Đề tài Thực trạng cũng và giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Đức Trọng

LỜI NÓI ĐẦU Đói nghèo và việc làm hiện nay vẫn còn là vấn đề nhức nhối của các quốc gia đang phaùt triển. ngay ở các nước phát triển, những nước công nghiệp hiện đại, đói không còn nhưng nghèo và việc làm vẫn còn là vấn đề bức xúc cần được quan tâm. Ngay từ những ngày đầu độc lập, choáng "giặc đói" là một trong ba nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân mà chủ tịch hồ chí minh đã đề ra. Hiện nay xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm chiến lược quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng và nhà nước ta đã đặt vấn đề xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm vào tầm quan điểm và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, toàn dân. Đây là công tác quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới, trong thời kỳ Công Nghiệp Hóa – Hiện Ñại Hóa đất nước. Huyện Đức trọng là một huyện miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng được thành lập sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, với phần lớn dân số là dân nhập cư và đồng bào dân tộc thiểu số.đây là vùng có điều kiện kinh tế xã hội chậm phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo và thiếu việc làm ở mức cao so với mặt bằng trong tỉnh. Việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện thời gian qua đã thu được những kết quả quan trọng cùng những chuyển biến tích cực. tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn cầnkhắc phục nhằm đưa nhân dân thoát khỏi đói nghèo và có việc làm ổn định. Qua 02 tháng thực tập tại UBND Huyện Đức Trọng từ những kiến thức ban đầu được tiếp thu trên ghế nhà trường và thực tế làm việc, tìm hiểu em xin báo cáo sơ lược thực trạng cũng như giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện thời gian qua. Do còn han chế về kinh nghiệm và chỉ là một bài báo cáo nên bản báo cáo này khó tránh khỏi có những thiếu sót, hạn chế nhất định. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô, các anh chị trong cô quan thực tập cũng như các bạn đọc.

pdf46 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1226 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng cũng và giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Đức Trọng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eäc laøm cho treân 500 lao ñoäng. Baèng caùc nguoàn voán TW, ñòa phöông ñaõ ñaàu tö vaøo xaây döïng cô sôû haï taàng treân ñòa baøn huyeän trong caùc naêm qua vôùi soá voán haøng ngaøn tyû ñoàng, taïo nhieàu choã laøm vieäc, giaûi quyeát ñaùng keå löôïng löôïng noâng nhaøn taïi caùc ñòa phöông. Trong nhöõng naêm qua vaán ñeà giaûi quyeát vieäc laøm treân ñòa baøn huyeän Ñöùc Troïng ñaõ coù keát quaû thieát thöïc ñaùng khích leä, ñaõ giaûi quyeát treân 10 ngaøn lao ñoäng coù vieäc laøm, vaø taêng tyû leä thôøi gian söû duïng lao ñoäng noâng thoân leân 74%, goùp phaàn tích cöïc trong coâng taùc XÑGN phaùt trieån KT-XH giöõ vöõng an ninh - chính trò vaø traät töï –an toaøn xaõ hoäi, loøng tin cuûa nhaân daân ñoái vôùi Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñöôïc naâng leân roõ reät. Töøng böôùc thöïc hieän chuyeån daàn cô caáu lao ñoäng noâng nghieäp sang cô caáu lao ñoäng coâng nghieäp vaø dòch vuï treân ñòa baøn huyeän, thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu Nghò quyeát HÑND huyeän ñeà ra. 2.3. Moät soá to àn taïi. Tuy vaäy trong coâng taùc giaûi quyeát vieäc laøm vaø ñaøo taïo ngheà treân ñòa baøn huyeän coøn moät soá toàn taïi, yeáu keùm caàn phaûi khaéc phuïc ñoù laø: Moät soá caáp uyû, Ñaûng vaø chính quyeàn caùc ban ngaønh cuûa caáp xaõ, thò traán chöa thöïc söï quan taâm, chöa laøm toát coâng taùc tuyeân truyeàn vaän ñoäng con em ñòa phöông mình, chöa thaáy ñöôïc taàm quan troïng trong coâng taùc giaûi quyeát vieäc laøm vaø ñaøo taïo ngheà, naâng cao trình ñoä daân trí, thaáy söï caàn thieát ñeå thöïc hieän muïc tieâu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi. Naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn, giöõ vöõng an ninh chính trò vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi. Do vaäy tæ leä thaát nghieäp vaø thieáu vieäc laøm coøn cao 14,39 %. Chöông trình ñaøo taïo ngheà chöa thöïc söï phong phuù vaø hôïp lyù. Soá chöa qua ñaøo taïo coøn chieám tyû leä cao. Voán giaûi quyeát vieäc laøm coøn haïn cheá, chuû yeáu laø nguoàn cuûa trung öông. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 25 Söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñòa phöông chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng theá maïnh cuûa ñòa phöông. Chöa taïo ñöôïc söï ñoät phaù ñeå tieán nhanh vaøo coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù, söùc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá coøn thaáp, caùc lónh vöïc xaõ hoäi coøn coù nhöõng khoù khaên, khuyeát ñieåm chöa giaûi quyeát kòp thôøi. Löïc löôïng lao ñoäng qua ñaøo taïo coøn thaáp chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù ôû ñòa phöông. Tyû leä gia taêng daân soá haøng naêm treân 3000 ngöôøi coäng theâm soá lao ñoäng thaát nghieäp vaø thieáu vieäc laøm cuûa nhöõng naêm tröôùc chöa giaûi quyeát ñöôïc caøng laøm taêng söùc eùp veà vieäc laøm laø raát lôùn. Nhaän thöùc cuûa moät soá ngöôøi daân veà vieäc laøm, ñaøo taïo ngheà chöa ñuùng, nhieàu lao ñoäng coùn löôøi, taâm lyù yû laïi, höôûng thuï troâng chôø vaøo söï hoã trôï cuûa nhaø nöôùc ( nhaát laø soá daân toäc taïi choã) Trình ñoä daân trí noùi chung coøn thaáp, moät soá phong tuïc taäp quaùn coøn laïc haäu, baûo thuû, truyø tueä trong vieäc aùp duïng khoa hoïc kó thuaät vaøo saûn xuaát neân ñôøi soáng coøn nhieàu khoù khaên. Vieäc hình thaønh vaø trieån khai caùc khu coâng nghieäp vöøa vaø nhoû taïi huyeän chöa ñöôïc thöïc hieän. 