Đề tài Phương pháp giải bài tập este

Thuỷ phân hoàn toàn este đơn chức A trong 100ml NaOH 0,5 M thu được muối B (B là muối của axit cacboxylic không no phân tử chứa 2 liên kết , mạch C phân nhánh) và ancol C (biết B, C có cùng số nguyên tử C). Tách lấy C cho phản ứng với Na dư thu được 4,7g muối D. Xác định CTCT của A biết C có đồng phân hình học.

pdf9 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 1357 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phương pháp giải bài tập este, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa - Thầy Sơn Phương pháp giải bài tập este đơn chức và đa chức Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ESTE ĐƠN CHỨC VÀ ĐA CHỨC TÀI LIỆU BÀI GIẢNG I. Một este đơn chức Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este A thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Mặt khác cũng lượng este trên khi tác dụng với NaOH dư thì được 8,2 g muối. CTCT của A là A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5 Hướng dẫn : Đốt cháy một este thu được 2 2CO H O n n este đó thuộc loại no, đơn chức. - Phản ứng đốt cháy : 2O x 2x 2 2 2C H O xCO xH O 0,1 0,1x 2CO n 0,1x 0,3 x 3 . Vậy A chứa 3 nguyên tử C. - Phản ứng thuỷ phân : n 2n 1 m 2m 1 n 2n 1 m 2m 1 muèi C H COOC H NaOH C H COONa C H OH 0,1 0,1 8,2 M 82 14n 68 82 n 1 0,1 Vậy công thức cấu tạo của muối là 3 3CH COOCH . Bài 2. Cho 1 este no, đơn chức X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được 16,4 gam muối và 9,2 ancol Y. Tách nước hoàn toàn ancol Y thu được 4,48 lít anken. Công thức cấu tạo của este là A. HCOOC2H5 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOC2H5 D. CH3COOC3H7 Hướng dẫn : Gọi công thức chung của este là n 2n 1 m 2m 1 C H COOC H n 2n 1 m 2m 1 n 2n 1 m 2m 1C H COOC H NaOH C H COONa C H OH 0,2 0,2 0,2 o 2 4H SO ,170 C m 2m 1 m 2m 2C H OH C H H O 4, 48 0,2 0,2(mol) 22, 4 ancol 2 5 muèi 3 9,2 M 46 14m 18 46 m 2: C H OH 0,2 16,4 M 82 14n 68 82 n 1 : CH COOH 0,2 Công thức của este là 3 2 5 CH COOC H . Bài 3. Cho 2,04 g một este no, đơn chức phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được chất A và B. Cho 0,6 g B tác dụng với Na dư thu được 0,112 l khí H2 (đktc). Biết B khi bị oxi hoá thu được hợp chất không có khả năng tráng bạc. Công thức cấu tạo của este là A. 3 3 3 CH COO CH CH | CH B. 3 3CH COOCH CH CH Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa - Thầy Sơn Phương pháp giải bài tập este đơn chức và đa chức Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - C. 3 3 3 CH COO CH CH CH | CH D. 3 3 3 CH OCO CH CH | CH Hướng dẫn : A là este no, đơn chức B là ancol no, đơn chức n 2n 1C H OH . 