Đề tài Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Lời nói đầu ******** Kết thúc việc thực hiên kế hoạch 1996-2000 với nhiều thành tựu đã đạt được ,GDP được duy trì ở mức 7.0%/năm, cơ cấu kinh tế đang từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp trong cơ cấu GDP . .Bên cạnh đó vấn đề việc làm cũng được chú trọng quan tâm giải quyết . Trong 5 năm qua đã có thêm khoảng 6,1 triệu lao động được thu hút vào làm việc ,bình quân mỗi năm thu hút khoảng hơn 1.2 triệu lao động . Bước sang kế hoạch 2001- 2005 với dự báo hàng năm tỷ lệ lực lượng lao động sẽ gia tăng ở mức 0.35% và đến năm 2005 tổng lực lương lao động của cả nước sẽ là 42689.9 ngàn người . Và sau 5 năm lực lượng lao động sẽ tăng thêm 4046,8 ngàn người cộng thêm số lao động đang thất nghiệp có đến cuối năm 2000 khoảng 800 ngàn người và số người thiếu viêc làm là khoảng 1triệu người thì số thuộc lực lượng lao động có nhu cầu việc làm sẽ lên tới khoảng gần 20triệu người . Nếu phấn đấu mỗi năm giải quyết cho khoảng 1.4 triệu người thì đến cuối năm 2005 số lao động có nhu cầu giải quyết việc làm còn rất lớn. Với chủ trương của Đảng : “Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế , làm lành mạnh xã hội , đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân .” . Để làm được điều đó thì ngoài các giải pháp cụ thể còn phải cần có sự nỗ lực tập trung thống nhất sự chỉ đạo của Đảng đối với các cấp ,các ngành cùng toàn thể các cá nhân và cộng đồng để có thể thực hiện được mục tiêu kế hoạch đã đặt ra . lục Lời mở đầu .Trang 1 Chương 1. Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Trang 2 - Một số khái niệm cơ bản về lao động và việc làm .Trang 2 - Kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Chương 2.Tình hình thực hiện việc làm trong thời kì 1996 - 2000 - Mục tiêu, phương hướng cơ bản của kế hoạch giải quyết việc làm trong thời kì 1996 - 2002 - Thực trạng việc thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm thời kì 1996 - 2000 . Trang 10 Chương 3. Những giải pháp thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm trong kế hoạch 2001 - 2005 . Trang 19 - Quan điểm, chủ trương của Đảng về vấn đề giải quyết việc làm trong thời kì kế hoạch 2001 - 2005 Trang 19 - Những giải pháp để thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm . Trang 21

doc32 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 774 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trung nguån néi lùc. 1.2. Môc tiªu cña kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm trong thêi kú 1996 - 2000. TiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi mµ kÕ ho¹ch 1991-1995 ®· ®¹t ®­îc th× kÕ ho¹ch 1996-2000 ®· ®­a ra mét sè môc tiªu vÒ viÖc lµm nh­ sau: . Mçi n¨m thu hót ®­îc tõ 1,3 – 1,4 triÖu lao ®éng cã chç lµm viÖc. . Gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ xuèng d­íi 5%. . N©ng tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n lªn 75%. . T¨ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o lªn 22 – 25%. 2 . Thùc tr¹ng viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm thêi kú 1996-2000. + VÒ tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ vµ thêi gian sö dông lao ®éng ë n«ng th«n. ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 2000 Tû lÖ thÊt nghiÖp 5.88 6.01 6.85 7.40 6.4 T/g sö dông lao ®éng ë n«ng th«n 72.11 73.14 71.13 73.49 73.86 (Sè liÖu thèng kª ®iÒu tra- n¨m 2000 cña tæng côc thèng kª) Nh­ vËy so víi n¨m 1996 th× xu h­íng thÊt nghiÖp t¨ng lªn so víi c¸c n¨m tiÕp theo b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 0.13%. Riªng n¨m 1999 th× tû lÖ thÊt nghiÖp ®· t¨ng cao lªn ®Õn 7.4%, giai ®o¹n nµy do vÉn cßn bÞ ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc, khèi l­îng vèn ®Çu t­ vµo nÒn kinh tÕ bÞ gi¶m m¹nh , ®Æc biÖt lµ khèi l­îng vèn FDI tõ n­íc ngoµi vµ c¸c kho¶n cam kÕt viÖn trî cho ViÖt nam, ®Çu nh÷ng n¨m 2000 th× tû lÖ thÊt nghiÖp nµy l¹i cã xu h­íng gi¶i ®¸ng kÓ, tõ 7.4%(1999) xuèng cßn 6.4%(2000) nguyªn nh©n lµ do ViÖt nam kh«ng bÞ ¶nh h­ëng lín cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nh­ c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc vµ n¨m 2000 ChÝnh phñ ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh m¹nh mÏ cho nªn nÒn kinh tÕ l¹i ®­îc phôc håi vµ ph¸t triÓn, dù b¸o trong nh÷ng n¨m tiÕp theo víi ®µ t¨ng tr­ëng æn ®Þnh tû lÖ thÊt nghiÖp tiÕp tôc cã xu h­íng gi¶m. Tû lÖ thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n cã xu h­íng t¨ng æn ®Þnh tõ 72.11%(n¨m 1996) lªn 73.86%(n¨m 2000) b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 0.44%, duy chØ cã n¨m 1998 lµ bÞ gi¶m xuèng cßn 71.13% . Víi nh÷ng dÊu hiÖu trªn cho thÊy møc t¨ng lµ kh«ng æn ®Þnh , cã sù t¨ng gi¶m thÊt th­êng trong khi ®ã møc t¨ng chËm chØ giao ®éng ë møc 1% , kh«ng cã nh÷ng ®ét biÕn trong møc t¨ng hµng n¨m, ®iÒu ®ã ph¶n ¸nh møc ®é chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, lao ®éng ë trong n«ng th«n cßn diÔn ra chËm, møc ®Çu t­ trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm trong n«ng th«n ch­a ®­îc quan t©m chó träng vµ ®¹t hiÖu qu¶ thÊp. §Ó thùc hiÖn môc tiªu t¨ng quü thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n ®Õn n¨m 2005 lµ kho¶ng 80-85% th× ®©y lµ viÖc lµm khã ®ßi hái §¶ng vµ Nhµ n­íc cÇn tËp trung chØ ®¹o viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n mét c¸ch m¹nh mÏ ®Çu t­ ®ång bé vµo c¸c ngµnh nghÒ,nhÊt lµ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ®Æc biÖt lµ giao th«ng n«ng th«n , tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc ®« thÞ ho¸ n«ng nghiÖp n«ng nh»m t¹o ra nh÷ng b­íc ®ét ph¸ trong thêi gian tíi th× míi cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra.... + VÒ quy m« cña lùc l­îng lao ®éng: tiÕp tôc gia t¨ng víi tèc ®é cao . TÝnh ®Õn 1/7/2000 tæng sè lùc l­îng lao ®éng c¶ n­íc 38.643.089ng­êi so víi kÕt qu¶ t¹i thêi ®iÓm ®iÒu tra n¨m 1996 th× hµng n¨m møc t¨ng b×nh qu©n lµ 975.645ng­êi víi tèc ®é t¨ng 2.7%/n¨m, trong khi tèc ®é t¨ng d©n sè b×nh qu©n hµng n¨m lµ 1.15%/n¨m . N¨m 1996 tû lÖ l­îng lao ®éng chiÕm trong tæng d©n sè nãi chung chiÕm 0.48%vµ n¨m 2000 th× tû lÖ nµy chiÕm 0.5%, b×nh qu©n mçi n¨m tû lÖ nµy gia t¨ng 0.4%, Dù kiÕn giai ®o¹n 2001-2005 th× hµng n¨m gia t¨ng ë møc 0.35%, ®Õn n¨m 2005 tû lÖ lao ®éng chiÕm trong tæng d©n sè lµ 51.75% t­¬ng víi 42.689.900ng­êi. Nh­ vËy sau 5 n¨m lùc l­îng lao ®éng sÏ t¨ng 4.046.800ng­êi céng thªm sè lao ®éng thÊt nghiÖp cuèi n¨m 2000 chuyÓn xang kho¶ng 800.000 ng­êi vµ sè thiÕu viÖc lµm kho¶ng 1triÖu ng­êi th× sè thuéc lùc l­îng lao ®éng cã nhu cÇu vÒ viÖc lµm sÏ lªn tíi kho¶ng gÇn 20triÖu ng­êi . NÕu phÊn ®Êu mçi n¨m gi¶i quyÕt kho¶ng 1.4 triÖu lao déng th× sè lao ®éng ®Õn cuèi n¨m 2005 cã nhu cÇu viÖc lµm cßn rÊt lín vµ môc tiªu gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp xuèng d­íi 5% lµ khã thùc hiÖn . V× vËy trong nh÷ng n¨m tiÕp theo ChÝnh phñ cÇn ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c vÊn ®Ò vÒ d©n sè, lao ®éng, viÖc lµm...,nh»m gi¶m møc cung vÒ lao ®éng vµ c¸c søc Ðp ®èi víi vÊn ®Ò viÖc lµm. + Møc cÇu vÒ lao ®éng trong thêi gian qua: (§¬nvÞ:ngh×n ng­êi) C¸c tiªu chÝ 1996 1997 1998 1999 2000 Tæng sè 33.978 34.352 34.801 35.679 36.205 Trong ®ã Theo nhãm ngµnh. N«ng –L©m- Ng­ nghiÖp 23.431 22.589 23.018 22.861 22.670 C«ng nghiÖp – X©y dùng 3.698 4.170 4.049 4.435 4.744 DÞch vô 6.849 7.593 7.734 8.382 8.791 (Theo sè liÖu ®iÒu tra 2000 – Bé lao ®éng th­¬ng binh -x· héi) Theo c¸c sè liÖu trong biÓu trªn chóng ta thÊy sè ng­êi cã viÖc lµm th­êng xuyªn t¨ng liªn tôc trong thêi kú 1996-2000, mçi n¨m t¨ng trung b×nh gÇn 740 ngh×n ng­êi trong ®ã n¨m t¨ng nhiÒu nhÊt lµ n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ 347 ngh×n ng­êi. Xu h­íng thay ®æi trªn phÇn nµo ®­îc ph¶n ¸nh qua sù