Đồ án Môn học thiết kế mạng luới cấp nuớc

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ QUY HOẠCH THỊ TRẤN DIÊU TRÌ ĐẾN NĂM 2020 II. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG .1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên. .1.1. Vị trí địa lý. Thị trấn Diêu Trì nằm ở phía Nam của huyện Tuy Phước, thuộc địa phận xã Phước Long. - Phía Bắc giáp : Thị trấn Tuy Phước - Phía Namgiáp: Thành phố Quy Nhơn - Phía Đông giáp: Thành phố Quy Nhơn - Phía Tây giáp: Xã Phước An .1.2. Đặc điểm địa hình Địa hình thị trấn Diêu Trì tương đôí bằng phẳng, thoải dần từ Tây sang Đông, có nhiều gò vùng trũng, ở phía Đông chủ yếu là đồng ruộng lúa .1.3. Đặc điểm khí hậu Thị trấn Diêu Trì thuộc vùng duyên hải miền Trung nên có hai mùa rõ rệt. - Mùa nắng : Từ tháng 1, 2 đến tháng 9. - Mùa mưa : Từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Hướng gió: Mùa Đông hướng gió chính là hướng Bắc, còn về Mùa Hạ có hướng gió chính là Tây – Nam. Tốc độ gió trung bình khoảng 1,5 2 m/s. - Nhiệt độ trung bình 250oC, trung bình tháng lạnh nhất là 23,1 oC , cao nhất là 29,7 oC - Lượng mưa trung bình 1704 ml/năm - Độ ẩm bình quân: 80% - Lượng bốc hơi tháng đạt trên 70 mm, tháng lớn nhất đạt 141,5mm (tháng 8). Như vậy thời gian thiếu ẩm của Diêu Trì tới 8 tháng trong mọtt năm. .1.4. Đặc điểm thuỷ văn Diêu Trì nằm bên sông Hà Thanh, mùa nắng thì nước sông cạn, muà mưa thì nước sông lớn, mực nước dâng lên cao, hiện tại có đê bảo vệ cho ruộng lúa phía Đông. Sông bắt đầu mùa lũ vào tháng 10, ba tháng nhiều nước là 10, 11, 12. Bắt đầu cạn vào tháng 1, các tháng ít nước là tháng 3,4,5. Lưu lượng bình quân là 68,4m3/s, lớn nhất là 257,6m3/s (tháng 11), nhỏ nhất là 14,6 m3/s (tháng 4). ở ven biển do ảnh hưởng của thuỷ triều nên nước trong sông bị nhiễm mặn, độ mặn trong nước đạt tới 21,56‰, lớn nhất là 35‰, nhỏ nhất là 7,8‰ .1.5. Đặc điểm địa chất. Công tác điều tra ĐCTV và khảo sát thăm dò, và tìm kiếm nước dưới đất ở Diêu Trì còn rất ít. Việc khảo sát ĐCTV mới chỉ tiến hành khi tiến hành thành lập tờ bản đồ ĐCTV vùng Quy Nhơn – Bình Định. Trong những năm gần đây một vài cơ quan có tiến hành khảo sát ĐCTV nhưng chỉ là khảo sát đơn lẻ, việc thi công không nhiều. Qua tài liệu thu thập và kết quả khảo sát cho thấy các tầng nước có thể phân bố thành các tầng: Tầng nước đa nguồn gốc Haloxen – Thành phần bao gồm cát, cát sét, sét các nguồn gốc sông, sông biển và gió. Tầng này phủ trên cùng của mặt cắt. bề dày của tầng 10 15 m. Mức độ chứa nước biến đổi ở những cồn cát, nguồn gốc gió thường là nước nhạt (M < 1 g/l), đào sâu xuống độ mặn của nước tăng lên và ở đấy mức độ chứa nước cũng khá lớn. ở các nơi phân bố sét cát, cát sét nguồn gốc sông biển mức dộ chức nước có kém hơn. Tầng chứa nước lỗ hổng thành tạo sông, lũ Pleixtoxen và Đệ tứ không phân chia. Tầng này lộ ra ven rìa đồng bằng thành các dải hẹp còn phần lớn bị phủ dưới các trầm tích trẻ hơn nên chỉ bắt gặp được ở các lỗ khoan. ở Diêu Trì bề dày tầng này khá lớn và gặp ở các độ sâu khác nhau từ 9,7m 31,5m. Mức độ chứa nước thay đổi từ 1,1 l/s 8,1 l/s. nồng độ muối dao động từ 3,2 5,7 g/l. Nước khe nứt – Các thành tạo chứa nước nứt nẻ đa dạng đó là các trầm tích lục nguyên Triat thuộc hệ tầng Man Yang, các biến chất Cambri – Proterezoi, Akeinozoi, và các Macma xâm nhập. Trong các thành tạo lục nguyên các mạch nước có Q = 0,2 0,35 l/s, M < 0,5 g/l, nước Bicacbonat Clorua. Các thành tạo biến chất có mức độ chứa nước kém hơn. Trong các thành tạo xâm nhập do các dập vỡ không đều nên có những nơi phát hiện được các mạch nước có Q khoảng 1 l/s song nước hơi nhạt M < 0,5 g/l, nhìn chung đất đá nứt nẻ chứa nước kém. Chỉ ở các đới huỷ hoại kiến tạo mức độ chứâ nước có khá hơn. Nhận xét chung ở Diêu Trì việc khai thác nước dưới đất còn chưa nhiều, chủ yếu mới khai thác thủ công (giếng khơi) và các lỗ khoan đường kính nhỏ kiểu UNICEF. Nhìn chung lượng nước ngầm ở Diêu Trì khá phong phú có thể đáp ứng yêu cầu cấp nước. .1.6. Kinh tế Thị trấn Diêu Trì nằm trên quốc lộ 1A, có tuyến đường sắt Bắc Nam, có ga Thống Nhất (Ga Diêu Trì). Khu vực trung tâm dân cư tập trung đông đúc, bình quân đất ở 87 m2/người. Nhà chủ yếu là nhà tự xây, 99% là nhà cấp 2, cấp 3, cấp 4, trong đó nhà cấp 2, cấp 3, hai tầng chiếm tỷ lệ 15% xây dựng tự phát theo tập quán địa phương. Khu vực trung tâm thị trấn đã có cơ sở hành chính: UBND thị trấn. Bưu điện Diêu Trì, chi nhánh Ngân hàng, có một trường cấp I, một trường cấp II, một trường mấu giáo. - Các nghành nghề phi nông nghiệp. - Giao thông vận tải: Có ga đường sắt Thống Nhất và có bến xe ô tô. - Tiểu thủ công nghiệp: Sản xuất đá chẻ, thuỷ tinh, gạch hoa, đồ gốm, mộc dân dụng cao cấp. - Thương mại – dịch vụ: Có chợ Diêu Trì, các hộ tư thương dọc quốc lộ 1A, tỉnh lộ 6 đi Vân Canh. .1.7. Dân số Theo báo cáo điều tra dân số tính đến năm 2000 dân số toàn thị trấn có 28500 ngưòi. Dự báo tính đến năm 2005 là 31500 người và đến năm 2020 là 42400 người

