Đề tài Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động

lời mở đầu Vấn đề quản lý và sử dụng con người hiện nay trong các tổ chức, nói chung đang là vấn đề rất quan trọng vì nó quyết định đến hiệu quả của mọi hoạt động khác trong tổ chức. Bất kỳ một tổ chức nào nếu biết sử dụng và khai thác triệt để hiệu quả nguồn lực con người thì ở đó hoạt động kinh tế nói riêng và các hoạt động khác nói chung sẽ đạt hiệu quả cao. Đối với tổ chức hoạt động SXKD thì nó góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh các mặt hàng trên thị trường và tạo thế vững chắc cho tổ chức mình ngày càng mở rộng và phát triển. Để làm được điều đó, người quản lý phải biết khai thác những nguồn lực đó của con người, những nhu cầu, sở thích, ham mê, lòng nhiệt tình . tất cả những điều đó tạo nên một động lực lớn trong lao động. Có câu nói: “Thành công một phần có được là ở sự cần cù và lòng nhiệt tình”. (Ngạn ngữ nước ngoài, Đắc nhân tâm). Mà lòng nhiệt tình được tạo ra từ động lực lao động, nó làm cho người ta hăng say làm việc, phát huy hết khả năng làm việc của bản thân để dồn vào công việc, tạo nên năng suất lao động cao. Vấn đề quan trọng nhất của hoạt động tạo động lực đó là trả công lao động. Đây là một vấn đề được nhiều cấp nhiều ngành quan tâm. Trong cơ chế thị trường vấn đề trả công lao động luôn là vấn đề quan trọng. Tiền lương trong các DNNN hiện nay đang thấp hơn tiền lương trong các DN thuộc các thành phần kinh tế khác. Vì vậy để hạn chế tình trạng di chuyển lao động có trình độ, có tay nghề cao từ khu vực kinh tế quốc doanh sang khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đòi hỏi nhà nước phải có các chính sách, chế độ trả công lao động sao cho thích hợp hiệu quả đối với người lao động. Đặc biệt để sử dụng lao động có hiệu quả mỗi tổ chức phải xây dựng cho mình một phương pháp trả công lao động nhằm kích thích người lao động làm việc tích cực hơn, tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc cao hơn làm cho tổ chức ngày càng đứng vững và phát triển trên thương trường kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Xuất phát từ nhận thức trên tôi xin nghiên cứu đề tài “Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động”. Mục đích nghiên cứu của đề tài trước hết để nhằm hiểu được một cách sâu sắc hơn về cơ sở lý luận chung của hoạt động tạo động lực lao động trong các tổ chức. Từ đó đưa ra một số ý kiến đóng góp vào các giải pháp nhằm kích thích tinh thần làm việc của người lao động trong chính sách thù lao lao động hợp lý và hoạt động tạo động lực cho người lao động, làm cho người lao động yên tâm công tác và phát huy hết khả năng làm việc của mình, đóng góp công sức xây dựng tổ chức ngày càng phát triển và giàu mạnh. Đối tượng nghiên cứu của đề tài nhằm vào các lý luận và hình thức thù lao lao động hợp lý để tạo ra các động lực trong mọi lực lượng lao động từ lao động quản lý cho đến các công nhân sản xuất và các hoạt động tạo động lực cho người lao động. Trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi có sử dụng kiến thức thông qua việc nghiên cứu các loại tài liệu, nghiên cứu bằng các phương pháp như: Lập bảng hỏi, phỏng vấn trực tiếp, phương pháp tổng hợp . với phạm vi nghiên cứu tương đối rộng. Đề tài nghiên cứu được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hoạt động tạo động lực và các yếu tố tạo động lực cho người lao động . Chương 2: Chính sách thù lao lao động hợp lý và hoạt động tạo động lực lao động. Chương 3: Sự cần thiết phải xây dựng và phương pháp xây dựng một hệ thống thù lao lao động hợp lý nhằm tạo động lực lao động. Do trình độ còn hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài khoa học này chỉ trình bày những vấn đề thiết yếu nhất với nội dung chính là chính sách thù lao lao động hợp lý và hoạt động tạo động lực cho người lao động bằng những kiến thức và sự hiểu biết của mình. Vì thế nên không thể tránh khỏi những thiếu xót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của các thầy cô giáo và bạn đọc. Luận văn dài 64 trang, chia làm 3 chương

doc39 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 912 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quèc héi . Bé luËt lao ®éng, ban hµnh ngµy 05/07/1994. ). Nh­ vËy: “TiÒn l­¬ng ®­îc hiÓu lµ sè tiÒn mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc tõ ng­êi sö dông lao ®éng cña hä thanh to¸n l¹i t­¬ng øng víi sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng mµ hä ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i x· héi” (2 NguyÔn thanh Héi ,TS, QTNL- NXB Thèng kª 1999). ). HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng søc lao ®éng ®· trë thµnh mét thø hµng ho¸ ®Æc biÖt vµ ®­îc trao ®æi mua, b¸n trªn thÞ tr­êng. Gi¸ trÞ cña lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt nµy chÝnh lµ gi¸ trÞ cña søc lao ®éng ®­îc thÓ hiÖn trong gi¸ trÞ cña hµng ho¸ dÞch vô mµ ng­êi lao ®éng lµm ra t­¬ng øng. Khi ®ã gi¸ cña hµng ho¸ søc lao ®éng chÝnh lµ sè tiÒn mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc cho c«ng søc hä bá ra. V× vËy: b¶n chÊt cña tiÒn l­¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ søc lao ®éng. Søc lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn tiÒn l­¬ng lµ vèn ®Çu t­ øng tr­íc quan träng nhÊt, lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng vµ lµ mét ph¹m trï cña s¶n xuÊt, yªu cÇu ph¶i tÝnh ®óng tÝnh ®ñ tr­íc khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. Søc lao ®éng lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt nh­ng còng gièng nh­ mäi hµng ho¸ kh¸c, nªn tiÒn c«ng lao ®éng lµ ph¹m trï cña trao ®æi, nã ®ßi hái ph¶i ngang víi gi¸ c¶ c¸c t­ liÖu sinh ho¹t cÇn thiÕt nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Søc lao ®éng lµ mét yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÇn bï ®¾p sau khi ®· hao phÝ, nªn tiÒn l­¬ng ph¶i ®­îc thùc hiÖn th«ng qua qu¸ tr×nh ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n dùa trªn hao phÝ lao ®éng, hiÖu qu¶ lao ®éng. Song ®Ó cã nhËn thøc ®óng vÒ tiÒn l­¬ng, phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi kh¸i niÖm tiÒn l­¬ng tiÒn c«ng ph¶i ®­îc cô thÓ ho¸ nh­ sau: TiÒn c«ng: Lµ sè tiÒn tr¶ cho ng­êi lao ®éng tuú thuéc vµo sè l­îng hµng ho¸ thùc tÕ hay sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, còng nh­ khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, d¹ng thï lao nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt hoÆc lµ c¸c nh©n viªn b¶o d­ìng thuéc khu vùc s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn l­¬ng: Lµ sè tiÒn tr¶ cho ng­êi lao ®éng mét c¸ch cè ®Þnh th­êng nh©n theo mét ®¬n vÞ thêi gian cã thÓ lµ mét th¸ng, mét tuÇn, mét quý hoÆc mét n¨m. D¹ng thï lao nµy th­êng ®­îc ¸p dông cho lao ®éng qu¶n lý, c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ c«ng chøc nhµ n­íc. Víi b¶n chÊt nh­ vËy tiÒn l­¬ng- mét lo¹i gi¸ c¶ còng kh«ng n»m ngoµi nh÷ng quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¸c quy luËt ®ã bao gåm: quy luËt ph©n phèi theo lao ®éng, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu...ChÞu tu©n theo c¸c quy luËt nµy tiÒn l­¬ng kh«ng ph¶i lóc nµo còng ph¶n ¸nh ®óng, chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña hµng ho¸ søc lao ®éng. Trong xu thÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, cô thÓ lµ trong thÞ tr­êng søc lao ®éng ë n­íc ta, quan hÖ cung cÇu kh«ng c©n b»ng, nÕu xÐt theo chÊt l­îng cña hµng ho¸ søc lao ®éng th× ë møc chÊt l­îng cao, cung lu«n nhá h¬n cÇu, cßn ë møc chÊt l­îng lao ®éng thÊp cÇu l¹i nhá h¬n cung. ChÝnh v× vËy tiÒn l­¬ng cã xu h­íng ph¶n ¸nh thÊp h¬n gi¸ trÞ cña hµng ho¸ søc lao ®éng. NÕu lùc l­îng lao ®éng nµy ®­îc gi¶i quyÕt theo h­íng tÝch cùc th× sÏ lµ mét yÕu tè ®éng viªn ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n. II.1.1.2. C¸c yÕu tè c¬ b¶n ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c Tr¶ l­¬ng - Tr¶ c«ng lao ®éng. Cã rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tr¶ l­¬ng tr¶ c«ng lao ®éng, ta cã thÓ ph©n tÝch thµnh c¸c nhãm nh­ sau (xem h×nh 2). * Nhãm c¸c yÕu tè c¨n cø vµo b¶n th©n c«ng viÖc : C«ng viÖc lµ mét yÕu tè chÝnh quyÕt ®Þnh vµ ¶nh h­ëng ®Õn l­¬ng bæng. HÇu hÕt c¸c Doanh nghiÖp chó träng ®Õn gi¸ trÞ thùc cña tõng c«ng viÖc cô thÓ. C¸c kü thuËt qu¶n trÞ dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c«ng viÖc gåm cã ph©n tÝch c«ng viÖc, vµ quan träng h¬n lµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n trÞ nh©n sù c¬ b¶n nhÊt, nã më ®Çu cho qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n sù, lµ c¬ së cho viÖc bè trÝ nh©n sù phï hîp. §©y lµ mét tiÕn tr×nh x¸c ®Þnh mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c môc tiªu c¸c ho¹t ®éng, c¸c ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn cña mçi c«ng viÖc vµ c¸c kü n¨ng, kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong mét tæ chøc. §¸nh gi¸ c«ng viÖc lµ mét kh©u trong hÖ thèng ®·i ngé, qua ®ã mét tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña mét c«ng viÖc so víi c¸c c«ng viÖc kh¸c ( NguyÔn H÷u Th©n, Th¹c sÜ QTNS, NXB Thèng kª 1999. ). §¸nh gi¸ c«ng viÖc nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu sau: X¸c ®Þnh cÊu tróc c«ng viÖc cña tæ chøc. Mang l¹i b×nh ®¼ng vµ trËt tù trong mèi t­¬ng quan c«ng viÖc. TriÓn khai mét thø bËc gi¸ trÞ c«ng viÖc sö dông ®Ó thiÕt lËp c¬ cÊu l­¬ng bæng. H×nh 3: C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn l­¬ng bæng vµ ®·i ngé B¶n th©n c«ng viÖc. §¸nh gi¸ c«ng viÖc . B¶n th©n nh©n viªn Møc hoµn thµnh c«ng viÖc . Th©m niªn. Kinh nghiÖm. Thµnh viªn trung thµnh. TiÒm n¨ng cña nh©n viªn. ThÞ tr­êng lao ®éng L­¬ng bæng trªn thÞ tr­êng. Chi phÝ sinh ho¹t. C«ng ®oµn . X· héi. NÒn kinh tÕ . LuËt ph¸p. Ên ®Þnh møc l­¬ng L­¬ng bæng vµ ®·i ngé cho tõng c¸ nh©n. M«i tr­êng DN ChÝnh s¸ch. BÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸. C¬ cÊu tæ chøc. Kh¶ n¨ng chi tr¶. H×nh 3. * Nhãm c¸c yÕu tè c¨n cø vµo b¶n th©n nh©n viªn: TiÒn l­¬ng kh«ng chØ phô thuéc vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña nh©n viªn, nã cßn phô thuéc vµo c¸c yÕu tè néi t¹i cña nh©n viªn nh­: Th©m niªn, kinh nghiÖm, sù trung thµnh, tiÒm n¨ng, vµ cã thÓ c¶ ¶nh h­ëng chÝnh trÞ. Trong ®ã møc ®é hoµn thµnh c«ng t¸c lµ yÕu tè chñ yÕu, nh­ng c¸c yÕu tè cßn l¹i còng cã nh÷ng ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh. Trong ®ã møc ®é hoµn thµnh c«ng t¸c lµ yÕu tè chñ yÕu, nh­ng c¸c yÕu tè cßn l¹i còng cã nh÷ng ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh, ch¼ng h¹n nh­ yÕu tè kinh nghiÖm. Kinh nghiÖm lµ ®iÒu mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ lu«n quan t©m, trong tuyÓn mé còng nh­ trong viÖc sö dông lao ®éng, yÕu tè nµy thÓ hiÖn kh¸ râ ¶nh h­ëng cña nã khi trong c«ng viÖc xuÊt hiÖn nh÷ng trë ng¹i, ng­êi cã kinh nghiÖm sÏ gi¶i quyÕt nhanh chãng h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn hiÖn nay ë n­íc ta, ng­êi ta cã khi nhÇm lÉn kinh nghiÖm vµ th©m niªn, ng­êi cã th©m niªn ch­a ch¾c ®· cã kinh nghiÖm, do kinh nghiÖm cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é vµ hiÓu biÕt vµ kh¶ n¨ng cña mçi c¸ nh©n. * ThÞ tr­êng lao ®éng : theo nghÜa réng, thÞ tr­êng lao ®éng ®­îc hiÓu lµ bao gåm yÕu tè l­¬ng bæng trªn thÞ tr­êng, chi phÝ sinh ho¹t, c«ng ®oµn, x· héi, nÒn kinh tÕ vµ luËt ph¸p. Së dÜ hÖ thèng l­¬ng cña tæ chøc chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè trªn lµ bëi tæ chøc kh«ng thÓ ho¹t ®éng t¸ch rêi khái yÕu tè xung quanh nã xÐt c¶ vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt: ®Þa lý, kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ, luËt ph¸p. Tæ chøc muèn tån t¹i, ph¶i chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt trong c¸c m«i tr­êng ®ã. * M«i tr­êng Doanh nghiÖp: lµ yÕu tè chñ quan t¸c ®éng ®Õn tiÒn l­¬ng. Bªn c¹nh chÝnh s¸ch cña Doanh nghiÖp, bÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cña Doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng chi tr¶ cña Doanh nghiÖp, c¬ cÊu tæ chøc còng cã ¶nh h­ëng ®Õn c¬ cÊu tiÒn l­¬ng, bëi víi mét c¬ cÊu tæ chøc nhiÒu tÇng nÊc trung gian th× chi phÝ qu¶n lý sÏ rÊt lín, do ®ã phÇn l­¬ng dµnh cho nh©n viªn thõa hµnh sÏ gi¶m t­¬ng ®èi c¬ cÊu tiÒn l­¬ng. II.1.2. KhuyÕn KhÝch. Trong DN h×nh thøc khuyÕn khÝch chñ yÕu lµ TiÒn th­ëng.TiÒn th­ëng lµ kho¶n tiÒn th­ëng cho nh÷ng lao ®éng cã thµnh tÝch cao h¬n so víi møc quy ®Þnh cña tõng ®¬n vÞ hoÆc tõng doanh nghiÖp. TiÒn th­ëng ngoµi t¸c dông bæ sung thu nhËp cho ng­êi lao ®éng nã cßn lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¸nh gi¸ c«ng lao, søc lao ®éng, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, thµnh tÝch cña ng­êi lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc vµ doanh nghiÖp. TiÒn th­ëng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi ng­êi lao ®éng, tiÒn th­ëng khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸, ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc. Møc th­ëng: Lµ sè tiÒn th­ëng cho tõng lao ®éng cã thµnh tÝch kh¸c nhau. Mèi doanh nghiÖp kh¸c nhau th× cã quy ®Þnh vÒ møc th­ëng kh¸c nhau phï hîp ®¬n vÞ m×nh. Th­êng trong mét doanh nghiÖp cã c¸c chØ tiªu th­ëng sau: th­ëng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt . th­ëng do n©ng cao tû lÖ s¶n phÈm chÊt l­îng cao. th­ëng ph¸t minh s¸ng kiÕn. th­ëng tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. th­ëng ®Þnh kú, ®¸nh gi¸, vµ n©ng l­¬ng n©ng bËc... C¸c chØ tiªu th­ëng lµm cho ng­êi lao ®éng c¶m thÊy m×nh ®­îc quan t©m h¬n vµ ®ã lµ ®éng lùc ®Ó ng­êi lao ®éng g¾n bã víi Doanh nghiÖp. Ng­îc l¹i nÕu nh­ viÖc ®Æt ra c¸c chØ tiªu ®iÒu kiÖn xÐt th­ëng kh«ng phï hîp còng sÏ lµm gi¶m t¸c dông cña nã. H×nh thøc th­ëng: tuú theo mçi doanh nghiÖp cã quy ®Þnh h×nh thøc th­ëng kh¸c nhau nh­: th­ëng trùc tiÕp, th­ëng sau mçi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, th­ëng b»ng tiÒn, th­ëng b»ng hiÖn vËt... II.1.3. C¸c Ch­¬ng Tr×nh Phóc Lîi – DÞch Vô. Phóc lîi hay cßn gäi lµ l­¬ng bæng ®·i ngé gi¸n tiÕp vÒ mÆt tµi chÝnh, ®ã lµ kho¶n tiÒn tr¶ gi¸n tiÕp cho ng­êi lao ®éng ngoµi tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng nh»m hç trî cuéc sèng vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Phóc lîi gåm hai phÇn chÝnh: Phóc lîi theo ph¸p luËt quy ®Þnh vµ Phóc lîi do c¸c Doanh nghiÖp tù nguyÖn ¸p dông, mét phÇn nh»m kÝch thÝch ®éng viªn nh©n viªn lµm viÖc vµ mét phÇn nh»m duy tr× l«i cuèn ng­êi cã tµi vÒ lµm viÖc cho Doanh nghiÖp. Phóc lîi theo ph¸p luËt quy ®Þnh ë ®©y lµ phÇn BHXH mµ c¸c Doanh nghiÖp, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn cho nh©n viªn cña m×nh nã bao gåm 5 chÕ ®é sau: ChÕ ®é trî cÊp èm ®au. ChÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. ChÕ ®é h­u trÝ. ChÕ ®é thai s¶n. ChÕ ®é trî cÊp tö tuÊt. Ngoµi nh÷ng ch­¬ng tr×nh Phóc lîi do nhµ n­íc quy ®Þnh (BHXH) ë trong c¸c doanh nghiÖp th­êng cã mét sè h×nh thøc Phóc lîi tù nguyÖn nh»m khuyÕn khÝch nh©n viªn lµm viÖc, an t©m c«ng t¸c vµ g¾n bã víi c¬ quan nhiÒu h¬n nh­: ch­¬ng tr×nh b¶o hiÓm y tÕ, ch­¬ng tr×nh b¶o vÖ søc khoÎ, trî cÊp ®éc h¹i, trî cÊp nguy hiÓm... DÞch vô : Lµ ch­¬ng tr×nh mµ c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn còng nh»m khuyÕn khÝch nh©n viªn lµm viÖc, g¾n bã víi c¸c c«ng t¸c ®­îc giao nh»m t¹o cho cuéc sèng cña nh©n viªn kh¶ quan h¬n nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao, b¸n kh¸n khÊu tõ c¸c s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp, c¸c c©u l¹c bé, chi phÝ ®i l¹i hoÆc xe ®­a ®ãn c«ng nh©n, trî cÊp gi¸o dôc, c¸c c«ng tr×nh bÖnh viÖn, nhµ trÎ, khu ch¨m sãc ng­êi giµ... II.2. t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng th«ng qua vËt chÊt vµ tinh thÇn. II.2.1. C¬ Së VËt ChÊt. Thï lao