Đề tài Kế toán nguyên liệu vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng

Lời nói đầu Trước sự phát triển của nền kinh tế và của xã hội ,các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp sản xuất nói riêng muốn tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi các doanh nghiệp đó phải đề ra cho mình phương án sản xuất kinh doanh đạt hiêụ quả kinh tế nhất : Đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với sản xuất ,đạt chỉ tiêu cao về chất lượng sản phẩm, giá thành hạ, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cải thiện đời sông của người lao động ,doanh nghiệp có lợi nhuận tích luỹ ngày càng cao, mở rộng quy mô sản xuất . Để thực hiện tốt điều đó, có thể nói đối với doanh nghiệp sản xuất cần phải tiến hành đồng bộ biện pháp quản lý mọi yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh bắt đầu khâu thu mua đầu vào (nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ)đến khi tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mỗi giai đoạn của quá trình sản xuất đều thể hiện tầm quan trong của mình và có tác động tích cực đến các giai đoạn khác của quá trình sản xuất đó. Nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ là nhân tố không thể thiếu được trong sản xuất, chi phí cho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ thường chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất, trong giá thành công nghiệp. Chính vì vậy sự biến động của nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự biến động của giá thành.Từ đó sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp : chất lượng, sản phẩm , doanh thu, lợi nhuận. Như vậy vấn đề đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất đó là không thể thiếu được công tác hạch toán kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ.Việc làm này có tác dụng to lớn trong công tác quản lý kinh tế, giúp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh đảm bảo cung cấp nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ kịp thời, đồng bộ cho qua trình sản xuất, kiểm tra và giám sát chính xác, chặt chẽ việc chấp hành các định mức dự trữ, tiêu hao nguyên liệu vật liệu, từ đó ngăn chặn hiện tượng lãng phí nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ trong sản xất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhờ đó góp phần giảm bớt chi phí, hạ thấp giá thành, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sau một thời gian tìm hiểu thực trạng sản xuất tại công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng, nhận thấy được tầm quan trọng của nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ đối với qua trình sản xuất kinh doanh, sự cần thiết phải quản lý nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ. Cùng với sự nhiệt tình giúp đỡ của cô giáo Lê Thị Bích Nga và các cán bộ phòng kế toán tài chính của công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài :''Kế toán nguyên liệu vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng''. Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế và cũng là bước đầu nghiên cứu nên trong báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, em mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến và sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và của bạn bè. Bản báo cáo gồm ba chương: - Chương I-Lí luận chung về kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại các Doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện hiện nay. - Chương II-Thực trạng kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Thương Mại Bạch Đằng - Chương III-Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Thương Mại Bạch Đằng.

doc100 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 869 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán nguyên liệu vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÝ, ghi râ hä tªn) hä tªn) hä tªn) hä tªn) B¶ng sè 07 Thñ tôc xuÊt kho: Môc ®Ých chñ yÕu xuÊt dïng NLVL, CCDC t¹i c«ng ty lµ nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng cho c«ng t¸c qu¶n lý t¹i c«ng ty, phôc vô cho qu¸ tr×nh b¸n hµng, cho gia c«ng chÕ biÕn. Sau khi cã kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt vµ c¨n cø vµo yªu cÇu vËt t­ cña c¸c ph©n x­ëng, hµng th¸ng phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt sÏ lËp kÕ ho¹ch ,®Þnh møc s¶n xuÊt vËt t­ trong th¸ng ®Ó c¨n cø vµo ®ã kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho cho ng­êi lÜnh vËt t­ xuèng kho lÜnh. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ ®Ó ®¶m b¶o sù linh ho¹t trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tr¸nh t×nh tr¹ng mÊt thêi gian ph¶i qua nhiÒu kh©u kh«ng ®¸p øng kÞp thêi NLVL, CCDC phôc vô cho s¶n xuÊt. Tõ ®ã sÏ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng, ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Hµng ngµy, ph©n x­ëng lªn kÕ ho¹ch lÜnh vËt t­ ®­îc sù xÐt duyÖt cña phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Sau ®ã c¨n cø vµo kÕ ho¹ch lÜnh vËt t­ kÕ to¸n sÏ viÕt phiÕu xuÊt kho vµ ng­êi lÜnh vËt t­ xuèng kho lÜnh vËt t­. Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vµ thùc lÜnh ghi sè l­îng vËt t­ thùc lÜnh vµo thÎ kho. PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1-Phßng kÕ to¸n Liªn 2-Thñ kho sö dông ®Ó ghi vµo thÎ kho vµ ®Þnh kú sÏ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n phiÕu xuÊt kho ®ã. Liªn3-Giao cho ng­êi lÜnh vËt t­. Khi viÕt phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n chØ ghi vµo cét sæ l­¬ng, cßn cét ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn sÏ ®­îc kÕ to¸n ghi vµo cuèi th¸ng trªn c¬ së b¶ng ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i NLVL, CCDC (v× ®¸nh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n NLVL,CCDC tån ®Çu kú vµ NLVL, CCDC nhËp trong kú) Trong tr­êng hîp xuÊt b¸n: C¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n vËt t­ kÕ to¸n sÏ viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng-mÉu GTGT32-01. Nh­ vËy c¸c chøng tõ nhËp-xuÊt NLVL, CCDC sÏ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n vµo sæ tæng hîp vµ thñ kho vµo thÎ kho. §¬n vÞ….. PhiÕu lÜnh vËt t­ MÉu sè 06 VT Sè…. Ngµy 15 th¸ng 06 n¨m2003 §Þnh kho¶n Nî TK Cã TK Tªn ®¬n vÞ lÜnh :Ph©n x­ëng ®å ch¬i. Lý do lÜnh:s¶n xuÊt LÜnh t¹i kho:Bµ Ninh Danh ®iÓm vËt t­ Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch ph©m chÊt vËt t­(s¶n phÈm ,hµng ho¸) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Ghi chó Thùc lÜnh Thùc ph¸t Xylen Kg 160 3412,5 546.000 P4,6 Kg 48 35.970 1.726.560 P1 Kg 32 13.320 746.240 Céng 3.018.800 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷) :Ba triÖu kh«ng tr¨m m­êi t¸m ngh×n t¸m tr¨m ®ång ch½n. Phô tr¸ch Thñ kho Ng­êi nhËn Phô tr¸ch ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng cung tiªu (KÝ,ghi râ (KÝ,ghi râ (KÝ,ghi râ (kÝ,ghi râ hä tªn) (KÝ ghi râ hä tªn) hä tªn) hä tªn) hä tªn) B¶ng sè 08 §¬n vÞ….. PhiÕu lÜnh vËt t­ MÉu sè 06VT Sè…. Ngµy 19 th¸ng 06 n¨m2003 §Þnh kho¶n Nî TK Cã TK Tªn ®¬n vÞ lÜnh :Ph©n x­ëng ®å ch¬i. Lý do lÜnh:s¶n xuÊt LÜnh t¹i kho:Bµ Ninh Danh ®iÓm vËt t­ Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch ph©m chÊt vËt t­(s¶n phÈm ,hµng ho¸) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Ghi chó