Đề tài Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt

MỤC LỤC Lời nói đầu Phần I : Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Mặt Trời Việt .3 I> I/ Đặc điểm chung của Công ty Mặt Trời Việt 3 1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp .3 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty .4 3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty .5 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty .6 4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 6 4.2. Hệ thống tài khoản .8 4.3. Hình thức sổ kế toán 8 4.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty 9 Phần II : Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Mặt Trời Việt 10 A - Thực trạng chung về công tác kế toán tại Công ty Mặt Trời Việt .10 I/ Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu ứng và trả trước 10 1.Kế toán vồn bằng tiền 10 2.Kế toán các khoản phải thu .12 3.Kế toán các khoản ứng trước, trả trước 13 II/ Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 14 1.Phương pháp kế toán chi tiết vật liệu 14 III/ Kế toán TSCĐ và đầu tư dài hạn .17 1.Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ .17 2.Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ 18 3.Trích khấu hao TSCĐ 18 IV/ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 20 V/ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành .20 VI/Kế toán nguồn vốn 21 1.Kế toán nợ phải trả . 21 2.Kế toán các nguồn chủ sở hữu 22 VII/ Báo cáo tài chính 22 B – Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 25 I/ Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp .25 1.Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh . 25 2.Phân loại lao động trong sản xuất kinh doanh . 26 3.ý nghĩa, tác dụng của công tác quản lý, tổ chức lao động .27 4.Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo lương .27 4.1. Các khái niệm 27 4.2. ý nghĩa của tiền lương .29 4.3. Quỹ tiền lương 29 5. Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH, BHYT 30 5.1. Chế độ Nhà nước quy định về tiền lương 30 5.2. Chế độ Nhà nước quy định về các khoản trích theo tiền lương .32 5.3. Chế độ tiền ăn giữa ca .33 5.4. Chế độ tiền thưởng quy định .33 6. Các hình thức trả lương .33 6.1. Hình thức trả lương theo thời gian lao động 33 6.1.1. Khái niệm hình thức trả lương theo thời gian lao động 33 6.1.2. Các hình thức tiền lương thời gian và phương pháp tính lương 33 6.1.3. Lương công nhật .35 6.2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm .36 6.2.1. Khái niệm hình thức trả lương theo sản phẩm 36 6.2.2. Phương pháp xác định mức lao động và đơn giá tiền lương .36 6.2.3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm .36 7. Nhiệm vụ kế toán tiền lươngvà các khoản trích theo lương .38 8. Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất trực tiếp 39 9. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 40 10. Kế toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT 41 10.1. Các tài khoản chủ yếu sử dụng .41 10.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu .43 II/ Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt .46 1.Công tác tổ chức và quản lý lao động tại Công ty 46 2.Nội dung quỹ tiền lương và thực trạng công tác quản lý quỹ tiền lương tại Doanh nghiệp .46 2.1.Nội dung quỹ tiền lương .46 2.2.Thực trạng công tác quản lý quỹ tiền lương tại Doanh nghiệp 46 3.Hạch toán lao động và tính lương, trợ cấp BHXH .48 3.1Hạch toán lao động 48 3.2.Trình tự tính lương BHXH phải trả và tổng số lương 53 3.3.Trình tự tính lương BHXH phải trả và tổng số liệu 54 4.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 62 4.1.Các TK kế toán áp dụng trong Doanh nghiệp và các khoản trích theo lương của Doanh nghiệp 62 4.2.Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của Doanh nghiệp 62 PHẦN III : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MẶT TRỜI VIỆT I/ Nhận xét chung về công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty 72 II/ Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty. 72 1. Ưu điểm 72 2. Nhược điểm 73 III/ Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 74 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương 74 2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương 74 3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương 75 Kết luận 76

doc82 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 782 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
l­¬ng chÝnh. TiÒn l­¬ng phô cÊp gåm 2 lo¹i: Lo¹i 1: TiÒn l­¬ng phô cÊp = Mn x hÖ sè phô cÊp Lo¹i 2: TiÒn l­¬ng phô cÊp = Mn x Hi x hÖ sè phô cÊp * TiÒn l­¬ng tuÇn: Lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét tuÇn lµm viÖc TiÒn l­¬ng tuÇn ph¶i tr¶ = TiÒn l­¬ng th¸ng x 12 th¸ng 52 tuÇn TiÒn l­¬ng ngµy: Lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc vµ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh÷ng ngµy héi häp, häc tËp vµ l­¬ng hîp ®ång. TiÒn l­¬ng ngµy = TiÒn l­¬ng th¸ng Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é quy ®Þnh trong th¸ng * TiÒn l­¬ng giê: Lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho 1 giê lµm viÖc, lµm c¨n cø ®Ó phô cÊp lµm thªm giê. TiÒn l­¬ng giê = TiÒn l­¬ng ngµy Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é (8h) 6.1.3.L­¬ng c«ng nhËt: Lµ tiÒn l­¬ng tÝnh theo ngµy lµm viÖc vµ møc tiÒn l­¬ng ngµy tr¶ cho ng­êi lao ®éng t¹m thêi ch­a xÕp vµo thang bËc l­¬ng. © H×nh thøc tiÒn l­¬ng cã th­ëng: Lµ kÕt hîp gi÷a h×nh thøc tiÒn l­¬ng gi¶n ®¬n vµ chÕ ®é tiÒn th­ëng trong s¶n xuÊt. TiÒn l­¬ng thêi gian cã th­ëng = TiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n + TiÒn th­ëng cã tÝnh chÊt l­¬ng Þ ¦u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian: + ¦u ®iÓm: §· tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc thùc tÕ, tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, cã thÓ lËp b¶ng tÝnh s½n. + Nh­îc ®iÓm: H×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian ch­a ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. H×nh thøc tiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm Kh¸i niÖm h×nh thøc tr¶ theo s¶n phÈm Kh¸i niÖm: H×nh thøc tiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng tÝnh theo sè l­îng s¶n phÈm, c«ng viÖc, chÊt l­îng s¶n phÈm hoµn thiÖn nghiÖm thu ®¶m b¶o chÊt l­îng quy dÞnh vµ ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng §èi víi ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc lao ®éng kÕ to¸n ph¶i tÝnh tõng ng­êi lao ®éng, trong tr­êng hîp tiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm ®· hoµn thµnh lµ kÕt qu¶ cña tËp thÓ ng­êi lao ®éng th× kÕ to¸n chia l­¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ng­êi lao ®éng. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ¸p dông theo møc ®é hoµn thµnh v­ît møc khèi l­îng s¶n phÈm gäi lµ l­¬ng s¶n phÈm. C¸c ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm © TiÒn l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp: lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng tÝnh theo sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm = Khèi l­îng SPHT x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm © TiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp: ®­îc ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n phôc vô cho c«ng nh©n chÝnh nh­ b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ v.v... TiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp = §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng gi¸n tiÕp x Sè l­îng s¶n phÈm © TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cã th­ëng: lµ sù kÕt hîp gi÷a h×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm víi chÕ ®é tiÒn th­ëng trong s¶n xuÊt. © TiÒn l­¬ng s¶n phÈm luü tiÕn: lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng gåm tiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp vµ tiÒn th­ëng tÝnh theo tû lÖ luü tiÕn, c¨n cø v­ît ®Þnh møc lao ®éng ®· quy ®Þnh. Tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm luü tiÕn = §¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm x Sè l­îng SP ®· hoµn thµnh + §¬n gi¸ l­¬ng SP x Sè l­îng sp v­ît kÕ ho¹ch x Tû lÖ tiÒn l­¬ng luü tiÕn © TiÒn l­¬ng kho¸n khèi l­îng , kho¸n c«ng viÖc : ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n , c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®ét xuÊt nh­ kho¸n bèc v¸c, vËn chuyÓn NVL thµnh phÈm … © TiÒn l­¬ng cho s¶n phÈm cuèi cïng : ¸p dông cho tõng bé phËn s¶n xuÊt. © TiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm tËp thÓ : ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ kÕt qu¶ lµ s¶n phÈm cña c¶ tËp thÓ c«ng nh©n. Tr­êng hîp tiÒn l­¬ng s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña tËp thÓ c«ng nh©n ,kÕ to¸n ph¶i chia l­¬ng cho tõng c«ng nh©n theo 3 ph­¬ng ph¸p sau : ¨ Ph­¬ng ph¸p 1: Chia l­¬ng s¶n phÈm theo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ tr×nh ®é cÊp bËc kü thuËt cña c«ng viÖc C«ng thøc : Trong ®ã : Li : TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña CNi Ti : Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña CNi Hi : HÖ sè cÊp bËc kü thuËt cña Cni Lt : Tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ n : Sè l­îng ng­êi lao ®éng cña tËp ¨ Ph­¬ng ph¸p 2: Chia l­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc, thêi gian lµm viÖc kÕt hîp víi b×nh c«ng, chÊm ®iÓm : ¸p dông víi ®iÒu kiÖn cÊp bËc kü thuËt cña c«ng nh©n kh«ng phï hîp víi cÊp bËc kü thuËt c«ng viÖc do ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cã sù chªnh lÖch râ rÖt vÒ n¨ng suÊt lao ®éng trong tæ hoÆc nhãm s¶n xuÊt.Toµn bé tiÒn l­¬ng ®­îc chia thµnh 2 phÇn . Chia theo cÊp bËc c«ng viÖc vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña mçi ng­êi, chia theo thµnh tÝch trªn c¬ së b×nh c«ng chÊm ®iÓm mçi ng­êi. ¨ Ph­¬ng ph¸p 3: Chia l­¬ng b×nh c«ng chÊm ®iÓm ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp CN lµm viÖc cã kü thuËt gi¶n ®¬n , c«ng cô th« s¬, n¨ng suÊt lao ®éng chñ yÕu do søc khoÎ vµ th¸i ®é lao ®éng cña ng­êi lao ®éng. Sau mçi ngµy lµm viÖc, tæ tr­ëng ph¶i tæ chøc b×nh c«ng chÊm ®iÓm cho tõng ng­êi lao ®éng. Cuèi th¸ng c¨n cø ®Ó chia l­¬ng. 7. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng. TÝnh ®óng, thanh to¸n kÞp thêi ®Çy ®ñ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. KiÓm tra t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp, viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é lao ®éng tiÒn l­¬ng, t×nh h×nh sö dông quü tiÒn l­¬ng. H­íng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng. Më sæ, thÎ kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. - TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh s¸ch, ®óng ®èi t­îng sö dông lao ®éng vÒ chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c bé phËn cña c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng. - LËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng, quü l­¬ng, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng lao ®éng trong doanh nghiÖp ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng. 8. TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp T¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô, ®Ó tr¸nh sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n th­êng ¸p dông ph­¬ng ph¸p trÝch tr­íc chi nh­ mét kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶. C¸ch tÝnh nh­ sau: TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng phÐp kÕ ho¹ch cña CNTTSX = TiÒn l­¬ng chÝnh thùc tÕ ph¶i tr¶ CNTTSX trong th¸ng X Tû lÖ trÝch tr­íc Trong ®ã: Tû lÖ trÝch tr­íc = Tæng sè l­¬ng phÐp KH n¨m cña CNTTSX x 100 Tæng sè l­¬ng chÝnh KH n¨m cña CNTTSX Còng cã thÓ trªn c¬ së kinh nghiÖm nhiÒu n¨m, doanh nghiÖp tù x¸c ®Þnh mét tû lÖ trÝch tr­íc l­¬ng phÐp kÕ ho¹ch cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý. KÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng vµ kho¶n trÝch theo l­¬ng TÝnh l­¬ng vµ trî cÊp BHXH Nguyªn t¾c tÝnh l­¬ng: Ph¶i tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi lao ®éng. ViÖc tÝnh l­¬ng, trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ “B¶ng chÊm c«ng” ; “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng” ; “B¶ng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi”. Trong c¸c tr­êng hîp c¸n bé c«ng nh©n viªn èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng... ®· tham gia ®ãng BHXH th× ®­îc h­ëng trî cÊp BHXH. Sè BHXH ph¶i tr¶ = Sè ngµy nghØ tÝnh BHXH x L­¬ng cÊp bËc b×nh qu©n / ngµy x Tû lÖ % tÝnh BHXH Tr­êng hîp èm ®au, tû lÖ trÝch lµ : 75% tiÒn l­¬ng tham gia ®ãng BHXH Tr­êng hîp thai s¶n, tai n¹n lao ®éng tû lÖ trÝch lµ: 100% tiÒn l­¬ng tham gia ®ãng BHXH. + C¨n cø vµo c¸c chøng tõ “ PhiÕu nghØ h­ëng BHXH , Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng ”, KÕ to¸n tÝnh ra trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ ph¶n ¸nh vµo “ B¶ng thanh to¸n BHXH ” + §èi víi c¸c kho¶n tiÒn th­ëng cña c«ng nh©n viªn KÕ to¸n cÇn tÝnh to¸n vµ lËp b¶ng “ thanh to¸n tiÒn th­ëng ” ®Ó theo dâi vµ chi tr¶ theo chÕ ®é quy ®Þnh. C¨n cø vµo “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ” cña tõng bé phËn ®Ó chi tr¶ thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n viªn ®ång thêi tæng hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong kú theo tõng ®èi t­îng sö dông lao ®éng, tÝnh BHXH, BHYT, KPC§ theo chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh. KÕt qu¶ tæng hîp, tÝnh to¸n ®­îc ph¶n ¸nh trong “ B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ”. NÕu Doanh nghiÖp tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn thµnh 2 kú th× sè tiÒn l­¬ng tr¶ kú I (th­êng kho¶ng gi÷a th¸ng) gäi lµ sè tiÒn l­¬ng t¹m øng. Sè tiÒn cÇn thiÕt ®Ó tr¶ l­¬ng kú II ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho CNV = Tæng sè thu nhËp cña CNV - Sè tiÒn t¹m øng l­¬ng kú I - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña CNV 10. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng, KPC§, BHXH, BHYT. 10. 