Giáo trình quy hoạch đô thị 1 - Đại học bách khoa

ChƯơng 1: những khái niệm mở đầu Chương 2: những khái niệm về đô thị - Sự hình thành và phát triển của điểm dân cư đô thị chương 3: một số lý luân về thiết đô thị trên thế giới & việt nam Chương 4: lý luận phát triển đô thị theo đơn vị ở & quy hoạch chi tiết đơn vị ở Chương 5; Các giai đoạn và tỷ lệ thiết kế quy hoạch xây dựng

pdf71 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/03/2013 | Lượt xem: 1509 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình quy hoạch đô thị 1 - Đại học bách khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thäúng quy hoaûch daíi. Trong phæång aïn quy hoaûch khäng gian toaìn quäúc cuía Ba Lan, ngæoìi ta xaïc âënh hæåïng phaït triãøn tæång lai cuía âä thë theo hãû thäúng daíi vaì cuûm, dæûa trãn caïc âä thë hiãûn coï vaì doüc caïc truûc giao thäng chênh trong toaìn quäúc . Quy hoaûch âä thë theo hãû thäúng chuäùi vaì daíi coï nhiãöu æu âiãøm càn baín nhæng cuîng coï nhiãöu haûn chãú cáön chuï yï. Viãûc keïo daìi thaình phäú laì mäüt tråí ngaëo låïn trong cäng taïc thi cäng, xáy dæûng, quaín lyï. Trong thæûc tãú phaït triãøn, hãû thäúng quy hoaûch chuäùi vaì daíi thæåìng khäng âæåüc yï âäö ban âáöu vãö khäúng chãú chiãöu räüng do sæû phaït triãøn mäüt caïch tæû nhiãn vãö bãö daìy cuía hãû thäúng. Chuäùi “Ciudad Lineal” cuía Soria Y 38 Mata thiãút kãú vaì xáy dæûng nàm 1891 laì mäüt vê duû âiãøn hçnh. Quaï trçnh phaït triãøn thaình phäú Madirid âaî laìm máút tênh âäüc âaïo ban âáöu cuía noï vaì hiãûn nay chè coìn mäüt vãût daìi hiãûn trãn baín âäö thaình phäú. 1.3.5 Lyï luáûn thaình phäú cäng nghiãûp : Cuäüc caïch maûng cäng nghiãûp âaî thuïc âáøy nhanh choïng sæû sæû hçnh thaình nhiãöu âä thë cäng nghiãûp åí Anh vaì Phaïp. Cå cáúu âä thë cuî khäng coìn phuì håüp våïi yãu cáöu måïi, âoìi hoíi phaíi coï mäüt cå cáúun khaïc phuì håüp våïi tênh cháút saín xuáút cuía thaình phäú. Nàm 19+01 Tony Garnie âaî âãö xuáút phæång aïn måïi vãö quy hoaûch thaình phäú cäng nghiãûp. Láön âáöu tiãn cå cáúu täø chæïc mäüt thaình phäú cäng nghiãûp âæåüc xuáút hiãûn, trong âoï caïc khu nhaì åí, khu cäng nghiãûp, khu væûc giaíi trê, giao thäng váûn taíi vaì caïc hãû thäúng cáy xanh âæåüc bäú trê håüp lyï, roî raìng. Quy mä thaình phäú âæåüc xaïc âënh khoaíng 35.000 - 40.000 ngæåìi. Tony Gacnie âaî âãö xuáút mäüt säú khaïi niãûm cuû thãø vãö váún âãö täø chæïc vaì phán loaioü giao thäng; täø chæïc khu åí theo caïc lä phäú phuì håüp våïi âiãöu kiãûn khê háûu vaì tæû nhiãn. Caïch âàût váún âãö vaì giaíi quyãút váún âãö thaình phäú cäng nghiãûp sau naìy vaì laì moüt trong nhæîng lyï luáûn cå såí cuía quy hoaûch âä thë hiãûn âaûi. Quan âiãøm quy hoaûch cuía Tony Garnie âaî âæåüc æïng duûng trong quaï trçnh caíi taûo thaình phäú Lion åí Phap9s (1904 - 1917) . Træåïc âoï vaìo nàm 1879 Pullman âaî thiãút kãú thaình phäú cäng nghiãûp nhæng phæång aïn âån giaín, chè täø chæïc caïc cuûm xê nghiãûp vaì khu nhaì åí cäng nhán bãn caûnh maì khäng coï nhæîng âãö xuáút âaïng kãø (hçnh 34). Quy hoaûch thaình phäú cäng nghiãûp cuîng âaî âæåüc Le Corbusier mä hçnh hoaï trãn cå såí lyï luáûn quy hoaûch thaình phäú chuäùi vaì daíi vaìo nàm 1942 . 1.4 Le Corbusier våïi lyï luáûn quy hoaûch âä thë hiãûn âaûi. 39 Tãn thæûc cuía äng laì Charles Edonard Jeanneret (1887-1965), äng laì nhaì kiãún truïc sæ toaìn diãûn, nhaì lyï luán kiãún truïc vaì quy hoaûch chæïc nàng, Le Corbusier xaïc âënh “Nhaì laì caïi maïy âãø åí”, äng coi “âiãöu kiãûn åí, lao âäüng, nghè ngåi vaì âi laûi bàòng ä tä vaì âi bäü cuía con ngæåìi laì chæïc nàng cå baín cuía thaình phäú”. Äng laì mäüt trong nhæîng ngæåìi âaî thaío ra cäng æåïc Atheìne . + Phæång aïn thiãút kãú måí räüng thaình phäú Angiã theo hãû thäúng daíi cäng trçnh liãntuûc nàm 1930. Âoï laì cäng trçnh cao 10 táöng keïo daìi nhæ mäüt bæïc tæåìng thaình doüc båì biãøn Âëa Trung Haíi. + Phæång aïn caíi taûo Angiã âæåüc Le Corbusier nghiãn cæïu hiãûn thæûc hån vaìo nhæîng nàm 1941 - 1944 vaì âæåüc goüi laì thaình phäú cäng nghiãûp, ráút giäúng våïi thaình phäú daíi cuía Milutin âãö cáûp nàm 1930 cho thaình phäú Volgagrat. + Nàm 1943 Le Corbusier âaî âãö cáûp âãún daíi thaình phäú trãn toaìn toaìn cháu Áu. “Citeï lineïaire industrielle”. Trong lyï thuyãút 3 quáön cæ nhánchuíng Lecorbusier coï leî chuû aính hæåíng cuía thuyãút 3 thaình pháön lao âäüng âæåüc thãø hiãûn trong cáúu truïc khäng gian. Lëch sæí kiãún truïc vaì quy hoaûch hiãûn âaûi thãú giåïi luän gàõn boï tãn tuäøi nhaì kiãún truïc sæ ngæåìi Phaïp Le Corbusier. Äng coï nhiãöu âoïng goïp vaì âãö xuáút maûnh daûn vãö phæång diãûn lyï thuyãút cuîng nhæ thæûc tiãùn trong quy hoaûch vaì kiãún truïc. Trong caïc phæång aïn cuía Le Corbusier näøi báût quan âiãøm saïng taïc cäng trçnh quy mä låïn coï tênh táûp thãø cao. Vãö näüi dung sæí duûng cäng trçnh cuîng nhæ vãö täøng thãø quy hoaûch thaình phäú coï sæû phäúi håüp chàût cheî, vê duû :phæång aïn caíi taûo mäüt pháön trung tám thaình phäú Paris 3 triãûu dán âæåüc goüi laì phæång aïn quy hoaûch VOISIN nàm 1925 (hçnh 37). Trong phæång aïn naìy Le Corbusier bäú trê caïc cäng trçnh cao 66 táöng táûp håüp thaình cuûm åí trung tám nàòm trong daíi cáy xanh låïn, xung quanh khu væûc nhaì nhiãöu táöng laì 40 khu væûc nhaì åí êt táöng hån (8 táöng) âæåüc täø chæïc theo hçnh thæïc chuäùi khäng liãn tuûc våïi máût âäü 300 ngæåìi/ha. Màûc duì yï âäö khäng âæåüc thæûc hiãûn, Le Corbusier cuîng âaî cung cáúp cho lyï luáûn quy hoaûch âä thë thãú giåïi mäüt táöm nhçn måïi, âàûc biãût laì trong quy hoaûch xáy dæûng caïc thaình phäú låïn. Ch¬ng 4 lý luËn ph¸t triÓn ®« thÞ theo ®¬n vÞ ë & quy ho¹ch chi tiÕt ®¬n vÞ ë 1.Mét sè lý luËn c¬ b¶n: Khi noïi âãún hãû thäúng phaït triãøn thaình phäú theo âån vë thç chuïng ta phaíi hiãøu âæåüc tênh cháút quy mä cuía tæìng loaûi âån vë. Âån vë phaït triãøn cuía thaình phäú coï thãø laì mäüt âån vë cå cáúu chæïc nàng hay mäüt tãú baìo trong quy hoaûch cuía thaình phäú. Noï cuîng coï thãø laì mäüt âån vë åí hoaìn chènh hay mäüt âån vë âä thë. Caïc nhaì lyï luáûn âä thë nghiãn cæïu caïc âån vë trong âä thë thæåìng càn cæï trãn mäüt âån vë xaî häüi tæång âäúi hoaìn chènh âãø nghiãn cæïu hãû thäúng phaït triãøn cho thaình phäú. Mäüt säú caïc nhaì lyï luáûn khaïc xáy dæûng âån vë trãn cå såí phán bäú chæïc nàng phuûc vuû hay saín xuáút åí âä thë. Gáön âáy nhiãöu nhaì quy hoaûch coï xu hæåïng âi tçm caïc âån vë âä thë trong hãû thäúng phaït triãøn dán cæ cuía âä thë hay mäüt chuìm âä thë, hay coìn goüi laì âån vë âä thë trong âä thë, trong hãû thäúng maûng læåïi dán cæ hay trong quy hoaûch vuìng. Nguyãn tàõc cå baín cuía lyï luáûn phaït triãøn thaình phäú theo âån vë laì nghiãn cæïu xáy dæûng caïc âån vë åí täúi æu vaì trãn cå såí âoï caïc âån vë seî âæåüc nhán lãn dáön tuyì theo quy mä vaì sæû phaït triãøn tæång lai cuía thaình phäú. 1.1 Âån vë åí laïng giãöng cuía Clarence Perry : 41 Quan niãûm täø chæïc khu åí thaình phäú theo caïc âån vë åí âæåüc âãö cáûp tåïi trong cuäüc thi thiãút kãú quy hoaûch åí Chicago nàm 1916 vaì âaî âæåüc Clarence Perry (ngæåìi Myî) phaït triãøn hoaìn chènh hån nàm 1923. Theo Peryy, âån vë åí laïng giãöng coï quy mä âuí låïn âãø coï thãø âàût åí âoï mäüt træåìng hoüc phäø thäng cå såí coï quy mä khoaíng 1.000 âãún 1.200 hoüc sinh våïi baïn kênh phuûc vuû khäng quaï 1/4 dàûm Anh (400m). Træåìng hoüc laì mäüt thaình pháön quan troüng cuía viãûc giaïo duûc cäng cäüng åí âån vë åí laïng giãöng, båíi vç noï laì yãu cáöu phäø cáûp nháút âäúi våïi moüi gia âçnh trong âä thë. Khäng mäüt gia âçnh naìo laûi khäng muäún cho con mçnh âãún tuäøi âi hoüc âæåüc âãún træåìng vaì cuîng chàóng ai lo làõng hån nhæîng ngæåìi meû, ngæåìi cha khi åí nåi laìm viãûc âäúi våïi nhæîng âæïa con mçnh åí nhaì nãúu khäng âuåüc baío âaím chu âaïo âãún træåìng hoüc. Khäng nhæîng hoü chè nghé âãún âæïa con âãún træåìng hoüc maì thäio, maì coìn phaíi nghé âãún caí läúi âi cuía noï tæì nhaì tåïi træåìng vaì tæì træåìng vãö nhaì coï âæåüc an toaìn khäng ? Caïi suy nghé tæåíng táöm thæåìng âoï, nhæng laûi ráút hãû troüng âäúi våïi caïc nhaì âä thë, cáön thiãút phaíi laìm vaì tçm caïch giaíi quyãút thãú naìo cho ngæåìi dán âä thë an tám våïi cuäüc säúng vaì lao âäüng haìng ngaìy. Trãn cå såí âoï Perry âaî âãö nghë xáy dæûng âä thë thaình caïc âån vë åí âæåüc coi laì “âån vë åí laïng giãöng”. Perry quan niãûm thaình phäú laì táûp håüp cuía nhiãöu âån vë åí nhoí vaì laì âån vë laïng giãöng âæåüc choün âån vë cå såí. Mäùi mäüt âån vë åí laì mäüt cäüng âäöng dán cæ nhoí phuì håüp våïi âiãöu kiãûn vaì quan hãû xaî häüi, âæåüc trang bë âáöy âuí caïc âiãöu kiãûn phuûc vuû cho nhu cáöu cuäüc säúng cuía ngæåìi dán âä thë. Quy mä dán säú cuía âån vë åí xaïc âënh dæûa vaìo quy hoaûch cuía træåìng hoüc phäø thäng cáúp cå såí, coï quy mä 1000 hoüc sinh tæång âæång våïi 5000-6000 dán. Âæåìng giao thäng cå giåïi khäng âæåüc täø chæïc âi xuyãn qua âån vë åí âãø baío âaím âiãöu kiãûn nghè ngåi, giaíi trê vaì treí em âi laûi an toaìn. 1/10 diãûn têch âån vë âæåüc daình âãø träöng cáy xanh . 42 Quan niãûm xáy dæûng thaình phäú theo âån vë cuía C.Perry âæåüc phäú biãún räüng raîi vaì æïng duûng åí nhiãöu næåïc trãn thãú giåïi. Thaình phäú Harlow åí Anh do kiãún truïc sæ F. Gibberd thiãút kãú vaì xáy dæûng nàm 1944 theo quan âiãøm täø chæïc thaình caïc âån vë tiãøu khu nhaì åí. Harlow laì thaình phäú 80.000 dán, caïch London 37km âæåüc täø chæïc thaình 4 âån vë khu nhaì åí, mäùi khu nhaì åí coï tæì 2-4 tiãøu khu nhaì åí coï säú dán tæì 4000 - 7000 âæåüc trang bë mäüt træåìng hoüc phäø thäng vaì caïc cæía haìng phuûc vuû nhu cáöu haìng ngaìy cuía ngæåìi dán. Træåìng hoüc âæåüc bäú trê trong caïc khu cáy xanh cuìng våïi caïc sán baîi táûp thãø duûc do tênh cháút tæ hæîu cuía chuí nghéa tæ baín, nhiãöu yï âäö thiãút kãú khäng thæûc hiãûn hoaìn haío . 1.2. Caïc xu hæåïng phaït triãøn âä thë theo hãû thäúng quy hoaûch âån vë âä thë cuía E. Gloeden Xu hæåïng phaït triãøn quy hoaûch thaình phäú theo caïc âån vë coï chæïc nàng khaïc nhau âaî âæåüc Gloeden âãö cáûp âãún nàm 1923. Sæû thæûc maì noïi, caïc âån vë åí cuía thaình phäú træåïc âáy xáy dæûng theo kiãøu phán chia ra caïc lä âáút. Noï khäng hçnh thaình roî laì âån vë nhæng trong cå cáúu khäng gian âáy cuîng laì mäüt âån vë vãö âáút âai, màûc duì chæïc nàng cuía noï khäng âæåüc xaïc âënh roî rãût. Âån vë åí cuía E.Gloeden âæåüc hçnh thaình nhæ mäüt âån vë coï quy mä khoaíng 800.000 dán phaït triãøn theo hæåïng tám. Trung tám cuía âån vë nàòm trãn âáöu mäúi giao thäng chênh theo hãû tam giaïc. Sæû cáúu taûo cuía hãû thäúng naìy tæång âäúi tæû do. Caïc âån vë táûp håüp våïi nhau coï thãø theo daûng tuyãún - chuäùi, cuîng coï thãø theo daûng âi vàng. Mäùi âån vë âæåüc phaït triãøn theo mäüt chæïc nàng phuûc vuû riãng. Nhçn qua vãö så âäö ta tháúy cuîng coï nhæîng neït logic cuía noï trong cå cáúu 43 chæc nàng, nhæng våïi quy mä 100.000 dán mäüt âån vë vaì âæåüc thãø hiãûn trong chi tiãút mäüt säú bäü pháûn thç coï veí khäng hiãûn thæûc trong quan hãû giæîa caïc âån vë cuîng nhæ giæîa caïc âån vë våïi caïc bäü pháûn khaïc, nháút laì saín xuáút cäng nghiãûp våïi giao thäng âæåìng sàõt. Trong thæûc tãú cå cáúu quy hoaûch thaình phäú væåìn cuía E.Howard cuîng theo hçnh thæïc täø chæïc caïc âån vë (xem hçnh 24) nhæng caïc âån vë cuía Howard nhoí hån vaì hiãûn thæûc hån. 1.3 YÏ niãûm vãö thaình phäú phaït triãøn theo âån vë hçnh hoüc : Caïc thaình phäú cuía hãû thäúng giao thä;ng. Ta coï thãø hãû thäúng hoaï theo caïc daûng sau âáy : + Daûng ä baìn cåì : Daûng naìy chuí yãúu dæûa theo hãû thäúng maûng luåïi âæåìng ä baïn cåì caïch nhau 800-1200m hçnh thaình caïc lä âáút. Trong mäùi lä âáút laì mäüt âån vë åí bao gäöm nhiãöu tiãøu khu håüp laûi coï trung tám phuûc vuû vaì væåìn cáy xanh riãng. Chandigarh cuía ÁÚn Âäü do Le Corbusier thiãút kãú laì thaình phäú theo âån vë ä baìn cåì, mäùi lä âáút laì mäüt khu nhaì åí, coï trung tám phuûc vuû åí bãn trong. + Daûng phaït triãøn âån vë trãn cå såí hãû thäúng giao thäng hçnh hoüc luûc làng : Daûng naìy phaït triãøn theo 2 hçnh thæïc khaïc nhau : Hçnh thæïc thæï 1 : Mäùi âáöu mäúi giao thäng laì mäüt trung tám phuûc vuû cuía mäüt âån vë phaït triãøn theo mäüt chæïc nàng. Hçnh thæïc thæï 2 : Caïc âån vë åí bäú trê doüc theo caïc truûc giao thäng, trung tám phuûc vuû thæång maûi, bäú trê doüc âæåìng giao thäng, trung tám giaïo duûc vaì täø 44 chæïc nghè ngåi bãn trong theo tæìng âån vë coï væåìn cáy xanh. Âiãøn hçnh cuía loai naìy laì caïc phæång aïn cuía W. Crerry vaì Zielinshe (Ba Lan). + Daûng phaït triãøn theo hãû