Đề tài Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình

Mục lục Chương 1 - tổng quan về công tác quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 4 1.1 Khái niệm chung về chuyển dịch và biến dạng công trình . 4 1.2 Lưới khống chế dùng trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình 10 1.3 Các phương pháp quan trắc chuyển dịch ngang . 18 1.4 Thực trạng chuyển dịch và biến dạng công trình ở nước ta hiên nay 27 Chương 2 - Khảo sát phương pháp bình sai lưới tự do 32 2.1 Khái niệm về lưới trắc địa tự do 32 2.2 Phép chuyển đổi toạ độ Helmert và định vị mạng lưới trắc địa tự do . 37 2.3 Một số tính chất về kết quả bình sai lưới tự do . 42 Chương 3 - ứng dụng bình sai lưới tự do trong xử lý lướiquan trắc chuyển dịch ngang công trình . 45 3.1 Tính toán xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang . 45 3.2 Thuật toán xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang . 46 3.3 Sơ đồ khối và quy trình xử lý lưới quan trắc chuyển dịch ngang . 52 3.4 Lập trình ứng dụng 55 3.5 Tính toán thực nghiệm 69 phụ lục 1 72 phụ lục 2 81 phụ lục 3 83 Tài liệu tham khảo 88

pdf88 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 07/05/2013 | Lượt xem: 1001 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyÕt d>0) cã l­u ý ®Õn träng sè cña c¸c trÞ ®o trong mçi bËc l­íi, víi iC ®­îc chän theo c«ng thøc (3.7). ë chu kú nµy kh«ng ®Æt vÊn ®Ò ph©n tÝch ®é æn ®Þnh cña c¸c ®iÓm c¬ së.  Chu kú 2: B×nh sai hÖ thèng l­íi theo thuËt to¸n b×nh sai l­íi tù do víi c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ lµ c¸c ®iÓm cña l­íi c¬ së, kÕt hîp ph©n tÝch ®é æn ®Þnh c¸c mèc gèc theo tiªu chuÈn (3.1). SÏ xÈy ra mét trong c¸c t×nh huèng sau ®©y: - Cã mét sè ®iÓm nµo ®ã trong hÖ thèng c¸c ®Þnh vÞ kh«ng æn ®Þnh : Lo¹i lÇn l­ît mét trong sè nh÷ng ®iÓm ®Þnh vÞ kh«ng æn ®Þnh, b¾t ®Çu tõ ®iÓm kÐm æn ®Þnh nhÊt ra khái danh s¸ch c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ, tiÕn hµnh ®Þnh vÞ l­íi theo nh÷ng ®iÓm ®Þnh vÞ cßn l¹i. NÕu kÕt qu¶ cho thÊy nh÷ng ®iÓm ®Þnh vÞ míi nµy ®Òu æn ®Þnh th× dõng l¹i vµ chÊp nhËn kÕt qu¶ b×nh sai. - Cã mét ®iÓm ®Þnh vÞ kh«ng æn ®Þnh: Lo¹i ®iÓm gèc nµy ra khái danh s¸ch c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ, tiÕn hµnh ®Þnh vÞ l­íi theo c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ cßn l¹i. - TÊt c¶ c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ ®Òu æn ®Þnh: Qu¸ tr×nh b×nh sai diÔn ra b×nh th­êng, l­íi quan tr¾c ®­îc ®Þnh vÞ theo tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ.  ë chu kú thø i, to¹ ®é cña c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ æn ®Þnh ®­îc gi÷ nguyªn, cßn nh÷ng ®iÓm kh«ng æn ®Þnh sÏ nhËn gi¸ trÞ to¹ ®é míi ®Ó ®Þnh vÞ tiÕp cho chu kú thø (i+1). ViÖc ph©n tÝch ®é æn ®Þnh còng ®­îc thùc hiÖn nh­ ë chu kú thø 2. Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4854 S¬ ®å khèi cña quy tr×nh nµy ®­îc biÓu diÔn nh­ h×nh 3.4 S TÝnh 10 )(  TCCPR BS vµ ®¸nh gi¸ §CX LËp hÖ ph­¬ng tr×nh SHC LËp hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn TÝnh )( 0 TCCPR  S Lt= Lt+l Ng = Ng - 1 LËp l¹i ma trËn C TÝnh nghiÖm X B¾t ®Çu §äc file sè liÖu Lt=Ltl ? KOD=0? § § In kÕt qu¶ KÕt thóc H×nh 3.4 - S¬ ®å khèi ch­¬ng tr×nh b×nh sai l­íi quan tr¾c chuyÓn dich ngang Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4855 3.4. LËp tr×nh øng dông Mét trong nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña c«ng t¸c xö lý sè liÖu tr¾c ®Þa lµ b¶o ®¶m tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c s¶n phÈm ®Çu ra vµ t¨ng nhanh tèc ®é tÝnh to¸n. TÝnh ®óng ®¾n cña qu¸ tr×nh tÝnh to¸n cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc nhê viÖc lùa chän nh÷ng thuËt to¸n vµ quy tr×nh xö lý ®óng. Cßn ®Ó t¨ng nhanh tèc ®é tÝnh to¸n th× gi¶i ph¸p duy nhÊt lµ øng dông c¸c tiÕn bé cña c«ng nghÖ tin häc. H¬n n÷a, gi¶i ph¸p nµy còng ®ång thêi n©ng cao ®­îc chÊt l­îng cña c¸c phÐp to¸n do kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c ph­¬ng tiÖn tÝnh to¸n ®¬n gi¶n. Víi c¸c thuËt to¸n vµ quy tr×nh xö lý m¹ng l­íi quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh ®­îc tr×nh bµy trong tiÕt 3.3, trong cuèn ®å ¸n nµy chóng t«i ®· tiÕn hµnh x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm m¸y tÝnh. Ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh FORTRAN-77 kÕt hîp víi ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic 6.0. Sau ®©y sÏ lÇn l­ît giíi thiÖu cÊu tróc cña toµn bé ch­¬ng tr×nh. 3.4.1. Thµnh lËp ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh a. Ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh gãc ë tiÕt 3.2 ta ®· biÕt ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh gãc cã d¹ng: mm lybbxaaybxaybxaV iijikiijikkikkikjijjij    )()( (3.22) Mçi gãc ®o ta lËp ®­îc mét ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh, cã n gãc ®o ta sÏ lËp ®­îc n ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh. C¸c gi¸ trÞ hÖ sè cña mçi ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh ®­îc l­u trong vÐc t¬ Hv(n) cã ®é dµi lµ 2.t + 1 (t lµ tæng sè ®iÓm trong l­íi) phÇn tö, trong ®ã cã nhiÒu nhÊt 7 phÇn tö kh¸c 0. Gi¶ sö ta ®¸nh sè thø tù cña c¸c ®iÓm lµ 1, 2, …, t th× víi mét gãc ®o βm nµo ®ã ®Þa chØ cña c¸c hÖ sè ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh viÕt cho gãc ®ã lµ: - PhÇn tö Hv(2.It(m)-1) = ija - hÖ sè cña x ®iÓm j . - PhÇn tö Hv(2.It(m)) = ijb - hÖ sè cña y ®iÓm j , It(m) lµ sè thø tù cña ®iÓm j cña gãc thø m. - PhÇn tö Hv(2.Ip(m)-1) = ika - hÖ sè cña x ®iÓm k . Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4856 - PhÇn tö Hv(2.Ip(m)) = ikb - hÖ sè cña y ®iÓm k , Ip(m) lµ sè thø tù cña ®iÓm k cña gãc thø m. - PhÇn tö Hv(2.Ig(m)-1) = ( ika - ija ) - hÖ sè cña x ®iÓm i. - PhÇn tö Hv(2.Ig(m)) = ( ikb - ijb ) - hÖ sè cña y ®iÓm i, Ip(m) lµ sè thø tù cña ®iÓm i cña gãc thø m. - PhÇn tö Hv(2.t+1) = m l - sè h¹ng tù do. C¸c hÖ sè ija , ijb , ika , ikb , ml ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc trong môc 3.2 phÇn ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh gãc. b. Ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh c¹nh T­¬ng tù nh­ ®èi víi ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh cña gãc ®o, ta xÐt ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh cña trÞ ®o c¹nh ikS : ikik SiikiikkikkikS lbxaybxaV   (3.23) KÝch th­íc vÐc t¬ sè hiÖu chØnh cña c¹nh ®o còng b»ng cña gãc ®o, nghÜa lµ còng cã 2.t + 1 phÇn tö. NÕu gäi sè thø tù cña ®iÓm i cña c¹nh thø m lµ Kd(m), ®iÓm k lµ Kc(m) th× c¸c hÖ sè t­¬ng øng trong vÐc t¬ lµ: Hv(2.Kd(m) – 1) = - ika Hv(2.Kd(m)) = - ikb Hv(2.Kc(m) – 1) = ika Hv(2.Kc(m)) = ikb Hv(2.t + 1) = ikSl C¸c hÖ sè ika , ikb , ikSl ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc trong môc 3.2 phÇn ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh gãc. c. Ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh gãc ph­¬ng vÞ Ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh gãc ph­¬ng vÞ ®o gi÷a hai ®iÓm i, k cã d¹ng: ikik lybxaybxazV iikiikkikkik    1 (3.24) Theo ph­¬ng ph¸p m· hãa nh­ trªn ta cã: Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4857 Hv(2.Id(m) – 1) = - ika Hv(2.Id(m)) = - ikb Hv(2.Ic(m) – 1) = ika Hv(2.Ic(m)) = ikb Hv(2.t + 1) = ik l Víi Id(m) vµ Ic(m) lµ sè thø tù cña ®iÓm i vµ cña ®iÓm k cña c¹nh thø m. C¸c hÖ sè ika , ikb , ikl ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc trong môc 3.2 phÇn ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh gãc ph­¬ng vÞ. 3.4.2. Thµnh lËp ph­¬ng tr×nh chuÈn C¸c hÖ sè cña hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn ®­îc l­u gi÷ trong vÐc t¬ PTC(N), b¾t ®Çu tõ phÇn tö 1 ®Õn phÇn tö N t­¬ng øng víi ®Þa chØ cña chóng trªn b¶ng hÖ sè hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn nh­ sau: 1 2 4 7 .... 3 5 8 .... 6 9 .... 10 .... C¸c ®Þa chØ nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc chuyÓn ®æi tõ m¶ng hai chiÒu sang m¶ng mét chiÒu tÝnh theo (3.24): 2/)1(  jjik nÕu ji  2/)1(  iijk nÕu ji  Trong ®ã: - i vµ j t­¬ng øng lµ chØ sè hµng vµ cét cña phÇn tö trªn m¶ng hai chiÒu. - k lµ ®Þa chØ cña phÇn tö ®ã trªn m¶ng mét chiÒu. TrËt tù s¾p xÕp c¸c hÖ sè cña hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn vµo m¶ng (vÐc t¬) PTC(N) ®­îc m« t¶ nh­ h×nh 3.5: R1 R2 R3 ... ... RN (3.25) H×nh 3.5 - TrËt tù s¾p xÕp c¸c hÖ sè cña hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn PTC(N) Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4858 Khi lËp hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn, chóng ta sö dông c«ng thøc PAAR T . C¸c phÇn tö cña ma trËn R cã thÓ viÕt d­íi d¹ng: njninjijiij aapaapaapR  ....222111 (3.26) NÕu ký hiÖu nR lµ hÖ sè cña hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn tÝnh tõ trÞ ®o thø nhÊt ®Õn trÞ ®o thø n th× lóc ®ã cã thÓ viÕt:    n k kjkik n ij aapR 1 (3.27) Nh­ vËy, c«ng thøc (3.26) t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc truy håi: ii T i nn apaRR  1 (3.28) Trong ®ã: 1nR - Ma trËn hÖ sè cña hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn tÝnh ®Õn trÞ ®o thø n-1. nR - Ma trËn hÖ sè cña hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn tÝnh ®Õn trÞ ®o thø n. a - VÐc t¬ hÖ sè cña ph­¬ng tr×nh sè hiÖu chØnh trÞ ®o thø n. Sè h¹ng tù do còng ®­îc xÕp chung vµo m¶ng PTC(N) theo ®Þa chØ: ''' 2/)1( ittk  (3.29) víi gi¸ trÞ tÝnh theo c«ng thøc truy håi: ii T i nn lpabb  1 (3.30) §é dµi cña vÐc t¬ PTC(N) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 2/)2)(1( ''  ttN (3.31) ë ®©y: t' = t + k lµ tæng sè ®iÓm trong l­íi. i' lµ chØ sè cña sè h¹ng tù do cña hÖ ph­¬ng tr×nh chuÈn. 3.4.3. Lùa chän ®iÒu kiÖn ®Þnh vÞ Giai ®o¹n ®Çu cña b­íc ®Þnh vÞ, chóng t«i chän ®iÒu kiÖn ®Þnh vÞ theo tiªu chuÈn ®· nãi ë tiÕt 3.1: Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4859     i i i x y C 10 01 - øng víi c¸c ®iÓm cña l­íi c¬ së.    000 000 iC - øng víi c¸c ®iÓm cña l­íi quan tr¾c. NÕu s¾p xÕp c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ xuèng cuèi danh s¸ch, th× ma trËn ®Þnh vÞ C sÏ cã d¹ng nh­ sau: T kttt CCCC )......0......000( 21  t cét k cét §iÒu kiÖn nµy kh«ng ph¶i lµ cè ®Þnh, nã cã thÓ sÏ ®­îc x¸c lËp l¹i nhê qu¸ tr×nh tÝnh lÆp nÕu biÕn so s¸nh cña ch­¬ng tr×nh ph¸t hiÖn thÊy cã ®iÓm ®Þnh vÞ nµo ®ã cña l­íi c¬ së kh«ng æn ®Þnh. 3.4.4. TÝnh ma trËn gi¶ nghÞch ®¶o Ma trËn gi¶ nghÞch ®¶o ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 1 0 ~ )(  TCCPRR (3.32) Víi viÖc s¾p xÕp c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ xuèng cuèi danh s¸ch cña c¸c ®iÓm trong l­íi, th× ma trËn TCCP0 sÏ bao gåm c¸c phÇn tö kh¸c kh«ng kÓ tõ dßng thø t+1 ®Õn dßng thø t+k (víi k lµ sè ®iÓm tham gia ®Þnh vÞ vµ t lµ sè ®iÓm cßn l¹i cña l­íi). Thùc hiÖn phÐp lÊy tæng cña 2 ma trËn cã cïng kÝch th­íc sÏ t×m ®­îc )( 0 TCCPR  . §Ó x¸c ®Þnh 10~ )(  TCCPRR chóng t«i sö dông ph­¬ng ph¸p khö cña Gauss theo 2 b­íc: - Khö xu«i ®Ó tÝnh c¸c phÇn tö cña ma trËn t­¬ng ®­¬ng. - Khö ng­îc ®Ó tÝnh c¸c phÇn tö cña ma trËn nghÞch ®¶o. C¸c phÇn tö cña ma trËn gi¶ nghÞch ®¶o ®­îc l­u gi÷ trong m¶ng PTC(N) xÕp chÌn lªn c¸c phÇn tö cña ma trËn hÖ sè hÖ ph­¬ng trinh chuÈn. Sö dông ma trËn gi¶ nghÞch ®¶o ®Ó tÝnh nghiÖm theo (3.11). Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4860 B×nh sai vµ ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c ®­îc thùc hiÖn theo c¸c c«ng thøc tõ (3.14) ®Õn (3.16). 3.4.5. LËp tr×nh ®å häa §Ó cã mét c¸i nh×n trùc quan vÒ ®å h×nh l­íi còng nh­ h×nh d¹ng vµ h­íng cña ElÝp sai sè trong ch­¬ng tr×nh còng ®· x©y dùng mét M« ®un ®å ho¹. M« ®un ®å ho¹ nµy ®­îc ch¹y trªn nÒn cña phÇn mÒn AutoCad. 3.4.5.1. CÊu tróc d÷ liÖu DXF CÊu tróc file DXF gåm ba phÇn chÝnh: - PhÇn më ®Çu: (Kho¸ më ®Çu) 0 SECTION 2 ENTITIES - PhÇn kÕt thóc: (Kho¸ kÕt) 0 ENDSEC 0 EOF - PhÇn th©n: bao gåm cÊu tróc d÷ liÖu cña c¸c ®èi t­îng trong b¶n vÏ. a. CÊu tróc DXF cña ®o¹n th¼ng (LINE) 0 M· b¾t ®Çu mét cÊu tróc LINE KiÓu vÏ ®o¹n th¼ng 8 M· cña líp th«ng tin KHUNG-BV Tªn líp 62 M· mµu 1 Gi¸ trÞ mµu 10 M· to¹ ®é Y ®iÓm ®Çu 276220.727 Gi¸ trÞ to¹ ®é Y ®iÓm ®Çu 20 M· to¹ ®é X ®iÓm ®Çu 1428689.965 Gi¸ trÞ to¹ ®é X ®iÓm ®Çu 30 M· to¹ ®é Z ®iÓm ®Çu 0.0 Gi¸ trÞ to¹ ®é Z ®iÓm ®Çu 11 M· to¹ ®é X ®iÓm cuèi 278196.042 Gi¸ trÞ to¹ ®é X ®iÓm cuèi 21 M· to¹ ®é Y ®iÓm cuèi 1428689.965 Gi¸ trÞ to¹ ®é Y ®iÓm cuèi 31 M· to¹ ®é Z ®iÓm cuèi 0.0 Gi¸ trÞ to¹ ®é Z ®iÓm cuèi Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4861 b. CÊu tróc DXF cña ®­êng trßn (CIRCLE) 0 M· b¾t ®Çu mét cÊu tróc CIRCLE KiÓu vÏ vßng trßn 8 M· cña líp th«ng tin MOC-XD Tªn líp 62 M· mµu 2 Gi¸ trÞ mµu 10 M· to¹ ®é Y cña ®iÓm t©m vßng trßn 277344.183 Gi¸ trÞ to¹ ®é Y cña ®iÓm t©m vßng trßn 20 M· to¹ ®é X cña ®iÓm t©m vßng trßn 1430267.792 Gi¸ trÞ to¹ ®é X cña ®iÓm t©m vßng trßn 30 M· to¹ ®é Z cña ®iÓm t©m vßng trßn 0.0 Gi¸ trÞ to¹ ®é Z cña ®iÓm t©m vßng trßn 40 M· b¸n kÝnh cña vßng trßn 6.000 Gi¸ trÞ b¸n kÝnh vßng trßn c. CÊu tróc DXF cña ch÷ (TEXT) 0 M· b¾t ®Çu mét cÊu tróc TEXT KiÓu vÏ ch÷ 8 M· cña líp th«ng tin DIEM-GOC Tªn líp 62 M· mµu 1 Gi¸ trÞ mµu 10 M· to¹ ®é Y cña ®iÓm ®Æt ch÷ 277857.560 Gi¸ trÞ to¹ ®é Y cña ®iÓm ®Æt ch÷ 20 M· to¹ ®é X cña ®iÓm ®Æt ch÷ 1430047.649 Gi¸ trÞ to¹ ®é X cña ®iÓm ®Æt ch÷ 30 M· to¹ ®é Z cña ®iÓm ®Æt ch÷ 0.0 Gi¸ trÞ to¹ ®é Z cña ®iÓm ®Æt ch÷ 40 M· ®é cao ch÷ 16.0 Gi¸ trÞ ®é cao ch÷ 1 M· néi dung ch÷ TC-3 Néi dung ch÷ 41 M· ®é r«ng ch÷ 0.7 Gi¸ trÞ ®é réng ch÷ 7 M· kiÓu ch÷ STANDARD KiÓu ch÷ Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4862 d. CÊu tróc DXF cña cung trßn (ARC) 0 M· b¾t ®Çu mét cÊu tróc ARC KiÓu vÏ cung trßn 8 M· líp th«ng tin KH-GOC Tªn líp 62 M· mµu 6 Gi¸ trÞ mµu 10 M· to¹ ®é Y cña ®iÓm ®Ønh gãc 277440.153 Gi¸ trÞ to¹ ®é Y cña ®iÓm ®Ønh gãc 20 M· to¹ ®é X cña ®iÓm ®Ønh gãc 1429644.548 Gi¸ trÞ to¹ ®é X cña ®iÓm ®Ønh gãc 30 M· to¹ ®é Z cña ®iÓm ®Ønh gãc 0.0 Gi¸ trÞ to¹ ®é Z cña ®iÓm ®Ønh gãc 40 M· b¸n kÝnh cung trßn 20.0 Gi¸ trÞ b¸n kÝnh cung trßn 50 M· h­íng bªn ph¶i cña gãc 46.885472 Gi¸ trÞ h­íng bªn ph¶i 51 M· h­íng bªn tr¸i cña gãc 98.753913 Gi¸ trÞ h­íng bªn tr¸i 3.4.5.2. C¸ch t¹o ®å h×nh l­íi §Ó thÓ hiÖn ®å h×nh l­íi t«i ®· sö dông c¸c cÊu tróc trªn víi: - CÊu tróc LINE ®Ó t¹o h×nh d¹ng cña l­íi, ®ång thêi còng dïng cÊu tróc nµy ®Ó ®¸nh dÊu c¸c c¹nh ®o, t¹o h×nh tam gi¸c ®Ó ký hiÖu c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ vµ t¹o khung b¶n vÏ. - CÊu tróc CIRCLE ®Ó t¹o vßng trßn ®iÓm nh»m thÓ hiÖn ký hiÖu c¸c ®iÓm cña bËc l­íi quan tr¾c. - CÊu tróc TEXT ®Ó t¹o tªn ®iÓm. - CÊu tróc ARC ®Ó t¹o cung trong c¸c gãc ®o. 3.4.5.3. C¸ch t¹o ElÝp sai sè Do cÊu tróc DXF cña ElÝp lµ rÊt phøc t¹p nªn viÖc t¹o ra mét h×nh ElÝp lµ rÊt khã kh¨n. §Ó ®¬n gi¶n t«i thùc hiÖn chia nhá ®­êng ElÝp thµnh nhÒu ®iÓm (trong ch­¬ng tr×nh t«i ®· chia thµnh 100 ®iÓm). Sau ®ã t«i ®· dïng c¸c LINE ®Ó nèi liªn tiÕp c¸c ®iÓm kÒ nhau (víi chó ý ®iÓm cuèi cïng trïng víi ®iÓm ®Çu Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4863 tiªn). VÇn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc to¹ ®é cña c¸c ®iÓm trªn ElÝp trong hÖ to¹ ®é chung cña l­íi víi b¸n trôc lín cña ElÝp bÞ nghiªng mét gãc b»ng E . ViÖc x¸c ®Þnh to¹ ®é cña c¸c ®iÓm trªn ElÝp theo hÖ to¹ ®é kÓ trªn ®­îc thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: B­íc 1: X¸c ®Þnh to¹ cña c¸c ®iÓm trªn ElÝp trong hÖ to¹ ®é ph¼ng (H×nh 3.6) Trong môc 3.2.8 chóng ta ®· x¸c ®Þnh ®­îc c¸c tham sè cña mét ElÝp ®ã lµ b¸n trôc lín E, b¸n trôc nhá F, do ®ã ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc ph­¬ng tr×nh cña ElÝp trong hÖ to¹ ®é ph¼ng cã d¹ng: 12 2 2 2  F y E x (3.33) Suy ra: 22 yF F E x  (3.34) Do ta chia ElÝp thµnh 100 ®iÓm ®o ®ã mçi mét gãc phÇn t­ cña ElÝp ta sÏ cã 25 ®iÓm. Ta tiÕn hµnh chia b¸n trôc nhá F thµnh 25 ®o¹n b»ng nhau ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc to¹ ®é y cña c¸c ®iÓm ë mét gãc phÇn t­ (gi¶ sö ë gãc phÇn t­ thø 4): 25 1 Fb  tõ ®ã tÝnh ®­îc: )251()1()1(  ibiy i (3.35) ë ®©y ta quy ®Þnh 0; 11  yEx . Víi c¸c gi¸ trÞ y t×m ®­îc ë (3.35) thay vµo (3.34) ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ x. Do ElÝp cã tÝnh chÊt ®èi xøng do vËy ta chØ cÇn lÊy ®èi xøng c¸c to¹ ®é t×m ®­îc ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc to¹ ®é trong hÖ to¹ ®é ph¼ng cña c¸c ®iÓm cÇn t×m trªn ElÝp. o H×nh 3.6 - H×nh ElÝp trong hÖ to¹ ®é ph¼ng y xE-E F -F 12 3 4 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4864 B­íc 2: X¸c ®Þnh to¹ cña c¸c ®iÓm trªn ElÝp trong hÖ to¹ ®é chung cña l­íi víi b¸n trôc lín cña ElÝp bÞ nghiªng mét gãc b»ng E (H×nh 3.7). Tõ to¹ ®é ®· t×m ®­îc ë b­íc 1 ta ®i tÝnh c¸c yÕu tè iS , i nh­ sau: 22 iii yxS  (3.36)       1 1 xx yy arctg i i i (3.37) Tõ iS , i t×m ®­îc ta sÏ tÝnh ®­îc to¹ ®é cña c¸c ®iÓm trong hÖ to¹ ®é chung cña l­íi víi b¸n trôc lín cña ElÝp bÞ nghiªng mét gãc b»ng E nh­ sau:     )(. )(. , , iEiPi iEiPi SinSyy CosSxx   (3.38) Trong c¸c c«ng thøc (3.36), (3.37), (3.38) th× 1001i To¹ ®é c¸c ®iÓm t×m ®­îc ë trªn sÏ ®­îc l­u trong vÐc t¬ X3(N) vµ Y3(N) cã ®é dµi lµ 100 phÇn tö. Víi viÖc dïng c¸c LINE ®Ó nèi liªn tiÕp c¸c ®iÓm ta sÏ thu ®­îc h×nh ElÝp. §é tr¬n cña ElÝp phô thuéc vµo mËt ®é ®iÓm trªn ElÝp, mËt ®é ®iÓm cµng dµy th× ElÝp cµng tr¬n vµ ng­îc l¹i. Tuy nhiªn nÕu mËt ®é ®iÓm qu¸ dµy sÏ g©y tèn bé nhí, do ®ã cÇn lùa chän mËt ®é cho phï hîp. Trong ch­¬ng tr×nh t«i ®· chän mËt ®é 100 ®iÓm trªn ElÝp lµ hoµn toµn phï hîp. 2 P 1S H×nh 3.6- H×nh ElÝp trong hÖ to¹ ®é chung cña l­íi cã b¸n trôc lín bÞ nghiªng mét gãc E E 1 2 i 2S iS Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4865 3.4.6. CÊu tróc d÷ liÖu cña ch­¬ng tr×nh §Ó ch­¬ng tr×nh cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc víi nh÷ng sè liÖu cña l­íi ®· cho, chóng t«i ®· tæ chøc tÖp d÷ liÖu cho ch­¬ng tr×nh víi cÊu tróc nh­ sau: a. X¸c ®Þnh c¸c tham sè kü thuËt cña l­íi - Tªn c«ng tr×nh. - Sè l­îng ®iÓm tham gia ®Þnh vÞ. - Sè l­îng ®iÓm kiÓm tra. - Sè l­îng gãc ®o. - Sè l­îng c¹nh ®o. - C¸c ®Æc tr­ng vÒ ®é chÝnh x¸c. - Chu kú quan tr¾c. - Tû lÖ l­íi . - Tû lÖ ElÝp sai sè. b. M· ho¸ th«ng tin l­íi - C¸c ®iÓm cña l­íi ®­îc ®¸nh sè liªn tôc tõ 1 ®Õn hÕt theo nguyªn t¾c: c¸c ®iÓm cña l­íi quan tr¾c ®­îc ®¸nh sè tr­íc, sau ®ã ®Õn c¸c ®iÓm cña l­íi c¬ së. - Tªn c¸c ®iÓm cña l­íi ®­îc l­u gi÷ trong m¶ng riªng còng theo nguyªn t¾c trªn. - Gi¸ trÞ to¹ ®é cao gèc æn ®Þnh ®­îc l­u trong mét m¶ng kh¸c theo thø tù t¨ng dÇn cña m· sè c¸c ®iÓm gèc. - C¸c trÞ ®o ®­îc m· ho¸ theo nguyªn t¾c: §èi víi trÞ ®o gãc: m· sè cña ®iÓm tr¸i, m· sè cña ®iÓm gi÷a, m· sè cña ®iÓm ph¶i, gi¸ trÞ gãc ®o (®é, phót, gi©y). §èi víi trÞ ®o c¹nh: m· sè cña ®iÓm ®Çu, m· sè cña ®iÓm cuèi, gi¸ trÞ c¹nh ®o. §èi víi trÞ ®o ph­¬ng vÞ: m· sè cña ®iÓm ®Çu, m· sè cña ®iÓm cuèi, gi¸ trÞ ph­¬ng vÞ ®o. Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4866 3.4.7. Ch­¬ng tr×nh nguån vµ tÖp d÷ liÖu Ch­¬ng tr×nh nguån vµ tÖp d÷ liÖu ®­îc in trong Phô lôc 1 vµ Phô lôc 2. 3.4.8. X©y dùng phÇn mÒm AppliNet Giao diÖn cña phÇn mÒm AppliNet ®­îc thiÕt kÕ dùa trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic 6.0. Giao diÖn chÝnh cña phÇn mÒm ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3.7. C¸c thùc ®¬n chÝnh cña phÇn mÒm : 1. L­íi mÆt b»ng, gåm cã: ¦íc tÝnh l­íi truyÒn thèng, ¦íc tÝnh l­íi tù do, B×nh sai l­íi tù do. 2. L­íi ®é cao, bao gåm: ¦íc tÝnh l­íi truyÒn thèng, ¦íc tÝnh l­íi tù do, B×nh sai l­íi truyÒn thèng, B×nh sai l­íi tù do. H×nh 3.7 - Mµn h×nh giao diÖn chÝnh cña phÇn mÒm Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4867 3. TÝnh chuyÓn to¹ ®«, bao gåm: TÝnh chuyÓn tõ to¹ ®é ph¼ng x,y sang hÖ to¹ ®é tr¾c ®Þa BL vµ ng­îc l¹i, TÝnh chuyÓn to¹ ®é Helmert, TÝnh chuyÓn gi÷a c¸c hÖ quy chiÕu. 3.4.9. Sö dông phÇn mÒm AppliNet a. B×nh sai l­íi mÆt b»ng tù do 1. Khëi ®éng AppliNet, vµo thùc ®¬n b×nh L­íi mÆt b»ng sau ®ã vµo B×nh sai l­íi tù do sÏ cã giao diÖn m« ®un nh­ h×nh 3.8. 