Đề tài Công tác giám định và bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển

Công tác giám định & bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển MỤC LỤC Lời mở đầu 1 CHƯƠNG I 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG 2 I.Sự cần thiết khách quan và lịch sử phát triển của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu . 2 1.Sự cần thiết khách quan. 2 2.Lịch sử phát triển của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu: 4 2.1.Trên thế giới 4 2.2.ở Việt Nam: 5 II.Đặc điểm của quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá và trách nhiệm của các bên liên quan . 5 1.Đặc điểm của quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá. 5 2.Trách nhiệm của các bên liên quan 6 III.Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu. 9 1.Rủi ro hàng hải và tổn thất : 9 1.1.rủi ro hàng hải: 9 1.2.Tổn thất: 10 3.Điều kiện bảo hiểm : 14 3.1.Điều kiện bảo hiểm C(ICC C) 15 3.2.Điều kiện bảo hiểm B 16 3.3.Điều kiện bảo hiểm A: 17 3.4.Điều kiện bảo hiểm chiến tranh: 17 3.5.Điều kiện bảo hiểm đình công 18 4.Giá trị bảo hiểm .Số tiền bảo hiểm .Phí bảo hiểm 18 4.1.Giá trị bảo hiểm : 18 4.2.Số tiền bảo hiểm : 19 4.3.Phí bảo hiểm : 19 IV.Công tác giám định và bồi thường trong Bảo Hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu. 21 1.Vai trò của công tác giám định và bồi thường : 21 2.Quy trình giám định tổn thất hàng hoá: 22 2.1.Giám định tổn thất hàng hoá 22 2.2.Đối tượng của công tác giám định hàng tổn thất 22 2.2.1.Người vận chuyển: 22 2.2.2.Công ty bảo hiểm : 23 2.2.3.Chủ hàng ngoại thương(hoặc người đại lý uỷ thác) 23 2.2.4.Người xếp dỡ(Ga,cảng): 23 3.Các bước tiến hành giám định tổn thất hàng hoá 23 3.1. Nhận giấy yêu cầu giám định : 23 3.2.Công tác chuẩn bị : 24 3.2.1.Ngiên cứu giấy tờ: 24 3.2.2.Điều tra tìm hiểu: 25 3.2.3.Tới địa điểm giám định 25 4.Xác định mức độ hàng tổn thất : 25 4.1.Xác định mức độ hàng tổn thất về lượng : 25 4.1.1.Xác định khối lượng hàng bị tổn thất 26 4.1.2.Xác định mức độ hàng tổn thất về chất : 26 5.Giấy chứng nhận giám định 26 5.1.Định nghĩa: 26 5.2.Yêu cầu: 26 5.2.1.Về hình thức: 27 5.2.2.Nội dung: 27 3.Quy trình giải quyết bồi thường: 28 3.1.Khiếu nại đòi bồi thường : 28 3.1.1.Hồ sơ khiếu nại: 28 3.1.2.Thời hạn khiếu nại : 29 3.2.Bồi thường tổn thất: 29 3.2.1.Nguyên tắc tính toán tiền bồi thường tổn thất : 29 3.2.2.Cách tính toán,bồi thường tổn thất : 30 CHƯƠNG II 32 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI PJICO. 32 I.Giới thiệu chung về công ty cổ phần bảohiểmPETROLIMEX(PJICO). 32 1.Giới thiệu về công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX: 32 2.Quá trình phát triển của công ty: 36 3.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX(PJICO ). 39 II.Khái quát về thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 43 1.Đánh giá chung về thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở Việt Nam. 43 III.Công tác giám định hàng hoá : 44 1.Thị trường giám định hàng hoá tại Việt Nam : 44 2.Quy trình giám định và bồi thường hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển tại PJICO : 46 3.Thực trạng công tác giám định nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển tại PJICO . 50 4.Thực trạng công tác bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chhuyển bằng đường biển ở PJICO . 52 IV.Kết quả và hiệu quả nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK tại PJICO 60 1.Kết quả: 60 2.Hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại PJICO . 62 CHƯƠNG III 65 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO 65 I.Xu hướng phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển của việt nam trong thời gian tới: 65 II.Định hướng phát triển của PJICO 67 II.Một số kiến nghị : 68 1.Về phía công ty bảo hiểm : 68 1.1Công tác giám định bồi thường: 68 1.1.1Giải quyết bồi thường .68 1.1.2.Đào tạo và nâng cao trình độ của cán bộ và nhân viên trong công ty: 69 1.1.3.Một số vấn đề khác: 71 2.Kiến nghị đối với nhà nước. 72 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆUTHAM KHẢO 80

doc79 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 858 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác giám định và bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng tæn thÊt hîp lý, ®iÒu nµy ®· gi¶i quyÕt ®­îc kh«ng Ýt khã kh¨n ,båi th­êng mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c. S¬ ®å quy tr×nh gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng tæn thÊt hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i PJICO : 2.1.NhËn hå s¬ khiÕu n¹i Gåm 2 b­íc sau: B­íc 1:NhËn hå s¬- Hå s¬ chøng tõ khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng gåm: -Hîp ®ång b¶o hiÓm & giÊy ®iÒu kho¶n bæ sung nÕu cã (b¶n gèc) -Kh¸ng nghÞ hµng h¶i cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng n¬i x¶y ra tæn thÊt hoÆc n¬i c¶ng ®Õn ®Çu tiªn nÕu sù cè x¶y ra trªn ®­êng hµnh tr×nh ë ngoµi kh¬i. -VËn ®¬n ®­êng biÓn (b¶n gèc) -Ho¸ ®¬n mua hµng (b¶n gèc) -Biªn b¶n gi¸m ®Þnh cña PJICO ,®¹i lý cña PJICO hoÆc tæ chøc gi¸m ®Þnh ®­îc PJICO uû th¸c ( b¶n gèc) -PhiÕu ®ãng gãi hµng ho¸ (b¶n gèc) -Chøng tõ giao nhËn hµng cña c¶ng hoÆc c¬ quan chøc n¨ng . -GiÊy th«ng b¸o tæn thÊt. -C«ng v¨n khiÕu n¹i cña chñ hµng. -Nh÷ng tµi liÖu liªn quan ®Õn ng­êi thø ba (nÕu tæn thÊt cã liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thø ba). -Ho¸ ®¬n/biªn lai c¸c chi phÝ kh¸c. Ngoµi ra, tuú tõng ttr­êng hîp mµ PJICO yªu cÇu ng­êi khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng ph¶i xuÊt tr×nh mét sè chøng tõ cã liªn quan kh¸c nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh hå s¬ & xem xÐt gi¶i quyÕt båi th­êng mét c¸ch chÝnh x¸c, c«ng b»ng. B­íc 2:KiÓm tra hå s¬: ThÈm ®Þnh xem hå s¬ tren ®· ®Çy ®ñ hîp ph¸p ch­a -KiÓm tra hå s¬ xem cã ®¶m b¶o ®óng thêi h¹n khiÕu n¹i theo quy ®Þnh cña hîp ®ång kh«ng (nÕu thiÕu hå s¬yªu cÇu bæ sung trong vßng 30 ngµy theo hîp ®ång). -Vµo sæ ghi theo thø tù ®Ó tiÖn theo dâi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh. -S¾p xÕp vµ ph©n lo¹i hå s¬ theo thø tù ­u tiªn ®Ó ph©n lo¹i gi¶i quyÕt, hå s¬ s¾p hÕt thêi h¹n theo hîp ®ång, hå s¬ vÒ c¸c vô tæn thÊt lín. -Hå s¬ cßn thiÕu chøng tõ, tµi liÖu cÇn bæ sung thªm th× ph¶i cã v¨n b¶n yªu cÇu bæ sung vµ thêi h¹n bæ sung göi ng­êi khiÕu n¹i. 2.2.XÐt båi th­êng: Gåm 3 b­íc nh­ sau: B­íc 1: X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm båi th­êng cña b¶o hiÓm, cÇn xem xÐt tæn thÊt cã thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña hîp ®ång hay kh«ng, cÇn ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè sau: -Ng­êi khiÕu n¹i cã quyÒn lîi b¶o hiÓm hay kh«ng? -Tæn thÊt x¶y ra cã trong thêi gian hiÖu lùc cña hîp ®ång hay kh«ng? -Tæn thÊt cã vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n riªng hay kh«ng? -Tæn thÊt cã ph¶i do nh÷ng rñi ro lo¹i trõ g©y ra hay kh«ng? -Tr­êng hîp nÕu tæn thÊt khk«ng thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña PJICO th× PJICO sÏ lËp c«ng v¨n göi ng­êi khiÕu n¹i vÒ viÖc tõ chèi båi th­êng vµ kÌm theo lµ c¸c lÝ do tõ chèi båi th­êng. B­íc 2: TÝnh to¸n sè tiÒn båi th­êng. NÕu tæn thÊt thuéc tr¸ch nhiÖm cña b¶o hiÓm th× c¸n bé xÐt båi th­êng ph¶i tÝnh to¸n møc ®é båi th­êng, lµm tê tr×nh ®Ó l·nh ®¹o theo ph©n cÊp båi th­êng xem xÐt vµ cã ý kiÕn vÒ viÖc båi th­êng. B­íc 3:Xem xÐt c¸c chi phÝ kh¸c thuéc tr¸ch nhiÖm cña b¶o hiÓm nh­ chi phÝ ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt, chi phÝ gi¸m ®Þnh, chi phÝ chuyÓn t¶i. Yªu cÇu c¸c lo¹i chi phÝ ph¶i hîp lÝ vµ trong tr­êng hîp ®Æc biÖt ph¶i cã sù tho¶ thuËn vµ cho phÐp cña PJICO . 