thäúng tam giaïc vaì tam giaïc luûc làng xen keî : Daûng naìy cuîng coï 2 hæåïng roî rãût : Kiãøu táûp trung hæåïng tám vaì phaït triãøn theo tuyãún doüc theo caïc âæåìng näüi bäü bãn trong. Hãû thäúng naìy coï æu âiãøm laì caïc âån vë âä thë coï quy mä khäng låïn, khoaíng 2 vaûn dán, phaït triãøn xen keî giæîa vuìng âä thë vaì näng thän. Tuyì theo âiãöu kiãûn cuû thãø cuía âëa baìn coï thãø phaït triãøn theo hæåïng tám hoàûc theo hãû thäúng chuäùi. Mäùi âån vë laì mäüt täøng thãø åí vaì saín xuáút. Hãû thäúng giao thäng tam giaïc âäúi ngoaûi vaì giao thäng nhaïnh âäúi näüi näúi liãön caïc âån vë våïi nhau trong mäüt cuûm âä thë theo quan âiãøm âä thë bãön væîng. Trong quaï triình phaït triãøn âä thë, xu hæåïng thaình phäú ténh âaî chuyãøn sang xu hæåïng âäüng vaì næîa ténh næía âäüng trãn cå såí xáy dæûng caïc âån vë åí vaì âån vë âä thë. Viãûc xaïc âënh hæåïng phaït triãøn thaình phäú âäüng trãn cå såí cuía sæû phaït triãøn caïc âån vë âang laì xu thãú âuåüc nhiãöu ngæåìi quan tám. 2.Quy ho¹ch chi tiÕt ®¬n vÞ ë: 2.1 Kh¸i niÖm chung vÒ ®¬n vÞ ë & khu ë trong ®« thÞ: - §¬n vÞ ë lµ mét ®iÎm d©n c trong ®« thÞ: Âiãøm dán cæ âä thë laì mäüt âiãøm dán cæ táûp trung pháön låïn nhæîng ngæåìi dán phi näng nghiãûp, hoü säúng vaì laìm viãûc theo kiãøu thaình thë. - §¬n vÞ cã c¸c ®iÒu kiÖn thÝch nghi víi mét kh«ng gian vµ thêi gian 45 - §¬n vÞ cã c¸c ®iÒu kiÖn thÝch nghi víi chÊt lîng sèng - §¹t ®îc môc tiªu tèi thiÓu khi x¸c ®Þnh c¸c tiªu chÝ - §¬n vÞ ë ®« thÞ hîp lý ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vµ tÝnh chÊt toµn vÑn t¬ng ®èi tõng cÊu tróc ®« thÞ híng tíi sù ph¸t triÓn bÌn v÷ng. 2.2 C¸c lý luËn kh¸c nhau vÒ tæ chøc ®¬n vÞ ë 2.2.1 Âån vë laïng giãöng trong cáúu truïc khu dán duûng Theo quan âiãøm måïi laì âån vë nhoí nháút tæång âæång våïi mäüt täø chæïc dán phäú hiãûnnay åí âä thë Viãût Nam. Âån vë åí laïng giãöng khäng coï giåïi haûn cuía mäüt lä phäú hay mäüt ngoî phäú âãø xaïc âënh âån vë åí laïng giãöng, noïi mäüt caïch näm na laì quan hãû haìng xoïm. Âån vë laïng giãöng naìy khäng giäúng våïi âån vë laïng giãöng cuía Perry træåïc âáy vaì cuîng khäng giäúng våïi âån vë tiãøu khu nhaì åí hay nhoïm nhaì åí. Âáút âai cuía âån vë åí laïng giãöng chuí yãúu laì âáút xáy dæûng nhaì åí caïc loaûi. ÅÍ âáy chuí yãúu laì khäng gian caï thãø vaì mäüt säú khäng gian xaî häüi nhoí nháút trãn âæåìng phäú hoàûc lä phäú, trong âoï coï thãø täø chæïc nhaì treí kiãøu táûp thãø hoàûc gia âçnh, caïc quáöy dëch vuû nhoí, kiäút.. væåìn cáy, sán chåi nhoí... Qui mä cuía âån vë laïng giãöng coï khoaíng tæì 3 âãún 4 ha âæåüc giåïi haûn båíi caïc âæåìng näüi bäü trong khu åí, khoaíng caïch giæîa caïc âæåìng khoaíng caïch tæì 150 âãún 200 m 2.2.2 Âån vë åí laïng giãöng trong âån vë åí cå såí phæåìng Âån vë åí phæåìng coï thãø chia ra laìm nhiãöu âån vë nhaì åí nhoí hån, coï qui mä khäng låïn làõm, khoaíng tæì 300- 400 häü gia âçnh caïc loaûi triien diãûn têch khoaíng 4 - 5 ha .Qui mä naìy tæång âæång våïi mäüt nhoïm nhaì åí træåïc âáy, âæåüc coi laì mäüt âån vë giao tiãúp xaî häüi, nåi maì moüi ngæåìi åí coï thãø quen biãút nhau, 46 cuìng chung mäúi quan tám haìng ngaìy trong sinh hoaût àn åí, trong moüi giao tiãúp, âàûc biãût laì âäúi våïi ngæåìi giaì vaì treí em. Trong quaín lyï âä thë, âån vë åí laïng giãöng coï thãø laì âån vë täø dán phäú, âæåìng phäú hoàûc liãn täø. Viãûc phán lä âån vë åí cå såí thaình caïc âån vë åí laïng giãöng åí âáy laì mäüt thæûc tãú khaïch quan. Váún âãö täø chæïc khäng gin cuïng nhæ cå cáúu quy hoaûch caïc khu åí âä thë theo caïc âån vë åí seî tuìy thuäüc vaìo mä hçnh quy hoaûch täøng thãø cuía âån vë âoï quyãút âënh. Coï thãø theo hãû ä baìn cåì, hãû tam giaïc, luûc làng hoàûc hãû tæû âä thë. 2.2.3 Sæû khaïc nhau giæîa âån vë åí cå såí - phæåìng våïi tiãøu khu nhaì åí Laì quan âiãøm täø chæïc xáy dæûng nhæîng âån vë xaî häüi coï sæû gàõn boï chàûc cheî cuía nhiãöu âån vë åí laïng giãöng våïi táûp thãø xaî häüi vaì quaín lyï haình chênh âä thë. Mäùi âån vë åí cå såí coï thãø laì mäüt âån vë haình chênh cáúp phæåìng hoàûc coï thãø vaìi Ban Kiãøm soaït âån vë laì mäüt phæåìng. Âån vë åí phæåìng âæåüc giåïi haûn båíi hãû thäúng âæåìng phäú näüi bäü cuía khu åí våïi khoaíng caïch tæì 400 âãún 500 m, mäùi phæåìng coï diãûn têch âáút âai khoaíng tæì 16 âãún 25 ha hoàûc coï sæû xã dëch mäüt êt tuìy theo âëa hçnh cuû thãø. Toïm laûi, Phæåìng laì mäüt âån vë xaî häüi åí âä thë, væìa laì mäüt âån vë åí cå såí trong quy hoaûch xáy dæûng khu dán duûng thaình phäú, âäöng thåìi cuîng laì âån vë quaín lyï haình chênh cå såí cuía âä thë. Noï phuì håüp våïi hãû thäúng quaín lyï haình chênh, hiãûn nay åí âä thë Viãût Nam (thaình phäú quáûn, phæåìng, xaî) 47 Trong cå cáúu quy hoaûch xáy dæûng khu dán duûng, caïc tiãøu khu træåïc âáy dæûa vaìo cáúu truïc cuía hãû thäúng phuûc vuû kiãøu táöng báûc bao cáúp thæåìng theo ba cáúp : T T Âån vë åí TT phuûc vuû Baïn kênh Cäng trçnh phuûc vuû haût nhán 1 Nhoïm nhaì åí Cáúp I 200m Nhaì treí, cæía hnaìg àn uäúng... 2 Tiãøu khu nhaì åí Cáúp II 500m Træåìng hoüc PTCS, cæía haìng baïch hoaï 3 KHu nhaì åí Cáúp III 1000m Træåìng hoüc PTTH, BTVH, chåü ÅÍ Viãût Nam hiãûn nay âä thë quaï khæï âãø laûi giåïi haûn quaín lyï haình chênh cuía caïc phæåìng khäng håüp lê, chäöng cheïo khäng truìng våïi sæû pháûn chia caïc lä âáút quy hoaûch vaì quaín lyï xáy dæûng âä thë . Ngaìy nay theo co chãú måïi, caïc cäng trçnh dëch vuû phaït triãøn dán duûng daûng phong phuï cáúu truïc âån vë åí khäng thãø dæûa vaìo hãû thäúng phuûc vuû cäng cäüng træåïc âáy, maì nãn dæûa vaìo täø chæïc xaî häüi nåi åí,táûp quaïn vaì truyãön thäúng dán täüc cuïng nhæ quaín lyï xaî häüi, âãø coï âæåüc nhæîng giaíi phaïp täút. - Âån vë åí phæåìng laì âån vë cå såí trong cå cáúu quy hoaûch khu dán duûng, xuáút phaït tæì váún âãö täø chæïc xaî häüi måïi, åí âáy vai troì caï nhán, vai troì táûp thãø vaì gia âinh âæåüc phaït huy mäüt caïch toaìn diãûn. Moüi giao tiãúp xaî häüi laì giao tiãúp cuía mäüt cäüng âäöng dán cæ hiãûn âaûi vaì phaït triãøn. Mäúi quan hãû giao tiãúp xaî häüi vaì gia âçnh laì cå såí chênh âãø täø chæïc quy hoaûch xáy dæûng âån vë åí phuì håüp våïi tênh cháút, qui mä vë trê vaì giåïi haûn khu âáút âæåüc pheïp xáy dæûng. 