Đề tài Phân tích chiến lược marketing của Cafe Trung Nguyên

II/Giới Thiệu Sơ Lược Về Cafe Trung Nguyên 1/ Giới Thiệu sơ lược vê Trung Nguyên: -Ra đời vào giữa năm 1996 -Trung Nguyên đã nhanh chóng tạo dựng được uy tín và trở thành thương hiệu cà phê quen thuộc nhất đối với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước. -Chỉ trong vòng 10 năm, Trung Nguyên đã trỗi dậy thành một tập đoàn hùng mạnh.

pdf18 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1354 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích chiến lược marketing của Cafe Trung Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chi n L c Marketing C a Cafe ế ượ ủ Trung Nguyên Nhóm Travelling:  Lê Thị Hồng Thương: 33K03  Lê Thị Vy: 34K03  Nguyễn Thị Bích Vy: 34K03  Trần Khánh Tùng: 34K16  Lê Sỹ Dũng: 32K09 I. Khái ni m V Chi n L c Marketingệ ề ế ượ Và các cách ti p c nế ậ . 1/Khái Ni m:ệ - Chi n l c marketing là cách th c doanh ế ượ ứ nghi p s làm đ đ t đ c m c tiêu m c tiêu ệ ẽ ể ạ ượ ụ ụ marketing c a mình.ủ 2/Cách ti p c n: 2 cáchế ậ - Theo cách ti p c n s n ph m- th tr ng.ế ậ ả ẩ ị ườ - Theo cách ti p c n v ph i h p các bi n s ế ậ ề ố ợ ế ố marketing (marketing- mix). II/Gi i Thi u S L c V Cafe Trung Nguyênớ ệ ơ ượ ề 1/ Gi i Thi u s l c vê Trung Nguyên:ớ ệ ơ ượ -Ra đ i vào gi a năm 1996 -Trung Nguyên đã nhanh chóng t o ờ ữ ạ d ng đ c uy tín và tr thành th ng hi u cà phê quen thu c nh t ự ượ ở ươ ệ ộ ấ đ i v i ng i tiêu dùng c trong và ngoài n c.ố ớ ườ ả ướ -Ch trong vòng 10 năm, Trung ỉ Nguyên đã tr i d y thành m t t p ỗ ậ ộ ậ đoàn hùng m nh.ạ II/Gi i Thi u S L c V Cafe Trung ớ ệ ơ ượ ề Nguyên T m nhìn: Tr thành ầ ở m t t p đoàn thúc đ y ộ ậ ẩ s tr i d y c a n n ự ỗ ậ ủ ề kinh t Vi t Nam, gi ế ệ ữ v ng s t ch v kinh ữ ự ự ủ ề t qu c gia và kh i d y, ế ố ơ ậ ch ng minh cho m t ứ ộ khát v ng Đ i Vi t ọ ạ ệ khám phá và chinh ph c. ụ T m nhìn và ầ s m ng ứ ạ S m ng: T o d ng ứ ạ ạ ự th ng hi u hàng đ u ươ ệ ầ qua vi c mang l i cho ệ ạ ng i th ng th c cà ườ ưở ứ phê ngu n c m h ng ồ ả ứ sáng t o và ni m t ạ ề ự hào trong phong cách Trung Nguyên đ m đà ậ văn hóa Vi t.ệ 1. Kh i ngu n sáng t oơ ồ ạ 2. Phát tri n và b o v th ng hi uể ả ệ ươ ệ Giá trị c t lõi:ố 3. L y ng i tiêu dùng làm tâmấ ườ 4. Gây d ng thành công cùng đ i tácự ố 7. Góp ph n xây d ng c ng đ nầ ự ộ ồ 6. L y hi u qu làm n n t ngấ ệ ả ề ả 5. Phát tri n ngu n nhân l c m nhể ồ ự ạ II/Gi i Thi u S L c V Cafe Trung Nguyênớ ệ ơ ượ ề II/Gi i Thi u S L c V Cafe Trung Nguyênớ ệ ơ ượ ề Đ nh h ng phát tri n.ị ướ ể - T p trung phát tri n t 6 công ty thành viên lên 10 công ậ ể ừ ty thành viên trong th i gian đ n.ờ ế - M c tiêu phát tri n m t m ng l i kênh phân ph i ụ ể ộ ạ ướ ố n i đ a thông su t, bao g m kho ng 100 nhà phân ph i ộ ị ố ồ ả ố n i đ a hàng đ u trên 64 t nh thành t nay đ n 2010 ộ ị ầ ỉ ừ ế - Công ty đang ráo ri t chu n b l trình lên sàn giao d ch ế ẩ ị ộ ị ch ng khoán t i Vi t Nam và Singapore.ứ ạ ệ - Xây d ng m t thiên đ ng cà phê t i Buôn Mê Thu t.