1. C¸c tµi kho¶n chñ yÕu sö dông TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (PTCNV); TK 335 Chi phÝ ph¶i tr¶; TK 338- ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c * TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n cho CNV cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn th­ëng, BHXH vµc¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c vÒ thu nhËp cña CNV. Bªn Nî: + C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng), tiÒn th­ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶, chi, ®· øng tr­íc cho CNV. + C¸c kho¶n khÊu trõ l­¬ng (tiÒn c«ng) CNV Bªn Cã: C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng), tiÒn th­ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶, ph¶i chi cho CNV. Sè d­ bªn cã: C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng), tiÒn th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i chi cho CNV. Tr­êng hîp TK 334- Ph¶i tr¶ CNV cã sè d­ bªn nî, ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· tr¶ thõa cho CNV. * Tµi kho¶n 335- Chi phÝ ph¶i tr¶ Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ®­îc ghi nhËn lµ chi phÝ ho¹t ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh trong kú nh­ng thùc tÕ ch­a ph¸t sinh, mµ sÏ ph¸t sinh trong kú nµy hoÆc trong nhiÒu kú sau. Néi dung, kÕt cÊu cô thÓ: Tµi kho¶n 335- Chi phÝ ph¶i tr¶ Bªn Nî: + C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ®· tÝnh vµo chi phÝ ph¶i tr¶ + Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch vÒ chi phÝ ph¶i tr¶ lín h¬n sè chi phÝ thùc tÕ ®­îc ghi gi¶m chi phÝ. Bªn Cã: + Ph¶n ¸nh chi phÝ ph¶i tr¶ dù tÝnh tr­íc vµ ghi nhËn vµo CPSXKD. + Sè chªnh lÖch gi÷a chi phÝ thùc tÕ lín h¬n sè trÝch tr­íc Sè d­ cuèi kú bªn Cã: Ph¶n ¸nh chi phÝ ph¶i tr¶ ®· tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng SXKD. * Tµi kho¶n 338- Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c: ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c ngoµi néi dung, ®· ®­îc ph¶n ¸nh ë c¸c tµi kho¶n kh¸c (tõ TK 331 ®Õn TK 336). Néi dung ph¶n ¸nh trªn c¸c TK nµy: TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo chi phÝ SXKD vµ BHYT trõ vµo thu nhËp cña CNV ®­îc ph¶n ¸nh vµo bªn cã. T×nh h×nh chØ tiªu sö dông KPC§, tÝnh tr¶ trî cÊp BHXH cho CNV vµ nép BHXH, BHYT, KPC§ cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ®­îc ph¶n ¸nh vµo bªn cã. TK 338 cã c¸c TK cÊp 2 sau: TK 3381 – Tµi s¶n chê gi¶i quyÕt TK 3382 – Kinh phÝ c«ng ®oµn TK 3383 – B¶o hiÓm x· héi TK 3384 – B¶o hiÓm y tÕ TK 3387 – Doanh thu ch­a thùc hiÖn TK 3338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Ngoµi c¸c tµi kho¶n trªn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BH, KPC§ cßn liªn quan ®Õn TK 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”, TK 627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung”. 10.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu Gi¶i thÝch s¬ ®å: 1. TÝnh tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNV 2. TÝnh tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp CNV 3. TiÒn th­ëng ph¶i tr¶ CNV 3.1. TiÒn th­ëng cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn (th­ëng NSL§...) 3.2. Th­ëng CNV trong c¸c kú s¬ kÕt, tæng kÕt... tÝnh vµo quü khen th­ëng 4. TÝnh tiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ CNV 5. BHXH ph¶i tr¶ CNV (èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng) 6. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt 7. C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CNV (t¹m øng BHYT...) 8. TÝnh thuÕ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng 9. Tr¶ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ CNV 10. Sè tiÒn t¹m gi÷ CNV ®i v¾ng 11. Tr­êng hîp tr¶ l­¬ng cho CNV b»ng s¶n phÈm, hµng ho¸ 12. Chi tiªu KPC§ t¹i ®¬n vÞ 13. ChuyÓn tiÒn BHXH, BHYT, KPC§ cho c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng theo chÕ ®é 14. C¬ quan BHXH thanh to¸n sè thùc chi cuèi quý S¬ ®å tæng hîp kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng TK 141,138, 338 TK334 TK 622, 623 (7) (1),(4),(3.1) TK 333 (3338) (8) TK 333(3338) TK 335 (10) (2) TK 431 TK 512 TK 3331(33311) ( 3.2) TK 627, 641, 642 (11) TK 338 TK 111, 112 (6) (9) (5) (12), (13) (14) II/ Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt 1. C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng t¹i Doanh nghiÖp HiÖn nay, C«ng ty MÆt Trêi ViÖt lµ mét C«ng ty ph¸t triÓn. ViÖc sö dông hîp lý lao ®éng còng chÝnh lµ tiÕt kiÖm vÒ chi phÝ lao ®éng. V× thÕ C«ng ty MÆt Trêi ViÖt gåm cã c¸c nh©n viªn nh­ sau: Gi¸m ®èc : 1 ng­êi Phã Gi¸m ®èc : 2 ng­êi Phßng kü thuËt : 28 ng­êi Phßng Hµnh ChÝnh : 3 ng­êi Phßng KÕ to¸n : 5 ng­êi Phßng DÞch vô : 5 ng­êi Mçi nh©n viªn ®iÒu cã tr¸ch nhiÖm nh÷ng c«ng viÖc kh¸c nhau v× thÕ d­íi ®©y lµ b¶ng c«ng nh©n viªn cña C«ng ty MÆt Trêi ViÖt. B¶ng danh s¸ch nh©n viªn cña C«ng ty MÆt Trêi ViÖt TT §¬n vÞ Tæng sè DH NH Ghi chó 1 Ban l·nh ®¹o 2 x 2 Phßng hµnh chÝnh 4 x 3 Phßng dÞch vô 5 x 4 Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng 6 x 5 Phßng kü thuËt 28 x 2. Néi dung quü tiÒn l­¬ng vµ thùc tÕ qu¶n lý quü tiÒn l­¬ngcña doanh nghiÖp. 2.1. Néi dung quü tiÒn l­¬ng. Quü tiÒn l­¬ng cña doanh nghiÖp -TiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc thùc tÕ (TiÒn l­¬ng thêi gian vµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm). -C¸c kho¶n phô cÊp th­êng xuyªn ( c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng nh­ phô cÊp häc nghÒ, phô cÊp tr¸ch nhiÖm…) -TiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt v× c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan, thêi gian héi häp, nghØ phÐp…. 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. + Qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng lµ mét néi dung quan träng. Trong c«ng t¸c qu¶nt lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖn nay, C«ng ty MÆt Trêi ViÖt ®ang qu¶n lý lao ®éng theo 2 lo¹i bao gåm: Lao ®éng dµi h¹n gåm Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng. Lao ®éng ng¾n h¹n gåm tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n cßn l¹i trong C«ng ty. *H×nh thøc tr¶ l­¬ng cña C«ng ty MÆt Trêi ViÖt HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông mét h×nh thøc tr¶ l­¬ng chÝnh. §ã lµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian mµ cô thÓ lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo th¸ng. ViÖc x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo hÖ sè møc l­¬ng, cÊp bËc, chøc vô vµ phô cÊp tr¸ch nhiÖm. Ngoµi ra, tuú thuéc vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, nªn C«ng ty ®¹t ®­îc møc doanh thu theo chØ tiªu, kÕ ho¹ch ®Ò ra, th× c¸c c«ng nh©n trong C«ng ty sÏ ®­îc h­ëng thªm mét hÖ sè l­¬ng cña C«ng ty. Cã thÓ lµ 1,5 hoÆc 2 tuú theo møc lîi nhuËn ®¹t ®­îc. Thêi gian ®Ó tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ng­ßi lao ®éng lµ theo th¸ng. VÝ dô : Anh L¹i ViÖt C­êng, truëng phßng Hµnh chÝnh cña C«ng ty cã hÖ sè l­¬ng lµ 3,94; phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 0,2. Ngoµi ra, do ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002 ®¹t lîi nhuËn cao, hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu ®Ò ra nªn toµn bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc h­ëng thªm mét hÖ sè l­¬ng cña C«ng ty lµ 2. VËy møc l­¬ng th¸ng 3/2003 cña C«ng ty Anh C­êng sÏ lµ : ( 3,94 + 0,2 + 2) x 290.000® = 598764 *ChÕ ®é thanh to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt. C«ng ty thùc hiÖn ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc nh­ trong tr­êng hîp nghØ viÖc v× èm ®au, thai s¶n, tai n¹n rñi ro cã x¸c nhËn cña c¸n bé y tÕ. Thêi gian nghØ l­¬ng BHXH sÏ c¨n cø nh­ sau: NÕu lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng mµ cã thêi gian ®ãng BHXH. + D­íi 15 n¨m sÏ ®­îc nghØ 30ngµy/n¨m + Tõ 15 n¨m ®Õn 30 n¨m ®­îc nghØ 40 ngµy/ n¨m + Trªn 30 n¨m ®­îc nghØ 50 ngµy/n¨m. NÕu lµm viÖc trong m«i tr­êng ®éc h¹i, nÆng nhäc, n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 th× ®­îc nghØ thªm 10 ngµy so víi møc h­ëng ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng. NÕu bÞ bÖnh dµi ngµy víi bÖnh ®Æc biÖt ®­îc bé y tÕ ban hµnh th× thêi gian nghØ h­ëng BHXH, kh«ng qu¸ 180 ngµy/n¨m. TØ lÖ h­ëng BHXH trong tr­êng hîp nµy ®­îc h­ëng 75% l­¬ng c¬ b¶n . *Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty: Víi c«ng thøc tÝnh l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng nh­ sau Møc l­¬ng BHXH = Møc l­¬ng cb¶n x Sè ngµy nghØ x tØ lÖ h­ëng tr¶ thay l­¬ng 26 ngµy h­ëng BHXH BHXH VÝ dô : Trong th¸ng 3/2004 Anh PhÝ Anh D­¬ng lµ nh©n viªn thuéc phßng kü thuËt cña C«ng ty bÞ bÖnh cã x¸c nhË cña b¸c sÜ. Theo b¶ng chÊm c«ng sè ngµy c«ng thùc tÕ cña anh lµ 6 ngµy anh nghØ èm 7. Møc l­¬ng c¬ b¶n cña anh lµ 2,98. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh th× anh ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng nh­ sau: Sè tiÒn BHXH tr¶ = 2,98 x 290.000 x 7 x 75% = 203.000 thay l­¬ng 26 ngµy VËy Anh D­¬ng sÏ ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng th¸ng lµ : 203.000® 3.H¹ch to¸n lao ®éng vµ tÝnh l­¬ng, trî cÊp BHXH 3.1.H¹ch to¸n lao ®éng H¹ch to¸n lao ®éng lµ viÖc thanh to¸n lao ®éng víi mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ë tõng bé phËn. §Ó ph¶n ¸nh ®óng, kÞp thêi t×nh h×nh sñ dông lao ®éng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ë C«ng ty MÆt Trêi ViÖt sö dông “B¶ng chÊm c«ng”. B¶ng nµy hµng th¸ng do c¸c c¸n bé ®­îc ph©n c«ng trùc tiÕp theo dâi thêi gian lao ®éng thùc tÕ (ngµy c«ng, giê c«ng) cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Cô thÓ trong th¸ng 3 n¨m 2003 cã b¶ng chÊm c«ng quý I cña phßng Hµnh chÝnh nh­ sau: BiÓu sè 1: §¬n vÞ : C«ng ty MÆt Trêi ViÖt Bé phËn : Phßng Hµnh chÝnh B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 3 n¨m 2004 MÉu sè : 01 – L§TL TT Hä vµ tªn CÊp bËc l­¬ng hoÆc cÊp bËc chøc vô Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng 1 2 …. 30 31 Sè c«ng h­ëng l­¬ng …. …. …. …. A B C 1 2 …. 30 31 32 33 34 35 36 NguyÔn ThÞ Hoa 2,74 x x …. x x 22 Vò Thanh H»ng 2,26 x x …. x x 22 L¹i ViÖt C­êng 2,26 x x …. x x 22 §µo Thuû Linh 2,06 x x …. x x 22 ……………… …. Céng Ng­êi duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi chÊm c«ng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) *Hµng th¸ng ®Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng, kÕ to¸n dùa trªn c¸c chøng tõ b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ë c¸c phßng ban nh­ : “B¶ng theo dâi c«ng t¸c ë tæ “giÊy b¸o ca”, “phiÕu giao nhËn s¶n phÈm”, “phiÕu kho¸n”, “hîp ®ång giao kho¸n”, “phiÕu b¸o lµm thªm giê”. C¸c chøng tõ ®ã lµ c¸c b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt tæ tr­ëng ký, c¸n bé kiÓm tra kü thuËt x¸c nhËn. Chøng tõ nµy ®­îc chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng, tÝnh th­ëng. Cuèi th¸ng, KÕ to¸n lËp phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm vµ c«ng viÖc hoµn thµnh. VÝ dô : T¹i phßng Kinh doanh cña C«ng ty MÆt Trêi ViÖt BiÓu sè 02: PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty MÆt Trêi ViÖt Bé phËn : Phßng kü thuËt Theo hîp ®ång sè…../H§KT/13-HD. Ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2004 STT Tªn s¶n phÈm (c«ng viÖc) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó A B C 1 2 3 D 1 M¸y tÝnh Malaisia Bé 5 7.200.000 360.000.000 2 Mµn h×nh LG ChiÕc 10 3.450.000 34.550.000 Céng x x x 70.550.000 x Tæng sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): B¶y m­¬i triÖu n¨m tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n. Ng­êi giao viÖc Ng­êi nhËn viÖc Ng­êi kiÓm tra Ng­êi chuyÓn (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BiÓu sè 3: PhiÕu nghØ h­áng b¶o hiÓm x· héi Hä vµ tªn : PhÝ Anh D­¬ng – Tuæi 29 Sè : 04 Tªn c¬ quan y tÕ Ngµy th¸ng n¨m Lý do Sè ngµy nghØ Y b¸c sÜ ký tªn ®ãng dÊu Sè ngµy thùc nghØ X¸c nhËn cña phô tr¸ch bé phËn Tæng sè Tõ ngµy §Õn hÕt A 1 B 2 3 4 C 5 D BHYT Hµ Néi 15/3/2004 NghØ èm 7 15/3/2004 23/3/2004 7 PhÇn thanh to¸n Sè ngµy nghØ tÝnh BHXH L­¬ng b×nh qu©n 1 ngµy % tÝnh BHXH Sè tiÒn h­ëng BHXH 1 2 3 4 7 ngµy 29.000 100% 203.000 Tr­ëng ban BHXH Ngµy 23 th¸ng 06 n¨m 2004 ( ký, hä tªn) -Hîp ®ång giao kho¸n (MÉu sè 03 – L§TL) lµ hîp ®ång lao ®éng gi÷a ng­êi sö dông vµ ®¹i diÖn ng­êi lao ®éng giao kho¸n. BiÓu sè 04: B¶ng hîp ®ång giao kho¸n TT Néi dung c«ng viÖc Khèi l­îng §¬n gi¸ Thêi gian ChÊt l­îng ®¹t 100% Thµnh tiÒn Giao Thùc hiÖn Giao Thùc hiÖn 1 B¸n mét dµn m¸y tÝnh 01 01 5.000.000 4,5 4,5 100% 5.000.000 2 VËn chuyÓn thiÕt bÞ ®Õn c«ng tr×nh 30 30 10.000.000 5,5 5,5 100% 300.000 3 L¾p ®Æt mét æ chøc CV 01 01 1.000.000 01 01 100% 1.000.000 Céng 16.000.000 6.300.000 Bªn giao kho¸n Bªn nhËn kho¸n (ký) (ký) Danh s¸ch ng­êi lao ®éng h­ëng trî cÊp BHXH mÉu sè (04 – BHXH) trî cÊp BHXH chØ ®­îc BHXH cÊp trªn quyÕt to¸n cuèi n¨m, song hµng th¸ng ®Òu cã sè c«ng nh©n viªn bÞ èm… BiÓu sè 05 : Danh s¸ch ng­êi lao ®éng h­ëng trî cÊp BHXH TT Hä vµ tªn L­¬ng th¸ng ®ãng BHXH Thêi gian ®ãng BHXH §¬n vÞ ®Ò nghÞ C¬ quan BHXH xÐt duyÖt Sè ngµy nghØ TiÒn trî cÊp Sè ngµy nghØ TiÒn trî cÊp Trong kú Luü kÕ ®Çu n¨m Trong kú Luü kÕ 1 NguyÔn ThÞ Hoa 396.750 22 91.473 3 20 91.473 2 Vò Thanh H»ng 396.700 22 95.400 7 30 95.400 Céng 793.450 186.873 186.873 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n t¹i C«ng ty lËp danh s¸ch tiÒn th­ëngcho toµn C«ng ty phô thuéc vµo bËc l­¬ng vµ xÕp lo¹i th­ëng cña C«ng ty. BiÓu sè 06 : B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng Th¸ng 03 n¨m 2004 TT Hä vµ tªn BËc l­¬ng Møc l­¬ng Ghi chó 1 2 3 4 1 NguyÔn Duy Minh 3,48 A 300.000 2 TrÇn V¨n L©m 2,02 B 200.000 3 Vò Thanh H»ng 1,78 B 100.000 4 L¹i ViÖt C­êng 1,78 A 200.000 ………………. Céng 800.000 Ngµy…th¸ng…n¨m….. KÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) 3.2.Tr×nh tù tÝnh l­¬ng BHXH ph¶i tr¶ vµ tæng sè l­¬ng HiÖn nay, C«ng ty MÆt Trêi ViÖt ®ang ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®èi víi tÊt c¶ c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty vµ ®uîc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng lo¹i c«ng nh©n viªn. C«ng ty còng ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy cho nh÷ng møc tiÒn l­¬ng cô thÓ trong mçi th¸ng cho c«ng nh©n viªn lµm c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh­ b¶o vÖ…. Cã b¶ng thanh to¸n l­¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng Hµnh chÝnh ®Ó thÊy râ h¬n ph­¬ng thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian mµ C«ng ty ¸p dông ®Ó tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. L­¬ng c¬ b¶n = 290.000 x HÖ phô cÊp x (sè ngµy lµm viÖc) + phô cÊp 22 VÝ dô : Anh ViÖt C­êng ®i lµm ®ñ c«ng, kh«ng vi ph¹m g× sÏ cã l­¬ng c¬ b¶n lµ : L­¬ng c¬ b¶n = 290.000 x 1,5 x 21 + 19,728 = 415.247 22 Trong ®ã : Phô cÊp cña Anh C­êng lµ 19.728. HiÖn t¹i, C«ng ty còng ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cã th­ëng. VÒ h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy, th× C«ng ty dùa trªn c¬ së kho¸n doanh thu vµ khèi l­îng nhiÖm vô cña tõng ®¬n vÞ hay chÝnh chÊt l­îng c«ng t¸c cña mçi ®¬n vÞ. C¨n cø khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt l­îng quy ®Þnh ®­îc theo dâi ë phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm vµ c«ng viÖc hoµn thµnh. (MS 06-L§TL) vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n tÝnh l­¬ng cho tõng nh©n viªn trong C«ng ty, vÝ dô nh­: Anh Lª V¨n H¶i sÏ cã phÇn l­¬ng kho¸n c¸ nh©n l­¬ng theo s¶n phÈm cã th­ëng lµ : LKCK = Quü LKT x Hkcl = 7.426.980 x 363 = 1.231.600 Tæng Hkcl 2.189 Nh­ trong th¸ng nµy tæng l­¬ng Anh H¶i ®­îc lÜnh lµ: TCN = LCB + LKCN = 512.928 + 1.237.830 = 1.750.758 Sau ®©y lµ hÖ sè chøc danh ®Ó x¸c ®Þnh l­¬ng kho¸n t¹i C«ng ty. BiÓu sè 07: HÖ sè chøc danh theo c«ng viÖc c¸n bé c«ng nh©n viªn Loai lao ®éng HÖ sè chøc danh Chuyªn viªn 1 Chuyªn viªn 2 C¸n sù 1 C¸n sù 2 1,65 1,45 1,45 1,35 3.3.Tr×nh tù tÝnh l­¬ng, BHXH ph¶i tr¶ vµ tæng sè liÖu *C¨n cø vµo chøng tõ h¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng vµ chÕ ®é tiÒn l­¬ng tr¶ theo thêi gian ¸p dông trong C«ng ty ®Ó tÝnh l­¬ng thêi gian vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho mét sè ng­êi lao ®éng ®iÓn h×nh cã tªn trong b¶ng chÊm c«ng. BiÓu sè 08 : §¬n vÞ : C«ng ty MÆt Trêi VIÖt Bé phËn : Kü thuËt B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Th¸ng 05 n¨m 2004 TT Hä vµ tªn BËc l­¬ng L­¬ng thêi gian HÖ sè Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Céng l­¬ng C¸c kho¶n trõ Sè cßn lÜnh Sè c«ng TiÒn T¹m øng l­¬ng kú I BHXH Kú II ¨n ca 1 NguyÔn ThÞ Hoa 870.500 21 752.230 1,5 24.000 1.570.275 500.000 46.656 459.275 150.000 2 Vò Thanh H»ng 754.400 21 721.018 1,5 13.000 890.027 500.000 32.184 39.843 150.000 3 L¹i ViÖt C­êng 290.000 21 415.247 1,5 19.728 636.247 300.000 30.800 223.999 150.000 4 §µo Thuû Linh 392.400 21 375.586 1,5 18.000 579.845 200.000 23.544 206.300 150.000 74.728 3.679.394 1.500.000 1.288.417 600.000 KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) *C¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh d¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt l­îng quy ®Þnh ®­îc theo dâi bëi phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm vµ c«ng viÖc hoµn thµnh (MÉu sè 06 – L§TL) vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm lµ s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm ¸p dông trong C«ng ty ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho C«ng nh©n s¶n xuÊt Tªn c¸ nh©n : NguyÔn Duy Minh STT Tªn c«ng viÖc §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó A B C 1 2 3 1 L¾p ®Æt 1 bé m¸y ChiÕc 1 5.000.000 5.000.000 Céng 5.000.000 Tæng sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷) : N¨m triÖu ®ång Ng­êi giao viÖc Ng­êi nhËn viÖc Ng­êi kiÓm tra Ng­êi duyÖt (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) chÊt l­îng (ký, hä tªn) (ký , hä tªn) *C¸ch tÝnh tiÒn th­ëng cña doanh nghiÖp C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng ®· nªu trªn VÝ dô : T¹i C«ng ty ®èi víi nh©n viªn NguyÔn Duy Minh víi bËc l­¬ng cña Anh lµ 798.500 ®ång/th¸ng. Ngoµi tiÒn l­¬ng chÝnh Anh cßn ®­îc th­ëng 300.000 ®ång/th¸ng víi møc th­ëng lo¹i A do Anh thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é quy ®Þnh cña C¬ quan, hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao, nhËn ®­îc nhiÒu hîp ®ång míi cho C«ng ty. *Hµng th¸ng tuú thuéc vµo sè ng­êi ph¶i thanh to¸n trî cÊp BHYT tr¶ thay cho l­¬ng trong th¸ng cña ®¬n vÞ, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng, tËp hîp cho c¸c phßng ban, ph©n x­ëng trong ®¬n vÞ, kÎ sæ lËp b¶ng nµy lµ “phiÕu nghØ l­¬ng BHXH”, khi lËp phiÕu nµy ph¶i ph©n chi tiÕt theo tõng tr­êng hîp nghØ èm, nghØ ®Î, s¶y thai, nghØ tai n¹n lao ®éng…trong mäi kho¶n ph¶i ph©n ra sè ngµy, sè tiÒn trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng. Cuèi th¸ng, sau khi kÕ to¸n tæng hîp sè ngµy nghØ, sè tiÒn trî cÊp cho tõng ng­êi vµ cho toµn ®¬n vÞ, b¶ng nay ®­îc chuyÓn cho tr­ëng ban BHXH x¸c nhËn vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt chi. B¶ng nµy lËp 2 liªn: 1 liªn göi cho C¬ quan qu¶n lý BHXH cÊp trªn ®Ó tÊt to¸n 1 liªn l¹i phßng KÕ to¸n cïng c¸c chøng tõ cã liªn quan. Tr­ßng hîp nµy cña Anh Minh do Anh nghØ èm nªn ®­îc h­ëng sè tÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng lµ NguyÔn Duy Minh do ®ã phiÕu nghØ h­ëng l­¬ng BHXH (GiÊy chøng nhËn nghØ èm) ®­îc sö dông t¹i C«ng ty theo mÉu sau : (MÆt tr­íc) Tªn C¬ quan y tÕ Ban hµnh theo mÉu CV ……………… Sè 90TC/C§ ngµy 20/04/99 QuyÓn sè : 12A Sè KB/BA Sè : 037 622 GiÊy chøng nhËn nghØ èm Hä vµ tªn : NguyÔn Duy Minh Tuæi :…36… §¬n vÞ c«ng t¸c : C«ng ty MÆt Trêi ViÖt Lý do cho nghØ : PhÉu thuËt x­¬ng khíp tay Sè ngµy cho nghØ : 15 ngµy (tõ ngµy 3/3 ®Õn ngµy 18/3/2005) Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2005 X¸c nhËn phô tr¸ch ®¬n vÞ Y b¸c sÜ kh¸m ch÷a bÖnh Sè ngµy nghØ : 15 ngµy (®· ký, ®ãng dÊu) NguyÔn ThÞ H­¬ng (MÆt sau) Sè sæ BHXH : 01133943564 PhÇn BHXH 1-Sè ngµy nghØ ®­îc h­ëng BHXH : 15 ngµy 2-Luü kÕ, ngµy nghØ cïng chÕ ®é : ngµy 3-L­¬ng th¸ng ®ãng BHXH : 270.800®ång 4-L­¬ng b×nh qu©n ngµy : 24.069 ®ång 5-TØ lÖ h­ëng BHXH : 75% 6-Sè tiÒn h­ëng BHXH : 270.800 ®ång Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2005 C¸n bé C¬ quan BHXH Phô tr¸ch BHXH ®¬n vÞ (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Hoµng Ngäc DiÖp *Cuèi kú, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng cña tõng bé phËn gi¸n tiÕp c¸c bé phËn b¸n hµng, bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp. BiÓu sè 09 : Bé phËn : DÞch vô b¸n hµng B¶ng Tæng hîp tiÒn l­¬ng ph©n bæ Th¸ng 05 n¨m 2005 Tªn tæ TK 642 TK627 TK 622 Chi tiÕt theo tõng lo¹i s¶n phÈm Mµn h×nh Mainboard CPU æ cøng Notebook Tæ 1 1.000.000 35.155.615 35.155.615 Tæ 2 1.523.000 47.769.000 47.769.000 Tæ 3 976.000 2.829.163 2.829.163 Tæ 4 1.154.000 38.590.312 38.590.312 1.000.000 1.523.000 976.000 1.154.000 Céng 4.653.000 124.344.090 BiÓu sè 10 : B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ tiÒn BHXH Th¸ng 05 n¨m 2005 STT Ghi Cã TK ghiNî c¸c TK sö dông TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338, 3382 +3383 +3384 L­¬ng c¬ b¶n – thuª ngoµi L­¬ng chÝnh L­ong phô C¸c kho¶n kh¸c Céng Cã TK 334 1 TK 622 : CPNCTT 35.155.615 47.769.000 2.839.163 38.590.312 2 TK 627: CPSXC 5.200.000 140.000 800.000 8.028.000 23.863.305 9.200.000 35.000 200.000 1.200.000 5.617.308 1.200.000 35.000 200.000 2.373.000 3.822.750 578.000 35.000 200.000 600.000 5.121.436 2.789.778 35.000 200.000 1.285.000 9.301.811 3 TK 642 : CPQLDN Céng 28.912.167 TiÒn l­¬ng thuª ngoµi : Tæ1 : 8.050.000 Tæ 2: 10.450.000 Tæ 3 : 3.340.000 Tæ 4 : 7.250.000 Céng : 28.090.000 BHXH ph¶i trÝch trong th¸ng ( 180.259.300 – 28.090.000) x 19% = 28.912.167 *C¨n cø vµo sè liÖu cña b¶ng tæng hîp l­¬ng cña tõng ®éi s¶n xuÊt vµ c¸c bé phËn gi¸n tiÕp, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tæng sè tiÒn l­¬ng toµn C«ng ty. Cô thÓ b¶ng th¸ng l­¬ng toµn C«ng ty trong th¸ng 05/2004 nh­ sau: BiÓu sè 11: B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng toµn C«ng ty Tªn ®¬n vÞ Sè CN L­¬ng thêi gian L­¬ng kho¸n Phô cÊp Tæng l­¬ng Gi¶m trõ Sè tiÒn lÜnh kú II TiÒn ¨n ca C«ng TiÒn T¹m øng kú I BHXH Tæ 1 6 18.899.000 35.000 18.934.000 1.789.980 17.144.020 800.000 Tæ 2 9 20.782.000 35.000 20.817.000 1.526.500 19.290.500 1.000.000 Tæ 3 3 4.482.163 35.000 4.517.163 1.726.354 2.790.809 450.000 Tæ 4 8 19.462.152 35.000 19.497.152 1.624.505 17.872.247 900.000 Phßng HC 4 125 4.525.000 70.000 4.595.000 1.500.000 159.000 2.936.000 500.000 Phßng DV 5 150 3.450.650 70.000 3.520.650 1.500.000 167.939 1.852.711 700.000 Phßng TCL§ 2 150 3.490.365 70.000 3.650.365 1.500.000 133.507 1.926.858 300.000 Phßng G§ 6 125 3.563.700 70.000 3.633.700 1.500.000 169.422 1.964.278 850.000 Céng 43 410 15.026.715 63.623.013 420.000 59.577.878 6.000.000 7.333.287 65.777.823 5.500.000 4. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo lu¬ng 4.1. C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông trong doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n tÝnh trÝch theo l­¬ng cña doanh nghiÖp TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®­îc tËp hîp theo dâi trªn TK 334 (ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn) bao gåm tiÒn l­¬ng cña c¸c bé phËn qu¶n lý phßng ban, kho¶n tiÒn l­¬ng nµy bao gåm tiÒn l­¬ng chÝnh, tiÒn l­¬ng phô cña tõng bé phËn vµ ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ trªn c¸c chøng tõ ban ®Çu. 4.2. Tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña doanh nghiÖp *Tõ c¸c chøng tõ trªn vÒ BHXH tr¶ thay l­ong cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c phiÕu chi, KÕ to¸n ®­a ra c¸c nghiÖp vô ®Ó h¹ch to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng nh­ sau: NghiÖp vô 1: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n BHXH vµ phiÕu chi tiÒn mÆt sè 43 Ngµy 12/3/2003. KÕ to¸n tiÒn h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 334 sè tiÒn thanh to¸n cho Anh PhÝ Anh D­¬ng nh­ sau : Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30/03 Sè 34 TrÝch yÕu Sè TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n chÕ ®é BHXH cho nh©n viªn NguyÔn Duy Minh 334 111 203.000 Céng 203.000 KÌm theo 04 chøng tõ gèc Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) NghiÖp vô 2 Cuèi th¸ng 03/2003 KÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng BHXH thay l­¬ng cho c«ng nh©n viªn PhÝ Anh D­¬ng vµo sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau : Nî TK 3383 : 203.000 Cã TK 334 : 203.000 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn KÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau : Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/03 Sè 36 TrÝch yÕu Sè TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Sè tiÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng ph¶i tr¶ cho PhÝ Anh D­¬ng 3383 334 203.000 Céng 203.000 KÌm theo chøng tõ gèc Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) NghiÖp vô 3 C¨n c­ uû nhiÖm chi sè 30 ngµy 30/03/2003 cña C¬ quan BHXH QuËn Hai bµ Tr­ng vÒ viÖc cÊp kinh phÝ BHXH, KÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 112 nh­ sau : Nî TK 112 : 203.000 Cã TK 338 : 203.000 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ nh­ sau: tõ c¸c chøng tõ ghi sæ trªn nh©n viªn kÕ to¸n cã nhiÖm vô vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2004 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sinh ho¹t NT SH NT 12 05/3 4.700.000 32 29/3 2.002.720 21 25/3 9.292.199 34 30/3 203.000 25 26/3 4.596.199 36 31/3 203.000 26 26/3 505.680 38 31/3 203.000 29 28/3 1.517.040 2.631.000 Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ, KÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 111, TK 112, TK 334, TK 338… *Tæng hîp tiÒn l­¬ng C¨n cø vµo sè liÖu ®· tæng hîp trªn b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng toµn C«ng ty. KÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n kÕ to¸n. NghiÖp vô 1 Hµng th¸ng, trªn c¬ së tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn kÕ to¸n ghi sæ ghi theo ®Þnh kho¶n sau : Nî TK 622 : 124.344.090 Nî TK 627 : 4.653.000 Nî TK 642 : 60.113.212 Cã TK 334 : 59.577.878 NghiÖp vô II Tõ ngµy 10 ®Õn ngµy 15 hµng th¸ng kÕ to¸n C«ng ty t¹m øng cho c¸c bé phËn qu¶n lý trong C«ng ty. Nî TK 334 : 6.000.000 Cã TK 111 : 6.000.000 NghiÖp vô III 1-C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña C«ng ty KÕ to¸n x¸c ®Þnh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng cña nh©n viªn Nî TK 334 : 5.500.000 Cã TK 141 : 5.500.000 2-Sau ®ã kÕ to¸n tÝnh l­¬ng t¹m øng kú II cho c«ng nh©n viªn Nî TK 334 : 65.777.823 Cã TK 111 : 65.777.823 NghiÖp vô IV Khi trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Nî TK 642 : 5.048.862 Nî TK 627 : 27.863.305 Cã TK 338 : 28.912.167 Sæ c¸i TK : TiÒn mÆt Sè hiÖu TK111 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 102.569.780 6/3 12 5/3 Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 3/2003 334 6.000.000 12/3 18 12/3 Rót TGNH vÒ nhËp quü 112 45.500.000 15/3 18 13/3 Chi t¹m øng tiÒn hµng cho C«ng ty NEWVISION 331 42.500.000 26/3 21 25/3 Thanh to¸n l­¬ng kú II th¸ng 3/2003 334 65.877.823 28/3 27 28/3 Thu tiÒn hµng nî ®ît 1 th¸ng 3/2003 cña C«ng ty MED 131 17.475.000 29/3 29 29/3 Mua hµng nhËp kho 156 38.453.350 30/3 33 30/3 TrÝchKPC§ th¸ng 3/2003 3382 101.136 31/3 34 30/3 Thanh to¸n BHXH cho PhÝ Anh D­¬ng 334 203.000 Céng ph¸t sinh D­ cuèi kú 165.544.780 113.376.780 104.534.173 Sæ c¸i Tªn TK : Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Sè hiÖu TK : 338 TK : 3383 BHXH Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 4.045.440 27/3 26 26/3 BHXH trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 3/2003 (5%) 334 28.912.167 28/3 29 28/3 BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 3/2003 (15%) 642 7.333.827 31/3 32 30/3 ChuyÓn nép tiÒn BHXH quý I cho toµn C«ng ty 112 6.068.160 31/3 36 31/3 Thanh to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng cho nh©n viªn PhÝ Anh D­¬ng 334 203.000 31/3 38 31/3 NhËn uû nhiÖm chi BHXH 112 203.000 Céng ph¸t sinh D­ cuèi kú 6.271.160 364.489.994 Sæ c¸i Tªn TK : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Sè hiÖu TK : 334 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 1.176.504 06/3 12 5/3 Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I 1111 6.000.000 Th¸ng 3/2003 18/3 15 8/3 Tr¶ tiÒn l­¬ng th¸ng 2 cho L¹i ViÖt C­êng 3388 777.756 25/3 21 25/3 Thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II 1111 65.777.823 27/3 25 26/3 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 3/2003 642 Th¸ng 3/2003 30/3 34 30/3 Thanh to¸n chÕ ®é BHXH cho PhÝ Anh D­¬ng 1111 203.000 31/3 36 30/3 Sè tiÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng cho Anh D­¬ng 3383 Céng ph¸t sinh 75.758.579 Sæ chi tiÕt TK 334 TiÒn l­¬ng N¨m 2004 Sè NT Néi dung TK ®èi øng Ph¸t sinh trong kú Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 1.176.504 12 05/3 Thanh to¸n t¹m øng L­¬ng kú I th¸ng 3/2004 1111 6.000.000 15 18/3 Tr¶ tiÒn l­¬ng th¸ng 2 ch­a LÜnh cho L¹i ViÖt C­êng 1111 777.756 21 25/5 Thanh to¸n l­¬ng kú II th¸ng 3/2004 1111 67.777.823 25 26/3 TiÒn l­¬ng tr¶ cho CNV th¸ng 3/2004 642 59.577.878 34 30/3 Thanh to¸n BHXH tr¶ thay cho Anh PhÝ Anh D­¬ng 1111 203.000 38 31/3 BHXH ph¶i tr¶ cho Anh PhÝ Anh D­¬ng 3383 203.000 Céng ph¸t sinh D­ cuèi kú 72.758.579 59.780.878 PhÇn III : Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt. I/ NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tõ khi thµnh lËp, C«ng ty MÆt Trêi ViÖt ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu hoµn thiÖnc¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh cña m×nh . Ban l·nh ®¹o C«ng ty lu«n phæ biÕn kÞp thêi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt míi, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu ph¸p luËt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty th­êng xuyªn quan t©m, cñng cè ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc. C«ng ty cö nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc lµm c«ng t¸c chuyªn tr¸ch thanh tra cña C«ng ty. §ång thêi, lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé chñ chèt cña C«ng ty tham gia c¸c kho¸ häc vµ tËp huÊn ng¾n h¹n do cÊp trªn më nh»m mang l¹i kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña hä. II/ §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo lu¬ng cña C«ng ty 1.