Đồ án Thiết kế nhà máy chế biến sữa với 3 loại sản phẩm với năng suất tương ứng: sữa tiệt trùng UHT 90 tấn sản phẩm/ngày, sữa bột gầy 18 tấn sản phẩm/ngày, bơ (không lên men) 9 tấn sản phẩm/ngày

MỞ ĐẦU Để xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được những yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì việc nâng cao sức khỏe của nhân dân, trong đó yếu tố nền tảng là cải thiện dinh dưỡng là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Sữa là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Sữa cung cấp nhiều chất thiết yếu như nước, đạm, đường, béo, vitamin, khoáng chất. Protein sữa là loại protein hoàn hảo nên có giá trị dinh dưỡng cao. Đối với trẻ em, sữa là nguồn cung cấp khoáng chất cho cơ thể để phát triển chiều cao, đối với người lớn tuổi, sữa là nguồn thực phẩm góp phần làm giảm nguy cơ loãng xương. Ơû Việt Nam, nhiều năm qua, nhu cầu sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa ngày càng tăng, ngành công nghiệp chế biến sữa cũng từ đó mà ngày càng phát triển mạnh. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất phương án thiết kế nhà máy chế biến sữa với 3 loại sản phẩm với năng suất tương ứng: sữa tiệt trùng UHT 90 tấn sản phẩm/ngày, sữa bột gầy 18 tấn sản phẩm/ngày, bơ (không lên men) 9 tấn sản phẩm/ngày. MỤC LỤC Trang Trang bìa i Nhiệm vụ luận văn Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Nhận xét của giáo viên phản biện Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng ix Danh mục hình xi MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 2 Giới thiệu về sản phẩm 2 Sữa tiệt trùng UHT 2 Sữa bột gầy 3 Bơ 3 Chọn địa điểm xây dựng nhà máy 5 CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ 8 2.1. Nguyên liệu 8 2.1.1. Sữa bò tươi 8 2.1.2. Sữa bột gầy 9 2.1.3. Chất béo khan AMF 9 2.1.4. Đường saccharose 9 2.1.5. Nước công nghệ 10 2.1.6. Phụ gia 10 2.1.7. Cream 12 2.2. Quy trình công nghệ 12 2.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng UHT 12 2.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất sữa bột gầy 16 2.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất bơ 19 CHƯƠNG 3. CÂN BẰNG VẬT CHẤT 22 3.1. Chọn thành phần nguyên liệu và sản phẩm 22 3.1.1. Chọn thành phần nguyên liệu 22 3.1.2 Chọn thành phần sản phẩm 23 3.2 . Ước lượng tổn thất qua từng công đoạn 24 3.2.1. Tổn thất trong quy trình sản xuất sữa tiệt trùng UHT 24 3.2.2. Tổn thất trong quy trình sản xuất sữa bột 25 3.2.3. Tổn thất trong quy trình sản xuất bơ 25 3.3 . Tính cân bằng vật chất 26 3.3.1. Cân bằng vật chất cho sản phẩm sữa tiệt trùng UHT 26 3.3.1.1. Sữa không đường 26 3.3.1.2. Sữa có đường 28 3.3.2. Cân bằng vật chất cho sản phẩm sữa bột 30 3.3.3. Cân bằng vật chất cho sản phẩm bơ 31 CHƯƠNG 4. TÍNH CHỌN THIẾT BỊ 33 4.1. Tính chọn thiết bị trong quá trình sản xuất sữa tiệt trùng UHT 33 4.1.1. Bồn chứa sữa nguyên liệu 34 4.1.2. Thiết bị gia nhiệt bản mỏng 34 4.1.3. Thiết bị phối trộn cho sữa tiệt trùng UHT 35 4.1.4. Thiết bị bài khí 36 4.1.5. Thiết bị đồng hóa cho sữa tiệt trùng UHT 36 4.1.6. Hệ thống thiết bị tiệt trùng UHT 37 4.1.7. Thiết bị rót sữa tiệt trùng UHT 37 4.1.8. Bơm dùng để bơm nước và sữa vào bồn trộn 37 4.2. Tính chọn thiết bị trong quá trình sản xuất sữa bột 38 4.2.1. Thiết bị gia nhiệt 39 4.2.2. Thiết bị li tâm 40 4.2.3. Thiết bị phối trộn 40 4.2.4. Hệ thống thiết bị thanh trùng 40 4.2.5. Thiết bị cô đặc 41 4.2.6. Thiết bị sấy phun 41 4.3. Tính chọn thiết bị trong quá trình sản xuất bơ 42 4.3.1. Thiết