2.4. Nguyeân nhaân. Do nhaän thöùc cuûa moät soá caáp uyû Ñaûng, chính quyeàn ñoaøn theå caùc xaõ, thò traán chöa thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc giaûi quyeát lao ñoäng vieäc laøm vaø ñaøo taïo ngheà goùp phaàn tích cöïc trong vieäc phaùt trieån kinh teá –xaõ hoäi ôû ñòa phöông. Do vaäy vieäc chæ ñaïo khoâng saâu, cho raèng ñaây laø vieäc laøm cuûa baûn thaân ngöôøi lao ñoäng vaø cuûa ngaønh caáp treân. Chöa taïo ñöôïc söï ñoät phaù ñeå thöïc hieän nhanh caùc khu vöïc coâng nghieäp treân ñòa baøn huyeän. Chöa coù chính saùch thu huùt keâu goïi caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi tænh vaøo ñòa phöông ñaàu tö vaø xaây döïng caùc nhaø maùy, cô sôû saûn xuaát …. thu huùt nguoàn nhaân löïc taïi ñòa phöông. Löïc löôïng lao ñoäng qua ñaøo taïo coøn thaáp chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc cuûa ñòa phöông. 2.5. Muïc tieâu giaûi quyeát vieâc la øm töø nay ñeán naêm 2010. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 26 2.5.1. Muïc tieâu chung: Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, naâng cao chaát löôïng lao ñoäng vaø chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng phuø hôïp vôùi cô caáu kinh teá theo höôùng taêng nhanh tyû troïng coâng nghieäp xaây döïng thöông maïi vaø dòch vuï. Ñaåy maïnh phaùt trieån caùc lónh vöïc vaên hoaù xaõ hoäi nhaèm naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, phaán ñaáu ñaït tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo ñaït 35% vaøo naêm 2010. Ñaûm baûo vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng, taêng thu nhaäp vaø caûi thieän chaát löôïng cuoäc soáng cho nhaân daân, oån ñònh tình hình an ninh chính trò vaø traät töï an toaøn ñòa phöông, thöïc hieän muïc tieâu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi maø nghò quyeát ñaïi hoäi Ñaûng boä huyeän laàn thöù X nhieäm kì 2005 – 2010 ñaõ ñeà ra. 2.5.2. Muïc tieâu cuï theå: -Trong nhöõng naêm tôùi quyeát taâm giaûi quyeát vaø oån ñònh vieäc laøm cho khoaûng 35.000 lao ñoäng trôû leân, bình quaân 7000 lao ñoäng moãi naêm. Keá hoaïch giaûi quyeát vieäc laøm ñeán naêm 2010 nhö sau -Taêng tæ troïng lao ñoäng trong khu vöïc saûn xuaát coâng nghieäp – xaây döïng leân 15 %, lao ñoäng trong ngaønh dòch vuï – du lòch leân 35 %, giaûm tæ leä ngaønh noâng laâm nghieäp xuoáng 50 %.Giaûm tæ leä thaát nghieäp xuoáng döôùi 4 %. -Trong ñoù giaûi quyeát vieäc laøm ngoaøi tænh 1.000 lao ñoäng, giôùi thieäu xuaát khaåu lao ñoäng 1.250 ngöôøi. Soá lao ñoäng coøn laïi giôùi thieäu taïo ñieàu kieän laøm vieäc ôû caùc khu coâng nghieäp taïi huyeän nhaø, ñoàng thôøi giaûi quyeát vieäc laøm thoâng qua caùc voán vay 120 quyõ quoác gia vaø ngaân saùch cuûa huyeän. -Naêm 2006 –2010 coá gaéng ñaøo taïo thoâng qua caùc hình thöùc cöû tuyeån, giôùi thieäu ñònh höôùng taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng tìm kieám hoïc ngheà taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc, trung hoïc, caùc tröôøng daïy ngheà ngaén vaø daøi haïn. Ñaëc bieät laø phaûi quan taâm ñeán vieäc ñaøo taïo ngheà taïi ñaïi phöông ñeå coù coâng aên vieäc laøm thu nhaäp oån ñònh. Taêng tæ leä lao ñoïâng coù ñaøo taïo ngheà töø 28 ñeán 30% III: Moät soá giaûi phaùp vaø kieán nghò trong coâng taùc thöïc hieän xoùa ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm treân ñòa baøn huyeän 1. Moät soá giaûi phaùp caàn thöïc hieän trong lónh vöïc xoaù ñoùi giaûm ngheøo. 1.1. Taêng cö ôøng söï laõnh ñaïo cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc ñoái vô ùi coâng taùc xo aù ñoùi giaûm ngheøo. Caùc caáp uyû Ñaûng chính quyeàn cô sôû caàn coù coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng cho moïi caùn boä Ñaûng vieân, quaàn chuùng nhaân daân. naâng cao nhaän thöùc www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 27 coâng taùc XÑGN laø moät nhieäm vuï quan troïng trong chieán löôïc oån ñònh kinh teá - xaõ hoäi ôû ñòa phöông, coi coâng taùc xoaù ñoùi giaûm ngheøo laø moätnoäi dung quan troïng trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa caùc caùp chính quyeàn caùc cô quan ñôn vò maët traän vaø caùc ñoaøn theå quaàn chuùng töø Huyeän xuoáng cô sôû phaân coâng traùch nhieäm cho caùc ñoaøn theå giuùp caùc hoä ngheøo , xaõ ngheøo. Kieän toaøn caùc ban chæ ñaïo, ban ñieàu haønh töø Huyeän ñeán xaõ, ban chæ ñaïo ban ñieàu haønh phaûi ñöôïc hoaït ñoäng thöôøng xuyeânphaân coâng roõ traùch nhieäm cho töøng thaønh vieân trong ban chæ ñaïo vaø ñieàu haønh cuûa caùc caáp. 1.2. Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn vaän ñoäng giaùo duïc moïi taàng lôùp nhaân daân. Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn vaän ñoäng giaùo duïc naâng cao nhaän thöùc khai thaùc coù hieäu quaû tieàm naêng, theá maïnh , tieáp tuïc giaûi phoùng naêng löïc saûn xuaát thuùc ñaåy haøng hoaù phaùt trieån huy ñoäng noäi löïc laø chính, laáy nhieäm vuï phaùt trieån noâng, laâm nghieäp, noâng thoân laø trung taâm ñeå phuïc vuïcho muïc tieâu xoaù ñoùi giaûm ngheøo, caùc toå chöùc ñoaøn theå, caùc ngaønh coù lieân quan taêng cöôøng caùn boä coù trình ñoä, naêng löïc, coù taâm huyeát vôùi cô sôû ñeå chæ ñaïo, höôùng daãn nhaân daân caùch laøm aên oån ñònh naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàncho nhaân daân. 1.3. Xaây döïng vaø vaø toå chöùc thöïc hie än coù hieäu quaû caùc chöông trình döï aùn ñaàu tö, gaén vôùi oån ñònh vöõng chaéc ñòn h canh ñònh cö. Tronh nhöõng naêm tôùi phaûi coi troïng vaø laøm toát coâng taùc ñònh canh ñònh cö gaén vôùi tröông trình xoaù ñoùi giaûm ngheøo vaø thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng cuoäc soáng vaên hoaù môùi ôû khu daân cö, thöôøng xuyeân ñaûy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc vaän ñoäng nhaân daân aùp duïng tieán boä khoa hoïc kó thuaät vaøo saûn xuaát trong ñoù saûn xuaát noâng nghieäp paø chu yeáu, ñaûm baûo löông thöïc taïi choã, coi troïng coâng taùc ñònh canh ñònh cö vaøñaàu tö phaùt trieån töøng böôùc