Đề tài Đánh giá hiện trạng môi trường rừng ngập mặn cần giờ và đề xuất biện pháp quản lý

MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nước ta có đường bờ biển kéo dài hơn 3200 km, do vậy các loại hình đất ngập nước ven bờ rất phong phú (như rừng ngập mặn, bãi triều lầy, vịnh, bán đảo, cửa sông, rạn san hô .). Tuy nhiên, những hoạt động khai thác quá mức và gây ô nhiễm nghiêm trọng trong những năm gần đây đã làm thu hẹp đáng kể hệ sinh thái này, mà rõ nhất là rừng ngập mặn. Cách TPHCM 50km, Cần Giờ là huyện lớn nhất của TPHCM, và cũng là Huyện có diện tích cây xanh lớn nhất. Về mặt vị trí địa lý, huyện Cần Giờ – TP.HCM như là hạt nhân của 4 tỉnh thành: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang. Nếu chúng ta vượt qua được trở ngại đường thủy (các cầu, cảng liên thông) thì Cần Giờ là trung tâm và là cầu nối phát triển kinh tế liên vùng của các tỉnh thành phía Nam, là hướng giao thông đường bộ ngắn nhất từ các tỉnh Long An, Tiền Giang với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vùng Tàu. Cần Giờ còn là “lá phổi” của TPHCM. Với diện tích hơn 37.000 hecta, rừng ngập mặn Cần Giờ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hoà sinh thái, khí hậu, chắn sóng, chóng xói lở, . Tuy nhiên, hiện nay rừng ngập mặn Cần Giờ vẫn chưa được sự quan tâm đúng mức của người dân và nhà nước. Tình hình suy thoái môi trường vẫn đang diễn ra từng ngày, từng giờ rừng ngập mặn bị tàn phá để lấy đất nuôi tôm, để xây dựng các khu dân cư mới. Cơ quan chức năng thì làm ngơ hoặc chấp thuận cho các dự án này. Kết quả là số lượng các loài sinh vật suy giảm nhanh chóng, chất lượng môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Vì vậy tác giả quyết định chọn đề tài “ Đánh giá hiện trạng môi trường rừng ngập mặn Cần Giờ và đề xuất biện pháp quản lý “ để thúc đẩy trách nhiệm và nhận thức môi trường của người dân đồng thời kêu gọi xây dựng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả 2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: Mục đích của đề tài là đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái RNM Cần Giờ và đề xuất biện pháp quản lý phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội tại đây. 3. NỘI DUNG ĐỀ TÀI:  Tổng quan về Huyện Cần Giờ: - Đặc điểm địa hình. - Đặc điểm khí tượng – thuỷ văn. - Hệ thống thuỷ văn. - Đặc điểm địa tầng, địa chất, địa mạo. - Đặc điểm kinh tế xã hội.  Tổng quan về hệ sinh thái RNM Cần Giờ - Lịch sử hình thành. - Chức năng, vai trò KDTSQ của RNM Cần Giờ - Phân vùng bảo vệ và sử dụng tài nguyên  Hiện trạng môi trường ở RNM Cần Giờ - Sinh vật: động, thực vật, vi sinh vật . - Đất: đất ven biển, đất ngập mặn . - Nước: nước thiên nhiên, nước sinh hoạt, nước thải - Không khí: gió, độ ẩm, khí tượng  Đề xuất biện pháp quản lý 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:  Phương pháp tổng hợp/ biên dịch tài liệu: Là việc tổng hợp các tài liệu đã thu thập cĩ liên quan đến đề tài đang nghiên cứu. Đối với Việt Nam việc nghiên cứu vùng sinh quyển cần Giờ là một đề tài mang tính địa phương nên việc thu thập tài liệu khá khĩ khăn vì phải thu thập những tài liệu mang tính địa phương cịn phải thu thập những tài liệu cơ sở lí luận chung  Phương pháp khảo sát thực địa: Nghiên cứu vùng sinh quyển cần Giờ tương đối phức tạp, bao gồm nhiều thành phần khác nhau cùng tồn tại đan xen và phân bố trong khơng gian rộng lớn nên quá trình thực địa là hết sức quan trọng để tìm hiểu sâu sắc về thực trạng phát triển  Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 5. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI: Đề tài “ Đánh giá hiện trạng môi trường rừng ngập mặn Cần Giờ và đề xuất biện pháp quản lý “ được tiến hành nhằm đánh giá đa dạng sinh học RNM Cần Giờ. Thực hiện mục tiêu xây dựng giải pháp bảo vệ tài nguyên và quản lý môi trường cho tổ hợp du lịch sinh thái dựa trên các tiêu chí kinh tế, văn hoá, môi trường phù hợp với địa hình, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hoá dân tộc đặc trưng của tổ hợp du lịch sinh thái ở Cần Giờ nhằm hạn chế, khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm môi trường góp phần giải quyết một cách hợp lý sự mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu bảo vệ tài nguyên để tiến đến sự phát triển bền vững. Đề tài là một công trình đầy đủ nhất cho đến thời điểm hiện nay, cung cấp một cái nhìn tổng quan về môi trường của RNM Cần Giờ, giúp cho các nhà quản lý tìm được biện pháp phù hợp để quản lý, quy hoạch RNM Cần Giờ theo hướng bảo tồn tài nguyên.

