Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

Mở đầu Nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đòi hỏi một khối lượng vốn khổng lồ, nhất là vốn dài hạn, mà trong giai đoạn hiện nay, thị trường tài chính mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu về vốn ngắn hạn cho nền kinh tế. Xuất phát từ đòi hỏi ấy, thị trường chứng khoán, với tư cách là kênh huy vốn quan trọng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá trở thành một nhu cầu cấp thiết, khách quan trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên thị trường chứng khoán muốn hoạt động hiệu quả cần phải có hàng hoá cho nó (cổ phiếu, trái phiếu .) và đồng thời phải có các công ty chứng khoán chuyên mua bán, giao dịch các loại hàng hoá đó. Công ty chứng khoán sẽ là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của thị trường chứng khoán nói riêng. Nhờ các công ty chứng khoán mà một lượng vốn khổng lồ được đưa vào đầu tư từ những nguồn lẻ tẻ trong công chúng tập hợp lại. Như vậy, sự ra đời của các công ty chứng khoán trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu khách quan. Tuy nhiên để nó đi vào hoạt động có hiệu quả cần tiếp tục có những điều chỉnh hợp lý. Đề xuất: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay" sẽ đưa ra những kiến nghị góp phần vào việc hoàn thiện các công ty chứng khoán và những giải pháp thúc đẩy hình thành các công ty chứng khoán. Đề tài nghiên cứu những lí luận cơ bản về công ty chứng khoán từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công ty chứng khoán về cơ cấu tổ chức; đội ngũ cán bộ, nhân viên; mô hình công ty; hệ thống tin học trong các công ty chứng khoán, đồng thời đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng và phát triển các công ty chứng khoán. Nội dung đề tài gồm 3 phần: Chương I: Vai trò của công ty chứng khoán với hoạt động của thị trường chứng khoán. Chương II: Thực tiễn hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay. Chương III: Các giải pháp hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam. Do hạn chế về lý luận, kinh nghiệm thực tế, điều kiện nghiên cứu nên bài viết này của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của thầy cô, để bài viết được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn mục lục Lời nói đầu 1 Chương I. Vai trò của công ty chứng khoán với hoạt động của thị trường chứng khoán 3 1. Hoạt động của thị trường chứng khoán 3 1.1. Các thành viên của thị trường chứng khoán 3 1.2. Công ty chứng khoán 4 1.2.1. Mô hình tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán 4 1.2.2. Các nghiệp vụ cơ bản của côn ty chứng khoán 5 1.2.3. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán 9 Chương II. Thực tiễn hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay 11 1. Quá trình thành lập các công ty chứng khoán ở Việt Nam 11 1.1. Mô hình công ty chứng khoán ở Việt Nam 12 1.2. Phòng giao dịch (phòng kinh doanh) 13 1.2.1. Phòng tài chính - kế toán 13 1.2.2. Phòng Marketing 13 1.2.3. Phòng quản trị hành chính - tổng hợp 13 1.2.4. Phòng đăng ký, lưu ký và lưu trữ thông tin 14 1.3. Hoạt động của TTGDCK 14 1.3.1. Giao dịch chứng khoán 14 1.3.2. Tình hình giá giao dịch chứng khoán 15 1.3.3. Hoạt động lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán 15 Chương III. Các giải pháp hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay 17 1. Mục tiêu và phương hướng trong thời gian tới 17 2. Các giải pháp hoàn thiện công ty chứng khoán 18 2.1. Giải pháp hoàn thiện mô hình công ty chứng khoán 18 2.2. Giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực trong các công ty chứng khoán 18 2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống tin học cho các công ty chứng khoán 19 3. Các giải pháp nhằm mở rộng và phát triển các công ty chứng khoán 19 Kết luận 20 Tài liệu tham khảo 20

doc22 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 692 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái mét khèi l­îng vèn khæng lå, nhÊt lµ vèn dµi h¹n, mµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, thÞ tr­êng tµi chÝnh míi chØ ®¸p øng ®­îc mét phÇn nhá nhu cÇu vÒ vèn ng¾n h¹n cho nÒn kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái Êy, thÞ tr­êng chøng kho¸n, víi t­ c¸ch lµ kªnh huy vèn quan träng cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trë thµnh mét nhu cÇu cÊp thiÕt, kh¸ch quan trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Tuy nhiªn thÞ tr­êng chøng kho¸n muèn ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã hµng ho¸ cho nã (cæ phiÕu, tr¸i phiÕu...) vµ ®ång thêi ph¶i cã c¸c c«ng ty chøng