2. Vµo File råi vµo Më tÖp d÷ liÖu ®· cã cöa sæ Open sÏ më ra cho phÐp chóng ta chän File sè liÖu ®· so¹n s½n (h×nh 3.9). 3. Cã thÓ t¹o file sè liÖu ngay trªn mµn h×nh cña ch­¬ng tr×nh. Sau khi ®· t¹o xong, vµo L­u tÖp d÷ liÖu ®Ó l­u l¹i. Khi ®ã, cöa sæ Save hiÖn ra cho phÐp ®Æt ten file sè liÖu võa t¹o (h×nh 3.10) 4. Vµo B×nh sai ®Ó thùc hiÖn tÝnh to¸n b×nh sai H×nh 3.8 - Giao diÖn M« ®un B×nh sai l­íi tù do Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4868 Sau khi viÖc b×nh sai ®­îc thùc hiÖn song th× file kÕt qu¶ sÏ hiÖn lªn bªn c¹nh cho chóng ta xem. Chóng ta cã thÓ thÊy kÕt qu¶ ë h×nh 3.11. H×nh 3.9 - Cöa sæ Open H×nh 3.10 - Cöa sæ Save As Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4869 b. C¸c thùc ®¬n kh¸c Thao t¸c thùc hiÖn còng ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ M« ®un B×nh sai l­íi tù do. 3.5. TÝnh to¸n thùc nghiÖm §Ó kiÓm nghiÖm tÝnh ®óng ®¾n cña ch­¬ng tr×nh, chóng t«i ®· tiÕn hµnh tÝnh to¸n thùc nghiÖm víi sè liÖu dïng ®Ó tÝnh to¸n lµ: L­íi khèng chÕ c¬ së quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang thuû ®iÖn YALY (Chu kú 8). HÖ thèng l­íi ®­îc t¹o nªn tõ 9 ®iÓm khèng chÕ lµ: QT1, QT2, QT3, QT4, QT5, QT7, QT8, QT9, QT10. L­íi ®­îc ®o theo ph­¬ng ph¸p hçn hîp gãc - c¹nh víi 42 gãc vµ 26 c¹nh ®o. ViÖc ®o ®¹c m¹ng l­íi ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö TC-1700 víi sai sè ®o gãc "2m , sai sè ®o c¹nh DmS 22  (ppm). S¬ ®å l­íi: (Trang bªn) H×nh 3.11 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n b×nh sai Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4870 ë chu kú 7 to¹ ®é b×nh sai cña c¸c ®iÓm khèng chÕ c¬ së nh­ sau: B¶ng 3.1: To¹ ®é b×nh sai cña c¸c ®iÓm khèng chÕ c¬ së ë chu kú 7 KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc tr×nh bµy trong Phô lôc 3. Stt Tªn ®iÓm X(m) Y(m) 1 QT1 1574122.3920 805880.3276 2 QT2 1574554.5158 805200.0594 3 QT3 1574814.6264 805458.7150 4 QT4 1575256.5361 805633.1287 5 QT5 1575472.4294 805858.8323 6 QT7 1573853.8329 807036.3465 7 QT8 1574507.8733 807688.7982 8 QT9 1574191.3110 805794.8655 9 QT10 1574036.4410 805473.4803 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4871 KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “ Kh¶o s¸t ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tr¾c ®Þa tù do vµ øng dông trong xö lý sè liÖu l­íi quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh”, t«i rót ra mét sè kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ sau: 1. M¹ng l­íi quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh cã b¶n chÊt lµ l­íi tù do, v× vËy viÖc øng dông ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi tù do trong m¹ng l­íi nµy lµ cÇn thiÕt vµ phï hîp víi b¶n chÊt cña nã. §iÒu nµy gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c xö lý sè liÖu ®èi víi l­íi quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh. 2. Quy tr×nh vµ thuËt to¸n xö lý m¹ng l­íi quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang ®­îc tr×nh bµy trong ®å ¸n nµy lµ hoµn toµn phï hîp víi b¶n chÊt cña m¹ng l­íi ®· nªu, ®ång thêi thuËn tiÖn cho viÖc lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh. 3. Chóng t«i ®· triÓn khai c¸c thuËt to¸n b»ng mét ch­¬ng tr×nh xö lý sè liÖu l­íi quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh trªn m¸y tÝnh vµ cho kÕt qu¶ trïng khíp víi mét sè phÇn mÒn cña c¸c thÇy trong khoa Tr¾c ®Þa. §iÒu nµy ®· chøng tá r»ng nh÷ng thuËt to¸n ®­îc tr×nh bµy trong ®å ¸n nµy lµ hoµn toµn chÆt chÏ ®ång thêi còng thÓ hiÖn tÝnh ®óng ®¾n cña ch­¬ng tr×nh mµ chóng t«i ®· x©y dùng. Trong thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi, chóng t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c ThÇy, C« trong Khoa Tr¾c ®Þa cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp, ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy TS. NguyÔn Quang Phóc. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn cuèn ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ThÇy, C« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó cuèn ®å ¸n ®­îc hoµn chØnh h¬n. Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4872 Phô lôc 1 Ch­¬ng tr×nh nguån $debug $large c CHUONG TRINH BINH SAI LUOI QUAN TRAC CHUYEN DICH NGANG c Ho va ten :Phung xuan Thuy c Lop : Trac dia A - K48 Implicit Real *8(a-h, o-z) Character ff*100,chon*3 Character Khd(100)*8,Kms*7,pu*10 Character Tr*8, Tenct*100, Dgia*7 Common /v1/ X(100),Y(100),It(500),Ig(500),Ip(500) Common /v3/ Goc(500),Kd(500),Kc(500),Canh(500) Common /v2/ Hv(200),Ptc(5000) Common /v4/ Idfv(500),Icfv(500),Gocfv(500) Dimension Sth(500),Sm(500),S(500),Sa(500),Ktt(100),IL(500) Dimension Id6(500),Ip6(500),g6(500) Dimension B(50,3), C(50,3),BB(5000),CC(5000) Dimension RLV(100),Qi(1000),SSd(500),Xe(500),Ye(500) Dimension Be(100),Ph(100),Ae(100),Se(1000),X3(500),Y3(500) Write (*,'(a\)') ' Nhap ten FILE du lieu : ' Read (*, '(a)') ff Open (1, file= ff, status= 'old') Write (*,'(a\)') ' Nhap ten FILE ket qua : ' Read (*, '(a)') ff Open (4, file= ff, status= 'new') b1= 1.d0 Pi= 4.d0*dAtan(b1) Pi2= 2.d0*Pi Ro= 3600.d0*180.d0/Pi Read (1,'(a)') Tenct Read (1,*) Ng,Nxd,Ngoc,Ncanh,Ssg,a,b1,H,dp,Nck,TL,Tle Write (4,1200) Tenct,Ng,Nxd,Ngoc,Ncanh 1200 Format (// 31X,'KET QUA BINH SAI'/ * 10X,A100/ * 28x,'(Luoi co so khuyet d=3)'/ * 24X,'=============000=============='///// * 13X,'I. CAC THAM SO CUA LUOI:'/ * 13X,'========================'/ * 16X, '-So diem dinh vi : ' ,I3/ * 16X, '-So diem can xac dinh : ' ,I3/ * 16X, '-So luong goc do : ' ,I3/ * 16X, '-So luong canh do : ' ,I3/) NF=Ng Nf1=Nxd Ndi=Nxd+Ng Read(1,50)(Khd(I),I=1,Ndi) 50 Format(10A7) Do 444 M=1,Ndi Read(1,*) M,X(M),Y(M) 444 Continue IB=1 Do 1 I=1, NG K=I+Nxd Write(4,260) I,Khd(k),X(k),Y(k) 260 Format(11x,'|',I3,' | ',A7,' |',F13.4,' |',F13.4,' |' *' |') 1 Continue Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4873 Write(4,251) 251 Format(11x,68('=')) Do 2 M=1, Ngoc Read (1,*) It(m),Ig(m),Ip(m),Id,Iph,giay Goc(m)= (Id*3600.d0+Iph*60.d0+giay)/Ro 2 Continue Do 3 M= 1,Ncanh Read (1,*) Kd(m),Kc(m),canh(m) c Canh(m)=Canh(m)+(Canh(m)*Hm)/Re 3 Continue Do 5 M=1,Nfv Read(1,*) Idfv(m),Icfv(m),Id,Iph,giay Gocfv(m)=(Id*3600.d0+Iph*60.d0+giay)/Ro 5 Continue Lt1=1 760 Ian= Ndi*2 KK =Ian*(Ian-1)/2+Ian Ms=Ian*(Ian+1)/2 Do 199 IQ=1,Ms PTC(IQ)=0.d0 199 Continue If(Ngoc.eq.0.d0) Goto 511 Do 600 M=1,Ngoc I= Ig(M) J= It(M) K= Ip(M) Call dSHCG(Ro,Pi2,I,J,K,M,Ian) P= 1.d0/(ssg**2) Call dPTC(Ian, P) 600 Continue 511 If(Ncanh.eq.0.d0) Goto 512 