Hệ thống xử lý nước thải công ty liên doanh tôn Phương Nam

VI.1. ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ Mặc dù còn nhiều khó khăn trong thời gian đầu nhưng nhìn chung hệ thống được hoạt động tương đối tốt. Điều đáng nói là trong quá trình thi công và lắp đặt hệ thống, đã có nhiều ý kiến sáng tạo không những khắc phục được những sự cố thường gặp trong các hệ thống xử lý mà còn làm cho hệ thống hoạt động hiệu quả hơn. Cụ thể: · Ở khâu xử lý cặn, sân phơi bùn có gắn thêm ống thông khí thông với ống tách nước đặt dưới đáy sân, điều nay khi lắp đặt thường không để ý tới. Cách làm này tuy đơn giản nhưng làm cho việc lưu thông nước trong ống dễ dàng hơn. · Cách khắc phục sự cố làm lãng phí hóa chất ở các bơm hóa chất (đã đề cập trong phần sự cố và cách khắc phục) bằng cách dùng dòng hồi lưu cũng là một ý nghĩ hay. Điều này giúp ích rất nhiều trong việc vận hành các hệ thống xử lý nói chung vì sau một thời gian hoạt động, các bơm hóa chất thường khó điều chỉnh lưu lượng bơm nên đây cũng là một biện pháp xử lý kịp thời. VI.2. MỘT SỐ NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐỀ NGHỊ v Về mặt tổ chức, hiện nay công ty liên doanh Tôn Phương Nam chỉ bố trí một kỹ sư đảm trách về mặt kỹ thuật trong sản xuất và kiêm luôn việc kiểm tra sự vận hành hệ thống xử lý nước thải. Thiết nghĩ Công ty nên bố trí thêm 1 nhân viên nữa để thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nhằm nhanh chóng giải quyết những sự cố đột ngột xảy ra trong quá trình vận hành. v Về mặt công nghệ, ngoài một số sự cố gặp phải trong công tác thiết kế và vận hành đã đề cập đến ở trên, theo ý kiến của cá nhân hệ thống xử lý còn nhiều điểm đang chú ý. Cụ thể như sau: · Vị trí xây dựng: Do nhiều công trình đơn vị trong hệ thống xử lý chủ yếu được thiết kế bằng thép nên việc bố trí cao trình thuận lợi cho chế độ tự chảy của dòng nước thải không thực hiện được vì vậy phải sử dụng bơm. Điều này không những làm tăng chi phí đầu tư ban đầu mà còn tăng chi phí điện năng trong vận hành. Mặt khác do diện tích phục vụ cho việc xây dựng hệ thống quá khiêm tốn nên khi muốn nâng cao công suất xử lý thì việc mở rộng công trình rất khó thực hiện. · Nước sau khi qua bể lắng đầu tiên đã đạt tiêu chuẩn về xả thải nên có thể xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận mà không phải qua bể lắng bổ sung. Do đó việc xây dựng thêm chỉ làm tốn theo chi phí đầu tư cho công trình. Trong tương lai, để nâng cao hơn nữa hiệu quả xử lý của hệ thống, theo tôi có thể tận dụng bể lắng này để cải tạo thành bể lọc chậm nhằm tiếp tục xử lý nước sau lắng trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. · Công nghệ xử lý như lựa chọn trên chưa tận dụng lại được lượng acid cromic về bể xi mạ. Theo ý kiến cá nhân, nếu điều kiện cho phép, công ty nên thử nghiệm xây dựng thêm hệ thống cột trao đổi ion để thu hồi tận dụng lại crom. Dung dịch nước thải cromic cho qua cột trao đổi nhựa cation acid mạnh để khử các ion kim loại, dung dịch sau đó được quay lại bể xi mạ. Thời gian đầu công ty có thể đầu tư xây dựng hệ thống để xử lý một phần lượng nước thải cromic, về sau có thể nâng công suất lên.

doc46 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/03/2013 | Lượt xem: 1073 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống xử lý nước thải công ty liên doanh tôn Phương Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
100.000 Toân maï maøu 45.000 70.000 Thò tröôøng tieâu thuï: Trong nöôùc vaø xuaát khaåu II.1.3.2. Quy trình saûn xuaát A - Quy trình coâng ngheä saûn xuaát Toân maï keõm TOÂN ÑEN HCl MAÏ KEÕM FC4370TN TOÂN MAÏ KEÕM Loø nung khoâng oxy hoaù ZM3391V HÌNH 2.4- Quy trình coâng ngheä saûn xuaát Toân maï keõm Thuyeát minh quy trình coâng ngheä: Nguyeân lieäu chính cuûa quaù trình maï keõm laø Toân ñen, Toân ñen ñöôïc naïp vaøo maùy nhaû cuoän vaø noái ñaàu cuoän toân vaøo daõi toân treân daây chuyeàn. Ñaàu tieân, toân ñen ñöôïc ñöa qua coâng ñoaïn taäy röûa kieàm FC4370TN (thaønh phaàn chính: NaOH, Na2CO3, Na5P3O10, C6H11NaO7) nhaèm laøm saïch lôùp daàu baûo veä treân maët toân ñen. Coâng ñoaïn tieáp theo laø taåy röûa baèng dung dòch HCl vôùi noàng ñoä 32 % ñeå taåy saïch caùc ræ seùt treân beà maët toân. Tröôùc khi vaøo coâng ñoaïn maï keõm, toân ñöôïc ñöa vaøo loø nung khoâng oxy hoaù vaø gia nhieät laù toân ñeán 510 oC. Coâng ñoaïn naøy khoâng duøng trôï dung vaø chì ñeå gia nhieät laù toân nhö trong coâng ngheä cuõ maø ñöôïc trang bò 7 ñoäng cô DC vôùi toång coân suaát 43 KW vaø boå sung moät traïm caáp khí N2 vaø H2 neân giaûm thieåu ñöôïc nhöõng taùc nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø aûnh höôûng söùc khoeû con ngöôøi so vôùi coâng ngheä cuõ. Laù toân seõ ñöôïc giaûm nhieät ñoä ñeán 460 oC nhôø vaøo phaàn laøm nguoäi cuûa loø nung khoâng Oxy hoaù. Thieát bò ñöôïc boå sung goàm:1 ñoäng cô DC 30 KW,ø boä cung caáp vaø giaûi nhieät nöôùc tuaàn hoaøn 45 m3/ngaøy Laù toân tieáp tuïc ñöôïc ñöa qua beå maï keõm ñeå phuû leân beà maët toân moät lôùp hôïp kim maø thaønh phaàn chính laø keõm. Sau khi maï, daõy toân seõ qua beå Cromic ( coâng ñoaïn ZM3391V), phaûn öùng xaûy ra: Zn + H2Cr2O7 ZnCr2O7 ZnCr2O7 coù taùc duïng baûo veä beà maët toân maï keõm Cuoái cuøng, laù toân thaønh phaåm ñöôïc cuoän laïi, ñoùng goùi , nhaäp kho tröôùc khi phaân phoái B - Quy trình coâng ngheä saûn xuaát Toân maï maøu TOÂN MAÏ KEÕM B1310 P62 PC338 TOÂN MAÏ MAØU SÔN LOÙT SÔN THAØNH PHAÅM HÌNH 2.5- Quy trình coâng ngheä saûn xuaát Toân maï maøu Thuyeát minh quy trình coâng ngheä: Nguyeân lieäu chính cuûa quy trình toân maï maøu laø toân maï keõm ñöôïc saûn xuaát tröïc tieáp töø nhaø maùy. Cuoän toân ñöôïc naïp vaøo maùy nhaõ cuoän vaø noái ñaàu cuoän toân vaøo daõi toân treân daây chuyeàn. Laù toân ñöôïc ñöa qua caùc coâng ñoaïn xöû lyù beà maët tröôùc khi sôn . Hoaù chaát ñöôïc söû duïng chuû yeáu goàm + PC338 : Thaønh phaàn chính NaOH + B1310 : Thaønh phaàn chính H2Cr2O7 + P6 : Thaønh phaàn chính H2Cr2O7 Laù toân sau khi ñöôïc xöû lyù beà maët seõ tieáp tuïc ñöôïc sôn moät lôùp sôn loùt 2 maët daõi toân vaø saây khoâ laàn thöù nhaát. Tieáp theo, daõi toân ñöôïc sôn laïi vaø saáy khoâ laàn thöù 2. Cuoän toân sau khi sôn seõ cuoän laïi thaønh cuoän vaø ñoùng goùi, nhaäp kho tröôùc khi phaân phoái. II.1.4. An toaøn lao ñoäng vaø phoøng choáng chaùy noå Coâng ty heát söùc chuù troïng ñeán vaán ñeà naøy ngay töø luùc ñaàu thaønh laäp baèng caùch aùp duïng ñoàng boä caùc bieän phaùp veà kyõ thuaät, toå chöùc huaán luyeän, tuyeân truyeàn giaùo duïc vaø phaùp cheá. Caùc bieän phaùp chung coù theå aùp duïng bao goàm : Ñaûm baûo khaâu thieát keá phuø hôïp vôùi yeâu caàu phoøng chaùy chöõa chaùy. Noäi dung chuû yeáu cuûa vieäc ñaûm baûo naøy ñöôïc vaän duïng cuï theå ñoái vôùi nhaø xöôûng nhö sau: - Ñöôøng noäi boä trong nhaø xöôûng ñeán ñöôïc