Thùc lÜnh Thùc ph¸t Nhùa tæng hîp Kg 220 13401 2.948.220 Céng 2.948.220 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷) :Hai triÖu chÝn tr¨m bèn m­¬i t¸m ngh×n hai tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n. Phô tr¸ch Thñ kho Ng­êi nhËn Phô tr¸ch ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng cung tiªu (KÝ,ghi râ (KÝ,ghi râ (KÝ,ghi râ (kÝ,ghi râ hä tªn) (KÝ ghi râ hä tªn) hä tªn) hä tªn) hä tªn) B¶ng sè 09 §¬n vÞ….. PhiÕu lÜnh vËt t­ MÉu sè 06VT Sè…. Ngµy 29 th¸ng 06 n¨m2003 §Þnh kho¶n Nî TK Cã TK Tªn ®¬n vÞ lÜnh :Phßng hµnh chÝnh Lý do lÜnh:QLDN LÜnh t¹i kho:¤ng T©m Danh ®iÓm vËt t­ Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch ph©m chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Ghi chó Thùc lÜnh Thùc ph¸t B¨n dÝnh giÊy Cuén 01 2681 2681 Qu¹t th«ng giã ChiÕc 03 600.000 1800.000 Céng 1802681 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷) :Mét triÖu t¸m tr¨m linh hai ngh×n t¸m m­¬i mèt ®ång ch½n. Phô tr¸ch Thñ kho Ng­êi nhËn Phô tr¸ch ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng cung tiªu (KÝ,ghi râ (KÝ,ghi râ (KÝ,ghi râ (kÝ,ghi râ hä tªn) (KÝ ghi râ hä tªn) hä tªn) hä tªn) hä tªn) B¶ng sè 10 §¬n vÞ: PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 02VT §Þa chØ : Ngµy 15 th¸ng 06 n¨m 2003 Sè 06 Q§sè1411 Nî TK621 TC/Q§/C§KT Cã TK152 Ngµy 1/11/95 Cña bé TC Hä tªn ng­êi nhËn hµng:¤ng C­êng Lý do xuÊt kho: S¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: Bµ Ninh STT Tªn nh¨n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Xylen Kg 160 3412,5 546.000 2 P4,6 Kg 48 35.970 1.726.560 3 P1 Kg 32 23.320 746.420 Céng 3.018.800 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷):Ba triÖu kh«ng tr¨m m­êi t¸m ngh×n t¸m tr¨m ®ång ch½n. XuÊt ngµy 15 th¸ng 06 n¨m 2003 Phô tr¸ch Thñ kho Ng­êi nhËn KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ cung tiªu (KÝ,ghi râ (KÝ,ghi râ (KÝ,ghi râ (kÝ,ghi râ hä tªn) (KÝ, ®ãng dÊu) hä tªn) hä tªn) hä tªn) B¶ng sè 11 §¬n vÞ: PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 02VT §Þa chØ : Ngµy 19 th¸ng 06 n¨m 2003 Sè 06 Q§sè1411 Nî TK621 TC/Q§/C§KT Cã TK152 Ngµy 1/11/95 Cña bé TC Hä tªn ng­êi nhËn hµng:¤ng §oµn Lý do xuÊt kho: S¶n xuÊt XuÊt t¹i kho:Bµ Ninh STT Tªn nh¨n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Nhùa tæng hîp Kg 220 13401 2.948.220 Céng 2.948.220 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): Hai triÖu chÝn tr¨m bèn m­¬i t¸m ngh×n hai tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n. XuÊt ngµy 19 th¸ng 06 n¨m 2003 B¶ng sè 12 §¬n vÞ: PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 02VT §Þa chØ : Ngµy 29 th¸ng 06 n¨m 2003 Sè 06 Q§sè1411 Nî TK621 TC/Q§/C§KT Cã TK152 Ngµy 1/11/95 Cña bé TC Hä tªn ng­êi nhËn hµng:¤ng §oµn Lý do xuÊt kho: S¶n xuÊt XuÊt t¹i kho:Bµ Ninh STT Tªn nh¨n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 B¨ng dÝnh giÊy Cuén 01 2681 2681 2 Qu¹t th«ng giã ChiÕc 03 600.000 1800000 Céng 1.802.681 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): Mét triÖu t¸m tr¨m linh hai ngh×n s¸u tr¨m t¸m m­¬i mèt ®ång ch½n. XuÊt ngµy 29 th¸ng 06 n¨m 2003 Phô tr¸ch Thñ kho Ng­êi nhËn KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ cung tiªu (KÝ,ghi râ (KÝ,ghi râ (KÝ,ghi râ (kÝ,ghi râ hä tªn) (KÝ, ®ãng dÊu) hä tªn) hä tªn) hä tªn) B¶ng sè 13 HiÖn nay, t¹i c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt NLVL,CCDC lµ ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: T¹i kho: Hµng ngµy, khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp-xuÊt NLVL, CCDC. Thñ kho sÏ ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vÒ mÆt sè l­îng trªn thÎ kho (mçi thÎ kho ®­îc më cho 1 lo¹i NLVL,CCDC ).Cuèi ngµy thñ kho tiÕn hµnh tæng céng sè nhËp xuÊt vµ tÝnh ra sè tån vÒ mÆt l­îng trªn thÎ kho. §Õn cuèi th¸ng thñ kho sÏ tæng hîp nhËp xuÊt tån ®Ó ®èi chiÕu víi kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n: §Þnh kú (3-5ngµy), sau khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ do thñ kho chuyÓn lªn kÕ to¸n sÏ l­u l¹i chøng tõ ®ã. §Õn cuèi th¸ng, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ cho tõng lo¹i NLVL, CCDC vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt tÝnh ra sè tån cho tõng lo¹i NLVL,CCDC trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Råi ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ mÆt sè l­¬ng. Sè tån cuèi th¸ng nµy sÏ chuyÓn sang sè tån ®Çu cña th¸ng sau. Sè tån kho trªn thÎ kho vµ trªn sæ tæng hîp vµo thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n (mét quý ) lµ con sè lµm c¬ së ®Ó ®èi chiÕu víi kÕt qu¶ kiÓm kª t¹i kho ,®ã lµ c«ng viÖc ®­îc c«ng ty chó träng nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè l­îng ,chÊt l­îng ,gi¸ trÞ tõng lo¹i NLVL,CCDC hiÖn cã. §ång thêi kiÓm tra t×nh h×nh b¶o qu¶n NLVL,CCDC –ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi c¸c t×nh tr¹ng hao hôt ,h­ háng ,mÊt m¸t…..tõ ®ã cao vµ ®­a vµo nÒ nÕp c«ng t¸c qu¶n lý –h¹ch to¸n vËt liÖu cña c«ng ty .C«ng t¸c kiÓm kª vËt t­ ®­îc tiÕn hµnh vµo thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n vµ ®­îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¶ hai mÆt :sè l­îng vµ chÊt l­îng cña tõng lo¹i NLVL,CCDC trong kho. KÕt qu¶ kiÓm kª ®­îc ph¶n ¸nh trªn biªn b¶n kiÓm kª tån kho NLVL,CCDC trong ®ã ghi râ hä tªn vËt t­ ,sè l­îng tån trªn sæ s¸ch (thÎ kho, sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ), sè l­îng tån kho thùc tÕ vµ sè chªnh lÖch (nÕu cã), c¨n cø vµo biªn b¶n, héi ®ång kiÓm kª ®­a ra quyÕt ®Þnh xö lý . Trªn thùc tÕ, t¹i C«ng ty sè chªnh lÖch gi÷a sæ s¸ch vµ thùc tÕ lµ kh«ng ®¸ng kÓ . Hao hôt n»m trong ®Þnh møc vµ sè chªnh lÖch NLVL, CCDC nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ch­a tr¶ ®Þnh møc. Trong t×nh h×nh gi¸ c¶ thÞ tr­êng hiÖn nay, hÇu hÕt gÝa c¶ c¸c lo¹i NLVL, CCDC lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh . V× vËy, viÖc ®¸nh gi¸ l¹i vËt liÖu lµ Ýt ph¶i lµm. HiÖn nay t¹i C«ng ty vÉn ch­a tiÕn hµnh lËp dù phßng gi¶m gi¸ vËt liÖu tån kho. S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NLVL, CCDC t¹i c«ng ty. Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ThÎ kho Chøng tõ xuÊt B¶ng kª xuÊt S¬ ®å 13 Minh ho¹ -ThÎ kho -Sæ b¶ng kª nhËp ,b¶ng kª xuÊt ,®èi chiÕu lu©n chuyÓn §¬n vÞ: ThÎ kho MÉu sè 06-VT(Q§ sè1411) Tªn kho:Bµ Ninh Ngµy lËp thÎ:1/06/2003 TC/Q§/C§KT ngµy1/11/95 Tê sè : Cña bé TC Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­: Nhùa tæng hîp §¬n vÞ tÝnh: Kg M· sè: TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp chøng tõ Sè l­îng KÝ x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån 1/06 ChuyÓn tån 220 12 27/06 «ng Hïng nhËp nhùa 1100 3300 325 29/06 XuÊt nhùa cho ph©n x­ëng 220 30800 Céng sè ph¸t sinh 1100 220 Tån cuèi th¸ng 06 3080 B¶ng sè 14 §¬n vÞ: ThÎ kho MÉu sè 06-VT(Q§ sè1411) Tªn kho:Bµ Ninh Ngµy lËp thÎ:1/06/2003 TC/Q§/C§KT ngµy1/11/95 Tê sè Cña bé TC Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­: Tói nil«ng §¬n vÞ tÝnh: Kg M· sè: TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp chøng tõ Sè l­îng KÝ x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån 1/06 ChuyÓn tån ¤ng Minh Hïng 35 05 10/06 NhËp tói nil«ng 35 70 09 15/06 XuÊt tói nil«ng cho ph©n x­ëng ®å ch¬i 35 35 Céng sè ph¸t sinh 35 35 Tån cuèi th¸ng 06 35 B¶ng sè 15 §¬n vÞ: ThÎ kho MÉu sè 06-VT(Q§ sè1411) Tªn kho:Bµ Ninh Ngµy lËp thÎ:1/06/2003 TC/Q§/C§KT ngµy1/11/95 Tê sè …. Cña bé TC Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­: B¨ng dÝnh giÊy §¬n vÞ tÝnh: Kg M· sè: TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp chøng tõ Sè l­îng KÝ x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån 1/06 ChuyÓn tån 07 03 28/06 ¤ng §oµn nhËp b¨ng dÝnh giÊy 04 11 12 29/06 XuÊt b¨ng dÝnh giÊy cho phßng HC 01 10 Céng sè ph¸t sinh 04 01 Tån cuèi th¸ng 06 10 B¶ng sè 16 B¶ng kª nhËp NLVL Ghi nî TK152 Th¸ng 06 n¨m 2003 PhiÕu NK Ngµy th¸ng nhËp kho DiÔn gi¶i Nî TK152 Ghi cã c¸c TK C¸c TK kh¸c TK111 TK112 … TK331 Sè hiÖu Sè tiÒn 01 06/06 ¤ng §oµn nhËp vËt t­ 265.000 265.000 02 10/06 ¤ng Hïng nhËp nil«ng cña TamLong 1.515.580 1.515.580 03 13/06 NhËp vËt t­ cña c«ng ty ho¸ chÊt 1.268.300 1.268.300 04 14/06 ¤ng LuËn nhËp vËt t­ 29.571.600 29.571.600 05 19/06 ¤ng §oµn nhËp vËt t­ 990.000 990.000 16 27/06 NhËp Nhùa cña C«ng ty T©n viÔn §«ng 17.371.200 17.371.200 …. 