Kế hoạch duy tu - Sửa chữa - Bảo dưỡng đường bộ năm 2003 của Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 234

LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện kinh tế XHCN các doanh nghiệp xây lắp mà đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước đều phải hoạt động theo một kế hoạch nhất định. Mục đích của việc lập kế hoạch là để sử dụng một cách hợp lý toàn bộ giá trị tài sản mà nhà nước giao cho doanh nghiệp trực tiếp quản lý để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động.Trong phạm vi của xây dựng giao thông các mục tiêu ấy phải thể hiện cụ thể ở khối lượng công tác xây lắp, đảm bảo các công trình cầu đường đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách, phục vụ cho giao lưu kinh tế của đất nước.Theo những mục tiêu ấy, kế hoạch của doanh nghiệp phải là một kế hoạch tổng hợpcủa những vấn đề kinh tế, kỹ thuật, tài chính, xã hội Tuy nhiên trong kế hoạch chung đó, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất là kế hoạch khởi đầu và là cơ sở của mọi kế hoạch khác của doanh nghiệp. Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 234 là một doanh nghiệp nhà nước với hình thức tổ chức doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nứoc hoạt động công ích do đó kế hoạch nhiệm vụ sản xuất càng có vai trò quan trọng. Với những kiến thức đã tích luỹ được từ nhà trường, từ tham khảo tài liệu và xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty, qua một thời gian thực tập với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn và các anh chị ở Công ty, em chọn chuyên đề: “ Kế hoạch duy tu - sửa chữa - bảo dưỡng đường bộ năm 2003 của Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 234” MỤC LỤC Mở đầu PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 2 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 2 1.2. Đặc điểm chính của Công ty 3 1.3. Giới thiệu về bộ máy quản lý của công ty 5 PHẦN 2: KẾ HOẠCH DUY TU - BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ 5 2.1. Khái quát chung về kế hoạch nhiệm vụ sản xuất 5 2.1.1. Kế hoạch pháp lệnh: 5 2.1.2. Kế hoạch tự tìm kiếm 7 2.2. Kế hoạch duy tu - bảo dưỡng - sửa chữa đường bộ năm 2003 8 2.2.1. Cơ sở 8

doc34 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1371 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch duy tu - Sửa chữa - Bảo dưỡng đường bộ năm 2003 của Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 234, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ XHCN c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p mµ ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Òu ph¶i ho¹t ®éng theo mét kÕ ho¹ch nhÊt ®Þnh. Môc ®Ých cña viÖc lËp kÕ ho¹ch lµ ®Ó sö dông mét c¸ch hîp lý toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n mµ nhµ n­íc giao cho doanh nghiÖp trùc tiÕp qu¶n lý ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng.Trong ph¹m vi cña x©y dùng giao th«ng c¸c môc tiªu Êy ph¶i thÓ hiÖn cô thÓ ë khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p, ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­êng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch, phôc vô cho giao l­u kinh tÕ cña ®Êt n­íc.Theo nh÷ng môc tiªu Êy, kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i lµ mét kÕ ho¹ch tæng hîpcña nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ, kü thuËt, tµi chÝnh, x· héi…Tuy nhiªn trong kÕ ho¹ch chung ®ã, kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt lµ kÕ ho¹ch khëi ®Çu vµ lµ c¬ së cña mäi kÕ ho¹ch kh¸c cña doanh nghiÖp. C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc víi h×nh thøc tæ chøc doanh nghiÖp lµ doanh nghiÖp nhµ nøoc ho¹t ®éng c«ng Ých do ®ã kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt cµng cã vai trß quan träng. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®­îc tõ nhµ tr­êng, tõ tham kh¶o tµi liÖu vµ xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty, qua mét thêi gian thùc tËp víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c anh chÞ ë C«ng ty, em chän chuyªn ®Ò: “ KÕ ho¹ch duy tu - söa ch÷a - b¶o d­ìng ®­êng bé n¨m 2003 cña C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234” Giíi thiÖu vÒ c«ng ty 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 lµ ®oanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých, trùc thuéc Khu Qu¶n lý ®­êng bé II - Côc ®­êng bé ViÖt Nam, cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp.Trô së giao dÞch cña c«ng ty ®Æt t¹i 26B V©n Hå II, QuËn Hai Bµ Tr­ng Hµ Néi. TiÒn th©n cña C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 lµ Ph©n khu qu¶n lý ®­êng bé 234.Ph©n Khu Qu¶n lý ®­êng bé 234 thuéc Khu QL§B II lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp kinh tÕ ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së cña viÖc chia t¸ch Ph©n khu Qu¶n lý ®­¬ng bé 208 thµnh “ Ph©n khu qu¶n lý ®­êng bé 234” vµ “ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 208” theo tinh thÇn quyÕt ®Þnh ssã 936 Q§/TCCB - L§ ngµy 03/06/1992 cña Bé tr­ëng Bé GTVT vµ B­u ®iÖn. Lóc nµy nhiÖm vô cña Ph©n khu ®­êng bé 234 lµ : Qu¶n lý, thu phÝ,duy tu söa ch÷a th­êng xuyªn cÇu ch­¬ng d­¬ng Qu¶n lý 7 Km ®­êng QL1A Qu¶n lý 14 Km ®­êng b¾c Th¨ng long - Né bµi Qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn giao th«ng v­ît s«ng, thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶m b¶o giao th«ng theo yªu cÇu cña cÊp trªn giao. Qu¶n lý vµ tæ chøc thu phÝ qua cÇu ®­êng Th¨ng long - Néi bµi Ngoµi c¸c nhiÖm vô chÝnh ®­îc giao, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng vèn, thiÕt bÞ tµi s¶n cña Ph©n khu, Bé GTVT ®· cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ cho Ph©n khu ®­îc lµm c¸c c«ng viÖc sau: §µo ®¾p ®Êt ®¸, san lÊp mÆt b»ng Gia c«ng c¬ khÝ, nÒ, bª t«ng, gia c«ng cãt thÐp, söa ch÷a vµ phôc håi thiÕt bÞ giao th«ng X©y dùng , ®¹i tu n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ngtrong ph¹m vi ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­êng phôc vô giao th«ng n«ng th«n X©y dùng, t¸i thiÕt vµ söa ch÷a lín c¸c c«ng tr×nh ®­êng, mè cÇu, cèng tho¸t n­íc, c¸c c«ng tr×nh d©n dông trong vµ ngoµi ngµnh. S¶n xuÊt vËt liÖu ®Î phôc vô giao th«ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh §Õn n¨m 1996 th× nhiÖm vô qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn giao th«ng v­ît s«ng cña ph©n khu ®­îc giao l¹i cho ®¬n vÞ kh¸c trong Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®¶m nhËn. C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 22/03/1994 cña chÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Bé GTVT vµ c¨n cø vµo nghÞi ®Þnh 56/CP ngµy 02/10/1996 cña ChÝnh phñ vÒ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých. Bé GTVT ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých trªn c¬ së chuyÓn c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kinh tÕ : C¸c Ph©n khu qu¶n lý ®­êng bé thµnh c¸c C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé. Theo quyÕt ®Þnh ssè 475 Q§/TCCB - L§ ngµy 25/03/1998 cña Bé tr­ëng bé GTVT : C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234, trùc thuéc Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së chuyÓn ®æi tõ Ph©n khu qu¶n lý ®­êng bé 234. 