Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55

Để bất cứ một hoạt động tập thể nào được tiến hành và đạt kết quả mong muốn, cần phải có sự điều hành quản lý. Lênin đã từng nói để độc tấu vĩ cầm người chơi chỉ cần điều chỉnh chính mình nhưng trong một dàn nhạc thì phải có nhạc trưởng. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng vậy, để đem lại lợi nhuận và tăng trưởng về quy mô cho doanh nghiệp rất cần sự lãnh đạo quản lý chặt chẽ, khoa học. Đó là trong doanh nghiệp nói chung nhưng để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cũng còn đòi hỏi ở mỗi bộ phận đều phải có kế hoạch hoạt động riêng cố nhiên không xa rời mục tiêu của doanh nghiệp. Cung ứng và quản lý vật tư là một bộ phận như vậy, công tác này góp một phần rất quan trọng vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, trong cơ cấu giá thành sản phẩm chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn (50%-60%). Chất lượng của nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, đến việc quản lý và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu. Mà quản lý và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu (NVL) là một trong những biện pháp quan trọng góp phần hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Quản lý và sử dụng tốt NVL là một trong những chính sách của Đảng và Nhà Nước. Hơn nữa trong bất kỳ doanh nghiệp nào việc quản lý và sử dụng hợp lý NVL đều rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Trong công cuộc phát triển ngày nay, Xí nghiệp X55 cũng rất chú trọng đến công tác quản lý và cung ứng NVL nhằm hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín của Xí nghiệp trên thị trường. Xí nghiệp đã có những biện pháp góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý và cung ứng NVL, song do những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan nên công tác trên còn gặp nhiều trở ngại . Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp X55, tôi quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55” Báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về tình hình phát triển của Xí nghiệp X55. Phần II: Thực trạng về công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu ở Xí nghiệp X55. PhầnIII: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp X55.

doc68 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/09/2013 | Lượt xem: 663 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g t¸c mua s¾m còng cã nh÷ng nÐt riªng biÖt, tuy kh«ng theo mét ekÝp nhÊt ®Þnh nµo song ¸p dông trong tõng tr­êng hîp cô thÓ cña XÝ nghiÖp th× kh«ng nh÷ng kh«ng g©y ¶nh huëng mµ cßn t¹o cho ®éi ngò ®¶m tr¸ch c«ng t¸c nµy cã ®îc sù linh ho¹t vµ thÝch øng nhanh víi sù biÕn ®æi cña thÞ tr­êng. G¾n víi t×nh h×nh thùc tÕ cña XÝ nghiÖp , ta xÐt tõng tr­êng hîp cô thÓ: * §èi víi nhãm 1: C¸c chi phÝ ®Æt hµng cã khi cßn lín h¬n chi phÝ cho mÆt hµng, nÕu c«ng ty nµo theo ®uæi chÝnh s¸ch ®Æt hµng nhãm nµy ph¶i n¾m râ t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu vµ tõ ®ã c«ng ty cã thÓ x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch cho phÐp nh©n viªn mua hµng mua s¾m mét c¸ch trùc tiÕp. Trong xÝ nghiÖp nh©n viªn ®¶m tr¸ch c«ng t¸c mua s¾m nguyªn vËt liÖu vµ c¸c hîp ®ång mua b¸n lµ mét phÇn cña ban kÕ ho¹ch. Tõ nh÷ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt qua tÝnh to¸n , dù ®o¸n ®Ó ®­a ra c¸c chØ tiªu cho kÕ ho¹ch mua s¾m nguyªn vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ. Theo h×nh thøc cña nhãm 1, cÇn ph¶i ho¹t ®éng hÕt søc linh ho¹t, nh¹y bÐn ®Ó tr¸nh g©y ¶nh h­ëng vÒ thêi gian ®Õn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kh¸c. XÐt vÒ mÆt nh©n lùc th× kh¶ n¨ng cña X55 khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc ph­¬ng ph¸p mua hµng theo nhãm 1. H¬n n÷a, c¸c ®¬n hµng cña XÝ nghiÖp l¹i lµ nh÷ng ®¬n hµng theo ®¬n, sè l­îng nhiÒu kÓ c¶ hµng ho¸ vÒ ®å dïng huÊn luyÖn qu©n ®éi nh­ m« h×nh sóng, lùu ®¹n gi¶, ®¹n b¾n qu©n sù hay nh÷ng s¶n phÈm phôc vô cho thÓ thao nh­ bµn bãng , cÇu m«n. Tuy vËy, XÝ nghiÖp còng kh«ng thÓ bá qua møc ®é linh ho¹t vµ nhanh gän trong ph­¬ng ph¸p mua s¾m nhãm 1. Do ®ã, trong nh÷ng tr­êng hîp cÊp b¸ch vµ ®ét xuÊt XN vÉn ¸p dông h×nh thøc nµy, vÉn rÊt kÞp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chi phÝ kh«ng qu¸ cao mµ l¹i kh«ng qu¸ ®ßi hái nhiÒu vÒ nh©n lùc, chi phÝ thêi gian võa ph¶i. *§èi víi nhãm 2 vµ 3: Víi khèi l­îng mua lín cã thÓ giao cho ngêi mua chuyªn nghiÖp hay c«ng ty cung øng ®­îc uû quyÒn. XÐt trªn ph­¬ng diÖn quy m«, xÝ nghiÖp ®· h×nh thµnh nªn cho m×nh 1 ªkÝp thùc hiÖn mua s¾m chuyªn nghiÖp tõ ng­êi t×m kiÕm, tÝnh to¸n, ký kÕt hîp ®ång ®Õn ng­êi thñ quü thanh to¸n vµ cuèi cïng lµ ng­êi nhËp kho vµ b¶o qu¶n. XÝ nghiÖp X55 sÏ cã lîi h¬n nhiÒu khi tiÕn hµnh mua s¾m theo nhãm 2 hoÆc 3. Khèi l­îng cung øng nhiÒu , cïng mét lóc trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. C¸c ®¬n hµng lín trong mét thêi gian dµi , ch­a cÇn x¸c ®Þnh cô thÓ thêi gian giao hµng cã thÓ rÊt cã lîi trong viÖc tËn dông kh¶ n¨ng gi¶m gi¸, t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh kinh doanh cho ng­êi cung cÊp. Bé phËn mua s¾m cña XÝ nghiÖp lu«n ®Æt hµng tr­íc kh«ng nh÷ng tËn dông sù hîp t¸c cña nhµ cung cÊp mµ ®¶m b¶o an toµn cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña chÝnh m×nh. Nh­ng kh«ng ph¶i cø ®óng lý thuyÕt ¸p dông vµo thùc tÕ lµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ mong muèn mµ thªm vµo ®ã lµ sù linh ho¹t, cã n¨ng lùc cña bé phËn mua s¾m, kh«ng cøng nh¾c theo mét m« h×nh ®· cã mµ tuú theo t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu, chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó lËp ra cho m×nh 1 kÕ ho¹ch mua s¾m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Môc tiªu quan träng cña bé phËn mua s¾m tríc hÕt lµ ®¶m b¶o cung cÊp hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu ®óng quy c¸ch- ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng víi gi¸ c¶ hîp lý vµ h¬n n÷a duy tr× mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c nhµ cung øng ®¶m b¶o vÞ thÕ c¹nh tranh l©u dµi cho c«ng ty. XÝ nghiÖp thùc hiÖn c«ng t¸c mua s¾m theo c¸c b­íc sau: - Bé phËn mua s¾m x¸c nhËn c¸c yªu cÇu tõ c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c hay tõ nh©n viªn ho¹ch ®Þnh tån kho. - X¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr­ng kü thuËt vµ chñng lo¹i th­¬ng m¹i cÇn ph¶i ®¸p øng. - Gép nhãm c¸c mÆt hµng gièng nhau hoÆc cã thÓ mua tõ 1 ng­êi cung øng. - Hái gi¸ ®èi víi nguyªn vËt liÖu ®Æc biÖt. - §¸nh gi¸ c¸c mÆt hµng vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng vµ vÒ kh¶ n¨ng giao hµng. - Chän nhµ cung cÊp. - Theo dâi xem c¸c ®¬n hµng cã ®Õn ®óng h¹n kh«ng. - Theo dâi viÖc tiÕp nhËn ®Ó xem c¸c ®¬n hµng ®· ®Õn vµ cã ®¶m b¶o chÊt l­îng kh«ng. - L­u tr÷ c¸c tµi liÖu vÒ sù ®óng hÑn, gi¸ c¶, chÊt l­îng lµm c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ nghiÖp vô. Trong kh©u mua s¾m nguyªn vËt liÖu cßn ph¶i ph©n tÝch gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu. Ph©n tÝch nµy nh»m lµm gi¶m chi phÝ cña c¸c chi tiÕt, bé phËn, nguyªn vËt liÖu ®­îc mua s¾m.Trong c«ng t¸c ph©n tÝch nµy cã giai ®o¹n ph©n tÝch xem xÝ nghiÖp nªn mua hay lµm mét lo¹i nguyªn vËt liÖu nµo ®ã. XÝ nghiÖp cã thÓ quyÕt ®Þnh xem cã thùc hiÖn ho¹t ®éng chÕ t¹o hay hîp ®ång víi ®¬n vÞ kh¸c cung cÊp vÒ mét chi tiÕt , bé phËn s¶n phÈm nµo ®ã. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña m×nh XN ®· mua nh÷ng phô kiÖn l¾p r¸p ngoµi nh­ èc vÝt, vá hép hay mÆt bµn bãng bµn. §Ó ®¶m b¶o cho mÆt bµn ph¼ng, nh½n xÝ nghiÖp ®· mua mÆt bµn gia c«ng cña c«ng ty CÇu §uèng, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, gi¶m thiÓu chi phÝ b»ng tiÒn vµ thêi gian. T¹o ®iÒu kiÖn cho xÝ nghiÖp lµm c«ng viÖc kh¸c hiÖu qu¶ h¬n lµ tù m×nh chÕ t¹o lo¹i s¶n phÈm ®ã. PhÇn quan träng lµ ®é nh½n vµ bãng cña mÆt bµn ®ßi hái tèn nhiÒu søc lùc vµ sù c«ng phu, h¬n n÷a ph¶i lµm ®ång bé víi sè l­îng nhiÒu nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Nh×n chung trong c«ng t¸c mua s¾m xÝ nghiÖp cÇn ph¶i xem xÐt: *Mua nguyªn vËt liÖu theo chÕ ®é ®óng thêi ®iÓm. * Nh÷ng ®iÒu ký kÕt trong hîp ®ång. * §èi t­îng mua b¸n : _ Tªn hµng, quy c¸ch , kÝch cì. _ Sè l­îng. _ Hãa ®¬n, phiÕu ®ãng gãi, nh·n hµng,b¶o hµnh. * §iÒu kho¶n phÈm chÊt nguyªn vËt liÖu theo tiªu chuÈn nµo: _ S¶n phÈm cÊp nµo. _ ChÊt l­îng. _ KiÓm tra( Toµn diÖn hay chän läc). * §iÒu kiÖn bao b×. * §iÒu kiÖn giao hµng: _ Thêi h¹n. _ §Þa ®iÓm. _ Thêi gian nguyªn vËt liÖu trªn ®­êng. _ Thêi gian lµm thñ tôc nhËp kho. * §iÒu kho¶n thanh to¸n: _ Tr¶ tiÒn mÆt (ViÖt nam hay ngo¹i tÖ). _ Tr¶ ngay. _ Tr¶ dÇn. Ø C«ng t¸c tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu. Cã thÓ nãi tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu lµ kh©u bæ xung, hç trî cho c«ng t¸c mua s¾m nguyªn vËt liÖu. T¹i xÝ nghiÖp mäi nguyªn vËt liÖu vÒ ®Õn xÝ nghiÖp ®Òu ph¶i qua kh©u kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, c«ng viÖc nµy th­êng lµ do ®¹i diÖn phßng KÕ Ho¹ch chÞu tr¸ch nhiÖm. Nguyªn vËt liÖu nµo kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng sÏ kh«ng ®­îc nhËp kho. NÕu NVL ®óng yªu cÇu th× thñ kho cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn chÝnh x¸c sè l­îng , chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu theo ®óng quy ®Þnh ®· ghi trong hîp ®ång, ho¸ ®¬n, phiÕu giao hµng. NVL thuéc kho nµo th× thñ kho kiÓm tra l­îng thùc nhËp, so s¸nh víi ho¸ ®¬n, hîp ®ång, nÕu cã hiÖn t­îng thiÕu th× thñ kho ph¶i b¸o ngay cho phßng KÕ Ho¹ch vµ nh©n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm mua b¸nn ®Ó gi¶i quyÕt vµ cã biªn b¶n x¸c nhËn viÖc kiÓm tra, sau ®ã thñ kho ghi thùc nhËn cïng víi ng­êi giao hµng vµ cho nhËp kho , tõ ®ã phßng Tµi ChÝnh sÏ lËp sæ theo dâi nhËp kho NVL. §Ó ®¶m b¶o sè l­îng NVL tr­íc khi nhËp, mét sè dông cô vµ m¸y mãc ®­îc ®­a vµo kiÓm tra, nh­ng bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng ph¸t sinh mµ c«ng cô dông cô vµ m¸y mãc kh«ng thÓ kiÓm tra ®­îc mµ ph¶o dùa vµo tr×nh ®é qu¶n lý vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé qu¶n lý kho . V× vËy, thñ kho yªu cÇu ph¶i cã b¾ng cÊp, tr×nh ®é chuyªn m«n, hiÓu biÕt vÒ c¸c lo¹i NVL trong kho, hµng hãa th­êng l­u trong kho, bªn c¹nh ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ khèi l­îng , chÊt l­îng hµng hãa do m×nh qu¶n lý tr­¬cd thñ tr­ëng ®on vÞ. ViÖc tiÕp nhËn NVL ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c b­íc sau: + NhËn chøng tõ. -NVL chÝnh : gç, s¾t , nh«m, ®ång vµ c¸c phô kiÖn kh¸c ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸. -Theo dâi b»ng sè s¸ch, hãa ®¬n, nhËp xuÊt hµng ngµy. -C«ng viÖc cô thÓ mµ mét thñ quü ph¶i lµm: - Ghi l¹i sè l­îng b¸o c¸o nhËp hµng ngµy LiÖt kª sè l­îng , chñng lo¹i, quy c¸ch NVL ®Ó s¾p xÕp mÆt b»ng hîp lý. Ghi l¹i m· sè phiÕu nhËp kho vµo sæ nhËp. + ChuÈn bÞ mÆt b»ng. - TÝnh to¸n chi tiÕt sè l­îng , quy c¸ch tõng lo¹i NVL. Bè trÝ s¬ ®å kho. VÖ sinh kho s¹ch sÏ. S¾p xÕp , ph©n lo¹i NVL theo tõng l«. Gi÷a c¸c l« ph¶i cã lèi ®i thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn. NVL ph¶i ®­îc ®Æt trªn kÖ thµnh tõng l« theo chñng lo¹i, chiÒu cao kh«ng qu¸ 3m, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c l« sao cho an toµn. + ChuÈn bÞ c«ng cô. C¨n cø vµo sè liÖu ghi trªn phiÕu, hÖ sè thùc nhËp, sè nhËp ®Ó chuÈn bÞ c«ng cô vËn chuyÓn vµo kho. +KiÓm tra nguyªn vËt liÖu. KiÓm tra sè l­îng NVL, quy c¸ch, thêi h¹n sö dông , nh·n hiÖu. NÕu s¶n phÈm kh«ng ®óng víi th«ng sè ghi trªn tem nh·n, ph¶i b¸o c¸o söa ®æi vµ yªu cÇu sö lý theo quy tr×nh kiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp. NÕu ®óng th× bè trÝ vµo khu vùc ®· ®­îc chuÈn bÞ. §¸nh ký hiÖu ®Ó ph©n biÖt s¶n phÈm kh«ng phï hîp. ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng NVL ®Çu vµo trong xÝ nghiÖp ®­îc ¸p dông cho toµn bé NVL dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ChÊt l­îng NVL quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm nªn c«ng t¸c kiÓm tra ®­îc tiÕn hµnh theo mét nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Khi c¸c lo¹i NVL ®­îc mua ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu ®i kÌm : Chøng chØ chÊt l­îng. H¹n sö dông bao gåm ngµy s¶n xuÊt, ngµy hÕt h¹n. Tµi liÖu h­íng dÉn vÒ ho¸ chÊt gåm thµnh phÇn chÝnh, an toµn ho¸ chÊt. Nh÷ng tiªu chuÈn ghi trong chøng chØ ph©n tÝch h¹n sö dông vµ nh÷ng tiªu chuÈn ®Æt ra ®èi víi tõng lo¹i ho¸ chÊt. Khi nh©n viªn kiÓm tra thÊy kh«ng ®óng, kh«ng ®ñ, ®Òu ph¶i lo¹i bá , tr¶ l¹i nhµ cung øng. VÝ dô: phiÕu kiÓm tra nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo. M· sè kiÓm tra: 5.03 §Þa ®iÓm kiÓm tra: T¹i kho vËt t­. §¬n hµng: VÜnh phóc. Ngµy 12/01/2004. §èi t­îng kiÓm tra Tiªu chuÈn §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Sè tem kiÓm tra KÕt qu¶ Ng­êi kiÓm tra PH KPH Hä tªn Ký nhËn §ång vµng c©y f 80 Theo mÉu Kg 250 1 250 §ång vµng c©y f 100 Theo mÉu Kg 300 2 300 §ång vµng f 35 Theo mÉu Kg 70 3 70 +NhËp kho. VËt t­ ®­îc mua vÒ hoÆc do kh¸ch hµng cung cÊp tr­íc khi nhËp kho ph¶i qua c¸c b­íc sau: KiÓm tra tr­íc khi nhËp kho . KiÓm tra s¬ ®å, c«ng cô , sæ s¸ch ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn, sai sãt x¶y ra. D¸n tem kiÓm tra vµo nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn. §¸nh ký hiÖu, sö dông biÓn b¸o, tem, m¸c ®Ó ph©n biÖt râ tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. Vµo thÎ kho, theo dâi kiÓm so¸t hµng nhËp kho hµng ngµy. KiÓm tra l¹i vÞ trÝ l­u kho cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu sau khi xÕp ®ñ ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn. + CËp nhËt sè liÖu b¸o c¸o. CËp nhËt nguyªn vËt vµo b¸o c¸o. Vµo thÎ kho. Vµo sæ kiÓm tra. PhiÕu nhËp kho ®­îc ghi lµm 4 liªn: 1 liªn do thñ kho gi÷. 1 liªn kÕ to¸n gi÷. 1 liªn ng­êi giao hµng gi÷. 1 liªn ®Ó l­u m¸y. Nh×n chung kh©u nhËp kho t­¬ng ®èi khoa häc vµ chÆt chÏ nh­ng mçi ®¬n hµng vÉn cã nh÷ng b¸o c¸o kh«ng phï hîp do chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¶m b¶o. VÝ dô: MÉu thÎ kho cña XÝ nghiÖp. ThÎ kho Ngµy lËp thÎ:…/…/2004. Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch NVL: §¬n vÞ tÝnh: Ngµy nhËp xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ký nhËn cña KT Sè phiÕu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt Ø C«ng t¸c b¶o qu¶n vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. Kho lµ n¬i tËp trung dù tr÷ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, thiÕt bÞ , m¸y mãc tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt, ®ång thêi còng lµ n¬i tËp trung thµnh phÈm cña XÝ nghiÖp tr­íc khi tiªu thô. BÊt cø mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo còng cã rÊt nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. Do ®ã, ®Ó tËp trung chóng còng cÇn ph¶i cã nhiÒu lo¹i kho kh¸c nhau ®Ó phï hîp víi tõng lo¹i ®èi t­îng dù tr÷. ViÖc s¾p xÕp hîp lý vËt t­ trong kho cã ý nghÜa rÊt quan träng bëi v× nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó qu¶n lý tèt vµ sö dông cã hiÖu qu¶ diÖn tÝch kho. ViÖc s¾p xÕp hîp lý diÖn tÝch trong kho ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: + Sö dông hîp lý diÖn tÝch , kh«ng gian vµ vÞ trÝ c¸c khu vùc trong kho. + S¾p xÕp hîp lý vËt t­ theo ph­¬ng ch©m “4 dÔ”. DÔ t×m , dÔ thÊy , dÔ lÊy , dÔ kiÓm tra. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thùc hiÖn c«ng viÖc ch¨m sãc, b¶o qu¶n vµ xuÊt nhËp vËt t­. + VËn dông tèt c¸c thµnh tùu KH-KT hiÖn ®¹i, nhÊt lµkü thuËt vi tÝnh vµo viÖc s¾p xÕp qu¶n lý kho. C¸c ph­¬ng ph¸p s¾p xÕp chñ yÕu. ü S¾p xÕp theo ph­¬ng ph¸p m· ho¸. Theo ph­¬ng ph¸p nµy mçi lo¹i vËt t­ ®­îc chia theo phÈm chÊt, quy c¸ch, kÝch th­íc, nguån cung cÊp. Sau ®ã mçi thø cã mét m· sè riªng vµ chóng ®­îc s¾p xÕp theo m·. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ rÊt quy cñ, chÆt chÏ, xö lý nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶ cao. §Æc biÖt lµ rÊt phï hîp víi s¶n phÈm qu©n ®éi cña XÝ nghiÖp. §éi ngò qu¶n lý kho cña XÝ nghiÖp ®· ®­a m· sè vµo cho tõng s¶n phÈm nh­ m« h×nh sóngAK, m« h×nh sóng RPD, lùu ®¹n nhùa , lùu ®¹n ch×, ®¹n, b¸ng sóng, kÝp næ. Nh÷ng s¶n phÈm nµy nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc m· ho¸ vµ xÕp theo m· sè ®· ®­îc quy ®Þnh. Theo c¸c b¸o c¸o th× ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng g©y cho ®éi ngò nh©n viªn khã kh¨n g×. V× hµng hãa kh«ng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m· vµ ®ã l¹i lµ nh÷ng l« hµng theo ®¬n nªn rÊt thuËn tiÖn cho c«ng t¸c l­u kho, b¶o qu¶n vµ bèc dì. ü ph­¬ng ph¸p s¾p xÕp vËt t­ theo tõng lo¹i vµ khu vùc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy to¹n bé diÖn tÝch kho ®­îc chia thµnh nhiÒu khu vùc, cã gi¸ s¾p ®Æt ng¨n c¸ch riªng, mçi khu vùc dµnh cho mét lo¹i vËt t­ nhÊt ®Þnh vµ s¾p xÕp theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p rÊt khoa häc vµ thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra. Nh÷ng lo¹i vËt t­ nh­ s¾t, thÐp lµ nh÷ng lo¹i dÔ han gØ ®Òu ®­îc b«i tr¬n dÇu mì vµ b¶o qu¶n ë n¬i tho¸ng m¸t, kh«ng Èm. C¸c khp cña XÝ nghiÖp vÉn lu«n ®­îc chia riªng theo s¶n phÈm kho chuyªn dông víi s¶n phÈm qu©n ®éi, kho chuyªn dông cña s¶n phÈm huÊn luyÖn thÓ thao, cßn l¹i lµ mét kho tæng hîp trong tr­êng hîp cÊp b¸ch haydïng ®Ó l­u tr÷ nh÷ng nguyªn vËt liÖu tån, dù tr÷, s¶n phÈm háng. Do vËy, ®èi víi NVL tèn diÖn tÝch nh­ s¾t hay gç, XÝ nghiÖp ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p s¾p xÕp vËt t­ theo tõng lo¹i vµ khu vùc. Tuy chiÕm nhiÒu diÖn tÝch song l¹i ®¹t hiÖu qu¶ m«ng muèn cao. ü Ph­¬ng ph¸p tÇn suÊt quay vßng. §Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ lo¹i vËt t­ nµo xuÊt nhËp nhiÒu lÇn nhÊt ttrong mét ®¬n vÞ thêi gian th× ­u tiªn s¾p xÕp vµo nh÷ng chç gÇn nhÊt, dÔ lÊy nhÊt vµ ng­îc l¹i. Ph­¬ng ph¸p nµy ®ì tèn søc lao ®éng cña c«ng nh©n khu©n v¸c, bèc xÕp, hîp víi lo¹i vËt t­ cång kÒnh, khã di chuyÓn. §èi víi XÝ nghiÖp X55 th× c¸c ®¬n hµng cè ®Þnh, theo l« nªn kh«ng s¾p xÕp theo tÇn suÊt quay vßng truyÒn thèng ®­îc mµ chØ ¸p dông 1 phÇn cña ph­¬ng ph¸p nµy cho nh÷ng lo¹i vËt liÖu nh­ s¾t f6, ®ång vµng f35, gç v¸n. Hîp ®ång nµo tr­íc, cÇn NVL nµo tr­íc th× s¾p xÕp ë n¬i dÔ lÊy h¬n chø kh«ng hoµn toµn ¸p dông triÖt ®Ó ph­¬ng ph¸p nµy. Tuy chØ lµ mét phÇn nh­ng còng gi¶m bít kh«ng Ýt khã kh¨n cho nh©n viªn qu¶n lý kho. ü Ph­¬ng ph¸p kho ®éng vµ kho tÜnh. Kho tÜnh lµ kiÓu s¾p xÕp mµ c¸c vËt t­ chøa trong kho kh«ng vËn ®éng trong thêi gian l­u kho. Cßn kho ®éng lµ kiÓu s¾p xÕp NVL ®¶m b¶o hµng nµo tr­íc dêi tr­íc hµng nµo sau rêi sau. M« h×nh mµ xÝ nghiÖp X55 ¸p dông nhiÒu h¬n lµ kho tÜnh, phï hîp víi lo¹i hµng ho¸ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp h¬n. ThËm chÝ c¶ víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu dïng co s¶n xuÊt còng vËy. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp phÇn nhiÒu lµ s¶n phÈm cång kÒnh, khã di chuyÓn, thËm chÝ cßn h¹n chÕ sù di chuyÓn. VÝ dô nh­ nh÷ng bµn bãng khi ®· hoµn thµnh rÊt to vµ nÆng, kh«ng thÓ ®ßi hái viÖc ngµy di chuyÓn mét lÇn ®­îc. Hay lµ nh÷ng m« h×nh sóng, sau khi hoµn thµnh, tr­íc khi nhËp kho ph¶i bao bäc cÈn thËn råi s¾p xÕp kü l­ìng sao cho ®¶m b¶o an toµn vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. Do ®ã, khã cã thÓ thÝch øng víi m« h×nh kho ®éng. Nh­ng bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng NVL nh­ nÑp, g¸, ®inh vÝt th× l¹i dÔ dµng ¸p dông kho ®éng ®­îc. Tãm l¹i lµ tuy cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña riªng m×nh nh­ng XÝ nghiÖp X55 ®· tËn dông hÕt ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ tèi ®a nh­îc ®iÓm ®Ó ®­a vµo ho¹t ®éng mét hÖ thèng kho tµng hiÖu qu¶ nhÊt. KÕt luËn: Nh×n chung c«ng t¸c l­u kho vµ b¶o qu¶n cña XN trong t×nh h×nh æn ®Þnh do phÇn nhiÒu cña sù kÕt hîp gi÷a 2 ph­¬ng ph¸p s¾p xÕp lµ “Theo tõng lo¹i vµ khu vùc” víi “ Ph­¬ng ph¸p m· ho¸”. Hai ph­¬ng ph¸p cßn l¹i lµ “Ph­¬ng ph¸p tÇn xuÊt quay vßng” vµ “Ph­¬ng ph¸p kho ®éng vµ kho tÜnh” tuy còng cã thÓ ¸p dông ®­îc nh­ng xÐt vÒ mÆt hiÖu qu¶ vµ sù tèi ­u th× kh«ng thÓ b»ng 2 ph­¬ng ph¸p trªn ®­îc, do ®ã kh«ng ®­îc ph¸p huy hÕt t¸c dông ë XÝ nghiÖp X55. S¬ ®å bè trÝ kho N¬i ®Ó NVL míi nhËp Gi¸ ®ì Gi¸ ®ì Gi¸ ®ì N¬i ®Ó phÕ liÖu Gi¸ ®ì Gi¸ ®ì Gi¸ ®ì Gi¸ ®ì §­êng ®i N¬i ®Ó phÕ liÖu C«ng t¸c tæ chøc b¶o qu¶n kho t¹i xÝ nghiÖp lu«n ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu chung lµ: C¸n bé kho ph¶i cã hÖ thèng sæ s¸ch theo dâi râ rµng, kho cã s¬ ®å s¾p xÕp ph©n lo¹i NVL. Nguyªn vËt liÖu sau khi nhËp kho ®­îc s¾p xÕp vµ b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh. X©y dùng vµ thùc hiÖn hÖ thèng néi quy, quy chÕ vÒ qu¶n lý kho. Tuy nhiªn, do trang thiÕt bÞ b¶o qu¶n , tr×nh ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý kho cßn h¹n chÕ nªn c¸c quy ®Þnh vµ yªu cÇu trªn thùc hiÖn ch­a thùc sù tèt, sè l­îng NVL bÞ háng khi s¶n xuÊt vµ kh«ng ®¶m b¶o ®óng chÊt l­îng vÉn cßn. Dï hÖ thèng sæ s¸ch râ rµng song còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. §iÓn h×nh lµ trong ®¬n hµng ngµy 20/04/2003 cã mét b¸o c¸o vÒ d©y ®iÖn tõ bäc lôa kh«ng phï hîp, khi ®­a vµo s¶n xuÊt kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu vµ ph¶i lo¹i bá. Sæ theo dâi nhËp vËt t­ TT Ngµy nhËp Tªn vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ký nhËp Ghi chó 1 20/4/ 2003 D©y ®iÖn tõ bäc lôa Kg 10 14.000 140.000 Sæ theo dâi xuÊt vËt t­ Ngµy xuÊt Tªn vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng N¬i ®Õn Ký nhËn 1/7/2003 D©y ®iÖn tõ bäc lôa Kg 02 X­ëng c¬ khÝ Ø C«ng t¸c cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu. XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh møc NVL do phßng kÕ ho¹ch phô tr¸ch. Theo h×nh thøc nµy mäi sù cÊp ph¸t cho c¸c ph©n x­ëng ®Òu ph¶i c¨n cø vµ hÖ thèng ®Þnh møc do phßng kÕ ho¹ch ®­a ra. Tõ ®ã c¸n bé qu¶n lý kho lËp sæ s¸ch theo dâi t×nh h×nh xuÊt kho cho c¸c ph©n x­ëng. Tr­êng hîp NVL trong kho ®· hÕt mµ ch­a hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt th× c¸n bé ph©n x­ëng lµm b¸o h¹n møc NVL bæ sung, yªu cÇu cÊp thªm NVL. Tr­êng hîp cßn thõa NVL coi nh­ thµnh tÝch tiÕt kiÖm vµ ®­îc khÊu trõ vµo phiÕu h¹n møc ®¬n hµng sau. L­îng tiÕt kiÖm ®ã ®­îc l­u kho vµ dïng cho l« hµng kh¸c. B¶ng tæng hîp cÊp ph¸t vËt t­ theo ®Þnh møc S¶n phÈm: Chu«ng b¸o dïng trong tr­êng häc. Sè l­îng: 1000 chiÕc. TT Tªn vËt t­ §v §m Thùc xuÊt S Chªnh lÖch 12/1 14/1 17/1 21/1 29/1 5/2 1 S¾t tÊm Kg 300 100 30,5 50 50 70,5 301 1 2 Nh«m l¸ Kg 15 3 5 4 3 15 0 3 D©y ®iÖn trë Kg 20 5 2 2 1,5 4 4,2 18,7 1,3 4 Nhùa c¸ch ®iÖn Bé 1050 350 300 380 1030 -20 5 S¬n b¶o qu¶n Kg 5 2 1 1,5 4,5 -0,5 6 Bul«ng-ªcu Bé 1050 400 300 400 1100 50 7 … 8 Ø C«ng t¸c sö dông nguyªn vËt liÖu. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh nªn c¸n bé qu¶n lý bé phËn nµy, còng nh­ c¸n bé c«ng ty h­ëng øng tÝch cùc sö dông tiÕt kiÖm NVL. Tæng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu t¨ng dÇn qua c¸c n¨m cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp ngµy mét ph¸t triÓn. §iÒu nµy còng chøng minh r»ng sè ®¬n hµng cña XÝ nghiÖp ngµy mét nhiÒu vµ nã nãi lªn r»ng chÊt l­îng uy tÝn cña xÝ nghiÖp ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh trªn thÞ tr­êng. T×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu §vt: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch % Tæng gi¸ trÞ 6531,7 7103,2 571,5 8,75 NVL tån kho 153,7 101,4 -52,3 -34 PhÕ phÈm 101 98,2 -2,8 -0,94 HÖ sè phÕ phÈm 0,015 0,0138 -0,0012 Theo b¶ng trªn ta thÊy, trong 2 n¨m tæng gi¸ trÞ NVL cña XN t¨ng 8,75% trong khi ®ã l­îng NVL tån kho gi¶m 34%. §iÒu nµy chøng tá tèc ®é t¨ng NVL chËm h¬n so víi tèc ®é gi¶m cña NVL tån kho. Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do t¹i thêi ®iÓm ®ã XN ®· ®Çu t­ thªm 2 d©y chuyÒn m¸y mãc míi. Tuy nhiªn, tèc ®é gi¶m cña phÕ phÈm l¹i chËm h¬n so víi tèc ®é gi¶m cña NVL tån kho , chøng tá tr×nh ®é c«ng nh©n ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn. §Ó ®¸nh gi¸ møc ®é sö dông NVL tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ ng­êi ta cßn sö dông chØ tiªu sau: Møc sö dông NVL = NVL sö dông thùc tÕ – h¹n møc tiªu dïng/h¹n møc tiªu dïng tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ ¸p dông cho ®¬n hµng 50.03, ®èi víi lo¹i NVL lµ s¾t tÊm: Mtk.lp = 0,33 % Ta thÊy, 0,33> 0 nh­ vËy møc sö dông NVL ë XN ®èi víi s¾t tÊm lµ l·ng phÝ 0,33 so víi tæng gi¸ trÞ cña ®¬n hµng. Khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt , c¸c ph©n x­ëng sÏ theo nhiÖm vô , b­íc c«ng viÖc vµ quy tr×nh c«ng nghÖ mµ ®Õn kho lÜnh vËt t­. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt , sè l­îng vËt t­ cÊp cho c¸c ph©n x­ëng ®­îc chia lµm nhiÒu lÇn, cÊp theo ngµy ®Ó tr¸nh sù l·nh phÝ, hao hôt vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng NVL. ChÝnh v× lý do nµy mµ ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm NVL. Còng víi h×nh thøc nµy, viÖc h¹ch to¸n NVL cho s¶n xuÊt sÏ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thiÕu hôt NVL, gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. HiÖn nay, l­îng nguyªn vËt liÖu tån kho cßn t­¬ng ®èi lín, mÆc dï ®· gi¶m dÇn. Chøng minh r»ng hÖ thèng ®Þnh møc vµ kÕ ho¹ch cung øng nguyªn vËt liÖu ch­a ®­îc tèt. MÆc dï XÝ nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n hµng, sö dông nguyªn vËt liÖu kh«ng qu¸ l·ng phÝ ®Ó dÉn ®Õn khèi l­îng tån kho lín, tuy vËy l­îng nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm ®­îc sÏ g©y ø ®äng vèn, chi phÝ b¶o qu¶n tèn kÐm. Ø Ph©n tÝch hµng tån kho. Trong c¸c c«ng ty cã thÓ duy tr× liªn tôc còng cã thÓ tån t¹i trong kho¶ng thêi gian ng¾n kh«ng lÆp l¹i, do vËy cã 2 lo¹i tån kho: + Tån kho 1 kú : Bao gåm c¸c mÆt hµng mµ nã chØ dù tr÷ 1 lÇn mµ kh«ng cã ý ®Þnh t¸i dù tr÷, sau khi nã ®· ®­îc tiªu dïng. + Tån kho nhiÒu kú : Bao gåm c¸c mÆt hµng ®­îc duy tr× tån kho ®ñ dµi, c¸c ®¬n vÞ tån kho ®· tiªu dïng sÏ ®­î bæ xung. Gi¸ trÞ vµ thêi h¹n bæ xung tån kho sÏ ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp víi møc tån kho ®¸p øng nhu cÇu. Tuy nhiªn , tån kho nhiÒu kú vÉn phæ biÕn h¬n tån kho 1 kú. Tån kho 1 kú chØ duy tr× 1 lÇn kh«ng lÆp l¹i, trong tr­êng hîp ph¶i ®¸p øng nhu cÇu cã Ýt nhiÒu sù kh«ng ch¾c ch¾n, cã thÓ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng dù tr÷ kh«ng ®ñ hoÆc qu¸ d­ thõa. VÊn ®Ò quan t©m ë ®©y la ph¶i gi÷ tån kho ë møc cã hiÖu qu¶. NÕu dù tr÷ kh«ng ®Çy ®ñ, khi cã nhu cÇu xÝ nghiÖp sÏ mÊt ®i mét l­îng lîi nhuËn (Co). Co = gi¸ b¸n – c¸c chi phÝ cho s¶n phÈm. Cã thÓ coi nh­ lµ chi phÝ c¬p héi cña viÖc l­u gi÷ NVL nµy. NÕu dù tr÷ qu¸ møc, s¶n phÈm kh«ng b¸n ®­îc nã cã thÓ ph¶i thanh lý víi gi¸ thu håi cã thÓ nhá h¬n chi phÝ. VÝ dô : vÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh tån kho cho c¸c lo¹i NVL lµ s¾t . Cã thÓ nh­ phÝ tæn cña viÖc dù tr÷ qu¸ møc, víi mét ®¬n vÞ Cu . Cu = chi phÝ – gi¸ trÞ thu håi. +Gäi P(D) lµ x¸c suÊt mµ møc nhu cÇu v­ît qu¸ sè ®¬n vÞ nhÊt ®Þnh P(D)= Tõ ®ã ta x¸c ®Þnh ®­îc l­îng dù tr÷ cÇn thiÕt. Møc nhu cÇu Kh¶ n¨ng tiªu thô X¸c suÊt tÝch luü P(D) 500 ¸ 549 0,1 1 550 ¸ 599 0,15 0,9 600 ¸ 649 0,25 0,75 650 ¸ 699 0,2 0,5 700 ¸749 0,15 0,3 750 ¸799 0,1 0,15 800 ¸849 0,05 0,05 > 850 0 0 -Chi phÝ 1 Kg = 5000 -Gi¸ b¸n = 7000 -ChØ cã thÓ h¹ gi¸ 10%. Ta cã : Co = gi¸ - chi phÝ = 7000- 5000 = 2000 Cu = chi phÝ – gi¸ trÞ thu håi = 5000 – 7000 x 0,1 = 4300 P(D) = 4300/6300 = 0,68 KÕt luËn: Nªn dù tr÷ trong kho¶ng 600 ¸ 649 (kg) XÝ nghiÖp X55 ®· ¸p dông tån kho 1 kú cho lo¹i s¶n phÈm nh­ c¸c hép nh«m, t«n lo¹i 15x15x15, do c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp tù chÕ, hoÆc cã lo¹i nhá h¬n 10x15x10, ®­îc tËn dông tõ nh÷ng NVL thõa trong kh©u s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh. H×nh thøc nµy ®­îc tiÕp nhËn tõ ý t­ëng cña tr­ëng phßng kü thô©t. sau ®ã ®· ®­îc triÓn khai thùc hiÖn, cïng víi bé phËn mua b¸n tù liÖn hÖ kh¸ch hµng ®Ó thùc hiÖn trao ®æi mua b¸n. Vµ trªn thùc tÕ xÝ nghiÖp ®· thµnh c«ng trong viÖc tËn dông NVL thõa nµy, thu ®­îc lîi nhuËn l¹i tiÕt kiÖm chi phÝ. Nh÷ng hµng ho¸ nµy ch­a t×m ®­îc ®èi t­îng mua mét l­ît nªn n»m chê trong kho vµ theo thèng kª cña xÝ nghiÖp th× ®ay lµ lo¹i tån kho 1 kú. Tån kho nhiÒu kú cã thÓ tiÕn hµnh trªn c¬ së xem xÐt tån kho nµy phôc vô cho nhu cÇu phô thuéc hay nhu cÇu ®éc lËp. HÖ thèng tån kho nhu cÇu ®éc lËp phôc vô cho c¸c nhu cÇu th­êng lµ ®ång nhÊt . tån kho phôc vô nhu cÇu hô thuéc th­êng biÕn ®éng v× nã sÏ ®­îcbæ xung theo l« vµ khèi l­îng s¶n xuÊt ë c¸c bé phËn. Trªn mét khÝa c¹nh kh¸c, tån kho bao giê còng ®­îc coi lµ nguån nhµn rçi. Do ®ã, khi tån kho cµng ngµy cµng cao g©y ra l·ng phÝ .vËy tån kho bao nhiªu lµ hîp lý. MÆc dï c¸c bé phËn cã cïng môc tiªu gi¶m thÊp c¸c phÝ tæn liªn quan ®Õn tån kho song c¸ch nh×n nhËn vÊn ®Ò cã thÓ theo nh÷ng chiÒu h­íng rÊt kh¸c nhau. Nh­ vËy, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh l­îng tån kho hîp lýcÇn ®­îc xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn. Ø Thu håi phÕ liÖu phÕ phÈm. BÊt cø mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt nµo còng cã phÕ liÖu, phÕ phÈm cho dï ho¹t ®éng ®ã cã chÆt chÏ vµ khoa häc hay mét quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i th× còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. §èi víi xÝ nghiÖp X55, do mÆt hµng s¶n xuÊt còng nhe h×nh thøc s¶n xuÊt kh«ng cho phÐp tû lÖ phÕ phÈm lín, tøc lµ cµng h¹n chÕ cµng tèt cho XN. ViÖc tËn dông phÕ liÖu, phÕ phÈm nµy ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp rÊt quan t©m ®Õn viÖc thu håi vµ sö dông l¹i phÕ liÖu, phÕ phÈm. PhÕ liÖu, phÕ phÈm BiÖn ph¸p xö lý MÈu s¾t vôn, phoi s¾t tõ PX c¬ khÝ Lo¹i Phoi nh«m tõ PX c¬ khÝ Lo¹i §o¹n ®©y ®iÖn trë bÞ háng B¸n t¸i chÕ Bul«ng - ªcu lo¹i B¸n t¸i chÕ §Çu nhùa c¸ch ®iÖn vì B¸n