2n 1 n 2n 1 2 ancol 3 7 1 C H OH Na C H ONa H 2 0,112 0,01 0,005(mol) 22,4 0,6 M 60 14n 18 60 n 3.VËyB lµ C H OH 0,01 Este có công thức m 2m 1 3 7C H COOC H . m 2m 1 3 7 m 2m 1 3 7 este C H COOC H NaOH C H COONa C H OH 0, 02 0,02 2,04 M 102 14m 88 102 m 1 0,02 Công thức cấu tạo của este là 3 3 3 CH COO CH CH | CH . Bài 4: Cho bay hơi 1,76 g 1 este trong điều kiện thích hợp thì thu được 1 thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,88 g CO2 cùng điều kiện. Khi đốt cháy hoàn toàn este trên thu được sản phẩm CO2 và H2O có tỉ lệ 2 2CO H O n : n 1:1 .. Xác định các CTCT có thể có của este. Hướng dẫn : Đặt este đốt cháy là: CxHyOz : CxHyOz x CO2 + 1 2 H2O Theo giả thiết: 2x 1 y 2x y . Vậy CxH2xOz 2x 2 2x 1. 2 Có 1 liên kết nên đây là este no đơn chức do đó z = 2. CTTQ: CxH2xO2 1,76 M 88 14x 32 88 x 4 0,02 CTPT : C4H8Oz Các công thức cấu tạo : 3 7 3 2 5 2 5 3 HCOOC H ;CH COOC H ;C H COOCH . Bài 5. Thuỷ phân 1g este đơn chức A thu được muối B và chất C. Cho C phản ứng với AgNO3 dư trong NH3 thu được 2,16g Ag. Lấy B cho phản ứng với vôi tôi xút thu được khí D có tỉ khối hơi so với H2 bằng 8. Xác định công thức cấu tạo của A. Hướng dẫn : C có phản ứng tráng bạc vậy C là anđehit. Đặt công thức chung của A là: 'RCOOCH CH R. ' ' 2 ' ' 2 3 2 4 3 2 CaO 2 3 RH 4 RCOOCH CH R NaOH RCOONa R CH CHO 0,01 0,01 0,01 R CH C O 2 Ag(NH ) OH R COONH 3NH 2Ag H O 0,01 0,02 RCOONa NaOH RH Na CO M 8.2 16 RH lµ CH Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa - Thầy Sơn Phương pháp giải bài tập este đơn chức và đa chức Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Công thức A có dạng 3 CH COOCH CHR . este 3 3 3 1 M 100 R 85 100 R 15 :CH . 0,01 VËy c«ng thøc cða este lµ: CH COOCH CH CH Bài 6. Thuỷ phân hoàn toàn este đơn chức A trong 100ml NaOH 0,5 M thu được muối B (B là muối của axit cacboxylic không no phân tử chứa 2 liên kết , mạch C phân nhánh) và ancol C (biết B, C có cùng số nguyên tử C). Tách lấy C cho phản ứng với Na dư thu được 4,7g muối D. Xác định CTCT của A biết C có đồng phân hình học. Hướng dẫn : Đặt công thức este là RCOOR’ . 2 RCOO' NaOH RCOONa R'OH 0,05 0,05 0,05 1 R'OH Na R'ONa H 2 0,05 0,05 R'ONa 4 7 4,7 M 94 R' 39 94 R' 55 12x y 55 0,05 Gi¸ trÞ phï hîp lµC H . Công thức của este là C3H5COOC4H7. C có đồng phân hình học, B mạch nhánh có một liên kết ở gốc. Vậy công thức este phù hợp là: 2 2 3 3 CH C COO CH CH CH CH | CH Bài 7. Thuỷ phân hoàn toàn 1 este đơn chức trong 100 ml NaOH 0,1M thu được 2,12g hỗn hợp 2 muối A, B. Nung trong vôi tôi xút thu được khí B, đốt cháy B thu được 0,224l khí CO2 ở đktc. Xác định CTCT của este ? Hướng dẫn : Đặt công thức của este là: RCOOR'. 2 3 RCOOR' NaOH RCOONa R'ONa 0,01 0,01 0,01 RCOONa NaOH ROH Na CO 0,01 0,01 x yRH C H x y 2 2 2 y y C H (x )O xCO H O 4 2 0,01 x.0,01 2CO 3 0,224 n 0,01x 0,01 x 1 ; B lµ CH COONa 22,4 m 0,01.82 0,01(R' 39) 2,12 R' 91 12x y 91.Gi¸ trÞ phï hîp lµ : x 7; y 7 A là C7H7ONa có vòng benzen. Vậy cấu tạo phù hợp của este là: CH3COOC6H4 – CH3. II. Bài toán hỗn hợp este đơn chức Bài 1. Cho 3,27 g hỗn hợp A gồm 2 este X và Y tác dụng với dung dịch KOH dư thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và chất C. Cho 1/2 lượng C Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa - Thầy Sơn Phương pháp giải bài tập este đơn chức và đa chức Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - trên