Đề tài Địa vị pháp lý của công ty cổ phần trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta

Giới thiệu nội dung tài liệu: MỤC LỤC A. LỜI NÓI ĐẦU B. PHẦN NỘI DUNG I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Khái niệm chung về công ty cổ phần 2. Lý do hình thành công ty cổ phần trong nền kinh tế 3. Quá trình phát triển II. THÀNH LẬP MỚI MỘT CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Trước khi thànhlập 2. Những thủ tục chính khi thành lập và đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần theo luật công ty của Việt Nam III. CỔ ĐÔNG, CHỦ NỢ VÀ CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY 1. Cổ đông 2. Cổ phần và cổ phiếu 3. Trái phiếu 4. Quyền lợi của chủ nợ đối với công ty 5. Bản chất pháp lý của trái phiếu và cổ phiếu IV. TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Mô hình tổ chức của công ty cổ phần 2. Đại hội đồng cổ đông 3. Cơ quan quản lý 4. Cơ quan kiểm soát 5. Hoạt động của công ty cổ phần V. SỰ GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Sự giải thể của công ty cổ phần 2. Sự phá sản của công ty cổ phần VI. VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA 1. Mục tiêu của việc cổ phần hoà các doanh nghiệp 2. Những điều kiện cần thiết để cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 3. Kinh nghiệm về hình thức và bước đi cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trên thế giới 4. Kinh nghiệm cổ phần hoá ở một số nước trên thế giới 5. Quá trình triển khai cổ phần hoá C. KẾT LUẬN D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc51 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 08/07/2013 | Lượt xem: 810 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Địa vị pháp lý của công ty cổ phần trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
theo ®Ò nghÞ cña héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc theo ®Ò nghÞ cña Ýt nhÊt cña 1/2 sè thµnh viªn cña h«i ®ång qu¶n trÞ. C¸c nghÞ quyÕt cña héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc th«ng qua nÕu cã sù ®ång ý cña trªn 1/2 sè thµnh viªn tham dù. b. Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ - Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ lµ ng­êi ®øng ®Çu héi ®ång qu¶n trÞ, lµ ng­êi cã kiÕn thøc kinh tÕ vµ tr×nh ®é kinh doanh, am hiÓu luËt ph¸p, cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty. - QuyÒn h¹n cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ + Lµ ng­êi ®¹i diÖn cña c«ng ty, cã toµn quyÒn ®øng ra b¶o vÖ nh÷ng quyÒn lîi hîp ph¸p cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. + §Ò nghÞ héi ®ång qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh b·i miÔn tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) ®iÒu hµnh c«ng ty khi xÐt thÊy cÇn thiÕt. + Ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¬ quan cÊp d­íi - Tr¸ch nhiÖm cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ + Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh c¸c nghÜa vô cña c«ng ty ®èi víi nhµ n­íc. + Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh tr­íc c«ng ty. + Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ c¸c ch­¬ng tr×nh nghÞ sù, x©y dùng vµ th¶o luËn néi dung c¸c v¨n b¶n, nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ cña héi ®ång qu¶n trÞ... + Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ. c. Qu¶n trÞ viªn - Sù bæ nhiÖm qu¶n trÞ viªn: + Qu¶n trÞ viªn ®Çu tiªn do ®¹i héi ®ång thµnh lËp bÇu ra. Sù chÊp thuËn nµy ®­îc ghi vµo biªn b¶n vµ c«ng bè tr­íc ®¹i héi ®ång. + Qu¶n trÞ viªn còng cã thÓ ®­îc chØ ®Þnh ngay trong ®iÒu lÖ, ®¹i héi ®ång thµnh lËp chÊp thuËn ®iÒu lÖ, tøc lµ chÊp thuËn lu«n c¶ sù chØ ®Þnh Êy. - §iÒu kiÖn bæ nhiÖm vµ kh«ng ®­îc phÐp bæ nhiÖm lµm qu¶n trÞ viªn. + Lµ cæ ®«ng lín vµ cã sè cæ phÇn do ®iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. Sè cæ phÇn nµy kh«ng ®­îc phÐp chuyÓn nh­îng. + Cã thÓ lµ mét ph¸p nh©n víi ng­êi ®¹i diÖn do chñ tÞch - Tæng gi¸m ®èc chØ ®Þnh. + C¸ nh©n lµ qu¶n trÞ viªn ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi + Nh÷ng ng­êi bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc ph¸p luËt, h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi hay mÊt n¨ng lùc hµnh vi, nh­ ng­êi bÞ kÕt ¸n c¸c téi trém c¾p, lõa ®¶o, biÓn thñ c«ng quü... th× kh«ng ®­îc phÐp bæ nhiÖm lµm qu¶n trÞ viªn. + Nh÷ng th­¬ng gia kh«ng ®­îc bæ nhiÖm lµm qu¶n trÞ viªn - QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña qu¶n trÞ viªn + QuyÒn h¹n cña c¸c qu¶n trÞ viªn th­êng do ®iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. Theo nguyªn t¾c, hä cã quyÒn gi¶i quyÕt mäi viÖc liªn quan ®Õn môc ®Ých vµ quyÒn lîi cña c«ng ty. + Trong lóc thi hµnh nhiÖm vô qu¶n trÞ viªn cã tr¸ch nhiÖm t«n träng ®iÒu lÖ c«ng ty, kh«ng ®­îc phÐp lµm ®iÒu g× tr¸i víi ®iÒu lÖ. + Qu¶n trÞ viªn kh«ng ®­îc xen lÊn vµo c«ng viÖc cña c¬ quan chØ huy. + Mäi hîp ®ång ký kÕt gi÷a c«ng ty víi mét qu¶n trÞ viªn, trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp, hoÆc nhê ng­êi kh¸c ®øng tªn ®Òu ph¶i ®­îc phÐp tr­íc cña héi ®ång qu¶n trÞ. + NÕu bªn ký kÕt víi c«ng ty lµ mét xÝ nghiÖp do nh©n viªn qu¶n trÞ lµ së h÷u chñ, hay lµ mét c«ng ty trong ®ã nh©n viªn qu¶n trÞ lµ héi viªn hîp danh, qu¶n lý hoÆc qu¶n trÞ viªn, gi¸m ®èc, th× hîp ®ång còng ph¶i ®­îc phÐp cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ ph¶i th«ng b¸o cho uû viªn kiÓm so¸t. + Qu¶n trÞ viªn cña c«ng ty kh«ng ®­îc vay m­în tiÒn cña c«ng ty, më tµi kho¶n v·ng lai cã thu chi víi c«ng ty nµy, hay nhê c«ng ty ®øng ra b¶o l·nh hay ®¶m b¶o cho c¸c cam kÕt cña hä víi bªn thø ba, kh«ng ®­îc lÉn lén viÖc riªng cña hä víi viÖc chung cña c«ng ty. - Tr¸ch nhiÖm cña qu¶n trÞ viªn + Tr¸ch nhiÖm d©n sù: C¸c qu¶n trÞ viªn cã thÓ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù ®èi víi c«ng ty, ®èi víi c¸c cæ ®«ng hay ®èi víi ng­êi thø ba vÒ viÖc ®· vi ph¹m luËt lÖ vÒ sù ®iÒu hµnh cña c«ng ty, lçi lÇm cña hä trong qu¶n lý. + Tr¸ch nhiÖm h×nh sù: C¸c qu¶n trÞ viªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu hä ®· ph©n chia cæ tøc gi¶ ®Þnh, hoÆc ®· cè t×nh c«ng bè sai b¶o c©n ®èi tµi s¶n, sö dông tµi s¶n vµ uy tÝn cña c«ng ty mét c¸ch gian tr¸ cho môc ®Ých riªng t­ cña m×nh. d. Ban gi¸m ®èc: Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu trong sè c¸c qu¶n trÞ viªn mét chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ. Chñ tÞch ®iÒu khiÓn c«ng ty víi t­ c¸ch lµ chñ tÞch kiªm tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi t­ c¸ch Êy. Trong tr­êng hîp chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng kiªm tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) c«ng ty, th× héi ®ång qu¶n trÞ cö mét ng­êi trong sè hä hoÆc thuª ng­êi kh¸c lµm tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc). Tæng gi¸m ®èc(gi¸m ®èc) lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®­îc giao. VÒ thùc chÊt, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty lµ ng­êi lµm thuª cho chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ vµ th­êng cã bé m¸y gióp viÖc ®Ó ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty, bao gåm mét sè phã gi¸m ®èc (hoÆc gi¸m ®èc chuyªn m«n) vµ mét sè chuyªn gia cè vÊn do gi¸m ®èc l­¹ chän vµ bæ nhiÖm. Nh­ng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kh«ng lµm viÖc theo nhiÖm kú, mµ lµm viÖc theo thêi h¹n hîp ®ång ký kÕt víi chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ. - Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty (hay tæng gi¸m ®èc) cã mét sè nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: + KiÕn nghÞ lªn chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®¹i héi ®ång cæ ®«ng nh÷ng ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô ph¸t triÓn c«ng ty, ®ång thêi x©y dùng vµ tr×nh dù ¸n kÕ ho¹ch hµng n¨m cña c«ng ty tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®¹i héi ®ång cæ ®«ng; + Trªn c¬ së nh÷ng ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô kÕ ho¹ch do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, vµ héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh, gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh, song ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ c¸c quyÕt ®Þnh ®ã tr­íc chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ. + ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quyÕt ®Þnh vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ héi ®ång qu¶n trÞ cã liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm cña gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. + B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh hµng th¸ng, hµng quý vµ c¶ n¨m cña c«ng ty tr­íc chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ. + Lµ ng­êi ®¹i diÖn cho c«ng ty trong c¸c quan hÖ kinh tÕ víi bªn ngoµi nh­: ®µm ph¸n, ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ... + X©y dùng c¸c quy chÕ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ båi d­ìng tay nghÒ cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty ®Ó tr×nh héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. + QuyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh vµ bé m¸y ®iÒu hµnh c«ng ty. + QuyÕt ®Þnh viÖc bæ nhiÖm, b·i miÔn, tr¶ l­¬ng, tiÒn th­ëng hoÆc thï lao cho c¸c nh©n viªn d­íi quyÒn tõ phã gi¸m ®èc (hoÆc gi¸m ®èc chuyªn m«n) ®Õn ng­êi lao ®éng trong c«ng ty. + KiÕn nghÞ víi chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ vÒ c¸c ph­¬ng ¸n sö dông c¸c quü cña c«ng ty. + Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ trËt tù an ninh, an toµn s¶n xuÊt vµ tµi s¶n cña c«ng ty. + ChÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña cæ ®«ng mµ ®¹i diÖn lµ ban kiÓm so¸t c«ng ty. XuÊt tr×nh ®Çy ®ñ hå s¬, tµi liÖu theo yªu cÇu cña ban kiÓm so¸t vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ban kiÓm so¸t hoµn thµnh nhiÖm vô. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh (lµm theo hîp ®ång) cã thÓ bÞ b·i chøc bÊt cø lóc nµo, viÖc b·i chøc lµ do héi ®ång qu¶n trÞ, mÆc dï khi bæ nhiÖm cÇn ph¶i cã ®Ò nghÞ cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, mÆc dï khi bæ nhiÖm cÇn ph¶i cã ®Ò nghÞ cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ. NÕu gi¸m ®èc ®iÒu hµnh lµ qu¶n trÞ viªn mµ bÞ ®¹i héi ®ång b·i chøc qu¶n trÞ th× còng kh«ng cßn ®­îc gi÷ chøc vô ®ã. 4. C¬ quan kiÓm so¸t. a. Sù bæ nhiÖm vµ b·i nhiÖm uû viªn kiÓm so¸t C«ng ty cæ phÇn cã sè l­îng uû viªn kiÓm so¸t tuú theo quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ c«ng ty. Theo quy ®Þnh trong ®iÒu 41 LuËt c«ng ty ViÖt Nam th× c«ng ty cã 2 kiÓm so¸t viªn do ®¹i héi ®ång bÇu ra, trong ®ã Ýt nhÊt mét kiÓm so¸t viªn ph¶i cã chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n. - C¸c uû viªn kiÓm so¸t ®Çu tiªn do ®¹i héi ®ång thµnh lËp ®Ò cö, nhiÖm kú trong thêi h¹n 1 n¨m. Cø mçi lÇn nhãm häp ®¹i héi ®ång th­êng niªn l¹i bÇu cö kiÓm so¸t viªn vµ kiÓm so¸t viªn cò cã thÓ ®­îc bÇu l¹i trong kho¸ míi. - NÕu ®¹i héi ®ång kh«ng bæ nhiÖm kiÓm so¸t viªn, hay ®­¬ng kho¸ mµ cã kiÓm so¸t viªn v× mét lý do g× ®Êy kh«ng ®¶m ®­¬ng ®­îc c«ng viÖc cña m×nh th× nÕu cã yªu cÇu cña ng­êi liªn quan, chÝnh toµ ¸n kinh tÕ, cã quyÒn cö kiÓm so¸t viªn kh¸c ®Ó thay thÕ cho ng­êi cò víi sù chøng kiÕn cña qu¶n trÞ viªn trong c«ng ty. - Chøc vô cña uû viªn kiÓm so¸t kh«ng ®­îc phÐp kiªm nhiÖm víi chøc vô cña qu¶n trÞ viªn. §Ó tr¸nh viÖc l¹m dông, uû viªn kiÓm so¸t chØ ®­îc phÐp lµm qu¶n trÞ viªn c«ng ty mµ hä kiÓm so¸t, Ýt nhÊt lµ 3 n¨m sau khi hÕt nhiÖm kú. - KiÓm so¸t viªn ®­îc cö thay thÕ mét ng­êi kh¸c ®· tõ báchøc vô tr­íc khi hÕt h¹n, sÏ chØ gi÷ chøc vô nµy trong thêi gian nhiÖm kú cßn l¹i cña kiÓm so¸t viªn mµ m×nh thay thÕ. - C¸c tr­êng hîp kh«ng ®­îc bæ nhiÖm lµm kiÓm so¸t viªn. + Hä hµng th©n thuéc cña c¸c qu¶n trÞ viªn vµ c¸c ng­êi gãp vèn vµo c«ng ty b»ng hiÖn vËt. + Nh÷ng ng­êi ®ang lµm c«ng cho mét qu¶n trÞ viªn + C¸c ng­êi bÞ cÊm lµm qu¶n lý, qu¶n trÞ viªn hay ®· bÞ truÊt quyÒn lµm chøc vô Êy. - ViÖc b·i nhiÖm kiÓm so¸t viªn Tuy c¸c kiÓm so¸t viªn ®­îc ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bæ nhiÖm, nh­ng nhiÖm vô kiÓm so¸t cña hä lµ mét nhiÖm vô ph¸p ®Þnh. Muèn thi hµnh ®­îc nhiÖm vô Êy mét c¸ch ®óng ®¾n ®Çy ®ñ, hä cÇn ph¶i ®­îc ®éc lËp víi ®¹i héi ®ång. Do ®ã, ®¹i héi ®ång kh«ng cã quyÒn ®éc ®o¸n b·i nhiÖm kiÓm so¸t viªn. Muèn b·i nhiÖm ph¶i cã lý do chÝnh ®¸ng, vµ toµ ¸n cã quyÒn thÈm tra nhËn ®Þnh vÒ c¸c lý do nµy. b. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña kiÓm so¸t viªn - NhiÖm vô chñ yÕu cña kiÓm so¸t viªn lµ ph¶i xem xÐt c¸c tµi liÖu cña héi ®ång qu¶n trÞ tr×nh ®¹i héi ®ång, kiÓm tra l¹i c¸c con sè ®­îc nªu ra trong c¸c tµi liÖu kÕ to¸n, kiÓm tra l¹i nh÷ng kÕt luËn dùa trªn c¸c con sè Êy cña héi ®ång qu¶n trÞ. §èi víi b¶n tæng kÕt tµi s¶n, b¶n c©n ®èi tµi kho¶n vµ tr­¬ng môc lç l·i ph¶i ®­a cho c¸c uû viªn Ýt nhÊt lµ 40 ngµy tr­íc ngµy häp héi ®ång. Ngoµi ra bÊt cø lóc nµo trong n¨m, c¸c uû viªn kiÓm so¸t còng cã thÓ kiÓm so¸t sæ s¸ch, ng©n quü, chøng kho¸n vµ tµi s¶n cña c«ng ty ®Ó xem xÐt tµi liÖu cã ®óng hay kh«ng. - Sau khi ®· kiÓm tra l¹i nh­ trªn, uû viªn kiÓm so¸t sÏ lµm tê tr×nh cho ®¹i héi ®ång th­êng niªn. Trong tê tr×nh, uû viªn kiÓm so¸t ph¶i phóc tr×nh vÒ c¸ch thi hµnh nhiÖm vô cña m×nh, vµ ph¶i b¸o c¸o c¸c ®iÓm bÊt hîp lÖ vµ sai lÇm ®· kh¸m ph¸ ra ®­îc. - Trong nh÷ng tr­êng hîp khÈn cÊp, kiÓm so¸t viªn cã quyÒn triÖu tËp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. KiÓm so¸t viªn còng cã quyÒn triÖu tËp ®¹i héi ®ång th­êng niªn, nÕu c¸c qu¶n trÞ viªn sao nh·ng kh«ng triÖu tËp. Trong tr­êng hîp nÕu kh¸m ph¸ ra r»ng sè vèn cña c«ng ty ®· bÞ mÊt ®i h¬n 3/4 uû viªn kiÓm so¸t ph¶i triÖu tËp ®¹i héi ®ång, ®Ó xem xÐt cã nªn gi¶i t¸n hay tiÕp tôc c«ng ty, nÕu héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng triÖu tËp. c. Tr¸ch nhiÖm cña kiÓm so¸t viªn. C¸c thµnh viªn trong ban kiÓm so¸t vµ nh÷ng ban kiÓm so¸t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n hoÆc chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi vÒ c¸i sai sãt x¨ng ra trong qu¸ tr×nh thi hµnh nhiÖm vô. Tr­êng hîp do thiÕu tr¸ch nhiÖm, th«ng ®ång hoÆc kh«ng ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m cña hîp ®ång qu¶n trÞ dÉn ®Õn thiÖt h¹i cho c«ng ty ngoµi viÖc cã thÓ bÞ miÔn nhiÖm, c¸c thµnh viªn trong ban kiÓm so¸t cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. - KiÓm so¸t viªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù trong c¸c tr­êng hîp cè tr×nh cung cÊp hay c«ng nh©n nh÷ng tin tøc dèi tr¸ vÒ t×nh h×nh cña c«ng ty, hay ®· kh«ng tè c¸o víi §¹i héi ®ång c¸c l¹m dông cña qu¶n trÞ nªn, hay tiÕt lé bÝ mËt nghÒ nghiÖp. 5. Ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn. a. Nªn kho¸ ho¹t ®éng cña c«ng ty. - B¸o c¸o tæng kÕt nªn kho¸: Sau mét nªn kho¸ ho¹t ®éng, héi ®ång qu¶n trÞ lËp b¶n tæng kÕt tµi s¶n, b¶n c©n ®èi tµi kho¶n b¶n t­¬ng môc lç l·i, vµ mét tê b×nh cho c¸c cæ ®«ng biÕt vµ sù ho¹t ®éng cña c«ng ty trong tµi kho¸ võa qua. C¸c b¶n nµy ph¶i ®­îc göi cho uû viªn kiÓm so¸t ®Ó hä xem xÐt, Ýt nhÊt lµ 40 ngµy tr­íc phiªn häp §¹i héi ®ång, vµ Ýt nhÊt lµ 15 ngµy ®èi víi cæ ®«ng. Tê tr×nh cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ tê t×nh cña uû viªn kiÓm so¸t ®­îc th«ng qua t¹i §¹i héi ®ång ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty lç hay l·i. NÕu b¸o c¸o cho thÊy c«ng ty cã l·i, c«ng ty sÏ ph¶i lËp quü dù trï vµ chia l·i cho c¸c cæ ®«ng, c¸c chñ nî. - Sù ph©n chia lîi nhuËn thu ®­îc cña c«ng ty cæ phÇn: + Lîi nhuËn cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch lÊy tæng doanh thu trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ vµ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép (bao gåm c¶ thuÕ lîi tøc) theo luËt ®Þnh. ViÖc ph©n phèi sö dông lîi nhuËn nµy cña c«ng ty cæ phÇn, lµ do c¸c cæ ®«ng cña c«ng ty quyÕt ®Þnh trªn c¬ së t«n träng ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. + VÒ mÆt luËt ph¸p, luËt c«ng ty hiÖn hµnh ë n­íc ta chØ quy ®Þnh c¸c c«ng ty cæ phÇn ph¶i tÝnh b»ng 5% l·i dßng hµng n¨m (lîi nhuËn cßn l¹i cña c«ng ty) ®Ó lËp quü dù tr÷ b¾t buéc cho ®Õn møc b»ng 10% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. PhÇn lîi nhuËn cßn l¹i ®­îc trÝch lËp nh÷ng quü nµo giíi h¹n trÝch lËp c¸c quü lµ bao nhiªu, hoµn toµn do c¸c cæ ®«ng cña c«ng ty bµn b¹c, thèng nhÊt ý kiÕn, ghi vµo ®iÒu lÖ c«ng ty vµ ph¶i th«ng qua §¹i héi ®ång thµnh lËp. Lîi nhuËn cßn l¹i cña c«ng ty cæ phÇn nªn ®­îc trÝch lËp c¸c lo¹i quü sau ®©y: · Quü dù trõ: Lµ nguån tµi chÝnh dù phßng nh»m ®¶m b¶o sù c©n ®èi trong c¸c nhu cÇu chi tr¶, ®Ó duy tr× vµ æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh. · Quü tr¶ lîi tøc cæ phÇn, tr¸i phiÕu: Lµ phÇn lîi nhuËn c«ng ty dïng ®Ó tr¶ nî l·i vèn vay d­íi h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cho c¸c chñ nî vµ tr¶ lî tøc cæ phÇn cho c¸c cæ ®«ng. · Quü phóc lîi: §­îc dïng ®Ó x©y dùng nhµ v¨n hãa, c«ng tr×nh thÓ thao... ®Ó ch¨m lo ®êi sèng tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng.... c¸c c«ng tr×nh nµy thuéc së h÷u cña c¸c cæ ®«ng. · Quü khen th­ëng: Dïng ®Ó kÝch thÝch nhiÖt t×nh vµ tµi n¨ng s¸ng t¹o cña nh÷ng ng­êi cã t©m huyÕt, cã ®ãng gãp líi ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn cña tõng c«ng ty. b. Söa ®æi ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn. Trong ®êi sèng sinh ho¹t cña c«ng ty, cã thÓ x¶y ra nh÷ng biÕn cè chÝnh trÞ, kinh tÕ lµm cho ®iÒu lÖ cÇn ®­îc söa ®æi l¹i ®Ó cho c«ng ty cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc h÷u hiÖu trong t×nh tr¹ng kinh tÕ - x· héi míi do nh÷ng biÕn cè Êy g©y ra. Söa ®æi ®iÒu lÖ lµ mét viÖc rÊt quan träng, chØ cã thÓ do §¹i héi ®ång bÊt th­êng quyÕt ®Þnh. Trong c¸c ®iÒu kho¶n cña ®iÒu lÖ c«ng ty, ®iÒu kho¶n Ên ®Þnh vèn ®iÒu lÖ lµ rÊt quan träng, v× vèn cña c«ng ty ®­¬ng nhiªn lµ vËt b¶o ®¶m chung cho c¸c chñ nî. Do ®ã, viÖc t¨ng gi¶m vèn ®iÒu lÖ cña c«ng tu cæ phÇn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh theo nh÷ng ph­¬ng thøc kh¸c nhau, bao gåm c¸c ph­¬ng thøc phæ biÕn sau: - T¨ng vèn nhê phÇn ®ãng gãp tõ bªn ngoµi. C«ng ty t¨ng thªm vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÕu míi. ViÖc ph¸t hµnh nµy ®­îc ph¸t luËt quy ®Þnh rÊt chÆt chÏ. ChØ cã c¸c c«ng ty cæ phÇn míi cã quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu míi ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ. §iÒu 35 luËt c«ng ty cña n­íc ta quy ®Þnh:"C«ng ty chØ ®­îc cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu míi nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau. + §· thu ®­îc hÕt tiÒn cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh trong ®ît tr­íc; + Chøng minh ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®ang ®­îc qu¶n lý tèt vµ cã hiÖu qu¶; + §­îc ng©n hµng ®¶m nhËn gióp ®ì dÞch vô ng©n quü vaf kÕ to¸n liªn qu¶n ®Õn viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu; + Cã ch­¬ng tr×nhvÒ kÕ ho¹ch cô thÓ c«ng khai gäi vèn trong c«ng chóng. Ch­¬ng tr×nhvµ kÕ ho¹ch nµy ph¶i ®¶m b¶o cho mäi ng­êi quan t©m hiÓu râ, hiÓu ®óng t×nh h×nh kinh doanh, thùc tr¹ng tµi chÝnh, triÓn väng ph¸t triÓn cña c«ng ty ®Ó hä cã c¬ së quyÕt ®Þnh mua cæ phiÕu. GiÊy phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu míi ph¶i quy ®Þnh râ tæng sè vèn gäi thªm, sè cæ phiÕu ®­îc ph¸t hµnh, thêi h¹n thùc hiÖn viÖc gäi thªm vèn. C¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn trªn c«ng ty cæ phÇn ph¶i chuËn bÞ ®Çy ®ñ tµi liÖu tr×nh lªn c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒ (uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng hay ®¬n vÞ hµnh chÝnh t­¬ng ®­¬ng, n¬i c«ng ty ®Æt trô së chÝnh), ®Ó xin phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu míi. Sau khi thÈm ®Þnh c¸c tµi liÖu liªn quan, nÕu ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c th× thñ tôc cÇn thiÕt th× c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cho phÐp c«ng ty ph¸t hµnh cæ phiÕu míi. - T¨ng vèn kh«ng nhê phÇn ®ãng gãp tõ ngoµi vµo: + T¨ng vèn b»ng c¸ch chuyªn quü dù tr÷ vµo vèn cña c«ng ty: Khi cã nhu cÇu lç sang t¨ng vèn ®iÒu lÖ, c«ng ty cæ phÇn cã thÓ chuyÓn mét phÇn quü dù tr÷ vµo vèn cña c«ng ty vµ ph¶i göi l¹i phÇn dù tr÷ b¾t buéc theo luËt ®Þnh hoÆc theo quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ cña c«ng ty. ViÖc chuyÓn quü dù tr÷ vµo vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn theo 1 trong 2 c¸ch sau: · Ph¸t hµnh cæ phiÕu míi vµ chia cho c¸c cæ ®«ng theo tû lÖ cæ phÇn cña hä. B»ng c¸ch nµy cæ ®«ng sÏ nhËn thªm ®­îc mét sè cæ phiÕu míi, t­¬ng øng víi tû lÖ cæ phÇn cña tõng ng­êi ë c«ng ty. · Kh«ng ph¸t hµnh cæ phiÕu míi mµ lÊy phÇn dù tr÷ cÇn chuyÓn vµo vèn chia cho tæng sè cæ phiÕu hiÖn cã cña c¸c cæ ®«ng ë c«ng ty. PhÇn chia thªm cho mçi cæ phiÕu ®­îc coi lµ gi¸ trÞ t¨ng thªm cña cæ phiÕu ®ã, vµ ®­îc ghi vµo tõng cæ phiÕu. + T¨ng vèn b»ng c¸ch c·i ho¸n tr¸i phiÕu hoÆc phÇn ®Æt lîi nhuËn tr¸nh ra cæ phÇn ViÖc chuyÓn tr¸i phiÕu thµnh cæ phiÕu tr­íc hÕt ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng tr¸i phiÕu ®­îc quy ®Þnh khi ph¸t hµnh lµ cã kh¶ n¨ng chuyÓn thµnh cæ phÇn. QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i ®­îc §¹i héi ®ång bÊt th­êng chÊp thuËn vµph¶i ®­îc c«ng bè hîp lÖ. §ång thêi ph¶i ®­îc ng­êi së h÷u tr¸i phiÕu lµ chñ nî cñac«ng ty ­ng thuËn. §èi víi viÖc c·i ho¸n phÇn ®Æt lîi thµnh ra cæ phÇn chØ cã thÓ thùc hiÖn Ýt nhÊt lµ 2 n¨m, sau khi phÇn ®Æt lî ®­îc t¹o lËp. ViÖc c·i ho¸n lµ do c«ng ty ®Ò nghÞ, vµ §¹i héi ®ång bÊt th­êng chÊp nhËn. - Gi¶m vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty, do c«ng ty lµm ¨n ph¸t ®¹t, sè vèn d­ qu¸ nhiÒu: Mét c«ng ty ®ang lµm ¨n ph¸t ®¹t, nhËn thÊy sè vèn d­ qu¸ lín mµ c¸c cæ phÇn ch­a ®ãng tiÒn hÕt. C«ng ty xÐt thÊy kh«ng cÇn b¾t c¸c cæ ®«ng ph¶i ®ãng nèt sè tiÒn mua cæ phÇn cßn thiÕu. Trong tr­êng hîp nµy, c«ng ty cã thÓ gi¶m bít vèn, ®Ó xo¸ bá sæ nî cßn l¹i cña c¸c cæ ®«ng - Gi¶m vèn do kinh doanh thua lç. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh s¶n xuÊt c«ng ty cã khi bÞ l©m vµo tr×nh tr¹ng thua lç kÐo dµi, c«ng ty b¾t buéc ph¶i gi¶m vèn trong tr­êng hîp ph¶i thanh to¸n døt kho¸t sè tiÒn ®· bÞ lç tr­íc khi gäi thªm cæ phÇn míi...Cã 2 c¸ch gi¶m vèn. + Rót bít gi¸ trÞ danh nghÜa trªn cæ phiÕu cña c¸c cæ ®«ng theo tû lÖ gi¶m vèn. Tû lÖ gi¶m vèn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy sè vèn bÞ thua lç chia cho tæng sè vèn cæ phÇn cña c«ng ty. Gi¸ trÞ danh nghÜa cßn l¹i cña cæ phiÕu kh«ng ®­îc thÊp h¬n gi¸ trÞ danh nghÜa tèi thiÓu cho luËt quy ®Þnh. + Rót bít tæng sè cæ phÇn; Ch¼ng h¹n nh­ thay ®æi hai cæ phÇn cò b»ng mét cæ phÇn míi cã cïng mét gi¸, hoÆc dïng vèn cña c«ng ty mua l¹i mét sè cæ phÇn ë thÞ tr­êng chøng kho¸n råi huü bá sè cæ phÇn nµy. - Gi¶m vèn do hoµn tr¶ mét phÇn do cæ ®«ng: C¸ch nµy th­êng Ýt khi x¶y ra, bëi v× viÖc gi¶m vèn ®iÒu lÖ ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty ®èi víi c¸c chñ nî. §ång thêi viÖc lµm nµy lµm nµy ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh rÊt chÆt chÏ, ph¶i ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh. Vµ ph¶i ®­îc c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. - Gi¶m vèn do chuyÓn mét phÇn vèn ®Çu t­ vµo lÜnh vùc kinh doanh kh¸c: Trong thùc tÕ, nhiÒu c«ng ty cæ phÇn lµm ¨n cã l·i, song tû xuÊt doanh lîi kh«ng cao b»ng mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c., Khi ®ã, c«ng ty rót bít mét phÇn vèn cña m×nh ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh nghÒ kh¸c cã kh¶ n¨ng mang l¹i doanh lîi cao h¬n, khi thµnh lËp c¸c c«ng ty míi, hoÆc gãp vèn liªn doanh víi c¸c c«ng ty kh¸c. ViÖc chuyÓn vèn ®i ®Çu t­ vµo c¸c c«ng ty kh¸c sÏ lµm cho vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty gi¶m xuèng, quy m« kinh doanh cña c«ng ty bÞ thu hÑp. H×nh thøc nµy buéc c¸c c«ng ty ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký l¹i sè vèn ®iÒu lÖ víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cso thÈm quyÒn trong viÖc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng vµ ®¨ng ký kinh doanh. c. C¸c ph­¬ng thøc vay vèn cña c«ng ty cæ phÇn. - Vay vèn b»ng hîp ®ång tÝn dông: Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hÇu nh­ kh«ng cã doanh nghiÖp nµo chØ ho¹t ®éng b»ng nguån vèn tù cã, mµ ®Òu ph¶i ho¹t ®éng b»ng nhiÒu nguån vèn, trong ®ã vèn vay chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ vèn vay cã ý nghÜa rÊt quan träng kh«ng nh÷ng chØ ë kh¶ n¨ng tµi trî c¸c nhu cÇu bæ sung cho viÖc më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn linh ho¹t trong viÖc thu hÑp quy m« kinh doanh b»ng viÖc hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n vµ gi¶m sè l­îng vèn vay. Theo quy ®Þnh cña luËt c«ng ty th× bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo còng ®Òu cã thÓ vay vèn ng©n hµng, c¸c c«ng ty tµi chÝnh, c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n d­íi h×nh thøc hîp ®ång tÝn dông. - Vay vèn, b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: §©y lµ h×nh thøc riªng chØ cã ë c«ng ty cæ phÇn cã ph¸t hµnh cæ phiÕu míi cã quyÒn vay vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. ViÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu LuËt c«ng ty n­íc ta quy ®Þnh ph¶i ®­îc mét hoÆc nhiÒu ng©n hµng b¶o l·nh, ®¶m nhËn gióp ®ì dÞch vô ng©n quü vµ kÕ to¸n liªn quan ®Õn viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lµ c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ph¶i ký hîp ®ång víi tæ chøc b¶o l·nh. Tæ chøc b¶o l·nh th­êng lµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hoÆc nh÷ng tæ chøc tµi chÝnh trung gian ®Æc biÖt. Chøc n¨ng cña c¸c tæ chøc nµy lµ kiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c nghÜa vô cña c«ng ty ®èi víi c¸c chñ nî theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt. Tr­êng hîp c«ng ty vi ph¹m nh÷ng cam kÕt nghÜa vô trong hîp ®ång, th× tæ chøc b¶o l·nh sÏ tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt, nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho c¸c chñ nî. V. Sù gi¶i thÓ vµ ph¸ s¶n cña c«ng ty cæ phÇn 1. Sù gi¶i thÓ cña c«ng ty cæ phÇn a. C¸c tr­êng hîp gi¶i thÓ c«ng ty cæ phÇn Theo ®iÒu 22 luËt c«ng ty cña n­íc ta quy ®Þnh c«ng ty chØ ®­îc phÐp gi¶i thÓ trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: - KÕt thóc thêi h¹n ho¹t ®éng ®· ghi trong ®iÒu lÖ c«ng ty; - Hoµn thµnh môc tiªu ®· ®Þnh; - Môc tiªu cña c«ng ty kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc n÷a hoÆc kh«ng cßn cã lîi; - C«ng ty bÞ lç 3/4 sè vèn ®iÒu lÖ, hoÆc ®ang gÆp khã kh¨n kh«ng thÓ v­ît qua; - Cã yªu cÇu chÝnh ®¸ng cña nhãm thµnh viªn ®¹i diÖn 2/3 sè vèn ®iÒu lÖ. ViÖc gi¶i thÓ c«ng ty trong bÊt cø tr­êng hîp nµo ®Òu ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña nhãm thµnh viªn ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt 3/4 sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. Trong tr­êng hîp c«ng ty bÞ thua lç mÊt 3/4 sè vèn ®iÒu lÖ th× ®¹i héi ®ång bÊt th­êng cã quyÒn quyÕt ®Þnh gi¶i t¸n c«ng ty. Trong tr­êng hîp nµy, c¸c qu¶n trÞ viªn cã tr¸ch nhiÖm triÖu tËp ®¹i héi ®ång. NÕu hä kh«ng lµm th× c¸c kiÓm so¸t viªn cã quyÒn ®øng ra triÖu tËp; nÕu kh«ng, bÊt kú ng­êi cã liªn quan nµo còng cã quyÒn xin toµ tuyªn ¸n gi¶i t¸n c«ng ty. QuyÕt ®Þnh cña ®¹i héi ®ång bÊt th­êng xÐt gi¶i thÓ c«ng ty ph¶i c«ng khai ho¸ cho mäi ng­êi biÕt. NÕu ®¹i héi ®ång quyÕt ®Þnh tiÕp tôc ho¹t ®éng, kh«ng gi¶i t¸n c«ng ty, c¸c cæ ®«ng kh«ng cã quyÒn xin toµ tuyªn ¸n gi¶i t¸n, còng kh«ng thÓ xin toµ v« hiÖu ho¸ quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi ®ång. C«ng ty cæ phÇn còng cã thÓ tù gi¶i t¸n theo quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi ®ång bÊt th­êng, nÕu ®¹i héi xÐt thÊy r»ng sù tiÕp tôc sÏ chØ cã h¹i cho c«ng ty, nh­ng ph¶i hái ý kiÕn khèi c¸c ng­êi cã phÇn ®Æc lîi (phÇn ®­îc h­ëng do thµnh lËp c«ng ty vµ kho¶n tr¶ c«ng cho ng­êi nµo cã c«ng víi c«ng ty). C«ng ty cæ phÇn còng ®­¬ng nhiªn gi¶i t¸n, nªn tÊt c¶ c¸c cæ phÇn ®­îc tËp trung trong tay mét ng­êi, h¬n n÷a, c«ng ty Êy còng kh«ng ®­îc coi lµ t¸i sinh, nªn ng­êi Êy nh­îng l¹i cæ phÇn cho nh÷ng ng­êi kh¸c. NÕu sè cæ ®«ng cña c«ng ty cæ phÇn kh«ng cßn ®ñ sè cña luËt ®Þnh (luËt c«ng ty n­íc ta lµ 7) th× bÊt cø ng­êi nµo cã liªn quan còng cã quyÒn xin toµ tuyªn ¸n gi¶i t¸n c«ng ty. b. Thñ tôc gi¶i thÓ c«ng ty cæ phÇn. Theo quy ®Þnh trong §iÒu 23 luËt c«ng ty ViÖt Nam: §¬n xin gi¶i thÓ c«ng ty ph¶i göi ®Õn uû Ban nh©n d©n n¬i ®· cÊp giÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty, ®ång thêi ph¶i ®¨ng trªn b¸o ®Þa ph­¬ng vµ b¸o hµng ngµy cña trung ­¬ng trong 5 sè liªn tiÕp. §¬n vµ th«ng b¸o ph¶i ghi râ tr×nh tù vµ thñ tôc thanh lý tµi s¶n, thêi h¹n thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña c«ng ty, thanh lý c¸c hîp ®ång mµ c«ng ty ®· ký kÕt. ChØ cã c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vµ quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp c«ng ty míi cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty. LuËt c«ng ty n­íc ta quy ®Þnh c¬ quan Nhµ n­íc ta quy ®Þnh c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty lµ uû Ban nh©n d©n sinh thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng hoÆc ®¬n vÞ hanhf chÝnh t­¬ng ®­¬ng. Riªng ®èi víi c«ng ty hoÆc ngµnh nghÒ ®Æc biÖt mµ thÈm quyÒn cho phÐp thµnh lËp do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh th× ChÝnh phñ sÏ ra quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty. C¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ch× chÊp nhËn ®¬n xin phÐp gi¶i thÓ nÕu sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc thêi h¹n thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ thanh lý c¸c hîp ®ång ®· ghi trong ®¬n, vµ xin phÐp gi¶i thÓ mµ kh«ng cã ®¬n khiÕu l¹i. ViÖc gi¶i thÓ c«ng ty ®­îc b¾t ®Çu khi ®¬n xin gi¶i thÓ ®­îc chÊp nhËn. Thñ tôc gi¶i thÓ nµy ®­îc ¸p dông cô thÓ ®èi víi c¸c tr­êng hîp gi¶i thÓ nh­ sau: - §èi víi tr­êng hîp gi¶i thÓ ®óng thêi h¹n cho phÐp kinh doanh. Khi sè cæ ®«ng ®¹i diÖn cho 3/4 sè vèn ®iÒu lÖ c«ng ty nhÊt trÝ kÕt thóc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®óng thêi h¹n cho phÐp