2.3.Tr×nh l·nh ®¹o: -Lµm tê tr×nh ph©n tÝch râ nguyªn nh©n tæn thÊt, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña b¶o hiÓm vµ c¸ch tÝnh sè tiÒn båi th­êng, nªu râ c¸c lÝ do chÊp nhËn båi th­êng hoÆc tõ chèi båi th­êng. Lý do t¨ng hoÆc gi¶m sè tiÒn boßi th­êng so víi sè tiÒn khiÕu n¹i ­íc tÝnh cña chñ hµng. §Ò nghÞ båi th­êng b¨ng ®ång ViÖt Nam hay ®ång ngo¹i tÖ. -§èi víi nh÷ng vô tæn thÊt lín, phøc t¹p sau khi ®· dù th¶o xong tê tr×nh cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn cho bé phËn ph¸p chÕ, kÕ to¸n tµi vô, qu¶n lÝ nghiÖp vô vµ thÞ tr­êng tham gia ý kiÕn tr­íc khi ®­a tr×nh duyÖt víi l·nh ®¹o. -Nghiªn cøu l¹i ý kiÕn cña l·nh ®¹o sau khi tr×nh duyÖt. Cã thÓ bæ sung ý kiÕn hoÆc c¸c giÊy tê cÇn thiÕt nÕu cÇn, so¹n th¶o c«ng v¨n göi ng­êi khiÕu n¹i th«ng b¸o sè tiÒn båi th­êng hay tõ chèi båi th­êng. -TÊt c¶ hå s¬ khiÕu n¹i ph¶i ®­îc xem xÐt, tr×nh duyÖt vµ båi th­êng theo ®óng quy ®Þnh trong hîp ®ång lµ 90 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬. -§èi víi nh÷ng vô båi th­êng d­íi ph©n cÊp, c¸c chi nh¸nh chñ ®éng gi¶i quyÕt båi th­êng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc båi th­êng ®ã. Sau khi båi th­êng ph¶i göi c«ng v¨n vÒ c«ng ty. -§èi víi hå s¬ khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng b»ng ngo¹i tÖ, c«ng v¨n båi th­êng lËp 7 b¶n (1 göi ng­êi khiÕu n¹i, 1 b¶n göi v¨n th­, 1 b¶n l­u nghiÖp vô, 2 b¶n göi kÕ to¸n tµi vô, 2 b¶n göi vÒ c«ng ty kÌm theo giÊy th«ng b¸o båi th­êng hµng ho¸ XNK theo mÉu s½n cña PJICO ) -§èi víi hå s¬ ®ßi båi th­êngb»ng tiÒn ViÖt Nam, c«ng v¨n båi th­êng lËp 6 b¶n(1 göi ng­êi khiÕu n¹i, 1 b¶n göi kÕ to¸n tµi vô, 1 b¶n l­u nghiÖp vô, 2 b¶n göi vÒ c«ng ty, 1 b¶n l­u ë v¨n th­h chi nh¸nh) -§èi víi c¸c vô båi th­êng trªn ph©n cÊp cÇn göi c«ng v¨n vÒ c«ng ty ®Ó cã h­íng gi¶i quyÕt. 2.4.L­u tr÷ hå s¬: TÊt c¶ c¸c hå s¬ ®· ®­îc gi¶i quyÕt båi th­êng ®Òu ph¶i vµo sæ, ph©n lo¹i theo d¹ng tæn thÊt, rñi ro ®­îc b¶o hiÓm vµ chñng lo¹i hµng ho¸ ®Ó cã sè liÖu tÝnh phÝ vµ h­íng dÉn ®Ò phßng, h¹n chÕ tæn thÊt. -Vµo sæ båi th­êng ®Ó theo dâi hå s¬ ph¸t sinh, sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt båi th­êng, sè hå s¬ ®ang tranh chÊp, sè hå s¬ cßn tån ®äng vµ sè tiÒn ®· båi th­êng ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn, mÊt m¸t, chËm trÔ gi¶i quyÕt. -C¸c hå s¬ gi¶i quyÕt båi th­êng xong ph¶i x¾p xÕp theo thø tù thêi gian, chñng lo¹i hµng ho¸ ®Î l­u tr÷ (thêi gian l­u tr÷ lµ 5 n¨m) L­u ý: Sau khi xÐt båi th­êng nÕu cã lçi liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thø ba th× c«ng ty sÏ yªu cÇu ng­êi khiÕu n¹i lµm giÊy uû quyÒn ®Ó khiÕu n¹i ®ßi ng­êi thø ba båi th­êng, ®ång thêi thu thËp c¸c chøng tõ cã liªn quan. 3.Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i PJICO . Theo quy tr×nh båi th­êng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn ë c«ng ty, sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o tæn thÊt tõ phÝa kh¸ch hµng, c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty sÏ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm mµ hµng ho¸ ®ã tham gia xem xÐt xem hµng ho¸ ®ã cã thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm hay kh«ng, nÕu kh«ng thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm th× c«ng ty sÏ tõ chèi båi th­êng cßn nÕu thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm th× trªn c¬ së kiÓm tra th«ng tin thu thËp ®­îc c«ng ty sÏ cö gi¸m ®Þnh viªn ®i gi¸m ®Þnh cho nh÷ng hµng ho¸ bÞ tæn thÊt ®ã.Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ t×nh tr¹ng x¶y ra rñi ro rÊt phøc t¹p, khã ph¸t hiÖn ngay ®­îc thiÖt h¹i…Nh­ng víi mét nç lùc lµm viÖc khÈn tr­¬ng ,nhanh chãng cña ®éi ngò c¸n bé c«ng ty t×nh h×nh gi¸m ®Þnh trong nh÷ng n¨m qua ë PJICO ®· thu ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng ®èi tèt. §Æc biÖt c¸c vô gi¸m ®Þnh do c«ng ty lµm ®· t¨ng lªn, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ cña c«ng ty. B¶ng 4: Chi phÝ gi¸m ®Þnh hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn ë PJICO (1997-2004) §¬n vÞ:1000 ® ChØ tiªu N¨m Sè tiÒn båi th­êng PhÝ gi¸m ®Þnh tù lµm PhÝ gi¸m ®Þnh thuª ngoµi PhÝ gi¸m ®Þnh ®­îc uû th¸c T«ng phÝ gi¸m ®Þnh 1997 5.720.038 92.617 181.795 0 274.412 1998 10.412.571 165.588 127.682 17.215 310.485 1999 16.450.055 159.712 102.374 20.175 282.261 2000 10.899.842 238.642 77.593 33.656 349.891 2001 59.388.188 254.741 58.645 38.765 352.151 2002 30.132.798 286.100 60.012 40.154 346.112 2003 33.579.600 301.231 67.322 42.323 410.876 2004 37.464.000 330.234 65.344 45.110 440.688 Nguån:Phßng gi¸m ®Þnh båi th­êng Sè liÖu ë b¶ng 4 cho thÊy nÕu so s¸nh víi tæn thÊt x¶y ra th× cã thÓ nãi phÝ gi¸m ®Þnh cã chiÒu h­íng gi¶m. N¨m 1997, tæn thÊt ®­îc båi th­êng lµ 5720,0 triÖu ®ång,chi phÝ gi¸m ®Þnh lµ 274,4 triÖu ®ång; n¨m 2004 tæn thÊt ®­îc b¶o hiÓm lµ 37464,0 triÖu ®ång, chi phÝ gi¸m ®Þnh lµ 440,6 triÖu ®ång. NÕu so s¸nh mét c¸ch t­¬ng ®èi th× cã thÓ cho r»ng chi phÝ gi¸m ®Þnh cã xu h­íng gi¶m so víi sè tiÒn båi th­êng .§ång thêi chi phÝ gi¸m ®Þnh tù lµm ngµy cµng t¨ng lªn qua c¸c n¨m , ®iÒu nµy cho thÊy c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th­êng nghiÖp vô nµy cã nhiÒu chuyÓn biÕn vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, n¨m 1997 lµ nh÷ng n¨m ®Çu nªn phÝ gi¸m ®Þnh hÇu nh­ lµ uû quyÒn cho c¸c gi¸m ®Þnh trung gian, ®Õn c¸c n¨m sau tuy r»ng chi phÝ gi¸m ®Þnh tù lµm cã chiÒu h­íng t¨ng lªn nh­ng nãi chung th× chi phÝ gi¸m ®Þnh thuª ngoµi cßn kh¸ cao, chi phÝ uû th¸c cßn rÊt thÊp hÇu nh­ kh«ng ®¸ng kÓ .N¨m 2004 lµ n¨m mµ còng cã sù ph¸t triÓn v­ît bËc: PhÝ tù lµm 330,2 triÖu ®ång, phÝ gi¸m ®Þnh thuª ngoµi 65,3 triÖu ®ång, phÝ gi¸m ®Þnh ®­îc uû th¸c 45,1 triÖu ®ång, ®©y lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng khÝch lÖ , tuy nhiªn trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn ®µo t¹o n©ng cao chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng. 4.Thùc tr¹ng c«ng t¸c båi th­êng nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn ë PJICO . C«ng t¸c båi th­êng tæn thÊt vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b¨ng ®­êng biÓn ë PJICO trong thêi gian qua ®· cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®¶m b¶o gi¶i quyÕt ®óng, ®ñ, kÞp thêi, æn ®Þnh kinh doanh cho kh¸ch hµng khi gÆp rñi ro g©y ra nh÷ng tæn thÊt vÒ hµng ho¸ vµ t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. Qua ®ã thÊy râ ®­îc t¸c dông cña b¶o hiÓm trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ kinh doanh bu«n b¸n ngo¹i th­¬ng nãi riªng . T×nh h×nh båi th­êng tæn thÊt cho hµng ho¸ XNK ®­îc b¶o hiÓm ë PJICO trong nh÷ng n¨m qua kh«ng cã xu h­íng gia t¨ng nh­ toµn bé thÞ tr­êng nh­ng nh÷ng tæn thÊt lín ®· x¶y ra liªn tiÕp nh­: Vô ®¾m 11000 tÊn ph©n ®¹m URE cña Vegecam H¶i Phßng (1.4 TriÖu USD),vô ®¾m tµu CS Changsun chë s¾t thÐp tõ §µi Loan ®Õn H¶i Phßng ®· bÞ m¾c c¹n vµ ®¾m trªn ®­êng vËn chuyÓn ngµy 02/05/1999 g©y thiÖt h¹i 116000 USD. Tuy nhiªn, PJICO ®· gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng vô tæn thÊt ®ã gãp phÇn t¹o niÒm tin v÷ng ch¾c cho kh¸ch hµng. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy mét mÆt c«ng ty x©y dùng c¸c chiÕn l­îc kinh doanh, quy tr×nh gi¶i quyÕt båi th­êng hîp lý, hiÖu qu¶. MÆt kh¸c kh«ng ngõng ®µo t¹o c¸c c¸n bé, tuyÓn nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm cã n¨ng lùc, chuyªn m«n cao, cã th¸i ®é phôc vô tèt, ®Ò cao c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t , g©y thiÖn c¶m víi kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm… Víi ph­¬ng ch©m t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng. C«ng ty lu«n xem xÐt, rµ so¸t c¸n bé trªn c¬ së ®¸nh gi¸ qua hiÖu qu¶ c«ng viÖc hoµn thµnh, nh»m x¾p xÕp vÞ trÝ lµm viÖc hîp lÝ còng nh­ sµng läc nh÷ng c¸n bé lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶. Trong viÖc tuyÓn dông theo ®Þnh biªn cho phÐp, c«ng ty ­u tiªn tuyÓn chän nh÷ng c¸n bé ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy tõ c¸c tr­êng ®¹i häc phï hîp víi yªu cÇu c«ng t¸c, ®ång thêi lùa chän tiÕp nhËn c¸c c¸n bé cã kinh nghiÖm trong kh©u gi¸m ®Þnh båi th­êng. Bëi vËy t×nh tr¹ng gi¶i quyÕt båi th­êng nh÷ng n¨m qua ®· thu ®­îc kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ, ®­îc thÓ hiÖn qua sè liÖu b¶ng 5 . B¶ng 5: T×nh h×nh båi th­êng hµng ho¸ XNK vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i PJICO (1997-2004) ChØ tiªu N¨m Doanh thu phÝ b¶o hiÓm nghiÖp vô(1000 ®) Sè tiÒn båi th­êng(1000 ®) Tû lÖ båi th­êng (%) 1997 8.794.647 5.720.038 65,04 1998 14.591.608 10.412.571 71,36 1999 18.389.451 16.450.055 89,41 2000 21.193.548 10.899.842 51,43 2001 93.893.207 59.388.188 63,25 2002 60.121.306 30.132.798 50,12 2003 80.972.128 33.579.600 41,47 2004 78.033.743 37.464.000 48,01 Nguån:Phßng b¶o hiÓm hµng h¶i C¨n cø vµo b¶ng sè liÖu 5, ta thÊy tØ lÖ båi th­êng toµn nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i PJICO nh×n chung kh«ng cã sù biÕn ®éng nhiÒu l¾m, riªng chØ cã n¨m 1999 cã tØ lÖ båi th­êng t­¬ng ®èi cao 89,41%, so víi n¨m 1998 cao h¬n 18,05% vµ so víi n¨m 1997 cao h¬n 24,37%. MÆc dï doanh thu n¨m 1999 so víi n¨m 1997, 1998 t¨ng nh­ng sè tiÒn båi th­êng l¹i rÊt cao 16,45 tØ VN§. Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng båi th­êng cao trong n¨m 1999 lµ cã nhiÒu hîp ®ång ph¶i båi th­êng do t×nh h×nh lò lôt miÒn Trung, miÒn Nam, lò lôt ®· g©y thiÖt h¹i lín cho c¸c tµu chë hµng trªn biÓn ,c¸c vô tæn thÊt lín nh­: vô Clinker ®­îc vËn chuyÓn trªn tµu VEGA 1 trªn hµnh tr×nh tõ Koh Sichang ®Õn CÇn Th¬ ®· tæn thÊt toµn bé khi tµu bÞ ch¹m ®¸y, ®¾m t¹i §Þnh An-CÇn Th¬ ngµy 22/01/1999 g©y thiÖt h¹i 120120 USD. N¨m 1997 lµ n¨m cã sè tiÒn båi th­êng nhá nhÊt 5,72 tØ VN§ nguyªn nh©n lµ do trong n¨m nµy c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn doanh thu phÝ ch­a cao, bëi vËy båi th­êng còng nhá. C¸c n¨m 2000,2001,2002 tû lÖ båi th­êng t­¬ng ®èi æn ®Þnh,doanh thu vµ sè tiÒn båi th­êng ®Òu t¨ng. Riªng n¨m 2003 cïng víi sù t¨ng tr­ëng c¸c nghiÖp vô kh¸c, doanh thu phÝ nghiÖp vô nµy ®· ®¹t møc møc rÊt cao 80,97 Tû VN§ trong khi ®ã sè tiÒn båi th­êng l¹i nhá 33,58 tû VN§, tû lÖ båi th­êng 41,47%.nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ trong n¨m kh«ng ph¸t sinh tæn thÊt lín, trong khi ®ã mét sè vô tæn thÊt lín tõ 500triÖu-5 tû VN§ x¶y ra vµo cuèi n¨m sÏ thanh to¸n vµo n¨m 2004. N¨m 2004 lµ n¨m mµ doanh thu phÝ còng t­¬ng ®èi cao 78,03tûVN§ nh­ng sè tiÒn båi th­êng còng t­¬ng ®èi nhá lµ 37,46 tûVN§; tû lÖ båi th­êng lµ 48,01%. Cã thÓ nãi ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c båi th­êng 2004 lµ hÖ thèng quy tr×nh gi¸m ®Þnh båi th­êng nghiÖp vô ®· ®­îc hoµn thiÖn h¬n, chÊt l­îng dÞch vô ®· cã mét b­íc tiÕn lín, gãp phÇn t¨ng c­êng uy tÝn, h×nh ¶nh cña PJICO trªn thÞ tr­êng. Trªn ®©y chóng ta ®· xem xÐt tíi t×nh h×nh båi th­êng hµng ho¸ XNK tham gia ë PJICO trong giai ®o¹n 1997-2004.Tuy nhiªn hµng ho¸ XNK l¹i ®­îc chia lµm 2 lo¹i lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu vµ hµng ho¸ nhËp khÈu do ®ã doanh thu phÝ vµ tû lÖ båi th­êng lµ kh¸c nhau.V× vËy, ®Ó cã mét c¸i nh×n toµn diÖn h¬n, ph©n tÝch s©u h¬n vÒ t×nh h×nh båi th­êng ®èi víi nghiÖp vô nµy, chóng ta cïng xem xÐt ph©n tÝch t×nh h×nh båi th­êng cña hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu 6: B¶ng 6: T×nh h×nh båi th­êng hµng ho¸ tÝnh riªng cho hµng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ë PJICO (1997-2004). ChØ tiªu N¨m PhÝ b¶o hiÓm(1000®) Sè tiÒn båi th­êng(1000®) TØ lÖ båi th­êng(%) XuÊt khÈu NhËp khÈu XuÊt khÈu NhËp khÈu XuÊt khÈu NhËp khÈu 1997 1.356.742 7.437.905 1.302.744 4.417.294 96,02 59,39 1998 1.638.154 12.953.454 1.440.756 8.971.815 87,95 69,26 1999 1.791.885 16.597.566 1.406.988 15.043.067 78,52 90,63 2000 1.926.658 19.266.890 1.639.779 9.259.998 85,11 48,06 2001 2.159.940 21.258.930 1.618.761 8.619.651 74,94 40,55 2002 3.248.070 24.225.614 1.937.263 11.205.369 59,6 46,25 2003 9.118.785 49.393.347 4.672.782 29.617.680 51,24 59,96 2004 14.450.693 63.583.050 7.898.943 32.423.765 54,66 50,99 Nguån: Phßng hµng h¶i Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy tØ lÖ båi th­êng b×nh qu©n hµng ho¸ xuÊt khÈu lµ 73,5% cao h¬n tØ lÖ båi th­êng b×nh qu©n nhËp khÈu (58,13%) lµ 15,37%. NÕu xÐt riªng trong hµng ho¸ nhËp khÈu ta thÊy r»ng: N¨m 1997 tØ lÖ båi th­êng chØ ë møc 59,39% th× n¨m 1999 ®· lªn ®Õn con sè 90,36% nguyªn nh©n lµ trong giai ®o¹n nµy cã nhiÒu lò lôt v× vËy x¶y ra nhiÒu vô tæn thÊt lín mµ cã nhiÒu vô trªn 1,5 triÖu USD. Cßn nh×n chung c¸c n¨m kh¸c tØ lÖ båi th­êng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng cã nhiÒu biÕn ®éng. Cßn vÒ tØ lÖ båi th­êng hµng ho¸ xuÊt khÈu: nh×n chung t­¬ng ®èi c¸c n¨m ®Òu cao h¬n hµng ho¸ nhËp khÈu .Cao nhÊt n¨m 1997 lµ 96,02% nguyªn nh©n trong n¨m nµy cã nhiÒu tæn thÊt lµ do c¬n b·o sè 5 t¹i ®ång b»ng S«ng Cöu Long vµ hµng lo¹t c¸c vô tæn thÊt kh¸c trong n¨m, trong n¨m 2003,2004 tØ lÖ nµy cã gi¶m v× trong nh÷ng n¨m nµy t×nh h×nh b·o lôt cã thuyªn gi¶m vµ do c«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p h¹n chÕ tæn thÊt ®Õn tõng kh¸ch hµng ,tõng hîp ®ång, kÕt qu¶ thËt tù hµo, tû lÖ tæn thÊt chØ cßn ë con sè 59,96%; 50,99%. Nh­ng nh×n chung th× tû lÖ båi th­êng chung hµng ho¸ xuÊt khÈu cao h¬n nhËp khÈu, tØ lÖ båi th­êng b×nh qu©n cao h¬n gÊp 1,26 lÇn. Nguyªn nh©n khiÕn cho tû lÖ båi th­êng cña hµng ho¸ xuÊt khÈu cao h¬n hµng ho¸ nhËp khÈu lµ: -Do PJICO chñ yÕu b¶o hiÓm cho c¸c hµng ho¸ xuÊt khÈu cßn tû lÖ b¶o hiÓm cho hµng ho¸ nhËp khÈu t­¬ng ®èi Ýt, bëi v× chóng ta th­êng bÞ Ðp tõ phÝa ng­êi n­íc ngoµi khã cã ®iÒu kiÖn ®Ó nhËn b¶o hiÓm cho hµng ho¸ nhËp khÈu.Vµ phÇn lín c¸c vô tæn thÊt x¶y ra th× c«ng ty hÇu hÕt thuª gi¸m ®Þnh viªn n­íc ngoµi, do chi phÝ gi¸m ®Þnh n­íc ngoµi cao nªn ®· lµm ph¸t sinh chi phÝ gi¸m ®Þnh tæn thÊt do vËy ®· lµm d«i chi båi thh­êng tæn thÊt. -Do c«ng viÖc gi¸m dÞnh do c¸c gi¸m ®Þnh viªn n­íc ngoµi nªn ®é tin cËy ch­a cao, ®Æc biÖt l¹i kh«ng cã sù gi¸m s¸t cña gi¸m ®Þnh viªn c«ng ty, do vËy viÖc x¸c ®Þnh møc ®é tæn thÊt, vµ ­íc tÝnh gi¶m gi¸ th­¬ng m¹i rÊt khã kh¨n, t×nh tr¹ng trôc lîi, gian lËn trong b¶o hiÓm lµ khã tr¸nh khái. -§èi víi c¸c gi¸m ®Þnh viªn cña c«ng ty, do quyÒn lîi cña hä g¾n chÆt víi tr¸ch nhiÖm ,tÝnh mÉn c¶m cña hä lu«n ®Ò cao. Cßn víi gi¸m ®Þnh viªn n­íc ngoµi th× d­êng nh­ hä chØ lµ ®óng phÇn tr¸ch nhiÖm cña hä tøc lµ c«ng viÖc gi¸m ®Þnh, trong mét sè tr­êng hîp nhiÒu vô tæn thÊt x¶y ra nh­ng nÕu sö dông mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc th× cã thÓ lµm gi¶m bít tæn thÊt, ®iÒu nµy chØ cã thÓ lµm ®­îc bëi c¸c gi¸m ®Þnh viªn cña c«ng ty cßn c¸c gi¸m ®Þnh viªn n­íc ngoµi th× rÊt khã. T×nh h×nh gi¶i quyÕt båi th­êng cho sè vô tæn thÊt ph¸t sinh trong nh÷ng n¨m qua ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè 7. B¶ng 7: T×nh h×nh gi¶i quyÕt båi th­êng nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i PJICO ChØ tiªu §¬n vÞ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Sè ®¬n cÊp §¬n 1473 2268 2712 2896 3012 5182 7134 9040 Sè vô tæn thÊt ph¸t sinh trong n¨m Vô 184 165 126 131 128 148 201 289 Sè vô tæn thÊt n¨m tr­íc chuyÓn sang Vô 34 