taát caû caùc nôi trong phaân xöôûng, ñaûm baûo tia nöôùc phun töø voøi roàng cuûa xe cöùu hoûa coù theå khoáng cheá ñöôïc baát kyø löûa phaùt sinh ôû vò trí naøo trong coâng ty. - Saép xeáp boá trí caùc maùy moùc thieát bò traät töï, goïn vaø khoaûng caùch an toaøn cho coâng nhaân laøm vieäc khi coù chaùy noå xaûy ra. - Heä thoáng daây ñieän, caùc choã tieáp xuùc, caàu dao ñieän coù theå gaây tia löûa phaûi ñöôïc boá trí thaät an toaøn. Ñaûm baûo caùc thieát bò maùy moùc khoâng ñeå roø ræ daàu môõ. Caùch ly caùc coâng ñoaïn deã chaùy xa caùc khu vöïc khaùc. Giaûm tôùi möùc thaáp nhaát löôïng chaát chaùy noå trong khu vöïc saûn xuaát. Nhöõng vaán ñeà naøy caàn theo ñuùng caùc höôùng daãn veà phoøng chaùy chöõa chaùy do Boä Noäi Vuï ban haønh. Moät vaán ñeà khaùc raát quan troïng laø xí nghieäp thöôøng xuyeân toå chöùc caùc lôùp phoøng chaùy, choáng chaùy toát cho toaøn theå caùn boä coâng nhaân. Vieäc toå chöùc naøy ñaëc bieät chuù yù ñeán caùc noäi dung sau ñaây: Toå chöùc hoïc taäp nghieäp vuï roäng khaép: taát caû caùc khu vöïc saûn xuaát ñeàu coù toå nhaân vieân kieâm nhieäm coâng taùc phoøng hoûa. Caùc nhaân vieân naøy ñöôïc tuyeån choïn trong soá coâng nhaân cuûa xí nghieäp vaø ñöôïc huaán luyeän, thöôøng xuyeân kieåm tra. Caám tuyeät ñoái huùt thuoác taïi caùc phaân xöôûng, kho taøng… Toå chöùc ñònh kyø thao dieãn cöùu hoûa vôùi söï coäng taùc chaët cheõ cuûa cô quan phoøng chaùy chöõa chaùy chuyeân nghieäp. II.2. CAÙC NGUOÀN GAÂY OÂ NHIEÃM Treân cô sôû phaân tích qui trình coâng ngheä saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm khaùc nhau cuûa coâng ty. Coù theå xaùc ñònh caùc nguoàn gaây oâ nhieãm chính cuûa coâng ty nhö sau: II.2.1. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc II.2.1.1. Nöôùc möa chaûy traøn Loaïi nöôùc thaûi naøy laø nöôùc möa rôi, chaûy treân beà maët treân caùc coâng trình phuï vaø treân maët ñaát thuoäc phaïm vi cuûa Coâng ty. Trong quaù trình chaûy treân beà maët nöôùc möa coù theå loâi keùo theo moät soá caùc chaát baån, buïi, caùt. Nöôùc möa chaûy traøn coù thaønh phaàn tính chaát oâ nhieãm nheï coù theå xaû thaúng vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc möa chung cuûa coâng ty tröôùc khi thoaùt vaøo Heä thoáng thoaùt nöôùc trong khu vöïc. II.2.1.2. Nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc thaûi sinh hoaït, thaûi ra töø hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa nhaân vieän, coâng nhaân trong coâng ty, loaïi nöôùc thaûi naøy coù chöùa caùc chaát raén lô löûng (SS), caùc chaát höõu cô (BOD, COD), caùc chaát dinh döôõng (N, P) vaø vi khuaån gaây beänh ecoli. Coâng ty coù132 ngöôøi trong thôøi gian ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh, toång löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït tính toaùn nhö sau : 132 ngöôøi x 60 lít 1 nguôøi /1ngaøy = 7920 lít/ngaøy= 7.92 m3/ngaøy Tính chaát ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït nhö sau: Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït (theo Metealf vaø Eddy) STT CHAÁT OÂ NHIIEÃM NOÀNG ÑOÄ (MG/L) Giôùi haïn Trung bình 1 pH 6,8 – 8 7,0 2 SS 100 – 800 400 3 COD 200 – 1300 750 4 BOD 100 – 600 350 5 Toång Nitô 20 – 110 60 6 N_NO2 0 – 2 0 7 N_NO3 0 – 2 0 8 Chaát taåy röûa 5 – 20 10 9 SO42- - 50 Baûng treân cho thaáy noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït cao hôn tieâu chuaån thaûi daønh cho nguoàn loaïi B (TCVN_5945:1995) vaø aùp theo tieâu chuaån TCVN 6980-2001. Vì vaäy caàn thieát phaûi xöû lyù tröôùc khi thaûi vaøo Heä thoáng thoaùt nöôùc khu coâng nghieäp. II.2.1.3. Nöôùc thaûi saûn xuaát Sau khi phaân tích quy trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa coâng ty, nöôùc thaûi phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát cuûa coâng ty vôùi löu löôïng toång coäng laø 100 m3/ngaøy töø caùc nguoàn nhö: Nöôùc thaûi kieàm: Löu löôïng : 57 m3/ngaøy Nguoàn thaûi : * Phaân xöôûng maï : 41 m3/ngaøy ñeâm * Phaân xöôûng sôn : 16 m3/ngaøy ñeâm Nöôùc thaûi acid: Löu löôïng : 27 m3/ngaøy ñeâm Nguoàn thaûi : - Beå acid : 2 m3/ngaøy ñeâm - Beå röûa acid : 25 m3/ngaøy ñeâm Nöôùc thaûi Cromic: Löu löôïng : 15 m3/ngaøy Nguoàn thaûi : * Phaân xöôûng maï : 2 m3/ngaøy ñeâm * Phaân xöôûng sôn : 13 m3/ngaøy ñeâm II.2.2. CHAÁT THAÛI RAÉN Cuõng gioáng nhö baát kyø moät nhaø maùy xí nghieäp coâng nghieäp naøo, hoaït ñoäng saûn xuaát ñeàu ít nhieàu sinh ra nhöõng loaïi chaát thaûi raén khaùc nhau. ÔÛ xöôûng saûn xuaát caùc chaát thaûi raén phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng goàm coù: II.2.2.1. Raùc thaûi sinh hoaït: Sinh ra do caùc hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa coâng nhaân vieân trong coâng ty bao goàm: thöïc phaåõm, rau quaû dö thöøa, boïc nilon, giaáy, lon, chai... Löôïng chaát thaûi raén coù thaønh phaàn chuû yeáu laø caùc chaát höõu cô deã phaân huûy. Öôùc tính löôïng thaûi trung bình 0,3 kg/ngöôøi/ngaøy, nhö vaäy löôïng chaát thaûi raén sinh hoaït seõ laø 0,3 kg/ngöôøi/ngaøy x 132 ngöôøi = 39,6 kg/ngaøy. II.2.2.2. Chaát thaûi coâng nghieäp: bao goàm caùc loaïi xæ keõm sau khi maï, caùc pheá phaåm toân Xæ keõm : 15 taán/thaùng Toân pheá phaåm : 15 taán/thaùng II.2.2.3. Chaát thaûi nguy haïi: Buøn thaûi Cromic trong quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi: 0,6 taán/thaùng Caën xaû töø boàn daàu : 0,5 taán/thaùng Bao bì, thuøng chöùa, gieû lau: 4,2 taán/thaùng II.2.3. oâ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa coâng ty coù phaùt sinh chaát oâ nhieãm vaøo moâi tröôøng khoâng khí. Löôïng khí phaùt thaûi öôùc tính khoaûng 16.600 m3/h. Caùc nguoàn phaùt thaûi vaø chæ tieâu cô baûn cuï theå nhö sau - Khí thaûi loø hôi: Buïi, SO2, NOx, CO2 - Khí thaûi töø loø maï keõm vaø beå taåy axit: Buïi, HCl, Zn, Pb. - Phaân xöôûng sôn: Dung moâi höõu cô (Etylacetate, Xylen, THC,…) - Khu vöïc loø maï – phaân xöôûng maï keõm: HCl Ngoaøi ra, caùc phöông tieän vaän chuyeån ra vaøo Coâng ty laø caùc loaïi xe oâtoâ, xe taûi vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu saûn xuaát saûn phaåm. Nhieân lieäu söû duïng chuû yeáu laø xaêng, vaø daàu diezel khi ñoát chaùy seõ sinh ra khoùi buïi gaây oâ nhieãm khoâng khí. Nguoàn oâ nhieãm naøy phaân boá raûi raùc khoâng lieân tuïc, taûi löôïng oâ nhieãm khoâng nhieàu do ñoù khoâng ñaùng keå II.2.4. OÂ NHIEÃM NHIEÄT Trong quaù trình hoaït ñoäng nhieät thöøa chuû yeáu phaùt sinh töø caùc maùy moùc thieát bò. Nhieät ñoä moâi tröôøng laøm vieäc trong phaïm vi phaân xöôûng saûn xuaát phaùt sinh chuû yeáu do: - Nhieät thöøa phaùt sinh töø caùc maùy moùc thieát bò saûn xuaát khaùc; - Böùc xaï nhieät maët trôøi xuyeân qua traàn maùi tole vaøo nhöõng ngaøy naéng gaét; - Nhieät toûa ra do thaép saùng; - Nhieät toûa ra do ngöôøi; - Quaù trình tích tuï nhieät trong nhaø xöôûng do chöa ñöôïc thoâng thoaùng toát. Beân