lao ®éng chÝnh lµ c¬ së vËt chÊt ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng trong Doanh NghiÖp. II.2.1.2. Chøc n¨ng vµ vai trß ®ßn bÈy cña tiÒn l­¬ng Chøc n¨ng: Trong c«ng t¸c qu¶n lý, trong s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®êi sèng vµ c¶ trong mÆt chÝnh trÞ x· héi tiÒn l­¬ng cã ý nghÜa rÊt quan träng. Vµ ®Æc biÖt lµ ®èi víi ng­êi lao ®éng, nã lµ kho¶n thu nhËp chñ yÕu, lµ nguån lîi Ých vËt chÊt mµ ng­êi lao ®éng dïng ®Ó nu«i sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh hä ®ång thêi dïng ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt tù nhiªn vµ x· héi. Víi ý nghÜa nh­ vËy tiÒn l­¬ng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: * Chøc n¨ng th­íc ®o gi¸ trÞ: ë ®©y gi¸ trÞ lµ gi¸ trÞ søc lao ®éng v× tiÒn l­¬ng cã b¶n chÊt lµ gi¸ cña hµng ho¸ søc lao ®éng( Gi¸o tr×nh Kinh tÕ lao ®éng. NXB Gi¸o dôc 1995. ). * Chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng: tiÒn l­¬ng ph¶i ®¶m b¶o bï ®¾p ®­îc søc lao ®éng ®· hao phÝ, tøc lµ ph¶i ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng nu«i ®­îc b¶n th©n vµ gia ®×nh hä ®Ó tiÕp tôc lµm viÖc. * Chøc n¨ng kÝch thÝch: tiÒn l­¬ng ph¶i ®¶m b¶o sù t¸c ®éng vµo ng­êi lao ®éng, tøc lµ tiÒn l­¬ng ph¶i lµ ®ßn bÈy kinh tÕ kÝch thÝch l«i cuèn con ng­êi lµm viÖc h¨ng say, nhiÖt t×nh, thóc®Èy viÖc t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, khuyÕn khÝch n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, t×m tßi häc hái kinh nghiÖm... * Chøc n¨ng tÝch luü: tiÒn l­¬ng ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng kh«ng chØ duy tr× ®­îc cuéc sèng mµ hä cã thÓ dù phßng cho cuéc sèng l©u dµi khi hä hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng hoÆc gÆp rñi ro bÊt tr¾c. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß hiÖu qu¶ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng cßn ph¶i thÓ hiÖn chøc n¨ng sau: * Chøc n¨ng ®iÒu phèi lao ®éng: víi tiÒn l­¬ng tho¶ ®¸ng, ng­êi lao ®éng tù nguyÖn nhËn mäi c«ng viÖc ®­îc giao dï ë ®©u, lµm g× ?... * Chøc n¨ng qu¶n lý lao ®éng: doanh nghiÖp sö dông c«ng cô tiÒn l­¬ng kh«ng chØ víi môc ®Ých t¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho ng­êi lao ®éng mµ cßn víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, ch¼ng h¹n nh­ th«ng qua viÖc tr¶ l­¬ng mµ theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t ®­îc ng­êi lao ®éng vµ h­íng hä lµm viÖc theo ý ®å cña m×nh b¶o ®¶m tiÒn l­¬ng chi ra ph¶i ®¹t kÕt qu¶ vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ râ rÖt. Vai trß ®ßn bÈy cña tiÒn l­¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, tiÒn l­¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng vµ ®­îc tiÒn tÖ ho¸. Nã ph¶n ¸nh mÆt ph©n phèi cña quan hÖ s¶n xuÊt x· héi vµ nã lµ nguån sèng chñ yÕu cña ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, xÐt vÒ mÆt kinh tÕ thuÇn tuý, chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng ®óng ®¾n sÏ lµ ®éng lùc to lín nh»m ph¸t huy søc m¹nh cña nh©n tè con ng­êi trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi. Bëi nh­ ta biÕt tiÒn l­¬ng lµ mét h×nh thøc kÝch thÝch lîi Ých vËt chÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng. Nã gi÷ vai trß ®ßn bÈy kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt, ph¸t triÓn vµ duy tr× mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é kü thuËt nghiÖp vô cao víi ý thøc kû luËt tèt. §Ó thùc hiÖn vai trß nµy c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp ph¶i ®­îc ®Æc biÖt coi träng( NguyÔn Thanh héi, TS. Qu¶n trÞ nh©n sù, NXB Thèng kª 1999. ). Tæ chøc c«ng t¸c tiÒn l­¬ng vµ chÕ ®é tr¶ l­¬ng hîp lý vµ c«ng b»ng sÏ t¹o ra hoµ khÝ cëi më gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng, h×nh thµnh khèi ®oµn kÕt thèng nhÊt, trªn d­íi mét lßng, mét ý chÝ v× sù nghiÖp ph¸t triÓn vµ v× lîi Ých b¶n th©n hä. ChÝnh v× vËy mµ ng­êi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc b»ng c¶ nhiÖt t×nh h¨ng say vµ hä cã quyÒn tù hµo vÒ møc l­¬ng hä ®¹t ®­îc. H¬n n÷a t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng yªn t©m c«ng t¸c, phÊn khëi trong s¶n xuÊt. §ã chÝnh lµ ®éng lùc thóc ®¶y trong s¶n xuÊt, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i nÕu tiÒn l­¬ng kh«ng ®ñ trang tr¶i, møc sèng cña ng­êi lao ®éng gi¶m sót hä ph¶i xoay së kiÕm viÖc lµm thªm ngoµi. Nh­ vËy sÏ ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng t¹i doanh nghiÖp mét c¸ch tiªu cùc. HoÆc khi c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp thiÕu tÝnh c«ng b»ng vµ hîp lý th× kh«ng nh÷ng hiÖu qu¶ c«ng viÖc kh«ng ®­îc ®¶m b¶o, mµ nã sÏ sinh ra nh÷ng m©u thuÉn néi bé cã thÓ kh¸ gay g¾t gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng víi nhau, vµ gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng víi c¸c cÊp qu¶n trÞ, thËm chÝ cã lóc cã n¬i cßn cã thÓ g©y nªn sù ph¸ ho¹i ngÇm dÉn ®Õn sù l·ng phÝ to lín trong s¶n xuÊt . Cßn nÕu xÐt vÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi: Th× cã thÓ nãi tiÒn l­¬ng lµ nh©n tè quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh nhÊt. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi c«ng d©n tin t­ëng vµo ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp, tõ ®ã tÝch cùc n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt ®Ó t¹o ®éng lùc kÝch thÝch s¶n xuÊt. V× vËy ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ, mét vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m hµng ®Çu lµ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l­¬ng, th­êng xuyªn theo dâi ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi tho¶ ®¸ng vµ hîp lý nh»m x©y dùng hÖ thèng tr¶ c«ng- tr¶ l­¬ng cã hiÖu qu¶. II.2.1.3. ý nghÜa cña TiÒn l­¬ng – TiÒn c«ng. §èi víi c¸c chñ doanh nghiÖp, tiÒn l­¬ng lµ mét yÕu tè cña chi phÝ s¶n xuÊt, cßn ®èi víi ng­êi cung øng søc lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ môc ®Ých cña nhµ s¶n xuÊt lµ lîi nhuËn, cßn môc ®Ých cña ng­êi cung øng søc lao ®éng lµ tiÒn l­¬ng. Víi ý nghÜa ®ã tiÒn l­¬ng kh«ng chØ mang b¶n chÊt lµ chi phÝ mµ nã ®· trë thµnh ph­¬ng tiÖn t¹o ra gi¸ trÞ míi hay ®óng h¬n lµ nguån cung øng sù s¸ng t¹o søc s¶n xuÊt n¨ng lùc cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n sinh ra gi¸ trÞ gia t¨ng. §èi víi ng­êi lao ®éng, tiÒn l­¬ng ®­îc tho¶ ®¸ng sÏ lµ nguån ®éng lùc kÝch thÝch n¨ng lùc sù s¸ng t¹o ®Ó lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Khi n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng lµm cho nguån phóc lîi cña doanh nghiÖp mµ ng­êi lao ®éng ®­îc nhËn l¹i sÏ t¨ng lªn, vµ nã lµ nguån bæ sung thªm cho tiÒn l­¬ng lµm t¨ng thu nhËp vµ t¨ng lîi Ých cña ng­êi cung øng søc lao ®éng. H¬n thÕ khi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng ®­îc ®¶m b¶o b»ng møc l­¬ng tho¶ ®¸ng nã sÏ t¹o ra sù g¾n kÕt céng ®ång nh÷ng ng­êi lao ®éng víi môc tiªu vµ lîi Ých cña doanh nghiÖp, xo¸ bá sù ng¨n c¸ch gi÷a ng­êi chñ doanh nghiÖp víi ng­êi cung øng søc lao ®éng, lµm cho ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm h¬n, tù gi¸c h¬n víi c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C¸c nhµ kinh tÕ gäi ®ã lµ “ ph¶n øng d©y chuyÒn tÝch cùc” cña tiÒn l­¬ng. Nh­ng ng­îc l¹i nÕu doanh nghiÖp tr¶ l­¬ng kh«ng hîp lý hoÆc v× môc tiªu lîi nhuËn thuÇn tuý kh«ng chó ý ®óng møc ®Õn ng­êi lao ®éng th× nguån nh©n c«ng cã thÓ bÞ kiÖt quÖ vÒ thÓ lùc, gi¶m sót vÒ chÊt l­îng, lµm h¹n chÕ c¸c ®éng c¬ cung øng søc lao ®éng. Trong ®ã biÓu hiÖn râ nhÊt lµ t×nh tr¹ng c¾t xÐn thêi gian lµm viÖc, l·ng phÝ vËt liÖu vµ thiÕt bÞ lµm r¬i lµm Èu, m©u thuÉn gi÷a ng­êi lµm c«ng vµ chñ doanh nghiÖp, cã thÓ dÉn ®Õn l·n c«ng, b·i c«ng, ®×nh c«ng... MÆt kh¸c mét biÓu hiÖn ®¸ng l­u ý n÷a lµ sù di chuyÓn lao ®éng, nhÊt lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao sang nh÷ng khu vùc vµ doanh nghiÖp cã møc l­¬ng hÊp dÉn h¬n. HËu qu¶ g©y ra, võa lµm mÊt ®i nguån nh©n lùc quan träng, võa lµm thiÕt hôt lao ®éng côc bé, ®×nh ®èn hoÆc ph¸ vì tiÕn tr×nh b×nh th­êng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã nhµ qu¶n lý ®· nhËn xÐt r»ng “NÕu tÊt c¶ nh÷ng g× anh ta ®­a ra chØ lµ hét l¹c, th× ch¼ng cã g× ®¸ng ng¹c nhiªn, r»ng kÕt côc anh chØ cã thÓ ®¸nh b¹n víi lò khØ” vµ “NÕu ta c¾t xÐn cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng cho ta, hä sÏ c¾t xÐn l¹i cña ta vµ kh¸ch hµng cña ta”. V× vËy nÕu xÐt vÒ mÆt kinh tÕ thuÇn tuý tiÒn l­¬ng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh. Ng­êi lao ®éng dïng tiÒn l­¬ng ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ trong gia ®×nh, phÇn cßn l¹i dïng ®Ó tÝch luü. NÕu tiÒn l­¬ng ®¶m b¶o sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng yªn t©m phÊn khëi lµm viÖc cho tæ chøc vµ lµ ®éng lùc chÝnh thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i sÏ lµm cho ®éng lùc s¶n xuÊt bÞ triÖt tiªu dÇn ®i. VÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi tiÒn l­¬ng kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn t×nh c¶m cña ng­êi lao ®éng ®èi víi tæ chøc mµ cßn ¶nh h­ëng ®èi víi c¶ x· héi. V× nÕu tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng cao vµ hîp lý sÏ lµ nguån ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, lµm giµu cho doanh nghiÖp vµ gia t¨ng cña c¶i cho x· héi. Ng­îc l¹i sÏ lµm cho ng­êi lao ®éng kh«ng g¾n bã víi tæ chøc, ch¸n n¶n c«ng viÖc, o¸n tr¸ch x· héi thËm chÝ mÊt lßng tin vµo x· héi mµ m×nh ®ang tån t¹i, ®ång thêi mÊt lßng tin vµo t­¬ng lai. Nh­ vËy tiÒn l­¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ thuéc lÜnh vùc quan hÖ s¶n xuÊt. Do ®ã tiÒn l­¬ng thÝch hîp vµ chÝnh s¸ch chÕ ®é tr¶ c«ng lao ®éng linh ho¹t thÝch hîp sÏ t¹o ra ®éng lùc m¹nh mÏ ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. II.2.2. KÝch ThÝch Lao §éng Th«ng Qua Tinh ThÇn. II.2.2.1. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §©y lµ ho¹t ®éng nh»m n©ng cao vµ cËp nhËt kiÕn thøc míi cho c«ng nh©n viªn ®Ó hä cã t©m lý an t©m tù tin vµo b¶n th©n tay nghÒ cña m×nh khi lµm viÖc. MÆt kh¸c khi cho c«ng nh©n ®i häc hoÆc ®µo t¹o c«ng nh©n b»ng h×nh thøc nµo ®ã sÏ t¹o cho hä mét c¶m gi¸c vÒ vai trß cña m×nh trong Doanh nghiÖp vµ còng cho hä thÊy ®­îc mèi quan t©m cña Doanh nghiÖp víi hä. Tõ ®ã t¹o cho hä sù g¾n bã víi Doanh nghiÖp h¬n vµ tÝch cùc lµm viÖc h¬n. II.2.2.2. §¸nh Gi¸ Nh©n Sù – Sù Thùc HiÖn C«ng ViÖc. Lµ tiÕn tr×nh ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh vµ thùc hiÖn c«ng viÖc nh»m x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu vµ biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ thùc hiÖn cña toµn bé nh©n sù trong doanh nghiÖp. Môc ®Ých ®Çu tiªn lµ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc trong tæ chøc. Tuy nhiªn, nã cßn cã nhiÒu ý nghÜa kh¸c, mét hÖ thèng ®¸nh gi¸ c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶ sÏ gióp tæ chøc ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña m×nh vµ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n. Thùc tÕ c¸c kÕt qu¶ cña ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc cßn cã Ých ®èi víi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kh¸c cña qu¶n trÞ nh©n sù. §¸nh gi¸ nh©n sù lµ néi dung cã liªn quan hÇu hÕt ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ nh©n sù : ®¸nh gi¸ nh©n sù lµ ®o l­êng kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña nh©n viªn, do ®ã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn ®·i ngé nh©n sù, ®¸nh gi¸ nh©n sù gióp x¸c ®Þnh n¨ng lùc cña ®éi ngò nh©n viªn hiÖn t¹i lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù, ®ång thêi gióp nhµ qu¶n lý ®Ò ra kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh nh©n sù còng nh­ thùc hiÖn tuyÓn dông nh©n sù mét c¸ch phï hîp. Bªn c¹nh ®ã ®¸nh gi¸ nh©n sù cßn mang mét ý nghÜa lµ ®­a ra th«ng tin ph¶n håi tíi ng­êi lao ®éng, ®Ó tõ ®ã chÝnh ng­êi lao ®éng cã thÓ tù m×nh ®iÒu chØnh c«ng viÖc cña m×nh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ tèt h¬n. §¸nh gi¸ nh©n sù ph¶i dùa trªn nh÷ng tiªu chuÈn, chØ tiªu phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hîp lý nh»m ®¹t ®­îc kÕt qu¶ chÝnh x¸c, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n. II.2.2.3. §iÒu KiÖn Vµ M«i Tr­êng Lao §éng. §iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng lµm viÖc bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh vÒ kh«ng khÝ, ®é Èm, tiÕng ån, c«ng cô, dông cô lµm viÖc...nh÷ng yÕu tè nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. Víi ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng xÊu kh«ng n»m trªn tiªu chuÈn cho phÐp, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o... sÏ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng g©y t©m tr¹ng ch¸n n¶n mÖt mái vÒ c«ng viÖc. Mét ®iÒu kiÖn lao ®éng lý t­ëng vµ m«i tr­êng ®¶m b¶o sÏ lµ nguån ®éng lùc rÊt lín cho ng­êi lao ®éng h¨ng say vµ an t©m trong c«ng viÖc. II.2.2.4. Mèi Quan HÖ Trong Lao §éng. Mèi quan hÖ trong lao ®éng hay cßn gäi lµ bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ trong Doanh NghiÖp bao gåm c¸c mèi quan hÖ nh­: quan hÖ gi÷a ng­êi l·nh ®¹o víi c«ng nh©n, quan hÖ gi÷a nh÷ng ng­êi c«ng nh©n víi nhau...C¸c mèi quan hÖ nµy nÕu tèt sÏ t¹o ra mét m«i tr­êng Êm cóng, bÇu kh«ng khÝ hoµ thuËn, th©n thiÖn, mäi ng­êi cïng nhau gãp søc x©y dùng tæ chøc, doanh nghiÖp. Ng­êi giái gióp ®ì ng­êi yÕu hoµn thµnh c«ng viÖc, cÊp trªn gÇn gòi víi cÊp d­íi, cÊp d­íi chÊp hµnh tèt c¸c qui ®Þnh cÊp trªn ®­a ra... lµm cho ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp tèt h¬n, hiÖu qu¶ cao h¬n, ng­êi lao ®éng cã thÓ ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Nh­ng nÕu c¸c mèi quan hÖ nµy xÊu ®i sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®èi víi xÝ nghiÖp, néi bé lôc ®ôc, xÝch mÝch x¶y ra liªn tôc, lµm c«ng viÖc ®×nh trÖ, c«ng nh©n kh«ng say mª víi c«ng viÖc . Tõ c¸c vÊn ®Ò trªn ta thÊy vÊn ®Ò t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng lµ mÊu chèt quan träng trong viÖc x©y dùng ®­îc mét xÝ nhiÖp, doanh nghiÖp v÷ng m¹nh nhÊt trong c¬ chÕ hiÖn nµy. §Ó thÊy râ h¬n ta nghiªn cøu thªm vÒ vai trß ý nghÜa cña ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc. II.2.3. C«ng T¸c Nh»m G¾n KÕt Hai YÕu Tè VËt ChÊt Vµ Tinh ThÇn. Song song víi nh÷ng biÖn ph¸p vÒ tiÒn l­¬ng, th­ëng, Doanh nghiÖp cÇn båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ còng nh­ chuyªn m«n cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä cã c¬ héi ®­îc tiÕn bé, th¨ng chøc, cã nh÷ng vÞ trÝ lµm viÖc thuËn lîi mµ ë ®ã cã thÓ ®ãng gãp cèng hiÕn ®­îc nhiÒu nhÊt. Th«ng qua ®µo t¹o Doanh nghiÖp sÏ ®¹t ®­îc môc tiªu lµ ®éng viªn khuyÕn khÝch mäi thµnh viªn cè g¾ng t¨ng c­êng sù ®ãng gãp cho Doanh nghiÖp. Thu hót vµ sö dông tèt nh÷ng ng­êi cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é...®Ó tõ ®ã t¨ng doanh thu, bï vµo chi phÝ bá ra cho c«ng t¸c ®µo t¹o. Doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn môc tiªu nµy b»ng c¸ch s¾p xÕp bè trÝ l¹i lao ®éng ®Ó cö mét sè c¸n bé, CN ®i häc c¸c líp båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô cña chuyªn m«n...t¹o ®iÒu kiÖn cho CBCNV võa ®i häc võa ®i lµm (h×nh thøc ®µo t¹o t¹i chøc). Khi nhu cÇu häc tËp cña hä ®­îc thõa nhËn vµ b¶o ®¶m, c¸c thµnh viªn cña Doanh nghiÖp sÏ phÊn khëi trong c«ng viÖc, t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n, vµ thu nhËp cña hä còng ®­îc n©ng lªn. §iÒu ®ã sÏ kÝch thÝch tinh thÇn th¸i ®é lµm viÖc cña CBCNV ®èi víi Doanh nghiÖp. VÒ thuyªn chuyÓn, bè trÝ s¾p xÕp n¬i lµm viÖc còng lµ mét h×nh thøc t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. Nã ®¸nh vµo mÆt t©m lý tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng, bëi nÕu lóc nµo còng lµm mét viÖc dÔ dÉn ®Õn ch¸n n¶n, nh­ng khi ®­îc chuyÓn sang lµm c«ng viÖc kh¸c, c¸c ho¹t ®éng tõ ch©n tay ®Õn ®Çu ãc thay ®æi sÏ t¹o ra phong c¸ch lµm viÖc míi, kÕt qu¶ lao ®éng sÏ tèt h¬n. Ch¼ng h¹n ®­a CN ®øng m¸y (®iÒu hµnh m¸y) sang lµm c«ng viÖc cña ng­êi vËn hµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt... §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy nªn khuyÕn khÝch CN tham gia h­ëng øng phong trµo “giái mét nghÒ biÕt nhiÒu nghÒ”. Ngoµi nh÷ng c«ng viÖc hµng ngµy, Doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c cuéc thi mang tÝnh chÊt sinh ho¹t tinh thÇn, vui ch¬i gi¶i trÝ, ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ thao...