42 47 30 26 8 9 12 Sè vô gi¶i quyÕt båi th­êng Vô 176 160 143 149 146 147 198 283 Tû lÖ gi¶i quyÕt båi th­êng % 80,73 77,29 82,66 92,54 94,80 94,23 94,28 94,02 Tû lÖ tån ®äng % 19,27 22,71 17,34 7,46 5,2 5,77 5,72 5,98 Sè vô tõ chèi båi th­êng Vô 17 13 8 15 9 8 10 11 Nguån:Phßng gi¸m ®Þnh båi th­êng PJICO Theo b¶ng 7, n¨m 1997: Tû lÖ gi¶i quyÕt båi th­êng lµ 80,73% th× n¨m 2003 tØ lÖ nµy ®· lªn ®Õn con sè 94,28%, n¨m 2004 th× tû lÖ nµy lµ 94,02%, nh­ vËy tû lÖ nÇy t¨ng lªn rÊt nhanh gÊp t­¬ng øng 1,1678; 1,1646 lÇn n¨m 1997 vµ theo ®ã tû lÖ tån ®äng lµ 19,27% th× n¨m 2004 tû lÖ nµy chØ cßn 5,98%. MÆc dï sè vô tæn thÊt ph¸t sinh qua c¸c n¨m t¨ng lªn, n¨m 1997 sè vô tæn thÊt ph¸t sinh lµ 184 ®Õn n¨m 2004 lµ 289 tèc ®é t¨ng gÊp 1,57 lÇn n¨m 1997. Nh­ng ®ång thêi th× sè ®¬n cÊp qua c¸c n¨m t¨ng rÊt nhanh n¨m 1997 sè ®¬n cÊp lµ 1473 th× ®Õn n¨m 2004 sè ®¬n cÊp nµy ®· lªn ®Õn con sè 9040 gÊp 6,13 lÇn.NÕu cã mét sù so s¸nh t­¬ng quan th× cã thÓ thÊy r»ng t×nh h×nh gi¸m ®Þnh, h¹n chÕ tæn thÊt ë c«ng ty nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t kÕt qu¶ rÊt tèt; nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy trong c¸c n¨m gÇn ®©y ngoµi viÖc h¹n chÕ tæn thÊt cña c«ng ty cßn cã mét nguyªn nh©n kh¸c t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ trªn ®ã lµ t×nh h×nh lò lôt cã phÇn thuyªn gi¶m, t×nh h×nh thÞ tr­êng tµi chÝnh kh«ng cã nhiÒu biÕn ®éng. H¬n thÕ n÷a, sè vô tõ chèi båi th­êng còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng cña c«ng ty, nÕu nh­ n¨m 1997 sè vô tõ chèi båi th­êng lµ 17 vô, sang n¨m 1998 lµ 13 vô, c¸c n¨m cßn l¹i ®Òu thuyªn gi¶m ®iÒu nµy cho thÊy chÊt l­îng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ngµy cµng ®­îc n©ng cao, gi¸m ®Þnh viªn trong quy tr×nh gi¸m ®Þnh ®· ph¸t hiÖn ra nhiÒu vô gian lËn b¶o hiÓm nh÷ng vô nµy khi bÞ ph¸t hiÖn ®Òu bÞ tõ chèi. Nh­ng tÝnh chÊt møc ®é tinh vi cña c¸c hµnh vi nµy cµng cao ®ßi hái ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ph¶i cã ®¹o ®øc ,chuyªn m«n s©u,cã bÒ dµy kinh nghiÖm. §èi víi PJICO ®©y lµ mét vÊn ®Ò mµ c«ng ty rÊt quan t©m ®ã lµ båi th­êng sai sãt, bëi v× nã cã ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty ,bëi vËy khi c«ng ty x©y dùng mét quy tr×nh gi¸m ®Þnh tèt th× cã thÓ gi¶m ®­îc t×nh tr¹ng nµy vµ trªn thùc tÕ PJICO ®· lµm ®­îc ®iÒu ®ã ,®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sè 8. B¶ng 8: T×nh h×nh båi th­êng sai sãt trong b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i PJICO N¨m Tæng sè vô gi¶i quyÕt båi th­êng Sè vô båi th­êng sai sãt Tû lÖ båi th­êng sai(%) Tæng sè Nguyªn nh©n Kh«ng thu thËp ®ñ chøng tõ Kh¸ch hµng vi ph¹m Nguyªn nh©n kh¸c 1998 160 3 1 2 0 1,87 1999 143 2 0 2 0 1,39 2000 149 1 0 1 0 0,67 2001 146 0 0 0 0 0 2002 147 0 0 0 0 0 2003 198 0 0 0 0 0 2004 283 0 0 0 0 0 Nguån:Phßng gi¸m ®Þnh båi th­êng PJICO Qua b¶ng sè liÖu sè 8 cho thÊy c«ng ty ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan , nÕu nh­ n¨m 1998 cã 3 vô båi th­êng sai sãt mµ 1 lµ do kh«ng thu thËp ®ñ chøng tõ, 2 vô lµ do kh¸ch hµng vi ph¹m, tû lÖ båi th­êng sai sãt lµ 1,87% th× ®Õn c¸c n¨m sau con sè nµy gi¶m rÊt nhanh n¨m 1999 cã 2 vô, n¨m 2000 cã 1 vô, c¸c n¨m 2001,2002, 2003,2004 kh«ng cã vô nµo båi th­êng sai sãt c¶. Nh­ vËy cã thÓ nãi r»ng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th­êng cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn h¬n ,®Ó cã ®­îc ®iÒu nµy th× ngoµi nç lùc cña c¸c c¸n bé cßn ph¶i kÓ ®Õn c«ng ty ®· ®­a ra mét quy tr×nh båi th­êng hîp lý, quy tr×nh nµy cã thÓ xo¸ bá ®­îc c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh båi th­êng. Nguyªn nh©n cña nh÷ng vô båi th­êng sai sãt trong nh÷ng n¨m ®Çu lµ do: -Do ®éi ngò c¸n bé cßn thiÕu kinh nghiÖm båi th­êng v× hÇu hÕt c¸n bé trong c«ng ty lµ ®éi ngò cßn kh¸ trÎ. -Hµnh vi gian lËn trong b¶o hiÓm cña kh¸ch hµng tinh vi,khã cã thÓ ph¸t hiÖn ra ®­îc. -NhiÒu vô tæn thÊt x¶y ra ë nh÷ng n¬i rÊt khã kh¨n cho viÖc ®i l¹i, bëi vËy mµ viÖc thu thËp chøng tõ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. IV.KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK t¹i PJICO 1.KÕt qu¶: MÆc dï míi ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1995, ngay tõ ®Çu c«ng ty ®· triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn, vµ coi ®©y lµ nghiÖp vô thÕ m¹nh cña c«ng ty,thùc tÕ trong thêi gian qua th× kinh doanh nghiÖp vô nµy c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng 9. B¶ng 9: KÕt qu¶ khai th¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i PJICO ChØ tiªu N¨m Sè ®¬n cÊp (§¬n) Doanh thu phÝ b¶o hiÓm hµng ho¸ XK(1000®) Doanh thu phÝ b¶o hiÓm NK(1000®) Tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK(1000®) PhÝ b¶o hiÓm b×nh qu©n mét ®¬n cÊp Tèc ®é t¨ng doanh thu phÝ b¶o hiÓm(%) 1997 1473 7437905 1356742 8794647 5970,56 55,7 1998 2268 12935454 1638154 14591608 6433,69 66,0 1999 2712 16597566 1791885 18389451 6780,77 26,1 2000 2896 19266890 1926658 21193548 7318,21 15,3 2001 3012 21258930 2159940 23418780 7775,19 10,5 2002 5182 24225614 3248070 27473648 5301,75 17,3 2003 7134 49393347 9118785 58512134 8201,87 112,97 2004 9040 63583050 14450693 78033743 8632,05 33,36 Nguån: Phßng qu¶n lÝ thÞ tr­êng PJICO Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cã thÓ nhËn xÐt r»ng ho¹t ®éng khai th¸c b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i PJICO ®· ®¹t kÕt qu¶ t­¬ng ®èi cao. Sè ®¬n b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn hµng n¨m mµ c«ng ty cÊp t¨ng rÊt nhanh. NÕu nh­ n¨m 1997 cã 1473 ®¬n th× ®Õn n¨m 2004 sè ®¬n cÊp ®· lªn ®Õn con sè 9040 ®¬n gÊp 6,13 lÇn ,®iÒu nµy cho thÊy trong kh©u khai th¸c ®· ®¹t møc t¨ng tr­ëng rÊt cao. Cïng víi sù t¨ng lªn cña ®¬n b¶o hiÓm cÊp th× doanh thu phÝ b¶o hiÓm t¨ng lªn còng rÊt nhanh, n¨m 1997 doanh thu phÝ b¶o hiÓm chØ ®¹t 8,97tØ ®ång, n¨m 1998 lµ 14,59 tØ ®ång th× ®Õn n¨m 2004 lµ 78,03 tû®ång .§iÒu nµy cho thÊy uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng ngµy cµng ®­îc n©ng cao, chÊt l­îng dÞch vô ngµy cµng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Cïng víi sè ®¬n cÊp vµ tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm t¨ng lªn th× phÝ b¶o hiÓm b×nh qu©n trªn mét ®¬n cÊp còng ngµy cµng gia t¨ng. N¨m 1997 lµ 5970,56 triÖu ®ång/®¬n ®Õn n¨m 2004 ®· lªn ®Õn con sè 8632,05 triÖu ®ång/®¬n. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc PJICO còng cßn mét mét tån t¹i vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh khai th¸c cña m×nh.Cã thÓ thÊy r»ng trong nh÷ng n¨m qua tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña c¶ n­íc t¨ng rÊt nhanh, ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cã xu h­íng ph¸t triÓn rÊt m¹nh nh­ng tû lÖ hµng ho¸ tham gia b¶o hiÓm ë PJICO l¹i rÊt thÊp chØ kho¶ng 3%, ®iÒu nµy kh«ng chØ ®Æt ra ®èi víi PJICO mµ cßn víi c¸c c«ng ty kh¸c trªn thÞ tr­êng, ngoµi kh¸ch hµng lµ cæ ®«ng quen thuéc cña c«ng ty, c¸c c«ng ty nhµ n­íc, nh­ng cßn mét l­îng kh¸ch hµng t­¬ng ®èi lín lµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th× PJICO thùc sù ch­a hÊp dÉn ®èi víi c¸c thµnh phÇn nµy. MÆt kh¸c, PJICO ch­a thùc sù tuyªn truyÒn b¸m s¸t kh¸ch hµng, ch­a th©m nhËp vµo qu¸ tr×nh ®µm ph¸n c¸c hîp ®ång vay nî, liªn doanh ®Çu t­ víi n­íc ngoµi ®Ó dµnh quyÒn lîi vÒ phÝa m×nh.Sù phèi hîp gi÷a PJICO vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó khai th¸c më réng thÞ tr­êng ,thu hót kh¸ch hµng cßn ch­a cã sù thèng nhÊt, ®¸nh gi¸ ®­îc tån t¹i cÇn kh¾c phôc vµ cÇn c¶i thiÖn h¬n n÷a cña ngµnh b¶o hiÓm. Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i trªn cña PJICO mét phÇn còng lµ khã kh¨n cña toµn bé thÞ tr­êng b¶o hiÓm vµ toµn bé nÒn kinh tÕ. Do vai trß, vÞ thÕ nÒn kinh tÕ n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ ch­a cao nªn trong quan hÖ ngo¹i th­¬ng ta th­êng ph¶i chÞu søc Ðp nhËp khÈu theo gi¸ CIF vµ xuÊt khÈu theo gi¸ FOB, hµng ho¸ ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh th©m nhËp thÞ tr­êng,s øc c¹nh tranh cßn thÊp nªn thÕ cña ta ch­a ®ñ kh¶ n¨ng Ðp ®èi t¸c n­íc ngoµi dµnh quyÒn mua b¶o hiÓm cho phÝa ViÖt nam, v× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã nh÷ng thay ®æi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm nµy. 2.HiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i PJICO . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay th× vÊn ®Ò lu«n dÆt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ t×nh tr¹ng c¹nh tranh gay g¾t .Mµ muèn th¾ng lîi trong c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó c¾t gi¶m chi phÝ.V× gi¶m mét ®ång chi phÝ còng cã nghÜa lµ t¨ng mét ®ßng lîi nhuËn.VÊn ®Ò chi phÝ vµ lîi nhuËn kh«ng nh÷ng chØ lµ sù quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp, cña ng­êi tiªu dïng mµ cña toµn x· héi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× ®©y chÝnh lµ hiÖu qu¶ kinh doanh.C¸c c«ng ty b¶o hiÓm còng chÝnh lµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô . V× vËy hä còng quan t©m ®Õn lîi nhuËn, chi phÝ, hiÖu qu¶ kinh doanh. V× c¸c chØ tiªu nµy cã quan hÖ víi toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn hay ph¸ s¶n cña c«ng ty b¶o hiÓm.§èi víi nghiÖp vô B¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, hiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp vô ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sè liÖu sè10. B¶ng 10: HiÖu qu¶ kinh doanh b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn ë PJICO . N¨m Doanh thu Chi phÝ Lîi nhuËn (1000®) Tèc ®é t¨ng LN (%) HiÖu qu¶ theo DT HiÖu qu¶ theo LN BHgèc(1000®) Thukh¸c(1000®) TængDT (1000®) Tèc ®é t¨ng tængDT Chi BT BH gèc (1000®) Chi kh¸c (1000®) Tæng cp(1000®) Tèc ®é t¨ng tæng cp (%) 1997 8794647 1726340 10520987 45,3 5720038 3200000 8921762 42,8 1599285 60,9 1,18 0,18 1998 14591608 3596356 18187964 72,9 10412571 5777474 16190045 81,5 1997919 24,9 1,12 0,12 1999 18389451 4965151 23354602 28,4 16450055 4976185 21426240 32,3 1928363 -3,5 1,09 0,09 2000 21193548 4934193 26127741 11,9 10899842 11462328 22362170 4,4 3765571 95,3 1,17 0,17 2001 23418870 4975102 28393972 8,7 10238412 12042315 22280727 -0,4 6113245 62,3 1,27 0,27 2002 27473648 5621702 33095350 16,6 13142623 12706134 25848757 16,0 7246593 18,5 1,28 0,28 2003 58512132 5632631 64144763 93,8 34290642 10012111 44302573 82,9 13842190 91,0 1,45 0,31 2004 78033743 6124321 84158064 31,2 40322708 11020322 51343030 15,89 32815034 137 1,64 Nguån: Phßng kÕ to¸n-Tµi vô PJICO Qua b¶ng sè liÖu sè 10, Cã thÓ thÊy r»ng kÕt qu¶ kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK b»ng ®­êng biÓn ë PJICO nh×n chung t­¬ng ®èi cao. Doanh thu phÝ b¶o hiÓm liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m ®iÒu ®ã lµm cho tæng doanh thu t¨ng giai ®o¹n 1997-2004. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cña tæng doanh thu l¹i gi¶m dÇn tõ 1997-2001.C¸c n¨m tiÕp theo 2002, 2003, 2004 th× tèc ®é t¨ng cña tæng doanh thu l¹i nhanh. §Æc biÖt lµ n¨m 2003, tèc ®é t¨ng ®ét biÕn 93,8%. §ång thêi víi viÖc t¨ng doanh thu th× lîi nhuËn còng t¨ng. N¨m 1997, ®¹t lîi nhuËn 1,59 tû ®ång th× ®Õn n¨m 2004 th× lîi nhuËn ®· lªn ®Õn con sè 15,1 tû ®ång. §ång thêi ví viÖc t¨ng lîi nhuËn th× tèc ®é t¨ng lîi nhuËn kh¸ cao. N¨m 1997 ®¹t 60,9% ®Õn n¨m 2004 ®¹t 137%. Nguyªn nh©n lµ do nghiÖp vô nµy tõ tr­íc tíi nay ®­îc coi lµ nghiÖp vô chiÕn l­îc cña c«ng ty, c¸n bé gi¸m ®Þnh- båi th­êng cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc ®µo t¹o vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng, Ngoµi ra còng ph¶i kÓ ®Õn kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña n­íc ta trong nh÷ng n¨m võa qua t¨ng rÊt nhanh. HiÖu qu¶ tÝnh theo doanh thu qua c¸c n¨m t¨ng rÊt nhanh: N¨m 1997 tû lÖ nµy lµ 1,18 tøc lµ 1 ®ång chi phÝ bá ra thu ®­îc 1,18 ®ång doanh thu, MÆc dï giai ®o¹n 1998-2000 con sè nµy cã chiÒu h­íng gi¶m,nguyªn nh©n lµ trong nh÷ng n¨m nµy cã nhiÒu tæn thÊt x¶y ra, nh­ng ®Õn giai ®o¹n 2001-2004 th× con sè nµy l¹i t¨ng lªn rÊt nhan, n¨m 2004 ®¹t 1,64 tøc 1 ®ång chi phÝ bá ra thu ®­îc 1,64 ®ång doanh thu. HiÖu qu¶ theo lîi nhuËn còng ®¹t tíi con sè kh¶ quan. Giai ®o¹n 1997-2000 hiÖu qu¶ nµy rÊt thÊp , n¨m 1997 lµ 0,18 tøc mét ®ång chi phÝ bá ra thu ®­îc 0,18 ®ång lîi nhuËn ,chØ ®Õn giai ®o¹n 2001-2004 th× con sè nµy t¨ng lªn rÊt nhanh,n¨m 2004 lµ 0,64 tøc 1 ®ång chi phÝ bá ra thu ®­îc 0,64 ®ång lîi nhuËn. Cã thÓ nãi trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®¹t ®­îc kÕt qu¶ rÊt tèt, cÇn ph¶i ®µo t¹o c¸n bé gi¸m ®Þnh båi th­êng tèt h¬n n÷a vµ cã chiÕn l­îc khai th¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy phï hîp ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô nµy trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Ch­¬ng III Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng t¹i PJICO I.Xu h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn cña viÖt nam trong thêi gian tíi: Trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ xu h­íng quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ, c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh chãng th× sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ ®ã .NhÊt lµ ®èi víi mét n­íc nh­ ViÖt Nam chóng ta,lµ mét n­íc ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn v× vËy mµ xu h­íng ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng ®ang rÊt m¹nh mÏ,®­îc thÓ hiÖn trong nh÷ng n¨m qua chóng ta ®· ký hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü ,tham gia vµo AFTA vµ ®©y lµ nh÷ng dÊu mèc lÞch sö quan träng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta t¹o ra mét b­íc ngoÆt lín cho ViÖt Nam tham gia vµo thÞ tr­êng thÕ giíi.Cã thÓ nãi ®©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng víi nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ,nh­ng mÆt kh¸c nã l¹i më ra tr­íc m¾t c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam c¸c th¸ch thøc míi ,®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng nh÷ng ph¶i cè g¾ng mµ cßn ph¶i cã c¸c chiÕn l­îc kinh tÕ toµn diÖn ®Ó cã thÓ thÝch nghi ®­îc víi hoµn c¶nh míi.HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü ®­îc phª chuÈn ®· t¹o ra mét b­íc ngoÆt lín trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ,ph¸ vì nh÷ng chuÈn mùc vèn cã tr­íc kia.§©y thùc sù lµ b­íc khëi ®Çu rÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn mèi quan hÖ th­¬ng m¹i ,chÝnh trÞ gi÷a c¸c n­íc víi nhau ,gi÷a ViÖt Nam vµ céng ®ång thÕ giíi,lµ b­íc chuÈn bÞ cho viÖc ViÖt Nam tham gia vµo Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO trong mét t­¬ng lai gÇn. Víi nh÷ng sù kiÖn trªn,cã thÓ thÊy tr­íc ®­îc sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ viÖt nam còng nh­ sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ trong thêi gian tíi .