caïnh ñoù, do ñieàu kieän khí haäu Nam Boä khaù noùng böùc, nhaát laø vaøo caùc thaùng muøa khoâ böùc xaï maët trôøi xuyeân qua maùi tole vaøo nhöõng ngaøy naéng gaét seõ goùp phaàn laøm taêng nhieät trong nhaø xöôûng. Nhieät ñoä trong nhaø xöôûng cao seõ laøm aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoûe vaø naêng suaát laøm vieäc cuûa coâng nhaân, do ñoù caàn coù bieän phaùp ñeå haïn cheá nhieät thöøa trong nhaø xöôûng taïo ñieàu kieän laøm vieäc toát cho coâng nhaân. II.2.5. OÂ NHIEÃM OÀN Trong hoaït ñoäng saûn xuaát, tieáng oàn phaùt sinh töø caùc thieát bò , maùy moùc. Vì vaäy trong quaù trình xaây döïng nhaø xöôûng, coâng ty coù chuù yù ñeán keát caáu nhaø xöôõng nhaèm giaûm ñeán möùc thaáp nhaát tieáng oàn trong quaù trình hoaït ñoäng. II.2.6. KHAÛ NAÊNG GAÂY CHAÙY NOÅ Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán chaùy noå coù theå do: Vöùt böøa taøn thuoác hay nhöõng nguoàn löûa khaùc (chaúng haïn nhö tia löûa haøn) vaøo khu vöïc chöùa nguyeân vaät lieäu deã chaùy noùi chung; Löu tröõ nhieân lieäu khoâng ñuùng qui ñònh; Söï coá veà caùc thieát bò ñieän: daây traàn, daây ñieän, ñoäng cô, quaït.... bò quaù taûi trong quaù trình vaän haønh, phaùt sinh nhieät vaø daãn ñeán chaùy; Do vaäy, coâng ty raát chuù troïng ñeán caùc coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy ñeå ñaûm baûo an toaøn trong lao ñoäng saûn xuaát vaø haïn cheá nhöõng maát maùt, toån thaát coù theå xaûy ra II.3. THAØNH PHAÀN VAØ TÍNH CHAÁT NÖÔÙC THAÛI Nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy bao goàm nöôùc thaûi saûn xuaát, nöôùc thaûi sinh hoaït vaø nöôùc möa chaûy traøn vôùi löu löôïng cuï theå: Nöôùc thaûi coâng nghieäp: 100 m3/ngaøy ñeâm Nöôùc thaûi sinh hoaït: 30 m3/ngaøy ñeâm Nöôc möa chaûy traøn Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi naøy laø coáng thoaùt nöôùc cuûa kcn bieân hoøa 1 ra soâng Ñoàng Nai. Tieâu chuaån cho pheùp theo caùc giaù trò giôùi haïn cuûa tieâu chuaån TCÑN – 1998 vaø TCVN 5945 – 1995 Nguoàn thaûi vaø caùc chæ tieâu cô baûn nhö sau: Nöôùc thaûi saûn xuaát goàm caùc chæ tieâu: pH, SS, COD, Cr,Zn, Pb, daàu môõ, khoaùng, toång saét Nöôùc thaûi sinh hoaït goàm caùc chæ tieâu: pH, BOD, COD, SS, toång nitô, toång photpho, NH4+, daàu môõ ñoäng vaät, toång coliform. Nöôùc möa chaûy traøn thöôøng chöùa caùc chaát baån, hoùa chaát, daàm môõ vöông vaõi. Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát TT THOÂNG SOÁ ÑÔN VÒ NÖÔC THAÛI SAÛN XUAÁT TCVN 5945:1995 A B C 1 pH mg/l 6,5 6 - 9 5,5 - 9 5 – 9 2 SS mg/l 20 50 100 200 3 Toång P mg/l 0,05 4 6 8 4 Cod mg/l 189 50 100 400 5 Cr mg/l 0,39 0,2 1 2 6 Zn mg/l 0,25 1 2 5 7 Pb mg/l 0,03 0,1 0,5 1 8 Daàu môõ mg/l 0,18 KPH 1 5 9 Toång Fe mg/l 0,35 1 5 10 chöông 3 toång quan veà caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi xi maï Nöôùc thaûi cuûa nhieàu coâng nghieäp coù tính chaát acid hoaëc kieàm vì vaäy ñoøi hoûi phaûi trung hoøa tröôùc khi xaû ra nguoàn tieáp nhaän hoaëc tröôùc khi xöû lyù sinh hoïc hoaëc hoùa hoïc. Tính chaát nöôùc thaûi coâng nghieäp xi maï coù ñaëc ñieåm chung laø coù 1 hoaëc nhieàu doøng thaûi nhö nöôùc thaûi acid, nöôùc thaûi kieàm, nöôùc thaûi chrome. Nöôùc thaûi acid thoâng thöôøng chöùa haøm löôïng cao caùc kim loaïi nhö Fe, Zn, Al, Cu…. Trong quaù trình trung hoøa nöôùc thaûi acid, moät soá kim loaïi hoøa tan trong doøng nöôùc thaûi acid seõ keát tuûa ôû daïng caën. Ñoái vôùi caùc kim loaïi naëng nhö chrome, arsen, niken coù theå söû duïng phöông phaùp trao ñoåi ion hoaëc thaåm thaáu ngöôïc ñeå thu hoài taän duïng laïi. III.1. XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI ACID VAØ NÖÔÙC THAÛI KIEÀM III.1.1. Troän doøng nöôùc thaûi acid vaø nöôùc thaûi kieàm Quaù trình naøy ñoøi hoûi phaûi coù ñuû khaû naêng ñieàu hoøa cho hai doøng nöôùc thaûi acid vaø kieàm ñeå ñaït ñöôïc quaù trình trung hoøa. III.1.2 .Trung hoøa nöôùc thaûi acid qua lôùp ñaù voâi Doøng chaûy qua lôùp ñaù voâi coù theå laø doøng chaûy thuaän hoaëc ngöôïc. Ñeå ñaûm baûo ñuû thôøi gian löu, thöôøng taûi troïng thuûy löïc toái ña cho heä thoáng thuaän doøng thöôøng choïn 250 m3/m2.h. Haøm löôïng acid neân nhoû hôn 0.6% H2SO4 vì acid H2SO4 phaûn öùng vôùi ñaù voâi taïo thaønh lôùp phuû trô CaSO4 vaø giaûi phoùng khí CO2 laøm haïn cheá quaù trình trung hoøa. Taûi troïng thuûy löïc coù theå lôùn hôn 250 m3/m2.h ñoái vôùi heä thoáng trung hoøa ngöôïc doøng do saûn phaåm trung hoøa thöôøng laø caùc caën deã laéng röûa troâi ra khoûi lôùp ñaù voâi traùnh bít taét. III.1.3. Troän nöôùc thaûi acid vôùi chaát kieàm hoùa Chaát kieàm hoùa cho quaù trình trung hoøa thöôøng söû duïng dung dòch voâi söõa, voâi baûo hoûa, soda hoaëc xuùt. Quaù trình trung hoøa phuï thuoäc vaøo hoùa chaát kieàm hoùa söû duïng. Löôïng hoùa chaát kieàm söû duïng coù theå xaùc ñònh baèng caùch ñònh phaân ñôn vò theå tích maãu chaát thaûi sau khi ñun soâi 15 phuùt baèng dung dòch kieàm hoùa coù noàng ñoä loaõng (chaúng haïn nhö dung dòch NaOH 0.5N) tôùi ñieåm phenolphalein (töông öùng vôùi giaù trò pH = 8.3) III.1.4. Nöôùc thaûi kieàm Coù theå söû duïng caùc acid maïnh nhö HCl, H2SO4 ñeå trung hoøa nöôùc thaûi kieàm. Ñeå vaän haønh deã daøng vaø toát hôn khi ñaàu vaøo coù pH dao ñoäng lôùn, hoùa chaát coù theå chaâm vaøo nöôùc thaûi theo baäc. III.1.5. Coâng ngheä trung hoøa Quaù trình trung hoøa coù theå thöïc hieän theo daïng sô ñoà lieân tuïc hoaëc theo töøng meû (moâ hình tónh). Daïng töøng meû thöôøng öùng duïng cho coâng suaát nhoû (350 m3/ngaøy). Daïng lieân tuïc thöôøng söû duïng heä thoáng ñieàu chænh pH töï ñoäng vaø beå ñieàu hoøa coù thoåi khí ñeå xaùo troän. Toác ñoä khí toái thieåu 0,3 – 0,9 m3/m2.phuùt ôû ñoä saâu 3m nöôùc. Neáu söû duïng thieát bò troän cô khí, naêng löôïng caàn thieát cho xaùo troän laø 0,04 – 0,08 kw/m3. Kieåm soaùt pH töï ñoäng cho doøng nöôùc thaûi laø moät trong nhöõng khoù khaên nhaát cho quaù trình vaän haønh do caùc lyù do sau: Trong quaù trình trung hoøa acid hoaëc bazô maïnh, moái quan heä giöõa pH vaø haøm löôïng hoaëc löu löôïng chaát phaûn öùng laø khoâng tuyeán tính, nhaát laø khi pH gaàn giaù trò trung hoøa. pH ñaàu vaøo coù theå dao ñoäng vôùi toác ñoä lôùn (1 ñôn vò pH/phuùt). Löu löôïng dao ñoäng lôùn. Löôïng chaát phaûn öùng chaâm vaøo töông ñoái nhoû ñoøi hoûi phaûi xaùo troän hoaøn toaøn vôùi theå tích nöôùc thaûi lôùn trong khoaûng thôøi gian ngaén. Vì vaäy ñeå deã daøng vaän haønh, caàn thieát tieán haønh chaâm hoùa chaát thaønh nhieàu baäc. ÔÛ beå trung hoøa 1, pH naâng leân töø 3 – 4. ÔÛ beå trung hoøa 2, tieáp tuïc naâng pH leân töø 5 – 6 (hoaëc baát cöù giaù trò mong muoán naøo). Neáu cheá ñoä thaûi nöôùc dao ñoäng lôùn veà löu löôïng vaø pH, coù theå söû duïng theâm baäc ba. III.2. XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÙ CHÖÙA CROMAT Dung dòch nöôùc thaûi coù