doc26 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Môn học thiết kế mạng luới cấp nuớc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¹ng luíi cÊp nuíc ch­¬ng I tæng quan vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ quy ho¹ch thÞ trÊn diªu tr× ®Õn n¨m 2020 Tæng quan vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng x©y dùng Tæng quan vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn. VÞ trÝ ®Þa lý. ThÞ trÊn Diªu Tr× n»m ë phÝa Nam cña huyÖn Tuy Ph­íc, thuéc ®Þa phËn x· Ph­íc Long. PhÝa B¾c gi¸p : ThÞ trÊn Tuy Ph­íc PhÝa Namgi¸p: Thµnh phè Quy Nh¬n PhÝa §«ng gi¸p: Thµnh phè Quy Nh¬n PhÝa T©y gi¸p: X· Ph­íc An §Æc ®iÓm ®Þa h×nh §Þa h×nh thÞ trÊn Diªu Tr× t­¬ng ®«Ý b»ng ph¼ng, tho¶i dÇn tõ T©y sang §«ng, cã nhiÒu gß vïng tròng, ë phÝa §«ng chñ yÕu lµ ®ång ruéng lóa §Æc ®iÓm khÝ hËu ThÞ trÊn Diªu Tr× thuéc vïng duyªn h¶i miÒn Trung nªn cã hai mïa râ rÖt. Mïa n¾ng : Tõ th¸ng 1, 2 ®Õn th¸ng 9. Mïa m­a : Tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau. H­íng giã: Mïa §«ng h­íng giã chÝnh lµ h­íng B¾c, cßn vÒ Mïa H¹ cã h­íng giã chÝnh lµ T©y – Nam. Tèc ®é giã trung b×nh kho¶ng 1,5 ¸ 2 m/s. NhiÖt ®é trung b×nh 250oC, trung b×nh th¸ng l¹nh nhÊt lµ 23,1 oC , cao nhÊt lµ 29,7 oC L­îng m­a trung b×nh 1704 ml/n¨m §é Èm b×nh qu©n: 80% L­îng bèc h¬i th¸ng ®¹t trªn 70 mm, th¸ng lín nhÊt ®¹t 141,5mm (th¸ng 8). Nh­ vËy thêi gian thiÕu Èm cña Diªu Tr× tíi 8 th¸ng trong mätt n¨m. §Æc ®iÓm thuû v¨n Diªu Tr× n»m bªn s«ng Hµ Thanh, mïa n¾ng th× n­íc s«ng c¹n, muµ m­a th× n­íc s«ng lín, mùc n­íc d©ng lªn cao, hiÖn t¹i cã ®ª b¶o vÖ cho ruéng lóa phÝa §«ng. S«ng b¾t ®Çu mïa lò vµo th¸ng 10, ba th¸ng nhiÒu n­íc lµ 10, 11, 12. B¾t ®Çu c¹n vµo th¸ng 1, c¸c th¸ng Ýt n­íc lµ th¸ng 3,4,5. L­u l­îng b×nh qu©n lµ 68,4m3/s, lín nhÊt lµ 257,6m3/s (th¸ng 11), nhá nhÊt lµ 14,6 m3/s (th¸ng 4). ë ven biÓn do ¶nh h­ëng cña thuû triÒu nªn n­íc trong s«ng bÞ nhiÔm mÆn, ®é mÆn trong n­íc ®¹t tíi 21,56‰, lín nhÊt lµ 35‰, nhá nhÊt lµ 7,8‰ §Æc ®iÓm ®Þa chÊt. C«ng t¸c ®iÒu tra §CTV vµ kh¶o s¸t th¨m dß, vµ t×m kiÕm n­íc d­íi ®Êt ë Diªu Tr× cßn rÊt Ýt. ViÖc kh¶o s¸t §CTV míi chØ tiÕn hµnh khi tiÕn hµnh thµnh lËp tê b¶n ®å §CTV vïng Quy Nh¬n – B×nh §Þnh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mét vµi c¬ quan cã tiÕn hµnh kh¶o s¸t §CTV nh­ng chØ lµ kh¶o s¸t ®¬n lÎ, viÖc thi c«ng kh«ng nhiÒu. Qua tµi liÖu thu thËp vµ kÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy c¸c tÇng n­íc cã thÓ ph©n bè thµnh c¸c tÇng: TÇng n­íc ®a nguån gèc Haloxen – Thµnh phÇn bao gåm c¸t, c¸t sÐt, sÐt c¸c nguån gèc s«ng, s«ng biÓn vµ giã. TÇng nµy phñ trªn cïng cña mÆt c¾t. bÒ dµy cña tÇng 10 ¸ 15 m. Møc ®é chøa n­íc biÕn ®æi ë nh÷ng cån c¸t, nguån gèc giã th­êng lµ n­íc nh¹t (M < 1 g/l), ®µo s©u xuèng ®é mÆn cña n­íc t¨ng lªn vµ ë ®Êy møc ®é chøa n­íc còng kh¸ lín. ë c¸c n¬i ph©n bè sÐt c¸t, c¸t sÐt nguån gèc s«ng biÓn møc dé chøc n­íc cã kÐm h¬n. TÇng chøa n­íc lç hæng thµnh t¹o s«ng, lò Pleixtoxen vµ §Ö tø kh«ng ph©n chia. TÇng nµy lé ra ven r×a ®ång b»ng thµnh c¸c d¶i hÑp cßn phÇn lín bÞ phñ d­íi c¸c trÇm tÝch trÎ h¬n nªn chØ b¾t gÆp ®­îc ë c¸c lç khoan. ë Diªu Tr× bÒ dµy tÇng nµy kh¸ lín vµ gÆp ë c¸c ®é s©u kh¸c nhau tõ 9,7m ¸ 31,5m. Møc ®é chøa n­íc thay ®æi tõ 1,1 l/s ¸ 8,1 l/s. nång ®é muèi dao ®éng tõ 3,2 ¸ 5,7 g/l. N­íc khe nøt – C¸c thµnh t¹o chøa n­íc nøt nÎ ®a d¹ng ®ã lµ c¸c trÇm tÝch lôc nguyªn Triat thuéc hÖ tÇng Man Yang, c¸c biÕn chÊt Cambri – Proterezoi, Akeinozoi, vµ c¸c Macma x©m nhËp. Trong c¸c thµnh t¹o lôc nguyªn c¸c m¹ch n­íc cã Q = 0,2 ¸ 0,35 l/s, M < 0,5 g/l, n­íc Bicacbonat Clorua. C¸c thµnh t¹o biÕn chÊt cã møc ®é chøa n­íc kÐm h¬n. Trong c¸c thµnh t¹o x©m nhËp do c¸c dËp vì kh«ng ®Òu nªn cã nh÷ng n¬i ph¸t hiÖn ®­îc c¸c m¹ch n­íc cã Q kho¶ng 1 l/s song n­íc h¬i nh¹t M < 0,5 g/l, nh×n chung ®Êt ®¸ nøt nÎ chøa n­íc kÐm. ChØ ë c¸c ®íi huû ho¹i kiÕn t¹o møc ®é chø© n­íc cã kh¸ h¬n. NhËn xÐt chung ë Diªu Tr× viÖc khai th¸c n­íc d­íi ®Êt cßn ch­a nhiÒu, chñ yÕu míi khai th¸c thñ c«ng (giÕng kh¬i) vµ c¸c lç khoan ®­êng kÝnh nhá kiÓu UNICEF. Nh×n chung l­îng n­íc ngÇm ë Diªu Tr× kh¸ phong phó cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu cÊp n­íc. Kinh tÕ ThÞ trÊn Diªu Tr× n»m trªn quèc lé 1A, cã tuyÕn ®­êng s¾t B¾c Nam, cã ga Thèng NhÊt (Ga Diªu Tr×). Khu vùc trung t©m d©n c­ tËp trung ®«ng ®óc, b×nh qu©n ®Êt ë 87 m2/ng­êi. Nhµ chñ yÕu lµ nhµ tù x©y, 99% lµ nhµ cÊp 2, cÊp 3, cÊp 4, trong ®ã nhµ cÊp 2, cÊp 3, hai tÇng chiÕm tû lÖ 15% x©y dùng tù ph¸t theo tËp qu¸n ®Þa ph­¬ng. Khu vùc trung t©m thÞ trÊn ®· cã c¬ së hµnh chÝnh: UBND thÞ trÊn. B­u ®iÖn Diªu Tr×, chi nh¸nh Ng©n hµng, cã mét tr­êng cÊp I, mét tr­êng cÊp II, mét tr­êng mÊu gi¸o. C¸c nghµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp. Giao th«ng vËn t¶i: Cã ga ®­êng s¾t Thèng NhÊt vµ cã bÕn xe « t«. TiÓu thñ c«ng nghiÖp: S¶n xuÊt ®¸ chÎ, thuû tinh, g¹ch hoa, ®å gèm, méc d©n dông cao cÊp. Th­¬ng m¹i – dÞch vô: Cã chî Diªu Tr×, c¸c