t¹i cuéc häp héi §ång cæ ®«ng, hÕt ®Õn thêi h¹n ®ã, Chñ tÞch héi §ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh cho c«ng ty gi¶i thÓ vµ tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt, ®ång thêi ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ vµ c¬ quan mµ c«ng ty ®¨ng ký kinh doanh biÕt ®Ó lo¹i c«ng ty khái danh s¸ch ®ang ®­îc theo dâi ho¹t ®éng. - §èi víi tr­êng hîp gi¶i thÓ tr­íc thêi h¹n. - C«ng ty ph¶i cã ®¬n xin gi¶i thÓ kÌm theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng vÒ viÖc xin gi¶i thÓ c«ng ty tr­íc thêi h¹n göi ®Õn c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®Ó xin gi¶i thÓ. + §¬n xin gi¶i thÓ ph¶i tr×nh bµy râ nh÷ng lý do chÝnh ®¸ng cÇn ph¶i gi¶i thÓ c«ng ty. QuyÕt ®Þnh xin gi¶i thÓ c«ng ty tr­íc thêi h¹n ph¶i cã sù nhÊt trÝ cña sè cæ ®«ng ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt 2/3 sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. Sau khi cã quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty do cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh th× Chñ tÞch héi §ång qu¶n trÞ c«ng ty míi ®­îc tiÕn hµnh c¸c thñ tôc gi¶i thÓ c«ng ty. - §èi víi tr­êng hîp c«ng ty bÞ b¾t buéc gi¶i thÓ. QuyÕt khi ra quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty Ýt nhÊt lµ 30 ngµy, c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty ph¶i th«ng qua bao b»ng v¨n b¶n cho héi §ång qu¶n trÞ biÕt râ nh÷ng lý do c«ng ty buéc ph¶i gi¶i thÓ, ®Ó héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m cña c«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Qóa thêi h¹n trªn, nÕu c«ng ty kh«ng kh¾c phôc ®­îc nh÷ng sai ph¹m cña m×nh th× c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh buéc c«ng ty ph¶i gi¶i thÓ. QuyÕt ®Þnh kh«ng x¸c ®¸ng hoÆc quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty kh«ng ®óng quy ®Þnh, th× c«ng ty cã quyÒn khiÕu l¹i vµ ®Ò nghÞ huû bá quyÕt ®Þnh ®ã. c.Tr×nh tù gi¶i thÓ c«ng ty. - Ngay sau khi cè quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty ph¶i ®×nh chØ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, nép l¹i con dÊu, ®iÒu lÖ vµ ®¨ng ký kinh doanh cho c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp thµnh lËp vµ cÊp ®¨ng ký kinh doanh, ®ång thêi ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó mäi ng­êi biÕt. - §Ó tiÕn hµnh gi¶i thÓ, c«ng ty ph¶i thµnh lËp mét héi §ång thanh lý tµi s¶n vµ thanh to¸n vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty do héi §ång qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh, ®ång thêi ®Æt d­íi sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña ban kiÓm so¸t c«ng ty. - Nguån tµi chÝnh cña c«ng ty sau khi thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c thñ tôc gi¶i thÓ ®­îc gi¶i quyÕt theo tr×nh tù ­u tiªn nh­ sau:Tr­íc hÕt, hoµn tr¶ c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi mµ c«ng ty cßn nî cña c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty; trang tr¶i c¸c kho¶n nî mµ c«ng ty ch­a lµm xng ngh· vô víi nhµ n­íc theo chÕ ®é quy ®Þnh (nh­ thuÕ...) hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî cho c¸c chñ nî. PhÇn cßn l¹i ®­îc chia cho c¸c cæ ®«ng theo tû lÖ cæ phÇn. Khi cã tranh chÊp x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc gi¶i thÓ c«ng ty ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt theo quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n kinh tÕ. 2. Sù ph¸ s¶n cña c«ng ty cæ phÇn. a. DÊu hiÖuph¸ s¶n cñac«ng ty cæ phÇn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­¬ng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chôi sù t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan , trong ®ã cã quy luËt c¹nh tranh. Sù c¹nh tranh gi÷a cøac doanh nghiÖp tÊt yÕu dÉn ®Õn sù ph¸t ®¹t cña mét sè c«ng ty, vµ sù thua lç cña mét sè kh¸c. Trªn thùc tÕ nhiÒu c«ng ty thua lç t¹m thêi nh­ng nhê vµo nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc cã hiÖu qu¶, ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m th«i, v­ît lªn lµm ¨n hoµ vèn vµ cã l·i. ChØ cã nh÷ng c«ng ty lµm ¨n bÞ thua lç triÒn miªn kÐo dµi mét sè n¨m nhÊt ®Þnh, mÆc dï c«ng ty ®· cè g¾ng hÐt søc nh­ng vÉn kh«ng kh¾c phôc ®­îc, s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty l©m vµo t×nh tr¹ng tr× trÖ, bÕ t¾c; c¸c kho¶n nî cña c«ng ty ®· v­ît qu¸ xa trÞ gi¸ vèn vµ tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty. C¸c c«ng ty cæ phÇn ë vµo t×nh tr¹ng nh­ vËy lµ c¸c c«ng ty cã dÊu hiÖu ph¸ s¶n. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp, kho¶n 1 §iÒu 24 luËt c«ng ty quy ®Þnh vÒ t×nh tr¹ng ph¸ s¶n cña c«ng ty nh­ sau: " C«ng ty l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n lµ c«ng ty gÆp khã kh¨n hoÆc bÞ thua lç trong ho¹t ®éng kinh doanh, sau khi ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt mµ vÉn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n". C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 189/CP ngµy 23/12/1994 cña ChÝnh phñ vÒ "H­íng dÉn thi hµnh luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp" th× doanh nghiÖp ®­îc coi lµ cã dÊu l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n, nÕu kinh doanh bÞ thua lç trong hai n¨m liªn tiÕp ®Õn møc kh«ng tr¶ ®­îc c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n khæng tr¶ ®ñ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo tho¶ ­íc lao ®éng vµ hîp ®ång lao ®éng trong 3 th¸ng liªn tiÕp. Khi xuÊt hiÖn dÊu hiÖu l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n, doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt nh­ ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n. - Cã ph­¬ng ¸n tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ, t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm; - Cã biÖn ph¸p sö lý hµng ho¸, s¶n phÈm, vËt t­ tån ®äng; - Thu håi c¸c kho¶n nî vµ tµi s¶n bÞ chiÕm dông; - Th­¬ng l­îng víi c¸c chñ nî ®Ó ho·n nî, b¶o l·nh nî, gi¶m xo¸ nî; -T×m kiÕm c¸c kho¶n tµi trî vµ kho¶n vay ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n µ ®Çu t­ ®æi míi c«g nghÖ. Sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh nãi trªn mµ vÉn gÆp khã kh¨n kh«ng kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n th× doanh nghiÖp ®· l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n vµ ®­îc xö lý theo quy ®Þnh cña luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp. b. Chñ thÓ vµ thñ tôc tiÕn hµnh nép ®¬n xin ph¸ s¶n. Sù ph¸ s¶n cña c«ng ty cæ phÇn ®­îc toµ ¸n xem xÐt gi¶i quyÕt trong c¸c tr­êng hîp cã ®¬n yªu cÇu cña c¸c ®èi t­îng sau: - Sau thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy göi giÊy ®ßi nî ®Õn h¹n mµ kh«ng ®­îc doanh nghiÖp thanh to¸n nî, chñ nî kh«ng cã b¶o ®¶m vµ chñ nî cã b¶o ®¶m mét phÇn cã quyÒn nép ®¬n ®Õn Toµ ¸n n¬i ®Æt trô së chÝnh cña doanh nghiÖp yªu cÇu gi¶i quyÕt viÖc tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp. §¬n yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp lµ ph¶i ghi râ. + Hä tªn, ®Þa chØ cña ng­êi lµm ®¬n; + Tªn vµ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp bÞ yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n + KÌm theo ®¬n ph¶i göi b¶n sao giÊy ®ßi nî, c¸c giÊy tê, tµi liÖu chøng minh doanh nghiÖp mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n. (§iÒu 7 luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp). - §¹i diÖn c«ng ®oµn, hoÆc ®¹i diÖn ng­êi lao ®éng n¬i ch­a cã tæ chøc c«ng ®o¸n, trong tr­êng hîp c«ng ty kh«ng tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng trong 3 th¸ng