chöùa acid cromic coù tính ñoäc maïnh. Cromat laø chaát ñoäc ñoái vôùi moâi tröôøng, trong nöôùc thaûi xi maï thöôøng chöùa acid cromic vôùi haøm löôïng cao hôn möùc tieâu chuaån nhieàu laàn. Ñeå loaïi tröø ion Cr6+ phaûi khöû chuùng thaønh crom hoùa trò 3 Cr3+ vaø sau ñoù loaïi tröø chuùng baèng keát tuûa hydroxide hoaëc trao ñoåi ion. Ñeå oxy hoùa ion cromat, ngöôøi ta thöôøng duøng caùc chaát khöû nhö FeSO4, Na2SO3, Na2 HSO3, SO2. Dung dòch ñöôïc goïi laø maát tính ñoäc khi noàng ñoä acid cromic khoâng vöôït quaù 0.1 mg/l. III.2.1. Phöông phaùp keát tuûa Quaù trình keát tuûa thöôøng ñöôïc öùng duïng cho xöû lyù nöôùc thaûi chöùa kim loaïi naëng. Kim loaïi naëng thoâng thöôøng keát tuûa ôû daïng hydroxide khi cho chaát kieàm hoùa (voâi, NaOH, Na2CO3…) vaøo ñeå ñaït ñeán giaù trò pH töông öùng vôùi ñoä hoøa tan nhoû nhaát. Giaù trò pH naøy thay ñoåi tuøy theo kim loaïi. Ñoä hoøa tan nhoû nhaát cuûa crome ôû pH = 7,5. ÔÛ ngoaøi giaù trò ñoù, haøm löôïng hoøa tan taêng leân. Ñoái vôí chrome VI (Cr6+) caàn thieát tieán haønh quaù trình khöû Cr6+ thaønh Cr3+ vaø sau ñoù keát tuûa vôùi voâi hoaëc xuùt. Hoùa chaát khöû thoâng thöôøng cho xöû lyù nöôùc thaûi chrome laø ferrous sulphate (FeSO4), sidium meta bisulfite Na2S2O3, sulfur dioxide SO2. Ferrous sulphate (FeSO4), sidium meta bisulfite coù theå ôû daïng raén hoaëc dung dòch. SO2 ôû daïng khí neùn trong caùc bình chòu aùp. Quaù trình khöû hieäu quaû trong moâi tröông pH thaáp, vì vaäy caùc hoùa chaát khöû söû duïng thöôøng duøng laø caùc chaát mang tính acid maïnh trong quaù trình khöû, Fe2+ seõ chuyeån thaønh Fe3+. Phaûn öùng toång quaùt nhö sau: Cr6+ + Fe2+ + H+ Cr3+ + Fe3+ Cr3+ + 3OH- Cr(OH)3 Quaù trình khöû laøm dung dòch CrO3 coù maøu naâu ñoû bieán thaønh maøu xanh nhaït. Cöù 1kg CrO3 duøng 4kg FeSO4. Neáu söû duïng meta bisulfite hoaëc sulfur dioxide, ion SO32- chuyeån thaønh SO42-. Cr6+ + Na2S2O3 (hoặc SO2) + H+ Cr3+ + SO42- Cr3+ + 3OH- Cr(OH)3 Trong phaûn öùng oxy hoùa khöû, ion Fe2+ phaûn öùng vôùi Cr6+, khöû Cr6+ thaønh Cr3+ vaø oxy hoùa Fe2+ thaønh Fe3+. Phaûn öùng xaûy ra nhanh ôû pH nhoû hôn 3. Acid coù theå ñöôïc theâm vaøo ñeå ñaït pH thích hôïp. Söû duïng FeSO4 laø taùc nhaân khöû coù ñieåm baát lôïi khoái löôïng buøn sinh ra khaù lôùn do caën Fe(OH)3 taïo thaønh khi cho chaát kieàm hoùa vaøo. Ñeå thu ñöôïc phaûn öùng hoaøn toaøn caàn thieát phaûi theâm löôïng FeSO4 dö, khoaûng 2.5 laàn so vôùi haøm löôïng tính toaùn treân lí thuyeát. Khi s ử duïng Na2S2O3 hoặc SO2 laøm taùc nhaân khöû, quaù trình khöû xaûy ra do H2SO3 hình thaønh trong phaûn öùng. H2SO3 phaân ly theo phöông trình khoái löôïng: ÔÛ pH 4 chæ 1% sulfite ôû daïng H2SO3, khi ñoù phaûn öùng xaûy ra raát chaäm. Trong quaù trình phaûn öùng, caàn theâm löôïng acid ñeå trung hoøa NaOH hình thaønh. Phaûn öùng phuï thuoäc nhieàu vaøo pH vaø nhieät ñoä. ÔÛ pH2 phaûn öùng xaûy ra töùc thôøi vôùi löôïng hoùa chaát theo lyù thuyeát. Löôïng hoùa chaát theo lyù thuyeát ñeå khöû 1 ppm Cr laø 2,81 ppm Na2S2O3 (97,5%); 1,52 ppm H2SO4, 2,38 ppm voâi (90%) hoaëc 1,85 ppm SO2. ÔÛ pH = 8,0 – 9,9 Cr(OH)3 seõ keát tuûa. Do coù löôïng oxy hoøa tan (DO) trong nöôùc thaûi, moät löôïng SO32- oxy hoùa thaønh SO42-, vì vaäy phaûi tính ñeán löôïng dö SO2 theâm vaøo. H2SO3 + ½ O2 H2SO4 Lieàu löôïng dö 35 ppm SO2 ñuû ñeå phaûn öùng haøm löôïng oxy coù trong nöôùc thaûi. Löôïng acid caàn thieát cho quaù trình khöû Cr6+ phuï thuoäc vaøo ñoä acid cuûa nöôùc thaûi nguyeân thuûy, pH cuûa phaûn öùng khöû vaø loaïi hoùa chaát khöû söû duïng (SO2 saûn sinh ra acid nhöng Na2S2O3 thì khoâng). Vì vaäy ñeå xaùc ñònh löôïng acid caàn duøng caàn thieát tieán haønh ñònh phaân maãu tôùi pH thích hôïp baèng acid chuaån ñoä. Xöû lyù töøng meû öùng duïng coù hieäu quaû kinh teá khi nhaø maùy xi maï coù löu löôïng nöùôc thaûi moãi ngaøy 100 m3/ngaøy. Trong xöû lyù töøng meû caàn duøng hai beå coù dung tích töông ñöông löôïng nöôùc thaûi trong moät ngaøy. Moät beå duøng ñeå xöû lyù, moät beå laøm ñaày. Khi löu löôïng 100 m3/ngaøy, xöû lyù theo meû khoâng khaû thi do dung tích beå lôùn. Xöû lyù doøng chaûy lieân tuïc ñoøi hoûi qua beå acid vaø khöû, sau ñoù qua beå troän chaát kieàm hoùa vaø laéng. Thôøi gian löu nöôùc trong beå khöû phuï thuoäc vaøo pH, thöôøng laáy toái thieåu 4 laàn so vôùi thôøi gian phaûn öùng lyù thuyeát. Thôøi gian taïo boâng thöôøng laáy khoaûng 20 phuùt vaø taûi troïng beå laéng khoâng neân laáy 20m3/m2.ngaøy. Trong tröôøng hôïp nöôùc röûa coù haøm löôïng chrome thay ñoåi ñaùng keå caàn thieát coù beå ñieàu hoøa tröôùc beå khöû ñeå giaûm thieåu dao ñoäng cho heä thoáng chaâm hoùa chaát. Trong vaän haønh heä thoáng doøng lieân tuïc ñoøi hoûi caùc trang thieát bò ñieàu khieån töï ñoäng nhö heä thoáng ñieàu khieån pH vaø theá oxy hoùa khöû cho beå khöû vaø ñieàu khieån pH cho beå troän chaát kieàm hoùa. III.2.2. Phöông phaùp trao ñoåi ion Phöông phaùp naøy thöôøng ñöôïc öùng duïng cho xöû lyù nöôùc thaûi xi maï ñeå thu hoài chrome. Ñeå thu hoài acid chromic H2CrO4 trong caùc beå xi maï, cho dung dòch thaûi H2CrO4 qua coät trao ñoåi nhöïa cation acid maïnh (HRmaïnh) ñeå khöû caùc ion kim loaïi (Fe, Cr3+, Al…). Dung dòch sau khi qua coät trao ñoåi coù theå quay trôû laïi beå xi maï hoaëc beå döï tröõ. Do haøm löôïng chrome trong beå xi maï khaù cao, vì vaäy ñeå coù theå trao ñoåi hieäu quaû neân pha loaõng nöôùc thaûi H2CrO4 vaø sau ñoù boå sung H2CrO4 cho dung dòch thu hoài. Ñoái vôùi nöôùc thaûi röûa, ñaàu tieân cho qua coät nhöïa cation acid maïnh ñeå khöû caùc ion kim loaïi. Doøng ra tieáp tuïc qua coät nhöïa anion kieàm maïnh ñeå thu hoài chromate vaø thu nöôùc khöû khoaùng. Coät trao ñoåi anion hoaøn nguyeân vôùi NaOH. Dung dòch qua quaù trình hoaøn nguyeân la øhoãn hôïp cuûa Na2CrO4 vaø NaOH. Hoãn hôïp naøy cho chaûy qua coät trao ñoåi cation ñeå thu hoài H2CrO4 veà beå xi maï. H2CrO4 thu hoài töø dung dòch ñaõ hoaøn nguyeân coù haøm löôïng trung bình töø 4 – 6%. Löôïng dung dòch thu ñöôïc töø quaù trình hoaøn nguyeân caàn phaûi trung hoøa baèng caùc chaát kieàm hoùa, caùc kim loaïi trong dung dòch keát tuûa vaø laéng laïi ôû beå laéng tröôùc khi xaû ra coáng. chöông 4 heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi IV.1. COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI Thöïc ra tröôùc ñaây Coâng ty lieân doanh Toân Phöông Nam ñaõ xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi saûn xuaát, nhöng haàu heát caùc coâng trình vaø thieát bò trong heä thoáng ñeàu cuõ kyõ thaäm chí hö hoûng naëng khoâng theå vaän haønh ñöôïc. Ñieàu quan troïng hôn nöõa laø khi coâng ty naâng cao coâng suaát saûn xuaát thì heä thoáng haàu nhö khoâng theå ñaûm baûo ñöôïc hieäu quaû xöû lyù. Trong khi ñoù chuû tröông cuûa Nhaø nöôùc ta ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo nöôùc thaûi ñaàu ra cuûa taát caû caùc doanh nghieäp saûn xuaát coâng nghieäp phaûi phuø hôïp tieâu chuaån veà xaû thaûi. Vì vaäy ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu xöû lyù nöôùc thaûi hieän nay cuûa caùc phaân xöôûng trong coâng ty, caàn thieát phaûi xaây döïng, caûi tieán vaø naâng caáp heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. IV.1.1. NÖÔÙC MÖA CHAÛY TRAØN Nöôùc möa chaûy traøn coù thaønh phaàn tính chaát oâ nhieãm nheï coù theå xaû thaúng vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc möa chung cuûa coâng ty tröôùc khi thoaùt vaøo Heä thoáng thoaùt nöôùc trong khu vöïc. IV.1.2. NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng ty ñöôïc xöû lyù cuïc boä baèng beå töï hoaïi 3 ngaên. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa beå naøy laø laéng caën vaø phaân huûy kî khí caën laéng. Hieäu quaû xöû lyù theo chaát lô löûng ñaït 65 - 70% vaø theo BOD5 laø 60 - 65%. IV.1.3. NÖÔÙC THAÛI SAÛN XUAÁT Nhö treân ñaõ trình baøy, hieän nay, coâng ty ñang ñaàu tö xaây döïng vaø caûi taïo heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi vôùi coâng suaát 100 m3/ngaøy. Nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa coâng ty töø caùc phaân xöôûng ñöôïc bôm veà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa nhaø maùy. Nöôùc thaûi töø caùc phaân xöôûng ñöôïc taùch rieâng xöû lyù tuøy theo thaønh phaàn vaø tính chaát. IV.1.3.1. Quy trình coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi IV.1.3.1.1. Sô ñoà khoái coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi saûn xuaát Sau khi tieán haønh khaûo saùt vaø kieåm tra hieän traïng cuûa taát caû caùc coâng trình vaø thieát bò hieän coù trong heä thoáng, coâng ty ñaõ nhaát trí ñaàu tö caûi taïo quy trình xöû lyù nhö sau: HÌNH 4.1 - Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi kieàm vaø acid HÌNH 4.2 - Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi cromic IV.1.3.1.2. Thuyeát minh quy trình sô ñoà coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi 1. Xöû lyù nöôùc thaûi Cromic Nöôùc thaûi cromic töø 02 phaân xöôûng ñöôïc bôm veà beå chöùa nöôùc Crom cuûa Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Sau ñoù nöôùc thaûi töø beå chöùa ñöôïc bôm sang beå phaûn öùng taïo boâng vaø laéng. Taïi ñaây nöôùc thaûi Crom ñöôïc bôm boå sung dung dòch FeSO4 ñeå chuyeån hoùa Cr 6+ thaønh Cr 3+. Tieáp theo, boå sung tieáp dung dòch NaOH vaøo nöôùc thaûi nhaèm giuùp Cr3+ deã daøng keát tuûa trong ñieàu kieän pH = 8 – 9. Nöôùc thaûi Cromic sau khi phaûn öùng keo tuï ñöôïc ñeå laéng trong khoaûng khoaûng thôøi gian 30 – 45 phuùt. Caën sau khi laéng ñöôïc bôm veà saân phôi buøn, nöôùc trong ñöôïc ñöa veà haàm chöùa nöôùc taäp trung (beå ngaàm). 2. Xöû lyù nöôùc thaûi tính kieàm vaø nöôùc thaûi tính Acid. Nöôùc thaûi tính kieàm töø 02 phaân xöôûng ñöôïc bôm haàm chöùa trong Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cuøng vôùi nöôùc thaûi Crom sau khi phaûn öùng keo tuï laéng. Nöôùc thaûi tính acid töø phaân xöôûng maï ñöôïc bôm veà beå chöùa nöôùc thaûi acid trong Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Nöôùc thaûi coù tính kieàm töø haàm chöùa vaø nöôùc thaûi coù tính acid töø beå chöùa nöôùc thaûi acid ñöôïc bôm veà ngaên khuaáy troän trung hoøa. Taïi ñaây nöôùc thaûi ñöôïc chaâm boå sung dung dòch FeSO4 ñeå khöû caùc kim loaïi coù trong nöôùc thaûi, sau ñoù tieáp tuïc cho dung dòch NaOH vaøo ñeå trung hoøa pH. Nöôùc thaûi sau khi khuaáy troän ñöôïc daãn qua beå laéng 1. Taïi ñaây, caùc boâng caën sinh ra trong quaù trình phaûn öùng trung hoøa seõ laéng xuoáng, nöôùc trong traøn qua maùng thu nöôùc vaø tieáp tuïc ñöôïc daãn qua beå laéng boå sung tröôùc khi thaûi vaøo nguoàn tieáp nhaän. Buøn laéng trong beå laéng 1 ñöôïc bôm veà saân phôi buøn. Buøn sinh ra töø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi sau khi phôi khoâ ñöôïc thu gom xöû lyù nhö chaát thaûi raén. IV.1.3.2. Caùc coâng trình ñôn vò 1. Beå chöùa cromic: * Chöùc naêng: Tieáp nhaän nöôùc thaûi cromic töø 2 phaân xöôûng tröôùc khi bôm beå phaûn öùng vaø laéng. ÔÛ ñaây coù gaén heä thoáng phao ñònh löôïng, khi nöôùc trong beå daâng leân tôùi möùc phao naèm beân treân thì nöôùc thaûi seõ ñöôïc bôm qua beå phaûn öùng ñeå xöû lyù. Ngoaøi ra, beå coøn tieáp nhaän moät löôïng nöôùc thaûi acid töø beå chöùa acid nhaèm laøm giaûm pH cuûa nöôùc thaûi. * Caáu taïo: Beå laøm baèng theùp, beân trong ñöôïc queùt composit ñeå choáng aên moøn. Theo nhö thieát keá ban ñaàu, beå seõ ñöôïc chia thaønh 2 ñôn nguyeân. Tuy nhieân, ñeå tieän cho vieäc thi coâng vaø giaûm bôùt chi phí kinh teá, beå ñöôïc ngaên laøm 2 vaø thoâng vôi nhau baèng 1 oáng daãn. Thieát bò: phao ñònh löôïng Kích thöôùc moãi ngaên: LxWxH = 3m x 2m x 2m. HÌNH 4.3 - Beå chöùa nöôùc thaûi cromic 2. Beå phaûn öùng khöû crom * Chöùc naêng: Tieáp nhaän nöôùc thaûi cromic bôm töø beå chöùa nöôc cromic sang. Taïi ñaây, dung dòch pheøn FeSO4 ñöôïc cho vaøo ñeå chuyeån hoùa Cr6+ thaønh Cr3+. Phaûn öùng xaûy ra nhanh ôû khoaûng pH = 2 – 3. Quaù trình khöû laøm dung dòch CrO3 coù maøu naâu ñoû bieán thaønh maøu xanh nhaït. Tieáp theo, dung dòch NaOH ñöôïc cho vaøo ñeå taïo boâng vaø laéng. Khoaûng pH cho quaù trình laø töø 8 ñeán 9. Taát caû caùc hoùa chaát cho vaøo beå seõ ñöôïc troän ñeàu vôùi nöôùc thaûi baèng heä thoáng caùnh khuaáy. Sau ñoù nöôùc thaûi seõ ñöôïc laéng moät thôøi gian (khoaûng 1 – 2 h). Phaàn nöôùc trong sau laéng seõ ñöôïc bôm veà beå ngaàm theo cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa phao ñònh löôïng. Phaàn caën laéng ñöôïc bôm tröïc tieáp tôùi saân phôi buøn qua oáng thaùo caën laép gaàn ñaùy beå. * Caáu taïo: Theo coâng suaát thieát keá nhö treân thì löôïng cromic xöû lyù laø 4 meû/ngaøy vaø coâng suaát moãi meû laø 8 – 10m3. Nhö vaäy moãi ngaøy seõ xöû lyù khoaûng 32 – 40m3 nöôùc thaûi cromic. Beå coù caáu taïo hình troøn, laøm baèng vaät lieäu theùp phuû composit, ñöôïc chia laøm 2 ñôn nguyeân ñeå tieán haønh xöû lyù töøng meû. Thieát bò: Motor quay caùnh khuaáy Caùnh khuaáy Phao ñònh löôïng Kích thöôùc moãi ñôn nguyeân: DxH = 3m x 2,2m. HÌNH 4.4 - Beå phaûn öùng khöû Crom 3. Beå chöùa ngaàm * Chöùc naêng: Tieáp nhaän nöôùc thaûi kieàm, röûa kieàm vaø nöôùc röûa acid töø 2 phaân xöôûng cuøng vôùi nöôùc thaûi cromic sau khi keo tuï vaø laéng ôû beå phaûn öùng. Theo coâng suaát thieát keá, löôïng kieàm xöû lyù laø 2 meû/ngaøy vaø coâng suaát moãi meû laø 30m3. Nhö vaäy moãi ngaøy ñeâm, beå ngaàm seõ chöùa khoaûng 120m3 nöôùc caàn xöû lyù. * Caáu taïo: Beå laøm baèng beâ toâng coát theùp, ñöôïc xaây aâm döôùi maët ñaát. Thieát bò: phao ñònh löôïng Kích thöôùc beå: LxWxH = 8m x 4m x 2,5m. HÌNH 4.5 – Ñöôøng oáng nöôùc ñeán Beå ngaàm 4. Beå chöùa nöôùc thaûi acid * Chöùc naêng: Tieáp nhaän nöôùc thaûi acid töø 2 phaân xöôûng tröôùc khi ñöa