hé t­ th­¬ng däc quèc lé 1A, tØnh lé 6 ®i V©n Canh. D©n sè Theo b¸o c¸o ®iÒu tra d©n sè tÝnh ®Õn n¨m 2000 d©n sè toµn thÞ trÊn cã 28500 ng­ßi. Dù b¸o tÝnh ®Õn n¨m 2005 lµ 31500 ng­êi vµ ®Õn n¨m 2020 lµ 42400 ng­êi HiÖn tr¹ng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt HÖ thèng ®­êng giao th«ng. DiÖn tÝch ®Êt giao th«ng = 10,52 ha Cã quèc lé 1A tõ cÇu Diªu Tr× ®Õn cÇu ¤ng §« dµi 2.100m d¶i nhùa. TØnh lé 6 ®i V©n Canh dµi 800m d¶i nhùa. §­êng liªn th«n, liªn x·(®­êng ®Êt) §­êng s¾t Thèng NhÊt 2000m HÖ thèng ®iÖn. HÖ thèng ®iÖn cña thÞ trÊn Diªu Tr× bao gåm hai tuyÕn: TuyÕn Quy Nh¬n – Tuy Ph­íc 15 KV ®i ë h­íng T©y thÞ trÊn. TuyÕn Quy Nh¬n – Phï C¸t 35 KV ®i ë h­íng §«ng thÞ trÊn. ThÞ trÊn ®­îc cÊp ®iÖn theo tuyÕn Quy Nh¬n – Tuy Ph­íc. Tr¹m biÕn ¸p d©n dông 320 KVA t¹i UBND thÞ trÊn hiÖn nay. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c. Cã tuyÕn th«ng tin Quèc gia (h÷u tuyÕn) vµ c¸p vi ba sè Quy Nh¬n - §Ç N½ng ch¹y däc quèc lé 1A. HÖ thèng cÊp n­íc HÖ thèng cÊp n­íc cña thÞ trÊn Diªu Tr× hÇu nh­ ch­a cã. Chñ yÕu dïng c¸c giÕng kh¬i ®Ó sö dông cho c¸c hé riªng lÎ lµ chÝnh vµ kÕt hîp cho c¸c tr¹m cÊp n­íc. Tr¹m cÊp n­íc ®­îc ®Æt ven s«ng Hµ Thanh b¬m th¼ng ®Õn ng­êi d©n kh«ng qua xö lý. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ng­êi d©n th× viÖc quy ho¹ch – x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong ®ã cã hÖ thèng cÊp n­íc lµ cùc kú cÇn thiÕt. HÖ thèng tho¸t n­íc. HiÖn nay chØ cã mét sè cèng tho¸t n­íc tõ phÝa T©y quèc lé 1A sang ®«ng vµ mét sè cèng tho¸t n­íc chî, nh­ng ®­êng èng ®· qu¸ cò gÇn nh­ h­ háng hoµn toµn v× thÕ ta ph¶i x©y dùng hÖ thèng tuyÕn cèng míi dÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tho¸t n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng. §¸nh gi¸ tæng hîp vµ khã kh¨n a. ThuËn lîi Diªu Tr× lµ x· ®ång b»ng phÝa T©y Nam huyÖn Tuy Ph­íc, ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, Ýt ngËp lò nhÊt so víi toµn huyÖn. C¬ së h¹ tÇng s½n cã nh­ quèc lé 1A, tØnh lé 6 ®i V©n Canh vµ ga ®­êng s¾t Thèng NhÊt, hÖ thèng ®iÖn tho¹i, ®iÖn chiÕu s¸ng, c¬ së y tÕ gi¸o dôc ®· ®­îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n, mét sè c¸c bé phËn thÞ trÊn cã thÓ sö dông ë thµnh phè Quy Nh¬n nh­ nghÜa ®Þa, tr­êng häc cÊp III, hÖ thèng cung cÊp n­íc s¹ch … rÊt tiÖn lîi vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò trªn, viÖc quy ho¹ch x©y dùng thÞ trÊn Diªu Tr× t­¬ng ®èi thuËn lîi so víi c¸c thÞ trÊn trong toµn tØnh. b. Khã kh¨n Giao th«ng néi bé liªn vïng, liªn x· hoµn toµn t¹m bî. ViÖc qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n ph¶i ®­îc quan t©m triÖt ®Ó. Khu vùc ph¸t triÓn nh÷ng n¨m sau cïng t­¬ng ®èi tròng (®a phÇn lµ ruéng lóa). ®Þnh h­íng quy ho¹ch thÞ trÊn Diªu Tr× ®Õn n¨m 2020. C¸c c¬ së h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ trÊn Diªu Tr× Ph¹m vi nghiªn cøu quy ho¹ch XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh hiÖn tr¹ng vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi HuyÖn Tuy Ph­íc ®Õn n¨m 2020, tÝnh ®Õn t¸c ®éng kinh tÕ giao l­u nhiÒu mÆt cña c¸c vïng l©n cËn nh­ thµnh phè Quy Nh¬n, V©n Canh, huyÖn Tuy Ph­íc ... thiÕt kÕ quy ho¹ch ph¸t triÓn thÞ trÊn phï hîp víi quy m« ph¸t triÓn chung. C¬ cÊu vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c khu chøc n¨ng ®¸p øng c¸c chøc n¨ng cña thÞ trÊn, phï hîp víi giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ò xuÊt khai th¸c cã hiÖu qu¶ nh»m phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cña thÞ trÊn. KÕ thõa c¸c truyÒn thèng v¨n ho¸, tËp qu¸n d©n c­ ®Þa ph­¬ng, tæ chøc khu d©n c­ hiÖn tr¹ng b¶o ®¶m ®iÒu kÞªn sèng ë ®« thÞ, quy ho¹ch x©y dùng c¸c khu d©n c­ míi theo tiªu chuÈn ®« thÞ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ nhµ ë Quy ho¹ch hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ. §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng h­íng chÝnh dÓ tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý ®« thÞ TÝnh chÊt. ThÞ trÊn Diªu Tr× lµ trung t©m kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña huyÖn Tuy Ph­íc. C¬ cÊu kinh tÕ chÝnh trÞ lµ th­¬ng m¹i, dÞch vô, n«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp. C¬ së kinh tÕ vµ quy m« d©n sè a. C¸c ngµnh kinh tÕ chñ yÕu t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn thÞ trÊn. ThÞ trÊn Diªu Tr× n»m trªn trôc lé giao quèc lé 1A vµ ga thèng nhÊt b¾c – Nam, lµ t©m ®iÓm giao l­u hµng ho¸ víi c¸c ®« thÞ l©n cËn nh­ Tuy Ph­íc, B×nh §Þnh, V©n Canh, T©y S¬n, Quy Nh¬n, do ®ã th­¬ng m¹i dÞch vô ph¸t triÓn m¹nh, thu hót lao ®éng t­¬ng ®èi lín. Ngoµi thÕ m¹nh trªn, nghµnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp tËp trung vµo phôc vô nghµnh XDCB nh­ ®¸ chÎ, g¹ch hoa, thuû tinh ... DÞch vô vµ th­¬ng m¹i hiÖn nay ph¸t triÓn nhanh, chiÕm kgo¶ng 25 – 30% tæng sè hé cña toµn x·. Ngoµi ra trªn ®Þa bµn cßn cã mét sè c¬ së cña Trung ­¬ng vµ tØnh nh­ C«ng ty xi m¨ng B×nh §Þnh, ga Diªu Tr×, tr¹m gièng c©y trång, kho cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. b. Quy m« d©n sè D©n sè hiÖn tr¹ng: 28500 ng­êi. Tû lÖ t¨ng tù nhiªn: 2%. D©n sè dù b¸o: + §Õn n¨m 2005: Ntt = 28500(1 +0.02)5 = 31500 ng­êi. + §Õn n¨m 2020: Ntt = 28500(1 +0.02)20 = 42400 ng­êi. c. Quy m« ®Êt ®ai. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu chung cña thÞ trÊn Diªu Tr×, tõ nay ®Õn n¨m 2020 diÖn tÝch cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng trung t©m thÞ trÊn (khu vùc néi thÞ) kho¶ng 145 ha. §¸nh gi¸ vµ ph©n h¹ng quü ®Êt x©y dùng. Trong ph¹m vi kh¶o s¸t: §Êt x©y dùng thuËn lîi: 67 ha chiÕm 45% §Êt x©y dùng Ýt thuËn lîi: 46 ha chiÕm 33 % §Êt x©y dùng kh«ng thuËn lîi: 32 ha chiÕm 22% HiÖn nay ®Êt thæ c­, c«ng tr×nh c«ng céng vµ ®­êng giao th«ng chiÕm 68ha, x¸c ®Þnh quü ®Êt dù tr÷ ®Ó ph¸t triÓn thÞ trÊn 52ha ( trong ®ã ®Êt gß m¶, hoa mµu 34ha vµ ruéng lóa mét vô s¶n l­îng thÊp 18ha). Quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ ®Þnh h­íng kiÕn tróc thÞ trÊn. C¬ cÊu sö dông ®Êt. Khu vùc néi thÞ: trung t©m thÞ trÊn x¸c ®Þnh tõ ga Diªu Tr× ®Õn quèc lé 1A võa lµ trung ®iÓm cña c¸c khu d©n c­, võa cã quü ®Êt thuËn lîi x©y dùng chî, cöa hµng, bÕn xe t¹o ra bé mÆt míi cña ®« thÞ. Ngoµi ra, däc quèc lé 1A, tõ cÇu Diªu Tr× tr× ®Õn cÇu ¤ng §« tæ chøc x©y dùng víi mËt ®é cao. Khu vùc ngo¹i thÞ: Chñ yÕu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, ®Þnh h­íng x©y dùng c¸c côm d©n c­ tËp trung trªn c¬ së c¸c xãm hiÖn cã. Ph©n khu chøc n¨ng. Trung t©m hµnh chÝnh: X¸c ®Þnh UBND thÞ trÊn nµy ®ång thêi dù tr÷ mét phÇn ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh hµnh chÝnh khi cÇn thiÕt. C¸c khu vùc nµy n»m trªn ®­êng ®i LuËt LÔ. Trung t©m th­¬ng m¹i: H¹t nh©n lµ chî míi theo h­íng quy ho¹ch (theo h­íng sinh ho¹t nh©n d©n) c¸c nghµnh dÞch vô chñ yÕu b¸m quanh chî, däc ®­êng lªn ga, quèc lé 1A vµ ®­êng tØnh lé 6B ®i V©n Canh. Trung t©m v¨n ho¸ TDTT: Dù kiÕn n»m trªn ®­êng trôc trung t©m, phÝa §«ng cña thÞ trÊn x©y dùng mét nhµ v¨n ho¸ ®a chøc n¨ng 300 chç ®¶m nhiÖm héi häp, mÝt tinh, chiÕu bãng video, diÔn v¨n nghÖ vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ kh¸c. HÖ thèng gi¸o dôc: + Tr­êng cÊp II hiÖn nay dù kiÕn më réng ®Ó phèi hîp víi tr­êng cÊp III khi cÇn thiÕt. + Tr­êng cÊp I hiÖn nay ®· cã hai c¬ së. C¬ së 1: ë phÝa T©y ®­êng quèc lé 1A dêi vÒ c«ng ty l­¬ng thùc, tr­êng cÊp 1 hiÖn nay dïng lµm nhµ trÎ mÊu gi¸o. C¬ së 2: ë phÝa §«ng ®­êng quèc lé 1A, trªn ®­êng ®i LuËt LÔ, dù kiÕn sÏ më réng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc sinh trong t­¬ng lai. + Tr­êng mÊu gi¸o: Ngoµi c¬ së tr­êng cÊp 1 hiÖn nay dïng lµm nhµ trÎ mÊu gi¸o, dù kiÕn phÝa §«ng bè trÝ thªm mét tr­êng mÊu gi¸o n»m trªn trôc trung t©m ®èi diÖn víi khu v¨n ho¸. X©y dùng mét nhµ trÎ, hai nhãm trÎ, hai líp mÊu gi¸o. Khu kho tµng: Khu kho tµng hiÖn nay lµ trung t©m chñ yÕu cña phÝa T©y thÞ trÊn, dù kiÕn ®Êt ®Î më réng còng t¹i nh÷ng khu vùc nµy. VÒ y tÕ: T¹i thÞ trÊn cÇn mét tr¹m y tÕ t¹i thÞ trÊn hiÖn nay, kh«ng më réng quy m« v× gÇn bÖnh viÖn tuyÕn huyÖn (2 km). Khu d©n c­: chiÕm tû lÖ lín trong diÖn tÝch ®« thÞ (70 – 80 %). + §èi víi khu d©n c­ ®· h×nh thµnh, cÇn cã biÖn ph¸p c¶i t¹o cô thÓ nh»m t¨ng mËt ®é x©y dùng thÝch hîp, khuyÕn khÝch x©y dùng cao tÇng, ®ång thêi chó ý h×nh thµnh ®­êng néi bé trong c¸c khu nhµ ë, gi¶i quyÕt tho¸t n­íc. + §èi víi khu dù kiÕn ph¸t triÓn míi: Khai th¸c hÕt §«ng vµ T©y quèc lé 1A ®Ó tæ chøc c¸c khu d©n c­ míi, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sèng cña ®« thÞ. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020 sö dông thªm 25 – 30 ha ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë (b×nh qu©n tõ 1,7 – 2 ha/n¨m). C©y xanh: bè trÝ trång c©y phßng hé däc theo chiÒu dµi s«ng Hµ Thanh, ngoµi giao th«ng khu v¨n ho¸ TDTT. B·i r¸c vµ nghÜa ®Þa: dù kiÕn tæ chøc chung víi b¸i r¸c vµ nghÜa ®Þa thµnh phè Quy Nh¬n (khu vùc Long Mü – ph­êng Bïi ThÞ Xu©n). Quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l­íi c¬ së h¹ tÇng kü thuËt. Giao th«ng. DiÖn tÝch giao th«ng = 10,50 ha. Ngoµi QL 1A vµ ®o¹n tõ QL 1A lªn ga ®­êng s¾t cã lé giíi 30m më th¼ng ®o¹n tõ ga ra s«ng Hµ Thanh dµi 900m cã lé giíi 3m §­êng bao tõ cÇu Diªu Tr× ®Õn ®­êng ®i LuËt LÔ cã lé giíi 28m §­êng bao tõ ng· ba ®i LuËt LÔ ®Õn ga qua tØnh lé 6B ®i V©n Canh cã lé giíi 18m. §­êng liªn khu vùc cã lé giíi 16m §­êng trong nhãm nhµ cã lé giíi 12m Ngoµi ra ®­êng trong c¸c khu nhµ ë hiÖn cã cÇn më réng 5 – 10m ChuÈn bÞ kü thuËt ®Êt Gi÷ nguyªn cao ®é nÒn hiÖn h÷u cã ®é dèc tho¶i dÇn tõ T©y sang §«ng chia lµm hai l­u vùc : PhÝa T©y vµ §«ng ®­êng quèc lé 1A. CÊp n­íc. T­¬ng lai cÇn x©y dùng hÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t, nguån n­íc ngÇm ven s«ng Hµ Thanh. ChØ tiªu cÊ n­íc: + Giai ®o¹n ®Çu 2005: 30 lÝt / ng­êi / ngµy ®ªm (kÕt hîp víi giÊng kh¬i hiÖn tr¹ng) + Giai ®o¹n sau 2005: 80 lÝt / ng­êi / ngµy ®ªm. Khu xö lý cÊp n­íc sinh ho¹t ven s«ng Hµ Thanh. CÊp ®iÖn. Tiªu chuÈn cÊp ®iÖn. §ît ®Çu : §iÖn n¨ng tiªu thô: 35 Wh / ng­êi / ngµy ®ªm. §ît sau : §iÖn n¨ng tiªu thô: 100 Wh / ng­êi / ngµy ®ªm. Dù kiÕn l¾p thªm 2 tr¹m biÕn ¸p 15/ 0.4 KW, 180 KVA. Tæng c«ng suÊt tiªu thô dù kiÕn theo hai giai ®o¹n: + Giai ®o¹n ®Çu : 500 KWh/ ngµy ®ªm + Giai ®o¹n sau : (2014). 