Hoạt động thanh toán trong kinh doanh ở xí nghiệp dược phẩm TW1

LỜI NÓI ĐẦU Bất kỳ một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, đều nhằm mục tiêu chung là tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có một lượng tài sản nhất định. Nếu như toàn bộ tài sản do doanh nghiệp nắm giữ được đánh giá tại một thời điểm nhất định thì sự vận động của chúng - kết quả của quá trình trao đổi - chỉ có thể được xác định trong một thời kỳ nhất định. Trong quá trình vận động, các nhân tố được kết hợp với nhau để tạo ra hàng loạt các dịch vụ có ích, phục vụ cho tiêu dùng hoặc để sử dụng cho quá trình sản xuất kinh doanh. Như vậy, trong một thời kỳ nhất định các doanh nghiệp đã chuyển hoá các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra để trao đổi (bán). Mọi quá trình trao đổi đều được thực hiện thông qua một loại tài sản đặc biệt - đó là tiền. Do đó ứng với dòng vật chất đi vào là dòng tiền hay dòng tài chính đi ra, đồng thời làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp các yếu tố đầu vào. Và ngược lại, tương ứng với dòng vật chất đi ra là dòng tiền hay dòng tài chính đi vào. Lúc này nghĩa vụ thanh toán cũng phát sinh giữa người mua với doanh nghiệp. Như vậy bất cứ một doanh nghiệp nào khi tham gia kinh doanh trên thị trường đều phát sinh các quan hệ thanh toán với người mua và người cung cấp. Không những thế mà để tồn tại và phát triển thì còn có quan hệ thanh toán với nhà nước, với ngân hàng Có thể nói hoạt động thanh toán là một bộ phận không thể thiếu được trong kinh doanh, tác động tới mục tiêu chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc tổ chức hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp là không hề giống nhau. Việc tổ chức hoạt động thanh toán này thể hiện khả năng của doanh nghiệp về trình độ, về năng lực tài chính và phải tổ chức như thế nào để đảm bảo khả năng thanh toán chung. Đó là một vấn đề khó và vẫn còn được các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, sửa đổi. Từ nhận thức của bản thân và từ thực tiễn hoạt động của Xí nghiệp dược phẩm trung ương I, em đã chọn đề tài " Hoạt động thanh toán trong kinh doanh ở XNDPTW I", tập trung vào các hoạt động thanh toán tại Xí nghiệp dược phẩm TWI Bài luận văn của em gồm ba phần chính như sau: - Chương I: Một số vấn đề lý luận về hoạt động thanh toán trong kinh doanh tại doanh nghiệp. - Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán trong kinh doanh ở XNDPTW I - Chương III: Một số giải pháp cho hoạt động thanh toán trong kinh doanh ở XNDPTW I Hoạt động thanh toán trong kinh doanh tại doanh nghiệp là một vấn đề khó. Chính vì vậy, với kiến thức còn nhiều hạn chế của mình, em sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo nhiều thêm từ phía các thầy cô.

doc85 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 17/09/2013 | Lượt xem: 864 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động thanh toán trong kinh doanh ở xí nghiệp dược phẩm TW1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¶n ¸nh sè cßn ph¶i tr¶. Nh­ vËy ta cã thÓ thÊy lµ XÝ nghiÖp ®Òu cè g¾ng tr¶ sè tiÒn mua hµng vµ cã sö dông h×nh thøc thanh to¸n chËm tr¶ (c¶ ba n¨m ®Òu vÉn cßn sè tiÒn ph¶i tr¶), ®«i khi XÝ nghiÖp vÉn cßn nî ®äng trong viÖc thanh to¸n vµ cã bÞ ph¹t nh­ng nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy còng Ýt khi x¶y ra, nÕu cã th× chØ víi gi¸ trÞ kh«ng lín l¾m. Nh­ng nh×n chung ho¹t ®éng thanh to¸n víi ng­êi cung cÊp cña XÝ nghiÖp cã thÓ nãi lµ tèt vµ XÝ nghiÖp còng tËn dông ®­îc nguån mua chÞu ng­êi cung cÊp nh­ mét nguån tµi trî ng¾n h¹n. B¶ng 6: T×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi cung cÊp n¨m 1999, n¨m 2000 vµ n¨m 2001. (®¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång) TK 331 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh c¸c n¨m 2000/1999 % 2001/2000 % Nî 83.110 85.674 86.700 103,085 101,197 Cã 82.654 82.511 87.643 99,827 106,22 Sè d­ cuèi n¨m (Sè d­ ®Çu n¨m:5.767) 5.311 2.148 3.091 40,444 143,901 2.2. Thanh to¸n víi ng­êi mua: 2.2.1.§èi t­îng kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp: §èi t­îng kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp rÊt ®a d¹ng nh­ng cã thÓ ph©n chia gåm hai nhãm kh¸ch hµng. * §èi t­îng mµ XÝ nghiÖp b¸n gi¸n tiÕp (b¸n bu«n) gåm chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc khèi trung ­¬ng nh­ lµ: - C«ng ty DPTW I - C«ng ty d­îc liÖu TW I - C¸c c«ng ty cÊp II (t¹i c¸c tØnh), cÊp III (t¹i c¸c huyÖn) - Bé quèc phßng (qu©n y) - C«ng ty TNHH - XuÊt khÈu n­íc ngoµi: Uû th¸c qua mét sè c«ng ty trung gian, ®¹i lý. XÝ nghiÖp b¸n gi¸n tiÕp cã nghÜa lµ nh÷ng doanh nghiÖp nµy mua s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp sau ®ã l¹i ®em ®i ph©n phèi, b¸n l¹i cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c hay thùc hiÖn b¸n lÎ cho ng­êi tiªu dïng. Hä th­êng mua víi khèi l­îng lín vµ lµ kh¸ch hµng quen nªn th­êng lµ thùc hiÖn thanh to¸n chËm tr¶ hay lµ mua chÞu. VÒ viÖc xuÊt khÈu th× trªn thùc tÕ lµ XÝ nghiÖp ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xuÊt hµng trùc tiÕp ra n­íc ngoµi. Vµ viÖc xuÊt khÈu nµy lµ thùc hiÖn qua mét sè c«ng ty trung gian chuyªn lµm xuÊt khÈu. Sau khi hä mua hµng cña XÝ nghiÖp th× hä sÏ xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi, XÝ nghiÖp chØ chÞu tr¸ch nhiÖm giao hµng cho hä cßn khi hµng lªn tµu råi lµ tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ hä vµ hä ph¶i thùc hiÖn thanh to¸n b»ng VN§ cho XÝ nghiÖp . Lo¹i ®èi t­îng nµy chiÕm 46% sè kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp . * §èi t­îng mµ XÝ nghiÖp b¸n trùc tiÕp: - C¸c quÇy hµng - C¸c ®¹i lý - C¸c chi nh¸nh - CBCNV XÝ nghiÖp cã më nhiÒu quÇy hµng trong thµnh phè vµ rÊt nhiÒu chi nh¸nh trªn kh¾p c¶ n­íc. Vµ víi ®èi t­îng nµy phÇn lín lµ thu tiÒn ngay. Vµ nh­ vËy kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp lµ ®Òu ë trong n­íc nªn XÝ nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ®Ó hiÓu râ vÒ hä h¬n vµ ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä h¬n. B¶ng 7: Thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2001 (®¬n vÞ tÝnh: ®ång) §èi t­îng ph©n phèi C¸c c«ng ty DP cÊp II C«ng ty DP cÊp I B¸n trùc tiÕp Tæng 34.708.754.004 26.674.238.782 48.442.974.399 109.825.967.185 % Gi¸ trÞ 31,69% 24,3% 44,01% 100% Nh­ vËy qua b¶ng trªn cã thÓ thÊy c¸c C«ng ty DP cÊp I vµ cÊp II lµ chiÕm ®a sè trong kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp. Cã nghÜa lµ XÝ nghiÖp b¸n gi¸n tiÕp lµ kh¸ nhiÒu. Mµ nh÷ng ®èi t­îng gi¸n tiÕp nµy l¹i hÇu hÕt lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc khèi trung ­¬ng hay lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc nªn rñi ro trong thanh to¸n bÞ h¹n chÕ. 2.2.2. ChÝnh s¸ch b¸n hµng cña XÝ nghiÖp: ChÝnh s¸ch b¸n hµng cña XÝ nghiÖp cã sù kh¸c biÖt gi÷a hai nhãm ®èi t­îng kh¸ch hµng. a. §èi víi ®èi t­îng b¸n gi¸n tiÕp (b¸n bu«n): Khi thùc hiÖn b¸n s¶n phÈm cho ®èi t­îng nµy, XÝ nghiÖp ®Òu ph¶i lËp vµ tho¶ thuËn, ký kÕt hîp ®ång víi hä v× hä th­êng mua víi sè l­îng lín nªn ph¶i ký kÕt hîp ®ång ®Ó tho¶ thuËn ®­îc c¸c néi dung mµ c¶ hai cïng quan t©m nh­ thêi h¹n thanh to¸n, ph­¬ng thøc thanh to¸n, gi¸ c¶… vµ h¬n n÷a nÕu cã x¶y ra rñi ro trong thanh to¸n th× sÏ cã hîp ®ång lµm c¨n cø ph¸p lý ®Ó gi¶i quyÕt. Vµ viÖc b¸n chÞu phÇn lín n¶y sinh tõ c¸c ®èi t­îng nµy. VÒ møc gi¸ b¸n: Gi¸ XÝ nghiÖp b¸n cho hä lµ theo gi¸ thÞ tr­êng hay cã thÊp h¬n ®«i chót vµ møc gi¸ cuèi cïng lµ sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. VÒ thêi h¹n thanh to¸n: Kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän thanh to¸n ngay hoÆc thanh to¸n chËm tr¶. Thêi gian thanh to¸n chËm tr¶ XÝ nghiÖp th­êng quy ®Þnh lµ 30 ngµy ®èi víi mäi kh¸ch hµng. XÝ nghiÖp kh«ng cã qui ®Þnh thêi gian dµi h¬n v× ®èi t­îng mµ XÝ nghiÖp b¸n gi¸n tiÕp nµy lµ ®ãng vai trß trung gian ph©n phèi, sau khi mua cña XÝ nghiÖp hä l¹i b¸n cho ®èi t­îng kh¸c, nh­ vËy hä kh«ng cã s¶n xuÊt hay t¸i chÕ l¹i nªn cã thÓ nãi chu kú kinh doanh cña hä lµ kh«ng dµi. Do ®ã XÝ nghiÖp chØ ®­a ra kho¶ng thêi gian lµ 30 ngµy. VÒ chiÕt gi¸: Khi b¸n hµng XÝ nghiÖp th­êng ®­a ra møc gi¸ lµ: B×nh th­êng vÉn theo gi¸ thÞ tr­êng nh­ ®· nãi ë trªn, nh­ng nÕu kh¸ch hµng thanh to¸n ngay hoÆc trong kho¶ng thêi gian 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång th× sÏ ®­îc h­ëng chiÕt gi¸ tõ 3,5% ®Õn 4%. Møc chiÕt khÊu nµy dao ®éng theo khèi l­îng hµng ho¸ mµ hä mua, nÕu hä mua nhiÒu vµ tr¶ tiÒn sím theo qui ®Þnh th× sÏ ®­îc h­ëng møc chiÕt gi¸ cao h¬n vµ ng­îc l¹i. Së dÜ XÝ nghiÖp ®­a ra møc chiÕt gi¸ cao nh­ vËy víi hä lµ v× hä mua bu«n s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp, lµ c¬ quan l­u th«ng ph©n phèi cho XÝ nghiÖp. L­îng s¶n phÈm lµm ra cña XÝ nghiÖp ®­îc tiªu thô víi khèi l­îng lín lµ th«ng qua hä. VÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n: Do th­êng mua víi khèi l­îng lín nªn phÇn lín lµ hä mua víi ph­¬ng thøc thanh to¸n chËm tr¶. ViÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt chiÕm tû lÖ nhá mµ chñ yÕu lµ thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n vµ sÐc, bëi v× nh­ ®· nãi ë trªn hä mua hµng ho¸ víi khèi l­îng lín nªn Ýt sö dông tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n. VÒ ®iÒu kiÖn mua chÞu: Cã thÓ nãi XÝ nghiÖp b¸n chÞu cho kh¸ch hµng tíi 90%. §èi víi c¸c DNNN nh­ C«ng ty DPTW I, C«ng ty d­îc liÖu TW I …XÝ nghiÖp vèn cã mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi, h¬n n÷a hä ®Òu lµ nh÷ng DNNN cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng vµ tõ tr­íc ®Õn nay hä ®Òu thùc hiÖn tèt viÖc thanh to¸n víi XÝ nghiÖp bëi vËy hiªn nay XÝ nghiÖp b¸n chÞu cho hä lµ chØ dùa vµo uy tÝn cña hä, kh«ng ®ßi hái ph¶i ®¸p øng ®iÒu kiÖn g× thªm. §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸c c«ng ty TNHH th× XÝ nghiÖp mÆc dï cã quan hÖ l©u nh­ng ®iÒu kiªn ®Ó ®­îc mua chÞu víi hä lµ kh¾t khe h¬n. §ã lµ nÕu hä muèn mua chÞu th× cÇn ph¶i giao cho XÝ nghiÖp n¾m gi÷ giÊy tê vÒ nhµ ®Êt hoÆc tµi s¶n cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng. Së dÜ XÝ nghiÖp lµm nh­ vËy lµ v× XÝ nghiÖp chØ giao dÞch víi hai c«ng ty TNHH trong sè ®èi t­îng b¸n gi¸n tiÕp (c«ng ty TNHH ViÖt Anh vµ C«ng ty TNHH Nh÷ng V× Sao) cho nªn nÕu hä kh«ng chÊp thuËn ®­îc ®iÒu kiÖn ®ã th× XÝ nghiÖp còng kh«ng cÇn thiÕt v× hä chØ lµ con sè kh¸ch hµng nhä, khèi l­îng s¶n phÈm mµ hä mua th× kh«ng thÓ lín b»ng víi c¸c doanh nghiÖp kia. b. §èi víi ®èi t­îng XÝ nghiÖp b¸n trùc tiÕp: §èi víi c¸c quÇy hµng, c¸c chi nh¸nh… lµ do XÝ nghiÖp më hay nãi c¸ch kh¸c nh÷ng ng­êi b¸n hµng ë ®©y lµ CNV cña XÝ nghiÖp th×: Hµng th¸ng XÝ nghiÖp ®Æt ra ®Þnh møc lµ hä ph¶i nép vÒ XÝ nghiÖp mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh, t­¬ng ®­¬ng víi l­îng hµng XÝ nghiÖp cÊp cho hä b¸n. HÇu nh­ hä ®Òu b¸n cho c¸ nh©n ng­êi tiªu dïng víi khèi l­îng nhá, chØ cã c¸c chi nh¸nh lµ ®«i khi b¸n víi khèi l­îng lín cho c¸c C«ng ty DP cÊp III (ë c¸c huyÖn). ViÖc b¸n hµng ë ®©y lµ tuú thuéc do hä quyÕt ®Þnh, lÏ tÊt nhiªn lµ vÉn ph¶i b¸n theo gi¸ thÞ tr­êng .Vµ thùc chÊt ë ®©y lµ XÝ nghiÖp thu tiÒn b¸n hµng ngay. Tuú theo ®Þnh møc mµ XÝ nghiÖp ®Æt ra cho hä th× sÏ cã møc chiÕt gi¸ hîp lý nÕu hä nép tiÒn sím cho XÝ nghiÖp. Møc chiÕt gi¸ mµ XÝ nghiÖp ®Æt ra cho hä th­êng thÊp h¬n lo¹i ®èi t­îng trªn, chØ tõ 2% ®Õn 3%. Së dÜ nh­ vËy lµ v× XÝ nghiÖp cßn ph¶i tr¶ l­¬ng cho hä nªn chØ cho hä møc chiÕt gi¸ thÊp h¬n. Thêi gian tèi ®a mµ XÝ nghiÖp cho phÐp hä thanh to¸n chËm còng lµ 30 ngµy. Qu¸ thêi h¹n nµy mµ hä ch­a nép ®ñ ®Þnh møc th× sè cßn thiÕu hä ph¶i tù bï ra ®Ó nép hoÆc lµ XÝ nghiÖp sÏ trÝch tiÒn l­¬ng cña hä. ChÝnh v× vËy hä ph¶i rÊt tÝch cùc trong b¸n hµng vµ Ýt cã tr­êng hîp ph¶i bï tiÒn ra. Tuy nhiªn nÕu hä b¸n hµng ®­îc nhiÒu h¬n ®Þnh møc th× sè d­ ra lµ hä ®­îc h­ëng toµn bé, ®ã còng lµ mét c¸ch khuyÕn khÝch hä b¸n hµng tÝch cùc h¬n. TÊt nhiªn víi nh÷ng qui ®Þnh XÝ nghiÖp ®­a ra nh­ vËy sÏ h¹n chÕ ®­îc rñi ro trong thanh to¸n. Vµ víi tr­êng hîp nµy th× hä th­êng lµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Ta sÏ xem xÐt t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi mua cña XÝ nghiÖp qua sè liÖu n¨m 1999, 2000 vµ 2001 trªn tµi kho¶n 131 ( Ph¶i thu kh¸ch hµng). Bªn nî ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i thu ë kh¸ch hµng, bªn cã ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· thu ë kh¸ch hµng vµ d­ nî cuèi th¸ng ph¶n ¸nh sè tiÒn mµ cßn ph¶i thu ë kh¸ch hµng. Nh­ vËy qua ba n¨m 1999, 2000 vµ 2001- TK 131 cña XÝ nghiÖp ®Òu d­ nî hÕt, chøng tá lµ kh¸ch hµng cã thanh to¸n chËm tr¶ nhiÒu. Qua sè d­ nî cuèi n¨m ta cã thÓ thÊy lµ XÝ nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn lµ kh¸ nhiÒu, t×nh tr¹ng d©y d­a trong thanh to¸n vÉn cßn tån t¹i. MÆc dï lµ thêi h¹n XÝ nghiÖp cho mua chÞu tèi ®a lµ 30 ngµy, ng­êi mua - nhÊt lµ ®èi t­îng b¸n gi¸n tiÕp - th­êng kÐo dµi thêi gian nµy; tuy nhiªn hä lu«n thùc hiÖn thanh to¸n ®ñ vµo Ýt ngµy sau, ch­a khi nµo kh«ng tr¶ tiÒn. ViÖc nî ®äng nµy cã thÓ ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp. B¶ng 8: T×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi mua cña XÝ nghiÖp n¨m 1999 n¨m 2000 vµ n¨m 2001. (®¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång) TK 131 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh c¸c n¨m 2000/1999 % 2001/2000 % Nî 93.581 98.729 102.653 105,501 103,975 Cã 97.615 94.207 98.855 96,509 104,934 Sè d­ cuèi n¨m (Sè d­ ®Çu n¨m:12.386) 8.352 12.874 16.672 154,143 129,501 2.2.3. Rñi ro trong thanh to¸n vµ gi¶i ph¸p phßng rñi ro: a. Rñi ro trong thanh to¸n: Rñi ro trong thanh to¸n lµ tr­êng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ tiÒn hoÆc x¶y ra t×nh tr¹ng nî khã ®ßi. §èi víi XNDPTW I, mÆc dï tû lÖ XÝ nghiÖp b¸n chÞu cho kh¸ch hµng lµ cao nh­ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y XÝ nghiÖp hÇu nh­ kh«ng cã rñi ro vÒ thanh to¸n ®¸ng kÓ. Rñi ro Ýt v× hÇu nh­ XÝ nghiÖp chØ thùc hiÖn b¸n chÞu réng r·i víi ®iÒu kiÖn t­¬ng ®èi láng cho ®èi t­îng kh¸ch hµng gi¸n tiÕp, mµ hä phÇn lín lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc khèi trung ­¬ng, cã uy tÝn cao nªn viÖc thanh to¸n lµ ®Çy ®ñ. NÕu cã rñi ro th× gi¸ trÞ cña l­îng hµng ®ã lµ nhá. Ch¼ng h¹n: Cã tr­êng hîp, ng­êi ®¹i diÖn mua hµng cña C«ng ty d­îc B¾c Ninh tíi mua hµng cña XÝ nghiÖp nh­ mäi lÇn vµ thùc hiÖn thanh to¸n chËm tr¶ víi khèi l­îng hµng mua Ýt. §Õn thêi h¹n XÝ nghiÖp göi ho¸ ®¬n ®ßi nî c«ng ty nµy th× hä b¶o r»ng ng­êi ®ã ®· nghØ viÖc ë c«ng ty. ThËt ra ®ã lµ tr­êng hîp c¸ nh©n lõa ®¶o, anh ta cïng mét lóc thùc hiÖn vô viÖc víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c nhau nªn gi¸ trÞ hµng ®èi víi mçi doanh nghiÖp lµ kh«ng lín. Tuy lµ rñi ro Ýt x¶y ra nh­ng XÝ nghiÖp còng rÊt cÈn thËn khi b¸n hµng. b. Gi¶i ph¸p phßng rñi ro vµ xö lý nî qu¸ h¹n: Khi