Đề tài Công tác tổ chức hạch toán Xí nghiệp xây dựng công trình – Tổng Công ty xây dựng đường thuỷ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân hàng năm chiếm tới 30% vốn đầu tư của Nhà nước. Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài nên có ý nghĩa quan trọng về kinh tế. Bên cạnh đó xây dựng cơ bản còn thể hiện ý thức thẩm mỹ phong cách kiến trúc nên có ý nghĩa quan trọng về văn hoá xã hội. Trong bối cảnh nước ta hiện nay đang chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của Nhà nước, việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng trên thực tế đang diễn ra rất nhanh ở khắp mọi nơi, làm thay đổi bộ mặt đất nước từng ngày. Điều đó không chỉ có ý nghĩa là khối lượng công việc của ngành xây dựng cơ bản tăng lên mà song song với nó là vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng gia tăng. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn một cách có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn. Trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều khâu ( thiết kế,lập dự toán,thi công,nghiệm thu, thanh toán . ). Chính vì thế công tác tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị xây lắp có ý nghĩa rất quan trọng. Với Nhà nước, công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở đơn vị xây lắp là cơ sở để Nhà nước kiểm soát vốn đầu tư và thu thuế. Nhận thức được tầm quan trọng trên, tôi đã đến thực tập tại Xí nghiệp xây dựng công trình – Tổng Công ty xây dựng đường thuỷ và tìm hiểu về công tác tổ chức hạch toán kế toán tại đơn vị này.

doc17 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1049 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác tổ chức hạch toán Xí nghiệp xây dựng công trình – Tổng Công ty xây dựng đường thuỷ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n hµng n¨m chiÕm tíi 30% vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã x©y dùng c¬ b¶n cßn thÓ hiÖn ý thøc thÈm mü phong c¸ch kiÕn tróc nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ v¨n ho¸ x· héi. Trong bèi c¶nh n­íc ta hiÖn nay ®ang chuyÓn dÇn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc, viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trªn thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë kh¾p mäi n¬i, lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt n­íc tõng ngµy. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã ý nghÜa lµ khèi l­îng c«ng viÖc cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n t¨ng lªn mµ song song víi nã lµ vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n còng gia t¨ng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u ( thiÕt kÕ,lËp dù to¸n,thi c«ng,nghiÖm thu, thanh to¸n ... ). ChÝnh v× thÕ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p cã ý nghÜa rÊt quan träng. Víi Nhµ n­íc, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë ®¬n vÞ x©y l¾p lµ c¬ së ®Ó Nhµ n­íc kiÓm so¸t vèn ®Çu t­ vµ thu thuÕ. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng trªn, t«i ®· ®Õn thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh – Tæng C«ng ty x©y dùng ®­êng thuû vµ t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ nµy. i. LÞch sö ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh – tæng C«ng ty x©y dùng ®­êng thuû XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc thµnh lËp b»ng quyÕt ®Þnh sè 2538 / Q§ / TCCBL§ ngµy 21 / 9 / 1996 cña Bé GTVT vÒ viÖc c«ng nhËn l¹i XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh vÒ trùc thuéc C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ ®­êng thuû. §Õn 07 / 0 1 / 2000 t¸ch chuyÓn vÒ trùc thuéc C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû II theo quyÕt ®Þnh sè 16 - 2000 Q§ / TCL§ cña Tæng c«ng ty x©y dùng ®­êng thuû. Th¸ng 6 n¨m 2001, thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 326 /Q§/ TCL§ ngµy 26/6/2001 cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty X©y dùng ®­êng thuû vÒ viÖc t¸ch chuyÓn nguyªn tr¹ng XÝ nghiÖp X©y dùng c«ng tr×nh tõ c«ng ty c«ng tr×nh §­êng thuû II vÒ trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng §­êng thuû, XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh ®ang tõng b­íc æn ®Þnh tæ chøc, më réng s¶n xuÊt kinh doanh. XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc nhµ n­íc cho phÐp kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ chñ yÕu: + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng cÇu ®­êng bé, chuyªn ngµnh ®­êng thuû, thuû lîi. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp. + San lÊp mÆt b»ng + X©y kÌ, n¹o vÐt kªnh m­¬ng + Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng Trong thêi gian ®Çu thµnh lËp: Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ®ang thùc hiÖn tõng b­íc chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc, viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh song song víi nhiÖm vô thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc. V× vËy, doanh nghiÖp gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kinh doanh nh­: + Lµ c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc, t­ c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ cho nªn kh«ng chñ ®éng trong viÖc më réng thÞ tr­êng t×m viÖc + Ch­a cã m« h×nh qu¶n lý tæ chøc. + C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña XÝ nghiÖp cßn nghÌo nµn kh«ng ®ång bé cho SXXD ë quy m« lín, cô thÓ lµ: m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho SXKD hÇu hÕt lµ cò n¸t, thiÕu nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô cho c«ng t¸c x©y l¾p. + §éi ngò lao ®éng thiÕu vÒ sè l­îng , ch­a ®ñ ngµnh nghÒ cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn mäi lo¹i c«ng t¸c. + Vèn s¶n xuÊt kinh doanh thiÕu so víi yªu cÇu cña thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, ®Æc biÖt lµ thiÕu vèn l­u ®éng, + Ch­a cã trô së lµm viÖc chÝnh thøc. + C¸c c«ng tr×nh cña XÝ nghiÖp thi c«ng cã gi¸ trÞ hîp ®ång thÊp, tiÕn ®é thi c«ng ng¾n ngµy cho nªn hÇu nh­ XÝ nghiÖp kh«ng cã c¸c c«ng tr×nh gèi ®Çu. MÆc dï gÆp nh÷ng khã kh¨n nh­ vËy nh­ng ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña Tæng c«ng ty cïng víi sù cè g¾ng cña ban Gi¸m ®èc vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn toµn XÝ nghiÖp, XÝ nghiÖp ®· tÝch cùc trong c«ng t¸c kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt, t×m kiÕm c¸c hîp ®ång nhËn thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, tæ chøc s¾p xÕp l¹i lao ®éng, c¶i t¹o chç lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nh­ng víi mét XÝ nghiÖp gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nh­ XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh th× ®ã lµ mét cè g¾ng lín cña ban Gi¸m ®èc vµ toµn thÓ CBCNV trong toµn XÝ nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua XÝ nghiÖp ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ë c¸c tØnh trªn c¶ n­íc. S¶n l­îng x©y l¾p thùc hiÖn n¨m 1999: 3.900.000.000® S¶n l­îng x©y l¾p thùc hiÖn n¨m 2000: 4.500.000.000® S¶n l­îng x©y l¾p thùc hiÖn n¨m 2001 (­íc tÝnh): 9.540.000.000® Dù kiÕn kÕ ho¹ch s¶n l­îng thùc hiÖn n¨m 2002: 15.000.000.000® B­íc sang n¨m 2001, hoµ cïng víi nhÞp ®é s«i ®éng cña c«ng cuéc ®æi míi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh – Tæng c«ng ty x©y dùng ®­êng thuû ®· ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cho m×nh ®Ó x©y dùng vµ c¶i t¹o m« h×nh tæ chøc qu¶n lý , SXKD cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh míi trong ngµnh x©y dùng. Chóng ta tin t­ëng r»ng XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh – Tæng c«ng ty x©y dùng §­êng thuû sÏ tõng b­íc ®Èy lïi khã kh¨n ®Ó ®øng v÷ng trong thö th¸ch cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. II- §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh. ( cã s¬ ®å ) 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh – Tæng C«ng ty X©y dùng ®­êng thuû víi ngµnh nghÒ chñ yÕu lµ nhËn thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng cÇu ®­êng bé, chuyªn ngµnh ®­êng thuû, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, thuû lîi . . . Khi míi thµnh lËp XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh chØ cã 12 ng­êi ®Õn nay ®· cã 60 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong sè nµy cã nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n hîp ®ång dµi h¹n, cã nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n hîp ®ång ng¾n h¹n. §éi ®· bè trÝ c¸n bé c«ng nh©n vµo c¸c bé phËn phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña tõng ng­êi vµ theo nhu cÇu c«ng viÖc trong ho¹t ®éng qu¶n lý vµ SXKD. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña XÝ nghiÖp ®­îc chia lµm 2 bé phËn chÝnh: Bé m¸y qu¶n lý vµ bé phËn s¶n xuÊt. - Bé m¸y qu¶n lý: Gåm 1 Gi¸m ®èc vµ 2 Phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng nghiÖp vô: phßng Nh©n chÝnh, phßng Kinh doanh, phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: + ChØ ®¹o phèi hîp c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp vÒ thi c«ng x©y l¾p. + ThiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i, liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c c¬ quan vµ c¸c tæ chøc kinh doanh kh¸c. + X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn XÝ nghiÖp, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt tµi chÝnh hµng n¨m. + X¸c dÞnh vµ tÝnh to¸n ®­îc kÕt qu¶ cuèi cïng trong ho¹t ®éng SXKD cña XÝ nghiÖp. - Bé phËn s¶n xuÊt gåm: c¸c ®éi thi c«ng, ( §éi XD 10, §éi XD 12, §éi thi c«ng c¬ giíi ) ®­îc tæ chøc theo ph­¬ng thøc: + Thùc hiÖn h¹ch to¸n néi bé. + §iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng SXKD cña §éi theo sù ph©n c«ng cña XÝ nghiÖp. + Trong mét sè mÆt ho¹t ®éng c¸c §éi sÏ ®­îc uû quyÒn thay mÆt XÝ nghiÖp giao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. Trong ho¹t ®éng SXKD, c¸c ®éi cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c träng t©m do XÝ nghiÖp giao th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ giao kho¸n néi bé. MÆc dï c¸c ®éi lµ ®éc lËp nhau nh­ng c¸c ®éi ®Òu cã nghÜa vô coi träng sù liªn kÕt liªn minh kinh tÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong néi bé XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhau hoµn thµnh nhiÖm vô SXKD. Sau khi ®· lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc, hå s¬ x©y dùng, hîp ®ång giao thÇu th× XÝ nghiÖp vµ c¸c §éi phô thuéc ký hîp ®ång giao nhËn kho¸n. Nh­ vËy, mét ®iÒu nhÊn m¹nh trong c¬ chÕ qu¶n lý cña XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh lµ quy chÕ kho¸n gän c«ng tr×nh. Thùc chÊt cña h×nh thøc nµy lµ : kho¸n cho §éi phô thuéc toµn bé chi phÝ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, XÝ nghiÖp chØ gi÷ l¹i mét phÇn chi phÝ qu¶n lý, phÇn nép ng©n s¸ch. ë ®©y kho¸n gän kh«ng cã nghÜa lµ kho¸n tr¾ng, ë XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh viÖc x¸c ®Þnh c¬ chÕ kho¸n ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh kÞp thêi nh÷ng tiªu cùc trong qu¶n lý vËt t­, thiÕt bÞ cña §éi nhËn kho¸n vµ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t t×nh h×nh thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ tiÕn ®é c«ng tr×nh. S¬ ®å tæ chøc cña XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phã gi¸m ®èc XÝ nghiÖp Phã Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phßng Nh©n chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh §éi thi c«ng c¬ giíi §éi x©y dùng sè 10 §éi x©y dùng sè 12 2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh – Tæng C«ng ty XD ®­êng thuû . Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý mµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp gåm: - Tr­ëng phßng TCKT ( kÕ to¸n tr­ëng ) lµ ng­êi thay mÆt Nhµ n­íc thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t tµi chÝnh, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. ChÞu tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch chung c«ng t¸c h¹ch to¸n cña XÝ nghiÖp. - Mét kÕ to¸n chung theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi XÝ nghiÖp phô tr¸ch TK 642. - Mét kÕ to¸n thanh to¸n: lµm nhiÖm vô thanh to¸n víi c¸c ®éi trùc thuéc, phô tr¸ch c¸c TK 111, 112, 141,136, 336, 131 . . . - Mét thñ quü lµm nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt - KÕ to¸n d­íi c¸c ®éi phô thuéc ®­îc h¹ch to¸n t­¬ng ®èi hoµn chØnh, tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh diÔn ra ë c¸c ®éi. Bé phËn kÕ to¸n d­íi §éi gåm mét nh©n viªn kÕ to¸n vËt liÖu, mét nh©n viªn phô tr¸ch TSC§, mét nh©n viªn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ chi phÝ chung. KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü KÕ to¸n Tæng hîp KÕ to¸n ®éi 10 KÕ to¸n ®éi 12 KÕ to¸n ®éi thi c«ng c¬ giíi Bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ. H×nh thøc kho¸n gän phï hîp víi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña XÝ nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy nhanh tiÕn dé thi c«ng c«ng tr×nh, t¨ng n¨ng suÊt lao déng tiÕt kiÖm vËt t­, tiÒn vèn, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph­¬ng thøc kho¸n s¶n phÈm trong x©y dùng c¬ b¶n t¹o ®iÒu kiÖn g¾n liÒn tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña ng­êi lao déng víi chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thi c«ng, qi¶i quyÕt c«ng¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. MÆt kh¸c x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi tõng tæ ®éi vµ tõng c«ng nh©n trªn c¬ së ®ã ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o vµ khai th¸c tiÒm n¨ng s½n cã cña ®¬n vÞ vÒ mäi mÆt. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông chung cho toµn XÝ nghiÖp lµ chøng tõ ghi sæ. KÕt cÊu vµ quy tr×nh ghi sæ: B¸o c¸o Sæ c¸i B¶ng C§ ph¸t sinh Sæ ®¨ng ký CT - GS Sæ chøng tõ chi tiÕt H¹ch to¸n chi tiÕt Chøng tõ kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng --------- §èi chiÕu kiÓm tra Toµn XÝ nghiÖp thèng nhÊt sö dông vµ vËn dông hÖ thèng TK kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/ Q§/ C§KT cña Bé tµi chÝnh. Tuú theo tÝnh chÊt SXKD vµ yªu cÇu h¹ch to¸n XÝ nghiÖp XD c«ng tr×nh sÏ quy ®Þnh cô thÓ cho c¸c §éi x©y dùng. - Qua t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh t«i thÊy: Bé m¸y kÕ to¸n t­¬ng ®èi gän nhÑ, c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶ cho l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc gi¸m s¸t s¶n xuÊt thi c«ng, qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh hîp lý khoa häc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay. * VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n: Toµn XÝ nghiÖp tiÕn hµnh më sæ s¸ch theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n, sæ c¸i. Trong qu¸ tr×nh theo dâi, c¸c §éi trùc thuéc cÇn më thªm sæ s¸ch g× ph¶i b¸o c¸o vÒ Ban TCKT cña XÝ nghiÖp ®Ó xem xÐt. HÖ thèng sæ s¸ch ë c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû lµ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, phï hîp víi chÕ ®é. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi ®ñ vÒ sè l­îng. KÕt cÊu sæ hîp lý phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh donah cña xÝ nghiÖp ®¶m b¶o cã thÓ theo dâi mét ch¸c chi tiÕt tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong s¶n xuÊt thi c«ng. * VÒ hÖ thèng chøng tõ: HÖ thèng chøng tõ trong c«ng t¸c x©y l¾p lµ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ hoµn chØnh. XÝ nghiÖp cã thªm mét sè chøng tõ phôc vô cho s¶n xuÊt cña ®éi, phï hîp víi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, phï hîp víi bé m¸y kÕ to¸n nh­ hîp ®ång giao kho¸n néi bé... §iÒu nµy rÊt hîp lý. * VÒ lu©n chuyÓn chøng tõ: Chøng tõ lu©n chuyÓn theo tuÇn tù, ®óng chÕ ®é võa thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp cña nh©n viªn kÕ to¸n, võa thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra cña kÕ to¸n tr­ëng tuy nhiªn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ nh­ vËy sÏ lµm cho c«ng viÖc kÕ to¸n kh«ng tr¶i ®Òu trong th¸ng hay dån vµo cuèi th¸ng vµ viÖc theo dâi kh«ng ®­îc th­êng xuyªn. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh×n chung lµ tèt tuy vËy còng vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. * VÒ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n: + T¹i Phßng TCKT cña XÝ nghiÖp cã b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú theo mÉu biÒu vµ thêi gian do Nhµ n­íc quy ®Þnh. + T¹i c¸c §éi x©y dùng: §Ó XÝ nghiÖp n¾m ch¾c ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt, sö dông vËt t­, tiÒn vèn cña tõng ®éi phô thuéc, XÝ nghiÖp yªu cÇu c¸c §éi göi vÒ XÝ nghiÖp c¸c b¸o c¸o sau: b¸o c¸o vÒ khèi l­îng x©y l¾p dë dang, b¸o c¸o vÒ doanh thu néi bé, b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt, b¸o c¸o vÒ viÖc trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü . . . * C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n: Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu: KÕ to¸n ®éi tËp hîp chi phÝ Nguyªn vËt liÖu mµ c¸c §éi thuéc XÝ ngiÖp sö dùng trong thi c«ng gåm nhiÒu chñng lo¹i víi yªu cÇu vµ chÊt l­îng kh¸c nhau. VD: c¸t , ®¸, xi m¨ng, g¹ch ®Êt . . . Chi phÝ vËt liÖu trong x©y dùng chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nªn viÖc qu¶n lý vµ sö dông vËt liÖu tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ cña SXKD cña §éi. Do ®Æc ®iÓm cña vËt liÖu x©y dùng mµ cã nh÷ng vËt t­ kh«ng thÓ nhËt kho ®­îc ph¶i ®æ ngoµi mÆt b»ng c«ng tr­êng, cã nh÷ng vËt t­ ph¶i nhËp kho. §éi cã c¸c kho ë trô së v¨n phßng §éi vµ kho ë c¸c c«ng tr×nh §éi ®¶m nhËn thi c«ng. Tr­íc tiªn bé phËn kÕ ho¹ch c¨n cø vµo c¸c dù to¸n, c¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh mµ XÝ nghiÖp ®· ®­îc giao vµ tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh ®Î lËp nªn kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ ®ång thêi giao nhiÖm vô s¶n xuÊt thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh vµ c¸c §éi s¶n xuÊt. C¸c §éi c«ng tr×nh c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt thi c«ng ®Ó tÝnh to¸n lùng vËt