25 28/06 ¤ng Thµnh nhËp vËt t­ 36.000 36.000 26 29/06 ¤ng C­¬ng nhËp vËt t­ 2.888.660 2.888.660 Céng th¸ng 06 67.965.970 27.669.660 40.296.247 B¶ng sè 17 B¶ng kª nhËp CCDC Ghi nî TK153 Th¸ng 06 n¨m 2003 PhiÕu NK Ngµy th¸ng nhËp kho DiÔn gi¶i Nî TK153 Ghi cã c¸c TK C¸c TK kh¸c TK111 TK112 … TK331 Sè hiÖu Sè tiÒn 01 03/06 ¤ng Thµnh nhËp m¸y dËp ghim 54.544 54.544 02 05/06 ¤ng §oµn nhËp CCDC 30.799.740 30.799.740 03 10/06 NhËp qu¹t th«ng giã cña Nhµ m¸y §iÖn c¬ TN 1.800.000 1.800.000 04 15/06 ¤ng Th¸nh nhËp ghÕ nhùa 540.000 540.000 …. …. 27 28/06 NhËp b¨ng dÝnh giÊy VPP H«ng Hµ 12.000 12.000 28/06 NhËp m¸y dËp ghim VPP Hång Hµ 72.000 72.000 Céng th¸ng 06 51.920.123 46.751.000 5.169.123 B¶ng sè 18 B¶ng kª xuÊt NLVL Cã TK152 th¸ng 06 n¨m2003 PhiÕu xuÊt sè Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Ghi cã TK152 Ghi nî c¸c tµi kho¶n C¸c TK kh¸c 136 …. 621 641 642 Sè hiÖu Sè tiÒn 01 03/06 XuÊt vËt t­ cho PX gia c«ng 48.500 48.500 02 04/06 XuÊt vËt t­ cho PX ®å ch¬i 2.494.520 2.494.520 03 09/06 XuÊt vËt t­ cho PX gia c«ng 4.850 4.850 04 10/06 XuÊt vËt t­ cho PX gia c«ng 52.360 52.360 05 13/06 XuÊt vËt t­ cho PX ®å ch¬i 3.416.080 3.416.080 06 14/06 XuÊt vËt t­ cho v¨n phßng 2.600 2.600 07 18/06 XuÊt vËt t­ ®Ó triÓn l·m 122.150 122.150 08 18/06 XuÊt vËt t­ cho bé phËn mÉu 6.000 6.000 … …. 32 29/06 XuÊt 5Kg silion cho kh¸ch hµng 825.000 632 825.000 33 29/06 XuÊt vËt t­ cho PX ®å ch¬i 15.225.407 15.225.407 34 30/06 XuÊt vËt t­ cho ¤ng C­¬ng 2.888.660 154 2.888.660 Céng 69.806.243 33.293.077 536.360 42.000 35.943.806 B¶ng sè 19 B¶ng kª xuÊt CCDC Cã TK153 th¸ng 06 n¨m2003 PhiÕu xuÊt sè Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Ghi cã TK153 Ghi nî c¸c tµi kho¶n C¸c TK kh¸c 136 …. 621 641 642 Sè hiÖu Sè tiÒn 01 02/06 XuÊt vËt t­ cho phßng HC 15.000 15.000 02 03/06 XuÊt vËt t­ cho PX ®å ch¬i 1.2000.472 1.200.472 03 05/06 XuÊt vËt t­ cho phßng KT 515.000 515.000 04 07/06 XuÊt vËt t­ cho bé phËn b¸n hµng 100.000 100.000 05 08/06 XuÊt vËt t­ cho PX ®å ch¬i 790.000 790.0000 06 17/06 XuÊt vËt t­ cho triÓn l·m 80.000 80.000 ….. 27 28/06 XuÊt vËt t­ cho phßng hµnh chÝnh 67.000 67.000 28 29/06 XuÊt vËt t­ cho phßng KT 5.000 5.000 29 29/06 XuÊt vËt t­ cho PX ®å ch¬i 315.000 315.000 Céng 49.740.000 25.347.000 B¶ng sè 20 Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn TK152 th¸ng 06 n¨m 2003 Danh ®iÓm vËt t­ Tªn hµng §¬n vÞ tÝnh D­ ®Çu th¸ng06 Lu©n chuyÓn trong th¸ng06 D­ 30/06 SL ST NhËp XuÊt SL ST SL ST SL ST Keo 502 Hép 41 282.900 101 656.500 72 476.315 70 463.885 Butanic Kg 35 1.435.000 50 3.045.000 25 1.023.529 60 2.456.471 S¬n c¸c lo¹i Kg 12,15 668.250 22 1.320.000 25,1 1.461.349 9,05 615.126 Xylen Kg 176,6 1.172.582 160 546.000 16,6 626.982 P4,6 Kg 48 1.726.560 48 1.726.560 P1 Kg 32 746.240 32 746.260 Tói nilong Kg 35 525.000 35 525.000 35 525.000 35 525.000 Axªt«n Kg 55 482.760 55 482.760 Nhùa tæng hîp Kg 2200 28.431.145 1100 15.792.000 220 2.548.220 3080 41.274.925 Bét th¹ch anh Kg 300 325.000 300 325.000 Bét th¹ch cao Kg 200 300.000 200 150.000 100 150.000 DÇu bãng PU Hép 18 630.000 20 520.000 23 696.053 15 453.947 DÇu bãng gallant Hép 04 123.450 03 92.589 01 30.861 ………. Céng 143.738.051 67.965.907 69.806.243 141.897.715 B¶ng sè 21 Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn K153 th¸ng 06 n¨m 2003 nh ®iÓm vËt t­ hµng ho¸ Tªn hµng §¬n vÞ tÝnh D­ ®Çu th¸ng 06 Lu©n chuyÓn trong th¸ng 06 D­ 30/06 SL ST NhËp XuÊt SL ST SL ST SL ST B¨ng dÝnh giÊy Cuén 07 17.500 04 12.000 01 2681 10 26.819 Bãng ®Ìn räi ChiÕc 06 60.000 06 60.000 Khay nhùa ChiÕc 30 1.063.650 30 1.063.650 May dËp ghim ChiÕc 02 54.544 02 54.544 GiÇy lÒ Kg 3,8 4830 3,8 4830 Hép c¸t t«ng ChiÕc 10,977 30.799.740 10.535 23.880.395 442 6.919.345 Qu¹t th«ng giã ChiÕc 03 1.800.000 03 1.800.000 GhÕ nhùa ChiÕc 07 126.000 30 540.000 16 288.000 21 378.000 QuÇn ¸o lao ®éng Bé 27 834.550 15 463.700 12 370.850 …. Céng 67.043.170 51.920.123 49.740.000 69.223.293 B¶ng sè 22 2.3KÕ to¸n tæng hîp nhËp,xuÊt kho NLVL,CCDC Tµi kho¶n kÕ to¸n ®¬n vÞ thùc tÕ sö dông: HiÖn nay, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp NLVL,CCDC t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i X©y D­ng B¹ch §»ng ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p kÕ khai th­êng xuyªn, ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ vµ tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc “Chøng tõ ghi sæ”. Theo ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ trªn kÕ to¸n tæng hîp NLVL, CCDC sö dông c¸c TK sau: TK152: Nguyªn liÖu vËt liÖu. Tk153: C«ng cô dông cô. Vµ c¸c TK kh¸c cã liªn quan: TK111,112,331,133,3333,621,22… KÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu KÕ to¸n tæng hîp c¸c tr­êng hîp nhËp kho NLVL, CCDC Nguån NLVL, CCDC ®­îc nhËp ë C«ng ty chñ yÕu lµ mua ngoµi (mua trong n­íc vµ mét phÇn nhËp khÈu ) cho nªn ®Ó thùc tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n c«ng ty quy ®Þnh mäi tr­êng hîp nhËp NLVL,CCDC ph¶i ®­îc h¹ch to¸n theo dâi chÆt chÏ qua c¸c TK ®èi øng. Tr­êng hîp nhËp NLVL, CCDC trong n­íc: NÕu NLVL, CCDC ®­îc cung cÊp th­êng xuyªn, æn ®Þnh, khi c«ng ty cã nhu cÇu mua th× bªn cung øng sÏ göi giÊy b¸o gi¸ ®Õn tr­íc (bao gåm ®¬n gi¸ NLVL, CCDC ch­a VAT, thuÕ suÊt VAT,c­íc phÝ vËn chuyÓn vµ c¸c chi phÝ kh¸c). C¨n cø vµo giÊy b¸o gi¸ ®ã C«ng ty sÏ chuÈn bÞ tiÒn ®Ó thanh to¸n (chñ yÕu lµ tiÒn mÆt ). Khi NLVL, CCDC vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n phiÕu nhËp kho, phiÕu chi tiÒn mÆt kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt nî TK152,153: TrÞ gi¸ NLVL, CCDC ch­a VAT+ chi phÝ vËn chuyÓn …vµ ghi cã TK111: sè tiÒn thanh to¸n ch­a cã VAT. Sè thuÕ VAT ®­îc khÊu trõ ®­îc kÕ to¸n thanh to¸n theo dâi vµ ghi trªn b¶ng kª thuÕ VAT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo ghi nî TK133, ghi cã TK111. VD1-C¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn mÆt sè 105 ngµy 10 th¸ng 06 n¨m 2003 ®Ó thanh to¸n tiÒn mua tói nil«ng vµ tÊm xèp nil«ng cña Tæ hîp nhùa bao b× Tam Long. Gi¸ mua ch­a VAT: 1.377800 ThuÕ VAT(10%): 137.780 Tæng gi¸ thanh to¸n: 1.515.580 KÕ to¸n ghi : Nî TK152:1.377.800 Nî TK133:137.780 Cã TK111: 1.515.580 VD2-C¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn mÆt sè 201 ngµy 28 th¸ng 06 n¨m 2003®Ó thanh to¸n tiÒn mua b¨ng dÝnh gi©ý vµ m¸y dËp ghim cña VPP Hång Hµ . Gi¸ mua ch­a VAT :66.544 ThuÕ VAT(10%)6.654,4 Tæng gia thanh to¸n:73.198,4 KÕ to¸n ghi : Nî TK153-66.544 Nî TK133-6.654,4 Cã TK111-73.198,4 §èi víi tr­êng hîp mua NLVL ,CCDC tiÒn mua ch­a thanh to¸n khi ®ã kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo cét ghi nî TK152, 153, cét ghi cã TK331: TrÞ gi¸ NLVL, CCDC ch­a VAT + chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì…trªn sæ chi tiÕt ghi Nî TK152, 153. Sè thuÕ VAT ph¶i tr¶ ng­êi b¸n sÏ ®­îc kÕ to¸n vËt liÖu ph¶n ¸nh vµ theo dâi trªn b¶ng kª thuÕ GTGT ph¶i tr¶ ng­êi b¸n, ®èi víi mçi chøng tõ kÕ to¸n sÏ ghi Nî TK 133 vµ cã TK331: Sè thuÕ ph¶i tr¶ ng­êi b¸n . VD-C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 16 ngµy 27 th¸ng 06 n¨m 2003 nhËp 1100Kg nhùa tæng hîp trÞ gi¸ 15.792.000(®ång) ch­a VAT. TiÒn mua ch­a thanh to¸n ThuÕ suÊt GTGT 10%. KÕ to¸n ghi: Nî TK152-15.792.000 Nî TK133-1.579.200 Cã TK331-17.371.200 Tr­êng hîp nhËp khÈu NLVL, CCDC: Nh×n chung nghiÖp vô nhËp khÈu NLVL, CCDC t¹i c«ng ty lµ kh«ng th­êng xuyªn vËt liÖu chñ yÕu ph¶i nhËp khÈu ®ã lµ silic«n vµ nam ch©m. Khi nhËp khÈu, c«ng ty ký hîp ®ång mua theo gi¸ CIF H¶i phßng, theo tho¶ thuËn gi÷a hai bªn chi phÝ mua hµng bªn cung øng sÏ bao thÇu vËn chuyÓn hoÆc c«ng ty thuª ngoµi chë vÒ kho cña C«ng ty cho nªn chi phÝ thu mua sÏ ®­îc tÝnh ngay trªn ho¸ ®¬n vµ h¹ch to¸n vµo gi¸ mua cña vËt liÖu theo tØ gi¸ thùc tÕ (do Ýt nghiÖp vô nhËp khÈu x¶y ra). C«ng ty ngoµi viÖc ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu cßn ph¶i nép thÕu GTGT ®Çu vµo cña hµng nhËp khÈu . VD-C¨n cø vµo hîp ®ång NhËp khÈu-phiÕu nhËp kho sè 5 ngµy 11/05/2003 nhËp Silic«n, ®¬n gi¸ 11USD/Kg, tØ gi¸ 1USD=15.103 VND. ThuÕ suÊt nhËp khÈu ph¶i nép 4%, thuÕ VAT 10%, thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng (tiÒnVN§), chi phÝ gi¸m ®Þnh 761.950 KÕ to¸n ghi :Nî TK152-(11x250x15103)x761.950=42.295.155 Cã TK3333-(11x250x15103)x4%=1661.330 Cã TK1121-40.633.825 Ph¶n ¸nh thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu : Nî TK133: 229.515,5 Cã TK33312:229.515,5 Cuèi th¸ng (quý )kÕ to¸n ghi bót to¸n tËp trung trong th¸ng ,quý trªn sæ chi tiÕt ghi nî TK152, 153: Tæng sè ph¸t sinh Nî TK152,153 b»ng tæng sè ph¸t sinh cã c¸c TK111.112,331… Sæ s¸ch ph¶n ¸nh NLVL, CCDC nhËp kho: Sæ nhËp vËt t­ (ghi nî TK152,153) Chøng tõ ghi sæ nhËp NLVL,CCDC Sæ c¸i TK152,153 Tr×nh tù ghi sæ nhËp NLVL, CCDC t¹i c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: C¨n cø vµo chøng tõ nhËp kho (phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n mua hµng, phiÕu chi tiÒn mÆt…) kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt ghi nî TK152, 153. Tuú theo tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mµ kÕ to¸n sÏ ghi nî TK152, 153 vµ ghi cã c¸c TK kh¸c liªn quan . B¶ng kª nhËp NLVL, quý II n¨m 2003 Sè chøng tõ DiÔn gi¶i Nî TK152 Nî TK153 Cã c¸c TK kh¸c 111 112 331 3333 Th¸ng 04 91.956.748 9.1895.675 27.370.103 27.000.600 46.781.720 01,03 Cty T©n ViÔn §«ng nhËp vËt t­ 9.006.911 900692 9.907.603 ……….. 11,14 ¤ng C­¬ng nhËp vËt t­ 5.093.336 509.334 5.602.670 15,17 ¤ng Hïng nhËp vËt t­ 22.427.864 2.242.786 25.670.650 …………. Th¸ng 5 68.246.064 6828.606 7.708.115 56.334.400 9.366.825 1.661.330 01,04 ¤ng V¨n Hïng nhËp vËt t­ 1.762.250 176.225 1.665.975 272.500 05 ¤ng C­êng nhËp vËt t­ 42.295.255 4229.515,5 40.633.825 1.661.330 15,17 ¤ng C­êng nhËp vËt t­ 7.281.818 728.128 8.010.000 ………… Th¸ng 06 61.787.188 6.178.719 27.669.600 40.296.247 03,06,07 ¤ng §oµn nhËp vËt t­ 1.571.316 157.124 1.728.360 10,14 ¤ng Hïng nhËp vËt t­ 1.751.316 157.132 1.926.448 16,19 ¤ng C­êng nhËp vËt t­ 30.331.091 3.033.109 1.143.000 32.221.200 25,26 ¤ng HiÓn nhËp vËt t­ 2.658.782 265.878 2924.660 …………. Céng quý II 221.990.000 22.199.000 62.747.878 83.335.000 96.444.792 1.661.330 B¶ng sè 23 TËp hîp sè liÖu quý II/03 kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc trÞ gÝa thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho C«ng ty nh­ sau: Nî TK152: 221.990.000 Nî TK133: 22.199.000 Cã TK111: 62.747.878 Cã TK1121: 83.335.000 Cã TK3333:1661.330 Cã TK331: 96.444.792 Tõ sæ chi tiÕt mçi cuèi th¸ng, quý kÕ to¸n ghi bót to¸n tËp trung cña th¸ng, quý trªn c¬ së tæng sè ph¸t sinh nî TK152, 153 b»ng tæng sè ph¸t sinh cã c¸c TK liªn quan (TK111, 112, 331, 3333). Cuèi quý tõ sæ chi tiÕt kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng kª nhËp vËt t­ (biÓu sè 08). B¶ng kª nhËp CCDC quý II n¨m 2003 Sè chøng tõ DiÔn gi¶i Nî TK153 Nî TK133 Cã c¸c TK 111 112 331 Th¸ng 04 19.921.545 1.992.155 11.515.000 2.713.000 7.675.700 01,04,07 ¤ng Thµnh nhËp CCDC 6.118.182 611.818 6.730.000 ……………… 16,17 ¤ng LuËn nhËp CCDC 1.128.818 112.882 1.241.700 20,21 ¤ng Thµnh nhËp CCDC 718.128 71.818 790.000 Th¸ng 05 51.488.052 5.148.805 31.239.007 7.287.000 18.110.850 01,05 ¤ng §oµn nhËp CCDC 9.709.273 970.927 10.680.200 …………… 14,15 ¤ng Thµnh nhËp CCDC 2.337.273 233.727 2.571.000 16,17 ¤ng LuËn nhËp CCDC 6.109.091 610.909 2.000.000 4.720.000 Th¸ng 06 47.200.112 4.720.011 46.751.000 5.169.123 01 ¤ng Thµnh nhËp CCDC 540.495 54.049 594.544 02,03 ¤ng §oµn nhËp CCDC 2.363.100 236.340 2.599.740 ……… 27 ¤ng LuËn nhËp CCDC 76.364 7.636 84.000 Céng quý II 118.609.709 11.860.971 89.515.007 10.000.000 30.955.673 B¶ng sè 24 TËp hîp sè liÖu quý II/03 kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho C«ng ty nh­ sau: Nî TK 153: 118.609.709 Nî TK 133: 11.860.971 Cã TK 112: 10.000.000 Cã TK 331: 30.955.673 Sau ®ã kÕ to¸n NLVL, CCDC tiÕn hµnh lËp chøng tõ ghi sæ trÞ gi¸ NLVL, CCDC ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n, thµnh to¸n b»ng tiÒn mÆt, tiÒn ng©n hµng… Chøng tõ ghi sæ cã d¹ng sau: Cty Th­¬ng M¹i X©y Dùng B¹ch §»ng Chøng tõ ghi sæ MÉu sè 01-SKT Ngµy 01 th¸ng07 n¨m2003 Sè 10 KÌm theo ……………………………….chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã NhËp NLVL quý 2/03 152 221.990.000 133 21.199.000 111 62.747.878 112 83.335.000 331 96.444.762 333 1.661.330 Céng 244.189.000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (KÝ,hä tªn) (KÝ,hä tªn) B¶ng sè 25 Cty Th­¬ng M¹i X©y Dùng B¹ch §»ng Chøng tõ ghi sæ MÉu sè 01-SKT Ngµy 01 th¸ng07 n¨m2003 Sè 11 KÌm theo ……………………………….chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã NhËp CCDC quý 2/03 152 118.609.709 133 11.860.971 111 89.515.007 112 10.000.000 331 30.955.673 Céng 130.470.680 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (KÝ,hä tªn) (KÝ,hä tªn) B¶ng sè 26 KÕ to¸n tæng hîp c¸c tr­êng hîp xuÊt kho NLVL, CCDC . Qu¶n lý NLVL, CCDC ë kh©u xuÊt dïng lµ mét trong nh÷ng kh©u cña qu¸ tr×nh qu¶n lý NLVL, CCDC ®­îc C«ng ty ®Ò ra. §©y lµ kh©u qu¶n lý cuèi cïng rÊt quan träng tr­íc khi vËt liÖu chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ cña nã vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. V× vËy viÖc tæ chøc tèt kh©u h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ rÊt cÇn thiÕt. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho trong th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ vµ x¸c ®Þnh ®èi t­îng sö dông, x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ cña NLVL, CCDC xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n NLVL, CCDC nhËp trong kú. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt kho NLVL T¹i C«ng ty, NLVL ®­îc xuÊt dïng cho c¸c ph©n x­ëng vµ sö dông trong c¸c tr­êng hîp lµ “chi phÝ b¸n hµng”vµ”xuÊt b¸n”. Ngoµi ra, NLVL cßn ®­îc xuÊt cho bé phËn nhá trªn phßng ®Ó s¶n xuÊt hµng trang trÝ néi thÊt, xuÊt gia c«ng chÕ biÕn. Trong tr×nh tù h¹ch to¸n xuÊt NLVL tuú tõng ®èi t­îng, môc ®Ých xuÊt dïng mµ kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK t­¬ng øng. VD-Theo phiÕu xuÊt kho ngµy 15 th¸ng06 n¨m2003, xuÊt xylen,P1,P4,6 cho PX ®å ch¬i Nî TK621 3.018.800 Cã TK152 - Theo phiÕu xuÊt kho ngµy 19 th¸ng 06 n¨m 2003 xuÊt nhùa tæng hîp cho ph©n x­ëng ®å ch¬i: Nî TK621 2.948.220 Cã TK152 Riªng ®èi víi ph©n x­ëng gia c«ng, ho¹t ®éng chÝnh cña ph©n x­ëng nµy lµ gia c«ng hµng ®å ch¬i cho c«ng ty YEYE cña §µi Loan. Khi hÕt h¹n hîp ®ång mµ kh«ng cã hîp ®ång tiÕp theo th× ph©n x­ëng tæ chøc s¶n xuÊt mÆt hµng ®å ch¬i cho c«ng ty. §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng gia c«ng: Theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia c«ng phÝa c«ng ty YEYE sÏ cung cÊp toµn bé NLVL cho s¶n xuÊt, phÇn NLVL nµy kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n vµo sæ kÕ to¸n cña C«ng ty mµ kÕ to¸n më sæ theo dâi riªng vÒ mÆt sè l­îng nhËp-xuÊt trªn c¬ së ®Þnh møc tiªu hao ghi trong hîp ®ång. Cßn c«ng ty chÞu vÒ bao b× ®ãng gãi cho nªn phÇn gi¸ trÞ xuÊt NLVL nµy sÏ ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh ghi cã TK152, ghi Nî TK641 . §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®å ch¬i cho c«ng ty, NLVL xuÊt dïng cho ph©n x­ëng vÉn ®­îc h¹ch to¸n b×nh th­êng vµo TK621.641… Sæ s¸ch ph¶n ¸nh NLVL xuÊt kho Sæ xuÊt vËt t­ ghi cã TK152 Chøng tõ ghi sæ xuÊt kho NLVL Sæ c¸i TK152 B¶ng kª xuÊt vËt t­ quý II/2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i Cã TK152 Nî c¸c tµi kho¶n TK154 TK621 TK632 TK641 TK642 Th¸ng 04 78.921.364 24.670.650 52.502.494 703.800 1.023.650 11.770 01 XuÊt s¶n xuÊt hµng §µi Loan 47.500 47.500 03,04 Xu©t vËt t­ s¶n xuÊt cña PX ®å ch¬i 1.104.816 1.104816 08..10 XuÊt vËt t­ cho PX ®« ch¬i 643.135 643.135 11,12.14 XuÊt s¶n xuÊt hµng §µi Loan 182.150 182.150 15,26,28..34 XuÊt vËt t­ cho PX ®å ch¬i 39.665.315 39.665315 …… ……………… 43 XuÊt b¸n vËt t­ cho kh¸ch hµng 703.800 703.800 Th¸ng 05 34.693.992 8.010.054 26.327.588 345.780 10.570 01,02 XuÊt vËt t­ cho PX ®å ch¬i 3.065.026 3.065.026 … ……….. 27 XuÊt vËt t­ cho «ng C­êng 8.010.054 8.010.054 28 XuÊt cho phßng HC 10.570 Th¸ng 06 69.806.243 35.109.806 33.293.077 825.000 536.360 42.000 01,04,05 XuÊt s¶n xuÊt hµng §µi Loan 105.701 105.701 02,06,07 XuÊt vËt t­ cho PX ®å ch¬i 602.200 602.200 25,27,28,33 XuÊt vËt t­ cho PX ®å ch¬i 22.052.267 22.052.267 32 XuÊt b¸n cho KH 825.000 825.000 34 XuÊt vËt t­ cho «ng C­êng 2.888.660 2.888.660 Céng 183.412.569 67.790.510 112.123.129 1.528.800 1.905.790 B¶ng sè 27 B¶ng sè 02 XuÊt NLVL dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh t¹i c¸c ph©n x­ëng Nî TK621:112.123.129 (v¨n phßng :15.924.606 PX gia c«ng:4.869.830 PX ®å ch¬i:91.328.693) Cã TK152:112.123.129 XuÊt NLVL dïng cho qu¶n lý c«ng ty Nî TK642:64.340 Cã TK152:64.340 XuÊt NLVL dïng cho c«ng t¸c b¸n hµng Nî TK 641: 1.905.790 (PX gia c«ng: 1.291.960 TriÓn l·m: 415.100 C«ng ty: 197.730) Cã TK152: 1905.790 Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn NLVL xuÊt b¸n Nî TK632: 1.874.580 Cã TK152: 1.874.580 Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ NLVL xuÊt kho gia c«ng chÕ biÕn Nî TK154: 67.790.510 Cã TK152: 67.790.510 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµ ghi sæ chi tiÕt ghi cãTK152. Tïy theo môc ®Ých sö dông kh¸c nhau mµ kÕ to¸n ghi vµo cét cã TK152 vµ Nî TK t­¬ng øng víi nhiÖm vô ph¸t sinh ®ã. Cuèi mçi th¸ng, quý kÕ to¸n ghi bót to¸n tËp trung th¸ng, quý ghi Nî c¸c TK t­¬ng øng (chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng ) víi ghi cã TK152. Cuèi quý kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng kª tæng hîp xuÊt NLVLvµ lËp chøng tõ ghi sæ xuÊt NLVL quý ®ã. C«ng ty Th­¬ng M¹i X©y Dùng B¹ch §»ng Chøng tõ ghi sæ MÉu sè 01SKT Ngµy 01th¸ng07 n¨m2003 Sè 12 KÌm theo …………………………….. chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã 152 183.412.569 154 67.790.510 621 112.123.129 XuÊt vËt t­ quý II/03 632 1.525.800 641 1.905.790 642 64.340 Céng 183.412.569 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (KÝ,hä tªn) (KÝ,hä tªn) B¶ng sè 28 2.3.2.2.2-KÕ to¸n tæng hîp xuÊt kho CCDC CCDC cña c«ng ty mét phÇn ®­îc sö dông cho s¶n xuÊt, cßn l¹i phôc vô cho qu¶n lý DN, b¸n hµng. CCDC phÇn lín cã gi¸ trÞ nhá, thêi gian sö dông ng¾n, th­êng lµ mét kú cho nªn to¸n bé chi phÝ vÒ CCDC ®­îc h¹ch to¸n mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú (lo¹i ph©n bæ 100%) VD-Theo phiÕu xuÊt kho ngµy 29 th¸ng 06 n¨m 2003 xuÊt b¨ng dÝnh giÊy vµ m¸y dËp ghim cho phong hµnh chÝnh Nî TK642 1.802.681 Cã TK153 Sæ s¸ch ph¶n ¸nh CCDC xuÊt kho Sæ xuÊt vËt t­ ghi cã TK153 Chøng tõ ghi sæ xuÊt kho CCDC Sæ c¸i TK153 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµ ghi sæ chi tiÕt cã TK153. Tuú theo môc ®Ých sö dông kh¸c nhau ma kÕ to¸n ghi vµo cét cã TK153 vµ Nî c¸c TK t­¬ng øng víi nghiÖp vô ph¸t sinh ®ã. Cuèi mçi th¸ng, quý kÕ to¸n ghi bót to¸n tËp trung th¸ng, quý ghi Nî c¸c TK t­¬ng øng (chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng )v íi ghi cã TK153. Cuèi quý kÕ to¸n hµnh lËp b¶ng kª tæng hîp xuÊt CCDC vµ lËp chøng tõ ghi sæ xuÊt CCDC quý ®ã. B¶ng kª xuÊt CCDC quý II/2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i Cã TK152 Nî c¸c tµi kho¶n TK627 TK641 TK642 Th¸ng 04 21.980.327 9.622.550 547.500 11.810.227 01,02 XuÊt CCDC cho PX ®å ch¬i 1.415.000 1.415.000 05,06,07 XuÊt CCDC cho phßng HC 130.710 130.710 13,15,16 XuÊt CCDC cho phßng KT 75.500 75.500 ……. ……………………. 25,27 XuÊt CCDC cho b¸n hµng 547.500 547.500 Th¸ng 05 32.520.400 10.500.650 7.900.000 14.119.750 03,04 XuÊt CCDC cho phßng HC 215.000 215.000 07,08,09 XuÊt CCDC cho b¸n hµng 1.924.300 1.924.300 15,17 XuÊt CCDC cho PX ®å ch¬i 2.537.401 2.537.401 ……… ………………….. 29,30 XuÊt CCDC cho phßng HC 102.200 102.200 Th¸ng 06 49.240.727 25.347300 13.677.500 10.715.500 01,27 XuÊt CCDC cho phßng HC 82.000 82.000 02,05,29 XuÊt CCDC cho PX ®å ch¬i 2.305.471 2.305.472 04 XuÊt CCDC cho b¸n hµng 100.000 100.000 03,28 XuÊt CCDC cho phßng KT 520.000 520.000 06 XuÊt CCDC cho triÓn l·m 80.000 80.000 … ………….. Céng quý II 104.240.727 15.470.200 22.125.00 36.645.527 B¶ng sè 29 XuÊt CCDC dïng cho s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng Nî TK627: 45.470.200 (PX gia c«ng: 15.101.750 PX ®å ch¬i: 30.368.450) Cã TK153: 45.470.200 XuÊt CCDC dïng cho qu¶n lý c«ng ty Nî TK642: 22.125.000 Cã TK153: 22.125.000 XuÊt CCDC dïng cho c«ng t¸c b¸n hµng Nî TK641-36.645.527 (PX gia c«ng:22.411.500 TriÓ l·m: 7.000.000 C«ng ty: 7.234.027) Cã TK153 C«ng ty Th­¬ng M¹i X©y Dùng B¹ch §»ng Chøng tõ ghi sæ MÉu sè 01 SKT Ngµy 01 th¸ng 07 n¨m 2003 Sè 13 KÌm theo ………………………………… chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã 153 104.240.727 627 45.470.200 XuÊt CCDC quý II/03 641 22.125.000 642 36.645.527 Céng 104.240.727 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (kÝ,hä tªn) (kÝ,hä tªn) B¶ng sè 30 C¸c chøng tõ ghi sæ sau khi ®­îc lËp xong chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tr­ëng kÝ duyÖt vµ kÌm theo c¸c chøng tõ gèc ®Ó kÕ to¸n tr­ëng ghi vµo sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ, sau ®ã vµo c¸c sæ c¸i c¸c TK (mçi trang sæ ®­îc më cho mét TK) MÉu sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy ……………… 10 01/07/2003 244.189.000 11 01/07/2003 130.470.680 12 01/07/2003 183.412.569 13 01/07/2003 104.240.727 Céng 662.312.976 Trang sæ c¸i TK152-Quý II/2003 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Nî Cã Sè Ngµy Sè d­ ®Çu kú 83.628.002 02 30/04 Chi tiÕt mÆt vËt t­ th¸ng 04 111 27.370.103 03 31/05 Chi tiÒn mÆt vËt t­ th¸ng 05 111 7.708.115 06 30/06 Chi tiÒn mÆt vËt t­ th¸ng 06 111 27.669.660 08 30/06 Chi TGNH tr¶ tiÒn vËt t­ 1121 83.335.000 10 30/06 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n tiÒn vËt t­ 331 96.444.792 11 30/06 ThuÕ nhËp khÈu silic«n 3333 1.661.330 13 30/06 XuÊt vËt t­ quý 2/03 154 67.7960.510 621 112.123.129 1.528.800 1.905.790 64.340 Ph¸t sinh quý 2 244.189.000 183.412.569 Sè d­ cuèi quý 2 144.404.433 B¶ng sè 31 Trang sæ c¸i tK153-quý Ii/2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Nî Cã Sè Ngµy Sè d­ ®Çu kú 2.519.400 01 30/04 Chi tiÒn mÆt CCDC th¸ng 04 111 11.525.000 02 31/05 Chi tiÒn mÆt CCDC th¸ng 05 111 31.239.007 07 30/06 Chi tiÒn mÆt CCDC th¸ng06 111 46.751.000 08 30/06 Chi TGNH tr¶ tiÒn CCDC 1121 10.000.000 08 30/06 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n tiÒn CCDC 331 30.955.673 11 30/06 XuÊt CCDC quý 2/03 627 45.470.200 641 22.125.000 642 30.645.527 Ph¸t sinh quý 2 130.470.680 102.240.727 Sè d­ cuèi quý 2 28.749.353 B¶ng sè 32 Ch­¬ng III NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu –c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i X©y Dùng B¹ch §»ng. 3.1 NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. Víi chñ ch­¬ng cïng hoµ nhËp xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc ,mÆc dï nh÷ng n¨m qua c«ng ty Th­¬ng M¹i X©y Dùng B¹ch §»ng ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ. Nh­ng nhê sù n¨ng ®éng trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sù cè g¾ng phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, s¶n phÈm cña c«ng ty cã uy tÝn ngµy cµng lín m¹nh trªn thÞ tr­êng (®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi ) MÆt kh¸c C«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc, gi¶i quyÕt ®­îc khèi l­îng lín viÖc lµm vµ n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc . §Ó ®¹t kÕt qu¶ trªn ph¶i kÓ ®Õn trong c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n nãi riªng ®· kh«ng ngõng cñng cè vµ hoµn thiÖn ®Ó thÝ chøng víi sù ph¸t triÓn cña nÕn kinh tÕ thÞ tr­êng. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng ty vµ phï hîp víi chuyªn m«n cña mçi ng­êi. Nh×n chung c¸c c¸n bé kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng ng­¬ig cã kinh nghiÖm, chuyªn m«n cao trong c«ng t¸c kÕ to¸n, tiÕp cËn kÞp thêi víi chÕ ®é kÕ to¸n míi vµ vËn dông nã mét c¸ch linh ho¹t. Hä lu«n lu«n hoµn thµnh tèt c«ng viÖc mµ cÊp trªn giao cho.MÆc dï sè l­îng nh©n viªn kÕ to¸n t¹i c«ng ty lµ 7 ng­êi ,mçi ng­êi ®¶m nhiÖm mét c«ng viÖc kh¸c nhau, song gi÷a hä vÉn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau ®Ó bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh ®ã th× m« h×nh kÕ to¸n tËp trung lµ m« h×nh thùc sù phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ m« h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. §Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, hiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n: Chøng tõ ghi sæ vµ tæ chøc h¹ch to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1411/Q§-TC-C§KT ngµy 01/11/95.Khi ¸p dông h×nh thøc nµy cã nh­îc ®iÓm lµ khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp nhiÒu vµ th­êng céng dån vµo cuèi th¸ng vµ ®Çu th¸ng sau, lu©n chuyÓn chøng tõ chËm v× ®©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n x©y dùng trªn nguyªn t¾c kÕt hîp ghi chÐp theo thø tù thêi gian víi viÖc ghi sæ hÖ thèng kÕ to¸n chi tiÕt; gi÷a viÖc ghi chÐp hµng ngµy víi viÖc tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o cuèi th¸ng. Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p nµy cã sù kÕt hîp logic, chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty H¬n n÷a nã rÊt dÔ ¸p dông kÕ to¸n m¸y trong c«ng t¸c kÕ to¸n,®iÒu nµy sÏ kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p. 3.2.NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL,CCDC cña c«ng ty §èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh­ c«ng ty mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu lµ kh«ng ngõng tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i c«ng ty chi phÝ NLVL, CCDC lµ yÕu tè chiÕm tØ träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm do vËy, t¨ng c­êng qu¶n lý vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL, CCDC lµ vÊn ®Ò quan träng gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . Ph©n lo¹i NLVL, CCDC: Tõ ®Æc ®iÓm vÒ NLVL, CCDC ë c«ng ty cã sè l­îng vµ chñng lo¹i kh¸ ®a d¹ng, tÝnh chÊt vµ c«ng dông kh¸c nhau ®­îc sö dông cho nhiÒu môc ®Ých cho nªn muèn qu¶n lý tèt vµ h¹ch to¸n chÝnh x¸c c¸c vËt liÖu th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i NLVL, CCDC mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý h¬n. §¸nh gi¸ NLVL, CCDC: KÕ to¸n ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ NLVL, CCDC theo gi¸ thùc tÕ, ph­¬ng ph¸p nµy ®¸p øng mét sè yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý nh­ ph¶n ¸nh kÞp thêi sù biÕn ®éng vÒ sè l­îng NLVL, CCDC; biÕt ®­îc sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ ho¸ ®¬n tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸, qu¶n lý chi phÝ thu mua. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian ghi chÐp vµ tÝnh to¸n. C«ng t¸c kÕ to¸n: Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n NLVL, CCDC t¹i c«ng ty lu«n lu«n ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn nh»m theo dâi chÆt chÏ vµ khoa häc t×nh h×nh sö dông NLVL, CCDC trong toµn c«ng ty. Thñ tôc nhËp xuÊt kho NLVL, CCDC ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng ®èi theo ®óng quy ®Þnh, ®¶m b¶o nhanh chãng, kÞp thêi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt trªn c¬ së c¸c chøng tõ cÇn thiÕt. MÆc dï vËy trong thñ tôc nhËp kho c«ng ty ch­a cã bé phËn kiÓm tra lµm chøc n¨ng kiÓm tra vÒ mÆt chÊt l­îng (chØ tiªu kü thuËt ) cña NLVL, CCDC. Thùc tÕ lµ chØ cã sù gi¸m s¸t vµ kiÓm tra chÊt l­îng NLVL, CCDC cña chÝnh ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm mua NLVL, CCDC vµ thñ kho tr­íc khi NLVL, CCDC ®­îc nhËp kho nªn kh«ng ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan NLVL, CCDC cã thÓ kh«ng phï hîp víi thiÕt kÕ vµ yªu cÇu s¶n xuÊt. ViÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn trong h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i c«ng ty cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ lµm c«ng viÖc gän nhÑ chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng nªn gi¶m bít ®­îc khèi l­îng ghi chÐp cña kÕ to¸n. Tuy nhiªn khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy gÆp mét sè v­íng m¾c ®ã lµ: Do kh«ng lËp b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt vËt t­ trong h¹ch to¸n chi tiÕt cho nªn viÖc s¾p xÕp c¸c chøng tõ nhËp xuÊt trong c¶ th¸ng ®Ó ghi sæ tæng hîp nhËp xuÊt tån sÏ mÊt nhiÒu thêi gian, nÕu cã sai sãt vµ nhÇm lÉn th× khã ph¸t hiÖn, viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a kho vµ kÕ to¸n chØ ®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng v× vËy h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra cña kÕ to¸n. Khi muèn biÕt ®­îc chØ tiªu tån kho NLVL, CCDC t¹i thêi ®iÓm nµo ®ã trong th¸ng kÕ to¸n ph¶i dùa vµo thÎ kho. H¬n n÷a viÖc lËp b¸o c¸o tån kho chËm tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n cã liªn quan (kÕ to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh, kÕ to¸n tæng hîp) KÕ to¸n tæng hîp NLCL, CCDC ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ h×nh thøc chøng tõ ghi sè ®· ®¸p øng yªu cÇu th­êng xuyªn, liªn tôc t×nh h×nh biÕn ®éng cña NLVL, CCDC: trÞ gi¸ NLVL, CCDC xuÊt dïng ®­îc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c theo tõng ®èi t­îng ,tõng môc ®Ých sö dông. H¬n n÷a gi¸ trÞ NLVL, CCDC tån kho trªnTK vµ sæ kÕ to¸n ®­îc x¸c ®Þnh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn cho yªu cÇu qu¶n lý, ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c vµ cã mèi quan hÖ logic. C¸ch thøc h¹ch to¸n, hÖ thèng h¹ch to¸n ,hÖ thèng TK, sæ s¸ch, mÉu biÓu ®­îc sö dông tu©n thñ theo chÕ ®é quy ®Þnh. Cïng víi viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt th× sè l­îng NLVL, CCDC cÇn thiÕt cho s¶n phÈm ngµy cµng lín, khèi l­îng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ngµy cµng nhiÒu. Trong ®iÒu kiÖn ®ã ,c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL, CCDC lµm b»ng tay mét c¸ch thñ c«ng sÏ kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao, g©y vÊt v¶ cho kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tranh bÞ bèn m¸y tÝnh COMPAQ dïng cho viÖc so¹n th¶o, kÕ to¸n tiªu thô l­¬ng …Vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. ViÖc cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y ®· ®­îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. VÒ sæ s¸ch ph¶n ¸nh: Nh×n chung trªn sæ chi tiÕt ghi Nî TK152, 153 kh«ng cã g× thay ®æi vÉn ®­îc ph¶n ¸nh trÞ gi¸ NLVL, CCDC nhËp kho (ch­a thuÕ GTGT) víi TK ®èi øng (ghi nî TK152, 153;ghi cã TK liªn quan). PhÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¶i thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®­îc kÕ to¸n NLVL, CCDC theo dâi trªn b¶ng kª tæng hîp thuÕ GTGT ph¶i thanh to¸n víi ng­êi b¸n (ghi Nî TK133, ghi cã tK 331) Tõ ®ã kÕ to¸n lªn chøng tõ ghi sæ thuÕ GTGT ph¶i tr¶ ng­êi b¸n. ThuÕ khÊu trõ ®­îc kÕ to¸n thanh to¸n theo dâi vµ lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n ,chøng tõ cña vËt t­ mua vµo trong kú (theo mÉu sè 03/GTGT); ®Ó theo dâi chi tiÕt thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ cña tõng lÇn mua, tõng ho¸ ®¬n. §ång thêi hµng th¸ng kÕ to¸n lËp tê kª khai thuÕ GTGT trong th¸ng theo mÉu quy ®Þnh (mÉu sè 01/GTGT) ®Ó ph¶n ¸nh thuÕ GTGT cña s¶n phÈm b¸n ra (trong n­íc, xuÊt khÈu) thuÕ GTGT ®Çu vµo, thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ph¶i nép, thuÕ GTGT kú tr­íc chuyÓn qua, thuÕ GTGT ®· nép trong th¸ng, thuÕ GTGT ®­îc hoµn tr¶ trong th¸ng, thuÕ GTGT ph¶i nép trong th¸ng… 3.3-ý kiÕn ®Ò xuÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL,CCDC t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i X©y Dùng B¹ch §»ng . Trªn c¬ së nhËn xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n NLVL, CCDC t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i-X©y Dùng B¹ch §»ng, nhËn thÊy vÒ c¬ b¶n c«ng t¸c kÕ to¸n ®· tu©n thñ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ N­íc vµ Bé tµi chÝnh, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i C«ng ty. §ång thêi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý vÒ tµi s¶n, nguån vèn ….KÕ to¸n c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh ë tõng thêi kú, thùc hiÖn ®óng vµ ®ñ ng©n s¸ch nhµ n­íc. Sau mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i X©y Dùng B¹ch §»ng, em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL, CCDC ë C«ng ty hiÖn nay cã mét sè vÊn ®Ò ch­a thËt hîp lý. D­íi gãc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m kh¾c phôc cñng cè vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL, CCDC: VÊn ®Ò ph©n lo¹i vµ lËp sæ danh ®iÓm . VÊn ®Ò kiÓm tra chÊt l­îng tr­íc khi nhËp kho KÕ to¸n chi tiÕt NLVL,CCDC Chi tiÕt TK 152 3.3.1-VÊn ®Ò ph©n lo¹i vµ lËp sæ danh ®iÓm ViÖc ph©n lo¹i NLVL, CCDC cã tÝnh khoa häc vµ hîp lý sÏ ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n NLVL, CCDC ®­îc chÝnh x¸c. Tõ thùc tÕ cho thÊy c«ng ty cÇn hoµn thiÖn viÖc ph©n lo¹i trªn c¬ së sau: TÊt c¶ vËt liÖu cã c«ng dông, cïng vai trß ®­îc xÕp vµo mét lo¹i; Nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô lao ®éng mçi lo¹i cã sæ theo dâi riªng chi tiÕt trªn sæ kÕ to¸n. Trong mçi lo¹i c¨n cø vµo tÝnh chÊt lÝ ho¸ cña NLVL, CCDC mµ chia thµnh c¸c nhãm vµ kÝ hiÖu tõng thø vËt liÖu trong nhãm ®ã phï hîp .§ång thêi ®Ó phôc vô cho kÝ hiÖu tõng thø NLVL, CCDC c«ng ty cÇn thiÕt më sæ danh ®iÓm vËt liÖu ®Ó phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý cña toµn c«ng ty. Trong ®ã viÖc m· ho¸ NLVL, CCDC theo thø tù trªn sæ danh ®iÓm lµ rÊt träng. Sæ Danh §iÓm NLVL,CCDC hiÖu Tªn ,nh·n hiÖu ,quy c¸ch vËt liÖu §¬n vÞ §¬n Ghi Nhãm Danh ®iÓm tÝnh Gi¸ chó 1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 101 152101 C¸c lo¹i bét 1521011 Bét th¹ch anh 1521012 Bét th¹ch cao ………. 102 152102 Nhùa tæng hîp 103 152103 C¸c chÊt xóc t¸c 1521031 Axet«n 1521032 Oxit Titan ………… 1531 C«ng cô dông cô 101 153101 CCDC dïng trong VP 1531011 B¨ng dÝnh giÊy 1531012 M¸y dËp ghim ………… 102 153102 CCDC dïng trong sx ………. B¶ng sè 33 ViÖc x©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm vµ m· ho¸ NLVL, CCDC trªn sæ danh ®iÓm theo thø tù c¸c bËc vËt liÖu sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý, h¹ch to¸n NLVL, CCDC ®­îc tiÖn lîi, chÝnh x¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng viÖc vi tÝnh ho¸ thµnh phÇn kÕ to¸n NLVL, CCDC. NÕu c«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn tèt ch¾c ch¾n sÏ gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc tÝnh to¸n, viÖc xö lý vµ cung cÊp th«ng tin ®­îc nhanh chãng, kÞp thêi . 