Do 640 M= 1,Ncanh I= Kd(M) J= Kc(M) Call dSHCC(M,I,J,Ian,Sk) P=1.d0/((a+b1*Canh(M))**2) Call dPTC(Ian, P) 640 Continue 512 If(Nfv.EQ.0.d0) Goto 741 Do 740 M=1,Nfv I=Idfv(m) J=Icfv(m) Call dSHCFV(Ro,Pi2,I,J,M,Ian) P=1.d0/(Ssfv**2) Call dPTC(Ian, P) 740 Continue c ---------Doan ap dung phuong phap binh sai luoi tu do--------------- 741 Sx=0.d0 Sy=0.d0 N1=Ndi-Ng M1=N1+1 Do 1111 I=M1,Ndi Sx=Sx+X(I)/Ng Sy=Sy+Y(I)/Ng 1111 Continue CC1=0.d0 Do 1112 I=M1,Ndi CC1=CC1+(X(I)-Sx)**2+(Y(I)-Sy)**2 1112 Continue Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4874 CC1=dsqrt(CC1) dm1=Ng*1.d0 dm1=1.d0/dsqrt(dm1) N0=M1*2-1 Do 1113 I=1,Ian B(I,1)=dm1*MOD(I,2) B(I,2)=dm1*MOD(I+1,2) If(Ng.eq.Ndi) Goto 1113 C(I,1)=B(I,1) C(I,2)=B(I,2) If(I.GE.N0) Goto 1113 C(I,1)=0.d0 C(I,2)=0.d0 1113 Continue Do 1114 I=1,Ndi B(2*I-1,3)= (Y(I)-Sy)/CC1 B(2*I,3) =-(X(I)-Sx)/CC1 If(Ng.eq.Ndi) Goto 1114 C(2*I-1,3)=B(2*I-1,3) C(2*I,3) =B(2*I,3) If(I.ge.M1) Goto 1114 C(2*I-1,3)=0.d0 C(2*I,3) =0.d0 1114 Continue KL=(Ian-1)*Ian/2+Ian Do 1115 L1=1,KL BB(L1)=0.d0 CC(L1)=0.d0 1115 Continue Do 1116 I=1,Ian Do 1117 K=I,Ian J=(K-1)*K/2+I Do 1118 L=1,3 If(Ng.EQ.Ndi) Goto 1130 CC(J)=CC(J)+C(I,L)*C(K,L) 1130 BB(J)=BB(J)+B(I,L)*B(K,L) 1118 Continue 1117 Continue 1116 Continue c --------Xong BB" va CC"------------ KL=(Ian-1)*Ian/2+Ian Do 1131 L=1,KL If(Ng.EQ.Ndi) Goto 132 PTC(L)=PTC(L)+CC(L)*10000000.d0 Goto 1131 132 PTC(L)=PTC(L)+BB(L)*10000000.d0 1131 Continue Ls=Ian-1 Call DTDNG(Ls) Call DNDAO(Ian) Do 800 I2=1,Ian RLV(I2)=0.d0 800 Continue Do 801 I3=1,Ian Do 802 J3=1,Ian If(J3.GT.I3) Goto 805 K=(I3-1)*I3/2+J3 Goto 806 805 K=(J3-1)*J3/2+I3 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4875 806 RLV(I3)=RLV(I3)-PTC(K)*PTC(KL+J3) 802 Continue 801 Continue c --------- Xong Nghiem --------------- Do 951 I=(Nxd+1),Ndi dxi =RLV(I*2-1) dyi =RLV(I*2) Qi(I)=dsqrt(dxi**2+dyi**2) 951 Continue Qq=0.d0 Do 711 I=(Nxd+1),Ndi If(Qi(I).LE.Qq) Goto 711 Qq=Qi(I) Kj1=I 711 Continue dp1=2.d0*dp If(Qq.LE.dp1) Goto 751 Kms =Khd(Kj1) Xmax=X(Kj1) Ymax=Y(Kj1) X2 =X(Nxd+1) Y2 =Y(Nxd+1) X(Nxd+1) =Xmax Y(Nxd+1) =Ymax X(Kj1) =X2 Y(Kj1) =Y2 Khd(Kj1) =Khd(Nxd+1) Khd(Nxd+1)=Kms 2110 Continue Knn=1000 K11=Nxd+1 Do 753 I=1,Ngoc If(It(I).EQ.Kj1) It(I)=Knn If(Ig(I).EQ.Kj1) Ig(I)=Knn If(Ip(I).EQ.Kj1) Ip(I)=Knn 753 Continue Do 588 I=1,Ngoc If(It(I).EQ.K11) It(I)=Kj1 If(It(I).EQ.Knn) It(I)=K11 If(Ig(I).EQ.K11) Ig(I)=Kj1 If(Ig(I).EQ.Knn) Ig(I)=K11 If(Ip(I).EQ.K11) Ip(I)=Kj1 If(Ip(I).EQ.Knn) Ip(I)=K11 588 Continue Do 1777 I=1,Ncanh If(Kd(I).EQ.Kj1) Kd(I)=Knn If(Kc(I).EQ.Kj1) Kc(I)=Knn 1777 Continue Do 188 I=1,Ncanh If(Kd(I).EQ.K11) Kd(I)=Kj1 If(Kd(I).EQ.Knn) Kd(I)=K11 If(Kc(I).EQ.K11) Kc(I)=Kj1 If(Kc(I).EQ.Knn) Kc(I)=K11 188 Continue Ng=Ng-1 Nxd=Nxd+1 Ian1=2*(Ng+Ndi) Do 161 I= 1,(Ian1+1) Do 163 J= I,(Ian1+1) K= J*(J-1)/2 + I Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4876 PTC(K)= 0.d0 163 Continue 161 Continue Lt1=Lt1+1 Goto 760 751 IB=IB+1 dp1=dp1*1000 Do 435 I=1,NF K=I+Nf1 xf=1000*RLV(K*2-1) yf=1000*RLV(K*2) Qf1=dsqrt(xf**2+yf**2) If(Qf1.LE.dp1) Goto 436 Write(4,437) I,Khd(K),xf,yf,Qf1 437 Format(11x,'| ',I2,' | ',A7,' | ',F6.1,' | ', *F6.1,' | ',F6.1,' | Khong on dinh |') Goto 435 436 Write(4,438) I,Khd(K),xf,yf,Qf1 438 Format(11x,'| ',I2,' | ',A7,' | ',F6.1,' | ', *F6.1,' | ',F6.1,' | On dinh |') 435 Continue dp=dp*1000 Write(4,439) dp1 439 Format(11x,84('=')// *28x,'Do lech cho phep: ',F4.1,' (mm)') IB=IB+1 Pvv1=0.d0 Do 810 M= 1,Ngoc Pg=1.d0/(Ssg**2) I=Ig(M) J=It(M) K=Ip(M) Call dSHCG(Ro,Pi2,I,J,K,M,Ian) V= 0.d0 Do 812 L= 1, Ian V=V + HV(L)*RLV(L) 812 Continue V=V+HV(Ian+1) Pvv1=Pvv1+V*V*Pg Call Drado(Goc(M),Id,Iph,giay,Ro) Id1 = Id Iph1 = Iph Giay1= Giay+V If(Giay1.ge.60.d0) Goto 830 If(Giay1.lt.0.d0) Goto 832 Goto 860 832 II = Giay1/60.d0-1 Iph1 = Iph1+II Giay1= Giay1+Abs(II*60.d0) If(Iph1.le.0.d0) Goto 833 Goto 860 833 II = Iph1/60.d0-1 Id1 = Id1+II Iph1= Iph1+Abs(II*60.d0) Goto 860 830 II = Giay1/60.d0 Iph1 = Iph1+II Giay1= Giay1-II*60.d0 If(Iph1.ge.60) Goto 831 Goto 860 831 II = Iph1/60.d0 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4877 Id1 = Id1+II Iph1= Iph1-II*60.d0 Goto 860 860 Write (4,813) M,Khd(It(M)),Khd(Ig(M)),Khd(Ip(M)), *Id, Iph , Giay, V, Id1, Iph1, Giay1 813 Format (11x,'|', I3, ' | ', 3A7, '|', I4, I3, F6.2, ' |', *F5.1,' |', I4, I3, F6.2, ' |' ) 810 Continue Write(4, 890) 890 Format(11x,66('=')) 514 If(Ncanh.EQ.0.d0) goto 515 IB=IB+1 Pvv2=0.d0 Do 910 M=1,(Ncanh) I=Kd(M) J=Kc(M) Pc=1/((a+b1*Canh(m))**2) Call dSHCC(M,I,J,Ian,Sk) V=0.d0 Do 912 L=1,Ian V=V+HV(L)*RLV(L) 912 Continue V=V+HV(Ian+1) Pvv2=Pvv2+V*V*Pc Canhbs=Canh(M)+V V=V*1000.d0 Write (4, 913) M,Khd(Kd(M)),Khd(Kc(M)),Canh(M),V,Canhbs 913 Format (11x,'|',I3,' | ' , A7,' - ', A7, ' |', F10.3, ' | ', * F4.1, ' |', F10.3, ' |') 910 Continue Write(4, 914) 914 Format(11x,62('=')) 515 If(Nfv.eq.0.d0) Goto 1222 IB=IB+1 Pvv3=0.d0 Do 310 M= 1,Ngoc Pfv=1/(Ssfv**2) I=Idfv(M) J=Icfv(M) Call dSHCFV(Ro,Pi2,I,J,M,Ian) V= 0.d0 Do 312 L= 1, Ian V=V + HV(L)*RLV(L) 312 Continue V=V+HV(Ian+1) Pvv3=Pvv3+V*V*Pfv Call Drado(Gocfv(M),Id,Iph,giay,Ro) Id1 = Id Iph1 = Iph Giay1= Giay+V If(Giay1.ge.60.d0) Goto 330 If(Giay1.lt.0.d0) Goto 332 Goto 360 332 II = Giay1/60.d0-1 Iph1 = Iph1+II Giay1= Giay1+Abs(II*60.d0) If(Iph1.le.0.d0) Goto 333 Goto 360 333 II = Iph1/60.d0-1 Id1 = Id1+II Iph1= Iph1+Abs(II*60.d0) Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4878 Goto 360 330 II = Giay1/60.d0 Iph1 = Iph1+II Giay1= Giay1-II*60.d0 If(Iph1.ge.60) Goto 331 Goto 360 331 II = Iph1/60.d0 Id1 = Id1+II Iph1= Iph1-II*60.d0 Goto 360 360 Write (4,313) M,Khd(Idfv(M)),Khd(Icfv(M)) * ,Id, Iph , Giay, V, Id1, Iph1, Giay1 313 Format ( 11x,'|', I3, ' |', A7, ' ', A7, ' |', I4, I3, * F6.2, '|', F8.2,4X,'|', I4, I3, F6.2, '|' ) 310 Continue Write(4, 390) 390 Format(11x,64('=')) PVV=Pvv1+Pvv2+Pvv2 Goto 939 1222 PVV=Pvv1+Pvv2 939 SSDV=dsqrt(PVV/(Ngoc+Ncanh+Nfv-2*Ndi+3)) Do 1020 M=1, Ncanh I=Kd(M) J=Kc(M) Call dSHCC(M,I,J,Ian,Sk) QF= 0.d0 Call Dhts(Ian, QF) Sm(m)= SSDV*Dsqrt(ABS(QF)) Ktt(m)=Sk/Sm(m) Ktt(m)=(Ktt(m)/1000.d0) Ktt(m)=Ktt(m)*1000.d0 Call dSHCFV(Ro,Pi2,I,J,M,Ian) QF=0.d0 Call Dhts(Ian,QF) Sa(m)=SSDV*Dsqrt(ABS(QF)) 1020 Continue KI=1000000000 Do 80 I=1,Ncanh If(Ktt(I).GE.KI) Goto 80 KI=Ktt(I) Kj=Kd(I) Kn=Kc(I) 80 Continue ss=0.d0 Do 341 I=1,Ncanh If(Sa(I).LE.ss) Goto 341 ss=Sa(I) Ko=Kd(I) Kz=Kc(I) 341 Continue IB=IB+1 Do 989 I=1,Nxd X(I)=X(I)+RLV(I*2-1) Y(I)=Y(I)+RLV(I*2) 989 Continue Do 231 I2=1,Ndi Kq=0 Do 232 m=1,Ngoc If(Ig(m).EQ.I2) Goto 233 Goto 232 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4879 