hoaøn thieän cô sôû haï taàng oån ñònh. Caàn coù caùc bieän phaùp ñoàng boä ñeå khaéc phuïc tình traïng sang nhöôïng ñaát traùi pheùp trong vuøng ñoàng baøo daân toäc, ñoàng thôøi toå chöùc trieån khai caùc tröông trình döï aùn sau: Döï aùn xaây döïng cô sôû ha taàng vaø saép xeáp laûi daân cö. Naâng caáp xaây döïng caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng ñeán trung taâm caùc xa õnhaèm vaän chuyeån ñöôïc haøng hoaù ñi laïi cuûa nhaân daân caû muøa möa laãn muøa khoâ. Xaây döïng tröôøng hoïc ñuû ñieàu kieän daïy vaø hoïc, khoâng coøn tình traïng thieáu www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 28 phoøng hoïc, thieáu phöông tieân, thieáu saùch giaùo khoa cho hoïc sinh. Xaây döïng caùc traïm y teá theo ñuùng quy ñònh. Xaây döïng löôùi ñieän ñeán caùc xaõ coù ñieàu kieän kho khaên ñeå sinh hoaït vaø phuïc vuï nhu caàu saûn xuaát. Thöïc hieän tröông trình nöôùc saïch noâng thoân. Döï aùn ñònh canh ñònh cö xaây döïng vöôøn hoä. Coâng taùc ñònh canh ñònh cö thöïc chaát laø cuoäc vaän ñoäng quaàn chuùng roäng raõi nhaèm toå chöùc höôùng daãn giuùp ñoàng baøo daân toäc chuyeån ñoåi hình thöùc canh taùc du canh sang hình thöùc thaâm canh, chuyeân canh vôùi cuoäc soáng oån ñònh laâu daøi theo höôùng xaây döïng noâng thoân môùi. Caùc ngaønh chöùc naêng phaûi ñieàu tra khaûo sat chuyeån ñoåi theâm quyõ ñaát ñeå saûn xuaát noâng nghieäp, caáp ñaát cho caùc hoä ngheøo coøn thieáu ñaùt saûn xuaát. Döï aùn oã trôï ngöôøi ngheøo trong giaùo duïc. Thöïc hieän caùc chính saùch mieãn giaûm hoïc phí vaø caùc khoaûn ñoùng goùp ñoái vôùi hoïc sinh , sinh vieân ngheøo, hoïc boång öu ñaõi ñoái vôùi hoïc sinh laø ngöôøi daân toäc thieåu soá, hoã trôï duïng cuï hoïc taäp nhö: vôû,buùt, saùch giaùo khoa...... ñoái vôùi hoïc sinh thuoäc hoä ngheøo. Döï aùn veà ngöôøi ngheøo veà baûo hieåm y teá. Thöïc hieän mua theû baûo hieåm cho ngöôøi ngheøo, caáp giaáy chöùng nhaän khaùm chöõa beänh mieãn phí cho ngöôøi ngheøo. Döï aùn hoã trôï saûn xuaát vaø phaùt trieån ngaønh ngheà. Giaûi quyeát ñaát saûn xuaát ñoái vôùi hoä thieáu ñaát saûn xuaát laø vieäc laøm caàn thieát, khoâng ñeå tình traïng thieáu ñaát saûn xuaát. hoã trôï coâng cuï saûn xuaát ñoái vôùi ngöôøi ngheøo. Khuyeán khích va giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi ngheøo, thöïc hieän chính saùch öu tieân taïo vieäc laøm taïi choã cho ngöôøi ngheøo nhö: giao khoaùn baûo veä röøng, söû duïng lao ñoäng tai choã vaøo caùc coângtrình cô baûn, khoâi phuïc phaùt trieån caùc ngaønh ngheà truyeàn thoáng nhö: deät thoå caåm, chieáu coùi......ñeå taïo vieäc laøm vaø taêng thu nhaäp. Döï aùn höôùng daãn caùch laøm aên vaø coâng taùc khuyeán noâng , khuyeán laâm. Coâng taùc khuyeán noâng, khuyeán laâm cang trôû neân thieát thöïc phuïc vuï saûn xuaát vaø soaù ñoùi giaûm ngheøo, do dieàu kieän caùc hoä ñoàng baøo daân toäc soáng ôû vuøng saâu vung xa coøn phaân taùn , kinh nghieäm saûn xuaát coøn haïn cheá veà coâng taùc www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 29 khuyeán noâng khuyeán laâm phaûi tieán haønh töøng böôùc laáy thöïc teù taïo moâ hình ñeå ñoàng baøo quen daàn vôùi caùch laøm aên môùi töøng böùoc thay theá phöông thöùc canh taùc laïc haäu cuõ. Caùc ngaønh chöùc naêng phaûi coù traùchnhieäm ñi saâu ñi saùt cô sô, höôùng daãn kyõ thuaät canh taùc baèng bieän phaùp noâng laâm keáùt hôp, höôùng daãn ñoàng baøo chuyeån chaên nuoâi töï nhieân sang nuoâi taäp trung coù truoàng traïi ñeå ngaên ngöøa dòch beänh vaø taïo ñöôïc nguoàn phaân boùn cho caây troàng. Thöïc söï chuyeån cô caáu caây troàng theo höôùng thaâm canh taêng vuï naâng cao heä soá söû duïng ñaát. Taêng cöôøng coâng taùc dòch vuï môû caùc cöïa haøng quaày haøng taïi choã ñeå phuïc vuï saûn xuaát nhö coâng cuï saûn xuaát, gioáng, phaân boùn, thuoác tröø saâu....Ñeå thuùc ñaåy saûn xuaát vaän ñoäng ñoàng baøo vaän duïng caùc bieän phaùp thaâm canh naâng cao naêng suaát caây troàng, vaät nuoâi. Ñaåy maïnh vieäc aùp duïng tieán boä khoa hoïc kó thuaät vaøo saûn xuaát nhö: ñöa gioáng môùi gioáng lai vaøo saûn xuaát, Ñöa kó thuaät canh taùc thaâm canh, lai taïo vaøo saûn xuaát. Xaây döïng caùc vöôøn röøng, vöôøn caây aên quaû, caây coâng nghieäp, caây ñaëc saûn theo höôùng saûn xuaát haøng hoùa. Döï aùn tín duïng öu ñaõi ñoái vôùi ngöôøi ngheøo . Giaûi quyeát voán vay töø ngaân haøng phuïc vuï ngöôøi ngheøo thu hoài voán vay ñoái vôùi voán vay ñeán haïn, tieáp tuïc giaûi ngaân ñoái vôùi caùc hoä coù nhu caàu vay bvoán ñeå saûn xuaát. Phaân boå vaø söû duïng hôïp lí voán 120 giaûi quyeát vieäc laøm. Tieáp tuïc vaän ñoäng laäp quyõ ñeàn ôn ñaùp nghóa , quyõ tình thong , quyõ ngöôøi ngheøo ôû caùc xaõ nhaèm hoã trôï kòp thôøi ñoái vôùi caùc hoä ngheøo khi gaëp ruûi ro . Vaän ñoäng xaây döïng nhaø tình thöông cho ngöôøi ngheøo, nhaø tình ngghóa cho caùc ñoái töôïng chính saùch. 1.4. Taêng cöôøng xaõ hoäi hoùa veà coâng ta ùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo phaùt huy noäi löïc la ø chính. Khuyeán khích ngöôøi ngheøo töï vöôn leân nhôø vaøo caùc chính saùch öu ñaõi cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi ñoàng baøo vuøng saâu vuøng xa, vuøng ñoàng baøo daân toäc ít ngöôøi. Caùc caáp ñaûng uûy caùc ñoaøn theå caàn taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng cho caùn boä – Ñaûng vieân vaø quaàn chíng nhaân daân naâng cao hôn nöõa veà nhaän thöùc coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo laø moät nhieäm vuï quan troïng trong chieán www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 30 löôïc oån ñònh kinh teá – xaõ hoäi ôû ñòa phöông. Coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo laø moat noäi dung troïng taâm laø vieäc laøm thöôøng xuyeân cuûa caùc caáp uûy ñaûng , chính quyeàn caùc cô quan ban ngaønh vaø caùc ñoaøn theå töø Huyeän ñeán cô sôû vaø laø traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi daân . Do vaäy coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo phaûi ñöôïc xaõ hoäi hoùa va trôû thaønh phong traøo roäng raõi trong moïi taàng lôùp nhaân daân. Naâng cao naêng löïc cho ñoäi nguõ caùn boä l;aøm coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo ôû cô sôû. Chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo taùc ñoäng ñeán ngöôøi ngheøo treân nhieàu lónh vöïc song can naâng cao nhaän thöùc cho ñoäi nguõ caùn boä laøm coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo ôû cô sôû laø heát söùc quan troïng, phaûi thöôøng xuyeân môû caùc lôùp taäp huaán boài döôõng nghieäp vuï chuyeân moân cho caùn boä laøm coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo, caùn boä chuû choát cuûa xa, tröôûng phoù caùc ñoaøn theå, tröôûng thoân, baûn ôû cô sôû, naâng cao nhaän thöùc vaø naém vöõng caùc chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc veà chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo nhaèm naâng cao naêng löïc laõnh ñaïo ôû cô sôû. Haøng năm ngaân saùch Huyeän can can ñoái vaø öu tieân kinh phí cho coâng taùc ñaøo taïo boài döôõng caùn boä cô sôû. Phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu : Ñaûm baûo ñieàu haønh thoáng nhaát töø Huyeän ñeán cô sôû. Chuû ñoäng saùng taïo trong toå chöùc thöïc hieän cuûa töøng ñòa phöông nhö huy ñoäng nguoàn löïc, giaûi phaùp cuï theå. Chöông trình ñöôc thöïc hieän tröïc tieáp ôû caáp xa, thoân. Baûn vì vaäy caàn coù ñoäi nguõ caùn boä caáp cô sôû coù khaû naêng toå chöùc thöïc hieän. Ñaûng boä caùc chi boä phaûi laøm noøng coát chæ ñaïo coâng taùc soùa ñoùi giaûm ngheøo phaûi naém cuï theå töøng hoä ngheøo ñeå coù giaûi phaùp hoã trôï thích hôïp, kòp thôøi. Ñoái vôùi ban chæ ñaïo, ban ñieàu haønh xoùa ñoùi giaûm ngheøo ôû ûHuyeän. Phaân coâng traùch nhieâm cuï theå cho töøng thaønh vieân ban chæ ñaïo, ban ñieàu haønh theo doõi ñoân ñoác tieán ñoä thöïc hieän chöông trình trong toaøn Huyeän. Phoái hôïp chaët cheõ vôùi UBMTTQ vaø caùc toå chöùc ñoaøn theå trong vieäc trieån khai thöïc hieän chöông trình. Toå chöùc trieån khai xaây döïng cô sôû haï taàng ôû caùc xaõ ngheøo nhaèm naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa nhaân daân vaø phaùt trieån saûn xuaát. Toå chöùc môû caùc lôùp taäp huaán cho ñoäi nguõ caùn boä chuû choát ôû cô sôû nhaèm www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 31 naâng cao nhaân thöùc vaø quaûn lí ñieàu haønh thöïc hieän chöông trình. Toå chöùc tuyeân truyeàn vận ñoäng naâng cao nhaän thöùc veà chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo laø moät chöông trình lôùn vuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc. Toång hôïp baùo caùo keát quaû thöïc hieän chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo theo quy ñònh. Toå chöùc sô keát, toång keát ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm. Ñoái vôùi ban chæ ñaïo caáp xaõ Phaân coâng traùch nhieäm cuï theå cho töøng thaønh vieân Ban chæ ñaïo, ban ñieàu haønh , giao nhieäm vuï cho caùc tröôûng thoân, tröôûng baûn, phoái hôïp vôùi caùc toå chöùc ñoaøn theå coù keá hoaïch guùp ñôõ caùc hoä ngheø.Tieáp nhaân söï hoã trôï cuûa caùc nhaø taøi trôï ñeán ñaàu tö cho xaõ mình. Chuù troïng xaây doing nhaân roäng caùc moâ hình laøm aên coù hieäu quaû. Toå chöùc thöïc hieân coù hieäu quaû caùc döï aùn xaây döïng cô sôû haï taàng treân ñòa baøn huyeän, chuù troïng söû duïng lao ñoäng taïi choã nhaèm thu huùt lao ñoäng giaûi quyeát vieäc laøm taêng thu nhaäp. Toå chöùc hoaït ñoäng giuùp ngöôøi ngheøo veà y teá, giaùo duïc, tín duïng, ñaát ñai vaø tö lieäu saûn xuaát Toå chöùc höôùng daãn ngöôøi ngheøo caùch laøm aên thoâng qua höôùng daãn kyõ thuaät taïi choã vaø caùc moâ hình trình dieãn toå chöùc tuyeân truyeàn naâng cao nhaän thöùc veà chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo. UBND caùc xaõ trieån khai xaây doing keá hoaïch thöïc hieän chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo. 2. Moät soá giaûi phaùp caàn thöïc hieän trong lónh vöïc giaûi quyeát vieäc laøm. Ñeå ñaït ñöôïc keá hoaïch ñeà ra trong lónh vöïc giaûi quyeát vieäc laøm cho 15.000 lao ñoäng thaát nghieäp vaø 25.000 lao ñoäng thieáu vieäc laøm trong 5 naêm tôùi treân ñòa baøn huyeän, ñaây laø moät vieäc laøm vöøa mang tính caáp thieát, laâu daøi, thöôøng xuyeân do vaïây caàn phaûi coù söï phoái hôïp ñoàng boä, saâu saùt cuûa caùc ngaønh töø Huyeän tôùi cô sôû, söï noã löïc baûn thaân cuûa ngöôøi lao ñoäng. Ñoái vôùi caùc xaõ, Thò traán ngay töø ñaàu naêm phaûi thoáng keâ, phaân loaïi cuï theå soá löôïng lao ñoäng thieáu vieäc laøm vaø thaát nghieäp, ñoä tuoåi lao ñoäng, trình ñoä vaên hoaù, trình ñoä chuyeân moân, nguyeän voïng chính cuûa ngöôøi lao ñoäng, ñeå töø ñoù huyeän coù nhöõng soá lieäu giaûi phaùp cuï theå giaûi quyeát vieäc laøm xaùt thöïc cho töøng ñòa phöông. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 32 2.1. Gia ûi quyeát vieäc la øm t rong ngaén haïn: -Hieäu quaû trong ngaén haïn: giaûi quyeát ngay moät soá lôùn löïc löôïng lao ñoäng thaát nghieäp hieän coù taïi ñòa phöông, giaûm aùp löïc vieäc laøm, ñem laïi thu nhaäp thöïc teá cho ngöôøi lao ñoäng. Treân ñòa baøn huyeän trong nhöõng naêm qua vaán ñeà giaûi quyeát vieäc laøm chæ giaûi quyeát khoaûng 60% lao ñoäng thieáu vieäc laøm vaø thaát nghieäp, tyû leä gia taêng daân soá haøng naêm khoaûng 3.000 ngaøn ngöôøi caøng laøm gia taêng söùc eùp veà vieäc laøm raát lôùn. Ñoøi hôûi phaûi coù nhöõng giaûi phaùp cuï theå trong giai ñoaïn hieän nay ñeå giaûi quyeát vieäc laøm cho soá lao ñoäng naøy baèng moät soá giaûi phaùp sau: -Giaûi quyeát vieäc laøm tröïc tieáp: Trong nhöõng naêm qua nguoàn voán quyõ Quoác gia hoã trôï giaûi quyeát vieäc laøm treân ñòa baøn huyeän ñaõ ñem laïi hieäu quaû thieát thöïc, treân 1.000 lao ñoäng coù vieäc laøm môùi,1.500 lao ñoäng ñöôïc hoã trôï coù vieäc laøm, tuy nhieân nguoàn voán