1.2. §Æc ®iÓm chÝnh cña C«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých, C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 cã nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu sau: + Qu¶n lý, khai th¸c duy tu b¶o d­ìng c¬ së h¹ tÇng ®­êng bé + §¶m b¶o giao th«ng khi cã thiªn tai, dÞch ho¹ xÈy ra trªn ®Þa bµn qu¶n h¹t ®­îc giao + Söa ch÷a lín vµ x©y dùng c¬ b¶n nhá +S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, b¸n thµnh phÈm, söa ch÷a phô trî vµ kinh doanh dÞch vô kh¸c. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, c«ng tr×nh c©y xanh c«ng viª, vØa hÌ ®« thÞ + §iÖn chiÕu s¸ng c«ng céng, x©y dùng c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp ` +Qu¶n lý vµ tæ chøc thu phÝ cÇu ®­êng Cô thÓ hiÖn nay c«ng ty ®ang ; + Qu¶n lý, duy tu söa ch÷a th­êng xuyªn( 173 Km tõ Qu¶ng ninh ®Õn Thanh ho¸) quèc lé 10 + Qu¶n lý duy tu, sñ ch÷a th­êng xuyªn 13,5 Km ®­êng Th¨ng long- Néi bµi + Thùc hiÖn thu phÝ t¹i tr¹m thu phÝ sè 2 QL 1 + Thu phÝ cÇu Ch­¬ng d­¬ng + Thu phÝ cÇu ®­êng Th¨ng long - Néi bµi + Thu phÝ cÇu Tiªn cùu + Söa ch÷a th­êng xuyªn QL1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng + Söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng Th¨ng long - Néi bµi + Söa ch÷a võa vµ lín, tham gia ®Êu thÇu vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng QuyÒn h¹n cña C«ng ty: + C«ng ty ®­îc quyÒn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n trong vµ ngoµi ngµnh. + C«ng ty ®­îc quyÒn liªn doanh, liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + C«ng ty ®­îc quyÒn khai th¸c nguån kü thuËt, vËt t­ trong vµ ngoµi n­íc. + C«ng ty ®­îc quyÒn nh­îng b¸n, cho thuª nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng dïng ®Õn hay ch­a dïng hÕt c«ng suÊt. ViÖc nh­îng b¸n, thanh lý c¸c t¸Øan cè ®Þnh thuéc vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp C«ng ty ph¶i b¸o c¸o c¬ quan chñ quanr cÊp trªn vµ c¬ quan qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cña nhµ n­íc cho phÐp b»ng v¨n b¶n. + C«ng ty ®­îc quyÒn hoµn thiÖn c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh theo yªu cµu ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm.ViÖc thay ®æi c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®­îc phÐp cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. Toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh trong kªs ho¹ch kinh tÕ x· héi, bao gåm kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh vµ kÕ ho¹ch tù t×m kiÕm : +KÕ ho¹ch ph¸p lÖnh do cÊp trªn giao cho C«ng ty dùa theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña nhµ n­íc. PhÇn kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh th­êng chiÕm 70% kÕ ho¹ch hµng n¨m cña C«ng ty. + KÕ ho¹ch tù t×m kiÕm , hîp ®ång kinh tÕ tù khai th¸c do c«ng ty chñ ®éng x©y dùng trªn c¬ së khai th¸c tiÒm n¨ng cña C«ng ty vÒ thiÕt bÞ, vËt t­, lao ®éng vµ vèn. PhÇn kÕ ho¹ch nµy ph¶i ®­îc thÓ hiÖn vµo kÕ ho¹ch hµng n¨m cña C«ng ty vµ Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lý tËp trung vµ thèng nhÊt. 1.3. Giíi thiÖu vÒ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô hiÖn nay, viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt Gi¸m ®èc, c¸c Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trr­ëng cña C«ng ty theo ph©n cÊp hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. C¸c chøc vô kh¸c do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. Qua t×m hiÓu thùc tÕ th× bé m¸y qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å m« h×nh sau: H¹t4 Ql10 H¹t3 Ql10 H¹t2 QL10 H¹t 1 QL10 H¹t tl-nb ®éi c«ng tr×nh Thu phÝ T©n ®Ö Thu phÝ Tiªn cùu Thu phÝ Tl-nb Thu phÝ cd Ban kt Phßng kd phßngkhvttb Phßng TCKT Phßng QLGT Phßng tcl® Phßng HCQT PG§ Phô tr¸ch khvttb PG§ Phô tr¸ch SCTX PG§ Néi chÝnh Gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c c«ng t¸c vÒ kÕ ho¹ch, kinh doanh, tµi chÝnh kÕ to¸n còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm, thu nhËp , ®êi sèng cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty lµ 3 Phã gi¸m ®èc: - PG§ Néi chÝnh, kiªm bÝ th­ ®¶ng uû C«ng ty - Phô tr¸ch c¸c c«ng t¸c néi chÝnh, c«ng t¸c §¶ng trong c¬ quan, phô tr¸ch trùc tiÕp c¸c phßng tæ chøc lao ®éng, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, ban thanh tra, phô tr¸ch c«ng t¸c ATGT vµ c«ng t¸c thu phÝ,…vv - PG§ phô tr¸ch SCTX : Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý vµ duy tu SCTX, th«ng qua c¸c phßng ban®Ó chØ ®¹o cac ®éi qu¶n lý cÇu ®­êng, c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­ y tÕ, b¶o hiÓm, ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi lao ®éng, …vv - PG§ phô tr¸ch KH- VT- TB : ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, vËt t­, thiÕt bÞ, phô tr¸ch c¸c c«ng t¸c söa ch÷a lín, x©y dùng c¬ b¶n c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé, s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi, c«ng t¸c c«ng ®oµn, chñ tÞch héi ®ång s¸ng kiÕn vµ c¶i tiÕn kü thuËt, tr­ëng ban an toµn vµ b¶o hé lao ®éng…vv Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng ty: *Phßng qu¶n lý giao th«ng - ChÞu tr¸ch nhiÖm chñ yÕu vÒ kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng c«ng t¸c SCTX c¸c tuyÕn ®­êng do c«ng ty qu¶n lý: Tham gia gi¸m s¸t kü thuËt c¸c c«ng tr×nh, h­íng dÉn cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®­îc duyÖt, kh¶o s¸t thiÕt kÕ nh÷ng c«ng tr×nh trong ph¹m vi cho phÐp, nghiÖm thu kü thuËt c¸c c«ng th×nh ®Ó ®­a vµo sö dông.Hµng n¨m theo dâi vµ lªn khèi l­îng c¸c c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn x©y dùng vµ söa ch÷a cho n¨m sau. - Hµng quý, c¨n cø vµo dù to¸n SCTX cña c¸c ®¬n vÞ lËp, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vèn ®­îc ph©n bæ cho c¸c tuyÕn quèc lé do ®¬n vÞ qu¶n lý, so¸t xÐt hå s¬ dù to¸n vÒ khèi l­îng vµ gi¸ trÞ kinh phÝ tr×nh cho gi¸m ®èc duyÖt sau ®ã chuyÓn cho phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 02 bé ®Ó theo dâi lµm viÖc víi kho b¹c, cÊp ph¸t vèn. *Phßng KÕ ho¹ch - VËt t­ - ThiÕt bÞ: - C¨n cø vµo khèi l­îng cña c«ng t¸c qu¶n lý cÇu ®­êng hµng n¨m, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vèn ph©n bæ hµng n¨m, c¨n cø theo yªu cÇu cÇn thiªtsuwar ch÷a c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty qu¶n lý phèi hîp cïng phßng Qu¶n lý giao th«ng vµ phong Kinh doanh lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. Ngoµi ra dùa vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ nh©n lùc cña ®¬n vÞ t×m kiÕm ký kÕt c¸c hîp ®ång bªn ngoµi bæ sung cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty. -Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh, Phßng cã nhiÖm vô lËp dù to¸n mét sè c¸c c«ng tr×nh vµ tr×nh duyÖt cÊp cã thÈm quyÒn , lªn phiÕu