mua b¸n hµng ho¸ víi khèi l­îng lín, XÝ nghiÖp ®Òu cã hîp ®ång ®i kÌm. Trong hîp ®ång ghi râ nÕu cã tranh chÊp x¶y ra th× sÏ gi¶i quyÕt t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn. Hîp ®ång lµ mét c¨n cø ph¸p lý quan träng, gãp phÇn ®¶m b¶o kh¸ch hµng kh«ng trèn tr¸nh thanh to¸n. XÝ nghiÖp cè g¾ng t¹o mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng. NÕu hä muèn mua chÞu th× sÏ cho hä chÞu vµ ®ßi hái ph¶i ®¸p øng ®iÒu kiÖn kÌm theo. XÝ nghiÖp lu«n t×m hiÓu vµ n¾m râ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng cña m×nh. Th«ng tin nµy ®­îc XÝ nghiÖp t×m hiÓu qua nhiÒu nguån nh­: - Tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c - Tõ nh÷ng ng­êi d©n trong vïng ®ã ( nÕu lµ ë c¸c tØnh, huyÖn) - Tõ ng©n hµng … Sau khi b¸n hµng ®­îc mét tuÇn, mÆc dï ch­a ®Õn thêi h¹n thanh to¸n th× XÝ nghiÖp còng lu«n nh¾c nhë hä b»ng c¸ch gäi ®iÖn nh¾c hä thêi h¹n thanh to¸n. NÕu nh­ hä ch­a thanh to¸n nî cò mµ l¹i muèn mua hµng míi th× XÝ nghiÖp buéc hä ph¶i thanh to¸n Ýt nhÊt mét phÇn nî cò míi cho mua tiÕp. Kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp th× cã nhiÒu cho nªn nÕu cã rñi ro x¶y ra th× mét kh¸ch hµng sÏ kh«ng ®¸ng kÓ so víi doanh thu XÝ nghiÖp thu vÒ. H¬n n÷a th­êng th× XÝ nghiÖp chØ cho phÐp c¸c quÇy hµng nî tõ 1 ®Õn 2 chôc triÖu ®ång. XÝ nghiÖp còng cã tæ chøc ®éi qu¶n lý nî, thùc ra hä còng chÝnh lµ nh÷ng ng­êi b¸n hµng cña XÝ nghiÖp. Khi ®Õn thêi h¹n mµ kh¸ch hµng ch­a thanh to¸n th× hä sÏ liªn tôc ®Õn gÆp kh¸ch hµng ®Ó nh¾c nhë ph¶i thanh to¸n. Nh­ng nÕu cã qu¸ thêi h¹n qui ®Þnh mµ ch­a thanh to¸n th× nhÊt lµ ®èi víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc XÝ nghiÖp kh«ng ph¹t g× khi hä thùc hiÖn thanh to¸n sau ®ã. XÝ nghiÖp còng cã sù dÔ dµng h¬n ®èi víi ®èi t­îng mµ XÝ nghiÖp b¸n gi¸n tiÕp, nÕu hä cã thanh to¸n chËm mét chót còng kh«ng sao bëi v× lµ XÝ nghiÖp cßn mua NVL cña hä. Nãi chung khi b¸n hµng XÝ nghiÖp ph¶i lu«n cè g¾ng ®Ó cã thÓ thu tiÒn vÒ. NÕu lµ kh¸ch hµng mua lÇn ®Çu, thuéc ®èi t­îng XÝ nghiÖp b¸n gi¸n tiÕp th× XÝ nghiÖp chØ chÊp nhËn ph­¬ng thøc thanh to¸n ngay. §Õn c¸c lÇn sau th× XÝ nghiÖp cã thÓ cho hä mua chÞu nÕu lÇn ®Çu thùc hiÖn tèt viÖc thanh to¸n. NÕu x¶y ra nî qu¸ h¹n th× sÏ thùc hiÖn ph¹t tÝnh theo l·i suÊt ng©n hµng. Nh­ng thùc tÕ hÇu nh­ XÝ nghiÖp ch­a ¸p dông h×nh thøc nµy, v× muèn gi÷ kh¸ch hµng nªn nÕu cã qu¸ thêi h¹n vµi ngµy mµ thanh to¸n ®ñ th× còng kh«ng ph¹t. Nh­ng cã thÓ lµ lÇn sau sÏ Ýt tin t­ëng ë kh¸ch hµng ®ã n÷a. 2.3. Thanh to¸n víi nhµ n­íc: Còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c khi ®· thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh lµ sÏ ph¸t sinh c¸c nghÜa vô thanh to¸n víi nhµ n­íc. Trong kú kinh doanh, XNDPTW I còng ph¶i cã nép c¸c kho¶n b¾t buéc ®èi víi nhµ n­íc nh­: ThuÕ GTGT, thuÕ m«n bµi, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ TNDN, thu sö dông vèn, thuÕ ®Êt. ViÖc tÝnh vµ nép c¸c lo¹i thuÕ nµy lµ theo ®óng qui ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt mµ nhµ n­íc ®· ban hµnh. ThuÕ GTGT ë XÝ nghiÖp ¸p dông lµ tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. ChÝnh v× vËy viÖc tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép lµ râ rµng. XNDPTW I ho¹t ®éng kinh doanh lu«n cã l·i nªn viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc lµ rÊt ®Çy ®ñ, kh«ng cã sù chËm trÔ trong viÖc thanh to¸n. Ta cã thÓ thÊy ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn thanh to¸n víi ng©n s¸ch nhµ n­íc qua b¶ng sau. Qua b¶ng nµy cã thÓ thÊy t×nh h×nh thùc hiÖn thanh to¸n víi nhµ n­íc cña XÝ nghiÖp lµ tèt, cô thÓ lµ víi c¸c kho¶n thanh to¸n ph¸t sinh trong kú ®Òu ®­îc XÝ nghiÖp thùc hiÖn nép ®Çy ®ñ, kh«ng cã t×nh tr¹ng d©y d­a nî ®äng. §iÒu nµy cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vÒ nghÜa vô thanh to¸n víi nhµ n­íc. C¸c sè liÖu cã dÊu (-) ë ®»ng tr­íc biÓu thÞ sè tiÒn XÝ nghiÖp nép thõa. ViÖc thanh to¸n nµy ®­îc XÝ nghiÖp thùc hiÖn trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt hay b»ng tiÒn göi ng©n hµng. B¶ng 9: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô thanh to¸n víi nhµ n­íc cña XÝ nghiÖp vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m 1999 ,n¨m 2000 vµ n¨m 2001. (®¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång) C¸c kho¶n ph¶i nép N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Sè ph¶i nép kú nµy Sè ®· nép kú nµy Sè cßn ph¶i nép Sè ph¶i nép kú nµy Sè ®· nép kú nµy Sè cßn ph¶i nép Sè ph¶i nép kú nµy Sè ®· nép kú nµy Sè cßn ph¶i nép 1.ThuÕ GTGT (thùc nép + bï trõ) 1.196 971,987 224,013 5.131 4.774 357 5.649 6.079 -430 2.ThuÕ TNDN 18,762 100 -81,237 571,628 400 171,628 480 460 20 3.Thu trªn vèn 90 50 40 541,763 230 311,763 317 315 2 4.ThuÕ nhµ ®Êt 200 200 0 200 200 0 200 200 0 5. ThuÕ nhËp khÈu 39,701 39,701 0 230,298 213,956 16,342 445,684 459,842 14,158 2.4. Thanh to¸n víi ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông: Khi ®· thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng vay ng©n hµng dï lµ Ýt hay nhiÒu. XNDPTW I chñ yÕu cã mèi quan hÖ víi hai ng©n hµng lµ NHCT §èng §a vµ ng©n hµng Indovina. * Víi NHCT §èng §a th× XÝ nghiÖp më tµi kho¶n tiÒn göi b»ng VN§ vµ thùc hiÖn c¸c kho¶n vay b»ng VN§. H¬n n÷a, XNDPTW I giao dÞch víi NHCT §èng §a nh»m sö dông c¸c dÞch vô thanh to¸n qua ng©n hµng cho c¸c ®èi t­îng trong n­íc. VÒ viÖc sö dông dÞch vô thanh to¸n qua NHCT §èng §a, XÝ nghiÖp ph¶i tr¶ phÝ theo qui ®Þnh riªng cña ng©n hµng. PhÝ nµy ®­îc tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc b»ng tiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña XÝ nghiÖp t¹i ng©n hµng nh­ng th­êng lµ tr¶ b»ng tiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi. XÝ nghiÖp th­êng vay ng©n hµng víi môc ®Ých nh­: - Vay ng¾n h¹n ®Ó thanh to¸n cho ng­êi cung cÊp. - Vay ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n … trong ®ã vay ®Ó thanh to¸n chiÕm tû träng lín h¬n. XÝ nghiÖp cã giao dÞch víi NHCT §èng §a tõ l©u, quan hÖ thanh to¸n tèt nªn viÖc XÝ nghiÖp ®­îc cho vay lµ hoµn toµn dùa vµo uy tÝn cña XÝ nghiÖp, cã tr­êng hîp vay nhiÒu ®Ó thanh to¸n th× chØ cÇn cã hîp ®ång mua b¸n lµ ®ñ, nh­ng khi mµ thùc hiÖn më L/C thanh to¸n víi n­íc ngoµi th× vÉn ph¶i ký quü mét kho¶n tiÒn tõ 5% ®Õn 10% gi¸ trÞ cña hîp ®ång. §Ó cã thÓ t¹o mèi quan hÖ tèt vµ t¹o niÒm tin ë ng©n hµng, XÝ nghiÖp lu«n cè g¾ng thùc hiÖn thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®óng h¹n. * Víi ng©n hµng Indovina: XÝ nghiÖp cã më tµi kho¶n tiÒn göi b»ng USD vµ sö dông c¸c dÞch vô thanh to¸n cña ng©n hµng ®Ó thanh to¸n víi ng­êi cung cÊp ë n­íc ngoµi, hoÆc vay b»ng USD còng ®Ó nh»m môc ®Ých thanh to¸n. ViÖc sö dông c¸c dÞch vô cña ng©n hµng th× tr¶ phÝ còng theo qui ®Þnh riªng cña ng©n hµng. XÝ nghiÖp th­êng thùc hiÖn më L/C t¹i ng©n hµng nµy ®Ó thanh to¸n cho ng­êi cung cÊp ë n­íc ngoµi. Khi më L/C th× ®ßi hái ph¶i cã tµi kho¶n ký quü, tiÒn trªn tµi kho¶n nµy cã thÓ ®­îc lÊy tõ tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng Indovina hoÆc lµ vay trùc tiÕp cña ng©n hµng, møc ký quü lµ 5% gi¸ trÞ hîp ®ång. ViÖc XÝ nghiÖp ®­îc vay còng phÇn lín lµ dùa vµo uy tÝn cña XÝ nghiÖp víi ng©n hµng tõ tr­íc ®Õn nay. Ta h·y xem t×nh h×nh vay vµ tr¶ nî vay ng¾n h¹n b»ng VN§ vµ b»ng USD cña XNDPTW I qua sè liÖu ®­îc lÊy tõ tµi kho¶n 311.1 vµ 311.2 trong ba n¨m 1999, 2000 vµ 2001. TK 311.1 thÓ hiÖn vay ng¾n h¹n b»ng VN§ TK 311.2 thÓ hiÖn vay ng¾n h¹n