Đề tài Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II

Lời mở đầu Trong cơ chế thị trường hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải có sức cạnh tranh, mà công cụ sắc bén của nó chính là kết quả sản xuất kinh doanh. Cùng với xu thế phát triển chung của đất nước, ngành giao thông, xây dựng và sửa chữa đang là ngành có tốc độ phát triển nhanh, tạo ra nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Điều này phải kể đến sự góp phần của Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II. Hầu hết các công trình giao thông trong nước được mở rộng, được nâng cấp, các biển báo, tín hiệu giao thông được lắp đặt là do Công ty thực thi tiến hành. Để làm được điều này, Công ty đã không ngừng phấn đấu, hoạch định ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ phát triển của nước nhà. Nhưng điều này thật không dễ dàng. Bởi làm sao để vừa tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đạt hiệu quả, chất lượng sản phẩm và công trình sử dụng. Điều này tưởng chừng như rất cũ nhưng lại mang tính lâu bền và hữu hiệu. Do đó công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò rất quan trọng trong các doanh nghiệp, nó tập hợp và cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp ra các quyết định hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời từ đó là cơ sở cho biết sự dịch chuyển của tiền vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh, cùng với doanh thu cho phép dự tính khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Vì vậy, việc nghiên cứu các khoản mục chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một đòi hỏi hết sức bức thiết do thực tế đặt ra. Trên cơ sở đó, sẽ thực hiện các khoản mục chi phí sản xuất và tính giá thành cho hợp lý, đồng thời tìm các biện pháp nhằm hạ giá thành. Nhận thức được tầm quan trọng này em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II". Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, chuyên đề thực tập gồm ba phần chính: Phần I: cơ sơ lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Phần ii: thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ ii. Phần iii: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ ii. Mục lục Trang Lời mở đầu 3 Phần i: cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất I. Sự cần thiết của hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất II. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm trong doanh nghiệp 1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 2. Giá thành và phân loại gía thành 3. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất 6. Phương pháp tính giá thành III. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ VI. Sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm. Phần ii. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ ii i. Giới thiệu khái quát về Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II. 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của Công ty. 3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. 4. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của Công ty. II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty. 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty III. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty. 1. Đặc điểm đối tượng hạch toán chi phí 2. Quy trình và phương pháp xác định chi phí sản xuất 3. Đối tượng tính giá và kỳ tính giá thành 4. Đánh giá sản phẩm dở dang. 5. 'Phương pháp tính giá thành . IV. Nội dung hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 4. Tổng hợp chi phí sản xuất cho phân xưởng và cho toàn Công ty. 5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 5. Tính giá thành tại công ty. Phần iii. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II. I. Đánh giá khái quát về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ II. 1. Ưu điểm. 2. Nhược điểm. II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phâm ở Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II. 1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II. 2. Định hướng và giải pháp hoàn thiện. 71 * Lời kết luận 77

doc77 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 798 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kú, c¸c hîp ®ång ®­îc thanh quyÕt to¸n, trong ®ã kª râ chi phÝ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ qu¶n lý, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÌm theo phiÕu nhËp xuÊt vËt t­, ho¸ ®¬n, b¶ng kª thuÕ GTGT ®Çu vµo, kÌm theo phiÕu nghiÖm thu. Phßng kÕ to¸n sÏ theo dâi c¸c bé phËn trªn c¸c TK 136( ph¶i thu néi bé) vµ TK336(ph¶i tr¶ néi bé) lµm c¨n cø cho viÖc h¹ch to¸n. HÖ thèng chøng tõ gåm 5 chØ tiªu: tiÒn mÆt, hµng tån kho, lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng, b¸n hµng,TSC§ ®Òu theo sù ph©n c«ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n tõ kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ, ph©n lo¹i vµ xö lý chøng tõ cho tíi viÖc ghi sæ, tæng hîp vµ hÖ thèng ho¸ sè liÖu vµ cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n phôc vô qu¶n lý, ®ång thêi dùa trªn c¸c kÕ ho¹ch ®· lËp, tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó gióp l·nh ®¹o doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. *H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, quy m« cña khèi l­îng nghiÖp vô ph¸t sinh, ®ång thêi c¨n cø vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é kÕ to¸n hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ. * C¸c lo¹i sæ s¸ch c«ng ty ®ang sö dông: + Chøng tõ ghi sæ: §­îc lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i cã cïng néi dung kinh tÕ. Chøng tõ ghi sæ ®­îc lËp hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú tõ 5 ®Õn 6 ngµy. Chøng tõ ghi sæ ®­îc ®¸nh sè liªn tôc cho tõng th¸ng, hay c¶ n¨m theo sè thø tù trong Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. C¸c chøng tõ ghi sæ ®Òu ph¶i cã chøng tõ gèc ®i kÌm vµ ph¶i cã KÕ to¸n tr­ëng duyÖt th× míi cã ®ñ c¨n cø ®Ó ghi sæ. + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Ngµy th¸ng ghi trªn chøng tõ ghi sæ ®­îc tÝnh theo ngµy ®¨ng ký vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Sæ nµy võa dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, qu¶n lý chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n tæng hîp ghi. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n c¸ phÇn hµnh chuyÓn ®Õn. + Sæ c¸i: Sæ c¸i lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tµi kho¶n kÕ to¸n ®· ®­îc quy ®Þnh trong chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp. Sè liÖu trªn sæ c¸i ®­îc dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®èi chiÕu víi bé phËn kÕ to¸n chi tiÕt vµ lµ c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Sæ c¸i do kÕ to¸n tæng hîp ghi. Trªn c¬ së c¸c chøng tõ ®· lËp vµ ®· ®­îc ®¨ng ký vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ + Sæ chi tiÕt:§ù¬c më chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n theo phÇn hµnh kÕ to¸n. Më theo yªu cÇu qu¶n lý nh»m chi tiÕt ho¸ ®èi t­îng kÕ to¸n nh­: Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Sæ chi tiÕt vËt t­ s¶n phÈm hµng ho¸ Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua Sæ quü tiÒn mÆt Sæ tiÒn göi ng©n hµng * Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n LËp b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét c«ng viÖc quan träng nã tæng hîp vµ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t toµn diÖn t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn, c«ng nî, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xó©t kinh doanh cña c«ng ty trong mét kú kÕ to¸n. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty lËp theo quý vµ bao gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, mÉu sè B01-DN B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, mÉu sèB02-DN B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ, mÉu sè B03-DN ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh, mÉu sè B09-DN Cã thÓ do yªu cÇu qu¶n lý, hiÖn nay c«ng ty ch­a cã hÖ thèng b¸o c¸o néi bé. III. ®Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty. 1. §Æc ®iÓm ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. C«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II lµ mét c«ng ty gåm nhiÒu bé phËn trùc thuéc. Mçi mét ph©n x­ëng, ®éi cã mét chøc n¨ng nhiÖm vô riªng vµ cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. §Æc ®iÓm tæ chøc lµ hµng c«ng nghiÖp (s¶n phÈm c¬ khÝ phôc vô an toµn giao th«ng), x©y dùng c¬ b¶n, ph¸t triÓn dÞch vô, viÖc tæ chøc s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh ë tõng ph©n x­ëng. Do vËy, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ ®­îc kÕ to¸n x¸c ®Þnh lµ tõng ®¬n hµng, tõng c«ng tr×nh ( theo n¬i chÞu chi phÝ) vµ tõng ph©n x­ëng, toµn c«ng ty (n¬i ph¸t sinh chi phÝ). 2. Quy tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 2.1. Quy tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c b¶n vÏ, ®Þnh møc chi phÝ hay chÝnh lµ c¸c phiÕu s¶n xuÊt mµ phßng kÕ ho¹ch giao cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Tõ ®ã c¸c bé phËn triÓn khai tiÕn hµnh mua nguyªn vËt liÖu, vµ thèng kª sÏ viÕt phiÕu nhËp vËt t­ theo sè l­îng ghi trªn ho¸ ®¬n, xuÊt vµ ph©n bæ vËt t­ theo tõng c«ng tr×nh hay s¶n phÈm t¹i kho cña c¸c bé phËn, hoÆc ph©n bæ trùc tiÕp. C¸c bé phËn theo dâi giê c«ng vµ thanh to¸n nh©n c«ng ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm hay c«ng tr×nh. S¶n phÈm hay c«ng tr×nh hoµn thµnh ph¶i sö dông ®óng chñng lo¹i vËt t­, ®¶m b¶o ®óng ®Þnh møc giê c«ng, chÊt l­îng mÉu m·, tiÕn ®é hoµn thµnh. Sau ®ã, thèng kª ë c¸c bé phËn tËp hîp mét bé chøng tõ bao gåm: Hîp ®ång kinh tÕ, phiÕu nghiÖm thu, phiÕu nhËp kho thµnh phÈm, b¶n thanh lý hîp ®ång, ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp xuÊt , b¶ng c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng... KÕ to¸n theo dâi tõng bé phËn cã nhiÖm vô kiÓm tra bé chøng tõ gåm c¸c b¶n chøng tõ ®¶m b¶o cÇn chøa ®ùng ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè b¾t buéc thÓ hiÖn c¸c chØ tiªu ®Æc tr­ng cho nghiÖp vô kinh tÕ, cã gi¸ trÞ ph¸p lý, thÓ hiÖn ë c¶ néi dung vµ h×nh thøc. 2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ t¹i c«ng ty tu©n theo nguyªn t¾c theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ, theo hîp ®ång cña tõng ph©n x­ëng. a) Chi phÝ NVLTT: Víi ®Æc thï cña mét ngµnh c¬ khÝ, chi phÝ NVL cña c«ng ty th­êng chiÕm 60% ®Õn 70% tæng chi phÝ, h×nh thµnh nªn h×nh th¸i cña s¶n phÈm, bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. C¨n cø vµo vai trß, t¸c dông cña tõng lo¹i NVL s¶n xuÊt, vËt liÖu cña c«ng ty ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ nh÷ng vËt liÖu cÊu thµnh nªn h×nh th¸i vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm c«ng ty. Bao gåm c¸c lo¹i: thÐp hép, thÐp l¸, thÐp trßn, thÐp U c¸c lo¹i, t«n cuén, giÊy ph¶n quang, m« t¬ thuû lùc, nh«m. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng lµ c¸t, sái, xi m¨ng, s¾t thÐp... Nguyªn vËt liÖu phô: §­îc dïng kÕt hîp víi NVL chÝnh nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn vµ n©ng cao tÝnh n¨ng s¶n phÈm. Bao gåm: bu l«ng, ho¸ chÊt, d©y ®iÖn, cao su, van, long ®en, b«ng thuû tinh... Nhiªn liÖu: §­îc sö dông t¹i c«ng ty bao gåm: gas, than, x¨ng, o xy, b×nh khÝ..., lµ nh÷ng thø ®­îc dïng ®Ó t¹o ra nhiÖt n¨ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. b) Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n trùc tiÕp, l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ, l­¬ng thêi gian, c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng. Ngoµi ra cßn bao gåm c¸c kho¶n trÝch nép cho c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. HiÖn nay, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång cã thêi h¹n vµ kh«ng cã thêi h¹n, sè lao ®éng ®­îc ký hîp ®ång tõ 3 th¸ng trë lªn ®­îc ®ãng b¶o hiÓm theo chÕ ®é quy ®Þnh. H×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i c¸c ph©n x­ëng lµ l­¬ng kho¸n dùa vµo khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc C«ng ty giao kho¸n cho ph©n x­ëng, ph©n x­ëng sÏ giao kho¸n cho c¸c tæ, tæ tr­ëng s¶n xuÊt ®«n ®èc lao ®éng thùc hiÖn phÇn viÖc ®­îc giao, ®¶m b¶o ®óng c«ng ®o¹n, yªu cÇu kü thuËt, tæ tr­ëng theo dâi c«ng lµm c¨n cø cho viÖc thanh to¸n tiÒn c«ng cho tõng hîp ®ång. Qu¶n ®èc c¨n cø vµo mÆt b»ng l­¬ng cña toµn C«ng ty, c¨n cø vµo ®Þnh møc hîp ®ång tr¶ l­¬ng c«ng nh©n theo ngµy lao ®éng, ®ång thêi dïng quü l­¬ng ®iÒu hoµ l·i tõ c¸c hîp ®ång ®Ó tr¶ l­¬ng thêi gian cho nh÷ng c«ng viÖc lao ®éng phæ th«ng. T¹i c¸c §éi, Ban XDCB c¸c c«ng tr×nh x©y dùng th× h×nh thøc thuª m­ín nh©n c«ng lao ®éng theo thêi vô, th× tiÒn l­¬ng chi tr¶ cho hä ®­îc tho¶ thuËn theo hîp ®ång kinh tÕ néi bé gi÷a §éi, Ban vµ ng­êi lao ®éng lµm thêi vô sau khi khèi l­îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. c) Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm c¸c chi phÝ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ë c¸c ph©n x­ëng ngoµi hai kho¶n môc trªn. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý trong tõng ph©n x­ëng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®ång thêi gióp kÕ to¸n thuËn lîi trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh t¹i c¸c xÝ nghiÖp ®­îc chia thµnh: - chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng (TK 6271): Bao gåm tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng mµ c«ng ty ph¶i tr¶ cho qu¶n ®èc, c¸c nh©n viªn ë ph©n x­ëng. - Chi phÝ vËt liÖu (TK 6272): Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu xuÊt dïng trong ph¹m vi ph©n x­ëng s¶n xuÊt nh­ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ cöa kho tµng... - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt (TK 6273): Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vÒ dông cô s¶n xuÊt dïng trong ph©n x­ëng gãp phÇn chÕ t¹o s¶n phÈm nh­: bóa, kÝnh hµn, que hµn, mòi khoan, ... - Chi phÝ khÊu hao (TK 6274): Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh thuéc c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt nh­ khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ x­ëng cña ph©n x­ëng. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ( TK 6277): Ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi, phôc vô cho s¶n xuÊt chi phÝ ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i, chi phÝ thanh to¸n tiÒn söa ch÷a TSC§, chi phÝ thuª c«ng cô (giµn gi¸o, cèp pha, khu«n dÇm). - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn (TK 6278): Ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cña ph©n x­ëng nh­ chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, chi phÝ mua phßng hé lao ®éng, chi phÝ thuª m¸y, in Ên tµi liÖu, chi phÝ v¨n phßng phÈm, chi phÝ giao dÞch, nghiÖm thu chung cña mét c«ng tr×nh, hay h¹ng môc c«ng tr×nh. Ngoµi ra cßn bao gåm c¶ c¸c kho¶n trÝch l·i sæ gãp vèn l©u dµi cña CBCNV, tiÒn vay cña CBCNV 3. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ kú tÝnh gi¸ thµnh: Kú h¹ch to¸n cña c«ng ty lµ theo quý, c¨n cø vµo ®èi t­îng h¹ch to¸n lµ c¸c ph©n x­ëng, kÕ to¸n lªn b¶ng kª thanh to¸n s¶n phÈm cña tõng ph©n x­ëng, më sæ chi tiÕt c¸c TK liªn quan ®Ó theo dâi, vµ mçi chñng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Òu ®­îc m· sè. VÝ dô: BiÓn b¸o c¸c lo¹i cã m· s¶n phÈm: 01 TÊm ãng c¸c lo¹i ®­îc m· ho¸ s¶n phÈm: 02 CÇu Bai ley cã m· s¶n phÈm: 03 G­¬ng giao th«ng cã m· s¶n phÈm : 04 ThiÕt bÞ nÊu nhùa ®­êng cã m· s¶n phÈm: 05 M¸y phun s¬n cã m· s¶n phÈm: 06... C¸c c«ng tr×nh x©y l¾p mçi m· s¶n phÈm øng víi mét c«ng tr×nh C«ng ty ¸p dông h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §èi víi s¶n phÈm hµng c«ng nghiÖp ®èi t­îng tÝnh gÝa thµnh ®­îc x¸c ®Þnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh, s¶n phÈm cã thÓ lµ do mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt, hay cã thÓ mçi ph©n x­ëng s¶n xuÊt mét sè chi tiÕt. VÝ dô nh­ s¶n phÈm BiÓn b¸o, G­¬ng giao th«ng ®­îc s¶n xuÊt t¹i hai ph©n x­ëng C¬ khÝ vµ ph©n x­ëng BiÓn b¸o, ph©n x­ëng C¬ khÝ s¶n xuÊt biÓn méc (giai ®o¹n 1) xong còng ®­îc nhËp kho, ®­îc xuÊt cho ph©n x­ëng BiÓn b¸o hoµn thµnh nh÷ng chi tiÕt cßn l¹i (giai ®o¹n 2), ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ nhãm s¶n phÈm. Do ®ã, C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gÝa thµnh lµ nhãm s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho, hoÆc ®èi víi s¶n phÈm x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh giao th«ng lµ h¹ng môc c«ng tr×nh hay c«ng tr×nh hoµn thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh: S¶n phÈm cña C«ng ty lµ ®a d¹ng, cã s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, cã s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt hµng lo¹t thêi gian s¶n xuÊt theo thêi gian ghi trªn hîp ®ång, kú tÝnh gi¸ thµnh còng ®­îc quy ®Þnh cè ®Þnh nh­ng mµ chi phÝ th­êng ®­îc tËp hîp vµ lªn B¶ng kª thanh to¸n s¶n phÈm cña tõng ph©n x­ëng theo quý, trªn phßng kÕ to¸n tËp hîp thªm chi tiÕt liªn quan ®Ó ph©n bæ cho s¶n phÈm ®Ó tÝnh lªn gi¸ thµnh c«ng x­ëng. Cßn ®èi víi kú tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc coi lµ hoµn thµnh, nghiÖm thu bµn giao cho chñ ®Çu t­. 4. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. S¶n phÈm dë dang th­êng lµ nh÷ng s¶n phÈm cuèi kú kÕ to¸n mµ s¶n phÈm ch­a hoµn thµnh, chi phÝ ®­îc tËp hîp theo nh÷ng phÇn viÖc ®· hoµn thµnh, trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang theo ®Þnh møc hao phÝ. 5. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gÝa thµnh Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: Tæng gi¸ thµnh Chi phÝ SX Chi phÝ SX Chi phÝ SX s¶n phÈm = dë dang + ph¸t sinh - dëdang hoµn thµnh ®Çu kú trong kú cuèi kú iv. néi dung h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. KÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh h¹ch to¸n ghi sæ theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®­îc kÕ to¸n tËp hîp trùc tiÕp cho c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ nÕu chi phÝ ®ã cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t­îng. C¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng kÕ to¸n th× kÕ to¸n sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. Tiªu chuÈn ph©n bæ th­êng ®­îc c«ng ty sö dông lµ: Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp...Tµi kho¶n C«ng ty chñ yÕu sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ TK 621, TK 622, TK 627, TK 154... C¸c tµi kho¶n nµy ®­îc chi tiÕt ®¸nh sè thø tù theo m· s¶n phÈm. Sau ®ã kÕt chuyÓn toµn bé ph¸t sinh Nî trªn c¸c tµi kho¶n chi phÝ vµo TK 154 vµ TK632. Sau ®©y lµ sè liÖu cô thÓ tÝnh tõ quý II/2005 nh»m minh häa cho quy tr×nh tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II . 1. KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp §Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vËt liÖu ®ãng vai trß quan träng trong c¸c yÕu tè ®Çu vµo. §©y lµ mét bé phËn chiÕm tû träng lín nhÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¹i C«ng ty Nguyªn vËt liÖu gåm nhiÒu chñng lo¹i, cã tÝnh n¨ng, c«ng dông kh¸c nhau vµ ®­îc dïng kÕt hîp ®Ó s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. C¨n cø vµo phiÕu s¶n xuÊt s¶n phÈm do phßng KÕ ho¹ch kü thuËt chuyÓn sang, vËt liÖu mua vÒ ®­îc thèng kª ë bé phËn viÕt phiÕu nhËp kho theo sè l­îng ghi trªn ho¸ ®¬n sau ®ã xuÊt kho theo sè l­îng, chñng lo¹i, quy c¸ch ®· ®Þnh møc trong phiÕu s¶n xuÊt. T¹i C«ng ty, vËt liÖu mua vÒ, xuÊt dïng cho c¸c bé phËn ®­îc kÕ to¸n dïng gi¸ thùc tÕ ®Ó theo dâi t×nh h×nh lu©n chuyÓn vËt liÖu. Th­êng th× ë c«ng ty kh«ng mua vËt liÖu dù tr÷ mµ dïng tíi ®©u mua tíi ®ã. Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp mua vËt liÖu vÒ tham gia nhËp kho th× thñ kho vµ ng­êi giao vËt t­ sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra sè l­îng vËt liÖu nhËp kho. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ mua vËt liÖu nh­: Ho¸ ®¬n thuÕ GTGT, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho cña bªn b¸n, biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ thñ kho lËp phiÕu nhËp kho t¹i ph©n x­ëng lµm 4 liªn: Mét liªn ®Ó l­u kho Mét liªn ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n ph©n x­ëng. Mét liªn chuyÓn phßng kÕ to¸n c«ng ty lµm c¨n cø ®èi chiÕu, kiÓm tra. Mét liªn ng­êi mua hµng gi÷. KÕ to¸n ph©n x­ëng sau khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n mua hµng, phiÕu nhËp kho vËt liÖu sÏ tiÕn hµnh tæng hîp l¹i vµo cuèi th¸ng vµ lËp b¶ng kÕ ho¸ ®¬n chøng tõ chi phÝ vËt t­ hµng hãa mua vµo vµ b¶ng tæng hîp vËt t­. Sau ®ã chuyÓn lªn phßng KÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty sau khi nhËn ®­îc tËp chøng tõ sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p sau ®ã tiÕn hµnh lËp chøng tõ ghi sæ. MÉu 01 C«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a MÉu sè: 01-VT c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II Ban hµnh theo Q§ sè 1864/1998/Q§-BTC ngµy 16-12-1998 cña Bé Tµi ChÝnh PhiÕu nhËp kho Ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2005 Sè: Hä vµ tªn ng­êi giao hµng: Anh NguyÔn V¨n C­êng. Theo ho¸ ®¬n sè ... ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2005 cña C«ng ty th­¬ng m¹i Anh Quang. NhËp t¹i kho: Ph©n x­ëng c¬ khÝ. STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp A B C 1 2 3 4 1. ThÐp l¸ Kg 1000 1000 4.500 4.500.000 2. T«n 8 ly Kg 180 1000 5.000 900.000 Céng 5.400.000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu bèn tr¨m ngh×n ®ång. Ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2005 Phô tr¸ch cung Ng­êi giao hµng Thñ kho tiªu (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) MÉu 02 C«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a MÉu sè: 02-VT c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II Ban hµnh theo Q§ sè 1864/1998/Q§-BTC ngµy 16-12-1998 cña Bé Tµi ChÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2005 Sè: 92 Nî: TK 621 Cã: TK 1521 Hä vµ tªn ng­êi nhËn: Anh Nam Bé phËn: PXCK Lý do xuÊt: ChÕ t¹o biÓn méc XuÊt t¹i kho: STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm hµng ho¸) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc xuÊt A B C 1 2 3 4 1 T«n 8 ly kg 180 180 5.000 900.000 2 ThÐp l¸ kg 1.000 1.000 4.500 4.500.000 Céng 5.400.000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu bèn tr¨m ngh×n ®ång. Ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2005 Phô tr¸ch bé Phô tr¸ch cung Ng­êi nh©n Thñ kho phËn sö dông tiªu (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) MÉu 03 B¶ng kª chi tiÕt vËt t­ xuÊt dïng (TrÝch) Th¸ng 4 n¨m 2005 (§¬n vÞ tÝnh:®ång) STT DiÔn gi¶i SCT TK Nî TK Cã 621 ....... 