§©y lµ vÊn ®Ò cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp vµ quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn cña ViÖt nam.Theo hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt –Mü,c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm n­íc ngoµi cã quyÒn lËp c«ng ty liªn doanh vÒ b¶o hiÓm vµ c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi trong n¨m nay .ViÖc triÓn khai mét thÞ tr­êng ®a d¹ng lo¹i h×nh, quy m« s«i ®éng sÏ thæi mét luång sinh khÝ míi cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ lÜnh vùc b¶o hiÓm nãi riªng .Cã thÓ nãi r»ng nh÷ng th¸ch thøc mµ c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm viÖt nam sÏ ph¶i ®­¬ng ®Çu trong thêi gian tíi mang tÝnh tÊt yÕu.V× vËy kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c,tù hoµn thiÖn vµ tù thÝch nghi lµ sù lùa chän tÊt yÕu. Trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ,ho¹t ®éng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn lu«n chiÕm mét vai trß quan träng.MÆt kh¸c,hiÖu qu¶ kinh doanh cña ho¹t ®éng nµy cã liªn quan trùc tiÕp tíi sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng.Trong thêi gian tíi,khi ho¹t ®éng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng ®­îc më réng ph¸t triÓn ,c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cÇn x©y dùng nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Ó thÝch nghi víi t×nh h×nh míi .KÕt qu¶ ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cho thÊy,tæng kim ng¹ch hµng ho¸ mçi n¨m ®¹t kho¶ng 25-30 tû USD, mÆc dï so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn kh¸c th× tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña n­íc ta thÊp h¬n rÊt nhiÒu.Tuy nhiªn mét thùc tÕ hiÖn nay lµ tû lÖ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu tham gia b¶o hiÓm t¹i ViÖt Nam chiÕm mét phÇn rÊt nhá.HiÖn nay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm còng ®· b¶o hiÓm cho nhiÒu hµng ho¸ kh«ng nh÷ng trong n­íc mµ cßn b¶o hiÓm cho hµng ho¸ n­íc ngoµi nh­ng tû lÖ hµng ho¸ b¶o hiÓm chuyÓn ra n­íc ngoµi cßn t­¬ng ®èi nhiÒu.Do hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam th­êng ph¶i chÞu søc Ðp tõ ph¸i n­íc ngoµi xuÊt hµng theo gi¸ FOB vµ nhËp hµng theo gi¸ CIF.Nh­ vËy,®­¬ng nhiªn lµ c¶ hµng ho¸ xuÊt lÉn hµng ho¸ nhËp ®Òu tham gia b¶o hiÓm t¹i c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi. II.§Þnh h­íng ph¸t triÓn cña PJICO trong n¨m nay(2005) NhËn thÊy nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trªn PJICO víi ®Æc tr­ng lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn ®Çu tiªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc b¶o hiÓm,víi nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc trong thêi gian qua ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ vµ ®iÒu ®ã ®· chøng minh r»ng h­íng ®i cña c«ng ty trong thêi gian qua lµ ®óng ®¾n .Tuy nhiªn,trong bèi c¶nh cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm nh÷ng n¨m tíi sÏ cã nhiÒu thay ®æi,yªu cÇu ®Æt ra víi c«ng ty lµ ngay tõ b©y giê ph¶i chuÈn bÞ cho m×nh nh÷ng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng thay ®æi ®ã. Trong n¨m 2004 nÒn kinh tÕ c¸c n­íc còng nh­ nÒn kinh tÕ n­íc ta tiÕp tôc cã sù t¨ng tr­ëng æn ®Þnh,®Æc biÖt mét n­íc nh­ n­íc ta ®ang trong giai ®o¹n t¨ng tr­ëng nhanh(7%/n¨m) ho¹t ®éng ®Çu t­, x©y dùng c¬ b¶n ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu b¾t ®Çu khëi s¾c ®©y lµ c¬ héi lín ®Ó c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm lín tËn dông ph¸t triÓn . Trong n¨m 2005 ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· x©y dùng chiÕn l­îc vµ cã gi¶i ph¸p rÊt râ rµng ®Ó ®­a PJICO trë thµnh c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä hµng ®Çu t¹i ViÖt nam, cô thÓ: -PhÊn ®Êu n¨m nay tæng doanh thu ®¹t 825 tû ®ång ,Tèc ®é t¨ng tr­ëng ®¹t 40%. -§µo t¹o båi dìng tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho tËp thÓ l·nh ®¹o vµ nh©n viªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. -TiÕp tôc duy tr× thÞ phÇn ®øng thø ba sau B¶o ViÖt -TiÕp tôc ph¸t triÓn m¹ng líi ®¹i lý réng kh¾p c¶ níc -§èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm ch¸y,b¶o hiÓm hµng h¶i tiÕp tôc duy tr× thÞ phÇn ®øng thø 2 sau B¶o ViÖt. -TiÕp tôc c¶i c¸ch néi bé ®Ó PJICO trë thµnh nhµ b¶o hiÓm cã chÊt lîng dÞch vô b¶o hiÓm tèt nhÊt ,®ång ®Òu vµ æn ®Þnh nhÊt trªn thÞ trêng b¶o hiÓm viÖt nam. -Ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Çu t­ mét c¸ch bµi b¶n ®Ó ho¹t ®éng nµy trë thµnh nguån sinh lîi cña c«ng ty trong thêi gian tíi. II.Mét sè kiÕn nghÞ : Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò vÒ xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam, nh÷ng triÓn väng ph¸t triÓn còng nh­ th¸ch thøc mµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cña ViÖt Nam nãi chung,c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm PJICO nãi riªng sÏ ph¶i ®èi mÆt trong t×nh h×nh míi .ThÞ tr­êng b¶o hiÓm phi nh©n thä cña ViÖt Nam hiÖn nay ho¹t ®éng kh¸ s«i ®éng víi 14 c«ng ty b¶o hiÓm.Doanh thu b¶o hiÓm phi nh©n thä n¨m 2004 cao nh­ng doanh thu b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vÉn cßn thÊp. Thùc tÕ trªn ®ßi hái c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam ®ang triÓn khai nghiÖp b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn ph¶i t¨ng c­êng hîp t¸c chÆt chÏ h¬n,s©u réng h¬n,tr¸nh t×nh tr¹ng c¹nh tranh dùa trªn viÖc h¹ phÝ b¶o hiÓm tuú tiÖn ®Ó thu hót kh¸ch hµng.HiÖn nay,c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam nãi chung vµ PJICO nãi riªng ®ang gÆp ph¶i mét vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n ®ã lµ trong vÊn ®Ò c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th­êng hµng ho¸ tæn thÊt, lµm thÕ nµo ®Ó gi¸m ®Þnh ®óng,chÝnh x¸c,nhanh chãng,chi phÝ gi¸m ®Þnh thÊp v× hÇu nh­ trong nghiÖp vô nµy hiÖn nay chóng ta th­êng thuª gi¸m ®Þnh viªn n­íc ngoµi lµm cho chi phÝ gi¸m ®Þnh rÊt cao.V× vËy,trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý ®Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy bëi v× ho¹t ®éng nµy liªn quan ®Õn uy tÝn cña c«ng ty.Do ®ã trong thêi gian tíi ngoµi nh÷ng ®iÒu chØnh cña c«ng ty th× c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng thÓ nµo thiÕu ®­îc vai trß cña nhµ n­íc cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh­ thÕ nµo ®Ó gióp ho¹t ®éng b¶o hiÓm nãi chung vµ ho¹t ®éng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn nãi riªng ®Æc biÖt lµ trong kh©u gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng ph¸t triÓn. 1.VÒ phÝa c«ng ty b¶o hiÓm : 1.1C«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th­êng: 1.1.1Gi¶i quyÕt båi th­êng . §©y lµ c«ng viÖc rÊt khã kh¨n liªn quan ®Õn nhiÒu tr¸ch nhiÖm,nhiÒu bé luËt quèc gia…mµ dÆc biÖt trong båi th­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ l¹i ®Æc biÖt phøc t¹p v× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã c¸c thay ®æi sau: -Thêi gian gi¶i quyÕt båi th­êng ®«i khi cßn ch­a nhanh,v× vËy ®Ò nghÞ c«ng ty cÇn sím hoµn thiÖn quy tr×nh nµy t¹o ra mét sù th«ng tho¸ng h¬n nhanh h¬n,thñ tôc ®¬n gi¶n h¬n . -CÇn n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c gi¸m ®Þnh viªn, v× trong thêi gian qua th× chi phÝ thuª gi¸m ®Þnh cßn t­¬ng ®èi cao. -ThiÕt lËp ngµy cµng nhiÒu mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi bëi v× nh÷ng vô tæn thÊt cã thÓ x¶y ra ë bÊt cø ®©u,bÊt cø lóc nµo.NÕu cã ®­îc mèi quan hÖ nµy th× cã thÓ gi¶m bít ®­îc chi phÝ ®i l¹i,¨n ë…vµ còng cã thÓ gi¶m bít ®­îc chi phÝ thuª gi¸m ®Þnh. 1.1.2.§µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé vµ nh©n viªn trong c«ng ty: +§èi víi nh©n viªn thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ rñi ro: Vai trß cña nh©n viªn trong kh©u nµy lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c rñi ro mµ cã thÓ gÆp ph¶i vµ xem xÐt rñi ro ®ã cã ®­îc b¶o hiÓm hay kh«ng ,hoÆc ®­îc b¶o hiÓm trong ®iÒu kiÖn nµo vµ kh«ng ®­îc b¶o hiÓm trong ®iÒu kiÖn nµo.MÆc dï trªn lý thuyÕt th× c¸c lo¹i rñi ro ®· ®­îc cô thÓ ho¸ ,ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nh­ng trong thùc tÕ th× møc ®é cña rñi ro mµ c¸c ®èi t­îng®­îc b¶o hiÓm cã thÓ gÆp ph¶i lµ v« cïng ®a d¹ng víi mçi møc ®é rñi ro ®ã l¹i cã mét møc phÝ kh¸c nhau.Yªu cÇu dÆt ra ®èi víi nh©n viªn thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ rñi ro lµ ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng rñi ro mµ hµng hãa cã thÓ gÆp ph¶i.Trªn c¬ së ®ã nh©n viªn ®Þnh phÝ cã thÓ ®Þnh gi¸ chÝnh x¸c sè phÝ mµ ng­êi tham gia ph¶i nép .Thùc hiÖn tèt kh©u thÈm ®Þnh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ rñi ro chÝnh lµ ph­¬ng thøc chñ ®éng gióp doanh nghiÖp h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng tæn thÊt cã thÓ x¶y ra sau nµy.Mét nguyªn t¾c trong ho¹t déng b¶o hiÓm lµ c«ng ty b¶o hiÓm chØ nhËn b¶o hiÓm cho nhh÷ng rñi ro mang tÝnh bÊt ngê,ngÉu nhiªn,kh«ng l­êng tr­íc ®­îc.C«ng ty b¶o hiÓm sÏ kh«ng nhËn b¶o hiÓm cho nh÷ng rñi ro mµ ng­êi tham gia biÕt ch¾c lµ sÏ x¶y ra.V× lÝ do ®ã ,tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ rñi ro lµ rÊt quan träng.Hä kh«ng nh÷ng ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc lo¹i rñi ro mµ cßn ph¶i c¨n cø vµo ®ã ®Ó x¸c ®Þnh rñi ro nµo ®­îc b¶o hiÓm rñi ro nµo kh«ng ®­îc b¶o hiÓm. +§èi víi nh©n viªn gi¸m ®Þnh : Nh­ ®· nªu trªn ,rñi ro b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn th­êng mang tÝnh chÊt rÊt phøc t¹p vµ trªn mét ph¹m vi ®Þa lÝ réng lín nªn ®· g©y cho c«ng t¸c gi¸m ®Þnh nhiÒu khã kh¨n.V× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy ®ßi hái gi¸m ®Þnh viªn ph¶i ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u vµ ph¶i cã kinh nghiÖm thùc tiÔn còng nh­ cã sù am hiÓu s©u réng vÒ nhiªu lÜnh vùc ,®Æc biÖt lµ ngo¹i th­¬ng.Nh×n chung,hiÖn nay ®éi ngò gi¸m ®Þnh viªn cña ViÖt nam cã nh÷ng ®iÓm yÕu rÊt c¬ b¶n ®ã lµ tr×nh ®é h¹n chÕ vµ thiÕu kinh nghiÖm thùc tiÔn,hä kh«ng ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u vµ l¹i ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c.Trong nhiÒu vô tæn thÊt ®¸p øng ®­îc vµ trong tr­êng hîp ®ã ta ph¶i ®i thuª gi¸m ®Þnh viªn n­íc ngoµi.§iÒu nµylµm ph¸t sinh mét kho¶n chi phÝ t­¬ng ®èi lín,®ã lµ chi phÝ cho thuª gi¸m ®Þnh viªn n­íc ngoµi,ë c«ng ty PJICO c«ng ty th­êng uû th¸c c¸c vô gi¸m ®Þnh phøc t¹p cho bªn ngoµi nªn gi¸m ®Þnh viªn cña c«ng ty thiÕu c¬ héi tù rÌn luyÖn m×nh,n©ng cao tr×nh ®é vµ tÝch luü kinh nghiÖm.Do vËy,®Ó cã ®­îc mét ®éi ngò gi¸m ®Þnh viªn giái,cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c ®ßi hái cña c«ng viÖc,PJICO cÇn thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò sau: -Ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh cô thÓ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé phËn.H­íng dÉn c¸c phßng ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng c¸n bé nh©n viªn chuyªn m«n ho¸ nhiÖm vô cña gi¸m ®Þnh tæn thÊt,t¹o ra tiÒn ®Ò ®Ó tiÕn tíi thµnh lËp mét bé phËn chuyªn tr¸ch gi¸m ®Þnh. -X©y dùng c¸c tiªu chuÈn c¬ b¶n nhÊt ®èi víi gi¸m ®Þnh,®ã lµ:Cã tr×nh ®é,cã kiÕn thøc vÒ nhiÒu lÜnh vùc,am hiÓu ngo¹i th­¬ng vµ mét sè m«n khoa häc kh¸c.Gi¸m ®Þnh viªn th­êng tiÕn hµnh ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp nªn nÕu kh«ng cã lËp tr­êng râ rµng, trung thùc th¼ng th¾n th× sÏ rÊt dÔ bÞ sa ng· bëi nh÷ng c¸m dç vËt chÊt .§èi víi c¸n bé cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ph¸t huy n¨ng lùc vµ lµm ®óng theo yªu cÇu quy ®Þnh ,®ång thêi còng cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p nghiªm kh¾c nÕu cã tr­êng hîp tiÕp tay hay cã ý ®å tiÕp tay cho kh¸ch hµng nh»m trôc lîi b¶o hiÓm. -C«ng ty cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khuyÕn khÝch gi¸m ®Þnh viªn m¹nh d¹n h¬n trong c«ng viÖc gi¸m ®Þnh nh÷ng vô tæn thÊt phøc t¹p, qua ®ã cho hä m«i tr­êng rÌn luyÖn thö th¸ch víi thùc tÕ .§iÒu nµy sÏ gióp cho c¸c gi¸m ®Þnh viªn cña c«ng ty b¶o hiÓm dÇn dÇn ®¶m ®­¬ng ®ù¬c c¸c vô gi¸m ®Þnh phøc t¹p mµ tr­íc ®©y ph¶i thuª ngoµi. -Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c vô c¸c cuéc héi th¶o trao ®æi kinh nghiÖm trong néi bé c«ng ty.§©y lµ h×nh thøc ®¬n gi¶n nh­ng mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc,cÇn ®­îc chó träng h¬n.Ngoµi ra c«ng ty nªn cö c¸n bé ®i häc,dù héi th¶o…trong vµ ngoµi n­íc. -G¾n chÆt lîi Ých cña nh©n viªn c«ng ty víi tr¸ch nhiÖm cña hä trong c«ng viÖc ®­îc giao, ®Ó lµm ®iÒu nµy,c«ng ty nªn cã biÖn ph¸p t¨ng c­êng thùc hiÖn kiÓm tra,kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña gi¸m ®Þnh viªn ,®ång thêi cã biÖn ph¸p khen th­ëng kÞp thêi, cã chÕ ®é ®·i ngé tho¶ ®¸ng cho nh÷ng gi¸m ®Þnh viªn cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc,hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao. 1.1.3.Mét sè vÊn ®Ò kh¸c: -Trong c«ng t¸c gi¸m ®Þnh- båi th­êng th× gi¶i quyÕt båi th­êng nhanh chãng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c ,®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm lu«n ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu,v× nã quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm .Lµm tèt ®­îc c«ng t¸c nµy sÏ n©ng cao ®­îc vÞ thÕ vµ uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng .§Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× ®ßi hái c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty ph¶i t­ vÊn cho kh¸ch hµng ngay tõ khi kh¸ch hµng tham gia mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ vÒ viÖc lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm phï hîp víi tÝnh chÊt,®Æc ®iÓm cña hµng ho¸,hµnh tr×nh ,lo¹i tµu…Toµn bé c«ng ty ph¶i lµ mét tæ chøc hiÖu qu¶,®­îc qu¶n lý chÆt chÏ t¨ng c­êng c«ng t¸c b¸m s¸t kh¸ch hµng,duy tr× th­êng xuyªn mèi liªn hÖ víi kh¸ch hµng,víi c¸c phßng nghiÖp vô cña c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu ,n¾m v÷ng nh÷ng dù ¸n xuÊt nhËp khÈu tõng l« hµng ngay tõ khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®µm ph¸n kÝ kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng. ViÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ theo gi¸ FOB vµ nhËp khÈu hµng ho¸ theo gi¸ CIF ,®iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc chóng ta kh«ng dµnh ®­îc quyÒn vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ b¶o hiÓm. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn cho hµng n¨m chóng ta lµm thÊt tho¸t mét l­îng ngo¹i tÖ lín ra n­íc ngoµi.NhiÖm vô cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ë ®©y lµ t¹o dùng cho kh¸ch hµng sù tin t­ëng vµo chÊt l­îng phôc vô cña c«ng ty,c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó t­ vÊn cho kh¸ch hµng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn xuÊt nhËp hµng ,khuyÕn khÝch hä xuÊt khÈu theo gi¸ CIF vµ nhËp khÈu theo gi¸ FOB.TÊt nhiªn trong t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay,®©y lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n nh­ng nÕu kh«ng lµm ®­îc nh­ vËy th× hµng n¨m chóng ta vÉn ph¶i chÊp nhËn mét khèi l­îng khæng lå hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña chóng ta tham gia b¶o hiÓm ë c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. -§èi víi doanh nghiÖp cã l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu t­¬ng ®èi lín vµ æn ®Þnh, c«ng ty cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng b»ng c¸ch kÝ kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm bao.