kho¸n chuyªn mua b¸n, giao dÞch c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ã. C«ng ty chøng kho¸n sÏ lµ t¸c nh©n quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n nãi riªng. Nhê c¸c c«ng ty chøng kho¸n mµ mét l­îng vèn khæng lå ®­îc ®­a vµo ®Çu t­ tõ nh÷ng nguån lÎ tÎ trong c«ng chóng tËp hîp l¹i. Nh­ vËy, sù ra ®êi cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan. Tuy nhiªn ®Ó nã ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cÇn tiÕp tôc cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý. §Ò xuÊt: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay" sÏ ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ gãp phÇn vµo viÖc hoµn thiÖn c¸c c«ng ty chøng kho¸n vµ nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy h×nh thµnh c¸c c«ng ty chøng kho¸n. §Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n vÒ c«ng ty chøng kho¸n tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng ty chøng kho¸n vÒ c¬ cÊu tæ chøc; ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn; m« h×nh c«ng ty; hÖ thèng tin häc trong c¸c c«ng ty chøng kho¸n, ®ång thêi ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn: Ch­¬ng I: Vai trß cña c«ng ty chøng kho¸n víi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Ch­¬ng II: Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay. Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam. Do h¹n chÕ vÒ lý luËn, kinh nghiÖm thùc tÕ, ®iÒu kiÖn nghiªn cøu nªn bµi viÕt nµy cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c«, ®Ó bµi viÕt ®­îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ch­¬ng I: Vai trß cña c«ng ty chøng kho¸n víi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. 1. Ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n c¸c ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn . XÐt vÒ mÆt h×nh thøc, c¸c ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n chuyÓn nh­îng c¸c chøng kho¸n lµ viÖc thay ®æi c¸c chñ thÓ n¾m gi÷ chøng kho¸n; xÐt vÒ thùc chÊt ®©y chÝnh lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng t­ b¶n ë h×nh th¸i tiÒn tÖ, tøc lµ qu¸ tr×nh chuyÓn tõ t­ b¶n së h÷u sang t­ b¶n kinh doanh. C¸c quan hÖ mua b¸n c¸c chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¶n ¸nh sù thay ®æi c¸c chñ thÓ së h÷u vÒ chøng kho¸n. XÐt vÒ néi dung, thÞ tr­êng vèn thÓ hiÖn c¸c quan hÖ b¶n chÊt bªn trong cña qu¸ tr×nh mua b¸n c¸c chøng kho¸n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ biÓu hiÖn bªn ngoµi, lµ h×nh thøc giao dÞch vèn cô thÓ. C¸c thÞ tr­êng nµy kh«ng thÓ ph©n biÖt, t¸ch rêi nhau mµ nã lµ thèng nhÊt vµ cïng ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi cña thÞ tr­êng t­ b¶n. 1.1. C¸c thµnh viªn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. - Ng­êi ®Çu t­ chøng kho¸n - Ng­êi kinh doanh chøng kho¸n - Ng­êi tæ chøc thÞ tr­êng - Ng­êi qu¶n lý vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Ngoµi c¸c ®èi t­îng trªn ra, cßn cã c¸c ®èi t­îng t­¬ng hç quan träng kh¸c nh­: C¸c tæ chøc thanh to¸n bï trõ vµ l­u gi÷ chøng kho¸n, tæ chøc dÞch vô sang tªn vµ ®¨ng ký l¹i quyÒn së h÷u chøng kho¸n, trung t©m ®µo t¹o ng­êi hµnh nghÒ chøng kho¸n, hiÖp héi c¸c nhµ ®Çu t­, hiÖp héi c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n. Trong c¸c ®èi t­îng ®ã th× ng­êi kinh doanh chøng kho¸n (trong ®ã cã c¸c c«ng ty chøng kho¸n) gi÷ vai trß quan träng ®¶m b¶o cho thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. 1.2. C«ng ty chøng kho¸n. 1.2.1. M« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n. 1.2.1.1. C¸c m« h×nh tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n. V× c«ng ty chøng kho¸n lµ mét lo¹i h×nh ®Þnh chÕ tµi chÝnh ®Æc biÖt nªn vÊn ®Ò x¸c ®Þnh m« h×nh tæ chøc kinh doanh cña nã cã nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau ë c¸c n­íc. Mçi n­íc ®Òu cã mét m« h×nh tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n riªng, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng tµi chÝnh vµ tuú thuéc vµo sù c©n nh¾c lîi h¹i cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc. Tuy nhiªn, ta cã thÓ kh¸i qu¸t lªn ba m« h×nh c¬ b¶n hiÖn nay lµ: m« h×nh c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng hay m« h×nh ng©n hµng ®a n¨ng (bao gåm: Ng©n hµng ®a n¨ng toµn phÇn, Ng©n hµng ®a n¨ng mét phÇn) vµ c«ng ty chuyªn doanh chøng kho¸n. 1.2.1.2. Nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng trong tæ chøc cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Do c«ng ty chøng kho¸n lµ mét h×nh thøc ®Þnh chÕ ®Æc biÖt, cã ho¹t ®éng nghiÖp vô ®Æc thï nªn vÒ mÆt tæ chøc nã cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt so víi c¸c c«ng ty th«ng th­êng. C¸c c«ng ty chøng kho¸n ë c¸c n­íc kh¸c nhau, thËm chÝ trong cïng mét quèc gia còng cã tæ chøc rÊt kh¸c nhau tuú thuéc vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc cña mçi c«ng ty vµ møc ®é ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng. Tuy vËy, chóng vÉn cã mét sè ®Æc tr­ng c¬ b¶n: * Chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n cÊp qu¶n lÝ. C«ng ty chøng kho¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ rÊt cao ë tõng phßng ban, bé phËn, ®¬n vÞ kinh doanh nhá. * Nh©n tè con ng­êi. Trong c«ng ty chøng kho¸n, quan hÖ víi kh¸c hµng gi÷ vai trß rÊt quan träng, ®ßi hái nh©n tè con ng­êi ph¶i lu«n ®­îc quan t©m, chó träng. * ¶nh h­ëng cña thÞ tr­êng tµi chÝnh. ThÞ tr­êng tµi chÝnh nãi chung vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n nãi riªng cã ¶nh h­ëng lín tíi s¶n phÈm, dÞch vô, kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn cña c«ng ty chøng kho¸n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n cµng ph¸t triÓn th× c«ng cô tµi chÝnh cµng ®a d¹ng, hµng ho¸ dÞch vô phong phó, qua ®ã c«ng ty chøng kho¸n cã thÓ më réng ho¹t ®éng thu nhiÒu lîi nhuËn. Víi c¸c tr×nh ®é ph¸t triÓn kh¸c nhau cña thÞ tr­êng, c¸c c«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã c¬ cÊu tæ chøc ®Æc thï ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu riªng. 1.2.2. C¸c nghiÖp vô c¬ b¶n cña c«ng ty chøng kho¸n. Nh×n chung cã ba nghiÖp vô kinh doanh chÝnh lµ: - NghiÖp vô m«i giíi chøng kho¸n. - NghiÖp vô tù doanh. - NghiÖp vô b¶o l·nh ph¸t hµnh. Ngµy nay, do thÞ tr­êng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ do nhu cÇu cña b¶n th©n c«ng ty chøng kho¸n ngµy cµng më réng nªn ®· ph¸t sinh nhiÒu nghiÖp vô nh­: cho vay kÝ quÜ, t­ vÊn ®Çu t­, qu¶n lÝ danh môc ®Çu t­, qu¶n lÝ thu nhËp chøng kho¸n. §ång thêi c¸c c«ng ty chøng kho¸n ngµy nay cßn ho¹t ®éng trªn c¶ lÜnh vùc tiÒn tÖ, ng©n hµng, b¶o hiÓm. 1.2.2.1. NghiÖp vô m«i giíi B¶n chÊt nghiÖp vô. C«ng ty chøng kho¸n tiÕn hµnh nghiÖp vô m«i giíi sÏ ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch t¹i së giao dÞch chøng kho¸n hoÆc thÞ tr­êng OTC. Qui tr×nh giao dÞch. Qu¸ tr×nh m«i giíi cña c«ng ty chøng kho¸n th­êng qua c¸c b­íc chñ yÕu thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: B­íc 1: Më tµi kho¶n (1). B­íc 2: NhËn lÖnh (2). B­íc 3: ChuyÓn lÖnh tíi thÞ tr­êng phï hîp ®Ó thùc hiÖn lÖnh (3). B­íc 4: X¸c nhËn kÕt qu¶ thùc hiÖn lÖnh cho kh¸ch hµng (4). B­íc 5: Thanh to¸n vµ giao hµng. Kh¸ch hµng C«ng ty chøng kho¸n (4) (1) (2) (3) (5) B­íc 1: Më tµi kho¶n. C«ng ty chøng kho¸n yªu cÇu kh¸ch hµng më tµi kho¶n giao dÞch (tµi kho¶n tiÒn mÆt hoÆc tµi kho¶n kÝ quÜ). Tµi kho¶n kÝ quÜ dïng cho giao dÞch kÝ quÜ cßn tµi kho¶n giao dÞch dïng cho c¸c giao dÞch th«ng th­êng. B­íc 2: NhËn ®¬n ®Æt hµng. Kh¸ch hµng ra lÖnh mua, b¸n cho c«ng ty chøng kho¸n d­íi nhiÒu h×nh thøc: §iÖn tho¹i, telex, phiÕu lÖnh... NÕu lµ lÖnh b¸n, c«ng ty chøng kho¸n sÏ yªu cÇu kh¸ch hµng xuÊt tr×nh sè chøng kho¸n muèn b¸n tr­íc khi thùc hiÖn ®¬n hµng hoÆc ®Ò nghÞ ph¶i kÝ quÜ mét phÇn sè chøng kho¸n cÇn b¸n theo mét tØ lÖ do uû ban chøng kho¸n qui ®Þnh. NÕu lµ lÖnh mua, c«ng ty sÏ ®Ò nghÞ kh¸ch hµng møc tiÒn kÝ quÜ nhÊt ®Þnh trªn tµi kho¶n kÝ quÜ cña kh¸ch hµng t¹i c«ng ty. Kho¶n tiÒn nµy th­êng b»ng 40% trÞ gi¸ mua theo lÖnh. B­íc 3: ChuyÓn lÖnh tíi thÞ tr­êng phï hîp ®Ó thùc hiÖn. Tr­íc ®©y, ng­êi ®¹i diÖn cña c«ng ty göi tÊt c¶ lÖnh mua, b¸n cña kh¸ch hµng tíi bé phËn thùc hiÖn lÖnh hoÆc phßng kinh doanh giao dÞch cña c«ng ty. ë ®©y, mét ng­êi th­ kÝ sÏ kiÓm tra xem chøng kho¸n ®­îc mua b¸n ë thÞ tr­êng nµo (tËp trung, phi tËp trung...). Sau ®ã, ng­êi th­ kÝ sÏ göi lÖnh ®Õn thÞ tr­êng ®ã ®Ó thùc hiÖn. Ngµy nay, c¸c c«ng ty chøng kho¸n cã m¹ng l­íi th«ng tin trùc tiÕp tõ trô së chÝnh tíi phßng giao dÞch. Do vËy, c¸c lÖnh mua, b¸n ®­îc chuyÓn trùc tiÕp tíi phßng giao dÞch cña Së giao dÞch chøng kho¸n mµ kh«ng cÇn chuyÓn qua phßng thùc hiÖn lÖnh. B­íc 4: X¸c nhËn cho kh¸ch hµng. Sau khi thùc hiÖn lÖnh xong, c«ng ty chøng kho¸n sÏ göi cho kh¸ch hµng mét phiÕu x¸c nhËn ®· thi hµnh xong lÖnh. B­íc 5: Thanh to¸n bï trõ giao dÞch. Ho¹t ®éng nµy bao gåm viÖc ®èi chiÕu giao dÞch vµ bï trõ c¸c kÕt qu¶ giao dÞch. HiÖn nay c¸c n­íc ¸p dông viÖc ®èi chiÕu cè ®Þnh: Së giao dÞch chøng kho¸n sÏ tiÕn hµnh bï trõ trªn c¬ së néi dung lÖnh cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n chuyÓn vµo hÖ thèng. Nh÷ng sai sãt cña c«ng ty chøng kho¸n sÏ do c«ng ty chøng kho¸n tù söa ch÷a. ViÖc bï trõ c¸c kÕt qu¶ giao dÞch kÕt thóc