gi¸ thanh to¸n víi bªn A khi c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ ®· ®­îc nghiÖm thu. - Qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ toµn C«ng ty, c©n ®èi nhu cÇu sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ gi÷a c¸c ®éi, cho c¸c c«ng tr×nh; LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a m¸y ãc thiÕt bÞ hµng n¨m, theo dâi ®Þnh møc kü thuËt cña tõng xe m¸y; Lªn kÕ ho¹ch ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghª. - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m, qu¶n lý c©n ®èi vËt r­ cho tõng c«ng tr×nh.LËp kÕ ho¹ch mua b¸n nhËp xuÊt vËt t­, ph©n cÊp qu¶n lý vËt t­ ®èi víi ®¬n vÞ thi c«ng. * Phßng kinh doanh: §©y lµ phßng míi ®ùoc thµnh lËp vµo n¨m 2003, nhiÖm vô cña phßng lµ phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt, dù to¸n cña c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a võa vµ lín. * Phßng tæ chøc lao ®éng - Qu¶n lý, theo dâi toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch hµng n¨m, lËp kÕ ho¹ch ®Þnh møc lao ®éngtiÒn l­¬ng ®èi víi cÊp trªn vµ c¨n cø s¶n l­îng thùc hiÖn ®­îc giao cho c¸c ®éi tiÕn hµnh lËp ®Þnh møc tiÒn l­¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi thùc hiÖn viÖc chi l­¬ng, chia th­ëng theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc quy ®Þnh - LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty - Theo dâi c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng, an ninh trËt tù. * Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: - Hµng n¨m lËp kÕ ho¹ch kinh tÕ tµi chÝnh nh­ lËp kÕ ho¹ch thu phÝ, lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Phèi hîp víi phßng KÕ hoach- VËt t­ - thiÕt bÞ lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ , söa ch÷a m¸ymãc thiÕt bÞ C«ng ty. - Hµng quý c¨n cø nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®­îc giao, kÕt hîp c©n ®èi vèn kinh doanh lËp kÕ ho¹ch vay vèn ng©n hµng vµ vay c¸c ®èi t­îng kh¸c. - LËp kÕ ho¹ch chi tiªu c©n ®èi tµi chÝnh , dù kiÕn lîi nhuËn thùc hiÖn ®­îc trong n¨m. - Thu thËp, ph¶n ¸nh, xö lý vµ tæng hîp th«ng tin vÒ nguån kinh phÝ ®­îc cÊp ph¸t vµ t×nh h×nh sö dông c¸c kho¶n thu chi ph¸t sinh ë c¸c ®¬n vÞ. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh dù to¸n thu chi, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ, tµi chÝnh, c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc cña Nhµ n­íc t¹i c¸c ®¬n vÞ. - LËp kÕ ho¹ch inÊn vµ sö dông vÐ thu phÝ cÇu ®­êng, qu¶n lý vµ cÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ sö dông. - Theo dâi cÊp ph¸t vµ thanh to¸n kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi. - Th­êng xuyªn ®èi chiÕu c«ng nî, ph©n lo¹i cc«ng nî ®èi víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan. - Hµng quý, hµng n¨m lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n tæng hîp c«ng t¸c thu phÝ víi c¬ quan cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh h×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. * Phßng hµnh chÝnh qu¶n tri; - Qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c v¨n phßng cña C«ng ty nh­ héi, häp, v¨n th­, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, theo dâi vÒ nhµ cö ®Êt ®aicña C«ng ty; qu¶n lý c«ng t¸c y tÕ c¬ quan. *Ban thanh tra; ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c thu phÝ. *Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong C«ng ty : Nãi chung, C«ng ty lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chung cho n¨m sau ®ã c©n ®«is vµ ph©n giao cô thÓ cho tõng h¹t vµ tõng ®éi, hç trî c¸c h¹t vµ ®éi c¸c c«ng t¸c nh­ thiÕt kÕ, qu¶n lý thi c«ng, gi¸m s¸t chÊt l­îng vµ thanh quyÕt to¸n víi chñ ®Çu t­. + §éi thu phÝ : Lµm nhiÖm vô qu¶n lý vµ tæ chøc thu phÝ. + H¹t qu¶n lý : Lµm nhiÖm vô qu¶n lý, duy tu söa ch÷a th­ìng xuyªn cÇu, ®­êng, ®¶m b¶o giao th«ng th«ng suèt, theo dâi, tæng hîp b¸o c¸o kü thuËt cña cÇu, ®­êng trªn ®o¹n ®­êng ®· ®­îc giao trªn c¬ së phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty ngoai ra còng cã thÓ tham gia söa ch÷a võa vµ lín. + §éi c«ng tr×nh: Lµm nhiÖm vô söa ch÷a, n©ng cÊp, söa ch÷a lín c¸c c«ng tr×nhgiao th«ng, x©y dùng cÇu cèng võa vµ nhá, gia c«ng c¬ khÝ, s¶n xuÊt c¸c phô kiÖn phôc vô cho c«ng tr×nh giao th«ng. §Æc biÖt c¸c khèi l­îng c«ng t¸c nhËn thÇu ngoµi do ®éi c«ng tr×nh ®¶m nh©n thi c«ng. NhiÖm vô cô thÓ cña ®éi tuú theo tõng thêi kú vµ phô thuéc vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m cña C«ng ty. kÕ ho¹ch duy tu - b¶o d­ìng - söa ch÷a ®­êng bé 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých trùc thuéc Khu qu¶n lý ®­êng bé II, nhiÖm vô cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trªn 3 lÜnh vùc chñ yÕu: Qu¶n lý khai th¸c cÇu ®­êng bé, söa ch÷a cÇu ®­êng bé, tæ chøc thu phÝ cÇu ®­êng bé. V× vËy kÕ ho¹ch hµng n¨m cña c«ng ty ph¶i thÓ hiÖn râ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy vµ ®­îc chia thµnh kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh vµ kÕ ho¹ch tù t×m kiÕm. 2.1.1. KÕ ho¹ch ph¸p lÖnh: Lµ kÕ ho¹ch ®­îc cÊp trªn trùc tiÕp giao xuèng hµng n¨m cho c«ng ty dùa theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña nhµ n­íc mµ cô thÓ lµ cña Côc ®­êng bé ViÖt Nam, Khu qu¶n lý ®­êng bé II. B¶n th©n kÕ ho¹ch giao xuèng còng ®­îc chia ra thµnh 2 lÜnh vùc, ®ã lµ ; +KÕ ho¹ch qu¶n lý vµ söa ch÷a cÇu ®­êng bé +KÕ ho¹ch thu - chi lÖ phÝ qua cÇu ®­êng bé * KÕ ho¹ch qu¶n lý vµ söa ch÷a cÇu ®­êng bé : C¨n cø vµo nhiÖm vô cô thÓ cña ®¬n vÞ, c¨n cø vµo quy tr×nh quy ph¹m qu¶n lý vµ söa ch÷a cÇu ®­êng bé ®· ®­îc Bé giao th«ng vËn t¶i, Côc ®­êng bé viÖt nam phª duyÖt vµ c¨n cø vµo t×nh tr¹ng kü thuËt thùc tÕ cña cÇu ®­êng bé, hµng n¨m Khu qu¶n lý ®­êng bé II giao kÕ ho¹ch xuèng cho c«ng ty thùc hiÖn. Trong kÕ ho¹ch giao xuèng thÓ hiÖn râ c¸c phÇn nh­ nh­ c«ng t¸c qu¶n lý vµ söa ch÷a th­êng xuyªn cÇu ®­êng bé, c«ng t¸c söa ch÷a võa cÇu ®­êng bé vµ c«ng t¸c söa ch÷a lín cÇu ®­êng bé. Riªng c«ng t¸c qu¶n lý vµ söa ch÷a th­êng xuyªn cÇu ®­êng th× c¨n cø vµo quy tr×nh quy ph¹m còng nh­ c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ … nªn kÕ ho¹ch hµng n¨m giao xuèng kh¸ æn ®Þnh, kÕ hoach nµy sÏ ®­îc chi tÕt ë c¸c phÇn sau. §èi víi c«ng t¸c söa ch÷a võa vµ lín ®Ó cã c¨n cø ®Ó giao kÕ ho¹ch cho s¸t thùc tÕ, hµng n¨m C«ng ty ph¶i theo dâi, thèng kª, lËp b¸o c¸o chi tiÕt vÒ t×nh tr¹ng cÇu ®­êng, ®Ò xuÊt c¸c biÖ ph¸p kh¾c phôc tr×nh lªn Khu qu¶n lý ®­êng bé II vµ Côc ®­êng bé ViÖt Nam xem xÐt vµ cã h­íng bè trÝ kinh phÝ ®Ó söa ch÷a.Tuy nhiªn khèi l­îng c¸c c«ng t¸c nµy cã thay ®æi t¨ng gi¶m trong n¨m do ph¸t sinh khèi l­îng c«ng viÖc míi vµ do viÖc bè trÝ kinh phÝ vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch.Th­êng th× Khu qu¶n lý ®­êng bé II giao nhiÖm vô bæ sung vµ cuèi n¨m tiÕn hµnh chØnh lý kÕ ho¹ch cho c«ng ty. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®­îc giao, hµng quý c«ng ty s¾p xÕp khèi l­îng vµ lËp dù to¸n cho mçi h¹ng môc c«ng tr×nh cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ söa ch÷a th­êng xuyªn. Cuèi mçi quý khu tiÕn hµnhkiÓm tra nghiÖm thu theo khèi l­îng vµ c¸c chØ tiªu ®Ò ra, trªn c¬ së ®ã c«ng ty lËp thµnh b¶n thanh quyÕt to¸n tõng quý cho khèi l­îng c«ng t¸c nµy. §èi víi c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh söa ch÷a võa , söa ch÷a lín th× ph¶i lËp hå s¬ thiÕt kÕ vµ dù to¸n tr×nh duyÖ cÊp trªn lµm c¨n cø ®Ó thi c«ng , nghiÖm thu vµ thanh quyÕtto¸n c«ng tr×nh . ViÖc bè trÝ thêi gian thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh trong n¨m do c«ng ty chñ ®éng s¾p xÕp sao cho phï hîp víi thêi tiÕt, víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty t¹i tõng thêi ®iÓm vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn ®Ó cã h­íng chØ ®¹o cô thÓ. VÊn ®Ò nµy sÏ ®­îc lµm râ h¬n ë phÇn sau. * KÕ ho¹ch thu - chi lÖ phÝ qua cÇu ®­êng bé : Hµng n¨m c¨n cø vµo ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i vÐ do bé tµi chÝnh quy ®Þnh, c¨n cø vµo l­u l­îng xe qua l¹i (HiÖn nay ë mét sè cÇu vµ ®­êng ®· ®­îc l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®Õm xe vÝ dô cÇu Ch­¬ng D­¬ng vµ ®­êng B¾c Th¨ng Long - Néi Bµi, v× vËy viÖc ®Õm l­u l­îng xe qua l¹i t­¬ng ®èi chÝnh x¸c ), ngoµi ra cßn c¨n cø vµo tû lÖ t¨ng tr­ëng kinh tÕ ­íc tÝnh ®Ó lµm c¨n cø lËp kÕ ho¹ch thu - chi tr×nh 2 Bé duyÖt, hiÖn nay viÖc duyÖt kÕ ho¹ch thu chi ®· ®­îc uû quyÒn cho Côc ®­êng bé ViÖt Nam, Côc sÏ ra v¨n b¶n duyÖt khi ®· cã ý kiÕn tham gia cña 2 Bé. KÕ ho¹ch chi hµng n¨m c¨n cø vµo ®Þnh biªn c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc duyÖt , thùc hiÖn theo ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ N­íc vµ h¸ng n¨m thay ®æi theo tinh thÇn cña c¸c th«ng t­ liªn bé h­íng dÉn cô thÓ .Trong kÕ ho¹ch chi thÓ hiÖn chi tiÕt tõng h¹ng môc ph¶i chi nh­ l­¬ng ,b¶o hé lao ®éng, ®éc h¹i , tiÒn in Ên vÐ, tiÒn söa ch÷a b¶o tr× tr¹m, tiÒn ®iÖn chiÕu s¸ng, tiÒn th­ëng doanh thu ,…Sau khi xem xÐt kiÓm tra, Côc ®­êng bé ra v¨n b¶n duyÖt kÕ ho¹ch thu - chi trong n¨m vµ göi xuèng ®Ó C«ng ty thùc hiÖn . §Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch thu chi ®­îc giao, C«ng ty lu«n lu«n chó träng c«ng t¸c gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c cña CBCNV lµm nhiÖm vô so¸t vÐ vµ b¸n vÐ, ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tr¸nh thÊt tho¸t cho Nhµ N­íc(VÝ dô nh­ kiÓm tra ®ét xuÊt, theo dâi …). 2.1.2. KÕ ho¹ch tù t×m kiÕm §Ó ®¶m b¶o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho CBCNV, hµng n¨m C«ng ty ph¶i giao dÞch, ký kÕt c¸c hîp ®ång víi bªn ngoµi d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­ liªn doanh, chØ ®Þnh thÇu, ®Êu thÇu c«ng tr×nh,…. §Ó ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña CBCNV, ngay trong ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc hµng n¨m C«ng ty ®· ®­a ra th«ng qua chÕ ®é th­ëng t×m kiÕm viÖc lµm . ChÝnh v× vËy trong nh÷ng n¨m qua ngoµi kÕ ho¹ch ®­îc giao, c«ng ty ®· ký kÕt ®­îc nhiÒu c¸c hîp ®ång ngoµi võa gi¶i quyÕt thªm ®­îc viªc lµm võa t¨ng thu nhËp cho CBCNV. 2.2. KÕ ho¹ch duy tu - b¶o d­ìng - söa ch÷a ®­êng bé n¨m 2003 2.2.1. C¬ së §­êng bé ®­a vµo khai th¸c sö dông do t¸c ®éng cña bªn ngoµi nh­ t¸c ®éng cña con ng­êi, cña thiªn nhiªn vµ sù diÔn biÕn theo thêi gian cña b¶n th©n c«ng tr×nh g©y ra. C«ng t¸c b¶o d­ìng vµ söa ch÷a th­êng xuyªn, söa ch÷a võa vµ söa ch÷a lín ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc theo dâi t×nh tr¹ng c«ng tr×nh ®­êng bé, tæ chøc giao th«ng thanh tra kiÓm tra kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®­êng bé vµ b¶o d­ìng th­êng xuyªn còng nh­ söa ch÷a võa vµ söa ch÷a lín c¸c tuyÕn ®­êng dÓ duy tr× t×nh tr¹ng b×nh th­êng cña c¸c c«ng tr×nh ®­êng bé, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng trªn c¸c tuýªn, gi¶m tèi ®a nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ cã do viÖc khèng ®¶m b¶o tiªu chuÈn cña c¸c tuyÕn ®­êng , h¹n chÕ tèi ®a sù ph¸t triÓn h­ háng tõ h­ háng nhá trë thµnh h­ háng lín. + C«ng t¸c qu¶n lý lµ sè l­îng lao ®éng trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng viÖc thanh tra, kiÓm tra kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®­êng bé, thu thËp ssè liÖu th­êng trùc chèng lò ,b·o kh¬i th«ng dßng ch¶y, ph¸t c©y,d·y cá, lµm vÖ sinh…vv®­îc ®Þnh møc cho 1 km ®­êng / n¨m, 1 md cÇu / n¨m t­¬ng øng víi c¸c lo¹i ®Þa h×nh vµ lo¹i kÕt cÊu c«ng tr×nh + C«ng t¸c b¶o d­ìng th­êng xuyªn c¸c bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh lµ ®Þnh møc khèi l­îng giíi h¹n cho mçi lo¹i c«ng t¸c cÇn b¶o d­ìng cho 1km ®­êng/n¨m, 1md cÇu/ n¨m t­¬ng øng víi c¸c lo¹i ®Þa h×nh vµ lo¹i kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu, ®­êng. + §èi víi söa ch÷a võa vµ söa ch÷a lín: §©y lµ tr­êng hîp mµ sau khi ®· thùc tÕ kiÓm tra, xem xÐt hiÖn tr­êng cho thÊy móc ®é háng hãc lín, lµm thay ®æi kÕt cÊu c«ng tr×nh.Tuú thuéc vµo chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó söa ch÷a c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã mµ c«ng ty lËp danh môc ®Çu t­ hoÆc b¸o c¸o ®Çu t­ hoÆc baã c¸o nghiªn cøu kh¶ thi tr×nh lªn cÊp trªn, nÕu ®­îc xÐt duyÖt vµ ®ång ý cÊp vèn, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh thùc hiªn. 2.2.2X©y dùng kÕ ho¹ch a- C¨n cø * HiÖn tr¹ng c¸c tuyÕn ®­êng Th¸ng 10 - 12 n¨m 2002 c«ng ty tiÕn hµnh bè trÝ nh©n lùc vµ m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra t×nh tr¹ng cña cÇu vµ ®­êng trªn tÊt c¶ c¸c tuyÕn mµ c«ng ty ®­îc giao nhiÖm vô qu¶n lý. Cô thÓ lµ cÇn ph¶i kiÓm tra nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n sau: NÒn ®­êng : KiÓm tra sôt lë, ®Êt phô nÒn, lÒ ®­êng, hÖ thèng m­¬ng r·nh tho¸t n­íc . MÆt ®­êng : §o c­êng ®é mÆt ®­êng, ®é nh¸m, ®é xãc b»ng ph¼ng, xãc gå ghÒ kiÓm tra æ gµ, bïn lón lâm, xö lý cao su, r¹n nøt trªn mÆt ®­êng, søc chÞu t¶i so víi tiªu chuÈn …vv HÖ thèng an toµn giao th«ng : KiÓm tra s¬n cäc tiªu, biÓn b¸o, cét km, cét thuû khÝ, cét mèc lé giíi, líp ph¶n quang, gi¶i ph©n c¸ch, t­êng phßng vÖ, v¹ch kÎ ®­êng…vv C«ng tr×nh cÇu : TiÕn hµnh kiÓm tra c¸c bé phËn cña cÇu: mè trô cÇu, kÕt cÊu nhÞp, mÆt cÇu, lan can… theo c¸c chØ tiªu trong tiªu chuÈn ®­êng bé t­¬ng øng víi c¸c cÊp ®­êng nh­ søc chÞu t¶i, ®é më réng vÕt nøt,…vv * H¹n møc ®­îc duyÖt C¨n cø vµo h¹n møc ®­îc duyÖt cña n¨m tr­íc tøc lµ chi phÝ ®Ó tiÕn hµnh b¶o d­ìng söa ch÷a th­êng xuyªn cho 1 km ®­êng hay 1md cÇu trong mét n¨m tuú vµo tõng lo¹i ®­êng vµ tõng lo¹i cÇu. b- LËp kÕ ho¹ch Phßng QLGT tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh trªn c¬ së hiÖn tr¹ng vµ h¹n møc ®­îc duyÖt. ViÖc ho¹ch ®Þnh ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch dùa vµo tµi liÖu võa ®iÒu tra t×nh tr¹ng c¸c tuyÕn ë trªn mµ ph©n ra thø tù ­u tiªn theo møc ®é h­ háng cô thÓ: + Lo¹i 1 : Lµ lo¹i khÈn cÊp cÇn ph¶i ®­îc xö lý ngay nÕu nh­ kh«ng ®­îc xö lý kÞp thêi th× sÏ cã thÓ g©y mÊt an toµn giao th«ng vµ thiÖt h¹i nÆng nÒ vÒ ng­êi vµ cña c¶i. + Lo¹i 2 : CÇn xö lý nh­ng møc ®é nguy hiÓm ch­a cao + Lo¹i 