thay ®æi c¬ cÊu viÖc lµm • Víi lao ®éng trong n«ng –l©m –ng­ nghiÖp trong thêi kú nµy kh«ng thay ®æi nhiÒu cã xu h­íng gi¶m Ýt nh­ng kh«ng ®Òu, tõ 23431ngh×n ng­êi (n¨m 1996) gi¶m xuèng cßn 22670 (n¨m 2000), b×nh qu©n hµng n¨m gi¶m 190 ngh×n ng­êi • Víi lao ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp – x©y dùng ®· cã nh÷ng xu h­íng thay ®æi tÝch cùc sè viÖc lµm ®· t¨ng liªn tôc tõ 3698 ngh×n ng­êi (n¨m 1996) lªn 4744 ngh×n ng­êi (n¨m 2000), b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 264 ngh×n ng­êi . • §èi víi lao ®éng trong ngµnh dÞch vô còng ®· cã nh÷ng xu h­íng t¨ng tÝch cùc nh­ ngµnh c«ng nghiÖp sè lao ®éng trong ngµnh ngµy cµng gia t¨ng, tõ 6849 ngh×n ng­êi (n¨m1996) lªn ®Õn 8791 ngh×n ng­êi (n¨m2000), trung b×nh mçi n¨m kho¶ng 486 ngh×n ng­êi. Nh×n chung trong thêi kú 1996- 2000 nhu cÇu vÒ lao ®éng trong c¸c ngµnh kinh tÕ cña ®Êt n­íc ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu biÕn chuyÓn tÝch cùc, nhu cÇu vÒ lao ®éng trong c¸c ngµnh ®Òu ®­îc thay ®æi theo xu h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®· ®Æt ra lµ t¨ng tû träng lao ®éng trong c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, gi¶m tû träng lao ®éng trong n«ng nghiÖp ,víi møc thay ®æi tõ 33798 ngh×n lao ®éng (n¨m1996) lªn 36205 ngh×n lao ®éng, hµng n¨m nhu cÇu vÒ lao ®éng trong c¸c ngµnh ®· t¹o ra kho¶ng 557 ngh×n chç lµm viÖc, nh­ng xÐt mét c¸ch tæng qu¸t vÒ nhu cÇu lao ®éng trong thêi gian qua ë n­íc ta vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp, viÖc nhu cÇu trong c¸c ngµnh ®Òu t¨ng nh­ng møc t¨ng l¹i kh«ng æn ®Þnhcô thÓ trong giai ®o¹n 1997- 1998, víi ngµnh n«ng nghiÖp sù t¨ng gi¶m thÓ hiÖn ë chç 22589ngh×n ng­êi (n¨m 1997) lªn 23018 ngh×n ng­êi (n¨m 1998), víi ngµnh c«ng nghiÖp th× nhu cÇu ®ã l¹i gi¶m tõ 4170 (n¨m 1997) xuèng 4049 (n¨m 1998), ®iÒu ®ã ph¶n ¸nh c¬ cÊu, tr×nh ®é kinh tÕ ®Êt n­íc ta vÉn cßn mang nÆng tÝnh chÊt n«ng nghiÖp , c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch vô vÉn ch­a ®ñ lín ®Ó cã thÓ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, søc c¹nh tranh nÒn kinh tÕ cßn yÕu cho nªn dÔ bÞ ¶nh h­ëng, t¸c ®éng xÊu khi cã khñng ho¶ng kinh tÕ diÔn ra trong khu vùc, nh­ trong cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc diÔn ra trong giai ®o¹n 1997- 1998 ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn nhu cÇu lao ®éng trong c¸c ngµnh kinh tÕ cña ®Êt n­íc, trong nh÷ng n¨m tiÕp theo dù b¸o kinh tÕ ®Êt n­íc sÏ ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ kh«ng cã nh÷ng biÕn ®éng lín, ®ã sÏ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ta tiÕp tôc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng hîp lÝ ,t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ trong giai ®o¹n héi nhËp. + VÒ c¬ cÊu lao ®éng trong c¸c ngµnh: ChØ tiªu N¨m 1996 N¨m1999 Sè ng­êi (ngµn ng­êi) Tû lÖ (%) Sè ng­êi (ngµnng­êi) Tû lÖ (%) N«ng-l©m-ng­ 24366.7 69.8 22725.6 63.6 C«ng nghiÖp 3682.1 12.45 4450.2 12.45 DÞch vô 6858.8 19.65 855.3 22.93 VÒ c¬ cÊu lao ®éng trong c¸c ngµnh cã xu h­íng sau : . Víi lao ®éng n«ng nghiÖp cã møc gi¶m tõ 2366.7 ngh×n ng­êi (n¨m 1996) xuèng 22725.6 ngh×n ng­êi (n¨m 1999) nh­ vËy trong 4 n¨m ®· gØam ®­îc 1641.1 ngh×n ng­êi t­¬ng ®­¬ng víi møc gi¶m lµ 6.2% tõ 69.8% xuèng 63.6% . . Víi lao ®éng trong c«ng nghiÖp ®· cã xu h­íng t¨ng tõ 3682.1 ngh×n ng­êi (n¨m1996) lªn 4450.2 ngh×n ng­êi (n¨m 1999) vµ trong 4n¨m ®· t¨ng 768.1 ngh×n ng­êi vµ møc t¨ng vÒ tû lÖ % l¹i kh«ng cã sù thay ®æi v× tèc ®é t¨ng tr­ëng lao ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp chØ t­¬ng ®­¬ng víi tèc ®é t»ng tr­ëng lùc l­îng lao ®éng. . Víi lao ®éng trong ngµnh dÞch vô trong 4 n¨m qua ®· t¨ng kho¶ng 1696.5 ngh×n ng­êi tõ 6858.8 ngh×n ng­êi (n¨m1996 ) lªn 8555.3 ngh×n ng­êi trong n¨m 1999 t­¬ng ®­¬ng víi møc t¨ng lµ 3.28% tõ 19.65% lªn 22.93% . Trong kÕ ho¹ch 1996- 2000 nãi chung vÒ c¬ cÊu lao ®éng ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ, lao ®éng trong n«ng nghiÖp cã xu h­íng gi¶m m¹nh, lao ®éng trong khu vùc c«ng nghiÖp cã xu h­íng t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng kh«ng cao , ®èi víi ngµnh dÞch vô lao ®éng l¹i cã xu h­íng t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng lao ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp . Tuy trong thêi kú kÕ ho¹ch 1996-2000 do nÒn kinh tÕ bÞ ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng cho nªn mét sè môc tiªu ®Æt ra ®· kh«ng ®¹t ®­îc , trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng víi ®µ t¨ng tr­ëng æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ ®· ®­îc lÊy l¹i tõ n¨m 2000 th× c¬ cÊu lao ®éng cña ®Êt n­íc vÉn tiÕp tôc ®­îc chuyÓn dÞch m¹nh mÏ, dù b¸o trong nh÷ng n¨m tíi ®èi víi lao ®éng trong n«ng nghiÖp do ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m b»ng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vÒ kh«i phôc lµng nghÒ, ngµnh nghÒ, ph¸t triÓn trang tr¹i...trong n«ng th«n, th× bé phËn nµy sÏ gi¶m m¹nh vµ chuyÓn dÇn xang c¸c ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp ë n«ng th«n, do ®ã c¬ cÊu cña lao ®éng trong n«ng nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng ®­îc gi¶m xuèng cßn 56 – 57% trong môc tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra ®Õn n¨m 2005. §èi víi lao ®éng trong c«ng nghiÖp th× xu h­ínglao ®éng ë khu vùc nµy còng sÏ t¨ng, víi nh÷ng ph­¬ng ¸n, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp míi, c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp ,khu chÕ xuÊt vµ c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn khu vùc t­ nh©n, khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th× tèc ®é t¨ng tr­ëng lao ®éng trong c«ng nghiÖp sÏ cã xu hø¬ng t¨ng cao vµ c¬ cÊu lao ®éng sÏ ®­îc chuyÓn dÞch mét c¸ch m¹nh mÏ, ®Ó ®¹t môc tiªu c¬ cÊu lao ®éng trong c«ng nghiÖp tõ 20 –21% vµo n¨m 2005, ®ßi hái ph¶i tiÕp tôc quan t©m ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, mét mÆt võa quan t©m ph¸t triÓn c¸c ngµnh mµ ta cã thÓ sö dông ®­îc c¸c lîi thÕ vÒ lao ®éng, mét mÆt cÇn quan t©m ph¸t triÓn c¸c ngµnh cã hµm l­îng khoa häc kÜ thuËt cao ®Ó thóc ®Èy l«i kÐo c¸c ngµnh kh¸c, trong thêi gian tíi khi ®Êt n­íc tham gia qóa tr×nh héi nhËp kinh tÕ trong khu vùc ®©y nã còng võa lµ c¬ héi võa lµ khã kh¨n ®èi víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, v× vËy ®ßi hái c¸c ngµnh cÇn cã nh÷ng chiÕn l­îc vµ b­íc ®i hîp lÝ ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña c¸c n­íc trong khu vùc . §èi víi lao ®éng trong ngµnh dÞch vô, trong nh÷ng n¨m qua do sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ngµnh víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n kho¶ng 6.2%/n¨m, tuy lµ ngµnh cã tõ l©u nh­ng l¹i míi ®­îc quan t©m ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mÆc dï vËy hµng n¨m ngµnh ®· gi¶i quyÕt ®­îc sè l­îng lín lao ®éng ,ho¹t ®éng dÞch vô ë n­íc ta trong thêi gian qua chñ yÕu lµ ho¹t ®éng du lÞch ,kh¸ch s¹n ,nhµ hµng...., v× vËy ch­a ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña ngµnh , trong thêi gian tíi ®­îc dù b¸o lµ rÊt kh¶ quan trong ph¸t triÓn kinh tÕ vµ sù æn ®Þnh vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ ®èi víi ®Êt n­íc ta, ngµnh sÏ cã c¬ héi ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®Õn n¨m 2005 tû träng lao ®éng trong ngµnh dÞch vô sÏ lµ 22- 23% th× ngµnh cÇn ph¶i tËn dông nh÷ng c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc du lÞch ,vËn t¶i, ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ,nh»m tËn dông nh÷ng lîi thÕ vÒ c¸c h×nh thøc dÞch vô mµ chóng ta ®ang cã. +Tû lÖ lùc l­îng lao ®éng qua ®µo t¹o ChØ tiªu 1996 2000 T¨ng gi¶m b×nh qu©n hµng n¨m TuyÖt ®èi (ng­êi) T­¬ng ®èi (%) Lao ®éng kh«ng cã tr×nh ®é 30.636.419 32.650.666 503.562 1.6 §µo t¹o