Đề tài Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

1- Lý do chọn đề tài: Trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các nghành kinh tế mũi nhọn, Đảng và nhà nước ta đã đặc biệt chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo .Giáo dục -đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được xem là quốc sách hàng đầu trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Hội nghị lần thứ hai của ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII đã ra nghị quyết về "Định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo trong thời kỳ CNH,HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000".Mục tiêu giáo dục -đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.Trong đó mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung và mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng được xác định rõ là: Đào tạo thanh thiếu niên học sinh phát triển toàn diện về các mặt : Đức, trí, thể, mỹ, kỷ . trở thành những công dân tốt,phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam XHCN. Đội ngũ giáo viên trong các nhà trường được xác định là lực lượng nòng cốt, là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng và hiệu quả của Giáo dục - Đào tạo. Tuy nhiên,thực tế hiện nay phần lớn đội ngũ giáo viên còn bất cập nhiều mặt trước yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện của sự nghiệp đổi mới giáo dục cả về số lượng cũng như chất lượng. Đặc biệt về chất lượng ,phần lớn đội ngũ giáo viên còn bất cập cả về kiến thức, kỷ năng, phương pháp .Tình trạng đó có nhiều nguyên nhân ,trong đó nguyên nhân phổ biến là phần đông trong số họ là những giáo sinh của trường Sư phạm khi tuyển sinh vào trường không phải là những học sinh khá, giỏi ;quá trình ở trường Sư phạm lại chưa được đào tạo chu đáo để có trình độ cần thiết trong nhiệm vụ dạy học .Đặc biệt nguyên nhân chủ yếu đáng quan tâm là khi tốt nghiệp Sư phạm ra hành nghề dạy học ở trường phổ thông đã một thời gian dài anh chị em giáo viên không được chăm lo bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật được kiến thức cần thiết, do đó anh chị em không thể theo kịp được với nội dung và phương pháp mới của chương trình từng cấp học .Chính điều này đã được Nghị quyết 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đánh giá "Đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa yếu. Nhìn chung chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục -đào tạo trong giai đoạn mới". Từ những thực trạng nêu trên và trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung của nghành ta đang trở thành nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách. Đặc biệt ở bậc tiểu học -Bậc học có vị trí trọng yếu, là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục phổ thông; là bậc học "đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam XHCN".(Luật phổ cập giáo dục Tiểu học ). Như vậy, chất lượng giáo dục của các bậc học phổ thông cũng như chất lượng giáo dục Đại học,Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đều phải xuất phát từ chất lượng của giáo dục tiểu học . Do đó như trên đã nói về vị trí của đội ngũ giáo viên và nguyên nhân về sự bất cập của giáo viên đối với yêu cầu mới thì nhiệm vụ bồi dưỡng đối với giáo viên Tiểu học lại càng đặc biệt quan trọng và cấp thiết hơn, bởi vì thực tế đội ngũ giáo viên Tiểu học chúng ta có đặc điểm là nguồn gốc đào tạo hết sức đa dạng, tỷ lệ đào tạo đạt chuẩn thấp so với giáo viên các cấp học khác , hơn nữa do diều kiện công tác liên tục ít có thời gian để tự học, hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn , địa bàn công tác phân tán, xa xôi ,hay thay đổi , đã cản trở đi phần nào việc làm giàu vồn kiến thức cho mình trong quá trình dạy học. Trước thực tế đó,Cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học mà đứng đầu là hiệu trưởng phải có nhận thức đầy đủ về vị trí quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ, phải có tầm nhìn rộng ,cách nhìn đúng đắn và có trách nhiệm cao mới tìm ra được những biện pháp hữu hiệu trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên do mình phụ trách đáp ứng với đòi hỏi nâng cao chất lượng toàn diện của bậc học . Xuất phát từ những vấn đề nêu trên và yêu cầu đối với người sinh viên của khoa quản lý tiểu học sắp tốt nghiệp ra trường trở về phục vụ ở trường học; Bản thân tôi thấy khi đang còn trên ghế nhà trường Cán bộ quản lý giáo dục, cần thiết phải được tiếp thu và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học. Đó c hính là lý do quan trọng thôi thúc tôi chọn nghiên cứu đề tài "Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên " nhằm giúp cho bản thân sau khi tốt nghiệp ra trường về với thực tế của tiểu học sẽ có những đóng góp thiết thực, có hiệu quả .Góp phần nhỏ bé của mình làm cho bậc tiểu học không ngừng phát triển ngang tầm với nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo của đất nước . 2- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu : - Mục đích: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm hiểu công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học ở địa bàn; trên cơ sở đó giúp bản thân có được những bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiêụ trưởng và đề xuất một số biện pháp về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay . - Nhiệm vụ : - Bước đầu xác định một số cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường Tiểu học . -Khảo sát ,thu thập thông tin ,đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học - Đề ra một số biện pháp về chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường. - Đưa ra một số kiến nghị về vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên . 3- Đối tượng nghiên cứu : Những biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học . 4-Phạm vi nghiên cứu : Do thời gian cũng như khả năng của bản thân nên tôi chỉ nghiên cứu đè tài này ở phạm vi trường tiểu học Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình. 5-Giả thuyết khoa học : Chất lượng đội ngũ giáo viên và hiệu quả giáo dục của trường Tiểu học sẽ được nâng cao nếu người hiệu trưởng áp dụng đồng bộ và thường xuyên một số biện pháp chỉ dạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mà đề tài đưa ra . 6-Phương pháp nghiên cứu : -Phương pháp tổng kết kinh nghiệm . -Điều tra cơ bản về thực trạng đội ngũ giáo viên . -Phương pháp nghiên cứu tài liệu . -Phương pháp so sánh ,đối chiếu và khảo sát thực nghiêm. 7- Đóng góp của đề tài: Đề tài góp phần cho mọi Cán bộ quản lý giáo dục tiểu học, đặc biệt là các hiệu trưởng trường học thấy được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học để từ đó làm tốt hơn nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện nay . 8- Cấu trúc đề tài: Phần A : Những vấn đề chung Phần B : Nội dung (gồm 3 chương ) Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học . Chương 3: Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng caochất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học . Phần C: Kết luận và một số kiến nghị . Phần phụ: -Mục lục -Tài liệu tham khảo Mục lục Phần A : Những vấn đề chung 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu. 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Giả thuyết nghiên cứu 6. Phương pháp nghiên cứu 7. Đóng góp của đề tài 8. Cấu trúc của đề tài Phần B : Nội dung Chương 1 : Cơ sở lý luận. 1. Vai trò, vị trí của giáo dục và giáo dục tiểu học 1.1- Tầm quan trọng của giáo dục đào tạo 1.2- Vị trí, vai trò tầm quan trọng của giáo dục tiểu học 2. Mục tiêu và nội dung dạy học ở trường tiểu học hiện nay. 3. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên tiểu học trong giai đoạn hiện nay. 3.1- Vai trò của giáo viên tiểu học 3.2- Chức năng của giáo viên tiểu học 4. Một số yêu cầu đối với người giáo viên tiểu học 5. Tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. 6. Nhận thức và trách nhiệm của hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Chương 2 : Thực trạng giáo dục và thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình. 1- Đặc điểm tình hình địa phương. 2- Những nét khái quát về trường tiểu học Đồng Phú 3- Thực trạng về giáo dục của nhà trường. 3.1- Về học sinh 3.2- Về đội ngũ giáo viên 3.3- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 4. Thực trạng về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú. 4.1- Nhận thức của hiệu trưởng 4.2- Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng 4.3- Nhận xét chung công tác bồi dưỡng của hiệu trưởng. Chương 3 : Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học. 1. Biện pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. 2. Biện pháp về xây dựng kế hoạch - tổ chức và chỉ đạo công tác bồi dưỡng. 3. Biện pháp về nội dung bồi dưỡng. 4. Biện pháp về hình thức và phương thức bồi dưỡng. 5. Biện pháp kiểm tra, đánh giá xếp loại công tác bồi dưỡng. 6. Biện pháp về đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng Phần C : Kết luận - Kiến nghị 1. Kết luận 2. Kiến nghị Phần phụ : - Mục lục - Phụ lục - Tài liệu tham khảo.

doc34 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 4594 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c ( Công nghệ, Cải cách, Bán trú, 2 buổi / ngày, Tình thương...) Năm học này 1998 - 1999 trường thực hiện chương trình giáo dục toàn diện dạy đủ 9 môn, dạy cả 2 môn tự chọn, là Tin học và Ngopại ngữ từ lớp 2 đến lớp 5 theo chương trình cải cách giáo dục 165 tuần, riêng khối 1 có lồng ghép môn Tiếng việt Công nghệ giáo dục . 100% số lớp thực hiện học 2buổi/ ngày. trong đó, có 20 lớp Bán trú gồm 860 học sinh. * Chất lượng đào tạo: Nhà trường đã chú trọng công tác giáo dục toàn diện cho học sinh về mọi mặt ( Đạo đức, Văn hóa, TDTD, Văn nghệ...). Tích cực việc đổi mới phương pháp giảng dạy và giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh theo chủ trương của ngành. Ngoài ra để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường còn tổ chức nhiều chuyên đề, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học, chỉ đạo kiểm tra và xếp laọi học sinh đúng theo thông tư 15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảng 2: Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh Xếp loại Văn hóa Hạnh kiểm Năm Giỏi Khá T. Bình Yếu Tốt K - Tốt CCG 95 - 96 203 - 19,2 546 - 51,6 292 - 27,5 18 - 2,7 835 - 78,8 223 - 21,1 1 - 0,1 96 -97 392 - 37,0 503 - 47,8 153 - 14,5 7 - 0,7 923 - 87,5 132 -12,5 0 97 -98 350 - 39,8 402 - 45,4 126 - 14,6 6 - 0,6 765 - 86,6 119 - 13,5 0 98 - 99 373 - 42,0 400 - 45,0 112 - 12,5 4 - 0,4 765 - 86,0 124 - 14,0 0 Qua bảng thống kê chúng tôi thấy rằng: Chất lượng giáo dục của trường đạt hiệu quả đào tạo khá cao. Bên cạnh đó còn có nhiều giải cao về các mặt: TDTT , Văn nghệ, Kể chuyện, Vẽ... Số lượng học sinh giỏi các cấp hàng năm cũng được tăng lên . Bảng 3: Chất lượng học sinh giỏi các cấp. Năm 1995 - 1996 1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 Cấp Thị 50 50 45 103 Cấp Tỉnh 25 25 20 48 Quốc Gia 5 ( bảng B ) 5( bảng B ) 4 ( bảng A ) không tổ chức Với số lượng học sinh giỏi các cấp của trường như trên đó là điều đámg mừng chứng tỏ sự nổ lực của thâỳ và trò của trường song để gữi vững và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được không phải là điều dễ. Muốn có nhiều trò giỏi phải có nhiều thầy giỏi. Vì vậy mà ngay từ bây giờ trường phải sớm có đầu tư nhiều hơn nữa cho đội ngũ giáo viên, nâng co trình độ năng lực chuyên môn. Có nghĩa là việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên là một việc làm cần thiết, đây là vấn đề trước mắt cũng như lâu dài và đòi hỏi phải được làm thường xuyên. III.2. Đội ngũ giáo viên : * Số lượng: Năm học 1998 - 1999 toàn trường có 45 cán bộ giáo viên ( trong đó có 3 giám hiệu, 4 nhân viên và 38 giáo viên trực tiếp đứng lớp). Trong số 38 giáo viên đứng lớp có 7 giáo viên mới chuyển về và 3 giáo viên đang theo học các lớp đào tạo Cữ nhân, Đại học. Như vậy tỷ lệ giáo viên đứng lớp xấp xỷ 1,4 giáo viên - lớp. Với tỷ lệ như vậy thì vượt định mức quy định cho phép ( do trường trọng điểm chất lượng cao nên ddược Sở tăng thêm số lượng giáo viên ). Số lượng giáo viên đảm bảo tuy nhiện đội ngũ của trường trong mấy năm qua không được ổn định, làm cho một số giáo viên không an tâm trong việc giảng dạy. * Cơ cấu đội ngũ: -Về độ tuổi và thâm niên công tác : + Số giáo viên dưới 30 tuổi có 8 đồng chí ,chiếm18 %. Đây là lực lượng giáo viên trẻ có sức khoẻ , được đào tạo chính quy,có kiến thức chuyên môn cơ bản , co skhả năng nhận thức tiếp thu cái mới nhiệt tình xông xáo trong công việc .Tuy nhiên số giáo viên này kinh nghiệm giảng dạy chưa cao , vốn sống thực tế ít cần bồi dưỡng về các kỹ nănh\g Sư phạm giao tiếp, ứng xử hoạt động xã hội . +Số giáo viên từ 31 đến 45 tuổi có 30 đồng chí chiếm 65,0% . Những gióa viên ở độ tuổi này hầu hết chị em đã có gia đình , kinh tế ổ định , có thâm niên công tác giảng dạy , có nhiều kinh nghiệm thực tế . Đây là lực lượng nòng cốt của trường . Tuy nhiên số giáo viên này cần được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới . +số Giáo viên từ 45 tuổi trở lên có 7 đồng chí chiếm 17% .Những giáo viên này ra trường lâu , hình như trình độ đào tạo ban đầu chủ yếu là CĐSP cấp 2 và một số ít là 12+2 và 7+2 ,số giáo viên này kiến thức đã bị mai một , chuyên môn không vững lắm và chưa có sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy , không đủ khả năng để có thể đứng lớp dạy đủ 9 môn theo yêu cầu hiên nay . Don đó cần phải được bồi dưỡng về phương pháp , các kién thức chuyên môn cụ thể . - Tỷ lệ giới tính: Toàn trường có 45 giáo viên trong đó chỉ có 2 nam chiếm 4,4 % .Nhìn vào tỷ lệ này thấy mát cân đối (Do đặc trưng của nghề dạy học cấp 1 ). . Điều kiện sinh sống của chị em ở nhiều phường xã khác trong thị xã, có những giáo viên ở cách trường 8,9 km . Chỉ hơn 50 % số giáo viên cư trú ở địa bàn phường, bên cạnh đó có một số giáo viên chưa ổn định, làm cho một số giáo viên thiếu yên tâm trong công tác giảng dạy của mình, phần nào cũng có ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng đến chị em. * Trình độ: Đây là ngành học, đồng thời là bậc học có vai trò tạo dựng nên " Bộ cốt thép " trong việc hình thành nhân cách cho cả đời người. Vì vậy yêu cầu về mặt trình độ của giáo viên cũng không thể coi nhẹ được. ở trường Tiểu học Đồng Phú 100 % có trình độ từ THSP trở lên. Trong thời điểm hiện nay với trình độ đào tạo ban đầu như vậy đang được coi là lý tưởng mục tiêu giáo dục, nhưng trong một vài năm tới thì với trình độ như vậy thì số giáo viên không thể đáp ứng của mục tiêu giáo dục do đó mà cần phải đào tạo, bồi dưỡng để nâng chuẩn đạt được đúng yêu cầu Bảng 4: Trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên: Năm T.Số Trình độ đào tạo ĐH CĐ Cấp 2 THSP THHC 7 + 2 95 -96 54 2 - 3,7 13 - 24,0 34 - 62,9 1 -1,8 4 - 7,6 96 - 97 50 2 - 4,0 11 - 22,0 32 -64,0 1 - 2,0 4 - 8,0 97 -98 40 2 -5,0 12 - 30,0 22 - 55,0 2 - 5,0 2 - 5,0 98 - 99 45 3 - 6,7 10 - 22,2 28 - 62,2 4 - 8,9 0 Qua số liệu bảng thống kê trên chúng tôi thấy rằng đội ngũ giáo viên của trường có trình độ đào tạo ban đầu không có giáo viên CĐ Tiểu học , ĐH Tiểu học, trong lúc đó có nhiều giáo viên CĐSP cấp 2, 7 +2. Với số giáo viên này tuy đã được bồi dưỡng về nội dung, phương