đun với H2SO4 đặc, 170 0 C kết thúc phản ứng thu được 0,63 g anken và 0,27g H2O. Công thức cấu tạo của các este trong X, Y là 3 7 3 3 7 3 3 7 2 5 3 7 3 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 3 7 2 5 A. HCOOC H ; CH COOC H B. CH COOC H ; C H COOC H C. CH COOC H ; C H COOC H D. C H COOC H ; C H COOC H Hướng dẫn : Thuỷ phân este trong NaOH thu được hỗn hợp muối và ancol C. C tách nước hoàn toàn cho anken nên C là ancol no, đơn chức. Đặt công thức chung của C là CnH2n+1OH. CnH2n+1OH 2 4 o H SO 170 C CnH2n + H2O 2 n 2n n 2n 1 n 2n H O C H C H OH C H 3 7 0,27 n n n 0, 015(mol) 18 0,63 M 42 14n 42 n 3. VËy C lµ C H OH 0, 015 Gọi công thức chung của A là : 3 7n 2n 1 C H COOC H 3 7 3 7n 2n 1 n 2n 1 C H COOC H NaOH C H COONa C H OH 0,03 0,03 (Số mol ban đầu của C3H7OH bằng 2 lần số mol C3H7OH bị tách nước) (14 n + 18) .0,03 = 3,27 14 n + 18 = 109 n = 1,5 Vậy A: CH3COOC3H7 ; C2H5COOC3H7 Bài 2. Cho 2,18 g hỗn hợp X gồm 2 este A, B thuỷ phân trong môi trường axit (với hiệu suất đạt 60%) thu được 1 axit cacboxylic no, đơn chức và 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lượng axit cacboxylic sinh ra trên phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch KOH 0,6 M thu được 1,344 g muối. Công thức cấu tạo của hai este A, B là A. HCOOC2H5 , CH3COOC3H7 B CH3COOC2H5 , C2H5COOC3H7 C. C2H5COOC2H5 , C2H5COOC3H7 D. C2H5COOCH3 , C2H5COOC2H5 Hướng dẫn : Thuỷ phân X H 1 axit no, đơn chức + 2 ancol no đơn chức kế tiếp. Vậy este A, B thuộc loại no, đơn chức kế tiếp, đặt công thức chung của X là RCOOR . nKOH = 0,012 (mol) H , (H 60%) 2 2 RCOOR H O RCOOH ROH 0,02 0,012 RCOOH KOH RCOOK H O 0,012 0,012 0,012 Khối lượng muối m = 0,012(R + 83) = 1,344 R + 83 = 112 R = 29 : C2H5- 2,18 M 109 73 R 109 R 14n 1 36 n 2,5 0,02 Công thức cấu tạo của A, B là C2H5COOC2H5 , C2H5COOC3H7. Bài 3. Cho 3,06 g hỗn hợp X gồm 2 este A, B là đồng phân của nhau đều do các axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức tạo thành tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,15 M. Các muối sinh ra đem sấy khô cân nặng 2,46 g. – Xác định CTPT của A, B. Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa - Thầy Sơn Phương pháp giải bài tập este đơn chức và đa chức Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - – Xác định CTCT của A, B biết 1 trong 2 este này có khả năng tráng bạc và nA: nB = 1: 2 ( B có khả năng tráng bạc). Hướng dẫn : Vì tạo từ axit và ancol đơn chức nên este X là no đơn chức. Đặt CTPT của 2 este : CnH2nO2 ( RCOOR ' ) RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH 0,03 0,03 3,06 M 102 14n 32 102 n 5 0,03 Vậy CTPT của este X là: C5H10O2 Do 1 este có phản ứng tráng bạc vậy 1 este là: HCOOC4H9 Đặt số mol HCOOC4H9 là x( mol) ; số mol RCOOR ’ là y (mol). 