doc12 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 3500 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá hiện trạng môi trường rừng ngập mặn cần giờ và đề xuất biện pháp quản lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH MỤC CAÙC BẢNG Baûng 1.1 Caùc phaân vò ñòa chaát thuûy vaên Baûng 1.2 Nhöõng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi trong moâi tröôøng ñòa chaát ven bieån Caàn Giôø Baûng 1.3 Dieän tích ñaát baõi boài ven soâng, ven bieån Baûng 1.4 Daân soá Huyeän Caàn Giôø naêm 2004-2005 Baûng 1.5 Kinh teá Huyeän Caàn Giôø trong naêm 2006 Baûng 2.1 Caùc loaïi ñoäng vaät taïi RNM thuoäc danh muïc Saùch Ñoû Vieät Nam Baûng 3.1 Löu löôïng vaø taûi löôïng caùc nguoàn oâ nhieãm coâng nghieäp taïi Caàn Giôø Baûng 3.2 Döï baùo löu löôïng vaø taûi löôïng oâ nhieãm do nöôùc thaûi coâng nghieäp vaøo nguoàn nöôùc taïi Caàn Giôø naêm 2020 Baûng 3.3 Thoáng keâ caùc söï coá traøn daàu coù aûnh höôûng ñeán RNM Caàn Giôø Baûng 3.4 Phaân boá taûi löôïng oâ nhieãm do nöôùc thaûi ñoâ thò treân löu vöïc heä thoáng soâng Ñoàng Nai Baûng 3.5 Döï baùo phaân boá taûi löôïng OÂN do nöôùc thaûi sinh hoaït treân caùc löu vöïc trong heä thoáng soâng Saøi Goøn – Ñoàng Nai (2020) Baûng 3.6 Heä thoáng quan traéc chaát löôïng nöôùc vaø thuyû vaên taïi Caàn Giôø töø 2004-2007 Baûng 3.7 Cô caáu caùc loaïi ñaát cuûa huyeän Caàn Giôø Baûng 3.8 Soá löôïng du khaùch ñeán Caàn Giôø töø 2003- 2007 Baûng 3.9 Khoái löôïng raùc toaøn huyeän thoáng keâ cuoái naêm 2007 Baûng 3.10 Soá löôïng ñoäng vaät soáng ôû röøng ngaäp maën Caàn Giôø Baûng 4.1 12 nguyeân taéc tieáp caän sinh thaùi theo coâng öôùc ña daïng sinh hoïc Baûng 4.2 Giaù trò kinh teá cuûa röøng ngaäp maën Caàn Giôø Baûng 4.3 Phaân vuøng khu döï tröõ sinh quyeån röøng ngaäp maën Caàn Giôø DANH MUÏC HÌNH Hình 1.1: Baûn ñoà Huyeän Caàn Giôø Hình 1.2 Quaù trình xaâm thöïc Hình 1.3 Hình baõi bieån Caàn Giôø Hình 1.4 Caùc gioàng caùt ôû xaõ Long Hoaø Hình 2.1 Phaân boá röøng ngaäp maën ôû Vieät Nam Hình 2.2 Coâng taùc troàng laïi RNM Caàn Giôø nhöõng naêm sau 1975 Hình 2.3 Moät soá hình aûnh veà RNM Caàn Giôø ngaøy nay Hình 2.4 Baûn ñoà phaân vuøng RNM Caàn Giôø Hình 2.5 Một số loài động vật của rừng ngập mặn Cần Giờ Hình 3.1 Cô caáu söû duïng ñaát huyeän Caàn Giôø naêm 2007 Hình 3.2 Vò trí döï aùn baõi choân laáp môùi döï kieán Hình 3.3 Moät soá loaøi chim taïi röøng ngaäp maën Caàn Giôø Hình 3.4 Nhoâng xaùm, chaøng xanh vaø raén hoå haønh. DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT KDTSQ Khu döï tröõ sinh quyeån RNM Röøng ngaäp maën UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc ÑBSCL Ñoàng baèng soâng Cöûu Long TPHCM Thaønh phoá Hoà Chí Minh UBND Uyû Ban Nhaân Daân QÑ Quyeát ñònh KCX Khu cheá xuaát KCN Khu coâng nghieäp BOD Nhu caàu oxi sinh hoaù COD Nhu caàu oxi hoaù hoïc NH3 Amoniac NOX Nitrogen Oxide H2S Hidrogen Sunfit TSS Chaát raén lô löûng SO2 Sunfua dioxit TCVN Tieâu chuaån Vieät Nam pH ñoä hoaït ñoäng cuûa Hidro Ntoång Toång Nito Ptoång Toång Photpho E,W,S,N Höôùng ñoâng, taây, nam, baéc OÂN OÂ nhieãm Phuï luïc: Heä thöïc vaät röøng ngaäp maën Caàn Giôø Coùc keøn Döøa laù Ñöôùc Quaàn theå Ñöôùc – Döøa – Baàn Maám Quaàn theå Ñöôùc – Daø giaø – Maám – Chaø Laø Giaù Rau sam OÂ roâ Löùc Hình Heä ñoäng vaät röøng ngaäp maën Caàn Giôø. Maät ong Khæ Toå chim Thoøi loøi Tröùng chim

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdanh sach bang-hinh.doc
  • docbìa + lca.doc
  • docBIA.doc
Tài liệu liên quan