b»ng viÖc in ra c¸c chøng tõ thanh to¸n. Chøng tõ nµy ®­îc göi cho c«ng ty chøng kho¸n. Nã lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n vµ giao chøng kho¸n. B­íc 6: Thanh to¸n vµ giao hµng. §Õn ngµy thanh to¸n, ng­êi mua sÏ giao tiÒn th«ng qua ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n; ng­êi b¸n sÏ giao chøng kho¸n th«ng qua h×nh thøc chuyÓn kho¶n t¹i trung t©m l­u kÝ chøng kho¸n. Sau khi hoµn tÊt c¸c thñ tôc t¹i Së, c«ng ty sÏ thanh to¸n tiÒn vµ chøng kho¸n cho kh¸ch hµng th«ng qua hÖ thèng tµi kho¶n kh¸ch hµng më t¹i c«ng ty chøng kho¸n. 1.2.2.2 NghiÖp vô b¶o l·nh. B¶n chÊt b¶o l·nh. B¶o l·nh ph¸t hµnh lµ viÖc hç trî ®¬n vÞ ph¸t hµnh huy ®éng vèn b»ng c¸ch b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng. Cã ba h×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh mµ thÕ giíi th­êng ¸p dông: Mét lµ, b¶o l·nh ch¾c ch¾n: c«ng ty b¶o l·nh ph¸t hµnh nhËn mua toµn bé sè chøng kho¸n trong ®ît ph¸t hµnh cña c«ng ty ph¸t hµnh vµ sau ®ã sÏ b¸n ra c«ng chóng. Hai lµ, b¶o l·nh cè g¾ng tèi ®a: lµ h×nh thøc mµ c«ng ty b¶o l·nh ph¸t hµnh høa sÏ cè g¾ng tèi ®a ®Ó b¸n hÕt sè chøng kho¸n cÇn ph¸t hµnh cho c«ng ty ph¸t hµnh. Ba lµ, b¶o l·nh b¶o ®¶m tÊt c¶ hoÆc kh«ng: tr­êng hîp nµy ®­îc ¸p dông khi c«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n cÇn mét sè vèn nhÊt ®Þnh. 1.2.2.3 NghiÖp vô tù doanh. §©y lµ nghiÖp vô kinh doanh trong ®ã c«ng ty chøng kho¸n dïng kinh phÝ cña m×nh ®Ó mua vµ b¸n chøng kho¸n, hä tù chÞu mäi rñi ro vµ cã thÓ lµm thªm nhiÖm vô t¹o thÞ tr­êng cho mét lo¹i chøng kho¸n nµo ®ã. 1.2.2.4. C¸c nghiÖp vô phô trî. * NghiÖp vô tÝn dông. ë c¸c thÞ tr­êng ph¸t triÓn th× ®©y lµ mét ho¹t ®éng th«ng dông. Cßn ë nh÷ng thÞ tr­êng ch­a ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng nµy bÞ h¹n chÕ, chØ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh ®Æc biÖt míi ®­îc phÐp cÊp vèn vay. Mét sè n­íc cßn qui ®Þnh kh«ng ®­îc phÐp cho vay kÝ quü. Cho vay kÝ quü lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông cña c«ng ty chøng kho¸n cho kh¸ch hµng cña m×nh ®Ó hä mua chøng kho¸n vµ sö dông c¸c chøng kho¸n ®ã lµm vËt thÕ chÊp cho kho¶n vay. Khi thùc hiÖn nghiÖp vô nµy, c«ng ty chøng kho¸n ph¶i dµn xÕp víi ng©n hµng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kho¶n vay ®ã. * T­ vÊn ®Çu t­ vµ t­ vÊn tµi chÝnh c«ng ty. §©y lµ viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ®èi t­îng chøng kho¸n, thêi h¹n, c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh quy luËt cña ho¹t ®éng ®Çu t­ chøng kho¸n...Nã ®ßi hái nhiÒu kiÕn thøc, chuyªn m«n kü n¨ng vµ yªu cÇu vèn kh«ng cao. TÝnh trung thùc cña c¸ nh©n hay c«ng ty t­ vÊn cã ý nghÜa quan träng. * NghiÖp vô qu¶n lÝ danh môc ®Çu t­. §©y lµ mét d¹ng t­ vÊn ®Çu t­ nh­ng ë møc ®é cao h¬n v× kh¸ch hµng uû th¸c cho c«ng ty chøng kho¸n thay mÆt m×nh quyÕt ®Þnh ®Çu t­ theo nh÷ng nguyªn t¾c mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. Th«ng th­êng nghiÖp vô nµy tu©n thñ theo bèn b­íc c¬ b¶n: B­íc 1: C«ng ty chøng kho¸n vµ kh¸ch hµng tiÕp xóc t×m hiÓu kh¶ n¨ng cña nhau. B­íc 2: C«ng ty vµ kh¸ch hµng tiÕn hµnh kÝ hîp ®ång qu¶n lÝ. B­íc 3: Thùc hiÖn hîp ®ång qu¶n lÝ. B­íc 4: Khi ®Õn h¹n kÕt thóc hîp ®ång c«ng ty ph¶i cïng kh¸ch hµng bµn b¹c, quyÕt ®Þnh xem gia h¹n hay thanh lÝ hîp ®ång. Khi c«ng ty bÞ ph¸ s¶n, tµi s¶n uû th¸c cña kh¸ch hµng ph¶i ®­îc t¸ch riªng vµ kh«ng ®­îc dïng ®Ó tr¶ nghÜa vô nî cho c«ng ty chøng kho¸n. Kho¶n phÝ mµ c«ng ty chøng kho¸n nhËn ®­îc dùa trªn sè lîi nhuËn thu vÒ cho kh¸ch hµng. * NghiÖp vô qu¶n lÝ thu nhËp chøng kho¸n (qu¶n lÝ cæ tøc). NghiÖp vô nµy xuÊt ph¸t tõ nghiÖp vô l­u kÝ chøng kho¸n. C«ng ty ph¶i thùc hiÖn ho¹t ®éng theo dâi t×nh h×nh thu l·i chøng kho¸n khi ®Õn h¹n ®Ó thu hé råi göi b¸o c¸o cho kh¸ch hµng. Trªn thùc tÕ, c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh«ng trùc tiÕp qu¶n lÝ mµ sÏ l­u kÝ t¹i trung t©m l­u gi÷ chøng kho¸n. Ngoµi c¸c nghiÖp vô trªn, c«ng ty chøng kho¸n cßn cã thÓ tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®«ng kh¸c nh­: cho vay chøng kho¸n, qu¶n lÝ quü ®Çu t­, qu¶n lÝ vèn, kinh doanh b¶o hiÓm... 1.2.3. §iÒu kiÖn thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n. Ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n cã ¶nh h­ëng nhiÒu tíi lîi Ých cña c«ng chóng nªn nã ph¶i ®¸p øng mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Nh×n chung, qui ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn thµnh lËp, cÊp phÐp ho¹t ®éng cho c«ng ty chøng kho¸n ®­îc thÓ hiÖn ë hai khÝa c¹nh sau: §iÒu kiÖn vÒ vèn: C«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu b»ng vèn ph¸p ®Þnh. Vèn ph¸p ®Þnh ®­îc qui ®Þnh cô thÓ cho tõng lo¹i nghiÖp vô. §iÒu kiÖn nh©n sù: Nh÷ng ng­êi qu¶n lÝ hay nh©n viªn cña c«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ ®é tÝn nhiÖm. Th«ng th­êng, c¸c nh©n viªn cña c«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã giÊy phÐp hµnh nghÒ. Nh­ vËy, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n cã sù kh¸c nhau ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Tïy theo ®Æc thï mçi quèc gia, c¸c c«ng ty chøng kho¸n còng ®­îc tæ chøc theo nhiÒu m« h×nh kh¸c nhau. Ch­¬ng II: Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt nam hiÖn nay. 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam. ë ViÖt Nam, trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn TTCK, v× quy m« thÞ tr­êng cßn nhá nªn sè l­îng c¸c c«ng ty chøng kho¸n hiÖn nay cßn Ýt. §iÒu nµy lµ phï hîp nh»m gi¶m sù c¹nh tranh gay g¾t trong bèi c¶nh chi phÝ ban ®Çu cña c¸c c«ng ty khi míi thµnh lËp lµ rÊt lín mµ thu nhËp cßn nhá, ch­a ®ñ kh¶ n¨ng bï ®¾p chi phÝ. Ngoµi ra, ®Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c x©y dùng thÞ tr­êng chøng kho¸n hiÖu qu¶ vµ an toµn ngay tõ giai ®o¹n ®Çu, hiÖn nay chóng ta ®· chän ra c¸c c«ng ty cã quy m« lín vµ chÊt l­îng cao tham gia ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro. Khi thÞ tr­êng ®· ph¸t triÓn hiÖu qu¶, quy m« vµ dung l­îng thÞ tr­êng ®· lín, sè l­îng c«ng ty chøng kho¸n cã thÓ sÏ t¨ng lªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. HiÖn nay cã 07 c«ng ty chøng kho¸n ®· thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng. B¶ng 1: Danh s¸ch c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Sè thø tù Tªn c«ng ty Vèn §L (tû VN§) C¸c H§ nghiÖp vô Sè GP H§KDCK Sè NV hµnh nghÒ 01 CTCPCK B¶o ViÖt 43 - M«i giíi - Tù doanh - Qu¶n lý DM§T - B¶o l·nh ph¸t hµnh - T­ vÊn ®Çu t­ CK 01/GPH§KD 26/11/1999 12 02 CTTNHHCK-NH§T vµ PT ViÖt Nam 50 - M«i giíi - Tù doanh - Qu¶n lý DM§T - B¶o l·nh ph¸t hµnh - T­ vÊn ®Çu t­ CK 02/GPH§KD26/11/1999 08 03 CTCPCK- Sµi Gßn 06 - M«i giíi - T­ vÊn ®Çu t­ C K 03/GPH§KD05/04/2000 08 04 CTCPCK-§Ö NhÊt 43 - M«i giíi - Tù doanh - Qu¶n lý DM§T - B¶o l·nh ph¸t hµnh - T­ vÊn ®Çu t­ CK 04/GPH§KD08/04/2000 09 05 CTTNHHCK-Th¨ng Long 09 - M«i giíi - Qu¶n lý DM§T - T­ vÊn ®Çu t­ CK 05/GPH§KD11/05/2000 07 06 CTTNHHCK-ACB 43 - M«i giíi - Tù doanh - Qu¶n lý DM§T - B¶o l·nh ph¸t hµnh - T­ vÊn ®Çu t­ CK 06/GPH§KD29/06/2000 03 07 CTTNHHCK- NHCTVN 55 - M«i giíi - Tù doanh - Qu¶n lý DM§T - B¶o l·nh ph¸t hµnh - T­ vÊn ®Çu t­ CK - L­u ký chøng kho¸n 07/GPH§KD06/10/2000 20 1.1. M« h×nh c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam. Qua nghiªn cøu m« h×nh c«ng ty chøng kho¸n cña c¸c n­íc ta cã thÓ nhËn thÊy hÇu nh­ c¸c thÞ tr­êng tõ c¸c thÞ tr­êng ph¸t triÓn ®Õn c¸c thÞ tr­êng míi næi ®Òu cho phÐp c¸c ng©n hµng tham gia vµo kinh doanh chøng kho¸n ë møc ®é vµ ph¹m vi kh¸c nhau. Ngay c¶ nh÷ng thÞ tr­êng ph¸t triÓn nh­ Mü, NhËt tr­íc ®©y kh«ng cho phÐp c¸c ng©n hµng tham gia vµo ho¹t ®éng chøng kho¸n hiÖn ®Òu cã c¸c quy ®Þnh níi láng vµ cã xu h­íng chuyÓn dÇn tõ m« h×nh c«ng ty chøng kho¸n chuyªn doanh thuÇn tuý sang m« h×nh ®a n¨ng kiÓu Anh, tøc lµ c¸c ng©n hµng ®­îc phÐp tham gia kinh doanh chøng kho¸n th«ng qua c¸c c«ng ty con ®éc lËp. ë ViÖt Nam hiÖn nay, ngµnh chøng kho¸n còng nh­ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n lµ hoµn toµn míi mÎ kh«ng nh÷ng ®èi víi d©n chóng mµ ngay c¶ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh doanh ë n­íc ta. ViÖc tham gia cña c¸c tæ chøc tÝn dông cô thÓ lµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµo kinh doanh chøng kho¸n trong giai ®o¹n ®Çu cña thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Víi ®éi ngò c¸n bé ®· ®­îc ®µo t¹o vµ ®· th«ng th¹o viÖc kinh doanh c¸c c«ng cô cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ, cã kinh nghiÖm trong viÖc ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ víi m¹ng l­íi ho¹t ®éng réng r·i trªn kh¾p c¶ n­ãc, viÖc tham gia cña c¸c ng©n hµng sÏ gãp phÇn ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam. Cã thÓ nhËn thÊy m« h×nh c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay chÝnh lµ sù kÕt hîp gi÷a m« h×nh ng©n hµng ®a n¨ng mét phÇn vµ m« h×nh c«ng ty chuyªn doanh chøng kho¸n. Chóng ta ®· häc tËp vµ rót kinh nghiÖm tõ m« h×nh c¸c n­íc vµ h¹n chÕ tiªu cùc cã thÓ ph¸t sinh tõ ®ã kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n. C¸c c«ng ty chøng kho¸n víi nghiÖp vô chuyªn m«n, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp vµ bé m¸y tæ chøc thÝch hîp lµ ng­êi trung gian m«i giíi, mua b¸n, b·o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n, t­ vÊn ®Çu t­ vµ thùc hiÖn mét sè dÞch vô kh¸c cho c¶ ng­êi ®Çu t­ vµ ng­êi ph¸t hµnh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n cã ¶nh h­ëng lín tíi lîi Ých cña ®«ng ®¶o c«ng chóng. Do ®ã, yªu cÇu ph¸p lý ®èi víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n lµ rÊt chÆt chÏ. 1.2. Phßng giao dÞch (Phßng kinh doanh): Thùc hiÖn c¸c giao dÞch t¹i Së giao dÞch. Th«ng th­êng phßng giao dÞch gåm 3 bé phËn: - Bé phËn m«i giíi cho kh¸ch hµng. - Bé phËn giao dÞch cho b¶n th©n c«ng ty. - Bé phËn nghiªn cøu vµ ph©n tÝch chøng kho¸n. 1.2.1. Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n: §­îc chia thµnh hai bé phËn chñ yÕu: Bé phËn KÕ to¸n Bé phËn Tµi chÝnh 1.2.2. Phßng Marketing: Chøc n¨ng chñ yÕu lµ quan hÖ víi kh¸ch hµng cña c«ng ty, nhËn lÖnh tõ kh¸ch hµng sau ®ã chuyÓn qua phßng giao dÞch ®Ó thùc hiÖn, nghiªn cøu ph¸t triÓn thÞ tr­êng. 1.2.3. Phßng qu¶n trÞ hµnh chÝnh-tæng hîp: Cã nhiÖm vô: + Duy tr× c¬ së kinh doanh, v¨n phßng lµm viÖc, trang thiÕt bÞ vµ ®å dïng v¨n phßng nãi chung, cung cÊp v¨n phßng phÈm, duy tr× ®iÖn n­íc, nhµ ¨n.. + Tæ chøc gÆp gì, lµm viÖc víi c¸c c¬ quan h÷u quan, c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c tæ chøc kinh doanh kh¸c. + Ký kÕt vµ qu¶n lý c¸c hîp ®ång tuyÓn dông lao ®éng, qu¶n lý nh©n sù... 1.2.4. Phßng ®¨ng ký, l­u ký vµ l­u tr÷ th«ng tin: Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn l­u ký, ®¨ng ký chøng kho¸n vµ l­u tr÷ th«ng tin vÒ giao dÞch chøng kho¸n, vÒ tµi kho¶n cña kh¸ch hµng.... 1.3. Ho¹t ®éng cña TTGDCK. 1.3.1. Giao dÞch chøng kho¸n TÝnh ®Õn 31/01/2001 TTGDCK TP Hå ChÝ Minh ®· thùc hiÖn ®­îc 76 phiªn giao dÞch víi tæng khèi l­îng chøng kho¸n ®­îc giao dÞch lµ: 4.481.200 cæ phiÕu, 26.280 tr¸i phiÕu, ®¹t tæng gi¸ trÞ 124.603 tû ®ång. Giao dÞch cæ phiÕu chiÕm 98% tæng gi¸ trÞ giao dÞch, giao dÞch tr¸i phiÕu chiÕm 2% tæng gi¸ trÞ giao dÞch. - TÝnh theo tõng lo¹i cæ phiÕu, gi¸ trÞ giao dÞch cña REE lµ 24.516 tû ®ång chiÕm 19,6%; SAM lµ 76.313 tû ®ång chiÕm 61,2%; HAP lµ 20.142 tû ®ång chiÕm 16,1%; TMS lµ 833 triÖu ®ång chiÕm 0,67%; LAF lµ 228 triÖu ®ång chiÕm 0,18%. - Khèi l­îng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®­îc giao dÞch lµ 390 tr¸i phiÕu ®¹t trÞ gi¸ 39,2 triÖu ®ång, chiÕm 0,03%. - Khèi l­îng tr¸i phiÕu Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt nam ®­îc giao dÞch lµ 25.890 tr¸i phiÕu ®¹t trÞ gi¸ 2,28 tû ®ång chiÕm 2%. B¶ng 2: Gi¸ trÞ giao dÞch cña mét sè lo¹i tr¸i phiÕu vµ cæ phiÕu. (§¬n vÞ: TriÖu ®ång) Chøng kho¸n Gi¸ trÞ giao dÞch Tû träng (%) REE 24516 19,68 SAM 76313 61,25 HAP 20142 16,17 TMS 833 0,67 LAF 228 0,18 Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ 39,2 0,03 Tr¸i phiÕu NH§T vµ PT 2528 2,03 Tæng 124599,2 100 1.3.2. T×nh h×nh gi¸ giao dÞch chøng kho¸n. * Gi¸ cæ phiÕu: DiÔn biÕn gi¸ cña 5 lo¹i cæ phiÕu: B¶ng 3: Gi¸ cña mét sè lo¹i cæ phiÕu. (§¬n vÞ: VN§/Cæ phiÕu) Cæ phiÕu Ngµy giao dÞch ®Çu tiªn Gi¸ trÇn Gi¸ cæ phiÕu phiªn giao dÞch 31/01/2003 Tû lÖ (%) REE 26/07/2000 16000 39400 146 SAM 28/07/2000 17000 39200 130 HAP 04/08/2000 16000 52000 225 TMS 04/08/2000 14000 40900 192 LAF 15/12/2000 17000 20800 22 ChØ sè VN-INDEX t¨ng liªn tôc qua c¸c phiªn giao dÞch, ®¹t 245, 8 ®iÓm vµo phiªn giao dÞch ngµy 31/01/ 2003. * Gi¸ tr¸i phiÕu: - KÓ tõ th¸ng 10/2001 ®Õn 31/01/2003, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ kh«ng cã giao dÞch nªn gi¸ kh«ng thay ®æi, ë møc 100.800 ®ång/tr¸i phiÕu. - Gi¸ cña tr¸i phiÕu NH§T vµ PT ViÖt Nam t¨ng tõ 97.800 VN§/tr¸i phiÕu vµo ngµy giao dÞch ®Çu tiªn 15/11/2001 ®· t¨ng lªn ®Õn 99.200 VN§/tr¸i phiÕu vµo ngµy giao dÞch 29/12/2001 nh­ng ®Õn th¸ng 01/2003 th× gi¸ tr¸i phiÕu chØ cßn 93.000 VN§/tr¸i phiÕu. Gi¸ chøng kho¸n cã xu h­íng t¨ng liªn tôc. Cæ phiÕu cña REE, SAM chØ xuèng gi¸ trong vµi ngµy, sau ®ã l¹i cã xu h­íng t¨ng trë l¹i. ChØ sè VN-INDEX cã xu h­íng t¨ng ®Òu, trung b×nh mçi phiªn giao dÞch t¨ng 1,07%. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho TTCK khi chØ míi ho¹t ®éng trong mét thêi gian ng¾n. 1.3.3. Ho¹t ®éng l­u ký vµ thanh to¸n bï trõ chøng kho¸n. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn l­u ký chøng kho¸n ®· phôc vô tèt cho giao dÞch chøng kho¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng giao dÞch t¹i TTGDCK. C«ng chóng ®Çu t­ ®· b¾t ®Çu quen víi kh¸i niÖm l­u ký, ghi sæ th«ng qua TTGDCK vµ mét sè kh¸i niÖm míi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quyÒn cña cæ ®«ng th«ng qua TTGDCK. TTGDCK ®· thùc hiÖn ®¨ng ký, l­u ký vµ thanh to¸n bï trõ cho 9 lo¹i chøng kho¸n niªm yÕt. NH§T vµ PT ViÖt Nam ®· thùc hiÖn ®­îc tèt vai trß Ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n cho TTGDCK, gãp phÇn b¶o ®¶m thêi gian thùc hiÖn viÖc thanh to¸n bï trõ cho c¸c giao dÞch. §Õn nay, hÇu hÕt c¸c thµnh viªn l­u ký n­íc ngoµi ch­a triÓn khai ho¹t ®éng do c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a xóc tiÕn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó tham gia giao dÞch chøng kho¸n. Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay. 1. Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng trong thêi gian tíi. Qua nghiªn cøu m« h×nh c«ng ty chøng kho¸n c¸c n­íc vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam thêi gian qua chóng ta cã thÓ rót ra mét sè bµi häc nh»m hoµn thiÖn c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë c¸c mÆt: m« h×nh c«ng ty; ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c¸c c«ng ty chøng kho¸n vµ hÖ thèng tin häc phôc vô giao dÞch vµ triÓn khai c¸c nghiÖp vô. §ång thêi, rót ra mét sè bµi häc nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong thêi gian tíi. Thø nhÊt, vÒ m« h×nh c«ng ty. trong thêi gian tr­íc m¾t chóng ta cÇn ph¶i duy tr× m« h×nh ng©n hµng ®a n¨ng mét phÇn vµ c«ng ty chuyªn doanh chøng kho¸n. Thø hai, vÒ chÕ ®é qu¶n lÝ. viÖc duy tr× chÕ ®é cÊp phÐp ®åi víi c¸c c«ng ty xin ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n ë ViÖt Nam lµ ®iÒu tÊt yÕu vµ ®Æc biÖt cÇn thiÕt. Thø ba, vÒ h×nh thøc ph¸p lý cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n. §iÒu b¾t buéc chung lµ c¸c tæ chøc muèn kinh doanh chøng kho¸n ph¶i lµ mét c«ng ty cæ phÇn hay mét c«ng ty TNHH. Thø t­, vÒ sù tham gia cña n­íc ngoµi. Trong thêi gian tr­íc m¾t chóng ta cÇn h¹n chÕ sù tham gia cña c¸c bªn n­íc ngoµi vµo thµnh lËp c¸c tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n ë ViÖt Nam. Thø n¨m, trong ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n sÏ cÇn ph¶i cã sù t¸ch b¹ch gi÷a nghiÖp vô chøng kho¸n vµ c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh kh¸c, gi÷a ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n vµ ho¹t ®éng tù doanh. Thø s¸u, trong thêi gian tíi sè l­îng c¸c c«ng ty chøng kho¸n cÇn ®­îc më réng nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, n©ng cao tÝnh thanh kho¶n cho thÞ tr­êng, cung cÊp c¸c dÞch vô nhanh chãng, kÞp thêi, thu hót sù tham gia cña c¸c nhµ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ ph¸t hµnh vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n. §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu trªn cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë c¸c mÆt nh­ m« h×nh c«ng ty, nguån nh©n lùc.... trong c¸c c«ng ty chøng kho¸n, ®ång thêi cã c¸c ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay. 2. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng ty chøng kho¸n. 2.1. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn m« h×nh c«ng ty chøng kho¸n. HiÖn nay, chóng ta ®ang kÕt hîp m« h×nh ng©n hµng ®a n¨ng mét phÇn vµ m« h×nh c«ng ty chuyªn doanh chøng kho¸n. Theo ®ã, c¸c ng©n hµng muèn tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n ph¶i thµnh lËp c«ng ty con lµ mét ph¸p nh©n riªng biÖt, h¹ch to¸n ®éc lËp. 2.2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nguån nh©n lùc trong c¸c c«ng ty chøng kho¸n. §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc xem lµ khã kh¨n vµ phøc t¹p nhÊt trong viÖc x©y dùng vµ h×nh thµnh hÖ thèng c¸c c«ng ty kinh doanh chøng kho¸n.Tr­íc hÕt, v× ë ViÖt Nam míi cã ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n vµ do ®ã vÒ c¬ b¶n nh©n lùc ®­îc trang bÞ kiÕn thøc vÒ ho¹t ®éng nµy cßn Ýt. §èi víi c«ng ty chøng kho¸n, lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr­êng vèn, c¸c c¸ nh©n thùc hiÖn kinh doanh chøng kho¸n ph¶i ®¸p øng nhiÒu tiªu chuÈn vÒ chuyªn m«n, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp rÊt kh¾t khe cã tÝnh ®Æc thï riªng cã cña ho¹t ®éng nµy. §Ó ®­îc cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ, c¸ nh©n ph¶i qua 4 kho¸ ®µo t¹o: - Khãa ®µo t¹o c¬ b¶n. - Kho¸ ®µo t¹o n©ng cao. - Kho¸ ®µo t¹o vÒ luËt ph¸p. - Kho¸ ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô. Nhµ n­íc quy ®Þnh thêi h¹n hiÖu lùc cña giÊy phÐp hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n. 2.3. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng tin häc cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n. C¸c gi¶i ph¸p tin häc cho ho¹t ®éng vµ qu¶n lÝ cña c«ng ty chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn theo hai c¸ch. C¸ch thø nhÊt lµ mçi c«ng ty chøng kho¸n x©y dùng mét hÖ thèng tin häc - tù ®éng ho¸ cho riªng m×nh. C¸ch thø hai lµ c¸c c«ng ty cïng hîp t¸c vµ ph¸t triÓn mét hÖ thèng chung. ë ViÖt Nam chóng ta ®· häc tËp kinh nghiÖm cña Trung Quèc vµ giao cho Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cïng víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n ViÖt Nam x©y dùng hÖ thèng tin häc thèng nhÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §­¬ng nhiªn, hÖ thèng tin häc - tù ®éng ho¸ giao dÞch cña c«ng ty g¾n liÒn vµ phï hîp víi hÖ thèng gi¶i ph¸p tin häc cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. VÒ l©u dµi khi thÞ tr­êng ph¸t triÓn, hÖ thèng th«ng tin vµ giao dÞch cña Së giao dÞch sÏ kÕt nèi víi c«ng ty chøng kho¸n qua m¹ng diÖn réng vµ c¸c c«ng ty chøng kho¸n cã thÓ trùc tiÕp giao dÞch t¹i trô së cña m×nh. 3. C¸c gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n. * Gi¶i ph¸p t¹o hµnh lang ph¸p lý cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n. * Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng viÖc qu¶n lý, thanh tra, gi¸m s¸t c¸c c«ng ty chøng kho¸n. * Gi¶i ph¸p t¹o hµng ho¸ cho thÞ tr­êng chøng kho¸n. kÕt luËn. §Ó thÞ tr­êng chøng kho¸n cã thÓ ph¸t triÓn nhanh chãng, yÕu tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu lµ h×nh thµnh c¸c tæ chøc tham gia kinh doanh trªn thÞ tr­êng. §èi t­îng nµy sÏ gãp phÇn n©ng cao tÝnh thanh kho¶n cho c¸c lo¹i chøng kho¸n, b¶o ®¶m thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng cã trËt tù, c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶. V× vËy, viÖc thµnh lËp vµ ph¸t triÓn c¸c tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, trong ®ã cã c¸c c«ng ty chøng kho¸n, lµ phï hîp víi nhu cÇu kh¸ch quan vÒ ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. §Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay " ®­îc thùc hiÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu cÊp b¸ch cña thùc tiÔn ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam trong viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n. Trªn c¬ së nghiªn cøu kinh nghiÖm quèc tÕ vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æc thï cña ViÖt nam (nh­ hÖ thèng ph¸p lý hiÖn hµnh, tiÒm lùc tµi chÝnh vµ nh©n lùc cña c¸c chñ thÓ ViÖt nam, xu h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam...). §Ò tµi ®· ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt nam hiÖn nay, ®ång thêi t×m ra c¸c biÖn ph¸p nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong thêi gian tíi. Tµi liÖu tham kh¶o 1. ThÞ tr­êng chøng kho¸n. GS, T S Lª V¨n T­ - Lª Tïng V©n NXB Thèng kª. 2. Lý thuyÕt tiÒn tÖ - Ng©n hµng - Häc viÖn Ng©n hµng 3. Lý thuyÕt tiÒn tÖ - Ng©n hµng Miskin 4. T¹p chÝ NH, t¹p chÝ Tµi chÝnh, t¹p chÝ Chøng kho¸n. 5. Mét sè t¹p chÝ kh¸c môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I. Vai trß cña c«ng ty chøng kho¸n víi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 3 1. Ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 3 1.1. C¸c thµnh viªn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 3 1.2. C«ng ty chøng kho¸n 4 1.2.1. M« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n 4 1.2.2. C¸c nghiÖp vô c¬ b¶n cña c«n ty chøng kho¸n 5 1.2.3. §iÒu kiÖn thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n 9 Ch­¬ng II. Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay 11 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam 11 1.1. M« h×nh c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam 12 1.2. Phßng giao dÞch (phßng kinh doanh) 13 1.2.1. Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n 13 1.2.2. Phßng Marketing 13 1.2.3. Phßng qu¶n trÞ hµnh chÝnh - tæng hîp 13 1.2.4. Phßng ®¨ng ký, l­u ký vµ l­u tr÷ th«ng tin 14 1.3. Ho¹t ®éng cña TTGDCK 14 1.3.1. Giao dÞch chøng kho¸n 14 1.3.2. T×nh h×nh gi¸ giao dÞch chøng kho¸n 15 1.3.3. Ho¹t ®éng l­u ký vµ thanh to¸n bï trõ chøng kho¸n 15 Ch­¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay 17 1. Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng trong thêi gian tíi 17 2. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng ty chøng kho¸n 18 2.1. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn m« h×nh c«ng ty chøng kho¸n 18 2.2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nguån nh©n lùc trong c¸c c«ng ty chøng kho¸n 18 2.3. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng tin häc cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n 19 3. C¸c gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n 19 KÕt luËn 20 Tµi liÖu tham kh¶o 20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA338.doc
Tài liệu liên quan