liªn tiÕp, cã quyÒn nép ®¬n lªn toµ ¸n. Sau khi nép ®¬n th× c¸c ng­êi ®¹i diÖn Êy ®­îc coi lµ chñ nî cña c«ng ty. - C«ng ty cæ phÇn sau khi ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n, kÓ c¶ ho·n nî mµ vÉn kh«ng tho¸t khái t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n, th× chñ c«ng ty hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c«ng ty ph¶i nép ®¬n xin toµ ¸n cho phÐp ph¸ s¶n. §¬n ph¶i ghi râ: + Tªn vµ ®Þa chØ trô së chÝnh cña c«ng ty, hä vµ tªn cña chñ c«ng ty hoÆc ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c«ng ty. + C¸c biÖn ph¸p mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn nh­ng vÉn kh«ng kh¾c phôc ®­îc tr×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n. §¬n xin ph¸ s¶n ph¶i ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÊt th­êng th¶o luËt, vµ cã sù nhÊt trÝ cña sè cæ ®«ng ®¹i diÖn co Ýt nhÊt 3/4 sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. KÌm theo ®¬n ph¶i cã b¶n danh s¸ch c¸c chñ nî vµ sè nî ph¶i tr¶ cho mçi chñ nî, ®Þa chØ cña c¸c chñ nî; b¶n t­êng tr×nh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn héi §ång qu¶n trÞ, cña gi¸m ®èc ®èi víi tr×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n; b¸o c¸o tr×nh tr¹ng kinh doanh 6 th¸ng tr­íc khi kh«ng tr¶ nî ®Õn h¹n; b¸o c¸o tæng kÕt n¨m tµi chÝnh cña 2n¨m cuèi cïng, nÕu c«ng ty ho¹t ®ég ch­a ®Õn 2 n¨m, th× göi b¸o c¸o tæng kÕt tµi chÝnh cña c¶ thêi gian ho¹t ®éng vµ c¸c hå s¬ kÕ to¸n cã liªn quan. - Toµ ¸n trong khi gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n cã liªn quan ®Õn c«ng ty cæ phÇn, nÕu ph¸t hiÖn c«ng ty l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n th× toµ ¸n th«ng b¸o cho c¸c chñ nî cña c«ng ty ®ã biÕt, ®Ó nép ®¬n yªu cÇu gi¶i quyÕt viÖc tuyªn bè ph¸ s¶n cña c«ng ty. VI. VÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ë n­íc ta. 1. Môc tiªu cña viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. - Gióp Nhµ n­íc thu håi ®­îc mét phÇn vèn, tµi s¶n nhê b¸n bít cæ phÇn b¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nh©n d©n ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh träng ®iÓm kh¸c; - Nhê h×nh thøc huy ®éng vèn trùc tiÕp th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu, ng©n s¸chvµ c¸c tæ chøc tÝn dông bít mét phÇn tµi trî ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh mµ hiÖn nay ®ang mét qu¸ søc cung cña nguån tµi trî, tõ ®ã t¨ng nguån thu vµ gi¶i chi ng©n s¸ch; - Nhê ¸c tæ chøc theo h×nh thøc 1 c«ng ty ®èi víi nã sÏ gi¶m bít ®­îc sù can thiÖp ®a tuyÕt kh«ng cÇn thiÕt cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, dÔ dµng h¬n trong viÖc ph¸t huy tÝnh n¨ng ®«ng trong kinh doanh; - Gióp cho c¸c nhµ ®iÒu chØnh vÒ c¬ cÊu së h÷u theo c¸c môc tiªu chÝnh trÞ cña m×nh (nh­ tÝnh ph©n phèi cæ phÇn theo ®èi t­îng hoÆc dùa vµo tÝnh chÊt xÝ nghiÖp mµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu cæ phÇn); - Nhê chuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn, Nhµ n­íc dÔ dµng x©y dùng ®­îc mét kÕ ho¹ch ®Çu t­ phï hîp víi c«ng viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp quèc doanh trong chiÕn l­îc chung cña nÒn kinh tÕ; - ViÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt cÇn thiÕt cho thÞ tr­êng vè trong n­íc, chuyÓn ho¸ phÇn tiÕt kiÖm cña t­ nh©n thµnh vèn kinh doanh; - T¹o ®iÒu kiÖn kiÕn thøc nhÊt ®Ó ng­êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã thÓ thùc hiÖn quyÒn lµm chñ thËt sù b»ng c¸ch tÝch luü mua cæ phÇn cña xÝ nghiÖp. * ViÖc cæ phÇn ho¸ chuyÓn ®æi së h÷u ®· t¹o ®éng lùc cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ph¸t triÓn ®øng v÷ng ®­îc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, víi tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ quyÒn lµm chñ thùc sù cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, khuyÕn khÝch c¹nh tranh, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. 2. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc. ChuyÓn ho¸ së h÷u c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p kh«ng thÓ thùc hiÖn nã trong mét thêi gian ng¾n. §Ó cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i t¹o ra mét c¬ së ph¸p lý b»ng viÖc dù th¶o vµ th«ng qua c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vµ ph¸p quy kÕt hîp víi sù phèi hîp ho¹t ®éng hÖ thèng c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan cïng víi ®éi ngò chuyªn gia giái, cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc ®¶m nhiÖm c«ng viÖc nµy. C¸c ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp theo tÝnh chÊt ngµnh s¶n xuÊt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cô thÓ cña doanh nghiÖp tõ ®ã cã kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ mét c¸ch cô thÓ, ®èi víi ngµnh ng©n hµng cÇ ph¶i c¶i c¸ch c¬ chÕ qu¶n lý ng©n hµng phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. - Ph¶i cã sù quan t©m cña chÝnh phñ trong viÖc tõng b­íc chuyÓn ho¸ së h÷u doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. - Ph¶i cã sù th«ng hiÓu vµ uû hé cña quÇn chóng. Qua ®ã sÏ t¹o ra sù h­ëng øng cña d­ luËn x· héi vµ x¸c lËp bÇu kh«ng khÝ cëi më hÊp dÉn h¬n cho viÖc më réng ®Çu t­ trong n­íc. 3. Kinh nghiÖp vÒ h×nh thøc vµ h­íng ®i cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc trªn thÕ giíi. a. VÒ h×nh thøc: C¸c n­íc th­êng ¸p dông cæ phÇn ho¸ toµn bé doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ cæ phÇn ho¸ 1 phÇn ®Ó võa thay ®æi c¬ cÊu võa gi÷ ®­îc sù kiÓm so¸t cña Nhµ n­íc võa söa ®æi ®­îc c¸ch qu¶n lý. C¨n cø vµo møc tham gia vèn cña c¸c chñ së h÷u trªn tæng gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp ng­êi ta ®· chia ra thµnh: - Doanh nghiÖp Nhµ n­íc (nÕu sè vèn Nhµ n­íc n¾m >50>. trong tæng sè cæ phÇn, hoÆc n¾m sè cæ phÇn khèng chÕ). - Doanh nghiÖp cæ phÇn (NÕu Nhµ n­íc kh«ng tham gia ®ãng gãp vèn, hay gãp vèn víi tû lÖ <50% ®ång s« vèn, kh«ng n¨m sè cæ phÇn khèng chÕ) b. VÒ b­íc ®i: Kinh nghiÖp cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo 6 b­íc ®i nh­ sau: B­íc 1: X¸c ®Þnh danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cæ phÇn ho¸. B­íc 2: X¸c ®Þnh thùc tr¹ng tµi s¶n doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh nµy th­êng liªn quan ®Õn yÕu tè m«i tr­êng, kh«ng gian, thêi gian, quan hÖ cung cÇu. B­íc 3: Tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®Ó mäi ng­êi thÊy ®­îc thùc chÊt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ cã quyÕt ®Þnh trong viÖc mua cæ phiÕu. B­íc 4: Lùa chän ph­¬ng ph¸p cæ phÇn ho¸ (100% hay chØ cæ phÇn ho¸ mét phÇn tµi s¶n doanh nghiÖp cho c¸c ®èi t­îng cã nhu cÇu). B­íc 5: Lùa chän ph­¬ng ph¸p b¸n cæ phiÕu. - B¸n 1 hay nhiÒu ®èi t­îng ®· x¸c ®Þnh; - B¸n réng r·i cho c«ng chóng; - B¸n cho c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp; - B¸n réng r·i cho d©n chóng nh­ng ®Ó l¹i tû lÖ nhÊt ®Þnh b¸n cho c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp víi gi¸ ­u ®·i. B­íc 6: Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau khi cæ phÇn ho¸ ®Æt biÖt lµ chÝnh s¸ch ®èi víi lùc l­îng lao ®éng d­ thõa, nh÷ng ng­êi g¾n bã víi doanh nghiÖp ®­îc cæ phÇn. 4. Kinh nghiÖm cæ phÇn ho¸ ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi. Môc ®Ých lîi nhuËn cao chi phèi cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp t¹o ra ®éng lùc c¹nh tranh mÏ thóc ®Èy ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. §ång thêi, ®éng lùc nµy lµm cho nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng chøa ®ùng nhiÒu khuyÕn tËt lµm h¹n chÕ hiÖu qu¶ vµ tèt ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ g©y bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. Tõ nh÷ng n¨m 80 trë l¹i ®©y, trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kÐm hiÖu qu¶ phæ biÕn cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc trªn 80 n­íc ®· tiÕn hµnh thu hÑp diÖn vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc b»ng 20 biÖn ph¸p t­ nh©n ho¸ kh¸c nhau, trong ®ã cæ phÇn ho¸ lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®­îc lùa chän vµ ¸p dông nhiÒu, ®Æc biÖt ë c¸c n­íc Ch©u ¸ - Th¸i b×nh d­¬ng. a. ë Hµn Quèc: Qóa tr×nh c¶i c¸ch khu vùc kinh tÕ quèc doanh ®­îc chia lµm hai ®ît. - §ît 1: §­îc thùc hiÖn trong thêi kú 1968 - 1973 trong sè 7 xÝ nghiÖp quèc doanh ®· ®­îc b¸n cho t­ nh©n vµ cho c¸c tæ chøc tµi chÝnh hoÆc ®­îc tæ chøc lËp thµnh xÝ nghiÖp míi. - §ît 2: Cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp quèc doanh chñ yÕu bao gåm c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. + §èi víi c¸c xÝ nghiÖp kh«ng ph©n ho¸ ®­îc cÇn n©ng cao hiÖu qu¶ chi phÝ, phï hîp víi luËt qu¶n lý xÝ nghiÖp quèc doanh ®­îc th«ng qua th¸ng 12/1993. * Th¸ng 4/1997 ChÝnh phñ TriÒu Tiªn th«ng qua mét kÕ ho¹ch tham väng b¸n 1 phÇn hoÆc toµn bé tµi s¶n cña xÝ nghiÖp quèc doanh trong thêi kú 1988 - 1992 ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp lín nh­: C«ng ty ®iÖn TriÒu Tiªn c«ng ty viÔn th«ng... Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ë Hµn Quèc g¾n víi ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ nh©n d©n ­u tiªn ph©n phèi 95% cæ phÇn cho ng­êi cã thu nhËp thÊp, trong ®ã 20% ®­îc b¸n cho c«ng nh©n xÝ nghiÖp cæ phÇn ho¸. b. ë NhËt B¶n: ViÖc c¶i c¸ch khu vùc kinh tÕ quèc doanh ë NhËt B¶n ®Õn n¨m 1985 cã kho¶ng 120 xÝ nghiÖp quèc doanh lín trùc thuéc trung ­¬ng vµ gÇn 1000 xÝ nghiÖp ®Þa ph­¬ng chiÕm 11% t­ b¶n cè ®Þnh vµ 9,2% tæng sè lao ®éng trªn toµn bé nÒn kinh tÕ. 5. Qu¸ tr×nh triÓn khai cæ phÇn ho¸. Chñ ch­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc lÇn ®Çu tiªn nªu t¹i NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 2 ban chÊp hµnh Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖt kú kho¸ VII (1/1994) NghÞ quyÕt 10/NQ - TW cña Bé chÝnh trÞ ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 1995 Th«ng b¸o sè 63/TB - TW ngµy 4/4/1997, th«ng b¸o ý kiÕn cña Bé chÝnh trÞ. §Æc biÖt lµ tõ khi cã nghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII vµ NghÞ quyÕt héi nghÞ lµ thø 4 cña ban chÊp hµnh TW kho¸ VIII th× chñ ch­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc kh¼ng ®Þnh râ h¬n. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã thÓ chia ra lµm 2 giai ®o¹n. a. Giai ®o¹n thÝ ®iÓm (1992 - 1995) Sau 4 n¨m triÓn khai quyÕt ®Þnh sè 202/ CT vµ chØ thÞ 84/TTg cña thñ T­íng ChÝnh phñ (1992 -1996) ®· chuyÓn ®ît 5 doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn lµ: - C«ng ty §¹i lý Liªn HiÖp vËn chuyÓn thuéc Bé giao th«ng vËn t¶i vµo n¨m 1993 - C«ng ty c¬ ®iÖn l¹nh thuéc UBND thµnh phè Hå ChÝ Minh (1993)- XÝ nghiÖp giµy HiÖp An thuéc Bé c«ng nghiÖp (1994) - XÝ nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu thuéc UBND TØnh Long An (1995) - XÝ nghiÖp chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc thuéc Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (1995) b. Giai ®o¹n më réng thªm tõ 1996 ®Õn nay. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ c¸c ­u ®iÓm vµ tån t¹i trong giai ®o¹n triÓn khai thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc. ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 7/5/96 vÒ chuyÓn mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. KÓ tõ khi NghÞ ®Þnh nµy ®­îc ban hµnh ®Õn th¸ng 9 n¨m 1998 ®· cã 33 doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. Nh­ vËy tõ n¨m 1992 - th¸ng 9/1998 c¶ n­íc cã 38 doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ hiÖn nay (th¸ng 4/1999) Nhµ n­íc ®· phª duyÖt 431 doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyÓn ho¸ thµnh c«ng ty cæ phÇn. c. Thùc tr¹ng cña viÖc cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc. TÝnh ®Õn th¸ng 7/1992 chØ cã 2% c«ng ty cæ phÇn (21 c«ng ty). §Õn cuèi n¨m 1992 c¸c c¬ quan träng tµi kinh tÕ ®· cÊp ®¨ng ký cho 74 c«ng ty cæ phÇn, ®Õn 31/12/1995 th× c«ng ty cæ phÇn ®· ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. N¨m ChØ tiªu 1991 1992 1993 1996 1997 Sè c«ng ty cæ phÇn 3 65 106 134 143 Sè vèn ®Çu t­ (tû VN§) 30 tû 566 tû 890 tû 1071 tû 1244 tû D÷ liÖu lÊy tõ Tæng côc thèng kª. * Lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn chiÕm mét tû träng thÊp lµ do nguyªn nh©n: - Nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc ®Ó thµnh lËp c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n dÔ dµng h¬n so víi quy ®Þnh thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn. §èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n th× sè l­îng thµnh viªn vµ sè l­îng vèn ph¸p ®Þnh ®Òu thÊp h¬n C«ng ty cæ phÇn. Khi thµnh lËp C«ng ty TNHH th× chØ cÇn ghi vèn vµo trong ®iÒu lÖ c«ng ty mµ kh«ng cÇn x¸c ®Þnh sè l­îng vèn th«ng qua Ng©n hµng hoÆc c«ng chøng, do ®ã ë n­íc ta ®ang cã xu h­íng chän lo¹i h×nh c«ng ty TNHH h¬n lµ thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn. H¬n n÷a nh÷ng c¬ së ph¸p lý ®Çy ®ñ b¶o ®¶m cho s¶n xuÊt kinh doanh cña kinh tÕ cæ phÇn ch­a cã, thÓ ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Çu t­ trong n­íc. Nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc ®èi víi kinh tÕ cæ phÇn tuy cëi më nh­ng thiªó cô thÓ râ rµng, thËm chÝ m©u thuÉn víi chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch. - Ch­a kh¾c phôc ®­îc søc ý trong t©m lý x· héi, thãi quen gãp vèn lµm ¨n, còng nh­ mua b¸n cæ phiÕu trong c¸c tÇng líp d©n c­ vµ ch­a cã quyÕt t©m chÝnh trÞ ®Çy ®ñ cña t©ts c¶ c¸c cÊp qu¶n lý nh»m t¹o bÇu kh«ng khÝ t©m lý thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cæ phÇn. - ViÖc mua b¸n chuyÓn nh­îng ë c«ng ty cæ phÇn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n v× thùc tÕ nh÷ng vô ®æ bÓ nh­: n­íc hoa Thanh H­¬ng vµ mét sè Ng©n hµng cæ phÇn kh¸c ®· t¹o ra t©m lý thiÕu lßng tin, dÌ dÆt trong viÖc mua cæ phiÕu ë c¸c c«ng ty cæ phÇn. H¬n thÕ n÷a, ë n­íc ta ch­a cã mét thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó thùc hiÖn mua b¸n, chuyÓn nh­îng nµy v× chóng ta võa chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng nªn xÐt vÒ mÆt c¬ cÊu th× nã cßn mang tÝnh hoang s¬. d. KÕt qu¶ b­íc ®Çu vÒ cæ phÇn ho¸ Trong sè 38 doanh nghiÖp ®a cæ phÇn ho¸ cã 12 doanh nghiÖp ®· ho¹t ®éng tõ mét n¨m trë lªn theo luËt c«ng ty. C¸c c«ng ty nµy ®Òu ho¹t ®éng cã l·i, c¸c chØ tiªu kü thuËt chñ yÕu ®Ò ®¹t cao h¬n tr­íc. Nh×n chung: - Vèn ®iÒu lÖ (kÓ c¶ vèn cña Nhµ n­íc) t¨ng b×nh qu©n 19,6% /n¨m. - Doanh thu: T¨ng b×nh qu©n 46%/n¨m - Lîi nhuËn: T¨ng b×nh qu©n 44%/n¨m - C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch: t¨ng b×nh qu©n 82%/n¨m - Tû suÊt lîi nhuËn n¨m 1997 trªn vèn së h÷u (gåm vèn gãp ban ®Çu vµ vãn tÝch lòy, lµ 44%). - Sè lao ®éng lµm viÖc t¹i c«ng ty cæ phÇn t¨ng b×nh qu©n 30%/n¨m. - Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t¨ng b×nh qu©n 14,3%/n¨m * Mét ®iÓn h×nh vÒ doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng tõ 3 ®Õn 5 n¨m lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®ã lµ: c«ng ty cæ phÇn VIFOCO (ViÖt Phong Company) C«ng ty cæ phÇn ViÖt Phong (VIFOCO) cã nguån gèc tõ nhµ m¸y thùc hÈm gia sóc VIFOCO cña tËp ®oµn m¹i b¨n, ho¹t ®éng tõ n¨m 1992 ®­îc phÐp cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé tµi chÝnh ®ång ý cho phÐp chuyÓn xÝ nghiÖp thøc ¨n ch¨n nu«i VIFOCO thuéc Bé n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm thµnh c«ng ty cæ phÇn. tõ 7/1995 - 7/1996 c«ng ty cæ phÇn ViÖt Phong ®· ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n h¼n tr­íc khi cæ phÇn ho¸, thÓ hiÖn qu¶ c¸c chØ tiªu. + Doanh thu: 62 tr ®ång t¨ng 122,9% + L·i: 6,5 tû ®ång t¨ng 153% + Nép ng©n s¸ch: 3,5 tû ®ång t¨ng 118% + Lao ®éng t¨ng tõ 84 ng­êi (trong ®ã cã 64 ng­êi biÕn chÕ) lªn 153 ng­êi (90 ng­êi biÕn chÕ) + Thu nhËp b×nh qu©n ®¹t trªn 1 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng 6 th¸ng cuèi n¨m 1995 cæ tøc chia cho cæ ®«ng 3,3% cæ phÇn/th¸ng. Sau 6 th¸ng mçi cæ phÇn t¨ng gi¸ trÞ 8,57%. KÕt LuËn Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi trªn mäi lÜnh vùc vµ sù më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng ®­îc t¨ng c­êng ®· thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n gi÷a c¸c n­íc ngµy cµng nhiÒu t¹o ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c chñ thÓ kinh doanh trªn thÞ tr­êng lµm cho m« h×nh cña c«ng ty cÇn ph¶i thay ®æi sao cho ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng trªn quy m« thÞ tr­êng réng lín. Lo¹i h×nh c«ng ty phï hîp víi sù ph¸t triÓn lín nµy lµ “c«ng ty cæ phÇn” ®· ®­îc ¸p dông phæ biÕn réng r·i trªn toµn thÕ giíi vµ ®· chøng tá lµ mét ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó huy ®éng khai th¸c sö dông vèn ®¹t hiªô qu¶ cao nhÊt. N­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc cÇn thiÕt ph¶i thu hót vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ d­íi nhiÒu lÜnh h×nh thøc nh­ ®Çu t­ trùc tiÕp b»ng viÖc thµnh lËp c¸c c«ng ty liªn doanh, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi... hay ®Çu t­ gi¸n tiÕp d­íi h×nh thøc cho vay, gãp vèn hoÆc mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cña mét c«ng ty nµo ®ã ®ang ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng. H×nh thøc liªn doanh gãp vèn cæ phÇn víi n­íc ngoµi sÏ gióp cho doanh nghiÖp ViÖt nam cã ®ñ søc m¹nh vÒ mäi mÆt, vèn tiÒm lùc vËt chÊt kü thuËt, n¨ng lùc qu¶n lý ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi, ®¸p øng nhu cÇu ngµy mét ®a d¹ng cña ng­êi tiªu dïng trong sù c¹nh tranh gay g¾t chiÕm vÞ thÕ cu¶ m×nh trªn thÞ tr­êng. §èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc xÐt thÊy cÇn ph¶i thay ®æi ph­¬ng thøc kinh doanh cho phï hîp víi kinh tÕ thÞ tr­êng th× biÖn ph¸p cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó doanh nghiÖp tù kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Do ®ã, Nhµ n­íc ta nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc chuyÓn ®æi dÔ dµng. H¬n thÕ n÷a, ®èi víi lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn Nhµ n­íc nªn quy ®Þnh chÕ ®é ph¸p lý nh­ vÒ sè l­îng thµnh viªn, vèn ph¸p ®Þnh... sao cho hîp lý h¬n ®Ó viÖc thµnh lËp CTCP kh«ng ph¶i c©n nh¾c khi thµnh lËp lo¹i h×nh c«ng ty kh¸c, vµ Nhµ n­íc cÇn®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh cña kinh tÕ thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng mua b¸n chøng kho¸n nh»m thu hót c¸c doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh vµ nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­ tham gia vµo, cã nh­ vËy th× míi thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn. Tµi liÖu tham kh¶o I. C¸c v¨n b¶n ph¹m ph¸p luËt 1. LuËt c«ng ty (ngµy 21/12/1990) 2. LuËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp (30.12.1993) 3. LuËt söa ®æi mét sè ®iÒu cña luËt c«ng ty (quèc héi th«ng qua ngµy 22.6.1994) 4. NghÞ ®Þnh sè 222 H§BT ngµy 23/7/1991 cña Héi ®ång Bé tr­ëng ban hµnh quy ®Þnh vÒ cô thÓ ho¸ mét sè ®iÒu trong luËt c«ng ty. 5. NghÞ ®Þnh sè 361 - H§BT ngµy 1/10/ 1992 cña Héi ®ång Bé tr­ëng bæ sung NghÞ ®Þnh sè 222 H§BT. 6. NghÞ ®Þnh sè 189 Cp ngµy 23/12/1994 cña ChÝnh phñ h­íng dÉn thi hµnh luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp. 7. NghÞ ®Þnh sè 28 - CP ngµy 7.5.1996 cña chÝnh phñ vÒ chuyÒn mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh c«ng thµnh c«ng ty cæ phÇn. 8. NghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§ - CP ngµy 29/6/1998 cña chÝnh phñ vÒ chuyªn DNNN thµnh c«ng cæ phÇn. II. C¸c s¸ch tham kh¶o 1. T¸c gi¶: §oµn - V¨n - Tr­êng 2. “ Thµnh lËp, tæ chøc vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éngC«ng ty cæ phÇn” 3. T¹p chÝ kÕ ho¹ch ho¸ ( UBKHNN) 1989 “ Tæ chøc vµ qu¶n lý trong C«ng tycæ phÇn” 4. PTS. §oµn - V¨n - H¹nh,cö nh©n luËt TrÇn - Nguyªn - C­êng “ H­íng dÉn thµnh lËp - tæ chøc - ho¹t ®éng cua doanh nghiÖp t­ nh©n, C«ng ty TNHH vµ C«ng ty cæ phÇn” Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng1995 5. PTS. §oµn - v¨n - H¹nh. “ C«ng ty cæ phÇn vµ chuyªn DNNN thµnh C«ng ty cæ phÇn” 6. TS: Hoµng - §øc - T¶o; PTS. Nguyªn - ThiÕt - S¬n PTS. Ng« - V¨n B×nh “ Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc kinh nghiÖm thÕ giíi” Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 1993 III. T¹p chÝ C«ng ty cæ phÇn ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta KTDB 7/ 1992 Kinh tÕ cæ phÇn vµ c¬ chÕ rñi ro m¹o hiÓm NCLL 9/93 Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc nh÷ng kinh nghiÖm tõ n­íc ngoµi NCLL3/1993 §iÒu kiÖn vµ c¸c b­íc tiÕn hµnhcæ phÇn ho¸ DNNN TTLL 8/1993 C«ng ty cæ phÇn ë mét sè n­íc. NCKT 3/93 Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Thùc chÊt, môc tiªu vÊn ®Ò gi¶i ph¸p KTVPT 6/93 C«ng ty ho¸ vµ cæ phÇn ho¸ DNNN PTKD 32/93 Bµn vÒ gi¶i ph¸p vµ cæ phÇn ho¸ DNNN TC 9/1994 Nh÷ng lîi Ých tùc tÕ trong c«ng viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN PTKT 41/94 Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc - Gi¶i ph¸p chiÕn l­îc ®Ó ®æi míi khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc. NCKT 6/94 TiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ trong c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh. KTPT 13/96 Môc lôc A. lêi nãi ®Çu B. PhÇn néi dung I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn 1. Kh¸i niÖm chung vÒ c«ng ty cæ phÇn 2. Lý do h×nh thµnh c«ng ty cæ phÇn trong nÒn kinh tÕ 3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn II. Thµnh lËp míi mét c«ng ty cæ phÇn 1. Tr­íc khi thµnhlËp 2. Nh÷ng thñ tôc chÝnh khi thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c«ng ty cæ phÇn theo luËt c«ng ty cña ViÖt Nam III. Cæ ®«ng, chñ nî vµ cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cña c«ng ty 1. Cæ ®«ng 2. Cæ phÇn vµ cæ phiÕu 3. Tr¸i phiÕu 4. QuyÒn lîi cña chñ nî ®èi víi c«ng ty 5. B¶n chÊt ph¸p lý cña tr¸i phiÕu vµ cæ phiÕu IV. Tæ chøc, ®iÒu hµnh vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn 1. M« h×nh tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn 2. §¹i héi ®ång cæ ®«ng 3. C¬ quan qu¶n lý 4. C¬ quan kiÓm so¸t 5. Ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn V. Sù gi¶i thÓ vµ ph¸ s¶n cña c«ng ty cæ phÇn 1. Sù gi¶i thÓ cña c«ng ty cæ phÇn 2. Sù ph¸ s¶n cña c«ng ty cæ phÇn VI. VÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ë n­íc ta 1. Môc tiªu cña viÖc cæ phÇn hoµ c¸c doanh nghiÖp 2. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc 3. Kinh nghiÖm vÒ h×nh thøc vµ b­íc ®i cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc trªn thÕ giíi 4. Kinh nghiÖm cæ phÇn ho¸ ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi 5. Qu¸ tr×nh triÓn khai cæ phÇn ho¸ c. KÕt luËn d. tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc68955.DOC
Tài liệu liên quan