1500 KWh/ ngµy ®ªm Tho¸t n­íc. Theo ®Þnh h­íng cña thÞ trÊn, to¸n bé thÞ trÊn sÏ cã hÖ thèng tho¸t n­íc riªng. N­íc th¶i sinh ho¹t sÏ ®­îc thu gom b»ng tuyÕn cèng ngÇm ®­a vÒ tr¹m xö lý n­íc th¶i vµ ®­îc xö lý tr­íc khi x¶ ra s«ng. Khu c«ng nghiÖp. ThÞ trÊn Diªu Tr× cã nhµ m¸y xi m¨ng møc ®é « nhiÔm kg«ng cao bªn ta cho xö lý s¬ bé tr­íc khi x¶ ra hÖ thèng tho¸t n­íc chung. §èi víi hÖ thèng tho¸t n­íc m­a ®­îc thu gom b»ng tuyÕn cèng ngÇm sau ®ã x¶ th¼ng ra s«ng. Ch­¬ng II TÝnh to¸n c«ng suÊt cña hÖ th«ng cÊp n­íc Quy m« dïng N¦íC lín nhÊt L­u l­îng n­íc sinh ho¹t ngµy dïng n­íc lín nhÊt ThÞ trÊn diªu tr× cã d©n sè 48300ng­êi , tiªu chuÈn dïng n­íc q Theo TCXDVN-33-85 , thÞ trÊn Diªu Tr× lµ ®« thÞ nhá nªn ta chän K. L­u l­îng n­íc sinh ho¹t ngµy max L­u l­îng n­íc dïng cho c«ng nh©n ThÞ trÊn Diªu Tr× cã 3XN XÝ nghiÖp 1: N­íc s¶n xuÊt N ­íc cho nhu cÇu sinh ho¹t : Tæng sè c«ng nh©n lµ 360 trong ®ã cã 3*40 cn cña ph©n x­ëng nãng vµ 360-120cn = 240cn ph©n x­ëng l¹nh . L­u l­îng n­íc t¾m hoa sencho c«ng nh©n trong 45p sau ca lµm viÖc VËy l­u l­îng n­íc cÊp cho nhµ m¸y1 lµ : Nhµ m¸y 2: L­u l­îng n­íc s¶n xuÊt : N ­íc cho nhu cÇu sinh ho¹t: Tæng sè c«ng nh©n lµ 210 trong ®ã cã 3*50cn cña ph©n x­¬ng nãng vµ 210-150cn =240cn ph©n x­ëng l¹nh . Tiªu chuÈn n­íc sinh ho¹t : L­u l­îng n­íc t¾m hoa sen cho c«ng nh©n trong 45p sau ca lµm viÖc VËy l­u l­îng n­íc cÊp cho nhµ m¸y2 lµ : Nhµ m¸y 3: L­u l­îng n­íc s¶n xuÊt : N­íc cho nhu cÇu sinh ho¹t: Tæng sè c«ng nh©n lµ 180 trong ®ã cã 3*60cn cña ph©n x­¬ng nãng vµ180-180cn = 0 cn ph©n x­ëng l¹nh . L­u l­îng n­íc t¾m hoa sen cho c«ng nh©n trong 45psau ca lµm viÖc VËy l­u l­îng n­íc cÊp cho nhµ m¸y3 lµ : L­u l­îng n­íc t­íi c©y,®­êng Chän t­íi ®­êng b¨ng c¬ giíi ,mÆt ®­êng vµ qu¶ng tr­êng ®· ®· hoµn thiÖn =4l/m, diÖn tÝch ®­êng chiÕm 20%diÖn tÝch mÆt b»ng . L­u l­îng n­íc t­íi c©y Chän =4l/m theo TCXDVN-33-85 Tæng l­u l­îng t­íi N­íc dïng cho bÖnh viÖn N­íc dïng cho c«ng së Tæng sè nh©n viªn lµm viÖc trong c«ng së chiÕm 3%d©n sè ,t­¬ng ®­¬ng víi 3%14500=1449nv L­u l­îng n­íccho tr­êng häc MÇm non cã 400 em ,C1 vµ C2 cã 1600hs, L­u l­îng n­íc ch÷a ch¸y =20l/s ,n=2,k=1 víi ®« thÞ lo¹i 5 d©n sè 50000ng nhµ xd c¸c tÇng kh«ng phô thuéc vµo bËc chÞu löa Tæng l­u l­îng n­íc cÊp cho ®« thÞ Chän a =1.1(hÖ sè kÓ ®Õn l­îng n­íc dïng cho c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp). b =1.1(hÖ sè kÓ ®Õn l­îng n­íc rß rØ ). c =1.1(hÖ sè kÓ ®Õn l­îng n­íc dïng cho b¶n th©n ch¹m sö lý ). chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ thèng cÊp n­íc ChÕ ®é tiªu thô cña n­íc sinh ho¹t Theo TCXD-33-85 hÖ sè dïng n­íc kh«ng ®iÒu hoµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : Kgiê Max = Chän =1.45 Tra b¶ng øng víi sè d©n gÇn 50000 ng ®­îc =1.15 Kgiê max=1.451.15=1.668 = 1.7 LËp b¶ng thèng kª l­u l­îng tiªu thô theo tõng giê trong ngµy dïng n­íc lín nhÊt : C¨n cø vµo biÓu ®å tiªu thô n­íc cã thÓ chän chÕ ®é b¬m cho tr¹m b¬m cÊp hai nh­ sau: Tõ 5-21 giê b¬m víi chÕ ®é b¬m 5.34 %Qng.® Tõ 21 -5giê b¬m víi chÕ ®é b¬m 1.8 %Qng.® tr¹m b¬m cÊp mét b¬m ®iÒu hoµ suèt ngµy ®ªm , tr¹m b¬m cÊp hai lµm viÖc theo hai chÕ ®é víi l­u l­îng tæng céng lµ : 5. 34%Qng.® 16+1.8% Qng.® 8=100% Qng X¸c ®Þnh dung tÝch cña ®µi n­íc Dïng ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng th«ng kª ®Ó tÝnh dung tÝch ®iÒu hoµ cña ®µi n­íc Giê trong ngµy L­îng n­íc tiªu thô theo giê trong ngµy (%Qng®) ChÕ ®é b¬m cña tr¹m b¬m cÊp II (%Qng®) L­îng n­íc vµo ®µi (%Qng®) L­îng n­íc ra khái ®µi (%Qng®) L­îng n­íc cßn l¹i trong ®µi (%Qng®) 1 2 3 4 5 6 0 - 1 1.37 1.8 0.43 0.86 1- 2 1.37 1.8 0.43 1.29 2 - 3 1.37 1.8 0.43 1.72 3 - 4 1.37 1.8 0.43 2.15 4-5 2.19 1.8 0.39 1.76 5-6 4.47 5.35 0.88 2.64 6-7 5.16 5.35 0.19 2.83 7-8 5.92 5.35 0.57 2.26 8-9 4.44 5.35 0.91 3.17 9-10 4.45 5.35 0.9 4.07 10-11 5.23 5.35 0.12 4.19 11-12 6.08 5.35 0.73 3.46 12-13 6.07 5.35 0.72 2.74 13-14 4.93 5.35 0.42 3.16 14-15 4.82 5.35 0.53 3.69 15-16 4.44 5.35 0.91 4.6 16-17 5.11 5.35 0.24 4.84 17-18 6.28 5.35 0.93 3.91 18-19 6.28 5.35 0.93 2.98 19-20 6.4 5.35 1.05 1.93 20-21 5.57 5.35 0.22 1.71 21-22 3.11 1.8 1.31 0.4 22-23 2.2 1.8 0.4 0 23-24 1.37 1.8 0.43 0.43 Dung tÝch ®µi n­íc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau W®=W®h+Wcc (m) Trong ®ã : W®h = 4.72%Qng® ( Dung tÝch ®iÒu hoµ cña ®µi n­íc) W®h= Wcc : Dung tÝch n­íc dù tr÷ ch÷a ch¸y cho 10 p ®Çu . Wcc= Trong ®ã : qcc : Tiªu chuÈn n­íc ch÷a ch¸y n : Sè ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi §èi víi ®« thÞ tÝnh to¸n lµ ®« thÞ lo¹i 5 d©n sè 50000ng nhµ x©y dùng c¸c tÇng kh«ng phô thuéc vµo bËc chÞu löa: =20l/s ,n=2, Wcc= VËy W®=24+7225.82=746.82(m). LÊy trßn lµ 750(m) ThiÕt kÕ ®µi h×nh trô trßn cã H0=0.7D W®= D = =11.07 D=12(m) ;H0=8(m) ChiÒu cao x©y dung bÇu ®µi Hxd=H0+0.2+0.25=8+0.2+0.25=8.45 LÊy trßn 8.5(m) Trong ®ã: 0,25 : ChiÒu cao tÝnh ®Õn líp cÆn ®äng l¹i ë ®¸y ®µi 0,20 : Lµ chiÒu cao thµnh ®µi tõ mÆt n­íc lªn X¸c ®Þnh dung tÝch cña bÓ chøa Ta l¹i dïng ph­¬ng ph¸p b¶ng thèng kª ®Ó tÝnh dung tÝch cña bÓ chøa B¶ng x¸c ®Þnh dung tÝch ®iÒu hoµ cña bÓ chøa Giê trong ngµy ChÕ ®é b¬m cña tr¹m b¬m cÊp I (%Qng®) ChÕ ®é b¬m cña tr¹m b¬m cÊpII (%Qng®) Lîng níc vµo bÓ chøa (%Qng®) Lîng níc ra khái bÓ chøa (%Qng®) Lîng níc cßn l¹i trong bÓ chøa (%Qng®) 1 2 3 4 5 6 0-1 4.16 1.8 2.36 9.44 1-2 4.16 1.8 2.36 11.8 2-3 4.16 1.8 2.36 14.16 3-4 4.16 1.8 2.36 16.52 4-5 4.16 1.8 2.36 18.88 5-6 4.17 5.35 1.18 17.7 6-7 4.17 5.35 1.18 16.52 7-8 4.17 5.35 1.18 15.34 8-9 4.17 5.35 1.18 14.16 9-10 4.17 5.35 1.18 12.98 10-11 4.17 5.35 1.18 11.8 11-12 4.17 5.35 1.18 10.62 12-13 4.17 5.35 1.18 9.44 13-14 4.17 5.35 1.18 8.26 14-15 4.17 5.35 1.18 7.08 15-16 4.17 5.35 1.18 5.9 16-17 4.17 5.35 1.18 4.72 17-18 4.17 5.35 1.18 3.54 18-19 4.17 5.35 1.18 2.36 19-20 4.17 5.35 1.18 1.18 20-21 4.17 5.35 1.18 0 21-22 4.16 1.8 2.36 2.36 22-23 4.16 1.8 2.36 4.72 23-24 4.16 1.8 2.36 7.08 Theob¶ng thèng kª dung tich ®iÒu hoµ lín nhÊt cña bÓ chøa lµ 18.88%Qng® Wbc=W®h+Wbt+ Wcc (m) W®h= Wcc=10.8nqcc=10.8220 = 432(m) Wbt=5%Qng®= Wbc= 2717.75 + 432 + 719.7 = 3869.45(m) LÊy trßn 4000(m) *.X©y dùng bÓ X©y hai bÓ hai bÓ mçi bÓ 2000(m) kÝch th­íc bÓ : ChiÒu dµi l=20(m) ChiÒu cao h=4(m) ChiÒu réng b=18(m) Ch­¬ng III tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi C¬ së lý luËn v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi cÊp V¹ch tuyÕn m¹ng l­íi cÊp n­íc lµ mét b­íc quan träng khi thiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc Nã ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hÖ thèng cÊp n­íc mµ cßn ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi gi¸ thµnh x©y dùng m¹ng l­íi . Bëi v× gi¸ thanh x©y dùng ®­êng èng chiÕm tØ trong lín trong tæng gi¸ thµnh x©y dùng tµon bé nhµ m¸y . Cho lªn khi v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi cÊp n­íc ph¶i b¸m s¸t c¸c nguyªn t¾c sau: M¹ng l­íi cÊp n­íc ph¶i bao trïm tíi c¸c ®iÓm dïng n­íc trong ph¹m vi khu vùc thiÕt kÕ . H­íng ®­êng èng chÝnh ph¶i theo h­íng vËn chuyÓn chÝnh cña mang l­íi ,cã Ýt nhÊt hai ®­êng èng song song kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®­¬ng èng chÝnh 300-600m C¸c ®­êng èng chÝnh ph¶i nèi víi nhau bëi c¸c ®­êng èng phô , khoangr c¸ch gi÷ hai ®­êng èng phô 400-800m C¸c ®­êng èng chÝnh Ýt quanh co gÉy khóc vµ cã chiªu dµi nhá nhÊt C¸c ®­êng èng Ýt c¾t ngang c¸c ch­íng ng¹i vËt CÇn ph¶I kÕt hîp víi c¸c c«ng trinh ng©m kh¸c §¶m b¶o tinh kÕ thõa Nghiªn cøu ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ b¶n ®å quy ho¹ch thÞ trÊn diªu tr× ®Õn n¨m 2020 nhËn they c¸c ®Æc ®iÓm sau §Þa h×nh thÞ trÊn Diªu Tr× t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng tho¶i dÇn tõ T©y sang §«ng, cã nhiÒu gß tròng. + Cèt cao nhÊt: 7.92m + Cèt trung b×nh: 4.5m + Cèt thÊp nhÊt: 2.29m H­íng quy ho¹ch thÞ trÊn chñ yÕu ph¸t triÓn vÒ hai h­íng §«ng vµ t©y quèc lé 1A C¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ta ®­a ra 2 ph­¬ng ¸n v¹ch tuyÕn sau : a. Ph­¬ng ¸n I ThiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc cho thÞ trÊn Diªu Tr× cã tæng ®­êng èng x©y dùng lµ 12265m. T¹o thµnh mét khung ®­êng èng t­¬ng ®èi phñ kÝn. Trôc tuyÕn èng chÝnh ch¹y däc Quèc lé 1, vµ mét trôc ch¹y theo ®­êng ®i V©n Canh. M¹ng l­íi gåm 5 vßng bao chïm toµn bé khu chung t©m thÞ trÊn vµ cã tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña thÞ trÊn trong lai. TuyÕn èng ch¹y th¼ng nªn tæng chiÒu dµi lµ ng¾n nhÊt. èng ®­îc ®Æt b¸m s¸t ®­êng giao th«ng bao kh¾p thÞ trÊn b¶o ®¶m cÊp nuíc cho toµn bé thÞ trÊn. ë mét sè khu vùc vïng s«ng Hµ Thanh vµ vïng d©n c­ ph¸t triÓn ta b¾t mét sè èng côt nh­ nh¸nh 10-12; 9-13; 14-15; 16-17; 4-20 ®i ®Õn ®Ó ®¶m b¶o cÊp n­íc cho c¸c khu d©n . VÞ trÝ tr¹m cÊp n­íc kh¸ thuËn lîi (ven s«ng Hµ Thµnh vµ ë kho¶ng giöa m¹ng l­íi). N­íc tõ tr¹m b¬m II b¬m vµo nót 1 sau ®ã n­íc ®­îc ph©n thµnh hai phÝa. Do vËy l­u l­îng dÉn trªn ®­êng èng tíi c¸c ®iÓm dïng n­íc sÏ nhá ®i, lµm cho ®­êng kÝnh x©y dùng èng sÏ gi¶m. §iÒu nµy rÊt quan träng dÉn ®Õn gi¸ thµnh x©y dùng m¹ng l­íi Ýt h¬n. b. Ph­¬ng ¸n 2: Còng dïng ph­¬ng ¸n m¹ng l­íi kÕt hîp . X©y dùng mét l­íi gåm 3 vßng bao quanh khu trung t©m thÞ trÊn, mét vßng nèi víi khu c«ng nghiÖp vµ mét sè tuyÕn èng nh¸nh ®¶m b¶o cung cÊp cho toµn bé 38000 d©n trong thÞ trÊn .C¸c nh¸nh côt nµy cã thÓ ®­îc kÕ thõa tèt khi trong t­¬ng lai cÇn më réng. Ph©n tÝch lùa chän ph­¬ng ¸n: Trªn c¬ së yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu cÊp n­íc cña thÞ trÊn ®Õn n¨m 2020. Giai ®o¹n 2020 toµn bé thÞ trÊn ®¶m b¶o cÊp n­íc 100% vµ tiªu chuÈn cÊp n­íc 130 l/ng.