Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Sông Đà 8

Lời nói đầu Trong xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá của nền kinh tế thế giới như hiện nay sự cạnh tranh là vô cùng gay gắt quyết liệt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trên thương trường tất yếu phải cạnh tranh thắng lợi trước các doanh nghiệp khác bằng việc bảo đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Các doanh nghiệp muốn đạt được hiệu quả kinh doanh cao thì cần thiết phải xây dựng cho mình một kế hoạch sản xuất kinh doanh rõ ràng chi tiết khả thi, đồng thời phải có kế hoạch về các nguồn lực: như vốn, công nghệ, đất đai nhà xưởng, máy móc thiết bị và lao động. Trong đó lao động được coi là một nguồn lực quan trọng của tổ chức nên phải được quan tâm trong kế hoạch. Để có một đội ngũ nhân lực đủ về số lượng, đúng về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh thì nhất thiết doanh nghiệp phải tiến hành kế hoạch hoá nguồn nhân lực. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là cơ sở để công ty chủ động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập, thích ứng nhanh với tính bất ổn định của sản xuất kinh doanh. Chủ động về nhân lực để sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, từ đó góp phần củng cố uy tín của công ty trên thị trường. 2 Ngành xây dựng có đặc thù riêng về lao động. Đó là sự biến động liên tục lực lượng lao động trực tiếp do tính chất đặc thù của ngành xây dựng, do tính chất của công việc, luôn luôn thay đổi theo thời vụ, thay đổi theo công trình, thay đổi theo quí, do vậy để quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả công ty phải kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 3 Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty xây dựng sông đà 8 còn có nhiều vấn đề. Xuất phát từ lý do đó, đề tài “Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực ở Công ty xây dựng Sông Đà 8 “ Mục tiêu nghiên cứu. 1 Chương i: nói rõ lý do chọn đề tài. 2 ChươngII Khái quát lại các vấn đề lý luận có liên quan đến quá trình lập kế hoạch hoá nguồn nhân lực. Đây chủ yếu là phần lý thuyết đã được học gồm các khái niệm cơ bản về kế hoạch hoá nói chung và kế hoạch hoá nguồn nhân lực nói riêng vv . Cơ sở của kế hoạch hoá nguồn nhân lực, quá trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực và các nhân tố ảnh hưởng, nội dung này chủ yếu được trình bày ở chương này. 3 Chương II: Khái quát lại thực trạng nguồn nhân lực của công ty xây dựng Sông Đà 8. Chỉ ra mối quan hệ giữa thực trạng nguồn nhân lực hiện tại với công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực của công ty xây dựng Sông Đà 8. 4 Chương III: Làm rõ ưu điểm và nhược điểm của quá trình xây dựng kế hoạch hoá nguồn nhân lực ở công ty xây dựng Sông Đà 8 và xin đề ra giải pháp khắc phục, nêu ra một vài khuyến nghị với công ty.

doc63 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 19/09/2013 | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Sông Đà 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t xu h­íng nµo , thÓ hiÖn sù Ýt thay ®æi trong quy m« cña doanh nghiÖp. §Ó xem xÐt sù biÕn ®éng theo lao ®éng cña c«ng ty trong n¨m, ta tiÕn hµnh nghiªn cøu c¬ cÊu lao ®éng cña doanh nghiÖp n¨m 2001 theo c¸c quÝ (BiÓu 4 vµ 5). B¶ng4: b¶ng thèng kª c¸n bé khoa häc nghiÖp vô 4 quý 2001. Quý Chøc danh Tæng sè N÷ Trong ®ã L·nh ®¹o Nh©n viªn Tæng sè N÷ Tæng sè N÷ I Tæng sè 328 81 86 8 242 73 §¹i häc 202 32 62 4 140 28 Cao ®¼ng 14 1 0 0 14 1 Lo¹i kh¸c 112 48 24 4 88 44 II Tæng sè 328 80 77 8 251 72 §¹i häc 230 31 55 4 148 27 Cao ®¼ng 12 1 0 0 12 1 Lo¹i kh¸c 113 48 22 4 91 41 III Tæng sè 336 79 79 9 257 70 §¹i häc 210 32 56 5 154 27 Cao ®¼ng 14 1 0 0 14 1 Lo¹i kh¸c 112 46 23 4 89 42 IV Tæng sè 332 80 77 9 261 71 §¹i häc 216 34 55 5 161 29 Cao ®¼ng 13 1 0 0 13 1 Lo¹i kh¸c 109 45 22 4 87 41 B¶ng 5 b¶ng thèng kª chÊt l­îng c«ng nh©n kü thuËt 4 quý n¨m 2001. TT NghÒ nghiÖp Tæng N÷ BËc1 BËc2 BËc3 BËc4 BËc5 >5 I C«ng nh©n kü thuËt 678 39 51 77 260 116 99 6 Lao ®éng phæ th«ng 178 108 1 90 10 13 50 0 Tæng 856 147 52 167 270 129 149 6 II C«ng nh©n kü thuËt 647 39 49 71 244 144 98 71 Lao ®éng phæ th«ng 125 66 12 30 6 11 52 14 Tæng 772 105 62 101 250 125 150 85 III C«ng nh©n kü thuËt 630 38 34 61 208 81 115 112 Lao ®éng phæ th«ng 113 69 15 22 12 8 34 40 Tæng 743 107 49 83 220 89 149 153 IV C«ng nh©n kü thuËt 590 38 32 59 194 80 113 112 Lao ®éng phæ th«ng 133 70 15 24 12 8 34 40 Tæng 723 108 47 83 206 88 147 152 Qua b¶ng ta thÊy sè lao ®éng gi¸n tiÕp (hay c¸n bé khoa häc nghiÖp vô cã xu h­íng h¬i t¨ng tõ quÝ I ®Õn quÝ 5 cßn c«ng nh©n kü thuËt th× cè xu h­íng ng­îc l¹i. Tuy nhiªn biÕn ®éng kh«ng qu¸ lín vµ hÇu hÕt sè lao ®éng ®­îc thèn kª lÇ lao ®éng dµi h¹n vµ kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. §èi víi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ®©y lµ møc cung lao ®éng néi bé vµ lµ sè lao ®éng hiÖn cã trong c«ng ty mµ kh«ng ph¶i lµ sè lao ®éng hiÖn cã trong c«ng ty mµ kh«ng ph¶i lµ lao ®éng theo nhu cÇu lao ®éng cña n¨m2001 v× mét sè l­îng lín lao ®éng kh«ng tham gia s¶n xuÊt v× nhiÒu nguyªn nh©n, nh­ng chñ yÕu lµ xin nghØ viÖc tù tóc, kh«ng cã viÖc lµm.. B¶ng 6: Thèng kÕ lao ®éng tham gia s¶n xuÊt 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001. §¬n vÞ Lao ®éng hiÖn cã Gi¸n tiÕp Cã viÖc Kh«ng cã viÖc Lao ®éng thêi vô L­¬ng Bqu©n B¾c Ninh 132 31 108 14 9 618627 Bót S¬n 49 7 39 10 530000 Ninh B×nh 150 18 142 8 3 546838 XN X©y dùng S«ng §µ 809 38 19 31 7 680000 C¬ quan c«ng ty 163 146 162 1 0 990396 XN X©y l¾p vµ SXKD VLXD 106 15 100 6 5 677962 Hµ Néi 162 33 138 24 5 941981 Hµ Nam 214 36 180 34 0 480170 XN X©y l¾p vµ KDVTVT 49 12 41 8 5 752583 XN bª t«ng 42 11 37 5 547511 Víi sù d­ thõa lao ®éng khi kÕ ho¹ch h¸o nguån nh©n lùc c«ng ty ph¶i xªm xÐt kü l­ìng møc n¨ng suÊt lao ®éng ...®Ó tÝnh sè lao ®éng cÇn thiÕt vµ xem xÐt c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ thiÕt kÕ c«ng viÖc, ph©n tÝch c«ng viÖc ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ®Ó ®¸nh gi¸ nguån cung néi bé. * C¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ Quèc d©n n¨m 2001. ChØ tiªu Lao ®éng (ng­êi) Cã ®Õn cuèi kú b¸o c¸o Trong ®ã N÷ Lao ®éng kh«ng viÖc Tæng sè N÷ Tæng céng 1079 186 21 10 Chia theo ngµnh KTQD 1. X©y l¾p trong ®ã c«ng nh©n 972 154 21 10 652 82 S¶n xuÊt c«ng nghiÖp vËt liªu x©y dùng 107 32 91 25 (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m2002) PhÇn lín lao ®éng cña doanh nghiÖp tËp trung vµo ngµnh x©y l¾p. §©y lµ sù phï hîp víi ®Þnh h­íng cña c«ng ty, muèn ®­a c«ng ty thµnh ®¬n vÞ x©y l¾p m¹nh c¸c ngµnh chØ mang tÝnh chÊt hç trî phôc vô ngµnh x©y l¾p, sù ®Þnh h­íng nh­ vËy sÏ t¸c ®éng ®Õn nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc trong t­¬ng lai cña doanh nghiÖp vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. B¶ng 8: b¸o c¸o thèng kª c¸n bé khoa häc nghiÖp vô n¨m 2001, quý i. Chøc danh Ng­êi Chøc danh Ng­êi Chøc danh Ng­êi Tæng sè 328 KS XD C¶ng 2 C§ CkhÝ CTN 5 KiÕn tróc s­ 2 KS KT Tl¬i 1 Trung cÊpXD 29 KS x©y dùng 48 KS c¬ khÝ 1 TC KÕ to¸n 36 KS thuû lîi 21 KS tin qlý 1 TC Thuû v¨n 1 KS cÇu, hÇm 3 KS KTL§ 1 TC VËt t­ 5 KX Kth¸c né thiªn 14 CN kinh tÕ lao ®éng 1 TC KÕ ho¹ch 2 KS khai th¸c hÇm 6 CNKT-th­¬ng m¹i 2 TC TiÒn l­¬ng 5 KS khoan 6 CN QTKD 7 TC C¬ khÝ 8 KS ®o ®¹c 5 CN kuËt 3 TC Má 2 KS chÕ t¹o m¸y 5 CN Tai ChÝnh Kto¸n 30 TC CTN 1 KS m¸y x©y dùng 4 CNNN Anh v¨n 3 TC Silicat 1 KS §éng lùc 5 §H An