bị trộn 43 4.3.2. Thiết bị bài khí 43 4.3.3. Thiết bị thanh trùng 43 4.3.4. Thiết bị xử lí nhiệt 44 4.3.5. Thiết bị tạo hạt 44 4.3.6. Thiết bị bao gói 44 CHƯƠNG 5. TÍNH NĂNG LƯỢNG 45 5.1. Tính hơi và chọn nồi hơi 45 5.1.1. Qui trình sản xuất sữa tiệt trùng UHT 45 5.1.2. Qui trình sản xuất sữa bột gầy 45 5.1.3. Qui trình sản xuất bơ 46 5.1.4. Tính nước và hơi cho CIP 47 5.2. Tính lạnh và chọn máy nén lạnh 50 5.2.1. Làm lạnh sữa tươi nguyên liệu 50 5.2.2. Qui trình sản xuất sữa tiệt trùng 51 5.2.3. Qui trình sản xuất bơ 51 5.3. Tính nước và chọn hệ thống cung cấp nước 53 5.3.1. Tính nước 53 5.3.2. Chọn bể nước 54 5.3.3. Chọn đài nước 54 5.4. Tính điện 54 5.4.1. Điện động lực 55 5.4.2. Điện dân dụng 56 5.4.3. Xác định hệ số công suất và dung lượng bù 56 5.4.4. Chọn máy biến áp 57 5.4.5. Tính lượng điện tiêu thụ hàng năm 57 5.4.6. Chọn máy phát điện 58 CHƯƠNG 6. KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 59 6.1. Chọn diện tích xây dựng 59 6.1.1. Các phân xưởng sản xuất chính 59 6.1.2. Các phân xưởng phụ và các công trình khác 60 6.1.3. Đường giao thông nội bộ 61 6.2. Thiết kế mặt bằng nhà máy 61 CHƯƠNG 7. KINH TẾ – TỔ CHỨC 62 7.1. Cơ cấu tổ chức, lao động, tiền lương 62 7.1.1. Tổ chức quản lý, lao động trong nhà máy 62 7.1.2. Phân công lao động 62 7.1.3. Tính lương 64 7.2. Tính vốn đầu tư 65 7.2.1. Vốn đầu tư xây dựng 65 7.2.2. Vốn đầu tư thiết bị 66 7.2.3. Tổng vốn đầu tư 69 7.3. Tính giá thành sản phẩm 69 7.3.1. Doanh thu 69 7.3.2. Chi phí 70 7.3.3. Lợi nhuận và thời gian hoàn vốn 72 CHƯƠNG 8. AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 73 8.1. An toàn lao động 73 8.1.1. Qui định chung 73 8.1.2. Qui định trong quá trình làm việc 73 8.2. Phòng cháy chữa cháy 76 8.2.1. Các biện pháp PCCC 76 8.2.1.1. Nội qui PCCC 76 8.2.1.2. Trang bị phương tiện chữa cháy 76 8.2.1.3. Các hình thức PCCC 77 8.2.1.4. Các thông tin liên lạc khi có sự cố xảy ra 77 CHƯƠNG 9. XỬ LÝ NƯỚC 78 9.1. Xử lý nước lò hơi 78 9.1.1. Phương pháp xử lý 78 9.1.2. Thuyết minh qui trình công nghệ 78 9.2. Xử lý nước thải 79 9.2.1. Phân loại nước thải 79 9.2.2. Phương pháp xử lý 79 9.2.3. Quy trình xử lí nước thải 79 CHƯƠNG 10. KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN Bản luận văn này gồm có 10 chương với những nội dung chính như sau: - Chương 1: Tổng quan. Giới thiệu về các sản phẩm sữa và chọn địa điểm xây dựng của nhà máy. - Chương 2: Kỹ thuật – Công nghệ. Giới thiệu về nguyên liệu sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm sữa tiệt trùng UHT, sữa bột và bơ. - Chương 3: Tính cân bằng vật chất. Tính tiêu hao nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ trong quá trình sản xuất. - Chương 4: Tính và chọn thiết bị. Tính và chọn các thiết bị cho phù hợp với năng suất của nhà máy và quy trình công nghệ đã lựa chọn. - Chương 5: Tính hơi – lạnh – điện – nước. Tính năng lượng cần cung cấp để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong nhà máy. - Chương 6: Kiến trúc – Xây dựng. Tính diện tích xây dựng của từng phân xưởng và diện tích tổng thể mặt bằng nhà máy. - Chương 7: Kinh tế – Tổ chức. Tổ chức lao động, tiền lương trong nhà máy, tính vốn đầu tư và thời gian hoàn vốn. - Chương 8: An toàn lao động. Nêu các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh công nghiệp trong nhà máy. - Chương 9: Xử lí nước. Nêu phương pháp xử lí nước thải. - Chương 10: Kết luận. Những đề xuất để hoàn thiện nhà máy và nêu lên ưu diểm và những mặt còn hạn chế của luận văn.