quaù ít moãi naêm huyeän chæ ñöôïc khoaûng 1,5 tyû ñoàng do TW caáp, theo chuû tröông cuûa TW thì haøng naêm caùc ñòa phöông boå sung 5% toång thu ngaân saùch vaøo nguoàn voán naøy, nhöng trong nhöõng naêm qua nguoàn ngaân saùch cuûa tænh phaûi caân ñoái cho nhöõng huyeän ngheøo neân khoâng coù ñeå boå sung cho nguoàn voán naøy. Rieâng huyeän Ñöùc Troïng nguoàn thu ngaân saùch haøng naêm ñeàu vöôït keá hoaïch, ñuû caân ñoái cho caùc xaõ ngheøo trong huyeän, do vaäy neân ñöa vaøo döï toaùn thu chi ngaân saùch huyeän haøng naêm trình HÑND huyeän xem xeùt caân ñoái cho nguoàn voán naøy töø 3-5% toång thu ngaân saùch cuûa huyeän, boå sung cuøng nguoàn voán cuûa TW thì hieäu quaû raáùt cao. (giao cho phoøng chöùc naêng xaây döïng phöông aùn cuï theå cho lónh vöïc naøy). -Thaønh laäp toå tö vaán giaûi quyeát vieäc laøm: Trong khi tröôøng daïy ngheà – giôùi thieäu vieäc laøm treân ñòa baøn huyeän chöa hoaït ñoäng, treân ñòa baøn huyeän hieän nay chöa coù toå chöùc ñôn vò naøo hoaït ñoäng trong lónh vöïc naøy, do vaäy, UBND huyeän xem xeùt cho thaønh laäp toå tö vaán giôùi thieäu giaûi quyeát vieäc laøm tröïc thuoäc phoøng Noäi Vuï LÑTB&XH quaûn lyù (Phoøng Noäi Vuï xaây döïng phöông aùn, cô caáu, toå chöùc hoaït ñoäng cuûa toå tö vaán). -Giaûi quyeát vieäc laøm cho lao ñoäng ñi laøm vieäc taïi caùc khu coâng nghieäp, khu cheá suaát ngoaøi tænh: Ñaây laø moät giaûi phaùp raát khaû thi coù hieäu quaû cao keå caû trong ngaén haïn vaø daøi haïn vì hieän nay caùc doanh nghieäp taïi caùc khu coâng nghieäp, khu cheá suaát ôû www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 33 thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh Ñoàng Nai, Bình Döông tuyeån lao ñoäng lieân tuïc, doanh nghieäp raát caàn lao ñoäng coù tay ngheà hoaëc lao ñoäng phoå thoâng vaøo laøm vieäc vôùi nhieàu ngaønh ngheà, thu nhaäp khaù, yeâu caàu tuyeån duïng cuûa caùc doanh nghieäp naøy khoâng cao laén, lao ñoäng taïi ñòa phöông ñaùp öùng ñöôïc. Hieän nay coù khoaûng 500 lao ñoäng cuûa caùc xaõ, thò traán ñang laøm vieäc taïi caùc doanh nghieäp naøy, so vôùi löïc löôïng lao ñoäng hieän coù taïi ñòa phöông thì ñaây laø moät con soá raát nhoû. Nguyeân nhaân chuû yeáu caùc lao ñoäng ít ñi laøm vieäc ngoaøi tænh laø do caùc thoâng tin veà tuyeån duïng lao ñoäng chöa ñöôïc ngöôøi daân hieåu roõ. Maët khaùc soá lao ñoäng coù nhu caàu laøm vieäc ngoaøi tænh chuû yeáu laø löïc löôïng thanh nieân moái lôùn, chöa xa gia ñình, chöa tieáp xuùc vôùi lónh vöïc lao ñoäng Coâng nghieäp. Trong nhöõng naêm qua coâng taùc tuyeân truyeàn veà lónh vöïc tuyeån duïng lao ñoäng taïi cô sôû coøn raát yeáu. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy thì coâng taùc tuyeân truyeàn, tö vaán cho ngöôøi lao ñoäng laø raát caàn thieát vaø quan troïng, do vaäy ngay töø baây giôø baèng nhieàu hình thöùc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng, tö vaán cho ngöôøi lao ñoäng hieåu roõ lôïi ích khi tham gia laøm vieäc taïi caùc doanh nghieäp naøy. Tuy nhieân trong daøi haïn vaãn phaûi ñaët nhieäm vuï chính laø giaûi quyeát vieäc laøm trong caùc doanh nghieäp taïi ñòa phöông. -Giaûi quyeát vieäc laøm cho ñoái töôïng ñi xuaát khaåu lao ñoäng: Ñaây laø moät höôùng giaûi quyeát vieäc laøm raát thieát thöïc, ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao. Hieän nay caû nöôùc coù treân 400.000 ngaøn lao ñoäng ñang laøm vieäc taïi nöôùc ngoaøi, ñoái vôùi ñòa baøn huyeän môùi ñöôïc trieån khai trong hai naêm qua vaø raát coøn môùi meû ñoái vôùi lao ñoäng huyeän nhaø, trong naêm 2004 nay coù treân 100 lao ñoäng ñang lao ñoäng taïi Malaysia vaø Ñaøi Loan chuû yeáu soá lao ñoäng naøy ôû caùc xaõ Taân Thaønh, Bình Thaïnh, Lieân nghóa Taân Hoäi, Phuù Hoäi. Phaàn lôùn soá lao ñoäng naøy ñaõ göûi tieàn veà cho gia ñình, ñieàu kieän laøm vieäc töông ñoái phuø hôïp vaø lao ñoäng huyeän nhaø coù theå ñaùp öùng ñöôïc, tuy nhieân trong hai naêm qua chöa coù nhieàu lao ñoäng ñi laøm vieäc laø coù nhieàu nguyeân nhaân nhö sau: Coâng taùc tuyeân truyeàn, tö vaán cho ngöôøi lao ñoäng chöa thöïc söï roäng raõi, coøn naëng veà hình thöùc, söï quan taâm cuûa caùc Xaõ, Thò Traán coøn chöa ñuùng möùc, töø ñoù coøn nhieàu nhöõng thoâng tin sai leäch, ngöôøi lao ñoäng vaø gia ñình hoï raát ngaïi, e deø khi cho con em mình tham gia xuaát khaåu lao ñoäng. Trong naêm 2004 laø naêm ñoät phaù trong lónh vöïc giaûi quyeát suaát khaåu lao ñoäng, huyeän ñaõ toå chöùc thaønh coâng ngaøy hoäi vieäc laøm, ñeán nay ñaõ coù treân 100 www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 34 lao ñoäng cuûa huyeän, chuû yeáu laø hoä ngheøo vaø hoä coù thu nhaäp thaáp, ñang laøm vieäc taïi Malaysia, coâng vieäc raát oån ñònh, möôùc löông haøng thaùng trung bình moãi lao ñoäng laø 3.500.000/thaùng, tröø caùc khoaûn chi phí ngöôøi lao ñoäng coù theå giöû veà cho gia ñình töø 2.000.000ñ – 2.500.000ñ/ thaùng, moät naêm moãi lao ñoäng giöû veà nhaø khoaûng 25 trieäu ñoàng, ñaây laø moät khoaûn tieàn khoâng nhoû ñoái vôùi hoä coù thu nhaäp thaáp. Maët khaùc ñaây laø moät yeáu toá raát thuaän lôïi cho coâng taùc tuyeån duïng trong nhöõng naêm tieáp theo. -Giaûi phaùp giaûi quyeát vieäc laøm cho soá lao ñoäng thieáu vieäc laøm: Treân ñòa baøn huyeän coù treân 4 ngaøn lao ñoäng thieáu vieäc laøm thöôøng xuyeân treân 6 thaùng vaø coøn khoaûng 3 ngaøn lao ñoäng thieáu vieäc laøm töø 1-3 thaùng, chuû yeáu soá lao ñoäng naøy naèm trong lónh vöïc noâng nghieäp vaø ñaïi ña soá thuoäc hoä ngheøo cuûa huyeän. Ñeå giaûi quyeát lao ñoäng trong lónh vöïc noâng nghieäp nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng thôøi gian lao ñoäng noâng thoân ñaït 80% thì coâng taùc khuyeán noâng phaûi ñaët leân haøng ñaàu, ñöa nhöõng tieán boä khoa hoïc coâng ngheä vaøo caùc lónh vöïc saûn xuaát noâng nghieäp, phoøng choáng thieân tai, phoøng tröø beänh dòch, thöôøng xuyeân theo doõi dieãn bieán thôøi tieát, chæ ñaïo