t¸i chÕ Tû lÖ phÕ phÈm vµ phÕ liÖu cña XÝ nghiÖp kh«ng thËt tËp trung vµo mét kh©u nµo, mµ gi¶i r¸c ë tÊt c¶ c¸c kh©u. Gi¸ trÞ phÕ liÖu, phÕ phÈm ®­îc thu håi tõ phÇn hao phÝ cã Ých vµ hao phÝ v« Ých trong ®Þnh møc tiªu dông nguyªn vËt liÖu. + Nguyªn vËt liÖu ®æ vì, r¬i v·i, háng hãc trong qu¸ tr×nh khai th¸c, vËn chuyÓn vµ dù tr÷ trong kho. PhÇn hao phÝ nµy th­êng kh«ng thÓ thu håi ®­îc vµ chiÕm kho¶ng 2% trong qu¸ tr×nh l­u chuyÓn cña nguyªn vËt liÖu, do ®ã còng ¶nh h­ëng kh«ng Ýt ®Õn chi phÝ mua NVL vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Hao phÝ trong kh©u chÕ biÕn, chÕ t¹o nªn c¸c bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm hay khung h×nh chÝnh cña s¶n phÈm. §ã lµ nh÷ng s¶n phÈm sai quy c¸ch, kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu kü thuËt nh­ mét bªn ch©n bµn bãng bÞ lÖch, mÆt bµn kh«ng ph¼ng, qu¶ lùu ®¹n kh«ng c©n, m« h×nh sóng kh«ng chuÈn. Tuy nhiªn nh÷ng s¶n phÈm háng nµy cã thÓ thu håi ®­îc mét phÇn vµ ®­a tr¶ l¹i kho chê xö lý. + Hao phÝ trong phÇn l¾p r¸p: ®ã lµ nh÷ng bé phËn chi tiÕt kh«ng khíp nhau, do c«ng nhan g©y ra nh­ g·y thanh ch¾n cña ch©n bµn gç, s¬ ý lµm g·y cß sóng, lµm mÊt kÝp hoÆc do va ®Ëp mµ lµm mÐo mét sè bé phËn . ChÝnh v× thÕ mµ phÕ liÖu, phÕ phÈm ë kh©u cuèi cïng th­êng lµ kh«ng thu håi ®­îc. + Khã kh¨n h¬n c¶ lµ kh©u b¶o qu¶n thµnh phÈm cuèi cïng cña XÝ nghiÖp. Trong giai ®o¹n nµy nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai háng lµ do b¶o qu¶n kh«ng tèt nh­ kh«ng khÝ Èm mèc, ­ít ¸t g©y h­ hao. ChÝnh phÇn nµy chiÕm 1% trong tæng sè dù phßng cña XÝ nghiÖp. 2.2. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng nguyªn vËt liÖu. 2.2.1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. * VÒ c«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc. XÝ nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng NVL t­¬ng ®èi hoµn chØnh cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm. HÖ thèng nµy ngµy cµng hoµn chØnh h¬n ®· ®ãng vai trß quan träng trong viÖc sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm NVL . Hµng n¨m XÝ nghiÖp vÉn tæ chøc xem xÐt vµ x©y dùng l¹i ®Þnh møc tuú theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng . ViÖc thùc hiÖn ®Þnh møc sö dông NVL cña XÝ nghiÖp hiÖn nay ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nh­ NVL sö dông thÊp h¬n ®Þnh møc tiªu dïng, do ®ã tiÕt kiÖm ®­îc NVl vµ gãp phÇn vµo viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã xÝ nghiÖp lu« n quan t©m tíi vÊn ®Ò thùc hiÖn ®Þnh møc t¹i c¸c ph©n x­ëng vµ tËp thÓ hoµn thµnh hoÆc cã thµnh tÝch trong viÖc sö dông hîp lý tiÕt kiÖm NVL * VÒ c«ng t¸c mua s¾m nguyªn vËt liÖu. §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao XÝ nghiÖp ®· x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ cung øng vµ mua s¨m nguyªn vËt liÖu cho c¸c ph©n x­ëng kÞp thêi, ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng , chñng lo¹i vµ b¶o ®¶m vÒ mÆt chÊt l­îng. §Ó lµm ®­îc nh­ trong kÕ ho¹ch xÝ nghiÖp tiÕn hµnh chän nhµ cung øng, gi¸ c¶ hîp lý, c¸ch vËn chuyÓn thuËn tiÖn, tiÕn ®é mua nhanh chãng mµ vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu ®Æt ra. V× nh÷ng môc tiªu ®Æt ra ë trªn mµ bé phËn ®¶m tr¸ch mua s¾m NVL ph¶i t×m c¸c nhµ cung øng lkh¸c nhau, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän sao cho phï hîp víi yªu cÇu cña xÝ nghiÖp. Nh­ vËy nªn xÝ nghiÖp lu«n chän cho m×nh tr­íc 3 nhµ cung øng. Lµm nh­ vËy tøc lµ thu hÑp tèi ®a nh÷ng sai sãt cã thÓ x©y ra ®èi víi nh÷ng NVL kh«ng hîp quy c¸ch, h¬n n÷a l¹i cã lîi thÕ khi tho¶ thuËn gi¸ c¶. §Ó kÝch thÝch tinh thÇn c«ng nh©n XÝ nghiÖp lu«n cã chÕ ®é th­ëng cho nh÷ng ng­êi t×m ®­îc nguån cung øng hîp lý, æn ®Þnh, gi¸ rÎ. * VÒ c«ng t¸c tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu. XÝ nghiÖp lu«n ®Æt ra nh÷ng néi quy, quy chÕ cho viÖc nhËp NVL. TÊt c¶ c¸c NVL khi nhËp kho ®Òu ph¶i ®­îc kiÓm tra chÊt l­îng. Ghi c¸c chøng tõ râ rµng vµ cã ng­êi ký x¸c nhËn. NÕu cã NVL nµo kh«ng hîp quy c¸ch, kh«ng ®óng nh­ trong hîp ®ång ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n vµ b¸o c¸o l¹i cho l·nh ®¹o. Khi giao nhËn NVL còng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê chøng minh b¶o ®¶m chÊt l­îng, ®ñ sè l­îng, cã ng­êi x¸c nhËn vµ cã ng­êi cho phÐp. ViÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p cÊp ph¸t theo h¹n møc tiªu dïng NVL gióp cho c¸n bé qu¶n lý kho n¾m râ h¬n t×nh h×nh NVL trong kho vµ t×nh h×nh sö dông NVL t¹i c¸c ph©n x­ëng.§¶m b¶o n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm NVL, theo dâi qu¸ tr×nh biÕn ®éng cña NVL dù tr÷ trong kho ®ång thêi t¹o sù chñ ®éng cho bé phËn cÊp ph¸t còng nh­ bé phËn sö dông NVL. * VÒ c«ng t¸c sö dông nguyªn vËt liÖu. Thêi gian gÇn ®©y do t¸c ®éng cña thÞ tr­êng nªn xÝ nghiÖp ®· thay thÕ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi, nªn gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm NVL. Trong qu¸ tr×nh sö dông c¸c c«ng nh©n lu«n cè g¾ng thùc hiÖn theo ®óng ®Þnh møc tiªu dïng NVL, gi¶m møc tiªu hao NVL, ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m tû lÖ phÕ phÈm. XÝ nghiÖp còng cã h×nh thøc th­ëng ph¹t cho nh÷ng ph©n x­ëng sö dông tiÕt kiÖm NVl hay l·ng phÝ NVL. * VÒ c«ng t¸c qu¶n lý kho. C«ng t¸c qu¶n lý kho cã vai trß quan träng trong viÖc b¶o qu¶n NVl dù tr÷ lu«n ®¸p øng ®Çy ®ñ mäi ®ßi hái cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C«ng t¸c qu¶n lý kho cã tèt th× NVL míi mong ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, sè l­îng vµ do ®ã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã thÓ ®¶m b¶o ®Çy dñ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. * C«ng t¸c thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈm. PhÕ liÖu, phÕ phÈm kh«ng ph¶i ®Òu lµ hµng lo¹i kh«ng thÓ sö dông ®­îc n÷a, mµ nh÷ng phÕ liÖu thu håi nµy cã thÓ quay vßng vµ cã thÓ trë l¹i quy tr×nh s¶n xuÊt. Víi c«ng t¸c nµy xÝ nghiÖp ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt , gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 2.2.2. nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. * VÒ c«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc. C«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc hiÖn nay cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. bëi s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp nhiÒu chñng lo¹i , ®«i khi ®¬n hµng kh«ng cè ®Þnh. H¬n n÷a, s¶n phÈm l¹i ®ßi hái ®é chÝnh x¸c vµ chÊt l­îng ®¹t tiªu chuÈn. Do ®ã, nhiÒu khi NVL sö dông qu¸ ®Þnh møc cho phÐp g©y l·ng phÝ khã kiÓm so¸t. ViÖc x©y dùng vµ söa ®æi ®Þnh møc vÉn ch­a b¸m s¸t ®iÒu kiÖn thùc tÕ, ®Æc biÖt lµ vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, tæ chøc s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é lao ®éng. * VÒ c«ng t¸c thùc hiÖn ®Þnh møc. ViÖc thùc hiÖn ®Þnh møc cßn gÆp khã kh¨n ngay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §ã lµ vÊn ®Ò lµ khi tiÕt kiÖm NVl th× chÊt l­îng s¶n phÈm cã ®¹t yªu cÇu kh«ng? Mét sè NVL th­êng tiªu dïng v­ît qu¸ ®Þnh møc. Nguyªn nh©n nµy lµ do kh¸ch quan song s©u xa vÉn lµ do tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. * C¸c c«ng t¸c kh¸c. ViÖc thu mua NVl theo ®¬n hµng cã nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau dÉn ®Õn NVL cung øng ch­a thËt ®¶m b¶o chÊt l­îng. C«ng t¸c qu¶n lý khocòng gÆp mét sè khã kh¨n nh­ thiÖt bÞ qu¶n lý kho vµ hÖ thèng kho tµng cßn l¹c hËu, c«ng cô