doc11 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 28/05/2013 | Lượt xem: 1009 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế nhà máy chế biến sữa với 3 loại sản phẩm với năng suất tương ứng: sữa tiệt trùng UHT 90 tấn sản phẩm/ngày, sữa bột gầy 18 tấn sản phẩm/ngày, bơ (không lên men) 9 tấn sản phẩm/ngày, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông 7. KINH TEÁ – TOÅ CHÖÙC Cô caáu toå chöùc, lao ñoäng, tieàn löông Toå chöùc quaûn lyù, lao ñoäng trong nhaø maùy Ban giaùm ñoác Phoøng phuïc vuï saûn xuaát Phoøng haønh chaùnh Phoøng RD, QA Phoøng saûn xuaát Cung öùng Tieâu thuï Kho Tieáp thò Keá toaùn, taøi chính Nhaân söï Keá hoaïch Nöôùc Ñieän Cô khí Loø hôi Laïnh Söõa töôi Söõa UHT Söõa boät Bô CIP Phoøng kinh doanh Hình 7.1: Cô caáu toå chöùc trong nhaø maùy Phaân coâng lao ñoäng Phoøng kinh doanh - Cung öùng: 20 ngöôøi - Tieâu thuï: 30 ngöôøi - Kho: 6 ngöôøi (ca 1: 2 ngöôøi; ca 2: 2 ngöôøi; ca 3: 2 ngöôøi) - Tieáp thò: 10 ngöôøi Þ Toång coäng: 66 ngöôøi Phoøng haønh chaùnh - Keá toaùn, taøi chính: 10 ngöôøi - Nhaân söï: 6 ngöôøi - Keá hoaïch: 6 ngöôøi Þ Toång coäng: 22 ngöôøi Phoøng saûn xuaát Baûng 7.1: Phaân coâng lao ñoäng phoøng saûn xuaát Teân Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ngaøy Thu nhaän söõa töôi 3 3 Söõa UHT Gia nhieät - Phoái troän 1 1 1 3 26 Tieät truøng 1 1 1 3 Baøi khí- Ñoàng hoùa 1 1 1 3 Roùt 1 1 1 3 Ñoùng thuøng 3 3 3 9 Laùi xe naâng nguyeân lieäu 1 1 1 2 Laùi xe naâng saûn phaåm 3 3 Kyõ sö giaùm saùt 1 1 1 3 Söõa boät Gia nhieät- Li taâm 1 1 1 3 33 Phoái troän 1 1 1 3 Thanh truøng 1 1 1 3 Coâ ñaëc 1 1 1 3 Saáy 1 1 1 3 Ñoùng hoäp 1 1 1 3 Ñoùng thuøng 3 3 3 9 Laùi xe naâng nguyeân lieäu 1 1 1 3 Laùi xe naâng saûn phaåm 3 3 Kyõ sö giaùm saùt 1 1 1 3 Bô Phoái troän – Baøi khí 1 1 1 3 21 Thanh truøng 1 1 1 3 Xöû lí nhieät 1 1 1 3 Taïo haït 1 1 1 3 Bao goùi- Ñoùng thuøng 2 2 2 6 Laùi xe naâng saûn phaåm 1 1 1 3 Kyõ sö giaùm saùt 1 1 1 3 CIP 3 3 3 9 (Xem theâm phaàn phuï luïc 1 lòch laøm vieäc cuûa caùc thieát bò) Phoøng phuïc vuï saûn xuaát Baûng 7.2: Phaân coâng lao ñoäng phoøng phuïc vuï saûn xuaát Teân Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ngaøy Nöôùc 1 1 1 3 Ñieän 2 2 2 6 Cô khí 2 2 2 6 Loø hôi 2 2 2 6 Laïnh 2 2 2 6 Toång coäng 9 9 9 27 Phoøng RD, QC Baûng 7.3: Phaân coâng lao ñoäng phoøng RD, QC Teân Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ngaøy QC Kieåm vi sinh 2 2 2 6 Kieåm hoùa lyù 2 2 2 6 Kieåm bao bì 3 3 Caûm quan 2 2 RD 4 4 Toång coäng 13 