pháp dạy TH nhưng cũng như phù hợp lắm với đặc trưng riêng của trường TH. Với trình độ nhơ hiện nay của đội ngũ giáo viên trường TH Đồng Phú là đã phù hợp về quy định đội ngũ giáo viên của 1 trường đạt chuẩn Quốc gia quy định trong giai đoạn hiện nay 1996 -2000. Mà chúng ta biết rằng một trường TH được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào thời điểm nào đó không có nghĩa là mãi mãi đạt chuẩn mà phải tích cực xây dựng để giữ vững được trình độ phát triển đã đạt được và có sự phát triển tiéep, hướng tới đạt chuẩn ở mức cao hơn. NHà trường ở mỗi giai đoạn phát triển của giáo dục TH có tiêu chuẩn tương ứng, giai đoạn phát triển kế tiếp sau có tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn của giai đoạn trước đó. Từ nay đến năm 2000 trường TH có tiêu chuẩn cụ thể; nhưng đến sau 2000 tiêu chuẩn trường TH sẽ được nâng cao hơn mà lúc đó trìnhđộ đào tạo của giáo viên TH phải đạt được là CĐ và ĐH... và các tiêu chuẩn khác cũng có chỉ tiêu cao hơn. Xây dựng trường TH đạt chuẩn Quốc gia là công việc khó khăn và phức tập trải qua quá trình phấn đáu lâu dài của tập thể SP nhà trường. Vì vậy mà tập thể SP nhà trường cần phải cố gắng nổ lực hơn nữa để giữ vững được thành tích đó. Muốn được vậy thì đội ngũ nhà trường cần phải được bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ giáo viên phù hợp, đáp ứng với điều kiện ngày càng phát triển của đất nước. * Chất lượng đội ngũ: Với vị thế của trường như vậy cho nên đội ngũ giáo viên của trường đã không ngừng cố gắng vươn lên đạt chất lượng Khá - Giỏi. Bảng 5: Chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên Năm T. Số Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 95 - 96 54 24 44,4 26 48,2 3 5,2 1 2,2 96 -97 50 30 60,0 18 36,0 2 4,0 0 0 97 -98 40 24 60,0 15 37,5 2 2,5 0 0 98 -99 45 35 77,8 9 20,0 1 2,2 0 0 Qua bảng thống kê chất lượng giảng dạy của đội ngũ chúng tôi thấy rằng chất lượng giáo viên ngày càng đi lên. Số giáo viên khá, gỏi chiếm tỷ lệ khá cao, bên cạnh đó còn một số rất ít đang ở mức TB và TB khá, những giáo viên này qua điều tra thấy rằng trình độ đầo tạo ban đầu chưa được đầy đủ và căn bản ( là số giáo viên từ cấp 2 xuống dậy cấp 1 số giáo viên lâu năm không bố trí dạy bây giờ ra đứng lớp ...) những giáo viên này phần lớn trước khi đi đào tạo trình độphổ thông còn non yếu. Vì vậy mà khả năng nhận thức trong quá trình học tập, rèn luyện phần nào có hạn chế dẫn đến khả năng vận dụng trong quá trình ra nghề không được tốt. Như vậy muốn đội ngũ giáo viên nhà trường ngày một nâng cao thì cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác bồi dưỡng cho giáo viên . Chỉ cần bằng công tác bồi dưỡng thường xuyên, liên tục với những kiến thức thiết thực mới giải quyết được các tồn tại trên của đội ngũ giáo viên , giúp cho giáo viên nhận thức được tầm qua trọng của công tác bồi dưỡng để giáo viên tự bồi dưỡng. * Đời sống giáo viên: Trong những năm gần đây do được sự quan của các cấp, cácngành. Đảng và Nhà n ước ta đã có chính sách ưu đãi, phụ cấp cho những giáo viên đứng lớp, nhìn chung đời sống giáo viên có ổn hơn so với trước nhưng với thu nhập bằng đồng lương như vậy thì vẫn còn thấp, nó chênh lệch với các tầng lớp lao động khác, vì giáo viên TH ngoài đi dạy 2 buổi/ ngày thì không còn thời gian và công việc để làm thêm, ngoài lương giáo viên không còng một khoản thu nhập nào khác. Do đó, nhìn chunbg mức sống của giáo viên đem so với mặt bằng kinh tế xã hội nói chung. Do đó, việc đảm bảo đời sống cho giáo viên cũng là một việc làm cần thiết trong mỗi nhà trường. Nếu nhà trường chưa thực sự quan tâm lo lắng tạo điều kiện cho chọi em có thêm cho thu n hập thì rất khó cho chị em yên tâm công tác cũng như rất khó trong việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân. III.3. Thực trtạng về CSVC trang thiết bị dạy học: Là một trường lớn, đông học sinh CSVC ban đầu nhập từ trường PTCS xây dựng đã lâu ( hầu hết xây dựng từ những năm 1975. Do đó, để đáp ứng với yêu cầu giáo dục cao phù hợp với phương pháp dạy học mới, trường đã tích cực vận động CMHS, nhân đân toàn phường tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành vì vậy mà CSVC của nhà trường phần nào có khá hơn giúp cho việc dạy học tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục . Từ lúc thành lập đến nay, nhà trường đã xây dựng thêm được 10 phòng học ( nhà cấp 2 ) đóng mới 400 bộ bàn ghế chuẩn, làm 2000 m2 sân bê tông. Xây dựng phòng thư viện, phòng nhạc, phòng vi tính. Như vậy, hiện tại nhà trường đã có đầy đủ các phòng chức năng phục vụ cho việc dạy - học, phòng phục vụ ăn nghĩ trưa của học sinh bán trú phòng nha, ... hệ thống sân chơi, bãi tập, công trình vệ sinh đầy đủ, đúng quy định, cây xanh cây bóng mát đúng quy hoạch. Tuy nhiên hiện tại trường có 24 lớp học mà chỉ có 23 phòng học, vì vậy một lớp học đang còn học ở văn phomngf nhà trường bên cạnh đó một số phòng học cũ nha cấp 4 ) đang còn xuống cấp, trang thiết bị trong phòng học đang còn nghèo. Nhìn chung với CSVC như vậy chỉ đảm bảo trước mắt còn lâu dài thì chưa đáp ứng Vì vậy cần phải có kế hoạch xây dựng thêm số phòng học để đủ số lớp, nâng cấp các phòng học đang có, mua sắm thêm thiết bị trong phòng. IV. Thực trạng về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường: IV.1. Nhận thức của Hiệu trưởng: Đồng chí Hà Văn Nhân - Hiệu trưởng nhà trường, là Hiệu trưởng từ khi mới thành lập đến nay, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm đồng thời là người năng động, giám nghỉ giám lamg. Ngay từ khi mới thành lập trường TH Đồng Phú đã có bề dày truyền thống dạy tốt - học tốt. Hiện nay trường là đơn vị dẫn đầu trong khối TH toàn tỉnh, là trươngd đạt chuẩn Quốc gia, trường trọng điểm chất lượng cao của ngành được Sở Giáo dục - Đào tạo chọn làm trường thí điểm với vị trí đó đồi hỏi trình độ giáo viên phải đạt chuẩn ở mức cao hơn. Vì vậy mà hơn lúc nào hết nhà trường phải đòi hỏi cao về chất lượng, muốn được vậy thì trình độ đội ngũ giáo viên phải được nâng lên, nhà trường phải trhường xxuyên bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên. Chính điều này đã được Ban giám hiệunhà trường quan tâm, đặc biệt là đồng chí Hiệu trưởng hiểu rất rỏ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ và đồng chí cho rằng phải thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ; nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên là nghĩa vụ, trách nhiệm, là lương tâm đối với chất lượng của học sinh, đối với vị trí của nhà trường, không ngừng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục. Cán bộ quản lý của trường gồm: 1 Hiệu trưởng , 2 Hiệu phó thì các đồng chí này đã là những người đi đầu trong việc bồi dưỡng kiến thức văn hóa, nămg lực trình độ chuyên môn quản lý, cố gắng chịu khó học hỏi hăng say và nhiệt tình trong công tác. Chính đồng chí Hiệu trưởng trước đây là trình độ CĐ nhưng đồng chí đã tự bồi dưỡng bằng cách đi học để nâng cao trình độ và hiện nay đã có bằng ĐH, còn 1 đồng chí Hiệu phó thì đang theo học ĐH Tiểu học tài chức năm thứ 2. Nói tóm lại đội ngũ cán bộ quản lý của trường thực sự là những tấm gương để khơi dậy tinh thần bôì dưỡng và tự bồi dưỡng trong đội ngũ giáo viên . IV. 2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng: NGopài chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1992 - 1996 do Sở Giáo dục - Đào tạo, phòng giáo dục thị xã tổ chức theo quy định của ngành mà toàn trường phải thực hiện, hàng năm trường phải xây dựng thêm kế hoạch bồi dưỡng riêng cho trường mình coi đay là nhiệm vụ ckhông thể thiếu được của nhà trường vào mỗi đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã phân tích tình hình đội ngũ, khảo sát về trình độ, năng lực, chuyên môn chất lượng giảng dạy từ đó đã lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ và xác định nội dung, hình thức bồi dưỡng đề ra biện pháp bồi dưỡng thích hợp. IV.2.1. Những nội dung đã tiến hành bồi dưỡng: - Bồi dưỡng giáo viên cấp 2 ,3 xuống dạy cáp 1 bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn: Do tình hình thực tế, trong những năm trước 1994 đội ngũ giáo viên thiếu nhiều ở các trường TH vì vậy mà nhà trường đã có số lượng lớn giáo viên có bằng CĐSP cấp 2 giảm biên chế được bố trí về dạy tại trường, những giáo viên này phần lớn hạn chế về kiến thức, đặc biệt là phương pháp cấp 1. Do đó nhà trường đã bố trí và gửi những giáo viên này đi bồi dưỡng các lớp tập trung trong hè do phòng tổ chức và một số giáo viên có trình độ 7 + 2 cũng được nhà trường bồi dưỡng để đạt chuẩn quy định. - Bồi dưỡng theo chuyên đề: Đối tượng cho toàn thể giáo viên trong trường . Vào đầu năm học nhà trường đã lên kế hoạch những chuyên đề cần bồi dưỡng sau đó phân về các tổ để cử những giáo viên cốt cán ,những giáo viên giỏi tổ chức chuyê đề báo cáo .Trong những năm qua đã tổ chức được các chuyên đề : Chuyên đề : Quy trình dạy Tiếng Việt Công nghệ giáo dục . Chuyên đề : Đổi mới phương pháp dạy học các môn : Toán , T.Việt ,Đạo đức.... Chuyên đề: Dạy học môn hát -nhạc ,mỹ thuật .... Chuyên đề: Tổ chức sinh hoạt Đội và Sao nhi đồng. . . . -Bồi dưỡng nâng chuẩn cho giáo viên : 1 GV đã hoàn thành trình độ đại học ,có 4 đồng chí đang theo học Đại học ở Huế,Hà Nội ;02 đồng chí đang theo học tại chức ở TTGDTX Tỉnh theo hợp đồng với ĐHSP Huế ;cử 01 GV tham gia học đàn oorgan ở Nhà văn hoá trung tâm . -Bồi dưỡng thường xuyên: Trong hoạt động này, nhà trường lấy đây là một nội dung làm tiêu chuẩn thi đua , đánh giá xếp loại giáo viên .Giáo viên trường tiểu học Đồng Phú đã hoàn thành xuất sắc chu kỳ bồi dưỡng 1992-1996,nay đang tiếp tục bồi dưỡng chu kỳ 1997-2000. Hiệu trưởng thông tin kịp thời cho giáo viên những nội dung bồi dưỡng ( dạy đủ 9 môn, chương trình dạy học 2 buổi/ngày )để giáo viên có điều kiện tìm tòi tham khảo thêm giúp cho việc học tập, bồi dưỡng đạt chất lượng tốt . IV.2.2 Hình thức bồi dưỡng: -Bồi dưỡng ngắn hạn ,dài hạn : Hiệu trưởng cử giáo viên đi học lớp ngắn hạn ,dài hạn nhằm nâng cao trình độ cho ĐNGV.Với hình thức này ,Hiệu trưởng dựa trên nguyện vọng ,nhu cầu của cá nhân và kế hoạch của nhà trườn, trước tiên ưu tiên những giáo viên chưa đạt chuẩn(Những giáo viên có trình độ 7+2 ) -Những giáo viên đã đạt chuẩn muốn nâng chuẩn (CĐTH,ĐHTH) học tập trung theo từng đợt ở trung tâm GDTX Tỉnh,bồi dưỡng dài hạn cho các giáo viên đi học xa. +Bồi dưỡng cho giáo viên về các môn :Nhạc ,hoạ ,tiềng Anh, Tin học... ở các trung tâm của Tỉnh . _ Bồi dưỡng chuyên đề: Thường tổ chức vào các ngày thứ 5 hàng tuần ,trong các dịp hè từ 3-5 ngày.Các chuyên đề tổ chức được nhà trường lên kế hoạch từ đầu năm . - Bồi dưỡng tại chỗ: Bằng cách dự giờ giáo viên và xây dựng giờ mẫu. - Tự bồi dưỡng: Giáo viên nghiên cứu tài liệu , SGK, sách tham khảo . - Tổ chức viết SKKN, làm đồ dùng dạy học: + Tổ chức viết SKKN là việc làm thường xuyên hàng năm của hiệu trưởng. Những giáo viên đăng ký giáo viên giỏi từ cấp trường trở lên hàng năm phải có SKKN mới được công nhận. Kết quả năm nào trường cũng được xếp loại SKKN ở Phòng .Mỗi SKKN giáo viên làm đều được tổ chức xemina và báo cáo trước Hội đồng nhà trường. Qua công việc viết SKKN tạo cho giáo viên thói quen ham tìm tòi, học hỏi,tự bồi dưỡng . + Bên cạnh đó Hiệu trưởng phát động phong trào tghi đua tự làm đồ dùng dạy học theo từng học kỳ. Chính việc làm đó buộc mỗi giáo viên phải xem xét kỹ bài dạy, có tính sáng tạo trong việc cải tiền phương pháp dạy học. Nhà trưòng tổ chức thi làm đồ dùng và sử dụng đồ dùng . Hiệu trưởng trường tiểu hcọ Đồng Phú rất chú trọng đến việc sử dụng đồ dùng dạy học. Chính việc sử dụng đồ dùng dạy học nhuần nhuyễn đã tiếp bước cho việc đổi mới phương pháp dạy học . 4.2.3 Biện pháp bồi dưỡng : -Nhà trường sớm phổ biền và quán triệt quan điểm về phát truiển GD_ĐT trong các Nghị quyết của Đảng . -Nắm vững chỉ thị năm học của Bộ ,công văn 706/GD-ĐT của Sở ,các hướng dẫn của phòng.... -Thường xuyên kiểm tra ,đánh giá chặt chẽ việc giảng dạy của giáo viên ,kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học.Tổ chức các chuyên đề ,hội thảo ,nghiên cứu tạp chí , sách tham khảo... - Phối hợp tốt các lực lượng tong nhà trưong :Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách đội ... - Phân công và kiểm tra cụ thể trách nhiệm mỗi đồng chí giám hiệu ,tổ khối trưởng và các cá nhân để thực hiện tốt các chương trình giáo dục mà nhà trường đề ra . Ví dụ ,Có các chương trình : Thi đọc ,viết, kể chuyện, văn nghệ của học sinh... Thi giảng dạy có chất lượng các môn tự chọn . - Đúc rút kinh nghiệm giảng dạy của cá nhân, nhóm, tổ và có hướng khắc phục kịp thời 4.2.4 Kết quả đạt được trong các đợt bồi dưỡng:Với các nội dung và hình thức bồi dưỡng trên của Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú đã đem lại những kết quả rất khả quan. Cụ thể: - Hoàn thành cacds chứng chỉ tin học và ngoại ngữ có thể giảng dạy bậc tiểu học là: 4 giáo viên, có thể giảng dạy nhạc ở mức cao : 2 giáo viên , hoạ: 2giáo viên. Có một giáo viên đã hoàn thành chương trình đại học... Số giáo viên giỏi các cấp cũng được tăng lên. Năm Cấp trường Cấp thị Cấp tỉnh Cấp Quốc gia 1995-1996 8 5 5 1996-1997 6 2 8 1997-1998 10 10 5 1998-1999 20 11 6 1 4.4 Nhận xét chung về công tác bồi dưỡng ĐNGV của Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú : Qua tìm hiểu và khảo sát thực trạng công tác bồi dưỡng ĐNGV của Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú ,chúng tôi thấy rằng :Công tác bồi dưỡng ĐNGV ở trường đã thực sự được đẩy mạnh. Hiệu trưởng nhà trường đã nhận thức một cách đầy đủ vai tró, vị trí ,tầm quan trọng của cviệc bồi dưỡng thường xuyên cho ĐNGV của mình ,để không ngừng đáp ứng yêu cầu cao của nhà trường, nhiệm vụ của Sở, Phòng giao phó...Những việc làm của Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú đã phần nào tạo được không khí sôi nổi ,tự giác trong phong trào bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của giáo viên, làm cho chất lượng nhà trường ngày một đi lên rõ rệt. Tuy nhiên để đáp ứng với sự đổi mới của đất nước hiện nay, cũng như yêub cầu một cao của gióa dục, thì với vị trí của một trường như trường tiểu học Đồng Phú thì nhà trường không thể bằng lòng vơí những gì mà mình đang có mà cần phải có sụ phấn đấu cao hơn, phải tích cực đầu tư bồi dưỡng hơn nữa để giữ vững trình độ phát triển đã có và có sự phát triển tiếp theo nhằm đáp ừng mức cao hơn. Đặc biệt là hiện nay,chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của thế kỷ XX cả nhân loại đang chuẩn bị hành trang để bước vào kỷ nguyên mới-Kỷ nguyên của lao động tríu tuệ .Mỗi một đát nước, mỗi một nhà trường vì sự trường tồn và phát triển của đơn vị mình thì đều phải chăm lo đến chất lượng và hiệu quả giáo dục mà trước hết đó là chăm lo xây dựng, bồi dưỡng ĐNGV, và chùng ta không thể không tìm ra những biện pháp tốt có nội dung ,hình thức bồi dưỡng thiết thực nhằm nâng cao trình độ đội ngũ đưa chất lượng giáo dục của nhà trường đi lên . Chương 3: Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học. Xuất phát từ cơ sở lý luận và qua thực tế tìm hiểu ở trường tiểu học Đồng Phú, cũng như từ thực trạng về đội ngũ giáo viên tiểu học nói chung và quán triệt Nghị quyết 2 BCH TW Đảng khoá VIII về giáo dục ,chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục cũng như nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của thơì đại và mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục: 1- Biện pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Để việc bồi dưỡng giáo viên có hiệu quả, người Hiệu trưởng phải quán triệt và cho đội ngũ giáo vin của truờng mình thấy được :Chính giáo viên là lực lượng lao động chủ yếu giữ vai trò quan trọng, có tính quyết định tới chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường. Giáo viên phải thấy được vị trí, vai tró của mình trong xã hội để xứng đáng với sự tôn vinh của mọi người, có đầy đủ phẩm chất và năng lực trong công tác thì chính giáo viên phải tự học, tự bồi dưỡng không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để làm tốt công tác của một người giá viên trong giai đoạn phát triển của mỗi đất nứớc. Người Hiệu trưởng phải tác động để giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng với bản thân họ và mục tiêu phát triển của trường tiểu học trong giai đoạn tiếp theo. Trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nếu người Hiệu trưởng làm được đièu này có nghĩa là làm cho giáo viên nhận thức đúng vấn đề và khi mà giáo viên đã nhận thức được vấn đề thì việc nhà trường tiến hành bồi dưỡng và việc tự bồi dưỡng của giáo viên sẽ rất dễ dàng và có chất lượng . 2- Biện pháp về xây dựng kế hoạch,tổ chức và chỉ đạo công tác bồi dưỡng : 2.1- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng : 2.1.1-Xây dựng quy hoạch : - Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một vấn đề quan trọng và cấp thiết do đó cần phải xây dựng quy hoạch. Việc xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên giúp Hiệu trưởng có thể lên kế hoạch bồi dưỡng một cách kịp thời hợp lý . Hiệu trưởng cần căn cứ vào các văn bản pháp quy của Bộ, Sở, Phòng và hướng dẫn của địa phương và quan trọng hơn là căn cứ vào thực trạng của nhà trường để có kế hoạch, nội dung, hình thức bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng. Việc quy hoạch phải được xây dựng trước khi vào năm học mới. Nội dung quy hoạch phải nêu len được thực trạng về đội ngũ giáo viên bao gồm ssố lượng, loại hình đào tạo, chất lượng chuyên môn ... đã đủ và phù hợp chưa ? Có khả năng thực hiện nội dung giáo dục toàn diện theo chương trình kế hoạch hiện nay đó là:Có dạy đủ 9 môn, dạy học 2 buổi/ngày hay không ? Dự kién được những biến động về nhân sự (Thuyên chuyên, nghỉ ốm, Không đáp ứng yêu cầu...) để có kế hoach bổ sung kịp thời. Như vậy việc xây dựng quy hoạch là rất cần thiết đối với mỗi trường học .Người Hiệu trưởng phải làm tốt công tác này, đặc biệt là khi đánh giá thực trạng đội ngũ của mình phải đúng, khách quan, đánh giá về mọi mặt từ đó có kế hoạc phát hiện và bồi dưỡng kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiêmj vụ trước mắt và lâu dàicủa nhà trường, địa phương. 2.1.2- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học : Quá trình đào tạo giáo viên gồm 2 giai đoạn : Giai đoạn giáo dục ban đầu (trước khi dạy học )và giáo dục tại chức ,trong đó cần nhấn mạnh rằng giáo dục giáo viên là quá trình liên tục trải suốt cuộc đời nghề nfghiệp của mỗi người trong mọi lĩnh vực .Mỗi loại hình giáo dục đồi hỏi những cơ hpội thường xuyên, tiếp tục học tập nhằm hoàn thiện nhân cách phát triển nghề nghiẹp sao cho họ có thể duy trì đựơc động lựcvà nhiệt tình, cập nhật hoá những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, Hiệu trưởng phải căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục của Bộ Giáo dục-đào tạo ,Sở Giáo dục -đào tạo Quảng Bình,Phòng giáo dục Thị xã Đồng Hới và thực trạng đội ngũ giáo viên trường mình . Bên cạnh kế hoạch ngắn hạn bồi dưỡng cập nhật những kiến thức phổ thông ,khoa học kỷ thuật, khắc phục những yếu điểm của giáo viên về phương pháp, kỷ năng tổ chức hoạt động giáo dục, kién thức chuyên ,môn thì Hiệu trưởng cũng không quên kế hoạch dài hạn để đáp ứng với yêu cầu phát triển sau n ày sẽ nâng trình độ giáo vien tiểu học lên Cao đẳng tiẻu học, Đại học tiểu học, ... Đối với giáo viên việc bồi dưỡng nghiệp vụ cần coi như một quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ bắt buộc.Hiệu trưởng cần có sự quan tâm thiết thực khuyến khích họ song cũng bắt buộc để mọi giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng cho mình.Như vậy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo vien sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho moõi giáo viên, cho nhà trường. Qua khảo sát,100% các đồng chí Hiệu trưởng và giáo viên cho rằng việc lập kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên là việc làm cần thiết với người quản lý trong công tác chỉ đạo . Dù loại kế hoạch gì đi nữa nhà trường cũng phải xây dựng cho được các điều kiện đảm bảo để các tổ giáo viên, cá nhân vừa hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình quy định vùa đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu và chất lượng bồi dưỡng giáo viên. 2.2- Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng : Muốn biến kế hoạch bồi dưỡng thành hiện thực, có hiệu quả thì cần phải được tổ chức và triển khai một cách hợp lý, đề ra nội dung, hình thức bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm nhà trường. Thời gian bồi dưỡng phải được sắp xếp hợp lý, có lịch rõ ràng. Đối với kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường, cần có sự lựa chọn những giáo viên có năng lực gửi đi học các lớp đào tạo dài hạn, trung hạn do Trung ương và TTGDTX địa phương tổ chức. Bố trí những giáo viên cốt cán có trình độ chuyên môn giỏi đi tập huấn,tiếp thu các chuyên đề do TTGDTXtổ chức để về triển khai cho trường. Ngoài ra nhà trường cần phải vận động nòng cốt là các đồng chí giáo viên học xong Đại học, các đồng chí giáo viên giỏi để xây dựng chuyên đề . Tuy nhiên để làm tốt vấn đề trên, Hiệu trưởng phải biết phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, phối hợp tốt sức mạnh tổng hợp của các tổ chức này và lấy các tổ chức này làm nòng cốt cho công tác bồi dưỡng. Bên cạnh đó, nhà trường muốn tiến hành bồi dưỡng tốt cần có sự liên kết phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Phòng Giáodục- đào tạo,TTGDTX ... để cùng nhau tạo điều kiện làm tốt công tác bồi dưỡng . 3- Biện pháp về nội dung bồi dưỡng : Trước hết phải xác định những nội dung bồi dưỡng gì? cần cho đói tượng nào và làm thế nào để những nội dung bồi dưỡng bảo đảm tình thiết thực cho từng giáo viên, từng khối lớp, từng bộ môn ...yếu môn gì, mặt nào thì bồi dưỡng cái đó và với một mức đọ thích hợp, thời gian hợp lý .Như vậy việc xác định dúng nội dung cần bồi dưỡng trong từng giai đoạn, cho từng giáo viên có ảnh hưởn rất lớn đến hiệu quả bồi dưỡng. Hiệu trưởng phải kết hợp giữa nội dung bồi dưỡng thiết thực với nội dung đề cao để phù hợp với đối tượng đại trà và đối tượng mũi nhọn. Trên cơ sở khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên, kết hợp với yêu cầu cao của giáo dục trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi xin đề xuất một số nội dung cần thiết để bồi dưỡng đáp ứng với yêu cầu giáo dục hện nay nhu sau : -Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, phẩm chất nghề nghiệp cho giáo viên -Bồi dưỡng kiến thức năng lực và nghiệp vụ sư phạm -Bồi dưỡng về vật chất, sức khoẻ tinh thần cho giáo viên 3.1- Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, phẩm chất nghề nghiệp cho giáo viên: Với yêu cầu đòi hỏi giáo dục mới ,người giáo viên không chỉ phải nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của mình mà cần phải có một bản lĩnh chính trị vững vàng,có lương tâm và tình yêu nghề nghiệp sâu sắc để thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả của mình. Người giáo viên là người trực tiếp thực hiện và cụ thể hoá chủ trương đường lối, chính sách của Đảng về giáo dục. Do đó mà trước hết người Hiệu trưởng phải chú ý bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất và nhân cách của người giáo viên trong thời đại mới.Từ việc bồi dưỡngđó làm cho mỗi giáo viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, hết lòng thương yêu học sinh. Hưởng ứng tốt cuộc vận động "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm" mà Bộ và công đoàn ngành Giáo dục đề ra. Có nhận thức đúng dắn về chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước.Hiệu trưởng cần đề nghị với các cấp lãnh đạo nghành,Đảng uỷ địa phương cho giáo viên đi dự những lớp bồi dưỡng tư tưởng chính trị để từng bước tiêu chuẩn hoá trình độ chính trị cho đội ngũ giáo viên . 3.2- Bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ : Chúng ta biết rằng hiện nay các trường Tiểu học đang tiến hành dạy học 2 buổi/ngày.Khi mà đứa trẻ sinh hoạt cả ngày ở trường thì họ không chỉ là người truyền đạt kiến thức cho học sinh mà là người tổ chức hướng dẫn mọi hoạt động của trẻ nhằm hình thành và phát triển nhân cách theo yêu cầu của mục đích giáo dục. Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc Tiểu học, trước hết phải dạy đủ 9 môn bắt buộc, đòi hỏi giáo viên phải được đào tạo toàn diện,chuyên môn chuyên sâu và năng lực Sư phạm cao,người giáo viên phải được bồi dưỡng về kiến thức văn hóa, chuyyên môn nghiệp vụ. 1. Kiến thức chuyên môn : Những hiểu biết của người giáo viên về các môn học thật không giới hạn, vốn kiến thức có được khi tốt nghiệp trườn Sư phạm sẽ nhanh chóng lạc hậu vậy cần được thường xuyên bồi dưỡng để dạy tốt,dạy đủ 9 môn bắt buộc. Do đó cần tập trung bồi dưỡng kiến thức ở tất cả các phân môn bởi vì những vốn hiểu biết trên nhiều lĩnh vực đào tạo giáo viên chưa được học nhiều, có những nội dung còn thiếu hụt. Qua khảo sát thực tế nhiều trường Tiểu học choúng tôi thấy rằng hiện nay các trường Tiểu học không chỉ dạy đủ 9 môn mà còn dạy tốt 11 môn vì vậy mà nội dung kiến thức cần bồi dưỡng đó là những hiểu biết về các môn học :Nhạc ,hoạ ,thể dục, Tin học, Ngoại ngữ ... Có thể nói trình độ hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ của người giáo viên Tiểu học là một trong những yếu tố không thể thiếu được để hình thành năng lực Sư phạm cho giáo viên 2- Năng lực Sư phạm : Cần bồi dưỡng : - Năng lực phán đoán:Giáo viên phải phát hiện và nhận biết đầy đủ, chính xác và kịp thời sự phát triển của học sinh cùng những đặc điểm đó, nhu cầu được giáo dục ở học sinh. Đay là một năng lực đặc biệt quan trọng đối với ngưlời giáo viên Tiểu học vì sự phát triển về các mặt diễn ra rất nhanh ở lứa tuổi Tiểu học nhưng lại không đồng đều giữa các em. - Năng lực đánh giá : Tức là năng lực nhìn nhận sự thay đổi trong nhận thức, kỹ năng, thái độ và tình cảm của học sinh, từ đó nhìn nhận được tính đúng đắn của chẩn đoán. Năng lực này gắn chặt với việc hìnnh thành ở học sinh năng lực tự đánh giá. Đánh giá đúng, giáo viên có thể đưa ra những nội d8ng, biện phàp giáo dục phù hợp với nhu cầu người học và yêu cầu của mục tiêu giáo dục. Từ đó có tác động lớn trong việc tạo hứng thú học tập, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của học sinh. -Năng lực thiết kế và triển khai hoạt động dạy học, giáo dục: Thiết kế nội dung và cách thức dạy học, giáo dục là một khâu quan trọng trong quá trình Sư phạm. Đây là một nôi dung cần thiết, cấn phải được bồi dưỡng vì nó là yếu tố khiến người giáo viên làm việc có kế hoạch tự tịn hơn, chủ động hơn. Bởi vì người giáo viên đã dự kiến được những tình huống đã xẩy ra trong lớp học hay khi tiến hanhf một hoạt động giáo dục, dự kiến được biện pháp giải quyết tình huống đó xẩy ra, nhờ đó chủ động hơn và sử dụng thời gian một cách tối ưu. Mặt khác đòi hỏi giáo viên phải suy nghỉ đầy đủ và cụ thể về mục tiêu môn học, bài học, tiến trình dạy học và cách đánh giá . Để triển khai hoạt động dạy học tốt giáo viên phải thiết kế bài học tốt ,sử dụng thiết bị đồ dùng hợp lý đây chính là nghệ thuật lên lớp của giáo viên . 3- Các kỹ năng Sư phạm -kỹ năng triển khai hoạt động giáo dục : + Kỹ năng thông báo rõ ràng. +Kỹ năng nắm bắt sự tiếp nhận nôi dung học tập và giáo dục cho phù hợp . - Kỹ năng hoạt động xã hội : Đó là kỹ năng tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xx hội của địa phương;kỹ nămng tổ chức kết hợp với các tổ chức xã hội ,với cha mẹ học sinh tham gia công tác giáo dục. - Kỹ năng nhận thức :bồi dưỡng kỹ năng nhậ thức giúp giáo viên Tiểu học biết nhu cầu hoạt động của bản thân và của học sinh để tổ chức và nâng cao hiêuj quả của chúng. Bất kỳ một sự đổi mới nào trong giáo dục chỉ có thể biến thành hiện thực nếu nó được người giao sviên nhận thức đày đủ và chấp nhận nó, biến nó thành "tài sản" của mình . - Đặc biệt phải chú ý bồi dưỡng để hình thành kỹ năng tự học cho giáo viên Tiểu học đó là kỹ năng lạap kế hoạch và tổ chức tự học, tự bồi dưỡng, kỹ năng nắm bắt cập nhật kiến thức để tiếp thu nhanh những thành tựu khoa học cùng với những tư liệu địa phương vào nội dung dạy học và giáo dục . Những kỹ năng trên rất cần thiết để bồi dưỡng cho giáo viên . Vì qua khảo sát thực tế chúng tôi thấy rằng khả năng "Dạy chữ "trong" Dạy người" chưa vững vàng, khả năng gắn giá o dục với thực tiễn còn yếu. trong những kx năng cần bồi dưỡng trên thì người Hiệu trưởng cần đặc biệt chú ýbồi dưỡng kỹ năng tự học ,tự bồi dưỡng của giáo viên là chính.Đảng ta đã đề ra yêu cầu đối với nghành Giáo dục "Tự học - Tự đào tạo "là một con đường phát triển suốt đời của mỗi người trong điều kiện kinh té xã hội nước ta hiện nay và cả mai sau. Ngoài việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên thì người Hiệu trưởng cần tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tự bồi dưỡng . 4- Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm : - Đây là một nội dung rất cần thiết đối với các giáo viên chủ nhiệm năng lực tổ chức quá trình giaó dục cần đặc biệt quan tâm tới năng lực tổ chức các hoạt động tập thể, năng lực thuyết phục và cảm hoá học sinh. Hiệu trưởng cần tổ chức các hội thảo \, đại hội giáo viên chủ nhiệm giỏi để phát huy những sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục, phê phán thậm chí có hình thức kỷ luật đối với những giáo viên chủ nhiệm làm không tốt các hoạt ddộng giáo dục . 5- Bồi dưỡng nâng chuẩn cho giáo viên Tiểu học : Hiện nay qua kháo sát thực tế hầu hết các giáo viên đều đạt trình độ ngang chuẩn và THHC, 12+2 , CĐSP cấp 2.Trước nhu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và mục tiêu đặt ra sau năm 2000 là giáo dục phải đạt trình độ CĐTH, ĐHTH. Vì vậy bên cạnh việc bồi dưỡng cho giáo viên cập nhật kiến thức, nhà trường cần phải tạo cho giáo viên được bồi dưỡng để nâng chuẩn, cần liên hệ với phòng giáo dục, Sở giáo dục xin chỉ tiêu và cử giáo viên của trường được đi đào tậo , có thể ở các TTGDTX hoạc ở Trung ương. Bên cạnh đó Nhà trường cần có chính sách hộ trợ thoả đáng để giáo viên có điều kiện an tâm bồi dưỡng. 