ninh 1 TC Y 3 KS §iÖn 9 §H S­ Ph¹m 1 TC ChÝnh trÞ 1 KS VLXD 2 C§ §iÖn 4 TC §ÞachÝnh 3 KS Th«ng giã 2 C§ Gth«ng 1 TC VËt Gi¸ 1 KS Kinh tÕ x©y dùng 1 C§ Tr¾c ®Þa 1 TC V¨n Th­ 2 KS Kinh tÕ má 7 C§ cÇu ®­êng 2 S¬ cÊp 4 KS NgÇm má 1 CN KtÕ CN 4 Tõ c«ng nh©n lªn 8 (Nguån:B¸o c¸o thèng kª lao ®éng hµng kú c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ) b¶ng 9: thèng kª chÊt l­îng c«ng nh©n kü thuËt n¨m 2001 (quý 1). TT NghÒ nghiÖp Ng­êi TT NghÒ nghiÖp Ng­êi A C«ng nh©n kü thuËt 678 Thî gß 2 1 C«ng nh©n x©y dùng 95 Thî rÌn 1 Thî méc 19 Thî tiÖn 2 Thî nÒ 54 Thî nguéi 3 Thî s¾t 13 Thî ®iÖn 44 Thî bª t«ng 9 Thî söa ch÷a 45 2 C«ng t¸c c¬ giíi 222 Thî n¾p m¸y 1 L¸i ñi 26 4 C«ng nh©n SXVL 125 L¸i san 1 VËn hµnh m¸y g¹ch 11 L¸i sóc 30 Thî khoan 102 L¸i ®Çm 1 Thî m×n 8 CÇn trôc lèp 3 Thî lß 4 CÇn trôc thÊp 2 5 C«ng nh©n kh¶o s¸t 6 VËn hµnh m¸y XD 10 Tr¾c ®Þa 6 L¸i xe « t« 134 6 C«ng nh©n khai th¸c 7 VËn hµnh nÐn khÝ 14 NÊu ¨n 2 VËn hµnh qu¹t giã 1 Vi tÝnh 5 3 C«ng nh©n c¬ khÝ 223 B Lao ®éng phæ th«ng 178 Thî hµn 125 Tæng(A+B) 856 (Nguån: B¸o c¸o thèng kª lao ®éng hµng kú C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ) Qua b¶ng 8vµ 9 cã thÓ thÊy r»ng nhu cÇu vÒ lao ®éng cña c«ng ty lµ kh¸ ®a d¹ng, phong phó nÕu kh«ng ®­îc kÕ ho¹ch ho¸ tèt sÏ g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng lín ®Õn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tr¸nh g©y søc Ðp lín lªn c«ng t¸c ®iÒu ®éng nh©n lùc nh­ hiÖn nay. ViÖc thèng kª nh­ vËy sÏ thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa khi sö dông c¸c møc lao ®éng nh­ møc l­¬ng ,møc phôc vô, møc thêi gian. * BiÕn ®éng nh©n lùc. Do qui ®Þnh cña c«ng ty , c¸c chi nh¸nh ®¬n vÞ , ®éi trùc thuéc cã toµn quyÒn trong viÖc thuª lao ®éng thêi vô , nÕu khi tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc c¸c chi nh¸nh ph¶i tiÕn hµnh tr­íc theo sù h­íng dÉn qu¶n lý cña c«ng ty, song trªn thùc tÕ c¸c chi nh¸nh th­êng kh«ng tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ho¸ mµ chØ b¸o c¸o sè lao ®éng thùc hiÖn lªn c«ng ty 6 th¸ng m«t lÇn. §©y lµ ®iÒu bÊt cËp. Hµng n¨m trong toµn c«ng ty , sè lao ®éng ra khái c«ng ty hoÆc xin nghØ viÖc kho¶ng 5,5% mµ hÇu hÕt lµ lao ®éng dµi h¹n vµ lao ®éng theo hîp ®ång dµi h¹n vµ theo hîp ®ång v« h¹n, biÕn ®éng nµy gi¶m kh¸ nhiÒu. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ sa th¶i ( kho¶ng 40%) phÇn cßn l¹i do c¸c nguyªn nh©n chÊm døt hîp ®ång, do hÕt h¹n , chÊm døt hîp ®ång vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c. Víi nh÷ng nguyªn nh©n nh­ vËy, kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ng¾n h¹n lµ rÊt thÊp , bëi sù biÕn ®éng nh©n lùc kh«ng l­êng tr­íc ®­îc. M«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty. N­íc ta ®ang trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc m¹nh mÏ , v× thÕ c¬ héi cho c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 lµ kh«ng Ýt , song th¸ch thøc còng kh«ng nhá m«i tr­êng kinh doanh bªn ngoµi kh¸ thuËn lîi cho nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp v× vËy thµnh c«ng hay kh«ng chñ yÕu phô thuéc vµo C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. Tuy nhiªn c«ng ty ph¶i ®øng trong m«i tr­êng c¹nh tranh kh¸ khèc liÖt, sù c¹nh tranh kh«ng chØ víi nh÷ng c«ng ty Nhµ n­íc mµ cßn ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng c«ng ty t­ nh©n vµ n­íc ngoµi kh¸c. Víi m«i tr­êng kinh doanh nh­ vËy sù bÊt tr¾c lµ rÊt lín , rÊt dÔ bÞ thua lç , bÞ ®¸nh b¹i, mµ thùc tÕ c«ng ty ®· tõng bÞ nh­ thÕ n¨m 2000: 8trong sè 9 c«ng ty bÞ thua lç vµ ®iÒu nµy cßn kh¶ quan h¬n c¸c n¨m tr­íc ®ã. Do ®ã ®Ó tån t¹i thÝch nghi vµ ph¸t triÓn c«ng ty ph¶i ngµy cµng hoµn thiÖn chÝnh m×nh trong ®ã cã c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. Bªn c¹nh ®ã ph¹m vi kinh doanh cña c«ng ty lµ kh¸ réng tr¶i kh¾p miÒn B¾c vµ miÒn Trung nªn viÖc cã mét c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc tèt lµ rÊt cÇn thiÕt. * KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt c¸c doanh nghiÖp chuyÓn sang s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp, do vËy mäi ho¹t ®éng qu¶n lý ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt víi môc tiªu lµ ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ ph¶i t¹o ra lîi nhuËn ®ång thêi b¶o ®¶m ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Trong xu thÕ nh­ vËy viÖc c«ng ty lÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµm hµng ®Çu lµ hoµn toµn hîp lý. MÆc dï cã sù thua lç kÐo dµi song cã thÓ thÊy sù tiÕn bé cña c«ng ty qua tõng n¨m. B¶ng 12: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1996 ®Õn 2000. Danh môc RVT 1996 1997 1998 1999 2000 Tæng sè chi nh¸nh RVT 8 8 8 8 9 Sè ®¬n vÞ l·i RVT Sè ®¬n vÞ hoµn vèn RVT Sè ®¬n vÞ lç RVT 8 8 8 6 8 Tæng gia trÞ s¶n xuÊt kinh doanh 106® 62693 113113 81151 77159 128210 106® 44616 92448 60970 64250 85728 Doanh thu 106® 643837 101494 81221 71298 115269 Nép ng©n s¸ch 106® 2291 3270 2547 3463 3012 Lîi nhu©n tr­îc thuÕ 106® 685 1455 114 553 1316 Qua b¶ng 12 : Cã thÓ thÊyphÇn lín c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty lµm ¨n thua lç, ®iÒu nµy ph¶n ¸nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ ch­a hiÖu qu¶. §Ó t×m hiÓu nguyªn nh©n ta xem xÐt b¶ng 13 ta sÏ thÊy. B¶ng 13: kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. TT ChØ tiªu §VT KÕ ho¹ch Thùc hiÖn % 1 Tæng gia tri SXKD 103® 130000000 150449579 116 2 Tæng doanh thu 103® 122217000 132355284 108 3 Nép ng©n s¸ch 103® 3393029 4324276 127 4 Lîi nhuËn 103® 2428516 473041 19 X©y l¾p 103® 6762975 4245399 63 SX c«ng nghiÖp 103® -1195152 SXKD kh¸c 103® 232864 Ho¹t ®éng TC, BT 103® -2810070 5 Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng 103® 989 832 84 L­¬ng b×nh qu©n th¸ng 103® 801 666 83 Trong n¨m mÆc dï gÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh vµ doanh thu t¨ng ®¸ng kÓ song lîi nhuËn chØ ®¹t 19% so víi kÕ ho¹ch, nguyªn nh©n cã thÓ thÊy rÊt râ lµ do c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh bÊt th­êng thua lç kÐo theo lîi nhuËn chung gi¶m xuèng, nguyªn nh©n kh¸c lµ do chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸ cao. Tõ tÊt c¶ ®iÒu nµy cã thÓ thÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ kh¸ thÊp. Do vËy, doanh nghiÖp ph¶i chÊn chØnh c¸c lÜnh vùc g©y thua lç, ®«ng thêi t×m nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã cã viÖc kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc mét c¸ch cã khoa häc. III. ph©n tÝch ®Æc ®iÓm nh©n lùc cña c«ng ty x©y dùng s«ng ®µ 8. 