®Ó ng­êi lao ®éng cã c¬ héi ph¸t triÓn toµn diÖn nh­ : thi h¸t v¨n nghÖ, thi thî giái, thi c¸n bé qu¶n lý giái, thi ®Êu bãng... trong Doanh nghiÖp vµ víi c¸c tæ chøc kh¸c nh»m gi¶i quyÕt mãn ¨n tinh thÇn, t¹o t©m lý tho¶i m¸i trong c«ng t¸c, t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n, ®­a Doanh nghiÖp ngµy cµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy c¹nh tranh nh­ ngµy nay. Nh­ vËy cïng víi c«ng t¸c vµ ®æi míi hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tr¶ c«ng cho lao ®éng nh»m t¹o ®éng lùc vµ khuyÕn khÝch lao ®éng tÝch cùc trong c«ng viÖc, th× c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn lîi Ých vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng nh»m ph¸t huy sù s¸ng t¹o trong lao ®éng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt, t¨ng lîi nhuËn còng ph¶i ®­îc Doanh nghiÖp quan t©m thùc hiÖn tèt. §©y lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng t¸c t¹o ®éng lùc trong lao ®éng ë Doanh nghiÖp. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p hay nãi ®óng h¬n lµ mét sè ý kiÕn ®ãng gãp trong vÊn ®Ò t¹o ®éng lùc nãi chung vµ c«ng t¸c tr¶ c«ng lao ®éng nãi riªng nh»m ®éng viªn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao, bëi kh«ng ph¶i lóc nµo ng­êi ta còng lµm viÖc chØ v× tiÒn. Theo ®ã cã thÓ cho r»ng t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i vµ m«i tr­êng lµm viÖc tèt lµ ®iÒu kiÖn cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi sù h¨ng say trong c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng­êi thî trong s¶n xuÊt. Tõ ®ã tæ chøc Doanh nghiÖp cã thÓ khuyÕn khÝch ®­îc tÝnh s¸ng t¹o cña mçi con ng­êi nh»m ®¹t ®­îc n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao h¬n. II.3. Vai trß môc ®Ých vµ ý nghÜa cña t¹o ®éng lùc II.3.1.Vai Trß Cña T¹o §éng Lùc. Vai trß cña ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc ®­îc xÐt trªn c¶ 3 khÝa c¹nh: ng­êi lao ®éng, doanh nghiÖp, vµ c¶ x· héi ®Òu v« cïng quan träng. XÐt vÒ ng­êi lao ®éng : §ã lµ viÖc t¨ng thªm thu nhËp, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng, bï ®¾p c¸c hao phÝ lao ®éng mµ ng­êi lao ®éng ®· bá ra kh«ng ngõng ph¸t triÓn hoµn thiÖn c¸ nh©n, t¹o c¬ héi thuËn lîi cho c¸c c¸ nh©n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi. XÐt vÒ Doanh nghiÖp: Nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Doanh nghiÖp trong viÖc khai th¸c tèt nguån lùc s½n cã cña m×nh. Sö dông hiÖu qu¶ cña nã ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt, c¬ së kü thuËt, gi¶m chi phÝ lao ®éng sèng trong s¶n phÈm, qua ®ã gi¶m gÝa thµnh, gi¸ b¸n s¶n phÈm, thóc ®Èy c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng. XÐt vÒ mÆt x· héi: khi ®éng lùc ®­îc t¹o cho ng­êi lao ®éng lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng x· héi t¨ng lªn, tõ ®ã nÒn kinh tÕ x· héi sÏ t¨ng tr­ëng theo. §ång thêi con ng­êi khi ®ã sÏ c¶m thÊy yªu thÝch lao ®éng, c¶m thÊy vui khi ®­îc lao ®éng. §iÒu ®ã chøng tá x· héi ®· v¨n minh h¬n vµ ph¸t triÓn h¬n. II.3.2. Môc §Ých Cña C«ng T¸c T¹o §éng Lùc. XÐt vÒ chøc n¨ng th× t¹o ®éng lùc lµ chøc n¨ng cña qu¶n lý con ng­êi, mµ qu¶n lý con ng­êi l¹i lµ mét chøc n¨ng cña qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Do ®ã môc ®Ých cña t¹o ®éng lùc còng chÝnh lµ môc ®Ých chung cña doanh nghiÖp vÒ qu¶n lý lao ®éng. Môc ®Ých quan träng nhÊt cña t¹o ®éng lùc lµ sö dông mét c¸ch hîp lý nguån lao ®éng, khai th¸c mét c¸ch hiÖu qu¶ nguån lùc con ng­êi nh»m kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña doanh nghiÖp. Trong c¸c doanh nghiÖp th× nguån lùc con ng­êi lµ mét bé phËn quan träng cña s¶n xuÊt, nã võa ®ãng vai trß lµ chñ thÓ cña s¶n xuÊt nh­ng ®ång thêi l¹i lµ kh¸ch thÓ chÞu t¸c ®éng cña ng­êi qu¶n lý. Nguån lùc con ng­êi võa lµ tµi nguyªn cña doanh nghiÖp nh­ng ®ång thêi còng t¹o nªn mét kho¶n chi phÝ lín cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo mµ cã biÖn ph¸p sö dông hiÖu qu¶ nguån lùc lao ®éng th× sÏ kÐo theo ®­îc hiÖu qu¶ trong sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ tiÕt kiÖm vËt liÖu, gi¶m ®­îc chi phÝ tõ ®ã hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ cao h¬n. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cßn nh»m môc ®Ých thu hót vµ g¾n bã ng­êi lao ®éng víi doanh nghiÖp. Bëi v× khi ng­êi lao ®éng cã ®éng lùc lµm viÖc th× hä sÏ h¨ng say víi c«ng viÖc, víi nghÒ, víi doanh nghiÖp. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ kh«ng chØ ng­êi lao ®éng g¾n bã víi doanh nghiÖp mµ c¶ nh÷ng ng­êi kh¸c còng muèn lµm viÖc cho doanh nghiÖp. II.3.3. ý NghÜa Cña C«ng T¸c T¹o §éng Lùc Lao §éng. §èi víi phßng qu¶n lý lao ®éng, nã lµ ho¹t ®éng gióp cho c«ng t¸c tuyÓn mé, tuyÓn chän tèt h¬n, c«ng t¸c ph©n c«ng, hiÖp t¸c lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n, c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ®­îc thuËn lîi h¬n. §èi víi c¸c mÆt kh¸c cña doanh nghiÖp nh­ an toµn lao ®éng, an ninh trËt tù, v¨n ho¸ liªn doanh liªn kÕt, qu¶n lý vËt t­, thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt...th× khi cã ®éng lùc trong lao ®éng nã sÏ t¹o nªn h­ng phÊn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. Hä sÏ cè g¾ng thùc hiÖn tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, c¶i tiÕn kü thuËt, ph¸t huy s¸ng kiÕn...®ãng gãp søc m×nh vµo x©y dùng tæ chøc doanh nghiÖp ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n. Ch­¬ng III: x©y dùng chÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý ®Ó t¹o ®éng lùc lao ®éng. III.1. mét sè gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng mét hÖ thèng tr¶ c«ng lao ®éng hîp lý. III.1.1. Sù CÇn ThiÕt Ph¶i X©y Dùng Mét HÖ Thèng Tr¶ C«ng Lao §éng Hîp Lý. Môc tiªu lín nhÊt cña mét hÖ thèng tr¶ c«ng lao ®éng hîp lý vµ hiÖu qu¶ lµ nh»m thu hót, duy tr× vµ mét ®éi ngò lao ®éng cã chÊt l­îng cao. TiÒn l­¬ng lµ kho¶n thu nhËp chñ yÕu cña ng­êi lao ®éng dïng ®Ó ®¶m b¶o cho cuéc sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh hä, song còng lµ kho¶n chi phÝ cÊu thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. V× vËy lùa chän h×nh thøc tr¶ l­¬ng, chÕ ®é tr¶ l­¬ng hîp lý kh«ng chØ ®¶m b¶o tr¶ ®óng, tr¶ ®ñ tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng, g¾n tiÒn l­¬ng víi kÕt qu¶ lao ®éng thùc tÕ cña mçi lao ®éng mµ cßn ph¶i kh«ng ®Ó v­ît qu¸ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. TiÒn l­¬ng ®­îc chi tr¶ hîp lý sÏ trë thµnh mét ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy mçi lao ®éng h¨ng say, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt vµ tõ ®ã c¶m thÊy g¾n bã víi doanh nghiÖp yªu thÝch c«ng viÖc cña m×nh. C«ng t¸c tr¶ l­¬ng ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ lµ c¬ së cho c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­: c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý lao ®éng, h¹ch to¸n chi phÝ... ®­îc thùc hiÖn tèt h¬n. Tr¶ l­¬ng hîp lý gióp cho DN cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt nh­ng vÉn thu ®­îc lîi nhuËn cao. Bëi khi tr¶ l­¬ng ®· trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n th× n¨ng suÊt cña hä sÏ t¨ng lªn lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh còng t¨ng lªn. §iÒu ®ã thùc sù cã ý nghÜa ®èi víi c¸c