕ cã nghÜa vô nép thuÕ xuÊt nhËp khÈu ngay khi xuÊt khÈu hµng ra n­íc ngoµi hoÆc nhËp hµng vµo ViÖt Nam. ChÕ ®é miÔn, gi¶m, hoµn l¹i thuÕ xuÊt nhËp khÈu. Hµng xuÊt, nhËp khÈu ®­îc miÔn thuÕ xuÊt nhËp khÈu trong c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh trong §iÒu 10 LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu. Ngoµi ra §iÒu 11 LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu cßn quy ®Þnh c¸c tr­êng hîp ®­îc xÐt miÔn thuÕ ®èi víi mét sè hµng ho¸ vÝ dô nh­ hµng nhËp khÈu chuyªn dïng cho an ninh quèc phßng, nghiªn cø khoa häc vµ gi¸o dôc, ®µo t¹o v.v.. §iÒu 12 LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu quy ®Þnh ®­îc xÐt gi¶m thuÕ trong tr­êng hîp hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, bèc xÕp bÞ h­ háng, mÊt m¸t cã lý do x¸c ®¸ng®­îc c¬ quan gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ hµng xuÊt, nhËp khÈu chøng nhËn. Trong c¸c tr­êng hîp nh­ hµng ®· nép thuÕ nh­ng thùc tÕ kh«ng xuÊt, nhËp khÈu vµo ViÖt Nam hoÆc trong c¸c tr­êng hîp ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh th× ®èi t­îng nép thuÕ ®­îc tr¶ l¹i mét phÇn hoÆc toµn bé sè thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®· nép. 5. Mét sè LuËt thuÕ c¬ b¶n kh¸c. 5.1 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n. ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n lµ thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp cña ng­êi cã thu nhËp cao.Thu nhËp chÞu thuÕ lµ ®èi t­îng tÝnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao. Thu nhËp chÞu thuÕ ®­îc quy ®Þnh lµm thu nhËp th­êng xuyªn vµ thu nhËp kh«ng th­êng xuyªn. ThuÕ suÊt ¸p dông ®Ó thu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n lµ thuÕ suÊt tû lÖ (%). BiÓu thuÕ ®­îc quy ®Þnh ph©n biÖt theo hai lo¹i thu nhËp vµ theo hai nhãm ®èi t­îng nép thuÕ: c«ng d©n ViÖt Nam, c¸ nh©n ®Þnh c­ t¹i ViÖt Nam vµ ®èi t­îng lµ ng­êi n­íc ngoµi c­ tró t¹i ViÖt Nam, c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë n­íc ngoµi. 5.2 ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. Ngµy 10/7/1993 Quèc héi kho¸ IX kú häp thø 3 ban hµnh LuËt ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. §èi t­îng ®iÒu chØnh cña LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp lµ quan hÖ thu nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp gi÷a nhµ n­íc víi c¸c c¸ nh©n sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hoÆc c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®­îc giao quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. C¨n cø tÝnh thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp lµ diÖn tÝch, h¹ng ®Êt vµ ®Þnh thuÕ suÊt mét n¨m (kg thãc/ha) – thuÕ suÊt. 5.3 Mét sè LuËt thuÕ kh¸c. -ThuÕ tµi nguyªn: Lµ thuÕ ®¸nh lªn ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn thuéc chñ quyÒn cña ViÖt Nam cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. -ThuÕ m«n bµi:Lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c ph¸p nh©n vµ thÓ nh©n kinh doanh. -ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: Lµ thuÕ ®¸nh lªn thu nhËp ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt trong x· héi. II.TÝnh tÊt yÕu cña viÖc ¸p dông hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam. 1. Vai trß cña hÖ thèng thuÕ ë n­íc ta hiÖn nay. Tõ khi ra ®êi ®Õn nay, hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam ®· cã nhiÒu söa ®æi bæ xung nh»m tõng b­íc th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng x· héi. C¸c luËt thuÕ míi ®· gãp phÇn khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc. Næi bËt nhÊt lµ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu: thuÕ xuÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng b»ng 0% vµ hµng nhËp khÈu ®­îc hoµn thuÕ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép, ®©y thùc chÊt lµ h×nh thøc trî gi¸ cña Nhµ n­íc ®èi víi hµng xuÊt khÈu. ThuÕ suÊt hµng xuÊt khÈu ®èi víi g¹o, than ®¸, s¶n phÈm tõ gç rõng trång, bµn ghÕ, s¶n phÈm chÕ biÒn tõ kim lo¹i còng ®­îc gi¶m nhÑ. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc ¸p dông theo møc ­u ®·i, thÊp nhÊt lµ 25% ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu trªn 30% tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ cã thÓ ®­îc miÔn thuÕ TNDN bæ sung nÕu cã gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu trªn 50%. C¸c ­u ®·i vÒ thuÕ trªn ®· thiÕt thùc gióp c¸c doanh nghiÖp gi¶m ®­îc gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc c¹nh tranh vÒ gi¸ cña hµng xuÊt khÈu trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. §ång thêi víi viÖc gi¶m thuÕ quan theo ch­¬ng tr×nh cña CEPT, ChÝnh phñ ®· diÒu chØnh n©ng thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi 132 mÆt hµng, chñ yÕu lµ hµng tiªu dïng trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hé s¶n xuÊt néi ®Þa mét c¸ch hîp lý. C¸c LuËt thuÕ míi ®· gãp phÇn khuyÕn khÝch ®Çu t­, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc c¨n cø vµo gi¸ trÞ míi t¨ng thªm cña hµng ho¸ dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh l­u th«ng ®Õn tiªu dïng. ChÝnh viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng chÞu thuÕ chØ lµ gi¸ trÞ míi t¨ng thªm qua tõng kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l­u th«ng nªn ®· kh¾c phôc ®­îc tÝnh trïng lÆp cña luËt thuÕ doanh thu. Trong lóc ®Çu chuyÓn ®æi tõ thuÕ doanh thu cã 11 møc thuÕ suÊt sang thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cã 4 møc thuÕ suÊt, mét sè doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cao h¬n thuÕ doanh thu nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n do ch­a cã ®iÒu kiÖn s¾p xÕp l¹i tæ chøc ho¹t ®éng, qu¶n lý phï hîp víi c¬ chÕ míi. Uû ban th­êng vô Quèc héi, ChÝnh phñ, c¸c Bé ®· t¨ng c­êng chØ ®¹o, b¸m s¸t t×nh h×nh, kÞp thêi ®Ò ra nhiÒu biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n mang tÝnh chÊt t×nh thÕ. H¬n 10 nhãm ngµnh hµng, dÞch vô ®­îc bæ xung vµo danh môc thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; gi¶m 50% møc thuÕ cho 18 ngµnh hµng dÞch vô; më réng diÖn ®­îc khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo theo tû lÖ Ên ®Þnh, ®Æc biÖt víi mÆt hµng n«ng l©m thuû s¶n, ®èi víi mÆt hµng tån kho theo chñ tr­¬ng cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; gi¶m thuÕ ®èi víi mäi ngµnh nghÒ ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cao h¬n thuÕ doanh thu mµ bÞ lç; gi¶m thuÕ suÊt nhËp khÈu cho 559 mÆt hµng lµ vËt t­, nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt trong n­íc. C¸c c«ng tr×nh ®Çu t­, x©y dùng c¬ b¶n còng ®­îc nhiÒu ­u ®·i vÒ thuÕ. C¸c doanh nghiÖp mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Òu ®­îc khÊu trõ hoÆc ®­îc hoµn ®ñ thuÕ ®· nép. MÆt kh¸c, thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dung nhËp khÈu thuéc lo¹i trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc ®Ó ®Çu t­ thµnh tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n th× kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. C¸c dù ¸n x©y dùng c¬ b¶n sö dông nguån vèn ODA còng kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Víi viÖc thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 78-N§/CP gi¶m 50% møc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n, sau khi ®­îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cßn ph¶i nép thuÕ trung b×nh kho¶ng 1- 2% gi¸ trÞ c«ng tr×nh, thËm chÝ cßn ®­îc hoµn thuÕ. Nhµ n­íc còng quy ®Þnh miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 2 n¨m ®Çu cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vËn t¶i, x©y dùng míi thµnh lËp vµ gi¶m 50% thuÕ ph¶i nép trong 2 n¨m tiÕp theo. NÕu doanh nghiÖp thµnh lËp ë vïng cã khã kh¨n th× ®­îc kÐo dµi thêi gian miÔn vµ gi¶m thuÕ trong 2 n¨m n÷a. Riªng ®èi víi doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo nh÷ng lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, vïng kinh tÕ ®­îc ­u ®·i ®Çu t­ sÏ ®­îc h­ëng møc thuÕ suÊt thÊp h¬n so víi c¸c dù ¸n b×nh th­êng; ngoµi ra cßn ®­îc miÔn thuÕ trong thêi gian 4 n¨m ®Çu kÓ tõ khi ho¹t ®éng cã thu nhËp tÝnh thuÕ vµ gi¶m 50% thuÕ trong 9 n¨m tiÕp theo. LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cßn quy ®Þnh miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c tr­êng hîp ®Çu t­ x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i tr­êng sinh th¸i, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, di chuyÓn c¬ së kinh doanh. C¸c LuËt thuÕ míi ®· b­íc ®Çu t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ViÖc thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c­êng h¹ch to¸n kinh tÕ vµ thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é mua b¸n ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ nh»m x©y dùng m«i tr­êng trong s¹ch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tr­êng hîp doanh nghiÖp nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, muèn ®­îc khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u ®Çu vµo th× khi mua vËt t­ nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm ®ßi hái c¬ së ph¶i sö dông vµ ghi chÐp ®óng quy ®Þnh trªn ho¸ ®¬n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Víi viÖc quy ®Þnh møc thuÕ suÊt cña luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng so víi thuÕ doanh thu ®· t¹o cho chÝnh s¸ch thuÕ ®¬n gi¶n vµ dÔ thùc hiÖn h¬n. 2.Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ trong hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, trªn chÆng ®­êng héi nhËp hÖ thèng thuÕ ViÖt Nam vÉn gÆp ph¶i mét sè v­íng m¾c, tån t¹i cÇn ®æi míi vµ hoµn thiÖn. C¸c luËt thuÕ vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc mµ biÓu hiÖn râ nhÊt lµ c¸c ®¹o luËt th­êng xuyªn ph¶i söa ®æi bæ sung.C¸c s¾c thuÕ cßn qu¸ phøc t¹p, ch­a bao qu¸t hÕt c¸c nguån thu, ph¹m vi ®iÒu tiÕt vÜ m« cña thuÕ cßn hÑp, cßn nhiÒu ®èi t­îng, nhiÒu ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ch­a chÞu sù ®iÒu phèi vµ qu¶n lý cña thuÕ vµ do vËy c¸c ®èi t­îng nµy trë thµnh rµo c¶n lµm h¹n chÕ t¸c dông vµ lo¹i trõ t¸c ®éng cña c«ng cô thuÕ. HÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ hiÖn hµnh ch­a cã sù thèng nhÊt, hç trî lÉn nhau gi÷a c¸c s¾c thuÕ, viÖc sö dông c¸c s¾c thuÕ cßn t¸ch rêi nhau. §Æc biÖt lµ viÖc x©y dùng c¸c møc thuÕ suÊt cßn ch­a s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ, râ rµng nhÊt lµ khi ¸p dông c¸c møc thuÕ suÊt cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× mét sè doanh nghiÖp ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc h¹ch to¸n kinh tÕ. ViÖc ph¶i ®i vay ng©n hµng ®Ó nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®ang lµ mèi lo ng¹i lín cña c¸c doanh nghiÖp.Trong tõng s¾c thuÕ cßn chøa ®ùng tÝnh kh«ng æn ®Þnh, kh«ng c«ng b»ng, ch­a thËt sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng khi thùc hiÖn vÉn cã nhiÒu v­íng m¾c, ph¶i söa ®æi bæ sung nhiÒu lÇn lµm cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng n¾m b¾t kÞp thêi. MÆt kh¸c viÖc th­êng xuyªn thay ®æi thuÕ suÊt cña thuÕ nhËp khÈu hiÖn nay tuy phï hîp víi thay ®æi tr­íc m¾t cña nÒn kinh tÕ nh­ng l¹i ph¶n ¸nh chÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam mang tÝnh t×nh thÕ ®èi phã ng¾n h¹n, g©y khã kh¨n cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong viÖc h¹ch to¸n kinh tÕ. Trong chñ ch­¬ng x©y dùng chiÕn l­îc l©u dµi, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp mÆc dï thèng nhÊt ¸p dông ë møc thuÕ suÊt 32% nh­ng chØ ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh trong n­ãc cßn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi vÉn h­ëng thuÕ suÊt ­u ®·i (25%) vµ ph¶i nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi. Nh­ vËy cã thÓ nãi r»ng viÖc t¹o ra mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi trong c¬ chÕ c¹nh tranh cña chÝnh s¸ch thuÕ vÉn ch­a thùc hiÖn ®­îc. HÖ thèng thuÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay ®­îc sö dông nh­ mét c«ng cô phôc vô qu¸ nhiÒu chÝnh s¸ch x· héi ®iÒu nµy lµm mÊt ®i tÝnh trung lËp cña thuÕ. VÝ dô nh­ chÝnh s¸ch thuÕ xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay ®ang ¸p dông qu¸ nhiÒu møc thuÕ suÊt do ph¶i phôc vô qu¸ nhiÒu môc tiªu. Cïng víi viÖc theo ®uæi c¸c môc tiªu x· héi lµ viÖc quy ®Þnh chÕ ®é miÔn gi¶m thuÕ qu¸ réng r·i víi nhiÒu møc thuÕ suÊt kh¸c nhau ®· lµm cho chÝnh s¸ch thuÕ thªm phøc t¹p, thiÕu minh b¹ch, thiÕu hiÖu qu¶ vµ ®«i khi t¹o kÏ hë cho mét sè mÆt hµng nóp bãng c¸c ®èi t­îng thuéc diÖn ®­îc miÔn gi¶m thuÕ ®Ó trèn thuÕ lËu thuÕ §Æc biÖt hÖ thèng thuÕ ViÖt Nam hiÖn nay cßn tån t¹i nhiÒu mÆt ch­a phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, ch­a ®¶m b¶o t­¬ng thÝch t­¬ng ®ång víi c¸c chÝnh s¸ch thuÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. C¬ cÊu thuÕ suÊt cña biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh gåm 12 møc thuÕ suÊt dµn tr¶i tõ 0% ®Õn 100% cïng víi quy ®Þnh thuÕ suÊt theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ lµm cho biÓu thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam so víi c¸c n­íc trong khu vùc lµ t­¬ng ®èi phøc t¹p vµ ®©y cßn lµ vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n trong viÖc c¾t gi¶m thuÕ quan xuèng møc 0%-5% khi ViÖt Nam thùc hiÖn cam kÕt theo ch­¬ng tr×nh ­u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung víi thêi h¹n cuèi cïng lµ n¨m 2006. VÒ gi¸ tÝnh thuÕ, hiÖn nay chóng ta ®ang ¸p dông chÕ ®é tÝnh gi¸ tèi thiÓu vµ n»m trong dang môc Nhµ n­íc qu¶n lý. Quy ®Þnh nµy trong ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña ViÖt Nam hiÖn nay lµ t­¬ng ®èi phï hîp tuy nhiªn khi ViÖt Nam tham gia WTO th× viÖc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu sÏ vi ph¹m quy ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo gi¸ giao dÞch thùc cña GATT/WTO. Bªn c¹nh ®ã viÖc b¶o hé cßn dµn tr¶i, thiÕu sù chän läc, ch­a tÝnh ®Õn lîi thÕ so s¸nh cña nÒn kinh tÕ, sö dông nhõng biÖn ph¸p b¶o hé ®èi víi nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt mµ thùc tÕ cßn thiÕu tiÒm n¨ng. Do ®ã c¸c ngµnh ®­îc b¶o hé kh«ng nh÷ng kh«ng lín m¹nh mµ cßn trë thµnh g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. §ång thêi chóng ta cßn ch­a tÝnh ®Õn viÖc b¶o hé mét mÆt ®· t¹o t©m lý û l¹i cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc kh«ng chÞu v­¬n lªn ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña hµnh ViÖt Nam, më réng thÞ tr­êng tiªu thô ra bªn ngoµi, mÆt kh¸c lµm cho viÖc ph©n bæ nguån lùc kÐm hiÖu qu¶, ch­a ph¸t huy ®­îc lîi thÕ so s¸nh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ khi ViÖt Nam gia nhËp vµo c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ vµ khu vùc. §èi víi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, tån t¹i næi lªn lµ nhiÒu ngµnh nghÒ gÆp khã kh¨n do ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cao h¬n thuÕ doanh thu. ViÖc gi¶m 50% thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép nh»m th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cao, mét c¸ch trµn lan, thiÕu c¨n cø ®· t¹o nªn t©m lý chê ®îi cña nhiÒu doanh nghiÖp, cã qu¸ nhiÒu khiÕu n¹i kªu ca, khiÕn cho c¬ quan chøc n¨ng lóng tóng bÞ ®éng.¦u ®iÓm næi bËt cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ kh¾c phôc ®­îc viÖc thu thuÕ trïng lÆp. ThÕ nh­ng trªn thùc tÕ viÖc kh«ng cho khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo (hoÆc cho khÊu trõ kho¸n theo tû lÖ cè ®Þnh lµ 3%) ®èi víi tr­êng hîp chØ cã ho¸ ®¬n b×nh th­êng mµ thùc chÊt lµ hµng ®· ®­îc nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, lµ cßn duy tr× chÕ ®é thuÕ trïng l¾p cao h¬n thuÕ doanh thu v× thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cao. Ng­îc l¹i viÖc khÊu trõ khèng ®èi víi n«ng, l©m, thuû s¶n mua cña c¬ së s¶n xuÊt, khai th¸c trùc tiÕp ®· t¹o nªn nhiÒu s¬ hë ®Ó c¬ së kinh doanh lîi dông th«ng ®ång trèn lËu thuÕ ( kÓ c¶ ®èi víi hµng tiªu thô néi ®Þa vµ hµng xuÊt khÈu), kh«ng t¹o ®­îc lîi Ých cho n«ng d©n, ng­ d©n. Tõ viÖc quy ®Þnh cã nhiÒu tr­êng hîp d­îc gi¶m thuÕ vµ nhiÒu tû lÖ khÊu trõ kh¸c nhau luËt thuÕ ®· bÞ xãi mßn víi nhiÒu møc thuÕ suÊt míi, thªm nhiÒu phøc t¹p khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý. Hµng ho¸ thuéc diÖn ®¸nh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng còng g©y trë ng¹i cho viÖc khÊu trõ ®Çu vµo ë kh©u l­u th«ng. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc söa ®æi bæ sung qua nhiÒu v¨n b¶n còng g©y khã kh¨n cho viÖc tra cøu cña c¸n bé thuÕ vµ nhµ doanh nghiÖp khi x¸c ®Þnh thuÕ suÊt. chÕ ®é ho¸ ®¬n ch­a ®­îc thi hµnh nghiªm chØnh víi nhiÒu thñ ®o¹n trèn lËu tuÕ tinh vi tõ ho¸ ®¬n gi¶ ®Õn ho¸ ®¬n “®en”, ghi doanh thu trªn liªn ho¸ ®¬n l­u t¹i c¬ së vµ trªn liªn giao cho kh¸ch chªnh lÖch ®Õn hµng chôc hµng tr¨m lÇn… ®ang trë thµnh con dao hai l­ìi trong c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ. Theo tµi liÖu thèng kª s¬ bé 9/1999 ®Õn 9/2000 chØ riªng ë 15 tØnh, thµnh phè ®· kiÓm tra ph¸t hiÖn 1.278 tê ho¸ ®¬n gi¶ c¸c lo¹i cã tæng sè tiÒn hµng ghi ho¸ ®¬n trªn 22,5 tû ®ång víi sè thuÕ gian lËu lµ 82,9 triÖu ®ång. §èi víi thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, v­íng m¾c tõ l©u vÉn tån t¹i lµ kh¸i niÖm vÒ chi phÝ hîp lý ®­îc trõ ®i khi x¸c ®Þnh thu nhËp tÝnh thuÕ – mét yÕu tè quan träng trong thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Do ch­a cã quy ®Þng râ rµng tho¶ ®¸ng nªn th­êng xuyªn ph¸t sinh m©u thuÉn vµ ph¶i hiÖp th­¬ng gi÷a doanh nghiÖp vµ c¬ quan thuÕ, cßn nhiÒu s¬ hë cho viÖc vËn dïng tuú tiÖn tiªu cùc. NhiÒu kho¶n chi cÇn thiÕt ch­a ®­îc c«ng nhËn lµ chi phÝ kinh doanh trong ®ã cã trang bÞ ®ång phôc ®èi víi mét sè doanh nghiÖp ®Æc thï còng lµ vÊn ®Ò v­íng m¾c cña mét sè doanh nghiÖp. ViÖc tÝnh thuÕ mét lÇn trªn toµn bé sè tiÒn kh¸ch hµng t¹m øng thuª tµi s¶n dµi h¹n (5- 10 n¨m) còng cã phÇn ch­a hîp lý. NhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nhiÒu ngµnh kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng lç l·i ®Ó ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp kh¸c nhau (32% hoÆc t¹m thêi ¸p dông thuÕ suÊt 25%) ph¶i chÞu thuÕ suÊt cao nhÊt (32%) còng ®· t¹o nªn nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®iÞng cho c¬ së s¶n xuÊt. VÒ nguyªn t¾c thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc ¸p dông phæ biÕn 32% thu nhËp tÝnh thuÕ, nh­ng do cßn nhiÒu kho¶n chi phÝ kh«ng ®­îc trõ hoÆc kh«ng ®­îc trõ ®ñ, thùc thÞ tr­êngÕ cã nhiÒu doanh nghiÖp bÞ ®éng viªn ®Õn 40 – 50% thu nhËp kinh doanh. VÊn ®Ò kh¸ næi cém lµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bá sung 25% ®èi víi doanh nghiÖp cã thu nhËp cßn l¹i cao h¬n 12% gi¸ trÞ vèn hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm quyÕt to¸n thuÕ n¨m do lîi thÕ kh¸ch hµng mang l¹i nh­ ®Þa ®iÓm kinh doanh thuËn lîi, ngµnh nghÒ kinh doanh Ýt bÞ c¹nh tranh…mµ ®ã l¹i lµ nh÷ng tiªu chÝ rÊt trõu t­îng, m¬ hå, c¸n bé thuÕ muèn vËn dông gi¶i thÝch thÕ nµo còng ®Òu ®óng. Quy ®Þnh nh­ trªn ®· phÇn nµo lµm nhôt v­¬n lªn kh¾c phôc khã kh¨n cña doanh nghiÖp, k×m h·m s¶n xuÊt cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc. ChÝnh ss¸ch thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi thuÕ suÊt qu¸ trªnh lÖch ( gi÷a 32% víi 25% thËm chÝ c¶ 10%, 15%, 20% ®­îc ¸p dông trong thêi gian dµi vµ thuÕ suÊt bæ xung) trªn thùc tÕ ®· lµm gi¶m mét ®éng lùc quan träng ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ®ang ph¶i c¹nh trang gay g¾t trong quÊ tr×nh héi nhËp mµ thêi gian chuÈn bÞ c¹nh tranh kh«ng cßn dµi. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi kinh tÕ trang tr¹i ®· tõng næi lªn nh­ mét vÊn ®Ò thêi sù nãng báng hiÖn còng cÇn ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tho¶ ®¸ng râ rµng. PhÇn c . Xu h­íng c¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi vµ mét sè biÖn ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam. I. Xu h­íng c¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XX. Cã thÓ nãi r»ng hÖ thèng thuÕ trªn thÕ giíi vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 90 ®· cã nh÷ng ®iÓm rÊt kh¸c biÖt so víi hÖ thèng thuÕ cña nh÷ng n¨m 80. C¶i c¸ch thuÕ trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ sù c©n nh¾c tèi ­u gi÷a môc tiªu hiÖu qu¶ vµ c«ng b»ng trong ®iÒu kiÖn cña mét nÒn kinh tÕ “®ãng” mµ cßn bÞ chi phèi m¹nh mÏ bëi nh÷ng nh©n tè míi n¶y sinh trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña n­íc ta nãi riªng vµ tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra mét c¸ch nhanh chãng trªn thÕ giíi. Nh÷ng kh¸c biÖt nµy mét mÆt ph¶n ¸nh sù chuyÓn h­íng chÝnh s¸ch trong c¶i c¸ch thuÕ nh»m ®¹t tíi sù tèi ­u trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ “më” mÆt kh¸c l¹i hµm ý nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt ®èi víi c¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. Nh÷ng xu h­íng næi bËt trong c¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX cã thÓ nhËn thÊy qua xu h­íng ngµy cµng t¨ng vÒ tû lÖ ®éng viªn th«ng qua thuÕ so víi tæng s¶n phÈm quèc d©n (GDP). BÊt chÊp nh÷ng cè g¾ng cña nhiÒu chÝnh phñ trªn thÕ giíi trong viÖc c¾t gi¶m g¸nh nÆng thuÕ, tû lÖ ®éng viªn th«ng qua thuÕ vÉn cã xu h­íng t¨ng lªn. Trong sè trªn 20 n­íc thuéc khèi c¸c n­íc ph¸t triÓn OECD, chØ cã hai n­íc lµ HµLan vµ Na Uy lµ cã tû lÖ ®éng viªn tõ thuÕ so víi GDP gi¶m vµo gi÷a nh÷ng n¨m 1980-1995, nh÷ng n­íc cßn l¹i th× tû lÖ nµy so víi GDP t¨ng ®¸ng kÓ. Trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 1965 ®Õn 1995, g¸nh nÆng thuÕ trong khèi c¸c n­íc OECD ®· liªn tôc t¨ng tõ kho¶ng 27% GDP lªn tíi gÇn 40% GDP, tû lÖ nµy ®Æc biÖt cao ë mét sè n­íc nh­ BØ, §an M¹ch, Thuþ §iÓn, PhÇn Lan ( trªn 45% GDP ). ThuÕ suÊt biªn ®èi víi thuÕ thu nhËp c¸ nh©n tiÕp tôc gi¶m thÊp. Do nh÷ng thµnh tùu nghiªn cøu cña nh÷ng n¨m 80 c¶ vÒ mÆt lý thuyÕt lÉn thùc tiÔn, ®a sè c¸c nhµ nghiªn cøu ®Òu cho r»ng tû lÖ thuÕ suÊt biªn cµng cao sÏ g©y mÐo mã cµng lín ®èi víi nÒn kinh tÕ. Tû lÖ thuÕ cao sÏ kh«ng khuyÕn khÝch lao ®éng vµ tiÕt kiÖm nh­ng ®ång thêi l¹i kÝch thÝch viÖc lîi dông nh÷ng kÏ hë thuÕ. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn trµo l­u c¾t gi¶m thuÕ suÊt biªn trung b×nh kho¶ng trªn 10% vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 80 vµ xu thÕ vÉn ®­îc duy tr× vµ ®i vµi æn ®Þnh trong nh÷ng n¨m 90. C¬ së ®¸nh thuÕ thu nhËp ®­îc më réng ®Ó bï ®¾p sè thuÕ gi¶m do viÖc c¾t gi¶m thuÕ suÊt. ë ®a sè c¸c n­íc thùc hiÖn viÖc c¾t gi¶m thuÕ suÊt biªn ®èi víi thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, nguån tµi chÝnh thiÕu hôt ®­îc bï ®¾p b»ng viÖc më réng c¬ së ®¸nh thuÕ, viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn b»ng hai c¸ch. C¸ch thø nhÊt lµ t¨ng c­êng ®¸nh thuÕvµo nh÷ng kho¶n thu nhá, l·i thÊp mµ tr­¬cs ®©y ch­a ®­a vµo diÖn chÞu thuÕ. C¸ch thø hai lµ lo¹i bá hoÆc h¹n chÕ nh÷ng kho¶n ­u ®·i, miÔn gi¶m, khÊu trõ kh«ng cÇn thiÕt. §a sè c¸c n­íc ph¸t triÓn ¸p dông biÖn ph¸p thø hai ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Nh­ ë Mü n¨m 1986, ®· tiÕn hµnh lo¹i bá mét lo¹t c¸c kho¶n khÊu trõ vµ mét sè ­u ®·i. Nh­ng ­u ®·i trong hÖ thèng thuÕ cña n­íc Mü lóc bÊy giê ®­îc coi lµ qu¸ phøc t¹p g©y ra nh÷ng mÐo mã nghiªm träng ®èi víi tiªu dïng tiÕt kiÖm vµ ®Çu t­. NÕu so s¸nh nh÷ng ch­¬ng tr×nh chi tiªu, trî cÊp cña chÝnh phñ hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c th× nh÷ng ­u ®·i, miÔn gi¶m th«ng qua thuÕ tá ra kh«ng minh b¹ch vµ kh«ng ph¸t huy ®­îc t¸c dông theo ý ®å thiÕt lËp thuÕ. V× lý do ®ã, mét lo¹t c¸c n­íc ®· tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ theo dâi tµi kho¶n “chi phÝ thuÕ” lµ tµi kho¶n theo dâi tæng sè thuÕ bÞ mÊt ®i cña chÝnh phñ do thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p miÔn, gi¶m, khÊu trõ thuÕ. Sù tÝnh to¸n, theo dâi nµy lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p lµm minh b¹ch vµ h¹n chÕ hÖ thèng miÔn gi¶m khÊu trõ trong c¸c s¾c thuÕ ë mét møc ®é ®­îc coi lµ hîp lý vµ trªn c¬ së ®ã më réng c¬ së ®¸nh thuÕ cña c¸c chÝnh phñ. ViÖc më réng c¬ së ®¸nh thuÕ ®· c¬ b¶n bï ®¾p sù thiÕu hôt nguån thu do viÖc c¾t gi¶m thuÕ suÊt g©y nªn, tuy nhiªn vÉn kh«ng bï ®¾p ®­îc hoµn toµn. Do kh«ng bï ®¾p ®­îc hoµn toµn nhu cÇu tµi chÝnh nªn nhiÒu n­íc ®· l¹i ®Æt g¸nh nÆng thuÕ nhiÒu h¬n lªn tÇng líp d©n c­ cã thu nhËp thÊp. Mét lÇn n÷a, vÊn ®Ò nµy l¹i g©y ra mét mèi quan t©m chung vÒ tÝnh c«ng b»ng vµ vai trß ph©n phèi thu nhËp cña hÖ thèng thuÕ. ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ theo h­íng gi¶m bíi sè l­îng thuÕ suÊt lµm cho chóng “b»ng ph¼ng” h¬n. HÖ thèng thuÕ thu nhËp c¸ nh©n tr­íc nh÷ng n¨m 80 trë nªn qu¸ phøc t¹p víi nhiÒu bËc thuÕ suÊt cïng víi nh÷ng quy ®Þnh khÊu trõ, ­u ®·i, miÔn gi¶m lµm chi phÝ hµnh chÝnh trë nªn qu¸ lín. Thùc t¹i nµy ®· ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ th«ng qua viÖc gät giòa hÖ thèng thuÕ thu nhËp c¸ nh©n theo h­íng ®¬n gi¶n ho¸. C¸c nhµ c¶i c¸ch ®· lËp luËn r»ng Ýt sè l­îng thuÕ suÊt h¬n kh«ng cã nghÜa lµ lµm cho hÖ thèng thuÕ Ýt luü tiÕn h¬n. Trong thËp kû gÇn ®©y, ngo¹i trõ Thuþ SÜ vµ Thæ NhÜ Kú, tÊt c¶ c¸c n­íc cßn l¹i trong khèi OECD ®Òu thùc hiÖn viÖc c¾t gi¶m sè l­îng thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. sè l­îng thuÕ suÊt b×nh qu©n ®· gi¶m tõ 10 b©c xuèng cßn 6 bËc tÝnh tõ n¨m 1986 ®Õn 1997. Xu h­íng gi¶m sè l­îng thuÕ suÊt cïng víi viÖc h¹ thuÕ suÊt biªn cao nhÊt trong thËp kû 80 vµ 90 ®· lµm cho hÖ thèng thuÕ thu nhËp c¸ nh©n trë nªn b»ng ph¼ng h¬n víi sè l­îng thuÕ suÊt Ýt h¬n vµ sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c bËc thuÕ suÊt nhá h¬n. ThuÕ thu nhËp c«ng ty còng ®­îc c¶i c¸c theo xu h­íng c¾t gi¶m thuÕ xuÊt vµ më réng diÖn ®¸nh thuÕ. §èi víi thuÕ thu nhËp c«ng ty mét lo¹t c¸c ­u ®·i, miÔn gi¶m tr­íc ®©y ®· bÞ xo¸ bá hoÆc h¹n chÕ. Khuynh h­íng nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt t¹i mét sè n­íc nh­ §øc, Mü, PhÇn Lan, Ailen… Trong khi ®ã thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp c«ng ty trong khèi c¸c n­íc OECD b×nh qu©n gi¶m kho¶ng 10% nÕu so s¸nh møc cña nh÷ng n¨m 1997 víi møc cña n¨m 1986. Khi nÒn kinh tÕ ngµy cµng cã tÝnh chÊt quèc tÕ hãa, nh÷ng yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngµy cµng trë nªn linh ho¹t h¬n vµ cã thÓ dÔ dµng di chuyÓn qua giíi h¹n quèc gia cña mét sè n­íc, viÖc duy tr× mét møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp c«ng ty cao sÏ trë nªn bÊt lîi cho chÝnh b¶n th©n quèc gia ®ã bëi nguy c¬ “biÕn mÊt” cña ®èi t­îng nép thuÕ. V× vËy trµo l­u c¾t gi¶m thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp c«ng ty nhanh chãng trë thµnh mét hiÖn t­îng ®«mino gi÷a c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ theo sau lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Sù lan truyÒn nhanh chãng cña xu h­íng ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho thuÕ doanh thu trªn ph¹m vi toµn cÇu theo thèng kª cña IMF ®Õn nay ®· cã h¬n 120 n­íc trªn thÕ giíi ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Song song víi viÖc phæ cËp ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng còng cã xu h­íng ®iÒu chØnh theo h­íng n©ng cao lµm cho thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ngµy cµng trë thµnh nguån thu quan träng. Theo sè liÖu thèng kª, trong khèi c¸c n­íc OECD, thuÕ suÊt trung b×nh khi c¸c n­íc míi ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 12,5%. Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trung b×nh ®· ®¹t vµo kho¶ng 17,5% vµo n¨m 1998. CÊu tróc thuÕ ®· cã sù thay ®æi theo h­íng gi¶m dÇn thuÕ trùc thu, t¨ng tû lÖ thuÕ gi¸n thu ®èi víi c¸c n­íc ph¸t triÓn, trong khi ®ã ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn th× cã sù thay ®æi theo h­íng ng­îc l¹i. Do c¶m nhËn ®­îc tÝnh kh«ng quyÕn khÝch tiÕt kiÖm cña thuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµ thuÕ thu nhËp c«ng ty, ®a sè c¸c n­íc ph¸t triÓn thùc hiÖn viÖc c¾t gi¶m thuÕ trùc thu vµ chuyÓn sang lo¹i h×nh thuÕ tiªu dïng nh­ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt…MÆc dï vËy, thuÕ trùc thu vÉn chiÕm tû lÖ ®a sè vµ lµ chç dùa chñ yÕu cña ng©n s¸ch c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Theo sè liÖu thèng kª, trong giai ®o¹n 1980 ®Õn 1995, tû träng thuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµ thuÕ thu nhËp c«ng ty cã chiÒu h­íng gi¶m trong khi ®ã thuÕ tiªu dïng cã xu h­íng t¨ng. Sù gia t¨ng cña thuÕ gi¸n thu ®Æc biÖt lµ thuÕ tiªu dïng chung lµ xu h­íng phï hîp víi viÖc phæ cËp ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tªn toµn thÕ giíi. Trong khi ®ã, xu h­íng thay ®æi cÊu tróc thuÕ suÊt ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn trong mét vµi thËp kû qua l¹i diÔn ra theo chiÒu ng­îc l¹i. Tuy nhiªn, sù tr¸i ng­îc nµy kh«ng cã g× m©u thuÉn. Mét ®Æc tr­ng cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn lµ thu nhËp thÊp, nªn muèn cã nguån chi tiªu chÝnh phñ cña c¸c n­íc nµy ph¶i dùa chñ yÕu vµo c¸c lo¹i thuÕ gi¸n thu do dÔ thu vµ dÔ qu¶n lý l¹i võa æn ®Þnh. Khi thu nhËp ®­îc n©ng cao theo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ kh¶ n¨ng cña chÝnh phñ cã ®­îc nguån thu tõ thuÕ thu nhËp dåi dµo h¬n. Tuy nhiªn, cÇn thÊy r»ng sù thay thÕ hoµn toµn thuÕ gi¸n thu b»ng thuÕ trùc thu hoÆc ng­îc l¹i lµ ®iÒu kh«ng thÓ cã. Mét c¬ cÊu thuÕ hîp lý lµ mét c¬ cÊu mµ ë ®ã giíi h¹n luü tho¸i cña thuÕ gi¸n thu bÞ h¹n chÕ bëi ph¹m vi luü tiÕn cña thuÕ trùc thu. Bëi vËy sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a thuÕ trùc thu vµ thuÕ gi¸n thu lµ rÊt quan träng c¶ vÒ mÆt lý thuyÕt vµ thùc tiÔn kh«ng chØ ë nh÷ng n­íc ph¸t triÓn mµ cßn c¶ ë nh÷ng n­ãc ®ang ph¸t triÓn. Trong ®ã, mét quy luËt chung cã tÝnh phæ biÕn lµ c¸c n­íc ph¸t triÓn dùa chñ yÕu vµo thuÕ trùc thu cßn c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn th× dùa chñ yÕu vµo thuÕ gi¸n thu. TÝnh phøc t¹p trong hÖ thèng thuÕ cña c¸c n­íc vÉn cßn lµ vÊn ®Ò lín, vµ do ®è môc tiªu lµm ®¬n gi¶n hÖ thèng thuÕ ®­îc ®Æt ra nh­ mét yªu cÇu cÊp thiÕt trong c¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi. Sù phøc t¹p cña hÖ thèng thuÕ lµm ng­êi nép thuÕ khã hiÓu vµ do ®ã khã tù gi¸c chÊp hµnh cßn c¬ quan thu thuÕ th× l¹i khã qu¶n lý thu nép. Sù phøc t¹p cña hÖ thèng thuÕ ®· t¹o c¬ héi trèn vµ tr¸nh thuÕ ®ång thêi lµm t¨ng chi phÝ thu thuÕ vµ chi phÝ tu©n thñ luËt cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ. Tãm l¹i, tÊt c¶ nh÷ng xu h­íng c¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi chøng tá trong thêi ®¹i ngµy nay viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch thuÕ kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò ®¸nh thuÕ cña chÝnh phñ n÷a, Nh÷ng nh©n tè cña toµn cÇu ho¸ ®· nhanh chãng trë thµnh nh÷ng lùc l­îng kh¸ch quan chi phèi xu h­íng c¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi trong thÕ kû XXI thÕ kû cña toµn cÇu ho¸ ®­îc ®Æc tr­ng b»ng nÒn kinh tÕ tri thøc. II. Mét sè biÖn ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam . 1. BiÖn ph¸p. §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ cña hÖ thèng thuÕ hiÖn hµng tiÕn tíi hoµn thiÖn vµ x©y dùng mét hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp víi xu thÕ héi nhËp hiÖn nay ®ßi hái chóng ta cÇn c¶i tiÕn hÖ thèng thuÕ theo h­íng x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ mang tÝnh dµi h¹n trªn c¬ së ®ã x©y dùng hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ kh«ng chØ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong n­íc mµ cßn phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, kinh tÕ khu vùc còng nh­ kinh tÕ thÕ giíi, ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh, l©u dµi cña chÝnh s¸ch thuÕ. CÇn h¹n chÕ sù lång ghÐp c¸c môc tiªu x· héi vµo c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, mÆt kh¸c thu hÑp ®èi t­îng miÔn gi¶m thuÕ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng lîi dông c¬ chÕ miÔn gi¶m thuÕ ®Ó trèn, lËu thuÕ. CÇn më réng diÖn ®¸nh thuÕ víi c¸c møc thuÕ suÊt ®Ó võa ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc võa t¨ng c­êng qu¶n lý vµ më réng ph¹m vi t¸c ®éng cña c«ng cô thuÕ vµo nÒn kinh tÕ quèc d©n, thùc hiÖn vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Bªn c¹nh ®ã, th«ng qua chÝnh s¸ch thuÕ t¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi võa ®¶m b¶o lîi Ých kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong n­íc vµ t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh cho c¸c doanh nghiÖp. CÇn x©y dùng biÓu thuÕ nhËp khÈu phï hîp víi ®Þnh h­íng b¶o hé hiÖu qu¶ nÒn kinh tÕ, b¶o vÖ lîi Ých quèc gia vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn héi nhËp. §Ó thiÕt kÕ ®­îc biÓu thuÕ nµy, song song víi viÖc x¸c ®Þnh møc b¶o hé hiÖu qu¶ cho tõng ngµnh kinh tÕ theo tõng cÊp ®é b¶o hé, cÇn s¾p xÕp l¹i c¸c møc thuÕ suÊt theo h­íng thu hÑp sè l­îng møc thuÕ suÊt vµ ph©n lo¹i hµng ho¸ theo biÓu thuÕ cÇn ph¶i tu©n theo quy ®Þnh trong danh môc m« t¶ hµng ho¸ cña tæ chøc h¶i quan thÕ giíi. Ph¶i x©y dùng ®­îc chÝnh s¸ch b¶o hé hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. N­íc ta tham gia héi nhËp ë xuÊt ph¸t thÊp so víi c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cßn non trÎ do ®ã duy tr× b¶o hé trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t lµ cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, cÇn x¸c ph¶i ®Æc biÖt quan t©m vµ qu¶n lý vÊn ®Ò b¶o hé nµy. CÇn x¸c ®Þnh ngµnh nµo cÇn b¶o hé, møc ®é, thêi gian vµ ®iÒu kiÖn b¶o hé, kh«ng nªn b¶o hé mét c¸ch trµn lan. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay viÖc x¸c ®Þnh møc b¶o hé cÇn ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c gi¶m dÇn v× chóng ta chØ cã hai mèc thêi gian ®Ó chÊm døt b¶o hé. §ã lµ n¨m 2006 s¶n xuÊt trong n­íc sÏ kh«ng cßn ®­îc b¶o hé tr­íc hµng nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ASEAN vµ n¨m 2020 sÏ kh«ng cßn b¶o hé tr­íc hµng cña APEC, WTO do ®ã cã thÓ coi n¨m 2020 lµ mèc chÊm døt hoµn toµn b¶o hé. Thªm vµo ®ã, cÇn khÈn tr­¬ng x©y dùng vµ c«ng bè c«ng khai réng r·i lÞch tr×nh c¾t gi¶m thuÕ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®¸nh gÝa ®óng nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc tõ ®ã cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh thÝch øng kÞp thêi vµ tËn dông nh÷ng c¬ héi cã ®­îc. XÐt vÒ néi dung cña tõng s¾c thuÕ còng cÇn cã nh÷ng thay ®æi cho phï hîp víi hoµn c¶nh cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay. §èi víi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, cÇn kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét luËt thuÕ tiÕn bé nh­ng viÖc vËn dông ë ViÖt Nam ch­a mÊy thµnh c«ng v× cßn nhiÒu ®iÓm ch­a phï hîp nh­ møc thuÕ x©y dùng cßn qu¸ cao, cßn nhiÒu tr­êng hîp cßn trïng lÆp. Ph­¬ng ph¸p xö lý gi¶m 50% thuÕ cho hµng lo¹t ®èi t­îng kh«ng thÓ coi lµ c¸ch xö lý tèi ­u ®Ó th¸o gì khã kh¨n cho c¸c nhµ doanh nghiÖp nhÊt lµ trong hoµn c¶nh thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ ë n­íc ta vèn ®· láng lÎo. Qua thùc tiÔn, vÊn ®Ò cÇn ®­îc xem xÐt ®iÒu chØnh thuÕ suÊt tõ luËt ®Þnh møc thuÕ mang tÝnh kh¶ thi phæ biÕn tr­íc m¾t lµ 5% hoÆc 10% tiÕn tíi x©y dùng mét møc thuÕ suÊt ®¬n nhÊt ®Ó viÖc vËn dông ®­îc thuËn lîi. Ph¶i gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng viÖc khÊu trõ ®Çu vµo ®¶m b¶o tÝnh ­u viÖt cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ kh«ng ®¸nh chång chÐo. ChÕ ®é thu thuÕ kho¸n chØ nªn ¸p dông víi hé kinh doanh c¸ thÓ trùc tiÕp b¸n lÎ cho ng­êi tiªu dïng, víi møc thuÕ suÊt s¸t víi thùc tÕ kinh doanh, h¹n chÕ diÖn nép thuÕ qua kho¸n. VÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cÇn nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng thuÕ suÊt ®¬n gi¶n kh«ng qua chØnh lý phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý cña c¬ quan thuÕ. Kh¾c phôc ngay t×nh tr¹ng x©y dùng thuÕ suÊt qu¸ cao nh­ng do kh«ng cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý chÆt chÏ nªn ®¹i bé phËn hµng ho¸ kª khai ®Òu chØ nép theo thuÕ suÊt thÊp nhÊt. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cÇn quy ®Þnh râ h¬n c¸c chi phÝ hîp lý ®­îc trõ ®i khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ ®¶m b¶o thùc hiÖn thèng nhÊt gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng. Gi¶m thuÕ suÊt vµ bá thuÕ thu nhËp bæ sung nh»m t¹o ®iÒu kiÖn tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng cho doanh nghiÖp. §èi víi thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cÇn thay thÕ thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao b»ng thuÕ ®¸nh lªn thu nhËp c¸ nh©n tõ mäi nguån nh­ tiÒn l­¬ng; kinh doanh c«ng, th­¬ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, dÞch vô, tõ ho¹t ®éng cho vay, nh­îng b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ tõ nh÷ng nguån kh¸c nh­ thõa kÕ, quµ biÕu, tróng th­ëng xæ sè v.v..trªn møc khëi ®iÓm tÝnh thuÕ. C©n nh¾c gi÷a hai ph­¬ng ¸n n©ng møc khëi ®iÓm tÝnh thuÕ hiÖn nay ®èi víi ng­êi ViÖt Nam hay vÉn gi÷ møc khëi ®iÓm kho¶ng 2 triÖu ®ång nh­ng ®iÒu chØnh thuÕ suÊt xuèng møc thÊp nhÊt. Theo ph­¬ng ¸n gi¶m møc thuÕ suÊt, sè ng­êi nép thuÕ ®­îc më réng, víi møc thuÕ ph¶i nép thÊp nh­ng Nhµ n­íc vÉn cã ®­îc mét nguån thu kh¸ lín. VÒ thuÕ xuÊt nhËp khÈu cÇn ®iÒu chØnh thuÕ suÊt phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ quy tr×nh héi nhËp AFTA, CEFT, WTO, … Ban hµnh thuÕ sö dông ®Êt thay thÕ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµ thuÕ nhµ ®Êt ®Ó ®¬n gi¶n hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ vµ ®¶m b¶o mèi t­¬ng quan vÒ mèi t­¬ng quan vÒ møc ®é ®éng viªn gi÷a c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt kh¸c nhau. ThuÕ sö dông ®Êt cÇn tÝnh trªn gi¸ trÞ ®Êt kh¸c nhau, phï hîp víi biÕn ®éng phøc t¹p cña thÞ tr­êng ®Êt nh»m ph¸t huy t¸c dông ®iÒu tiÕt vÜ m« víi tõng lo¹i ®Êt. ThuÕ suÊt chØ cÇn quy ®Þnh mét møc thèng nhÊt, tÝnh trªn gi¸ ®Êt æn ®Þnh kh¸c nhau. Trong n«ng nghiÖp cÇn cã ­u ®·i, miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt ®èi víi nh÷ng vïng ®­îc quy ho¹ch ph¸t triÓn theo h­íng chuyªn canh s¶n xuÊt l­¬ng thùc vµ n«ng s¶n lµ nguyªn liÖu chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu, vïng chuyªn canh cung cÊp cho c¸c khu c«ng nghiÖp, ®« thÞ. §Êt trong vïng chuyªn canh sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých sÏ ph¶i chÞu nép thuÕ cao. CÇn chiÕu cè ®èi víi vïng s©u vïng xa ®Ó khuyÕn khÝch ®Þnh canh ®Þnh c­, ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp phï hîp víi thÕ m¹nh cña tõng vïng. Ban hµnh thuÕ tr­íc b¹ thay thÕ lÖ phÝ tr­íc b¹, ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cao ®èi víi kho¶n thu nµy - mét kho¶n thu vÒ c¸c lo¹i tµi s¶n Nhµ n­íc cÇn qu¶n lý, ®éng viªn ®ãng gãp. ThuÕ tr­íc b¹ ¸p dông ®èi víi c¶ tr­êng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt nªn cã thÓ bá thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt n»m trong gi¸ chuyÓn nh­îng. Trong luËt thuÕ cÇn cã quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ thêi h¹n ®¨ng ký sau khi ph¸t sinh quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông hay chuyÓn nh­îng tµi s¶n. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng bu«n b¸n tµi s¶n chØ lµm chøng tõ viÕt tay, tho¶ thuËn riªng víi nhau ®Ó trèn thuÕ. MÆt kh¸c cÇn xem xÐt x©y dùng c¸c møc thuÕ suÊt thÝch hîp víi tõng lo¹i tµi s¶n, víi mét sè tr­êng hîp chuyÓn nh­îng ®Æc biÖt ®Ó viÖc ®¸nh thuÕ ®­îc hîp lý. Ban hµnh thuÕ kinh doanh thay thÕ thuÕ m«n bµi. TÝnh chÊt cña thuÕ m«n bµi ®Õn nay kh«ng cßn phï hîp víi tªn gäi n÷a. ThuÕ kinh doanh vÉn gi÷ môc ®Ých cña thuÕ m«n bµi lµ phôc vô yªu cÇu kiÓm kª, kiÓm so¸t mäi c¬ së kinh doanh vµo ®Çu mçi n¨m hoÆc khi c¬ së b¾t ®Çu khai ho¹t ®éng. VÒ thuÕ tµi nguyªn, thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ thuÕ mµ mang néi dung chuyÓn nh­îng tµi s¶n quèc gia cho ng­êi khai th¸c kho¸ng s¶n, l©m s¶n vµ thuû s¶n do ®ã nªn chuyÓn thuÕ tµi nguyªn thµnh kho¶n ‘thu vÒ chuyÓn nh­îng tµi nguyªn quèc gia”, võa ®óng tÝnh chÊt, võa cã c¨n cø x¸c ®Þnh ®óng ®¾n gi¸ chuyÓn nh­îng. §ång thêi gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng cïng mét tµi nguyªn l¹i ph¶i nép hai lo¹i thuÕ: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ tµi nguyªn. Néi dung thuÕ cÇn më réng theo h­íng më réng diÖn ®¸nh thuÕ víi mäi tµi nguyªn khai th¸c, cã sù ®iÒu chØnh thuÕ suÊt t¨ng lªn g¾n víi b¶o vÖ m«i tr­êng. 2. KiÕn nghÞ. CÇn xem xÐt, s¾p xÕp, më réng diÖn thu trong tõng s¾c thuÕ, h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a c¸c tr­êng hîp miÔn gi¶m thuÕ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn, thñ tôc thÈm quyÒn râ rµng. §ång thêi, ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh ®Çy ®ñ, cô thÓ vÒ ®èi t­îng ®¸nh thuÕ, ®èi t­îng nép thuÕ, c¨n cø tÝnh thuÕ, thuÕ suÊt, chÕ ®é khai b¸o, nép thuÕ nh»m kh¾c phôc c¸ch hiÓu, c¸ch lµm tuú tiÖn. C¬ quan thuÕ cÇn h­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn tù kiÓm tra, tÝnh thuÕ, nép thuÕ, tù kª khai vµ nép thuÕ t¹i kho b¹c nhµ n­íc. C¸n bé thuÕ chØ qu¶n lý kiÓm tra tÝnh thuÕ cña doanh nghiÖp vµ xö lý khi cã sai ph¹m. ChÝnh s¸ch ®éng viªn vÒ thuÕ cÇn cã t¸c dông båi d­ìng nguån thu v÷ng ch¾c l©u dµi cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. C¬ cÊu thuÕ suÊt kh«ng nªn qu¸ phøc t¹p, qu¸ cao mµ cÇn tÝnh to¸n kü l­ìng, phï hîp kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cña c¸c luËt thuÕ. HÖ thèng thuÕ suÊt ë nhiÒu n­íc cho thÊy, nÕu ë møc võa ph¶i th× sè thu ®­îc nhiÒu h¬n lµ ®Ó ë møc cao. ThuÕ cµng nÆng th× ng­êi nép thuÕ cµng t×m c¸ch trèn lËu thuÕ, kÓ c¶ th«ng ®ång víi ng­êi c¸n bé thuÕ. Khi t×nh tr¹ng trèn lËu thuÕ trë thµnh phæ biÕn, viÖc ®èi phã th­êng tèn kÐm, Ýt hiÖu qu¶. Kinh nghiÖm thùc tÕ cña nhiÒu n­íc cho thÊy, tÝnh hiÖu qu¶ cña hÖ thèng thuÕ cÇn ph¶i ®­îc tÝnh to¸n cô thÓ, dùa trªn sù so s¸nh gi÷a sè thuÕ thu ®­îc víi toµn bé chi phÝ bá ra ®Ó thu thuÕ, kÓ tõ viÖc tæ chøc tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch, qu¶n lý, tæ chøc kª khai, ®Õn bé m¸y hµnh thu cña thuÕ, kiÓm tra, ng¨n chÆn trèn lËu thuÕ. Qua nghiªn cøu chÝnh s¸ch thuÕ ë nhiÒu n­íc, kÕt luËn ®­îc kh¼ng ®Þnh lµ thuÕ suÊt ®¬n gi¶n ®­îc quy ®Þnh cô thÓ râ rµng, víi møc võa ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch thuÕ. TÊt nhiªn, còng kh«ng thÓ bá qua c¸c yÕu tè kh¸c gãp phÇn quan träng vµo hiÖu qu¶ thu thuÕ, nh­ tr×nh ®é d©n trÝ vÒ thùc hiÖn nghÜa vô khai b¸o , nép thuÕ; tr×nh ®é h¹ch to¸n trong nÒn kinh tÕ; viÖc ¸p dông tin häc vµ m¸y tÝnh… ChÝnh s¸ch thuÕ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn tuy nh­ng kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc bu«ng láng qu¶n lý, níi láng kû c­¬ng lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých quèc gia. §Ó thiÕt thùc gãp phÇn ph¸t huy vai trß qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ, chÝnh s¸ch thuÕ cÇn cã t¸c dông khuyÕn khÝch khai th¸c nguyªn vËt liÖu, vËt t­ trong n­íc thay thÕ hµng nhËp khÈu, t¹o