4 4 21 Tính löông - Phoøng kinh doanh: 3,5 trieäu/thaùng x 66 ngöôøi = 231 trieäu/thaùng - Phoøng haønh chaùnh: 3,5 trieäu/thaùng x 22 ngöôøi = 77 trieäu/thaùng - Phoøng phuïc vuï saûn xuaát: 3,5 trieäu/thaùng x 27 ngöôøi = 94,5 trieäu/thaùng - Phoøng RD&QC: 3,5 trieäu/thaùng x 21 ngöôøi = 73,5 trieäu/thaùng - Phoøng saûn xuaát: + Coâng nhaân: 2 trieäu/thaùng x 92 ngöôøi = 184 trieäu/thaùng + Kyõ sö: 4,5 trieäu/thaùng x 9 ngöôøi = 40,5 trieäu/thaùng Þ Toång löông nhaân vieân trong 1 thaùng: 700,5 trieäu/thaùng Ban giaùm ñoác: 60 trieäu/thaùng Quaûn ñoác: 7 trieäu/thaùng x 3 ngöôøi = 21 trieäu/thaùng Tröôûng ca: 6 trieäu/thaùng x 3 ngöôøi = 18 trieäu/thaùng Þ Toång quyõ löông trong 1 thaùng = 700,5 + 60 + 21 + 18 = 799,5 trieäu/thaùng Phí baûo hieåm = 3,5% quyõ löông = 0,035 . 799,5 = 28 trieäu/thaùng Þ Toång quyõ löông vaø phí baûo hieåm trong 1 naêm = (799,5 + 28).12 = 9930 trieäu/naêm Tieàn thöôûng, phuï caáp laáy baèng 2 thaùng löông = 799,5 . 2 = 1599 trieäu/naêm Þ Toång chi phí löông = 9930 + 1599 = 11529 trieäu/naêm Tính voán ñaàu tö Voán ñaàu tö xaây döïng - Voán ñaàu tö xaây döïng caùc khu nhaø: X1 = 9992,5 trieäu - Voán ñaàu tö xaây döïng ñöôøng giao thoâng, chieáu saùng vaø caùc coâng trình khaùc: X2 =30%X1 = 0,3 * 9992,5 = 2998 trieäu - Toång voán ñaàu tö xaây döïng: X = X1 + X2 = 9992,5 + 2998 = 12990,5 trieäu - Khaáu hao haèng naêm veà nhaø xöôûng: Kxd = 0,05X = 0,05 . 12990,5 = 649,5 trieäu Baûng 7.4: Voán ñaàu tö xaây döïng Teân coâng trình Ñaëc ñieåm Dieän tích Ñôn giaù Thaønh tieàn Khu nhaø xöôûng saûn xuaát Toaøn khoái beâtoâng; chòu taûi troïng; chòu acid, xuùt 1728 m2 3 trieäu/m2 5184 trieäu Nhaø xe, baõi oâtoâ, traïm caân, khu caáp ñieän, phaân xöôûng loø hôi, khu daàu FO, khu vöïc nöôùc caáp, baõi xe taûi, kho bao bì, kho saûn phaåm Toaøn khoái beâ toâng, chòu taûi troïng 1232 m2 2 trieäu/m2 2464 trieäu Khu haønh chính, caên tin, phoøng thay ñoà, phoøng giaët, nhaø aên, phoøng QC & RD, phoøng y teá, phoøng baûo veä, nhaø veä sinh, khu thu gom chaát thaûi raén Toaøn khoái beâtoâng 1563 m2 1,5 trieäu/m2 2344,5 trieäu Toång coäng (X1) 9992,5 trieäu Voán ñaàu tö thieát bò - Tieàn ñaàu tö thieát bò chính: T1 = 113750 trieäu Baûng 7.5: Voán ñaàu tö thieát bò STT Teân thieát bò Ñôn giaù (trieäu ñoàng) Soá löôïng Thaønh tieàn (trieäu ñoàng) 1 Phoái troän söõa UHT 990 1 1000 2 Boàn trung gian 60 8 500 3 Gia nhieät troän söõa UHT 500 1 2000 4 Boàn chöùa AMF 60 1 60 5 Ñoàng hoùa söõa 900 2 4000 6 Baøi khí 200 2 800 7 Tieät