b»ng USD (qui ra ®ång VN theo tû gi¸ t¹i thêi ®iÓm ®ã) Bªn nî ph¶n ¸nh sè tiÒn vay ®· tr¶, bªn cã ph¶n ¸nh sè tiÒn vay, d­ cã ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn vay. Qua b¶ng nµy ta cã thÓ thÊy XÝ nghiÖp vay ng¾n h¹n víi sè l­îng kh¸ lín , nhÊt lµ b»ng VN§. Nh­ng XÝ nghiÖp ®Òu thùc hiÖn thanh to¸n víi ng©n hµng. ë ®©y kho¶n thanh to¸n ®«i khi ®­îc XÝ nghiÖp tr¶ b»ng kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng nh­ng chñ yÕu vÉn lµ b»ng tiÒn göi ng©n hµng. B¶ng 10: T×nh h×nh vay vµ tr¶ nî vay ng¾n h¹n cña XNDPTW I trong n¨m 1999, n¨m 2000 vµ n¨m 2001. (®¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång) Tk 311.1 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Nî 40.613 39.753 35.987 Cã 38.104 43.261 45.632 Sè d­ cuèi n¨m (Sè d­ ®Çu n¨m:19.137) 16.628 20.136 25.781 TK311.2 Nî 35.682 34.132 33.353 Cã 34.205 35.863 37.914 Sè d­ cuèi n¨m (Sè d­ ®Çu n¨m :10.057) 8.580 10.311 14.872 3. C¸c nguån tµi trî ng¾n h¹n chÝnh cho ho¹t ®éng thanh to¸n trong kinh doanh cña XNDPTW I : 3.1. Vay ng©n hµng: Nh­ ë môc trªn ®· nãi vay ng©n hµng lµ mét nguån mµ XÝ nghiÖp cã thÓ sö dông cho c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp. 3.2. Vèn cña XÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp còng tµi trî cho ho¹t ®éng thanh to¸n cña m×nh b»ng chÝnh vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp hay lµ b»ng doanh thu b¸n hµng. §©y còng lµ mét nguån quan träng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp tèt hay kh«ng. 3.3. Vay cña CBCNV: KÓ tõ n¨m 1996, XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn c¸c ®ît vay CBCNV ®Ó tµi trî cho nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cña minh. C¸c ®iÓm cô thÓ trong qu¸ tr×nh huy ®éng vèn nµy nh­ sau: - XÝ nghiÖp tæ chøc vay CBCNV mçi th¸ng mét lÇn. Nh÷ng ng­êi muèn cho XÝ nghiÖp vay sÏ ®¨ng ký t¹i phßng tµi vô cña XÝ nghiÖp. - Sè tiÒn mçi ng­êi cho vay kh«ng h¹n chÕ. Cho ®Õn nay, møc thÊp nhÊt lµ 5 triÖu ®ång vµ cao nhÊt lµ 20 triÖu ®ång. - Thêi h¹n cho vay Ýt nhÊt lµ ba th¸ng vµ cã thÓ kÐo dµi tuú ng­êi cho vay. Víi nh÷ng ng­êi cho vay sè tiÒn lín, nÕu muèn rót gèc ph¶i b¸o tr­íc cho XÝ nghiÖp Ýt nhÊt lµ mét th¸ng. - L·i suÊt tr¶ cho ng­êi vay lu«n b¸m s¸t l·i suÊt cho vay cña ng©n hµng vµ thÊp h¬n mét chót. - Cø sau ba th¸ng, XÝ nghiÖp sÏ tæng kÕt l¹i qu¸ tr×nh thùc hiÖn, tr¶ l·i, tr¶ gèc cho nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu. §Õn nay, nguån huy ®éng nµy ®· phôc vô kh¸ hiÖu qu¶ cho nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cña XÝ nghiÖp. 3.4. TÝn dông th­¬ng m¹i hay mua chÞu cña nhµ cung cÊp: H×nh thøc nµy chiÕm vÞ trÝ quan träng trong nguån tµi trî ng¾n h¹n. BÊt cø kh¸ch hµng nµo cã nguyªn liÖu rÎ, quan hÖ tèt th× XÝ nghiÖp ®Òu cã thÓ tho¶ thuËn mua cña hä. Khi thùc hiÖn mua chÞu th× XÝ nghiÖp coi nh­ lµ ®­îc tµi trî mét nguån vèn ng¾n h¹n tõ phÝa ng­êi b¸n. Qua kh¶o s¸t t¹i XÝ nghiÖp, ®Ó tµi trî cho nh÷ng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n XÝ nghiÖp th­êng ®i vay vèn ng©n hµng vµ tr¶ b»ng chÝnh nguån thu ®­îc tõ b¸n hµng. Tuy nhiªn, còng cã lóc XÝ nghiÖp bÞ kh¸ch hµng nî ®äng, g©y ra nh÷ng kho¶n ph¶i thu vµ ch­a thu ®­îc tiÒn ngay. Lóc ®ã, XÝ nghiÖp sö dông nh÷ng kho¶n tiÒn nî tõ viÖc mua hµng mµ ch­a ph¶i tr¶ ngay ®Ó tr¶ nî ng©n hµng hoÆc lµ ph¶i sö dông vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp ®Ó tµi trî. Trªn lý thuyÕt th× h×nh thøc tµi trî b»ng viÖc tr× ho·n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ sÏ rÊt ®¾t v× l·i suÊt nî qu¸ h¹n th­êng cao vµ kÌm theo nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¾t khe. Tuy nhiªn trong thùc tÕ víi t×nh h×nh hiÖn nay, viÖc ¸p ®Æt l·i suÊt nî qu¸ h¹n gi÷a c¸c bªn mua b¸n kh«ng hÒ x¶y ra th× nguån tµi trî nµy nhiÒu khi l¹i rÊt h÷u Ých cho XÝ nghiÖp. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng thanh to¸n trong kinh doanh ë XNDPTW I I. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n trong kinh doanh ë XNDPTW I: 1. §¸nh gi¸ chung: Trong ch­¬ng II chóng ta ®· tiÕn hµnh xem xÐt kh¸ s©u mét sè ho¹t ®éng thanh to¸n trong kinh doanh ë XNDPTW I gåm: Thanh to¸n víi ng­êi cung cÊp, thanh to¸n víi ng­êi mua, thanh to¸n víi nhµ n­íc vµ thanh to¸n víi ng©n hµng. Qua qu¸ tr×nh ®ã, ta cã thÓ rót ra mét sè nÐt lín vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n trong kinh doanh cña XÝ nghiÖp nh­ sau: - Trong ho¹t ®éng thanh to¸n XÝ nghiÖp vÉn cßn sö dông kh¸ nhiÒu ph­¬ng tiÖn thanh to¸n lµ tiÒn mÆt. ViÖc sö dông nµy cã thÓ nãi lµ tèn kÐm, kh«ng an toµn vµ khi mang ®i thanh to¸n th× th­êng lµ víi sè l­îng lín nªn còng kh¸ bÊt tiÖn. Nh­ng mÆt kh¸c ë n­íc ta c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt vÉn ch­a ®­îc sö dông phæ biÕn nªn XÝ nghiÖp vÉn ph¶i sö dông nhiÒu tiÒn mÆt trong thanh to¸n lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. - Kh¶ n¨ng chuyÓn thµnh tiÒn cña c¸c kho¶n ph¶i thu cña XÝ nghiÖp nãi chung lµ kh«ng cao. XÝ nghiÖp cã v­íng m¾c trong chÝnh s¸ch b¸n chÞu ®èi víi ng­êi mua: XÝ nghiÖp cho kh¸ch hµng nî nhiÒu (tíi 90%) - XÝ nghiÖp thùc hiÖn b¸n chÞu nhiÒu. Trong suèt ba n¨m 1999, 2000, 2001 c¸c kho¶n ph¶i thu cña XÝ nghiÖp lu«n chiÕm tû lÖ lín trong tæng tµi s¶n l­u ®éng vµ kh«ng cã chiÒu h­íng gi¶m. Møc tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp lu«n ë møc cao nh­ng t­¬ng øng víi nã lµ c¸c kh¸ch hµng lu«n tr× ho·n viÖc tr¶ tiÒn lµm cho thùc thu vµo XÝ nghiÖp thÊp. §iÒu nµy cã thÓ g©y ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp. - ChÝnh s¸ch b¸n chÞu cña XÝ nghiÖp víi kh¸ch hµng cßn dÔ dµng kh«ng cã nhiÒu rµng buéc g× mÊy. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy còng cã thÓ thu hót ®­îc thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi vµ lµm t¨ng doanh thu. MÆc dï vËy hÇu nh­ kh¸ch hµng mµ XÝ nghiÖp b¸n gi¸n tiÕp chØ bã hÑp trong mét sè c«ng ty thuéc khèi trung ­¬ng cßn c¸c c«ng ty t­ nh©n, c«ng ty TNHH chØ chiÕm kh«ng ®¸ng kÓ. Mµ trªn thùc tÕ nhiÒu khi c¸c c«ng ty t­ nh©n l¹i cã ho¹t ®éng rÊt tèt cã thÓ gióp XÝ nghiÖp tiªu thô ®­îc s¶n phÈm v× hä còng kh¸ lµ n¨ng ®éng. - VÒ tÝn dông ®èi víi nhµ cung cÊp: XÝ nghiÖp còng ®· phÇn nµo tËn dông ®­îc nguån nµy nh­ mét nguån tµi trî ng¾n h¹n, gióp cho XÝ nghiÖp kh«ng bÞ thiÕu vèn t¹m thêi trong kinh doanh khi ch­a ®Õn h¹n tr¶ tiÒn. - Møc vay ng¾n h¹n cña XÝ nghiÖp nh­ vËy lµ kh¸ cao. Tuy nhiªn khi XÝ nghiÖp thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¸n chÞu nh­ vËy th× kh¸ch hµng sÏ cã c¬ héi ®Ó chiÕm dông vèn cña XÝ nghiÖp nhiÒu h¬n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu vèn t¹m thêi trong kinh doanh vµ khi ®ã XÝ nghiÖp ph¶i ®i vay ng¾n h¹n. Nh­ng viÖc vay nh­ vËy ®· ®Æt XÝ nghiÖp vµo mét t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. - C¸c gi¶i ph¸p phßng rñi ro trong thanh to¸n cña XÝ nghiÖp ®Æt ra lµ kh¸ tèt, nã bæ sung cho c¸c ®iÒu kho¶n dÔ dµng cña chÝnh s¸ch b¸n chÞu, gióp XÝ nghiÖp gi¶m bít rñi ro. - VÒ vÊn ®Ò c¸c nguån tµi trî ng¾n h¹n, XÝ nghiÖp ®· kh¸ thµnh c«ng trong viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån tµi trî ng¾n h¹n, cô thÓ lµ vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nh­ vËy nh×n chung lµ ho¹t ®éng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp lµ t­¬ng ®èi tèt nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè mÆt ch­a ®­îc hîp lý cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p ®Ó söa ®æi cho phï hîp h¬n. Së dÜ lµ nh­ vËy v× cã nh÷ng nguyªn nh©n nh­ sau 2. Nguyªn nh©n: 2.1. Nguyªn nh©n chñ quan: XÝ nghiÖp ®· nhËn thøc ®­îc r»ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó tiªu thô ®­îc nhiÒu hµng ho¸ th× ph¶i tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña ng­êi mua, mét trong nh÷ng nhu cÇu ®ã lµ ®­îc mua chÞu. Do vËy XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch b¸n chÞu rÊt réng. Tuy nhiªn viÖc më réng qu¸ nh­ vËy ch­a thËt hîp lý, ch­a kÕt hîp ®Ò ra nh÷ng ®iÒu kiÖn b¸n hµng phï hîp nhÊt víi ®èi t­îng ng­êi mua mµ cÇn cã sù xem xÐt cho phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp ch­a quan t©m ®óng møc tíi viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thanh to¸n th­êng xuyªn ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh thanh to¸n cho tèt h¬n. 2.