1. ph©n tÝch hiÖn tr¹ng nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 §Ó thÊy ®­îc cong t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty hay kh«ng ta chØ cÇn ph©n tÝch c¬ cÊu lao ®éng hiÖn t¹i cña c«ng ty vµ mét chuçi c¬ cÊu c¸c n¨m tr­íc ®ã. Bëi v× mèi liªn hÖ nh©n qu¶ sÏ cho ta thÊy ®uîc møc ®é ®óng ®¾n gi÷a hiÖn t¹i t­¬ng lai vµ qu¸ khø. HiÖn tr¹ng cña nguån nh©n lùc n¨m 2001 lµ kÕt qu¶ cña viÖc kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cña nh÷ng n¨m tr­íc ®ã nh­ 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. Song n¨m 2001 sÏ lµ nguyªn nh©n g©y ra kÕt qu¶ cña c¸c n¨m sau nµy. §ã lµ quy luËt kh«ng thÓ phñ nhËn cña quan hÖ nh©n qu¶. Tuy nhiªn, tuú theo t×nh h×nh s¶n xuÊt cña tõng thêi ®iÓm tõng giai ®o¹n mµ ng­êi ta cã thÓ xÐt l¹i biÕn cè cña hiÖn t¹i cã ph¶i do hËu qu¶ cña qu¸ khø hay kh«ng. Tõ b¶ng 3 vµ 4 ta cã b¶ng sö lý sè liÖu sau:(B¶ng 13) N¨m TØ lÖ % 1997 1998 1999 2000 2001 1 C¸n bé l·nh ®¹o trªn tæng sè CBCNV 6, 155 7,01 7,2 7,58 8,02 2 Lao ®éng gi¸n tiÕp trªn tæng sè CBCNV 18,46 21,14 25,21 27,2 30,63 3 Lao ®éng trùc tiÕp trªn tæng sè CBCNV 82,34 78,86 74,79 72,8 69,37 4 Lao ®éng gi¸n tiÕp trªn lao ®éng trùc tiÕp 22,43 26,8 33,71 37,35 45,36 Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy ngay r»ng tØ lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty n¨m 2001 so víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n cña c«ng ty lµ 30,6%. §©y lµ con sè hîp lý ch­a ? Khi ®Æt c©u hái nµy chóng ta ph¶i xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 trong hiÖn t¹i tøc n¨m 2001. Víi chiÕn l­îc kinh doanh trong ®ã x©y l¾p lµ chñ yÕu víi gÝa trÞ x©y l¾p chiÕm 56,8% gÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tøc lµ 85.472triÖu ®ång. Vµ gÝa trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ 20,6%t­¬ng ®­¬ng víi 30958triÖu ®ång , cßn l¹i 14%cña ngµnh kinh doanh kh¸c. NÕu nh×n vµo con sè thèng kª vµ con sè xö lý sè liÖu vµ xem xÐt mèi quan hÖ gi½ lùc l­îng lao ®éng víi chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty th× ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty lµ bÊt hîp lý bëi v×: gÝa trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ x©y l¾p cña c«ng ty chiÕm 86% tæng gÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Mµ c«ng ty lµ c«ng ty x©y dùng nªn c¬ cÊu lao ®éng chñ yÕu lµ lao ®éng trùc tiÕp chiÕm kho¶ng(80 ®Õn 90%). Cßn l¹i lµ lao ®éng gi¸n tiÕp chØ cßn kho¶ng (10 ®Õn 20%). Nh­ vËy ®©y lµ sù l·ng phÝ to lín trong viÖc qui ho¹ch qu¶n lý lao ®éng nhÊt lµ lao ®éng gi¸n tiÕp , vµ kh«ng cã mét c¬ cÊu lao ®éng hîp lý. Tuy nhiªn sÏ lµ phiÕn diÖn , nÕu ta chØ nh×n vµo con sè hiÖn t¹i mµ kh«ng xÐt nã trong mèi quan hÖ víi qu¸ khø , ngay tõ khi thµnh lËp ngµy 2/1/1996. c«ng ty ®· tr¶i qua mét thêi kú t¸i hîp liªn tôc , liªn tôc s¸t nhËp råi chia t¸ch mét sè ®¬n vÞ do vËy ®©y lµ c«ng ty l¾p ghÐp l¹i cña nhiÒu ®¬n vi. Tuy nhiªn sù chia t¸ch ,x¸t nhËp vÉn cßn x¶y ra cho ®Õn tËn n¨m 2000. vÝ dô: th¸ng 3/1997 bµn giao xÝ nghiÖp x©y dùng S«ng §µ 802 vµ xÝ nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a sang c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 7. Th¸ng 5\1997 s¸t nhËp xÝ nghiÖp sè 1 thuéc c«ng ty vËt liÖu x©y dùng- Bxd ®Ó x©y dùng xÝ nghiÖp vËt liÖu x©y dùng. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm c«ng ty khã qui ho¹ch ®­îc nguån lao ®éng , vµ hËu qña nµy ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt trong l©u dµi , v× c«ng ty lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc do vËy viÖc dïng h×nh thøc sa th¶i ®Ó æn ®Þnh l¹i c¬ cÊu lao ®éng lµ kh«ng thÓ , do vËy viÖc gi¶i quyÕt hËu qu¶ nµy cã thÓ kÐo dµi tõ 10 ®Õn 20 n¨m. VËy tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2001 míi cã ®­îc 5 n¨m. VËy mµ c«ng ty vÉn lµm ¨n cã l·i. §ØÒu ®ã nãi lªn sù cè g¾ng hÕt søc m×nh cña c«ng ty trong viÖc chÌo chèng cïng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng kh¾c nghiÖt. Tuy nhiªn , vÊn ®Ò ®Æt ra lµ nhiÒu c¸n bé cña c«ng ty vÉn cho ®©y lµ mét c¬ cÊu hîp lý , ®iÒu nµy cã 2 c¸ch gi¶i thÝch. C¸ch thø nhÊt: ®ã lµ sù h¹n chÕ cña ng­êi lµm c«ng t¸c nµy , hä ch­a thÊy ®­îc yÕu ®iÓm nµy cña c«ng ty ®ã lµ qu¸ thõa lao ®éng gi¸n tiÕp. C¸ch thø hai: ®ã lµ t¹m thêi c«ng viÖc cña c«ng ty ®ang cã nhiÒu vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh. Víi møc lîi nhuËn x©y l¾p lµ4.245,349 triÖu ®ång lîi nhuËn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ -1.195,152 triÖu ®ång , lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c 232,864 triÖu ®ång( theo b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch s¶n suÊt kinh doanh n¨m 2002cu¶ c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8). Nh×n vµo c¸c møc lîi nhuËn ta chØ thÊy møc lîi nhuËn x©y l¾p lµ chiÕm chñ yÕu vµ lín nhÊt, bï ®¾p cho sù thua lç cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Nh­ v©y ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng n¨m 2001, ngµnh x©y l¾p cña c«ng ty lµm ¨n ph¸t ®¹t, chiÕm chñ yÕu trong tæng doanh thuvµ lîi nhuËn cña c«ng ty. §Æc ®iÓm trong ngµnh x©y dùng cÇu cèng , c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lµm theo dù ¸n vµ kh«ng cè ®Þnh t¹i mét ®Þa ®iÓm, mét ®Þa ph­¬ng mµ tr¶i dµi trªn nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau, nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau(theo b¸o c¸o n¨m 2001 quÝ 3 b¸o c¸o nh©n lùc ®ang lµm viÖc t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng). Ta thÊy râ c«ng ty lµm viÖc tr¶i dµi trªn 14 tØnh tõ miÒn B¾c ®Õn miÒn Trung. §iÒu nµy nãi lªn ®iÒu g×?. Nãi lªn r»ng khi lµm c¸c dù ¸n cña c«ng ty trªn c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau th× tæng sè lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty kh«ng ®ñ ph©n bæ v× vËy c«ng ty ®· khÐo lÐo sö dông , ph©n bæ hîp lý lao ®éng vÒ c¸c ®Þa ph­¬ng t­¬ng øng vãi mét tû lÖ hîp lý gi÷a lao ®éng gi¸n tiÕp víi lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty ®Ó kÕt hîp víi lao ®éng thuª t¹i ®Þa ph­¬ng thµnh mét bé phËn lao ®éng cã c¬ cÊu hîp lý. Do ®ã c«ng ty chia thµnh nhiÒu bé phËn cã c¬ cÊu hîp lý víi sè lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm tõ 10 ®Õn 20%. §©y chØ lµ sù gi¶i thÝch phiÕn diÖn nh»m che dÊu sai lÇm hoÆc kh«ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¬ cÊu nh©n lùc cña c«ng ty. Gi¶ sö víi tØ lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp so víi lao ®éng trùc tiÕp lµ ®óng víi tØ lÖ lµ 30,62% th× gi¶ sö khi c«ng ty thiÕu c«ng ¨n viÖc lµm khi ®ã c«ng ty sÐ bè trÝ sù d­ thõa lao ®éng qu¶n lý ra sao?. MÆt kh¸c gäi lµ kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc th× kÕ ho¹ch nµy cã t¸c dông trong nhiÒu n¨m, do vËy mét c¬ cÊu bÊt hîp lý cña hiÖn t¹i ®· kh¼ng ®Þnh r»ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cña c«ng ty bÊt æn ë nhiÒu kh©u. §Ó kh¼ng ®Þnh thªm r»ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ ch­a ta ®i vµo ph©n tÝch mét sè chØ tiªu kh¸c. Nh­ chØ tiªu tØ lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp cã b»ng ®¹i häc, tØ lÖ lao ®éng trùc tiÕp so víi tæng sè ( Theo b¸o c¸o th«ng kª c¸n bé khoa häc nghiÖp vô vµ b¸o c¸o thèng kª chÊt l­îng c«ng nh©n kü thuËt ®Õn n¨m2001). Th× chØ tiªu lao ®éng gi¸n tiÕp cã b»ng ®¹i häc chiÕm 62,5%trong tæng sè lao ®éng gi¸n, ®©y lµ con sè ®¸ng mõng nh­ng còng ®¸ng lo. Mõng v× c«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é ®iÒu nµy nãi lªn r»ng chÝnh s¸ch tuyÓn dông cña c«ng ty cã hiÖu qu¶, nhÊt lµ víi c¸n bé gi¸n tiÕp. Nã thÓ hiÖn chÝnh s¸ch tuyÓn dông cña c«ng ty cã hiÖu qu¶, nhÊt lµ c¸n bé gi¸n tiÕp. Nã thÓ hiÖn chÝnh s¸ch thu hót nh©n tµi hîp lý , ®ång thêi kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng ®· thu hót ®­îc nh©n tµi. Tuy nhiªn trong c¸i mõng còng cã c¸i lo, ®ã lµ viÖc sö dông l½ng phÝ lao ®éng kh«ng cÇn thiªt v× qóa nhiÒu lao ®éng gi¸n tiÕp cã tr×nh ®é ®¹i häc , nh­ vËy lµ sÏ d­ thõa. §©y lµ mét bÊt cËp trong kÕ ho¹ch ho¸ cña c«ng ty. VËy qua sù ph©n tÝch trªn th× ta thÊy râ r½ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cña c«ng ty lµ kh«ng hîp lý. Tuy vËy ®Ó kh¼ng ®Þnh ®Çy ®ñ nh÷ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cña c«ng ty ta ph¶i xem xÐt thªm th«ng qua ph©n tÝch sù biÕn ®éng nh©n lùc giai ®o¹n n¨m 1997 ®Õn n¸­m2001 cña c«ng ty vµ B¶ng dù b¸o nhu cÇu lao ®éng cña c«ng ty n¨m 2002 2 Ph©n tÝch sù biÕn ®éng