truøng söõa UHT 6000 1 9000 8 Boàn voâ truøng 100 1 150 9 Roùt söõa UHT 5500 2 15000 10 Thieát bò ñoùng lock 30 2 90 11 Thieát bò ñoùng thuøng 70 6 500 12 Thanh truøng söõa gaày 2100 1 8000 13 Gia nhieät söõa tröôùc li taâm 500 1 500 14 Li taâm 1000 1 4000 15 Boàn troän söõa gaày 500 1 500 16 Coâ ñaëc 8000 1 9000 17 Saáy phun - taïo haït 16000 1 16000 18 Ñoùng hoäp 6000 1 10000 19 Ñoùng thuøng 70 3 300 20 Boàn troän cream 400 1 400 21 Baøi khí 200 1 600 22 Thanh truøng 2000 1 8000 23 Xöû lí nhieät laïnh 3000 1 3000 24 Taïo haït 6000 1 6000 25 Bao goùi 1000 1 1000 26 Ñoùng thuøng 500 1 500 30 Heä thoáng tieáp nhaän söõa töôi 2500 1 2500 31 CIP 500 1 500 32 Noài hôi 600 3 1800 33 Beå nöôùc vaø ñaøi nöôùc 50 1 50 34 Heä thoáng ñieän 3000 1 3000 35 Heä thoáng maùy, thieát bò laïnh 5000 1 5000 Toång coäng 113750 - Tieàn ñaàu tö thieát bò phuï (xe taûi, caân, keä chaát haøng trong kho, xe naâng haøng, …) khoaûng 10% tieàn ñaàu tö thieát bò chính T2 = 10%T1 = 0,1 * 113750 = 11375 trieäu - Tieàn ñaàu tö thieát bò ño löôøng, thieát bò phoøng thí nghieäm, baûo quaûn vaø löu maãu khoaûng 10% tieàn ñaàu tö thieát bò chính T3 = 10%T1 = 0,1 * 113750 = 11375 trieäu - Tieàn ñaàu tö thieát bò thoâng gioù, chieáu saùng, baûo hoä lao ñoäng … khoaûng 2% tieàn ñaàu tö thieát bò chính T4 = 2%T1 = 0,02 * 113750 = 2275 trieäu Þ Toång voán ñaàu tö thieát bò: T = T1 + T2 + T3 + T4 = 113750+ 11375 + 11375 + 2275 = 138775 trieäu - Khaáu hao thieát bò: Ktb = 0,1T = 0,1 * 138775 = 13877.5 trieäu Toång voán ñaàu tö - Toång voán ñaàu tö: V = X + T = 12990,5+ 138775 = 151765.5 trieäu - Toång khaáu hao: K = Kxd + Ktb = 649,5 + 13877.5 = 14527 trieäu Tính giaù thaønh saûn phaåm Doanh thu - Söõa UHT: + Giaù baùn trung bình 1 lít söõa tieät truøng UHT: 13000 ñoàng + Saûn löôïng söõa trong 1 naêm = ( 90000/1.03) . 300= 26213592,2 lít/naêm Trong ñoù: Saûn löôïng söõa UHT trong 1 ngaøy = 90000 kg Khoái löôïng rieâng söõa UHT = 1,03 kg/lít Soá ngaøy laøm vieäc trong naêm: 300 ngaøy + Soá tieàn thu ñöôïc = 26213592,2 * 13000 = 340776.7.106 ñoàng - Söõa boät gaày: + Giaù baùn trung bình 1 kg söõa boät gaày: 120000 ñoàng + Saûn löôïng söõa trong 1 naêm = 18000 . 