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: a. T×m kiÕm th«ng tin: Khi tiÕn hµng giao dÞch víi kh¸ch hµng th× mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt lµ XÝ nghiÖp cÇn n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®ã, nhÊt lµ trong tr­êng hîp b¸n chÞu th× cÇn ph¶i biÕt ®­îc th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña hä. Nh­ng viÖc t×m kiÕm nh÷ng th«ng tin ®ã lµ kh«ng ph¶i dÔ dµng. Bëi v× lµ: T×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp thÓ hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, tuy nhiªn vÊn ®Ò c«ng khai c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nµy ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam gÇn nh­ ch­a ®­îc thùc hiÖn. Ngay c¶ khi XÝ nghiÖp ®· thu thËp ®­îc th«ng tin th× nh÷ng th«ng tin ®ã kh«ng b¶o ®¶m cã chÝnh x¸c hay kh«ng. b. NÒn kinh tÕ ch­a thùc sù ph¸t triÓn cao: MÆc dï trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ cña n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn nhanh song vÉn ch­a ®¹t ®Õn mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao. §iÒu nµy g©y ra nh÷ng khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng thanh to¸n. Thø nhÊt, thÞ tr­êng tµi chÝnh cña ta ch­a ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ. Bëi thÕ viÖc thùc hiÖn mua b¸n c¸c c«ng cô nî lµ cßn rÊt h¹n chÕ. Thø hai, nh÷ng dÞch vô tµi chÝnh cã thÓ t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng thanh to¸n lµ h¹n chÕ. Ch¼ng h¹n ë n­íc ta, ch­a cã c¸c c«ng ty chuyªn vÒ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp … ViÖc tæ chøc tèt ho¹t ®éng thanh to¸n trong kinh doanh ë XNDPTW I sÏ gióp cho XÝ nghiÖp kinh doanh ®­îc thuËn lîi h¬n. Tuy nhiªn do cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nªn viÖc nµy ë XÝ nghiÖp vÉn ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ tèt nhÊt. Do ®ã cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó lµm cho ho¹t ®éng thanh to¸n trong kinh doanh tèt h¬n. II. Mét sè gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng thanh to¸n trong kinh doanh ë XNDPTW I: §Ó cho ho¹t ®éng thanh to¸n trong kinh doanh ë XNDPTW I ®­îc tèt h¬n, hç trî ®¾c lùc cho ho¹t ®éng kinh doanh chung cña XÝ nghiÖp, em xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh­ sau: 1. VÒ thanh to¸n ®èi víi ng­êi cung cÊp: Mua chÞu cña ng­êi cung cÊp lµ mét nguån tµi trî ng¾n h¹n quan träng, XÝ nghiÖp cÇn tËn dông nã h¬n n÷a hay nãi c¸ch kh¸c lµ cÇn më réng quan hÖ tÝn dông th­¬ng m¹i víi ng­êi cung cÊp. XÝ nghiÖp cã thÓ th­¬ng l­îng víi ng­êi cung cÊp ®Ó t¨ng thêi gian thanh to¸n. Nh­ng vÊn ®Ò kh«ng ph¶i lµ t¨ng cµng nhiÒu cµng tèt mµ vÊn ®Ò lµ XÝ nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng thêi h¹n chËm tr¶ sao cho hîp lý trong tõng tr­êng hîp cô thÓ. Ch¼ng h¹n nh­ ng­êi cung cÊp ®­a ra møc gi¸ cao víi viÖc tr¶ chËm th× viÖc t¨ng thêi h¹n chËm tr¶ lµ kh«ng cã lîi. V× vËy khi t¨ng thêi h¹n chËm tr¶ th× XÝ nghiÖp còng ph¶i t×m c¸ch th­¬ng l­îng víi ng­êi cung cÊp ®Ó cã ®­îc møc gi¸ kh«ng cao qu¸, ®¶m b¶o s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã gi¸ thµnh kh«ng cao h¬n thÞ tr­êng. ViÖc th­¬ng l­îng nµy lµ dÔ dµng h¬n ®èi víi ng­êi cung cÊp nh­ C«ng ty DPTWI, c«ng ty DLTWI … khi ®æi l¹i XÝ nghiÖp còng dÔ dµng víi hä h¬n trong thanh to¸n tiÒn mua hµng cña XÝ nghiÖp. Ngay víi nh÷ng ng­êi cung cÊp ë n­íc ngoµi XÝ nghiÖp còng ph¶i tranh thñ më réng quan hÖ tÝn dông th­¬ng m¹i. NhÊt lµ khi hä ®ang cÇn tiªu thô hµng th× ta cã thÓ th­¬ng l­îng ®Ó níi réng thêi h¹n chËm tr¶ mµ gi¸ kh«ng t¨ng. H¬n n÷a, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc ¸p dông c¸c l·i suÊt t¨ng thªm khi cÊp tÝn dông còng nh­ ph¹t % nî qu¸ h¹n lµ Ýt x¶y ra v× ng­êi b¸n còng muèn gi÷ kh¸ch hµng, t¹o mèi quan hÖ tèt, cho nªn, trong nhiÒu tr­êng hîp XÝ nghiÖp nªn tËn dông nguån tµi trî nµy vµ do ®ã cã thÓ h¹n chÕ ®­îc chi phÝ sö dông vèn do ph¶i tr¶ l·i nÕu ®i vay ng©n hµng. 2. VÒ thanh to¸n víi ng­êi mua: ë ®©y, XÝ nghiÖp cÇn xem xÐt l¹i chÝnh s¸ch b¸n chÞu cña m×nh. Nh­ ®· kh¶o s¸t ë trªn, víi chÝnh s¸ch b¸n chÞu nh­ vËy XÝ nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thu tiÒn cña kh¸ch hµng nî ®äng, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë con sè cña kho¶n môc ph¶i thu trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp lµ kh¸ cao. ChÝnh s¸ch b¸n chÞu lµ kÕt qu¶ cña viÖc lùa chän gi÷a c¸c kh¶ n¨ng t¨ng lîi hoÆc t¨ng rñi ro do chÝnh s¸ch nµy g©y ra. ChÝnh s¸ch b¸n chÞu cã t¸c ®éng ®Õn t¨ng tiªu thô nh­ng ®ång thêi sÏ t¨ng c¸c kho¶n ph¶i thu vµ t¨ng x¸c suÊt kh«ng thu ®­îc tiÒn. Do ®ã, XÝ nghiÖp cÇn cã nh÷ng ph­¬ng ¸n tèt nhÊt trong mäi tr­êng hîp quyÕt ®Þnh b¸n chÞu sao cho kh«ng bÞ chiÕm dông vèn nhiÒu, ®ång thêi kh«ng lµm mÊt thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng. Theo em, XÝ nghiÖp nªn l­u ý mét sè vÊn ®Ò sau ®©y khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¸n chÞu: a. C¸c tiªu chuÈn tÝn dông: Nh­ ë phÇn lý thuyÕt ®· tr×nh bµy, khi quyÕt ®Þnh b¸n chÞu cho kh¸ch hµng XÝ nghiÖp nªn thùc hiÖn ph©n tÝch chÝnh s¸ch b¸n chÞu. Trong ®ã XÝ nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn tÝn dông. Tr­íc hÕt XÝ nghiÖp cÇn thu thËp c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, sau ®ã sÏ ®¸nh gi¸ phÈm chÊt tÝn dông cña hä. Kh«ng cã mét c«ng thøc chung nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ nh­ng cã mét c¸ch chung nhÊt ®Ó xem xÐt dùa trªn n¨m yÕu tè sau ®©y: §Æc ®iÓm: Sù s½n sµng cña kh¸ch hµng trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô thanh to¸n. N¨ng lùc: Kh¶ n¨ng cña kh¸ch hµng ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô thanh to¸n. Vèn : Dù tr÷ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. Tµi s¶n thÕ chÊp: Tµi s¶n cam kÕt dïng ®Ó thÕ chÊp trong tr­êng hîp vì nî. C¸c ®iÒu kiÖn: C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ nãi chung trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. Dùa vµo ®ã XÝ nghiÖp sÏ ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng vµ quyÕt ®Þnh cã cho mua chÞu hay ph¶i thanh to¸n ngay C«ng viÖc nµy cã thÓ tèn kÐm thêi gian, nh©n lùc… nh­ng nã sÏ gióp XÝ nghiÖp qu¶n lý tèt h¬n c¸c kho¶n ph¶i thu. b. S¾p xÕp kh¸ch hµng theo tiªu chuÈn tÝn dông: C¨n cø theo tiªu chuÈn ®­a ra, XÝ nghiÖp cã thÓ chia kh¸ch hµng ra lµm nhiÒu lo¹i ®Ó cã chÝnh s¸ch b¸n hµng thÝch hîp, ch¼ng h¹n XÝ nghiÖp cã thÓ ph©n chia nh­ sau: - C¸c kh¸ch hµng ®· cã quan hÖ l©u dµi víi XÝ nghiÖp vµ uy tÝn vÒ viÖc thanh to¸n tiÒn lµ cao. §ã lµ c¸c kh¸ch hµng cÊp I nh­ C«ng ty