152 ..... I. Nhãm s¶n phÈm BiÓn b¸o 1. Anh Nam PXCK- biÓn méc 20 5.400.000 5.400.000 2. Anh Hoµn PXCK- Cét 27 6.750.000 6.750.000 ....................... ..... ............. ......... Céng s¶n phÈm BiÓn B¸o 65.850.000 65.850.000 II. S¶n phÈm M¸y phun s¬n ....................... ............. ............... Anh ¢n : §iÖn + lµm h¬i 3.640.000 3.640.000 ................. .............. .............. Céng SP M¸y phun s¬n 59.430.000 59.430.000 III. S¶n phÈm TÊm ãng ................... ........... ............ Céng SP tÊm ãng 32.600.000 32.600.000 ...................... ............. ................ Tæng céng 310.550.000 310.550.000 Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 KÕ to¸n tr­ëng Thñ kho Ng­êi kiÓm nghiÖm (§· ký) (§· ký) (§· ký) B¶ng kª nµy tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong kú theo tõng nhãm s¶n phÈm mét c¸ch chi tiÕt. Cuèi kú, tõ sè liÖu trªn B¶ng kª chi tiÕt kÕ to¸n lÊy dßng céng cña tõng c«ng tr×nh ®Ó ghi vµo B¶ng kª tæng hîp. MÉu 04 B¶ng kª tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng Th¸ng 4 n¨m 2005 (§¬n vÞ tÝnh: ®ång) TT DiÔn gi¶i TK Nî TK Cã 621 627 642 152 153 A. S¶n xuÊt chÝnh 1. Nhãm SP biÓn b¸o 65.850.000 65.850.000 2. SP M¸y phun S¬n 59.430.000 59.430.000 3. SP TÊm ãng 32.600.000 32.600.000 ................... ........ ........... Céng 310.550.000 310.550.000 B. Phôc vô SX 7.230.000 2.155.000 5.075.000 C. Qu¶n lý DN 605.000 605.000 Tæng céng 317.780.000 7.230.000 605.000 313.310.000 5.075.000 Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (§· ký) (§· ký) C¨n cø vµo B¶ng kª tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 4 /2005, kÕ to¸n ph©n x­ëng chuyÓn lªn. KÕ to¸n c«ng ty lÊy sè liÖu céng cña tõng kho¶n môc ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ sè 91A vµ 91B MÉu 05 C«ng ty C¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II. Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 Sè 91A TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng 621 310.550.000 627 2.155.000 642 605.000 152 313.310.000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) MÉu 06 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 Sè 91B TrÝch yÕu Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Phô tïng dông cô thay thÕ Th¸ng 4/2005 627 5.075.000 153 5.075.000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) MÆt kh¸c, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vµ b¶ng kª chøng tõ, kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ chi tiÕt TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, më chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm. MÉu 07 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 Nhãm s¶n phÈm BiÓn b¸o - M· sè 01 Quý II n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: ®ång NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Tæng sè tiÒn Ghi nî TK 621 SH NT Tæ 1 Tæ 2 D­ §K 0 29/6 20 5/4 VËt liÖu chÝnh 152 5.400.000 5.400.000 29/6 22 10/4 VËt liÖu phô 152 6.750.000 .............. .............. Céng PS 143.484.000 KÕt chuyÓn sang TK 154 143.484.000 D­ cuèi kú 0 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (§· ký) (§· ký) Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®· lËp, kÕ to¸n lÊy sè liÖu tæng cña c¸c chøng tõ ghi sæ bªn Nî hoÆc bªn Cã ghi Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Sæ nµy ®­îc dïng ®Ó ®èi chiÕu víi B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµo cuèi kú. MÉu 08 C«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2005 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn SH NT SH NT ...... .......... .......... ... 91A 30/4 313.310.000 .... 91B 30/4 5.075.000 ... ... .... C¸c chøng tõ ghi sæ cßn lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n vµo Sæ C¸i TK 621. Cô thÓ lµ: KÕ to¸n tæng hîp sÏ lÊy sè liÖu cña dßng Nî TK 621 ®èi øng víi Cã TK 152 ®Ó ghi vµo cét sè tiÒn Nî trªn Sæ C¸i. MÉu 09 C«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II Sæ c¸i Quý II - N¨m 2005 Tªn TK: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Sè hiÖu: TK 621 §VT: ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i SHTK §¦ Sè ph¸t sinh NT SH Nî Cã 30/4 91 VËt t­ suÊt dïng th¸ng 04 152 317.780.000 .................... ................ 30/6 121 KÕt chuyÓn NVL TT cuèi quý II 154 530.572.000 30/6 Céng ph¸t sinh quý II 530.572.000 530.572.000 Ng­êi ghi sæ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng (§· ký) (§· ký) (§· ký) 2. Kª to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ViÖc tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cã tÝnh chÊt l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt nãi riªng vµ nh©n viªn trong c«ng ty nãi chung ®­îc thùc hiÖn d­íi hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng c¬ b¶n lµ l­¬ng thêi gian vµ l­¬ng s¶n phÈm. H×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm ®­îc ¸p dông réng r·i vµ l­¬ng s¶n phÈm l¹i ®­îc chia ra thµnh l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp vµ l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ. - L­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc mµ c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc ®¬n gi¸ l­¬ng cho tõng s¶n phÈm do c¸ nh©n s¶n xuÊt hoµn thµnh nh­ s¶n xuÊt c¸c vÝt, ª cu, long ®en... -L­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc do tËp thÓ ng­êi lao ®éng thùc hiÖn nh­ s¶n xuÊt c¸c BiÓn b¸o, m¸y phun s¬n, thiÕt bÞ nÊu nhùa. Theo c¸ch tr¶ l­¬ng nµy, kÕ to¸n sÏ chia l­¬ng tËp thÓ theo c«ng th­c: L­¬ng s¶n Sè ngµy §¬n gÝa phÈm ph¶i tr¶ = c«ng x l­¬ng cho tõng lµm viÖc mét ngµy c«ng s¶n xuÊt thùc tÕ c«ng §¬n gi¸ Tæng l­¬ng s¶n phÈm kho¸n cho c«ng viÖc ®ã l­¬ng mét = ngµy c«ng Tæng sè c«ng thùc tÕ hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã Hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh,phiÕu kiÓm nghiÖm s¶n phÈm hoµn thµnh, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ngµy c«ng lao ®éng, s¶n phÈm hoµn thµnh thùc tÕ ®Ó tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. §¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn c¬ së cÊp bËc c«ng viÖc, thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt, hÖ sè s¶n phÈm, chi tiÕt hä¨c dùa trªn sè c«ng ®Þnh møc cho s¶n phÈm, c«ng viÖc hoµn thµnh vµ sè l­¬ng kho¸n cho s¶n phÈm, c«ng viÖc ®ã. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng viÖc mµ c«ng ty huy ®éng lao ®äng vµo viÖc kh¸c ngoµi s¶n xuÊt chÝnh cña hä vµ ¸p dông phÇn lín ®Ó tÝnh l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý vµ c¸c nh©n viªn phôc vô. C¨n cø h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng thêi gian lµ B¶ng chÊm c«ng ®· qua phßng Tæ chøc hµnh chÝnh kiÓm duyÖt, l­¬ng thêi gian ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: L­¬ng HÖ sè l­¬ng * Møc l­¬ng c¬ b¶n tèi thiÓu Sè ngµy c«ng thêi gian = * lµm viÖc thùc ph¶i tr¶ 24 tÕ trong th¸ng HÖ sè l­¬ng: C¨n cø vµo cÊp bËc l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Møc l­¬ng c¬ b¶n tèi thiÓu lµ møc l­¬ng do Nhµ n­íc quy ®Þnh. HiÖn nay, møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 350.000 ®ång. Nh­ng t¹i thêi ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm th× l­¬ng tèi thiÓu vÉn lµ 310.000 ®ång. T¹i C«ng ty c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n nh­: B¶ng chÊm c«ng do tæ tr­ëng c¸c tæ theo dâi vµ chÊm c«ng hµng ngµy. C«ng viÖc tÝnh l­¬ng ®­îc KÕ to¸n thùc hiÖn trªn m¸y b»ng c¸ch ¸p dông c«ng thøc tÝnh to¸n trong Excel. Sau khi tÝnh l­¬ng, chia l­¬ng th× lËp B¶ng thanh to¸n l­¬ng cho tõng tæ. KÕ to¸n tæng hîp c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng tõ c¸c tæ ®Ó vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña ph©n x­ëng. Tõ b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña tõng ph©n x­ëng, kÕ to¸n vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña bé phËn s¶n xuÊt. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña bé phËn s¶n xuÊt, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sang TK 154 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §ång thêi, c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng bé ph©n s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc chi phÝ cho c¸c c«ng trinh, s¶n phÈm, chi tiÕt cho s¶n phÈm. C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, kÕ to¸n lËp c¸c Chøng tõ ghi sæ sè 102A vµ 102B MÉu 11 Chøng tõ ghi sæ Sè 102A Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÝch yÕu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Ph©n bæ tiÒn l­¬ng th¸ng 4/2005 622 58.375.000 627 5.634.000 642 7.280.000 334 71.289.000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (§· ký) (§· ký) MÉu 12 Chøng tõ ghi sæ Sè 102B Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÝch yÕu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ th¸ng 4/2005 622 11.031.000 627 1.070.000 642 1.400.000 338 13.501.000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (§· ký) (§· ký) Hµng th¸ng, c¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TK 622 - më chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm MÉu 13 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622 Nhãm s¶n phÈm BiÓn b¸o - M· sè 01 Quý II n¨m 2005 CT GS DiÔn gi¶i TK §¦ Tæng sè tiÒn Ghi Nî TK 622 Ghi cã TK622 SH NT pxck PXBB 102A 30/4 Thanh to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 4 334 7.850.000 4.250.000 3.825.000 102B 30/4 KPC§, BHXH, BHYT 338 1.530.000 810.000 720.000 ........... ............ ....... ........ 30/6 KÕt chuyÓn sang TK154 154 21.675.000 Céng ph¸t sinh 21.675.000 21.675.000 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (§· ký) (§· ký) C¸c chøng tõ ghi sæ cßn lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n vµo Sæ C¸i TK 622 MÉu 14 Sæ C¸i TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Quý II n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 102A 30/4 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th¸ng 4/2005 334 58.375.000 102B 30/4 TrÝch BHYT, BHXH, KPC§ th¸ng 4/2005 338 11.031.000 ............ ......... KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp quý II 154 167.846.000 Céng ph¸t sinh quý II 167.846.000 167.846.000 Ng­êi ghi sæ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng (§· ký) (§· ky) (§· ký) 3. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung §èi víi chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: L­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng ®­îc h­ëng l­¬ng thêi gian. §­îc x¸c ®Þnh dùa trªn møc l­¬ng tèi thiÓu, hÖ sè l­¬ng cÊp bËc. Ngoµi ra, nh©n viªn qu¶n lý cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n ¨n ca, phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo chøc vô cña tõng ng­êi. Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng còng ®­îc h¹ch to¸n tõ c¸c chøng tõ gèc lµ c¸c B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n l­¬ng, B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t­¬ng tù nh­ c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. KÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch BHYT, BHXH, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh vµ ghi vµo Sæ Chi tiÕt TK 627 §èi víi chi phÝ vËt liÖu c«ng cô dông cô: Khi ph¸t sinh nhu cÇu sö dông vËt liÖu, c«ng cô, dông cô nh­ dông cô b¶o hé lao ®éng, mòi khoan c¸c lo¹i... dïng cho s¶n xó©t ë ph©n x­ëng th× h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chông. ViÖc h¹ch to¸n nµy t­¬ng tù nh­ ®èi víi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tuy nhiªn do kh«ng ®Þnh møc ®­îc gi¸ trÞ sö dông cho tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ nªn khi c¸c kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627 råi cuèi th¸ng tiÕn hµnh ph©n bæ. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo B¶ng kª tæng hîp vËt t­ th¸ng 4 cña c«ng ty, kÕ to¸n ghi Sæ Chi tiÕt TK 627. §èi víi chi phÝ khÊu hao TSC§: Hµng n¨m, c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§, kÕ to¸n TSC§ tiÕn hµnh trÝch khÊu hao cho tõng m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó h¹ch to¸n vµo chi phÝ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông tÝnh khÊu hao theo Q§ 206/2003/ Q§ - BTC ngµy 12/12/2003, theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. C¸ch h¹ch to¸n hîp nh­ sau: C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§, kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ, trªn Chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 627: 81.324.000 Cã TK 2141: 81.324.000 - §èi víi chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Nh­ chi phÝ ®iÖn, ®iÖn tho¹i, n­íc, söa ch÷a TSC§ thuª ngoµi lµm. Khi ph¸t sinh chi phÝ nµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo giÊy b¸o nî, phiÕu chi tiÒn mÆt... ®Ó h¹ch to¸n vµ ghi sæ chi tiÕt TK 627 - §èi víi chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ trªn ra cßn l¹i ®Òu ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn, th­êng lµ chi phÝ tiÕp kh¸ch, chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ c«ng t¸c phÝ, chi phÝ ph¸t sinh cã thÓ tËp hîp kh«ng ph¶i t¹i c¸c bé phËn s¶n xuÊt. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ phiÕu chi tiÒn mÆt, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n ... kÕ to¸n lªn b¶ng kª chøng tõ vµ cuèi th¸ng lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vao c¸c chøng tõ ghi sæ vÒ thu, chi tiÒn mÆt, tiÒn göi...kÕ to¸n lËp b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung sau ®ã kÕ to¸n tËp hîp sè liÖu tæng céng tõ B¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c¸c th¸ng ®Ó lÊy sè tæng céng quý. VÝ dô, trong quý II chi phÝ s¶n xuÊt chung tËp hîp ®­îc lµ 150.253.000 (®ång) Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ cho tõng m· s¶n phÈm theo hÖ sè ph©n bæ. Tiªu chuÈn ph©n bæ c«ng ty sö dông lµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cô thÓ: HÖ sè Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung quý II ®­îc ph©n bæ theo hÖ sè sau: 150.253.000 H = = 0,89 167.846.000 Chi phÝ s¶n xuÊt HÖ sè Chi phÝ nh©n c«ng chung ph©n bæ cho = ph©n * trùc tiÕp ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm bæ tõng s¶n phÈm MÉu 15 B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung Quý II - N¨m 2005 §VT: ®ång STT DiÔn gi¶i Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung 1. Nhãm s¶n phÈm biÓn b¸o 21.675.000 19.290.000 2. TÊm ãng c¸c lo¹i 44.723.000 40.675.000 3. G­¬ng giao th«ng 43.500.000 38.715.000 4. ThiÕt bÞ nÊu nhùa 19.708.000 17.540.000 5. M¸y phun s¬n 38.240.000 34.033.000 Céng 167.846.000 150.253.000 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 Ng­êi lËp (§· ký) 4. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho ph©n x­ëng vµ toµn c«ng ty C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó ®¸nh gi¸ hµng tån kho nªn toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cuèi kú ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang vµ ®­îc chi tiÕt theo tõng nhãm s¶n phÈm ®­îc m·. VÝ dô ®èi víi nhãm s¶n phÈm BiÓn b¸o, c¨n cø vµo B¶ng kª tæng hîp vËt t­, B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 154: 01: 184.449.000 Cã TK 621: 143.484.000 Cã TK 622: 21.675.000 Cã TK 627: 19.290.000 5. §¸nh gÝa s¶n phÈm dë dang cuèi kú §Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th«ng th­êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp, c¸c thiÕt bÞ phôc vô giao th«ng víi sè l­îng nhiÒu, thêi gian s¶n xuÊt kÐo dµi nªn c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ theo ®¬n ®Æt hµng, theo hîp ®ång. V× vËy, tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng ch­a hoµn thµnh còng chÝnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cña ®¬n ®Æt hµng ®ã. VÝ dô ®èi víi nhãm s¶n phÈm biÓn b¸o, cuèi th¸ng 3 n¨m 2005 kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh tËp hîp ®­îc tõ c¸c b¶ng kª tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng va b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xu©t chung ®­îc : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tËp hîp ®­îc lµ: 237.445.000 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tËp hîp ®­îc lµ: 43.620.000 Chi phÝ s¶n xu©t chung tËp hîp ®­îc lµ: 27.652.000 Nh­ vËy, chi phÝ s¶n phÈm dë dang cuèi quý I cña nhãm s¶n phÈm biÓn b¸o lµ: 237.445.000 + 43.620.000 + 27.652.000 = 308.717.000 6. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II a) X¸c ®Þnh gi¸ thµnh Trªn c¬ së sè liÖu tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ theo hîp ®ång giao kho¸n xuèng tõng ph©n x­ëng, kÕ to¸n theo dâi tõng ph©n x­ëng lªn b¶ng kª tæng hîp quyÕt to¸n cho hîp ®ång, sau ®ã ®Õn kú h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp lªn b¶ng kª thanh to¸n s¶n phÈm cña tõng ph©n x­ëng, ®ång thêi lªn chøng tõ ghi sæ, tiÕp theo c¨n cø vµo phiÕu chi, phiÕu cÊp vËt t­, b¶ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, kÕ to¸n h¹ch to¸n bæ sung vµo 3 kho¶n môc chi phÝ lµ chi phÝ lµ NVL trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. Sau ®ã tÝnh gÝa thµnh trªn sæ tÝnh gÝa thµnh. Thùc tÕ, C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh lËp thÎ tÝnh gÝa thµnh, mµ chØ lËp nªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh s¶n phÈm hoµn thµnh cña toµn C«ng ty cho 1 n¨m. ChÝnh v× vËy khi tÝnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña 1 s¶n phÈm rÊt khã, v× kÕ to¸n h¹ch to¸n chung nh÷ng phÇn trÝch ®ãng BHXH, BHYT, KPC§ vµ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ khÊu hao TSC§ cho 1 nhãm s¶n phÈm ®­îc giao kho¸n s¶n phÈm hoµn thµnh trong c¶ n¨m, x¸c ®Þnh ®­îc sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh tÝnh theo ®¬n vÞ tÝnh kh«ng ®ång bé. §iÒu nµy lµ khã, v× chi phÝ tËp hîp tõ ph©n x­ëng s¶n xuÊt theo hîp ®ång cña tõng chi tiÕt s¶n phÈm, cã nh÷ng hîp ®ång s¶n xuÊt 500 cét biÓn b¸o vµ 350 biÓn trßn cña 1 ph©n x­ëng söa ch÷a vµ ®­îc coi lµ thµnh phÈm nhËp kho, nh­ng hîp ®ång cña ph©n b­íc thø 2 d¸n giÊy vµ c¾t ch÷ chØ hoµn thiÖn 350 biÓn trßn (s¶n phÈm hoµn thiÖn ph¶i gåm biÓn trßn, cét), nh­ng chi phÝ ®Òu ®­îc tËp hîp chung cho 1 h¹ng môc s¶n phÈm lµ biÓn b¸o c¸c lo¹i. Do ®ã, ®Ó minh ho¹ cho viÖc tÝnh gÝa thµnh chØ cã thÓ t×m s¶n phÈm ®­îc tÝnh ®¬n chiÕc nh­ thiÕt bÞ nÊu nhùa, m¸y phun s¬n, ... b) Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n c«ng ty sö dông TK 154, më chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm. Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo bªn Nî TK 154 vµ lËp chøng tõ ghi sæ. MÉu 15 Chøng tõ ghi sæ Sè: 138 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 (§¬n vÞ tÝnh: ®ång) TrÝch yÕu TK§¦ Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 154 846.671.000 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT 621 530.572.000 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT 622 167.846.000 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC 627 150.253.000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (§· ký) (§· ký) Khi s¶n phÈm hoµn thµnh, kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt gi¸ thµnh kú tr­íc vµ c¸c B¶ng tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c c«ng thøc trong Excel ®Ó lËp sæ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng tr×nh hoµn thµnh Cô thÓ, ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm m¸y phun s¬n trong kú kÕ to¸n còng h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ t­¬ng tù nh­ ®èi víi nhãm s¶n phÈm biÓn b¸o. Sau ®©y lµ sè liÖu minh ho¹ cho s¶n phÈm M¸y phun s¬n ®­îc trÝch tõ Sæ tÝnh gi¸ thµnh . MÉu 17 Sæ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : Tªn SP: M¸y phun S¬n M· SP: 06 Sè l­îng: 3 chiÕc (§¬n vÞ tÝnh: ®ång) DiÔn gi¶i Chi phÝ NVLTT Chi phÝ NCTT Chi phÝ SXC Tæng gÝa thanh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1. Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú 46.136.000 11.604.000 6.962.000 64.702.000 2. Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú 82.490.000 38.240.000 34.033.000 154.763.000 3. Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú 0 0 0 Céng gi¸ thµnh SP 128.626.000 49.844.000 40.992.000 219.465.000 73.155.000 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (§· ký) (§· ký) Sau khi tËp hîp chi phÝ sang TK 154, kÕ to¸n chi phÝ - gi¸ thµnh tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕt chuyÓn sang TK 632 gi¸ vèn hµng b¸n vµ ®­îc kÕ to¸n ghi vµo Sæ C¸i TK 154 theo ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 154: 06: 73.155.000 Cã TK 632: 06: 73.155.000 PhÇn III. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé Ii I. ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty. Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ míi - nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thùc sù ®· mang l¹i sù sèng cho c¸c doanh nghiÖp. Trªn th­¬ng tr­êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng, tØnh t¸o vµ nh¹y bÐn ®Ó giµnh lÊy chç ®øng v÷ng vµng cho m×nh. §Ó thµnh c«ng c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh­ thÕ nµo?Vµ s¶n xuÊt cho ai? Cïng víi ®æi míi cña nÒn kinh tÕ, viÖc h¹ch to¸n c«ng tr×nh kÕ to¸n nãi chung vµ vËn dông vµo c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp nãi riªng còng ®­îc ®æi míi vµ hoµn thiÖn. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ë c«ng ty, em nhËn thÊy: Víi bÒ dµy kinh nghiÖm, nªn C«ng ty ®· nhanh chãng n¾m b¾t ®­îc sù biÕn ®æi cña nÒn kinh, lu«n vËn ®éng theo kÞp guång m¸y nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc gän nhÑ, hîp lý, mäi c«ng viÖc ®Òu ®­îc ph©n c«ng mét c¸ch râ rµng, c¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô cña m×nh, ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña C«ng ty. VÒ bé m¸y kÕ to¸n th× phßng kÕ to¸n C«ng ty víi ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ nhiÖt t×nh, lµm viÖc nghiªm tóc, lu«n cung cÊp th«ng tin tµi chÝnh kÞp thêi, chÝnh x¸c cho ban gi¸m ®èc ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt cã c¸c nh©n viªn lu«n gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, Phßng tµi chÝnh lu«n cã sù phèi hîp víi phßng kÕ ho¹ch ®Ó cung cÊp th«ng tin cho phßng kÕ ho¹ch lËp kÕ ho¹ch lu«n s¸t víi thùc tÕ. Nhê vËy mµ trong nhiÒu n¨m qua c«ng ty lu«n cã viÖc lµm cho c«ng nh©n, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc t¨ng lªn râ rÖt. Vµ ®iÒu nµy ph¶i kÓ ®Õn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ, d­íi gi¸c ®é cña mét sinh viªn thùc tËp, em xin m¹nh d¹n ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt vÒ ­u ®iÓm vµ nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty nh­ sau: ¦u ®iÓm: VÒ bé m¸y qu¶n lý: C«ng ty tæ chøc gän nhÑ, hîp lý, mäi c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng mét c¸ch râ rµng, c¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô cña m×nh, ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña C«ng ty lµ cung cÊp kÞp thêi th«ng tin cÇn thiÕt cho l·nh ®¹o C«ng ty.C«ng ty qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶, ®ång thêi c«ng ty còng lu«n ®«n ®èc nh¾c nhë, khuyÕn khÝch vµ ®éng viªn nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: phßng kÕ to¸n chi nh¸nh còng ®­îc bè trÝ mét c¸ch gän nhÑ, mét kÕ to¸n kiªm nhiÖm nhiÒu viÖc, nh­ng vÉn ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng th«ng tin theo yªu cÇu cña qu¶n lý doanh nghiÖp. M« h×nh tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ c¬ b¶n tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c thèng nhÊt, phï hîp víi doanh nghiÖp cã quy m« lo¹i võa, nh­ng nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho lµ kª khai th­êng xuyªn ®­îc thèng nhÊt trong c¸c kú, niªn ®é kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ tãan ¸p dông lµ Chøng tõ ghi sæ, thuËn lîi cho viÖc øng dông phÇn mÒm tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n mang l¹i lîi Ých nhanh trãng cung cÊp th«ng tin vµ tiÕt kiªm ®­îc lao ®éng kÕ to¸n. Mét trong nh÷ng ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty lµ viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ lµ tõng ®¬n ®Æt hµng, tõng c«ng tr×nh. Sù phï hîp gi÷a ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gÝa thµnh lµ c¬ së gióp cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc ®¬n gi¶n mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cao Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty C¬ khÝ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II cßn tån t¹i mét sè v­íng m¾c mµ theo em nÕu kh¾c phôc ®­îc sÏ gióp ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Nh­îc ®iÓm VÒ hÖ thèng sæ Nh×n chung, hÖ thèng sæ hiÖn c«ng ty ®ang sö dông ®· ®¸p øng ®­îc vÒ c¬ b¶n nh÷ng yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Tuy nhiªn, ë c«ng ty kh«ng cã b¶ng ph©n bæ vËt t­ mµ chØ cã b¶ng kª tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng. B¶ng kª tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng cña c«ng ty cã néi dung gÇn gièng víi b¶ng ph©n bæ vËt liÖu nh­ng nã kh«ng thÓ hiÖn ®­îc néi dung kinh tÕ cña b¶ng ph©n bæ vËt liÖu. V× b¶ng kª tæng hîp nh÷ng sè liÖu ®ã chØ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ vÒ vËt t­ ph¸t sinh trong kú ë C«ng ty mµ kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc qu¸ tr×nh ph©n bæ vËt t­ cho c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ cã liªn quan trong tr­êng hîp vËt t­ ®ã xuÊt sö dông cho nhiÒu ®èi t­îng vµ kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng. VÒ c«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu T¹i c«ng ty, h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông hiÖn nay lµ h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ. Nh­ng kÕ to¸n chØ l©p chøng tõ ghi sæ vµo cuèi th¸ng nªn c«ng viÖc bÞ dån vµo cu«i th¸ng vµ cuèi quý. VÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp mµ c«ng ty ®ang sö dông lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty. Tuy nhiªn do c«ng ty dùa trªn ®Þnh møc cña tõng chi tiÕt, s¶n phÈm ®Ó cÊp vËt liÖu hoÆc cÊp tiÒn cho c¸c ph©n x­ëng, c¸c ph©n x­ëng sau khi hoµn thµnh chi tiÕt, s¶n phÈm ®ã sÏ chuyÓn toµn bé chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n nh­ng ®ã lµ sè liÖu tæng hîp. KÕ to¸n c«ng ty dùa trªn ®Þnh møc phÝ ®Ó ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng kho¶n môc chi phÝ. §iÒu nµy ®· lµm gi¶m tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c kho¶n môc chi phÝ. V× cã nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty cã thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng s¶n phÈm nh­ng do kÕ to¸n ë c¸c ph©n x­ëng kh«ng tËp hîp ®Ó ®­a lªn. Ngoµi ra, t¹i c¸c ph©n x­ëng ch­a thÊy h¹ch to¸n phÕ liÖu thu håi. §iÒu nµy thÓ hiÖn viÖc qu¶n lý ch­a chÆt chÏ c¸c phÕ liÖu cã thÓ thu håi ë c«ng ty. C«ng t¸c nµy nÕu lµm tèt sÏ cho phÐp c«ng ty gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµ c¬ së ®Ó c«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng lîi nhuËn. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ ph©n x­ëng, sau ®ã trong mét quý kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lªn sæ gi¸ thµnh theo chñng lo¹i s¶n phÈm. T¹i c«ng ty, kÕ to¸n ®· tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: tËp hîp lªn c¸c b¶ng kª tæng hîp thanh quyÕt to¸n theo tõng hîp ®ång giao kho¸n, c¨n cø ®ã lËp lªn c¸c chøng tõ ghi sæ, tõ chøng tõ ghi sæ vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ®­îc ghi chi tiÕt vµo tõng Sæ C¸i TK 621, TK 622, TK 627, TK 632, TK 641, TK 642... Cuèi cïng lªn sæ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo s¶n phÈm lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gÝa thµnh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ. Sæ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng ty ®­îc h¹ch to¸n tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt chñng lo¹i s¶n phÈm ®ã, kh«ng chi tiÕt thµnh c¸c s¶n phÈm cô thÓ. VÝ dô: Nh­ s¶n phÈm BiÓn b¸o h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho c¶ biÓn trßn, biÓn tam gi¸c, cét biÓn b¸o, ®¬n vÞ kh«ng tÝnh ®ång bé nªn kh«ng thÓ lÊy tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm chia cho sè l­îng s¶n xuÊt trong tõng lo¹i s¶n phÈm riªng biÖt. ChÝnh v× vËy viÖc theo dâi, ®¸nh gi¸ gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ty ch­a thÓ hiÖn ®­îc vai trß cña m×nh trong ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ii. mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé ii 1. Sù cÇn thiÕt hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty nhËn thÊy gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn, c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n còng ®­îc vËn hµnh ph¸t triÓn song song cïng víi phÇn hµnh qu¶n lý kinh tÕ kh¸c ®Ó ngµy mét ®¸p øng nhu cÇu ®ßi hái vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n gi¸ vèn hµng b¸n, chØ tiªu gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm ®­îc dïng trong kÕ to¸n qu¶n trÞ x¸c ®Þnh ®iÓm hoµ vèn, ph©n tÝch møc ®é ¶nh h­ëng tõng kho¶n chi phÝ tíi quy luËt gi¸ c¶, gãp phÇn ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cho nhµ qu¶n trÞ. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× nã liªn quan tíi viÖc ®Þnh gÝa b¸n vµ thu lîi nhuËn kinh doanh trªn tõng ®¬n vÞ cña mçi lo¹i s¶n phÈm. Do vËy h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng cô cña qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp. T¹i C«ng ty gi¸ b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ ®­îc ®Þnh gi¸ t¹i phßng KÕ ho¹ch mµ kh«ng ®­îc x©y dùng trªn gÝa thµnh c«ng x­ëng vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ hµng ho¸ ch­a ®­îc chó träng. §ång thêi t¹i C«ng ty gåm rÊt nhiÒu c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm, do ®ã cã thÓ c«ng viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt tíi tõng s¶n phÈm ®ßi hái thêi gian, liªn quan ®Õn c¶ lao ®éng kÕ to¸n, liªn quan ®Õn c¶ yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ. Víi yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ, vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty sÏ ngµy mét ®ßi hái sè liÖu chi tiÕt, ®i s©u vµo ph©n tÝch c¸c chØ tiªu, nh©n tè sè l­îng còng nh­ nh©n tè chÊt l­îng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. Nªn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty ®ßi hái hoµn thiÖn h¬n ®Ó ®¸p ®­îc nhu cÇu qu¶n lý kinh doanh. 