4 9 4 9HCOOC H NaOH HCOONa C H OH x x n 2n 1 m 2m 1 n 2n 1 m 2m 1C H COOC H NaOH C H COONa C H OH y y Trường hợp 1 : x y 0, 03 x 2 y ; Trường hợp 2 : x y 0,03 y 2 x Đáp số: HCOOC4H9 ;C3H7COOCH3 Bài 4. Cho 3,27 g hỗn hợp X gồm 2 este A và B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và chất C. Cho 1/2 lượng C trên đun với H2SO4 đặc, 170 0C thu được 0,63 g anken và 0,27g H2O. – Xác định CTCT của các este trong A, B. – Tính thành phần phần trăm về khối lượng este trong hỗn hợp (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Hướng dẫn : Thuỷ phân este trong NaOH thu được hỗn hợp muối và C. C tách nước cho anken nên C là ancol no, đơn chức. Đặt C là CnH2n+1OH. Cn H2n+1OH 2 4H SO CnH2n + H2O 2 n 2n n 2n 1 n 2n H O C H C H OH C H 0,27 n n n 0, 015; 18 0,63 M 42 14n 42 n 3 0, 015 Vậy C là C3H7OH. Đặt este A: CnH2n+1COOC3H7 ; B: CmH2m+1COOC3H7 Gọi n là số ngưyên tử C trung bình trong A, B. Công thức tương đương: 3 7n 2n 1 C H COOC H 3 7 3 7n 2n 1 n 2n 1 C H COOC H NaOH C H COONa C H OH 0,03 0,03 (Số mol ban đầu của C3H7OH bằng 2 lần số mol C3H7OH bị tách nước). (14 n + 18) .0,03 = 3,27 14 n + 18 = 109 n = 1,5 A: CH3COOC3H7 ; C2H5COOC3H7 Bài 5. Thuỷ phân 0,02 mol este đơn chức A trong H2SO4 loãng, hiệu suất phản ứng đạt 60% thu được axit B và ancol C. Lấy C thực hiện tách nước cho đi qua H2SO4 đặc ở 170 oC thu được 0,336g 1 anken. Lấy B cho phản ứng với NaOH dư thu được 1,128g muối. Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa - Thầy Sơn Phương pháp giải bài tập este đơn chức và đa chức Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - Xác định công thức cấu tạo của A. Hướng dẫn : Theo giả thiết: C tác dụng với nước hoàn toàn thu được anken vậy C là ancol no, đơn chức. Đặt công thức của este là: x y n 2n 1C H COOC H . 2 4 0 n 2n x y n 2n 1 2 x y n 2n 1 H SO ®Æc n 2n 1 2 2n 2 100 C C H 2 5 x y x y 2 C H COOC H H O C H COOH C H OH 0,02 0,012 0,012 C H OH C H H O 0,336 M 28 14n 28 n 2 : C H OH 0,012 C H COOH NaOH C H COONa H O 0,012 0,012 1,128 M 94 12x y 67 94 12x y 0,012 27 Giá trị phù hợp x= 2, y=3 C2H3COONa. Vậy este có công thức cấu tạo của este là CH2 = CH – COOC2H5. Bài 6. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este A, B trong 100 ml dung dịch NaOH 0,3M thu được 2,32g hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp và 1 ancol C. Tách nước hoàn toàn C (qua H2SO4 đặc, 170 0C) thu được 0,84g 1 anken. Xác định CTCT của A, B. Hướng dẫn : Do C tách nước hoàn toàn thu được anken nên C là ancol no, đơn chức. Đặt công thức chung của hỗn hợp là: m 2m 1n 2n 1 C H COOC H . 0 2 4 m 2m m 2m 1 m 2m 1n 2n n 2n 1 170 C m 2m 1 m 2m 2H SO ®Æc C H 2 5 C H COOC H NaOH C H COONa C H OH 0,03 0,03 0,03 C H OH C H H O 0,03 0,03 0,84 M 28 ; VËy anol lµ : C H OH 0,03 muèi 2,32 M 77,33 14n 68 77,33 n 0,67 0,03 Vậy công thức 2 este là: HCOOC2H5 và CH3COOC2H5. Bài 7. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este đơn chức trong 200 ml dung dịch NaOH 0,4M thu được 3,28g 1 muối và hỗn hợp 2 ancol no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp. Tách 2 ancol trên cho phản ứng với Na dư thu được 2,24g muối. Xác định CTCT của 2 este. Hướng dẫn Đặt công thức chung của hỗn hợp là: n 2n 1n 2n 1 C H COOC H . n 2n 1 m 2m 1n 2n 1 n 2n 1 3 3 3 2 5 C H COOC H NaOH C H COONa C H OH 0,08 0,08 0,08 CH COOCH ; CH COOC H§¸p sè : Bài 8. Thuỷ phân hoàn toàn 36,5 g hỗn hợp 2 este đơn chức A, B có MA < MB , phải dùng hết 200 ml dung dịch NaOH 2M. Đun nóng dung dịch sau phản ứng thu được muối của 1 axit hữu cơ và 14,9g 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp. Xác định CTCT của A, B. Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa - Thầy Sơn Phương pháp giải bài tập este đơn chức và đa chức Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - Hướng dẫn : 2 este no, đơn chức được tạo bởi 1 muối và 2 ancol đơn chức kế tiếp có công thức chung RCOOR' . X NaOH R'OH R' n n 0,04(mol) RCOOR' NaOH RCOONa R'OH 14,9 M 37,25 M 20,25 0,4 Mà ancol có M nhỏ nhất là: CH3OH 3CH M 15 . Vậy ancol kế tiếp C2H5OH. este R R 36,5 M 91,25 M 44 20,25 91,25 0,4 M 17 12x y 27 gi¸ trÞ phï hîp x 2;y 3. Vậy công thức este 2 3 2 2 5CH CH COOCH vµ CH CH COOC H . III. Bài toán có phản ứng xà phòng hóa của este đa chức Bài 1. Cho bay hơi 2,54g este A trong điều kiện thích hợp thu được 1 thể tích hơi este đúng bằng thể tích của 0,32g O2 trong cùng điều kiện. Mặt khác, khi thuỷ phân 25,4 g este A cần dùng 300ml dung dịch NaOH 1M thu được 28,2g một muối của axit cacboxylic đơn chức B và ancol C. Xác định CTCT của A. Hướng dẫn : 2A O NaOH 0,32 n n 0,01 (mol); n 0,03(mol) 32 NaOH A n 0, 03 Do 3 n 0, 01 Este 3 chức. Thuỷ phân A thu được 1 ancol và 1 muối của axit đơn chức. Vậy este A được tạo từ ancol 3 chức và axit cacboxylic đơn chức. Đặt công thức este ' 3 (RCOO) R 3 3 B R (RCOO) R ' 3NaOH 3RCOONa R'(OH) 0,01 0,03 0,03 2,82 M 94 R 67 94 M 27 12x y 27 0,03 2 3 3 este R' Gi¸ trÞ phï hîp: x=3, y = 5. C«ng thøc cða este (C H COO) R'; 2,54 M 254 213 M 41 0,01 12x ' y ' 41. Gi¸ trÞ phï hîp : x 3, y = 5. Vậy công thức của este là 2 3 3 5 ( CH CH COO) C H Bài 2. Cho bay hơi 1,46g este A thu được 1 thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,44 g CO2 trong cùng điều kiện t0,P. Mặt khác khi thuỷ phân hoàn toàn 2,19g este A cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 0,3M thu được 2,43 g muối. Biết 1 trong 2 chất: ancol hoặc axit cấu tạo nên este là đơn chức. Xác định CTCT của este? Hướng dẫn : 2A CO NaOH 0,44 n n 0,01(mol);n 0,02(mol) 44 Do NaOH A n 2 n Este 2 chức. Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa - Thầy Sơn Phương pháp giải bài tập este đơn chức và đa chức Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 8 - Trường hợp 1 : Este được tạo từ ancol 2 chức và axit cacboxylic đơn chức có công thức chung là : (RCOO)2R ’ ' 2(RCOO) R' + 2NaOH 2RCOONa R OH 0,01 0,02 0,02 Muèi 2,43 M 121,5 0,02 . Loại vì Mmuối phải nguyên (do C=12, O=16, Na=23) Trường hợp 2 : Este được tạo từ ancol đơn chức và axít 2 chức có công thức chung R(COOR’)2. 