s¬ cÊp/häcnghÒ 1.955.440 2.618.746 165.835 7.58 Trung häc chuyªn nghiÖp 1.342.515 1.870.136 131.905 8.64 Cao ®¼ng /®¹i häc 806.171 1.503.541 174.313 16.86 . Víi lao ®éng kh«ng cã tr×nh ®é trong b¶ng thèng kª ta thÊy chiÕm ®Õn 88.2% tæng sè lao ®éng cña c¶ n­íc ,víi quy m« hµng n¨m t¨ng 1,6% , nh­ vËy tû lÖ lao ®éng ch­a qua ®µo t¹o hµng n¨m ë n­íc ta t­¬ng ®èi cao vµ tèc ®é t¨ng lao ®éng ë nhãm nµy rÊt lín ,sè lao ®éng kh«ng cã tr×nh ®é nµy th­êng tËp trung ë c¸c vïng n«ng th«n ,vïng sau vïng xa , n¬i mµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn vÒ gi¸o dôc ,nÕu so s¸nh vÒ tû lÖ gia t¨ng hµng n¨m mÆc dï tû lÖ nµy thÊp nhÊt song do quy m« cña nhãm ng­êi nµy lín cho nªn sè l­îng lao ®éng hµng n¨m kh«ng cã nghÒ lín, v× vËy cã thÓ nãi hµng n¨m sè l­îng lao ®éng míi b­íc vµo tuæi lao ®éng mµ ch­a ®­îc ®µo t¹o nghÒ lµ rÊt lín, ®©y chÝnh lµ søc Ðp rÊt lín trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm . Víi lao ®éng ®· qua ®µo taä s¬ cÊp hoÆc häc nghÒ th× tû lÖ nµy ngµy cµng gia t¨ng, víi sè l­îng b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng kho¶ng 165.835 ng­êi, t­¬ng ®­¬ng víi tû lÖ gia t¨ng lµ 7.58%/n¨m . . Víi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o ë bËc trung häc chuyªn nghiÖp, hµng n¨m sè lao ®éng ë bËc nµy t¨ng kho¶ng 131.905ngh×n ng­êi víi tû lÖ gia t¨ng kho¶ng 8.64% . . Víi lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc trong nh÷ng n¨m võa qua lao ®éng ë bËc nµy cã sù c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, hµng n¨m cã kho¶ng 174.313 ngh×n ng­êi ®­îc ®µo t¹o, vãi tû lÖ t­¬ng ®èi cao lµ 16.86%/n¨m .Nh­ vËy trong nh÷ng n¨m võa qua lao ®éng ®­îc ®µo t¹o ë bËc cao ®¼ng, ®¹i häc so víi c¸c bËc kh¸c th× cã møc t¨ng cao nhÊt, ®©y lµ nh÷ng dÊu hiÖu cho thÊy, ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt ngµy cµng ®­îc t¨ng c­êng ®¸p øng cho nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Nh×n chung tû lÖ lao ®éng trong thêi kú 1996-2000 ®· cã nh÷ng sù thay ®æi ®¸ng kÓ, mÆc dï tû lÖ gia t¨ng lao ®éng hµng n¨m trong ®é tuæi lao ®éng cßn cao, nh­ng tû lÖ gia t¨ng lao ®éng ë c¸c bËc ®Òu ®­îc thay ®æi vµ ngµy cµng t¨ng cao h¬n, ®Æc biÖt lµ lao ®éng ë bËc cao ®¼ng vµ ®¹i häc, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu mµ chóng ta ®· ®¹t ®­îc th× vÉn cßn mét sè nh÷ng mÆt h¹n chÕ ®ã lµ,nÕu so s¸nh víi môc tiªu cña kÕ ho¹ch 1996- 2000 lµ n©ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o lªn 22-25% vµo n¨m 2000, nh­ng chØ míi ®¹t ®­îc kho¶ng 18.35% lao ®éng ®­îc ®µo t¹o trong tæng sè lao ®éng cña toµn bé nÒn kinh tÕ. §Æc biÖt sù ph©n bè ®· qua ®µo t¹o tõ s¬ cÊp , häc nghÒ trë lªn còng nh­ c«ng nh©n kÜ thuËt ®Òu tËp trung ë c¸c khu vùc thµnh thÞ , vµ c¸c khu ®« thÞ träng ®iÓm lµm cho søc Ðp vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm ë c¸c khu vùc nµy ngµy cµng bøc xóc. Lùc l­îng lao ®éng ë n«ng th«n tuy chiÕm ®Õn 77.44% nh­ng lao ®éng ®· ®­îc ®µo t¹o tõ s¬ cÊp, häc nghÒ trë lªn chØ chiÕm 42.26% trong tæng sè lao ®éng ®· qua ®µo t¹o cña c¶ n­íc , ®©y lµ vÊn ®Ò cßn nhiÒu bÊt cËp ®èi víi viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, viÖc bæ xung triÓn khai m¹ng l­íi ®éi ngò lao ®éng ,c¸n bé khoa häc kÜ thuËt ®Õn tÊt c¶ c¸c vïng n«ng th«n sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã cÊu tróc ®µo t¹o vÒ lao ®éng cña ®Êt n­íc vÉn cßn bÊt hîp lÝ , n¨m 1996 cÊu tróc ®µo t¹o lµ 1-1.7-2.4 tøc lµ cø cã 1 lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng , ®¹i häc th× cÇn cã 1.7 lao ®éng cã tr×nh ®é trung häc vµ 2.4 lao ®éng d· qua ®µo t¹o nghÒ,®Õn n¨m 2000 cÊu tróc nµy lµ 1 –1.2 –1.7 trong khi ®ã môc tiªu cña nghÞ quyÕt Trung ­¬ng ®Ò ra lµ 1 – 4 -10 , nh­ vËy so víi môc tiªu ®· ®Ò ra th× viÖc thùc hiÖn vÉn ch­a ®¹t ®­îc môc tiªu vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn cßn rÊt khiªm tèn , ®iÒu ®ã cho thÊy cßn rÊt nhiÒu bÊt hîp lÝ trong c¬ cÊu ®µo t¹o vÒ lao ®éng cña ®Êt n­íc , chÝnh sù bÊt hîp lÝ ®ã ®· g©y nªn sù l·ng phÝ vÒ nguån lùc vµ nguån lùc nµy ®· kh«ng ®­îc sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶, nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ trªn cã thÓ b¾t nguån tõ viÖc ng­êi lao ®éng ch­a ý thøc râ ®­îc vai trß quan träng cña viÖc ®µo t¹o nghÒ, bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i kÓ ®Õn sù yÕu kÐm cña c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ vµ sù thÓ hiÖn vai trß qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc ®èi víi vÊn ®Ò ®µo t¹o nghÒ cho ng­êi lao ®éng b»ng c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch ch­a thùc sù ph¸t huy vµ coi träng trong vÊn ®Ò nµy. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu vÒ tû lÖ lao ®éng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ n©ng tû lÖ lao ®éng cña c¶ n­íc ®· qua ®µo t¹o lªn 30%, th× sè ng­êi cã tr×nh ®é s¬ cÊp, häc nghÒ Ýt nhÊt lµ 8 triÖu 538 ngh×n ng­êi, trung häc chuyªn nghiÖp Ýt nhÊt lµ 3 triÖu 415 ngh×n ng­êi vµ tû lÖ lao ®éng qua ®¹i häc, cao ®¼ng trë lªn ph¶i cã 854 ngh×n ng­êi. Nh­ vËy hµng n¨m sè l­îng lao ®éng ®­îc ®µo t¹o nghÒ ph¶i t¨ng thªm kho¶ng 1184 ngh×n ng­êi víi tèc ®é t¨ng lµ 26.7%, sè lao ®éng tèt nghiÖp trung häc chuyªn nghiÖp hµng n¨m cÇn ph¶i t¨ng thªm kho¶ng 854 ngh×n ng­¬× vµ sè l­îng tèt nghiÖp cao ®¼ng ,®¹i häc trë lªn cÇn bæ xung kho¶ng 214 ngh×n ng­êi th× ®©y lµ nhiÖm vô kh«ng nhá vµ rÊt khã kh¨n ®ßi hái ph¶i cã sù cè g¾ng cña mçi c¸ nh©n cÇn ph¶i nhËn thøc ®­îc vai trß quan träng cña viÖc häc nghÒ, ®µo t¹o nghÒ, cã sù nç lùc cña c¸c cÊp c¸c ngµnh tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng ,ph¶i coi ®ã lµ nhiÖm vô quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ, c¸c ngµnh, c¸c cÊp cÇn thÊy râ vai trß, tr¸ch nhiÖm trong vÊn ®Ò nµy,®Æc biÖt trong thêi gian tíi Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ®éng viªn, hç trî ®èi víi tõng ng­êi lao ®éng, ®èi víi c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ vµ n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o nghÒ, ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u tiªn, khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ qua t©m vµo lÜnh vùc nµy ....Cã nh­ thÕ th× míi cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i . . KÕ ho¹ch 1996 – 2000 ®· ®Æt ra nhiÒu môc tiªu vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm,§¶ng vµ Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng nç lùc rÊt lín trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm: nh­ ®Çu t­ ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt dÞch vô, ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ... tõ ®ã ®· t¹o c¬ héi b×nh ®¼ng cho mäi ng­êi trong viÖc t¹o viÖc lµm vµ t×m kiÕm viÖc lµm, tuy nhiªn tû lÖ thÊt nghiÖp l¹i ®ang cã xu h­íng gia t¨ng ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n víi môc tiªu ®Æt ra trong kÕ ho¹ch 1996 – 2000 lµ gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp xuèng d­íi 5% lµ ch­a thùc hiÖn ®­îc trong khi tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ vÉn ë møc 6.44% (n¨m 2000) ,®èi víi khu vùc n«ng th«n môc tiªu ®Æt ra trong kÕ ho¹ch lµ n©ng tû lÖ quü thêi gian sö dông lao ®éng ë n«ng th«n lªn 75% vµo n¨m 2000, th× míi chØ thùc hiÖn ®­îc lµ 73.86% trong n¨m 2000. Nguyªn nh©n kh«ng thùc hiÖn ®­îc c¸c chØ tiªu trªn cã thÓ b¾t nguån tõ nhiÒu nguyªn nh©n, tr­íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ viÖc gia t¨ng tèc ®é lùc l­îng lao ®éng nhanh h¬n tèc ®é gia t¨ng vÒ viÖc lµm, hµng n¨m tèc ®é t¨ng lao ®éng kho¶ng 0.4% trong khi ®ã tèc ®é t¨ng viÖc lµm chØ lµ 0.15%, hµng n¨m nhu cÇu viÖc lµm cÇn gi¶i quyÕt tõ 1.3 – 1.4 triÖu lao ®éng trong khi chØ ®¸p øng kho¶ng h¬n 1 triÖu ng­êi, v× vËy ®· g©y nªn t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp dÆc biÖt lµ ë thµnh