300 = 5400000 kg/naêm Trong ñoù: Saûn löôïng söõa boät trong 1 ngaøy: 18000 kg Soá ngaøy laøm vieäc trong naêm: 300 ngaøy + Soá tieàn thu ñöôïc = 120000 * 5400000 = 540000.106 ñoàng - Bô: + Giaù baùn trung bình 1kg bô: 60 000 ñoàng + Saûn löôïng bô trong 1 naêm = 9000 * 300 = 2700000 kg/naêm Trong ñoù: Saûn löôïng bô trong 1 ngaøy: 9000 kg Soá ngaøy laøm vieäc trong naêm: 300 ngaøy + Soá tieàn thu ñöôïc = 60000 * 2700000 = 162000.106 ñoàng Þ Toång soá tieàn thu ñöôïc = 340776.7 + 540000 + 162000 = 1042777 trieäu ñoàng - Thueá VAT = 10% Þ Doanh thu goäp cuûa doanh nghieäp = 1042777 * 90/100 = 938499 trieäu ñoàng - Chieát khaáu baùn haøng cho ñaïi lyù, sieâu thò = 10% doanh thu goäp Þ Doanh thu roøng = 90% doanh thu goäp = 0,9 * 938499 = 844649.1 trieäu ñoàng Chi phí Trong ñoù: - Giaù bao bì laáy baèng 20% giaù baùn saûn phaåm = 0,2* 1042777 = 208555.4 trieäu/naêm - Laõi vay voán ñeå ñaàu tö nhaø maùy 0,8 %/naêm = 0,008* 151765.5 = 1214.12 trieäu/naêm - Quaûng caùo laáy baèng 0,02% giaù baùn saûn phaåm = 0,0002 * 1042777 = 208.55 trieäu/naêm - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, ñöôïc mieãn trong 2 naêm ñaàu vaø giaûm 50% trong 3 naêm tieáp theo. Baûng 7.6: Chi phí cho 1 naêm saûn xuaát Caùc loaïi chi phí Soá löôïng (đvt/naêm) Ñôn giaù Thaønh tieàn (trieäu/naêm) Söõa töôi 62327,04 taán 5.500 ñoàng/kg 342798.72 Söõa boät gaày 1965,06 taán 40.000 ñoàng/kg 78602.4 AMF 1,476 taán 150.000 ñoàng/kg 221.4 Ñöôøng RE 823,5 taán 12 trieäu/taán 9882 Chaát oån ñònh, nhuõ hoùa 27,3942taán 100.000 ñoàng/kg 2739.42 Maøu 8,247 taán 100.000 ñoàng/kg 824.7 Muoái aên 27,492 taán 800 ñoàng/kg 21.99 Chaát choáng oxi hoùa 0.2748 taán 150.000 ñoàng/kg 41.22 Xuùt 8421000 lit 10.000 ñoàng/lit 84210 Acid 1245000 lit 20.000 ñoàng/lit 24900 Bao bì 208555.4 Nöôùc 465300 m3 3.500 ñoàng/m3 1593.55 Ñieän 4219822 kWh 900 ñoàng/kWh 3797.84 Phí quaûn lyù khu coâng nghieäp 13500 m2 3.500 ñoàng/m2 47.25 Tieàn thueâ ñaát 13500 m2 15000 ñoàng/m2 202.5 Tieàn xöû lyù nöôùc thaûi 232650 m3 1.000 ñoàng/m3 232.65 Löông 11529 Khaáu hao 7745.02 Laõi vay voán 1214.12 Quaûng caùo 208.55 Toång coäng 779367.73 Lôïi nhuaän vaø thôøi gian hoaøn voán Lôïi nhuaän = doanh thu roøng – toång chi phí = 844649.1 – 779367.73 = 65281.4 trieäu - Thôøi gian hoaøn voán = toång voán ñaàu tö / lôïi nhuaän = 151765.5 / 65281.4 = 2.325 naêm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docC7-TINH KINH TE.doc
 • docC1- TONG QUAN.doc
 • docC10- Ket luan.doc
 • docC2-LI THUAT CONG NGHE.doc
 • docC3- CAN BANG VAT CHAT.doc
 • docC4- TINH VA CHON THIET BI.doc
 • docC5- TINH NANG LUONG.doc
 • docC6-KIEN TRUC XAY DUNG.doc
 • docC8-PCCC&AN TOAN LAO DONG.doc
 • docC9-XU LY NUOC.doc
 • docmo dau.doc
 • docmuc luc1.doc
 • docPHU LUC.doc
 • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
 • docTOM TAT.doc