DPTW I, C«ng ty d­îc liÖu TW I… - C¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ l©u dµi víi XÝ nghiÖp, nh­ng vÉn cã lóc nî ®äng, chiÕm dông vèn cña XÝ nghiÖp nh­ c¸c c«ng ty cÊp II( c«ng ty ë cÊp tØnh)… - C¸c kh¸ch hµng Ýt cã quan hÖ l©u dµi víi XÝ nghiÖp , c¸c nhµ thuèc, c¸c c«ng ty TNHH mµ XÝ nghiÖp th­êng cã quan hÖ b¸n lÎ vµ biÕt kh¸ Ýt vÒ hä. Sè l­îng c¸c kh¸ch hµng nµy th­êng lín. Th­êng lµ hä thùc hiÖn thanh to¸n ngay kh«ng cã mua chÞu v× gi¸ trÞ hµng mua th­êng nhá. Trªn c¬ së sù ph©n lo¹i nh­ vËy, XÝ nghiÖp nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch kh¸c nhau víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh­ sau: - §èi víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc ®· cã uy tÝn tõ l©u, x¸c suÊt kh«ng tr¶ tiÒn cña hä lµ thÊp, XÝ nghiÖp nªn ¸p dông cho hä mét chÝnh s¸ch tÝn dông mÒm dÎo vµ më réng nh»m t¨ng doanh sè b¸n lµ chñ yÕu. Th­êng th× hä mua hµng cña XÝ nghiÖp víi khèi l­îng lín nªn cã thÓ cho hä chÞu víi thêi gian dµi h¬n 30 ngµy. ViÖc t¨ng gi¸ lªn khi t¨ng thêi h¹n b¸n chÞu ë XÝ nghiÖp lµ hÇu nh­ kh«ng cã. ChÝnh v× vËy, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, XÝ nghiÖp ch­a nªn t¨ng gi¸ ®èi víi c¸c kho¶n b¸n chÞu mµ vÉn gi÷ nguyªn gi¸ ®Ó gi÷ ®­îc kh¸ch hµng , duy tr× thÞ tr­êng vµ lµm t¨ng khèi l­îng b¸n. Cã nh­ vËy, XÝ nghiÖp sÏ t¨ng ®­îc doanh thu vµ nh÷ng kho¶n ph¶i thu cã x¸c suÊt an toµn cao sÏ ch¾c ch¾n ®­îc thu vÒ. - §èi víi c¸c kh¸ch hµng cÊp II vµ III ë c¸c tØnh, huyÖn th× XÝ nghiÖp nªn thu hÑp chÝnh s¸ch b¸n chÞu h¬n. Thùc tÕ cho thÊy kh«ng Ýt lÇn c¸c kh¸ch hµng nµy d©y d­a trong thanh to¸n, chiÕm dông vèn cña XÝ nghiÖp kh¸ nhiÒu. ChÝnh v× vËy, ®èi víi c¸c kh¸ch hµng nµy, XÝ nghiÖp còng cã thùc hiÖn b¸n chÞu nh­ng ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kho¶n chÆt chÏ kÌm theo nh­ kiÓm tra BCTC, t×nh h×nh ng©n quü … vµ thêi h¹n chÞu còng cã thÓ dµi h¬n 30 ngµy nh­ng Ýt h¬n so víi lo¹i kh¸ch hµng trªn. - §èi c¸c kh¸ch hµng Ýt cã quan hÖ l©u dµi víi XÝ nghiÖp , c¸c nhµ thuèc, quÇy thuèc, v× sè l­îng kh¸ch hµng lo¹i nµy lµ lín nªn XÝ nghiÖp sÏ lËp mét danh s¸ch vµ xÕp lo¹i hä theo ®é tin cËy c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh hiÖn t¹i cña hä còng nh­ c¸c quan hÖ víi XÝ nghiÖp tr­íc ®©y. Trªn c¬ së ®ã mµ cã nh­ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc b¸n hµng thu tiÒn ngay hay cho chÞu. Vµ nÕu cã cho chÞu th× vÉn gi÷ nguyªn thêi h¹n lµ 30 ngµy nh­ XÝ nghiÖp ®ang ¸p dông. Tuy nhiªn, nh÷ng ý kiÕn trªn chØ lµ ý kiÕn chung vÒ c¸c lo¹i kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp. Cßn trong tõng tr­êng hîp cô thÓ kh¸c nhau, víi bÊt cø kh¸ch hµng nµo còng vËy, XÝ nghiÖp cÇn ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ c¸c t¸c ®éng cña tr­êng hîp cô thÓ nµy ®Õn doanh thu vµ lîi nhuËn cña XÝ nghiÖp. Víi t×nh h×nh cña XÝ nghiÖp, viÖc ¸p dông m« h×nh tÝnh NPV ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh cã nªn b¸n chÞu cho kh¸ch hµng hay kh«ng? nh­ ®· nªu ë ch­¬ng I lµ kh«ng ®¬n gi¶n v× viÖc tÝnh to¸n lµ phøc t¹p. Do ®ã víi mçi tr­êng hîp cô thÓ, bªn c¹nh viÖc ®­a ra c¸c tiªu chuÈn tÝn dông, XÝ nghiÖp cã thÓ dùa vµo nh÷ng biÕn sè nh­: - Dù kiÕn tiªu thô - Gi¸ hµng ho¸ tiªu thô - C¸c chi phÝ kh¸c nh­ chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ thu håi nî … - ChiÕt khÊu ®Ò nghÞ - Thêi gian thu håi nî dµi hay ng¾n. sau ®ã sÏ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh: - NÕu doanh sè t¨ng thªm do hµng ho¸ b¸n ®­îc t¨ng thªm do b¸n chÞu mµ lín h¬n c¸c chi phÝ ph¸t sinh vµ ch¾c ch¾n kh¸ch hµng sÏ tr¶ tiÒn th× XÝ nghiÖp nªn b¸n chÞu cho hä, dï lµ kh¸ch hµng nµo. - NÕu XÝ nghiÖp ®ang ë t×nh tr¹ng cÇn tiÒn mÆt vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ®ang c¨ng th¼ng th× XÝ nghiÖp nªn h¹n chÕ c¸c hîp ®ång b¸n chÞu vµ thu tiÒn ngay hoÆc chØ chÊp nhËn nh÷ng hîp ®ång víi thêi h¹n ng¾n vµ ch¾c ch¾n. c. Thêi gian b¸n chÞu: ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian b¸n chÞu lµ quan träng. Trªn thùc tÕ XÝ nghiÖp ch­a x¸c ®Þnh thêi gian nµy mét c¸ch cã c¨n cø mµ kh¸ch hµng nµo còng ®Òu ¸p dông lµ 30 ngµy hÕt. Bëi vËy ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc thêi gian b¸n chÞu phï hîp víi tõng lo¹i kh¸ch hµng, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng yÕu tè sau: - Chu kú kinh doanh cña kh¸ch hµng: §©y lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®Ó quyÕt ®Þnh thêi kú b¸n chÞu cho kh¸ch hµng. Chu kú kinh doanh ®­îc tÝnh to¸n dùa vµo mét sè sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh nh­ ®· ®­îc ®Ò cËp ë ch­¬ng I. Nãi chung XÝ nghiÖp kh«ng nªn cÊp tÝn dông th­¬ng m¹i v­ît qu¸ chu kú kinh doanh cña kh¸ch hµng, nh­ng còng kh«ng nªn qu¸ ng¾n, ch­a ®ñ tµi trî cho thêi kú dù tr÷ cña kh¸ch hµng. Thêi kú b¸n chÞu mµ XÝ nghiÖp ®­a ra nªn ®¶m b¶o tµi trî ®­îc mét phÇn cho thêi kú ph¶i thu cña kh¸ch hµng. - Nhu cÇu tiªu dïng vµ ®èi thñ c¹nh tranh: CÇu vÒ thuèc trªn thÞ tr­êng th× lu«n lín vµ kh«ng cã xu h­íng gi¶m nh­ng ®ång thêi cung còng ngµy cµng t¨ng do thuèc ngo¹i trµn ngËp vµo thÞ tr­êng nhiÒu. Bëi vËy, thÞ tr­êng thuèc trong t­¬ng lai vÉn lµ mét thÞ tr­êng cã tÝnh c¹nh tranh cao. H¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuèc trong n­íc còng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp. MÆc dï s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp lµ cã chÊt l­îng cao nh­ng ®Ó tiªu thô ®­îc nhiÒu hµng trong t×nh h×nh nh­ vËy th× XÝ nghiÖp cã thÓ qui ®Þnh thêi kú b¸n chÞu réng h¬n, nhÊt lµ ®èi víi kh¸ch hµng cÊp I. - Rñi ro tÝn dông: §ã lµ kh¶ n¨ng kh¸ch hµng kh«ng tr¶ tiÒn. - Khèi l­îng mua hµng: Nh×n chung, khèi l­îng mua hµng cña kh¸ch hµng cµng lín, thêi kú b¸n chÞu cã thÓ ®­îc qui ®Þnh cµng dµi. d. C«ng t¸c theo dâi vµ thu håi c¸c kho¶n nî: HiÖn nay, viÖc theo dâi c«ng nî do phßng tµi vô vµ phßng kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®¶m nhËn. Nh×n chung, viÖc theo dâi vµ thu håi nî ®­îc XÝ nghiÖp lµm kh¸ tèt. Tuy nhiªn, vÉn cßn tån t¹i nh÷ng kh¸ch hµng mµ bé phËn theo dâi kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®Çy ®ñ ®­îc, ®Ó d©y d­a nî ®äng kÐo dµi qu¸ thêi h¹n. ChÝnh v× vËy, XÝ nghiÖp nªn cã nh÷ng ký kÕt chÆt chÏ víi hä ngay tõ khi b¸n hµng, b¾t buéc hä giao nh÷ng BCTC míi nhÊt ®Ó biÕt ®­îc t×nh h×nh. Trong qu¸ tr×nh cho chÞu tiÒn th× XÝ nghiÖp ph¶i chÆt chÏ h¬n n÷a trong viÖc theo dâi c¸c kho¶n tÝn dông th­¬ng m¹i ®­îc cung cÊp. Th­êng xuyªn cËp nhËp nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng còng nh­ th­êng xuyªn gi¸m s¸t, ®«n ®èc nh¾c nhë kh¸ch hµng vÒ nghÜa vô cña hä. Mét ®iÓm n÷a nh­ ®· ®Ò cËp ë ch­¬ng II, ®ã lµ thùc tÕ XÝ nghiÖp ch­a ¸p dông c¸c ®iÒu kho¶n ph¹t khi kh¸ch hµng ®Ó qu¸ h¹n ch­a tr¶ tiÒn theo tho¶ thuËn. §iÒu nµy ®· lµm cho mét sè kh¸ch hµng lîi dông d©y d­a kh«ng thanh to¸n nî ®óng h¹n. MÆc dï lµ ®· cã quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng hay kh«ng th× XÝ nghiÖp vÉn nªn ¸p dông c¸c h×nh thøc nh­ ph¹t % nî qu¸ h¹n trªn doanh sè b¸n hay ph¹t theo mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh, tuy nhiªn møc nµy kh«ng nªn lín qu¸ chØ ®ñ ®Ó b¸o ®éng cho kh¸ch hµng lÇn sau ph¶i thùc hiÖn thanh to¸n nghiªm chØnh h¬n. C¸c biÖn ph¸p nh­ vËy cã thÓ l­u ý kh¸ch hµng nhiÒu h¬n trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña hä. Nh­ vËy, XÝ nghiÖp sÏ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i cña m×nh. Ngoµi xem l¹i chÝnh