Khách sạn du lịch lữ hành thuộc công ty du lịch Hà Nội thuộc sở du lịch Hà Nội - Thành phố Hà Nội

lời nói đầu Cùng với sự nghiệp đổi mới, nền kinh tế nước ta trong những năm đầu của thập kỉ 90 đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đều ở mức trên 9%. Lạm phát đã bị kiềm chế và đẩy lùi. Hàng loạt các khách sạn nhà nghỉ cao cấp phục vụ khách trong nước và quốc tế, các trung tâm công nghiệp, nhà máy, khu chế xuất, công trình xây dựng ra đời và đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động, tạo ra một khối lượng lớn của cải vật chất cho xã hội. Một điều hết sức quan trọng là nền kinh tế của nước nhà đã vượt qua cơn khủng hoảng kéo dài, đã dần đi vào thế ổn định và phát triển. Đảng và nhà nước ta chủ trương hợp tác và quan hệ làm ăn buôn bán với tất cả các nước, các khu vực trên thế giới. Hàng trăm dự án hợp tác liên doanh với nước ngoài trên nhiều lĩnh vực : kinh tế, văn hóa, du lịch . đã và sẽ được xây dựng đã chứng minh tính hiệu quả của luật đầu tư nước ngoài và tính đúng đắn của chủ trương : huy động và sử dụng tối đa nguồn lực trong nước kết hợp với vốn vay từ bên ngoài. Có thể nói chưa bao giờ chúng ta đứng trước vận hội lớn và thời cơ thuận lợi như vậy. Đồng thời cũng chưa bao giờ chúng ta phải đứng trước một thực tế khắc nghiệt như hiện nay. Đó là sự thiếu hụt và mất cân đối trầm trọng về vốn, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, lạc hậu và xuống cấp ở mức báo động,sự yếu kém về trình độ quản lý và điều hành nền kinh tế thị trường . Thực tế đã chứng minh muốn công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước, trước tiên cần phải ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng : bao gồm giao thông vận tải, thông tin liên lạc, đường xá, cầu cống, nhà máy, bến cảng, sân bay, khách sạn . GIớI THIệU CÔNG TRìNH * Tên công trình : Khách Sạn Du Lịch Lữ Hành thuộc Công ty Du Lịch Hà Nội thuộc Sở Du Lịch Hà nội - Thành phố Hà Nội. * Địa điểm xây dựng : Số 24 Phố Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Tổng diện tích xây dựng : 17,6 x 28,4 =500 (m2). Chiều cao toàn bộ công trình : 33,54 (m) ( tính từ cốt 0.00 ) Chức năng : Khách sạn Du Lịch Lữ Hành được xây dựng với chức năng cho thuê phòng ngủ phục vụ khách trong nước và nước ngoài, ngoài ra còn phục vụ các cuộc họp, phục vụ đám cưới . Tầng 1 : phục vụ với các dịch vụ ăn uống, quầy bar, tiếp tân . Tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7 là phòng ngủ, phòng làm việc Cửa đi, cửa sổ, các mặt đứng ngoài nhà làm bằng cửa kính khung nhôm. MộT Số YÊU CầU KHI THIếT Kế : 1. Yêu cầu thích dụng : - Đảm bảo yêu cầu sử dụng, tiện nghi cho một công trình là đáp ứng được những nhu cầu thực tế do chức năng của công trình đề ra. Chọn hình thức và kích thước các phòng theo đặc điểm và yêu cầu sử dụng của chúng, sắp xếp và bố trí các phòng chặt chẽ, hợp lý, phù hợp với dây truyền công năng nhằm bố trí thích nghi các thiết bị bên trong: máy móc, đồ đạc, buồng, gường, tủ, phòng vệ sinh . - Giải quyết hợp lý cầu thang, hành lang và các phương tiện giao thông khác. - Tổ chức hợp lý cửa đi, cửa sổ, các kết cấu bao che hợp lý để khắc phục các ảnh hưởng không tốt của điều kiện khí hậu thiên nhiên như : cách nhiệt thông thoáng, che nắng, che mưa, chống ồn, ánh sáng . 