2 2R(COO R') + 2NaOH R(COONa) R'OH Khi thuỷ phân 2,13 g este cần 0,03 mol NaOH. nmuối = 0,015 ( mol ) Muèi R R 2,43 M 162 M 134 162 M 28 12x y 24 0,015 Giá trị phù hợp x=2, y=4. Công thức của muối C2H4(COOH)2. Muèi R R 2,43 M 162 M 134 162 M 28 12x y 24 0,015 ' 'Este 3R R 1,46 M 146 28 44.2 2M 146; M 15 R :CH 0,01 Vậy công thức este là: C2H4(COOCH3)2 Bài 3. Hỗn hợp E gồm một ancol đơn chức X, một axit cacboxylic đơn chức Y và một este Z tạo bởi X và Y. Lấy 0,13 mol hỗn hợp E cho phản ứng vừa đủ với 50ml dung dịch KOH 1M đun nóng, được p gam rượu X. Hoá hơi p gam X rồi dẫn vào ống đựng CuO dư nung nóng, thu được anđehit F. Cho toàn bộ F tác dụng hết với lượng dư Ag2O trong dung dịch NH3 (hay AgNO3 trong dung dịch NH3), đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. 1) Xác định công thức cấu tạo của X và tính giá trị p. 2) Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp E bằng oxi, thì được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 5,94 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo của Y, Z và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp E. Giả thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. Hướng dẫn : 1) Xác định công thức cấu tạo của X và tính p. Đặc công thức của X là RCH2OH x(mol); Y là CnHmCOOH y(mol) ; Z là CnHmCOOCH2R x(mol) trong 0,13 mol hỗn hợp E, ta có: CnHmCOOH + KOH CnHmCOOK + H2O (1) CnHmCOOCH2R + KOH ot CnHmCOOK + RCH2OH (2) RCH2OH + CuO ot RCHO + Cu + H2O (3) RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH ot RCOONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O (4) En x y z 0,13 (I) KOHn y z 0,05 (II) Ag 4,32 n 2x 2z 0,4 108 (III) Từ (I) và (III), thấy vô lí. Vậy RCHO phải là HCHO. HCHO + 4[Ag(NH3)2]OH ot (NH4)2CO3 + 4Ag + 6NH3 + 2H2O) (5) Ag 4,32 n 4x 4z 0,4 x z 0,1 108 (IV) Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa - Thầy Sơn Phương pháp giải bài tập este đơn chức và đa chức Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 9 - x y z 0,13 x 0,08 y z 0,05 y 0,03 x z 0,1 z 0,02 Do anđehit F là HCHO Công thức cấu tạo của X là CH3OH. p = 32(x + z) = 32 . 0,1 = 3,2 gam. 2) Xác định công thức cấu tạo của Y, Z và %m mỗi chất trong hỗn hợp E. Các phản ứng đốt cháy : CH3OH + 3 2 O2 ot CO2 + 2H2O (6) CnHmCOOH + 4n + m + 1 4 O2 ot (n + 1)CO2 + m + 1 2 H2O (7) CnHmCOOCH3 + 4n + m + 7 4 O2 ot (n + 2) CO2 + m + 3 2 H2O (8) 2CO n x + (n + 1)y + (n + 2)z = 5 6 22 4 = 0,25 (IV) 2H O n 2x + m + 1 2 y + m + 3 2 z = 5 94 18 = 0,33 (V) Thay x = 0,08; y = 0,03; z = 0,02 vào (IV) và (V) thu được n = 2 và m = 5. Công thức cấu tạo của Y là CH3 CH2 COOH và của Z là CH3 CH2 COOCH3. + Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp E: Khối lượng của 0,13 mol hỗn hợp E : m = 0,08.32 + 0,03.74 + 0,02.88 = 6,54 (g) Thành phần phần trăm theo khối lượng của: X m 0 08 . 32 . 100 6 54 = 39,14 (%) Y m 0 03 . 74 . 100 6 54 = 33,94 (%) Z m 100 - 39,14 - 33,9 = 26,92 (%) Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai_66._Phuong_phap_giai_bai_tap_este_don_chuc_va_da_chuc.pdf
  • pdfBai_66._Bai_tap_phuong_phap_giai_este_don_chuc_va_da_chuc.pdf
  • pdfBai_66._Dap_an_phuong_phap_giai_bai_tap_este_don_chuc_va_da_chuc.pdf
Tài liệu liên quan