®. Trªn c¬ së ph©n tÝch vÒ yªu cÇu kinh tÕ – kü thuËt ta thÊy gi÷a ph­¬ng ¸n I vµ ph­¬ng ¸n II ta rót ra kÕt luËn sau. a. Ph­¬ng ¸n II ¦u ®iÓm :Cã hÖ thèng ®­êng èng ng¾n h¬n (12265 – 10205 = 2060m ®­êng èng), cho lªn vèn ®Çu t­ ban ®Çu Ýt h¬n . Nh­îc ®iÓm :HÖ thèng ®­êng èng chÝnh gÉy khóc g©y tæn thÊt thuû lùc , tiªu hao nhiÒu n¨ng l­îng.DÔ g©y h­ háng do hiÖn t­îng n­íc va. -Kho¶ng c¸ch gi÷a ®­êng èng lèi t­¬ng ®èi lín (890m) nh­ng Diªu Tr× lµ mét ®« thÞ . Khi cÇn söa ch÷a th× mét vïng lín däc theo tuyÕn èng bÞ mÊt n­íc. NhÊt lµ 2 nhµ m¸y lÊy n­íc trªn tuyÕn èng ®ã. b. Ph­¬ng ¸n I Cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n: M¹ng l­íi ®­êng èng hoµn chØnh, khÐp kÝn, liªn tôc, ®¶m b¶o cÊp n­íc an toµn, tin cËy, tr¸ch ®­îc c¸c hiÖn t­îng n­íc va. VËy ta quyÕt ®Þnh lùa chän ph­¬ng ¸n I lµ ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n­íc cho thÞ trÊn Diªu Tr×. Lùa chän ®µi n­íc: Ta thÊy ®Þa h×nh cña thÞ trÊn Diªu Tr× t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. §iÓm cao nhÊt nót sè 16 lµ 7,92m. Cèt trung b×nh thÞ trÊn lµ 4.5m, cèt t¹i ®iÓm ®Çu m¹ng l­íi lµ 4,17m. So s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n ta quyÕt ®Þnh ®Æt dµi n­íc ë ®Çu m¹ng l­íi nh­ h×nh vÏ lµ kinh tÕ h¬n c¶. Khi ®ã n­íc ®­îc vËn chuyÓn theo hai h­íng vu«ng . Mét h­íng cã cèt ®Þa h×ng thÊp nh­ng chiÒu dµI ®­êng èng lín , mét h­íng cã cèt ®Þa h×nh cao nh­ng chiÒu dµI vËn chuyÓn nhá. Do ®ã ®­êng kÝnh èng cÊp n­íc sÏ nhá h¬n do kh«ng ph¶i t¶i l­îng n­íc vµo ®µi trong giê vËn chuyÓn n­íc lín nhÊt. Do ®ã tÝnh to¸n thuû lùc cña m¹ng l­íi chØ cã hai tr­êng hîp :tÝnh to¸n cho giê ding n­íc lín nhÊt vµ tÝnh to¸n cho giê dïng n­íc lín nhÊt ®ång thêi cã ch¸y s¶y ra. TÝnh to¸n thuû lùc cho c¸c tr­êng hîp cÇn thiÕt TÝnh to¸n mang l­íi cÊp cho gê dïng n­íc lín nhÊt ( Dïng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cña GS L«bachep ) a. X¸c ®Þnh chiÒu dµi tÝnh to¸n - Dùa vµo b¶n ®å quy ho¹ch cña thÞ trÊn , s¬ ®å v¹ch tuyÕn ta nghiªn cøu kÜ nhu cÇu dïng n­íc trªn tõng ®o¹n èng theo nguyªn t¾c . - §o¹n èng nµo cung cÊp mét phÝa chän m=0.5. - §o¹n èng nµo cung cÊp hai phÝa chän m=1. -§o¹n èng nµo cung cÊp 3/4t phÝa chän m=0.75. Ta cã b¶ng x¸c ®Þnh chiÒu dµi tÝnh to¸n cña tuõng ®o¹n èng. Sè thø tù §o¹n èng ChiÒu dµi thùc HÖ sè lµm viÖc m ChiÒu dµi tÝnh to¸n ltt 1 2 3 4 5 2 1-2 310 1 310 3 2-3 370 1 370 4 3-4 530 1 530 5 4-5 510 0.75 382.5 6 5-6 685 1 685 7 6-7 465 0.5 232.5 8 7-8 735 1 735 9 8-9 510 1 510 10 9-10 550 1 550 11 10-11 560 0.75 420 12 11-1 485 1 485 13 10-12 265 1 265 14 9-13 295 1 295 15 1-14 715 1 715 16 14-15 420 1 420 17 14-16 300 1 300 18 16-17 380 0.5 190 19 16-18 295 0.5 147.5 20 18-19 540 0.5 270 21 18-2 650 1 650 22 19-3 510 1 510 23 4-20 185 0.5 92.5 24 3-10 485 1 485 25 4-9 510 1 510 26 5-8 505 1 505 Tæng céng 11765 10565 b. X¸c ®Þnh l­u l­îng däc ®­êng Tõ b¶ng thèng kª l­u l­îng n­íc tiªu thô theo giê trong ngµy dïng n­íc lín nhÊt ta thÊy ®« thÞ dïng n­íc lín vµo 19h - 20h chiÕm 6.4%Qng® tøc 920.826 (/h) hay 255.785l/s. Vµo giê nµy tr¹m b¬m cÊp II cung cÊp avµo m¹ng l­íi 5.35% Qng® ==213.92(l/s). §µi lóc ®ã ph¶I cung cÊp vao m¹ng l­íi 1.05%Qng® = =41.985l/s. XN I lÊy n­íc tËp trung ë ®iÓm 5 XN II lÊy n­íc tËp trung ë ®iÓm 6 XN III lÊy n­íc tËp trung ë ®iÓm 7 BV lÊy n­íc ë ®iÓm 1 Vµo giê dïng n­íc lãn nhÊt l­u l­îng n­íc tËp trung t¹i c¸c ®iÓm nµy. XN I : 21.5+0.216+0.24=21.976 (/h)=6.1(l/s) XN II : 0.27+0.06+18.75=19.01 (/h)=5.28 (l/s) XN III: 0.324+25=25.324 (/h)=7.03 (l/s). BV :4.38(/h) = 1.22 (l/s). ThiÕt kÕ m¹ng l­íi theo mét tiªu chuÈn dïng n­íc chung cho c¶ thÞ trÊn (c¶ thÞ trÊn lµ mét khu vùc dïng n­íc). Nªn l­u l­îng däc ®­êng ®¬n vÞ tÝnh to¸n theo c«ng thøc. q®v = tæng chiÒu dµI ®­êng èng tÝnh to¸n. q®v = Qgiê max - Qtt = L­u l­îng däc ®­êng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. qd® = q®vm tõ ®ã ta cã b¶ng tÝnh qd® B¶ng tÝnh to¸n l­u l­îng däc ®­êng Sè thø tù ®o¹n èng §o¹n èng ChiÌu dµi tÝnh to¸n q®v qdd 1 2 3 4 5 2 1-2 310 0.0224 6.944 3 2-3 370 0.0224 8.288 4 3-4 530 0.0224 11.872 5 4-5 382.5 0.0224 8.568 6 5-6 685 0.0224 15.344 7 6-7 232.5 0.0224 5.208 8 7-8 735 0.0224 16.464 9 8-9 510 0.0224 11.424 10 9-10 550 0.0224 12.32 11 10-11 420 0.0224 9.408 12 11-1 485 0.0224 10.864 13 10-12 265 0.0224 5.936 14 9-13 295 0.0224 6.608 15 1-14 715 0.0224 16.016 16 14-15 420 0.0224 9.408 17 14-16 300 0.0224 6.72 18 16-17 190 0.0224 4.256 19 16-18 147.5 0.0224 3.304 20 18-19 270 0.0224 6.048 21 18-2 650 0.0224 14.56 22 19-3 510 0.0224 11.424 23 4-20 92.5 0.0224 2.072 24 3-10 485 0.0224 10.864 25 4-9 510 0.0224 11.424 26 5-8 505 0.0224 11.312 Tæng 10565 236.656 b. §­a l­îng däc ®­êng vÒ c¸c nót L­u l­îng nót ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau qnót = :Tæng l­u l­îng däc ®­êng cña c¸c èng ®i qua nót. VËy ta cã b¶ng tÝnh l­u l­îng nót nh­ sau. c. S¬ bé v¹ch tuyÕn n­íc ch¶y vµ ph©n bè l­u l­îng vÒ c¸c nót V¹ch tuyÕn n­íc ch¶y nh­ tren s¬ ®å . S¬ bé ph©n bè l­u l­îng trªn tõng tuyÕn èng theo