thÞ, nguyªn nh©n thø hai cã thÓ kÓ ®Õn ®ã lµ viÖc kh«ng ®¸p øng ®­îc vÒ nhu cÇu lao ®éng cã tr×nh ®é lµnh nghÒ cho nÒn kinh tÕ, theo thèng kª cho thÊy tû lÖ thÊt nghiÖp th­êng tËp trung vµo bé phËn lao ®éng ch­a qua ®µo t¹o, nguyªn nh©n thø ba ®ã lµ viÖc ch­a cã sù chØ ®¹o thèng nhÊt ®èi víi c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc cã quan t©m, c¸c ngµnh c¸c cÊp ch­a thùc sù coi träng viÖc gi¶i quyÕt lao ®éng vµ coi ®ã lµ vÊn ®Ò mµ Nhµ n­íc ph¶i gi¶i quyÕt, bªn c¹nh ®ã ng­êi lao ®éng ch­a thÊy râ ®­îc vai trß quan träng cña viÖc häc nghÒ vµ ®µo t¹o nghÒ, nguyªn nh©n thø n¨m ®ã lµ viÖc tæ chøc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cßn yÕu, mét nguyªn nh©n n÷a ®ã lµ c¸c hÖ thèng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc nhiÒu khi kh«ng ph¸t huy ®­îc t¸c dông do trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. . C¬ cÊu vÒ lao ®éng mÆc dï ®· cã sù thay ®æi trong kÕ ho¹ch 1996 – 2000, nh­ng vÉn cßn tá ra bÊt hîp lÝ, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu lao ®éng rÊt chËm trong khi c¬ cÊu kinh tÕ thay ®æi t­¬ng ®èi râ nÐt. Nh÷ng n¨m qua tû träng n«ng nghiÖp gi¶m, tû träng c«ng nghiÖp t¨ng nh­ng tû träng dÞch vô trong tæng s¶n l­îng hÇu nh­ kh«ng thay ®æi ,n¨m 1996 n«ng nghiÖp chiÕm 27.8%, c«ng nghiÖp – x©y dùng chiÕm 29.7% vµ dÞch vô lµ 42.5% trong khi ®ã c¬ cÊu vÒ lao ®éng lµ n«ng nghiÖp 69%, lao ®éng c«ng nghiÖp 10.9% vµ lao ®éng dÞch vô lµ 20.1%, ®Õn n¨m 2000 s¶n l­îng n«ng nghiÖp chiÕm 24.5%, s¶n l­îng c«ng nghiÖp – x©y dùng chiÕm 36.7%vµ s¶n l­îng dÞch vô lµ 38.8% th× lao ®éng trong n«ng nghiÖp lµ 62.6%, lao ®éng trong c«ng nghiÖp lµ 13.1%, lao ®éng dÞch vô lµ 24.3%. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh tèc ®é t¨ng tr­ëng vÒ s¶n l­îng vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng lao ®éng trong c¸c khu vùc rÊt kh¸c biÖt. Nguyªn nh©n do c¬ cÊu ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån lao ®éng vµ ®Çu t­ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh ch­a hîp lÝ, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña nÒn kinh tÕ vÉn cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ph¸t triÓn kinh tÕ céng vµo ®ã lµ do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc. .ViÖc ®µo t¹o nghÒ cho lao ®éng trong thêi gian qua vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp, nÕu so víi kÕ ho¹ch 1996 – 2000 lµ n©ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o lªn 22- 25% vµo n¨m 2000, nh­ng chØ míi ®¹t ®­îc 18.35%. §Æc biÖt sù ph©n bè lùc l­îng ®· qua ®µo t¹o tõ s¬ cÊp/häc nghÒ trë còng nh­ tõ c«ng nh©n kÜ thuËt cã b»ng trë lªn ®Òu tËp trung ë khu vùc thµnh thÞ vµ c¸c khu ®« thÞ träng ®iÓm. Lùc l­îng lao ®éng ë n«ng th«n tuy chiÕm 77.44% nh­ng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o tõ s¬ cÊp häc nghÒ trë lªn chØ chiÕm 42.26% trong tæng sè lao ®éng ®· qua ®µo t¹o cña c¶ n­íc. Bªn c¹nh ®ã cÊu tróc ®µo t¹o vÉn cßn bÊt hîp lÝ kÕ ho¹ch 1996- 2000 cÊu tróc ®µo t¹o lµ 1- 1.7- 2.4, trong khi ®ã cÊu tróc ®µo t¹o ®· thùc hiÖn lµ 1-1.2-1.7. Nguyªn nh©n cña h¹n chÕ trªn cã thÕ b¾t nguån tõ viÖc ng­êi lao ®éng ch­a nhËn thøc râ ®­îc vai trß cña viÖc ®µo t¹o nghÒ, ngoµi ra cßn ph¶i kÓ ®Õn sù yÕu kÐm cña c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ vµ vai trß qu¶n lÝ cña nhµ n­íc trong viÖc x©y dùng, thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh vÒ ®µo t¹o nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ch­a thËt ®óngvµ triÖt ®Ó. . Gi¶i quyÕt viÖc lµm ®ßi hái khÈn tr­¬ng nh­ng tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lÝ ®iÒu hµnh cña chóng ta vÉn cßn béc lé nhiÒu khuyÕt ®iÓm , ch­a theo kÞp c¬ chÕ qu¶n lÝ míi, bé m¸y qu¶n lÝ cßn cång kÒnh,mèi quan hÖ gi÷a c¸c ngµnh chøc n¨ng ch­a gãp phÇn tÝch cùc, ch­a t¹o ra ®­îc sù ®ång bé khi cïng nhau gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò. HÖ thèng c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn ch­a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ®µo t¹o, hµng n¨m mäi ho¹t ®éng ®Òu ch«ng chê tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp, céng vµo ®ã viÖc x· héi ho¸ gi¸o dôc trong lÜnh vùc nµy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, v× vËy viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu Nhµ n­íc giao n»m trong ph¹m vi bã hÑp kh«ng ®¹t kÕt qu¶. . Mét sè v¨n b¶n ph¸p quy vÒ qu¶n lÝ lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ch­a ®­îc ban hµnh kÞp thêi dÉn ®Õn c¸c tiªu cùc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, trong thêi gian võa qua viÖc ho¹t ®éng lén xén cña c¸c trung t©m t­ vÊn vÒ viÖc lµm vµ c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm do kh«ng cã sù ®iÒu hµnh cña c¸c c¬ quan qu¶n lÝ ®· g©y nªn nh÷ng tiªu cùc ¶nh h­ëng x©ó ®Õn thÞ tr­êng lao ®éng… HÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng ch­a ®Çy ®ñ, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Ò ra Ch­¬ng 3 Nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 2001 – 2005. quan ®iÓm, chñ tr­¬ng cña §¶ng vÒ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm trong thêi kú kÕ ho¹ch 2001 – 2005. KÕ ho¹ch 2001 – 2005 trong nghÞ quyÕt Trung ­¬ng §¶ng IX ®· ®Ò ra ®· chØ râ quan ®iÓm, chñ tr­¬ng: “Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, lµnh m¹nh x· héi, ®¸p øng nguyÖn väng chÝnh ®¸ng vµ yªu cÇu bøc xóc cña ng­êi d©n. §Ó gi¶i quyÕt vÒ c¬ b¶n ng­êi lao ®éng ®­îc lµm viÖc ph¶i t¹o m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ ph¸t triÓn réng r·i c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o nhiÒu viÖc lµm vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng. ”. §©y lµ quan ®iÓm , chñ tr­¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vµ nhµ n­íc rÊt phï hîp víi t×nh h×nh, ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña n­íc ta khi b­íc xang thÕ kØ 21. Sau h¬n 15 n¨m ®æi míi kinh tÕ ®Êt n­íc ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu rùc rì, b­íc ®Çu ®· h×nh thµnh nÒn t¶ng c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó t¹o ®µ cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. ViÖc thùc hiÖn ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt trong kÕ ho¹ch 1996 – 2000 trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu biÕn ®éng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®· lµ nguån cæ vò ®éng viªn lín ®Ó chóng ta tiÕp tôc ®­a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m tíi, ViÖt nam hiÖn nay vÉn cßn lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn, nguy c¬ tôt hËu víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi lµ rÊt râ rµng, v× vËy ®Ó cã thÓ gi¶m nguy c¬ ®ã chØ b»ng c¸ch chóng ta ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ph¶i cè g¾ng thùc hiÖn b»ng ®­îc c¸c môc tiªu mµ chóng ta ®· ®Ò ra . Nguån lùc vÒ lao ®éng cña chóng ta cßn dåi dµo víi ®Æc ®iÓm lµ d©n sè trÎ, v× thÕ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo ®©y vÉn lµ mét lîi thÕ rÊt lín phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, nh­ng ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã §¶ng ®· chØ râ lµ cÇn ph¶i ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng x· héi phï hîp víi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng t¨ng tû träng lao ®éng ë c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ,dÞch vô vµ gi¶m tû träng lao ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp, bªn c¹nh ®ã cÇn t¹o m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ ph¸t triÓn nh»m huy ®éng néi lùc vµ thu hót ngo¹i lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ, cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò x· héi bøc xóc, t¹o nhiÒu viÖc lµm, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ vµ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n, ®©y lµ nh÷ng t­ t­ëng, quan ®iÓm chiÕn l­îc ®Þnh h­íng cho mét thêi kú dµi vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm .T¹o nhiÒu viÖc lµm míi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh x· héi nh»m ®¸p øng yªu cÇu bøc xóc cña ng­êi d©n. CÇn ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a t¨ng tr­ëng vµ viÖc lµm, t¹o nhiÒu ngµnh nghÒ míi thu hót lao ®éng. T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng hç trî trùc tiÕp gi¶i quyÕt viÖc lµm th«ng qua thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ viÖc lµm, c¸c ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¸c ho¹t ®éng tÝn dông ­u ®·i ®Ó t¹o viÖc lµm, th«ng tin t­ vÊn vµ giíi thiÖu viÖc lµm. TiÕp tôc t¨ng c­êng viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng, x©y dùng vµ thùc hiÖn chÆt chÏ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®ång bé vÒ ®µo t¹o nguån lao ®éng ®­a lao ®éng ra n­íc ngoµi. §©y lµ nh÷ng c¨n cø x¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p vÒ viÖc lµm. Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch viÖc lµm giai ®o¹n 2001 – 2005. . PhÊn ®Êu b×nh qu©n møc t¨ng GDP lµ 7.5%/n¨m. . Tû träng n«ng – l©m –ng­ nghiÖp chiÕm: 20 – 21% GDP. . Tû träng c«ng nghiÖp – x©y dùng : 38 –39% GDP. . Tû träng ngµnh dÞch vô chiÕm: 41 – 42% GDP. . §Õn n¨m 2005 ph¶i t¹o viÖc lµm míi vµ æn ®Þnh viÖc lµm cho 7.5 triÖu lao ®éng b×nh qu©n 1.5 triÖu lao ®éng /n¨m. . T¨ng tû träng lao ®éng trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp – x©y dùng lªn 20 – 21%. . T¨ng tû träng lao ®éng trong ngµnh dÞch vô lªn 22 – 23%. . Gi¶m tû träng lao ®éng trong ngµnh n«ng – l©m – ng­ nghiÖp xuèng cßn 56 – 57%. . Gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ xuèng cßn 5.4%. . T¨ng quü thêi gian sö dông lao ®éng ë n«ng th«n lªn 80%. . T¨ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o lªn 30%, trong ®ã ®µo t¹o nghÒ ®¹t 18 – 19%. 2 .Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm. 2.1. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Thùc hiÖn chuyÓn ®æi kinh tÕ theo h­íng tiÕn bé, tÝch cùc b»ng c¸ch t¨ng nhanh tû träng cña c¸c khu vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ dÞch vô, gi¶m tû träng khu vùc n«ng nghiÖp nh»m t¹o c¬ cÊu cña mét nÒn kinh tÕ, cã kh¶ n¨ng t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm míi vµ thu hót ngµy cµng nhiÒu l­îng lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã cÇn ®Èy nhanh qóa tr×nh ®« thÞ ho¸ n«ng th«n lµm c¬ së cho viÖc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ph©n c«ng lao ®éng ë n«ng th«n, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× vai trß cña nhµ n­íc lµ rÊt quan träng cÇn ph¶i quan t©m chó träng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn hÖ th«ng c¬ së h¹ tÇng trong n«ng th«n nh­ :giao th«ng, m¹ng l­íi cung cÊp ®iÖn, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô... C¶i tiÕn vµ ®æi míi c¬ chÕ huy ®éng vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn: CÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn vµ th­êng xuyªn ®iÒu chØnh l·i suÊt còng nh­ ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc göi tiÒn rót tiÒn tiÕt kiÖm nh»m huy ®éng ngµy cµng nhiÒu vèn . CÇn h×nh thµnh ®ång bé thÞ tr­êng vèn vµ vËn hµnh tèt lo¹i thÞ tr­êng nµy, nh»m nhanh chãng huy ®éng vèn vµ di chuyÓn dÔ dµng gi÷a c¸c khu vùc vµ gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ . C¶i tiÕn c¬ cÊu sö dông nguån vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc theo h­íng lµ lµ chñ yÕu ®­îc dïng ®Ó ®Çu t­ vµo hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng t¹o thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn vµo c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh kinh tÕ cã kh¶ n¨ng t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm h¬n . Trong nh÷ng n¨m võa qua víi viÖc sö dông vèn cña nhµ n­íc ®Çu t­ vµo hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng , ®· khuyÕn khÝch ®­îc sù tham gia cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµ khu vùc kinh tÕ n­íc ngoµi , nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ nµy ®· ®ãng gãp lín vµo tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c¶ n­íc vµ ®· gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu viÖc lµm cho nªn kinh tÕ . §Ó thùc hiÖn vµ tiÕp tôc ph¸t huy ­u ®iÓm nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ trªn th× trong nh÷ng n¨m tíi nguån vèn cña Nhµ n­íc vÉn ®­îc coi lµ rÊt quan träng trong viÖc ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng nh­ng ®Ó ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ sö dông cÇn qu¶n lÝ vµ gi¸m s¸t tèt h¬n nh»m tr¸nh viÖc ®Çu t­ sai môc ®Ých g©y thÊt tho¸t vµ l·ng phÝ vèn. Ngoµi ra cÇn chó träng ®Çu t­ vµo c¸c vïng, c¸c miÒn mµ do khã kh¨n vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, thêi tiÕt nh»m ®Ó kh¬i dËy tiÒm n¨ng cña c¸c vïng, c¸c miÒn. CÇn tiÕp tôc ®Çu t­ vµo c¸c vïng kinh tÕ ®­îc coi lµ träng ®iÓm cã lîi thÕ vÒ mäi mÆt so víi c¸c vïng kh¸c nh»m biÕn n¬i ®©y thµnh nh÷ng trung t©m kinh tÕ lín cña c¶ n­íc. §Ó thùc hiÖn ®­îc nhanh qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ trong n«ng th«n vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp, chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng th× viÖc ®Çu t­ nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc tõ khu vùc n«ng th«n lµ rÊt cÇn thiÕt, v× vËy trong nh÷ng n¨m tiÕp theo nguån vèn ®­îc ®Çu t­ vµo ®©y cÇn ph¶i cã nh÷ng c¬ chÕ cho vay th«ng tho¸ng h¬n víi nhiÒu h×nh thøc cho vay phï hîp, ®Æc biÖt cÇn t¨ng nguån vèn trung h¹n vµ dµi h¹n, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ë n«ng th«n vÉn cßn mang tÝnh nhá lÎ vµ manh món cho nªn h×nh thøc cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n lµ phï hîp nhÊt. §èi víi nguån vèn tõ n­íc ngoµi bao ngoµi vèn ®Çu t­ trùc tiÕp vµ vèn ODA. Víi vèn ®Çu t­ trùc tiÕp ®Ó huy ®éng ®­îc nguån vèn nµy th× cÇn tiÕp tôc t¹o nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch dÔ dµng, t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn, ®¶m b¶o an toµn vÒ vèn cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ l©u dµi t¹i ViÖt Nam. Víi vèn ODA th× vÊn ®Ò quan träng vÉn lµ sö dông cã hiÖu qu¶ vµ thùc hiÖn ®­îc viÖc gi¶i ng©n nhanh, v× vËy khi sö dông nguån vèn nµy cÇn ph¶i cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ, tr¸nh viÖc ®Çu t­ sai môc ®Ých g©y thÊt tho¸t vèn. §èi víi viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu lµ gi¶m tØ träng GDP cña n«ng nghiÖp cßn 16% - 17%, t¨ng tØ träng GDP cña c«ng nghiÖp lªn 40 –41% vµ t¨ng tØ träng cña dÞch vô lªn 42 – 43% th× gi¶i ph¸p trong nh÷ng n¨m tíi lµ: Trong c«ng nghiÖp: cÇn t¨ng ®Çu t­ cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän cã ®ñ søc c¹nh tranh trong héi nhËp quèc tÕ vµ ph¶i g¾n chÆt c¸c ngµnh nµy víi xuÊt khÈu, kªu gäi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc míi, c¸c ngµnh mµ chóng ta ch­a ®ñ n¨ng lùc c¹nh tranh, qua ®ã víi kinh nghiÖm vµ nguån vèn cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi sÏ gi¶i quyÕt ®­îc bµi to¸n khã ®èi víi c¸c ngµnh nµy khi tham gia héi nhËp kinh tÕ. Trong n«ng nghiÖp cÇn hoµn thiÖn quy ho¹ch tæng thÓ vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ (®©y lµ gi¶i ph¸p quan träng). Vèn ®Çu t­ trong n«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi ph¶i chiÕm ®Õn 25% tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi. CÇn chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn vµo c¸c vïng chÕ biÕn nguyªn liÖu, c«ng nghiÖp n«ng th«n vµ c¸c lµng nghÒ, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò n©ng cao d©n trÝ vµ ®µo t¹o nghÒ cho n«ng d©n. Ngoµi ra cÇn