3.3- Bồi dưỡng về vật chất, sức khoẻ, tinh thần cho giáo viên : Ngoài việc bồi dưỡng ch giáo viên về 2 nội dung trên thì một nội dung khồng kém phần quan trọng đó là obồi dưỡng về vật chất, sức khoẻ , tinh thần cho giáo viên. Động viên khen thưởng lịp thời, biểu dương những người tốt việc tốt để khuyến khích tinh thần phấn đấu vươn lên của tập thể Sư phạm.Chú ý xem xét đề bạt những chức vụ xứng đáng với năng lực và thành tích đạt được của giáo viên .Không một giáo viên nào lại không muốn cấp trên của mình thừa nhận vai trò của mình trong tập thể. Do vậy người Hiệu trưởng phải hiểu và nắm bắt được nguyện vọng này để quan tâm đúng mức tới từng giáo viên của mình . Ngoài ra, việc quan tâm hỏi thăm sức khoẻ, thăm hỏi động viên cũng rất cần thiết. Muốn chăm lo sức khoẻ cho giáo viên trước hết Hiệu trưởng phải thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ tiền lương hiện có của giáo viên . ở trường người Hiệu trưởng phải luôn tạo một không khí vui vẽ, gần gủi đoàn kết . Tạo điều kiện cho giáo viên co thêm thu nhập bằng chính ngề nghiệp của mình. Đối với giáo viên dạy úa tiết quy định phải trả lương xứng đáng. 4-.Biện pháp về hình thức và phương thức bồi dưỡng. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên một mặt dựa vào sự tự lực, tự giác của từng người nhưng mặt khác cũng có sự đổi hỏi của cơ quan quản lý giáo dục và có sự bắt buộc. Do đó ngoài việc xác định nội dung bồi dưỡng người hiệu trưởng cần phải quan tâm đến hoàn cảnh thực tế của từng giáo viên để có hình thức bồi dưỡng thích hợp, phải đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng thích hợp, tạo mọi điều kiện để giáo viên có kế hoạch tự bồi dưỡng và kết hợp tốt các hình thức. Ngoài những hình thức bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn mà Sở giáo dục phòng giáo dục tổ chức thì hiệu trưởng phải có hình thức bồi dưỡng riêng cho đơn vị mình. - Hiệu trưởng nên mời chuyên gia đầu ngành của Phòng, Sở về trao đổi, đàm thoại về phương pháp giảng dạy, nói chuyện về nghề nghiệp để củng cố lòng yêu nghề, tổ chức các chuyên đề để xemina cho chị em có điều kiên học hỏi lẫn nhau. - Hình thức tự học - tự bồi dưỡng : đây là vấn đề được nghị quyết đại hội Đảng khoa VIII đề cập đến một cách đậm nét. Đảng và nhà nước ta coi vấn đề tự học của giáo viên là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Bác Hồ cũng đã chỉ rõ : "Vấn đề then chốt, quyết định chất lượng giáo dục là phải xây dựng đội ngũ đông đảo những người làm công tác yêu nghề, yêu trường, hết lòng yêu thương chăm sóc học sinh, không ngừng trao dối đạo đức, tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo". Giáo viên có thể tự học theo chương trình đào tạo từ xa, nghiên cứu sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu, sách báo... Với hình thức bồi dưỡng này, người hiệu trưởng phải khơi dậy cho được trong toàn thể giáo viên. Đây là hình thức bồi dưỡng mang lại hiệu quả tốt nhất. Bởi vì khi mà đã khơi dậy được trong cá nhân ý thức tự học thì có nghĩa là người giáo viên đó đã xác định được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng thì lúc đó việc tự bồi dưỡng sẽ có kết quả, vấn đề tự học - tự bồi dưỡng đối với mỗi giáo viên bất kì lúc nào, ở đâu cũng có thể thực hiện được. - Hình thức bồi dưỡng tại chỗ, kèm cặp rèn nghề : thực tế giáo viên tiểu học có trình độ đào tạo cũng như năng lực chuyên môn ở những mức độ khác nhau. Vì vậy mà phải áp dụng hình thức này. Đối với giáo viên trẻ mới ra trường, các giáo viên cấp 2 xuống dạy tiểu học hoặc giáo viên dạy nhạc, hoạ, thể dục... có chuyên môn nhưng năng lực sư phạm còn thấp, do vậy cần có sự kèm cặp và hướng dẫn của các đồng chí giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán của trường; bằng cách cho giáo viên đi dự giờ, trao đổi rút kinh nghiêm. Nói tóm lại : Để cho công tác bồi dưỡng giáo viên có kết quả nhà trường phải đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng, cần phải để cho giáo viên tự đăng kỹ nội dung bồi dưỡng. Ngoài ra nhà trường cần phải trang bị đầy đủ tài liệu, sách giáo khoa, tạp chí... và các điều kiện cần thiết để giáo viên tự bồi dưỡng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ,báo cáo SKKN và tự làm đồ dùng dạy học . 5- Biên pháp kiểm tra, đánh giá, xếp loại công tác bồi dưỡng : Bất cứ một công việc nào, một hoạt động gì, muốn đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra đều phải làm tốt công tác kiểm tra và đánh giá. Qua việc kiểm tra và đánh giá nhằm giúp Hieuụ trưởng phân loại từng đội tượng cần bồi aưỡng và bôì dưỡng những nội dung gì? Có nghĩa là phát hiện được đội ngũ giáo viên yếu cái gì, yếu đâu thì bồi dưỡng cái đó để đảm bảo tinnhs thiết thực và mang lại hiệu quả . Thực tế qua khảo sát điều tra và tìm hiểu thực tế ở trưởng cũng như qua quá trình công tác của bản thân thấy rằng có những nội dung được bồi dưỡng nhưng khi thực hiện thì không được kiểm tra ,đánh giá vì vạy mà chất lượng sau khi bồi dưỡng không cao lắm . Do đó, Hiệu trưởng cần phải kiểm tra sau mỗi đợt bồi dưỡng để xem giáo viên có thực hiện đúng nội dung bồi dưỡng không? Hiệu trưởngcó thể kiểm tra qua giờ dạy , kiểm tra qua kết quả học tập của học sinh. Từ việc kiểm tra cần chỉ ra được ưu, nhược để có bổ khuyết kịp thời. Đồng thời Nhà trường phải có chính sách thoả đáng để động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích cao qua phong trào tự học -tự bồi dưỡng . Cần phải đưa công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng vào tiêu chuẩn xếp loại thi đua hàng năm của từng tổ, cá nhân .Có như vậy công tác bòi dưỡng mới thực sự đi vào nề nếp và đảm bảo chất lượng. 6- Biện pháp về đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng : 1- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học là điều kiện cần thiết phục vụ cho quá trình dạy học, đặc biệt đây là một trong 5 tiêu chuẩn được đưa vào để đánh giá công nhận trường Chuẩn Quốc gia, là tiêu chuẩn quan trọng mà hầu như rất ít trường đạt đạt tốt (nếu có đạt thì cũng đang ở mức trung bình). Có đủ CSVC, trang thiết bị dạy học là điều kiệ cần thiết để thực hiện công tác bồi dưỡng. - Đầu tiên phải có đủ số phòng học cho mỗi lớp để học sinh học 2 buổi / ngày, trong phòng học phải có đue các trang thiết bị cần thiết . + Các lớp học bán trú phải có chổ ăn chổ nghỉ , thoáng mát đủ diều kiện ,đảm bảo vệ sinh. + Mua sắm đầy đủ đồ dùng dạy học, sách tài liệu, sách tham khảo, tạp chí... để trang bị cho phòng thư viện . -Thứ hai là phải tận dụng và sử dụng tốt các cơ sở vật cất ,trang thiết bị dạy học hiện có, dùng vào đúng mục đích, tránh làm hư hỏng . - Thứ ba là những CSVC, trang thiết bị đã có nhưng hư hỏng, bị xuống cấp cấn thiết phải được thay thế và sưả chữa lại vừa tận dụng và vừa đảm bảo an toàn cho việc dạy học của thầy và trò . 2- Huy động nguồn kinh phí : Ngoài nguồn vốn nhà nước cấp, để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng nhà trường cần tranh thủ, tận dụng sự hỗ trợ đóng góp của địa phương , CMHS các cơ quan đóng trên địa bàn trường đóng. -Tham mưu với phòng tài chính huyện để giải quyết hỗ trợ cấp kinh phí cho những giáo viên đi học nâng chuẩn ( CĐTH, ĐHTH ) về tiền tài liệu , tàu xe. Ngoài ra cần dành một phần kinh phí thích đáng cho công tác bồi dưỡng thường xuyên và khen thưởng những cá nhân ,tập thể có thành tích tốt trong việc bồi dưỡng , tiền thù lao cho voiệc mời thầy hướng dẫn. Tóm lại : Trên đây là một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học . Cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp trên . Bởi vì, bất cứ một hoạt động nào muốn thu được kết quả cao cần phải xây dựng được một kế hoạch cụ thể, cần được tổ chức hợp lý, kiểm tra đánh giá chặt chẽ và phải có sự đầu tư về cơ sở vật chất cũng như có một chính sách phù hợp . Phần C: Kết luận - Kiến nghị I - Kết luận : Trước những yêu cầu đổi mới sự nghiệp Giáo dục- đào tạo, theo tinh thần Nghị quýêt 2 Ban Chấp hành TW Đảng khoá VIII thì việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện nay ở trường tiểu học là rất cần thiết , chất lượng và hiệu quả giáo dục ở nhà trường phụ thuộc phần lớn vào chất lượng ,trình độ khả năng, kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên. Đặc biệt đối với công tác bồi dưỡng của người Hiệu trưởng .Do đó phải tìm ra những biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng đội ngũ là moọt hướng đi đúng đắn và đóng vai trò quan trọng, thiết thực của người Hiệu trưởng . Qua quá trình nghiên cứu và những kết quả đã nghiên cứu được ở trên Tôi xin rút ra một số kết luận sau: 1- Việc bồi dưỡng đội ngũ Giáo viên là một nhiệm vụ quan trọng, hiết thực và đòi hỏi trước mắt của mỗi một nhà trường . Ngưòi Hiệu trưởng cần quán riệt và nhận thức đầy đủ đúng đắn về công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học , phải hiểu được rằng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một việc làm cần thiết trước mắt trong công tác của mình và cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm đưa đội ngũ giáo viên nhà trường mạnh về số lượng cao về chất lượng và đồng bộ về cơ cấu . 