48 Xaî häüi vaì gia âçnh laì nãön taíng cuía cáúu truïc khäng gian âån vë åí cå såí, laì haût nhán cuía sæû hçnh thaình vaì phaït triãøn caïc âån vë. Âáy chênh laì nhæîng yãúu täú coï tênh cháút quyãút âënh cho sæû bãön væîng cuía mäi træåìng säúng âä thë, yãúu täú táûp thãø vaì caï thãø. Gia âçnh vaì ngäi nhaì hay càn häü gia âçnh laì haût nhán cuía xaî häüi. Gia âçnh naìo cuîng âãöu mong muäún cho mçnh coï nåi åí täút nháút. Caïi täút nháút âoï cuìng khäng coï giåïi haûn cuû thãø cho tæìng gia âçnh cho tæìng thaình pháön ngæåìi åí. Vç váûy táûp thãø xaî häüi seî cäng cuû âãø âiãöu phäúi vaì cán bàòng caïi nhu cáöu täút nháút vaì caïi nhu cáöu täúi thiãøu cho mäùi ngæåìi trong caïc giai âoaûn lëc sæí phaït triãøn xaî häüi vaì âä thë. Âån vë åí phæåìng dæûa trãn yãúu täú xaî häüi láúy mäúi quan hãû hæîu cå giæîa gia âçnh vaì xaî häüi trong khu åí âãø phán têch laì mäüt quan âiãøm xaî häüi mang tênh bãön væîng âäúi våïi cå cáúu quy hoaûch xáy dæûng khu åí. Trong âån vë åí khäng gian åí âæåüc xaïc âënh roî vaì âæåüc coi nhæ khäng gian caï thãø cuía moüi gia âçnh hoàûc táûp thãø, cäüng âäöng. Khäng gian xaî häüi laì nhæîng nåi cäng cäüng âæåüc xaïc âënh roî trong quy hoaûch bäú cuûc khäng gian laì noïi giao tiãúp cuía ngæåìi åí trong caïc sinh hoaût xaî häüi, coï thãø láúy cáu laûc bäü bãn caûnh truû såí, UBND phæåìng vaì træåìng hoüc phäø thäng laìm haût nhán cho moüi sinh hoaût. ÅÍ âáy coï væåìn cáy xanh, sán táûp TDTT vaì caïc troì vui chåi giaíi trê cuía thanh thiãúu niãn vaì ngæåìi giaì. Bãn caûnh caïc dëch vuû vàn hoïa xaî häüi, caïc dëch vuû kinh tãú vaì sinh hoaût âæåüc täø chæïc theo daûng chåü vaì caïc dëch vuû cuía tæ nhán trong caïc lä phäú. 2.3 C¬ së khoa häc cña sù h×nh thµnh cÊu tróc ®¬n vÞ ë, khu ë trong ®« thÞ 49 -Vai trß céng ®ång trong ®« thÞ -NguyÖn väng cña céng ®ång -Céng ®ßng vµ c¸c ho¹t ®äng vÒ ®µu t x©y dùng vµ qu¶n lý quy ho¹ch c¸c ®¬n vÞ ë -CÊu tróc cña ®« thÞ -§on vÞ ë ph¶i ®a d¹ng trong c¸c khu ®« thÞ mãi 2.4 Thµnh phÇn ®Êt ®ai x©y dùng trong ®¬n vÞ ë Dæûa vaìo chæïc nàng sæí duûng, âáút dán duûng âæåüc phán thaình 4 loaûi coï baín: âáút åí, âáút xáy dæûng cäng trçnh cäng cäüng, âáút cáy xanh thãø thao thãø duûc âáút âæåìng vaì quaíng træåìng. Caïc thaình pháön âáút âai coï tè lãû tæång quan våïi nhau âä thë âiãöu kiãûn tæû nhiãn chi phäúi vaì chè tiãu læûa choün CHÈ TIÃU CÁN BÀÒNG ÂÁÚT ÂAI KHU DÁN DUÛNG TT Thaình pháön âáút Chè tiãu diãûn têch bçnh quán m2/ngæåìi Tè lãû diãûn têch % 1 Âáút åí thaình phäú 30-40 40-50 2 Âáút cäng trçnh cäng cäüng 10-15 15-20 3 Âáút cáy xanh vaì TTTD 8-12 10-15 4 Âáút âæåìng vaì quaíng træåìng 10-15 15-20 50 2.5. Mäüt säú chè tiãu cå baín trong thiãút kãú quy hoaûch xáy dæûng âån vë åí cå såí - phæåìng Khi thiãút kãú quy hoaûch xáy dæûng âån vë åí cáön phaíi dæûa vaìo mäüt säú chè tiãu cå baín vãö quy hoaûch bao gäöm : - Máût âäü diãûn têch saìn nhaì åí cuía âån vë åí (máût âäü Brutto) laì diãûn têch saìn nhaì åí tênh bàòng m2 bçnh quán trãn 1 ha âáút cuía âån vë åí æïng våïi mäüt tiãu chuáøn diãûn têch nhaì åí 12m2/ ngæåìi. Âån vë tênh m2/ha Máût âäü Táöng cao 1 2 3 4 5 6 - Låïn nháút 2500 3200 4600 4800 5000 5200 - Nhoí nháút 3300 4800 5700 6000 6300 6600 1 2 3 4 5 6 - Låïn nháút 5400 5700 6000 6200 6400 6600 - Nhoí nháút 6800 7000 7300 7600 7800 8000 (*) Chè tiãu thiãút kãú dæûa vaìo tiãu chuáøn hiãûn haình cuía ngaình vãö thiãút kãú xáy dæûng quy hoaûch âä thë 20 TCN 82-81 - Máût âäü diãûn têch saìn nhaì åí vaì diãûn têch âáút aïp duûng âãø xáy dæûng caïc loaûi nhaì åí coï væåìn riãng æïng våïi tiãu chuáøn 15m2/ngæåìi. Âån vë tênh m2/ha Loaûi nhaì åí Âån vë laïng giãöng âån vë cå såí - Phæåìng Máût âäü m2/ha m2/ngæåìi Máût âäü m2/ha m2/ ngæåìi 51 * nhaì 1 táöng + 150m2 âáút cho häü 3 - 5 ngæåìi + 200m2 âáút cho häü 6 - 8 ngæåìi 3300 4300 45 35 2500 3000 60 50 * Nhaì 2 táöng + 120m2 âáút cho häü 3 - 5 ngæåìi + 150m2 âáút cho häü 6 - 8 ngæåìi 4300 6000 35 25 3000 3800 50 40 - Khoaíng caïch giæîa caïc nhaì åí vaì giæîa nhaì åí våïi cäng trçnh cäng cäüng theo yãu cáöu thäng thoaïng chiãúu saïng, phoìng hoíaa, cáön læu yï âãún pháön nghãû thuáût bäú cuûc kiãún truïc cäng trçnh âãø bäú trê cho håüp lê. Vãö phoìng hoía khoaíng caïch giæîa caïc cäng trçnh phuû thuäüc vaìo báûc chëu læía cäng trçnh. Baíng 14 Báûc chëulæía cuía cäng trçnh Khoaíng caïch giæîa caïc cäng trçnh Báûc chëu læía cuía caïc cäng trçnh I vaì II III IV V I vaì II 6 8 10 10 III 8 8 10 10 IV 10 10 12 15 V 10 10 15 15 - Máût âäü diãûn têch saìn nhaì åí trung bçnh âån vë åí khi xáy dæûng nhaì åí coï táöng cao khaïc nhau tênh theo cäng thæïc : 52 MTB = i i 3 3 2 2 1 1 M X.... M X M X M X 100 +++ MTB : máût âäü diãûn têch saìn nhaì åí trung bçnh cuía âån vë åí X1, X2, X3, Xi : tè lãû pháön tràm cuía nhaì åí theo táöng nhaì M1, M2, M3, Mi : máût âäü diãûn têch saìn nhaì åí cuía âån vë åí tæång æïng våïi táöng nhaì Vê duû : Tè lãû % nhaì åí theo táöng + 20% - 1táöng + 30% - 3táöng + 50% - 5táöng MTB = 01,0009,0008,0 100 5000 50 3200 30 2500 20 100 ++ = ++ = 3703 m 2/ ha (Täúi thiãøu 2.6. Cå cáúu quy hoaûch âån vë åí: Âáút trong âån vë åí thäng thæåìng âæåüc phán thaình 4 loaûi chênh : - Âáút åí - Âáút xáy dæûng caïc cäng trçnh cäng cäüng - Âáút cáy xanh vaì TDTT - Âáút âæåìng Caïc loaûi âáút trãn coï chæïc nàng khaïc nhau nhæng gàõn boï chàût cheî våïi nhau. Viãûc phán bäú håüp lê vë trê tæång quan cuía noï trong khu coï yï nghéa ráút quan troüng. 53 Trong 4 loaûi âáút trãn âáút åí chiãúm vë trê låïn nháút vaì âæåüc phán ra tæìng nhoïm nhaì åí, goüi laì âån vë åí laïng giãöng. Caïc nhoïm nhaì åí thæåìng âæåüc bäú trê táûp trung xung quanh khu væûc trung tám cäng cäüng cuía âån vë åí. Ranh giåïi giæîa caïc nhoïm nhaì åí coï thãø laì âæåìng âi hoàûc daíi cáy xanh. Nhoïm nhaì hay âån vë åí laïng giãöng coï qui mä tæì 400-1000 dán nãúu laì xáy dæûng nhaì åí 1 - 2 táöng vaì tæì 1500 - 2500 dán, nãúu coï táöng cao tæì 3 - 5 táöng tråí lãn. Mäùi nhoïm nhaì coï trung tám phuûc vuû cäng cäüng láúy nhaì treí laì chênh, coï baïn kênh phuûc vuû tæì 100 âãún 200m Âáút xáy dæûng caïc cäng trçnh cäng cäüng cuía âån vë åí phæåìng coï thãø phán thaình 2 loaûi chênh bao gäöm : khu væûc phuûc vuû thæång nghiãûp vaì khu væûc phuûc vuû giaïo duûc, vàn hoïa vaì xaî häüi . Hãû thäúng cäng trçnh phuûc vuû gäöm caïc cäng trçnh xáy dæûng åí trung tám âån vë åí vaì trom caïc nhoïm nhaì. Baïn kênh phuûc vuû cuía caïc cäng trçnh tæì 250- 400m (caï biãût coï thãø lãn tåïi 500m) Vë trê khäúi thæång nghiãûp nãn bäú trê gáön vãö phêa âæåìng âi laìm chênh coìn khäúi giaïo duûc, vàn hoïa, xaî häüi nãn bäú trê trung tám xung quanh khu væûc cáy xanh åí bãn trong, coï thãø bäú trê kãút håüp åí táöng 1 caïc nhaì åí gia âçnh . Âáút cáy xanh vaì khu væûc thãø thao thãø duûc âæåüc goüi laì væåìn trong khu åí bäú trê táûp trung vaìo mäüt khu væûc gáön træåìng hoüc, nhaì treí, cáu laûc bäü âãø tiãûn cho viãûc täø chæïc vui chåi giaíi trê vaì nghé ngåi. Cäng trçnh trung tám laì sán táûp . 