233 Kq=Kq+1 IL(Kq)=It(m) k4=m 232 Continue If(Ip(k4).EQ.IL(1)) Goto 272 kq=kq+1 IL(kq)=Ip(k4) 272 Do 270 m=1,Kq I=I2 J=IL(m) Call dSHCC(M,I,J,Ian,Sk) QF= 0.d0 Call Dhts(Ian, QF) Sm(m)= SSDV*Dsqrt(ABS(QF)) Ktt(m)=Sk/Sm(m) Ktt(m)=(Ktt(m)/1000.d0) Ktt(m)=Ktt(m)*1000.d0 Call dSHCFV(Ro,Pi2,I,J,M,Ian) QF=0.d0 Call Dhts(Ian,QF) Sa(m)=SSDV*Dsqrt(ABS(QF)) DX1=X(J)-X(I) DY1=Y(J)-Y(I) S(m)=dsqrt(DX1**2+DY1**2) tu=(S(m)*Sa(m))/Ro Sth(m)=dsqrt(Sm(m)*Sm(m)+Tu**2) afa=dMod(dAtan2(DY1,DX1)+Pi2,Pi2) If(afa.Lt.0.d0) afa=afa+Pi2 Call Drado (afa,Id6(m),Ip6(m),g6(m),Ro) Sm(m)=Sm(M)*1000.d0 Sth(m)=Sth(m)*1000.d0 270 Continue 231 Continue Write(4,411) 411 Format(11x,89('=')) IB=IB+1 Do 710 I=1,Ndi Kx =(I*2-1)*(I*2-2)/2+I*2-1 Ky =(I*2)*(I*2-1)/2+I*2 Kxy=Ky-1 Qx =PTC(Kx) Qy =PTC(Ky) Qxy=PTC(Kxy) SSx=1000.d0*SSDV*Dsqrt(ABS(Qx)) SSy=1000.d0*SSDV*Dsqrt(ABS(Qy)) SSd(I)=Dsqrt(SSx*SSx+SSy*SSy) ZM=Qx-Qy ZN=2*Qxy ZZ=Qx+Qy ZR=Dsqrt(ZM*ZM+ZN*ZN) Ae(I)=SSDV*Dsqrt((ZZ+ZR)/2) Be(I)=SSDV*Dsqrt((ZZ-ZR)/2) Ae1=1000.d0*Ae(I) Be1=1000.d0*Be(I) Ph(I)=dMod(dAtan2(ZN,ZM)+Pi2,Pi2) If(Ph(I).Lt.0.d0) Ph(I)=Ph(I)+Pi2 If(Ph(I).GT.Pi) Ph(I)=Ph(I)-Pi Ph1=Ph(I) Call Drado(Ph1,Id,Iph,giay,Ro) Write (4,788) I,Khd(I),X(I),Y(I),SSx,SSy,SSd(I), *Ae1,Be1,Id,Iph Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4880 788 Format (11x,'|', I3,' | ', A7,'|', F13.4,' |', F13.4,' | ', *F4.1,' | ',F4.1,' | ', F4.1,' | ',F5.2,' | ',F5.2,' | ', *I4,3x,I3,' |') 710 Continue Write(4, 712) 712 Format(11x,102('=')) Sd=0.d0 Do 342 I=1,Ndi If(SSd(I).LE.Sd) Goto 342 Sd=SSd(I) Km=I 342 Continue Write(4, 2001) 2001 Format(/13x,'VII.KET LUAN:'/ * 13x,'=============') Write(4,1027) SSDV 1027 Format(15x,'1. Sai so trung phuong trong so don vi mo =', *F6.2,' " '/ * 15x,'------------------------------------------------' *'----------') Write (4,348) Khd(Ko),Khd(Kz),ss 348 Format(15x,'2. Phuong vi yeu nhat ', * A7,'- ',A7,' ma =',F6.2,' " '/ * 15x,'------------------------------------------------' *'----------') Write (4,1119) Khd(Kj),Khd(Kn),KI 1119 Format(15x,'3. Canh yeu nhat ', *A7,'- ',A7,'ms/S = 1/',I6/ * 15x,'------------------------------------------------' *'----------') Write(4,453) Khd(Km),Sd 453 Format(15x,'4. Diem yeu nhat ',A7,' Mp =', * F5.1,'(mm)'/ * 15x,'------------------------------------------------' *'----------') Write(4,566) 566 Format(///40x,'Nguoi thuc hien: PHUNG XUAN THUY '/ * 40x,' Lop : Trac dia A - K48'/ * 40x,' TRUONG DAI HOC MO - DIA CHAT '/) Stop End Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4881 Phô lôc 2 TÖp d÷ liÖu LUOI KHONG CHE CO SO THUY DIEN YALY (chu ky 8) 9 0 42 26 0.8 .002 .000002 200 .005 8 4000 8000 QT1 QT2 QT3 QT4 QT5 QT7 QT8 QT9 QT10 1 1574122.3920 805880.3276 2 1574554.5158 805200.0594 3 1574814.6264 805458.7150 4 1575256.5361 805633.1287 5 1575472.4294 805858.8323 6 1573853.8329 807036.3465 7 1574507.8733 807688.7982 8 1574191.3110 805794.8655 9 1574036.4410 805473.4803 2 1 3 26 13 52.07 3 1 4 19 02 53.74 4 1 5 11 23 02.64 5 1 7 78 52 44.57 7 1 6 25 06 45.52 4 2 7 59 24 13.01 7 2 6 19 48 43.53 6 2 8 10 31 21.64 8 2 1 01 00 57.42 4 3 7 76 17 34.97 7 3 6 23 30 36.23 6 3 1 27 18 48.39 1 3 8 03 00 22.74 8 3 9 27 15 05.12 7 4 6 24 58 42.41 6 4 1 32 42 51.46 1 4 8 03 39 45.05 8 4 9 16 05 20.14 9 4 3 14 05 00.84 3 4 2 10 07 51.92 7 5 6 26 10 17.84 6 5 1 35 07 21.90 1 5 8 03 46 14.64 8 5 9 12 09 48.36 1 6 2 07 48 24.07 2 6 3 10 27 22.65 3 6 4 13 38 51.00 4 6 5 08 58 29.94 1 7 8 02 32 37.80 8 7 2 10 33 45.98 2 7 3 06 45 30.86 3 7 4 12 10 44.60 4 7 5 07 46 54.73 9 8 2 57 08 14.14 2 8 3 30 15 11.34 3 8 4 19 42 17.48 4 8 5 11 29 31.86 5 8 7 77 39 08.79 2 9 3 26 44 09.78 3 9 4 08 32 31.23 4 9 5 07 34 01.51 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4882 5 9 8 49 14 57.58 1 2 805.9109 1 3 810.5194 1 4 1160.7675 1 5 1350.1982 1 7 1849.0890 1 6 1186.7987 2 4 824.8557 2 6 1965.4271 2 7 2489.1710 2 8 696.9274 2 9 585.7898 3 4 475.0841 3 6 1847.1743 3 7 2251.0713 3 8 708.1727 3 9 778.3198 4 6 1984.0915 4 7 2187.7532 4 8 1077.4266 4 9 1230.4940 5 6 2001.5946 5 7 2068.5928 5 8 1282.7019 5 9 1486.7910 7 8 1920.1984 8 9 356.7615 Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4883 Phô lôc 3 KÕt qu¶ b×nh sai KET QUA BINH SAI LUOI KHONG CHE CO SO THUY DIEN YALY (chu ky 8) (Luoi co so khuyet d=3) =============000============== I. CAC THAM SO CUA LUOI: ======================== -So diem dinh vi : 9 -So diem can xac dinh : 0 -So luong goc do : 42 -So luong canh do : 26 II.TOA DO DIEM DINH VI: ======================= Bang 1 ==================================================================== | S | TEN | TOA DO | | | T | |---------------------------------| GHI CHU | | T | DIEM | X | Y | | | | | (m) | (m) | | |-----|---------|----------------|----------------|----------------| | 1 | QT1 | 1574122.3920 | 805880.3276 | | | 2 | QT2 | 1574554.5158 | 805200.0594 | | | 3 | QT3 | 1574814.6264 | 805458.7150 | | | 4 | QT4 | 1575256.5361 | 805633.1287 | | | 5 | QT5 | 1575472.4294 | 805858.8323 | | | 6 | QT7 | 1573853.8329 | 807036.3465 | | | 7 | QT8 | 1574507.8733 | 807688.7982 | | | 8 | QT9 | 1574191.3110 | 805794.8655 | | | 9 | QT10 | 1574036.4410 | 805473.4803 | | ==================================================================== III. KET QUA PHAN TICH DO ON DINH CAC MOC: ========================================== So lan tinh lap: 2 Bang 2 ==================================================================================== | S | TEN | DO LECH TOA DO | | | | T | DIEM |-------------------------| LECH K. CACH | KET LUAN | | T | | X(mm) | Y(mm) | S(mm) | | |-----|----------|------------|------------|------------------|--------------------| | 1 | QT8 | 15.8 | -6.4 | 17.0 | Khong on dinh | | 2 | QT2 | -5.1 | 1.6 | 5.4 | On dinh | | 3 | QT3 | -1.0 | -4.5 | 4.6 | On dinh | | 4 | QT4 | -.9 | -2.6 | 2.8 | On dinh | | 5 | QT5 | -3.9 | 1.3 | 4.1 | On dinh | | 6 | QT7 | -4.4 | -1.1 | 4.5 | On dinh | | 7 | QT1 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | On dinh | | 8 | QT9 | 8.2 | 3.4 | 8.9 | On dinh | | 9 | QT10 | 3.0 | -3.6 | 4.6 | On dinh | ==================================================================================== Do lech cho phep: 10.0 (mm) Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4884 CHU KY 8: ========= IV.KET QUA TRI DO SAU BINH SAI: =============================== A.TRI DO GOC NGANG SAU BINH SAI: -------------------------------- Bang 3 ================================================================== | S | TEN-DINH | GIA TRI GOC | HIEU | TRI GOC SAU | | T |----------------------| DO |CHINH | BINH SAI | | T | Trai - Giua - Phai | (o , ") | (") | (o , ") | |----|----------------------|--------------|------|--------------| | 1 | QT2 QT1 QT3 | 26 13 52.07 | .3 | 26 13 52.35 | | 2 | QT3 QT1 QT4 | 19 2 53.74 | .4 | 19 2 54.11 | | 3 | QT4 QT1 QT5 | 11 23 2.64 | -.2 | 11 23 2.40 | | 4 | QT5 QT1 QT8 | 78 52 44.57 | .7 | 78 52 45.25 | | 5 | QT8 QT1 QT7 | 25 6 45.52 | -1.5 | 25 6 43.98 | | 6 | QT4 QT2 QT8 | 59 24 13.01 | -.1 | 59 24 12.90 | | 7 | QT8 QT2 QT7 | 19 48 43.53 | 1.3 | 19 48 44.84 | | 8 | QT7 QT2 QT9 | 10 31 21.64 | .1 | 10 31 21.74 | | 9 | QT9 QT2 QT1 | 1 0 57.42 | -.9 | 1 0 56.49 | | 10 | QT4 QT3 QT8 | 76 17 34.97 | .4 | 76 17 35.34 | | 11 | QT8 QT3 QT7 | 23 30 36.23 | .7 | 23 30 36.97 | | 12 | QT7 QT3 QT1 | 27 18 48.39 | -.2 | 27 18 48.21 | | 13 | QT1 QT3 QT9 | 3 0 22.74 | -.8 | 3 0 21.90 | | 14 | QT9 QT3 QT10 | 27 15 5.12 | .6 | 27 15 5.67 | | 15 | QT8 QT4 QT7 | 24 58 42.41 | .5 | 24 58 42.90 | | 16 | QT7 QT4 QT1 | 32 42 51.46 | -.7 | 32 42 50.75 | | 17 | QT1 QT4 QT9 | 3 39 45.05 | .0 | 3 39 45.03 | | 18 | QT9 QT4 QT10 | 16 5 20.14 | -.9 | 16 5 19.25 | | 19 | QT10 QT4 QT3 | 14 5 .84 | .2 | 14 5 1.08 | | 20 | QT3 QT4 QT2 | 10 7 51.92 | .3 | 10 7 52.20 | | 21 | QT8 QT5 QT7 | 26 10 17.84 | .1 | 26 10 17.94 | | 22 | QT7 QT5 QT1 | 35 7 21.90 | 1.3 | 35 7 23.21 | | 23 | QT1 QT5 QT9 | 3 46 14.64 | .0 | 3 46 14.65 | | 24 | QT9 QT5 QT10 | 12 9 48.36 | .2 | 12 9 48.52 | | 25 | QT1 QT7 QT2 | 7 48 24.07 | -.4 | 7 48 23.67 | | 26 | QT2 QT7 QT3 | 10 27 22.65 | -.3 | 10 27 22.37 | | 27 | QT3 QT7 QT4 | 13 38 51.00 | .6 | 13 38 51.58 | | 28 | QT4 QT7 QT5 | 8 58 29.94 | .0 | 8 58 29.95 | | 29 | QT1 QT8 QT9 | 2 32 37.80 | .1 | 2 32 37.86 | | 30 | QT9 QT8 QT2 | 10 33 45.98 | -1.0 | 10 33 44.95 | | 31 | QT2 QT8 QT3 | 6 45 30.86 | -.6 | 6 45 30.24 | | 32 | QT3 QT8 QT4 | 12 10 44.60 | 1.1 | 12 10 45.66 | | 33 | QT4 QT8 QT5 | 7 46 54.73 | .2 | 7 46 54.91 | | 34 | QT10 QT9 QT2 | 57 8 14.14 | .0 | 57 8 14.14 | | 35 | QT2 QT9 QT3 | 30 15 11.34 | -.6 | 30 15 10.74 | | 36 | QT3 QT9 QT4 | 19 42 17.48 | -.2 | 19 42 17.24 | | 37 | QT4 QT9 QT5 | 11 29 31.86 | .2 | 11 29 32.02 | | 38 | QT5 QT9 QT8 | 77 39 8.79 | -.3 | 77 39 8.46 | | 39 | QT2 QT10 QT3 | 26 44 9.78 | .9 | 26 44 10.67 | | 40 | QT3 QT10 QT4 | 8 32 31.23 | -.4 | 8 32 30.81 | | 41 | QT4 QT10 QT5 | 7 34 1.51 | -.2 | 7 34 1.29 | | 42 | QT5 QT10 QT9 | 49 14 57.58 | -.2 | 49 14 57.34 | ================================================================== Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4885 B.TRI DO CANH SAU BINH SAI: --------------------------- Bang 4 ============================================================== | S | TEN-CANH | CHIEU DAI | HIEU | CHIEU DAI | | T |-------------------| DO | CHINH | SAU BINH SAI | | T | DAU - CUOI | (m) | (mm) | (m) | |----|-------------------|------------|-------|--------------| | 1 | QT1 - QT2 | 805.911 | .5 | 805.911 | | 2 | QT1 - QT3 | 810.519 | 3.3 | 810.523 | | 3 | QT1 - QT4 | 1160.768 | .7 | 1160.768 | | 4 | QT1 - QT5 | 1350.198 | 2.4 | 1350.201 | | 5 | QT1 - QT8 | 1849.089 | -.7 | 1849.088 | | 6 | QT1 - QT7 | 1186.799 | .7 | 1186.799 | | 7 | QT2 - QT4 | 824.856 | -1.9 | 824.854 | | 8 | QT2 - QT7 | 1965.427 | -2.0 | 1965.425 | | 9 | QT2 - QT8 | 2489.171 | -3.6 | 2489.167 | | 10 | QT2 - QT9 | 696.927 | -2.4 | 696.925 | | 11 | QT2 - QT10 | 585.790 | -.3 | 585.789 | | 12 | QT3 - QT4 | 475.084 | .2 | 475.084 | | 13 | QT3 - QT7 | 1847.174 | 2.6 | 1847.177 | | 14 | QT3 - QT8 | 2251.071 | 6.2 | 2251.077 | | 15 | QT3 - QT9 | 708.173 | 3.1 | 708.176 | | 16 | QT3 - QT10 | 778.320 | 1.7 | 778.322 | | 17 | QT4 - QT7 | 1984.092 | -2.2 | 1984.089 | | 18 | QT4 - QT8 | 2187.753 | -7.2 | 2187.746 | | 19 | QT4 - QT9 | 1077.427 | -1.1 | 1077.426 | | 20 | QT4 - QT10 | 1230.494 | -2.0 | 1230.492 | | 21 | QT5 - QT7 | 2001.595 | 2.3 | 2001.597 | | 22 | QT5 - QT8 | 2068.593 | .3 | 2068.593 | | 23 | QT5 - QT9 | 1282.702 | .3 | 1282.702 | | 24 | QT5 - QT10 | 1486.791 | -1.5 | 1486.789 | | 25 | QT8 - QT9 | 1920.198 | -.3 | 1920.198 | | 26 | QT9 - QT10 | 356.762 | .7 | 356.762 | ============================================================== V. CAC YEU TO TUONG HO CUA LUOI: ================================ Bang 5 ========================================================================================= | No.| Ten canh | Chieu dai | Phuong vi | Ma | Ms | Ms/S | Mth | | | DAU - CUOI | (m) |( o , " )| (") | (mm) | | (mm) | |----|------------------|------------|--------------|------|------|--------------|------| | | | QT1 | 1849.095 | 257 58 .40 | .27 | 2.1 | 1: 860000 | 3.3 | | | | QT9 | 1920.203 | 260 30 37.77 | .24 | 2.2 | 1: 891000 | 3.1 | | 1 | QT8 | QT2 | 2489.169 | 271 4 23.94 | .19 | 2.2 | 1: 1146000 | 3.2 | | | | QT3 | 2251.073 | 277 49 53.91 | .21 | 2.1 | 1: 1090000 | 3.1 | | | | QT4 | 2187.744 | 290 0 39.59 | .22 | 2.1 | 1: 1047000 | 3.1 | | | | QT5 | 2068.596 | 297 47 34.61 | .28 | 2.2 | 1: 934000 | 3.6 | |----|--------|---------|------------|--------------|------|------|--------------|------| | | | QT4 | 824.852 | 31 40 12.07 | .34 | 1.4 | 1: 586000 | 2.0 | | | | QT8 | 2489.169 | 91 4 23.94 | .19 | 2.2 | 1: 1146000 | 3.2 | | 2 | QT2 | QT7 | 1965.428 | 110 53 8.34 | .14 | 2.1 | 1: 934000 | 2.5 | | | | QT9 | 696.930 | 121 24 33.75 | .34 | 1.4 | 1: 513000 | 1.8 | | | | QT1 | 805.913 | 122 25 29.13 | .35 | 1.5 | 1: 523000 | 2.1 | |----|--------|---------|------------|--------------|------|------|--------------|------| | | | QT4 | 475.083 | 21 32 17.68 | .38 | 1.3 | 1: 364000 | 1.6 | | | | QT8 | 2251.073 | 97 49 53.91 | .21 | 2.1 | 1: 1090000 | 3.1 | | 3 | QT3 | QT7 | 1847.172 | 121 20 30.61 | .15 | 2.0 | 1: 922000 | 2.4 | | | | QT1 | 810.522 | 148 39 21.81 | .31 | 1.5 | 1: 537000 | 1.9 | | | | QT9 | 708.180 | 151 39 44.15 | .33 | 1.2 | 1: 571000 | 1.7 | | | | QT10 | 778.325 | 178 54 46.80 | .40 | 1.3 | 1: 578000 | 2.0 | |----|--------|---------|------------|--------------|------|------|--------------|------| | | | QT8 | 2187.744 | 110 0 39.59 | .22 | 2.1 | 1: 1047000 | 3.1 | | | | QT7 | 1984.086 | 134 59 22.17 | .14 | 2.0 | 1: 973000 | 2.5 | | | | QT1 | 1160.771 | 167 42 14.67 | .23 | 1.6 | 1: 727000 | 2.0 | | 4 | QT4 | QT9 | 1077.434 | 171 21 59.49 | .25 | 1.4 | 1: 778000 | 1.9 | | | | QT10 | 1230.496 | 187 27 17.10 | .28 | 1.5 | 1: 832000 | 2.2 | | | | QT3 | 475.083 | 201 32 17.68 | .38 | 1.3 | 1: 364000 | 1.6 | | | | QT2 | 824.852 | 211 40 12.07 | .34 | 1.4 | 1: 586000 | 2.0 | ========================================================================================= Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4886 Bang 5 (tiÕp theo) ========================================================================================= | No.