qua beå trung hoøa. * Caáu taïo: Beå coù caáu taïo baèng theùp phuû composit daøy 5 mm. Thieát bò: phao ñònh löôïng Kích thöôùc beå: LxWxH = 3m x 2m x 2m. HÌNH 4.6 - Beå chöùa nöôùc thaûi acid 5. Beå trung hoøa * Chöùc naêng: Trung hoøa nöôùc thaûi bôm leân töø beå ngaàm vaø beå acid. Taïi ñaây dung dòch FeSO4 ñöôïc chaâm vaøo ñeå khöû caùc kim loaïi naëng coù trong nöôùc thaûi. Sau ñoù, dung dòch NaOH ñöôïc tieáp tuïc cho vaøo ñaûm baûo pH ñaàu ra (tieâu chuaån loaïi B). Caùnh khuaáy trong beå ñöôïc thieát keá ñeå laøm nhieäm vuï troän ñeàu 2 doøng nöôùc thaûi vôùi hoùa chaát cho vaøo. HÌNH 4.7 - Beå trung hoøa * Caáu taïo: Beå laøm baèng beâ toâng coát theùp. Thieát bò: Motor caùnh khuaáy Caùnh khuaáy Kích thöôùc beå: LxWxH = 3m x 3m x 4,5m. 6. Beå laéng 1 * Chöùc naêng: Sau khi trung hoøa ôû beå trung hoøa, nöôùc thaûi ñöôïc ñöa sang beå laéng ñeå loaïi boû phaàn chaát khoâng tan trong nöôùc. Nöôùc trong traøn qua heä thoáng maùng raêng cöa vaø ñöôïc ñöa sang beå chöùa nöôùc sau laéng. Trong beå coù boá trí thanh gaït buøn ñeå gom buøn veà hoá thu gom döôùi ñaùy beå. Sau ñoù phaàn buøn caën naøy seõ ñöôïc daãn qua saân phôi buøn ñeå tieáp tuïc laøm raùo nöôùc. HÌNH 4.8 - Beå laéng1 * Caáu taïo: Beå coù caáu taïo baèng beâ toâng coát theùp. Thieát bò: Motor ñieàu khieån thanh gaït buøn Thanh gaït buøn Oáng trung taâm Maùng raêng cöa thu nöôùc Kích thöôùc beå: LxWxH = 3m x 3m x 4,5m. 7. Beå chöùa nöôùc sau laéng (beå laéng boå sung) * Chöùc naêng: Tieáp nhaän löôïng nöôùc saïch töø beå laéng sang. Beå coù hình daïng hình chöõ nhaät. Thöïc chaát beå coù taùc duïng nhö beå laéng ngang. Nöôùc sau khi qua beå theo heä thoáng oáng ñuïc loã ñöôïc boá trí cuoái beå ñeå traøn ra möông tieáp nhaän. * Caáu taïo: Beå ñöôïc xaây döïng noái tieáp vôùi beå laéng, baèng beâ toâng coát theùp. Kích thöôùc beå: LxWxH = 5m x 3m x 4,5m. HÌNH 4.9 - Beå chöùa nöôùc sau laéng HÌNH 4.10 - Möông tieáp nhaän nöôùc thaûi 8. Saân phôi buøn * Chöùc naêng: Tieáp nhaän buøn töø beå phaûn öùng vaø beå laéng vaø laøm raùo nöôùc trong caën, giaûm ñoä aåm ñeán giaù trò caàn thieát (7580%) taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån vaø xöû lyù tieáp theo. Buøn ñaõ khoâ (ñeán ñoä aåm 7580%) ñöôïc thu gom vaø vaän chuyeån ñi nôi khaùc. Vieäc thu gom ñöôïc vaän chuyeån baèng thuû coâng hoaëc cô khí. Nöôùc buøn ôû saân phôi buøn theo heä thoáng ruùt nöôùc vaø ñöôïc daãn trôû laïi traïm xöû lyù nöôùc thaûi. * Caáu taïo: Saân phôi buøn ñöôïc xaây döïng baèng gaïch, chia laøm 2 ñôn nguyeân. Kích thöôùc moãi ñôn nguyeân: LxWxH = 4m x 2m x 1m. HÌNH 4.11- Toång theå saân phôi buøn HÌNH 4.12 - Caáu taïo saân phôi buøn 9. Boàn chöùa hoùa chaát Boàn chöùa NaOH: * Chöùc naêng: chöùa dung dòch NaOH * Caáu taïo: Boàn ñöôïc laøm baèng nhöïa. Kích thöôùc: DxH = 1,2m x 1m Boàn chöùa FeSO4 * Chöùc naêng: Chöùa dung dòch FeSO4 * Caáu taïo: Boàn ñöôïc laøm baèng nhöïa. Kích thöôùc: DxH = 1,2m x 1m HÌNH 4.13 - Boàn chöùa hoùa chaát 10. Heä thoáng bôm Bôm cromic: Nhieäm vuï: bôm nöôùc thaûi cromic töø beå chöùa cromic sang beå phaûn öùng. Soá löôïng: 1 caùi Ñaëc tính kyõ thuaät: Q = 12m3/h, H = 20m Bôm nöôùc sau phaûn öùng: Nhieäm vuï: bôm nöôùc thaûi sau khi ñaõ laéng ôû beå phaûn öùng veà beå ngaàm. Soá löôïng: 2 caùi Ñaëc tính kyõ thuaät: Q = 12m3/h, H = 20m Bôm beå ngaàm: Nhieäm vuï: bôm nöôùc thaûi töø döôùi beå ngaàm leân beå trung hoøa. Soá löôïng: 2 caùi Ñaëc tính kyõ thuaät: Q = 25m3/h, H = 20m Bôm buøn beå laéng: Nhieäm vuï: bôm buøn töø beå laéng sang saân phôi buøn. Soá löôïng: 1 caùi Ñaëc tính kyõ thuaät: Q = 12m3/h, H = 20m Bôm buøn beå phaûn öùng: Nhieäm vuï: bôm buøn töø beå phaûn öùng sang saân phôi buøn. Soá löôïng: 2 caùi Ñaëc tính kyõ thuaät: Q = 12m3/h, H = 20m Bôm acid HCl: Nhieäm vuï: bôm nöôùc thaûi töø döôùi beå chöùa acid leân beå trung hoøa. Soá löôïng: 1 caùi Ñaëc tính kyõ thuaät: Q = 12m3/h, H = 20m Bôm hoùa chaát: Nhieäm vuï: bôm dung dòch FeSO4 vaø dung dòch NaOH vaøo 2 beå phaûn öùng (2 caùi) vaø vaøo beå trung hoøa (2 caùi). Soá löôïng: 4 caùi Ñaëc tính kyõ thuaät: Q = 6m3/h, H = 10m 11. Nhaø ñieàu haønh Nhieäm vuï: ñaët 2 bôm nöôùc thaûi töø beå ngaàm leân beå trung hoøa vaø tuû ñieän Caáu taïo: töôøng gaïch, maùi toân. Kích thöôùc: LxW = 6m x 4m IV.2. SÖÏ COÁ TRONG HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ VAØ PHÖÔNG PHAÙP KHAÉC PHUÏC Do heä thoáng coøn trong thôøi kì vaän haønh thöû, chöa nghieäm thu neân gaëp nhieàu söï coá vaø chöa thaáy ñöôïc hieäu quaû xöû lyù cuûa toaøn heä thoáng. Tuy nhieân theo keát quaû thu ñöôïc töø vieäc tieán haønh thí nghieäm pilot thì maãu nöôùc thaûi sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån loaïi B (ñaûm baûo veà tieâu chuaån xaû thaûi). Ñeå thaáy ñöôïc nhöõng trôû ngaïi trong coâng taùc vaän haønh, chuùng ta neân tìm hieåu, xem xeùt ôû taát caû caùc coâng ñoaïn xöû lyù. Ñaàu tieân laø ôû heä thoáng bôm. Maëc duø coâng trình chöa nghieäm thu nhöng ôû moät soá ñoaïn noái treân ñöôøng oáng ñaåy cuûa moät soá bôm ñaõ coù hieän töôïng roø ró nhö bôm nöôùc thaûi beå ngaàm, bôm nöôùc thaûi acid, bôm buøn töø beå phaûn öùng. Ñieàu naøy cho thaáy coâng taùc laép ñaët thieát bò chöa thöïc söï hieäu quaû. Ngoaøi ra do aùp suaát nöôùc lôùn caùc oáng daãn bôm thöôøng xaûy ra hieän töôïng oàn rung. Quaù trình naøy neáu tieáp dieãn laâu ngaøy seõ daãn ñeán hieän töôïng hôû caùc chaân joint noái giöõa caùc truïc bôm, thaäm chí coù theå daãn ñeán hö bôm. Do vaäy ñeå tuoåi thoï cuûa thieát bò ñöôïc naâng cao vaø heä thoáng hoaït ñoäng hieäu quaû caàn thieát phaûi kieåm tra laïi caùc maùy bôm xaûy ra hieän töôïng treân vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp xöû lyù phuø hôïp. Chaúng haïn: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Nöôùc thaûi roø ræ - Hôû joint noái - Hôû bích - Thay joint - Thay bích Oàn, rung - Va chaïm vaøo noùn che, saøn coâng taùc khi hoaït ñoäng - Aùp suaát nöôùc lôùn - Ñieàu chænh laïi noùn che - Gia coá oáng baèng caùc ngaøm theùp coá ñònh hay leøn caùc vaät lieäu ñeäm cao su. Maët khaùc do phaàn lôùn caùc bôm trong heä thoáng laø taän duïng laïi bôm cuõ (ñaõ söûa chöõa, laøm môùi) neân khoù ñieàu chænh löu löôïng bôm. Vì vaäy khi söû duïng ñeå bôm hoùa chaát, löu löôïng hoaù chaát qua bôm lôùn laøm hao phí hoùa chaát. Ñeå khaéc phuïc tình traïng treân, trong thôøi gian vaän haønh thöû, beân thi coâng ñaõ tieán haønh laép theâm ñöôøng oáng hoài löu hoaù chaát veà laïi boàn chöùa hoaù chaát nhaèm tieát kieäm hoùa chaát. Söï coá tieáp theo laø beå chöùa nöôùc thaûi cromic. Theo thieát keá ban ñaàu, beå ñöôïc chia thaønh 2 ñôn nguyeân ñeå xöû lyù töøng meû. Tuy nhieân khi thi coâng, ñeå thuaän tieän vaø giaûm bôùt chi phí kinh teá, beå ñöôïc ngaên laøm 2 vaø thoâng vôi nhau baèng 1 oáng daãn. Do trong luùc thi coâng khoâng ñeå yù ñeán