54 Hãû thäúng âæåìng saï trong âån vë laì såüi dáy liãn laûc bãn trong gàõn boï våïi hãû thäúng giao thäng bãn ngoaìi thaình phäú, âaím baío phuûc vuû täút cho viãûc âàûc âiãøm laûi nhanh choïng an toaìn vaì thuáûn tiãûn. Cå cáúu quy hoaûch khu åí cáön phán biãût roî giæîa läúi âo bãn trong våïi hãû thäúng âæåìng âi ätä tæì ngoaìi vaìo. Hai hãû thäúng naìy khäng nãn giao càõt nhau maì nãn åí daûng song song hoàûc caìi ràng læåüc âãø âaím baío an toaìn âilaûi, træåïc tiãn laì cho treí em âãún træåìng hoüc. Âæåìng âi ätä âaím baío phuûc vuû âãún táút caí caïc cäng trçnh xáy dæûng, nháút laì âãún cäng trçnh phuûc vuû cäng cäüng, âãún caïc chäù chæïa raïc vaì ga ra. 2.6.1. Bäú trê nhaì åí trong âån vë åí Nhaì åí laì bäü pháûn chuí yãúu trong täø chæïc khäng gian khu åí. Nhaì åí pháön låïn âæåüc xáy dæûng theo caïc thiãút kãú máùu phuì håüp våïi nhiãûm vuû thiãút kãú, âiãöu kiãûn tæû nhiãn vaì âiãöu kiãûn kinh tãú-kyî thuáût. Cáön chuï yï phán loaûi caïc kiãøu nhaì åí laì loaûi nhaì tæ nhán theo caïc thiãút kãú âån leí vaì caïc daîy nhaì chung cæ, tæìng lä âáút âãø coï bäú cuûc håüp lê, khäúng chãú caïc chiãöu cao, khäúi têch, maìu sàõc vaì chè giåïi xáy dæûng caïc cäng trçnh trong tæìng lä âáút. Nhaì åí coï thãø phán thaình mäüt säú loaûi sau âáy : - a. Loaûi nhaì åí êt táöng : Laì loaûi coï tæì 1 âãún 2 táöng xáy dæûng khaï phäø biãún åí nhiãöu nåi âàûc biãût laì trong caïc âä thë nhoí. 55 Nhaì åí êt táöng bao gäöm loaûi coï væåìn riãng vaì loaûi khäng coï væåìn riãng. Noïi chung nhaì åí gia âçnh êt táöng thç nãn coï væåìn duì chè laì mäüt maính âáút nhoí, phaíi kiãøm tra ké khi thiãút kãú vaì cho pheïp xáy dæûng. Nhaì åí êt táöng âæåüc bäú trê theo nhiãöu hçnh thæïc bao gäöm åí âäüc láûp, nhaì gheïp âäi, nhaì gheïp theo tæìng daîy hoàûc theo tæìng cuûm. b. Nhaì åí nhiãöu táöng nhiãöu càn häü : Laì loaûi nhaì åí chung cæ âæåüc duìng räüng raîi trong quy hoaûch caïc khu nhaì åí. Loaûi naìh naìy âæåüc thiãút kãú theo nhiãöu kiãøu khaïc nhau. * Nhaì åí gia âçnh theo kiãøu âån nguyãn : Laì loaûi phäø biãún nháút, caïc âån nguyãn âæåüc thiãút kãú chung mäüt cáöu thang cho nhiãöu càn häü. Tuìy theo âiãöu kiãûn tæìng nåi åí ta coï thãø gheïp caïc âån nguyãn våïi nhau thaình caïc daîy nhaì khaïc nhau. Caïc âån nguyãn âæåüc thiãút kãú theo daîy haình lang giæîa hoàûc haình lang bãn cho caïc häü hoàûc khäng coï haình lang chung maì træûc tiãúp âãún caïc càn häü tæì chiãöu nghè cuía cáöu thang. *. Nhaì åí kiãøu thaïp : Laì loaûi nhaì theo hçnh thæïc âån nguyãn âäüc láûp, thæåìng cao trãn 5 táöng, coï sæí duûng thang maïy. Giao thäng näüi bäü chuí yãúu theo chiãöu âæïng cäng trçnh. Loaûi nhaì naìy âæåüc sæí duûng trong bäú cuûc khäng gian khu åí âãø taûo caïc âiãøm nháún vaì táöm nhçn. * Nhaì åí theo kiãøu khaïch saûn : Laì loaûi nhaì åí táûp thãø daình cho caïn bäü säúng âäüc thán hoàûc duìng laìm kê tuïc xaï cho sinh viãn säúng näüi truï. Loaûi naìy thæåìng laì kiãøu haình lang bãn hoàûc haình lang giæîa, khu vãû sinh, buäöng tàõm, bãúp táûp trung hoàûc theo tæìng càûp phoìng åí. 56 * Nhaì liãn håüp : Laì loaûi nhaì thiãút kãú cho mäüt säú læåüng ngæåìi åí låïn vaì coï bäú trê khu væûc cäng cäüng trong nhaì. Mäùi mäüt cäng trçnh coï thãø chæïa haìng nghçn ngæåìi tæång âæång våïi mäüt nhoïm nhaì åí hoàûc låïn hån. Trong quy hoaûch caïc khu nhaì åí ngoaìi viãûc choün loaûi nhaì cho thêch håüp våïi ngæåìi åí trong baín thán ngäi nhaì, viãûc bäú trê sàõp xãúp caïc cäng trçnh âoï trãn khu âáút xáy dæûng coï yï nghéa âàûc biãût quan troüng. Bäú trê nhaì åí håüp lê tæïc laì giaíi quyãút täút mäúi quan hãû giæîa caïc cäng trçnh våïi moüi âiãöu kiãûn tæû nhiãn, âiãöu kiãûn kyî thuáût, nghãû thuáût kiãún truïc vaì täø chæïc cuäüc säúng trong mäi træåìng åí. Viãûc làõp gheïp caïc âån nguyãn vaì xáy dæûng caïc nhaì åí phaíi chuï yï âàûc biãût âãún âiãöu kiãûn âëa hçnh, khäng âàût cäng trçnh càõt ngang nhiãöu âæåìng âäöng mæïc hoàûc thàóng goïc våïi âæåìng âäöng mæïc Vãö màût khê háûu cáön chuï yï nhiãöu âãún aính hæåíng cuía nàõng vaì gioï, chuï yï taûo âiãöu kiãûn thäng thoaïng tæû nhiãn täút nháút. Caïc cäng trçnh nãn âàût theo hæåïng Nam vaì Âäng Nam, coï thãø håi chãúch Táy Nam trong mäüt säú træåìng håüp. Khäng nãn âàût nhaì theo hæåïng Âäng Táy vaì Táy Nam. Træåìng håüp bàõt buäüc thç phaíi choün cäng trçnh coï màût bàòng nhaì thäng thoaïng vaì biãûn phaïp chäúng nàõng täút. Khoaíng caïch giæîa caïc nhaì åí tuìy theo bäú cuûc cäng trçnh, nhæng phaíi âaím baío âæåüc yãu cáöu vãû sinh, yãu cáöu vãö thi cäng, yãu cáöu chäúng äøn, chäúng chaïy. Thäng thæåìng khoaíng caïch giæîa caïc nhaì láúy tæì 1,5 - 2 láön chiãöu cao cäng trçnh. Bäú trê nhaì åí coï nhiãöu váún âãö khoï khàn phæïc taûp vç háöu hãút caïc cäng trçnh åí âáy coï thãø âaî âæåüc âiãøn hçnh hoïa. Ngæåìi thiãút kãú phaíi hãút sæïc kheïo leïo âãø coï nhæîng giaíp phaïp täút trong caïch choün loüc caïc máùu âiãøn hçnh vaì làõp gheïp caïc âån 57 nguyãn nhaì åí cuîng nhæ bäú cuûc håüp khäúi caïc cäng trçnh våïi nhau. Thæåìng thæåìng khi sàõp xãúp caïc cäng trçnh nhaì åí ta täø chæïc theo tæìng nhoïm nhaì trãn tæìng lä âáút âaî xaïc âënh. Trong nhoïm nhaì âoï coï nhiãöu thãø loaûi cäng trçnh khaïc nhau cáön tçm caïch bäú cuûc sao cho mäùi nhoïm nhaì coï âæåüc mäüt khäng gian åí thêch håüp caí bãn trong láùn bãn ngoaìi haìi hoìa trong näüi bäü âån vë åí vaì våïi caïc âån vë åí khaïc lán cáûn. Nghãû thuáût bäú cuûc khäng gian kiãún truïc trong quy hoaûch khu nhaì åí ráút phong phuï vaì coï nhiãöu hçnh thæïc khaïc nhau : * Bäú cuûc song song : laì hçnh thæïc phäø biãún âãø phuì håüp våïi âëa hçnh vaì khê háûu, song dãù âån âiãûu. Cáön taûo nãn nhæîng khäng gian khaïc nhau bàòng caïch ruït ngàõn chiãöu daìi cuía mäüt säú cäng trçnh hoàûc sàõp xãúp so le nhau âãø coï thãm nhæîng khäng gian vaì nhæîng âiãøm nhçn phong phuï. *Hçnh thæïc bäú cuûc cuûm : Laì taûo nãn nhæîng khäng gian nhoí, caïc cäng trçnh nhiãöu táöng hoàûc êt táöng coï xu hæåïng táûp trung xung quanh mäüt yãúu täú khäng gian naìo âoï ( coï thãø laì nhaïnh âæåìng cuût våïi chäù quay xe hoàûc mäüt cäng trçnh kiãún truïc nhoí naìo khaïc) * Hãû thäúng theo maíng hay thaím : Âoï laì nhæîng täø håüp cäng trçnh kiãún truïc chuí yãúu laì êt táöng âæûåc sàõp xãúp theo diãûn thàóng, taûo nãn nhæîng maíng låïn cäng trçnh trong nhæ nhæîng táúm thaím. * Hãû thäúng bäú cuûc theo daíi hay chuäùi : Laì hçnh thæïc bäú trê cäng trçnh kãú tiãúp nhau theo chiãöu daìi doüc theo mäüt truûc giao thäng hay sæåìn âäöi. Trong caïc khu nhaì åí thæåìng dæûa vaìo hãû thäúng âæåìng xe cå giåïi hoàûc âi bäü âãø bäú cuûc. Noïi 58 chung trong caïc khu nhaì åí ngæåìi ta thæåìng sæí duûng tênh linh hoaût häùn håüp nhiãöu kiãøu bäú cuûc khaïc nhau âãø coï nhæîng khäng gian åí sinh âäüng thêch håüp. Våïi nhiãöu âäúi tæåüng khäng nãn chè duìng mäüt vaìi loaûi naìh âiãøn hçnh, kiãún truïc âån âiãûu nhæ mäüt säú khu nha åí ta âaî xáy dæûng. 2.6.2. Bäú trê cäng trçnh dëch vuû trong âån vë åí Caïc cäng trçnh dëch vuû cäng cäüng bäú trê trong âån vë åí khäng nháút thiãút phaíi theo mäüt mä hçnh âäöng nháút nhæ træåïc âáy trong quy hoaûch xáy dæûng tiãøu khu nhaì åí. Cáúu truïc maûng læåïi dëch vuû cäng cäüng laì mä hçnh cå baín aïp duûng theo quy hoaûch tiãøu khu nhaì åí. Cáúu truïc giao tiãúp xaî häüi, linh hoaût saïng taûo æïng xæílaì mä hçnh âãø täø chæïc quy hoaûch caïc âån vë åí måïi. Cuîng vç váûy quan âiãøm xáy dæûng caïc cäng trçnh dëch vuû trong âån vë åí âãöu phaíi hæåïng vaìo muûc tiãu baío âaím mäúi quan hãû xaî häüi laình maûnh thuáûn låïi vaì phaït triãøn. Caïc hãû thäúng phuûc vuû âoï phaíi linh hoaût vaì coï khaí nàng biãún âäøi theo nhu cáöu vaì sæû phaït triãøn xaî häüi hiãûn âaûi. Cäng trçnh dëch vuû cäng cäüng trong khu åí bao gäöm caïc cäng trçnh phuûc vuû caïc nhu cáöu thiãút yãúu haìng ngaìy cuía ngæåìi åí vãö caïc lénh væûc : - Nuäi dæåîng, chàm soïc quaín lê vaì giaïo duûc treí em - Cung cáúp caïc nhu yãúu pháøm thäng thæåìng haìng ngaìy - Àn uäúng, giaíi khaït vaì læång thæûc thæûc pháøm - Sæía chæîa âäö duìng gia âçnh, dëch vuû vaì vãû sinh tháøm mé, dëch vuû kyî thuáût dån giaín - Y tãú, baío vãû sæïc kheío, baío hiãøm xaî häüi 59 - Vàn hoïa, vui chåi giaíi trê cho treí em, ngæåìi giaì.. TDTT - Thäng tin liãn laûc, thäng tin âi laûi - Quaín lyï xaî häüi, quaín lyï âä thë - Chåü Våïi mäüt säú læåüng loaûi cäng trçnh dëch vuû ráút dán duûng daûng cho mäüt qui mä khäng låïn làõm cuía caïc âån vë åí âä thë thç ráút khoï khàn coï thãø xaïc âënh vaì phán bäú mäüt caïch cuû thãø vë trê cho tæìng cäng trçnh. Hçnh thæïc håüp khäúi táút caí caïc dëch vuû cäng cäüng gáön giäúng nhau vaì mäüt cäng trçnh hay mäüt cuía haìng laì thêch håüp song váùn chæa håüp lê làõm vç baïn kênh phuûc vuû thæåìng xa, maì ngæåìi åí laûi thêch åí gáön bãn caûnh hoàûc taûi chäù. Tuy váûy âáy váùn laì mäüt loaûi hçnh cáön âæåüc nguyãn cæïu vaì phaït huy. Noï thæåìng laì nhæîng cäng trçnh coï âoïng goïp têch cæûc cho bäú cuûc khäng gian kiãún truïc trong khu åí âä thë. Trong cå chãú thë træåìng coï nhiãöu hãû thäúng phuûc vuû nhoí cuía tæ nhán ngay taûi nåi åí âaî laìm thay âäøi phæång thæïc phuûc vuû cäng cäüng trong khu åí theo kiãøu táûp trung træåïc âáy. Caïc cæía haìng tæ nhán vaì táûp thãø åí caïc daîy nhaì åí táöng mäüt caûnh caïc âæåìng phäú coï thãø bäú trê caïc cäng trçnh phuûc vuû vaì kinh doanh caïc loaûi cho ngæåìi åí. Hçnh thæïc naìy ráút phäø biãún trong caïc khu åí Viãût Nam hiãûn nay våïi viãûc kãút håüp giæîa åí vaì saín xuáút kinh doanh coï taïc duûng ráút täút våïi ngæåìi åí. Cáön læu yï ràòng trong caïc âån vë åí khäng phaíi cäng trçnh phuûc vuû naìo cuîng coï tæ nhán hoïa hoàûc cäng trçnh naìo cuîng coï thãø kãút håüp våïi cäng trçnh nhaì åí. Vç váûy phaíi phán loaûi theo chæïc nàng vaì tênh cháút dëch vuû âãø bäú trê. 60 Cäng trçnh nhaì treí vaì træåìng hoüc, nãn bäú trê åí khu âáút riãng biãût gáön khu cáy xanh trong âån vë åí. Riãng chäù giæî treí coï thãø phaït triãøn hãû thäúng gæíi treí gia âçnh coï qui mä nhoí tæì 5 âãún 10 treí em dæåïi 36 thaïng. Cäng trçnh dëch vuû xaî häüi, vàn hoïa nhæ cáu laûc bäü, y tãú baío hiãøm xaî häüi cuîng nhæ quaín lyï xaî häüi coï thãø táûp trung vaìo mäüt khu væûc, åí âoï coï caí dëch vuû giaíi khaït, àn uäúng, nåi giao tiãúp xaî häüi cuía ngæåìi åí trong caïc âån vë laïng giãöng vaì âån vë åí cå såí. Chåü laì mäüt loaûi hçnh dëch vuû kinh tãú ráút phäø biãún åí âä thë Viãût Nam, láu nay chuïng ta chè bäú trê chåü åí nhæîng khu væûc trung tám quáûn hay khu nhaì åí thaình phäú theo daûng "SUPER MARKET" - siãu thë kiãøu dan täüc nhæ chåü haìng Da, Chåü Häm, chåü Ngaî tæ Voüng, chåü Âäöng Xuán åí Haì Näüi hay caïc chåü låïn khaïc chung cho toaìn thaình phäú maì åí âä thë cuîng gàûp nhæ chåü Sàõt (Haíi Phoìng), chåü Låïn, chåü Bãún Thaình åí thaình phäú Häö Chê Minh, chåü Cäön Âaì Nàông. Trong thæûc tãú chåü âaî moüc lãn khàõp nåi theo kiãøu chåü âæåìng caïi. Chåü hoüp caí ngaìy vaì theo tæìng thåìi âiãøm trãn caïc âæåìng phäú, quaíng træåìng hoàûc åí caïc khu âáút träúng trong caïc âån vë åí. Âãø cháúm dæït tçnh traûng hoüp chåü bæìa baîi trong caïc khu åí, mäùi âån vë åí cå såí cáön phaíi coï mäüt chåü nhoí âä thë phæåìng quaín lyï bãn caûnh caïc daîy kinh doanh khaïch doüc âæåìng phäú näüi bäü. Chåü nãn bäú trê åí gáön caïc läúi vaìo chênh cuía âån vë åí. Khäng bäú trê chåü ngay saït doüc caïc âæåìng phäú chênh cuía âä thë laì aính hæåíng âãún giao thäng vaì mé quan thaình phäú. Caïc cäng trçnh khàõc phuûc giao thäng nhæ ga-ra, sán baîi âäù xe, chäù chæïa raïc, sán phåi caïc âäö âaût cäöng kãönh åí caïc khu chung cæ.. âãöu laì nhæîng yãúu täú ráút 61 quan troüng maì ngæåìi thiãút kãú phaíi luän luän suy nghé âãø bäú trê håüp lê kãút håüp våïi viãûc quy hoaûch täø chæïc giao thäng trong âån vë åí. 2.6.3. Bäú trê cáy xanh vaì sán baîi trong âån vë åí Khu væûc cáy xanh trong âån vë åí ngoìai taïc duûng caíi taûo vãö khê háûu coìn laì nåi vui chåi giaíi trê, nåi giao tiãúp haìng ngaìy cuía moüi ngæåìi âàûc biãût cho treí em vaì ngæåìi giaì. Væåìn âån vë åí thæåìng âæåüc bäú trê åí bãn trong vaì näúi liãön våïi caïc khoaíng âáút träúng trong caïc nhoïm nhaì, caïc cuûm nhaì cuía âån vë laïng giãöng thaình mäüt hãû thäúng cho toaìn âån vë åí. Váún âãö naìy hoaìn toaìn phuû thuäüc vaìo caïch bäú trê sàõp xãúp quy hoaûch xáy dæûng caïc cäng trçnh nhaì åí trong tæìng âån vë laïng giãöng (nhoïm nhaì åí ) âàûc biãût laì caïc nhoïm nhaì chung cæ cao táöng. a. Sæû liãn kãút giæîa væåìn âån vë åí vaì nhoïm nhaì b. Sæû kheïo leïo trong bäú cuûc coï thãø taûo nãn nhæîng væåìn trong nhoïm nhaì hay âån vë laïng giãöng. Trong væåìn cuía âån vë åí thæåìng âæåüc bäú trê mäüt sán táûp boïng âaï cho treí em vaì caïc sán boïng chuyãön boïng räù... Chè tiãu âáút cáy xanh vaì TDTT trong âån vë åí laì 2,5 - 3 m2/ngæåìi. 