s¸ch b¸n chÞu, th× XÝ nghiÖp còng kh«ng nªn bá qua nguån tÝn dông th­¬ng m¹i tõ ng­êi mua. Khi hä cã nhu cÇu lín, gÊp vÒ s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp, XÝ nghiÖp cã thÓ th­¬ng l­îng ®Ó hä cÊp vèn tr­íc lµm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra tr«i ch¶y vµ nhanh h¬n, ®¸p øng tèt nhu cÇu cña hä vµ nhÊt lµ khi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp hiÖn t¹i ®ang khã kh¨n hay ®ang cã nhu cÇu vèn lín. 3. VÒ ph­¬ng thøc vµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n: Trong viÖc thùc hiÖn thanh to¸n ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ (nh­ chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ cÊt gi÷) th× XÝ nghiÖp nªn h¹n chÕ viÖc sö dông tiÒn mÆt nhÊt lµ ®èi víi c¸c kho¶n thanh to¸n lín. Ngoµi c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt mµ XÝ nghiÖp ®· sö dông nh­ ®· nªu ë ch­¬ng II th× XÝ nghiÖp còng nªn sö dông nhiÒu h¬n h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc. SÐc cã rÊt nhiÒu lo¹i vµ ®­îc sö dông rÊt tiÖn lîi. ViÖc thanh to¸n b»ng sÐc ë n­íc ta còng ®ang ®­îc ph¸t triÓn réng r·i vµ h×nh thøc nµy còng chiÕm mét tû lÖ kh¸ lín trong c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng b»ng tiÒn mÆt t¹i c¸c ng©n hµng. ViÖc thanh to¸n b»ng sÐc còng coi nh­ lµ mét h×nh thøc b¶o ®¶m trong tr­êng hîp ng­êi b¸n kh«ng tin t­ëng nhiÒu ë ng­êi mua. 4. §a d¹ng ho¸ c¸c nguån tµi trî ng¾n h¹n cña XNDPTW I ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n: Nh­ ®· nªu, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn, cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh tµi trî ng¾n h¹n cho mét doanh nghiÖp. HiÖn t¹i, ngoµi nguån vèn tù cãth× c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng cã nhiÒu sù lùa chän vÒ nguån vèn tµi trî ng¾n h¹n do c¸c c«ng cô huy ®éng nh­ tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu ch­a ®­îc phæ biÕn. V× vËy, XÝ nghiÖp nªn tËn dông nguån tµi trî tõ chÝnh CBCNV trong XÝ nghiÖp. Nguån nµy cã ­u ®iÓm lµ rÎ h¬n l·i suÊt vay ng©n hµng, khèi l­îng huy ®éng kh«ng ph¶i lµ Ýt vµ thêi h¹n l©u dµi. Thùc tÕ XÝ nghiÖp ®· thµnh c«ng trong viÖc huy ®éng nguån tµi trî nµy. §Ó cã thÓ phôc vô tèt vµ kÞp thêi h¬n cho nhu cÇu thanh to¸n trong ng¾n h¹n, XÝ nghiÖp nªn c¶i tiÕn mét sè ph­¬ng thøc nh­: t¨ng l·i suÊt (tÊt nhiªn vÉn ®¶m b¶o thÊp h¬n l·i suÊt cho vay cña ng©n hµng), cã chÕ ®é khen th­ëng víi nh÷ng ng­êi mua víi sè tiÒn lín. H¬n n÷a, viÖc thùc hiÖn tèt vµ l©u dµi ph­¬ng thøc huy ®éng tõ c¸n bé CNV nµy cã thÓ lµ mét tiÒn ®Ò rÊt tèt cho XÝ nghiÖp ®Ó tiÕn tíi hoµ nhËp vµo qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc - mµ XÝ nghiÖp còng ®ang chuÈn bÞ thùc hiÖn. Trong t­¬ng lai, khi thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn, XÝ nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn tµi trî cho ng¾n h¹n b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. ViÖc ph¸t hµnh nµy sÏ rÊt cã lîi, gióp huy ®éng ®­îc nguån vèn lín mµ chi phÝ cã thÓ thÊp h¬n lµ vay ng©n hµng, viÖc huy ®éng bao nhiªu lµ XÝ nghiÖp cã thÓ chñ ®éng ®­îc. H¬n n÷a viÖc ph¸t hµnh nµy còng sÏ thuËn lîi v× XÝ nghiÖp lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, l¹i ®ang chuÈn bÞ tiÕn tíi cæ phÇn ho¸. Ngoµi ra trong t­¬ng lai XÝ nghiÖp cã thÓ vay vèn ng¾n h¹n t¹i c¸c c«ng ty tµi chÝnh, mét lo¹i h×nh trung gian tµi chÝnh míi ph¸t triÓn mÊy n¨m trë l¹i ®©y. ViÖc tõ bá b¹n hµng quen thuéc lµ ng©n hµng kh«ng ph¶i lµ dÔ, tuy nhiªn víi h×nh thøc míi nµy nÕu XÝ nghiÖp thùc hiÖn vay vèn th× sÏ cã nhiÒu ­u ®·i v× hä míi ph¸t triÓn nªn còng sÏ cã nh÷ng ®iÒu kiÖn dÔ dµng h¬n cho kh¸ch hµng. MÆc dï hiÖn nay do c¸c c«ng ty tµi chÝnh ®Òu lµ thuéc c¸c tæng c«ng ty lín nªn ph¹m vi kh¸ch hµng cña hä chØ chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty thµnh viªn vµ c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ kinh doanh víi tæng c«ng ty nh­ng trong t­¬ng lai hä sÏ më réng ph¹m vi kh¸ch hµng vµ sÏ lµ mét nguån tµi trî vèn ®¸ng kÓ cho c¸c doanh nghiÖp bªn c¹nh h×nh thøc truyÒn thèng lµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. 5. Tæ chøc ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn ho¹t ®éng thanh to¸n: Qua thùc tËp, em nhËn thÊy viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thanh to¸n kh«ng ®­îc XÝ nghiÖp chó träng nhiÒu mµ chØ thùc hiÖn tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu trong thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi mçi kú. §Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt h¬n ho¹t ®éng thanh to¸n, lµm ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n, XÝ nghiÖp nªn thùc hiÖn ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn ho¹t ®éng thanh to¸n ®Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp vµ rót kinh nghiÖm cho nh÷ng kú sau. XÝ nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét sè chØ tiªu nh­ ®· nªu ë trong ch­¬ng I. ë ®©y, XÝ nghiÖp nªn thùc hiÖn tÝnh to¸n chu kú kinh doanh vµ chu kú tiÒn mÆt ®Ó cã thÓ chñ ®éng h¬n trong viÖc huy ®éng nguån cho ho¹t ®éng thanh to¸n hay lµ c¨n cø vµo chu kú kinh doanh ®Ó ®­a ra ®­îc thêi h¹n chËm tr¶ víi ng­êi mua hoÆc th­¬ng l­îng thêi h¹n mua chÞu víi ng­êi cung cÊp… ë XNDPTW I, chu kú ho¹t ®éng nµy cã thÓ ®­îc tÝnh nh­ sau: Ta lÊy sè liÖu trªn BC§KT trong hai n¨m 2000 vµ n¨m 2001 kÕt hîp víi BCKQKD cña hai n¨m nµy. Tr×nh tù lµm nh­ sau: a. Trong n¨m 2000: Dùa vµo sè liÖu cña BC§KT vµ BCTN n¨m 2000, ta lÊy c¸c kho¶n môc ph¶i thu, ph¶i tr¶ ®Çu n¨m, cuèi n¨m råi tÝnh b×nh qu©n cho c¶ n¨m ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi n¨m B×nh qu©n Dù tr÷ 24.292.251.045 17.954.877.723 21.123.564.384 C¸c kho¶n ph¶i thu 8.351.606.891 12.874.413.399 10.613.010.145 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 5.311.024.761 2.147.776.287 3.729.400.524 Chu kú kinh doanh = Chu kú dù tr÷ + Chu kú chê thu tiÒn §Ó tÝnh ®­îc chu kú dù tr÷ cña XÝ nghiÖp, ta tÝnh sè lÇn dù tr÷ Tæng gi¸ thµnh hµng ho¸ b¸n ra Sè lÇn dù tr÷ = Dù tr÷ b×nh qu©n 102.533.208.342 = = 4,854 lÇn 21.123.564.384 Sau ®ã tÝnh ®é dµi cña chu kú dù tr÷ nh­ sau: 365 ngµy 365 §é dµi cña chu kú dù tr÷ = = = 75,196 ngµy Sè lÇn dù tr÷ 4,854 T­¬ng tù ta cã thÓ tÝnh ®é dµi cña chu kú chê thu tiÒn nh­ sau: Tæng doanh thu b¸n chÞu Sè lÇn chê thu tiÒn = Sè ph¶i thu b×nh qu©n trong n¨m 102.533.208.342 = = 9,661 lÇn 10.613.010.145 365 ngµy 365 §é dµi chu kú chê thu tiÒn = = = 37,78 ngµy Sè lÇn chê thu tiÒn 9,661 Chu kú kinh doanh ®­îc tÝnh nh­ sau: Chu kú kinh doanh = Chu kú dù tr÷ + Chu kú chê thu tiÒn = 75,196 + 37,78 = 112,976 ngµy TiÕp ®ã ta sÏ tÝnh chu kú tiÒn mÆt cña XNDPTW I §Ó tÝnh ®­îc tr­íc hÕt ta tÝnh ®é dµi cña chu kú tr¶ tiÒn: Tæng gi¸ thµnh hµng ho¸ b¸n ra Sè lÇn tr¶ tiÒn = Møc tr¶ tiÒn b×nh qu©n trong n¨m 102.533.208.342 = = 27,493 lÇn 3.729.400.524 §é dµi cña chu kú tr¶ tiÒn lµ: 365 ngµy 365 §é dµi cña chu kú tr¶ tiÒn = = = 13,276 ngµy Sè lÇn tr¶ tiÒn 27,493 §iÒu nµy cã nghÜa lµ cø 13,276 ngµy, XÝ nghiÖp l¹i ph¶i tr¶ tiÒn cho c¸c ho¸ ®¬n mua hµng. Cuèi cïng chu kú tiÒn mÆt ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Chu kú tiÒn mÆt = Chu kú kinh doanh - Chu kú tr¶ tiÒn = 112,976 - 13,276 = 99,7 ngµy Cã nghÜa lµ thêi gian b×nh qu©n kÓ tõ khi XÝ nghiÖp ph¶i chi tiÒn cho ®Õn khi thu ®­îc tiÒn b¸n hµng ho¸ lµ 99,7 ngµy. b. Trong n¨m 2001: Víi c¸ch tÝnh t­¬ng tù, ta tÝnh ®­îc c¸c chu kú ho¹t ®éng cña XNDPTW I vµ tãm t¾t qu¸ tr×nh tÝnh to¸n c¶ hai n¨m nh­ b¶ng sau: B¶ng 11: C¸c chu kú ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp Kho¶n môc Sè ngµy (n¨m2000) Sè ngµy (n¨m 2001) So s¸nh 2001/2000 Sè ngµy (+/-) % 1. §é dµi chu kú dù tr÷ 75,196 56,089 -19,107 74,59 2. §é dµi chu kú chê thu tiÒn 37,78 47,307 9,527 125,217 3. Chu kú kinh doanh (1+2) 112,976 103,396 -9,58 91,52 4. §é dµi chu kú tr¶ tiÒn 13,276 8,387 -4,889 63,174 5. Chu kú tiÒn mÆt (3-4) 99,7 95,009 -4,691 95,295 Qua b¶ng nµy ta cã thÓ thÊy lµ chu kú kinh doanh vµ chu kú tiÒn mÆt cña XÝ nghiÖp n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ ®Òu gi¶m. Chøng tá thêi gian trung b×nh cña XÝ nghiÖp tõ khi xuÊt tiÒn mua NVL cho ®Õn khi thu ®­îc tiÒn b¸n s¶n phÈm ®· gi¶m ®i. Sù gi¶m nµy chñ yÕu lµ do chu kú dù tr÷ gi¶m nhiÒu. Tuy nhiªn chu kú chê thu tiÒn cña XÝ nghiÖp l¹i còng t¨ng lªn kh¸ nhiÒu, chøng tá kh¶ n¨ng chuyÓn thµnh tiÒn cña c¸c kho¶n ph¶i thu kh«ng cao hay nh­ ®· nãi ë trªn trong chÝnh s¸ch b¸n chÞu cña XÝ nghiÖp cã vÊn ®Ò nî ®äng kÐo dµi. Nh­ vËy khi thùc hiÖn tÝnh to¸n chu kú ho¹t ®éng nh­ thÕ nµy th× XÝ nghiÖp cã thÓ ®¸nh gi¸ tèt h¬n ho¹t ®éng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp. 6. Thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan: Trong mét guång m¸y, c¸c bé phËn ph¶i phèi hîp víi nhau chÆt chÏ th× guång m¸y ®ã míi ho¹t ®éng. T­¬ng tù nh­ vËy, trong mét doanh nghiÖp, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi, c¸c bé phËn, phßng ban chøc n¨ng ph¶i phèi hîp ¨n ý, bé phËn nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho bé phËn kh¸c thùc hiÖn nhiÖm vô. §Ó thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng thanh to¸n th× còng cÇn cã sù phèi hîp cña c¸c bé phËn kh¸c. Thø nhÊt, ho¹t ®éng thanh to¸n cã liªn quan chÆt chÏ tíi viÖc qu¶n lý ng©n quü. Bé phËn ng©n quü cÇn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch, dù kiÕn ho¹t ®éng thanh to¸n ®Ó cã thÓ lªn kÕ ho¹ch ng©n quü cho phï hîp, ®¶m b¶o lµ t×m ®­îc nguån tµi trî cho sù thiÕu hôt ng©n quü. Nguån tµi trî nµy võa ph¶i ®¶m b¶o rÎ võa ph¶i cã tÝnh æn ®Þnh cao. Thø hai, khi thùc hiÖn mét sè néi dung míi trong chÝnh s¸ch b¸n chÞu nh­ ®· ®Ò cËp th× XÝ nghiÖp còng cÇn chó ý x©y dùng chÝnh s¸ch qu¶n lý dù tr÷ hµng ho¸ tèi ­u, ®¶m b¶o ®ñ hµng ®Ó cung cÊp. Thùc hiÖn nh­ vËy sÏ cßn lµm gi¶m chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn nãi chung cho XÝ nghiÖp. III. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc: 1. §¶m b¶o vÒ m«i tr­êng ph¸p lý: §Ó quyÕt ®Þnh nªn hay kh«ng nªn b¸n chÞu cho mét kh¸ch hµng cô thÓ, ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu lµ doanh nghiÖp b¸n ph¶i cã ®­îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kh¸ch hµng. Trong c¸c th«ng tin nµy, th«ng tin tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh lµ rÊt quan träng. ë ViÖt Nam ®Ó lÊy ®­îc th«ng tin tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh lµ rÊt khã kh¨n v× c¸c doanh nghiÖp lu«n gi÷ bÝ mËt vÒ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña hä, mÆc dï nhµ n­íc ®· cã mét sè quyÕt ®Þnh vÒ viÖc c«ng khai c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. TÊt nhiªn, viÖc gi÷ bÝ mËt trong kinh doanh lµ cÇn thiÕt nh­ng c«ng khai ho¸ b¸o c¸o tµi chÝnh lµ viÖc nªn lµm ®Ó lµnh m¹nh ho¸ c¸c ho¹t ®éng trong kinh doanh, tr¸nh c¸c hiÖn t­îng lõa ®¶o… Do ®ã nhµ n­íc cÇn ®­a ra c¸c quy ®Þnh m¹nh mÏ h¬n vÒ viÖc c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¶o ®¶m th«ng tin tõ c¸c b¸o c¸o nµy lµ cã ®é tin cËy cao. Vµ cÇn tæ chøc kiÓm tr viÖc lµm nµy ë c¸c doanh nghiÖp . 2. T¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi: CÇn tiÕp tôc x©y dùng mét thÞ tr­êng tµi chÝnh ph¸t triÓn, bao gåm c¶ thÞ tr­êng vèn vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiÒn tÖ sÏ gióp cho viÖc l­u th«ng c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n ®­îc dÔ dµng. Do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp sö dông ®­îc c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt thuËn lîi h¬n, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vµ thêi gian so víi thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Nhµ n­íc còng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó sím h×nh thµnh c¸c c«ng ty cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh nh­ c¸c c«ng ty cung cÊp th«ng tin tÝn dông cña c¸c doanh nghiÖp, h×nh thµnh c¸c c«ng ty mua nî… ,viÖc nµy sÏ hç trî nhiÒu cho c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh cña hä, ®Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng thanh to¸n. §Ó ho¹t ®éng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp ®­îc æn ®Þnh, ®Æc biÖt lµ thanh to¸n víi ng­êi cung cÊp vµ thanh to¸n víi ng­êi mua, th× nhµ n­íc cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ®Ó æn ®Þnh tû gi¸ tr¸nh tr­êng hîp tû gi¸ kh«ng æn ®Þnh, ®ång VN bÞ gi¶m gi¸ nh­ trong nh÷ng n¨m qua. H¬n n÷a nhµ n­íc còng cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thuèc nhËp ngo¹i trµn lan trªn thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay, dÉn tíi sù c¹nh tranh nhiÒu khi lµ kh«ng lµnh m¹nh, bÊt chÊp ph¸p luËt ®Ó gi¶m bít khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc trong ®ã cã XNDPTW I: kh«ng cßn ph¶i b¸n gi¸ thÊp qu¸, cã thÓ cÊp chi phÝ khuyÕn m¹i cao ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng h¬n. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng quan t©m tíi ho¹t ®éng thanh to¸n cña m×nh. §ã lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña doanh nghiÖp cã ¶nh h­ëng nhiÒu tíi kÕt qu¶ cña c¶ kú s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu ho¹t ®éng thanh to¸n ®­îc tæ chøc tèt th× sÏ gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu chung cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ së h÷u. Ho¹t ®éng thanh to¸n trong doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ míi mÎ mµ nã ph¸t sinh tõ ngay khi cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn ®Ó tæ chøc tèt th× kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò dÔ dµng vµ c¸c doanh nghiÖp còng lu«n cè g¾ng ®Ó hoµn thiÖn h¬n ho¹t ®éng nµy. Do nh÷ng khã kh¨n nh­ vËy céng víi tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt khi ®­a ra nh÷ng ý kiÕn chñ quan. Em rÊt mong ®­îc thÇy c« chØ b¶o thªm. Em xin göi lêi c¸m ¬n ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, c¸c c« chó trong phßng tµi vô cña XÝ nghiÖp d­îc phÈm trung ­¬ng I ®· nhiÖt t×nh t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp vµ cho em nh÷ng ý kiÕn quÝ b¸u ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp. §Æc biÖt em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c« gi¸o NguyÔn ThÞ Kim Quý ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong suèt thêi gian thùc tËp vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp- PTS. L­u ThÞ H­¬ng chñ biªn 2. Qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp- Josette Peyrard - NXB Thèng kª 1994 3. TÝn dông tµi trî XNK thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ngo¹i tÖ T¸c gi¶ : Lª V¨n T­ 4. Mét sè t¹p chÝ chuyªn ngµnh : Tµi chÝnh, ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ 5. B¸o c¸o quyÕt to¸n cña XÝ nghiÖp D­îc phÈm Trung ­¬ng I n¨m 1999,2000 vµ n¨m 2001 6. C¸c sè liÖu trªn sæ c¸i cña XÝ nghiÖp d­îc phÈm Trung ­¬ng I.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc24706.DOC