Đề tài tại công ty CP xây dựng Ngọc Vũ

LỜI MỞ ĐẦU Lĩnh vực xây dựng cơ bản trên thị trường hiện nay đang thực sự giành được sự quan tâm của Nhà nước, cũng như các nhà đầu tư nước ngoài tới thị trường Việt Nam, Khiến cho các hoạt động trong lĩnh vực này ngày càng thêm sôi động hơn, nhất là trong việc tổ chức các hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư, hàng hoá, đấu thầu xây lắp. Đây là một hình thức cạnh tranh giữa các nhà thầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình cho khách hàng. Công tác đấu thầu là một hoạt động đã có từ lâu và được sử dụng rộng rãi trên Thế giới, nhưng đối với Việt Nam hình thức này mới dược đưa vào áp dụng. Do đó các nhà thầu Việt Nam không tránh khỏi việc gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động của mình. Được sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, thông qua các văn bản pháp luật và các nghị định kèm theo cùng các quy chế, chính sách thực hiện đối với hoạt động đấu thầu, hoạt động đấu thầu ở Việt Nam có cơ hội tham gia đấu thầu quốc tế theo đà phát triển kinh tế và hội nhập với nền kinh tế quốc tế. Sau thời gian thực tập tại công ty, cùng sự giúp đỡ của cán bộ các phòng ban và sự chỉ bảo tận tình của cô Chu Mai Anh, đã hướng dẫn để em hoàn thành báo cáo thực tập này với những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển, tình hình hoạt động đấu thầu của công ty trong những năm gần đây. Nội dung báo cáo: gồm 2 chương Chương 1: Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng Ngọc Vũ Chương 2: Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại Công ty Trong bản báo cáo còn có nhiều hạn chế về kiến thức chuyên môn cũng như những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự cảm thông, góp ý, sự chỉ bảo của các thầy cô trong khoa. Em xin chân thành cảm ơn !

doc40 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài tại công ty CP xây dựng Ngọc Vũ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hñ ®Çu t­, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu sau nµy. NÕu c«ng tr×nh cã nhu cÇu tæ chøc s¬ tuyÓn th× th«ng th­êng bé phËn tiÕp thÞ lËp c¸c hå s¬ s¬ tuyÓn vµ c¸c bé hå s¬ giíi thiÖu C«ng ty, c¸c th«ng tin vÒ n¨ng lùc, thiÕt bÞ, kinh nghiÖm thi c«ng. 2.3. Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu * X¸c ®Þnh yªu cÇu dù ¸n vµ c¬ héi cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh xem cã nªn tham gia dù thÇm hay kh«ng ®èi víi mét dù ¸n. - X¸c ®Þnh n¨ng lùc tµi chÝnh vµ khèi l­îng c«ng viÖc ®Ó chuÈn bÞ hå s¬ tuyÓn. + Ph©n tÝch c¸c nguån tµi chÝnh + Ph©n tÝch c¸c nguån lùc: M¸y mãc thiÕt bÞ cã phï hîp víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kh«ng + Xem xÐt lo¹i h×nh c«ng viÖc cÇn ph¶i tiÕn hµnh + VÞ trÝ cña c«ng tr×nh cã phï hîp víi kh¶ n¨ng ®¸p øng cña doanh nghiÖp + T×m hiÓu vµ tiÕp xóc víi chñ ®Çu t­: VÒ thêi gian b¸n hå s¬, c¸c yªu cÇu s¬ tuyÓn, sù c«ng b»ng trong hå s¬ mêi thÇu... + QuyÕt ®Þnh lËp hå s¬ thÇu khi cã ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ cã c¬ së ®Ó th¾ng thÇu. * LËp ph­¬ng tr×nh dù ¸n * Thu thËp th«ng tin vÒ c¸c kho¶n chi phÝ * Nghiªn cøu dù ¸n * ChuÈn bÞ cho c«ng t¸c lËp d­ ¸n cho cÊp trªn * §iÒu chØnh gi¸ hå s¬ thÇu ViÖc chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu ®­îc tiÕn hµnh víi c¸c néi dung chñ yÕu theo mÉu cña hå s¬ mêi thÇu do chñ ®Çu t­ yªu cÇu th­êng bao gåm: - §¬n dù thÇu - T­ c¸ch ph¸p nh©n cña nhµ thÇu - N¨ng lùc nhµ thÇu - ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng - Tæ chøc thi c«ng - Gi¸ dù thÇu - C¸c b¶n vÏ biÖn ph¸p thi c«ng - Phô lôc ChuÈn bÞ hå s¬ ®Êu thÇu lµ mét c«ng viÖc ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nhµ thÇu ®ßi hái ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc tham gia vµo qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu nhÊt lµ trong viÖc bãc t¸ch khèi l­îng c«ng viÖc trong b¶ng tiªn l­îng cña hå s¬ mêi thÇu vµ viÖc tÝnh to¸n gi¸ bá thÇu ®Ó ®¶m b¶o cho chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh nhµ thÇu ph¶i ®­a ra ®­îc c¸c biÖn ph¸p thi c«ng hîp lý, ph¶i t×m kiÕm ®­îc c¸c nguån nguyªn, nhiªn vËt liÖu phï hîp víi yªu cÇu cña kÕt cÊu c«ng tr×nh, ®ång thêi ph¶i thuËn lîi trong kh©u vËn chuyÓn ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng vµ gi¶m tèi thiÓu c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó h¹ gi¸ thµnh x©y l¾p. 2.4. Nép hå s¬ dù thÇu Sau khi viÖc lËp hå s¬ ®­îc hoµn tÊt, bé phËn tiÕp thÞ sÏ niªm phong hå s¬ dù thÇu giao cho phßng kÕ ho¹ch- kü thuËt nép cho bªn më thÇu. C¨n cø theo thêi h¹n vµ ®Þa ®iÓm ghi trong hå s¬ mêi thÇu, phßng kÕ ho¹ch- kü thuËt cö c¸n bé trùc tiÕp tham gia mêi thÇu. Trong thêi gian chê ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, nÕu bªn mêi thÇu cã c«ng v¨n yªu cÇu lý gi¶i nh÷ng vÊn ®Ò trong hå s¬ dù thÇu, th× c¸c bé phËn trong C«ng ty cã nhiÖm vô gi¶i ®¸p vµ lµm râ c¸c th¾c m¾c cña bªn mêi thÇu, ®Ó gi÷ uy tÝn víi chñ ®Çu t­ vµ ph¸t huy tèi ®a tÝnh c¹nh tranh cña hå s¬ dù thÇu. . Ký kÕt hîp ®ång kinh doanh (nÕu tróng thÇu) vµ theo dâi thùc hiÖn hîp ®ång Ngay sau khi nhËn ®­îc kÕt qu¶ tróng thÇu, C«ng ty sÏ cã c«ng v¨n göi cho phÝa chñ ®Çu t­ ®Ó chÊp nhËn viÖc thùc hiÖn thi c«ng vµ tho¶ thuËn ngµy, giê, ®Þa ®iÓm cô thÓ ®Ó thùc hiÖn viÖc ký kÕt hîp ®ång. TiÕn hµnh chuÈn bÞ xin b¶o l·nh hîp ®ång theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ vµ ®«n ®èc c¸c bé phËn cã liªn quan, rµ so¸t l¹i kÕ ho¹ch huy ®éng c¸c nguån lùc cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång thi c«ng. Sau khi ký kÕt hîp ®ång, C«ng ty nhanh chãng triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh vµ lóc nµy Gi¸m ®èc dù ¸n (Gi¸m ®èc C«ng ty) chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ mäi mÆt cã liªn quan ®Õn thi c«ng vµ chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh, lµ ng­êi ®iÒu hµnh bé m¸y tæ chøc thi c«ng. Gi¸m s¸t chÊt l­îng, quan hÖ giao dÞch víi chñ ®Çu t­ vµ tæ t­ vÊn thiÕt kÕ. 3. Vai trß vµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu 3.1. Vai trß cña c«ng t¸c ®Êu thÇu Trong ho¹t ®éng x©y dùng hiÖn nay ®Êu thÇu lµ mét biÖn ph¸p sö dông trong c¬ chÕ c¹nh tranh thÞ tr­êng nh»m tiÕt kiÖm, h¹ gi¸ thµnh mét c¸ch hîp lý, gi¶m chi phÝ ®Çu t­. Do ®ã nã cã vai trß rÊt lín víi c¸c chñ thÓ tham gia ®Êu thÇu. - §èi víi chñ ®Çu t­: Qua ®Êu thÇu thÇu chñ ®Çu t­ sÏ thu ®­îc ph­¬ng ¸n tèi ­u nhÊt, gióp chñ ®Çu t­ t¨ng c­êng ®­îc hiÖu qu¶ qu¶n lý vèn ®Çu t­. Th«ng qua ®Êu thÇu, c¸c nhµ ®Çu t­ sÏ t×m ra ®¬n vÞ x©y l¾p cã n¨ng lùc, uy tÝn, kinh nghiÖm ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c«ng tr×nh ®óng tÝn ®é víi chÊt l­îng cao. Tõ ®ã n©ng cao ®­îc chÊt l­îng, h¹ thÊp gi¸ thµnh c«ng tr×nh. - §èi víi c¸c nhµ thÇu (®¬n vÞ x©y l¾p): §Êu thÇu lµ nh©n tè thóc ®Èy c¸c c«ng ty x©y l¾p ph¶i hoµn thiÖn m×nh h¬n vÒ mäi mÆt: tæ chøc qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc nh©n sù, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ...tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, t¨ng uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng t¹o ra lîi thÕ so s¸nh trong c¹nh tranh, n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. §Êu thÇu ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch c«ng khai minh b¹ch vµ b×nh ®¼ng thóc ®Èy c¸c ®¬n vÞ chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm c¸c c¬ héi tham gia dù thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång. - NÒn kinh tÕ quèc d©n: §Êu thÇu gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®Æc biÖt lµ thóc ®Èy tÝnh c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Êu thÇu t¹o ra sù ph¸t triÓn cu¶ thÞ tr­êng x©y dùng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, t¹o ra m«i tr­êng x©y dùng mét c¸ch thuËn lîi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 3.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu 3.2.1. N¨ng lùc tµi chÝnh B¶ng 6: N¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 Tæng tµi s¶n 62.800 83.982 136.922 Tµi s¶n cã 48.872 55.988 89.230 Tµi s¶n nî 13.928 27.994 47.692 Tµi s¶n cè ®Þnh 28.938 38.938 87.287 Tµi s¶n l­u ®éng 33.862 45.044 49.635 Nguån: phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n Qua b¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh ta thÊy nguån vèn cña C«ng ty t­¬ng ®èi lín. Ta thÊy tµi s¶n cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m tõ 2004 ®Õn 2006 tæng tµi s¶n t¨ng tõ 62.800 triÖu ®ång lªn ®Õn 136.922 triÖu ®ång ®ång nghÜa víi sù lín m¹nh cña C«ng ty trong lÜnh vùc kinh doanh nãi chung vµ trong c«ng t¸c ®Êu thÇu nãi riªng. §©y lµ mét lîi thÕ rÊt lín ®Ó C«ng ty giµnh ®­îc ngµy mét nhiÒu c¸c hîp ®ång thÇu, ®ã lµ nguån gèc cho sù thµnh c«ng cho bÊt cø c«ng ty x©y dùng nµo. C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cña C«ng ty t¨ng nhanh vµ t­¬ng ®èi hîp lÝ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc chñ ®éng tham gia dù thÇu nh÷ng c«ng tr×nh lín kinh doanh, nhËn thÇu cña C«ng ty. MÆt kh¸c tµi s¶n cã lµ 48.872 triÖu ®ång n¨m 2004 vµ ®Õn n¨m 2006 ®· t¨ng gÇn gÊp ®«i ®¹t 89.230 triÖu ®ång cho thÊy hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ang ®­îc ®Çu t­ cã hÖ thèng vµ chó träng phôc vô tèt cho viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång thÇu. MÆc dï C«ng ty ho¹t ®éng ®ang cã hiÖu qu¶ nh­ng l­îng nî cña c«ng ty t­¬ng ®èi cao vµ cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m. §iÒu nµy ph¶n ¸nh c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ trong nguån vèn ®Çu t­. Nh­ vËy c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng vèn tù cã ®Ó chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu vµ th¾ng thÇu cña c«ng ty. 3.2.2. M¸y mãc thiÕt bÞ YÕu tè kü thuËt lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ cao trong qu¸ tr×nh tham gia dù thÇu cña c¸c ®¬n vÞ x©y dùng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña C«ng ty. HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ®­îc ®Çu t­ t­¬ng ®èi hÖ thèng, tuy nhiªn ch­a ®­îc hiÖn ®¹i. §èi víi nhiÒu c«ng tr×nh cã quy m« lín, quy tr×nh kü thuËt phøc t¹p, ®Þa ®iÓm thi c«ng kh«ng tËp trung do ®ã viÖc huy ®éng m¸y mãc thiÕt bÞ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn dù ¸n, ¶nh h­ëng ®Õn kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh cña C«ng ty. C«ng ty ®· ph¶i kh¾c phôc b»ng viÖc ®i thuª mét sè m¸y mãc hiÖn ®¹i cña c¸c c«ng ty, tæ chøc kh¸c dÉn ®Õn sù phô thuéc cña C«ng ty vµo ng­êi cho thuª. §ång thêi C«ng ty còng th­êng xuyªn ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng sö dông ch­a hîp lý m¸y mãc thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¸c ®éi, ban qu¶n lý cßn ch­a ®ång bé. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty. 3.2.3. N¨ng lùc kü thuËt, qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh N¨ng lùc kü thuËt: Cã ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, nã quyÕt ®Þnh uy tÝn cña C«ng ty trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu. Qua b¶ng 6 cho thÊy ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n kÜ thuËt cßn thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ, c¸n bé kü thuËt cã kinh nghiÖm l©u n¨m (trªn 15 n¨m) rÊt Ýt, cô thÓ nh­ ®èi víi c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc chØ cã 9 ng­êi chiÕm tû lÖ thÊp 11.39%. Do vËy gÆp khã kh¨n trong viÖc thiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Trong c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu cßn thiÕu sãt trong viÖc tÝnh to¸n tæng dù to¸n, thiÕu tÝnh s¸ng t¹o trong viÖc kÕt hîp hµi hoµ gi÷a thùc tÕ vµ lÝ thuyÕt cña ®éi ngò c«ng t¸c ®Êu thÇu, dÉn ®Õn nh÷ng tr­êng hîp tr­ît thÇu ®¸ng tiÕc. ThÊy ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng ®ã c«ng ty ®ang cã c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé kÜ thuËt tõ ®ã gióp cho c«ng ty cã lîi thÕ trong viÖc lËp hå s¬ dù thÇu. VÊn ®Ò tuyÓn dông còng cÇn ®­îc c«ng ty quan t©m h¬n n÷a. B¶ng 6: n¨ng lùc kü thuËt cña c«ng ty (n¨m 2005) §¬n vÞ: Ng­êi tt C¸n bé kü thuËt Sè l­îng Sè n¨m c«ng t¸c Trªn 5 n¨m Trªn 10 n¨m Trªn 15 n¨m I 1 2 3 4 5 Tr×nh ®é ®¹i häc Kü s­ cÇu ®­êng Kü s­ x©y dùng Kü s­ c¬ khÝ KiÕn tróc s­ Kü s­ thuû lîi 79 28 21 15 4 11 32 10 6 9 3 4 38 13 12 6 1 6 9 5 3 0 0 1 II 1 2 3 Tr×nh ®é cao ®¼ng Cao ®¼ng giao th«ng vËn t¶i Cao ®¼ng ng©n hµng Cao ®¼ng x©y dùng 56 21 6 29 13 5 2 6 25 10 4 11 18 7 4 7 III 1 2 3 4 5 Tr×nh ®é trung cÊp Giao th«ng X©y dùng V¨n th­ KÕ to¸n M¸y x©y dùng 68 28 19 2 3 16 18 6 4 2 2 4 26 15 10 0 0 1 24 7 5 0 1 11 Nguån : Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Qu¶n lÝ chÊt l­îng c«ng tr×nh: §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt chÊt l­îng c«ng tr×nh s¶n phÈm x©y dùng vµ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña doanh nghiÖp ®ã chÝnh lµ yÕu tè t¹o nªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ngäc Vò. V× vËy ban l·nh ®¹o c«ng ty lu«n quan t©m ®óng møc tíi c«ng t¸c nµy, bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc vµo bé m¸y qu¶n lý kü thuËt chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. B»ng nh÷ng h×nh thøc gi¸m s¸t thi c«ng chÆt chÏ nhÊt lµ trªn nh÷ng c«ng tr×nh cã tÝnh phøc t¹p vµ quy m« lín, kÞp thêi ®Æt ra nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt phï hîp, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh thi c«ng ®óng tiÕn ®é kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n g©y l·ng phÝ. §ång thêi viÖc qu¶n lý chÆt chÏ th­êng xuyªn cña ®éi ngò chuyªn viªn kü thuËt ®· tr¸nh ®­îc nh÷ng vi ph¹m trong qu¸ tr×nh thi c«ng còng nh­ h¹n chÕ ®­îc nh÷ng sai sãt trong kh©u kü thuËt tõ ®ã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt tèi ­u cho viÖc xö lý kü thuËt t¹i c«ng tr×nh còng nh­ ®èi víi hå s¬ dù thÇu cña c«ng ty. 3.2.4. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh HiÖn nay, c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ngµy cµng quyÕt liÖt, gay g¾t. Do vËy mµ mét sè nhµ thÇu ®· dïng mét sè biÖn ph¸p tiÓu x¶o ®Ó th¾ng thÇu. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c¸c nhµ thÇu kh¸c, lµm h¹i ®Õn lîi Ých cña chñ ®Çu t­ vµ cã thÓ ®Õn c¶ lîi Ých cña nhµ thÇu ®ã. HiÖn t­îng bá gi¸ qu¸ thÊp : do c«ng tr×nh dù ¸n ®Êu thÇu ngµy cµng Ýt ®i, trong khi sè nhµ thÇu tham gia ngµy cµng ®«ng. §iÒu ®ã lµm cho c¸c nhµ thÇu t×m mäi c¸ch ®Ó tróng thÇu, nh­ viÖc ch¹y thÇu gi÷a nhµ thÇu víi c¸c ®èi thñ ®Çu t­ trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu nh»m ®¶m b¶o tróng thÇu. 3.2.5. Tõ phÝa nhµ ®Çu t­ ( bªn mêi thÇu) Bªn mêi thÇu còng cã nh÷ng t¸c ®éng ¶nh h­ëng dÉn ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu trong qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu cña C«ng ty. HiÖn t­îng chñ ®Çu t­ kh«ng nªu râ vµ cam kÕt ®¶m b¶o nguån vèn , c¸c ®iÒu kiÖn trong ViÖc x©y dùng ë hå s¬ mêi thÇu. Yªu c©u nhµ thÇu ph¶i l­êng hÕt rñi ro vÒ vèn, mÆt b»ng x©y dùng, khèi l­îng trong hå s¬ mêi thÇu kh«ng chÝnh x¸c, biÕn ®éng gi¸ c¶ thÞ tr­êng, ®iÒu kiÖn kh¶o s¸t...mµ nhµ thÇu l¹i kh«ng cã thêi gian vµ ®iÒu kiÖn ®Ó kh¶o s¸t ®­a vµo trong gi¸ dù thÇu lam kÐo dµi tiÕn ®é vµ t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt vÒ phÝa nhµ ®Çu t­. ViÖc gi¶i quyÕt thanh to¸n quyÕt to¸n chËm c¸c khèi l­îng c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh ¶nh h­ëng ®Õn nguån vèn cña c«ng ty cho viÖc tiÕn hµnh vµo thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh dù ¸n mµ c«ng ty ®ang thi c«ng, dù ®Þnh tham gia tranh thÇu, ¶nh h­ëng xÊu tíi kh¶ n¨ng thi c«ng còng nh­ gi¶m kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty. 4. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty 4.1. HiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty trong thêi gian qua * HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu: Bé phËn tiÕp thÞ trong thêi gian qua ®· ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng dù thÇu cña C«ng ty. - §­a c«ng t¸c dù thÇu cña C«ng ty dÇn ®i vµo ho¹t ®éng cã tÝnh hÖ thèng. - §­a sè l­îng c¸c c«ng tr×nh ®­îc tiÕp thÞ ®Ó lùa chän, quyÕt ®Þnh dù thÇu còng t¨ng lªn, t¹o c¬ héi lùa chän ®­îc c¸c dù ¸n cã triÓn väng nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n cho c¸c dù thÇu. B¶ng 7 : B¶ng ph©n tÝch c«ng t¸c ®Êu thÊu thÇu §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m C«ng tr×nh dù thÇu C«ng tr×nh tróng thÇu Gi¸ trÞ b×nh qu©n 1 c«ng tr×nh tróng thÇu X¸c suÊt tróng thÇu (%) Sè l­îng Gi¸ trÞ Sè l­îng Gi¸ trÞ Sè l­îng Gi¸ trÞ 2004 19 162.680 10 27.080 2.710 52,63 16,64 2005 28 118.090 15 37.890 2.500 53,57 32,08 2006 36 370.280 21 119.570 5.690 58,33 58,33 Nguån: Phßng kÕ ho¹ch- kÜ thuËt Nh×n vµo b¶ng ta thÊy x¸c suÊt tróng thÇu cña C«ng ty ch­a cao, x¸c suÊt tróng thÇu vÒ mÆt sè l­îng chØ ®¹t 52,63% n¨m 2004, vµ 53,57% vµo n¨m 2005, chØ cã n¨m 2006 t¨ng lªn 58% vµ gi¸ trÞ b×nh qu©n mét c«ng tr×nh t­¬ng ®èi cao 5.690 triÖu. VÒ mÆt gi¸ trÞ , x¸c xuÊt nµy còng cßn thÊp ®Æc biÖt n¨m 2004 chØ ®¹t 17%. §Õn n¨m 2005 mÆc dï x¸c suÊt tróng thÇu vÒ mÆt sè l­îng t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2004, nh­ng vÒ mÆt gi¸ trÞ l¹i t¨ng gÇn gÊp ®«i ®¹t 32,08%. Sang n¨m 2006 chØ sè nµy tiÕp tôc t¨ng ®¹t 58,33%. Cho thÊy nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· tróng thÇu nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín h¬n so víi c¸c n¨m tr­íc. VÒ mÆt t¨ng tuyÖt ®èi b×nh qu©n mét c«ng tr×nh tr×nh tróng thÇu qua 3 n¨m gÇn ®©y: - N¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2004 vÒ mÆt tuyÖt ®èi lµ 210 triÖu, t­¬ng øng møc gi¶m 7,75%. - N¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005 t¨ng 3.190 triÖu, t­¬ng øng t¨ng 127,60%. Nh­ vËy cã thÓ thÊy sè l­îng c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu qua c¸c n¨m cã t¨ng lªn nh­ng gi¸ trÞ b×nh qu©n mét c«ng tr×nh tróng thÇu t¨ng gi¶m thÊt th­êng vµ cã gi¸ trÞ ch­a cao. Trªn ®©y lµ nh÷ng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu, ®Ó hiÓu ®­îc cÆn kÏ h¬n vÒ vÊn ®Ò ta cÇn t×m ra c¸c nguyªn nh©n tån t¹i trªn th«ng qua viÖc ph©n tÝch tr×nh tù thùc hiÖn c«ng t¸c dù thÇu cña C«ng ty lµm c¬ së t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ, hiÖu qu¶ nh»m tíi môc tiªu tr­íc m¾t lµ t¨ng x¸c suÊt tróng thÇu vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ. * Thµnh tùu ®¹t ®­îc: - Tõ viÖc lµm quen víi h×nh thøc ®Êu thÇu cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Õn nay c¸c c¸n bé chuyªn m«n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®Êu thÇu ®· cã ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh trong tõng hå s¬ mêi thÇu, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n, c¸c gãi thÇu, ph©n tÝch thÞ tr­êng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ ®iÓm yÕu cña m×nh ®èi víi c¸c dù ¸n tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña dù ¸n vµ kh¶ n¨ng tham gia cña doanh nghiÖp ®èi víi dù ¸n ®è ®Ó ®i ®Õn quyÕt ®Þnh nªn hay kh«ng nªn tham gia ®Êu thÇu dù ¸n ®ã, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cuèi cïng lµ th¾ng thÇu víi tû lÖ cao vµ cã l·i. - C«ng ty ®¸nh gi¸ ®óng vÞ trÝ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu ngµy cµng t¹o ra chuyÓn biÕn tèt vÒ mÆt tæ chøc vµ thùc hiÖn, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc quan hÖ víi bªn ngoµi nh­ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, nhµ cung cÊp, ®èi t¸c kinh doanh vµ chñ ®Çu t­. - Thay ®æi c¸ch suy nghÜ vµ nh×n nhËn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ng­êi lao ®éng vÒ c«ng viÖc cña m×nh víi t­ c¸ch nhµ thÇu, tÊt c¶ mäi thµnh viªn khi tham gia s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i tu©n thñ theo hîp ®ång ®· ký kÕt víi chñ ®Çu t­. Do ®ã cã sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm râ ®èi víi tõng vÞ trÝ, tõng bé phËn tham gia, h¹n chÕ ®­îc sù chång chÐo trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc. §¶m b¶o mäi ho¹t ®éng nh­ chÊt l­îng c«ng tr×nh, kü thuËt thi c«ng, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, an toµn, phßng ch÷a ch¸y næ... ph¸t huy n¨ng lùc vµ n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp. - Nh×n chung trong ba n¨m gÇn ®©y, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ngäc Vò ®· cã nh÷ng cè g¾ng trong viÖc chñ ®éng t×m kiÕm c«ng ¨n viÖc lµm vµ cã nhiÒu tiÕn triÓn tèt trong tæ chøc qu¶n lý, më réng quan hÖ víi bªn ngoµi. Nhê ®ã ®em l¹i c«ng ¨n viÖc lµm ®Òu ®Æn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng còng nh­ uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. 4.2. Nh÷ng h¹n chÕ MÆc dï trong c«ng t¸c dù thÇu, C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nhÊt ®Þnh, song còng vÉn cßn mét sè tån t¹i dÉn ®Õn kh¶ n¨ng tróng thÇu cao ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn chung cña C«ng ty. - §èi víi viÖc thu thËp th«ng tin thÞ tr­êng cßn ch­a ®­îc coi träng do ®ã nguån th«ng tin cßn rêi r¹c, ch­a h×nh thµnh hÖ thèng thu thËp vµ xö lý th«ng tin ®¸p øng kh¶ n¨ng n¾m b¾t thÞ tr­êng tr­íc nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng trong viÖc tiÕn hµnh tham gia ®Êu thÇu hay rót lui viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong vÊn ®Ò nµy nh­ thÕ nµo ®Ó cã gi¶i ph¸p ®èi phã linh ho¹t. - Tr×nh ®é n¨ng lùc kÜ thuËt: ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c dù thÇu ch­a thùc sù diÔn ra mét c¸ch cã hÖ thèng vµ chÆt chÏ. MÆt kh¸c ch­a ®­a ra ®­îc c¸c gi¶i ph¸p vÒ kü thuËt hîp lý, ®éc ®¸o lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu. - Gi¸ bá thÇu kh«ng hîp lý, lóc th× qu¸ cao so víi gi¸ xÐt thÇu cña chñ ®Çu t­, hoÆc so víi gi¸ bá thÇu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, lóc l¹i qu¸ thÊp nªn tuy c«ng ty tróng thÇu nh­ng kh«ng cã hiÖu qu¶. -Vèn ®Çu t­: Kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cßn thÊp, ch­a ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh ®Ó tham gia ®Êu thÇu ®éc lËp vµ nhËn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng dµi. - ThiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng: HiÖn t¹i nh×n chung ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ møc ®é hiÖn t¹i trong viÖc thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái chÊt l­îng cao, kü thuËt