2.6.4 Bäú trê âæåìng trong quy hoaûch âån vë åí: Giao thäng trong âån vë åí thæåìng âæåüc phán thaình hai loaûi chênh, âoï laì âæåìng ätä vaì âæåìng âi bäü. Nguyãn tàõc cå baín cuía viãûc bäú trê âæåìng trong caïc âån vë åí laì phaíi thuáûn låüi trong sæí duûng åí caí hai loaûi âäöng thåìi khäng chäöng 62 cheïo lãn nhau. Âæåìng ätä phaíi âaím baío âi âãún táûn tæìng cäng trçnh âæåüc xáy dæûng trong âån vë åí. Coï nhiãöu hçnh thæïc bäú trê âæåìng trong âån vë åí : - Hãû thäúng thoìng loüng : Âæåìng ätä âi voìng sáu vaìo trong âån vë åí vaì tæì âæåìng voìng âoï coï caïc nhaïnh âæåìng cuût vaìo caïc cuûm nhaì vaì caïc nhoïm nhaì. -Hãû thäúng âæåìng voìng chaûy xung quanh âån vë åí laïng giãöng - Hãû thäúng caìi ràng læåüc xen keî nhau giæîa âæåìng ätä vaì âi bäü Âæåìng ätä trong caïc âån vë åí cáön âi âãún táûn caïc cäng trçnh êt nháút laì âáöu häöi nhaì. Trong træåìng håüp khäng thãø bäú trê chäù âãø xe con trong caïc nhaì thç phaíi bäú trê caïc nhaì xe åí cuäúi caïc âoaûn âæåìng ben caûnh läúi quay xe cuäúi âæåìng trong âån vë åí. Ch¬ng 5 C¸c giai ®o¹n vµ tû lÖ thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng 1.C¸c giai ®o¹n lËp ®Ò ¸n QH§T 1.1.S¬ ®å quy ho¹ch vïng : 1.1.1 Môc ®Ých & néi dung nghiªn cøu: Xaïc láûp phán bäú caïc læûc læåüng saín xuáút, hãû thäúng dán cæ âä thë vaì näng thän trãn phaûm vi khäng gian laînh thäø cuía mäüt miãön, mäüt tènh hay moüt vuìng cuía âä thë låïn. Ndung: - Âaïnh giaï täøng håüp thæûc traûng vaì caïc nguäön læûc phaït triãøn cuía vuìng. 63 - Dæû baïo caïc khaí nàng tàng træåíng vãö caïc màût kinh tãú, dán säú, âáút âai, nhu cáöu xaî häüi ... hçnh thaình caïc phæång aïn cán âäúi khaí nàng vaì nhu cáöu. - Xáy dæûng muûc tiãu quan âiãøm phaït triãøn vuìng. - Âënh hæåïng täø chæïc khäng gian nhàòm phán âënh caïc vuìng chæïc nàng, cå såí haû táöng vaì caïc biãûn phaïp baío vãû mäi træåìng. - Choün caïc khu væûc vaì âäúi tæåüng æu tiãn phaït triãøn. - Kiãún nghë cå chãú vaì caïc chênh saïch quaín lyï phaït triãøn vuìng 1.1.2 Nguyªn t¾c c¬ b¶n: -§¶m b¶o yªu cÇu tiÕt kiÑm L§XH tèi ®a -§¶m b¶o yªu cÇu ph©n bè SX ®ång ®Ìu trong c¶ níc(ph©n c«ng lao ®éng l·nh thæ). -Quy ho¹ch tæng thÓ(vÜ m«) vµ Ph©n t¸ch (vi m«). 1.1.3 Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng: - Quy hoaûch vuìng cäng nghiãûp - Quy hoaûch vuìng näng nghiãûp - Quy hoaûch vuìng cäng- näng nghiãûp - Quy hoaûch vuìng näng- cäng nghiãûp - Quy hoaûch vuìng du lëch - nghè ngåi - Quy hoaûch vuìng phán bäú dán cæ âä thë vaì näng thän - Quy hoaûch vuìng ngoaûi thaình caïc thaình phäú låïn. 1.1.4 C¸c cÊp ®é Quy häach ph¸t triÓn kh«ng gian: - Quy hoaûch toµn quèc gia - Quy hoaûch miÒn 64 - Quy hoaûch kh«ng gian tõng vïng QH mét - Quy hoaûch ®iÓm d©n c. 1.1.5 M« h×nh c¬ cÊu ®Þnh híng ph¸t triÓn vïng: -M« h×nh tuyÕn ®iÓm. -M« h×nh tÇng bËc. -M« h×nh chuçi. -M« h×nh vïng ®« thÞ ho¸. 1.2 Quy ho¹ch chung ®« thÞ: Quy hoaûch chung xáy dæûng âä thë xaïc âënh phæång hæåïng caíi taûo, xáy dæûng phaït triãøn âä thë vãö täø chæïc khäng gian vaì cå cáúu sæí duûng âáút âä thë, vãö cå såí haû táöng vaì mäúi quan hãû hæîu cå vãö caïc màût bãn trong vaì bãn ngoaìi âä thë nhàòm taûo láûp mäi træåìng vaì khung caính säúng thêch håüp cuìng våïi caïc loaûi hoaût âäüng phaït triãøn kinh tãú, vàn hoaï, xaî häüi khaïc. Âäö aïn quy hoaûch chung xáy dæûng âä thë âæåüc lápoü cho mäüt âä thë riãng biãût hoàûc mäüt hãû thäúng âä thë lvaì âiãøm dán cæ thæåìng xuyãn coï quan hãû chàût cheî våïi nhau vãö laînh thäø, kinh tãú, xaî häüi, dëch vuû vaì caïc màût khaïc. Âäö aïn quy hoaûch chung âæåüc nghiãn cæïu theo tæìng giai âoaûn 15 ÷ 20 nàm cho daìi haûn vaì 5 ÷ 10 nàm cho ngàõn haûn. Nhiãûm vuû chuí yãúu cuía âäö aïn quy hoaûch chung xáy dæûng âä thë laì : - Âaïnh giaï täøng håüp âiãöu kiãûn tæû nhiãn vaì hiãûn traûng cuía âä thë, xaïc âënh thãú maûnh vaì âäüng læûc chênh phaït triãøn âä thë. - Xaïc âënh tênh cháút quy mä, cå såí kinh tãú - kyî thuáût vaì caïc chè tiãu quy hoaûch xáy dæûng vaì phaït triãøn âä thë. - Âënh hæåïng phaït triãøn khäng gian kiãún truïc, mäi træåìng vaì cå såí haû táöng âä thë. 65 - Quy hoaûch xáy dæûng âåüt âáöu 5 ÷ 10 nàm vaì hçnh thaình caïc cå såí âãø láûp caïc âäö aïn quy hoaûch chi tiãút vaì dæû aïn âáöu tæ xáy dæûng. - Xaïc láûp caïc càn cæï phaïp lyï âãø quaín lyï xáy dæûng âä thë. 1.3 Quy ho¹ch chi tiÕt: 1.3.1.Môc ®Ých: Quy hoaûch chi tiãút cuû thãø hoaï yï âäö cuía quy hoaûch chung xáy dæûng âä thë. Âäö aïn qu hoaûch chi tiãút phán chia vaì quy âënh cuû thãø chãú âäü sæí duûng âáút âai cho tæìng chæïc nàng cäng cäüng hoàûc riãng leí, xaïc âënh chè giåïi xáy dæûng, phán roî chæïc nàng cuû thãø vaì tè troüng xáy dæûng cho tæìng loaûi âáút theo mäüt cå cáúu thäúng nháút. Ngoaìi ra, noï coìn nghiãn cæïu bäú trê caïc haûng muûc cäng trçnh xáy dæûng trong tæìng lä âáút nhàòm nãu roî yï âäö vãö bäú cuûc khäng gian kiãún truïc quy hoaûch. 1.3.2 Néi dung: - Cuû thãø hoaï vaì laìm caïc yï âäö vaì nhæîng qui âënh cuía quy hoaûch chung - Âaïnh giaï thæûc traûng xáy dæûng, khaí nàng sæí duûng vaì phaït triãøn quyî âáút hiãûn coï. - Tápû håüp vaì cán âäúi caïc yãu cáöu xáy dæûng. - Nghiãn cæïu âãö xuáút âënh hæåïng kiãún truïc vaì baío vãû caính quan mäi træåìng âä thë. - Quy hoaûch màût bàòng sæí duûng âáút âai, phán chia caïc lä âáút cho tæìng âäúi tæåüng sæí duûng vaì láûp chè giåïi xáy dæûng, xaïc âënh táöng cao khäúi têch vaì tyí troüng xáy dæûng caïc loaûi cäng trçnh. - Nghiãn cæïu âãö xuáút caïc giaíi phaïp caíi taûo xáy dæûng hãû thäúng cäng trçnh haû táöng kyî trhuáût. 