t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ ®Ó kªu gäi c¸c nhµ ®Çu t­ ®Çu t­ vµo n«ng th«n. Trong dÞch vô: víi thµnh c«ng ®¹t ®­îc trong kÕ ho¹ch 1996 – 2000 th× cô thÓ ngµnh du lÞch trong nh÷ng n¨m tíi cÇn chó träng ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c h×nh thøc du lÞch, ®Çu t­ vµ n©ng cao c¬ së h¹ tÇng t¹i c¸c ®iÓm du lÞch nh»m t¹o ra nh÷ng n¬i th«ng tho¸ng mµ kh¸ch du lÞch c¶m nhËn khi tíi ViÖt Nam, ph¶i tiÕp tôc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c khu du lÞch míi nh»m kh¬i dËy tiÓm n¨ng du lÞch cña c¸c khu vùc nµy. N©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ, chuÈn bÞ tèt ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc kÕt hîp víi ®æi míi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cëi më, th«ng tho¸ng. TËp trung vµo ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao kÜ n¨ng lao ®éng, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸c ngµnh nghÒ chÕ biÕn nh»m t¨ng quy m« vµ tØ träng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®· qua chÕ biÕn, gi¶m xuÊt khÈu nguyªn liÖu th«, cÇn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm xuÊt khÈu, tr­íc m¾t cÇn tËp trung xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cã dung l­îng lao ®éng cao nh­ dÖt may, giÇy dÐp, l­¬ng thùc, thùc phÈm, dÇu th«, thuû h¶i s¶n,.…. Ngoµi ra cÇn t×m kiÕmvµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. 2.2. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ t¹o viÖc lµm ë n«ng th«n. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ vµ kh«i phôc c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng: Ph¸t triÓn ngµnh nghÒ n«ng th«n ®­îc coi lµ ®éng lùc trùc tiÕp gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng n«ng th«n ë n«ng th«n. Bëi v× ®Æc ®iÓm cña lao ®éng n«ng th«n lµ lao ®éng theo thêi vô v× vËy khi ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ, ngµnh nghÒ sÏ sö dông ®­îc lao ®éng t¹i chç. KÕt qu¶ c¸c n¨m võa qua cho thÊy khu vùc phi n«ng nghiÖp ë n«ng th«n trong n¨m 1999 ®· t¹o ra h¬n 2/3 tæng sè viÖc lµm trong n¨m. Theo sè liÖu cña tæng côc thèng kª, mèi c¬ së chuyªn ngµnh nghÒ t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho 27 lao ®éng, mçi hé ngµnh nghÒ t¹o viÖc lµm cho 4 ®Õn 6 lao ®éng. Ngoµi viÖc lµm th­êng xuyªn cña c¸c hé, c¸c c¬ sá ngµnh nghÒ cßn thu hót lao ®éng nhµn rçi trong n«ng th«n b×nh qu©n 2 ®Õn 5 ng­êi mét hé vµ tõ 8 ®Õn 10 ng­êi trong mét c¬ së. NhiÒu lµng nghÒ cña n­íc ta ®· thu hót trªn 60% sè lao ®éng vµo c¸c ho¹t ®éng ngµnh nghÒ. §ång thêi khi c¸c ngµnh nghÒ n«ng th«n ph¸t triÓn ®· kÐo theo viÖc më ra nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c, nhiÒu ho¹t ®éng dÞch vô liªn quan t¹o thªm viÖc lµm míi thu hót lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m tíi, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ vµ kh«i phôc lµng nghÒ vÉn ®­îc coi lµ cßn nhiÒu tiÒm n¨ng trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n«ng th«n. V× vËy chóng ta cÇn: + T¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó cho c¸c hé tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë n«ng th«n ®¨ng kÝ s¶n xuÊt, hç trî ph¸t triÓn thµnh c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n hoÆc c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c¸c hé nµy khi ph¸t triÓn ®Òu ph¶i ®­îc quyÒn b×nh ®¼ng nh­ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vay vèn tÝn dông, xuÊt khÈu trùc tiÕp,…. + KhuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c hiÖp héi nghÒ nghiÖp ®Ó hç trî lÉn nhau trong s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm, tr¸nh viÖc c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh nh»m t¹o ra nh÷ng tiÕng nãi chung vµ ®¶m b¶o ®­îc quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn khi tham gia. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt khi c¸c lµng nghÒ, c¸c c¬ së ngµnh nghÒ ®­îc chó träng vµ quan t©m ph¸t triÓn vµ ®Æc biÖt trong thêi k× héi nhËp kinh tÕ. + Thµnh lËp quü ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ vµ lµng nghÒ n«ng th«n hoÆc c¸c h×nh thøc tÝn dông ­u ®·i nh»m phôc vô cho ph¸t triÓn ngµnh nghÒ n«ng th«n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé, c¸c c¬ së ngµnh nghÒ vay vèn vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ph¸t triÓn c¸c quü tÝn dông ë n«ng th«n ®Ó huy ®éng vèn nhµn rçi ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, t¨ng c­êng ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m s¶n vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ n«ng th«n. + Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c hé tiÓu thñ c«ng nghiÖp tiÕp cËn ®­îc víi thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc b»ng c¸ch cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, tæ chøc c¸c héi chî triÓn l·m ®Ó giíi thiÖu hµng ho¸ vµ cã nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ quan xuÊt khÈu…. + Chó träng båi d­ìng nghÖ nh©n vµ ®µo t¹o nghÒ cho lao ®éng ë n«ng th«n b»ng h×nh thøc më c¸c líp ®µo t¹o nghÒ cho lao ®éng trùc tiÕp ngay t¹i c¬ së nh»m trang bÞ cho lao ®éng nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nghÒ nghiÖp tõ ®ã lµm ra nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao. Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i khuyÕn khÝch c¸c hé lµng nghÒ ®æi míi c«ng nghÖ vµ c¸c trang thiÕt bÞ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn, tr¸nh lao ®éng dån ra thµnh thÞ. + CÇn quan t©m vµ chó träng ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vÒ m«i tr­êng. + Ph¶i cã c¸c quy ho¹ch cô thÓ vÒ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, lµng nghÒ phï hîp víi ®iÒu kiÖn tõng vïng vµ quy ho¹ch ph¶i ®­îc coi lµ nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ míi, c¸c côm c«ng nghiÖp n«ng th«n. Gi¶i ph¸p khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n«ng th«n: víi gi¶i ph¸p nµy, mét mÆt võa huy ®éng ®­îc nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, mét mÆt võa gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm ë n«ng th«n. Víi viÖc ra ®êi cña luËt doanh nghiÖp n¨m 1999 th× c¸c tæ chøc, c¸c c¸ nh©n ®­îc quyÒn tù do kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm, ®iÒu ®ã ®· t¹o ra c¬ chÕ th«ng tho¸ng trong viÖc huy ®éng nguån lùc trong d©n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Thùc tÕ cho thÊy hiÖn nay nguån lùc trong d©n cßn rÊt lín, nh­ng do c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ch­a ®ång bé cho nªn viÖc huy ®éng nµy cßn ch­a ®¹t hiÖu qu¶, trong nh÷ng n¨m tiÕp theo cÇn: + Phæ biÕn réng r·i néi dung cña luËt doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh ®Õn tõng ng­êi d©n, ph¶i cho mäi ng­êi n¾m b¾t ®­îc c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ®iÒu ®ã gióp cho ng­êi d©n thÊy ®­îc lîi Ých khi tham gia vµo thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. + T¹o c¬ chÕ th«ng tho¸ng ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë n«ng th«n, c¸c c¬ chÕ vÒ thñ tôc thµnh lËp, c¬ chÕ cho vay ­u ®·i, c¬ chÕ vÒ thÕ quan, c¸c thñ tôc cho thuª ®Þa ®iÓm…§Æc biÖt cÇn chó träng ­u tiªn cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc mµ t¹o ra ®­îc nhiÒu viÖc lµm gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu lao ®éng t¹i chç cña ®Þa ph­¬ng. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn m« h×nh trang tr¹i: thùc tiÔn n«ng nghiÖp trªn thÕ giíi còng nh­ ë n­íc ta nh÷ng n¨m qua cho thÊy trang tr¹i lµ h×nh thøc s¶n xuÊt phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nghÒ n«ng, víi yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét h×nh thøc s¶n xuÊt hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp hµng ho¸, mét mÆt t¹o ra ®­îc sè l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ lín, mÆt kh¸c gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò viÖc lµm trong n«ng th«n, sö dông hiÖu qu¶ lao ®éng nhµn rçi vµ c¸c lao ®éng d«i d­ tõ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c. Do ®Æc ®iÓm cña h×nh thøc kinh tÕ trang tr¹i mét mÆt ph¸t triÓn kinh tÕ mÆt kh¸c gãp phÇn quan träng n©ng cao diÖn tÝch che phñ ®åi träc, t¹o thÕ c©n b»ng sinh th¸i m«i sinh m«i tr­êng…Xu h­íng trong nh÷ng n¨m tíi kh«ng nh÷ng tiÕp tôc ph¸t triÓn vÒ sè l­îng m« h×nh nµy mµ cßn ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt l­îng cña m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i. CÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: + Ph¶i cã quy ho¹ch cô thÓ vÒ ®Êt ®ai ®èi víi tõng vïng quy ho¹ch vÒ ph¸t triÓn c¸c lo¹i c©y, con mçi vïng v× tuú theo ®Æc ®iÓm cña tõng vïng mµ ta cã thÓ chuyªn canh nh÷ng lo¹i c©y, con kh¸c nhau. Tõ ®ã cã thÓ khuyÕn khÝch viÖc tËp trung ®Êt ®ai h×nh thµnh c¸c trang tr¹i cã quy m« hîp lÝ trªn c¬ së quy ho¹ch kh«ng gian vÒ vïng l·nh thæ. + Ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ giao ®Êt, cho thuª quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi tõng ng­êi d©n trong l©u dµi ®Ó cho hä yªn t©m ph¸t triÓn trang tr¹i. C¸c chÝnh s¸ch vÒ cho vay vèn ®èi víi c¸c chñ trang tr¹i ®Æc biÖt c¸c chñ trang tr¹i lµ ®ång bµo d©n téc vïng s©u vïng xa cã nguyÖn väng, ý chÝ, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt víi quy m« lín. §Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông nguån vèn vay cÇn chó träng ®Õn c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n víi l·i suÊt hîp lÝ. Ngoµi ra nhµ n­íc cÇn ph¶i hç trî mét phÇn ®èi víi viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng nh­ thuû lîi, giao th«ng,… + Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn vai trß lµ ng­êi “b¶o trî”, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh­ gièng, vèn, kÜ thuËt s¶n xuÊt vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tiªu thô ®Çu ra. + CÇn t¨ng c­êng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ c¸c kÜ thuËt b¶o qu¶n n«ng s¶n ®Ó hç trî cho c¸c trang tr¹i, cô thÓ lµ x©y dùng c¸c c¬ së chÕ biÕn n«ng s¶n dùa trªn quy ho¹ch c¸c vïng chuyªn canh tËp trung ®¶m b¶o gi¶i quyÕt ®­îc ®Çu ra ngay t¹i chç cho c¸c chñ trang tr¹i. T¨ng c­êng c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong b¶o qu¶n n«ng s¶n, ®iÒu ®ã sÏ gióp cho viÖc b¶o qu¶n s¶n phÈm ®­îc l©u h¬n, gi¸ trÞ s¶n phÈm ®­îc gi÷ nguyªn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hoÆc cÊt gi÷. H×nh thµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn cã kÕt qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh, môc tiªu quèc gia vÒ viÖc lµm, ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n, ch­¬ng tr×nh trång 5 triÖu hÐcta rõng, ch­¬ng tr×nh ®¸nh b¾t h¶i s¶n xa bê, … Khi thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh nµy sÏ ®¶m b¶o gi¶i quyÕt ®­îc sè l­îng lín lao ®éng. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ t¹o viÖc lµm ë thµnh thÞ KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nh»m t¹o ra ®­îc viÖc lµm ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng. §èi víi thµnh thÞ, tõ khi cã luËt doanh nghiÖp ra ®êi, viÖc ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n,… ®· ph¸t triÓn nhanh vµ gi¶i quyÕt ®­îc sè lao ®éng thÊt nghiÖp. Trong thêi gian tíi cÇn: +TiÕp tôc ®¬n gi¶n ho¸ c¬ chÕ thµnh lËp vµ qu¶n lÝ nh»m tiÕp tôc ph¸t huy nguån lùc trong d©n. + Cã nh÷ng ­u tiªn vÒ chÝnh s¸ch thuª mÆt b»ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vay vèn,… ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng t¹o ®­îc nhiÒu viÖc lµm. T¹o m«i tr­êng thuËn lîi hÊp dÊn víi c¬ chÕ th«ng tho¸ng nh»m kªu gäi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m võa qua, xu h­íng ®Çu t­ trùc tiÕp vµo n­íc ta ®ang gi¶m dÇn nguyªn nh©n lµ do c¸c n­íc trong khu vùc nh­ Th¸i Lan, Trung Quèc cã cã c¬ chÕ hÊp dÉn h¬n vÒ thñ tôc, vÒ c¬ së h¹ tÇng, …V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó c¹nh tranh trong vÊn ®Ò kªu gäi vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chóng ta cÇn: + Hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy nh»m t¹o ra thñ tôc ®¬n gi¶n trong viÖc ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam. + Cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u tiªn cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi khi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam nh­ c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuª ®Êt, chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, chÝnh s¸ch vÒ hç trî xuÊt khÈu,… + TiÕp tôc ®Çu t­ vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng nh­ giao th«ng, c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, hÖ thèng cung cÊp ®iÖn, n­íc, … nh»m t¹o c¬ së ban ®Çu cho c¸c nhµ ®Çu t­ khi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam ®ång thêi ph¶i t¹o ra ®­îc an toµn vÒ vèn cho c¸c nhµ ®Çu t­ kh¼ng ®Þnh lµ sÏ cã l·i khi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng vÒ ®µo t¹o nghÒ nh»m ®¶m b¶o ®ßi hái vÒ yªu cÇu lao ®éng cã chÊt l­îng ®¸p øng cho nÒn kinh tÕ. ViÖc ®µo t¹o nghÒ cho lao ®éng trong thêi gian tíi lµ yªu cÇu cÊp thiÕt vµ bøc xóc cña nÒn kinh tÕ, ®Ó ®µo t¹o nghÒ cho lao ®éng, ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng ®ßi hái ph¶i cã sù chØ ®¹o tËp trung vµ th­êng xuyªn cña nhµ n­íc, cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, nhµ n­íc ph¶i ®ãng vai trß lµ chñ ®¹o trong viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ®ång bé, phï hîp víi tõng thêi k× cña nÒn kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m võa qua, viÖc ®µo t¹o nghÒ cho ng­êi lao ®éng ®· ®­îc chó träng nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®ñ yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, sè lao ®éng lµnh nghÒ mµ c¸c ngµnh kinh tÕ yªu cÇu vÉn ch­a ®­îc ®¸p øng ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ngµnh nghÒ ch­a cã lao ®éng ®­îc ®µo t¹o. Bªn c¹nh ®ã, cÇn tiÕp tôc quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸c ®éi ngò chuyªn gia cã kiÕn thøc chuyªn m«n cao ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ cña ®Êt n­íc. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®Õn n¨m 2005 lµ n©ng tØ lÖ lao ®éng lªn 30% cÇn tËp trung gi¶i quyÕt vµ thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p: + TiÕp tôc më réng c¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ nh»m thu hót c¸c lao ®éng cã nhu cÇu häc tËp vµ ®­a n¬i ®©y trë thµnh nh÷ng n¬i t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng­êi häc tËp th­êng xuyªn vµ suèt ®êi. + KhuyÕn khÝch m¹nh mÏ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ vµo lÜnh vùc ®µo t¹o nghÒ cho ng­êi lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn ­u tiªn, gi¶i quyÕt ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy khi gÆp khã kh¨n. + CÇn h×nh thµnh quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o nghÒ ®Æc biÖt ®èi víi mét sè lÜnh vùc míi mµ chóng ta ch­a ®µo t¹o, c¸c h×nh thøc ®µo t¹o ph¶i ®ång bé, phï hîp, tr¸nh viÖc ®µo t¹o å ¹t mµ cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña lao ®éng sau khi ®µo t¹o. + §µo t¹o nghÒ ph¶i g¾n víi viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm sau khi lao ®éng ®· qua ®µo t¹o. §©y lµ mét c«ng viÖc khã kh¨n nh­ng lµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc mµ c¸c ngµnh kinh tÕ ph¶i gi¶i quyÕt, ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp liªn doanh khi cã nhu cÇu sö dông vµ ®µo t¹o lao ®éng cÇn thùc hiÖn viÖc kÝ kÕt c¸c hîp ®ång lao ®éng ®èi víi tõng lao ®éng hoÆc c¸c trung t©m d¹y nghÒ nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng sa th¶i lao ®éng vµ khi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o xong l¹i kh«ng cã viÖc lµm. H×nh thµnh c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm do nhµ n­íc vµ c¸c trung t©m chøc n¨ng qu¶n lÝ, biÕn n¬i ®©y thµnh trung t©m trao ®æi gi÷a ng­êi cã nhu cÇu lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng. C¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm nµy lµ rÊt cÇn thiÕt nh­ng cÇn ph¶i cã sù qu¶n lÝ chÆt chÏ, sù quan t©m th­êng xuyªn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng, ph¶i t¹o n¬i ®©y thµnh n¬i cã m«i tr­êng thuËn lîi ®èi víi ng­êi sö dông lao ®éng còng nh­ ng­êi lao ®éng. §ã cßn lµ n¬i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô t­ vÊn, cung cÊp th«ng tin ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng, ngoµi ra cÇn t¨ng c­êng vai trß tr¸ch nhiÖm cña c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm khi lµ trung gian trao ®æi th«ng tin, kÝ kÕt hîp ®ång lao ®éng. TiÕp tôc h×nh thµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm ë thµnh thÞ, ®©y lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi vµ cã thÓ coi lµ tæng thÓ cña c¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm. V× vËy ®Ó thùc hiÖn ®­îc gi¶i ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nhá, nh­ng l¹i lµ rÊt quan träng v× gi¶i ph¸p nµy v¹ch ra nh÷ng h­íng ®i cô thÓ dùa trªn nh÷ng kinh nghiÖm tõ viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ cña c¸c b­íc ®i tr­íc. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch CÇn h×nh thµnh ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch nh»m khuyÕn khÝch ®Çu t­ ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Çu t­ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mét mÆt thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn, mÆt kh¸c gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ viÖc lµm. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc th× khuyÕn khÝch ®Çu t­ b»ng c¸ch ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc ®¨ng kÝ kinh doanh, cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ hç trî vèn s¶n xuÊt b»ng c¸ch cho vay ­u ®·i, hç trî vÒ c¸c yÕu tè kÜ thuËt, c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng nh»m gi¶i quyÕt ®­îc ®Çu ra , ®Æc biÖt cÇn ­u tiªn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ vµo n«ng th«n, c¸c c¬ së, lµng nghÒ ë n«ng th«n, v× ®©y lµ bé phËn chÝnh gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n«ng th«n. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi th× ®Î khuyÕn khÝch ®­îc hä ®Çu t­ vµo ViÖt nam cÇn t¹o ra m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn b»ng c¸ch ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc ®Çu t­ , c¸c chÝnh s¸ch vÒ xuÊt nhËp c¶nh ,chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ quan, c¸c chÝnh s¸ch nµy ph¶i t¹o ra sù c«ng b»ng gi÷a c¸c nhµ ®Çu t­ ,c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, t¹o m«i tr­êng æn ®Þnh vÒ x· héi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ ®Çu t­ lµm ¨n l©u dµi t¹i ViÖt nam. H×nh thµnh ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®µo t¹o lao ®éng nh»m t¹o ra sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong vÊn ®Ò ®µo t¹o nghÒ cho ng­êi lao ®éng, chÝnh s¸ch ®ã ph¶i t¹o ra mèi quan hÖ hµi hoµ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt lao ®éng.§µo t¹o ph¶i cã kÕ ho¹ch phï hîp víi tõng thêi kú, viÖc ®µo t¹o ph¶i g¾n bã chÆt chÏ víi gi¶i quyÕt viÖc lµm Hoµn thiÖn vµ ®iÒu chØnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng,®Æc biÖt chó träng ®Õn viÖc ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n . TiÕp tôc t¨ng c­êng bæ xung c¸c chÝnh s¸ch vÒ xuÊt khÈu lao ®éng, c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®µo t¹o lao ®éng, ph¸t triÓn ®éi ngò chuyªn gia phôc vô cho xuÊt khÈu lao ®éng, cÇn qu¶n lý thÞ tr­êng lao ®éng xuÊt khÈu b»ng c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ, t¨ng c­êng vai trß cña Nhµ n­íc trong viÖc quan hÖ kinh tÕ vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu lao ®éng. KÕt luËn KÕ ho¹ch 2001 –2005 ®­îc §¶ng nhËn ®Þnh lµ b­íc më ®Çu quan träng trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 10 n¨m 2001-2010. V× vËy nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch 2001 –2005 rÊt quan träng vµ ph¶i thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu biÕn ®éng ë trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, cô thÓ lµ :”…ph¶i ®­a ®­îc n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn cña ng­êi d©n t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 ®­a n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp…”. §©y lµ mét nhiÖm vô khã kh¨n nh­ng ph¶i thùc hiÖn b»ng ®­îc ®Ó cã thÓ rót ng¾n ®­îc kho¶ng c¸ch vÒ kinh tÕ so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. B­íc sang kÕ ho¹ch 2001 – 2005 vÊn ®Ò viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ngµy cµng trë nªn bøc xóc vµ cÊp thiÕt v× kh¶ n¨ng vÒ nguån lùc trong nh÷ng n¨m tíi lµ rÊt dåi dµo do ®é tuæi ra nhËp lùc l­îng lao ®éng ngµy cµng lín, ®©y lµ c«ng viÖc khã kh¨n nh­ng còng lµ lîi thÕ cho c«ng cuéc c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Do ®ã gi¶i quyÕt viÖc lµm ®­îc coi lµ nhiÖm vô quan träng vµ ph¶i ®­îc g¾n chÆt víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Trong giai ®o¹n tíi sù tiÕp tôc ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ vµ sinh häc sÏ lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi, v× vËy vai trß cña con ng­êi vµ trÝ tuÖ con ng­êi ngµy cµng ®­¬c coi träng.§Ó nguån lùc con ng­êi, n¨ng lùc khoa häc c«ng nghÖ ®­îc t¨ng c­êng vµ ph¸t huy ®ßi hái mçi c¸ nh©n ph¶i ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò viÖc lµm, bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i cã sù ®Æc biÖt quan t©m cña c¸c cÊp c¸c nghµnh vµ sù qu¶n lÝ chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Môc lôc Lêi më ®Çu.....................................................................................................Trang 1 Ch­¬ng 1. ViÖc lµm vµ kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi..............................................................................Trang 2 Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm.............................Trang 2 KÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Ch­¬ng 2.T×nh h×nh thùc hiÖn viÖc lµm trong thêi k× 1996 - 2000 Môc tiªu, ph­¬ng h­íng c¬ b¶n cña kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm trong thêi k× 1996 - 2002 Thùc tr¹ng viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm thêi k× 1996 - 2000....................................................................................... Trang 10 Ch­¬ng 3. Nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 2001 - 2005....................................................................................... Trang 19 Quan ®iÓm, chñ tr­¬ng cña §¶ng vÒ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm trong thêi k× kÕ ho¹ch 2001 - 2005.............................................................................. Trang 19 Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm................. Trang 21 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o NghÞ quyÕt ®¹i héi VIII. NghÞ quyÕt ®¹i héi IX. T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Ph¸t triÓn. T¹p chÝ Lao ®éng vµ X· héi. T¹p chÝ Th«ng tin vµ LÝ luËn. T¹p chÝ Nghiªn cøu vµ Trao ®æi. T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ. B¸o Lao ®éng. T¹p chÝ Th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng. T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o. Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2000.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA371.doc
Tài liệu liên quan