ự ộ ườ ạ ậ III/ Các Chiến Lược Marketing Của Café  Trung Nguyên ti p c n s n ph m - th tr ngế ậ ả ẩ ị ườ Chi n l cế ượ Thâm nh pậ M r ngở ộ Phát tri nể Đa d ng hoáạ 1/ Theo cách ti p c n s n ph m - th tr ng:ế ậ ả ẩ ị ườ III/ Các Chi n L c Marketing C a Café ế ượ ủ Trung Nguyên a) Chi n l c thâm nh p th tr ng:ế ượ ậ ị ườ Th tr ng trong n c:ị ườ ướ - Thâm nh p th tr ng b ng phong cách riêng c a Trung ậ ị ườ ằ ủ Nguyên. - Duy trì s phát tri n b ng tam giác chi n l c.ự ể ằ ế ượ III/ Các Chi n L c Marketing C a Café ế ượ ủ Trung Nguyên -Đ n nay, th ng hi u Trung Nguyên đã có m t ế ươ ệ ặ ở Nh t B n, Thái Lan, Singapore, Trung Qu c và C ng ậ ả ố ộ hòa Séc. - Cà phê rang Trung Nguyên cũng có m t trong siêu th và các c a ặ ị ử ti m M , Đ c, Đông Âu, Pháp và Nga ệ ở ỹ ứ b) Chi n l c m r ng th tr ng:ế ượ ở ộ ị ườ - M r ng th tr ng ra n c ngoài b ng chi n l c nh ng quy n ở ộ ị ườ ướ ằ ế ượ ượ ề đ u tiên t i Singapore.ầ ạ III/ Các Chi n L c Marketing C a Café ế ượ ủ Trung Nguyên c) Chi n L c Phát Tri n S n Ph m:ế ượ ể ả ẩ Sáng t oạ Đ u t phát tri n ầ ư ể theo chi u sâu.ề Sáng t o 1ạ Sáng t o 2ạ Sáng t o 3ạ Sáng t o 4ạ Sáng t o 5ạ III/ Các Chi n L c Marketing C a Café ế ượ ủ Trung Nguyên d) Chi n L c Đa D ng Hóa:ế ượ ạ - Trung Nguyên đã nghiên c u và phát tri n 30 lo i cà phê pha ch có ứ ể ạ ế h ng v riêng bi t, t o ra 9 lo i m c đ h ng v khác nhau cho s n ươ ị ệ ạ ạ ứ ộ ươ ị ả ph m c a mình. ẩ ủ - Cà phê ch n ồ - Cà phê G7 III/ Các Chi n L c Marketing C a Cafe ế ượ ủ Trung Nguyên Chi n ế L cượ Chi n L cế ượ Chi n L cế ượ Chi n L cế ượ 2/Theo Cách Ti p C n V Ph i H p Các Bi n S Marketing ế ậ ề ố ợ ế ố (marketing-mix): S n Ph mả ẩ Đ nh Giáị Phân Ph iố Truy n Thông C Đ ngề ố ộ III/ Các Chiến Lược Marketing Của Café  Trung Nguyên 2/Theo Cách Ti p C n V Ph i H p Các Bi n S Marketing (mar-ế ậ ề ố ợ ế ố mix)a) Chi n L c S n Ph m:ế ượ ả ẩ - Chính th c tung s n ph m G7 ra c nh trang v i ứ ả ẩ ạ ớ các đ i gia cà phê hoà tan n c ngoài t i Vi t Nam.ạ ướ ạ ệ III/ Các Chi n L c Marketing C a Cafe ế ượ ủ Trung Nguyên b/Chi n l c đ nh giáế ượ ị : -Trung Nguyên s d ng chi n l c ử ụ ế ượ đ nh giá cao h n đ i th c nh ị ơ ố ủ ạ tranh trong m t s th tr ng nh ộ ố ị ườ ư Nh t B nậ ả -Đ i v i th tr ng trong n c trung ố ớ ị ườ ướ nguyên đ nh giá s n ph m r t đa ị ả ẩ ấ d ng phù h p v i nhi u đ i ạ ợ ớ ề ố t ng th ng th c cà phê. ượ ưở ứ II/ Các Chi n L c Marketing C a Café ế ượ ủ Trung Nguyên c) Chi n L c Phân Ph i:ế ượ ố - H th ng phân ph i hùng h u, và l n m nh v i h th ng siêu th mini G7 ệ ố ố ậ ớ ạ ớ ệ ố ị mart đ c đ u t r ng kh p,chu i c a hàng nh ng quy n th ng hi u ượ ầ ư ộ ắ ỗ ử ượ ề ươ ệ trong và ngoài n c.ướ II/ Các Chi n L c Marketing C a Café ế ượ ủ Trung Nguyên d) Chi n L c Truy n Thông C ế ượ ề ố Đ ng:ộ -Quan h khách hàng –PR.ệ -Xây d ng đ a đi m th ng th c ự ị ể ưở ứ cà phê mang phong cách Vi t ,t ệ ổ ch c các ch ng trình ho t ứ ươ ạ đ ng nh m qu ng văn hóa c a ộ ằ ả ủ Trung Nguyên t i công chúng:ớ Thiên Đ ng Cà Phêườ LOGO www.themegallery.com C m n Các B n Đã ả Ơ ạ L ng Ngheắ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChi7871n L4327907c Marketing C7911a Cafe Trung Nguyn.pdf
Tài liệu liên quan