66 - Soaûn thaío quy chãú quaín lyï xáy dæûng. - Âäö aïn quy hoaûch chi tiãút xáy dæûng thæåìng âæåüc nghiãn cæïu åí tè lãû 1/2000; 1/1000 vaì 1/500 tuyì theo quy mä vaì mæïc âäü yãu cáöu cuía nhiãûm vuû âàût ra. 1.3.3 C¸c thiÕt kÕ QHCT chÝnh: -TKÕ QHCT khu ë -TKÕ QHCT khu trung t©m ®« thÞ -TKÕ QHCT c©y xanh, c«nh viªn vên hoa: 1.4 ThiÕt kÕ x©y dùng: 1.4.1.Môc ®Ých: -Cô thÓ ho¸ & dù kiÕn XD mét hoÆc mét nhãm c«ng tr×nh ®îc QHCTiÕt x¸c ®Þnh nh»m phôc vô trùc tiÕp cho yªu cÇu thiÕt kÕ tõng c«ng tr×nh. -ChÞu sù chØ ®¹o & nguyªn t¾c cña ®Ò ¸n QHCT nh»m x¸c lËp ph¬ng ¸n XD c«ng tr×nh, lËp b¶n vÏ thi c«ng. 1.4.2.Néi dung: -Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò KTKThuËt & KiÕn tróc c«ng tr×nh. -Cïng c¸c chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh vùc chuyªn ngµnh tham gia. 1.5 Thµnh PhÇn hå s¬ lËp ®å ¸n QHXD: Thaình pháön häö så chuí yãúu cuía så âäö quy hoaûch xáy dæûng vuìng gäöm: - Så âäö vë trê vaì caïc quan hãû liãn vuìng (tè lãû læûa choün theo quy mä cuía vuìng nghiãn cæïu coï taïc âäüng træûc tiãúp aính hæåíng âãún vuìng quy hoaûch). - Baín âäö hiãûn traûng vaì âaïnh giaï täøng håüp âáút âai. - Så âäö âënh hæåïng phaït triãøn vuìng ( täø chæïc khäng gian, baío vãû mäüi træåìng, cå såí haû táöng ) - Så âäö quy hoaûch xáy dæûng âåüt âáöu. (Täø chæïc khäng gian, baío vãû mäi træåìng, cå såí haû táöng coï keìm theo danh muûc caïc dæû aïn âáöu tæ sàõp xãúp theo thæï tæû æu tiãn) 67 - Så âäö minh hoaû quy hoaûch xáy dæûng caïc khu væûc æu tiãn âáöu tæ ( theo tè lãû thêch håüp). - Thuyãút minh toïm tàõt vaì täøng håüp, tåì trçnh vaì phuûc luûc. - Dæû thaío vàn baín quaín lê xay dæûng theo så âäö quy hoaûch xáy dæûng vuìng. Häö så quy hoaûch xáy dæûng vuìng sau khi âæåüc cáúp coï tháøm quyãön phã duyãût phaíi âæåüc gæíi âãún caïc Bäü, Ngaình vaì caïc tènh hoàûc thaình phäú træûc thuäüc trung æång coï liãn quan âãø thæûc hiãûn. Så âäö quy hoaûch xáy dæûng vuìng âæåüc láûp trãn caïc baín âäö âëa hçnh coï tè lãû âæåüc quy âënh âäúi våïi vuìng coï quy mä âãún 30.000 km2 thç aïp duûng baín âäö coï tè lãû 1/25.000 ÷ 1/100.000, âäúi våïi vuìng coï quy mä låïn hån 30.000km2 thç aïp duûng baín âäö coï tè lãû 1/100.000 ÷ 1/300.000. Thaình pháön häö så chuí yãúu cuía caïc dæû aïn quy hoaûch chung xáy dæûng âä thë gäöm: - Så âäö liãn hãû vuìng ( tè lãû A) - Baín âäö hiãûn traûng vaì âaïnh giaï täøng håüp âáút xáy dæûng (tè lãû B) - Så âäö âënh hæåïng phaït triãøn khäng gian (tè lãû B) - Så âäö âënh hæåïng phaït triãøn hãû thäúng haû táöng ké thuáût (tè lãû B) - Baín âäö quy hoaûch sæí duûng âáút âai 5- 10 nàm (tè lãû C) - Baín âäö quy hoaûch xáy dæûng hãû thäúng haû táöng ké thuáût vaì vãû sinh mäi træåìng (tè lãû C). - Så âäö täøng håüp caïc âæåìng dáy, âæåìng äúng ké thuáût (tè lãû C) - Häö så caïc màût càõt vaì chè giåïi âæåìng âoí caïc âæåìng phäú chênh - Tåì trçnh, thuyãút minh toïm tàõt. - Thuyãút minh täøng håüp - Dæû thaío " Âiãöu lãû quaín lê xáy dæûng âä thë theo quy hoaûch" 68 Dæû aïn quy hoaûch chung xáy dæûng âä thë âæåüc láûp trãn baín âäö âëa hçnh coï tè lãû âæåüc quy âënh nhæ sau: Baíng 30 K.H.tè lãû Näüi dung Loaûi âä thë theo Q 132/HÂBT I, II III IV, V A Så âäö liãn hãû vuìng hoàûc så âäö QHXD vuìng 1/25.000 - 1/300.000 B Âënh hæåïng phaït triãøn daìi haûn 1/10.000- 1/25.000 1/10.000 1/5.000 C Quy hoaûch xáy dæûng âåüt âáöu 1/10.000- 1/5.000 1/5.000 1/2.000 Thaình pháön häö så chuí yãúu cuía caïc dæû aïn quy hoaûch chi tiãút gäöm: - Så âäö vë trê vaì giåïi haûn khu âáút ( trêch láûp tæì baín âäö quy hoaûch sæí duûng âáút âai cuía âäö aïn quy hoaûch chung xáy dæûng âä thë hoaûch âäö aïn quy hoaûch chi tiãút sæí duûng âáút âai nãúu laì âäö aïn quy hoaûch chia lä). - Baín âäö âaïnh giaï hiãûn traûng vaì quyî âáút xáy dæûng. - Baín âäö hiãûn traûng hãû thäúng haû táöng ké thuáût. - Så âäö cå cáúu quy hoaûch ( täúi thiãúu phaíi âãö xuáút 2 phæång aïn âãø so saïnh, læûa choün) - Baín âäö quy hoaûch sæí duûng âáút âai hoàûc baín âäö quy hoaûch chia lä (âäúi våïi âäö aïn quy hoaûch chia lä) - Så âäö täø chæïc khäng gian quy hoaûch - kiãún truïc vaì caính quan (màût bàòng vaì caïc màût âæïng triãøn khai). - Baín âäö quy hoaûch hãû thäúng haû táöng ké thuáût ( coï keìm theo caïc baín veî thiãút kãú chi tiãút). 69 - Baín âäö täøng håüp âæåìng dáy vaì âæåìng äúng ké thuáût. - Häö så chè giåïi âæåìng âoí vaì chè giåïi xáy dæûng. - Tåì trçnh, thuyãút minh toïm tàõt vaì täøng håüp, phuû luûc vaì caïc vàn baín thoía thuáûn cuía caïc cå quan tháøm âënh hoàûc xeït duyãût âäö aïn. - Dæû thaío âiãöu lãû quaín lê xáy dæûng. Caïc dæû aïn quy hoaûch chi tiãút bao gäöm: quy hoaûch chi tiãút sæí duûng âáút âai, âæåüc láûp åí hai mæïc âäü âäúi våïi khu âáút co diãûn têch trãn 200 ha aïp duûng baín âäö tè lãû 1/200.000 ÷ 1/5000, nhàòm cuû thãø hoaï vaì laìm chênh xaïc quy âënh cuía âäö aïn quy hoaûch chung xáy dæûng âä thë vãö quaín lê sæí duûng âáút; viãûc caíi taûo vaì xáy dæûng caïc cäng trçnh haû táöng ké thuáût, âënh hæåïng vãö kiãún truïc vaì baío vãû caính quan thiãn nhiãn cho mäùi khu âáút coï quy mä 4 âãún 20 ha, âäúi våïi khu âáút tæì 20 âãún 200 ha aïp duûng baín âäö 1/1000, 1/2000, nhàòm cuû thãø hoaï vaì laìm chênh xaïc quy âënh cuía âäö aïn quy hoaûch chung vaì âäö aïn quy hoaûch chi tiãút sæí duûng âáút coï liãn quan, âäöng thåid xaïc âënh roî muûc tiãu, chãú âäü quaín lê sæí duûng âáút, caïc yãu cáöu vãö bäú cuûc quy hoaûch - kiãún truïc vaì caïc cå såí haû táöng, caïc chè tiãu kinh tãú - ké thuáût, vãû sinh mäi træåìng....cho tæìng khu âáút daình âãø xáy dæûng caïc cuûm cäng trçnh hoàûc cäng trçnh. Quy hoaûch chia lä âæåüc láûp cho khu âáút coï diãûn têch dæåïi 20 ha trãn baín âäö âëa chênh vaì baín âäö âëa hçnh coï tè lãû 1/200 - 1/500 nhàòm quy âënh chãú âäü quaín lê vaì sæí duûng âáút âai vaì caïc yãu cáöu caíi taûo hoàûc xáy dæûng caïc cäng trçnh taûi tæìng lä âáút. Taìi liãûu tham khaío: - Quy hoaûch vaì Xáy dæûng Âä thë- GS TS Nguyãùn Thãú Baï-NXB Xáy Dæûng 70 Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng! 71

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGIAO TRINH quy_hoach_do_thi_1.pdf
Tài liệu liên quan