Đề tài Nghiên cứu cách xác định vitamine b1 và b2 trong lương thực thực phẩm bằng phương pháp huỳnh quang phân tử

NGHIÊN CỨU CÁCH XÁC ĐỊNH VITAMINE B1 VÀ B2 TRONG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG PHÂN TỬ ĐINH THỊ NỞ Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm Phần 3: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf1 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 578 | Lượt tải: 0download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.pdf
  • pdf0.PDF
  • pdf1_2.pdf
  • pdf2_2.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5_2.pdf
  • pdf6_4.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.PDF
  • jpgDinhThiNo.jpg
Tài liệu liên quan