saûn xuaát ñuùng muøa vuï ñaûm baûo naêng suaát vaø hieäu quaû kinh teá. Xaây döïng phöông aùn giao ñaát, giao röøng cho caùc hoä gia ñình saûn xuaát kinh doanh oån ñònh laâu daøi. Hoaøn thaønh coâng taùc quy hoaïch kinh teá – xaõ hoäi noâng thoân vaø xaây döïng keá hoaïch ñeå trieån khai thöïc hieän coù hieäu quaû. Tích cöïc xaây döïng vaø thuùc ñaåy thò tröôøng noâng thoân phaùt trieån gaén vôùi xaây döïng chôï noâng thoân, taïo ra caùc tuï ñieåm giao löu haøng hoùa gaén vôùi ñoâ thò hoùa vaø xaây döïng ñôøi soáng vaên hoùa ôû noâng thoân. Trong ñoù, ñaëc bieät chuù troïng vuøng ñoàng baøo daân toäc, vuøng saâu. Ñoái vôùi Kinh teá Nhaø nöôùc taäp trung ñoåi môùi phöông phaùp quaûn lyù, vöôn leân trong saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû treân cô sôû lieân doanh, lieân keát thuùc ñaåy doanh nghieäp Nhaø nöôùc phaùt trieån ñuû söùc ñaûm baûo vai troø chuû ñaïo trong neàn Kinh teá thò tröôøng ôû ñòa phöông vaø lieân keát, höôùng daãn, giuùp ñôõ Kinh teá hôïp taùc ôû ñòa phöông phaùt trieån. Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi thuùc ñaåy caùc loaïi hình Kinh teá hôïp taùc môùi vaø hôïp taùc xaõ phaùt trieån treân cô sôû daân chuû, töï nguyeän, cuøng coù lôïi. Khuyeán khích caùc toå chöùc, caùc hôïp taùc xaõ dòch vuï saûn xuaát noâng nghieäp, tieâu thuï saûn phaåm, phoøng www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 35 tröø dòch beänh trong troàng troït vaø chaên nuoâi. Ñoái vôùi Kinh teá hoä gia ñình, tieåu thöông, tieåu chuû, caù theå khuyeán khích vaø hoã trôï, giuùp ñôõ veà voán, khoa hoïc coâng ngheä vaø khaû naêng tieáp caän thò tröôøng ñeå toå chöùc saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû, chuû ñoäng taïo theâm nhieàu vieäc laøm vaø höôùng daãn hoï ñi daàn vaøo caùc hình thöùc Kinh teá hôïp taùc vaø hôïp taùc xaõ. Ñoái vôùi Kinh teá trang traïi, Kinh teá tö nhaân khuyeán khích xaây döïng caùc Coâng ty coå phaàn, Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn … ñaàu tö theo luaät Coâng ty vaø taïo ñieàu kieän ñeå hoï lieân doanh, lieân keát vôùi caùc thaønh phaàn Kinh teá treân ñòa baøn, taïo ra hieäu quaû Kinh teá, giaûi quyeát lao ñoäng vieäc laøm thuùc ñaåy Kinh teá - Xaõ hoäi cuûa ñòa phöông phaùt trieån. Taïo ñieàu kieän vaø moâi tröôøng Kinh teá thuaän lôïi thu huùt caùc toå chöùc vaø tö nhaân trong vaø ngoaøi tænh (keå caû nöôùc ngoaøi) ñaàu tö tröïc tieáp hoaëc lieân doanh, lieân keát vôùi caùc thaønh phaàn Kinh teá ôû ñòa phöông ñaàu tö saûn xuaát kinh doanh, giaûi quyeát vieäc laøm, taêng thu nhaäp vaø naâng cao möùc soáng cuûa nhaân daân ñòa phöông. Coù chuû tröông khuyeán khích vaø öu ñaõi nhö giaûm hoaëc mieãn thueá maët baèng, giaù trò gia taêng, thueá lôïi töùc … ñeå thu huùt caùc thaønh phaàn Kinh teá ñaàu tö caùc cô sôû saûn xuaát troïng yeáu trong vuøng ñoàng baøo daân toäc, vuøng saâu. Trong quaù trình xaây döïng Kinh teá - Xaõ hoäi vuøng ñoàng baøo daân toäc phaûi ñaët troïng taâm vaøo vieäc xaây döïng caùc xaõ ñieåm, thoân ñieåm ñaëc bieät khoù khaên. Loàng gheùp caùc döï aùn, caùc chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo, gaén vôùi chöông trình 5 trieäu ha röøng. 2.2. Gia ûi quyeát vieäc la øm t rong daøi haïn: Ñaàu tö vaøo caùc ngaønh, taïo vieäc laøm trong nhöõng naêm tôùi: Xeùt veà laâu daøi vaán ñeà taïo vieäc laøm vaø giaûi quyeát vieäc laøm taïi ñòa phöông trong huyeän vaãn laø cô baûn nhaát, coù taïo ñöôïc vieäc laøm, giaûi quyeát ñöôïc vieäc laøm ngay treân ñòa baøn huyeän thì neàn kinh teá cuûa huyeän môùi phaùt trieån, muoán taêng tyû troïng kinh teá, chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng theo muïc tieâu xaây döïng ñeán naêm 2010 thì phaûi quy hoaïch phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá ñeán naêm 2010 vaø 2020. Giaûi quyeát vieäc laøm daøi haïn caàn coù Phöông höôùng taäp trung phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá: 2.2.1. Ngaønh noâng la âm nghieäp: -Xeùt veà maët laâu daøi thì cô caáu kinh teá cuûa huyeän Ñöùc Troïng seõ laø coâng www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 36 nghieäp, TTCN – du lòch, dòch vuï – noâng laâm nghieäp, tuy nhieân trong gia ñoaïn töø nay ñeán naêm 2010, Ñöùc Troïng vaãn laø moät huyeän noâng nghieäp do vaäy phaùt trieån ngaønh noâng nghieäp cuûa huyeän theo höôùng coâng ngheä cao caàn: -Taêng cöôøng thaâm canh, öùng duïng caùc tieán boä khoa hoïc vaø coâng ngheä cao vaøo saûn xuaát, thu hoaïch, sô cheá vaø baûo quaûn, hình thaønh caùc vuøng chuyeân canh caây troàng,vaät nuoâi taäp trung coù tyû troïng haøng hoùa lôùn, gaén lieàn saûn xuaát vôùi coâng nghieäp cheá bieán vaø thò tröôøng, ñaëc bieät höôùng veà xuaát khaåu. - Chuyeån ñoåi cô caáu noäi boä ngaønh theo höôùng taêng tyû troïng ngaønh chaên nuoâi vaø dòch vuï trong cô caáu ngaønh noâng nghieäp. Taêng hieäu quaû saûn xuaát treân moät ñôn vò dieän tích, -Taäp trung nguoàn voán ñaàu tö cho vieäc kieân coá hoùa keânh möông, xaây döïng heä thoáng caùc coâng trình thuûy lôïi taïo ñieàu kieän phaùt trieån saûn xuaát vaø chaên nuoâi, ñaûm baûo naêng suaát, chaát löôïng, hieäu quaû caây troàng vaät nuoâi. 