2- Cơ sở của việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là căn cứ vào thực trạng ,vào yêu cầu trước mắt của sự ngiệp Giáo dục trong tiến trình CNH<HĐH đất nước ,Trên cơ sở đó khảo sát ,tìm hiểu nắm tình hình thực tế của đội ngũ ,Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mang tính khả thi, biết kết hợ sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong và ngoài nhà trường . 3- Song song với việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ ,năng lực Sư phạm , trình độ đào tạo thì người Hiệu trưởng phải quan tâm đến đời sốn cho đội nhũ giáo viên , cả về cơ sở vật chất ,trang thiết bị dạy học trong nhà trường . 4- Để công tác bồi dưỡng giáo viên có hiệu quả ,tốt về mọi mặt thì đội ngũ CBQLnhà trường, đặc biệt Hiệu trưởng là phải mẫu mực đi đầu trong việc bồi dưỡng, phải thực sự là tấm gương sáng cho tập thể Sư phạm noi theo . Qua việc nghiên cứu của bản thân , so sánh đối chiếu lý luận và thực tiễn của vấn đề .Tôi đã mạnh dạn đề xuất một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên củangười Hiệu trưởng trên đây qua việc nghiên cứu thực trạng trường Tiểu học Đồng Phú .Các biện pháp đưa ra trong đề tài được kế thừa kinh nghiệm bồi dưõng đội ngũ giáo viên của nhà trường , qua thực tế của những người đi trước .Tôi hy vọng rằng với những biện pháo trên đây người Hiệu trưởng biết kết hợp đồng bộ và thường xuyên giữa các biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trên đây thù chất lượng đội ngũ và hiệu quả của trường tiểu học sẽ được nâng cao và công tác bồi dưỡng mới thực có hiệu quả . 2- Kiến nghị : Để công tác bồi dưỡn đội ngũ tốt hơn tôi xin có một số kiến nghị sau : -Nhà nước phải có đầu tư kinh phí thích đáng cho công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên , có các chế đọ đãi ngộ thoả đáng và khguyến khích giáo viên nâng cao trình độ . - Bộ Giáo dục - đào tạo, Sở Giáo dục cần có kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ về trình độ chuyên môn, tạo điều kiện để giáo viên có thể bồi dưỡng và tự bồi dưỡng qua đó tiến hành chuẩn hoá đồng bộ đội ngũ giáo viên tiểu học và nâng chuẩn. - Những chu kỳ bồi dưỡng thường xuyên cần tăng yếu tố thực hành nhiều hơn, chương trình bồi dưỡng phải cụ thể hơn. cần bồi dưỡng và đào tạo lại một số khả năng sư phạm chuyên biệt theo vùng và điểm để giáo viên có thể dạy đủ 9 môn. - Phòng giáo dục : + Cần sắp xếp đội ngũ giáo viên khoa học, hợp lý, đúng người đúng việc. + Có chính sách thoả đáng đối với các giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, giáo viên dạy trẻ khuyết tật của huyện để họ có điều kiện an tâm công tác, không nên thay đổi giáo viên nhiều làm như vậy rất khó cho việc triển khai bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng./. Danh mục tài liệu tham khảo 1. Đảng cộng sản Việt Nam - Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khoá VII - NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 1993. 2. Đảng cộng sản Việt Nam - Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCHTW Đảng khoá VIII - NXB Chính trị Quốc gia Hà Nôị, 1997 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo : Điều lệ trường tiểu học 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo : Luật phổ cập GD tiểu học 5. Vụ tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo : Chiến lược phát triển GD-ĐT đến năm 2020, 1998. 6. Bộ Giáo dục - Đào tạo, Vụ giáo viên : Một số vấn đề về sư phạm học NXB giáo dục, 1994. 7. Bộ Giáo dục - Đào tạo : Tổng kết và đánh giá 10 năm đổi mới GD-ĐT (1986 - 1996) tháng 1/1997. 8. bộ Giáo dục - Đào tạo : Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy ở tiểu học, NXB giáo dục 1998. 9. Trần Hồng Quân : Giáo dục và đào tạo là con đường quan trọng nhất để phát huy nguồn lực con người. 10. Phạm Minh Hạc : Giáo dục con người hôm nay và ngày mai. 11. Phạm Minh Hạc : Tâm lý học NXB giáo dục 1989. 12. Đặng Quốc Bảo : Đào tạo bồi dưỡng cán bộ QLGD cho thế kỷ 21. 13. Bài giảng của thầy Nguyễn Bình : Xây dựng tập thể sư phạm, phát triển nguồn nhân lực trong trường tiểu học - Trường CBQLGD - ĐT. 14. Bài giảng của cô Quách Thị Thị : Hệ thống giáo dục quốc dân; Bậc tiểu học - giáo viên trường CBQLGD - ĐT. 15. Một số tập san nghiên cứu giáo dục và giáo dục tiểu học. 16. Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000 (Ban hành theo quyết định số 1366/GD-ĐT ngày 26-4-1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo) 17. Jean Valerien - Công tác quản lý hành chính và sư phạm của trường tiểu học; trường CBQLGD - ĐT, Hà Nội 1997. 18. Báo cáo tổng kết năm học từ 1995 đến 1998 của trường tiểu học Đồng Phú - Và một số tài liệu khác. Mục lục Phần A : Những vấn đề chung 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu. 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Giả thuyết nghiên cứu 6. Phương pháp nghiên cứu 7. Đóng góp của đề tài 8. Cấu trúc của đề tài Phần B : Nội dung Chương 1 : Cơ sở lý luận. 1. Vai trò, vị trí của giáo dục và giáo dục tiểu học 1.1- Tầm quan trọng của giáo dục đào tạo 1.2- Vị trí, vai trò tầm quan trọng của giáo dục tiểu học 2. Mục tiêu và nội dung dạy học ở trường tiểu học hiện nay. 3. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên tiểu học trong giai đoạn hiện nay. 3.1- Vai trò của giáo viên tiểu học 3.2- Chức năng của giáo viên tiểu học 4. Một số yêu cầu đối với người giáo viên tiểu học 5. Tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. 6. Nhận thức và trách nhiệm của hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Chương 2 : Thực trạng giáo dục và thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình. 1- Đặc điểm tình hình địa phương. 2- Những nét khái quát về trường tiểu học Đồng Phú 3- Thực trạng về giáo dục của nhà trường. 3.1- Về học sinh 3.2- Về đội ngũ giáo viên 3.3- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 4. Thực trạng về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú. 4.1- Nhận thức của hiệu trưởng 4.2- Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng 4.3- Nhận xét chung công tác bồi dưỡng của hiệu trưởng. Chương 3 : Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học. 1. Biện pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. 2. Biện pháp về xây dựng kế hoạch - tổ chức và chỉ đạo công tác bồi dưỡng. 3. Biện pháp về nội dung bồi dưỡng. 4. Biện pháp về hình thức và phương thức bồi dưỡng. 5. Biện pháp kiểm tra, đánh giá xếp loại công tác bồi dưỡng. 6. Biện pháp về đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng Phần C : Kết luận - Kiến nghị 1. Kết luận 2. Kiến nghị Phần phụ : - Mục lục - Phụ lục - Tài liệu tham khảo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.doc
Tài liệu liên quan