3 : Møc ®é b×nh th­êng + Lo¹i 4 : D­íi møc b×nh th­êng -`§èi víi lo¹i 1 : C«ng ty lµm tê tr×nh cho vµo c«ng tr×nh xö lý ®ét xuÊt vµ hå s¬ kÌm theo tr×nh lªn cÊp trªn ®Ì nghÞ duyÖt vµ thùc hiÖn lµm ngay. Víi c¸c lo¹i cßn l¹i, tiÕn hµnh lËp chi tiÕt vÒ c¸c h­ háng vµ c¸c kh¸i to¸n cho nh÷ng khèi l­îng cÇn söa ch÷a . Nh÷ng h­ háng nhá, h¹ng môc cÇn söa chòa nhá ®­îc cho vµo phÇn söa ch÷a th­êng xuyªn, c¸c h­ háng kh¸c th× tuú vµo møc ®é cô thÓ mµ cho vµo sö ch÷a võa vÇ lín. -§èi víi cÇu n»m trªn ®­êng cã ®é dµi > 25 m th× ph¶i tÝnh riªng vµ lËp theo ®¬n gi¸ md cÇu trong mét n¨m. §¬n gi¸ ®­îc lËp theo ®Þng møc “ B¶o d­ìng th­êng xuyªn ®­êng bé “ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3479/2001/Q§- BGTVT ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2001 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. Sau khi tæng hîp, C«ng ty lµm ®Ö tr×nh lªn Khu qu¶n lý ®­êng bé II, cô thÓ n¨m 2003 nh­ sau: §Ò nghÞ kÕ hoach n¨m 2003 cña c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 TT H¹ng môc §vÞ K l­îng chñ yÕu §Ò nghÞ kÕ ho¹ch n¨m 2003 Khèi l­îng 2003 (I + II + III + IV) 20.417,00 I Söa ch÷a th­êng xuyªn 2.520,00 A Quèc lé 1 A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 1.780,00 1 Söa ch÷a th­êng xuyªn Ql 1A ( Km 162 - 169) Km 7 2 Söa ch÷a th­êng xuyªn 1200 m cÇu ch­¬ng d­¬ng vµ 930 m nót giao th«ng Nam Chu¬ng d­¬ng M 2130 B CÇu ®­êng Th¨ng long - Néi bµi 420,00 1 Söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng Th¨ng long - Néi bµi Km 14,57 2 Sö ch÷a th­êng xuyªn c¸c cÇu trªn tuyÕn M 195 C §­êng L¸ng - Hoµ L¹c 320,00 1 Söa ch÷a th­êng xuyªn c¸c cÇu trªn tuyÕn M 541 2 Söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng Km 28 II Söa ch÷a võa 4.275,00 A CÇu ®­êng Th¨ng long - Néi bµi 1.480,00 1 Xö lý vÕt nøt mÆt ®­êng toµn tuyÕn M2 2800 2 T¨ng c­êng hÖ thèng an toµn giao th«ng 7 nót giao M2 1098,4 3 X©y dùng nhµ h¹t qu¶n lý M2 150 4 Xö lý tr¬n tr­ît toµn tuyÕn Km 1+600 - km 8+250 M2 5000 B §­êng L¸ng - Hoµ L¹c 1.263,00 1 Xö lý lón ®Çu cÇu Xö lý lón vâng ®­êng M2 1540 2 T¨ng c­êng hÖ thèng an toµn giao th«ng trªn tuyÕn M2 2100 3 Söa ch÷a t«n sãng trô tiªu toµn tuyÕn M2 7798,7 4 Nhµ h¹t qu¶n lý M2 150 C Quèc lé 1 A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 1.532,00 1 Xö lý nÒn mÆt ®­êng Km 162- 166 QL1A M2 9465 2 Thay thÕ mÆt ®­êng BTN b»ng mÆt ®­êng BTXM km 166+ 076 M2 1020 3 Nhµ h¹t qu¶n lý cÇu Ch­¬ng d­¬ng M2 200 III söa ch÷a lín 13.422,00 A Quèc lé 1 A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng Theo DA cña côc §BVN 12.972,00 1 S¬n dµn thÐp cÇu ch­¬ng d­¬ng tõ mÆt cÇu trë xuèng M2 64006 2 Sö ch÷a l¹i 13 gèi cÇu B0 bÞ nghiªng Gèi 13 3 Xö lý vÕt nøt trô T1, T6, T8a, T9 cÇu CD TB B CÇu ®­êng Th¨ng long - Néi bµi 450,00 1 §¾p ®Êt nót K0 ®­êng TL - NB M3 6731 IV Söa ch÷a ®ét xuÊt 200,00 1 C«ng t¸c § B G T ®ét xuÊt do b·o lôt g©y ra Xö lý cao su, bï vªnh, l¸ng 2 líp TB 200,00 Khu qu¶n lý ®­êng bé II c¨n cø vµo : + QuyÕt ®Þnh cña Côc tr­ëng Côc ®­êng bé ViÖt Nam vÒ viÖc giao kÕ ho¹ch SC§B n¨m 2003 cho Khu qu¶n lý ®­êng bé II (Khu II c¨n cø vµo sè vèn mµ Côc ®­êng bé viÖt nam cÊp trong n¨m, khu sÏ gi÷ l¹i 1 phÇn cho ho¹t ®éng cña khu theo c¸c quy ®Þnh, 1 phÇn cho dù phßng nh»m dù trï cho c¸c ph¸t sinh sau nµy nÕu cã, phÇn cßn l¹i Khu sÏ ph©n phèi cho c¸c c«ng ty trùc thuéc ) + §Ò nghÞ cña tr­ëng phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch Khu qu¶n lý ®­êng bé II + T×nh tr¹ng vÒ møc ®é h­ háng cña c¸c tuyÕn th«ng qua viÖc kiÓm tra thùc tÕ cña Khu. + Sè l­îng km ®­êng, md cÇu + §Ò nghÞ cña c«ng ty QL&SC§B 234 Tõ ®ã Khu giao kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt C«ng ty n¨m 2003 nh­ sau: §¬n vÞ tÝnh :1 triÖu ®ång BiÓu 01 H¹ng môc Kh 2003 Vèn tt Ghi chó Tæng sè 23.969 6.572 C¶ nî 2002 I .Tr¶ nî SCV 2002 5.470 3.702 II. KÕ ho¹ch 2003 18.499 2.870 Cã biÓu chi tiÕt kÌm theo 1/ Söa ch÷a th­êng xuyªn 2.565 2.520 C¶ nî 2002 2/Söa ch÷a võa 10.934 300 3/ NhËn thÇu ngoµi 5.000 BiÓu chi tiÕt: kÕ ho¹ch söa ch÷a ®­êng bé n¨m 2003 TT H¹ng môc § vÞ KH GIAO K.l­îng S¶n l­îng (1triÖu ®ång) Vèn cÊp (1 triÖu ®ång) Tæng sè 23.969,64 6.572,00 Khèi l­îng nî chuyÓn sang n¨m 2003 5,470.64 3.702,00 1 H¹ ®é cao mÆt ®­êng c¶i t¹o HTTN CÇu Chui 332,00 332,00 2 S¬n v¹ch b¸o hiÖu Quèc lé 2+3 117,00 117,00 3 C¶i t¹o hÖ thèng tho¸t n­íc CÇu Chui 748,34 4 Thay thÕ bæ sung biÓn b¸o Km 0 - Km 13+850 Tlong- NB 655,19 5 S¬n kÎ ®­êng Km 47- Km 62 QL5 192,00 6 Nhµ h¹t qñan lý cÇu Ch­¬ng d­¬ng 169,00 188,00 7 Bï lón ®Çu cÇu Km 2+174- 30+169 Tl-NB 374,69 375,00 8 X©y dùng tr¹m thu phÝ L¸ng - Hoµ l¹c 878,00 878,00 9 Söa ch÷a mÆt ®­êng TL- NB 1.066,59 1.066,00 10 Söa ch÷a mÆt cÇu Ch­¬ng d­¬ng 743,39 746,00 11 Söa ch÷a mÆt ®­êng km 162- Km 166 QL1 194,44 Khèi l­îng 2003(I+II+III+IV+V) 18.499,00 2.870,00 I Söa ch÷a th­êng xuyªn (A+B+C) 2.565,00 2.520,00 A Quèc lé 1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 219,00 219,00 1 Söa ch÷a th­êng xuyªn QL 1A (Km162-166+030) Km 4,03 100,00 100,00 2 Söa ch÷a th­êng xuyªn CÇu Ch­¬ng d­¬ng m 1200 119,00 119,00 B CÇu ®­êng Th¨ng long- Néi bµi 586,00 541,00 1 SCTX ®êng+ cÇu trªn ®­êng Km 14,57 366,00 321,00 2 §iÖn chiÕu s¸ng ®­êng 220,00 220,00 C §­êng10 1760 1760 II Söa ch÷a võa (A+B+C+D) 10.934,00 300,00 A §­êng L¸ng - Hoµ l¹c 2.213,00 0,00 1 Xö lý lón hai ®Çu cÇu 2 T¨ng cêng hÖ thèng an toµn trªn tuyÕn B Quèc lé 1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 5.600,00 200,00 1 Tr¹m thu phÝ Nam ®uèng 2 Tr¹m thu phÝ sè 2 C Quèc lé 6 723,00 0,00 1 Bï vªnh v¸ l¸ng mÆt ®­êng M2 2 Xö lý cao su, bï vªnh vµ l¸ng nhùa M2 D Quèc lé 3 1.605,00 100,00 1 Bï vªnh v¸ l¸ng mÆt ®­êng M2 III Söa ch÷a ®ét xuÊt 793,00 50,00 1 BiÓn b¸o 2 Ph©n luång giao th«ng b¾c CÇu Ch­¬ng d­¬ng IV NhËn thÇu ngoµi 5.000,00 0,00 1 C¶i t¹o hµnh lang khu phè cæ Hµ néi 2 Mét sè c«ng tr×nh kh¸c So s¸nh víi ®Ò nghÞ kÕ ho¹ch cña ta thÊy C«ng ty : - Tæng sè vèn kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ: 20.417,000 - Tæng sè vèn ®ùoc chÊp nhËn trong kÕ ho¹ch giao : 18.499,000, ®¹t 90.6 %.§©y lµ con sè kh¸ cao, tuy nhiªn ®©y míi chØ lµ con sè t­¬ng ®èi, sau nµy, khi dù to¸n ®­îc duyÖt th× ®ã míi lµ v¨n b¶n chÝnh thøc cã ý nghÜa ph¸p lý. (§Çu n¨m Khu t¹m giao kÕ ho¹ch quý I cho c«ng ty cßn kÕ hoach chung cho c¶ n¨m th­êng ®­îc giao vµo cuèi quý I.) 2.2.3Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch C¨n cø chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao C«ng ty triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn, cô thÓ: C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, Gi¸m ®èc c«ng ty giao nhiÖm vô cho c¸c phßng, sau ®ã c¸c phßng giao nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi, ë ®©y em ®i s©u vµo kÕ hoach söa ch÷a th­êng xuyªn. *KÕ ho¹ch söa ch÷a th­êng xuyªn: KÕ ho¹ch söa ch÷a th­êng xuyªn ®­îc lËp theo quý. Vµo ®Çu quý I Khu II cã v¨n b¶n t¹m giao kÕ ho¹ch söa ch÷a ®­êng bé trong quý I cho C«ng ty.