2.2.2. Ngaønh coâng nghieäp – TTCN. -Xaây döïng cô sôû haï taàng, maët baèng cho caùc khu, cuïm coâng nghieäp taäp trung theo quy hoaïch, ñoàng thôøi xaây döïng caùc cô cheá thoâng thoaùng ñeå thu huùt voán ñaàu tö taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi daân. -Thuùc ñaåy phaùt trieån toái ña coâng nghieäp cheá bieán noâng laâm saûn nhö: cheá bieán rau, quaû, caø pheâ, cheá phaåm töø thòt, söõa, thöùc aên gia suùc… cheá bieán boät giaáy, saûn xuaát moäc cao caáp vaø moäc gia duïng. -Phaùt trieån coâng nghòeäp khai thaùc vaø cheá bieán khoaùng saûn nhö: bentonit, vaät lieäu tang trí, gaïch chòu löûa, ñaù, caùt, tinh cheá cao lanh, saûn xuaát söù caùch ñieän, söù daân duïng, söù myõ ngheä, phaân vi sinh … -Töøng böôùc hình thaønh caùc ngaønh coâng nghieäp kyõ thuaät cao, coâng nghieäp laép raùp, saûn xuaát vaät lieäu môùi. +Phaùt trieån coâng nghieäp may maëc trong caùc khu ñieåm daân cö. -Thuùc ñaåy phaùt trieån ngaønh ngheà trong noâng thoân, hình thaønh caùc laøng ngheà, phaùt trieån caùc ngheà truyeàn thoáng saûn xuaát caùc saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä phuïc vuï du lòch. 2.2.3. Lónh vöïc dòch vuï, du lòch, thöông maïi: - Ña daïng hoaù caùc ngaønh ngheà ñaëc bieät quan taâm con em ñoàng baøo daân toäc vuøng saâu, vuøng xa ñeán vieäc nhö: Trong nhöõng naêm tôùi Ñöùc Troïng taäp trung phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï thöông maïi, , du lòch, dòch vuï caûng haøng khoâng, trung www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 37 taâm thöông maïi dòch vuï vaø chôï noâng saûn ñaàu moái ……. - Dòch vuï thöông maïi: phaùt trieån thöông maïi, thuùc ñaåy môû roäng thò tröôøng vaø löu chuyeån haøng hoùa trong tænh, khu vöïc, trong nöôùc vaø keå caû quoác teá, hình thaønh trung taâm thöông maïi, hoaøn thieän heä thoáng cô sôû haï taàng phuïc vuï cho phaùt trieån thöông maïi nhö chôï trung taâm, trung taâm thöông maïi Ñöùc Troïng, chôï noâng saûn ñaàu moái, caùc sieâu thò, beán baõi … ñoàng thôøi phaùt trieån maïng löôùi chôï, ñieåm thu mua noâng saûn, baùn haøng ôû taát caû caùc xaõ trong huyeän. - Dòch vuï du lòch: khai thaùc lôïi theá veà caûnh quan, veà truyeàn thoáng vaên hoùa lòch söû … lieân keát vôùi thaønh phoá ñaø laït, caùc vuøng laân caän xaây döïng caùc tour du lòch, phaùt trieån caùc loaïi hình du lòch döïa t6reân lôïi theá nhö du lòch sinh thaùi, du lòch vaên hoùa … - Dòch vuï vaän taûi haøng khoâng: vieäc naâng caáp saân bay lieân khöông thaønh saân bay quoác teá hoaøn thaønh vaøo naêm 2007, taïo cho ngaønh dòch vuï vaän taûi haøng khoâng ôû Ñöùc Troïng coù böôùc tieán daøi trong vieäc naâng cao khaû naêng phuïc vuï cho nhu caàu trong nöôùc vaø quoác teá. Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu, caàn taäp trung xaây döïng maïng löôùi dòch vuï haøng khoâng maët ñaát hieän ñaïi vaø caùc cô sôû phuïc vuï trong khu vöïc saân bay. 2.2.4. Veà Chính saùch: - Taïo moâi tröôøng vaø ñieàu kieän thuaän lôïi cho taát caû caùc thaønh phaàn kinh teá, ñaàu tö phaùt trieån roäng raõi caùc cô sôû saûn xuaát kinh doanh, taïo nhieàu vieäc laøm vaø phaùt trieån thò tröôøng lao ñoäng, thuùc ñaåy chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng xaõ hoäi phuø hôïp vôùi cô caáu kinh teá nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù ôû ñòa phöông giaûm thaát nghieäp ôû thaønh thò, taêng quyõ thôøi gian söû duïng lao ñoäng ôû noâng thoân. - Coù chính saùch ña daïng hoùa huy ñoäng nguoàn voán ñaàu tö phaùt trieån: voán nhaø nöôùc, voán kinh doanh, voán cuûa nhaân daân, voán ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi. - Haøng naêm UBND huyeän xem xeùt caân ñoái, boå sung nguoàn voán giaûi quyeát vieäc laøm vaø ñaøo taïo ngheà cho vuøng ñoàng baøo daân toäc. - Giaûi quyeát voán 120 quyõ quoác gia hoã trôï giaûi quyeát vieäc laøm vaø caùc hình thöùc tín chaáp baèng caùc nguoàn khaùc cuûa nhaø nöôùc. 2.2.5. Veà ñaøo taïo ngheà: - Ña daïng hoaù caùc ngaønh ngheà ñaëc bieät quan taâm ñeán vieäc ñaøo taïo ngheà cho con em ñoàng baøo daân toäc vuøng saâu, vuøng xa, ngöôøi lao ñoäng thieáu vieäc laøm: www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 38 ngheà ñan len, may maëc coâng nghieäp, ñieän noâng thoân, kyõ thuaät troàng boâng coâng ngheä cao, deät thoå caåm……. - Thaønh laäp ñôn vò trung taâm dòch vuï xuùc tieán vieäc laøm huyeän Ñöùc Troïng tröïc thuoäc Phoøng Noäi vuï – LÑTB & XH quaûn lyù, coù taøi khoaûn con daáu rieâng ñeå chuû ñoäng trong hoaït ñoäng toát hôn. Veà toå chöùc boä maùy coù giaùm ñoác vaø phoù giaùm ñoác, 2-3 caùn boä ( giao phoøng Noäi vuï- LÑTB & XH xaây döïng phöông aùn thöïc hieän) - Taùc ñoäng tích cöïc vôùi tröôøng ñaïi hoïc Ñaø Laït, tröôøng daïy ngheà cuûa Boä quoác phoøng phía nam ñeå daåy nhanh xuùc tieán vieäc xaây döïng tröôøng ñaïi hoïc vaø tröôøng daïy ngheà taïi huyeän Ñöùc Troïng. Ñoàng thôøi naâng caáp trung taâm höôùng nghieäp daïy ngheà leân quy moâ lôùn hôn veà cô sôû vaät chaát vaø trang thieát bò daïy hoïc. Ngoaøi ra coù chính saùch keâu goïi caùc thaønh phaàn kinh teá toå chöùc tröôøng daïy ngheà ñeå lieân keát ñaøo taïo coâng nhaân taïi ñòa phöông 3. Kieán nghị Để laøm tốt hơn nữa coâng taùc xoaù ñoùi giaûm ngheøo Nhaø nước cần tiếp tục bổ sung, hoaøn thiện caùc chính saùch, chế ñoä lieân quan ñến việc giải quyết vấn đñề xoa ñoùi giảm ngheøo. Caùn bộ laøm coâng taùc xoaù ñoùi giaûm ngheøo cấp cơ sở cần thường xuyeân thăm doø thực tế coâng việc laøm ăn của cacù hộ nghèeøo ñồng thời nắm bắt danh saùch hoä ngheøo một caùch chính saùc thường xuyeân vì coù nhiều trường hợp thiếu soùt ở khaâu raø soaùt Huyện cần đñầu tư ngaân saùch hơn nữa ñeå xaây dựng cơ sở hạ tầng cho caùc xaõ ngheøo, ñặc biệt laø ñieän vaø ñường giao thông vì thöïc teá hieän nay rất nhiều thoân, bản ở caùc vaõ vuøng xaâu vuøng xa của huyện chưa coù ñieän vaø ñi laïi giao thoâng rất khoù khăn. UBND Huyện maø trực tiếp laø phoøng Nội Vụ - LĐTB&XH cần coù caùc hình thức lieân kết với caùc doanh nghiệp, caùc cơ sôû ñaøo tạo nghề Tổ chức caùc buổi tư vấn giới thiệu vieäc laøm cho người lao ñộng cũng như caùc coâng ty ñöa người ñi xuất khẩu lao động ở nước ngoaøi Huyện cần xaây dựng caùc trạm y tế, tram xaõ vừa vaø nhỏ ñeán caùc xaõ caùch xa trung taâm huyeän ñể kịp thời khaùm chữa vaø phaùt thuốc cho ngöôøi daân, tổ chức chöùc caùc buổi phaùt thuốc, khaùm bệnh miễn phí ñeán töøng thoân, bản, naâng cao hơn nữa hiệu quả caùc cuộc tuyeân truyền giaùo dục sức khỏe sinh sản cho baø mẹ trẻ em www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 39 bằng những hình ảnh sinh động, thực tế dễ hiểu laøm cho người daân dễ tiếp cận vaø nhiệt tình tham gia. Nguồn