3.3.2 VÊn ®Ò kiÓm tra chÊt l­îng NLVL,CCDC tr­íc khi nhËp kho Cã thÓ nãi NLVL, CCDC ®­îc mua víi chÊt l­îng cao phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, tõ ®ã gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn qua thùc tÕ cho thÊy hiÖn nay c«ng ty ch­a lËp riªng mét phßng kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. Do vËy tõ thùc tÕ trªn em nhËn thÊy c«ng ty cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng cña NLVL, CCDC còng nh­ cña thµnh phÈm. Khi NLVL, CCDC vÒ tíi c«ng ty sÏ ®­îc kiÓm tra vÒ chñng lo¹i, c¸c chØ tiªu kÜ thuËt cña NLVL, CCDC phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt tr­íc khi nhËp kho NLVL, CCDC. Sau ®ã kÕ to¸n c¨n cø vµo biªn lai b¸n hµng cña ng­êi b¸n vµ biªn b¶n kiÓm tra chÊt l­îng vµ sè l­îng thùc ®Ó nhËp kho. ViÖc kiÓm tra tr­íc khi nhËp kho nµy sÏ gióp gi¶m bít ®­îc c«ng viÖc më sæ c¸i chÝnh ë d­íi kho ®¬n gi¶n vµ tr¸nh ®­îc tinh tr¹ng vßng vÌo trong thñ tôc nhËp kho ®¶m b¶o cho tiÕn tr×nh s¶n xuÊt. H¬n n÷a nã sÏ ®¶m bao tÝnh kh¸ch quan, NLVL, CCDC vÒ nhËp kho sÏ phï hîp víi thiÕt kÕ vµ yªu cÇu s¶n xuÊt cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n trong c«ng t¸c qu¶n lý NLVL, CCDC t¹i c«ng ty. 3.3.3-H¹ch to¸n chi tiÕt NLVL,CCDC Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn trong h¹ch to¸n chi tiÕt NLVL, CCDC ®· gÆp nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL, CCDC nãi chung ®Ó phï hîp víi thùc tÕ cña c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ trong c«ng t¸c qu¶n lý c«ng ty vµ kh¾c phôc nh÷ng t×nh tr¹ng trªn theo em c«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy mÆc dï mÊt nhiÒu c«ng søc trong viÖc ghi chÐp nh­ng ph­¬ng ph¸p nµy dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu, ®¶m b¶o ®é tin cËy cao cña sè liÖu kÕ to¸n vµ kh¶ n¨ng cung cÊp th«ng tin nhanh cho c«ng t¸c qu¶n lý hµng tån kho còng nh­ trong c«ng t¸c kh¸c cã liªn quan. Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ ®­îc ¸p dông vµo thùc tÕ t¹i c«ng ty vµ ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: T¹i kho: Hµng ngµy, khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt NLVL, CCDC. Thñ kho sÏ ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vÒ sè l­îng trªn thÎ kho (mçi thÎ kho ®­îc më cho mét lo¹i NLVL, CCDC). Cuèi ngµy thñ kho tiÕn hµnh tæng céng sè nhËp xuÊt vµ tÝnh ra sè tån vÒ mÆt l­îng trªn thÎ kho. §Õn cuèi th¸ng thñ kho sÏ tæng hîp nhËp xuÊt tån ®Ó ®èi chiÕu víi kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n: §Þnh kú tõ 3 ®Õn 5 ngµy kÕ to¸n xuèng kho kiÓm tra viÖc ghi chÐp cña thñ kho, sau ®ã kÝ x¸c nhËn vµo thÎ kho vµ nhËn c¸c chøng tõ nhËp xuÊt. Tõ c¸c chøng tõ ®ã sÏ kiÓm tra vµ hoµn chØnh ®Ó ghi vµo sæ (thÎ) chi tiÕt vËt t­, mçi chøng tõ ®ã sÏ ®­îc ghi vµo mét dßng. Sæ chi tiÕt vËt t­ ®­îc më cho tõng danh ®iÓm vËt t­ t­¬ng tù nh­ thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt theo chØ tiªu sè l­îng. NgoµI ra trªn sæ cßn theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng hoÆc t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã trong th¸ng kÕ to¸n ®èi chiÕu sè liÖu trªn sæ chi tiÕt víi sè liÖu trªn thÎ kho t­¬ng øng nh»m ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu. Vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh céng sæ chi tiÕt vµo sè tæng hîp nhËp-xuÊt-tån KÕ to¸n chi tiÕt ®­îc kh¸I qu¸t b»ng s¬ ®å sau Sæ tæng hîp N-X-T Chøng tõ nhËp Sæ chi tiÕt NLVL,CCDC ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Ghi chó Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra S¬ ®å sè 14 Trong ®ã sæ chi tiÕt cã kÕt cÊu d­íi d¹ng sau: Sæ chi tiÕt vËt liÖu -Danh ®iÓm vËt t­: Sè thÎ -Tªn vËt t­ -Nh·n hiÖu quy c¸ch -§¬n vÞ tÝnh Ngµy Sè hiÖu chøng tõ TrÝch yÕu NhËp XuÊt Tån Ghi Th¸ng NhËp XuÊt SL §G TT SL §G TT SL §G TT chó B¶ng sè 34 3.3.4 –Chi tiÕt TK152 HiÖn nay trong c«ng t¸c h¹ch to¸n xuÊt NLVL, CCDC mÆc dï viÖc xuÊt dïng NLVL, CCDC cho c¸c ®èi t­îng ch­a ®­îc m· ho¸ b»ng TK chi tiÕt nh­ng trªn sæ chi tiÕt xu©t NLVL, CCDC ®· ph¶n ¸nh vµ theo dâi tõng ®èi t­îng ®­îc xuÊt dïng. Cho nªn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph©n bæ NLVL,CCDC xuÊt dïng cho ®èi tõng ®èi t­îng vµo thêi ®iÓm cuèi kú. Nh­ng do hiÖn nay sè l­îng CCDC cña c«ng ty nhiÒu nh­ng ch­a ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i nªn ch­a cÇn thiÕt më TK cÊp 2 cho TK153. Cßn toµn bé gi¸ trÞ NLVL (vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, thiÕt bÞ XDCB, nhiªn liÖu) ®Òu ph¶n ¸nh chung trªn TK152 mµ kh«ng më c¸c ®iÒu kho¶n ®Ó theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh biÕn ®éng cho tõng lo¹i NLVL. Tõ thùc tÕ ®ã ®Ó h¹ch to¸n ®óng ®¾n, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cho tõng lo¹i NLVL vµ viÖc tËp hîp chi phÝ vËt liÖu s¶n xuÊt ®­îc chÝnh x¸c phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý kÕ to¸n nªn më chi tiÕt TK152 cho tõng lo¹i vËt liÖu. TK152 cã thÓ ®­îc më thµnh c¸c TK cÊp 2 nh­ sau: TK1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Bét ®¸, nhùa tæng hîp, vµ c¸c chÊt xóc t¸c . TK1522: VËt liÖu phô: S¬n c¸c lo¹i, dÇu bãng PU, dÇu bãng gallant. TK1523: Nhiªn liÖu: x¨ng, dÇu. TK1524: Phô tïng thay thÕ. TK1525 : ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n TK1528: C¸c vËt liÖu kh¸c MÆt kh¸c, thùc tÕ hiÖn nay vµo sæ chi tiÕt (nhËp, xuÊt)NLVL ®­îc kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo cuèi th¸ng. Nh­ vËy c«ng viÖc cña kÕ to¸n sÏ bÞ dån vµo cuèi th¸ng, khi cã sai sãt khã ph¸t hiÖn, g©y chËm chÔ vµ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c TK cã liªn quan. Cho nªn theo em viÖc vµo sæ chi tiÕt TK152 c«ng ty nªn tiÕn hµnh ghi hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú (5 ®Õn 7 ngµy) Sæ chi tiÕt TK152 cã thÓ thay ®æi nh­ sau: Sæ chi tiÕt nhËp NLVL PhiÕu nhËp sè Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Ghi nî TK152 Ghi cã c¸c TK C¸c TK kh¸c 1521 1522 1523 … 1528 111 112 … 311 Sè hiÖu Sè tiÒn B¶ng sè 35 Sæ chi tiÕt xuÊt NLVL PhiÕu xuÊt sè Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Ghi cã TK152 Ghi nî c¸c TK C¸c TK kh¸c 1521 1522 1523 … 1528 641 642 …. 621 Sè hiÖu Sè tiÒn Sæ tæng hîp nhËp xuÊt tån ®­îc më cã kÕt cÊu nh­ cò vµ cã thªm cét danh ®iÓm vËt liÖu. B¶ng sè 36 KÕt luËn Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty vµ ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o Lª ThÞ BÝch Nga cïng c¸c c¸n bé phßng t¸i chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty, nhËn thøc ®­îc râ mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a lÝ luËn vµ thùc tÕ trong h¹ch to¸n kÐ to¸n t¹i doanh nghiÖp, sù cÇn thiÕt còng nh­ tÇm quan träng cña h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nãi riªng, ®ã lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn, cã hiÖu qu¶ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp nh­ hiÖn nay. Th«ng qua ®Ò tµi b¸o c¸o thùc tËp :”KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i X©y Dùng B¹ch §»ng “ em muèn ®Ò cËp ®Õn c¬ së lÝ luËn cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu nãi chung còng nh­ thùc tÕ vÒ c«ng t¸c nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty nãi riªng. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy, c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL, CCDC t¹i c«ng ty cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cÇn ®­îc kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn . Tõ nh÷ng kiÕn thøc mang tÝnh chÊt lÝ luËn häc tËp ë nhµ tr­êng vµ qua t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i X©y Dùng B¹ch §»ng. Em m¹nh d¹n nªu ra mét sè quan ®iÓm cña m×nh hy väng ®Ó c«ng ty tham kh¶o nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL, CCDC t¹i c«ng ty. Tõ ®ã, mong muèn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, ®¹t hiÖu qu¶ cao. V× thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu còng nh­ kh¶ n¨ng kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n b¶n b¸o c¸o nµy kh«ng trµnh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, b¹n bÌ ®Ó b¶n b¸o c¸o nµy thùc sù cã ý nghÜa trªn c¶ ph­¬ng diÖn lÝ luËn vµ thùc tiÔn .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC1017.DOC
Tài liệu liên quan