th« s¬, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu b¶o qu¶n. CÊp ph¸t theo h¹n møc cã nh­îc ®iÓm lµ khi sö dông l¹i dùa vµo kinh nghiÖm cña ng­êi s¶n xuÊt nªn dÔ dÉn tíi hao hôt, khã kiÓm so¸t. C«ng nh©n kü thuËt nh×n chung tay nghÒ ch­a cao, do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Þnh møc. 2.2.3.nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i. M¸y mãc thiÕt bÞ cßn l¹c hËu, ch­a ®ång bé. Tr×nh ®é qu¶n lý vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n cßn ch­a cao. Tr×nh ®é tay nghÒ vµ nghiÖp vô chuyªn m«n ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. ThiÕu c¸n bé cã tr×nh ®é qu¶n lý chuyªn m«n. HÖ thèng ®Þnh møc ch­a thËt b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn cña CNH-H§H. §«i khi ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Mét ®iÒu rÊt quan träng n÷a lµ vèn ®Çu t­ cña XN h¹n hÑp, nªn c¶n trë phÇn lín c¸c dù ¸n ®æi míi cña XN. PhÇn III : mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng nguyªn vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp X55 * Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu lµ mÊu chèt gióp t¹o ra thµnh c«ng cho xÝ nghiÖp . VÝ dô ®iÓn h×nh nhÊt lµ h·ng coca-cola n¾m ®­îc bÝ quyÕt vÒ pha chÕ, ®· gióp h·ng trë thµnh h·ng s¶n xuÊt n­íc gi¶i kh¸t lín nhÊt thÕ giíi vµ c¸c chi nh¸nh cã trªn 200 n­íc. Hay nh­ nhµ m¸y bia Hµ Néi cã lîi thÕ tõ nh÷ng nguån giÕng n­íc vµ bÝ quyÕt ñ men ®· t¹o nªn lµn sãng m¹nh mÏ trªn kh¾p n­íc ViÖt Nam. §Ó ®Õn nay ®· tù tin mµ kh¼ng ®Þnh r»ng “Bia Hµ Néi- Bia cña ng­êi Hµ Néi”. Nh­ vËy. Nh­ vËy, lµm tèt ë kh©u cung øng vµ sö dông nguyªn vËt liÖu lµ b­íc ®Çu t¹o r¨u thÕ c¹nh tranh cho s¶n phÈm vµ lµ yÕu tè quan träng t¹o uy tÝn cho doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ víi xÝ nghiÖp X55 nãi riªng th× vÊn ®Ò nguyªn vËt liÖu bao gåm: t×m nguån, lùa chän c¬ cÊu NVL, sè l­îng cÇn mua, sè cÇn dù tr÷, tæ chøc cÊp ph¸t. Mçi kh©u cã nh÷ng ®Æc thï riªng vµ cã tÇm quan träng ngang nhau ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. Kh©u ®i tr­íc lµ tiÒn ®Ò cho kh©u ®i sau, thóc ®Èy kh©u sau lµm viÖc tèt h¬n vµ kh©u sau l¹i lµ yªu cÇu b¾t buéc ®Ó kh©u tr­íc hoµn thµnh ®óng kÕ ho¹ch, quy c¸ch vµ ®¹t hiÖu qu¶. ThÊy râ nhÊt lµ kh©u mua s¾m vµ nhËp kho, mua s¾m kh«ng ®óng sè l­îng, kÝch cì hoÆc chËm ngµy nhËp kho ®Òu g©y khã kh¨n vµ hao tæn vÒ chi phÝ l­u kho cho kh©u nµy. H¬n n÷a, kh«ng nh÷ng g©y khã kh¨n cho bªn l­u kho mµ cßn ¶nh h­ëng tíi chÝnh c«ng t¸c thu mua cña XN, ¶nh h­ëng tíi quan hÖ víi b¹n hµng, nhµ cung cÊp. V× vËy, trong qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña XN ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh c¸c kh©u ®ã mét c¸ch ®ång bé vµ ph¶i thùc hiÖn tèt tÊt c¶ c¸c kh©u. Muèn thÕ ph¶i liªn kÕt tÊt c¶ c¸c kh©u, lu«n t×m ra ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt vµ c¶i t¹o c«ng t¸c tæ chøc c¸c kh©u ®Ó cµng hoµn thiÖn vµ hîp lý, g¾n víi thùc tÕ h¬n. §Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu , ®ßi hái trªn, XN ph¶i tiÕn hµnh qu¶n lý NVL mét c¸ch toµn diÖn, triÖt ®Ó vµ hiÖu qu¶. Nhê ®ã mµ qu¶n lý vµ cung øng NVL ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch tuÇn hoµn theo môc tiªu chung ®Ò ra, tõ kgh©u thu mua ®Õn kh©u xuÊt kho ®em b¸n. Cã thÓ thÊy ®©y lµ qu¸ tr×nh xuyªn suèt vµ phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c vµ khoa häc, cÇn cã thêi gian, c«ng søc vµ ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n. V× tÊt c¶ nh÷ng lý do trªn ®©y mµ cÇn ph¶i tæ chøc thËt tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng NVL. 3.1. Hoµn thiÖn hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu. 3.1.1 Néi dung cña biÖn ph¸p. §Ó theo kÞp tèc ®é c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trªn thÞ tr­êng th× diÒu quan träng ®Çu tiªn lµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ã ph¶i thu hót ®­îc kh¸ch hµng. Mµ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn s¶n phÈm lµ NVL. H¬n thÕ n÷a c«ng t¸c ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu quyÕt ®Þnh ®Õn c¶ s¶n phÈm vµ c¶ sù tån t¹i ph¸t triÓn cña DN trªn thÞ tr­êng. §Ó hoµn thiÖn l¹i hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng NVL cÇn ph¶i xem xÐt c¬ cÊu cña ®Þnh møc. Gåm phÇn tiªu dïng thuÇn tuý cÊu t¹o nªn s¶n phÈm vµ phÇn tæn thÊt cã tÝnh chÊt c«ng nghÖ. §Ó h¹ thÊp ®Þnh møc ta cÇn ®i vµo viÖc gi¶m l­îng nguyªn vËt liÖu thuÇn tuý t¹o nªn s¶n phÈm vµ gi¶m bít phÇn tæn thÊt. + Tr­íc hÕt ph¶i cö c¸n bé x©y dùng ®Þnh møc ®i häc tËp, nghiªn cøu vÒ x©y dùng ®Þnh møc theo ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch. + Xem xÐt ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng nghÖ kü thuËt, tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n, l­îng chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy. Tõ ®ã cã h­íng ®Çu t­ tho¶ ®¸ng nh­: c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ, bè trÝ l¹i mÆt hµng s¶n xuÊt, më c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. Nh­ vËy , cÇn thùc hiÖn theo 3 b­íc: B1: Thu thËp vµ nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vÒ ®Æc tÝnh kinh tÕ kü thuËt cña tõng lo¹i NVL. B2: Ph©n tÝch tõng thµnh phÇn trong c¬ cÊu ®Þnh møc vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi nã, nh­ tû lÖ hao hôt ë c¸c ph©n x­ëng, hµm l­îng chÊt cã Ých kÕt tinh trong s¶n phÈm. B3: Tæng hîp c¸c thµnh phÇn ®· ®­îc tÝnh to¸n trong ®Þnh møc. §Ó tiÕn hµnh söa ®æi ph¶i dùa trªn c¸c c¨n cø sau: tr×nh ®é c«ng nghÖ ë XN kh«ng ph¶i lµ hiÖn ®¹i so víi xu thÕ ngµy nay. Tr×nh ®é c«ng nh©n ë møc trung b×nh. Nguyªn nh©n g©y l·ng phÝ lµ do chÊt l­îng NVL ch­a thËt sù tèt, do sai quy c¸ch. XÐt ®Þnh møc hiÖn nay cña XN, lÊy trong ®¬n hµng 50.03, tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (01 chiÕc chu«ng b¸o giê). Stt Nguyªn vËt liÖu §vt Møc hiÖn t¹i Møc sau hoµn thiÖn So s¸nh Møc % 1 S¾t tÊm Kg 0,3 0,25 - 0,05 16,67 2 Nh«m l¸ Kg 0,015 0,014 -0,001 15 3 D©y ®iÖn trë Kg 0,02 0,019 -0,001 5 4 S¬n b¶o qu¶n Kg 0,005 0,004 -0,001 20 3.1.2. §iÒu kiÖn thùc hiÖn. §Ó biÖn ph¸p trªn ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ th× cÇn cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: + CÇn cã ng©n s¸ch cho viÖc tæ chøc hoµn thiÖn ®Ó®­îc chuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn, dông cô vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Nguån tµi chÝnh nµy cã thÓ trÝch tõ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt hay quü dù phßng. + XN ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé x©y dùng ®Þnh møc cã n¨ng lùc víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao, c¸n bé kiÓm tra cã kü n¨ng, kinh nghiÖm hiÓu biÕt s©u vÒ lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch, ®ã lµ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ s¾t, thÐp, … + C«ng t¸c nµy cã thÓ thµnh c«ng nÕu ®­îc sù quan t©m s©u s¸t cña ban l·nh ®¹o vµ gi¸m ®èc XN. + C¸n bé c«ng nh©n viªn trong XN ph¶i cã th¸i ®é tÝch cùc trong viÖc øng dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt míi, trong c«ng t¸c thùc hiÖn ®Þnh møc, cã t©m huyÕt, cã tr¸ch nhiÖm víi XN. 3.1.3. KÕt qu¶ mang l¹i. HiÖu qu¶ mang l¹i ®­îc xÐt ngay trªn ®¬n hµng 50.03. ta cã: Møc tiÕt kiÖm §¬n gi¸ Thµnh tiÒn -0,05 5000 250 -0,001 7500 7,5 -0,001 12000 12 -0,001 15000 15 Nh­ vËy, nÕu thùc hiÖn tèt ®Þnh møc míi ®­a ra th× XN ®· tiÕt kiÖm cho m×nh ®­îc 284,5 ®ång khi s¶n xuÊt 01 chiÕc chu«ng b¸o giê. NÕu so víi mét ®¬n hµng nh­ 50.03 th× XN ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n b»ng: 284,5 x 1000 = 284.500 (®ång). 