kinh phí từ ngaân haøng cho người ngheøo vay coøn thấp, thời han vay ngắn neân họ khoâng thể coù tích lũy ñeå taùi sản xuất ñược, chính vì thế nguồn vốn cho người ngheøo vay cần ñược tăng leân cả số tiền cho vay lẫn thời gian vay phải keùo daøi theâm. ñoåi mới cô chế vaø thủ tục cho người daân vay vốn sản xuất vì trong thực tế thủ tục vay vốn ở caùc ngaân haøng coøn rườm raø trong khi trình ñộ của người daân coøn thấp maø phần lớn nhữn hộ vay vốn sản xuất laø những hộ ở xa so vôùi thò traán neân kinh phí ñi lại, ăn ở…ñể coù thể nhận ñược vốn hỗ trợ từ nhaø nước rất tốn keùm dẫn ñeán người daân phải vay vốn vôùi laõi xuất cao ở caùc tổ chức caù nhaân neân hiệu quả sử dụng caùc nguồn vốn naøy coøn thấp. Huyện cần co ùñịnh hướng thoâng tin về thị trường xuất khẩu lao ñộng cho caùc xaõ nhằm traùnh taùc ñộng xấu từ những thoâng tin tieâu cực, lừa đảo. Thaønh lập theâm caùc trung taâm giới thiệu việc laøm treân ñòa baøn Huyeän ñeå người daân dễ tìm cho mình coâng việc thích hợp. Xaâây dựng trường dạy nghề chất lượng cao để kịp thôøi ñaùp ứng nhu caàu ñaøo tạo nguồn nhaân lực cung cấp cho thị trường lao ñộng trong huyện, tỉnh, ngoaøi tỉnh vaø xuất khẩu lao ñộng. Xaâây dựng caùc khu coâng nghiệp treân ñòa baøn nhằm giải quyết việc laøm cho ngöôøi daân. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 40 PHAÀN III: KEÁT LUAÄN Qua thöïc teá tình hình thöïc hieän coâng taùc xoaù ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm cuûa nöôùc ta noùi chung vaø treân ñòa baøn Huyeän Ñöùc Troïng noùi rieâng chuùng ta coù theå thaáy raèng vaán ñeà naøy ñang ñöôïc Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc ñaëc bieät quan taâm vì noù laø vaán ñeà phöùc taïp, vieäc giaûi quyeát seõ aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán an ninh chính trò, traät töï an toaøn xaõ hoäi. Chính vì vaäy maø coâng taùc xoaù ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm can ñöôïc quan taâm vaø thöïc hieän coù hieäu quaû hôn nöõa. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù chuùng ta caàn phaûi taêng cöôøng hôn nöõa söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc, phaùt huy noã löïc cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân, coù nhöõng giaûi phaùp höõu hieäu ñeå thöïc hieän toát hôn nöõa coâng taùc xoaù ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm, ñeå töøng böôùc thöïc hieän thaéng lôïi coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù- hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa maø Ñaûng, Nhaø Nöôùc vaø nhaân daân ta ñaõ löïa choïn. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Văn kiện nghị quyết đại hội X của Đảng cộng sản việt nam. 2. Chương trình 135. 3. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 2006 – 1010. 4. Quyết định 143/2001/QĐ-TTg ngày 27/09/2001 của thủ tướng chính phủ. 5. Quyết định 170/2005QĐ-TTg ngày 08/07/2005 của thủ tướng chính phủ về quyết định ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010. 6. Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của thủ tướng chính phủ. 7. Thông cáo báo chí về tỷ lệ hộ nghèo 2002&2004 theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010 ( tổng cục thống kê ). 8. Tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo và việc làm Huyện Đức Trọng giai đoạn 2001 – 2005. 9. Báo cáo 80/BC-UBND ngày 30/08/2006 tổng kết tình hình thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo – việc làm Huyện Đức Trọng giai đoạn 2001 – 2005 mục tiêu và giải pháp đến năm 2010. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 42 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quaù trình học tập vaø reøn luyện ở trường em ñaõ học ñược nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết ñể phục vụ nghề nghiệp trong tương lai cũng như trong cuộc sống sau naøy,tất cả laø nhờ sự tận taâm truyền ñạt những kiến thức quyù baùu của thầy coâ. Chính vì thế cho pheùp em gởi lời cảm ơn chaân thaønh nhaát ñeán quyù thầy coâ. Em xin gôûi lôøi caûm ôn ñeán Ban Laõnh Ñaïo Hoïc Vieän Haønh Chính Quoác Gia, phoøng Ñaøo taïo Hoïc Vieän cô sôû Tp. Hoà Chí Minh ñaõ giôùi thieäu vaø taïo moïi ñieàu kieän cho em tieán haønh ñôït thöïc taäp cuoái khoaù naøy. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 43 Em xin gôûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán ths. Nguyeãn Xuaân Tieán vaø Ths. Haø Quang Thanh ñaõ taän tình quan taâm, chæ daãn em trong xuoát thôøi gian thöïc taäp vaø hoaøn thieän baùo caùo thöïc taäp. Em cuõng xin gôûi lôøi caûm ôn ñeán Ban Laõnh Ñaïo UBND Huyeän Ñöùc Troïng cuøng caùc coâ chuù, anh chò trong Phoøng Noäi Vuï – LÑTB&XH ñaõ taïo ñieàu kieän toát nhaát cho em ñöôïc laøm quen vôùi coâng vieäc taïi UBND Huyeän. Cuoái cuøng em xin ñöôïc baøy toû long bieát ôn ñeán gia ñình, baïn beø ñaõ ñoäng vieân, giuùp ñôõ em trong suoát quaù trình hoïc taäp . Em xin chaân thaønh cảm ơn! Sinh vieân Nguyeãn Hoaøng Hieáu NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 44 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA GIAÛNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 45 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .............................. HOÏC VIEÄN CHÍNH TRÒ - HAØNH CHÍNH QUOÁC GIA HOÀ CHÍ MINH HOÏC VIEÄN HAØNH CHÍNH  BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 46 THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP TRONG COÂNG TAÙC XOAÙ ÑOÙI GIAÛM NGHEØO VAØ GIAÛI QUYEÁT VIEÄC LAØM TREÂN ÑÒA BAØN HUYEÄN ÑÖÙC TROÏNG  Ñòa ñieåm thöïc taäp :UBND Huyeän Ñöùc Troïng Thôøi gian thöïc taäp : Töø 24/03/2008 ñeán 23/05/2008 Tröôûng ñoaøn : Ths. Haø Quang Thanh Giaûng vieân höôùng daãn : Ths. Nguyeãn Xuaân Tieán Sinh vieân thöïc taäp : Nguyeãn Hoaøng Hieáu Lôùp : Ks5c Ñoaøn thöïc taäp :Ñoaøn 7 Đức Trọng, tháng 05/2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTh7921c t7853p t7841i UBND Huy7879n 2727913c Tr7885ng.pdf