vò trí ñaët oáng daãn thoâng giöõa hai ngaên neân daãn ñeán hieän töôïng laø oáng ñaët hôi cao, trong khi oáng daãn nöôùc ñaàu ra chæ ñaët ôû gaàn ñaùy cuûa moät ngaên. Vì theá phaàn nöôùc ôû beân döôùi oáng thoâng nhau cuûa ngaên coøn laïi seõ khoâng ñöôïc bôm qua beå phaûn öùng ñeå xöû lyù. Maët khaùc trong quaù trình xöû lyù, chæ duøng 1 bôm ñeå bôm nöôùc thaûi cromic töø beå chöùa vaøo beå phaûn öùng qua cuøng 1 ñöôøng oáng ra neân thöïc teá cho thaáy vieäc xaây döïng vaùch ngaên nhö treân laø hoaøn toaøn khoâng caàn thieát. Tuy vaäy khoâng theå khaéc phuïc söï coá treân baèng caùch phaù boû vaùch ngaên vì keát caáu ñöôïc laøm baèng theùp phuû composit, xöû lyù raát khoù. Do ñoù caàn phaûi khoan moät loã thoâng khaùc ôû vò trí gaàn ñaùy ñeå cho nöôùc traøn qua deã daøng. Ôû beå phaûn öùng vaø laéng trong coâng ñoaïn xöû lyù nöôùc thaûi cromic, söï coá gaëp phaûi ôû caùnh khuaáy. Caùnh khuaáy trong beå quay vôùi toác ñoä 150 voøng/phuùt. Caùnh khuaáy coù khaû naêng khuaáy troän cao, tuy nhieân do toác ñoä quay quaù lôùn neân xaûy ra hieän töôïng nöôùc trong beå phaûn öùng vaêng caû ra beân ngoaøi. Hieän töôïng naøy xaûy ra caøng nhieàu khi löôïng nöôùc chöùa trong beå chöa ngaäp caùnh khuaáy. Ñieàu caàn thieát ñeå ngaên ngöøa tình traïng treân laø khi tieán haønh xöû lyù neân bôm nöôùc thaûi cromic vaøo beå phaûn öùng vôùi löôïng nöôùc vöøa ñuû ngaäp caùnh khuaáy (cuõng khoâng ñöôïc quaù ñaày vì nhö theá cuõng seõ laøm nöôùc trong beå baén ra ngoaøi). Maët khaùc, do truïc quay caùnh khuaáy laép ñaët khoâng khôùp vôùi ñoäng cô beân treân neân khi ñoäng cô hoaït ñoäng, truïc quay quay khoâng oån ñònh, rung vaø gaây oàn lôùn. Tình traïng naøy keùo daøi seõ laøm hö hoûng truïc quay, do ñoù caàn phaûi ñieàu chænh laïi caùc khôùp noái. Moät ñieàu quan troïng nöõa khi tieán haønh xöû lyù ôû beå phaûn öùng laø do khoâng coù heä thoáng ñieàu chænh pH töï ñoäng neân vieäc ñònh löôïng löôïng hoùa chaát theâm vaøo ñeå coù ñöôïc khoaûng pH caàn thieát cho vieäc xöû lyù gaëp nhieàu khoù khaên. Caùch vaän haønh nhö hieän nay ôû coâng trình vaãn chæ laø vieäc laøm thuû coâng: phaûi thöôøng xuyeân ño pH trong nöôùc thaûi ñeå xaùc ñònh löôïng hoùa chaát cho vaøo. Ñieàu naøy khoâng nhöõng laøm hao phí hoùa chaát, gaây khoù khaên cho coâng taùc vaän haønh maø coøn laøm haïn cheá hieäu quaû xöû lyù cuûa heä thoáng. Sau khi trung hoøa pH, nöôùc thaûi töï chaûy sang beå laéng. Nöôùc trong sau laéng seõ traøn qua maùng raêng cöa ñi vaøo maùng thu nöôùc. Nhöng do maùng gaén thaáp neân nöôùc traøn qua nhanh laøm maát taùc duïng phaân phoái ñeàu nöôùc cuûa maùng raêng cöa. Ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy caùch giaûi quyeát laø ñieàu chænh laïi cao ñoä cuûa maùng raêng cöa cho phuø hôïp. Ôû khaâu xöû lyù buøn caën, luùc ñaàu oáng phaân phoái buøn ñöôïc laép ñaët saùt beà maët lôùp caùt treân saân, nhöng khi thöû nghieäm thaáy raèng laøm nhö vaäy seõ khoâng phaân phoái ñeàu treân toaøn beà maët. Vì vaäy cuõng ñaõ tieán haønh khaéc phuïc söï coá treân baèng caùch naâng oáng phaân phoái leân cao khoaûng 0,5m ñeå phaân phoái ñeàu buøn caën veà hai beân saân phôi buøn. CHÖÔNG 5 TÍNH KINH TEÁ V.1. CHI PHÍ ÑAÀU TÖ Caùc haïng muïc chính cuï theå nhö sau. Stt Thieát bò Ñvò Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 Nhaø ñieàu khieån, WxL=6m*4,4m, söûa chöõa laïi neàn vaø caùc cöûa Boä 1 15,000,000 15,000,000 2 Söûa chöõa laïi beå chöùa nöôùc ngaàm (chöùa nöôùc kieàm vaø nöôùc röûa acid) B*L*H=8m*4,4m*2,5m, queùt roàng ñen Boä 1 5,000,000 5,000,000 3 Beå laéng 1 B*L*H=3m*3m*4,5m, queùt roàng ñen Boä 1 4,000,000 4,000,000 4 Beå laéng boå sung BTCT, kích thöôùc B*L*H=5m*3m*2,5m, queùt chaát choáng thaám roàng ñen Boä 1 45,000,000 45,000,000 5 Beå chöùa acid laøm môùi, vaät lieäu theùp phuû composite, kích thöôùc B*L*H=3m*2m*2m , phuû composite xung quanh thaønh trong beå daøy 5mm, thaønh ngoaøi beå 3mm Boä 1 54,000,000 54,000,000 6 Beå chöùa crom, vaät lieäu theùp phuû composite, kích thöôùc B*L*H=3m*2m*2,2m , phuû composite xung quanh thaønh trong beå daøy 3mm. Boä 2 47,000,000 94,000,000 7 Beå chöùa phaûn öùng taïo boâng, kích thöôùc D*H=3m*2m , vaät lieäu theùp phuû composite xung quanh thaønh trong beå daøy 3mm. Boä 2 40,000,000 80,000,000 8 Saân phôi buøn, vaät lieäu gaïch theû, kích thöôùc L*W*H=4m*4m*1m Boä 2 13,000,000 26,000,000 9 Boàn chöùa NaOH, D*H=1,2m*1m, nhöïa Boä 1 5,000,000 5,000,000 10 Boàn chöùa FeSO4 , D*H=1,2m*1m, nhöïa Boä 1 5,000,000 5,000,000 11 Bôm dung dòch Crom, Q=12m3 /h, H=20m,Kieåm tra, söû duïng bôm cuõ Boä 1 1,000,000 1,000,000 12 Bôm nöôùc thaûi töø beå nöôùc ngaàm, Q=25 m3/h, H=20m, Kieåm tra, söû duïng bôm cuõ Boä 2 1,000,000 2,000,000 13 Bôm buøn töø beå trung hoøa, Q=12 m3/h, H=20m, kieåm tra, söû duïng bôm cuõ Boä 1 1,000,000 1,000,000 14 Bôm buøn töø beå crom, Q=12 m3/h, H=20m, kieåm tra, söû duïng bôm cuõ Boä 1 1,000,000 1,000,000 15 Bôm nöôùc thaûi acid, Q=12 m3/h, H=20m, kieåm tra,söûa laïi bôm cuõ Boä 1 5,000,000 5,000,000 16 Bôm hoaù chaát, Q=6m3/h, H=10m, Inox, Ebara Boä 4 5,000,000 20,000,000 17 Ñöôøng oáng kyõ thuaät, van khoaù Boä 1 20,000,000 20,000,000 18 Ñöôøng ñieän vaø tuû ñieän, Heä thoáng ñieän ñieàu khieån Boä 1 20,000,000 20,000,000 19 Maùy ño pH caàm tay Boä 1 3,500,000 3,500,000 20 Moter caùnh khuaáy, söû duïng moter cuõ, caùnh khuaáy inox môùi Boä 4 2,500,000 10,000,000 21 Nhaân coâng laép ñaët thieát bò 25,000,000 22 Beå troän phaûn öùng vaø moter caùnh khuaáy gaït buøn beå laéng boä 1 24 000 000 24,000,000 23 Höôùng daãn vaän haønh 5,000,000 Giaù trò tröôùc thueá 470,500,000 Thueá VAT 10% 47,050,000 Toång giaù trò sau thueá: 516,550,000 V.2. CHI PHÍ VAÄN HAØNH V.2.1. Chi phí ñieän naêng STT Thieát bò Coâng suaát (KW/h) Thôøi gian hoaït ñoäng (h) Ñieän naêng tieâu thuï, KW 1 Bôm dung dòch Crom, Q=12m3/h 1.2 5 6 2 Bôm nöôùc thaûi töø beå nöôùc ngaàm, Q=25 m3/h 5.6 4 22 3 Bôm buøn töø beå trung hoøa, Q=12m3/h 1.2 4 5 4 Bôm buøn töø beå crom, Q=12m3/h 1.2 1 1 5 Bôm nöôùc thaûi acid, Q=12m3/h 1.5 4 6 6 Bôm hoaù chaát, Q=60 l/h 0.75 1 1 7 Moter caùnh khuaáy, 4 caùi 0.75 4 3 Toång ñieän naêng tieâu thuï 44 Gía ñieän taïm tính: 1.500VNÑ/ Kw Chi phí ñieän naêng : 1.500 x 44 = 66.225 VNÑ/ ngaøy (1) V.2.2. Chi phí hoùa chaát STT Hoaù chaát Löôïng söû duïng (kg) Ñôn giaù (VNÑ/kg) Thaønh tieàn (VNÑ/ngaøy) 1 Pheøn 100 2.500 250.000 2 Xuùt 25 5.000 125.000 Toång coäng (2) 375.000 V.2.3. Chi phí coâng nhaân vaän haønh 1 ngöôøi x 50.000VNÑ/ngöôøi.ngaøy= 50.000 VNÑ/ngaøy (3) TOÅNG CHI PHÍ VAÄN HAØNH TRONG 1 NGAØY: (1) + (2) + (3) = 541.225 VNÑ CHI PHÍ XÖÛ LYÙ 1M3 NÖÔÙC THAÛI : 5.412 VNÑ/M3 CHÖÔNG 6 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ VI.1. ÖU ÑIEÅM CUÛA HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ Maëc duø coøn nhieàu khoù khaên trong thôøi gian ñaàu