§iÒu nµy cã lîi cho c¶ c«ng ty vµ c¶ kh¸ch hµng. -C«ng ty cÇn xóc tiÕn nghiªn cøu vÒ m« h×nh cô thÓ thÝch hîp nh»m phèi hîp mét c¸ch ®ång bé ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng,vËn t¶i,b¶o hiÓm .M« h×nh nµy cã thÓ dùa trªn c¸c h×nh thøc liªn doanh,liªn kÕt,lËp c¸c hiÖp héi hµng h¶i bao gåm chñ tµu,chñ hµng vµ c«ng ty b¶o hiÓm.M« h×nh nµy ®· ®­îc ph¸t triÓn nhiÒu trªn thÕ giíi nh­ng ë n­íc ta nã vÉn cßn lµ ®iÒu rÊt míi mÎ. -T¨ng c­êng c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng,khi nhËn ®­îc th«ng b¸o tæn thÊt c«ng ty ph¶i kÞp thêi cö ngay c¸n bé gi¸m ®Þnh viÖc cña m×nh xuèng hiÖn tr­êng gi¸m ®Þnh thiÖt h¹i,thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ tæn thÊt.Mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së”ChÊt l­îng lßng tin”khi cã mèi quan hÖ tèt ,nãi vµ thùc hiÖn tèt chÊt l­îng b¶o hiÓm th× sÏ t¹o cho kh¸ch hµng sù tin t­ëng vµo c«ng ty,®ång thêi h¹n chÕ t×nh tr¹ng trôc lîi b¶o hiÓm. 2.KiÕn nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc, c¸c bé ban ngµnh cã liªn quan 2.1.§èi víi c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ b¶o hiÓm. HiÖn nay, gi÷a c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam cßn thiÕu sù hîp t¸c chÆt chÏ ®Æc biÖt lµ trong nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng h¶. V× thÕ gi÷a c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam x¶y ra t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh b»ng viÖc h¹ phÝ b¶o hiÓm .CÇn nhËn thÊy r»ng viÖc c¹nh tranh theo ph­¬ng ph¸p nµy th× t×nh h×nh sÏ trë nªn nghiªm träng h¬n rÊt nhiÒu nÕu cã nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi tham gia vµo thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam.Víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh m¹nh, kinh nghiÖm l©u n¨m, ho¹t ®éng l©u ®êi hä s½n sµng lç thêi gian ®Çu t¹i thÞ tr­êng b¶o hiÓm míi sau khi ®· chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng hä sÏ quay l¹i lòng ®o¹n thÞ tr­êng.H¬n n÷a khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn,tr×nh ®é d©n trÝ vÒ b¶o hiÓm ®­îc n©ng ca, tr×nh ®é qu¶n trÞ rñi ro cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh XNK nãi riªng sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn . Lóc ®ã viÖc lùa chän s¶n phÈm b¶o hiÓm cña c«ng ty b¶o hiÓm nµo sÏ kh«ng chØ c¨n cø vµo phÝ b¶o hiÓm mµ cßn quan t©m ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c nh­ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty kinh nghiÖm ho¹t ®éng chÊt l­îng dÞch vô… Nh­ vËy,c¹nh tranh qua viÖc gi¶m phÝ chØ mang tÝnh chÊt tøc thêi, c¹nh tranh qua chÊt l­îng dÞch vô mang tÝnh æn ®Þnh vµ l©u dµi h¬n.Gi¶i ph¸p ®­a ra ®Ó ng¨n chÆn hiÖn t­îng h¹ phÝ tuú tiÖn lµ trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam lµ ngoµi viÖc c«ng ty t¸i b¶o hiÓm quèc giakh«ng nhËn t¸i b¶o hiÓm cho nh÷ng hîp ®ång cã møc phÝ thÊp vµ cã sù gi¸m s¸t cña Bé Tµi ChÝnh th× ngay b¶n th©n c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cÇn ph¶i kinh doanh lµnh m¹nh vµ ph¶i cã träng tµi ®øng ra dµn xÕp møc phÝ. HiÖn nay,hiÖp Héi B¶o HiÓm ViÖt Nam ®· ®i vµo ho¹t ®éng vµ ®· ®­a ra quy chÕ vÒ hîp t¸c gi÷a c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh­ng c¸c biÖn ph¸p th× cÇn cøng r¾n h¬n ®Ó buéc c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i nghiªm tóc thùc hiÖn. Bªn c¹nh ®ã, Nhµ N­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lÝ th«ng tho¸ng h¬n hç trî khuyÕn khÝch cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu tham gia b¶o hiÓm trong n­íc, ®ång thêi cã quy ®Þnh vÒ b¶o hiÓm nhËp khÈu b¾t buéc t¹i ViÖt Nam ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhËp hµng theo ®¬n ®Æt hµng cña Nhµ N­íc vµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt hµng tr¶ nî.Cung víi sù hç trî cña nhµ n­íc vµ ngµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam th× c¸c c«ng ty b¶o hiÓm còng ph¶i nç lùc chuÈn bÞ tiÒm lùc cho m×nh ®Ó d­¬ng ®Çu víi c¹nh tranh. 2.2 §èi víi c¸c ngµnh cã liªn quan. Mét khÝa c¹nh kh¸c quan träng n÷a trong ngµnh b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn lµ kh©u ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt.C¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt nam xuÊt khÈu theo gi¸ FOB,nhËp theo gi¸ CIF còng lµ do h¹n chÕ cña ngµnh hµng h¶i.Thùc tÕ qua mét sè vô ®©m va gi÷a dÉn ®Õn tæn thÊt gÇn ®©y cã thÓ rót ra mét nhËn xÐt r»ng tr×nh ®ä kinh nghiÖm cña ®äi ngò thuû thñ thuyÒn viªn cña ta cßn h¹n chÕ.ThiÕt nghÜ ®©y lµ vÊn ®Ò ph¶i ®­îc ngµnh hµng h¶i ViÖt Nam nãi chung, c¸c tµu nãi riªng hÕt søc quan t©m vµ cã ®Çu t­ thÝch ®¸ng. M¹t kh¸c ®Ó ngµnh hµng h¶i ViÖt Nam ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× ®i ®«i víi môc tiªu ph¸t triÓn ®éi tµu cña ViÖt Nam , c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao ®éi ngò thuû thñ thuyÒn viªn, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lÝ ,®iÒu hµnh an toµn tµu v.v.ph¶i ®­îc dÆt lªn ngang tÇm,cã nh­ vËy míi ®¸p øng ®­îc tÇm vãcc vµ ®ßi hái cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam trong thêi gian tíi. Mét vÊn ®Ò cÇn nh¾c tíi n÷a lµ vÊn ®Ò luËt hµng h¶i .Tµi ph¸n hµng h¶i nãi chung vµ viÖc b¾t gi÷ tµu biÓn nãi riªng theo yªu cÇu cña ng­êi bÞ thiÖt h¹i nh»m thùc hiÖn viÖc cung cÊp mét sù b¶o ®¶m hoÆc b¶o l·nh tµi chÝnh lµ vÊn ®Ò míi mÎ c¶ vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÔn ë VÞªt Nam. MÆc dï viÖc b¾t gi÷ tµu biÓn t¹i ViÖt Nam ®· cã c¬ së ph¸p lÝ trong bé luËt hµng h¶i ViÖt Nam (§iÒu 36) tuy nhiªn ®iÒu luËt nµy ch­a râ rµng thiÕu mét sè tr­êng hîp yªu cÇu b¾t gi÷ tµu , c¸c c¨n cø c¬ së cho viÖc kiÖn b¾t gi÷ tµu…nãi chung lµ cßn thiÕu phï hîp víi thùc tÕ vµ th«ng lÖ quèc tÕ. Trong t×nh h×nh thiÖn nay, ViÖt Nam ®ang më réng vµ ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi,sù giao l­u hµng h¶i ngµy mét ph¸t triÓn thiÕt nghÜ c¸c nhµ lµm luËt ViÖt nam cÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trª, t¹o hµnh lang pjh¸p lÝ an toµn ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp ph¸p cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia vµo c¸c quan hÖ hµng h¶iqua ®ã khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong n­íc yªn t©m “xuÊt CIF nhËp FOB”. KÕt luËn š¤œ KÕt qu¶ kinh doanh cña PJICO thu ®­îc trong thêi gian võa qua chøng tá nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña nã trong ho¹t ®éng kinh doanh bao hiÓm còng nh­ trong ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ x· héi,trong mét t­¬ng lai gÇn nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy ch¾c ch¾n sÏ ngµy cµng cñng cè vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm khu vùc vµ quèc tÕ,hoµ nhËp víi qu¸ tr×nh khu vùc ho¸- toµn cÇu ho¸ vµ tiÕn tíi gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO. Trong thêi gian tíi m«i tr­êng c¹nh tranh sÏ diÔn ra hÕt søc gay g¾t, nÕu PJICO kh«ng tranh thñ thêi gian thu hót vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ tèt víi khk¸ch hµng th× sÏ mÊt dÇn thÞ tr­êng vµo tay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi. ChÝnh v× vËy, ngay tõ b©y giê PJICO ph¶i t¨ng c­êng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, më réng m¹ng l­íi tæ chøc kinh doanh trªn thÞ tr­êng, coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé, cã kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh kh¶ thi trong thêi gian tíi ®Ó tiÕp tôc duy tr× thÞ phÇn vµ n©ng cao vÞ trÝ cña m×nh trong m«i tr­êng c¹nh tranh. Trong thêi gian thùc tËp t¹i v¨n phßng b¶o hiÓm khu vùc 1.Em ®· ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c anh chÞ trong phßng.Tuy nhiªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái khiÕm khuyÕt. RÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc13501.DOC
Tài liệu liên quan