phøc t¹p. Nªn C«ng ty vÉn ph¶i ®i thuª thªm m¸y mãc thiÕt bÞ ë bªn ngoµi, ®iÒu nµy dÉn ®Õn chi phÝ tèn kÐm vµ sù phô thuéc cña doanh nghiÖp vµo ng­êi cho thuª. §ång thêi C«ng ty cßn ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng sö dông ch­a hîp lý m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc ë c¸c ®éi, ban qu¶n lý cßn ch­a ®ång bé. §iÒu nµy còng ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp. 4.3. Nguyªn nh©n - Trong qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin hiÖn nay t¹i c¸c doanh nghiÖp còng ®· cã sù quan t©m ®Çu t­ vÒ c¬ së vËt chÊt nh­ng møc ®é cßn ch­a cao, ch­a ®¶m b¶o cho viÖc tiÕp cËn th«ng tin mét c¸ch cã hÖ thèng. MÆt kh¸c, lùc l­îng c¸n bé tiÕp thÞ cßn máng vµ n¨ng lùc cã h¹n ch­a ph¸t huy hÕt søc m¹nh tæng hîp cña c¸c bé kü thuËt, chñ c«ng tr×nh lËp, chän ph­¬ng ¸n tèi ­u. Thùc tÕ ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tuy kh«ng cßn lµ míi mÎ nh­ng c¸c c¸n bé chuyªn m«n trong c«ng t¸c Marketing cña C«ng ty còng ch­a n¾m b¾t còng nh­ xö lý ®­îc hÕt c¸c yªu cÇu thiÕt thùc cña nh÷ng th«ng tin th­êng nhËt vÒ viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c nguån th«ng tin vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t­ sÏ ®­îc tiÕn hµnh trong t­¬ng lai, c¸c th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh»m t×m ra c¸c ®èi ph¸p ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho b¶n th©n doanh nghiªp vµ h¹n chÕ nh÷ng rñi ro. - ViÖc tÝnh gi¸ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh hiÖn nay còng gÆp nhiÒu khã kh¨n do thÞ tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. Trªn thùc tÕ cho thÊy viÖc tÝnh gi¸ dù thÇu ë C«ng ty míi chØ tÝnh tíi c¸c yÕu tè bªn trong mµ ch­a g¾n chÆt víi t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Thªm vµo ®ã c«ng t¸c kh¶o s¸t c«ng tr×nh, gi¸ c¶ ®«i khi ch­a s¸t thùc tÕ. - Trong vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông vèn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, do nhu cÇu sö dông vèn rÊt lín mµ nguån vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp trong thùc tÕ kh«ng ®ñ bï ®¾p c¸c chi phÝ cÇn thiÕt, mÆt kh¸c do sù chiÕm dông vèn cña kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n lµm gi¶m tèc ®é quay vßng vèn cña doanh nghiÖp. B¶n th©n doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i sö dông mét l­îng vèn rÊt lín tõ viÖc vay ng©n hµng vµ huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c nªn ph¶i chÞu g¸nh nÆng cña l·i xuÊt tiÒn vay vµ gi¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ thanh to¸n nhanh cña c«ng ty. - VÒ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ xe, m¸y thi c«ng th× trõ lÜnh vùc thi c«ng ®­êng bé cßn trong c¸c lÜnh vùc kh¸c, mÆc dï cã n¨ng lùc kh¸ lín song nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò, l¹c hËu, sö dông kh«ng hiªô qu¶. ViÖc ®Çu t­ mua s¾m míi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty cã h¹n Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ngäc Vò I. Mét sè kiÕn nghÞ 1. KiÕn nghÞ víi Nhµ N­íc Tr­íc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh ®Êu thÇu trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ ®Æc ®iÓm trong lÜnh vùc x©y dùng ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng. Nã t¹o ra mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng, mang tÝnh c¹nh tranh cao, thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp tù v­¬n lªn ®Êu tranh cho sù sinh tån cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. C¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ ph¸p lý cña nhµ n­íc cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi c«ng t¸c ®Êu thÇu, ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c nhµ thÇu mµ ®Æc biÖt lµ viÖc ban hµnh “ quy chÕ ®Êu thÇu”. Trong thùc tÕ khi thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu cßn gÆp rÊt nhiÒu bÊt cËp lµm h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã C«ng ty ®Ò nghÞ Nhµ N­íc cÇn cã biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Çu t­ nh­: - CÇn ph¶i c¶i thiÖn vµ n©ng cao h¬n n÷a viÖc gi¶i quyÕt thñ tôc ®Êu thÇu. ViÖc c¶i c¸ch c¸c thñ tôc trong thêi kú qu¸ ®é lµ mét vÊn ®Ò cßn nhiÒu bøc xóc ®èi víi viÖc thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ. V× vËy Nhµ N­íc cÇn xö lý vµ bæ xung c¸c v¨n b¶n cô thÓ h¬n ®Ó h­íng dÉn thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu mét c¸ch cô thÓ râ rµng. - Nghiªm kh¾c xö lý nh÷ng c¸n bé c«ng chøc hµnh chÝnh cè t×nh kÐo dµi vµ g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt thñ tôc ®Êu thÇu, g©y t×nh tr¹ng tr× trÖ lµm mÊt c¬ héi kinh doanh cña C«ng ty. §ång thêi tiÕp tôc xo¸ bá nh÷ng c«ng ®o¹n thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt g©y ra t×nh tr¹ng kÐo dµi thêi gian ®Êu thÇu. - Nhµ N­íc cÇn ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh , nghiªm kh¾c xo¸ bá nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc cßn tån t¹i trong c«ng t¸c ®Êu thÇu, trong thi c«ng c«ng tr×nh tróng thÇu cña c¸c nhµ thÇu. Nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc nh»m rót vèn ®Çu t­ cßn rÊt phæ biÕn trªn thÞ tr­êng x©y dùng hiÖn nay. Tõ ®ã, dÉn ®Õn ph¸ vì sù lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng trong ®Êu thÇu, g©y thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c còng nh­ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh­: + T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng + Cã khung h×nh ph¹t nghiªm kh¾c ®èi víi nh÷ng ng­êi cã hµnh vi tham nhòng hßng lµm lîi cho m×nh lµm thÊt tho¸t nguån vèn, ng©n s¸ch Nhµ N­íc. + T¨ng c­êng c«ng t¸c t­ vÊn kiÓm tra, gi¸m s¸t c«ng tr×nh. §éi ngò c¸n bé kiÓm tra, gi¸m s¸t ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. - CÇn cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh c©n b»ng gi÷a cung vµ cÇu c¸c dù ¸n ®Èu t­. §Ó gi¶m thiÓu hiÖn t­îng cung qu¸ Ýt so víi cÇu lµm cho c¸c c¬ quan ®¹i diÖn chñ ®Çu t­ n¶y sinh tiªu cùc, mãc ngoÆc víi c¸c nhµ thÇu ®ªt lµm ¨n bÊt chÝnh hoÆc lµ g©y khã dÔ víi c¸c doanh nghiÖp trong viÖc thanh to¸n hîp ®ång dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn, g©y thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp. 2. KiÕn nghÞ víi Bé x©y dùng Bé x©y dùng cã vai trß chñ ®¹o trong viÖc t¹o ra ®­îc mét m«i tr­êng thuËn lîi nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp, gióp c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mçi doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Do ®ã, Bé x©y dùng cÇn ph¶i cã sù ®æi míi, c¶i tiÕn trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh, n©ng cao sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ngµnh. T¹o mèi liªn kÕt, liªn hiÖp gi÷a c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thi c«ng, c¸c phßng ban ngµnh cã liªn quan, t¹o ra sù ph¸t triÓn g¾n kÕt, ®ång ®Òu cña c¸c ®¬n vÞ tæ chøc trong ngµnh. Tõ ®ã n©ng cao c«ng t¸c nghiªn cøu vµ sím ®­a thùc tiÔn vµo s¶n xuÊt, ¸p dông cã hiÖu qu¶ sù tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c biÖn ph¸p thi c«ng. Th¸o gì c¸c thñ tôc hµnh chÝnh g©y phiÒn hµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn. §ång thêi c¶i tiÕn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trong c«ng t¸c qu¶n lý t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt mét c¸ch nhanh vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Bé cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch nh»m thu hót vèn ®Çu t­ vµo lÜnh vùc x©y dùng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. §Æc biÖt ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¹o ra sù ph¸t triÓn m¹nh cho ngµnh x©y dùng. KÕt hîp víi bé gi¸o dôc trong c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ngµnh. T¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn héi nhËp chung cña ngµnh, gióp cho ngµnh tham gia héi nhËp quèc tÕ. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ngäc Vò Víi nh÷ng g× ®· cã vµ ®· lµm ®­îc trong thêi gian võa qua C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ngäc Vò còng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc, lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Tuy nhiªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lóc nµo còng thuËn lîi tèt ®Ñp ®em l¹i nhiÒu lîi thÕ cho doanh nghiÖp mµ bªn c¹nh ®ã cïng víi bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ cã c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph¸t huy thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp vµ trong tô b¶n th©n doanh nghiÖp còng cã thÓ ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng vµ thÕ m¹nh cña m×nh. §Ó kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ ®ã cÇn cã mét sè giaØa ph¸p mµ tõ ®ã cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp gãp phÇn hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ chiÕn l­îc marketing cña C«ng ty 1.1. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng Th«ng qua ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng C«ng ty sÏ cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng t¸c ®Êu thÇu, ®ång thêi më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña C«ng ty. Ho¹t ®éng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: + VÒ nguån lùc tiªu thô vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: Nhu cÇu ®Çu t­ x©y dùng cña mäi khu vùc ( Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, d©n c­ vµ n­íc ngoµi), nghiªn cøu t×nh h×nh c¸c chñ ®Çu t­ cô thÓ nhÊt lµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ mµ hä s¾p tiÕn hµnh, nghiªn cøu c¸c chñng lo¹i c«ng tr×nh kÌm theo c¸c lo¹i vËt liÖu vµ kÕt cÊu x©y dùng ®­îc tiÕn hµnh trong t­¬ng lai kÞp thêi n¾m b¾t c¸c th«ng tin gäi thÇu cña c¸c chñ ®Çu t­. Trong khi nghiªn cøu cÇn chó ý: Do s¶n phÈm x©y l¾p cã tÝnh c¸ biÖt cao, phô thuéc vµo tõng c«ng tr×nh x©y dùng mµ c«ng ty tham gia ®Êu thÇu. Do vËy, víi mçi c«ng tr×nh kh¸c nhau ®ßi hái c«ng ty ph¶i tËp trung ®iÒu tra th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®­a ra chÝnh s¸ch vµ chiÕn l­îc phï hîp. §Æc ®iÓm nµy do tÝnh c¸ biÖt vµ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng cña s¶n phÈm x©y dùng quy ®Þnh. + VÒ t­ liÖu s¶n xuÊt ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh x©y dùng: T×nh h×nh nguån nguyªn vËt liÖu x©y dùng: t×nh h×nh nguån nguyªn vËt liÖu x©y dùng, gi¸ c¶ vµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng mua s¾m hay tù s¶n xuÊt, t×nh h×nh nguån thiÕt bÞ m¸y mãc x©y dùng vµ dù kiÕn kh¶ n¨ng mua s¾m hay ®i thuª, nghiªn cøu kh¶ n¨ng liªn kÕt víi c¸c lùc l­îng x©y dùng t¹i chç. + VÒ nguån lao ®éng: kh¶ n¨ng thuª c¸c lo¹i thî, nhÊt lµ thî cã tay nghÒ cao, chi phÝ cã liªn quan ®Õn thuª nh©n c«ng, kh¶ n¨ng tËn dông lùc l­îng lao ®éng cã tÝnh chÊt thêi vô cho c¸c c«ng viÖc kh«ng quan träng, kh¶ n¨ng thuª lao ®éng t¹i chç. + Nghiªn cøu quy chÕ ®Êu thÇu vµ c¸c th«ng t­, nghÞ ®Þnh, c¸c v¨n b¶n míi söa ®æi bæ xung liªn quan ®Õn ®Êu thÇu. Bëi v×, viÖc mua b¸n s¶n phÈm x©y l¾p chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn theo quy chÕ chÆt chÏ do ng­êi mua ®­a ra , ®ã lµ: quy chÕ ®Êu thÇu x©y dùng c«ng tr×nh. Mçi chñ ®Çu t­ ( ph©n lo¹i theo nguån vèn) th­êng ®­a ra quy chÕ ®Êu thÇu riªng. §Æc ®iÓm nµy chi phèi ®Õn viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng, th©m nhËp vµo thÞ tr­êng, ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch ®øng ®¾n vµ c¸c chiÕn l­îc tranh thÇu thÝch hîp cho tõng c«ng tr×nh t­¬ng øng víi tõng nguån vèn. Trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin nµy, c«ng ty cã thÓ x©y dùng vµ lùa chän c¸c chÝnh s¸ch còng nh­ c¸c chiÕn l­îc tranh thÇu mét c¸ch phï hîp sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh khi c«ng ty tham gia dù thÇu. 1.2. ChiÕn l­îc marketing cña C«ng ty ChiÕn l­îc marketing x©y dùng lµ chiÕn l­îc tranh thÇu. T¸c dông vµ hiÖu qu¶ cña c¸c chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸, chÝnh s¸ch tiªu thô vµ chÝnh s¸ch giao tiÕp ®Òu thÓ hiÖn ë chç doanh nghiÖp cã th¾ng thÇu hay kh«ng. 1.2.1. ChÝnh s¸ch giao tiÕp Giao tiÕp víi c¸c chñ ®Çu t­ cã c«ng tr×nh cÇn x©y dùng: C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc giao tiÕp trùc tiÕp víi c¸c chñ ®Çu t­ cÇn x©y dùng. Khi n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vÒ c¸c c«ng tr×nh cÇn x©y dùng C«ng ty cÇn cö c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n s©u gÆp vµ giao tiÕp víi c¸c chñ ®Çu t­. Th«ng qua giao tiÕp C«ng ty cã thÓ giíi thiÖu tuyªn truyÒn vÒ h×nh ¶nh vµ uy tÝn cña C«ng ty, chñ yÕu th«ng qua c¸c thµnh tÝch mµ C«ng ty vÉn ®¹t ®­îc (c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®· thùc hiÖn) vµ n¨ng lùc cña C«ng ty (tr×nh ®é kü thuËt, tr×nh ®é kü thuËt qu¶n lý, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng). Còng th«ng qua giao tiÕp trùc tiÕp víi chñ ®Çu t­ C«ng ty cã thÓ cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, phôc vô cho c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Êu thÇu. Giao tiÕp víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh: viÖc giao tiÕp víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh t¹o ra mèi quan hÖ thuËn lîi trong viÖc huy ®éng nguån vèn còng nh­ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian ®i l¹i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc mua s¾m nguyªn vËt liÖu còng nh­ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt cho thi c«ng c«ng tr×nh. Giao tiÕp víi c¸c ®èi t¸c cung øng vËt t­ thiÕt bÞ: vËt t­ thiÕt bÞ lµ yÕu tè hÕt søc quan träng kh«ng thÓ thiÕu cho viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. ViÖc giao tiÕp víi c¸c ®èi t¸c nµy t¹o mèi quan hÖ æn ®Þnh lµm ¨n l©u dµi, gióp cho C«ng ty cã vËt t­ thiÕt bÞ ®Çy ®ñ kÞp thêi cho viÖc thi c«ng tr¸nh gi¸n ®o¹n dÉn ®Õn kÐo dµi thêi gian thi c«ng. ViÖc t¹o mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®èi t¸c nµy ë c¸c ®Þa ph­¬ng n¬i cã c«ng tr×nh cña C«ng ty th¾ng thÇu chuÈn bÞ khëi c«ng còng lµm gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n tõ ®ã tiÕt kiÖm chi phÝ dÉn ®Õn gi¶m gi¸ dù thÇu. Giao tiÕp víi c¸c c¬ quan liªn quan ®Õn c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu: c¸c c¬ quan liªn quan ®Õn tíi c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu ë ®©y bao gåm c¸c cÊp cã thÈm quyÒn, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c ®¬n vÞ khu d©n c­ n»m trªn mÆt b»ng thi c«ng... viÖc giao tiÕp tèt víi c¸c c¬ quan nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc gi¶i to¶ mÆt b»ng còng nh­ c«ng viÖc liªn quan kh¸c diÔn ra thuËn lîi, nhanh chãng... 1.2.2. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ChÝnh s¸ch s¶n phÈm lu«n gi÷ vai trß then chèt trong marketing x©y dùng. §Æc ®iÓm nµy thÓ hiÖn ë chç trong c¸c chØ tiªu xÐt thÇu chØ tiªu gi¸ c¶ ®­îc xem xÐt sau khi c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra c«ng tr×nh gåm chØ tiªu kü thuËt, chÊt l­îng, chØ tiªu kinh nghiÖm, n¨ng lùc nhµ thÇu, vµ chØ tiªu tiÕn ®é thi c«ng ®· ®¹t møc tiªu chuÈn. H¬n thÕ n÷a, c«ng tr×nh x©y dùng mang tÝnh c¸ biÖt, ®a d¹ng vµ ®¬n chiÕc (kh«ng thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t), bÞ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, n¬i s¶n xuÊt còng lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy, C«ng ty cÇn ¸p dông vÊn ®Ò ph©n khu, ph©n khóc thÞ tr­êng, nghiªn cøu c¬ cÊu s¶n phÈm vÒ mÆt ®Þa lý vµ lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu thµnh c¸c thÞ tr­êng cã tÝnh ®ång nhÊt cao ®Ó lùa chän vµ ®Ó kinh doanh c¨n cø vµo kh¶ n¨ng thùc tÕ cña C«ng ty. - Ph©n lo¹i thÞ tr­êng theo chñng lo¹i x©y dùng: ThÞ tr­êng x©y dùng d©n dông, x©y dùng c«ng nghiÖp, x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i, c«ng tr×nh thuû lîi; hoÆc theo chñng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng nh­ c«ng viÖc lµm ®Êt, c«ng viÖc lµm bªt«ng c«ng viÖc san nÒn... - Ph©n lo¹i theo nh©n tè ®Þa lý thÞ tr­êng: thÞ tr­êng x©y dùng trong n­íc vµ ngoµi n­íc, thÞ tr­êng x©y dùng thµnh thÞ vµ n«ng th«n. C¨n cø vµo t×nh h×nh ph©n lo¹i thÞ tr­êng vµ t×nh h×nh n¨ng lùc thùc tÕ cña C«ng ty, C«ng ty ®· ®Ò ra c¸c chÝnh th©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµo, thÞ tr­êng nµo cã thÕ m¹nh ®Ó ph¸t huy. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty ph¶i cã chiÕn l­îc tiÕp cËn víi chñ ®Çu t­ ®Ó ®Æt quan hÖ hîp t¸c gi÷ v÷ng thÞ tr­êng mµ C«ng ty ®· chiÕm lÜnh ®­îc. 1.2.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi tiªu thô Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, tr­íc khi c«ng tr×nh ®­îc thi c«ng, tøc lµ tõ khi C«ng ty tham gia tranh thÇu. §©y thùc sù lµ mét qu¸ tr×nh kÐo dµi qua c¸c giai ®o¹n tranh thÇu, th­¬ng th¶o vµ ký hîp ®ång, triÓn khai thi c«ng x©y dùng, nghiÖm thu kü thuËt, th«ng tin, c¸c dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng. 3. C«ng t¸c huy ®éng nguån lùc. 3.1. ChuyÓn giao c«ng nghÖ vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt. TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ, ®æi míi c«ng nghÖ sÏ cho phÐp n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, t¹o ra nhiÒu c«ng tr×nh míi ®a d¹ng ho¸, t¨ng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, sö dông hîp lý tiÕt kiÖm h¬n nguån nguyªn nhiªn vËt liªu. Nhê vËy sÏ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh më réng thÞ tr­êng, thóc ®Èy t¨ng tr­ëng nhanh vµ t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh hiÖn nay ch­a ®ñ ®¸p øng ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ cho c¸c ®éi s¶n xuÊt, mÆt kh¸c nh÷ng b­íc ®ét ph¸ trong c«ng nghÖ sÏ dÉn ®Õn nh÷ng hiÖn t­îng lçi thêi nhanh chãng ®èi víi c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®· nhËp tr­íc ®©y, v× vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét chiÕn ®æi míi c«ng nghÖ víi nh÷ng môc tiªu cô thÓ râ rµng vµ x¸c ®Þnh tuæi thä cña c¸c c«ng tr×nh trong t­¬ng lai ®Ó cã ®çi s¸ch phï hîp h¹n chÕ nh÷ng rñi ro gÆp ph¶i vµ ph¸t huy tèi ®a nh÷ng n¨ng lùc c«ng nghÖ ®ã. HiÖn nay t×nh tr¹nh trang bÞ khoa häc c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt t¹i c¸c ®éi x©y dùng bªn c¹nh nh÷ng cè g¾ng vÉn cßn t×nh tr¹ng thiÕu thèn c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng tr×nh do sù ph©n t¸n cña qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ph¶i sö dông c¶ nh÷ng thiÕt bÞ thi c«ng cò, chÊt l­îng kh«ng ®¶m b¶o dÉn ®Õn nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ph­¬ng h­íng ®æi míi c«ng nghÖ cÇn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng yªu cÇu thùc tÕ mµ môc tiªu cô thÓ cña doanh nghiÖp lµ: + Th­êng xuyªn bæ xung c¸c hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cã tr×nh ®é kü thuËt hiÖn ®¹i h¬n. §ång thêi ®­a vµo s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i m¸y chuyªn dông víi nhiÒu chøc n¨ng h¬n, cã n¨ng suÊt cao h¬n gióp cho ng­êi lao ®éng ®ì vÊt v¶ h¬n trong nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc. + Më réng ph¹m vi sö dông m¸y vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh qu¶n lý tõ thÊp tíi cao, tõ mét phÇn c«ng viÖc ®Õn toµn bé hÖ thèng. + T¹o ra nh÷ng vËt liÖu míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng vµ cña kh¸ch hµng vµ môc tiªu quan träng cña doanh nghiÖp trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp ®ang h­íng tíi môc tiªu cã chøng chØ qu¶n lý ISO. + §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh, ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cÇn ph¶i thùc hiÖn chiÕn l­îc chuyÓn giao c«ng nghÖ ®­a nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông nhiÒu h×nh thøc vµ thÓ hiÖn trªn viÖc mua b¸n c«ng nghÖ. HiÖn nay ®èi víi doanh nghiÖp, chuyÓn giao c«ng nghÖ tõ n­íc ngoµi lµ ph­¬ng thøc ®æi míi c«ng nghÖ nhanh vµ cã hiÖu qu¶ bëi nã kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ cña thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ ph¶i phô thuéc vµo nhu cÇu thùc tÕ cña c«ng ty vµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i cã c¸c hÖ thèng chØ tiªu ph©n tÝch, c­ së ®¸nh gi¸ c¸c c«ng nghÖ tr­íc khi ®i ®Õn quyÕt ®Þnh víi c«ng nghÖ ®­îc lùa chän. Qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ tr­íc khi ®i ®Õn quyÕt ®Þnh tõ 2 viÖc chÝnh sau: lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp ®Ó chuyÓn giao , tæ chøc thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ nh»m x¸c ®Þnh tÝnh chÝnh x¸c, cô thÓ cña c«ng nghÖ ®­îc lùa chän vµ ®µm ph¸n x©y dùng vµ ký kÕt hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ lµ néi dung quan träng trong c«ng t¸c chuÈn bÞ chuyÓn giao c«ng nghÖ. ViÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ chÝnh x¸c ®ång bé vµ phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ cña doanh nghiÖp sÏ lµ c¬ së quan träng lµm t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt gãp phÇn t¹o hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ thÓ hiÖn ®­îc thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o cho c¸c hå s¬ dù thÇu cña c«ng ty cã mét vÞ thÕ ®¸ng kÓ gi÷a c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ lµm cho kÕt qu¶ th¾ng thÇu c¸c c«ng tr×nh t¨ng cao. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng huy ®éng ®­îc c¸c nguån nh©n tµi, vËt lùc trªn thÞ tr­êng cÇn cã mét chÝnh s¸ch t¹o lËp nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a chñ doanh nghiÖp víi c¸c b¹n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông, tµi chÝnh trong vµ ngoµi n­íc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· hé, c¸c nguån khai th¸c quan träng vÒ nguyªn nhiªn vËt liÖu, n¨ng l­îng phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Víi môc tiªu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn l­îc marketing ®ñ m¹nh vµ n¾m b¾t ®­îc mäi th«ng tin quan träng tõ nhiÒu phÝa t¸c ®éng tíi m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng ph¸t huy thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp trªn mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng. 3.2. C¬ së t¹o lËp c¸c nguån lùc Tiªu chuÈn ho¸ lùc l­îng lao ®éng trong doanh nghiÖp : §©y lµ c«ng t¸c cã néi dung khoa häc, cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c m«n khoa häc tæ chøc, khoa häc qu¶n lý vµ nhiÒu ngµnh khoa häc kh¸c. C«ng t¸c nµy trùc tiÕp phôc vô viÖc tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé ®µo t¹o, tuyÓn dông ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch c¸n bé vµ thùc hiÖn tr¶ l­¬ng theo ®óng chøc danh. X©y dùng kÕ ho¹ch cung øng nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp trªn c«ng tr­êng vãi nhiÖm vô x¸c ®Þnh chÝnh x¸c l­îng nguyªn vËt liÖu cÇn cã trªn c¬ së hÖ thèng c¸c biÓu c©n ®èi vµ ph©n phèi nguån nguyªn liÖu, vËt liÖu hîp lý cã hiÖu qu¶ cao gãp phÇn gi¶m chi phÝ. LËp ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh thi c«ng gãp phÇn quan träng trong viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do hiÖn nay viÖc sö dông nguån nguyªn, vËt liÖu míi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ®­îc s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng cao, v× vËy viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm nguån nguyªn vËt liÖu còng cã nghÜa lµ thùc hiÖn cã hiªu qu¶ quèc s¸ch tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ lµ ®éng lùc cho c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh trong t­¬ng lai. ChÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh: C¸c nguån vèn ®­îc x¸c ®Þnh gåm cã: Vèn chñ së h÷u vµ cèn vay, trong ®ã nguån huy ®éng vèn chñ së h÷u xuÊt ph¸t tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i vµ vèn thu hót thªm th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu. Ngoµi ra cßn cã mét nguån kh¸c lµ vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc chÝnh phñ vµ phi chÝnh phñ ®­îc ph©n bæ cho doanh nghiÖp qu¶n lý. Vèn ®­îc huy ®éng tõ nguån vèn vay dµi h¹n vµ ng¾n h¹n tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh còng víi møc l·i suÊt chung. Më réng vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc liªn kÕt kinh tÕ trong n­íc vµ quèc tÕ nh»m t¹o ra vµ tËn dông triÖt ®Ó tiÒm n¨ng vÒ vèn cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. N©ng cao kü n¨ng ®Êu thÇu cho ®éi ngò c¸n bé Ho¹t ®éng ®Êu thÇu hiÖn nay ®· trë thµnh phæ biÕn vµ ho¹t ®éng rÊt m¹nh trªn thÞ tr­êng mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, hµng ho¸ còng nh­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho nÒn kinh tÕ, x· héi hiÖn nay. T¹i c¸c doanh nghiÖp ®éi ngò c¸n bé ®Êu thÇu còng lµm quen dÇn víi ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p trong n­íc vµ quèc tÕ trªn c¬ së c¸c thÓ thøc vµ thñ tôc ®Êu thÇu quèc tÕ cïng víi nh÷ng quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng, quy chÕ ®Êu thÇu ®­îc nhµ n­íc ban hµnh nh»m ®­a c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu vµo thÕ æn ®Þnh t¹o ra mét m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c nhµ ®Êu thÇu ®¶m b¶o quyÒn lîi cho chñ ®Çu t­ vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ thÇu x©y dùng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. §©y lµ mét b­íc ®i quan träng cho c¸c nhµ doanh nghiÖp trong n­íc cã c¬ héi ®Ó héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. §Ó tiÕn tíi môc tiªu nµy b¶n th©n doanh nghiÖp ph¶i cã mét chÝnh s¸ch cô thÓ cho ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n. HiÖn nay ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®Êu thÇu víi môc tiªu c¬ b¶n vµ tr­íc m¾t lµ n©ng cao kü n¨ng ®Êu thÇu cña ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n, tiÕn tíi viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty, n©ng cao uy tÝn vµ thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. §Ó n©ng cao kü n¨ng ®Êu thÇu cña c¸n bé cÇn quan t©m tíi nh÷ng vÊn ®Ò sau: - N¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng th«ng tin ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ dù ¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nh»m ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý trong c¸c hå s¬ mêi thÇu vµ dù thÇu. - Ph¶i cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t, ph©n tÝch th«ng tin kinh tÕ x· héi nhÊt lµ c¸c th«ng tin trong lÜnh vùc ®Çu t­ vµ x©y dùng. §©y lµ c¬ së ®Ó t×m kiÕm th«ng tin vµ më réng thÞ tr­êng còng nh­ nh÷ng c¬ héi ®Ó tiÕp cËn víi chñ ®Çu t­ cña nh÷ng dù ¸n trong t­¬ng lai t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ t×m hiÓu m«i tr­êng xung quanh trong vÊn ®Ò huy ®éng c¸c nguån lùc phôc vô cho thùc hiÖn dù ¸n. - Kh¶ n¨ng ph©n tÝch th«ng tin thÞ tr­êng, m«i tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nhÊt lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh vµ cïng tham gia ®Êu thÇu mét dù ¸n (hoÆc mét gãi thÇu) cô thÓ nµo ®ã nh»m x¸c ®Þnh c¸c thÕ m¹nh, ®iÓm yÕu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, trªn c¬ së t×m ra ®èi s¸ch trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ t×m ra ph­¬ng ¸n cho tõng dù ¸n cô thÓ víi kh¶ n¨ng th¾ng thÇu lµ cao nhÊt. - ViÖc chuÈn bÞ hå s¬ cho qu¸ tr×nh ®Êu thÇu c¸c dù ¸n lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p ®ßi hái ng­êi c¸n bé ph¶i cã kü n¨ng ph©n tÝch thuÇn thôc vµ ®¹t ®­îc ®é tin cËy cao ®èi víi tõng néi dung ph©n tÝch qua ®ã cã thÓ lùa chän ph­¬ng ¸n tèi ­u cho tõng dù ¸n cô thÓ tr­íc nh÷ng yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua hå s¬ mêi thÇu. Mét hå s¬ dù thÇu tèt sÏ lµ hå s¬ mµ phÝa nhµ thÇu cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, giÇu kinh nghiÖm vµ mét ®éi ngò c¸n bé th­êng xuyªn ®­îc båi d­ìng ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kÕt hîp víi kh¶ n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu chÝnh x¸c, kÞp thêi. KÕt luËn Trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y dùng cho ®Õn nay kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi mÎ nh­ng nã lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ViÖt Nam. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Êu thÊu ®Ó kh¶ n¨ng th¾ng thÇu lµ cao víi chi phÝ thÊp. §ång thêi ®øng vÒ phÝa Nhµ n­íc còng ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch kÞp thêi, nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý nh»m t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng h¬n. Cïng víi nh÷ng thay ®æi hµng ngµy hµng giê cña ViÖt Nam, hoµ nhÞp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong thêi kú ®æi míi vµ më cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ngäc Vò ch¾c ch¾n sÏ lµ nh©n tè quan träng cho tiÕn tr×nh ®æi míi cña viÖt nam. Do thêi gian còng nh­ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o thùc tËp cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù nhËn xÐt, gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n n÷a kiÕn thøc cña m×nh trong bµi luËn v¨n sau nµy. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Ths. Chu Mai Anh cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ngäc Vò ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o tæng hîp nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Th­¬ng m¹i 2 – Tr­êng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi 2. Quy chÕ ®Êu thÇu ViÖt Nam 3. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp TS. Vò Duy Hµo TS. §µm V¨n HuÖ ThS. NguyÔn Quang Vinh 4. Sè liÖu thèng kª vµ b¸o c¸o tµi chÝnh – kü thuËt c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ngäc Vò (C¸c b¸o c¸o hµng n¨m ®Þnh kú c¸c lo¹i, c¸c hå s¬ , s¸ch b¸o liªn quan ®ªn vÊn ®Ò më thÇu, dù thÇu ë C«ng ty kÕ ho¹ch c¸c n¨m cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ngäc Vò). Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng ngäc vò....................................................1 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty...........................................1 1.1. Sù h×nh thµnh cña C«ng ty……………………..…………………………….1 1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty................................................................1 2. C¬ cÊu Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty..........................................................2 3. §Æc ®iÓm c¸c nguån lùc cña C«ng ty…………………………...……………3 3.1. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ..........................................................................3 3.2. §Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc………………………..………………………………4 3.3. §Æc ®iÓm nguån vèn........................................................................................6 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty....................................7 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng ngäc vò.............................................................................9 1. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i C«ng ty .......................................9 1.1. Mét sè c«ng tr×nh tróng thÇu............................................................................9 1.2. Tæ chøc qu¶n lý vµ phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn thùc hiÖn c«ng t¸c dù thÇu t¹i C«ng ty.............................................................................................................10 2. Tr×nh tù tham gia dù thÇu cña C«ng ty........................................................11 2.1. T×m kiÕm th«ng tin vÒ c«ng tr×nh cÇn ®Êu thÇu............................................12 2.2 TiÕp xóc ban ®Çu víi bªn chñ ®Çu t­ vµ tham gia s¬ tuyÓn ..........................12 2.3 Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu...................................................................12 2.4. Nép hå s¬ dù thÇu..................................... ...................................................13 . Ký kÕt hîp ®ång kinh doanh vµ theo dâi thùc hiÖn hîp ®ång........................14 3. Vai trß vµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu. ....................14 3.1. Vai trß cña c«ng t¸c ®Êu thÇu .......................................................................14 3.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu..........................................15 3.2.1. N¨ng lùc tµi chÝnh......................................................................................15 3.2.2. M¸y mãc thiÕt bÞ..........................................................................................16 3.2.3. N¨ng lùc kü thuËt, qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh......................................16 3.2.4. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh...............................................................................16 3.2.5. Tõ phÝa nhµ ®Çu t­ ( bªn mêi thÇu).............................................................18 4. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty.........18 4.1. HiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty trong thêi gian qua........................18 4.2. Nh÷ng h¹n chÕ...............................................................................................20 4.3. Nguyªn nh©n .................................................................................................21 Ch­¬ng IIi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty cæ phÇn x©y dù Ngäc Vò......................................................................................................23 I. Mét sè kiÕn nghÞ ......................................................................................23 1. KiÕn nghÞ víi Nhµ N­íc.................................................................................23 2. KiÕn nghÞ víi Bé x©y dùng.............................................................................24 II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ngäc Vò.........................................................................................................................25 1.C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ chiÕn l­îc marketing cña C«ng ty.......25 1.1. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng......................................................................25 1.2. ChiÕn l­îc marketing cña C«ng ty.................................................................26 1.2.1. ChÝnh s¸ch giao tiÕp...................................................................................26 1.2.2. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm..................................................................................27 1.2.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi tiªu thô ...................................................................28 3. C«ng t¸c huy ®éng nguån lùc.........................................................................28 3.1. ChuyÓn giao c«ng nghÖ vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt.................................28 3.2. C¬ së t¹o lËp c¸c nguån lùc............................................................................30 4. N©ng cao kü n¨ng ®Êu thÇu cho ®éi ngò c¸n bé...........................................31 KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o B¶ng 2: N¨ng lùc nh©n sù cña C«ng ty §¬n vÞ: Ng­êi Tiªu thøc N¨m So s¸nh tăng, giảm năm 2005/2004 So s¸nh tăng, giảm năm 2006/2005 2004 2005 2006 Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tæng sè lao ®éng 363 395 416 32 8,81 21 5,31 Theo ®é tuæi + 18 – 35 267 290 302 23 8,61 12 4,14 + Trªn 35 96 105 114 9 9,37 9 8,57 Theo giíi tÝnh + Nam 242 265 281 23 9,50 16 6,04 + N÷ 121 130 135 9 7,43 5 3,85 Theo tÝnh ch©t c«ng viÖc + Lao ®éng trùc tiÕp 215 217 230 2 0,93 3 1,38 + Lao ®éng gi¸n tiÕp 148 178 186 30 20,27 8 4,49 Theo tr×nh ®é + §¹i häc 76 79 81 3 3,95 2 2,53 +Trung cÊp vµ cao ®¼ng 118 123 130 5 4,24 7 5,69 + Phæ th«ng 169 193 205 24 14,20 12 6,22 Nguån : Phßng tæ chøc hµnh chÝnh B¶ng 3: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2004-2006 TT ChØ Tiªu §¬n VÞ N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh t¨ng, gi¶m 2005/2004 2006/2005 TuyÖt ®èi % TuyÖt ®èi % 1 Tæng doanh thu Tr.®ång 38 .250 42.533 49.192 4.283 11,19 6.659 15,65 2 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 363 395 416 32 8,81 21 5,31 3 Tæng sè vèn kinh doanh Tr.®ång 62.800 83.982 136.922 21.182 33,73 52.940 63,04 3a. Vèn cè ®Þnh Tr.®ång 28.938 38.938 87.287 10.000 34,56 48.349 124,16 3b. Vèn l­u ®éng Tr.®ång 33.862 45.044 49.635 11.182 33,02 4.591 10,19 4 Lîi nhuËn Tr.®ång 2.016 2.459 3.430 443 21,97 971 39,49 5 Nép ng©n s¸ch Tr.®ång 1.269 1.433 2.160 164 12,92 727 33,66 6 Thu nhËp b×nh qu©n 1000®/Th¸ng 1.020 1.200 1.250 180 17,64 50 4,17 7 N¨ng suÊt lao ®éng(1/2) Tr.®ång 105,37 107,67 118,25 2,30 2,18 10,58 9,82 8 Tû suÊt LN/doanh thu (4/1) % 5,27 5,78 6,97 0,51 9,67 1,19 20,58 9 Tû suÊt LN/vèn KD (4/3) % 3,21 2,92 2,50 - 0,29 - - 0,42 - 10 Vßng quay VL§ (1/3b) Vßng 1,13 0,94 0,99 - 0,19 - 0,05 5,32 Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35575.DOC
Tài liệu liên quan