lao ®éng vña c«ng ty tõ 1997 l¹i ®©y. KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao th× nã ph¶i phèi hîp nhuÇn nhuyÔn víi c¸c bé phËn kh¸c cña c«ng ty nh­ marketing, tµi chÝnh, vv... nÕu nã kh«ng kÕt hîp ®­îc víi víi c¸c chøc n¨ng kh¸c th× nã kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nh­ mong muèn, cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ ng­îc l¹i mong muèn. Tiªu chuÈn ®Ó ®o sù hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ®ã lµ sù biÕn ®éng cña nh©n lùc theo khèi l­îng c«ng viÖc s¶n xuÊt, hay tØ lÖ , sè l­îng vµ chÊt l­îng nh©n lùc t¨ng, gi¶m t­¬ng øng víi chÊt l­îng vµ khèi l­îng cña c«ng viÖc. §Ó ®o d­îc hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cu¶ C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ta ph¶i dùa trªn 3 chØ tiªu sau: Tæng gÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2002 Sù biÕn ®éng nh©n lùc C¬ cÊu lao ®éng . +Tr­íc tiªn ta xem xÐt sù biÕn ®éng cña nguån nh©n lùc cña c«ng ty. B¾t ®Çu xuÊt ph¸t ®iÓm ta xÐt b¶ng sau:. N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 Tæng c¸n bé c«ng nh©n viªn (ng­êi) 1251 1211 1055 1173 1079 Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh (triÖu ®ång) 113413 81151 77159 128210 150449 Lao ®éng gi¸n tiÕp ( ng­êi) 221 256 266 319 336 Lao ®éng trùc tiÕp ( ng­êi) 1030 955 789 854 743 Ta thÊy sù kh«ng ®ång nhÊt vÒ sè l­îng nh©n lùc , chøng tá cã sù biÕn ®éng vÒ nh©n lùc, nh­ng sù biÕn ®éng nµy cã qui luËt hay kh«ng, cã theo chiÒu h­íng tèt hay xÊu?. NÕu ®¬n thuÇn chØ nh×n vµo sù biÕn ®éng sè l­îng th× ta kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×, nh­ng ta còng cã thÓ thÊy ®­îc sù biÕn ®éng nµy lµ kh«ng ®ång ®Òu, kh«ng t¨ng kh«ng gi¶m mét c¸ch ®ång nhÊt qua c¸c n¨m chøng tá sù t¨ng gi¶m ®ã phô thuéc vµo chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty nhÊt lµ mèi quan hÖ gi÷a nguån nh©n lùc víi tæng gÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh , nh­ng nã kh«ng thÐo qui luËt nµo c¶, nã chØ mang s¾c th¸i mét c¸ch t­¬ng ®èi mµ nh×n vµo ®ã ta còng thÊy râ, ®Ó hiÓu ®­îc b¶n chÊt th× rÊt khã bëi v× c«ng ty kh«ng ®Æt kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trªn c¬ së ph©n tÝch c«ng viÖc v× v©þ ®é chÝnh x¸c cña viÖc kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc chØ lµ t­¬ng ®èi. §©y chÝnh lµ mét h¹n chÕ trong ph­¬ng ph¸p cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nãi chung vµ c«ng ty noÝ riªng. Tuy nhiªn ,th«ng qua nh÷ng con sè nãi trªn vµ qua b¶ng xö lý vÒ tØ lÖ c¬ cÊu lao ®éng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh sù biÕn ®éng theo chiÒu h­íng xÊu, víi tØ lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp/ lao ®éng trùc tiÕp ngµy cµng t¨ng. §©y lµ mét nh­îc ®iÓm cña c«ng ty, c«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. 3.Dù b¸o nhu cÇu lao ®éng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ®Õn 2002. Th«ng qua b¶ng dù b¸o vµ b¶ng kÕ ho¹ch ®µo t¹o (B¶ng 15 vµ 16). B¶ng15: nhu cÇu lao ®éng tõ 2001 ®Õn 2004 TT Danh môc §vÞ 2001 2002 2003 2004 1 Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn Ng­êi 1206 1350 1600 1800 2 Lao ®éng gi¸n tiÕp Ng­êi 337 (28%) 350 (26%) 360 (23%) 380 (21%) 3 Lao ®éng trùc tiÕp Ng­êi 869 1000 1240 1420 Nguån: lÊy tõ b¶ng kÕ ho¹ch nhu cÇu lao ®éng 2001 ®Õn 2005. B¶ng 16: kÕ ho¹ch ®µo t¹o tõ n¨m 2001 ®Õn 2005. Danh môc ®¬n vÞ ChØ tiªu 2001 2002 2003 2004 C¸n bé gi¸n tiÕp Ng­êi Cö ®i häc sau ®¹i häc Ng­êi 1 2 2 2 Cö ®i häc hÖ t¹i chøc Ng­êi 10 15 15 20 Cö ®i tËp huÊn dµi h¹n Ng­êi 15 20 25 25 C«ng nh©n trùc tiÕp Ng­êi V©n hµnh m¸y x©y dùng Ng­êi 25 15 20 25 §µo t¹o c«ng nh©n nÒ Ng­êi 20 30 30 35 §µo t¹o vµ tuyÓn dông c«ng nh©n x©y dùng Ng­êi 100 150 150 200 §µo t¹ n©ng bËc Ng­êi 280 300 350 400 Ta thÊy râ ®­îc r»ng c«ng ty ®ang cè g¾ng kh¾c phôc hoÆc c¬ cÊu lao ®éng ®­a tØ lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp c«ng ty d­êng nh­ ®· c¶m gi¸c chø nã ch­a thùc sù an nguy cña c«ng ty, v× vËy c«ng t¸c kÕ hoach nguån nh©n lùc trong t­¬ng lai cña c«ng ty vÉn dùa trªn kinh nghiÖm vµ nã ®­îc thùc hiÖn theo qui tr×nh sau. Ch­¬ng iv: thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn Qui tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. I. Thùc tr¹ng vÒ qui tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 rÊt ®­îc coi träng, bëi v× nã kh«ng chØ lµ mét phÇn cña chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n, mµ bëi v× c«ng ty cßn cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn con ng­êi, v× sù nghiÖp con ng­êi, v× sù Êm no h¹nh phóc cña hä. C«ng t¸c nµy quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña cña c«ng ty trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, nã liªn quan ®Õn tÊt c¶ bé phËn kh¸c, nã cã thÓ lµm suy yÕu hoÆc m¹nh lªn c¶ mét hÖ thèng c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c nã ¶nh h­ëng ®Õn c¶ tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ. V× vËy c«ng t¸c nµy,®­îc x©y dùng d­íi sù chØ ®¹o cñatæng c«ng ty S«ng §µ kÕt hîp víi c«ng ty S«ng §µ 8. Tæng c«ng ty giao tr¸ch nhiÖm cho gi¸m ®èc c«ng ty S«ng §µ 8, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr­íc tæng c«ng ty vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc t¹i mçi thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc mçi giai ®o¹n, mçi chu kú kinh doanh 1 C¸c b­íc tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gåm. §Ò ra nhu cÇu. C«ng ty ®Ò ra nhu cÇu chñ yÕu dùa vµo b¶n chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ vµo kinh nghiÖm cña hä ®Ó ®­a ra con sè thÝch hîp. Dù b¸o nhu cÇu. C«ng ty còng chia qu¸ tr×nh dù b¸o lµm 3 giai ®o¹n. Ng¾n h¹n: §©y lµ c«ng t¸c mang tÝnh chÊt th­êng xuyªn cña c«ng ty cña c¸c bé phËn, ë ®©y c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc ng¾n h¹n ®­îc phßng tæ chøc lao ®éng trùc tiÕp giao cho c¸c bé phËn, c¸c ®¬n vÞ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau. Bé phËn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh nh©n sù lªn phong tæ chøc lao ®éng theo quý tøc lµ ba th¸ng mét lÇn. C¸c bé phËn nµy cã nhiÖm vô b¸o c¸o lªn c¸c con sè cô thÓ vÒ t×nh h×nh nh©n lùc, nh­ sè l­îng cßn thiÕu, møc l­¬ng.. Phßng tæ chøc lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm thu thËp vµ ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc c¸c kÕ ho¹ch vÒ tuyÓn dông, ®µo t¹o, bæ sung nh©n lùc cho c¸c bé phËn. §©y lµ c«ng t¸c toµn c«ng ty tham gia, nã mang tÝnh chÊt rÊt th­êng xuyªn, nã chi phèi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ dµi han cña c«ng ty. Dù b¸o nhu cÇu ng¾n h¹n cña c«ng ty kh«ng dùa vµo viÖc ph©n tÝch khèi l­îng c«ng viÖc, hay c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng ®Ó tÝnh ra sè lao ®éng cÇn thiÕt mµ hä chØ thu thËp th«ng tin vÒ nh©n lùc cña c¸c bé phËn c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c phßng ban vÒ nhu cÇu nh©n lùc cña hä. Sau ®ã phßng tæ chøc lao ®éng thu thËp vµ con sè tæng hîp tÊt c¶ sè lao ®éng cña c¸c bé phËn c¸c ®Þa ph­¬ng chÝnh lµ con sè dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc ng¾n h¹n. * Dù b¸o nhu cÇu trung h¹n. KÕ ho¹ch ho¸ trung h¹n nguån nh©n lùc tõ 1 ®Õn 3 n¨m, trong giai ®oan nµy hay trong kho¶ng thêi gian nµy, th­êng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ®· râ rµng duíi c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh cô thÓ ®ang ®­îc c«ng ty x©y dùng thùc hiÖn v× vËy kÕ ho¹ch ho¸ trung h¹n chØ chñ yÕu nh»m môc ®Ých bè trÝ s¾p xÕp nh©n lùc cho c¸c dù ¸n, c¸c c«ng viÖc trong néi bé c«ng ty. Do v©y phßng tæ chøc ph¶i chÞu tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ®Ó x©y dùng b¶n kÕ hoach ho¸ trung h¹n nµy. Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp trøc gi¸m ®èc lµ tr­ëng phßng tæ chøc lao ®«ng, quy chÕ x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc nµy gièng nh­ c«ng t¸c x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ dµi h¹n tøc lµ c¸c phßng ban liªn quan ph¶i cung cÊp th«ng tin ®Ó phßng tæ chøc lao ®éng tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch. §Æc ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a viÖc x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch nµy lµ c¸c c¬ chÕ víi b¶n kÕ ho¹ch nh©n lùc da× h¹n, ®ã lµ c¸c c¬ chÕ liªn quan ®Õn viÖc níi láng, do vËy ®«i khi c¸c phßng ban kh¸c hîp t¸c víi phßng tæ chøc lao ®éng kh«ng chÆt chÏ. Phßng tæ chøc sau khi thu th©p c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn xö lý, hä cßn tiÕn hµnh c¸c c«ng tr×nh vµ dß hái c¸c tr­ëng nhãm tr­íc bé phËn vÒ sù biÕn ®éng nh©n lùc cô thÓ do ®ã c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trung h¹n nµy cã phÇn chÝnh x¸c h¬n. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc nµy vÉn dùa trªn ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh mÆc dï lóc nµy c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc lµ cã thÓ lµm ®­îc v× c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh ®· biÕt râ kÕ ho¹ch x©y dùng vµ s¶n xuÊt. §Æc ®iÓm ë kÕ ho¹ch trung h¹n nµy lµ phßng tæ chøc ®«i khi ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc theo c¸c c«ng tr×nh, c¸c c«ng tr×nh cã kÕ ho¹ch x©y dùng tõ 3 ®Õn 5 n¨m. ViÖc c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, dùa vµo tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊtvµ dù tÝnh chi phÝ ®Ó dù ®o¸n cung cÇu nh©n lùc, ®Ó lËp kÕ ho¹ch ho¸ ë giai ®o¹n nµy ®­îc c¸c c¸n bé nh©n lùc phßng tæ chøc sö dông triÖt ®Ó. ViÖc c¸c c¨n cø vµo kÕ ho¹ch nh©n lùc dµi h¹n vµ chñ yÕu tõ b¶n nh©n sù ng¾n h¹n tõ c¸c bé phËn göi lªn, C«ng ty c©n ®èi vµ x©y dông b¶n kÕ ho¹ch trng h¹n nµy. B¶n kÕ ho¹ch nµy yªu cÇu t­¬ng ®èi chÝnh x¸c nªn ®åi hái phßng tæ chøc lao ®éng ph¶i rÊt cè g¾ng trong viÖc x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch nµy. Vµ con sè dù b¸o cña giai ®o¹n trung h¹n nµy lµ con sè tæng hîp tõ kinh nghiÖm cña c¸n bé phßng tæ chøc lao ®éng vµ con sè thu thËp tõ c¸c tr­ëng nhãm. C¸n bé lµm c«ng t¸c dù b¸o ®­a ra con sè cña m×nh dùa vµo kinh nghiÖm cña b¶n th©n, vµ dùa vµo con sè cña b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh. Sau khi x©y dùng xong kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc trung h¹n, phßng tæ chøc lao ®éng chuyÓn b¶n kÕ ho¹ch thµnh d¹ng v¨n b¶n göi phßng ban kh¸c tham gia ý kiªnsau ®ã chØnh xö lÝ l¹i vµ göi gi¸m ®èc duyÖt. Sau ®ã göi b¶n kÕ ho¹ch nµy cho c¸c bé phËn. KÕ ho¹ch ho¸ dµi h¹n. Cø vµo ®Çu th¸ng1cña n¨m b¾t ®Çu kÕ ho¹ch kinh doanh míi hoÆc kÕ hoÆc nh©n lùc míi cña c«ng ty lµ gi¸m ®èc phaØ tr×nh bµy b¶n kÕ ho¹ch nh©n sù míi cho tæng c«ng ty cïng víi c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh vÒ c«ng ty. VÝ dô ®Çu kÕ ho¹ch nh­ ngµy 1 th¸ng1 n¨m1996, 1 th¸ng 1 n¨m2001 vv... Gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8, giao tr¸ch nhiÖm cho phßng tæ chøc lao ®éng cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vµ trùc tiÕp tr­íc gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc dµi h¹n nµy, mµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh, trùc tiÕp tr­íc gi¸m ®èc ®ã lµ tr­ëng phßng lao ®éng. §ång thêi gi¸m ®èc trùc tiÕp gi¸m s¸t qu¸ tr×nh x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc dµi h¹n cña c«ng ty, gi¸m s¸t ®«n ®èc phßng tæ chøc lao ®éng cho ®óng thêi h¹n. Gi¸m ®èc cßn cã nh÷ng qui chÕ b¾t buéc víi c¸c phßng ban liªn ®íi cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt ®Õn c«ng t¸c x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc dµi h¹n nµy, vÝ dô c¸c phßng, c¸c ngµnh ph¶i b¸o c¸o, thèng kª göi cho phßng tæ chøc lao ®éng vÒ sè l­îng nh©n lùc hiÖn cã, sè l­îng lao ®éng dù tÝnh cÇn cã, sè l­îng lao ®éng cÇn c¾t gi¶m, dù tÝnh c«ng viÖc trong t­¬ng lai, dù tÝnh vÒ t×nh h×nh më réng s¶n xuÊt kinh doanh vv... §©y lµ nh÷ng qui ®Þnh mang tÝnh chÊt b¾t buéc, mµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh lµ c¸c tr­ëng c¸c bé phËn, phßng ban ®ã. §«ng thêi gi¸m ®èc còng cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc cung cÊp vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dµi h¹n cña c«ng ty, kÕ ho¹ch më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó phßng nh©n lùc hoµn thµnh nhiÖm vô. Víi c¸c chøc n¨ng, quyÒn nhÊt ®Þnh, phßng tæ chøc lao ®éng cã thÓ huy ®éng nguån nh©n lùc cña c¸c bé phËn kh¸c ®Ó tham gia vµo viÖc x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc dµi h¹n. Cã thÓ thu thËp c¸c sè liÖu ë c¸c phßng ban ®Ó x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch, sau khi tËp hîp song c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng t¸c x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong t­¬ng lai. Phßng tæ chøc b¸t ®Çu xö lý sè liÖu vµ x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc trong t­¬ng lai, phßng tæ chøc lao ®éng kh«ng x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc dµi h¹n theo lý thuyÕt x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc ®ã lµ dùa vµo ph©n tÝch c«ng viÖc hay dùa vµo ®¸nh gi¸ c«ng viÖc hoÆc dùa vµo ®Þnh møc lao ®éng, mµ chØ dùa chñ yÕu vµo th«ng tin vÒ kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh vµ dùa vµo kinh nghiÖm cña m×nh hä sÏ xö lý sao cho t­¬ng øng vµ phï hîp víi nh÷ng con sè cña b¶n chiÕn l­îc kinh doanh. vµ con sè cña dù b¸o dµi h¹n nµy chñ yÕu lµ con sè do kinh nghiÖm cña ng­êi lµm c«ng t¸c dù b¸o ®­a ra. Sau khi x©y dùng xong kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc dµi h¹n cña c«ng ty S«ng §µ 8, phßng tæ chøc lao ®éng chuyÓn néi dung cña kÕ ho¹ch thµnh d¹ng b¶ng b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o dù tÝnh...vµ göi lªn cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt vµ gi¸m ®èc göi tr×nh lªn Tæng c«ng ty, ®ång thêi ph©n bæ cho c¸c phßng ban cña c«ng ty. B¶n kÕ ho¹ch nµy sÏ ®­îc söa sang d­íi sù gãp ý cña c¸c phßng banvµ tæng c«ngty. Sau dã Tæng c«ng ty phª chuÈn, tõ ®ã b¶n kÕ ho¹ch lµ kim chØ nam cho viÖc c©n ®èi cung cÇu cña c«ng ty x©y dùng s«ng §µ 8. b¶n kÕ ho¹ch nµy còng lµ b¶n kÕ ho¹ch chung cho c¸c phßng ban kh¸ch ph¶i ¸p dông trong viÖc bè trÝ nh©n sù. Dù ®o¸n cung nh©n lùc. Cung nh©n lùc bªn trong doanh nghiÖp. Ph­ong ph¸p dù b¸o cña c«ng ty rÊt ®¬n gi¶n. C«ng ty sö dông hÖ thèng th«ng tin vÒ tÊt c¶ lao ®éng ®ang lµm viÖc trong tæ chøc. Bao gåm tÊt c¶ c¸c th«ng tin sau: TiÓu sö c¸ nh©n. Tr×nh ®é gi¸o dôc. C¸c d¸nh gi¸ vÒ ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu. C¸c kü n¨ng vµ lÜnh vùc kiÕn thøc. VÞ trÝ vµ lo¹i c«ng viÖc ®ang lµm. Th©m niªn lµm viÖc ë vÞ trÝ hiÖn t¹i. Th©m niªn trong tæ chøc. NguyÖn väng vÒ c«ng viÖc vµ ®Þa ®iÓm lµm viÖc. Ngµy dù ®Þnh vÒ h­u. TiÒm n¨ng ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng ®Ò b¹t. LÞch sö vÒ c¸c møc l­¬ng. Th«ng tin vÒ c¸c ®¸nh gi¸ cña l·nh ®¹o trùc tiÕp. Th«ng tin vÒ kû luËt vµ khen th­ëng. C«ng ty sö dông b¶ng th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh nguån cung néi bé cña m×nh. Cung nh©n lùc bªn ngoµi. C«ng ty x¸c ®Þnh cung nh©n lùc bªn ngoµi còng rÊt ®¬n gi¶n chñ yÕu dùa trªn c¸c th«ng tin ®¹i chóng vÒ nguån lao ®éng nh­ c¸c b¸o lao ®éng, dÞch vô t­ vÊn viÖc lµm, liªn hÖ víi c¸c tr­êng ®µo t¹o nh­ tr­êng ViÖt X« S«ng §µ,Tr­êng CNKTXD ViÖt X« sè 1-Bé XD, Tr­êng CNKTXD tØnh th¸i b×nh vµ c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm ®Ó tuyÓn c«ng nh©n kü thuËt theo sè l­îng vµ ngµnh nghÒ cÇn tuyÓn. BiÖn ph¸p c©n ®èi nh©n lùc cña c«ng ty. Truêng hîp d­ thõa; c«ng ty thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: H¹n chÕ tuyÓn dông. Thuyªn chuyÓn. Chia sÎ c«ng viÖc. Gi¶m bít giê lµm viÖc. VËn ®éng nghØ h­u sím. Tr­êng hîp thiÕu lao ®éng. ¦u tiªn bè trÝ c¸n bé trung cÊp vµ c«ng nh©n cña c«ng ty ®· tèt nghiÖp hÖ t¹i chøc ë c¸c Tr­êng §¹i Häc, cã tay nghÒ phï hîp víi nhu cÇu c«ng viÖc cña c«ng viÖc cña C«ng ty. Sè l­îng cßn thiÕu c«ng ty ®¨ng b¸o tuyÓn dông (­u tiªn con em c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ). Bè trÝ c«ng nh©n lao ®éng cã søc khoÎ vµ sè c«ng nh©n thî ®iÖn d­ thõa sang lµm c«ng t¸c bª t«ng. Tr­êng hîp cung b»ng cÇu. BiÖn ph¸p cña c«ng ty lµ thuyªn chuyÓn néi bé ®Ó x¾p xÕp nh©n lùc mét c¸ch hîp lý nhÊt. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸. BiÖn ph¸p kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ qui tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc tËp trung chñ yÕu lµ do phßng tæ chøc lao ®éng ®¶m nhËn. Phßng th­êng xuyªn theo dâi vµ ®¸nh gi¸, theo tõng b­íc cña qui tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chØnh kÞp thêi, cô thÓ phßng lµm c«ng t¸c t­ vÊn, chØ ®¹o c¸c bé phËn kh¸c trong viÖc lËp b¸o c¸o vµ theo dâi nh©n lùc c¶u tõng bé phËn. II ¦u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ë c«ng ty x©y dùng S«ng §µ8. ¦u ®iÓm cña qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ë c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. Qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch nguån nh©n lùc ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn. Chi phÝ ®Ó lËp qui tr×nh Ýt tèn kÐm. C¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc th­êng xuyªn n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ t×nh h×nh nh©n lùc cña c«ng ty. C«ng ty coi träng kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc vµ coi ®©y lµ c«ng t¸c th­êng xuyªn cña tæ chøc. Qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹h ho¸ nguån nh©n lùc nµy ®ùîc sù quan t©m cña toµn bé c«ng ty vµ tæng c«ng ty, ®­îc ­u tiªn trong viÖc thu thËp th«ng tin... H¹n chÕ: * Phßng tæ chøc lao ®éng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ vµ chi nh¸nh cã 5 ng­êi tÊt c¶, sè l­îng c¸nbé lµm c«ng t¸c nµy chØ cã 5ng­êi lµ rÊt thiÕu v× vËy ®Ó ph©n tÝch ®­îc c«ng viÖc cu¶ c«ng ty x©y dùng víi sè l­îng lao ®éng trªn 1000 ng­íi qu¶ lµ khã kh¨n. * Phßng tæ chøc ch­a cã chuyªn gia, am hiÓu vÒ c«ng t¸c x©y dùng, kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc vµ ph©n tÝch c«ng viÖc, ®©y lµ nguyªn nh©n c¶n trë rÊt lín. * Do kh«ng ph©n tÝch ®­îc c«ng viÖc cña c«ng ty( Do c«ng ty kh«ng chØ x©y l¾p, mµ cßn s¶n xuÊt v× c«ng ty cã nhiÒu chi nh¸nh) nªn phßng xö lý sè liÖu rÊt khã kh¨n mµ thêi h¹n cña c«ng viÖc x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ lµ rÊt h¹n chÕ, do vËy hä ®· lµm theo kinh nghiÖm lµ chñ yÕu. * Quy chÕ cña C«ng ty chØ quy ®Þnh h×nh ph¹t cho viÖc x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸, ngay trong qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch ho¸ mµ Ýt quan t©m ®Õn kÕt qu¶ cña b»ng c¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc dµi h¹n. * §ã lµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng kh«ng hîp lÝ, bëi v× ®©y lµ c«ng ty x©y l¾p, sè l­îng lao ®éng biÕn ®éng liªn tôc theo th¸ng quý, theo c«ng tr×nh thÕ mµ dù ®o¸n dùa vµo ®Þnh tÝnh th× kh«ng thÓ chÝnh x¸c. * Ph­¬ng ph¸p dù b¸o nhu cÇu cña ng­êi lµm c«ng t¸c kh«ng dùa trªn viÖc ph©n tÝch khèi l­îng c«ng viÖc mµ chØ dùa vµo kinh nghiÖm b¶n th©n, do vËy kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc sÏ kh«ng chÝnh x¸c. * H¹n chÕ Thùc sù vµ chi phèi sù chÝnh x¸c cuÈ c«ng ty trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ®ã lµ c«ng ty ®· chän sai ph­¬ng ph¸p x©y dùng kÕ hoach ho¸ nh©n lùc b»ng ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh mµ kh«ng dùa trªn c¨n cø cña c«ng viÖc, vµ khèi l­îng s¶n xuÊt kinh doanh. bëi v× môc ®Ých cña kÕ ho¹ch ho¸ lµ bè trÝ s¾p xÕp dóng ng­êi ®óng viÖc trong t­¬ng lai. NhËn xÐt. C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 mang ®Æc thï cu¶ c«ng ty x©y dùng tuy nhiªn c«ng ty kh«ng t¹o ra cho m×nh mét ph­¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc thÝch hîp mµ cßn biÖn ph¸p hiÖn thêi cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ. Víi sè l­îng hµng ngh×n c«ng nh©n,mµ sè l­îng th­êng xuyªn biÕn ®æi th× c«ng ty ph¶i c¶i tiÕn c¸ch x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch nh©n sù ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý lao ®éng thÝch hîp. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn. Sè l­îng lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc rÊt h¹n chÕ, c¶ phßng tæ chøc lao ®éng chØ cã 5 ng­êi, nh­ng chØ cã mét ng­êi ®­îc giao lµm nhiÖm vô nµy. Tr×nh ®é cña ng­êi lµm c«ng t¸c nµy, bÞ h¹n chÕ, v× ng­êi lµm c«ng t¸c nµy lµ mét cö nh©n luËt. C«ng ty ®Çu t­ chi phÝ cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cßn h¹n chÕ. Ch­¬ngV: khuyÕn nghÞ - §Ó cã mét b¶n kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc hîp lý viÖc ®Çu tiªn cña c«ng ty x©y dùng S«ng §µ8 lµ x¸c ®Þnh l¹i ph­¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ lao ®éng - C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé nh©n lùc rÊt am hiÓu thùc tÕ trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc,nh­ng hä lµm sai ph­¬ngph¸p c«ng ty cã thÓ thuª chuyªn gia nh©n lùc kÕt hîp víi hä ®Ó t¹o ra qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc cña sù kÕt hîp nhiÒu ph­¬nh ph¸p sao cho hä s½n ph¸t huy ®­îc kinh nghiªm cña m×nh mµ c«ng ty vÉn cã mét b¶n kÕ ho¹ch ho¸ chÝnh x¸c.Tuynhiªn còng kh«ng nªn quªn x©y dùng gi¸m s¸t vµ cã c¬ chÕ gi¸m s¸t viÖc kÕ ho¹ch ho¸ nµy. + C«ng ty xem xÐt, cö ng­êi ®i ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, nªn chän mét ng­íi ®· häc vÒ kinh tÕ lao ®éng hoÆc qu¶n tri nh©n lùc lªn cÊp chuyªn gia vµ s¨n sµng ®Çu t­ ®Ó cã ®ñ chi phÝ cho viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc, tÊt nhiªn vÉn ph¶i x©y dùng ®éi ngò gi¸m s¸t vµ c¬ chÕ gi¸m s¸t. + C«ng ty tuyÓn h¼n mét hoÆc hai chuyªn gia bæ xung vµo phßng nh©n lùc,biÖn ph¸p nµy cã khã kh¨n v× chÝnh s¸ch ®·i ngé cña c«ng ty ch­a cao. + C«ng ty ®Çu t­ chi phÝ ®Ó qui tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc lµm theo qui tr×nh sau. 1 X¸c ®Þnh nhu cÇu vÇ dù b¸o nhu cÇu. §Ò ra nhu cÇu: Th«ng th­êng nhu cÇu nh©n lùc xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt ®ã lµ kÕ ho¹ch vÒ khèi l­îng s¶n phÈm vµ doanh thu... Dù b¸o nhu cÇu: Chia lµm 3 ph­¬ng ph¸p: ng¾n h¹n trung han, dµi h¹n. Ng¾n h¹n: B­íc 1: TiÕn hµnh x¸c ®Þnh khèi l­îng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn trong kú kÕ ho¹ch: cã thÓ ph¶n ¸nh qua khèi l­îng, sè l­îng s¶n phÈm doanh thu... B­íc 2: XÊc ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc cÇn thiÕt theo tõng lo¹i c«ng viÖc trªn c¬ së sö dông c¸c tû lÖ quy ®æi. Tõ khèi l­îngc«ng viÖc, c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng ®Ó