2. Yêu cầu bền vững : - Là khả năng kết cấu chịu được tải trọng bản thân, tải trọng khi sử dụng. Độ bền này đảm bảo bằng tính năng cơ lý của vật liệu, kích thước tiết diện của cấu kiện phù hợp vợi sự làm việc của chúng. 3. Yêu cầu kinh tế : - Hình khối kiến trúc phải phù hợp với yêu cầu sử dụng. Giải pháp kết cấu phải hợp lý, cấu kiện làm việc sát với yêu cầu thực tế. 4. Yêu cầu mỹ quan: - Công trình xây dựng ngoài mục đích thỏa mãn nhu cầu sử dụng, còn đòi hỏi phải đẹp có sức truyền cảm nghệ thuật. Giữa các bộ phận phải đạt mức hoàn thiện về nhịp điệu, chính xác về tỉ lệ, có màu sắc chất liệu phong phú phù hợp với cảnh quan chung

doc3 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khách sạn du lịch lữ hành thuộc công ty du lịch Hà Nội thuộc sở du lịch Hà Nội - Thành phố Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Giíi thiÖu c«ng tr×nh. VÞ trÝ vµ quy m« x©y dùng c«ng tr×nh. MÆt ®øng chÝnh cña c«ng tr×nh lµ h­íng nam vµ h­íng giã chñ ®¹o cña toµn khèi nhµ lµ h­íng §«ng Nam, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vÒ th«ng tho¸ng vµ chiÕu s¸ng. C«ng tr×nh gåm 2 khèi nhµ víi mét 3 tÇng vµ mét khèi 5 tÇng tõ trôc 1 ®Õn trôc 12. ChiÒu cao cña 2 khèi b»ng nhau vµ b»ng 21m kÓ tõ cao ®é nÒn cèt ±0,00. Hai khèi nhµ riªng biÖt c¸ch nhau b»ng khe lón gi÷a trôc 9 vµ trôc 10 chiÒu réng nhµ lµ 18m vµ chiÒu dµi lµ 47,6m. Bè côc x©y dùng c«ng tr×nh . Toµn bé c«ng tr×nh cã chøc n¨ng lµ mét tr­êng häc nªn bè côc thiÕt kÕ kiÕn tróc cã ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt: Hai cÇu thang bé, mét ®Æt ë khèi nhµ 5 tÇng, mét ®Æt ë khèi nhµ 3 tÇng, cÇu thang bé ®­îc tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®ñ cho l­îng ng­êi ë 2 khèi, nhµ tho¸t hiÓm trong ®iÒu kiÖn cã sù cè s¶y ra nh­ háa ho¹n, ®éng ®Êt … ë mçi tÇng ®Òu cã khu vÖ sinh ®Æt t¹i vÞ trÝ tiÕp gi¸p gi÷a 2 khèi nhµ. HÖ thèng cña ®i cö sæ vµ v¸ch kÝnh khung nh«m b¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng vµ th«ng tho¸ng cho ng­êi lµm viÖc bªn trong TÊt c¶ c¸c phßng liªn hÖ víi nhau b»ng hµnh lang chÝnh réng, gi¸p víi c¶ 2 cÇu thang nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i trong toµ nhµ. MÆt b»ng c«ng tr×nh x©y dùng n»m ë khu ®Êt t­¬ng ®èi réng dµi gÇn c¸c trôc lé giao th«ng chÝnh nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc tËp kÕt vËt liÖu vµ biÖn ph¸p thi c«ng ii. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu. MÆt b»ng c«ng tr×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®Þa tÇng nÒn ®Êt d­íi mãng c«ng tr×nh cã líp ®Êt sÐt ë ®é s©u lµ -1.4m so víi mÆt ®Êt thiªn nhiªn. víi t¶i träng cña hai khèi nhµ nªn ta cã thÓ dïng gi¶i ph¸p mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn ( v× líp ®Êt d­íi ®¸y mãng t­¬ng ®èi tèt), mãng ®éc lËp vµ ®­îc gi»ng gi÷ b»ng hÖ thèng dÇm gi»ng. §Ó chèng l¹i sù lón lÖch gi÷a c¸c mãng vµ lµm t¨ng thªm ®é cøng cña c«ng tr×nh v× c«ng tr×nh lµ tr­êng häc nªn gåm c¸c phßng häc, c¸c tÇng cã cïng chøc n¨ng v× vËy chiÒu cao cña c¸c tÇng b»ng nhau vµ b»ng 4,2m. Riªng do yªu cÇu chøc n¨ng lµ gi¶ng ®­êng nªn tÇng 2 vµ tÇng 3 thuéc khèi nhµ 3 tÇng cã chiÒu cao lµ 8,4m. §Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c«ng tr×nh lµ khung chÞu lùc, sµn bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç, hÖ thèng khung chÞu lùc gåm cét, c¸c hÖ thèng dÇm ngang vµ dÇm däc. Toµn bé t­êng bao vµ t­êng ng¨n cña c«ng tr×nh ®­îc x©y b»ng g¹ch dÇy 220mm ®Ó ®¶m b¶o c¸ch ©m vµ c¸ch nhiÖt ®ñ chiÒu dÇy ®Ó l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ ngÇm nh­ : §iÖn, n­íc, th«ng tin liªn l¹c. HÖ thèng cöa ®i vµ cöa sæ th«ng tho¸ng, hÖ thèng cöa chíp kÝnh chÕt bªn trªn ®Ó lÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn, ®¶m b¶o tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng. CÇu thang bé ®Òu l¾p khung nh«m cöa kÝnh ®Ó lÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn vµ trang trÝ cho mÆt ®øng c«ng tr×nh. PhÇn 3 tÇng lµ sµn dèc cã bËc thang ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng cña gi¶ng ®­êng lín vµ dïng lµm c¸c chøc n¨ng kh¸c. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu trªn nh»m tho¶ m·n yªu cÇu tuæi thä cña c«ng tr×nh, ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ mü quan kiÕn tróc vµ sö dông tèt cho môc ®Ých häc tËp. III. GI¶I ph¸p kiÕn tróc. MÆt ®øng c«ng tr×nh : Tõ nh÷ng yªu cÇu sö dông vµ mü quan c«ng tr×nh ®Ó t×m ra mét gi¶i ph¸p kiÕn tróc t­¬ng ®èi phï hîp víi chøc n¨ng riªng. C«ng tr×nh gåm 2 khèi ghÐp l¹i víi nhau thµnh h×nh ch÷ L. MÆt ®øng cña c«ng tr×nh ®­îc t¹o nhiÒu ®­êng nÐt cña c¸c m¶ng, lan can x©y g¹ch dÇy 110mm cao 1m, t­êng quÐt v«i mµu kem s¸ng, t­êng trang trÝ d¸n g¹ch thÎ mµu vµng kem vµ mµu n©u, m¸i lîp t«n Ausnam mµu ®á g¹ch, sª n« quÐt v«i mµu vµng s¸ng, v¸ch kÝnh khung nh«m vµ c¸c gê chØ trang trÝ ë lan can t¹o c¶m gi¸c khoÎ lµm næi bËt h¼n c«ng tr×nh. Nãi chung toµn bé mÆt ®øng phÝa tr­íc c«ng tr×nh cã ®­êng nÐt næi bËt, mµu s¾c hµi hoµ lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp vµ tæng thÓ toµn tr­êng. §iÒu kiÖn th«ng giã vµ lÊy ¸nh s¸ng phÝa tr­íc c«ng tr×nh : Do ®iÒu kiÖn khÝ hËu n­íc ta lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, ®Æc ®iÓm khÝ hËu cña thµnh phè Hµ Néi ®­îc lÊy theo sè liÖu cña ®µi khÝ t­îng thuû v¨n. C¨n cø vµo yªu cÇu cña nhµ tr­êng vÒ ®iÒu kiÖn häc tËp cña sinh viªn, ®¸p øng môc ®Ých vµ nhu cÇu th­¬ng m¹i cña x· héi nªn tr­êng §¹i Häc Th­¬ng M¹i ®· x©y dùng thªm khu Gi¶ng §­êng Lín gåm c¸c phßng phôc vô cho sinh viªn vµ c«ng viÖc héi häp cña nhµ tr­êng. PhÇn mÆt c¾t B¶n vÏ ®­îc c¾t qua c¸c phÇn chÝnh cña c«ng tr×nh vµ thÓ hiÖn ®Çy ®ñ cao tr×nh sµn, cét, dÇm vµ c¸c chi tiÕt kh¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHOANH.DOC
  • docKT1.DOC
  • docKT.DOC
Tài liệu liên quan