nhöng nhìn chung heä thoáng ñöôïc hoaït ñoäng töông ñoái toát. Ñieàu ñaùng noùi laø trong quaù trình thi coâng vaø laép ñaët heä thoáng, ñaõ coù nhieàu yù kieán saùng taïo khoâng nhöõng khaéc phuïc ñöôïc nhöõng söï coá thöôøng gaëp trong caùc heä thoáng xöû lyù maø coøn laøm cho heä thoáng hoaït ñoäng hieäu quaû hôn. Cuï theå: ÔÛ khaâu xöû lyù caën, saân phôi buøn coù gaén theâm oáng thoâng khí thoâng vôùi oáng taùch nöôùc ñaët döôùi ñaùy saân, ñieàu nay khi laép ñaët thöôøng khoâng ñeå yù tôùi. Caùch laøm naøy tuy ñôn giaûn nhöng laøm cho vieäc löu thoâng nöôùc trong oáng deã daøng hôn. Caùch khaéc phuïc söï coá laøm laõng phí hoùa chaát ôû caùc bôm hoùa chaát (ñaõ ñeà caäp trong phaàn söï coá vaø caùch khaéc phuïc) baèng caùch duøng doøng hoài löu cuõng laø moät yù nghó hay. Ñieàu naøy giuùp ích raát nhieàu trong vieäc vaän haønh caùc heä thoáng xöû lyù noùi chung vì sau moät thôøi gian hoaït ñoäng, caùc bôm hoùa chaát thöôøng khoù ñieàu chænh löu löôïng bôm neân ñaây cuõng laø moät bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. VI.2. MOÄT SOÁ NHÖÔÏC ÑIEÅM VAØ ÑEÀ NGHÒ Veà maët toå chöùc, hieän nay coâng ty lieân doanh Toân Phöông Nam chæ boá trí moät kyõ sö ñaûm traùch veà maët kyõ thuaät trong saûn xuaát vaø kieâm luoân vieäc kieåm tra söï vaän haønh heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Thieát nghó Coâng ty neân boá trí theâm 1 nhaân vieân nöõa ñeå thöïc hieän vieäc vaän haønh heä thoáng xöû lyù nhaèm nhanh choùng giaûi quyeát nhöõng söï coá ñoät ngoät xaûy ra trong quaù trình vaän haønh. Veà maët coâng ngheä, ngoaøi moät soá söï coá gaëp phaûi trong coâng taùc thieát keá vaø vaän haønh ñaõ ñeà caäp ñeán ôû treân, theo yù kieán cuûa caù nhaân heä thoáng xöû lyù coøn nhieàu ñieåm ñang chuù yù. Cuï theå nhö sau: Vò trí xaây döïng: Do nhieàu coâng trình ñôn vò trong heä thoáng xöû lyù chuû yeáu ñöôïc thieát keá baèng theùp neân vieäc boá trí cao trình thuaän lôïi cho cheá ñoä töï chaûy cuûa doøng nöôùc thaûi khoâng thöïc hieän ñöôïc vì vaäy phaûi söû duïng bôm. Ñieàu naøy khoâng nhöõng laøm taêng chi phí ñaàu tö ban ñaàu maø coøn taêng chi phí ñieän naêng trong vaän haønh. Maët khaùc do dieän tích phuïc vuï cho vieäc xaây döïng heä thoáng quaù khieâm toán neân khi muoán naâng cao coâng suaát xöû lyù thì vieäc môû roäng coâng trình raát khoù thöïc hieän. Nöôùc sau khi qua beå laéng ñaàu tieân ñaõ ñaït tieâu chuaån veà xaû thaûi neân coù theå xaû tröïc tieáp ra nguoàn tieáp nhaän maø khoâng phaûi qua beå laéng boå sung. Do ñoù vieäc xaây döïng theâm chæ laøm toán theo chi phí ñaàu tö cho coâng trình. Trong töông lai, ñeå naâng cao hôn nöõa hieäu quaû xöû lyù cuûa heä thoáng, theo toâi coù theå taän duïng beå laéng naøy ñeå caûi taïo thaønh beå loïc chaäm nhaèm tieáp tuïc xöû lyù nöôùc sau laéng tröôùc khi xaû thaûi ra nguoàn tieáp nhaän. Coâng ngheä xöû lyù nhö löïa choïn treân chöa taän duïng laïi ñöôïc löôïng acid cromic veà beå xi maï. Theo yù kieán caù nhaân, neáu ñieàu kieän cho pheùp, coâng ty neân thöû nghieäm xaây döïng theâm heä thoáng coät trao ñoåi ion ñeå thu hoài taän duïng laïi crom. Dung dòch nöôùc thaûi cromic cho qua coät trao ñoåi nhöïa cation acid maïnh ñeå khöû caùc ion kim loaïi, dung dòch sau ñoù ñöôïc quay laïi beå xi maï. Thôøi gian ñaàu coâng ty coù theå ñaàu tö xaây döïng heä thoáng ñeå xöû lyù moät phaàn löôïng nöôùc thaûi cromic, veà sau coù theå naâng coâng suaát leân. Phaàn PHUÏ LUÏC TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM TCVN 5945- 1995 Nöôùc thaûi coâng nghieäp – Tieâu chuaån thaûi (Industrial waste water – Discharge Standards) Phaïm vi öùng duïng Tieâu chuaån naøy quy ñònh giaù trò giôùi haïn caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát thaønh phaàn trong nöôùc thaûi cuûa caùc cô sôû saûn xuaát, cheá bieán, kinh doanh, dòch vuï…(goïi chung laø nöôùc thaûi coâng nghieäp) Tieâu chuaån naøy duøng ñeå kieåm soaùt chaát löôïng nöôùc thaûi coâng nghieäp tröôùc khi ñoå vaøo caùc vöïc nuôùc. 2. Giaù trò giôùi haïn 2.1 Giaù trò giôùi haïn caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát thaønh phaàn cuûa nöôùc thaûi coâng nghieäp khi ñoå vaøo caùc vöïc nöôùc phaûi phuø hôïp vôùi quy ñònh trong baûng. Ñoái vôùi nöôùc thaûi cuûa moät soá ngaønh coâng nghieäp ñaëc thuø, giaù trò caùc thoâng soá vaø caùc chaát thaønh phaàn ñöôïc quy ñònh trong caùc tieâu chuaån rieâng. Nöôùc thaûi coâng nghieäp coù caùc giaù trò thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát thaønh phaàn hoaëc nhoû hôn giaù trò quy ñònh trong coät A coù theå ñoå vaøo vöïc nöôùc ñöôïc duøng laøm nguoàn cung caáp nöôùc sinh hoaït. Nöôùc thaûi coâng nghieäp coù caùc giaù trò thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát thaønh phaàn hoaëc nhoû hôn hoaëc baèng giaù trò quy ñònh trong coät B chæ ñöôïc ñoå vaøo caùc löu vöïc nöôùc duøng cho caùc muïc ñích giao thoâng thuûy, töôùi tieâu, bôi loäi, nuoâi thuûy saûn, troàng troït… Nöôùc thaûi coâng nghieäp coù caùc giaù trò thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát thaønh phaàn hoaëc lôùn hôn giaù trò quy ñònh trong coät B nhöng khoâng vöôït quaù giaù trò quy ñònh trong coät C chæ ñöôïc pheùp ñoå vaøo caùc nôi quy ñònh. Nöôùc thaûi coâng nghieäp coù caùc giaù trò thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát thaønh phaàn hoaëc lôùn hôn giaù trò quy ñònh trong coät C thì khoâng ñöôïc pheùp thaûi ra moâi tröôøng. Phöông phaùp laáy maãu, phaân tích, tính toaùn, xaùc ñònh töøng thoâng soá vaø noàng ñoä cuï theå ñöôïc quy ñònh trong caùc tieâu chuaån Vieät Nam töông öùng. STT Thoâng soá Ñôn vò Giaù trò giôùi haïn A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Nhieät ñoä pH BOD5(20oC) COD Chaát lô löûng Asen Cadimi Chì Clo dö Crom(Cr6+) Crom(Cr3+) Daàu môõ khoaùng Daàu ñoäng thöïc vaät Ñoàng Keõm Mangan Niken Photpho höõu cô Photpho toång soá Saét Tetracloetylen Thieác Thuyû ngaân Toång N Tricloetylen Amoniac(tính theo N) Florua Phenol Sunfua Xianua Toång hoaït ñoäng phoùng xaï a Toång hoaït ñoäng phoùng xaï b Cliform oC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100mL 40 6 – 9 20 50 50 0,05 0,01 0,1 1 0,05 0,2 KPHÑ 5 0,2 1 0,2 0,2 0,2 4 1 0,02 0,2 0,005 3 0,05 0,1 1 0,001 0,2 0,05 0,1 1 5000 40 5,5 - 9 50 100 100 0,1 0,002 0,5 2 0,1 1 1 10 1 2 1 1 0,5 6 5 0,1 1 0,005 6 0,3 1 2 0,05 0,5 0,1 0,1 1 10000 45 5 – 9 100 400 200 0,5 0,5 1 2 0,5 2 5 30 5 5 5 2 1 8 10 0,1 5 0,01 60 0,3 10 5 1 1 0,1 - - - Chuù thích:KPHÑ – khoâng phaùt hieän ñöôïc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbao cao thuc tap.doc
  • dwgbe chua acid.dwg
  • dwgbe chua crom.dwg
  • dwgbe dieu hoa.dwg
  • dwgbe phan ung.dwg
  • dwgchi tiet canh khuay.dwg
  • dwgmat bang cai tao TON TRUNG NAM.dwg
  • dwgsan phoi bun.dwg
  • bakso do cong nghe.bak
  • dwgso do cong nghe.dwg
Tài liệu liên quan