tÝnh ra tæng thêi gian cÇn hoµn thµnh c«ng viÖc, tõ ®ã tÝnh ra sè lao ®éng cÇn thiÕt cho tõng c«ng viÖc. §Þnh møc c«ng viÖc nµy c«ng ty cã thÓ lÊy ®Þnh møc cña ngµnh, hoÆc c«ng ty ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó møc chÝnh x¸c h¬n. Cô thÓ nh­ sau: - §èi víi c«ng viÖc s¶n xuÊt: cã thÓ tÝnh ®­îc møc thêi gian, møc s¶n l­îng tõ ®ã sÏ qui ®æi ra møc hao phÝ lao ®éng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Theo c«ng thøc: T=åni=1Qi*ti Trong ®ã: T lµ tæng sè giê (ngµy )ng­êi cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc. Ti: thêi gian cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm thø i Q: sè l­îng c«ng viÖc thø i. N: sè lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt. Khi ®ã sè c«ng nh©n cÇn thiÕt: D=T/Tn*Km Trong ®ã: Km: lµ hÖ sè t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Tn: lµ quÜ thêi gian lµm viÖc b×nh qu©n mét lao ®éng trong n¨m kÕ ho¹ch. Tn: ®­îc tÝnh th«ng qua viÖc lËp b¶ng c©n ®èi thêi gian lµm viÖc cho tõng c«ng nh©n trong kho¶ng th¬× gian lµm viÖc. NÕu dùa vµo n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. D=Q/W Trong ®ã: W: n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña mét ng­êi lao ®éng. Q :lµ khèi l­îng c«ng viÖc hoÆc doanh thu. - §èi víi c«ng viÖc phôc vô: T=åMi*Ki*ti Trong ®ã: T: tæng sè thêi gian cÇn thiÕt. Mi :sè m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thø i. Ki: sè ca lµm viÖc cña m¸y thø i. Ti :thêi gian cÇn thiÕt ®Ó phôc vô m¸y thø i. Møc phôc vô cña mét c«ng nh©n. Møc sè l­îng ng­êi c«ng nh©n phôc vô 1 m¸y : D=M/Mpv*k Spv: sè l­îng ng­êi c«ng nh©n phôc vô mét m¸y mãc thiÕt bÞ. - §èi víi c«ng viÖc kh¸c :§èi víi c¸c lo¹i lao ®éng nµy sÏ sö dông tØ lÖ qui ®æi rÊt Ýt hoÆc kh«ng thay ®æi. VÝ dô: mét ng­êi lµm ®­îc bao nhiªu c«ng viÖc ®ã. B­íc 3: TÝnh ra sè lao ®éng qu¶n lý c¸c lo¹i. §Ó tÝnh lao ®éng qu¶n lý , ph¶i sö dông tiªu chuÈn ®inh biªn vµ x¸c ®inh mét c¸ch trùc tiÕp cho tõng phßng ban bé phËn. NÕu chøc n¨ng cµng phøc t¹p th× cµng lµm nhiÒu ng­êi. Tuy nhiªn nÕu tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp kh«ng tèt th× sÏ lµm cho kÕt qu¶ dù ®o¸n t¨ng lªn mét c¸ch kh«ng hîp lý ,v× vËy cÇn ph¶i c¶i tiÕn bé m¸y trong tæ chøc tr­íc khi tiÕn hµnh x¸c ®Þnh sè l­îng lao ®éng qu¶n lý. §Ó tÝnh ra lao ®éng qu¶n lý ,doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh ®­îc tiªu chuÈn ®Þnh biªn cho lao ®éng qu¶n lý cã thÓ theo c«ng thøc sau: Lqli =åTy/c/(365-60)*8 Trong ®ã: Lqi : sè lao ®éng qu¶n lý lo¹i i. Ty : sè giê lao ®éng yªu cÇu c¸c néi dung c«ng viÖc. B­íc 4: X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc trong kú kÕ ho¹ch. Tæng nhu cÇu =nhu cÇu nh©n lùc trùc tiÕp + lao ®éng qu¶n lý. §Ó ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c dù do¸n nhu cÇu nh©n lùc th× trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh doanh nghiÖp cã thÓ tÝnh sè lao ®éng t¨ng thªm, tõ ®ã tÝnh ra ®­îc tæng cÇu nh©n lùc cña doanh nghiÖp. ¦u ®iÓm cña c¸ch tÝnh nµy lµ ®¬n gi¶n Ýt tèn kÐm tuy nhiªn tÝnh chÝnh x¸c kh«ng cao. Dù ®o¸n cÇu nh©n lùc trung vµ dµi h¹n. Cã c¸c ph­¬ng ph¸p sau: Sö dông m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc tæng thÓ. TÝnh theo tiªu chuÈn hao phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi cïng. Ph­¬ng ph¸p håi qui tuyÕn tÝnh. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh: Tuy nhiªn ë ®©y ta chØ xem xÐt 2 ph­¬ng ph¸p sau: 1 Sö dông m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc tæng thÓ: D=((Q+G)*1/x)/Y Trong ®ã: Q: khèi l­îng c«ng viÖc hiÖn t¹i. G : gi¸ trÞ s¶n l­îng dù tÝnh t¨ng thªm trong kú kÕ ho¹ch. X : hÖ sè t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tõ kú gèc tíi kú kÕ ho¹ch. Y : n¨ng suÊt lao ®éng hiÖn t¹i cña mét c«ng nh©n hay mét nh©n viªn. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh gåm: + Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n: Ng­êi ta sÏ yªu cÇu c¸c chuyªn gia cho ý kiÕn vÒ sè lao ®éng cÇn cã cho t­¬ng lai , sau ®ã tÝnh b×nh qu©n ®Ó lÊy kÕt qu¶. Ph­¬ng ph¸p nµy kh¸ ®¬n gi¶n , dÔ thùc hiÖn song tÝnh chÝnh x¸c kh«ng cao. + Ph­¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm chuyªn gia. Nhãm chuyªn gia cã thÓ tõ 5 ®Õn 10 ng­êi tiÕn hµnh th¶o luËn trùc tiÕp víi nhau theo mét tr×nh tù ®­äc qui ®Þnh ®Ó ®i ®Õn mét nhÊt trÝ vÒ nhu cÇu lao ®éng trong t­¬ng lai. C¸c b­íc tiÕn hµnh: §­a ra chñ ®Ò th¶o luËn. Tõng chuyªn gia viÕt c©u tr¶ lêi ra giÊy. Trao ®æi c©u tr¶ lêi cho ®Õn khi mçi ng­êi ®Òu n¾m ®­îc ý kiÕn cña ng­êi kh¸c. TiÕn hµnh th¶o luËn. X¾p xÕp c¸c thø tù c¸c ý kiÕn. Ph­¬ng ph¸p th¶o luËn chuyªn gia nµy kh¸ hay bëi nã thu hót ®­îc nh÷ng c¸n bé then chèt tham gia µo viÖc kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc , cã thÓ h­íng cuéc th¶o luËn vµo c¸c vÊn ®Ò mong ®îi trong t­¬ng lai vµ dÔ ®i ®Õn nhÊt trÝ khi cacs chuyªn gia trao ®æi víi nhau. Tuy nhiªn nã mang tÝnh chñ quan cña chuyªn gia vµ c¸c quyÕt ®Þnh rÊt dÔ bÞ ¶nh h­ëng bëi søc Ðp cña nhãm chuyªn gia vµ nhµ l·nh ®¹o cã uy tÝn ,quyÒn lùc. Ph­¬ng ph¸p sö dông kü thuËt Delphi. Ph­¬ng ph¸p nµy kh¸ phæ biÕn. Ng­êi ta nghiªn cøu ý kiÕn cña mét nhãm chuyªn gia qua mét lo¹t mÉu ®iÒu tra hoÆc pháng vÊn ®Ó x¸c ®Þnh cÇu nh©n lùc cho t­¬ng lai c¸c b­íc. Xin ý kiÕn chuyªn gia theo mÉu s½n. TËp hîp ý kiÕn ®ã thµnh b¸o c¸o. Göi b¸o c¸o cho c¸c chuyªn gia ®Ó hä ®äc tÊt c¶ c¸c ý kiÕn kh¸c nhau. Yªu cÇu c¸c chuyªn gia gi¶i thÝch ý kiÕn cña hä nÕu dù ®o¸n cña hä cã chªnh lÖch l¬n so víi nh÷ng ng­êi kh¸c. TiÕp tôc tËp hîp l¹i ý kiÕn x©y dùng b¸o c¸o míi vµ göi cho c¸c chuyªn gia. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc tiÕn hµnh kho¶ng 4 ®Õn 5lÇn. Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ cho kÕt qu¶ chÝnh x¸c h¬n c¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh trªn. Dù ®o¸n cung nh©n lùc. Dù ®o¸n cung nh©n lùc lµ tÝnh to¸n kh¶ n¨ng thu hót , ®¸p øng nhu cÇu vÒ nh©n lùc cho doanh nghiÖp , bao gåm nguån nh©n lùc bªn trong vµ nguån cung lao ®éng bªn ngoµi. 2.1. Cung nh©n lùc bªn trong doanh nghiÖp. Lµ dù ®o¸n kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vÒ nh©n lùc trªn c¬ së ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng hiÖn t¹i. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc cung nh©n lùc bªn trong ph¶i ph©n tÝch hiÖn tr¹ng lao ®éng hiÖn t¹i d­íi c¸c mÆt. Sè ng­êi ®ang lµm viÖc. C¬ cÊu lao ®éng theo nghÒ. C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é. C¬ cÊu lao ®éng theo giíi. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong t­¬ng lai. Qu¸ tr×nh dù b¸o nh©n lùc bªn trong. B­íc 1: Ph©n tÝch c«ng viÖc. §Ó ph©n lo¹i c«ng viÖc ph¶i dùa vµo nh÷ng c¬ së sau. _ B¶n chÊt c«ng viÖc. _ TÇm quan träng cña c«ng viÖc vµ møc ®é phøc t¹p trong nÊc thang c«ng viÖc cña tæ chøc. _ Sù ®ßi hái kiÕn thøc vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó phôc vô c«ng viÖc nµo ®ã. B­íc 2: X¸c ®Þnh cung nh©n lùc trong tõng c«ng viÖc ë kú kÕ ho¹ch. Nguån cung néi bé =sè ng­êi hiÖn cã +nguån t¨ng-nguån gi¶m. C«ng thøc cã thÓ ®­îc sö dông cho tõng lo¹i c«ng viÖc trong doanh nghiÖp. Sè nh©n lùc t¨ng thªm gåm cã sè nh©n lùc ®­îc thuyªn chuyÓn hoÆc ®Ò b¹t tõ c¸c c«ng viÖc kh¸c. Sè nh©n lùc bÞ hao hôt gåm cã tù th«i viÖc, bÞ s¶n l­îng th¶i , vÒ h­u,chÕt hoÆc sè thuyªn chuyÓn ®i n¬i kh¸c. Khi x¸c ®Þnh ®­îc møc ®é biÕn ®éng nh©n lùc qu¶n trÞ viªn ph¶i dùa vµo tØ lÖ % biÕn ®éng cña thêi kú tr­ëc trong sù kÕt hîp víi ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia vµ dùa vµo tû lÖ l­u chuyÓn lao ®éng. TØ lÖ l­u chuyÓn =sè ng­êi ra khái tæ chøc/ tæng sè nh©n viªn *100% B­íc 3: X©y dùng kh¶ n¨ng ®¸p øng cÇu nh©n lùc cña doanh nghiÖp. B­íc nµy sÏ sö dông hÖ thèng th«ng tin nguån nh©n lùc®Ó x¸c ®Þnh sè lao ®éng cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. HÖ thèng th«ng tin nguån nh©n lùc lµ mét danh môc tæng thÓ c¸c th«ng tin vÒ tÊt c¶ nguån lao ®éng ®ang lµm viÖc trong tæ chøc. Bao gåm c¸c lo¹i th«ng tin sau: TiÓu sö c¸ nh©n. Tr×nh ®é gi¸o dôc. C¸c ®¸nh gi¸ vÒ ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu C¸c kü n¨ng vµ lÜnh vùc kiÕn thøc. VÞ trÝ vµ lo¹i c«ng viÖc ®ang lµm. Th©m liªn lµm viÖc ë vÞ trÝ hiÖn t¹i. Th©m niªn trong tæ chøc. NguyÖn väng vÒ c«ng viÖc vµ ®Þa ®iÓm lµm viÖc. Ngµy dù ®Þnh nghØ h­u. TiÒm n¨ng ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng ®Ò b¹t. LÞch sö vÒ c¸c møc tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng. Th«ng tin vÒ c¸c kú ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc vµ ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña l·nh ®¹o trùc tiÕp. Th«ng tin vÒ lû luËt vµ khen th­ëng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu hÖ thèng th«ng tin nguån nh©n lùclµ cÇn thiÕt cho viÖc dù ®o¸n møc cung nh©n lùc néi bé. Tuy nhiªn, víi nh÷ng doanh nghiÖplín viÖc qu¶n lý lµ rÊt khã kh¨n do vËy, doanh nghiÖp cã thÓ chia th«ng tin thµnh 2 danh môc kü n¨ng vµ danh môc qu¶n lý ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý. Cung nh©n lùc bªn ngoµi: khi nguån cung nh©n lùc bªn trong kh«ng ®¸p øng ®­îc cÇu nh©n lùc, doanh nghiÖp sÏ ph¶i tÝnh ®Õn mét nguån kh¸c ®Ó bæ xung nh÷ng khuyÕt thiÕu vÒ nh©n lùc ®ã. Khi x¸c ®Þnh cung nh©n lùc bªn ngoµi ph¶i xem xÐt nh÷ng yÕu tè sau: Quy m« vµ c¬ cÊu d©n sè: ®©y lµ yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn quy m« vµ c¬ cÊu nh©n lùc. T×nh h×nh di d©n. TØ lÖ tham gia lùc l­îng lao ®äng. Xu h­íng ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp, dïng ph­¬ng ph¸p thèng kª vµ dù b¸o ®Ó ph©n tÝch yÕu tè nµy. T×nh h×nh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ó ph©n tÝch yÕu tè nµy. Nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp cã thÓ bao gåm c¶ nh÷ng ng­êi ®ang lµm viÖc ë c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Th«ng qua h×nh thøc tuyÓn dông doanh nghiÖp sÏ bæ sung ®­îc sù thiÕu hôt nh©n lùc tõ nguån bªn ngoµi. 3. §Ò ra chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch( hay c©n ®èi cung- cÇu nh©n lùc) ChÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch lµ tæng thÓ c¸c quyÕt ®Þnh, gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn sù c©n b»ng cung cÇu nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Cã 3 tr­êng hîp s¶y ra khi so s¸nh t­¬ng quan gi÷a cung cÇu nh©n lùc. 3.1. KiÕm dông nh©n viªn( cung< cÇu ) C¸c biªn ph¸p ®­îc ®­a ra: - Thuyªn chuyÓn: doanh nghiÖp d­an vµo hÖ thèng th«ng tin nguån nh©n lùc ®Ó tiÕn hµnh thuyªn chuyÓn. Cã 3 lo¹i thuyªn chuyÓn: + Thuyªn chuyÓn s¶n xuÊt: lµ viÖc thuyªn chuyÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt. + Thuyªn chuyÓn nh©n viªn: nh»m bè trÝ l¹i lao ®éng cho phï hîp. + Thuyªn chuyÓn thay thÕ: bæ xung do vÒ h­u , s¶n l­îng th¶i hay më réng s¶n xuÊt. - Th¨ng chøc: bè trÝ vµo vÞ trÝ lµm viÖc cã tiÒn l­¬ng cao h¬n, tr¸ch nhiÖm lín h¬n, ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt h¬n. - Gi¸ng chøc: ng­îc l¹i víi th¨ng chøc. - TuyÓn dông: trong tr­êng hîp c¸c gi¶i ph¸p trªn kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc viÖc c©n ®èi cung cÇu th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh tuyÓn dông ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®Ó bæ xung nguån nh©n lùc khuyÕt thiÕu ®ã. Ngoµi ra cã thÓ ¸p dông lµm thªm giê, thuª thªm lao ®éng. 3.2. ThÆng ®­ nh©n viªn( cung > cÇu). C¸c biªn ph¸p cã thÓ sö dông: H¹n chÕ tuyÓn dông. Thuyªn chuyÓn. T¹m thêi kh«ng thay thÕ. Chia sÎ c«ng viÖc, lµm chung c«ng viÖc. Gi¶m bít giê lµm viÖc. Cho t¹m thêi nghØ viÖc. VËn ®éng nghØ h­u sím. Gi¶m thî. 3.3. Cung b»ng cÇu BiÖn ph¸p duy nhÊt lµ thuyen chuyÓn néi bé nh»m x¾p xÕp bè trÝ nh©n lùc mét c¸c hîp lý nhÊt ®Ó ph¸t huy tèi ®a tiÒm n¨ng nh©n lùc hiªn cã, cã thÓ nèi thuyªn chuyÓn lµ c«ng viÖc th­êng xuyªn cña doanh nghiÖp. 4. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch: tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé phËn c¸ nh©n trong doanh nghiÖp nh­ sau: C¸c bé l·nh ®¹o cÊp cao vµ qu¶n lý cÊp cao cã tr¸ch nhiÖm ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ nguån nh©n lùc vµ gi¶i ph¸p c©n b»ng cung cÇu nh­ng ph¶i cã sötî gióp cña bé phËn chuyªn tr¸ch. C¸n bé qu¶n lý cÊp thÊp: cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc kÕ ho¹ch ho¸ c«ng viÖc trong bé phËn hä qu¶n lý. Tõ ®ã tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong bé phËn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ng¾n h¹n. Bé phËn chuyªn tr¸ch nguån nh©n lùc: cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ duy tr× mét hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong tæ chøc. §ång thêi ®­îc sù sÐt ®uyÖt cña l·nh ®¹o cÊp cao, sÏ tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo c¸c chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 5. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸: th«ng th­êng bé phËn chuyªn tr¸ch ®ãng vai trß chÝnh trong c«ng t¸c kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸. Cø mçi b­íc cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nhµ qu¶n trÞ ph¶i th­êng xuyªn ®¸nh gÝa, theo dâi ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chØnh kÞp thêi ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy t¹i doanh nghiÖp. KÕt luËn Chuyªn ®Ò thùc tËp víi ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8” ®· hoµn thµnh mét sè nhiÖm vô sau: 1.HÖ thèng ®­îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc nãi chung, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nãi riªng vµ mèi quan hÖ gi÷a chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc víi c¸c chøc n¨ng kh¸c. 2.Lµm râ c¸c kh¸i niÖm, c¬ së, nh©n tè ¶nh h­ëng, c¸ch thøc tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. 3.Thu thËp ®­îc sè liÖu vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ë c«ng ty, lÞch sö h×nh thµnh, hÖ thèng tæ chøc bé m¸y vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña c«ng ty vÒ kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, lao ®éng tæ chøc, m«i tr­êng kinh doanh... cña C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. Tõ ®ã ®¸ng gi¸ ®­îc thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cña c«ng ty. 4.Dùa trªn ®Þnh h­íng, môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty, ®­a ra mét sè ph­¬ng ph¸p nh»m kh¾c phôc, hoµn thiÖn kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc phu tr¸ch kinh tÕ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch x©y l¾p Phßng kü thuËt chÊt l­îng Phßng kinh tÕ kÕ hoach Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng qu¶n lý c¬ giíi vËt t­ Phßng dù ¸n Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng hµnh chÝnh Ban ®iÒu hµnh thi c«ng c¸c dù ¸n Chi nh¸nh B¾c Ninh §éi c«ng tr×nh TPHCM ®éi c«ng trinh Bót S¬n XÝ nghÖp XD S«ng §µ XÝ nghiÖp xl¾p vµ SXKD VLXD XÝ nghiÖp x©y l¾p vËt t­ v©n t¶i XÝ nghiÖp bª t«ng Chi nh¸nh Ninh B×nh Chi nh¸nh Hµ Nam Chi nh¸nh Hµ Néi C¸c ®Þa ph­¬ng C¸c ®Þa ph­¬ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQT245.DOC
Tài liệu liên quan