(V× lóc nµy ch­a cã kÕ ho¹ch t¹m giao cho n¨m),Phßng KH - VT - TB sÏ nhËn kÕ ho¹ch vµ giao cho Phßng QLGT triÓn khai. Sau khi nhËn ®­îc v¨n b¶n, Phßng QLGT phèi hîp víi c¸c phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - Víi kÕ ho¹ch chung cña n¨m : Th­êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã nhiÒu yÕu tè cÇn ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ do ®ã vµo cuèi quý 3, ®Çu quý 4 trªn c¬ së kiÕn nghÞ cña C«ng ty, Khu II sÏ cã mét kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh.. C¨n cø vµo nguån vèn söa ch÷a th­êng xuyªn vµ kÕ ho¹ch khèi l­îng do Khu II giao ®Çu quý I, c¸c quý sau sÏ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch n¨m. C«ng ty sÏ ph©n bæ ra cho tõng tuyÕn. Sau ®ã tiÕn hµnh lËp khèi l­îng vµ ®¬n gi¸ cô thÓ cho tõng Km ®­êng, md cÇu trong quý, tøc lµ ph¶i lËp Tê tr×nh khèi l­îng, dù to¸n tr×nh lªn Khu ( Trªn c¬ së quyÕt ®Þnh giao kÕ ho¹ch cña Khu, khèi l­îng thùc tÕ yªu cÇu vµ c¸c thÓ chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc) xin ®­îc duyÖt. Tuú tõng c«ng tr×nh mµ Phßng QLGT hoÆc Phßng KH-VT-TB sÏ lËp dù to¸n. ChØ khi Khu duyÖt dù to¸n th× kÕ ho¹ch cña C«ng ty míi chÝnh thøc cã ý nghÜa ph¸p lý vµ C«ng ty c¨n cø vµo ®ã ®Ó chÝnh thøc giao c«ng viÖc cho c¸c ®¬n vÞ ®©y lµ c¬ së cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn vµ nghiÖm thu, thanh to¸n. *C¬ së lËp dù to¸n + C¨n cø - §Þnh møc dù to¸n XDCB sè 1242/ 1998 / BXDVKT - §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c söa ch÷a trong XDCB sè : 29 / 2000/Q§ -BXBXD - §Þnh møc b¶o d­ìng th­êng xuyªn ®­êng bé sè : 3479 / 2001/ Q§ BGTVT + VÒ chi phÝ nh©n c«ng C¨n cø th«ng t­ sè 03 /2003/N§ - CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh Phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l­¬ng, trî cÊp XH vµ ®æi míi mét b­íc chÕ qu¶n lý tiÒn l­¬ng + VÒ ®¬n gi¸ vËt liÖu - Theo quyÕt ®Þnh sè : 24/ 1999/Q§UB cña UBHC TP Hµ néi, quyÕt ®Þnh sè : 54/2001/Q§ - UB ngµy 12/7/2001 cña UBHC TP Hµ néi V/v : Ban hµnh ®¬n gi¸ c«ng t¸c sö ch÷a XDCB TP Hµ néi, th«ng b¸o ssè : 02/TBVL - LS ngµy 12/8/2002 cña Liªn së Tµi chÝnh vËt gi¸ - Së XD V/v : §iÒu chØnh gi¸ vËt liÖu XD ®èi víi khèi l­îng x©y l¾p thùc hiÖn tõ 1/8/2003. vµ mét sè b¸o gi¸ kh¸c. + VÒ gi¸ ca m¸y - Theo quyÕt ®Þnh sè : 1260 /1998 BXD ngµy 28/11/1998 cña Bé X©y Dùng, phµn chi phÝ nh©n c«ng trong m¸y vÉn ¸p dông l­¬ng tèi thiÓu 144.000 ®ång. ViÖc duyÖt dù to¸n ®­îc c¨n cø vµo V¨n b¶n cña Khu qu¶n lý ®­êng bé II vÒ viÖc t¹m giao kÕ ho¹ch söa ch÷a ®­êng bé quý cho C«ng ty, ®Þnh møc söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng bé, thùc tr¹ng ®­êng bé trªn c¸c tuyÕn, hå s¬ dù to¸n do c«ng ty tr×nh lªn vµ mét sè v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan Néi dung cña v¨n b¶n duyÖt bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau : *C¸c môc tiªu cÇn ®¹t: - C«ng t¸c qu¶n lý - C«ng t¸c an toµn giao th«ng - C«ng t¸c nÒn mÆt ®­êng vµ tho¸t n­íc - C«ng t¸c mÆt ®­êng - C«ng t¸c söa ch÷a c«ng tr×nh * Kinh phÝ - Tæng kinh phÝ Sau khi Dù to¸n ®­îc duyÖt, C«ng ty c¨n cø vµo kÕ ho¹ch quý ®Ó ph©n chia c«ng viÖc cô thÓ cho tõng th¸ng, tõ t×nh h×nh thùc tÕ cÇu ®­êng trong ph¹m vi §éi hoÆc H¹t qu¶n lý. Phßng QLGT giao kho¸n khèi l­îng theo th¸ng b»ng c¸c v¨n b¶n giao viÖc(PhiÕu giao viÖc hoÆc b¶n giao kho¸n khèi l­îng) Néi dung b¶n giao kho¸n khèi l­îng + C¨n cø + Môc tiªu cÇn ®¹t + Khèi l­îng (Cã b¶ng khèi l­îng chi tiÕt kÌm theo, b¶ng ®­îc lËp trªn c¬ së ®i thùc tÕ hiÖn tr­êng vµ thèng nhÊt khèi l­îng gi÷a C«ng ty víi ®¬n vÞ qu¶n lý, thèng kª khèi l­îng c«ng t¸c QL & SCTX ®­êng bé vµ khèi l­îng SCTX c«ng tr×nh trªn tuyÕn) - §¬n gi¸ : Theo ®¬n gi¸ ®· ®­îc Khu qu¶n lý ®­êng bé II duyÖt. -§inh møc giao kho¸n : Theo ®Þnh møc 3479/Q§ - BGTVT ngµy 9/10/2001 cña bé GTVT vµ thùc tÕ tõng tuyÕn ®­êng cña ®¬n vÞ qu¶n lý. + Kinh phÝ - T¹m tÝnh - Thanh to¸n theo dù to¸n ®­îc duyÖt +Thêi gian thùc hiªn (Th­êng lµ mét th¸ng) C«ng ty C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ kh¶ n¨ng cña h¹t, giao viÖc cho H¹t qua PhiÕu giao viÖc Néi dung cña PhiÕu giao viÖc bao gåm : +H¹ng môc c«ng viÖc +VËt t­ +Kinh phÝ +Thêi gian thùc hiÖn NhËn ®­îc khèi l­îng tõ trªn giao, ®¬n vÞ lËp ra tiÕn ®é cô thÓ h¬n, bè trÝ nh©n l­c vµ m¸y mãc thiÕt bÞ thùc hiÖn. VÒ phÇn vËt t­ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ Phèi hîp gi÷a ®în vÞ vµ phßng KH-VT-TB, trong mét sè tr­êng hîp ®¬n vÞ ph¶i tù lo viÖc ®¶m b¶o vËt t­ sao cho ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch, tiªu chuÈn kü thuËt víi ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ chøng chØ ®Çy ®ñ.Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®¬n vÞ th­êng ph¶i chÞu chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn giao th«ng còng nh­ an toµn lao ®éng chØ trõ mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt nh­ cã sù cè do kh¸ch quan xÈy ra trªn tuyÕn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c¸c phßng c¨n cø vµo chøc n¨ng cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¬n vÞ hoµn thµnh nhiÖm vô. VÒ chi phÝ thùc hiÖn, C«ng ty t¹m tÝnh vµ cho ®¬n vÞ øng tr­íc mét phÇn (th­êng lµ 70%), sau nµy C«ng ty thanh to¸n cho ®¬n vÞ theo khèi l­îng thùc tÕ vµ ®¬n gi¸ dù to¸n ®­îc duyÖt ( Gi¸ trÞ khèi l­îng thùc tÕ kh«ng ®­îc lín h¬n gi¸ trÞ dù to¸n ®­îc duyÖt tr­íc ®ã, nÕu gi¸ trÞ thùc tÕ lín h¬n mµ kh«ng ®­îc chøng nhËn vµ ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× phÇn nµy sÏ kh«ng ®uîc thanh to¸n) . Trong qua tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khèi l­îng ph¸t sinh hoÆc cã vÊn ®Ò g× cÇn gi¶i quyÕt mµ ®¬n vÞ kh«ng tù gi¶i quýªt ®­îc hay kh«ng thuéc ph¹m vi chøc n¨ng th× ®¬n vÞ ph¶i tr×nh b¸o lªn C«ng ty, tuú vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ C«ng ty cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. VÝ dô do thiªn tai b¶o lôt g©y ra háng hãc lín khi ®ã ®¬n vÞ ph¶i cã v¨n b¶n tr×nh lªn C«ng ty, C«ng ty cho ng­êi xuèng kiÓm tra xem xÐt cô thÓ , sau ®ã tuú vµo møc ®é h­ háng thùc tÕ (møc ®é cÊp thiÕt cña viÖc söa ch÷a vµ kinh phÝ dù tÝnh cho viÖc söa ch÷a ®ã ) mµ C«ng ty tr×nh lªn Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®Ó Khu xem xÐt vµ kÕt hîp xö lý. NÕu møc ®é nghiªm träng h¬n th× C«ng ty ph¶i trùc tiÕp cã v¨n b¶n ®Ö tr×nh lªn Côc ®­êng bé ViÖt Nam ®Ó ®­îc xem xÐt, gi¶i quyÕt. Trong v¨n b¶n duyÖt hå s¬ dù to¸n cña Khu qu¶n lý ®­êng bé II, nh÷ng môc tiªu cÇn ®¹t mang tÝnh chÊt chung cho tÊt c¶ c¸c tuyÕn, nh­ng khi C«ng ty giao kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng ®¬n vÞ th× tuú vµo thùc tr¹ng cña tuyÕn mµ ®­a ra c¸c môc tiªu cÇn ®¹t mét c¸ch cô thÓ, sau nµy nã ®­îc lÊy lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. 2.2.4.KiÓm tra kÕ hoach C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm kÓm tra trong suèt qu¸ tr×nh c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, nÕu cã sai ph¹m hoÆc vÊn ®Ò ph¸t sinh th× cïng nhau tho¶ thuËn vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt. *NghiÖm thu theo th¸ng: Hµng th¸ng C«ng ty, cô thÓ lµ phßng qu¶n lý giao th«ng sÏ ®i kiÓm tra khèi l­îng vµ x¸c ®Þnh khèi l­îng hoµn thµnh. ®i kiÓm tra kÕ ho¹ch vµ tæ chøc nghiÖm thu cho c¸c ®¬n vÞ. Néi dung kiÓm tra bao gåm : - KiÓm tra hiÖn tr­êng cÇu ®­êng - C«ng t¸c néi nghiÖp t¹i v¨n phßng ®¬n vÞ - C«ng t¸c giao kho¸n, nghiÖm thu kho¸n QL & SCTX cña ®¬n vÞ víi c¸c tæ vµ ng­êi c«ng nh©n - T×nh h×nh QL & SCTX cÇu ®­êng vµ c¸c c«ng t¸c vËt t­, tæ chøc, tiÒn l­¬ng, tµi chÝnh liªn quan ®Õn SCTX. Khåi l­îng c«ng t¸c cã ®­îc nghiÖm thu hay kh«ng lµ ph¶i c¨n cø theo kÕ ho¹ch mµ ®¬n vÞ ®· ®­îc giao, cã ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra hay kh«ng còng nh­ kÕt qu¶ kiÓm tra c¸c néi dung trªn. NÕu ch­a ®¹t yªu cÇu th× c«ng ty cã yªu cÇu cô thÓ víi nh÷ng c«ng t¸c ch­a ®¹t víi ®¬n vÞ thùc hiªn ®Ó ®¬n vÞ lµm l¹i cho ®Õn khi ®¹t yªu cÇu. NÕu ®¬n vÞ cã vi ph¹m th× tuú vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ c«ng ty cã biÖn ph¸p xö lý. Héi ®ång nghiÖm thu bao gåm ®¹i diÖn cña ®¬n vÞ thùc hiÖn vµ ®¹i diÖn ban nghiÖm thu C«ng ty (Th­êng lµ 1 Phã gi¸m ®èc vµ ®¹i diÖn cho c¸c phßng QLGT, KH - VTTB, TCKT, TC- L§) * Néi dung nghiªm thu : - C«ng t¸c qu¶n lý cÇu ®­êng ( §Õm xe, kiÓm tra hµng th¸ng, kiÓm tra ®Þnh kú n¨m, kiÓm tra ®ét xuÊt, trùc b·o lò, cËp nhËt sè liÖu cÇu ®­êng) - C«ng t¸c söa ch÷a ( Kh«ng dïng vËt liÖu) ( Ph¸t c©y, c¾t cá, b¹t lÒ ®­êng,vÕt r·nh, söa m¸i ta luy, kh¬i r·nh trêi m­a, n¾n söa cäc tiªu, biÓn b¸o vÖ sinh mÆt ®­êng, gi¶i ph©n c¸ch) + Nh÷ng tån t¹i + Tû lÖ hoµn thµnh (%) + Thµnh tiÒn - C«ng t¸c söa ch÷a cã sö dông vËt liÖu (V¸ æ gµ,xö lý cao su nÒn ®­êng, thay thÕ biÓn b¸o, …vv) + Söa ch÷a nÒn ®­êng + Söa ch÷a mÆt ®­êng + An toµn giao th«ng - C«ng t¸c söa chöa c«ng tr×nh (Th«ng tho¸t n­íc, s÷a ch÷a nhá…vv) + Nh÷ng tån t¹i + Gi¸ trÞ hoµn thµnh Sau khi nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu, C«ng ty sÏ thanh to¸n cho ®¬n vÞ. *NghiÖm thu theo quý - C«ng ty nghiÖm thu víi ®¬n vÞ: Vµo cuèi c¸c quý (Th­êng th× viÖc nghiÖm thu quý nµy ®­îc thùc hiÖn vµo ®Çu quý sau ), C«ng ty xuèng c¸c ®¬n vÞ ®Ó tiÕn hµnh x¸c ®×nh khèi l­îng c«ng viÖc vµ nghiÖm thu c«ng t¸c Qu¶n lý vµ söa ch÷a th­êng xuyªn trong quý cô thÓ: C¨n cø vµo nhiÖm vô QL & SCTX do Khu qu¶n lý ®­êng bé II giao cho C«ng ty , c¨n cø vµo b¶n giao kho¸n mµ C«ng ty giao cho ®¬n vÞ còng nh­ t×nh h×nh cÇu ®­êng trong ph¹m vi ®¬n vÞ qu¶n lý vµ khèi l­îng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn trong quý. Ban nghiÖm thu C«ng ty nghe b¸o c¸o cña ®¬n vÞ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu qu¶n lý vµ khèi l­îng söa ch÷a cÇu ®­êng cña ®¬n vÞ trong quý, sau ®ã ®i nghiÖm thu thùc tÕ hiÖn tr­êng ®èi chiÕu víi c¸c néi dung giao kho¸n vµ thùc tÕ trªn tuyÕn, Ban sÏ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c ®· ®¹t yªu cÇu vµ x¸c nhËn khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh cho ®¬n vÞ. Khu qu¶n lý ®­êng bé II nghiÖm thu víi C«ng ty : NÕu nh­ viÖc nghiÖm thu ë trªn lµ mang tÝnh néi bé th× cuè quý Sau khi C«ng ty nghiÖm thu víi ®¬n vÞ, Khu II sÏ tiÕn hµnh nghiÖm thu t¹i C«ng ty. Gi¸ trÞ khèi l­îng ®­îc nghiÖm thu nµy míi cã ý nghÜa ph¸p lý, lµ c¬ së trùc tiÕp cho viÖc thanh quyÕt to¸n. Héi ®ång nghiÖm thu gåm ®¹i diÖn cña Khu QL§B II vµ ®¹i diÖn cña C«ng ty, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc,héi ®ång nghiÖm thu nghe L·nh ®¹o C«ng ty b¸o c¸o vÒ h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c duy tu - b¶o d­ìng - söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng bé. Sau ®ã héi ®ång sÏ ®i kiÓm tra vµ nghiÖm thu thùc tÕ trªn toµn tuyÕn vµ nghiÖm thu chi tiÕt mét ssè ®o¹n ®­êng vµ mét sè cÇu cèng, c«ng tr×nh vv…§èi chiÕu víi b¶n duyÖt dù to¸n vµ c¸c môc tiªu giao kho¸n cña Khu giao cho C«ng ty vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña c«ng t¸c duy tu - söa ch÷a - b¶o d­ìng ®­êng bé. Héi ®ång sÏ ®i ®Õn thèng nhÊt nghiÖm thu vµ ®¸nh gi¸, néi dung cña biªn b¶n nghiÖm thu: + §ång ý nghiÖm thu nh÷ng c«ng t¸c : + Gi¸ trÞ thanh to¸n : (Cã b¶ng gi¸ trÞ thanh to¸n khèi l­îng thùc hiÖn kÌm theo) + Nh÷ng c«ng viÖc cÇn chuyÓn sang lµm tiÕp trong quý sau : + Mét sè ®iÓm cÇn l­u ý: Gi¸ trÞ thanh to¸n tæng céng sÏ lµ tæng hîp cña gi¸ tri thanh to¸n cña tõng khèi l­îng c«ng t¸c, mçi c«ng t¸c sÏ cã thanh to¸n chi tiÕt. Néi dung cña gi¸ trÞ thanh to¸n bao gåm nh÷ng kho¶n môc chi phÝ sau: (1)- Chi phÝ nh©n c«ng (2)- Chi phÝ vËt liÖu (3)- Chi phÝ m¸y Chi phÝ trùc tiÕp : TT = (1+2+3) (4)- Chi phÝ chung : C = 66% NC (5)- Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc : TL = 6% (TT+C) Gi¸ trÞ x©y l¾p tr­íc thuÕ : GTXLTT = ( TT+ C +TL) (6)- ThuÕ VAT 5% GTXLTT Gi¸ trÞ x©y l¾p sau thuÕ : GTXLST = (GTXLTT + VAT) (7)- Chi phÝ lËp dù to¸n 0.5 % GTXLTT Tæng céng : Gi¸ trÞ thanh to¸n * §èi víi söa ch÷a võa vµ lín: Sau khi C«ng ty cã dÒ nghÞ kÕ ho¹ch ®Çu n¨m, Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®i kh¶o s¸t s¬ bé tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng vµ chi phÝ t­¬ng øng mang tÝnh t­¬ng ®èi.Cã khèi l­îng vµ chi phÝ s¬ bé, Khu tr×nh lªn Côc §BVN xem xÐt ®Ó Côc cho phÐp thùc hiÖn ®Çu t­. Sau khi xem xÐt, kiÓm tra Côc cã quyÕt ®Þnh cho phÐp triÓn khai thùc hiÖn ®Çu t­ c¸c C«ng tr×nh, H¹ng môc c«ng tr×nh trªn c¬ së c©n ®èi nguån vèn trong n¨m. Trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­, Côc sÏ giao cho Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®øng ra lµm chñ ®Çu t­, Khu cã thÓ tæ chøc ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu. - §èi víi c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ < 1 tû, Khu lËp danh môc ®Çu t­ - §èi víi c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tõ 1 - 3 tû, Khu lËp b¸o c¸o ®Çu t­ - §èi víi c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín h¬n, lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ViÖc lËp danh môc ®Çu t­ hoÆc b¸o c¸o ®Çu t­ hay b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi do Khu qu¶n lý ®­êng bé II kÝ hîp ®ång víi c¬ quan cã chøc n¨ng thùc hiÖn, sau ®ã tr×nh lªn Côc ®­êng bé viÖt nam xin duyÖt. Khi tróng thÇu hoÆc ®­îc chØ ®Þnh, C«ng ty tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch t­¬ng tù nh­ ®èi víi phÇn SCTX, chØ kh¸c lµ kh«ng nghiÖm thu theo th¸ng, quý mµ nghiÖm thu theo c«ng tr×nh. 2.2.5.Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch n¨m 2003 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan dÉn ®Õn viÖc thùc hiÖn kh«ng ®óng nh­ kÕ ho¹ch ®Ò ra. Nguyªn nh©n kh¸ch quan cã thÓ lµ do thêi tiÕt, b·o lò hay nh÷ng sù cè bÊt th­êng kh«ng tÝnh to¸n tr­íc hoÆc còng cã thÓ vµo gÇn cuèi n¨m nguån dù phßng cña Khu ch­a sö dông ®Õn hay Khu ®­îc Côc cÊp thªm vèn vµ Côc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch n¨m ®· giao cho Khu, lóc ®ã Khu sÏ cã sù ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh­ giao kho¸n thªm khèi l­¬ng c«ng viÖc, c¾t gi¶m khèi l­îng c«ng t¸c ®· giao ®Çu n¨m vv… * §iÒu chØnh kÕ ho¹ch n¨m 2003 : - C¨n cø quyÕt ®Þnh cña Côc tr­ëng Côc ®­êng bé ViÖt Nam giao kÕ ho¹ch SC§B ®iÒu chØnh n¨m 2003 . - C¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2003 cña C«ng ty - Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch Khu QL§B II Tæng gi¸m ®èc Khu QL§B II cã quyÕt ®Þnh giao kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh n¨m 2003 cho C«ng ty, QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ c¸c Q§ ®· giao kÕ ho¹ch n¨m 2003 cho c«ng ty tr­íc ®©y, cô thÓ: H¹ng môc c«ng tr×nh S¶n l­îng (triÖu ®ång) Vèn cÊp (triÖu ®ång) Ghi chó Tæng sè 21.853 7.827 1/ Nî n¨m 2001 vµ 2002 5.728 3.589 2/ KÕ ho¹ch SC§B n¨m 2003 a/ SCTX b/ S/C Võa + Lín 16.124 4.116 12.009 4.238 4.008 150 3/ NhËn thÇu ngoµi 4.809 4.809 Kh«ng céng vµo tæng sè BiÓu chi tiÕt ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch 2003 TT H¹ng môc kinh phÝ Vèn TT ChuyÓn nî 2004 Tæng sè X©y l¾p CP kh¸c Tæng sè 21,853 21,43 422 7,827 14,938 khèi l­îng nî chuyÓn sang n¨m 2003 5728 5728 0 3589 2489 1 H¹ ®é cao mÆt ®­êng c¶i t¹o HTT CÇu Chui 319 319 319 2 S¬n v¹ch b¸o hiÖu Quèc lé 2+3 116 116 116 3 C¶i t¹o hÖ thèng tho¸t n­íc CÇu Chui 748 748 748 4 Thay thÕ bæ sung biÓn b¸o Km 0 - Km 13+850 Tlong- NB 655 655 655 5 S¬n kÎ ®­êng Km 47- Km 62 QL5 192 192 192 6 Nhµ h¹t qñn lý cÇu Ch­¬ng d­¬ng 166 166 166 7 Bï lón ®Çu cÇu Km 2+174- 30+169 Tl-NB 370 370 370 8 X©y dùng tr¹m thu phÝ L¸ng - Hoµ l¹c 783 783 873 9 Söa ch÷a mÆt ®­êng TL- NB 1033 1033 1033 10 Söa ch÷a mÆt cÇu Ch­¬ng d­¬ng 712 712 712 11 Söa ch÷a mÆt ®êng km 162- Km 166 QL1 194 194 194 12 Ph©n luång giao thh«ng B¾c cÇu Ch­¬ng d­¬ng 0 0 350 13 M¸y ph¸t ®iÖn tr¹m thu phÝ L¸ng - Hoµ l¹c 60 60 60 14 Xe « t« chë tiÒn Tr¹m thu phÝ L¸ng - Hoµ l¹c 289 289 289 Khèi l­îng 2003(I+II+III+IV+V) 16124 15702 422 4238 12449 I Söa ch÷a th­êng xuyªn 4116 4116 4088 28 A Quèc lé 1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 211 211 211 1 Söa ch÷a th­êng xuyªnQL( Km162-166+030) 93 93 93 2 Söa ch÷a th­êng xuyªn CÇu Ch­¬ng D­¬ng 119 119 118 B CÇu ®­êng Th¨ng long- Néi bµi 936 936 908 28 1 SCTX ®­êng+ cÇu trªn ®­êng 409 409 381 28 2 §iÖn chiÕu s¸ng ®­êng + B¶o tr× 527 527 527 C §­êng10 2969 2969 2969 1 SCTX ®­êng QL 10 2419 2419 2419 2 §iÖn chiÕu s¸ng ®­êng + B¶o tr× 550 550 550 II Söa ch÷a võavµ SC lín 12009 11586 422 150 12421 A §­êng L¸ng - Hoµ l¹c 1606 1577 28 1577 1 Xö lý lón hai ®Çu cÇu 606 577 28 577 2 T¨ng c­êng hÖ thèng an toµn trªn tuyÕn 1000 1000 1000 B Quèc lé 1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 2598 2535 63 2598 1 Tr¹m thu phÝ Nam ®uèng 565 535 30 565 2 Tr¹m thu phÝ sè 2 858 839 19 858 3 S/c mÆt ®­êng vµ chØnh trang hÖ thèng ATGT®­êng Ng« Gia Tù 310 296 14 310 4 Trång c©y xanh d¶i ph©n c¸ch gi÷a Km 132+380Km 155+300Ql1A 865 865 865 C Quèc lé 6 718 688 30 719 1 Bï vªnh v¸ l¸ng mÆt ®­êng 346 311 14 346 2 Xö lý cao su, bï vªnh vµ l¸ng nhùa 373 357 16 373 D Quèc lé 3 1593 1484 109 50 1543 1 Bï vªnh v¸ l¸ng mÆt ®­êng 109 50 1543 E Quèc lé 5 347 347 937 1 S¬n nãng QL5 (Km 0 - Km33+ 768) 347 2 S¬n nãng QL5 (Km 21 +400 - Km40+ 200) 590 G §­êng Th¨ng long- Néi bµi 1963 1809 153 50 1912 1 S/c mÆt ®­êng vµ chØnh trang hÖ thèng ATGT Km0 km13+850 1840 1693 147 1840 2 XD biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé Km 0+Km13+850 tèc ®é tèi ®a, b¾t buéc ®éi mò b¶o hiÓm… 122 116 6 50 72 H Quèc lé 10 913 875 864 1 Di chuyÓn tr¹m thu phÝ T©n ®Ö + Trang thiÕt bÞ 251 247 38 50 251 2 Bæ sung, thay thÕ hÖ thèng ATGT QLl0 542 513 4 542 3 XD biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé Km 0+Km173+250 tèc ®é tèi ®a, b¾t buéc ®éi mò b¶o hiÓm… 121 115 29 71 K ThiÕt bÞ 2270 2270 6 50 2270 1 02 xe « t« chë tiÒn 500 500 500 2 02 xe b¸n t¶i phôc vô QL10 741 741 741 3 Xe thang phôc vô S/c QL 10 1029 1029 1029 III NhËn thÇu ngoµi (kh«ng céng vµo TS) 4809 4809 4809 1 C¶i t¹o hµnhlang khu phè cæ Hµ néi 1610 1610 1610 2 S/c cÇu Ch­¬ng d­¬ng 1000 1000 1000 3 Thi c«ng QL70 1449 1449 1449 4 S¬n néi thµnh 750 750 750 So s¸nh gi¸ tri s¶n l­îng kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh víi kÕ ho¹ch ®Çu n¨m ta thÊy Tæng sè t¨ng 2,884 tû ®ång, t­¬ng øng t¨ng 15,2% ( Kh«ng céng nhËn thÇu ngoµi vµo tæng sè ) - Söa ch÷a th­êng xuyªn t¨ng 1,551 tû ®ång, t¨ng gÇn 60,5 % - Söa ch÷a võa vµ lín t¨ng 1,075 tû ®ång, t¨ng 9,8% Nh­ vËy c¶ SCTX vµ S/C võa vµ Lín ®Òu t¨ng, ®iÒu ®ã chøng tá C«ng ty kh«ng chØ hoµn thµnh mµ cßn v­ît kÕ ho¹ch ®Ò ra. Nguyªn nh©n: -Do trong qu¸ tr×nh khai th¸c vµ sö dông cÇu ®­êng cã nhiÒu ph¸t sinh ngoµi dù kiÕn mµ kh«ng thÓ kh«ng söa ch÷a kÞp thêi. MÆt kh¸c chi phÝ thùc tÕ ë nhiÒu h¹ng môc kh¸c víi dù kiÕn. §èi víi mét sè c«ng tr×nh söa chòa võa vµ lín do ch­a cã kinh phÝ nªn ph¶i c¾t gi¶m. Cô thÓ : Khèi l­îng nî chuyÓn sang n¨m 2003 bæ sung thªm : M¸y ph¸t ®iÖn vµ xe « t« chë tiÒn lµm t¨ng 349 triÖu. Ph¸t sinh trong SCTX t¨ng h¬n gÊp 2 lÇn dù kiÕn , ë CÇu ®­êng Th¨ng long- Néi bµi ( 1 phÇn do nhu cÇu phôc vô Seagame 22 ), §­êng 10 dù kiÕn 1,76 tû nh­ng thùc tÕ lªn ®Õn 2,969 tû. Víi phÇn söa ch÷a võa vµ lín: + §­êng L¸ng - Hoµ l¹c dù kiÕn chi 2,213 tû nh­ng thùc tÕ chØ cã 1,606 tû. + Quèc lé 1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng dù kiÕn 5,6 tû nh­ng thùc tÕ lµ 2,598 tû + Thªm söa ch÷a lín vµ võa ë ®­êng Th¨ng long- néi bµi, quèc lé 10, quèc lé5 vÇ mét sè c¸c thiÕt bÞ. +Thùc tÕ kh«ng cã tr­êng hîp söa ch÷a ®ét xuÊt. KÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt n¨m 2004 ®­îc lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ n¨m 2003. kÕt luËn Qua t×m hiÓu vÒ kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 n¨m 2003 , em cã mét sè nhËn xÐt nh­ sau : Lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých cho nªn môc tiªu chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ lîi nhuËn. Trong qóa tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch nh×n chung C«ng ty ®· hoµn thµnh v­ît møc, ®©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, C«ng ty cÇn tiÕp tôc ph¸t huy. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh ë khu vùc kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh, ®©y còng lµ kÕ ho¹ch chÝnh cña c«ng ty. §iÒu nµy t¹o cho c«ng ty chñ ®éng ®­îc trong viÖc s¾p xÕp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ nhÊt. Tuy nhiªn nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, do nhiÒu nguyªn nh©n nhÊt lµ do thiÕu vèn s¶n xuÊt cho nªn g©y ®¶o lén ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, lµm ¶nh h­ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt cña C«ng ty. Thªm vµo ®ã c¸c c«ng tr×nh trong kÕ ho¹ch tù t×m kiÕm l¹i kh«ng æn ®Þnh, th­êng thanh to¸n chËm do vËy hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao. Nãi chung viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè, ®Æc biÖt lµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan v× vËy kh«ng rhÓ tr¸nh khái viÖc khèi l­îng c«ng t¸c ph¶i chuyÓn sang n¨m sau. Môc lôc Më ®Çu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35684.DOC