DN s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp ë n­íc ta khi mµ hä vÉn ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ ®¸ng ra hä cÇn ph¶i gi÷ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay. V× thÕ cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c m« t¶ c«ng viÖc nh»m ph©n ®Þnh râ rµng chøc n¨ng nhiÖm vô cho tõng vÞ trÝ c«ng viÖc, ®ång thêi hoµn thiÖn viÖc ®¸nh gi¸ c¸c c«ng viÖc vµ ph©n lo¹i chóng. Song song víi nã lµ ph¶i lµm tèt c¸c c«ng t¸c ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc ®Ó tiÕn tíi hoµn thiÖn qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh l­¬ng cho tõng c¸ nh©n ng­êi lao ®éng . III.1.2 . C¸c Gi¶i Ph¸p §Ó X©y Dùng Mét HÖ Thèng Tr¶ C«ng Lao §éng Hîp Lý. III.1.2.1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸. Tøc lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó sau ®ã x¸c ®Þnh cã bao nhiªu c«ng viÖc vµ tiÕn hµnh s¾p xÕp tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trong tæ chøc theo tõng lo¹i trªn c¬ së hoµn thiÖn viÖc ph©n ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cho tõng vÞ trÝ c«ng viÖc (nh»m môc ®Ých gi¶i thÝch cho ng­êi lao ®éng hiÓu ®­îc c«ng viÖc hä s¾p ph¶i lµm vµ ®iÒu ®ã liªn quan ®Õn thu nhËp cña hä). Tõ ®ã tiÕn hµnh s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc theo tõng lo¹i h¹ng nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nµy sÏ lµ c¬ së ®Ó tÝnh møc l­¬ng c¬ b¶n cho tõng vÞ trÝ c«ng viÖc. ViÖc hoµn thiÖn ph­¬ng thøc ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc lµ rÊt cÇn thiÕt bëi nã nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ ®óng, chÝnh x¸c nh÷ng ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng. Trªn c¬ së ®ã ®Ó tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng phï hîp. Cïng mét vÞ trÝ c«ng viÖc, cïng mét møc l­¬ng c¬ b¶n, cïng tr×nh ®é, cïng kinh nghiÖm, cïng th©m niªn c«ng t¸c nh­ng nÕu kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc kh¸c nhau th× l­¬ng ®­îc h­ëng ph¶i kh¸c nhau t­¬ng øng. NghÜa lµ t¸c dông cña viÖc ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc lµ nh»m c¸ thÓ ho¸ l­¬ng cña mçi ng­êi lao ®éng. C¸ thÓ ho¸ l­¬ng cña ng­êi lao ®éng lµ mét c«ng cô ®Ó n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®ång thêi còng ®¸p øng nguyÖn väng cña hä bëi c¸ thÓ ho¸ l­¬ng mét c¸ch hîp lý vµ c«ng b»ng sÏ khuyÕn khÝch ng­êi ®¹t l­¬ng cao h¬n tiÕp tôc cè g¾ng, cßn ng­êi ch­a cã l­¬ng cao sÏ c¹nh tranh ®Ó l­¬ng cña m×nh cao h¬n. Sö dông chÕ ®é tr¶ l­¬ng cho nguêi lao ®éng hîp lý sÏ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n vµ c«ng t¸c tr¶ c«ng lao ®éng ®­îc tiÕn hµnh c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶ h¬n. Trong l­¬ng lu«n tån t¹i hai phÇn: + PhÇn l­¬ng c¬ b¶n (cè ®Þnh) sÏ t¹o t©m lý yªn t©m cho ng­êi lao ®éng, hä sÏ c¶m thÊy cuéc sèng cña hä ®­îc ®¶m b¶o nÕu nh­ c«ng viÖc cña hä vÉn ®Òu ®Æn (nÕu l­¬ng cña ng­êi lao ®éng thÊp do hä kh«ng cã viÖc lµm th× ®©y lµ mét vÊn ®Ò kh¸c cña doanh nghiÖp chø kh«ng ph¶i vÝ ng­êi lao ®éng lµm viÖc kh«ng tèt, do ®ã phÇn l­¬ng c¬ b¶n tÝnh theo ngµy c«ng lao ®éng vÉn ®­îc ®¶m b¶o). + PhÇn l­¬ng biÕn ®æi theo hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cè g¾ng, nç lùc lµm viÖc ®Ó cã møc thu nhËp cao h¬n v× khi ®ã hä sÏ thÊy m×nh cã tr¸ch nhiÖm nhiÒu h¬n ®èi víi viÖc lµm vµ thu nhËp cña m×nh. III.1.2.2. X©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng l­¬ng c¬ b¶n hîp lý. L­¬ng c¬ b¶n lµ phÇn l­¬ng ®­îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ mäi ng­êi lao ®éng trong biªn chÕ cña tæ chøc hoÆc hîp ®ång (trõ nh÷ng ®èi t­îng hîp ®ång theo mïa vô hoÆc hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ l­¬ng sÏ lµ l­¬ng theo tho¶ thuËn). VËy ph¶i x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo cho hîp lý tû lÖ gi÷a l­¬ng c¬ b¶n vµ l­¬ng biÕn ®æi, bëi ®iÒu ®ã cã ý nghÜa nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt môc ®Ých trong c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. Muèn thÕ cã nghÜa lµ l­¬ng c¬ b¶n ph¶i gi÷ mét tû lÖ võa ®ñ ®Ó khiÕn ng­êi lao ®éng yªn t©m æn ®Þnh lµm viÖc. PhÇn l­¬ng biÕn ®æi sÏ cã t¸c dông khuyÕn khÝch hä lµm viÖc tÝch cùc trong c«ng viÖc. NÕu l­¬ng c¬ b¶n chiÕm tû träng nhá kh«ng ®ñ ®Ó t¹o t©m lý æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng, l­¬ng biÕn ®æi qu¸ lín sÏ t¹o nh÷ng c¹nh tranh kh«ng ®¸ng cã gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng. Ng­îc l¹i l­¬ng c¬ b¶n qu¸ lín khiÕn phÇn l­¬ng biÕn ®æi kh«ng ph¸t huy ®­îc t¸c dông cña nã. L­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng ®­îc tÝnh c¨n cø vµo vÞ trÝ c«ng viÖc vµ tr×nh ®é cña ng­êi gi÷ vÞ trÝ ®ã, bªn c¹nh ®ã cã tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè nh­ th©m niªn, kinh nghiÖm, tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng ®Ó ®¶m b¶o sù c«ng b»ng trong ®¸nh gi¸ nh÷ng ®ãng gãp cña c¸ nh©n- ng­êi lao ®éng ®èi víi tæ chøc. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c vÞ trÝ gièng nhau sÏ ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÓm ph©n tÝch c«ng viÖc b»ng nhau, tõ ®iÓm ®ã suy ra møc l­¬ng c¬ b¶n ®¸ng ra ph¶i b»ng nhau. Nh­ng khi xÐt thªm nh÷ng yÕu tè nh­ th©m niªn, kinh nghiÖm hay b»ng cÊp sÏ thùc hiÖn c¸ thÓ ho¸ l­¬ng c¬ b¶n. §iÒu ®ã hoµn toµn hîp lý bëi cïng mét vÞ trÝ nh­ nhau nh­ng víi ng­êi cã tr×nh ®é kh¸c nhau, ®ãng gãp cho Doanh nghiÖp kh¸c nhau th× ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau, cßn hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ ®­îc tÝnh trong phÇn l­¬ng biÕn ®æi. Tuy nhiªn c¸ thÓ ho¸ l­¬ng c¬ b¶n còng ph¶i hîp lý ®Ó kh«ng g©y ra nh÷ng chªnh lÖch qu¸ lín dÉn ®Õn ph¶n t¸c dông cña viÖc c¸ thÓ ho¸ l­¬ng. Nh­ thÕ cã nghÜa lµ møc c¸ thÓ ho¸ l­¬ng c¨n cø vµo yÕu tè th©m niªn hay b»ng c¾p chØ chiÕm mét tû lÖ võa ph¶i. Cßn hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ ®­îc tÝnh trong phÇn l­¬ng biÕn ®æi ®ñ lín ®Ó ®¸nh gi¸ c«ng b»ng cho ng­ê× lao ®éng trÎ, th©m niªn c«ng t¸c Ýt nÕu anh ta lµm viÖc thùc sù cã hiÖu qu¶ cao h¬n lao ®éng cã th©m niªn l©u n¨m. III.1.2.3. X©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng l­¬ng biÕn ®æi. §­îc tÝnh trªn c¬ së kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. Vµ vÊn ®Ò quan träng ë ®©y lµ ®­a ra c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ sao cho hîp lý vµ ®Þnh l­îng chóng nh­ thÕ nµo ®Ó b¶o ®¶m møc l­¬ng ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc ph¶n ¸nh ®óng nh÷ng ®ãng gãp vµ nç lùc cña hä. MÆt kh¸c thêi h¹n ®¸nh gi¸ l­¬ng biÕn ®æi còng cÇn ph¶i l­u ý bëi nã gi÷ mét vai trß quan träng trong hiÖu qu¶ cña hÖ thèng l­¬ng. NÕu thêi h¹n qu¸ ng¾n, c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc ch­a kÞp thèng kª hoÆc kh«ng cã nh÷ng biÕn ®æi quan träng ng­êi ®¸nh gi¸ dÔ bá qua hoÆc thùc hiÖn mét c¸ch qua loa viÖc ®¸nh gi¸. Nh­ vËy môc ®Ých cña viÖc ®¸nh gi¸ sÏ kh«ng cßn n÷a. III.1.2.4. C¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c trong tr¶ c«ng lao ®éng . X©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng tr¶ l­¬ng c¬ b¶n vµ l­¬ng biÕn ®æi ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c sau. Yªu cÇu: HÖ thèng tiÒn l­¬ng cña doanh nghiÖp ph¶i lu«n tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ mÆt ph¸p luËt vµ ph¶i thÓ hiÖn tÝnh c«ng b»ng trong tr¶ l­¬ng. Tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn, ph¶i c¨n cø vµo n¨ng lùc vµ sù cè g¾ng cïng nh÷ng ®ãng gãp cña nh©n viªn ®èi víi ho¹t ®éng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, cã h­íng tíi n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc . Trong c¬ cÊu tiÒn l­¬ng nªn cã phÇn cøng (æn ®Þnh), vµ phÇn mÒm (linh ho¹t) ®Ó cã thÓ dÔ dµng ®iÒu chØnh khi cã sù thay ®æi c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn sù tr¶ c«ng lao ®éng . C¸ch tÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, râ rµng ®Ó mäi ng­êi ®Òu hiÓu vµ cã thÓ tÝnh to¸n, kiÓm tra ®­îc tiÒn l­¬ng cña m×nh.