2. §Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn. nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng, C«ng ty cÇn tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm vµ t×m ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm hiÖn t¹i. Qua nghiªn cøu, t×m hiÓu C«ng ty dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®­îc ë nhµ tr­êng cïng víi sù h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña THS. Bïi thÞ Minh H¶i vµ ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña tËp thÓ c¸n bé phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n vµ d­íi gãc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp, em xin m¹nh d¹n ®Ò ra mét sè ý kiÕn nh­ sau: *ý kiÕn 1: Víi hÖ thèng sæ c«ng ty sö dông HiÖn nay, ë c«ng ty kh«ng lËp b¶ng ph©n bæ vËt t­ mµ chØ sö dông b¶ng kª tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng cã mÉu sæ gÇn phï hîp víi b¶ng ph©n bæ vËt t­, tuy nhiªn, néi dung b¶ng kª th× ch­a ph¶n ¸nh ®­îc qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ chø nã kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc qu¸ tr×nh ph©n bæ chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh. §Ó gióp kÕ to¸n thuËn lîi trong qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng ty nªn lËp b¶ng ph©n bæ vËt t­ cã mÉu sau: MÉu sè18 Ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu c«ng cô, dông cô Th¸ng 4 n¨m 2005 (§VT: ®ång) STT Ghi cã c¸c TK §èi t­îng sö dông TK 152 TK 153 1. TK 621 317.780.000 Nhãm SP biÓn b¸o 65.850.000 TÊm ãng 32.600.000 M¸y phun s¬n 59.430.000 .................. 2. TK 627 2.155.000 5.075.000 3 TK 642 605.000 Céng 320.540.000 5.075.000 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2005 Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng (§· ký) (§· ký) Sè liÖu ®Ó ph¶n ¸nh vµo b¶ng ph©n bæ vËt t­ ®­îc tæng hîp tõ c¸c chøng tõ xuÊt kho vËt liÖu vµ c¸c b¶ng kª chi tiÕt vËt t­ xuÊt dïng. Sau ®ã, sè liÖu ë b¶ng ph©n bæ vËt t­ ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ chi tiÕt TK 621 cho tõng ®¬n ®Æt hµng, vµo b¶ng kª nhËp - xuÊt - t«ng, vµ lËp chøng tõ ghi sæ *ý kiÕn 2: VÒ h¹ch to¸n nghiÖp vô phÕ liÖu thu håi XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ë c«ng ty thÊy r»ng ë c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt phÕ liÖu thu håi hÇu nh­ kh«ng ®­îc h¹ch to¸n. §©y cã thÓ coi lµ mét thiÕu sãt trong qu¶n lý chi phÝ cña c«ng ty. Bëi lÏ, lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ChÕ t¹o chñ yÕu lµ thñ c«ng nh­ gß, hµn, rÌn... th× hiÖn t­îng cã ph¸t sinh phÕ liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. NÕu c«ng ty tËn thu ®­îc kho¶n phÕ liÖu nµy sÏ lµ mét nh©n tè lµm gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt. PhÕ liÖu cña c«ng ty t¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt chñ yÕu bao gåm: thÐp phÕ liÖu, s¾t mÈu, phoi, t«n... Kho¶n thu håi nµy sÏ lµm gi¶m chi phÝ, cô thÓ: Cuèi kú, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu thu, biªn b¶n thanh lý hoÆc phiÕu nhËp kho (®èi víi phÕ liÖu thu håi cã thÓ dïng l¹i ®­îc) ®Ó h¹ch to¸n: Nî TK 111, 331, 152: Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi Cã TK 154: Ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang *ý kiÕn 3 VÒ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm cho phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ph¶i h¹ ®­îc gi¸ thµnh. §èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh­ c«ng ty C¬ khÝ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ con ®­êng c¬ b¶n ®Ó t¨ng doanh lîi, nã còng lµ tiÒn ®Ò ®Ó h¹ gi¸ b¸n, t¨ng søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. §Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ßi hái c«ng ty ph¶i qu¶n lý, sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c nguån vËt t­, lao ®éng vµ tiÒn vèn bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn c«ng t¸c ®¸nh gÝa t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ë c«ng ty cßn yÕu, hÇu nh­ kh«ng cã. kÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty C¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng trinh cÇu ®­êng bé II, ®­îc sù quan t©m, gióp ®ì, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n ®· gióp ®ì em n¾m b¾t, th©m nhËp thùc tÕ, cñng cè vµ hoµn thiÖn kiÕn thøc lý luËn, tiÕp thu trong nhµ tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®i s©u nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ, c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty,nhÊt lµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm. Lµ mét sinh viªn khoa kÕ to¸n vÒ thùc tËp t¹i C«ng ty cã lo¹i h×nh kinh doanh hçn hîp, gi÷a kiÕn thøc häc ®­îc vµ thùc tiÔn cßn cã mét kho¶ng c¸ch song em ®· cè g¾ng t×m hiÓu, nghiªn cøu nh©n xÐt, ®¸nh gi¸ chung vµ m¹nh d¹n ®­a ra nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña C«ng ty, trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ­u nh­îc ®iÓm. Tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn, nguyÖn väng ®Ó C«ng ty tham kh¶o nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆc dï vËy, nh­ng do tr×nh ®é còng nh­ nhËn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, nªn trong b¸o c¸o thùc tËp nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, em kÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó, vµ c¸c b¹n ®Ó em cã ®iÒu kiÖn bæ sung, n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh, phôc vô tèt h¬n cho c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m ®èc, phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n cña C«ng ty C¬ khÝ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n THS. Bïi thÞ Minh H¶i ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi, ngµy 8/2/2006 Sinh viªn NguyÔn thÞ thu h»ng Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh " KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp" Chñ biªn: PGS - TS . §Æng thÞ Loan NXB Thèng kª - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n N¨m XB 2004 2. Gi¸o tr×nh " KÕ to¸n doanh nghiÖp trong kinh tÕ thÞ tr­êng" Chñ biªn: TS. NguyÔn v¨n c«ng NXB Thèng kª - §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n. 3. Thùc hµnh kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp Chñ biªn: TS Nghiªm V¨n Lîi Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª. N¨m XB 2003 4. H­íng dÉn Thùc hµnh kÕ to¸n doanh nghiÖp Chñ biªn PGS - TS. Lª thÞ Hoµ NXB Tµi ChÝnh N¨m XB 2005 5. Gi¸o tr×nh " KÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt" Chñ biªn: PGS. Ph¹m thÞ G¸i NXB Thèng kª - Häc viÖn Tµi chÝnh. 6. Gi¸o tr×nh " Thèng kª doanh nghiÖp" Chñ biªn: GS - TS . NguyÔn C«ng Nhù NXB Thèng kª - §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n N¨m XB 2003 7. C¸c sæ s¸ch, tµi liÖu kÕ to¸n , B¸o c¸o tµi chÝnh, B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty C¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé II trong n¨m 2003, 2004, 2005.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT151.doc
Tài liệu liên quan