| Ten canh | Chieu dai | Phuong vi | Ma | Ms | Ms/S | Mth | | | DAU - CUOI | (m) |( o , " )| (") | (mm) | | (mm) | |----|------------------|------------|--------------|------|------|--------------|------| | | | QT8 | 2068.596 | 117 47 34.61 | .28 | 2.2 | 1: 934000 | 3.6 | | | | QT7 | 2001.598 | 143 57 52.03 | .19 | 2.3 | 1: 861000 | 3.0 | | 5 | QT5 | QT1 | 1350.209 | 179 5 16.13 | .23 | 2.0 | 1: 666000 | 2.5 | | | | QT9 | 1282.714 | 182 51 30.35 | .24 | 1.9 | 1: 673000 | 2.4 | | | | QT10 | 1486.795 | 195 1 17.73 | .25 | 2.0 | 1: 737000 | 2.7 | |----|--------|---------|------------|--------------|------|------|--------------|------| | | | QT1 | 1186.804 | 283 4 42.99 | .28 | 1.9 | 1: 609000 | 2.5 | | | | QT2 | 1965.428 | 290 53 8.34 | .14 | 2.1 | 1: 934000 | 2.5 | | 6 | QT7 | QT3 | 1847.172 | 301 20 30.61 | .15 | 2.0 | 1: 922000 | 2.4 | | | | QT4 | 1984.086 | 314 59 22.17 | .14 | 2.0 | 1: 973000 | 2.5 | | | | QT5 | 2001.598 | 323 57 52.03 | .19 | 2.3 | 1: 861000 | 3.0 | |----|--------|---------|------------|--------------|------|------|--------------|------| | | | QT2 | 805.913 | 302 25 29.13 | .35 | 1.5 | 1: 523000 | 2.1 | | | | QT3 | 810.522 | 328 39 21.81 | .31 | 1.5 | 1: 537000 | 1.9 | | 7 | QT1 | QT4 | 1160.771 | 347 42 14.67 | .23 | 1.6 | 1: 727000 | 2.0 | | | | QT5 | 1350.209 | 359 5 16.13 | .23 | 2.0 | 1: 666000 | 2.5 | | | | QT8 | 1849.095 | 77 58 .40 | .27 | 2.1 | 1: 860000 | 3.3 | | | | QT7 | 1186.804 | 103 4 42.99 | .28 | 1.9 | 1: 609000 | 2.5 | |----|--------|---------|------------|--------------|------|------|--------------|------| | | | QT10 | 356.754 | 244 16 16.98 | .46 | 1.2 | 1: 286000 | 1.5 | | | | QT2 | 696.930 | 301 24 33.75 | .34 | 1.4 | 1: 513000 | 1.8 | | 8 | QT9 | QT3 | 708.180 | 331 39 44.15 | .33 | 1.2 | 1: 571000 | 1.7 | | | | QT4 | 1077.434 | 351 21 59.49 | .25 | 1.4 | 1: 778000 | 1.9 | | | | QT5 | 1282.714 | 2 51 30.35 | .24 | 1.9 | 1: 673000 | 2.4 | | | | QT8 | 1920.203 | 80 30 37.77 | .24 | 2.2 | 1: 891000 | 3.1 | |----|--------|---------|------------|--------------|------|------|--------------|------| | | | QT2 | 585.799 | 332 10 35.58 | .55 | 1.3 | 1: 452000 | 2.0 | | | | QT3 | 778.325 | 358 54 46.80 | .40 | 1.3 | 1: 578000 | 2.0 | | 9 | QT10 | QT4 | 1230.496 | 7 27 17.10 | .28 | 1.5 | 1: 832000 | 2.2 | | | | QT5 | 1486.795 | 15 1 17.73 | .25 | 2.0 | 1: 737000 | 2.7 | | | | QT9 | 356.754 | 64 16 16.98 | .46 | 1.2 | 1: 286000 | 1.5 | ========================================================================================= VI.KET QUA TOA DO DIEM SAU BINH SAI: ==================================== Bang 6 ====================================================================================================== | S | TEN | TOA DO | SAI SO VI TRI DIEM | ELIP SAI SO | | T | |-------------------------------|-----------------------|------------------------------| | T | DIEM | X | Y | Mx | My | Md | E | F | GOC NGHIENG | | | | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ( o , ) | |----|--------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------| | 1 | QT8 | 1574507.8891 | 807688.7918 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | 2.18 | 1.95 | 32 8 | | 2 | QT2 | 1574554.5158 | 805200.0594 | .9 | 1.0 | 1.3 | .98 | .86 | 55 20 | | 3 | QT3 | 1574814.6264 | 805458.7150 | .9 | .7 | 1.2 | .92 | .70 | 4 22 | | 4 | QT4 | 1575256.5361 | 805633.1287 | 1.0 | .8 | 1.3 | 1.03 | .84 | 175 46 | | 5 | QT5 | 1575472.4294 | 805858.8323 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 1.61 | 1.18 | 18 24 | | 6 | QT7 | 1573853.8329 | 807036.3465 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.66 | 1.01 | 50 1 | | 7 | QT1 | 1574122.3920 | 805880.3276 | 1.1 | .9 | 1.4 | 1.13 | .87 | 127 4 | | 8 | QT9 | 1574191.3110 | 805794.8655 | .8 | .8 | 1.1 | .85 | .76 | 35 2 | | 9 | QT10 | 1574036.4410 | 805473.4803 | .9 | 1.2 | 1.5 | 1.26 | .84 | 155 28 | ====================================================================================================== VII.KET LUAN: ============= 1. Sai so trung phuong trong so don vi mo = .76 " ---------------------------------------------------------- 2. Phuong vi yeu nhat QT2 - QT10 ma = .55 " ---------------------------------------------------------- 3. Canh yeu nhat QT9 - QT10 ms/S = 1/286000 ---------------------------------------------------------- 4. Diem yeu nhat QT8 Mp = 2.9(mm) ---------------------------------------------------------- Nguoi thuc hien: PHUNG XUAN THUY Lop : Trac dia A - K48 TRUONG DAI HOC MO - DIA CHAT Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4887 2. §å h×nh l­íi Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp Phïng Xu©n Thuú Líp Tr¾c ®Þa A-K4888 tµi liÖu tham kh¶o [1]. Hoµng Ngäc Hµ, Tr­¬ng Quang HiÕu, 2003, C¬ së to¸n häc xö lý sè liÖu tr¾c ®Þa, NXB Giao th«ng - VËn t¶i Hµ Néi. [2]. Phan V¨n HiÕn vµ nnk, 2004, Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh , NXB Giao th«ng VËn t¶i - Hµ Néi. [2]. NguyÔn Quang Phóc, 2001, Nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é æn ®Þnh cña c¸c mèc chuÈn vµ xö lý sè liÖu ®o lón c«ng tr×nh, LuËn v¨n th¹c sÜ kü thuËt, Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Hµ Néi. [4]. NguyÔn Quang Phóc, §ç Do·n MËu, th¸ng 7 - 2004, Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña c¸c ®¹i l­îng ®o ®Õn h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc Ellipse sai sè, T¹p chÝ khoa häc kü thuËt sè 7, Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Hµ Néi. [5]. NguyÔn Quang Phóc, 2001, Tiªu chuÈn æn ®Þnh cña c¸c ®iÓm khèng chÕ c¬ së trong quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh, B¸o c¸o t¹i héi nghÞ khoa häc lÇn thø 15, Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Hµ Néi. [6]. NguyÔn Quang Phóc, 4 - 2004, §Æc ®iÓm c«ng t¸c thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ mÆt ph¼ng tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, T¹p chÝ khoa häc kü thuËt sè 6, Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Hµ Néi. [7]. TrÇn Kh¸nh, 2006, Bµi gi¶ng m«n häc quan tr¾c chuyÓn dÞch biÕn d¹ng c«ng tr×nh. [8]. TrÇn ViÕt TuÊn, 2007, Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ GPS trong tr¾c ®Þa c«ng tr×nh ë ViÖt Nam, LuËn v¨n tiÕn sÜ kü thuËt, Th­ viÖn §¹i häc Má - §Þa chÊt Hµ Néi. [9]. §ç Ngäc §­êng, §Æng Nam Chinh, 2007, Bµi gi¶ng c«ng nghÖ GPS.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1 5.pdf
Tài liệu liên quan