( TrÇn Kim Dung , Gi¶ng viªn §HKT TP Hå ChÝ Minh. Qu¶n trÞ nh©n sù 1992 ) Nguyªn t¾c tr¶ c«ng lao ®éng : C«ng t¸c tiÒn l­¬ng lµ mét c«ng t¸c bao gåm tæng hîp c¸c yÕu tè, biÖn ph¸p nh»m ®¶m b¶o tiÒn c«ng cho ng­êi lao ®éng phï hîp víi sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng cña hä trªn c¬ së ®ã t¹o nªn sù quan t©m vËt chÊt cña ng­êi lao ®éng ®èi víi kÕt qu¶ lao ®éng cña m×nh. §Ó tiÕn hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tr¶ c«ng lao ®éng sao cho cã hiÖu qu¶ cao vµ ph¸t huy ®­îc nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña tiÒn c«ng, viÖc tr¶ c«ng lao ®éng cÇn dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n sau. + TiÒn l­¬ng ph¶i ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. §iÒu nµy b¾t nguån tõ b¶n chÊt tiÒn l­¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng. TiÒn l­¬ng lµ thu nhËp chñ yÕu cña ng­êi lao ®éng. Bëi vËy ®é lín cña tiÒn l­¬ng kh«ng nh÷ng ph¶i ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng søc lao ®éng c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng cña ng­êi lao ®éng mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o nu«i sèng c¶ gia ®×nh hä. H¬n n÷a, ®Ó x· héi ph¸t triÓn th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i diÔn ra liªn tôc nh»m t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®¸p øng cho sù tån t¹i cña x· héi. Do ®ã søc lao ®éng - yÕu tè cÊu thµnh c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®­îc sö dông vµ t¸i t¹o liªn tôc. + TiÒn l­¬ng ph¶i dùa trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a ng­êi cã søc lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng. Song møc ®é tiÒn l­¬ng lu«n lín h¬n hoÆc b»ng chÊt l­îng tèi thiÓu (tøc sè tiÒn tr¶ cho lo¹i lao ®éng ®¬n gi¶n nhÊt trong x· héi). Nguyªn t¾c nµy b¾t nguån tõ ph¸p lÖnh hîp ®ång lao ®éng nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng . + TiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng ph¶i phô thuéc vµo hiÖu qu¶ ho¹t ®éng lao ®éng cña ng­êi lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn t¾c nµy b¾t nguån tõ mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, trong ®ã s¶n xuÊt ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. + TiÒn c«ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c: Tr¶ c«ng ngang nhau cho lao ®éng nh­ nhau. §©y lµ mét nguyªn t¾c c¬ b¶n rÊt khã cã thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c. Nã dïng th­íc ®o hao phÝ lao ®éng ®Ó ®¸nh gi¸ so s¸nh vµ thùc hiÖn tr¶ l­¬ng. Nguyªn t¾c nµy thÓ hiÖn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng mét c¸ch c«ng b»ng cho mäi lao ®éng. Ng­êi sö dông lao ®éng kh«ng ®­îc tr¶ c«ng lao ®éng ë møc thÊp h¬n møc l­¬ng tèi thiÓu do nhµ n­íc quy ®Þnh, vµ víi c«ng viÖc nh­ nhau, hoµn toµn trong thêi gian nh­ nhau, hiÖu qu¶ nh­ nhau th× ph¶i ®­îc tr¶ c«ng ngang nhau kh«ng ph©n biÖt giíi tÝnh tuæi t¸c d©n téc, lµm cho ng­êi lao ®éng ®­îc hµi lßng víi kÕt qu¶ cña m×nh vµ xo¸ ®i nh÷ng bÊt hîp lý, ®iÒu nµy khuyÕn khÝch rÊt lín ®èi víi ng­êi lao ®éng. + Tr¶ c«ng lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh h¬n tiÒn l­¬ng b×nh qu©n. §©y lµ nguyªn t¾c quan träng, v× vËy nÕu kh«ng tu©n theo nguyªn t¾c nµy th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ cã kh¶ n¨ng tÝch luü tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt më réng. MÆt kh¸c ®Ó nh»m thùc hiÖn yªu cÇu cña t¸i s¶n xuÊt më réng, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé x· héi, gi÷a ®¸p øng nhu cÇu tr­íc m¾t víi ch¨m lo lîi Ých l©u dµi. Thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy cÇn g¾n chÆt tiÒn l­¬ng víi n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ thóc ®Èy mäi ng­êi khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña m×nh ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. + Tr¶ c«ng lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý vÒ tiÒn l­¬ng gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cô thÓ lµ tr¶ l­¬ng cao h¬n cho nh÷ng ng­êi lao ®éng lµnh nghÒ mét c¸ch thÝch ®¸ng sÏ khuyÕn khÝch hä n©ng cao tay nghÒ vµ lµm cho sè l­îng c«ng nh©n lµnh nghÒ t¨ng cao, do vËy tiÒn l­¬ng b×nh qu©n lµ kh¸c nhau. §iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c nhau, do ®ã tæn hao n¨ng l­îng kh¸c nhau nªn ph¶i ®­îc tr¶ c«ng kh¸c nhau. Nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nÆng nhäc tæn hao nhiÒu n¨ng l­îng ph¶i ®­îc tr¶ l­¬ng cao h¬n so víi nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng ®Ó bï ®¾p l¹i søc lao ®éng ®· hao phÝ. Bªn c¹nh ®ã sù ph©n bæ khu vùc s¶n xuÊt cña mçi ngµnh nghÒ lµ kh¸c nhau nªn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n kh¸c nhau do ®iÒu kiÖn sinh ho¹t chªnh lÖch, gi¸ c¶ hµng ho¸, nhu cÇu vÒ lao ®éng kh¸c nhau. H¬n n÷a trong thêi kú x©y dùng nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa c¸c ngµnh chñ yÕu quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n cÇn ®­îc ®¶m b¶o tiÒn l­¬ng cao h¬n. Tuy nhiªn quy ®Þnh cña mçi ngµnh kh«ng ph¶i lµ cè ®Þnh gièng nhau mµ thay ®æi theo nhu cÇu vÒ søc lao ®éng vµ tÇm quan träng cña c¸c ngµnh trong tõng thêi kú. + Tr¶ c«ng lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o c©n b»ng trong chi tr¶: Nguyªn t¾c nµy nãi lªn sù dao ®éng cïng chiÒu gi÷a kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp víi tiÒn l­¬ng chi tr¶ cho ng­êi lao ®éng. NÕu kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tèt, lîi nhuËn t¨ng lªn th× tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng còng ph¶i ®­îc t¨ng lªn. Cã nh­ vËy th× ng­êi lao ®éng míi thÊy ®­îc c«ng søc hä ®ãng gãp vµo Doanh nghiÖp còng nh­ thµnh tÝch lao ®éng cña m×nh ®¹t ®Õn ®©u vµ ®­îc ®Òn ®¸p nh­ thÕ nµo. §iÒu nµy sÏ gióp hä ngµy cµng phÊn ®Êu lµm viÖc tèt h¬n ®Ó ®¹t n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao h¬n. Song bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt kÕt hîp víi gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho ng­êi lao ®éng . III.1.2.5. T¹o ®éng lùc b»ng c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cña Doanh nghiÖp. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cña ng­êi lao ®éng chñ yÕu lµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp vµ c¸c kho¶n th­ëng ,ngoµi ra cã thÓ kÓ ®Õn h×nh thøc chia l·i cho CBCNV. §èi víi c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp ®Òu ®­îc Doanh nghiÖp thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Cßn ®èi víi viÖc chia th­ëng cho ng­êi lao ®éng trong Doanh nghiÖp (c¸c h×nh thøc gåm cã: th­ëng s¸ng kiÕn, th­ëng v­ît chØ tiªu, th­ëng lao ®éng tèt liªn tôc, th­ëng ttÕt vµ c¸c dÞp lÔ kh¸c...) ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: V× vËy nghiªn cøu vÊn ®Ò tr¶ th­ëng nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt còng lµ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng­êi lµm l­¬ng, th­ëng. §èi víi Doanh nghiÖp nªn cã sù kÕt hîp gi÷a viÖc tr¶ th­ëng s¸ng kiÕn vµ th­ëng v­ît møc vµo l­¬ng, song còng ph¶i cã nh÷ng kho¶n tiÒn th­ëng riªng ®èi víi nh÷ng ng­êi cã nhiÒu thµnh tÝch næi bËt trong lÜnh vùc nµy vµo nh÷ng dÞp nh­ tæng kÕt n¨m hay nh÷ng dÞp lÔ tÕt... III.1.2.6. T¹o ®éng lùc trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng vµ c¸c h×nh thøc khen th­ëng . C«ng t¸c ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng lµ mét c«ng t¸c ph¶i thùc sù kh¸ch quan vµ c«ng b»ng trong ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng cña mçi c¸ nh©n ng­êi lao ®éng. §Æc biÖt ë ®©y ®­¬ng nhiªn cã sù so s¸nh gi÷a ng­êi nµy víi ng­êi kh¸c. Mét sù ®¸nh gi¸ lao ®éng c¶m tÝnh cña ng­êi l·nh ®¹o, kh«ng dùa trªn mét tiªu chuÈn nµo sÏ lµm r¹n nøt sù ®oµn kÕt vµ ph¸ vì nhanh chãng khèi thèng nhÊt lµ tËp thÓ nh÷ng ng­êi lao ®éng(7 Qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn TËp 1 – Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n 1997. ). ë ph­¬ng t©y tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng lµ hai kho¶n dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng cña «ng chñ ®èi víi mçi c¸ nh©n ng­êi lao ®éng. ViÖc c©n nh¾c bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, hoÆc cho th«i viÖc còng vËy. HÖ thèng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng vµ th­ëng bªn ngoµi cã vÎ æn tho¶ v× ai biÕt viÖc cña ng­êi nÊy nh­ng thùc sù nã kh«ng kÝch thÝch lao ®éng tËp thÓ, kh«ng t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng, còng kh«ng g¾n con ng­êi víi viÖc cña m×nh lµm, quan hÖ ®ã chØ thÓ hiÖn b»ng ®ång l­¬ng ®­îc «ng chñ tr¶ hµng th¸ng. Ai còng vËy nhÊt lµ ng­êi lao ®éng hä lu«n muèn r»ng viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng ph¶i c«ng b»ng vµ c«ng khai, chÝnh x¸c cµng tèt. V× thÕ ®ßi hái ph¶i cã tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ¸p dông thèng nhÊt cho mét tËp thÓ. ë n­íc ta hiÖn nay viÖc th­ëng vÒ kÕt qu¶ lao ®éng ë c¸c Doanh nghiÖp vµ xÝ nghiÖp vÉn chñ yÕu b»ng tiÒn. Nh­ng th­ëng b»ng tiÒn kh«ng ph¶i lµ biÖn ph¸p duy nhÊt cã t¸c dông vµ xem xÐt c¸c nhu cÇu cña con ng­¬×. V× thÕ ta cã thÓ ¸p dông mét h×nh thøc ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt mµ NhËt B¶n ®· ¸p dông. §ã lµ viÖc tæ chøc c¸c nhãm chÊt l­îng. Trong c¸c ho¹t ®éng cña nhãm chÊt l­îng, ng­êi ta ®Ò cao nh÷ng ng­êi lµm viÖc s¸ng t¹o vµ cã chÊt l­îng cao. H×nh thøc ®Ò cao kh«ng chØ sö dông nh÷ng lîi Ých vËt chÊt mµ cßn lµ danh dù cña con ng­êi lµm sao cho mäi ng­êi coi träng hiÖu qu¶ chÊt l­îng s¶n phÈm, vµ ai lµm ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao sÏ ®­îc coi träng thùc sù. Muèn vËy chóng ta ph¶i t¹o ra ®éng c¬ thóc ®Èy hä lµm viÖc. §ã chÝnh lµ danh dù lµ sù t«n träng mµ x· héi dµnh cho hä. §©y lµ nhu cÇu x· héi rÊt quan träng mµ kh«ng ph¶i ai còng ®¹t ®­îc. C¸i thÓ hiÖn danh dù cho ng­êi lao ®éng chÝnh lµ viÖc khen tÆng nh÷ng b»ng khen, nh÷ng danh hiÖu lao ®éng vµ nh÷ng ng­êi ®¹t ®­îc nh÷ng b»ng khen nh÷ng danh hiÖu ®ã ph¶i thùc sù ®­îc t«n träng sïng b¸i vµ kÝnh nÓ. Cã nh­ vËy míi khuyÕn khÝch ®­îc sù s¸ng t¹o trong lao ®éng vµ t¹o ®éng lùc khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc víi hiÖu qu¶ cao h¬n vµ chÊt l­îng tèt h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì Doanh nghiÖp ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh cña m×nh trong thêi buæi kinh doanh ngµy cµng c¹nh tranh gay g¾t nh­ ngµy nay. kÕt luËn Ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc trong lao ®éng hiÖn nay ®ang ngµy cµng trë thµnh vÊn ®Ò kh¸ quan träng vµ cã ý nghÜa lín ®èi víi bÊt kú mét tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo. Bëi c«ng t¸c nµy ®em l¹i nh÷ng lîi Ých to lín, ®©y lµ vÊn ®Ò mµ nhiÒu nhµ qu¶n lý trong vµ ngoµi n­íc ®ang ngµy cµng l­u t©m ®Õn. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý lao ®éng lµ ph¶i biÕt t×m ra ®éng lùc vµ thùc hiÖn nã nh­ thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ cao. Trong ho¹t ®éng nµy th× vÊn ®Ò tr¶ c«ng lao ®éng lµ mét c«ng t¸c quan träng nhÊt, bëi tiÒn l­¬ng tiÒn c«ng lµ h×nh thøc ®·i ngé c¬ b¶n nhÊt cã t¸c dông ®éng viªn khuyÕn khÝch tinh thÇn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Do ®ã ®Ó lµm sao x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng tr¶ c«ng lao ®éng hîp lý vµ tæ chøc thùc hiÖn nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m ®éng viªn con ng­êi cèng hiÕn søc m×nh cho tæ chøc. Víi ®Ò tµI: “ChÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý vµ ®éng lùc lao ®éng” em ®· nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò lý luËn cña c«ng t¸c tr¶ c«ng lao ®éng vµ ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng t¹i Doanh nghiÖp, néi dung nghiªn cøu ®· ®­îc thÓ hiÖn trong 3 ch­¬ng cña ®Ò tµi khoa häc. Qua ®©y ta thÊy r»ng ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ ngµy cµng më réng thÞ phÇn cña m×nh, ngoµi chÝnh s¸ch tr¶ c«ng lao ®éng vµ ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng trong Doanh nghiÖp, Doanh nghiÖp ph¶i lu«n chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ b¹n hµng ®Ó t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng khuyÕn khÝch hä lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao, s¶n phÈm cã chÊt l­îng, t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng. §iÒu ®ã sÏ ®­a Doanh nghiÖp ngµy cµng tiÕn nhanh tiÕn m¹nh h¬n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ ngµy nay. Tãm l¹i ®Ó kh¼ng ®Þnh thªm vai trß to lín cña yÕu tè con ng­êi trong sù nghiÖp ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hiÖn nay, chóng ta cµng ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o ®iÒu kiÖn cho con ng­êi ®­îc ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn nh»m khuyÕn khÝch hä ®ãng gãp søc lùc quý gi¸ cña m×nh vµo sù ph¸t triÓn chung cña toµn thÓ x· héi. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay vÊn ®Ò nµy cµng quan träng h¬n, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tr¶ c«ng cho lao ®éng ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch c«ng b»ng, hîp lý. §iÒu ®ã míi cã thÓ ph¸t huy n¨ng lùc cña ng­êi lao ®éng vµo lµm viÖc cho tæ chøc, ®ãng gãp c«ng søc x©y dùng tæ chøc, x©y dùng ®Êt n­íc ngµy cµng ph¸t triÓn trªn con ®­êng mµ §¶ng vµ B¸c Hå ®· lùa chän, ®Æc biÖt trong thêi kú C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ ngµy nay. Do chØ xem xÐt trªn gi¸c ®é kinh tÕ thuÇn tuý nªn chØ tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh kh¸i qu¸t vµ c« ®äng lµ chñ yÕu. V× vËy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em xin bµy tá sù c¶m ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy c« gi¸o, ban chñ nhiÖm Khoa Kinh TÕ Lao §éng Tr­êng §H KTQD ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi khoa häc nµy. §Æc biÖt em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi thÇy gi¸o NguyÔn Huy Trung ®· h­íng dÉn gióp ®ì tËn t×nh cho ®Ò tµi khoa häc ®­îc hoµn thµnh vµ ®Çy ®ñ h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! SV thùc hiÖn: TrÇn ChiÕn Th¾ng Môc lôc. §Ò môc. Trang Lêi nãi ®Çu 1 Néi Dung 3 Ch­¬ng I: C¬ Së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc vµ c¸c yÕu tè t¹o ®éng lùc. 3 I.1. C¸c Kh¸i NiÖm C¬ B¶n. 3 I.1.1. Nhu CÇu Vµ §éng C¬. 3 I.1.2. §éng Lùc. 4 I.1.3. T¹o §éng Lùc Lao §éng. 6 I.2. Mét sè häc thuyÕt vÒ t¹o ®éng lùc. 6 I.2.1. Lý ThuyÕt HÖ Thèng Nhu CÇu Cña Maslow . 6 I.2.2. Häc ThuyÕt VÒ HÖ Thèng Hai YÕu Tè Cña Frederic Herzberg. 7 I.2.3. Mèi Quan HÖ Gi÷a Hai Häc ThuyÕt. 8 Ch­¬ng II: ChÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý vµ vÊn ®Ò t¹o ®éng lùc lao ®éng. 9 II.1. KÝch thÝch vËt chÊt t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. 9 II.1.1. Thï Lao C¬ B¶n 9 II.1.2. KhuyÕn KhÝch. 12 II.1.3. C¸c Ch­¬ng Tr×nh Phóc Lîi Vµ DÞch Vô. 12 II.2. t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng th«ng qua vËt chÊt vµ tinh thÇn. 13 II.2.1. C¬ Së VËt ChÊt. 13 II.2.2. KÝch ThÝch Lao §éng Th«ng Qua Tinh ThÇn. 15 II.2.3. C«ng T¸c Nh»m G¾n KÕt Hai YÕu Tè VËt ChÊt Vµ Tinh ThÇn. 17 II.3. Vai trß môc ®Ých vµ ý nghÜa cña t¹o ®éng lùc 18 II.3.1.Vai Trß Cña T¹o §éng Lùc. 18 II.3.2. Môc §Ých Cña C«ng T¸c T¹o §éng Lùc. 18 II.3.3. ý NghÜa Cña C«ng T¸c T¹o §éng Lùc Lao §éng. 18 Ch­¬ng III: x©y dùng chÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý ®Ó t¹o ®éng lùc lao ®éng. 19 III.1. mét sè gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng mét hÖ thèng tr¶ c«ng lao ®éng hîp lý. 19 III.1.1. Sù CÇn ThiÕt Ph¶i X©y Dùng Mét HÖ Thèng Tr¶ C«ng Lao §éng Hîp Lý. 19 III.1.2 .C¸c Gi¶i Ph¸p §Ó X©y Dùng Mét HÖ Thèng Tr¶ C«ng Lao §éng Hîp Lý. 19 KÕt luËn 25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA083.DOC
Tài liệu liên quan