thªm nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, khuyÕn khÝch më réng giao l­u hµng ho¸, ®Êu tranh chèng trèn lËu thuÕ, lµm ¨n phi ph¸p, h­íng dÉn vµ thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu, coi träng vµ b¶o vÖ s¶n xuÊt néi ®Þa. HÖ thèng thuÕ cÇn b¶o ®¶m linh ho¹t, söa ®æi bæ sung kÞp thêi trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, võa ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph¸p lý võa kh«ng c¶n trë ®Õn ho¹t ®éng b×nh th­êng cña c¸c doanh nghiÖp. CÇn tæ chøc tèt viÖc theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn, kÞp thêi cã biÖn ph¸p gióp ®ì c¬ së th¸o gì khã kh¨n, lµn ¨n cã hiÖu qu¶, t¨ng ®­îc tÝch luü cho ®¬n vÞ vµ cã ®iÒu kiÖn nép thuÕ. Trong b­íc ®Çu chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c c¬ së quèc doanh cßn lóng tóng, bì ngì, gÆp nhiÒu khã kh¨n, chÝnh s¸ch thuÕ cÇn cã sù chiÕu cè, xem xÐt miÔn gi¶m trong thêi gian nhÊt ®Þnh sau ®ã cÇn tiÕn tíi xo¸ bá c¸c ­u ®·i ®Ó ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam, còng cÇn kh¾c phôc t­ t­ëng sïng b¸i, c­êng ®iÖu, ®¸nh gi¸ qu¸ cao vai trß ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ, dÉn ®Õn viÖc x©y dùng hÖ thèng thuÕ suÊt qu¸ phøc t¹p. lµm cho chÝnh s¸ch thuÕ bÞ nhiÔu, thiÕu tÝnh kh¶ thi, kÐm hiÖu qu¶. CÇn quan t©m ®Õn tÝnh trung lËp cña thuÕ vµ Nhµ n­íc kh«ng can thiÖp qu¸ s©u vµo ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Yªu cÇu b×nh ®¼ng vÒ ®éng viªn ®ãng gãp thÓ hiÖn qua viÖc ®ãng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ thèng nhÊt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c tÇng líp d©n c­. Sù c«ng b»ng vÒ thuÕ tr­íc hÕt ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n quyÒn lîi, nghÜa vô cña mçi c«ng d©n, mçi tæ chøc kinh tÕ ®èi víi Nhµ n­íc, ng­êi ®¹i diÖn cho quyÒn lùc vµ lîi Ých cña toµn x· héi. KÕt LuËn ViÖc tr¸nh thuÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë n­íc ta cã xu h­íng t¨ng lªn ®· lµm xãi mßn ®¸ng kÓ c¬ së cña hÖ thèng thuÕ, lµm gi¶m tÝnh c«ng b»ng cña thuÕ, g©y t©m lý kh«ng tèt cho viÖc chÊp hµnh luËt thuÕ. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña hiÖn t­îng nµy chÝnh lµ sù h¹n chÕ cña hÖ thèng thuÕ, sù non kÐm trong lÜnh vùc qu¶n lý vµ sù phøc t¹p trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi. HiÖn nay c«ng cuéc c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ víi viÖc söa ®æi c¶i c¸ch hai luËt thuÕ míi lµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ TNDN, cïng viÖc ¸p dông qu¸ tr×nh qu¶n lý thuÕ hiÖn ®¹i ®· kh¾c phôc ®­îc phÇn nµo nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c cña hÖ thèng thuÕ. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc vÉn cßn tån t¹i d­íi d¹ng nµy hay d¹ng kh¸c cïng víi sù tån t¹i cña hÖ thèng thuÕ. Do vËy trong thêi gian tíi, vÊn ®Ò c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ cÇn thiÕt ph¶i ®­îc nghiªn cøu mét c¸ch s©u s¾c vµ toµn diÖn h¬n n÷a nh»m h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a ¶nh h­ëng xÊu cña mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Song song víi viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ, chóng ta còng cÇn chó ý tíi c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn mét c¸ch réng r·i nh÷ng thay ®æi cña hÖ thèng thuÕ vµ c«ng t¸c h­íng dÉn thi hµnh c¸c luËt thuÕ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho thuÕ thùc sù ph¸t huy vai trß ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Môc Lôc Trang Lêi më ®Çu…………………………………………………………... 1 PhÇn A . Lý thuyÕt chung vÒ thuÕ…………………………………... 2 I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thuÕ……………………………………… 1. Kh¸i niÖm. …………………………………………………….. 2. Ph©n lo¹i………………………………………………………… 3. 3. C¸c yÕu tè cÊu thµnh mét luËt thuÕ……………………………... 2 2 2 2 II. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc ¸p dông hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam……….... 4 1.ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc. …………… 2.ThuÕ lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc ®èi víi nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi……………………………………….…………. 3. ThuÕ gãp phÇn thùc hiÖn sù b×nh ®¼ng, ®iÒu hoµ thu nhËp ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi……………………………………………… 4 PhÇn B . Xu h­íng c¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi vµ mét sè biÖn ph¸p, KiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam…………….. 7 I. HÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay……………………………… 1.ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. ……………………………………………. 2.ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt …………………………………………… 3.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ……………………………………. 4.ThuÕ xuÊt nhËp khÈu…………………………………………….. 5. Mét sè LuËt thuÕ c¬ b¶n kh¸c…………………………………… II. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc ¸p dông hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam………… 1. Vai trß cña hÖ thèng thuÕ ë n­íc ta hiÖn nay…………………… 2 .Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ trong hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam. 7 7 8 10 11 12 13 13 14 PhÇn C . Xu h­íng c¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi vµ mét sè biÖn ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam……… 17 I. Xu h­íng c¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XX. 17 II. Mét sè biÖn ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam………………………………………………………… 20 BiÖn ph¸p……………………………………………………….. 2. KiÕn nghÞ………………………………………………………... 20 23 KÕt luËn…………………………………………………………….. 25 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ 2. LuËt VAT 3. LuËt thuÕ TT§B 4. LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 5. LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu 6. T¹p chÝ - Tµi chÝnh Sè 3, 5, 11 - 2001 Sè 6, 10, 8 - 2000 7. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 7 - 2000 8. T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ sè 226/7/2000 9. Mét sè tµi liÖu kh¸c………….

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc68817.DOC
Tài liệu liên quan