t­ cÇn phôc vô cho s¶n xuÊt vµ khi cã nhu cÇu vËt t­ nh­: xi m¨ng, thep, c¸t . . .th× lËp yªu cÇu cung øng vËt t­ cã x¸c nhËn cña §éi tr­ëng hoÆc chñ nhiÖm c«ng tr×nh ®Ó göi lªn bé phËn kÕ ho¹ch cña XÝ nghiÖp xem xÐt, x¸c nhËn råi lµm thñ tôc xuÊt kho vËt t­ hoÆc cö c¸n bé cóng øng vËt t­ ®i mua vµ vËn chuyÓn th¼ng ®Õn c«ng tr­êng. Khi vËt liÖu vÒ nhËt kho kÕ to¸n ®Þnh kho¶n ngay trªn c¸c phiÕu nhËp. + Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt: Ph­¬ng ph¸p thÎ song song + Lo¹i sæ: . ThÎ kho: Thñ kho ghi . Sæ chi tiÕt + Quy tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt ThÎ kho PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt Sæ chi tiÕt song song B¶ng tæng hîp XNT Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp: Quy tr×nh h¹ch to¸n: Chøng tõ b¶ng kª LËp chøng tõ ghi sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ h¹ch to¸n chi tiÕt Sæ c¸i (TK153) B¸o c¸o B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh Tæng hîp, chi tiÕt NVL 2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xu¸t cña ngµnh x©y dùng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n. ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao ®Òu ®­îc më riªng mét sæ chi tiÕt chi phÝ ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. C¸c sæ chi tiÕt nµy ®­îc tËp hîp cho tõng th¸ng vµ ®­îc theo dâi chi tiÕt theo tõng yªu tè chi phÝ: -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Trong ®ã chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: + Chi phÝ qu¶n lý §éi SX + KhÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho SX thi c«ng vµ khÊu hao trô së lµm viÖc. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Cuèi mçi th¸ng dùa trªn sá chi tiÕt chi phÝ cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh, kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng th¸ng. HÕt 3 th¸ng tõ c¸c b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong quý vµ lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh. Quy tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: B¸o c¸o Sæ c¸i chi phÝ chóng tõ ghi sæ Chøng tõ chi phÝ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ H¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ ThÎ tÝnh gi¸ thµnh Tæng hîp chi tiÕt chi phÝ X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n hµng n¨m chiÕm tíi 30% vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã x©y dùng c¬ b¶n cßn thÓ hiÖn ý thøc thÈm mü phong c¸ch kiÕn tróc nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ v¨n ho¸ x· héi. Trong bèi c¶nh n­íc ta hiÖn nay ®ang chuyÓn dÇn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc, viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trªn thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë kh¾p mäi n¬i, lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt n­íc tõng ngµy. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã ý nghÜa lµ khèi l­îng c«ng viÖc cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n t¨ng lªn mµ song song víi nã lµ vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n còng gia t¨ng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u ( thiÕt kÕ,lËp dù to¸n,thi c«ng,nghiÖm thu, thanh to¸n ... ). ChÝnh v× thÕ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh vèn ®· lµ mét phÇn c¬ b¶n cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ x©y l¾p nãi riªng vµ x· héi nãi chung. Víi c¸c XÝ nghiÖp viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ c¬ së gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i,ph¸t huy tiÒm n¨ng míi ®¶m b¶o cho XÝ nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh daonh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay. Víi Nhµ n­íc, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë ®¬n vÞ x©y l¾p lµ c¬ së ®Ó Nhµ n­íc kiÓm so¸t vèn ®Çu t­ vµ thu thuÕ. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng trªn, t«i ®· ®Õn thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh - C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû II vµ m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh “. X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n hµng n¨m chiÕm tíi 30% vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã x©y dùng c¬ b¶n cßn thÓ hiÖn ý thøc thÈm mü phong c¸ch kiÕn tróc nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ v¨n ho¸ x· héi. Trong bèi c¶nh n­íc ta hiÖn nay ®ang chuyÓn dÇn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc, viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trªn thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë kh¾p mäi n¬i, lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt n­íc tõng ngµy. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã ý nghÜa lµ khèi l­îng c«ng viÖc cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n t¨ng lªn mµ song song víi nã lµ vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n còng gia t¨ng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u ( thiÕt kÕ,lËp dù to¸n,thi c«ng,nghiÖm thu, thanh to¸n ... ). ChÝnh v× thÕ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh vèn ®· lµ mét phÇn c¬ b¶n cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ x©y l¾p nãi riªng vµ x· héi nãi chung. Víi c¸c XÝ nghiÖp viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ c¬ së gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i,ph¸t huy tiÒm n¨ng míi ®¶m b¶o cho XÝ nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh daonh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay. Víi Nhµ n­íc, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë ®¬n vÞ x©y l¾p lµ c¬ së ®Ó Nhµ n­íc kiÓm so¸t vèn ®Çu t­ vµ thu thuÕ. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng trªn, t«i ®· ®Õn thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh - C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû II vµ m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh “. X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n hµng n¨m chiÕm tíi 30% vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã x©y dùng c¬ b¶n cßn thÓ hiÖn ý thøc thÈm mü phong c¸ch kiÕn tróc nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ v¨n ho¸ x· héi. Trong bèi c¶nh n­íc ta hiÖn nay ®ang chuyÓn dÇn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc, viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trªn thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë kh¾p mäi n¬i, lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt n­íc tõng ngµy. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã ý nghÜa lµ khèi l­îng c«ng viÖc cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n t¨ng lªn mµ song song víi nã lµ vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n còng gia t¨ng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u ( thiÕt kÕ,lËp dù to¸n,thi c«ng,nghiÖm thu, thanh to¸n ... ). ChÝnh v× thÕ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh vèn ®· lµ mét phÇn c¬ b¶n cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ x©y l¾p nãi riªng vµ x· héi nãi chung. Víi c¸c XÝ nghiÖp viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ c¬ së gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i,ph¸t huy tiÒm n¨ng míi ®¶m b¶o cho XÝ nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh daonh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay. Víi Nhµ n­íc, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë ®¬n vÞ x©y l¾p lµ c¬ së ®Ó Nhµ n­íc kiÓm so¸t vèn ®Çu t­ vµ thu thuÕ. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng trªn, t«i ®· ®Õn thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh - C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû II vµ m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh “. iiÝ B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh )( Trªn ®©y lµ hai phÇn hµnh kÕ to¸n cã khèi l­îng c«ng viÖc lín ë XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh Qua hai tuÇn ®Çu t×m hiÓu chung t«i thÊy phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh rÊt quan träng. Víi mét khèi l­îng c«ng viÖc lín trong phÇn hµnh nµy ®ßi hái c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong XÝ nghiÖp ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh vèn ®· lµ mét phÇn c¬ b¶n cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ x©y l¾p nãi riªng vµ x· héi nãi chung. Víi c¸c XÝ nghiÖp viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ c¬ së gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i,ph¸t huy tiÒm n¨ng míi ®¶m b¶o cho XÝ nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh daonh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay. Víi Nhµ n­íc, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë ®¬n vÞ x©y l¾p lµ c¬ së ®Ó Nhµ n­íc kiÓm so¸t vèn ®Çu t­ vµ thu thuÕ. ChÝnh v× thÕ t«i dù ®Þnh chän ®Ò tµi “ C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh “ lµm chuyªn ®Ò thùc tËp cho m×nh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35233.DOC
Tài liệu liên quan