nguyªn t¾c Trong giê dïng n­íc tèi ®a Qv=Qb+Q®=256(l/s). Ta cã b¶ng sau. B¶ng ph©n bè s¬ bé l­u l­îng trªn c¸c tuyÕn èng §o¹n èng Q(l/s) §o¹n èng Q(l/s) §o¹n èng Q(l/s) §o¹n èng Q(l/s) §o¹n èng Q(l/s) 1-2 132 5-6 23.24 10-9 41.38 1-14 35.88 18-19 2.81 2-3 108 6-7 7.66 11-10 59.9 14-16 15.08 3-19 5.83 3-4 77.12 8-7 9 1-11 70 16-18 5.81 14-15 3.84 4-5 49.78 9-8 16.48 3-10 3.75 2-18 9 16-17 2.15 10-12 2.2 9-13 3.3 c. T×m ®­êng kÝnh vµ vËn tèc kinh tÕ Tõ l­u l­îng ph©n bè s¬ bé ë trªn ta t×m ®­îc ®­êng kÝnh kinh tÕ øng víi nh©n tè kinh tÕ € = 0.75. Tõ ®­êng kÝnh kinh tÕ ta tra ®­îc vËn tèc kinh tÕ. Sau ®ã tõ c¸c gi¸ trÞ ®­êng kÝnh ,vËn tèc ta tra ®­îc So vµ . C¸c gi¸ trÞ ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng ®iÒu chØnh l­u l­îng theo ph­¬ng ph¸p L«bachep . d.KiÓm tra tæn thÊt ¸p lùc trªn vßng bao chu vi h1-14+h14-16+h16-18+h18-19-h1-2-h2-3-h3-19=0.898+0.19+0.39+2.01-1.22-0.98-1.81 =-0.522<0.5. VËy ®· tho¶ m·nyªu cÇu h1-2+h2-3+h3-4+h4-5+h5-6+h6-7-h1-11-h11-10-h10-9-h9-8-h8-7 =1.22+0.98+1.23+1.142+0.97+2.55-2.27-1.94-0.91-0.3-1.21 =1.46<1.5. VËy ®· tho¶ m·nyªu cÇu. e.X¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p lùc trªn c¸c èng nh¸nh. Ta ®· biÕt l­u l­îng trªn c¸c èng nh¸nh ¸p lùc cÇn thiÕt t¹i c¸c ®iÓm cuèi vµ ¸p lùc khèng chÕ t¹i ®iÓm ®Çu. Tõ ®ã ta dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc tæn thÊt ¸p lùc trªn c¸c èng nh¸nh ®ã. §o¹n èng L(m) qtt(l/s) D(m) V(m/s) 1000i h=i*l 14-15 420 4.7 100 0.6 6.52 2.7384 16-17 380 2.15 100 0.48 6.12 2.3256 10-12 265 2.97 100 0.38 2.79 0.73935 9-13 295 3.3 100 0.42 3.39 1.00005 200-1 150 106.96 400 0.85 2.47 0.3705 100-1 100 42.08 300 0.6 1.78 0.178 f.TÝnh chiÒu cao ®µi n­íc vµ ¸p lùc m¸y b¬m. §Þa h×nh cña thÞ trÊn tu¬ng ®èi b»ng ph¼ng , nªn ta chän ®iÓm xa nhÊt lµ ®iÓm bÊt lîi. Ta nhËn thÊy ®iÓm 17(lµ ®iÓm cã cèt ®Þa h×nh cao nhÊt 7.79m) vµ ®iÓm 7 (®iÓm xa nhÊt ) lµ 2 ®iÓm cã kh¼ n¨ng lµ diÓm bÊt nhÊt. VËy ®iÓm 7lµ ®iÓm bÊt lîi nhÊt . TÝnh chiÒu cao ®µI n­íc; H® = Z7-Z®+H=3.38-6.72+18+8.092+0.178=22.93m. LÊy H® = 23m Ap lùc ®Èy cña m¸y b¬m: H Coi Zb=Z® , h®=4m : Tæng tæn thÊt ¸p lùc tõ tr¹m b¬m ®Õn ®µi. =2*0.37+0.17=0.91m. VËy H=0+23+4+0.91=27.91m. 2.TÝnh to¸n mang l­íi cÊp cho gê dïng n­íc lín vµ cã ch¸y Gi¶ sö cã 2 ®¸m ch¸y s¶y ra ®ång thê, mét ®¸m ch¸y ë ®iÓm 7 vµ mét ®¸m ë ®iÓm 6. L­u l­îng n­íc tÝnh to¸n trong tr­êng hîp nµy sÏ lµ: Qgiê max+Qcc=256+40=296l/s TÝnh to¸n trong tr­êng hîp nµy trªn c¬ së vÉn gi÷ nguyªn ®­êng kÝnh cò.Khèng chÕ ch¶y trong èng v<(2.5-3)l/s. Ta tiÕn hµnh c¸c b­íc t­¬ng tù nh­ trong tr­êng hîp dïng n­íc lín nhÊt. KÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng ph©n bè l­u l­îng ch÷u ch¸y.Riªng phÇn tÝnh to¸n c¸c nh¸nh côt thÓ hiÖn trong b¶ng sau. §o¹n èng L(m) qtt(l/s) D(m) V(m/s) 1000i h=i*l 14-15 420 4.7 100 0.6 6.52 2.7384 16-17 380 2.15 100 0.48 6.12 2.3256 10-12 265 2.97 100 0.38 2.79 0.73935 9-13 295 3.3 100 0.42 3.39 1.00005 200-1 150 106.96 400 0.95 3.01 0.451 100-1 100 42.08 300 0.6 1.78 0.178 a.KiÓm tra ¸p lùc trªn vßng bao h1-14+h14-16+h16-18+h18-19 - h1-2- h2-3 - h3-19 = 0.93+0.21+0.48+2.54-1.56-1.34-1.5 =-0.2<0.5. VËy ®· tho¶ m·nyªu cÇu h1-2+h2-3+h3-4+h4-5+h5-6+h6-7-h1-11-h11-10-h10-9-h9-8-h8-7 =1.56+1.34+1.72+1.52+2.62+6.72-4.71-3.99-1.31-2.14-4.17 =1.29<1.5. VËy ®· tho¶ m·nyªu cÇu. b.X¸c ®Þnh ¸p lùc c«ng t¸c cña m¸y b¬m ch÷a ch¸y H , :Cèt mÆt ®Êt t¹i ng«I nhµ ch÷a ch¸y vµ cèt trôc m¸y b¬m ch÷a ch¸y H:¸p lùc tù do cÇn thiÕt t¹i ng«I nhµ ë ®iÓm bÊt lîi, dïgn ph­¬ng ph¸p ch­a ch¸y ¸p lùc thÊp nªn H=10m :Tæng tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng tõ tr¹m b¬m ®Õn ng«I nhµ s¶y ra ch¸y ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt H=3.38-6.72+10+(0.451*2+1.56+1.34+1.72+1.52+2.62+6.72)=23.042m Ta thÊy r»ng H< H=27.91m VËy ta dïng H=27.91 ®Ó chän m¸y b¬m B¶ng thèng kª vËt liÖu Sè TT Tªn thiÕt bÞ §¬n vÞ tÝnh Sè lîng 1 ThËp D 400-100 C¸i 1 2 ThËp D 350-150 C¸i 1 3 ThËp D 300-100 C¸i 1 4 ThËp D 300-150 C¸i 1 5 Tª D 400-400 C¸i 3 6 Tª D300-300 C¸i 2 7 Tª D BB 300-100 C¸i 1 8 Tª D BB 200-200 C¸i 1 9 Tª BB D 400-200 C¸i 1 10 Tª BB D 300-100 C¸i 1 11 Tª D BB 250-100 C¸i 1 12 C«n BB D400-300 C¸i 2 13 C«n BB D300-100 C¸i 1 14 C«n BB D200-100 C¸i 1 15 C«n BB D300-250 C¸i 1 16 C«n BB D250-125 C¸i 1 17 C«n BB D 250-150 C¸i 1 18 C«n BB D 150-125 C¸i 1 19 C«n BB D 400-350 C¸i 1 20 Van D 400 C¸i 8 21 Van D300 C¸i 12 22 Van D 250 C¸i 6 23 Van D 200 C¸i 2 24 Van D 100 C¸i 12 25 Van D 150 C¸i 2 26 Van D 125 C¸i 2 27 Cót BB 90 D 300-300 C¸i 28 Cót BB 90 D150-150 C¸i 1 29 Cót BB 90 D100-100 C¸i 1 30 Cót BB 90 D250-250 C¸i 1 31 Cót EE D 300-300 C¸i 1 32 Cót EE D 100-100 C¸i 2 33 Häng cøu ho¶ EE C¸i 32 34 Mèi nèi mÒm EB D 400 C¸i 9 35 Mèi nèi mÒm EB D 300 C¸i 12 36 Mèi nèi mÒm EB D 250 C¸i 6 37 Mèi nèi mÒm EB D 200 C¸i 2 38 Mèi nèi mÒm EB D 150 C¸i 4 39 Mèi nèi mÒm EB D 100 C¸i 13 40 Mèi nèi mÒm EB D 125 C¸i 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh MLCN DIEU TRI.doc