¦u ®iÓm C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông h×nh thøc h¹ch to¸n chøng tõ ghi sæ, mét lo¹i h×nh h¹ch to¸n kh«ng ngõng phï hîp víi quy m« cña C«ng ty nµ cßn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc c¬ giíi ho¸ tÝnh to¸n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng kh«ng ngõng hoµn thiÖn, tham m­u gióp ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c phÇn viÖc mµ m×nh phô tr¸ch, ®¶mb¶o cung cÊp kÞp thêi chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin vÒ tµi chÝnhcña C«ng ty gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Bé phËn KÕ to¸n cña C«ng ty ®· hoµn thµnh viÖc thanh to¸n tiÒ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty rÊt cô thÓ chÝnh x¸c ®¸p øng nhu cÇu cña c¸n bé trong C«ng ty. ViÖc tr¶ tiÒn l­¬ng thùc hiÖn ®óng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÒ c¸c chÕ ®é BHXH, BHYT…§¶m b¶o quyÒn lîi trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng trong C«ng ty còng sö dông ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®· quy ®Þnh trong chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ tiÒn l­¬ng vÒ thanh to¸n c¸c chÕ ®é BHXH… Bªn c¹nh ®ã, thùc hiÖn chÕ ®é h­ëng l­¬ng theo thuËn lîi nªn khi C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¹t doanh thu cao th× møc thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc n©ng cao ®¶m b¶o cuéc sèng vµ sinh ho¹t cho ng­êi lao ®éng sÏ khuyÕn khÝch ®­îc tinh thÇn n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña hä trong c«ng viÖc. 2. Nh­îc ®iÓm C«ng ty MÆt Trêi ViÖt lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. HiÖn t¹i, C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc h­ëng l­¬ng theo lîi nhËn . Theo h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy th× nÕu C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty sÏ ®­îc n©ng cao. Nh­ vËy d¶m b¶o m­c thu nhËp cña hä cã ®­îc æn ®Þnh kh«ng nÕu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng ®¹t ®­îc møc doanh thu nh­ kÕ ho¹ch ®Ò ra. Do ®ã, C«ng ty cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc vµ còng phÇn nµo c¶i thiÖn ®uîc cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng. §iÒu ®ã ®ßi hái ban l·nh ®¹o C«ng ty lu«n t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i lu«n lu«n quan t©m vµ cñng cè ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n ®Ó gãp phÇn ph¸t triÓn cña C«ng ty gióp cho t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lu«n ®¹t hiÖu qu¶, ®¹t doanh thu cao. VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n, chõng tõ kÕ to¸n th× ¸p dông theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ nªn trong viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cßn cã sù trïng lÆp ®Ó nhÇm lÉn vµ tèn nhiÒu c«ng. III/ Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt 1.Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Ta biÕt tiÒn l­¬ng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Mét chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng hîp lý sÏ lµ c¬ së, ®ßn bÈy cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Cßn ®èi víi ng­êi lao ®éng tiÒn l­¬ng nhËn ®­îc tho¶ ®¸ng lµ ®éng lùc thóc ®Èy n¨ng lùc s¸ng t¹o, sù nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc gãp phÇn kh«ng nhá nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng ®¹t kÕt qu¶ cao. Do ®ã ë mçi doanh nghiÖp, tuú theo lo¹i h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp, quy mo cña doanh nghiÖp còng nh­ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh mµ cã chÕ ®é kÕ to¸n sao cho hîp lý, lu«n nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, c¸c chÕ ®é h­ëng BHXH, c¸c chÕ ®é khen th­ëng khuyÕn khÝch l­¬ng…®Î sao cho quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng lu«n ®¶m b¶o vµ ®Æt lªn hµng ®Çu, gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ 1 vÊn ®Ò quan träng. 2. Nguyªn t¾c hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng TiÒn l­¬ng gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. §èi víi n«ng d©n s¶n xuÊt kinh doanh, tiÒn l­¬ng lµ mét phÇn kh«ng nhá cña chi phÝ s¶n xuÊt. Do ®ã nÕu doanh nghiÖp vËn dông chÕ ®é thiÒn l­¬ng hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë mçi doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng nh­ng nã ®ßi hái ph¶i lu«n ®¶m b¶o nguyªn t¾c c«ng b»ngvµ xøng ®¸ng víi søc lao ®éng mµ ng­êi lao ®éng ®· bá ra. TiÒn l­¬ng nhËn ®­îc tho¶ ®¸ng th× ng­êi lao ®éng s½n sµng nhËn c«ng viÖc ®­îc giao cho dï ë ®©u, lµm g× trong ®iÒu kiÖn søc lùc vµ trÝ tuÖ cña hä cho phÐp. Bªn c¹nh ®ã viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë tõng doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c : tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc, cña Bé tµi chÝnh vÒ c¸c vÊn ®Ò nh­: c¸ch tÝnh l­¬ng, ph©n bæ tiÒn l­¬ng…còng nh­ thùc hiÖn ®óng hÖ thèng, sæ s¸ch kÕ to¸n cã liªn quan. 3. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng doanh nghiÖp mµ cã ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë doanh nghiÖp m×nh sao cho phï hîp. Doanh nghiÖp cÇn ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch, quy ®Þnh ban hµnh cña Nhµ n­íc vµ chÕ ®é tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng doanh nghiÖp còng cÇn quantam ®Õn ®éi ngò KÕ to¸n cña doanh nghiÖp, kh«ng nh÷ng thÕ mµ doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó hä hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh vµ cã thÓ thÝch nghi víi chÕ ®é chÝnh s¸ch kÕ to¸n míi. §¶m b¶o sao cho ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc còng nh­ quyÒn lîi cña hä. Bªn c¹nh ®ã, mçi doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i lËp nh÷ng quü khen th­ëng, quü phóc lîi, chÕ ®é trî cÊp vµ chÕ ®é khen th­ëng thiÕt thùc, c«ng b»ng hîp lý ®èi víi ng­êi lao ®éng ®Ó khuyÕn khÝch hä trong c«ng viÖc gãp phÇn gióp hä ®¶m b¶o vµ n©ng cao cuéc sèng cña b¶n th©n m×nh vµ gia ®×nh. KÕt luËn Trong c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng yªu cÇu tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng khoa häc hîp lý lu«n ®­îc dÆt lªn hµng ®Çu . ViÖc hoµn thµnh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ gãp phÇn quan träng trong viÖc ph¸t huy vai trß cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . Trong c¬ chÕ qu¶n lý míi nµy, viÖc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c gióp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp cã thÓ ra ®­îc c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp ®· trë thµnh mét yªu cÇu cÊp b¸ch cã tÝnh chÊt sèng cßn cã sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ph©n tÝch ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña C«ng ty MÆt Trêi ViÖt, ®Ò tµi ®· chØ ra nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt, tõ ®ã rót ra nguyªn nh©n, ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty, ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ngµy cµng khoa häc, hîp lý, phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n hiÖn hµnh. Víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o : Ninh ThÞ H»ng Nga vµ sù gióp ®ì hÕt lßng cña c¸c c¸n bé phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n vµ Gi¸m ®èc cña C«ng ty MÆt Trêi ViÖt, céng víi sù nç lùc, cè g¾ng cña b¶n th©n, em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh mét c¸ch t­¬ng ®èi, ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu, song b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy khã cã thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. VËy em rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c« gi¸o h­íng dÉn b¶n b¸o c¸o thùc tèt nghiÖp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Tù kiÓm ®iÓm b¶n th©n trong qu¸ tr×nh thùc tËp Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt em lu«n chÊp hµnh tèt, thêi gian quy ®Þnh cña C«ng ty, thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c nguyªn t¾c, quy ®Þnh kû luËt cña C«ng ty ®Ò ra. Lu«n tÝch cùc t×m tßi, chÞu khã häc hái c¸c anh, chÞ trong phßng kÕ to¸n nãi riªng vµ cña c¸c ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ c¸c phßng ban nãi chung. ThuËn lîi : §­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña anh, chÞ trong phßng kÕ to¸n vµ ban l·nh ®¹o, lu«n cung cÊp sè liÖu cÇn thiÕt cho em, h­íng dÉn tØ mØ mäi lý thuyÕt mµ em ®· ®­îc häc trªn nhµ tr­êng g¾n lion vµo thùc tÕ. Ngoµi ra, cßn gióp em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh viÕt bµi b¸o c¸o tèt nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó em hiÓu s©u vÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Khã kh¨n: Trong qu¸ tr×nh thùc tËp em nhiÒu lóc em cßn gÆp mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh nh­: §«i lóc phßng kÕ to¸n cßn ®i c«ng t¸c, nªn em ch­a thÓ kÞp thêi cã sè liÖu ¸p dông vµo viÕt bµi b¸o c¸o. Do tr×nh ®é kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, ch­a ®­îc nhiÒu nªn em gÆp mét sè h¹n chÕ trong viÖc häc lý thuyÕt ë nhµ tr­êng g¾n lion víi viÖc thùc tÕ trong C«ng ty. Cuèi cïng, cho em ®­îc göi lêi c¶m ¬n ®Õn c« gi¸o, Ban Gi¸m ®èc cïng phßng KÕ to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho em ®Ó hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Môc lôc Lêi nãi ®Çu…………………………………………………………………1 PhÇn I : §Æc ®iÓm, t×nh h×nh chung cña C«ng ty MÆt Trêi ViÖt………………………………………………………………...3 I/ §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty MÆt Trêi ViÖt…………………………..3 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp………………………………...3 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty…………………...4 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý t¹i C«ng ty………………………………….5 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty………………………...6 4.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty…………………………………..6 4.2. HÖ thèng tµi kho¶n…………………………………………………….8 4.3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n…………………………………………………..8 4.4. Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i C«ng ty………………………9 PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt………………………………………………………..10 A - Thùc tr¹ng chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt………………………………………………………………….10 I/ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t­ ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu øng vµ tr¶ tr­íc…………………………………………………………………..10 1.KÕ to¸n vån b»ng tiÒn…………………………………………………..10 2.KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu…………………………………………….12 3.KÕ to¸n c¸c kho¶n øng tr­íc, tr¶ tr­íc………………………………..13 II/ KÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô……………………………………14 1.Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu…………………………………..14 III/ KÕ to¸n TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n…………………………………...17 1.KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§…………………………………………...17 2.KÕ to¸n tæng hîp gi¶m TSC§…………………………………………18 3.TrÝch khÊu hao TSC§…………………………………………………..18 IV/ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng…………………20 V/ KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh………………………….20 VI/KÕ to¸n nguån vèn…………………………………………………....21 1.KÕ to¸n nî ph¶i tr¶………………………………………………….…..21 2.KÕ to¸n c¸c nguån chñ së h÷u…………………………………………22 VII/ B¸o c¸o tµi chÝnh……………………………………………………22 B – Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty…………………………………………..25 I/ C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña doanh nghiÖp………………………………………………………...25 1.Vai trß cña lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh……….…25 2.Ph©n lo¹i lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh…………………….…26 3.ý nghÜa, t¸c dông cña c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc lao ®éng…………...27 4.C¸c kh¸i niÖm, ý nghÜa cña tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng...27 4.1. C¸c kh¸i niÖm………………………………………………………..27 4.2. ý nghÜa cña tiÒn l­¬ng……………………………………………….29 4.3. Quü tiÒn l­¬ng………………………………………………………..29 5. C¸c chÕ ®é tiÒn l­¬ng, trÝch lËp vµ sö dông KPC§, BHXH, BHYT..30 5.1. ChÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh vÒ tiÒn l­¬ng……………………………30 5.2. ChÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng…….32 5.3. ChÕ ®é tiÒn ¨n gi÷a ca……………………………………………….33 5.4. ChÕ ®é tiÒn th­ëng quy ®Þnh………………………………………...33 6. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng……………………………………………….33 6.1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian lao ®éng………………………..33 6.1.1. Kh¸i niÖm h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian lao ®éng……………..33 6.1.2. C¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng……..33 6.1.3. L­¬ng c«ng nhËt…………………………………………………….35 6.2. H×nh thøc tiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm…………………………….36 6.2.1. Kh¸i niÖm h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm………………………36 6.2.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng………...36 6.2.3. C¸c ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm………………………….36 7. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l­¬ngvµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng………...38 8. TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp……39 9. KÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng…………..40 10. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng, KPC§, BHXH, BHYT………………41 10.1. C¸c tµi kho¶n chñ yÕu sö dông…………………………………….41 10.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu……………...43 II/ Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt………………………………………...46 1.C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng t¹i C«ng ty……………………..46 2.Néi dung quü tiÒn l­¬ng vµ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng t¹i Doanh nghiÖp………………………………………………………….46 2.1.Néi dung quü tiÒn l­¬ng……………………………………………...46 2.2.Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng t¹i Doanh nghiÖp……46 3.H¹ch to¸n lao ®éng vµ tÝnh l­¬ng, trî cÊp BHXH…………………….48 3.1H¹ch to¸n lao ®éng……………………………………………………48 3.2.Tr×nh tù tÝnh l­¬ng BHXH ph¶i tr¶ vµ tæng sè l­¬ng………………53 3.3.Tr×nh tù tÝnh l­¬ng BHXH ph¶i tr¶ vµ tæng sè liÖu…………………54 4.KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 62 4.1.C¸c TK kÕ to¸n ¸p dông trong Doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña Doanh nghiÖp 62 4.2.Tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña Doanh nghiÖp 62 PhÇn III : Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt I/ NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 72 II/ §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña C«ng ty. 72 ¦u ®iÓm 72 Nh­îc ®iÓm 73 III/ Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 74 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng 74 2. Nguyªn t¾c hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng 74 3. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng 75 KÕt luËn 76

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT252.doc
Tài liệu liên quan