3.2. T¨ng c­êng qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tiªu dïng nguyªn vËt liÖu. 3.2.1. Néi dung cña biÖn ph¸p. Qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tiªu dïng nguyªn vËt liªu ngµy cµng ®­îc quan t©m do vai trß cña NVL trong cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm. MÆt kh¸c do sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c«ng nghiÖp, tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu còng ®­îc t¨ng lªn mét c¸ch v÷ng ch¾c. C«ng t¸c cÊp ph¸t NVL t¹i XN ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc h¹n møc, h×nh thøc cÊp ph¸t nµy ®­îc ®¸nh gi¸ lµ phï hîp víi s¶n xuÊt, ®¶m b¶o tÝnh chñ ®éng cho bé phËn sö dông còng nh­ cÊp ph¸t. Do ®ã gi÷ nguyªn c«ng t¸c cÊp ph¸t theo h¹n møc v× nã cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­ qu¶n lý, h¹ch to¸n viÖc tiªu dïng NVL chÆt chÏ, chÝnh x¸c. ViÖc thanh quyÕt to¸n NVL ®­îc tiÕn hµnh gi÷a c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt , c¸n bé qu¶n lý kho vµ phßng kÕ to¸n. Qu¶n lý kho theo h×nh thøc thÓ song song, trong quan hÖ ®èi chiÕu cÇn gi¶m bít thñ tôc so cho gän nhÑ, nhanh chãng. Qu¶n lý ph©n x­ëng còng cÇn cã sæ s¸ch theo dâi l­îng NVL nhËn vÒ x­ëng m×nh, th«ng qua ®ã cã thÓ rót ng¾n thêi gian ®èi chiÕu gi÷a ph©n x­ëng vµ thñ kho. KiÓm tra ®­îc l­îng NVL tån ®äng trong ph©n x­ëng vµ l­îng giao nép cho thñ kho. TiÕn hµnh ®èi chiÕu cã thÓ tiÕn hµnh mét th¸ng mét lÇn, môc ®Ých cña viÖc ®èi chiÕu th­êng xuyªn gióp cho viÖc theo dâi t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông NVL ®­îc chÆt chÏ h¬n. H×nh thøc kiÓm kª nh­ sau: Tªn NVL Chñng lo¹i §¬n vÞ Ng­êi cung øng M· NVL NVL tån ®Çu kú NVL nhËp NVL th­c cã NVL xuÊt §· ph©n bæ Cßn l¹i 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9 10 8-9-10 C¸n bé qu¶n lý ph¶i ghi chÐp , ph¶i cã sæ s¸ch ®Çy ®ñ ®Ó theo dâi t×nh h×nh NVL biÕn ®éng, kiÓm tra th­êng xuyªn viÖc sö dông NVL. §èi víi c«ng nh©n sö dông NVL, quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm theo h­íng ng­êi sö dông ph¶i tù b¶o ®¶m tèt khèi l­îng , chÊt l­îng tõ khi NVL ®­îc nhËn vÒ ph©n x­ëng cho ®Õn khi hÕt quy tr×nh s¶n xuÊt. NÕu sö dông tiÕt kiÖm NVL th× hä sÏ ®­îc h­ëng chÕ ®é th­ëng theo quy ®Þnh cña XN. Ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc ®æi NVL cho ng­êi kh¸c v× nh­ vËy rÊt khã kiÓm so¸t, ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh qu¶n lý NVL. NÕu NVL mÊt m¸t kh«ng râ nguyªn nh©n th× ng­êi sö dông ¬h¶i båi th­êng theo ®óng gi¸ trÞ NVL. 3.2.2. §iÒu kiÖn thùc hiÖn. Ph¶i x©y dùng ®­îc hÖ thèng néi quy vµ quy chÕ qu¶n lý kho tµng râ rµng nh­ : néi quy ra vµo cöa, b¶o qu¶n , néi quy nhËp xuÊt NVL, nh÷ng néi quy vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ kiÓm tra ®Þnh kú. Ngoµi ra cßn cã quy ®Þnh vÒ kû luËt khen th­ëng ®èi víi c«ng nh©n viªn. §Ó thùc hiÖn tèt ®iÒu nµy c¸n bé qu¶n lý kho ph¶i cã hÖ thèng sæ s¸ch râ rµng, lu«n theo dâi s¸t sao, n¾m v÷ng l­îng nhËp xuÊt cña NVL. Kho ph¶i cã s¬ ®å s¾p xÕp hîp lý. Tæ chøc vÖ sinh kho theo mét chu kú nhÊt ®Þnh. Mäi nguyªn vËt liÖu cÊp ph¸t ph¶i cã giÊy tê hîp lÖ, ph¶i kiÓm tra chu ®¸o tr­íc khi nhËp hoÆc xuÊt vÒ sè l­îng ,chñng lo¹i, chÊt l­îng ®Ó dÔ dµng qu¶n lý. 3.2.3. KÕt qu¶ mang l¹i. N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cho mäi ng­êi cã liªn quan trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông NVL. §¶m b¶o viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c NVL vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. KiÓm so¸tn ®­îc sè l­îng, chÊt l­îng còng nh­ chñng lo¹i NVL ë mäi thêi ®iÓm, ®¶m b¶o viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt liÖm NVL. 3.3. T¨ng c­êng ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. 3.3.1. Néi dung cña biÖn ph¸p. Lao ®éng ®ãng vai trß quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , sù t¸c ®éng cña lao ®éng lªn ®èi t­îng lao ®éng b»ng c«ng cô lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. Tõ vai trß cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao tr×nh ®é cho ng­êi lao ®éng. §µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é cho ng­êi lao ®éng lµ mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu, cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh sö dông hîp lý tiÕt kiÖm NVL. §µo t¹o , båi d­ìng ng­êi lao ®éng lµ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng cong viÖc, lµ mét ho¹t ®éng kh«ng ngõng nh»m n©ng cao tr×nh ®é lý luËn còng nh­ thùc tÕ cho ng­êi lao ®éng, t¹o ra ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viien trong XN cã tr×nh ®é tay nghÒ kh«ng cao, tr×nh ®é sau ®¹i häc chØ cã 5 ng­êi , chiÕm 6% trong tæng sè c«ng nh©n viªn trong XN. Trong khi ®ã lao ®éng trung cÊp vµ phæ th«ng trung häc chiÕm tû lÖ lín. Nh­ vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Çu tiªn ph¶i thùc hiÖn yÕu tè con ng­êi , kh«ng cã con ng­êi giái th× kh«ng thÓ cã mét tËp thÓ v÷ng m¹nh. +§èi víi c¸n bé qu¶n lý: §Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý NVL , XN cÇn ph¶i thùc hiÖn theo h­íng sau: Cö mét sè c¸n bé ®i ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô qu¶n lý kÞnh tÕ, ®Æc biÖt lµ nghiÖp vô qu¶n lý NVL. C¸n bé qu¶n lý NVL cÇn ph¶i n¾m ch¾c hÖ thèng néi quy, quy chÕ vÒ qu¶n lý NVL. Néi quy vÒ b¶o qu¶n, xuÊt nhËp, kiÓm tra, phßng chèng. + §èi víi c«ng nh©n: Hµng n¨m c«ng ty cÇn ph¶i ®µo t¹o, n©ng bËc cho c«ng nh©n, ®Æc biÖt cÇn chó träng ®Õn c«ng nh©n ®¶m nhiÖm nh÷ng vÞ trÝ quan träng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. XN cÇn më c¸c líp båi d­ìng cho ®éi ngò c«ng nh©n nh÷ng kiÕn thøc vÒ sö dông vËt t­ an toµn. Bªn c¹nh ®ã còng ph¶i chó ý ®Õn viÖc n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cho tõng c«ng nh©n viªn nh»m sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm NVL tr¸nh l·ng phÝ. Bè trÝ ng­êi lao ®éng ®óng ng­êi ®óng viÖc, hîp lý vÒ quy m«, c¬ cÊu vµ tr×nh ®é tay nghÒ. + H×nh thøc ®µo t¹o: Häc tÊp t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng vµ trung häc chuyªn nghiÖp . cö ng­êi ®i tËp huÊn, tham gia c¸c héi th¶o chuyªn ®Ò, nghiªn cøu khoa häc. 3.3.2. §iÒu kiÖn thùc hiÖn. XN cÇn lËp kÕ ho¹ch cô thÓ trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i lao ®éng, xem xÐt danh s¸ch ®Ò cö do c¸c ph©n x­ëng göi lªn. §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c nµy kinh phÝ ®Çu t­ hÕt kho¶ng 82,1 triÖu. Th­êng xuyªn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®µo t¹o. khuyÕn khÝch häc hái ®èi víi tõng lao ®éng. §ßi hái sù nç lùc vµ cè g¾ng cña tõng c¸ nh©n. B¶ng tæng hîp chi phÝ cho biÖn ph¸p ®­îc tiÕn hµnh. VÞ trÝ cÇn §T Sè l­îng H×nh thøc §T Thêi gian §T Chi phÝ C¸n bé qu¶n lý 2 thñ kho §¹i häc t¹i chøc 4 n¨m 12 7 NV HC Båi d­ìng Nvô QL Hµng n¨m 2,1 C«ng nh©n 38 CNSX chÝnh ®¹i häc t¹i chøc 4 n¨m 57 16 CNSX phô Bè trÝ l¹i lao ®éng 12 PTTH Båi d­ìng tay nghÒ Hµng n¨m 6 Thi n©ng bËc Hµng n¨m 5 Tæng 82,1 3.3.3. KÕt qu¶ mang l¹i. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn t¨ng lªn ®¸ng kÓ. T¹o ra mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt chuyªn s©u, cã n¨ng lùc, cã tr¸ch nhiÖm. HiÖu qu¶ mang l¹i cña biÖn ph¸p: ChØ tiªu §vt Gi¸ trÞ Gi¶m 1% h­ NVL trong qu¶n lý TriÖu 81,032 PhÕ liÖu gi¶m 0,5% TriÖu 40,516 PhÕ phÈm gi¶m 1% TriÖu 81,032 Tæng TriÖu 202,58 Nh­ ®· tÝnh chi phÝ ë trªn th× kho¶n ph¶i chi ra cho ®µo t¹o tay nghÒ lµ 80,2 triÖu ®ång. Tuy nhiªn kÕt qu¶ thu ®­îc lµ: Gi¶m 1% h­ NVL = 8103,2 x0,01=81,032 (triÖu ®ång) Trong ®ã 8103,2 triÖu lµ tæng gi¸ trÞ NVL. T­¬ng tù, XN thu ®­îc 40,516 tr gi¶m phÕ liÖu 81,032 tr do gi¶m tû lÖ phÕ phÈm. VËy XN ®· tiÕt kiÖm ®­îc 202,58 tr ®ång cho s¶n xuÊt kinh doanh. Lo¹i bá ®i phÇn chi phÝ bá ra XN ®­îc lîi lµ: 202,58 – 80,2 = 122,38 tr ®ång. 3.4. C¶i tiÕn vµ ®ång bé ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ. 3.4.1. Néi dung cña biÖn ph¸p. M¸y mãc thiÕt bÞ gi÷ mét vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã lµ t­ liÖu lao ®éng ®­îc con ng­êi sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm. M¸y mãc thiÕt bÞ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm, do ®ã ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Qua kh¶o s¸t thÊy r»ng m¸y mãc thiÕt bÞ cña XN thuéc vµo lo¹i trung b×nh, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt cña XN. §Î tiÕn hµnh ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, tr­íc tiªn ph¶i xem xÐt tíi c¸c vÊn ®Ò sau: + YÕu tè con ng­êi trong viÑc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ. + Sè l­îng m¸y mãc cÇn ph¶i ®Çu t­ ®æi míi. + C«ng nghÖ vµ hÖ thèng m¸y mãc thiÖt bÞ ®ang sö dông. + NVL ®ang sö dông. + KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña XN. Trong thêi gian tíi XN nªn tiÕp tôc ®Çu t­ ®Ó ®ång bé ho¸ thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Duy tr× c«ng t¸c b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ mét c¸ch th­êng xuyªn , liªn tôc ®Ó duy tr× n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. VÒ mÆt kinh tÕ còng nªn tiªu chuÈn ho¸ thiÕt bÞ nh­ng ph¶i ®¶m b¶o viÖc tiªu chuÈn ho¸ ®ã kh«ng lo¹i bá nh÷ng thiÕt bÞ phï hîpnhÊt víi nh÷ng yªu cÇu vÒ sè l­¬ng, chÊt l­îng. ViÖc tiªu chuÈn ho¸ sÏ lµm gi¶m ®­îc chi phÝ b¶o d­ìng, chi phÝ dù tr÷ phô tïng thay thÕ vµ ®éi ngò b¶o d­ìng. Kh¶ n¨ng l¾p lÉn cho phÐp tËn dông tèt h¬n c¸c thiÕt bÞ, c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm kh¸c. XN cÇn ph¶i tËn dông hÕt nh÷ng thiÕt bÞ s½n cã tr­íc khi c¶i tiÕn hay mua s¾m thiÕt bÞ míi. §Ó c¶i tiÕn vµ ®æi míi tr­íc hÕt XN cÇn x¸c ®Þnh sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hoµn chØnh, ®iÒu nµy phô thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña s¶n phÈm, sè giê c«ng hao phÝ , n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ vµ l­îng phÕ phÈm trªn tõng c«ng ®o¹n. 3.4.2. §iÒu kiÖn thùc hiÖn. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, ®Ó c¶i tiÕn vµ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn ph¶i: + CÇn cã ng©n s¸ch cho viÖc tæ chøc hoµn thiÖn ®Ó chuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn , dông cô vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Nguån cã thÓ lÊy ú­ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn hay quü dù phßng. + C¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ph¶i cã th¸i ®é tÝch cùc trong viÖc øng dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt míi. + Ngoµi ra, còng cÇn ®­îc sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o vµ gi¸m ®èc XN. 3.4.3. KÕt qu¶ mang l¹i. ViÖc ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, ¶nh h­ëng tèt tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §Æc biÖt l­îng NVL hao phÝ sÏ gi¶m. Sè s¶n phÈm bÞ lçi, kh«ng phï hîp trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o còng nh­ s¬ chÕ sÏ gi¶m. HiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông NVL sÏ ®­îc n©ng cao. 3.5. Thùc hiÖn chÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng NVL. 3.5.1.Néi dung cña biÖn ph¸p. ChÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt ®ang ®­îc ¸p dông réng r·i vµ phæ biÕn. Nã lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®­îc dïng ®Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng thùc hiÖn môc tiªu qu¶n lý ®Ò ra mµ kh«ng cÇn sö dông mÖnh lÖnh hµnh chÝnh. Víi môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, XN rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm NVL. Dï lµ biÖn ph¸p hµnh chÝnh, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ hay ®µo t¹o l¹i tr×nh ®é chuyªn m«n, n©ng cao tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn th× vÉn ph¶i quan t©m ®Õn c«ng t¸c khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi tÊt c¶ c«ng nh©n viªn. Tuy nhiªn, trong chÕ ®é khuyÕn khÝch vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt. XN chØ thùc hiÖn khuyÕn khÝch víi c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh, ch­a cã chÕ ®é ®·i ngé tho¶ ®¸ng, ch­a cã c¸c h×nh thøc th­ëng cho c¸c thñ kho. Do ®ã XN ph¶i thùc hiÖn khuyÕn khÝch ®èi víi tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Møc th­ëng ®èi víi c¸n bé qu¶n lý Gi¸ trÞ NVL tiÕt kiÖm Møc th­ëng Lín h¬n 20 triÖu 10% gi¸ trÞ tiÕt kiÖm Kho¶ng (10- 20) triÖu 8% gi¸ trÞ tiÕt kiÖm Nhá h¬n 10 triÖu 5% gi¸ trÞ tiÕt kiÖm 3.5.2. §iÒu kiÖn thùc hiÖn. X©y dùng ®­îc hÖ thèng c¸c quy chÕ , quy ®Þnh vÒ th­ëng ph¹t dùa trªn thùc tÕ cña XN vµ ph¶i th«ng b¸o cho tÊt c¶ c«ng nh©n viªn biÕt. Tæ chøc gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý kho vµ c¸c ho¹t ®éng sö dông kh¸c. KÕt hîp 2 h×nh thøc th­ëng : th­ëng tiÕt kiÖm NVL vµ th­ëng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. 3.5.3. KÕt qu¶ mang l¹i. BiÖn ph¸p nµy kh«ng nh÷ng khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao mµ cßn thóc ®Èy ng­êi lao ®éng sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm NVL. Ngoµi ra nã cßn gãp phÇn lµm gi¶m tû lÖ phÕ liÖu, phÕ phÈm, do ®ã lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 3.6. mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña XN ph¶i tu©n theo nhiÒu tiªu chuÈn, quy ®Þnh cña Nhµ N­íc, trong khi ®ã l¹i ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn kü thuËt cña s¶n xuÊt. Do ®ã cÇn ph¶i ®ång bé hÖ thèng tiªu chuÈn nµy, tr¸nh hiÖn t­îng m©u thuÉn. HÖ thèng tiªu chuÈn ®Þnh møc nµy cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng cña c«ng t¸c qu¶n lý. HÖ thèng c¸c tiªu chuÈn nµy cµng ®ång bé, cµng râ rµng th× cµng thuËn lîi cho qu¸ tr×nh qu¶n lý NVL h¬n. KÕt luËn. N gµy nay tr­íc xu thÕ quèc tÕ ho¸, nÒn kinh tÕ ®ang ngµy mét ph¸t triÓn. Tuy thÕ toµn d©n kh«ng thÓ quªn nhiÖm vô cao c¶ lµ x©y dùng vµ b¶o vÒ ®Êt n­íc. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× §Êt n­íc ph¶i v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt, kiªn tr× ®i theo ®­êng lèi cña §¶ng vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Qua thêi gian t×m hiÓu, häc hái t¹i XÝ nghiÖp X55, thêi gian kh«ng nhiÒu ®Ó t«i cã thÓ gi¶i ®¸p hÕt nh÷ng th¾c m¾c cña m×nh trong qu¸ tr×nh häc. Tuy nhiªn, trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh sö dông NVL ë XÝ nghiÖp X55, qua ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt m¹nh , mÆt yÕu cña XN t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi nghiªn cøu nµy. V× cßn h¹n chÕ vÒ mÆt kinh nghiÖm nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c c« chó trong XN X55, n¬i thùc tËp võa qua. Nh÷ng nghiªn cøu nµy cña em hy väng gióp Ých ®­îc phÇn nµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XN. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o h­íng dÉn: Ths.TrÇn ThÞ Th¹ch Liªn cïng c¸c c« chó trong XÝ nghiÖp X55 ®· gióp em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQT031.doc
Tài liệu liên quan